ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli ηµόσια ακρόαση «Οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία» Συνδιοργάνωση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αίθουσα PHS 3C50, Βρυξέλλες Πέµπτη, 19 Ιουνίου έως DV\479950EL.doc PE

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I 3 Αιτιολογική έκθεση 3 II 5 Σύνοψη της µελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ EMPL D/3 5 III 14 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 14 DV\479950EL.doc 2/21 PE

3 I Αιτιολογική έκθεση Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli (Οκτώβριος 2002) Το πρώτο µέρος της έκθεσης εξετάζει τη διάκριση µεταξύ της απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας (εξαρτηµένη εργασία/απασχόληση) και της αυτοαπασχόλησης µε βάση τους υφιστάµενους ορισµούς στα κράτη µέλη της ΕΕ, περιγράφοντας πώς χρησιµοποιούνται οι διάφορες τεχνικές ορισµού. Συγκεκριµένα, η έκθεση ορίζει τα βασικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται από τη νοµοθεσία και από τους δικαστές για τον καθορισµό των δύο εννοιών και αντιµετωπίζει το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης των µορφών απασχόλησης που βρίσκονται κάπου ανάµεσα στην απασχόληση µε σύµβαση εργασίας και στην αυτοαπασχόληση (τη λεγόµενη «γκρίζα ζώνη»). Η ύπαρξη µιας τέτοιας νοµοθετικής διάκρισης αποτελεί σταθερά σε όλες τις υπό εξέταση ρυθµίσεις ενώ απαντά και στο διεθνές δίκαιο. Η διάκριση ανάµεσα στην απασχόληση µε σύµβαση εργασίας και στην αυτοαπασχόληση έχει τη γενική, πολύ σηµαντική συνέπεια ότι αναγνωρίζονται δικαιώµατα και εγγυήσεις για τα άτοµα µε καθεστώς εξάρτησης υπό τη νοµική έννοια. Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει µε την παράθεση ενός συνόλου στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατανοµή της εξαρτηµένης εργασίας και της αυτοαπασχόλησης στα κράτη µέλη της ΕΕ. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το φαινόµενο της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά της. Υπάρχει ένας βαθµός ασάφειας γύρω από τον ορισµό της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, όχι µόνον επειδή το νοµικό πλαίσιο είναι ελλιπέστατο και αποσπασµατικό, αλλά και επειδή η σύγκριση αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένας βαθµός σύγχυσης όσον αφορά τόσο τον πραγµατικό προσδιορισµό του φαινοµένου όσο και την επικάλυψη µε το άλλης φύσεως πρόβληµα των ψευδοαυτοαπασχολούµενων. Η ανάλυση που διενεργείται αποκαλύπτει ότι πρόκειται για µια µορφή εργασίας στην οποία δεν υφίσταται καθεστώς εξάρτησης υπό τη νοµική έννοια, ενώ υπάρχει κατάσταση οικονοµικής εξάρτησης, και η οποία πρέπει να διευκρινιστεί και να περιγραφεί νοµικά. Ορισµένα κράτη διαθέτουν νοµικές έννοιες για τον οικονοµικά εξαρτηµένο εργαζόµενο, ενώ σε πολλές άλλες πρόκειται για ένα φαινόµενο που είναι γνωστό και µελετηµένο. Μια µελέτη των συστηµάτων αυτών βοηθά στον προσδιορισµό των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό αυτού του είδους εργασίας: κατά βάση ατοµική εργασία, συνέχεια σε βάθος χρόνου, ένας µόνο πελάτης. Από τους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες που µπορούν να εξηγήσουν τη διάδοση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, ο κυριότερος είναι η ολοένα αυξανόµενη χρήση των πρακτικών της εξωτερικής ανάθεσης ή της υπεργολαβίας, µέσω των οποίων ένας µεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων που άλλοτε εκτελούνταν εντός των επιχειρήσεων από εργαζόµενους µε καθεστώς εξάρτησης (υπαλλήλους) ανατίθενται πλέον σε αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους µε συµφωνίες που τείνουν να οδηγήσουν στην ανάδυση ενός φαινοµένου οικονοµικής εξάρτησης την οποία προσπαθούν να περιγράψουν τα διάφορα κράτη χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Σε γενικές γραµµές, η προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών και των κοινωνικών εταίρων όπως φαίνεται από ορισµένα µέτρα που θεσπίστηκαν µέσω συλλογικών διαπραγµατεύσεων µοιάζει να είναι µάλλον εµπειρική και χαρακτηριζόµενη από πρακτικές πτυχές που, πόρρω απέχοντας από τις αφηρηµένες απαιτήσεις της ταξινόµησης της οικονοµικά εξαρτηµένης απασχόλησης στη µία ή την άλλη κατηγορία, στοχεύουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας της εργασίας, όπου ενδεχοµένως ανακύπτουν. DV\479950EL.doc 3/21 PE

4 Το τρίτο κεφάλαιο, που πραγµατεύεται το υλικό που αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, συνεχίζει την ανάλυση των τρεχόντων προβληµάτων της αναδιάρθρωσης της «οικονοµικά εξαρτηµένης» αυτοαπασχόλησης και παρέχει µια σειρά πιθανών ενδείξεων για τις µελλοντικές εξελίξεις στις ρυθµίσεις. Εξετάζονται ιδιαίτερα οι προοπτικές µεταρρύθµισης που αποτελούν αντικείµενο συζήτησης σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες: διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης, καθιέρωση µιας τρίτης µορφής εργασίας ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και στην αυτοαπασχόληση, διεύρυνση της έννοιας της απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας, θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου δικαιωµάτων χωρίς καµία αναφορά στον χαρακτηρισµό της σχέσης καθώς θα είναι κοινά για όλες τις µορφές εργασίας. Συµπερασµατικά, επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε δράση συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο υπό την καθοδήγηση των κοινωνικών εταίρων δεν θα ξεκινούσε από το µηδέν καθώς, σε ορισµένους τοµείς, υπάρχει ήδη µια ορισµένη διαδικασία ώσµωσης µεταξύ των διατάξεων που αφορούν τις σχέσεις εξαρτηµένης απασχόλησης και την αυτοαπασχόληση. Επιδίωξη, εποµένως, είναι η υποστήριξη και ο εξορθολογισµός των τάσεων αυτών. DV\479950EL.doc 4/21 PE

5 II Σύνοψη 1 της µελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ EMPL D/3 Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli (Οκτώβριος 2002) 1 Ιστορικό Τα τελευταία χρόνια γινόµαστε µάρτυρες της εµφάνισης µιας οµάδας εργαζοµένων που τοποθετούνται στη γκρίζα ζώνη ανάµεσα στις παραδοσιακές έννοιες του «υπαλλήλου» αφενός και του «αυτοαπασχολούµενου» αφετέρου. Έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι όροι µε στόχο την περιγραφή και κατηγοριοποίηση της οµάδας αυτής. Οι συχνότερα απαντώµενοι είναι οι εξής: «οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι», «οιονεί εξαρτηµένοι εργαζόµενοι» ή «άτοµα µε καθεστώς παρεµφερές µε αυτό των µισθωτών». Η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία φέρει χαρακτηριστικά τόσο της αυτοαπασχόλησης όσο και της εξαρτηµένης εργασίας: οι οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι εργάζονται µόνοι τους και δεν υπάγονται σε κανέναν εργοδότη. Συγχρόνως, είναι «οικονοµικά εξαρτηµένοι» υπό την έννοια ότι βασίζονται λιγότερο ή περισσότερο αποκλειστικά σε µία µόνο επιχείρηση-πελάτη. Το 2000 η Επιτροπή έθεσε το θέµα της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας σε διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Οι απαντήσεις των κοινωνικών εταίρων έδειξαν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Επιπλέον, στο ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου που εξέδωσε µε αντικείµενο την κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας περί αφερεγγυότητας 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος µελέτη και να πραγµατοποιήσει κοινή δηµόσια ακρόαση µε το Κοινοβούλιο µε θέµα τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους. Έτσι, έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφορών η Επιτροπή υπέγραψε σύµβαση µε τον καθηγητή Adalberto Perulli για τη µελέτη µε τίτλο Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία / Εξάρτηση: νοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές. Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της µελέτης ήταν η 16η Οκτωβρίου Σκοπός της µελέτης ήταν να παράσχει µια αναλυτική και πλήρη επισκόπηση της νοµικής, κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας στα κράτη µέλη. Το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από τη Γ EMPL D/3 συνοψίζει το περιεχόµενο και τα πορίσµατα της µελέτης (127 σελίδες). 2 Το περιεχόµενο της µελέτης 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί µια άτυπη σύνοψη, που συντάχθηκε από τη µονάδα D/3 της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της µελέτης µε τίτλο Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία/εξάρτηση: νοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές του καθηγητή Perulli. Το περιεχόµενο της µελέτης ή της σύνοψης δεν εκφράζει υποχρεωτικά τη γνώµη ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. 2 Οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, ΕΕ L 270/10 της DV\479950EL.doc 5/21 PE

6 Η µελέτη περιλαµβάνει τρία κεφάλαια. I. Εξαρτηµένη εργασία και αυτοαπασχόληση II. Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία III. Τρέχοντα προβλήµατα και µελλοντικές προοπτικές της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Το πρώτο µέρος εξετάζει τη διάκριση ανάµεσα στην αυτοαπασχόληση και την εξαρτηµένη εργασία. Όλα τα ισχύοντα ευρωπαϊκά συστήµατα απεικονίζουν το δυαδικό αυτό µοντέλο που περιλαµβάνει δύο διαφορετικές νοµικές κατηγορίες: εξαρτηµένη εργασία και αυτοαπασχόληση. Η «εξαρτηµένη εργασία» ρυθµίζεται από το εργατικό δίκαιο ενώ η «αυτοαπασχόληση» από το εµπορικό και από το γενικό ενοχικό δίκαιο. Στόχος του εργατικού δικαίου είναι η προστασία του εργαζόµενου που θεωρείται ο ασθενέστερος συµβαλλόµενος σε µια σύµβαση, ενώ στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης, ο αυτοαπασχολούµενος και ο πελάτης θεωρούνται ως ισότιµοι συµβατικοί εταίροι. Για τον ορισµό των όρων «εξαρτηµένη εργασία» και «αυτοαπασχόληση» χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: α) µέσω της νοµοθεσίας (η διά του νόµου προσέγγιση): οι έννοιες της «αυτοαπασχόλησης» και της «εξαρτηµένης εργασίας» ορίζονται στη νοµοθεσία β) µέσω της νοµολογίας (η πρακτική προσέγγιση): το έργο του ορισµού των εννοιών ανατίθεται στα δικαστήρια. Η νοµολογία ορίζει µια σειρά δεικτών και κριτηρίων για τον προσδιορισµό του κατά πόσο µια συγκεκριµένη περίπτωση εµπίπτει στην αυτοαπασχόληση ή στην εξαρτηµένη εργασία. Σε µερικές χώρες χρησιµοποιείται µόνο µία από τις δύο τεχνικές. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι δύο τεχνικές συνδυάζονται. Οι έννοιες που ορίζονται από τις ανωτέρω τεχνικές µπορεί να έχουν είτε α) συστηµατική και γενική αξία, δηλ. σε µερικές περιπτώσεις οι κανόνες περιλαµβάνουν µια γενική και συστηµατική έννοια της εξάρτησης η οποία καθορίζει συνολικά το πεδίο εφαρµογής όλων των διατάξεων του εργατικού δικαίου, ή β) ειδική αξία, δηλ. σε άλλες περιπτώσεις δεν υφίσταται γενική έννοια της «εξαρτηµένης εργασίας» και στόχος είναι να οριστεί το πεδίο εφαρµογής ενός ειδικού, περιορισµένου συνόλου διατάξεων. Γενικά, ο χαρακτηρισµός (αυτοαπασχόληση/εξαρτηµένη εργασία) που αποδίδεται στη σύµβαση από τους ίδιους τους συµβαλλόµενους δεν επηρεάζει την απόφαση σχετικά µε το σε ποια από τις δύο κατηγορίες εµπίπτει η εργασία. Οι ακόλουθες χώρες που καλύπτονται από τη µελέτη έχουν ορίσει νοµοθετικά την εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση: Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία. Οι ακόλουθες χώρες δεν έχουν ορίσει τις δύο έννοιες νοµοθετικά αλλά µε βάση τη νοµολογία: Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο. Πρόκειται για µια χονδρική διάκριση που δεν υποδηλώνει ότι το περιεχόµενο της έννοιας είναι σαφέστερο στις χώρες που την έχουν ορίσει νοµοθετικά. 2.1 Εξαρτηµένη εργασία DV\479950EL.doc 6/21 PE

7 Η εξάρτηση αποτελεί, καταρχάς, µια δικανική (νοµική) έννοια. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η εξάρτηση από κοινωνικοοικονοµική άποψη δεν περιλαµβάνεται στη νοµική-τεχνική έννοια. Ως νοµική έννοια, η εξάρτηση εκφράζει ένα διαρθρωτικό στοιχείο της σχέσης: heterodirezione (ετερονοµία 3 ). Ο όρος αυτός αναφέρεται στην υποταγή του εργαζόµενου στη διευθυντική/διοικητική εξουσία του εργοδότη (διευθυντικό δικαίωµα). Η εξουσία αυτή εµπεριέχει τη εξουσία και το δικαίωµα του εργοδότη να α) δίνει οδηγίες στον εργαζόµενο σχετικά µε το πώς (πού, πότε) πρέπει να εκτελείται η εργασία β) επιβάλλει κυρώσεις για πιθανές παραλείψεις (αθέτηση όρων σύµβασης) γ) ελέγχει τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Συνεπώς, η εξαρτηµένη εργασία λαµβάνει τη µορφή µιας ιεραρχικής σχέσης µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου, η οποία χαρακτηρίζεται από ασυµµετρία εξουσιών που αναγνωρίζεται µεν από το νοµικό σύστηµα αλλά εξισορροπείται από ένα πολύπλοκο σύστηµα προστασίας των εργαζοµένων. Όσον αφορά στους άλλους δευτερεύοντες δείκτες που ενδείκνυνται για τον καθορισµό του περιεχοµένου της νοµικής έννοιας της εξάρτησης πρέπει να επισηµανθεί ότι: α) η τυπολογία και ο αριθµός των δευτερευόντων δεικτών ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων κρατών. β) εν υπάρχει τυποποιηµένη ιεραρχία µεταξύ των διαφόρων δεικτών. γ) εν απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία όλων των δεικτών, αλλά σύµπτωση ενός ή περισσότερων. δ) Η παρουσία ή απουσία τους δεν κρίνεται αποφασιστική για το χαρακτηρισµό της σχέσης/σύµβασης. Πρόκειται κατά βάση για δείκτες που µπορούν να αξιολογηθούν ελεύθερα από τους κριτές. Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι «δείκτες εξάρτησης» που, µε βάση µια σύγκριση µεταξύ των κρατών µελών, φαίνεται να έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία για τον καθορισµό του πραγµατικού περιεχοµένου της εξάρτησης είναι οι εξής: ένταξη στον οργανισµό του εργοδότη απουσία οικονοµικού κινδύνου συνδεόµενου µε τα αποτελέσµατα της παραγωγικής δραστηριότητας (επιχειρηµατικός κίνδυνος) τρόπος καταβολής αµοιβής τήρηση συγκεκριµένου, καθορισµένου ωραρίου εργασίας τα υλικά και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για την εργασία δεν ανήκουν στον εργαζόµενο. Η συνδυασµένη χρήση της heterodirezione και των ανωτέρω δεικτών µπορεί να δώσει το περιεχόµενο της νοµικής έννοιας της εξάρτησης. 3 Η ετερονοµία είναι το αντίθετο της αυτονοµίας. Ενώ ένα αυτόνοµο άτοµο είναι αυτοκαθοριζόµενο, ετερόνοµο είναι το άτοµο του οποίου η βούληση εξαρτάται από ξένους προς τον εαυτό του παράγοντες. Ετυµολογικά, η ετερονοµία ανάγεται στις λέξεις «έτερος» και «νόµος». DV\479950EL.doc 7/21 PE

8 2.2 Αυτοαπασχόληση Σε πολύ µεγάλο βαθµό, οι ευρωπαϊκές χώρες ορίζουν την αυτοαπασχόληση µε «αντίστροφη» κατηγοριοποίηση, δηλαδή διαπιστώνοντας ότι µια εργασία δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της εξαρτηµένης εργασίας (δηλαδή ό,τι δεν θεωρείται εξαρτηµένη εργασία είναι αυτοαπασχόληση). Συνεπώς, η αυτοαπασχόληση δεν αποτελεί µια ενιαία και αδιαίρετη κατηγορία αλλά µια θεωρητική αφαίρεση που εµπεριέχει πολλά και αποσπασµατικά νοµικά καθεστώτα. Πρόκειται για ένα σύνθετο και διαφοροποιηµένο φαινόµενο. Η αυτοαπασχόληση ως έννοια καλύπτει αρκετές µορφές συµβατικών σχέσεων: σύµβαση εργασίας σύµβαση παροχής υπηρεσιών αντιπροσωπεία παροχή υπηρεσιών πνευµατικά επαγγέλµατα (γιατροί, σύµβουλοι, διαφηµιστές) Υπάρχουν επίσης κάποιες νέες συµβατικές µορφές που πολλές φορές δεν διέπονται ρητά από τη νοµοθεσία: δικαιόχρηση (franchising) εργασίες µηχανικού πρακτόρευση απαιτήσεων τρίτων (factoring) χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) σύµβαση διαχείρισης µεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξη και παροχή λογισµικού Όσον αφορά στον προσδιορισµό της αυτοαπασχόλησης, ενέχει την πρόσθετη δυσκολία της διάκρισης κατά πόσο η αυτοαπασχόληση διαχωρίζεται από την έννοια της επιχείρησης και, αν ναι, ποιο είναι το κριτήριο που διακρίνει την αυτοαπασχόληση από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τη µελέτη, επικρατεί η τάση αντιµετώπισης της αυτοαπασχόλησης και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ως διαφορετικών εννοιών. Ωστόσο, η ίδια η µελέτη δεν ακολουθεί αυστηρά τη διάκριση µεταξύ των δύο εννοιών. Λόγω της παρεµφερούς κατάστασης οικονοµικής και νοµικής εξάρτησης τόσο στην περίπτωση της πολύ µικρής επιχείρησης (όπου ένα υποκείµενο, ένα φυσικό πρόσωπο, ασκεί δραστηριότητες πολύ µικρής κλίµακας στο πλαίσιο της νοµικής δοµής της επιχείρησης) όσο και της αυτοαπασχόλησης, η µελέτη εντάσσει τις δραστηριότητες της πολύ µικρής επιχείρησης στην κατηγορία της αυτοαπασχόλησης. Καταληκτικά, η αυτοαπασχόληση είναι µια έννοια που περιλαµβάνει έναν αυξανόµενο αριθµό διαφόρων µορφών εργασίας και νοµικών καθεστώτων που τις ρυθµίζουν. Συνεπώς, θα συνιστούσε µεθοδολογικό σφάλµα να ξεκινήσει κανείς από την παραδοχή ότι η αυτοαπασχόληση είναι µια ενιαία και αδιαίρετη κατηγορία που αντιδιαστέλλεται µε την εξαρτηµένη απασχόληση. 2.3 Γκρίζα ζώνη ανάµεσα στην αυτοαπασχόληση και την εξαρτηµένη εργασία Τα τελευταία χρόνια σηµατοδοτήθηκαν από ταχείες και βαθιές αλλαγές στο εργασιακό χώρο, οι οποίες αφορούσαν τόσο στην οργάνωση όσο και στο περιεχόµενο της εργασίας. Οι επιχειρήσεις στη µετά Φορντ εποχή καταφεύγουν όλο και περισσότερο σε νέες µορφές οργάνωσης εργασίας όπως η εξωτερική ανάθεση και η υπεργολαβία. Η τάση αυτή έχει συµβάλει στην εµφάνιση της DV\479950EL.doc 8/21 PE

9 οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, µιας µορφής εργασίας που τοποθετείται σε µια γκρίζα ζώνη ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση. Μια πρόσφατη µελέτη 4 δείχνει ότι η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία είναι πιο διαδεδοµένη στον τοµέα των υπηρεσιών και σε δραστηριότητες όπως η εστίαση, η µαζική εστίαση, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, επιµέλεια εκδόσεων), η διδασκαλία και η κατάρτιση, οι ΤΠΕ, η εµπορική προώθηση (µάρκετινγκ), οι τηλεπωλήσεις, η διαφήµιση, η ψυχαγωγία, η διοίκηση, η λογιστική και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πάντως, το φαινόµενο απαντάται και σε πιο παραδοσιακούς τοµείς όπως οι µεταφορές, η οικοδοµική βιοµηχανία και η οικιακή εργασία. Επιπλέον, οι συλλογικές συµβάσεις που συνάπτονται σε ορισµένους τοµείς αποκαλύπτουν και άλλες ενεχόµενες δραστηριότητες: στην Ιταλία υπάρχουν εταιρικές συλλογικές συµβάσεις που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας στους εξής τοµείς: κέντρα κλήσης, εταιρίες ερευνών αγοράς, τηλεπωλήσεις, δηµόσια διοίκηση και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Τα επαγγέλµατα και οι εργασίες που εµπίπτουν στην οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία είναι: τηλεφωνητές/τριες, ερευνητές που παίρνουν συνεντεύξεις, ερευνητές αγοράς, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, επαγγελµατίες (δηµοσιογράφοι, µεταφραστές, χηµικοί, βιολόγοι, µηχανικοί, κλπ.). Σε γενικές γραµµές, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τους τοµείς και τα επαγγέλµατα που εµπίπτουν στην οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία στα κράτη µέλη ούτε σχετικά µε τον αριθµό των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. εδοµένου ότι οι νοµικοί κανόνες και αρχές που ισχύουν για την αυτοαπασχόληση αφενός και για την εξαρτηµένη εργασία αφετέρου είναι διαφορετικοί, είναι σαφές ότι µια τέτοια γκρίζα ζώνη ενέχει προβλήµατα που συνδέονται µε τη νοµική αντιµετώπιση των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. Η γκρίζα ζώνη έχει δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά: 1. τις µορφές εργασίας που έχουν χαρακτηριστικά τόσο της εξαρτηµένης εργασίας όσο και της αυτοαπασχόλησης και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να ενταχθούν εύκολα στο δυαδικό µοντέλο (απροσδιόριστο καθεστώς) 2. την ψευδοαυτοαπασχόληση, δηλαδή την εξαρτηµένη απασχόληση που εµφανίζεται ως αυτοαπασχόληση. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η ψευδοαυτοαπασχόληση διαχωρίζεται εννοιολογικά από την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία. Οι ψευδοαυτοαπασχολούµενοι είναι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζονται ως αυτοαπασχολούµενοι, αλλά που, από νοµική άποψη, εµπίπτουν σαφώς στην κατηγορία της εξαρτηµένης απασχόλησης. Τα δύο αυτά φαινόµενα απαιτούν διαφορετική αντιµετώπιση από το νοµικό σύστηµα. Το πρώτο απαιτεί ερµηνεία (ή επικαιροποίηση) των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της εξαρτηµένης εργασίας, ενώ το δεύτερο απαιτεί εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι απαντήσεις σε αµφότερα τα προβλήµατα αναζητούνται µέσω της νοµολογίας. 4 Συγκριτική µελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιοµηχανικών Σχέσεων «Οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι, εργασιακό δίκαιο και βιοµηχανικές σχέσεις», Eirobserver 4/02. DV\479950EL.doc 9/21 PE

10 Ανεξάρτητα από τη γκρίζα αυτή ζώνη κανένα από τα νοµικά συστήµατα που περιλαµβάνονται στη µελέτη δεν εγκατέλειψε το δυαδικό µοντέλο που προβλέπει δύο νοµικές κατηγορίες για ένα τριαδικό µοντέλο µε την εισαγωγή µιας τρίτης νοµικής κατηγορίας εκτός της αυτοαπασχόλησης και της εξαρτηµένης εργασίας. 2.4 Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία/οιονεί εξαρτηµένη εργασία Η νοµική έννοια της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, παρά ταύτα, σε ορισµένα κράτη µέλη. Πριν περάσει στον ορισµό του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, η µελέτη παραθέτει τρεις προκαταρκτικές διευκρινίσεις: 1. σήµερα η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία εµπίπτει στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης θεωρείται αυτοαπασχόληση µε ορισµένες ιδιοµορφίες 2. οι οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι δεν πρέπει να συγχέονται µε τους ψευδοαυτοαπασχολούµενους: πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόµενα τόσο από νοµική όσο και από κοινωνικοοικονοµική άποψη 3. η έννοια του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου αποτελεί σήµερα µια ανοικτή και εν µέρει µη καθορισµένη έννοια που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάκριση µίας ακριβούς τυπολογίας. Το δυαδικό µοντέλο εξαρτηµένης απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης παραµένει ως έχει αλλά υπάρχει η τάση ένταξης της υποκατηγορίας «οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία» στη νοµική κατηγορία της αυτοαπασχόλησης. Σε τρία κράτη µέλη, συγκεκριµένα στην Ιταλία, στη Γερµανία και στη Μεγάλη Βρετανία, έχει δοθεί ορισµός της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, ενώ στα ακόλουθα κράτη µέλη δεν υφίσταται η νοµική έννοια του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, αν και διεξάγονται συζητήσεις σχετικά µε τις δυνατότητες θέσπισης νοµοθετικών µέτρων για τους εν λόγω εργαζόµενους: Αυστρία, Γαλλία, ανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία. Στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στο Λουξεµβούργο και στη Σουηδία δεν υφίσταται ορισµός του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, ούτε αξιόλογος πολιτικός διάλογος επί του θέµατος. Με βάση τα υπάρχοντα νοµοθετικά µέτρα, τη νοµολογία και τις συλλογικές συµβάσεις, η µελέτη παραθέτει µια σειρά κριτηρίων που καθιστούν δυνατό τον εντοπισµό των οµοιοτήτων µεταξύ της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας και της εξαρτηµένης εργασίας οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα διαφορές µεταξύ της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας και της αυτοαπασχόλησης: ανάγκη κοινωνικής προστασίας (ατοµική εργασία, περιορισµένο ανθρώπινο δυναµικό) απουσία άµεσης επαφής µε την αγορά αριθµός συµβατικών σχέσεων από τις οποίες ο εργαζόµενος κερδίζει το µηνιαίο εισόδηµά του σύνδεση µε την οργάνωση της επιχείρησης απουσία εξάρτησης αλλά ύπαρξη συντονιστικών εξουσιών της επιχείρησης-πελάτη διάρκεια της σχέσης Το εύρος της κατηγορίας της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας ρυθµίζεται µε βάση κανονιστικά µέτρα: νοµολογία, νοµοθεσία (εξοµοίωση µε την εξαρτηµένη εργασία ή επιλεκτική επέκταση της προστασίας) και συλλογικές συµβάσεις. DV\479950EL.doc 10/21 PE

11 Οι νοµοθετικές διατάξεις σχετικά µε τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους που έχουν προβλεφθεί σε ορισµένα κράτη µέλη άπτονται ζητηµάτων όπως κοινωνική ασφάλιση (συντάξεις, επαγγελµατικά ατυχήµατα, προστασία της µητρότητας, επιδόµατα ασθένειας) διαδικαστικοί κανόνες για τα εργασιακά θέµατα άδειες συλλογικές συµβάσεις Ενώ, π.χ. στην Ιταλία, υπάρχουν διατάξεις συλλογικών συµβάσεων που αφορούν την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία και, συγκεκριµένα, τα ακόλουθα ειδικά θέµατα: µορφή της σύµβασης (έγγραφη) διάρκεια της σχέσης καθήκοντα ωράριο εργασίας και τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων αµοιβή και τρόπος πληρωµής υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας αναστολή της σχέσης (ασθένεια, ατυχήµατα, οικογενειακοί λόγοι) κατάρτιση ακύρωση της σύµβασης καθήκοντα του εργαζόµενου συνδικαλιστικά δικαιώµατα Όσον αφορά στα µέτρα σε διεθνές επίπεδο, η 85η ιεθνής ιάσκεψη Εργασίας (1997) διατύπωσε πρόταση για µια σύµβαση στο πλαίσιο της ΟΕ µε αντικείµενο την εργασία επί συµβάσει. Η σύµβαση θα ίσχυε για την εργασία «που εκτελείται ατοµικά υπό πραγµατικές συνθήκες εξάρτησης από την επιχείρηση-χρήστη και οι συνθήκες αυτές είναι παρεµφερείς µε εκείνες που χαρακτηρίζουν µια σχέση απασχόλησης στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας και πρακτικής αλλά όπου το πρόσωπο που ασκεί την εργασία αυτή δεν έχει αναγνωρισµένη σχέση απασχόλησης µε την επιχείρηση-χρήστη» (άρθρο 1). Η στρατηγική που προτάθηκε από τη ΟΕ στον τοµέα αυτό ήταν να 1. επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του εργατικού δικαίου πέρα από την εξαρτηµένη εργασία 2. καθιερωθεί µια σειρά θεµελιωδών προστατευτικών µέτρων για όλες τις µορφές εργασίας που ενέχουν την παροχή υπηρεσιών σε τρίτο, ανεξάρτητα από το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Το άρθρο 5 της πρότασης ορίζει τα σχετικά δικαιώµατα στον τοµέα της εργασίας επί συµβάσει: ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων απαγόρευση των διακρίσεων όρια ηλικίας πληρωµή υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας προστασία από επαγγελµατικά ατυχήµατα και ασθένειες κοινωνική ασφάλιση. Η σύµβαση δεν έχει εγκριθεί. 3 Συµπεράσµατα της µελέτης Οι ακόλουθοι δείκτες χρησιµοποιούνται σε ορισµένα κράτη µέλη για να ορίσουν την κατάσταση της οικονοµικής εξάρτησης: DV\479950EL.doc 11/21 PE

12 κυρίως ατοµική εργασία συνέχεια σε βάθος χρόνου συντονισµός της εργασίας µε τη δραστηριότητα του πελάτη εκτέλεση εργασίας για έναν κυρίως πελάτη (αποκλειστική δέσµευση) ο οποίος αποτελεί σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τον εργαζόµενο. Στα κράτη µέλη που έχουν ξεκινήσει τη σχετική συζήτηση (ιδιαίτερα στην Ιταλία και τη Γερµανία) έχουν εκφραστεί τέσσερις διαφορετικές θέσεις όσον αφορά στην ανεπάρκεια της προστασίας των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. 1. ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης: προτείνεται, π.χ. η εφαρµογή των γενικών συµβατικών αρχών του αστικού δικαίου και, κυρίως, της γενικής διάταξης περί καλής πίστης και ορθότητας στους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τη µελέτη, αυτό δεν µπορεί να διασφαλίσει επαρκή προστασία και η διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης θα άφηνε τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους στο έλεος των δυνάµεων της αγοράς. 2. Καθιέρωση µιας νέας µορφής εργασίας (µιας νέας νοµικής κατηγορίας) ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση. Ορισµένες µορφές προστασίας θα επεκτείνονταν µέσω της νοµοθεσίας ή/και της νοµολογίας ώστε να καλύψουν αυτή τη νέα µορφή εργασίας. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η λύση αυτή πρέπει να αποφευχθεί διότι θα δηµιουργούσε νέα νοµικά προβλήµατα σε σχέση µε την ένταξη µιας σχέσης σε κάποια από τις κατηγορίες. 3. Επαναπροσδιορισµός (διεύρυνση) της έννοιας της εξαρτηµένης εργασίας: επικαιροποίηση της έννοιας της εξαρτηµένης εργασίας (µε την προσθήκη άλλων κριτηρίων για την εξάρτηση) έτσι ώστε η έννοια να αντιστοιχεί στο διαφοροποιηµένο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο. Σκοπός της λύσης αυτής θα ήταν να εµποδίσει την εξάπλωση της «φαινοµενικής αυτονοµίας» και να στηρίξει την «πραγµατική αυτονοµία». Η λύση αυτή, ωστόσο, δεν τυγχάνει ευρείας στήριξης. Επιπλέον, η διεύρυνση του ορισµού θα µπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική επέκταση της έννοιας της εξάρτησης. 4. Θέσπιση ενός «σκληρού πυρήνα» κοινωνικών δικαιωµάτων τα οποία θα ισχύουν για όλες τις συµβάσεις εργασίας ανεξάρτητα από τον επίσηµο χαρακτηρισµό τους όσον αφορά στην αυτονοµία (αυτοαπασχόληση) ή στην εξάρτηση. Η προοπτική αυτή κερδίζει διαρκώς έδαφος στο ευρωπαϊκό δόγµα. Αντικατάσταση της αυστηρής αντιδιαστολής αυτοαπασχόλησης/εξαρτηµένης απασχόλησης από µία αλληλουχία δραστηριοτήτων -> κοινή ελάχιστη προστασία για όλες τις µορφές εργασίας + προστασία που αυξάνει προοδευτικά στην πορεία αυτής της αλληλουχίας. Αυτό το είδος πρότασης υποδείχθηκε στην έκθεση Supiot (πρώτος κύκλος δικαιωµάτων, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος) Παρεµφερής πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του πολιτικού και συνδικαλιστικού διαλόγου στην Ιταλία (πρόταση νόµου): «Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori» (τρεις κύκλοι δικαιωµάτων). Η µελέτη καταλήγει ότι εν είναι εύκολο να βρεθεί µονοσήµαντη λύση στο πρόβληµα της ρύθµισης της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Αν η ρύθµιση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας αφεθεί στο έλεος των δυνάµεων της αγοράς υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού ντάµπινγκ DV\479950EL.doc 12/21 PE

13 Σε περίπτωση νοµοθετικής παρέµβασης, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης «ακαµψίας» στην αγορά εργασίας µε κανόνες που ενδέχεται να είναι ακατάλληλοι για τη ρύθµιση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Λόγω των δυσκολιών στην οργάνωση των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων και των ανεπαρκειών στα συστήµατα βιοµηχανικών σχέσεων, οι συλλογικές συµβάσεις δεν φαίνεται να µπορούν από µόνες τους να εξασφαλίσουν µια ενδεδειγµένη και γενική χρήση. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η πιο ενδεδειγµένη λύση είναι η παρέµβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε «ήπιες» και προγραµµατικές διατάξεις, που θα αφήνουν στα κράτη µέλη το περιθώριο για προσαρµογή τους στο εκάστοτε εθνικό πλαίσιο. Η µελέτη υποδεικνύει ότι η εισαγωγή των κατάλληλων κανόνων (των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο) αποτελεί έργο των κοινωνικών εταίρων Η πιθανή µελλοντική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα ξεκινούσε από το µηδέν: υπάρχει ήδη ώσµωση ανάµεσα στη ρύθµιση της αυτοαπασχόλησης και της εξαρτηµένης εργασίας σε τοµείς όπως 1. κοινωνική προστασία (συντάξεις) 2. επαγγελµατική κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης, κίνητρα για την απασχόληση (στήριξη απασχολησιµότητας και επιχειρηµατικότητας) 3. υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας Υπάρχει επίσης µια τάση επέκτασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, ατοµικών και συλλογικών, ώστε να καλύψουν την αυτοαπασχόληση (υγεία και ασφάλεια, αποφυγή διακρίσεων, ισότητα) Όσον αφορά στους συµβατικούς όρους και διατάξεις για την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία, απουσιάζουν οι κανονιστικές ρυθµίσεις. Η µελέτη διατυπώνει την άποψη ότι στον τοµέα αυτό πρέπει να επιδειχθεί µεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την αναµόρφωση της υπάρχουσας προστασίας. Αυτό προϋποθέτει νοµοθετική παρέµβαση σε εθνικό επίπεδο, π.χ., ως προς τα εξής: τη µορφή της σύµβασης (έγγραφη) το αντικείµενο της σύµβασης (η σύµβαση πρέπει να ορίζει τον επαγγελµατικό στόχο και να αναφέρει τα χαρακτηριστικά της αυτονοµίας της εργασίας) κανόνες σχετικά µε την αµοιβή: η σύµβαση πρέπει να αναφέρει τα κριτήρια για τον καθορισµό της αµοιβής και το χρόνο πληρωµής (κυρώσεις για καθυστέρηση πληρωµής) µητρότητα, ασθένεια, ατυχήµατα, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι: η σύµβαση πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωµα αναστολής της σύµβασης στις περιπτώσεις αυτές καταγγελία σύµβασης: η σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνει σχετική διάταξη και να προβλέπει υποχρεωτική ειδοποίηση κατάρτιση δικαίωµα οργάνωσης και συµµετοχής σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες. DV\479950EL.doc 13/21 PE

14 III ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ DV\479950EL.doc 14/21 PE

15 Σχήµα 1 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΨΕΥ Ο- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ DV\479950EL.doc 15/21 PE

16 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ υαδική διαίρεση της εργασίας δεν υπάρχουν ενδιάµεσες κατηγορίες (ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ορισµός Εργασία εκτελούµενη υπό τον έλεγχο του εργοδότη (διεύθυνση και επίβλεψη) + άλλοι δείκτες εξάρτησης (π.χ. κίνδυνος, ένταξη στον οργανισµό, καθορισµένο ωράριο εργασίας) ίδεται µέσω αρνητικής προσέγγισης, µε αφετηρία τον ορισµό της απασχόλησης: απουσία εργοδοτικού ελέγχου Που απαντά ο ορισµός; στη νοµοθεσία στη νοµολογία στη νοµοθεσία και στη νοµολογία Χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών α) συστηµατικό και γενικό επίπεδο κάλυψης: σε ορισµένες χώρες το πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας είναι ευρύ β) περιορισµένο επίπεδο κάλυψης: σε άλλες χώρες το πεδίο εφαρµογής είναι περιορισµένο και ειδικό Σύνθετη κατηγορία που καλύπτει: συµβάσεις, αντιπροσωπεία, παροχή υπηρεσιών + πνευµατικά επαγγέλµατα νέες συµβατικές πρακτικές όπως η δικαιόχρηση, οι εργασίες µηχανικού, η πρακτόρευση απαιτήσεων τρίτων, οι συµβάσεις διαχείρισης πολύ µικρές επιχειρήσεις DV\479950EL.doc 16/21 PE

17 Συνέπειες της δυαδικής διάκρισης Ισχύουν διαφορετικά είδη δικαίου Εργατικό δίκαιο Αστικό και εµπορικό δίκαιο Νοµοθεσία που βασίζεται σε διαφορετικά σκεπτικά Προστασία των εργαζοµένων υνάµεις της αγοράς Προβλήµατα που δηµιουργεί η δυαδική διάκριση «γκρίζα περιοχή» Απασχόληση ψευδοαυτοαπασχολούµενα Αυτοαπασχόληση άτοµα δύσκολα ταξινοµήσιµες µορφές απασχόλησης DV\479950EL.doc 17/21 PE

18 Η απασχόληση στην ΕΕ (πηγή: Eurostat) ΚΑΤ Συνολική απασχόληση (000) Αυτοαπασχολο ύµενοι (% επί της συνολικής απασχόλησης) Μερική απασχόληση (% επί της συνολικής απασχόλησης) Συµβάσεις ορισµένου χρόνου (% επί της συνολικής απασχόλησης) 15,6 15,8 15,8 15,7 15,6 15, ,8 13,9 14, ,4 16,9 17,3 17,6 17,7 9,2 9, ,2 10, ,3 11,4 DV\479950EL.doc 18/21 PE

19 Αυτοαπασχολούµενοι στην ΕΕ και στη Νορβηγία (% επί της µη γεωργικής απασχόλησης) Χώρα / 2000 (2) Αυστρία 8,81 6,62 7,19 6,89 7,05 7,37 7, ,37 Βέλγιο 11,27 12,93 13,87 14,04 14,07 13, ,58 Γαλλία 10,71 9,32 8,58 8,48 8,36 8,28 8,18 8,06-2,65 Γερµανία 6,98 8,52 8,72 8,99 9,25 9,36 9,22 9,22 2,24 ανία (1) 8,25 7,19 6,85 7,11 6,71 6,95 7,16 6,61-1,64 Ελλάδα 30,90 27,39 27,74 27,49 26,99 26,54 25,66 25,87-5,03 Ηνωµένο Βασίλειο 7,11 12,41 12,19 11,87 11,83 11,49 11,15 10,83 3,72 Ιρλανδία 10,30 13,16 13,52 12,85 12,96 13,50 12,79 12,86 2,56 Ιταλία 19,20 22,24 23,12 23,35 23,21 23,25 23,38 23,21 4,01 Κάτω Χώρες 9,06 7,84 9,63 9,77 9,99 9,68 9,25-0,20 Λουξεµβούργο 9,19 7,12 6,08 6,01 5,92 5,75 5, ,57 Νορβηγία 6,53 6,12 5,87 5,46 5,28 5,25 5,07 4,83-1,69 Πορτογαλία 14,90 16,73 19,26 19,69 18,98 18,30 17,56 16,75 1,85 Σουηδία 4,51 7,26 9,27 9,12 9,05 9,00 9,03 8,86 4,36 Φινλανδία 6,04 9,29 10,16 10,26 10,00 10,00 9,85 9,71 3,67 15ΕΕ+Νορβηγία 10,87 12,64 12,78 12,82 12,78 12,68 12,43 12,54 1,63 Πηγή: υπολογισµοί Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιοµηχανικών Σχέσεων σε σχέση µε τα στοιχεία εργατικού δυναµικού του ΟΟΣΑ (µη γεωργική απασχόληση), (1) 1981 αντί του 1980 (2) στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν στοιχεία για το 2000, χρησιµοποιήθηκαν τα πιο πρόσφατα στοιχεία DV\479950EL.doc 19/21 PE

20 Ποσοστό «εργοδοτών» στην κατηγορία της αυτοαπασχόλησης (πηγή: ΟΟΣΑ, Προοπτικές για την απασχόληση 2000) Εργοδότες Μη µισθωτοί εργαζόµε νοι Αυστρία 68,8 31,2 Βέλγιο 10,3 89,7 Γαλλία 49,7 50,3 Γερµανία 53,0 47,0 ανία 50,1 49,9 Ελλάδα 28,8 71,2 Ηνωµένο Βασίλειο 25,8 74,2 Ιρλανδία 39,9 60,1 Ισπανία 29,6 70,4 Κάτω Χώρες 37,4 62,6 Πορτογαλία 35,6 64,4 Σουηδία 41,0 59,0 Φινλανδία 42,3 57,7 DV\479950EL.doc 20/21 PE

21 Οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Κριτήρια προσδιορισµού Αρνητικό κριτήριο Απουσία εξάρτησης Θετικό κριτήριο Κατάσταση οικονοµικής εξάρτησης είκτες ατοµική εργασία συνέχεια και συντονισµός εργασίας εισόδηµα (στο σύνολο ή στο µεγαλύτερο µέρος του) προερχόµενο από µια κυρίως πηγή Νοµική προστασία κοινωνική ασφάλιση (σύνταξη) νοµικές διαδικασίες σε σχέση µε την εργασία συνδικαλιστικά δικαιώµατα και δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων DV\479950EL.doc 21/21 PE

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 28 Αυγούστου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την αναφορά του αιδεσιµότατου Owen για τις διακρίσεις που υφίστανται ιερείς στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κατ οίκον (πλήρη απασχόληση, µερική, ελεύθεροι επαγγελµατίες, κ.λ.π.) 2. Εν κινήσει εργαζόµενοι 3. Με σύνδεση µε τους εργοδότες 4. Μέσω τηλεκέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εξαρτηµένη εργασία: η λέξη «κλειδί» για το Εργατικό Δίκαιο Ο δικαιολογητικός λόγος και η προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 94, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1), τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) Τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Επίπεδο επίγνωσης σχετικά με τη νομοθεσία για ενημέρωση και διαβούλευση Ως προκαταρκτική παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ) Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική επισκόπηση του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού στον ευρωπαϊκό χώρο

Συγκριτική επισκόπηση του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού στον ευρωπαϊκό χώρο Συγκριτική επισκόπηση του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού στον ευρωπαϊκό χώρο Δρ. Ν., Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.M. Δικηγόρος-Επιστημονικός Συνεργάτης ΟΠΙ Μόλυβος http://www.nyloo.com/html/ent/093/ent.20093.2.asp

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα