Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων ΙΙΙ Α ή ΙΙΙ Β αντίστοιχα εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων ΙΙΙ Α ή ΙΙΙ Β αντίστοιχα εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ Πληροφορίες: Ντρετάκη Ελένη Τηλέφωνο: ΦΑΞ: Αριθµ. ιακήρυξης 03/2011 Μεσολόγγι 23/06/2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ8.12/2289 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 1404/83 «οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι» (Φ.Ε.Κ 173/ /τ.Α ). 2. Το Ν. 2362/95 "Περί ηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις", κεφάλαιο 13 (ΦΕΚ 247/ τ. Α ) και εφαρµόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του Π. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» Κ.Π..( Φ.Ε.Κ 266/ /τ.Α ) 3. Το Π. 715/79 «Περί του τρόπου ενέργειας των υπό των ΝΠ µισθώσεων, εκµισθώσεων ακινήτων» (ΦΕΚ 212/ τ. Α ) 4. Το Ν.. 496/74 "Περί Λογιστικού ΝΠ " 5. Την αριθµ.03/ απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό ηµόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό µε ανοικτές προσφορές και την συνέχισή του µε προφορικές προσφορές µέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά και διάρκεια µίσθωσης δύο (2) ηµερολογιακά έτη για την ανάδειξη αναδόχου - µισθωτή µίσθωσης-εκµετάλλευσης ενός (1) κυλικείου του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Ως ελάχιστον όριο µηνιαίου µισθώµατος του πλειοδοτικού διαγωνισµού για το (1) ένα κυλικείο ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.650,00) Ευρώ. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 19/07/2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ. στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, ενώπιον τριµελούς επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό και η οποία θα παραλάβει τις προσφορές. Προσφορές που παραλαµβάνονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΙ (κτίριο ιοίκησης). 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εκµίσθωση - εκµετάλλευση του ενός (1) κυλικείου του ΤΕΙ, (Πολυδύναµη αίθουσα), θα γίνει για την εξυπηρέτηση µόνο των σπουδαστών και των υπολοίπων µελών του ΤΕΙ, µε τους παρακάτω όρους: 1.- Το ελάχιστο όριο µηνιαίου µισθώµατος του πλειοδοτικού διαγωνισµού, ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.650,00) Ευρώ. 2.- Τα είδη που θα προσφέρονται υποχρεωτικά και θα είναι αρίστης ποιότητας, αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΙ ΩΝ» (παράγραφος Α) µε τις αντίστοιχες τιµές που θα ισχύουν για δύο (2) ηµερολογιακά έτη. Είναι δυνατή η αναπροσαρµογή των τιµών από το Συµβούλιο ΤΕΙ, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής κυλικείου του ΤΕΙ, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετικό αίτηµα στο ΤΕΙ πλήρως αιτιολογηµένο. Τα είδη της παραγράφου Β του ανωτέρω συνηµµένου πίνακα, θα πωλούνται σε τιµές που θα ορίσει το Συµβούλιο ΤΕΙ, µετά από εισήγηση της επιτροπής κυλικείου του ΤΕΙ. Σε όσα από τα είδη αυτά έχει επιβληθεί διατίµηση, θα προσφέρονται σε τιµές διατίµησης. Εκτός από τα υποχρεωτικώς πωλούµενα είδη που εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα, οποιαδήποτε άλλα προϊόντα µπορούν να πωλούνται µόνο µετά από άδεια του ΤΕΙ, το οποίο θα εγκρίνει την τιµή πώλησής των, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής κυλικείου. 3.- Η χρονική διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) ηµερολογιακά έτη. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από και θα λήγει στις Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του διαγωνισµού µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ( ), η έναρξη της σύµβασης θα είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θα ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστηµα των δύο (2) ετών. Η µίσθωση δεν υπάγεται στις Εµπορικές µισθώσεις. 4.- Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος δεν δικαιούται µείωση του µισθώµατος από της κατακυρώσεως της µίσθωσης και εφεξής. 5.- Η εποπτεία των κυλικείων, ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των ειδών θα γίνεται από την επιτροπή κυλικείου του ΤΕΙ, που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από Συµβούλιο ΤΕΙ. 6.- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει σε λειτουργία το κυλικείο όλες τις εργάσιµες ηµέρες του έτους, από τις το πρωί έως τις το βράδυ. Κατά τις εργάσιµες ηµέρες των περιόδων 10/07 έως 25/08 και 23/12 έως 02/01 του εποµένου έτους και Μεγάλη Τετάρτη έως τη Πέµπτη µετά το Πάσχα και κατά τα Σάββατα και Κυριακές θα λειτουργεί το κυλικείο της πολυδύναµης αίθουσας, από τις το πρωί έως τις το µεσηµέρι. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του κυλικείου, ακόµη και ολιγόωρα, διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε ηµέρα µη λειτουργίας του κυλικείου, µε απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ. Η απόφαση θα λαµβάνεται µε καθ οιονδήποτε τρόπο διαπίστωση της παράβασης. Σε περίπτωση δεύτερης διακοπής της λειτουργίας του κυλικείου από τον ανάδοχο ή για διακοπή πέραν των τριών (3) συνεχόµενων ηµερών, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από το Συµβούλιο ΤΕΙ και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ΤΕΙ, αφού πρώτα ο ανάδοχος κληθεί σε απολογία. Επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας του κυλικείου µε απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ, µετά από αίτηµα του αναδόχου. 7.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να κινήσει την διαδικασία έκδοσης της νόµιµης άδειας λειτουργίας του κυλικείου και στην τήρηση των προβλεπόµενων φορολογικών στοιχείων (Α.Φ.Μ., ταµειακή µηχανή κ.λ.π.) 8.- Ο ανάδοχος δεν µπορεί να προσλάβει συνέταιρο, ούτε να εκχωρήσει σε τρίτον, µέρος ή όλον από τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση µεταξύ αυτού και του ΤΕΙ, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Συµβουλίου του ΤΕΙ. 2

3 9.- Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για κυλικείο. Απαγορεύεται ρητά η µετατροπή της πιο πάνω αναφερόµενης χρήσης του, έστω και προσωρινής. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξυπηρετεί στο γραφείο τους το προσωπικό του ΤΕΙ σε ειδικά µη πλαστικά σκεύη τις ώρες και τις ηµέρες λειτουργίας όπως αυτές καθορίζονται στη παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.- Το ΤΕΙ Μεσολογγίου θα παραχωρήσει στον ανάδοχο για χρήση τον υφιστάµενο εξοπλισµό του κυλικείου (ηλεκτρικές, υδραυλικές, αποχετευτικές εγκαταστάσεις). 2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξοπλίσει το κυλικείο µε τον απαραίτητο εξοπλισµό που θα απαιτηθεί για την καλή λειτουργία των, που ενδεικτικά περιγράφεται στην συνηµµένη κατάσταση ως ελάχιστα ποσοτικά και ποιοτικά, θα αγορασθεί από τον ανάδοχο µετά από έγκριση Συµβουλίου ΤΕΙ και τον οποίο θα αποµακρύνει µετά τη λήξη της σύµβασης. 3.-Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει, για τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, Πιστοποιητικό του συστήµατος διασφάλισης ποιότητος (ISO 9001:2000) και (HACCP-ELOT 1416 Υγιεινής και Ασφάλειας), για τους λοιπούς για τα δύο (2) παραπάνω πιστοποιητικά θα προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση, ότι θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσής τους από τον ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης και θα κατατεθούν στο ΤΕΙ σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 4.- Το ΤΕΙ θα επιβαρύνεται µε τις δαπάνες ρεύµατος, ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρµανσης. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα τα πληρώνει ο ανάδοχος για τα οποία καµία ευθύνη δεν έχει το ΤΕΙ. 5.-Ο ανάδοχος υποχρεούται µαζί µε την γνωστοποίηση του φωτοαντιγράφου του καταθετηρίου της καταβολής του µισθώµατος του άρθρου 12 παρ.1 να υποβάλει επίσηµο τιµοκατάλογο των υποχρεωτικώς πωλουµένων ειδών µε τις αντίστοιχες τιµές τους. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. -Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν : 1.-Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί, που τηρούν νόµιµα στην Ελλάδα Επιχείρηση σχετική µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και έχουν εµπειρία κατ ελάχιστον ένα (1) έτος ως επιχείρηση ή εργαζόµενοι. ΙΙ. -Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί : 1.-Οσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι από διαγωνισµούς ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 2.-Οσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. 3.-Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάση απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. ΙΙΙ. -Αυτοί που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό έχουν την υποχρέωση να προσκοµίζουν τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, επί ποινή απορρίψεως: Α. -Οι Έλληνες πολίτες. 1.-Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 2.-Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3

4 3.-Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι: α) δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και β) ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4.-Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ως τις προς φορολογικές υποχρεώσεις τους και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(ικα, ΤΕΒΕ). Σε περίπτωση εγκατάστασή τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων, εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5.-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 6.- Βεβαίωση του εργοδότη θεωρηµένη από τις κατά Νόµο αρµόδιες αρχές για την απασχόληση στο αντικείµενο. Β.- Οι αλλοδαποί : 1.-Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 2.-Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3.-Πρωτότυπο Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης, του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4.- Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. Γ. -Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ικαίου ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων ΙΙΙ Α ή ΙΙΙ Β αντίστοιχα εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου..- Τα νοµικά πρόσωπα ηµοσίου ικαίου Κανένα δικαιολογητικό Ε.- Οι Συνεταιρισµοί : α.- Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 3 και 4 της παραγράφου ΙΙΙ Α του άρθρου αυτού. β. -Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ.- Απόφαση.Σ. για συµµετοχή στον διαγωνισµό και ποιος θα τον εκπροσωπεί. ΣΤ -Οι ενώσεις προµηθευτών (επιχειρηµατιών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 4

5 α. -Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή(επιχειρηµατία) που συµµετέχει στην ένωση. β. -Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του επιχειρηµατία που γίνεται ενώπιον δικαστικής Αρχής ή διοικητικής Αρχής ή Συµβολαιογράφου. Για τους επιχειρηµατίες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή Συµβολαιογράφο. γ.- Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο του εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται ο χώρος ή το κτίριο ή το µέρος αυτού, που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. δ. -Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ιδίους όρους. Υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. ΙV.-Επί πλέον των παραπάνω προϋποθέσεων που θα αποδεικνύεται µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όλοι ανεξαιρέτως και επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να υποβάλλουν : 1.-Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ηµοσίου και ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις προς το ΤΕΙ Μεσολογγίου. 2.- Στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατ ελάχιστον ένα (1) έτος απαιτούµενη σχετική εµπειρία µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 3.- Πληρεξούσιο που δίνει το δικαίωµα στον εκπρόσωπο του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό να παραβρεθεί στον διαγωνισµό, να καταθέσει την προσφορά σε περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως. 4.- ήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. -Οι προσφορές αυτών που µετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή Γραµµάτιο του ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή Έντοκων Γραµµατίων ηµοσίου ή οµολόγων δηµοσίου αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.650,00) ευρώ, δηλαδή το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο µισθώµατος. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 2.-Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 3.-Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη της προσφοράς του διαγωνισµού. 5

6 4.-Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του ΤΕΙ πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης. B. KAΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1.-Μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο µειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό, για ποσό ίσο τουλάχιστον προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος, η οποία παραµένει στο Τ.Ε.Ι ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 2.-Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα από τον τελευταίο µήνα του συµβατικού χρόνου. 3.-Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτών ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του ΤΕΙ πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 4.-Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την λήξη της σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Α Ρ Θ Ρ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. - Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή απορρίψεως, έγγραφες προσφορές σε φάκελο και στα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται. 3.- Στο φάκελο κάθε προσφοράς που αποτελεί και τον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α.- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β.- Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας, ήτοι: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. γ.-ο αριθµός της διακήρυξης. δ.- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε.- Τα στοιχεία του αποστολέα. 4.- Οι προσφορές υποβάλλονται ως εξής : Μέσα στον κυρίως φάκελο, τοποθετούνται: Α.- Επί ποινή απορρίψεως όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 ( εγγύηση συµµετοχής, απόσπασµα ποινικού µητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πληρεξούσιο, σχετική εµπειρία κ.λ.π ). Β.- Φάκελος µε την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ " που περιλαµβάνει το προσφερόµενο ενιαίο µηναίο µίσθωµα και για (1) ένα κυλικείο. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αναγράφονται οι ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και υπογεγραµµένες. 6. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις ( ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, διαγραφές κ.λ.π). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο που διενεργεί κατά την αποσφράγιση, θα µονογράφει και θα σφραγίζει τυχόν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.. 6 ο 6

7 7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση, ή απόκρουση όρους της διακήρυξης της προσφοράς. ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 8.- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 9.- Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται η επιβολή ενστάσεων ενώπιον της επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη διενεργείας αυτού. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί δι ανοικτών προσφορών και θα συνεχισθεί δια προφορικών προσφορών µέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη. Η προφορική προσφορά πρέπει να είναι ανωτέρα του ελάχιστου ορίου κατά δύο (2) τοις εκατό τουλάχιστον τούτου. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική δια τον πλειοδότη η δε υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσει πρακτικό δια του οποίου προτείνει αιτιολογηµένα στο Συµβούλιο ΤΕΙ την κατακύρωση στον πλειοδότη (υψηλότερη προσφορά) ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το ανωτέρω πρακτικό µε τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού υποβάλλεται στο Συµβούλιο ΤΕΙ, που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα σε δέκα πέντε(15) ηµέρες, εκτός εάν από ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα. 7

8 Επίσης το Συµβούλιο ΤΕΙ εάν κρίνει ασύµφορο ή υπερβολικό το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή ουδείς πλειοδότης προσήλθε, επαναλαµβάνει τον διαγωνισµό δέκα (10) ηµέρες µετά την δηµοσίευση στις εφηµερίδες. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1.- Στον πλειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση µε όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 2.- Ο πλειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και το πρώτο µηνιαίο µίσθωµα. 3.- Εάν ο πλειοδότης στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ και η εγγύηση που είχε κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ. Στη συνέχεια το ΤΕΙ προβαίνει σε νέα εκµίσθωση και χωρίς διαγωνισµό σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται στην περίπτωση που το νέο µίσθωµα υπολείπεται αυτού που αρχικά επιτεύχθηκε, να καταβάλλει την τυχόν διαφορά, µέχρι τη λήξη του χρόνου εκµίσθωσης που ορίστηκε στη διακήρυξη και σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας που προξενήθηκε στο ΤΕΙ, από την αθέτηση της υποχρεώσεως αυτής. Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ο ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.-Το µηνιαίο µίσθωµα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθηµέρου εκάστου µισθωτικού µηνός τοις µετρητοίς στο λογαριασµό του ΤΕΙ και σε τράπεζα επιλογής του ΤΕΙ και ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί µε φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου την καταβολή του µισθώµατος. Κατ εξαίρεση το πρώτο µίσθωµα θα καταβληθεί µε την υπογραφή της σύµβασης εν θα καταβάλλεται µίσθωµα για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους. 2.-Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε: - χαρτόσηµο 3,6% επί του καταβαλλόµενου µηνιαίου µισθώµατος το οποίο θα αποδίδεται στην αρµόδια.ο.υ. µέσα στον προβλεπόµενο από το Νόµο χρόνο. - Κάθε τέλος ή φόρος ηµόσιος ή ηµοτικός κ.λ.π. που έχει σχέση µε το µίσθιο. Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο µισθωτής ως προς τη διακήρυξη και σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Μεσολογγίου. ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1.- α) ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τας υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιον εν καλή καταστάσει, προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, αίτινες εκχωρούνται αυτώ δια της συµβάσεως, άλλως ευθύνεται εις αποζηµίωσιν. 8

9 β) ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να επισκευάζει και να συντηρεί όλα τα είδη που θα χρησιδανισθεί από το ΤΕΙ καθώς και τα δίκτυα ηλεκτρικής, υδραυλικής και αποχετευτικής εγκατάστασης του κυλικείου. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του ΤΕΙ. Επίσης είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του κυλικείου ως και του περιβάλλοντος χώρου αυτού. 2.- Ο ανάδοχος πρέπει να έχει το κατάλληλο προσωπικό για την απρόσκοπτη και άµεση λειτουργία του κυλικείου του ΤΕΙ και θα είναι ο µοναδικός υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις του ως εργοδότης που απορρέουν από την εργασιακή σχέση. Το προσωπικό πρέπει να έχει το προβλεπόµενο πιστοποιητικό της Υγειονοµικής Υπηρεσίας για προσωπικό κυλικείου και υποχρεούται στις ώρες εργασίας του να φέρει περιβολή που θα εγκριθεί από το Συµβούλιο ΤΕΙ. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις της επιτροπής κυλικείου του ΤΕΙ. 3.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει σε εµφανή σηµεία τιµοκαταλόγους των ειδών που θα πωλούνται στο κυλικείο, που θα είναι θεωρηµένοι από το ΤΕΙ. 4.- Σε περίπτωσης µη εµπρόθεσµης καταβολής του µηνιαίου µισθώµατος, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από το Συµβούλιο ΤΕΙ και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ΤΕΙ, αφού πρώτα ο ανάδοχος κληθεί σε απολογία. 5.- Το ΤΕΙ έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της σύµβασης όταν θεωρήσει αναγκαία την ιδιόχρηση των µισθίων µετά από προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη στον ανάδοχο τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν τη λύση της σύµβασης. Ο µισθωτής δεν µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση από το ΤΕΙ και κάθε δικαίωµα που έχει συσταθεί από τον µισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς το ΤΕΙ. 6. Απαγορεύεται µέσα στο χώρο του κυλικείου: α) η χαρτοπαιξία γενικά. β) τα τυχερά παιγνίδια κάθε είδους γ) η ανάρτηση ή αναγραφή συνθηµάτων στους τοίχους και το χώρο του κυλικείου δ) η είσοδος και η παραµονή µέσα στο κυλικείο κάθε ατόµου που δεν συνδέεται µε το ΤΕΙ ή δεν συνοδεύεται από οποιονδήποτε από το προσωπικό του (εξαίρεση αποτελούν οι επισκέπτες - γονείς των σπουδαστών και όσοι συναλλάσσονται µε το ΤΕΙ). ε) διαφηµιστικών πινακίδων ή µηνυµάτων χωρίς έγκριση του ΤΕΙ. 7.- Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 8. Το ΤΕΙ επιβαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης. Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στη διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 715/79. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν κάθε πληροφορία σχετική µε το διενεργηθείσα διαγωνισµό από το τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο , ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ -Τ..Μ. κ. ΠΡΩΤ. -Τ.Μ.Α.Π.Π. -ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος Πολίτης Στεργίου Βαγγέλης 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΙ ΩΝ Α. Ορίζεται ότι από το κυλικείο θα πωλούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω είδη µε τις αντίστοιχες τιµές : Α.Α ΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ σε Ευρώ µε ΦΠΑ 1 ΝΕΣ ΚΑΦΕ ,00 2 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ,00 3 ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ,50 4 ΕΣΠΡΕΣΣΟ ,00 5 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (µονός και διπλός) 0,80 6 ΤΣΑΪ µε φρυγανιές ,80 7 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ ,00 8 ΚΑΚΑΟ ,70 9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ διάφορα κουτιά 330 γραµµαρίων 1,00 10 ΧΥΜΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ διάφοροι κουτιά 330 γραµµαρίων 1,00 11 ΤΟΣΤ βούτυρο ένταµ - ζαµπόν 200 γραµµαρίων 1,20 µαρούλι η ντοµάτα 12 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ µε φρέσκο ψωµί κασέρι µαγιονέζα βούτυρο - ζαµπόν 300 2,00 δυο ειδών ολικής αλέσεως γραµµαρίων µαρούλι η ντοµάτα πολυτελείας (ΜΠΑΓΚΕΤΑ) 13 ΤΥΡΟΠΙΤΑ -ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ γραµµαρίων βούτυρο - τυρί φέτα- 1,00 σπανάκι σφολιάτα 14 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ σφολιάτα γραµµαρίων κρέµαβούτυρο 1,00 15 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,5 L 0,40 16 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ µεγάλο 1500 γραµµαρίων 0,80 17 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ Η Σφολιάτα γραµµαρίων σοκολάτα, 1,00 ΧΩΡΙΣ ΓΕΜΙΣΗ πραλίνα φουντουκιού 18 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΕ ΤΥΡΙ - 1,00 19 ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 1,20 Β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και τα παρακάτω είδη µετά από πρόταση της επιτροπής κυλικείου που θα εισηγηθεί στο Συµβούλιο ΤΕΙ και τις τιµές πώλησης: α) Γλυκά διάφορα (ταψιού, πάστες, κρουασάν κ.λ.π.) β) Παγωτά γ) Καραµέλες, σοκολάτες, τσίχλες κ.λ.π. δ) τσιγάρα ε) χαρτόσηµα και έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986. στ) στυλό διαρκείας ζ) µολύβια ενδεικτικού τύπου FABER η) φακέλους αλληλογραφίας 10

11 θ) γραµµατόσηµα ι) κάρτες τηλεφώνου (τηλεκάρτες) κ) εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών Σε όσα από τα παραπάνω είδη της Β παραγράφου έχει επιβληθεί διατίµηση, θα προσφέρονται σε τιµές διατίµησης. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ Α.- ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1.- ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ εκατό (100) 2.-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ είκοσι πέντε (25) 3.- ΚΑΝΑΠΕ ΕΣ δέκα (10) Β.- ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1.- ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ εκατό (100) 2.- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ είκοσι πέντε (25) Γ.- ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 1.- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ..- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.- ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ δύο (2) 2.- ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ µία (1) 3.- ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟ µία (1) 4.- ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ δύο (2) 5.- ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΠΕ τρείς (3) 6.- ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ δύο (2) 7.- ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ δύο (2) 8.- ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ δύο (2) 9.- ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΑ τρία (3) 10.- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΕΥΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ποτήρια γυάλινα-κούπες και φλιτζάνια κλπ.) ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 12.- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΣΜΑ 42 ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΝΟVA 13.- ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ, ΤΣΙΜΠΙ ΕΣ, ΚΛΠ ΚΑΙ ΟΤΙ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ. 11

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 22310 60158 FAX: 22310 33945 Αριθμ.Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 101 / 2012 Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 (Με τελικές διευκρινήσεις) Που έχει και θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628282 2015-03-10

15PROC002628282 2015-03-10 15PROC002628282 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ψώρας Ζ. Τηλ.: 2467350626 Fax : 2467350657

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα