ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli ηµόσια ακρόαση «Οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία» Συνδιοργάνωση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αίθουσα PHS 3C50, Βρυξέλλες Πέµπτη, 19 Ιουνίου έως DV\479950EL.doc PE

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I 3 Αιτιολογική έκθεση 3 II 5 Σύνοψη της µελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ EMPL D/3 5 III 14 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 14 DV\479950EL.doc 2/21 PE

3 I Αιτιολογική έκθεση Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli (Οκτώβριος 2002) Το πρώτο µέρος της έκθεσης εξετάζει τη διάκριση µεταξύ της απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας (εξαρτηµένη εργασία/απασχόληση) και της αυτοαπασχόλησης µε βάση τους υφιστάµενους ορισµούς στα κράτη µέλη της ΕΕ, περιγράφοντας πώς χρησιµοποιούνται οι διάφορες τεχνικές ορισµού. Συγκεκριµένα, η έκθεση ορίζει τα βασικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται από τη νοµοθεσία και από τους δικαστές για τον καθορισµό των δύο εννοιών και αντιµετωπίζει το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης των µορφών απασχόλησης που βρίσκονται κάπου ανάµεσα στην απασχόληση µε σύµβαση εργασίας και στην αυτοαπασχόληση (τη λεγόµενη «γκρίζα ζώνη»). Η ύπαρξη µιας τέτοιας νοµοθετικής διάκρισης αποτελεί σταθερά σε όλες τις υπό εξέταση ρυθµίσεις ενώ απαντά και στο διεθνές δίκαιο. Η διάκριση ανάµεσα στην απασχόληση µε σύµβαση εργασίας και στην αυτοαπασχόληση έχει τη γενική, πολύ σηµαντική συνέπεια ότι αναγνωρίζονται δικαιώµατα και εγγυήσεις για τα άτοµα µε καθεστώς εξάρτησης υπό τη νοµική έννοια. Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει µε την παράθεση ενός συνόλου στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατανοµή της εξαρτηµένης εργασίας και της αυτοαπασχόλησης στα κράτη µέλη της ΕΕ. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το φαινόµενο της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά της. Υπάρχει ένας βαθµός ασάφειας γύρω από τον ορισµό της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, όχι µόνον επειδή το νοµικό πλαίσιο είναι ελλιπέστατο και αποσπασµατικό, αλλά και επειδή η σύγκριση αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένας βαθµός σύγχυσης όσον αφορά τόσο τον πραγµατικό προσδιορισµό του φαινοµένου όσο και την επικάλυψη µε το άλλης φύσεως πρόβληµα των ψευδοαυτοαπασχολούµενων. Η ανάλυση που διενεργείται αποκαλύπτει ότι πρόκειται για µια µορφή εργασίας στην οποία δεν υφίσταται καθεστώς εξάρτησης υπό τη νοµική έννοια, ενώ υπάρχει κατάσταση οικονοµικής εξάρτησης, και η οποία πρέπει να διευκρινιστεί και να περιγραφεί νοµικά. Ορισµένα κράτη διαθέτουν νοµικές έννοιες για τον οικονοµικά εξαρτηµένο εργαζόµενο, ενώ σε πολλές άλλες πρόκειται για ένα φαινόµενο που είναι γνωστό και µελετηµένο. Μια µελέτη των συστηµάτων αυτών βοηθά στον προσδιορισµό των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό αυτού του είδους εργασίας: κατά βάση ατοµική εργασία, συνέχεια σε βάθος χρόνου, ένας µόνο πελάτης. Από τους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες που µπορούν να εξηγήσουν τη διάδοση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, ο κυριότερος είναι η ολοένα αυξανόµενη χρήση των πρακτικών της εξωτερικής ανάθεσης ή της υπεργολαβίας, µέσω των οποίων ένας µεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων που άλλοτε εκτελούνταν εντός των επιχειρήσεων από εργαζόµενους µε καθεστώς εξάρτησης (υπαλλήλους) ανατίθενται πλέον σε αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους µε συµφωνίες που τείνουν να οδηγήσουν στην ανάδυση ενός φαινοµένου οικονοµικής εξάρτησης την οποία προσπαθούν να περιγράψουν τα διάφορα κράτη χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Σε γενικές γραµµές, η προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών και των κοινωνικών εταίρων όπως φαίνεται από ορισµένα µέτρα που θεσπίστηκαν µέσω συλλογικών διαπραγµατεύσεων µοιάζει να είναι µάλλον εµπειρική και χαρακτηριζόµενη από πρακτικές πτυχές που, πόρρω απέχοντας από τις αφηρηµένες απαιτήσεις της ταξινόµησης της οικονοµικά εξαρτηµένης απασχόλησης στη µία ή την άλλη κατηγορία, στοχεύουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας της εργασίας, όπου ενδεχοµένως ανακύπτουν. DV\479950EL.doc 3/21 PE

4 Το τρίτο κεφάλαιο, που πραγµατεύεται το υλικό που αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, συνεχίζει την ανάλυση των τρεχόντων προβληµάτων της αναδιάρθρωσης της «οικονοµικά εξαρτηµένης» αυτοαπασχόλησης και παρέχει µια σειρά πιθανών ενδείξεων για τις µελλοντικές εξελίξεις στις ρυθµίσεις. Εξετάζονται ιδιαίτερα οι προοπτικές µεταρρύθµισης που αποτελούν αντικείµενο συζήτησης σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες: διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης, καθιέρωση µιας τρίτης µορφής εργασίας ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και στην αυτοαπασχόληση, διεύρυνση της έννοιας της απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας, θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου δικαιωµάτων χωρίς καµία αναφορά στον χαρακτηρισµό της σχέσης καθώς θα είναι κοινά για όλες τις µορφές εργασίας. Συµπερασµατικά, επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε δράση συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο υπό την καθοδήγηση των κοινωνικών εταίρων δεν θα ξεκινούσε από το µηδέν καθώς, σε ορισµένους τοµείς, υπάρχει ήδη µια ορισµένη διαδικασία ώσµωσης µεταξύ των διατάξεων που αφορούν τις σχέσεις εξαρτηµένης απασχόλησης και την αυτοαπασχόληση. Επιδίωξη, εποµένως, είναι η υποστήριξη και ο εξορθολογισµός των τάσεων αυτών. DV\479950EL.doc 4/21 PE

5 II Σύνοψη 1 της µελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ EMPL D/3 Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli (Οκτώβριος 2002) 1 Ιστορικό Τα τελευταία χρόνια γινόµαστε µάρτυρες της εµφάνισης µιας οµάδας εργαζοµένων που τοποθετούνται στη γκρίζα ζώνη ανάµεσα στις παραδοσιακές έννοιες του «υπαλλήλου» αφενός και του «αυτοαπασχολούµενου» αφετέρου. Έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι όροι µε στόχο την περιγραφή και κατηγοριοποίηση της οµάδας αυτής. Οι συχνότερα απαντώµενοι είναι οι εξής: «οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι», «οιονεί εξαρτηµένοι εργαζόµενοι» ή «άτοµα µε καθεστώς παρεµφερές µε αυτό των µισθωτών». Η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία φέρει χαρακτηριστικά τόσο της αυτοαπασχόλησης όσο και της εξαρτηµένης εργασίας: οι οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι εργάζονται µόνοι τους και δεν υπάγονται σε κανέναν εργοδότη. Συγχρόνως, είναι «οικονοµικά εξαρτηµένοι» υπό την έννοια ότι βασίζονται λιγότερο ή περισσότερο αποκλειστικά σε µία µόνο επιχείρηση-πελάτη. Το 2000 η Επιτροπή έθεσε το θέµα της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας σε διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Οι απαντήσεις των κοινωνικών εταίρων έδειξαν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Επιπλέον, στο ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου που εξέδωσε µε αντικείµενο την κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας περί αφερεγγυότητας 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος µελέτη και να πραγµατοποιήσει κοινή δηµόσια ακρόαση µε το Κοινοβούλιο µε θέµα τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους. Έτσι, έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφορών η Επιτροπή υπέγραψε σύµβαση µε τον καθηγητή Adalberto Perulli για τη µελέτη µε τίτλο Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία / Εξάρτηση: νοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές. Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της µελέτης ήταν η 16η Οκτωβρίου Σκοπός της µελέτης ήταν να παράσχει µια αναλυτική και πλήρη επισκόπηση της νοµικής, κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας στα κράτη µέλη. Το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από τη Γ EMPL D/3 συνοψίζει το περιεχόµενο και τα πορίσµατα της µελέτης (127 σελίδες). 2 Το περιεχόµενο της µελέτης 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί µια άτυπη σύνοψη, που συντάχθηκε από τη µονάδα D/3 της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της µελέτης µε τίτλο Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία/εξάρτηση: νοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές του καθηγητή Perulli. Το περιεχόµενο της µελέτης ή της σύνοψης δεν εκφράζει υποχρεωτικά τη γνώµη ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. 2 Οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, ΕΕ L 270/10 της DV\479950EL.doc 5/21 PE

6 Η µελέτη περιλαµβάνει τρία κεφάλαια. I. Εξαρτηµένη εργασία και αυτοαπασχόληση II. Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία III. Τρέχοντα προβλήµατα και µελλοντικές προοπτικές της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Το πρώτο µέρος εξετάζει τη διάκριση ανάµεσα στην αυτοαπασχόληση και την εξαρτηµένη εργασία. Όλα τα ισχύοντα ευρωπαϊκά συστήµατα απεικονίζουν το δυαδικό αυτό µοντέλο που περιλαµβάνει δύο διαφορετικές νοµικές κατηγορίες: εξαρτηµένη εργασία και αυτοαπασχόληση. Η «εξαρτηµένη εργασία» ρυθµίζεται από το εργατικό δίκαιο ενώ η «αυτοαπασχόληση» από το εµπορικό και από το γενικό ενοχικό δίκαιο. Στόχος του εργατικού δικαίου είναι η προστασία του εργαζόµενου που θεωρείται ο ασθενέστερος συµβαλλόµενος σε µια σύµβαση, ενώ στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης, ο αυτοαπασχολούµενος και ο πελάτης θεωρούνται ως ισότιµοι συµβατικοί εταίροι. Για τον ορισµό των όρων «εξαρτηµένη εργασία» και «αυτοαπασχόληση» χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: α) µέσω της νοµοθεσίας (η διά του νόµου προσέγγιση): οι έννοιες της «αυτοαπασχόλησης» και της «εξαρτηµένης εργασίας» ορίζονται στη νοµοθεσία β) µέσω της νοµολογίας (η πρακτική προσέγγιση): το έργο του ορισµού των εννοιών ανατίθεται στα δικαστήρια. Η νοµολογία ορίζει µια σειρά δεικτών και κριτηρίων για τον προσδιορισµό του κατά πόσο µια συγκεκριµένη περίπτωση εµπίπτει στην αυτοαπασχόληση ή στην εξαρτηµένη εργασία. Σε µερικές χώρες χρησιµοποιείται µόνο µία από τις δύο τεχνικές. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι δύο τεχνικές συνδυάζονται. Οι έννοιες που ορίζονται από τις ανωτέρω τεχνικές µπορεί να έχουν είτε α) συστηµατική και γενική αξία, δηλ. σε µερικές περιπτώσεις οι κανόνες περιλαµβάνουν µια γενική και συστηµατική έννοια της εξάρτησης η οποία καθορίζει συνολικά το πεδίο εφαρµογής όλων των διατάξεων του εργατικού δικαίου, ή β) ειδική αξία, δηλ. σε άλλες περιπτώσεις δεν υφίσταται γενική έννοια της «εξαρτηµένης εργασίας» και στόχος είναι να οριστεί το πεδίο εφαρµογής ενός ειδικού, περιορισµένου συνόλου διατάξεων. Γενικά, ο χαρακτηρισµός (αυτοαπασχόληση/εξαρτηµένη εργασία) που αποδίδεται στη σύµβαση από τους ίδιους τους συµβαλλόµενους δεν επηρεάζει την απόφαση σχετικά µε το σε ποια από τις δύο κατηγορίες εµπίπτει η εργασία. Οι ακόλουθες χώρες που καλύπτονται από τη µελέτη έχουν ορίσει νοµοθετικά την εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση: Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία. Οι ακόλουθες χώρες δεν έχουν ορίσει τις δύο έννοιες νοµοθετικά αλλά µε βάση τη νοµολογία: Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο. Πρόκειται για µια χονδρική διάκριση που δεν υποδηλώνει ότι το περιεχόµενο της έννοιας είναι σαφέστερο στις χώρες που την έχουν ορίσει νοµοθετικά. 2.1 Εξαρτηµένη εργασία DV\479950EL.doc 6/21 PE

7 Η εξάρτηση αποτελεί, καταρχάς, µια δικανική (νοµική) έννοια. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η εξάρτηση από κοινωνικοοικονοµική άποψη δεν περιλαµβάνεται στη νοµική-τεχνική έννοια. Ως νοµική έννοια, η εξάρτηση εκφράζει ένα διαρθρωτικό στοιχείο της σχέσης: heterodirezione (ετερονοµία 3 ). Ο όρος αυτός αναφέρεται στην υποταγή του εργαζόµενου στη διευθυντική/διοικητική εξουσία του εργοδότη (διευθυντικό δικαίωµα). Η εξουσία αυτή εµπεριέχει τη εξουσία και το δικαίωµα του εργοδότη να α) δίνει οδηγίες στον εργαζόµενο σχετικά µε το πώς (πού, πότε) πρέπει να εκτελείται η εργασία β) επιβάλλει κυρώσεις για πιθανές παραλείψεις (αθέτηση όρων σύµβασης) γ) ελέγχει τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Συνεπώς, η εξαρτηµένη εργασία λαµβάνει τη µορφή µιας ιεραρχικής σχέσης µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου, η οποία χαρακτηρίζεται από ασυµµετρία εξουσιών που αναγνωρίζεται µεν από το νοµικό σύστηµα αλλά εξισορροπείται από ένα πολύπλοκο σύστηµα προστασίας των εργαζοµένων. Όσον αφορά στους άλλους δευτερεύοντες δείκτες που ενδείκνυνται για τον καθορισµό του περιεχοµένου της νοµικής έννοιας της εξάρτησης πρέπει να επισηµανθεί ότι: α) η τυπολογία και ο αριθµός των δευτερευόντων δεικτών ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων κρατών. β) εν υπάρχει τυποποιηµένη ιεραρχία µεταξύ των διαφόρων δεικτών. γ) εν απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία όλων των δεικτών, αλλά σύµπτωση ενός ή περισσότερων. δ) Η παρουσία ή απουσία τους δεν κρίνεται αποφασιστική για το χαρακτηρισµό της σχέσης/σύµβασης. Πρόκειται κατά βάση για δείκτες που µπορούν να αξιολογηθούν ελεύθερα από τους κριτές. Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι «δείκτες εξάρτησης» που, µε βάση µια σύγκριση µεταξύ των κρατών µελών, φαίνεται να έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία για τον καθορισµό του πραγµατικού περιεχοµένου της εξάρτησης είναι οι εξής: ένταξη στον οργανισµό του εργοδότη απουσία οικονοµικού κινδύνου συνδεόµενου µε τα αποτελέσµατα της παραγωγικής δραστηριότητας (επιχειρηµατικός κίνδυνος) τρόπος καταβολής αµοιβής τήρηση συγκεκριµένου, καθορισµένου ωραρίου εργασίας τα υλικά και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για την εργασία δεν ανήκουν στον εργαζόµενο. Η συνδυασµένη χρήση της heterodirezione και των ανωτέρω δεικτών µπορεί να δώσει το περιεχόµενο της νοµικής έννοιας της εξάρτησης. 3 Η ετερονοµία είναι το αντίθετο της αυτονοµίας. Ενώ ένα αυτόνοµο άτοµο είναι αυτοκαθοριζόµενο, ετερόνοµο είναι το άτοµο του οποίου η βούληση εξαρτάται από ξένους προς τον εαυτό του παράγοντες. Ετυµολογικά, η ετερονοµία ανάγεται στις λέξεις «έτερος» και «νόµος». DV\479950EL.doc 7/21 PE

8 2.2 Αυτοαπασχόληση Σε πολύ µεγάλο βαθµό, οι ευρωπαϊκές χώρες ορίζουν την αυτοαπασχόληση µε «αντίστροφη» κατηγοριοποίηση, δηλαδή διαπιστώνοντας ότι µια εργασία δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της εξαρτηµένης εργασίας (δηλαδή ό,τι δεν θεωρείται εξαρτηµένη εργασία είναι αυτοαπασχόληση). Συνεπώς, η αυτοαπασχόληση δεν αποτελεί µια ενιαία και αδιαίρετη κατηγορία αλλά µια θεωρητική αφαίρεση που εµπεριέχει πολλά και αποσπασµατικά νοµικά καθεστώτα. Πρόκειται για ένα σύνθετο και διαφοροποιηµένο φαινόµενο. Η αυτοαπασχόληση ως έννοια καλύπτει αρκετές µορφές συµβατικών σχέσεων: σύµβαση εργασίας σύµβαση παροχής υπηρεσιών αντιπροσωπεία παροχή υπηρεσιών πνευµατικά επαγγέλµατα (γιατροί, σύµβουλοι, διαφηµιστές) Υπάρχουν επίσης κάποιες νέες συµβατικές µορφές που πολλές φορές δεν διέπονται ρητά από τη νοµοθεσία: δικαιόχρηση (franchising) εργασίες µηχανικού πρακτόρευση απαιτήσεων τρίτων (factoring) χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) σύµβαση διαχείρισης µεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξη και παροχή λογισµικού Όσον αφορά στον προσδιορισµό της αυτοαπασχόλησης, ενέχει την πρόσθετη δυσκολία της διάκρισης κατά πόσο η αυτοαπασχόληση διαχωρίζεται από την έννοια της επιχείρησης και, αν ναι, ποιο είναι το κριτήριο που διακρίνει την αυτοαπασχόληση από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τη µελέτη, επικρατεί η τάση αντιµετώπισης της αυτοαπασχόλησης και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ως διαφορετικών εννοιών. Ωστόσο, η ίδια η µελέτη δεν ακολουθεί αυστηρά τη διάκριση µεταξύ των δύο εννοιών. Λόγω της παρεµφερούς κατάστασης οικονοµικής και νοµικής εξάρτησης τόσο στην περίπτωση της πολύ µικρής επιχείρησης (όπου ένα υποκείµενο, ένα φυσικό πρόσωπο, ασκεί δραστηριότητες πολύ µικρής κλίµακας στο πλαίσιο της νοµικής δοµής της επιχείρησης) όσο και της αυτοαπασχόλησης, η µελέτη εντάσσει τις δραστηριότητες της πολύ µικρής επιχείρησης στην κατηγορία της αυτοαπασχόλησης. Καταληκτικά, η αυτοαπασχόληση είναι µια έννοια που περιλαµβάνει έναν αυξανόµενο αριθµό διαφόρων µορφών εργασίας και νοµικών καθεστώτων που τις ρυθµίζουν. Συνεπώς, θα συνιστούσε µεθοδολογικό σφάλµα να ξεκινήσει κανείς από την παραδοχή ότι η αυτοαπασχόληση είναι µια ενιαία και αδιαίρετη κατηγορία που αντιδιαστέλλεται µε την εξαρτηµένη απασχόληση. 2.3 Γκρίζα ζώνη ανάµεσα στην αυτοαπασχόληση και την εξαρτηµένη εργασία Τα τελευταία χρόνια σηµατοδοτήθηκαν από ταχείες και βαθιές αλλαγές στο εργασιακό χώρο, οι οποίες αφορούσαν τόσο στην οργάνωση όσο και στο περιεχόµενο της εργασίας. Οι επιχειρήσεις στη µετά Φορντ εποχή καταφεύγουν όλο και περισσότερο σε νέες µορφές οργάνωσης εργασίας όπως η εξωτερική ανάθεση και η υπεργολαβία. Η τάση αυτή έχει συµβάλει στην εµφάνιση της DV\479950EL.doc 8/21 PE

9 οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, µιας µορφής εργασίας που τοποθετείται σε µια γκρίζα ζώνη ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση. Μια πρόσφατη µελέτη 4 δείχνει ότι η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία είναι πιο διαδεδοµένη στον τοµέα των υπηρεσιών και σε δραστηριότητες όπως η εστίαση, η µαζική εστίαση, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, επιµέλεια εκδόσεων), η διδασκαλία και η κατάρτιση, οι ΤΠΕ, η εµπορική προώθηση (µάρκετινγκ), οι τηλεπωλήσεις, η διαφήµιση, η ψυχαγωγία, η διοίκηση, η λογιστική και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πάντως, το φαινόµενο απαντάται και σε πιο παραδοσιακούς τοµείς όπως οι µεταφορές, η οικοδοµική βιοµηχανία και η οικιακή εργασία. Επιπλέον, οι συλλογικές συµβάσεις που συνάπτονται σε ορισµένους τοµείς αποκαλύπτουν και άλλες ενεχόµενες δραστηριότητες: στην Ιταλία υπάρχουν εταιρικές συλλογικές συµβάσεις που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας στους εξής τοµείς: κέντρα κλήσης, εταιρίες ερευνών αγοράς, τηλεπωλήσεις, δηµόσια διοίκηση και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Τα επαγγέλµατα και οι εργασίες που εµπίπτουν στην οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία είναι: τηλεφωνητές/τριες, ερευνητές που παίρνουν συνεντεύξεις, ερευνητές αγοράς, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, επαγγελµατίες (δηµοσιογράφοι, µεταφραστές, χηµικοί, βιολόγοι, µηχανικοί, κλπ.). Σε γενικές γραµµές, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τους τοµείς και τα επαγγέλµατα που εµπίπτουν στην οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία στα κράτη µέλη ούτε σχετικά µε τον αριθµό των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. εδοµένου ότι οι νοµικοί κανόνες και αρχές που ισχύουν για την αυτοαπασχόληση αφενός και για την εξαρτηµένη εργασία αφετέρου είναι διαφορετικοί, είναι σαφές ότι µια τέτοια γκρίζα ζώνη ενέχει προβλήµατα που συνδέονται µε τη νοµική αντιµετώπιση των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. Η γκρίζα ζώνη έχει δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά: 1. τις µορφές εργασίας που έχουν χαρακτηριστικά τόσο της εξαρτηµένης εργασίας όσο και της αυτοαπασχόλησης και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να ενταχθούν εύκολα στο δυαδικό µοντέλο (απροσδιόριστο καθεστώς) 2. την ψευδοαυτοαπασχόληση, δηλαδή την εξαρτηµένη απασχόληση που εµφανίζεται ως αυτοαπασχόληση. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η ψευδοαυτοαπασχόληση διαχωρίζεται εννοιολογικά από την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία. Οι ψευδοαυτοαπασχολούµενοι είναι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζονται ως αυτοαπασχολούµενοι, αλλά που, από νοµική άποψη, εµπίπτουν σαφώς στην κατηγορία της εξαρτηµένης απασχόλησης. Τα δύο αυτά φαινόµενα απαιτούν διαφορετική αντιµετώπιση από το νοµικό σύστηµα. Το πρώτο απαιτεί ερµηνεία (ή επικαιροποίηση) των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της εξαρτηµένης εργασίας, ενώ το δεύτερο απαιτεί εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι απαντήσεις σε αµφότερα τα προβλήµατα αναζητούνται µέσω της νοµολογίας. 4 Συγκριτική µελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιοµηχανικών Σχέσεων «Οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι, εργασιακό δίκαιο και βιοµηχανικές σχέσεις», Eirobserver 4/02. DV\479950EL.doc 9/21 PE

10 Ανεξάρτητα από τη γκρίζα αυτή ζώνη κανένα από τα νοµικά συστήµατα που περιλαµβάνονται στη µελέτη δεν εγκατέλειψε το δυαδικό µοντέλο που προβλέπει δύο νοµικές κατηγορίες για ένα τριαδικό µοντέλο µε την εισαγωγή µιας τρίτης νοµικής κατηγορίας εκτός της αυτοαπασχόλησης και της εξαρτηµένης εργασίας. 2.4 Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία/οιονεί εξαρτηµένη εργασία Η νοµική έννοια της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, παρά ταύτα, σε ορισµένα κράτη µέλη. Πριν περάσει στον ορισµό του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, η µελέτη παραθέτει τρεις προκαταρκτικές διευκρινίσεις: 1. σήµερα η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία εµπίπτει στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης θεωρείται αυτοαπασχόληση µε ορισµένες ιδιοµορφίες 2. οι οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι δεν πρέπει να συγχέονται µε τους ψευδοαυτοαπασχολούµενους: πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόµενα τόσο από νοµική όσο και από κοινωνικοοικονοµική άποψη 3. η έννοια του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου αποτελεί σήµερα µια ανοικτή και εν µέρει µη καθορισµένη έννοια που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάκριση µίας ακριβούς τυπολογίας. Το δυαδικό µοντέλο εξαρτηµένης απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης παραµένει ως έχει αλλά υπάρχει η τάση ένταξης της υποκατηγορίας «οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία» στη νοµική κατηγορία της αυτοαπασχόλησης. Σε τρία κράτη µέλη, συγκεκριµένα στην Ιταλία, στη Γερµανία και στη Μεγάλη Βρετανία, έχει δοθεί ορισµός της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, ενώ στα ακόλουθα κράτη µέλη δεν υφίσταται η νοµική έννοια του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, αν και διεξάγονται συζητήσεις σχετικά µε τις δυνατότητες θέσπισης νοµοθετικών µέτρων για τους εν λόγω εργαζόµενους: Αυστρία, Γαλλία, ανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία. Στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στο Λουξεµβούργο και στη Σουηδία δεν υφίσταται ορισµός του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, ούτε αξιόλογος πολιτικός διάλογος επί του θέµατος. Με βάση τα υπάρχοντα νοµοθετικά µέτρα, τη νοµολογία και τις συλλογικές συµβάσεις, η µελέτη παραθέτει µια σειρά κριτηρίων που καθιστούν δυνατό τον εντοπισµό των οµοιοτήτων µεταξύ της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας και της εξαρτηµένης εργασίας οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα διαφορές µεταξύ της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας και της αυτοαπασχόλησης: ανάγκη κοινωνικής προστασίας (ατοµική εργασία, περιορισµένο ανθρώπινο δυναµικό) απουσία άµεσης επαφής µε την αγορά αριθµός συµβατικών σχέσεων από τις οποίες ο εργαζόµενος κερδίζει το µηνιαίο εισόδηµά του σύνδεση µε την οργάνωση της επιχείρησης απουσία εξάρτησης αλλά ύπαρξη συντονιστικών εξουσιών της επιχείρησης-πελάτη διάρκεια της σχέσης Το εύρος της κατηγορίας της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας ρυθµίζεται µε βάση κανονιστικά µέτρα: νοµολογία, νοµοθεσία (εξοµοίωση µε την εξαρτηµένη εργασία ή επιλεκτική επέκταση της προστασίας) και συλλογικές συµβάσεις. DV\479950EL.doc 10/21 PE

11 Οι νοµοθετικές διατάξεις σχετικά µε τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους που έχουν προβλεφθεί σε ορισµένα κράτη µέλη άπτονται ζητηµάτων όπως κοινωνική ασφάλιση (συντάξεις, επαγγελµατικά ατυχήµατα, προστασία της µητρότητας, επιδόµατα ασθένειας) διαδικαστικοί κανόνες για τα εργασιακά θέµατα άδειες συλλογικές συµβάσεις Ενώ, π.χ. στην Ιταλία, υπάρχουν διατάξεις συλλογικών συµβάσεων που αφορούν την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία και, συγκεκριµένα, τα ακόλουθα ειδικά θέµατα: µορφή της σύµβασης (έγγραφη) διάρκεια της σχέσης καθήκοντα ωράριο εργασίας και τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων αµοιβή και τρόπος πληρωµής υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας αναστολή της σχέσης (ασθένεια, ατυχήµατα, οικογενειακοί λόγοι) κατάρτιση ακύρωση της σύµβασης καθήκοντα του εργαζόµενου συνδικαλιστικά δικαιώµατα Όσον αφορά στα µέτρα σε διεθνές επίπεδο, η 85η ιεθνής ιάσκεψη Εργασίας (1997) διατύπωσε πρόταση για µια σύµβαση στο πλαίσιο της ΟΕ µε αντικείµενο την εργασία επί συµβάσει. Η σύµβαση θα ίσχυε για την εργασία «που εκτελείται ατοµικά υπό πραγµατικές συνθήκες εξάρτησης από την επιχείρηση-χρήστη και οι συνθήκες αυτές είναι παρεµφερείς µε εκείνες που χαρακτηρίζουν µια σχέση απασχόλησης στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας και πρακτικής αλλά όπου το πρόσωπο που ασκεί την εργασία αυτή δεν έχει αναγνωρισµένη σχέση απασχόλησης µε την επιχείρηση-χρήστη» (άρθρο 1). Η στρατηγική που προτάθηκε από τη ΟΕ στον τοµέα αυτό ήταν να 1. επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του εργατικού δικαίου πέρα από την εξαρτηµένη εργασία 2. καθιερωθεί µια σειρά θεµελιωδών προστατευτικών µέτρων για όλες τις µορφές εργασίας που ενέχουν την παροχή υπηρεσιών σε τρίτο, ανεξάρτητα από το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Το άρθρο 5 της πρότασης ορίζει τα σχετικά δικαιώµατα στον τοµέα της εργασίας επί συµβάσει: ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων απαγόρευση των διακρίσεων όρια ηλικίας πληρωµή υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας προστασία από επαγγελµατικά ατυχήµατα και ασθένειες κοινωνική ασφάλιση. Η σύµβαση δεν έχει εγκριθεί. 3 Συµπεράσµατα της µελέτης Οι ακόλουθοι δείκτες χρησιµοποιούνται σε ορισµένα κράτη µέλη για να ορίσουν την κατάσταση της οικονοµικής εξάρτησης: DV\479950EL.doc 11/21 PE

12 κυρίως ατοµική εργασία συνέχεια σε βάθος χρόνου συντονισµός της εργασίας µε τη δραστηριότητα του πελάτη εκτέλεση εργασίας για έναν κυρίως πελάτη (αποκλειστική δέσµευση) ο οποίος αποτελεί σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τον εργαζόµενο. Στα κράτη µέλη που έχουν ξεκινήσει τη σχετική συζήτηση (ιδιαίτερα στην Ιταλία και τη Γερµανία) έχουν εκφραστεί τέσσερις διαφορετικές θέσεις όσον αφορά στην ανεπάρκεια της προστασίας των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. 1. ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης: προτείνεται, π.χ. η εφαρµογή των γενικών συµβατικών αρχών του αστικού δικαίου και, κυρίως, της γενικής διάταξης περί καλής πίστης και ορθότητας στους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τη µελέτη, αυτό δεν µπορεί να διασφαλίσει επαρκή προστασία και η διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης θα άφηνε τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους στο έλεος των δυνάµεων της αγοράς. 2. Καθιέρωση µιας νέας µορφής εργασίας (µιας νέας νοµικής κατηγορίας) ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση. Ορισµένες µορφές προστασίας θα επεκτείνονταν µέσω της νοµοθεσίας ή/και της νοµολογίας ώστε να καλύψουν αυτή τη νέα µορφή εργασίας. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η λύση αυτή πρέπει να αποφευχθεί διότι θα δηµιουργούσε νέα νοµικά προβλήµατα σε σχέση µε την ένταξη µιας σχέσης σε κάποια από τις κατηγορίες. 3. Επαναπροσδιορισµός (διεύρυνση) της έννοιας της εξαρτηµένης εργασίας: επικαιροποίηση της έννοιας της εξαρτηµένης εργασίας (µε την προσθήκη άλλων κριτηρίων για την εξάρτηση) έτσι ώστε η έννοια να αντιστοιχεί στο διαφοροποιηµένο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο. Σκοπός της λύσης αυτής θα ήταν να εµποδίσει την εξάπλωση της «φαινοµενικής αυτονοµίας» και να στηρίξει την «πραγµατική αυτονοµία». Η λύση αυτή, ωστόσο, δεν τυγχάνει ευρείας στήριξης. Επιπλέον, η διεύρυνση του ορισµού θα µπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική επέκταση της έννοιας της εξάρτησης. 4. Θέσπιση ενός «σκληρού πυρήνα» κοινωνικών δικαιωµάτων τα οποία θα ισχύουν για όλες τις συµβάσεις εργασίας ανεξάρτητα από τον επίσηµο χαρακτηρισµό τους όσον αφορά στην αυτονοµία (αυτοαπασχόληση) ή στην εξάρτηση. Η προοπτική αυτή κερδίζει διαρκώς έδαφος στο ευρωπαϊκό δόγµα. Αντικατάσταση της αυστηρής αντιδιαστολής αυτοαπασχόλησης/εξαρτηµένης απασχόλησης από µία αλληλουχία δραστηριοτήτων -> κοινή ελάχιστη προστασία για όλες τις µορφές εργασίας + προστασία που αυξάνει προοδευτικά στην πορεία αυτής της αλληλουχίας. Αυτό το είδος πρότασης υποδείχθηκε στην έκθεση Supiot (πρώτος κύκλος δικαιωµάτων, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος) Παρεµφερής πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του πολιτικού και συνδικαλιστικού διαλόγου στην Ιταλία (πρόταση νόµου): «Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori» (τρεις κύκλοι δικαιωµάτων). Η µελέτη καταλήγει ότι εν είναι εύκολο να βρεθεί µονοσήµαντη λύση στο πρόβληµα της ρύθµισης της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Αν η ρύθµιση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας αφεθεί στο έλεος των δυνάµεων της αγοράς υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού ντάµπινγκ DV\479950EL.doc 12/21 PE

13 Σε περίπτωση νοµοθετικής παρέµβασης, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης «ακαµψίας» στην αγορά εργασίας µε κανόνες που ενδέχεται να είναι ακατάλληλοι για τη ρύθµιση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Λόγω των δυσκολιών στην οργάνωση των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων και των ανεπαρκειών στα συστήµατα βιοµηχανικών σχέσεων, οι συλλογικές συµβάσεις δεν φαίνεται να µπορούν από µόνες τους να εξασφαλίσουν µια ενδεδειγµένη και γενική χρήση. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η πιο ενδεδειγµένη λύση είναι η παρέµβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε «ήπιες» και προγραµµατικές διατάξεις, που θα αφήνουν στα κράτη µέλη το περιθώριο για προσαρµογή τους στο εκάστοτε εθνικό πλαίσιο. Η µελέτη υποδεικνύει ότι η εισαγωγή των κατάλληλων κανόνων (των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο) αποτελεί έργο των κοινωνικών εταίρων Η πιθανή µελλοντική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα ξεκινούσε από το µηδέν: υπάρχει ήδη ώσµωση ανάµεσα στη ρύθµιση της αυτοαπασχόλησης και της εξαρτηµένης εργασίας σε τοµείς όπως 1. κοινωνική προστασία (συντάξεις) 2. επαγγελµατική κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης, κίνητρα για την απασχόληση (στήριξη απασχολησιµότητας και επιχειρηµατικότητας) 3. υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας Υπάρχει επίσης µια τάση επέκτασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, ατοµικών και συλλογικών, ώστε να καλύψουν την αυτοαπασχόληση (υγεία και ασφάλεια, αποφυγή διακρίσεων, ισότητα) Όσον αφορά στους συµβατικούς όρους και διατάξεις για την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία, απουσιάζουν οι κανονιστικές ρυθµίσεις. Η µελέτη διατυπώνει την άποψη ότι στον τοµέα αυτό πρέπει να επιδειχθεί µεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την αναµόρφωση της υπάρχουσας προστασίας. Αυτό προϋποθέτει νοµοθετική παρέµβαση σε εθνικό επίπεδο, π.χ., ως προς τα εξής: τη µορφή της σύµβασης (έγγραφη) το αντικείµενο της σύµβασης (η σύµβαση πρέπει να ορίζει τον επαγγελµατικό στόχο και να αναφέρει τα χαρακτηριστικά της αυτονοµίας της εργασίας) κανόνες σχετικά µε την αµοιβή: η σύµβαση πρέπει να αναφέρει τα κριτήρια για τον καθορισµό της αµοιβής και το χρόνο πληρωµής (κυρώσεις για καθυστέρηση πληρωµής) µητρότητα, ασθένεια, ατυχήµατα, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι: η σύµβαση πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωµα αναστολής της σύµβασης στις περιπτώσεις αυτές καταγγελία σύµβασης: η σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνει σχετική διάταξη και να προβλέπει υποχρεωτική ειδοποίηση κατάρτιση δικαίωµα οργάνωσης και συµµετοχής σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες. DV\479950EL.doc 13/21 PE

14 III ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ DV\479950EL.doc 14/21 PE

15 Σχήµα 1 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΨΕΥ Ο- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ DV\479950EL.doc 15/21 PE

16 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ υαδική διαίρεση της εργασίας δεν υπάρχουν ενδιάµεσες κατηγορίες (ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ορισµός Εργασία εκτελούµενη υπό τον έλεγχο του εργοδότη (διεύθυνση και επίβλεψη) + άλλοι δείκτες εξάρτησης (π.χ. κίνδυνος, ένταξη στον οργανισµό, καθορισµένο ωράριο εργασίας) ίδεται µέσω αρνητικής προσέγγισης, µε αφετηρία τον ορισµό της απασχόλησης: απουσία εργοδοτικού ελέγχου Που απαντά ο ορισµός; στη νοµοθεσία στη νοµολογία στη νοµοθεσία και στη νοµολογία Χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών α) συστηµατικό και γενικό επίπεδο κάλυψης: σε ορισµένες χώρες το πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας είναι ευρύ β) περιορισµένο επίπεδο κάλυψης: σε άλλες χώρες το πεδίο εφαρµογής είναι περιορισµένο και ειδικό Σύνθετη κατηγορία που καλύπτει: συµβάσεις, αντιπροσωπεία, παροχή υπηρεσιών + πνευµατικά επαγγέλµατα νέες συµβατικές πρακτικές όπως η δικαιόχρηση, οι εργασίες µηχανικού, η πρακτόρευση απαιτήσεων τρίτων, οι συµβάσεις διαχείρισης πολύ µικρές επιχειρήσεις DV\479950EL.doc 16/21 PE

17 Συνέπειες της δυαδικής διάκρισης Ισχύουν διαφορετικά είδη δικαίου Εργατικό δίκαιο Αστικό και εµπορικό δίκαιο Νοµοθεσία που βασίζεται σε διαφορετικά σκεπτικά Προστασία των εργαζοµένων υνάµεις της αγοράς Προβλήµατα που δηµιουργεί η δυαδική διάκριση «γκρίζα περιοχή» Απασχόληση ψευδοαυτοαπασχολούµενα Αυτοαπασχόληση άτοµα δύσκολα ταξινοµήσιµες µορφές απασχόλησης DV\479950EL.doc 17/21 PE

18 Η απασχόληση στην ΕΕ (πηγή: Eurostat) ΚΑΤ Συνολική απασχόληση (000) Αυτοαπασχολο ύµενοι (% επί της συνολικής απασχόλησης) Μερική απασχόληση (% επί της συνολικής απασχόλησης) Συµβάσεις ορισµένου χρόνου (% επί της συνολικής απασχόλησης) 15,6 15,8 15,8 15,7 15,6 15, ,8 13,9 14, ,4 16,9 17,3 17,6 17,7 9,2 9, ,2 10, ,3 11,4 DV\479950EL.doc 18/21 PE

19 Αυτοαπασχολούµενοι στην ΕΕ και στη Νορβηγία (% επί της µη γεωργικής απασχόλησης) Χώρα / 2000 (2) Αυστρία 8,81 6,62 7,19 6,89 7,05 7,37 7, ,37 Βέλγιο 11,27 12,93 13,87 14,04 14,07 13, ,58 Γαλλία 10,71 9,32 8,58 8,48 8,36 8,28 8,18 8,06-2,65 Γερµανία 6,98 8,52 8,72 8,99 9,25 9,36 9,22 9,22 2,24 ανία (1) 8,25 7,19 6,85 7,11 6,71 6,95 7,16 6,61-1,64 Ελλάδα 30,90 27,39 27,74 27,49 26,99 26,54 25,66 25,87-5,03 Ηνωµένο Βασίλειο 7,11 12,41 12,19 11,87 11,83 11,49 11,15 10,83 3,72 Ιρλανδία 10,30 13,16 13,52 12,85 12,96 13,50 12,79 12,86 2,56 Ιταλία 19,20 22,24 23,12 23,35 23,21 23,25 23,38 23,21 4,01 Κάτω Χώρες 9,06 7,84 9,63 9,77 9,99 9,68 9,25-0,20 Λουξεµβούργο 9,19 7,12 6,08 6,01 5,92 5,75 5, ,57 Νορβηγία 6,53 6,12 5,87 5,46 5,28 5,25 5,07 4,83-1,69 Πορτογαλία 14,90 16,73 19,26 19,69 18,98 18,30 17,56 16,75 1,85 Σουηδία 4,51 7,26 9,27 9,12 9,05 9,00 9,03 8,86 4,36 Φινλανδία 6,04 9,29 10,16 10,26 10,00 10,00 9,85 9,71 3,67 15ΕΕ+Νορβηγία 10,87 12,64 12,78 12,82 12,78 12,68 12,43 12,54 1,63 Πηγή: υπολογισµοί Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιοµηχανικών Σχέσεων σε σχέση µε τα στοιχεία εργατικού δυναµικού του ΟΟΣΑ (µη γεωργική απασχόληση), (1) 1981 αντί του 1980 (2) στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν στοιχεία για το 2000, χρησιµοποιήθηκαν τα πιο πρόσφατα στοιχεία DV\479950EL.doc 19/21 PE

20 Ποσοστό «εργοδοτών» στην κατηγορία της αυτοαπασχόλησης (πηγή: ΟΟΣΑ, Προοπτικές για την απασχόληση 2000) Εργοδότες Μη µισθωτοί εργαζόµε νοι Αυστρία 68,8 31,2 Βέλγιο 10,3 89,7 Γαλλία 49,7 50,3 Γερµανία 53,0 47,0 ανία 50,1 49,9 Ελλάδα 28,8 71,2 Ηνωµένο Βασίλειο 25,8 74,2 Ιρλανδία 39,9 60,1 Ισπανία 29,6 70,4 Κάτω Χώρες 37,4 62,6 Πορτογαλία 35,6 64,4 Σουηδία 41,0 59,0 Φινλανδία 42,3 57,7 DV\479950EL.doc 20/21 PE

21 Οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Κριτήρια προσδιορισµού Αρνητικό κριτήριο Απουσία εξάρτησης Θετικό κριτήριο Κατάσταση οικονοµικής εξάρτησης είκτες ατοµική εργασία συνέχεια και συντονισµός εργασίας εισόδηµα (στο σύνολο ή στο µεγαλύτερο µέρος του) προερχόµενο από µια κυρίως πηγή Νοµική προστασία κοινωνική ασφάλιση (σύνταξη) νοµικές διαδικασίες σε σχέση µε την εργασία συνδικαλιστικά δικαιώµατα και δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων DV\479950EL.doc 21/21 PE