ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών Επιχορήγηση Ανώτατων Εκκλησ/κών Ακαδημιών για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για κάλυ ψη λειτουργικών τους δαπανών Συμπλήρωση της απόφασης περί μεταφοράς υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στον Δήμο Γαλατσίου Τροποποίηση συμπλήρωση της απόφασης περί με ταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ κα θαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στον Δήμο Αθηναίων... 5 Τροποποίηση της Περίπτωσης ΣΤ. της παραγράφου 1.iν Β2 Ειδικής Απαγόρευσης της α.π. 142/ απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας... 6 Κατάργηση ν.π.δ.δ. του Δήμου Λαρισαίων με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Βρεφονηπια κών Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαρισαίων»... 7 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου Γυμνασίων, Μουσικού Σχολείου, 1ου, 2ου, 3ου, 4ου Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Δήμου Αλίμου»... 8 Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Ρεθύμνης και ΔΕΥΑ Αρκα δίου και σύσταση ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί ρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης» (Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.1Β/44414 ΙΒ (1) Επιχορήγηση Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λει τουργία των ΑΕΙ». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 3549/07 «Μεταρ ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των ΑΕΙ». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 2 του ΠΔ 387/83 «Λειτουργία, Οργάνωση, Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών ΑΕΙ» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 143/ Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού». 5. Το προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονομικού έτους 2011, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε την επιχορήγηση προς τα Πανεπι στήμια και τις Πανεπιστημιακές Φοιτητικές Λέσχες της χώρας, για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2425 του Φορέα του προϋπο λογισμού του Υπουργείου μας, οικονομικού έτους 2011 και το επιμερίζουμε στα Ιδρύματα ως ακολούθως: 1. Φοιτητική Λέσχη Πανεπιστημίου Αθηνών με το ποσό των , Φοιτητική Λέσχη Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης με το ποσό των , Φοιτητική Λέσχη Ε.Μ.Π. με το ποσό των , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των , Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με το ποσό των , Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με το ποσό των ,00.

2 9342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Πανεπιστήμιο Πειραιά με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ποσό των , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το ποσό των , Πολυτεχνείο Κρήτης με το ττοσό των , Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ποσό των , Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με το ποσό των ,00. Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα ποσοστά διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οι κονομικών. Υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα που θα προκύψουν από την παρούσα επιχορήγηση θα διατε θούν αποκλειστικά για τον ίδιο σκοπό. Μαρούσι, 11 Απριλίου 2011 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθ. Φ.1Δ/44389 ΙΒ (2) Επιχορήγηση Ανώτατων Εκκλησ/κών Ακαδημιών για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 3 του Ν. 3432/06 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ σης» 3. Το προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονομικού έτους 2011, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε την επιχορήγηση προς τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας, για την κάλυ ψη λειτουργικών τους δαπανών, δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού και λοιπών δαπανών εκπαίδευσης στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2424 του Ειδ. Φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, οικο νομικού έτους 2011 και το επιμερίζουμε στις Ακαδημίες ως ακολούθως: 1. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών με το ποσό των , Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης με το ποσό των , Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαν νίνων με το ποσό των , Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρή της με το ποσό των ,00. Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα ποσοστά διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οι κονομικών. Μαρούσι, 11 Απριλίου 2011 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθ. Φ.1Α/44394 ΙΒ (3) Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, του ν. 1238/82 «Ρύθμιση οικονομικών και άλλων θεμάτων των ΑΕΙ». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 3549/07 «Μεταρ ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των ΑΕΙ». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» όπως διαμορφώθηκε με το άρ θρο 20 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονομικού έτους 2011, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε την επιχορήγηση προς τα Πανεπι στήμια της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών, στο ποσό των ,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2421 του Φορέα του προϋ πολογισμού του Υπουργείου μας, οικονομικού έτους 2011 και το επιμερίζουμε στα Ιδρύματα ως ακολούθως: 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης με το ποσό των , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με το ποσό των , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των , Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με το ποσό των , Πάντειο Πανεπ/μιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επι στημών με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Πειραιά με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Πατρών με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το ποσό των ,00.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ποσό των , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το ποσό των , Πολυτεχνείο Κρήτης με το ποσό των , Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ποσό των , Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οικιακής Οικονομίας με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των , Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με το ποσό των , Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με το ποσό των , Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με το ποσό των ,00. Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα ποσοστά διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οι κονομικών. Μαρούσι, 11 Απριλίου 2011 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθ. Οικ /9851 (4) Συμπλήρωση της απόφασης περί μεταφοράς υπαλλή λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων στον Δήμο Γαλατσίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87 A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης», καθώς και τις όμοιες των αρ. 280 παρ. 1 και 283 παρ. 4 του ιδίου νόμου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές» 4. Την αρ. οικ /26346/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταφο ράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων στον Δήμο Γαλατσίου, η οποία δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 2111 τ. Β/ Τα αριθμ. πρωτ /Η/ και 24659/ έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με συνημμένους σχετι κούς πίνακες που αφορούν σε φορείς της χωρικής μας αρμοδιότητας αναφορικά με διορθώσεις, σφάλματα ή παραλείψεις που εντοπίστηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμτας Εκπαίδευσης κα τόπιν σχετικού ελέγχου, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την αρ. οικ /26346/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και προσθέτουμε την παρακάτω καθαρίστρια η οποία εκ παραδρομής δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν (πίνακας Β/βάθμιας Εκπαίδευσης). 7 ΠΑΡΓΙΝΟΥ ΓΚΟΛΦΩ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 6ο ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟ ΑΘΗΝΑΣ ΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. οικ /26346/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Αθήνα, 11 Απριλίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ /7348 (5) Τροποποίηση συμπλήρωση της απόφασης περί μετα φοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων στον Δήμο Αθηναίων Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87 A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης», καθώς και τις όμοιες των αρ. 280 παρ. 1 και 283 παρ. 4 του ιδίου νόμου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 A ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο τικές εκλογές» 4. Την αρ. οικ /26235/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταφο ράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων στον Δήμο Αθηναίων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2059 τ. Β/ Τα αριθμ. πρωτ /Η/ και 24659/ έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με συνημμένους σχετι κούς πίνακες που αφορούν σε φορείς της χωρικής μας αρμοδιότητας αναφορικά με διορθώσεις, σφάλματα ή παραλείψεις που εντοπίστηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης κα τόπιν σχετικού ελέγχου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την οικ /26235/ απόφα ση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:

4 9344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1) Διαγράφουμε τις παρακάτω καθαρίστριες λόγω συνταξιοδότησης: A/A 11: ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α/Α 13: ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΗΛΙΑ A/A 27: ΚΟΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α/Α 65: ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α/Α 76: ΣΕΡΔΕΝΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α/Α 85: ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 2) Διαγράφουμε τις παρακάτω καθαρίστριες διότι εκ παραδρομής συμπεριλαμβάνονται στον Δήμο Αθηναίων ενώ υπηρετούν σε σχολεία άλλων Δήμων: Α/Α 14: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α/Α 58: ΣΩΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Α/Α 36: ΜΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/Α 70: ΡΕΝΤΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α/Α 66: ΠΑΡΓIΝΟΥ ΓΚΟΛΦΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ /26235/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Αθήνα, 11 Απριλίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. Οικ. 599 (6) Τροποποίηση της Περίπτωσης ΣΤ. της παραγράφου 1.iν Β2 Ειδικής Απαγόρευσης της α.π. 142/ από φασης Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης, άρθρο 280, (ΦΕΚ Α/87/ ) 2. Το Π.Δ. 138/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας», άρθρα 1 και 9 περίπτωση Δ, (ΦΕΚ Α/231/ ). 3. Το ν. 3199/2003 «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», και ιδιαίτερα της παραγράφου 6 του άρθρου 5 αυτού, (ΦΕΚ Α/280/ ) 4. Το ν. 1739/1987 «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/201/ ) 5. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί κηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/107/ ) 6. Το π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ Α/54/ ) 7. Την υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση «Περί διάρθρωσης της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέ ρειας» (ΦΕΚ Β/1688/ ) δ. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδά των και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (ΦΕΚ Β/1784/ ) 9. Το Ν. 3469/2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις, άρθρο 5 παρ. 2 περ. Θ, (ΦΕΚ Α/131/ ). 10. Την αριθ. 142/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί απαγορευτι κών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπογεί ων υδάτων του Νομού Εύβοιας, (ΦΕΚ Β/355/ ) 11. Το γεγονός ότι δεν καθορίζεται το εύρος της απα γορευμένης ζώνης που αρχίζει από τη γέφυρα του Μεσ σαπίου και καταλήγει στο βορειοδυτικό άκρο του όρμου Πολιτικών (Περ. ΣΤ, παρ. 1.ίν Β2 Ειδικής Απαγόρευσης), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την Περίπτωση ΣΤ. της παραγράφου 1iv B2 Ειδικές Απαγορεύσεις της αριθ. 142/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως εξής «ΣΤ/ Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων,(τ. Δ. Μεσσαπίων) η περιοχή που ορίζεται ως ζώνη πλάτους 1000μ. από την ακτή και αρχίζει απ το ρέμα Μεσσάπι ος και καταλήγει στο Βορειοδυτικό άκρο του όρμου Πολιτικών». Κατά τα λοιπά ισχύει, η αριθ. 142/ απόφαση (ΦΕΚ 355/Β/ ). Λαμία, 6 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθ. 6332/37208 (7) Κατάργηση ν.π.δ.δ. του Δήμου Λαρισαίων με την επω νυμία «Δημοτικός Οργανισμός Βρεφονηπιακών Παι δικών Σταθμών Δήμου Λαρισαίων» Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225 και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α / ). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114/ A /2006). 4) Τη με α.π.οικ.4569/ εγκύκλιο με αριθμό 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.καιΗ.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων». 5) Τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/1981 «Κύ ρωση του κώδικα περί κατάστασης προσωπικού ΟΤΑ» (ΦΕΚ 204/Α / ). 6) Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 7) Τη με αριθμό 18568/ (ΦΕΚ 9/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9345 λίας, περί σύστασης στο Δήμο Λαρισαίων ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαρισαίων». 8) Τη με αριθμό 1485/ (ΦΕΚ 264/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα λίας, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Βρεφονηπια κών Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαρισαίων». 9) Την 104/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί κατάργησης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαρισαίων». 10) Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 2990/18604/ από φαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύ θυνσης» (ΦΕΚ 385/Β / ). 11) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Καταργούμε το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δή μου Λαρισαίων», το οποίο συστάθηκε με τη με αριθμό 18568/ (ΦΕΚ 9/Β / ) απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους του κα ταργούμενου νομικού προσώπου θα ρυθμιστούν σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). Λάρισα, 8 Απριλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθ. απόφ. 97/2011 (8) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου Γυμνασίων, Μουσικού Σχολείου, 1ου, 2ου, 3ου, 4ου Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. σε ένα ενιαίο Νο μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006, 2) Την υπ αριθμ. 9/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της Κ.Υ.Α /οικ 3.85/ΦΕΚ 17/Β / , 3) Την υπ αριθμ. 7618/4596/2011 απόφαση του Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της υπ αριθμ. 97/2011 απόφασης του Δ.Σ. Αλίμου, αποφασίζουμε: Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα: α) Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 10266/1995 ΦΕΚ β) Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 10265/1995 ΦΕΚ γ) Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 10292/1995 ΦΕΚ δ) Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 10264/1995 ΦΕΚ ε) Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 10291/1995 ΦΕΚ στ) Σχολική Επιτροπή Μουσικού Σχολείου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 45444/2000 ΦΕΚ 1511/τ.Β / ) ζ) Σχολική επιτροπή 1ου Λυκείου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 10287/1995 ΦΕΚ 476/ τ.β / ) η) Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 10289/1995 ΦΕΚ θ) Σχολική Επιτροπή 3ου Λυκείου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 10290/1995 ΦΕΚ ι) Σχολική Επιτροπή 4ου Λυκείου Αλίμου (αριθμ. απόφ. Περιφερειακού Δ/ντή Αθηνών 8801/1995 ΦΕΚ 417/τ.Β / ) ια) Σχολική Επιτροπή ΕΠΑ.Λ. Αλίμου (πρώην ΤΕΛ) αριθμ. απόφ. Νομάρχη Πειραιά 624/1991 ΦΕΚ 100/ τ.β / ) Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Συστήνεται στο Δήμο Αλίμου του Νομού Αττικής Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 1984/1990, 3463/2006 και 3852/2010 (Δημοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης Πρό γραμμα «Καλλικράτης»). Το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. διαδέχεται τις Σχολικές Επι τροπές 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου Γυμνασίου, Μουσικού Σχολείου, 1ου, 2ου, 3ου, 4ου Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Επίσης, καταλαμβάνει λειτουργικά όσες σχολικές μονάδες Β / βάθμιας Εκπαίδευσης τυχόν ιδρυθούν και λειτουργή σουν εφεξής στον Άλιμο. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Αλίμου Νομού Αττικής. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ τευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε

6 9346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπι πλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Επίσης, η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων στα πλαίσια της ΚΥΑ 13172/ (ΦΕΚ 217 Β ). ΑΡΘΡΟ 4 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία του νέου Ν.Π.Δ.Δ. είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Αλίμου. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ Πόροι της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης είναι: α) Η τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης δια μέσου του Δήμου Αλίμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχο λείων. β) Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρό σωπο, είτε προς το Δήμο Αλίμου για λογαριασμό της. γ) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αλίμου ποσού ,00. δ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Μισθώματα των κυλικείων των Σχολικών Μονάδων Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. στ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της. ζ) Το χρηματικό υπόλοιπο των συγχωνευόμενων Σχο λικών Επιτροπών. η) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από το διοικητικό συμ βούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη ως εξής: Α) Έντεκα (11) δημοτικοί σύμβουλοι ή δημότες, οι οποί οι ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και από τους οποίους οι τρεις (3) προέρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Β) Δύο (2) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, οι οποίοι υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπ/σης. Γ) Ένας (1) εκπρόσωπος των Γονέων, ο οποίος υπο δεικνύεται από την ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου. Δ) Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η Σχολική Επιτροπή εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρό εδρό της. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, δικών και εν γένει εννόμων σχέσεων των συγχωνευόμενων Σχολικών Επιτροπών. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προ καλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού του Δήμου Αλίμου ποσού ,00 και με Κ.Α Άλιμος, 9 Μαρτίου 2011 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΑΜΠΑΡΗ Αριθ. 59/2011 (9) Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Ρεθύμνης και ΔΕΥΑ Αρκαδίου και σύσταση ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης» (Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύ μνης). ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α / ) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσης και αποχέτευσης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 375/81 (ΦΕΚ 103/Α / ) «περί σύστασης παρά τω Δήμω Ρεθύμνης ενιαίας Επι χειρήσεως Ύδρευσης και Αποχέτευσης υπό την επω νυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 78/86 (ΦΕΚ 29/Α / ) «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης του Νο μού Ρεθύμνης». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 409/91 (ΦΕΚ 151/Α / ) «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης του Νο μού Ρεθύμνης». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/92 (ΦΕΚ 90/Α / ) «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης του Νο μού Ρεθύμνης». 6. Την 2180/2001 (ΦΕΚ 634/Β / ) απόφαση Πε ριφέρειας Κρήτης «Επέκταση εδαφικής αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Ρεθύμνης». 7. Την 1440/2005 (ΦΕΚ 497/Β / ) απόφαση Περι φέρειας Κρήτης «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης του Νομού Ρεθύμνης» 8. Την 1143/2007 απόφαση Περιφέρειας Κρήτης «Τρο ποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης του Νομού Ρεθύμνης». 9. Την 6978/2007 (ΦΕΚ 2004/Β / ) απόφαση Περιφέρειας Κρήτης «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ τευσης Ρεθύμνης του Νομού Ρεθύμνης». 10. Την 684/2009 (ΦΕΚ 371/Β / ) απόφαση Περι φέρειας Κρήτης «Τροποποίηση της συστατικής πράξης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9347 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης του Νομού Ρεθύμνης». 11. Την 3964/1999 (ΦΕΚ 1574/Β / ) απόφαση Πε ριφέρειας Κρήτης περί συστάσεως ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 12. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α / ), αποφασίζουμε: 1. Σύσταση Επωνυμία: Συνιστάται στο Δήμο Ρεθύ μνης ενιαία επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, κατόπιν συγχώνευσης δια απορροφήσεως της Δ.Ε.Υ.Α. Αρκαδίου από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης, με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης και συ ντομογραφικά Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης. 2. Νομικό καθεστώς: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα, δημοτική Επιχείρη ση ειδικού σκοπού (άρθρο 252 παρ.4 Ν. 3463/2006) και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματο δότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1ν. 1069/1980). 3. Έδρα της Επιχείρησης: Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Ρεθύμνης. 4. Περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης είναι τα Διοικητικά όρια των Δημοτικών ενοτήτων Ρεθύμνης και Αρκαδίου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης θα καλύπτει από άποψη αρμοδι οτήτων της, τις Δημοτικές ενότητες Ρεθύμνης και Αρ καδίου που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από τις Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης και Αρκαδίου. 5. Λόγοι Σκοπός α) Η συγχώνευση με απορρόφηση και η δημιουργία της νέας Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης (άρθρο 109 παρ.1 του Ν.3852/2010) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 της προσδίδει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, καθώς και ευελιξία για να αντιμετωπίσει ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια τις ανάγκες του κυκλώματος ύδρευσης, αποχέτευσης με την μελέτη και εκτέλεση των απαραίτητων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, και προστασίας του περιβάλ λοντος στην περιοχή αρμοδιότητάς της. β) Εξασφαλίζει την χρηματοδότηση των έργων αυτών από το Π.Δ.Ε., από τη δανειοδότηση και από τους ίδιους πόρους που προβλέπονται από το Ν. 1069/80. γ) Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνης αναλαμβάνει τη διαχείρηση. αξιοποίηση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται με τη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων. 6. Εκμετάλλευση έργων και υπηρεσιών: Η εκμετάλλευ ση των έργων και υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης γίνε ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 καθώς και των υφιστάμενων κανονισμών της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης. 7. Περιουσία Κεφάλαιο: Στην περιουσία της επιχεί ρησης ανήκουν όλα τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της παραπάνω περιγραφείσας περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελε στούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης (δίκτυα δεξαμενές) και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλ λουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών απο βλήτων και κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980). 8. Έσοδα Πόροι Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). Το τέλος χρήσης αποχέτευσης του άρθρου 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/80) Το τέλος χρήσης Βιολογικού που καταβάλουν τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς λυμάτων. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρ θρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/80) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ Ν. 1069/1980). Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). Τα πάγια Ύδρευσης και Αποχέτευσης των λογαρια σμών. Η προσαύξηση λόγω καθυστέρησης εξόφλησης των λογ/σμών Ύδρευσης Αποχέτευσης. Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέ κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μια δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζονται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλί σκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. A και 11 Ν. 1069/1980). Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επεν δύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1. εδ. ιa και 13 Ν. 1069/1980). Το τέως ειδικό τέλος 3% επί τους εισοδήματος εξ οικοδομών που αντικατεστάθει με ισοδύναμο πόρο του άρθρου 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ τεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/80). Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ Ν. 1069/80). Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγή σεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. Ιγ Ν. 1069/80). Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, όπως το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 2307/1995). 9. Διοίκηση 1. Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζο νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α. Έξι (6) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα προέρχεται από τη μειο ψηφία (άρθρο 6 του Ν. 2307/95).

8 9348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. γ. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητη ρίου Ελλάδος υποδεικνυόμενος μετά του αναπληρωτή του από αυτό. δ. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση, υποδεικνυόμενος μετά του αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση αυτών. 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόε δρο του (Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και άρθρο 255 παρ. 4 του Ν. 3463/06) 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου ορίζεται διετής. 4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε πε ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80). 10. Διάρκεια: Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι αορί στου χρόνου. Ακροτελεύτιο άρθρο 11. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά νη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Ρέθυμνο, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΤΙΝΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1891 29 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός πολλαπλών τελών στον NASEER RASHID του NASEER.... 1 Άσκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1294 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Αναμόρφωση κόστους Ολοκλήρω ση και οριστικοποίηση κόστους πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 732 5 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Λεύκτρου... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2902 21 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιούχων προγραμμάτων Λογαρια σμού Αγροτικής Εστίας έτους 2012....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη.... 1 Άδεια κατοχής Β θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1735 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 128 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2358/22.6.2007 απόφασης του Γ.Π.Κ.Μ. «Απαγορευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 827 12 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση πολιτογράφησης της ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, Ον. Συζύγου: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κ.λ.π...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 446 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδε δεμένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστα σίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα