ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli ηµόσια ακρόαση «Οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία» Συνδιοργάνωση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αίθουσα PHS 3C50, Βρυξέλλες Πέµπτη, 19 Ιουνίου έως DV\479950EL.doc PE

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I 3 Αιτιολογική έκθεση 3 II 5 Σύνοψη της µελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ EMPL D/3 5 III 14 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 14 DV\479950EL.doc 2/21 PE

3 I Αιτιολογική έκθεση Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli (Οκτώβριος 2002) Το πρώτο µέρος της έκθεσης εξετάζει τη διάκριση µεταξύ της απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας (εξαρτηµένη εργασία/απασχόληση) και της αυτοαπασχόλησης µε βάση τους υφιστάµενους ορισµούς στα κράτη µέλη της ΕΕ, περιγράφοντας πώς χρησιµοποιούνται οι διάφορες τεχνικές ορισµού. Συγκεκριµένα, η έκθεση ορίζει τα βασικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται από τη νοµοθεσία και από τους δικαστές για τον καθορισµό των δύο εννοιών και αντιµετωπίζει το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης των µορφών απασχόλησης που βρίσκονται κάπου ανάµεσα στην απασχόληση µε σύµβαση εργασίας και στην αυτοαπασχόληση (τη λεγόµενη «γκρίζα ζώνη»). Η ύπαρξη µιας τέτοιας νοµοθετικής διάκρισης αποτελεί σταθερά σε όλες τις υπό εξέταση ρυθµίσεις ενώ απαντά και στο διεθνές δίκαιο. Η διάκριση ανάµεσα στην απασχόληση µε σύµβαση εργασίας και στην αυτοαπασχόληση έχει τη γενική, πολύ σηµαντική συνέπεια ότι αναγνωρίζονται δικαιώµατα και εγγυήσεις για τα άτοµα µε καθεστώς εξάρτησης υπό τη νοµική έννοια. Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει µε την παράθεση ενός συνόλου στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατανοµή της εξαρτηµένης εργασίας και της αυτοαπασχόλησης στα κράτη µέλη της ΕΕ. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το φαινόµενο της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά της. Υπάρχει ένας βαθµός ασάφειας γύρω από τον ορισµό της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, όχι µόνον επειδή το νοµικό πλαίσιο είναι ελλιπέστατο και αποσπασµατικό, αλλά και επειδή η σύγκριση αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένας βαθµός σύγχυσης όσον αφορά τόσο τον πραγµατικό προσδιορισµό του φαινοµένου όσο και την επικάλυψη µε το άλλης φύσεως πρόβληµα των ψευδοαυτοαπασχολούµενων. Η ανάλυση που διενεργείται αποκαλύπτει ότι πρόκειται για µια µορφή εργασίας στην οποία δεν υφίσταται καθεστώς εξάρτησης υπό τη νοµική έννοια, ενώ υπάρχει κατάσταση οικονοµικής εξάρτησης, και η οποία πρέπει να διευκρινιστεί και να περιγραφεί νοµικά. Ορισµένα κράτη διαθέτουν νοµικές έννοιες για τον οικονοµικά εξαρτηµένο εργαζόµενο, ενώ σε πολλές άλλες πρόκειται για ένα φαινόµενο που είναι γνωστό και µελετηµένο. Μια µελέτη των συστηµάτων αυτών βοηθά στον προσδιορισµό των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό αυτού του είδους εργασίας: κατά βάση ατοµική εργασία, συνέχεια σε βάθος χρόνου, ένας µόνο πελάτης. Από τους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες που µπορούν να εξηγήσουν τη διάδοση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, ο κυριότερος είναι η ολοένα αυξανόµενη χρήση των πρακτικών της εξωτερικής ανάθεσης ή της υπεργολαβίας, µέσω των οποίων ένας µεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων που άλλοτε εκτελούνταν εντός των επιχειρήσεων από εργαζόµενους µε καθεστώς εξάρτησης (υπαλλήλους) ανατίθενται πλέον σε αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους µε συµφωνίες που τείνουν να οδηγήσουν στην ανάδυση ενός φαινοµένου οικονοµικής εξάρτησης την οποία προσπαθούν να περιγράψουν τα διάφορα κράτη χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Σε γενικές γραµµές, η προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών και των κοινωνικών εταίρων όπως φαίνεται από ορισµένα µέτρα που θεσπίστηκαν µέσω συλλογικών διαπραγµατεύσεων µοιάζει να είναι µάλλον εµπειρική και χαρακτηριζόµενη από πρακτικές πτυχές που, πόρρω απέχοντας από τις αφηρηµένες απαιτήσεις της ταξινόµησης της οικονοµικά εξαρτηµένης απασχόλησης στη µία ή την άλλη κατηγορία, στοχεύουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας της εργασίας, όπου ενδεχοµένως ανακύπτουν. DV\479950EL.doc 3/21 PE

4 Το τρίτο κεφάλαιο, που πραγµατεύεται το υλικό που αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, συνεχίζει την ανάλυση των τρεχόντων προβληµάτων της αναδιάρθρωσης της «οικονοµικά εξαρτηµένης» αυτοαπασχόλησης και παρέχει µια σειρά πιθανών ενδείξεων για τις µελλοντικές εξελίξεις στις ρυθµίσεις. Εξετάζονται ιδιαίτερα οι προοπτικές µεταρρύθµισης που αποτελούν αντικείµενο συζήτησης σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες: διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης, καθιέρωση µιας τρίτης µορφής εργασίας ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και στην αυτοαπασχόληση, διεύρυνση της έννοιας της απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας, θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου δικαιωµάτων χωρίς καµία αναφορά στον χαρακτηρισµό της σχέσης καθώς θα είναι κοινά για όλες τις µορφές εργασίας. Συµπερασµατικά, επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε δράση συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο υπό την καθοδήγηση των κοινωνικών εταίρων δεν θα ξεκινούσε από το µηδέν καθώς, σε ορισµένους τοµείς, υπάρχει ήδη µια ορισµένη διαδικασία ώσµωσης µεταξύ των διατάξεων που αφορούν τις σχέσεις εξαρτηµένης απασχόλησης και την αυτοαπασχόληση. Επιδίωξη, εποµένως, είναι η υποστήριξη και ο εξορθολογισµός των τάσεων αυτών. DV\479950EL.doc 4/21 PE

5 II Σύνοψη 1 της µελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ EMPL D/3 Μελέτη µε θέµα την οικονοµικά εξαρτηµένη/οιονεί εξαρτηµένη εργασία του καθηγητή Adalberto Perulli (Οκτώβριος 2002) 1 Ιστορικό Τα τελευταία χρόνια γινόµαστε µάρτυρες της εµφάνισης µιας οµάδας εργαζοµένων που τοποθετούνται στη γκρίζα ζώνη ανάµεσα στις παραδοσιακές έννοιες του «υπαλλήλου» αφενός και του «αυτοαπασχολούµενου» αφετέρου. Έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι όροι µε στόχο την περιγραφή και κατηγοριοποίηση της οµάδας αυτής. Οι συχνότερα απαντώµενοι είναι οι εξής: «οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι», «οιονεί εξαρτηµένοι εργαζόµενοι» ή «άτοµα µε καθεστώς παρεµφερές µε αυτό των µισθωτών». Η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία φέρει χαρακτηριστικά τόσο της αυτοαπασχόλησης όσο και της εξαρτηµένης εργασίας: οι οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι εργάζονται µόνοι τους και δεν υπάγονται σε κανέναν εργοδότη. Συγχρόνως, είναι «οικονοµικά εξαρτηµένοι» υπό την έννοια ότι βασίζονται λιγότερο ή περισσότερο αποκλειστικά σε µία µόνο επιχείρηση-πελάτη. Το 2000 η Επιτροπή έθεσε το θέµα της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας σε διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Οι απαντήσεις των κοινωνικών εταίρων έδειξαν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Επιπλέον, στο ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου που εξέδωσε µε αντικείµενο την κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας περί αφερεγγυότητας 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος µελέτη και να πραγµατοποιήσει κοινή δηµόσια ακρόαση µε το Κοινοβούλιο µε θέµα τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους. Έτσι, έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφορών η Επιτροπή υπέγραψε σύµβαση µε τον καθηγητή Adalberto Perulli για τη µελέτη µε τίτλο Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία / Εξάρτηση: νοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές. Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της µελέτης ήταν η 16η Οκτωβρίου Σκοπός της µελέτης ήταν να παράσχει µια αναλυτική και πλήρη επισκόπηση της νοµικής, κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας στα κράτη µέλη. Το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από τη Γ EMPL D/3 συνοψίζει το περιεχόµενο και τα πορίσµατα της µελέτης (127 σελίδες). 2 Το περιεχόµενο της µελέτης 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί µια άτυπη σύνοψη, που συντάχθηκε από τη µονάδα D/3 της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της µελέτης µε τίτλο Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία/εξάρτηση: νοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές του καθηγητή Perulli. Το περιεχόµενο της µελέτης ή της σύνοψης δεν εκφράζει υποχρεωτικά τη γνώµη ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. 2 Οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, ΕΕ L 270/10 της DV\479950EL.doc 5/21 PE

6 Η µελέτη περιλαµβάνει τρία κεφάλαια. I. Εξαρτηµένη εργασία και αυτοαπασχόληση II. Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία III. Τρέχοντα προβλήµατα και µελλοντικές προοπτικές της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Το πρώτο µέρος εξετάζει τη διάκριση ανάµεσα στην αυτοαπασχόληση και την εξαρτηµένη εργασία. Όλα τα ισχύοντα ευρωπαϊκά συστήµατα απεικονίζουν το δυαδικό αυτό µοντέλο που περιλαµβάνει δύο διαφορετικές νοµικές κατηγορίες: εξαρτηµένη εργασία και αυτοαπασχόληση. Η «εξαρτηµένη εργασία» ρυθµίζεται από το εργατικό δίκαιο ενώ η «αυτοαπασχόληση» από το εµπορικό και από το γενικό ενοχικό δίκαιο. Στόχος του εργατικού δικαίου είναι η προστασία του εργαζόµενου που θεωρείται ο ασθενέστερος συµβαλλόµενος σε µια σύµβαση, ενώ στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης, ο αυτοαπασχολούµενος και ο πελάτης θεωρούνται ως ισότιµοι συµβατικοί εταίροι. Για τον ορισµό των όρων «εξαρτηµένη εργασία» και «αυτοαπασχόληση» χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: α) µέσω της νοµοθεσίας (η διά του νόµου προσέγγιση): οι έννοιες της «αυτοαπασχόλησης» και της «εξαρτηµένης εργασίας» ορίζονται στη νοµοθεσία β) µέσω της νοµολογίας (η πρακτική προσέγγιση): το έργο του ορισµού των εννοιών ανατίθεται στα δικαστήρια. Η νοµολογία ορίζει µια σειρά δεικτών και κριτηρίων για τον προσδιορισµό του κατά πόσο µια συγκεκριµένη περίπτωση εµπίπτει στην αυτοαπασχόληση ή στην εξαρτηµένη εργασία. Σε µερικές χώρες χρησιµοποιείται µόνο µία από τις δύο τεχνικές. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι δύο τεχνικές συνδυάζονται. Οι έννοιες που ορίζονται από τις ανωτέρω τεχνικές µπορεί να έχουν είτε α) συστηµατική και γενική αξία, δηλ. σε µερικές περιπτώσεις οι κανόνες περιλαµβάνουν µια γενική και συστηµατική έννοια της εξάρτησης η οποία καθορίζει συνολικά το πεδίο εφαρµογής όλων των διατάξεων του εργατικού δικαίου, ή β) ειδική αξία, δηλ. σε άλλες περιπτώσεις δεν υφίσταται γενική έννοια της «εξαρτηµένης εργασίας» και στόχος είναι να οριστεί το πεδίο εφαρµογής ενός ειδικού, περιορισµένου συνόλου διατάξεων. Γενικά, ο χαρακτηρισµός (αυτοαπασχόληση/εξαρτηµένη εργασία) που αποδίδεται στη σύµβαση από τους ίδιους τους συµβαλλόµενους δεν επηρεάζει την απόφαση σχετικά µε το σε ποια από τις δύο κατηγορίες εµπίπτει η εργασία. Οι ακόλουθες χώρες που καλύπτονται από τη µελέτη έχουν ορίσει νοµοθετικά την εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση: Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία. Οι ακόλουθες χώρες δεν έχουν ορίσει τις δύο έννοιες νοµοθετικά αλλά µε βάση τη νοµολογία: Γαλλία, Γερµανία, ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο. Πρόκειται για µια χονδρική διάκριση που δεν υποδηλώνει ότι το περιεχόµενο της έννοιας είναι σαφέστερο στις χώρες που την έχουν ορίσει νοµοθετικά. 2.1 Εξαρτηµένη εργασία DV\479950EL.doc 6/21 PE

7 Η εξάρτηση αποτελεί, καταρχάς, µια δικανική (νοµική) έννοια. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η εξάρτηση από κοινωνικοοικονοµική άποψη δεν περιλαµβάνεται στη νοµική-τεχνική έννοια. Ως νοµική έννοια, η εξάρτηση εκφράζει ένα διαρθρωτικό στοιχείο της σχέσης: heterodirezione (ετερονοµία 3 ). Ο όρος αυτός αναφέρεται στην υποταγή του εργαζόµενου στη διευθυντική/διοικητική εξουσία του εργοδότη (διευθυντικό δικαίωµα). Η εξουσία αυτή εµπεριέχει τη εξουσία και το δικαίωµα του εργοδότη να α) δίνει οδηγίες στον εργαζόµενο σχετικά µε το πώς (πού, πότε) πρέπει να εκτελείται η εργασία β) επιβάλλει κυρώσεις για πιθανές παραλείψεις (αθέτηση όρων σύµβασης) γ) ελέγχει τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Συνεπώς, η εξαρτηµένη εργασία λαµβάνει τη µορφή µιας ιεραρχικής σχέσης µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου, η οποία χαρακτηρίζεται από ασυµµετρία εξουσιών που αναγνωρίζεται µεν από το νοµικό σύστηµα αλλά εξισορροπείται από ένα πολύπλοκο σύστηµα προστασίας των εργαζοµένων. Όσον αφορά στους άλλους δευτερεύοντες δείκτες που ενδείκνυνται για τον καθορισµό του περιεχοµένου της νοµικής έννοιας της εξάρτησης πρέπει να επισηµανθεί ότι: α) η τυπολογία και ο αριθµός των δευτερευόντων δεικτών ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων κρατών. β) εν υπάρχει τυποποιηµένη ιεραρχία µεταξύ των διαφόρων δεικτών. γ) εν απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία όλων των δεικτών, αλλά σύµπτωση ενός ή περισσότερων. δ) Η παρουσία ή απουσία τους δεν κρίνεται αποφασιστική για το χαρακτηρισµό της σχέσης/σύµβασης. Πρόκειται κατά βάση για δείκτες που µπορούν να αξιολογηθούν ελεύθερα από τους κριτές. Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι «δείκτες εξάρτησης» που, µε βάση µια σύγκριση µεταξύ των κρατών µελών, φαίνεται να έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία για τον καθορισµό του πραγµατικού περιεχοµένου της εξάρτησης είναι οι εξής: ένταξη στον οργανισµό του εργοδότη απουσία οικονοµικού κινδύνου συνδεόµενου µε τα αποτελέσµατα της παραγωγικής δραστηριότητας (επιχειρηµατικός κίνδυνος) τρόπος καταβολής αµοιβής τήρηση συγκεκριµένου, καθορισµένου ωραρίου εργασίας τα υλικά και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για την εργασία δεν ανήκουν στον εργαζόµενο. Η συνδυασµένη χρήση της heterodirezione και των ανωτέρω δεικτών µπορεί να δώσει το περιεχόµενο της νοµικής έννοιας της εξάρτησης. 3 Η ετερονοµία είναι το αντίθετο της αυτονοµίας. Ενώ ένα αυτόνοµο άτοµο είναι αυτοκαθοριζόµενο, ετερόνοµο είναι το άτοµο του οποίου η βούληση εξαρτάται από ξένους προς τον εαυτό του παράγοντες. Ετυµολογικά, η ετερονοµία ανάγεται στις λέξεις «έτερος» και «νόµος». DV\479950EL.doc 7/21 PE

8 2.2 Αυτοαπασχόληση Σε πολύ µεγάλο βαθµό, οι ευρωπαϊκές χώρες ορίζουν την αυτοαπασχόληση µε «αντίστροφη» κατηγοριοποίηση, δηλαδή διαπιστώνοντας ότι µια εργασία δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της εξαρτηµένης εργασίας (δηλαδή ό,τι δεν θεωρείται εξαρτηµένη εργασία είναι αυτοαπασχόληση). Συνεπώς, η αυτοαπασχόληση δεν αποτελεί µια ενιαία και αδιαίρετη κατηγορία αλλά µια θεωρητική αφαίρεση που εµπεριέχει πολλά και αποσπασµατικά νοµικά καθεστώτα. Πρόκειται για ένα σύνθετο και διαφοροποιηµένο φαινόµενο. Η αυτοαπασχόληση ως έννοια καλύπτει αρκετές µορφές συµβατικών σχέσεων: σύµβαση εργασίας σύµβαση παροχής υπηρεσιών αντιπροσωπεία παροχή υπηρεσιών πνευµατικά επαγγέλµατα (γιατροί, σύµβουλοι, διαφηµιστές) Υπάρχουν επίσης κάποιες νέες συµβατικές µορφές που πολλές φορές δεν διέπονται ρητά από τη νοµοθεσία: δικαιόχρηση (franchising) εργασίες µηχανικού πρακτόρευση απαιτήσεων τρίτων (factoring) χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) σύµβαση διαχείρισης µεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξη και παροχή λογισµικού Όσον αφορά στον προσδιορισµό της αυτοαπασχόλησης, ενέχει την πρόσθετη δυσκολία της διάκρισης κατά πόσο η αυτοαπασχόληση διαχωρίζεται από την έννοια της επιχείρησης και, αν ναι, ποιο είναι το κριτήριο που διακρίνει την αυτοαπασχόληση από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τη µελέτη, επικρατεί η τάση αντιµετώπισης της αυτοαπασχόλησης και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ως διαφορετικών εννοιών. Ωστόσο, η ίδια η µελέτη δεν ακολουθεί αυστηρά τη διάκριση µεταξύ των δύο εννοιών. Λόγω της παρεµφερούς κατάστασης οικονοµικής και νοµικής εξάρτησης τόσο στην περίπτωση της πολύ µικρής επιχείρησης (όπου ένα υποκείµενο, ένα φυσικό πρόσωπο, ασκεί δραστηριότητες πολύ µικρής κλίµακας στο πλαίσιο της νοµικής δοµής της επιχείρησης) όσο και της αυτοαπασχόλησης, η µελέτη εντάσσει τις δραστηριότητες της πολύ µικρής επιχείρησης στην κατηγορία της αυτοαπασχόλησης. Καταληκτικά, η αυτοαπασχόληση είναι µια έννοια που περιλαµβάνει έναν αυξανόµενο αριθµό διαφόρων µορφών εργασίας και νοµικών καθεστώτων που τις ρυθµίζουν. Συνεπώς, θα συνιστούσε µεθοδολογικό σφάλµα να ξεκινήσει κανείς από την παραδοχή ότι η αυτοαπασχόληση είναι µια ενιαία και αδιαίρετη κατηγορία που αντιδιαστέλλεται µε την εξαρτηµένη απασχόληση. 2.3 Γκρίζα ζώνη ανάµεσα στην αυτοαπασχόληση και την εξαρτηµένη εργασία Τα τελευταία χρόνια σηµατοδοτήθηκαν από ταχείες και βαθιές αλλαγές στο εργασιακό χώρο, οι οποίες αφορούσαν τόσο στην οργάνωση όσο και στο περιεχόµενο της εργασίας. Οι επιχειρήσεις στη µετά Φορντ εποχή καταφεύγουν όλο και περισσότερο σε νέες µορφές οργάνωσης εργασίας όπως η εξωτερική ανάθεση και η υπεργολαβία. Η τάση αυτή έχει συµβάλει στην εµφάνιση της DV\479950EL.doc 8/21 PE

9 οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, µιας µορφής εργασίας που τοποθετείται σε µια γκρίζα ζώνη ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση. Μια πρόσφατη µελέτη 4 δείχνει ότι η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία είναι πιο διαδεδοµένη στον τοµέα των υπηρεσιών και σε δραστηριότητες όπως η εστίαση, η µαζική εστίαση, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, επιµέλεια εκδόσεων), η διδασκαλία και η κατάρτιση, οι ΤΠΕ, η εµπορική προώθηση (µάρκετινγκ), οι τηλεπωλήσεις, η διαφήµιση, η ψυχαγωγία, η διοίκηση, η λογιστική και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πάντως, το φαινόµενο απαντάται και σε πιο παραδοσιακούς τοµείς όπως οι µεταφορές, η οικοδοµική βιοµηχανία και η οικιακή εργασία. Επιπλέον, οι συλλογικές συµβάσεις που συνάπτονται σε ορισµένους τοµείς αποκαλύπτουν και άλλες ενεχόµενες δραστηριότητες: στην Ιταλία υπάρχουν εταιρικές συλλογικές συµβάσεις που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας στους εξής τοµείς: κέντρα κλήσης, εταιρίες ερευνών αγοράς, τηλεπωλήσεις, δηµόσια διοίκηση και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Τα επαγγέλµατα και οι εργασίες που εµπίπτουν στην οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία είναι: τηλεφωνητές/τριες, ερευνητές που παίρνουν συνεντεύξεις, ερευνητές αγοράς, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, επαγγελµατίες (δηµοσιογράφοι, µεταφραστές, χηµικοί, βιολόγοι, µηχανικοί, κλπ.). Σε γενικές γραµµές, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τους τοµείς και τα επαγγέλµατα που εµπίπτουν στην οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία στα κράτη µέλη ούτε σχετικά µε τον αριθµό των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. εδοµένου ότι οι νοµικοί κανόνες και αρχές που ισχύουν για την αυτοαπασχόληση αφενός και για την εξαρτηµένη εργασία αφετέρου είναι διαφορετικοί, είναι σαφές ότι µια τέτοια γκρίζα ζώνη ενέχει προβλήµατα που συνδέονται µε τη νοµική αντιµετώπιση των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. Η γκρίζα ζώνη έχει δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά: 1. τις µορφές εργασίας που έχουν χαρακτηριστικά τόσο της εξαρτηµένης εργασίας όσο και της αυτοαπασχόλησης και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να ενταχθούν εύκολα στο δυαδικό µοντέλο (απροσδιόριστο καθεστώς) 2. την ψευδοαυτοαπασχόληση, δηλαδή την εξαρτηµένη απασχόληση που εµφανίζεται ως αυτοαπασχόληση. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η ψευδοαυτοαπασχόληση διαχωρίζεται εννοιολογικά από την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία. Οι ψευδοαυτοαπασχολούµενοι είναι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζονται ως αυτοαπασχολούµενοι, αλλά που, από νοµική άποψη, εµπίπτουν σαφώς στην κατηγορία της εξαρτηµένης απασχόλησης. Τα δύο αυτά φαινόµενα απαιτούν διαφορετική αντιµετώπιση από το νοµικό σύστηµα. Το πρώτο απαιτεί ερµηνεία (ή επικαιροποίηση) των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της εξαρτηµένης εργασίας, ενώ το δεύτερο απαιτεί εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι απαντήσεις σε αµφότερα τα προβλήµατα αναζητούνται µέσω της νοµολογίας. 4 Συγκριτική µελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιοµηχανικών Σχέσεων «Οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι, εργασιακό δίκαιο και βιοµηχανικές σχέσεις», Eirobserver 4/02. DV\479950EL.doc 9/21 PE

10 Ανεξάρτητα από τη γκρίζα αυτή ζώνη κανένα από τα νοµικά συστήµατα που περιλαµβάνονται στη µελέτη δεν εγκατέλειψε το δυαδικό µοντέλο που προβλέπει δύο νοµικές κατηγορίες για ένα τριαδικό µοντέλο µε την εισαγωγή µιας τρίτης νοµικής κατηγορίας εκτός της αυτοαπασχόλησης και της εξαρτηµένης εργασίας. 2.4 Οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία/οιονεί εξαρτηµένη εργασία Η νοµική έννοια της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, παρά ταύτα, σε ορισµένα κράτη µέλη. Πριν περάσει στον ορισµό του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, η µελέτη παραθέτει τρεις προκαταρκτικές διευκρινίσεις: 1. σήµερα η οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία εµπίπτει στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης θεωρείται αυτοαπασχόληση µε ορισµένες ιδιοµορφίες 2. οι οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι δεν πρέπει να συγχέονται µε τους ψευδοαυτοαπασχολούµενους: πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόµενα τόσο από νοµική όσο και από κοινωνικοοικονοµική άποψη 3. η έννοια του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου αποτελεί σήµερα µια ανοικτή και εν µέρει µη καθορισµένη έννοια που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάκριση µίας ακριβούς τυπολογίας. Το δυαδικό µοντέλο εξαρτηµένης απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης παραµένει ως έχει αλλά υπάρχει η τάση ένταξης της υποκατηγορίας «οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία» στη νοµική κατηγορία της αυτοαπασχόλησης. Σε τρία κράτη µέλη, συγκεκριµένα στην Ιταλία, στη Γερµανία και στη Μεγάλη Βρετανία, έχει δοθεί ορισµός της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας, ενώ στα ακόλουθα κράτη µέλη δεν υφίσταται η νοµική έννοια του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, αν και διεξάγονται συζητήσεις σχετικά µε τις δυνατότητες θέσπισης νοµοθετικών µέτρων για τους εν λόγω εργαζόµενους: Αυστρία, Γαλλία, ανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία. Στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στο Λουξεµβούργο και στη Σουηδία δεν υφίσταται ορισµός του οικονοµικά εξαρτηµένου εργαζόµενου, ούτε αξιόλογος πολιτικός διάλογος επί του θέµατος. Με βάση τα υπάρχοντα νοµοθετικά µέτρα, τη νοµολογία και τις συλλογικές συµβάσεις, η µελέτη παραθέτει µια σειρά κριτηρίων που καθιστούν δυνατό τον εντοπισµό των οµοιοτήτων µεταξύ της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας και της εξαρτηµένης εργασίας οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα διαφορές µεταξύ της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας και της αυτοαπασχόλησης: ανάγκη κοινωνικής προστασίας (ατοµική εργασία, περιορισµένο ανθρώπινο δυναµικό) απουσία άµεσης επαφής µε την αγορά αριθµός συµβατικών σχέσεων από τις οποίες ο εργαζόµενος κερδίζει το µηνιαίο εισόδηµά του σύνδεση µε την οργάνωση της επιχείρησης απουσία εξάρτησης αλλά ύπαρξη συντονιστικών εξουσιών της επιχείρησης-πελάτη διάρκεια της σχέσης Το εύρος της κατηγορίας της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας ρυθµίζεται µε βάση κανονιστικά µέτρα: νοµολογία, νοµοθεσία (εξοµοίωση µε την εξαρτηµένη εργασία ή επιλεκτική επέκταση της προστασίας) και συλλογικές συµβάσεις. DV\479950EL.doc 10/21 PE

11 Οι νοµοθετικές διατάξεις σχετικά µε τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους που έχουν προβλεφθεί σε ορισµένα κράτη µέλη άπτονται ζητηµάτων όπως κοινωνική ασφάλιση (συντάξεις, επαγγελµατικά ατυχήµατα, προστασία της µητρότητας, επιδόµατα ασθένειας) διαδικαστικοί κανόνες για τα εργασιακά θέµατα άδειες συλλογικές συµβάσεις Ενώ, π.χ. στην Ιταλία, υπάρχουν διατάξεις συλλογικών συµβάσεων που αφορούν την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία και, συγκεκριµένα, τα ακόλουθα ειδικά θέµατα: µορφή της σύµβασης (έγγραφη) διάρκεια της σχέσης καθήκοντα ωράριο εργασίας και τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων αµοιβή και τρόπος πληρωµής υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας αναστολή της σχέσης (ασθένεια, ατυχήµατα, οικογενειακοί λόγοι) κατάρτιση ακύρωση της σύµβασης καθήκοντα του εργαζόµενου συνδικαλιστικά δικαιώµατα Όσον αφορά στα µέτρα σε διεθνές επίπεδο, η 85η ιεθνής ιάσκεψη Εργασίας (1997) διατύπωσε πρόταση για µια σύµβαση στο πλαίσιο της ΟΕ µε αντικείµενο την εργασία επί συµβάσει. Η σύµβαση θα ίσχυε για την εργασία «που εκτελείται ατοµικά υπό πραγµατικές συνθήκες εξάρτησης από την επιχείρηση-χρήστη και οι συνθήκες αυτές είναι παρεµφερείς µε εκείνες που χαρακτηρίζουν µια σχέση απασχόλησης στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας και πρακτικής αλλά όπου το πρόσωπο που ασκεί την εργασία αυτή δεν έχει αναγνωρισµένη σχέση απασχόλησης µε την επιχείρηση-χρήστη» (άρθρο 1). Η στρατηγική που προτάθηκε από τη ΟΕ στον τοµέα αυτό ήταν να 1. επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του εργατικού δικαίου πέρα από την εξαρτηµένη εργασία 2. καθιερωθεί µια σειρά θεµελιωδών προστατευτικών µέτρων για όλες τις µορφές εργασίας που ενέχουν την παροχή υπηρεσιών σε τρίτο, ανεξάρτητα από το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Το άρθρο 5 της πρότασης ορίζει τα σχετικά δικαιώµατα στον τοµέα της εργασίας επί συµβάσει: ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων απαγόρευση των διακρίσεων όρια ηλικίας πληρωµή υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας προστασία από επαγγελµατικά ατυχήµατα και ασθένειες κοινωνική ασφάλιση. Η σύµβαση δεν έχει εγκριθεί. 3 Συµπεράσµατα της µελέτης Οι ακόλουθοι δείκτες χρησιµοποιούνται σε ορισµένα κράτη µέλη για να ορίσουν την κατάσταση της οικονοµικής εξάρτησης: DV\479950EL.doc 11/21 PE

12 κυρίως ατοµική εργασία συνέχεια σε βάθος χρόνου συντονισµός της εργασίας µε τη δραστηριότητα του πελάτη εκτέλεση εργασίας για έναν κυρίως πελάτη (αποκλειστική δέσµευση) ο οποίος αποτελεί σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τον εργαζόµενο. Στα κράτη µέλη που έχουν ξεκινήσει τη σχετική συζήτηση (ιδιαίτερα στην Ιταλία και τη Γερµανία) έχουν εκφραστεί τέσσερις διαφορετικές θέσεις όσον αφορά στην ανεπάρκεια της προστασίας των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων. 1. ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης: προτείνεται, π.χ. η εφαρµογή των γενικών συµβατικών αρχών του αστικού δικαίου και, κυρίως, της γενικής διάταξης περί καλής πίστης και ορθότητας στους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τη µελέτη, αυτό δεν µπορεί να διασφαλίσει επαρκή προστασία και η διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης θα άφηνε τους οικονοµικά εξαρτηµένους εργαζόµενους στο έλεος των δυνάµεων της αγοράς. 2. Καθιέρωση µιας νέας µορφής εργασίας (µιας νέας νοµικής κατηγορίας) ανάµεσα στην εξαρτηµένη εργασία και την αυτοαπασχόληση. Ορισµένες µορφές προστασίας θα επεκτείνονταν µέσω της νοµοθεσίας ή/και της νοµολογίας ώστε να καλύψουν αυτή τη νέα µορφή εργασίας. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η λύση αυτή πρέπει να αποφευχθεί διότι θα δηµιουργούσε νέα νοµικά προβλήµατα σε σχέση µε την ένταξη µιας σχέσης σε κάποια από τις κατηγορίες. 3. Επαναπροσδιορισµός (διεύρυνση) της έννοιας της εξαρτηµένης εργασίας: επικαιροποίηση της έννοιας της εξαρτηµένης εργασίας (µε την προσθήκη άλλων κριτηρίων για την εξάρτηση) έτσι ώστε η έννοια να αντιστοιχεί στο διαφοροποιηµένο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο. Σκοπός της λύσης αυτής θα ήταν να εµποδίσει την εξάπλωση της «φαινοµενικής αυτονοµίας» και να στηρίξει την «πραγµατική αυτονοµία». Η λύση αυτή, ωστόσο, δεν τυγχάνει ευρείας στήριξης. Επιπλέον, η διεύρυνση του ορισµού θα µπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική επέκταση της έννοιας της εξάρτησης. 4. Θέσπιση ενός «σκληρού πυρήνα» κοινωνικών δικαιωµάτων τα οποία θα ισχύουν για όλες τις συµβάσεις εργασίας ανεξάρτητα από τον επίσηµο χαρακτηρισµό τους όσον αφορά στην αυτονοµία (αυτοαπασχόληση) ή στην εξάρτηση. Η προοπτική αυτή κερδίζει διαρκώς έδαφος στο ευρωπαϊκό δόγµα. Αντικατάσταση της αυστηρής αντιδιαστολής αυτοαπασχόλησης/εξαρτηµένης απασχόλησης από µία αλληλουχία δραστηριοτήτων -> κοινή ελάχιστη προστασία για όλες τις µορφές εργασίας + προστασία που αυξάνει προοδευτικά στην πορεία αυτής της αλληλουχίας. Αυτό το είδος πρότασης υποδείχθηκε στην έκθεση Supiot (πρώτος κύκλος δικαιωµάτων, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος) Παρεµφερής πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του πολιτικού και συνδικαλιστικού διαλόγου στην Ιταλία (πρόταση νόµου): «Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori» (τρεις κύκλοι δικαιωµάτων). Η µελέτη καταλήγει ότι εν είναι εύκολο να βρεθεί µονοσήµαντη λύση στο πρόβληµα της ρύθµισης της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Αν η ρύθµιση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας αφεθεί στο έλεος των δυνάµεων της αγοράς υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού ντάµπινγκ DV\479950EL.doc 12/21 PE

13 Σε περίπτωση νοµοθετικής παρέµβασης, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης «ακαµψίας» στην αγορά εργασίας µε κανόνες που ενδέχεται να είναι ακατάλληλοι για τη ρύθµιση της οικονοµικά εξαρτηµένης εργασίας Λόγω των δυσκολιών στην οργάνωση των οικονοµικά εξαρτηµένων εργαζοµένων και των ανεπαρκειών στα συστήµατα βιοµηχανικών σχέσεων, οι συλλογικές συµβάσεις δεν φαίνεται να µπορούν από µόνες τους να εξασφαλίσουν µια ενδεδειγµένη και γενική χρήση. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η πιο ενδεδειγµένη λύση είναι η παρέµβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε «ήπιες» και προγραµµατικές διατάξεις, που θα αφήνουν στα κράτη µέλη το περιθώριο για προσαρµογή τους στο εκάστοτε εθνικό πλαίσιο. Η µελέτη υποδεικνύει ότι η εισαγωγή των κατάλληλων κανόνων (των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο) αποτελεί έργο των κοινωνικών εταίρων Η πιθανή µελλοντική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα ξεκινούσε από το µηδέν: υπάρχει ήδη ώσµωση ανάµεσα στη ρύθµιση της αυτοαπασχόλησης και της εξαρτηµένης εργασίας σε τοµείς όπως 1. κοινωνική προστασία (συντάξεις) 2. επαγγελµατική κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης, κίνητρα για την απασχόληση (στήριξη απασχολησιµότητας και επιχειρηµατικότητας) 3. υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας Υπάρχει επίσης µια τάση επέκτασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, ατοµικών και συλλογικών, ώστε να καλύψουν την αυτοαπασχόληση (υγεία και ασφάλεια, αποφυγή διακρίσεων, ισότητα) Όσον αφορά στους συµβατικούς όρους και διατάξεις για την οικονοµικά εξαρτηµένη εργασία, απουσιάζουν οι κανονιστικές ρυθµίσεις. Η µελέτη διατυπώνει την άποψη ότι στον τοµέα αυτό πρέπει να επιδειχθεί µεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την αναµόρφωση της υπάρχουσας προστασίας. Αυτό προϋποθέτει νοµοθετική παρέµβαση σε εθνικό επίπεδο, π.χ., ως προς τα εξής: τη µορφή της σύµβασης (έγγραφη) το αντικείµενο της σύµβασης (η σύµβαση πρέπει να ορίζει τον επαγγελµατικό στόχο και να αναφέρει τα χαρακτηριστικά της αυτονοµίας της εργασίας) κανόνες σχετικά µε την αµοιβή: η σύµβαση πρέπει να αναφέρει τα κριτήρια για τον καθορισµό της αµοιβής και το χρόνο πληρωµής (κυρώσεις για καθυστέρηση πληρωµής) µητρότητα, ασθένεια, ατυχήµατα, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι: η σύµβαση πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωµα αναστολής της σύµβασης στις περιπτώσεις αυτές καταγγελία σύµβασης: η σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνει σχετική διάταξη και να προβλέπει υποχρεωτική ειδοποίηση κατάρτιση δικαίωµα οργάνωσης και συµµετοχής σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες. DV\479950EL.doc 13/21 PE

14 III ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ DV\479950EL.doc 14/21 PE

15 Σχήµα 1 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΨΕΥ Ο- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ DV\479950EL.doc 15/21 PE

16 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ υαδική διαίρεση της εργασίας δεν υπάρχουν ενδιάµεσες κατηγορίες (ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ορισµός Εργασία εκτελούµενη υπό τον έλεγχο του εργοδότη (διεύθυνση και επίβλεψη) + άλλοι δείκτες εξάρτησης (π.χ. κίνδυνος, ένταξη στον οργανισµό, καθορισµένο ωράριο εργασίας) ίδεται µέσω αρνητικής προσέγγισης, µε αφετηρία τον ορισµό της απασχόλησης: απουσία εργοδοτικού ελέγχου Που απαντά ο ορισµός; στη νοµοθεσία στη νοµολογία στη νοµοθεσία και στη νοµολογία Χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών α) συστηµατικό και γενικό επίπεδο κάλυψης: σε ορισµένες χώρες το πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας είναι ευρύ β) περιορισµένο επίπεδο κάλυψης: σε άλλες χώρες το πεδίο εφαρµογής είναι περιορισµένο και ειδικό Σύνθετη κατηγορία που καλύπτει: συµβάσεις, αντιπροσωπεία, παροχή υπηρεσιών + πνευµατικά επαγγέλµατα νέες συµβατικές πρακτικές όπως η δικαιόχρηση, οι εργασίες µηχανικού, η πρακτόρευση απαιτήσεων τρίτων, οι συµβάσεις διαχείρισης πολύ µικρές επιχειρήσεις DV\479950EL.doc 16/21 PE

17 Συνέπειες της δυαδικής διάκρισης Ισχύουν διαφορετικά είδη δικαίου Εργατικό δίκαιο Αστικό και εµπορικό δίκαιο Νοµοθεσία που βασίζεται σε διαφορετικά σκεπτικά Προστασία των εργαζοµένων υνάµεις της αγοράς Προβλήµατα που δηµιουργεί η δυαδική διάκριση «γκρίζα περιοχή» Απασχόληση ψευδοαυτοαπασχολούµενα Αυτοαπασχόληση άτοµα δύσκολα ταξινοµήσιµες µορφές απασχόλησης DV\479950EL.doc 17/21 PE

18 Η απασχόληση στην ΕΕ (πηγή: Eurostat) ΚΑΤ Συνολική απασχόληση (000) Αυτοαπασχολο ύµενοι (% επί της συνολικής απασχόλησης) Μερική απασχόληση (% επί της συνολικής απασχόλησης) Συµβάσεις ορισµένου χρόνου (% επί της συνολικής απασχόλησης) 15,6 15,8 15,8 15,7 15,6 15, ,8 13,9 14, ,4 16,9 17,3 17,6 17,7 9,2 9, ,2 10, ,3 11,4 DV\479950EL.doc 18/21 PE

19 Αυτοαπασχολούµενοι στην ΕΕ και στη Νορβηγία (% επί της µη γεωργικής απασχόλησης) Χώρα / 2000 (2) Αυστρία 8,81 6,62 7,19 6,89 7,05 7,37 7, ,37 Βέλγιο 11,27 12,93 13,87 14,04 14,07 13, ,58 Γαλλία 10,71 9,32 8,58 8,48 8,36 8,28 8,18 8,06-2,65 Γερµανία 6,98 8,52 8,72 8,99 9,25 9,36 9,22 9,22 2,24 ανία (1) 8,25 7,19 6,85 7,11 6,71 6,95 7,16 6,61-1,64 Ελλάδα 30,90 27,39 27,74 27,49 26,99 26,54 25,66 25,87-5,03 Ηνωµένο Βασίλειο 7,11 12,41 12,19 11,87 11,83 11,49 11,15 10,83 3,72 Ιρλανδία 10,30 13,16 13,52 12,85 12,96 13,50 12,79 12,86 2,56 Ιταλία 19,20 22,24 23,12 23,35 23,21 23,25 23,38 23,21 4,01 Κάτω Χώρες 9,06 7,84 9,63 9,77 9,99 9,68 9,25-0,20 Λουξεµβούργο 9,19 7,12 6,08 6,01 5,92 5,75 5, ,57 Νορβηγία 6,53 6,12 5,87 5,46 5,28 5,25 5,07 4,83-1,69 Πορτογαλία 14,90 16,73 19,26 19,69 18,98 18,30 17,56 16,75 1,85 Σουηδία 4,51 7,26 9,27 9,12 9,05 9,00 9,03 8,86 4,36 Φινλανδία 6,04 9,29 10,16 10,26 10,00 10,00 9,85 9,71 3,67 15ΕΕ+Νορβηγία 10,87 12,64 12,78 12,82 12,78 12,68 12,43 12,54 1,63 Πηγή: υπολογισµοί Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιοµηχανικών Σχέσεων σε σχέση µε τα στοιχεία εργατικού δυναµικού του ΟΟΣΑ (µη γεωργική απασχόληση), (1) 1981 αντί του 1980 (2) στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν στοιχεία για το 2000, χρησιµοποιήθηκαν τα πιο πρόσφατα στοιχεία DV\479950EL.doc 19/21 PE

20 Ποσοστό «εργοδοτών» στην κατηγορία της αυτοαπασχόλησης (πηγή: ΟΟΣΑ, Προοπτικές για την απασχόληση 2000) Εργοδότες Μη µισθωτοί εργαζόµε νοι Αυστρία 68,8 31,2 Βέλγιο 10,3 89,7 Γαλλία 49,7 50,3 Γερµανία 53,0 47,0 ανία 50,1 49,9 Ελλάδα 28,8 71,2 Ηνωµένο Βασίλειο 25,8 74,2 Ιρλανδία 39,9 60,1 Ισπανία 29,6 70,4 Κάτω Χώρες 37,4 62,6 Πορτογαλία 35,6 64,4 Σουηδία 41,0 59,0 Φινλανδία 42,3 57,7 DV\479950EL.doc 20/21 PE

21 Οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Κριτήρια προσδιορισµού Αρνητικό κριτήριο Απουσία εξάρτησης Θετικό κριτήριο Κατάσταση οικονοµικής εξάρτησης είκτες ατοµική εργασία συνέχεια και συντονισµός εργασίας εισόδηµα (στο σύνολο ή στο µεγαλύτερο µέρος του) προερχόµενο από µια κυρίως πηγή Νοµική προστασία κοινωνική ασφάλιση (σύνταξη) νοµικές διαδικασίες σε σχέση µε την εργασία συνδικαλιστικά δικαιώµατα και δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων DV\479950EL.doc 21/21 PE

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κατ οίκον (πλήρη απασχόληση, µερική, ελεύθεροι επαγγελµατίες, κ.λ.π.) 2. Εν κινήσει εργαζόµενοι 3. Με σύνδεση µε τους εργοδότες 4. Μέσω τηλεκέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εξαρτηµένη εργασία: η λέξη «κλειδί» για το Εργατικό Δίκαιο Ο δικαιολογητικός λόγος και η προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πράξης. Αθήνα,.. ΘΕΜΑ: Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (Α 28). 2. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Νο 4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Νο 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Νο 4 ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ι: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ Ιανουάριος 2003 ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς 1. Ένωση Προσωπικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α.

1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α. 18 1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α. Το δημοφιλέστερο και απλούστερο μέτρο αποτίμησης του βιοτικού επιπέδου είναι το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.).

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα