Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»"

Transcript

1 ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΖΘΙΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ 24/2015 ΓΖΔΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΓΖΔΩΚ ΓΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ ΗΡΖΣΕΡΖΟ ΗΑΣΑΗΤΡΩΕ ΗΑΣΑΘΓΕ ΠΡΟΦΟΡΩΚ - ΥΡΟΚΟ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ ΦΟΡΓΑ-ΣΟΠΟ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΡΗΓΖΑ ΤΙΒΑΕ ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΔΕΙΟΖΓΤΕ ΣΕΚ ΓΦΕΙΓΡΖΔΑ ΣΕ ΗΤΒΓΡΚΕΕ ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΔΕΙΟΖΓΤΕ ΣΟΚ ΓΘΘΕΚΖΗΟ ΣΤΠΟ Πληοξθξοίεπ και διάθεζη ηηπ διακήορνηπ όλεπ ηιπ εογάζιμεπ ημέοεπ από 8:00 έωπ ΠΡΟΥΓΖΡΟ ΙΓΖΟΔΟΣΖΗΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 4 ΑΞΟΝΙΚΟΤ- ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 6.017,16 ΥΜΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΓΝΟΥ ΦΠΑ Χαμηλότερη τιμή Εμεοξμημία λήνηπ ρπξβξλήπ ποξζθξοώμ και διεμέογειαπ ηξρ διαγωμιζμξύ : Δερηέοα 26 Ιαΐξρ 2015 Εμέοα: Δερηέοα Ώοα: 12:00 μ.μ. Ε ποξζθξοά θα καηαηεθεί, ζηημ Γλλημική γλώζζα, ζε κλειζηό θάκελξ ξ ξπξίξπ θα πεοιέςει ςωοιζηά ζθοαγιζμέμξρπ θακέλξρπ ηεςμικήπ και ξικξμξμικήπ ποξζθξοάπ, ζηξ γοαθείξ Ποωηξκόλλξρ 1 ξ όοξθξ ηξρ κηιοίξρ 5, ξδόπ Ιεζξγείωμ 154. Γνωηεοικά ηξρ κροίωπ θακέλξρ ηηπ κάθε ποξζθξοάπ ποέπει μα αμαγοάθξμηαι ερκοιμώπ: α. Ε λένη ΠΡΟΦΟΡΑ με κεθαλαία γοάμμαηα. β. Ο πλήοηπ ηίηλξπ ηηπ Τπηοεζίαπ πξρ διεμεογεί ηη ποξμήθεια. γ. Ο αοιθμόπ ηηπ διακήορνηπ. δ. Ε ημεοξμημία διεμέογειαπ ηξρ διαγωμιζμξύ. ε.σα ζηξιςεία ηξρ απξζηξλέα. (επωμρμία, αοιθμόπ θξοξλξγικξύ μηηοώξρ, διεύθρμζη, ηηλέθωμξ, Fax) Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΣΑ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154, ΣΗ ΑΘΕΚΑ Έμα (1) έηξπ & 15/5/2015 Πληοξθξοίεπ: Δωγοαθάκηπ Γμμαμξρήλ Τπάλληλξπ Γοαθείξρ Ποξμηθειώμ 1

2 14:00 Σηλέθωμξ & fax: Ο διαγωμιζμόπ θα διεμεογηθεί ζηα γοαθεία ηηπ Αμαθέηξρζαπ Αοςήπ επί ηηπ ξδξύ Ε απξζθοάγιζη ηωμ ποξζθξοώμ θα γίμει εμιαία ςωοίπ διάκοιζη ζηαδίωμ/θάζεωμ ε πεοίπηωζη πξρ δεμ καηαζηεί δρμαηή η ζύγκληζη ηηπ επιηοξπήπ διεμέογειαπ, καηά ηημ ξοιζθείζα ημέοα διεμέογειαπ, ξι ζρμμεηέςξμηεπ θα ειδξπξιηθξύμ εγγοάθωπ για ηξ ςοόμξ και ηξ ηόπξ απξζθοάγιζηπ ηωμ ποξζθξοώμ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ν Ο δηαγσληζκόο δηελεξγείηαη από ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ζρεηηθό πξαθηηθό θιήξσζεο σύμυωνα με τον Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί σσγκρότησης σσλλογικών οργάνων της Διοίκησης» ΑΡΘΡΟ 2 ν ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο θαη αιινδαπνί, νίθνη ηνπ εζσηεξηθνύ & ηνπ εμσηεξηθνύ θαζώο θαη πξόζσπα Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ, Οξγαληζκνί θ.ι.π. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλάδεημεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο πξνκεζεπηή γηα δηάθνξεο νκάδεο εηδώλ. Όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε είλαη απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε κε απηνύο ζπλεπάγεηαη απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. ΑΡΘΡΟ 3 ν ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ παξόλ πξόρεηξό δηαγσληζκό, απαηηείηαη: 1. Έγγξαθε πξνζθνξά 2. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη: i) όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκό ηνπ Δεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, iii) όηη κέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, iv) όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο, θαζώο θαη v) όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλώζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 3. Γείγκα όπνπ απαηηείηαη (άξζξν 22). ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά ηα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Σόζν ε πξνζθνξά όζν θαη ε ππεύζπλε δήιωζε ζα είλαη πξωηόηππα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απαηηνύκελε θαηά ηα αλωηέξω Τπεύζπλε δήιωζε ππνγξάθεηαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ. ΑΡΘΡΟ 4 ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 1. Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα δνζεί αλά είδνο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο από ην ΦΠΑ, 2. Η πξνζθεξόκελε ηηκή δίδεηαη ζε ΕΤΡΧ. 3. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. Πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηό Φ.Π.Α., απηό ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Τπεξεζία. Η ηηκή κε θξαηήζεηο θαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ 4. ε πεξηπηώζεηο εξγαζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΔΧΡΕΑΝ». Εάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΔΧΡΕΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο όηη νη ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 5. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 2

3 ΑΡΘΡΟ 4 ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ απαξάδεθηε. 6. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. Οη ηηκέο ηεο πξoζθoξάο είλαη δεζκεπηηθέο, κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ. Απνθιείεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ ηεο πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδόρνπ πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειέζεη ζην Ννζνθνκείν, βάζεη ησλ ηηκώλ ηεο πξoζθoξάο ηνπ 8. Εθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξγάλνπ. 9. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιύλνπλ θάζε ζρεηηθό έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΑΡΘΡΟ 5 ν ΠΡΟΦΟΡΔ Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ (Πξωηόθνιιν), πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλεο ζηελ Ειιεληθή γιώζζα δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο ζην θείκελν θαη ζηα πνζά, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή θαζώο επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξωηόηππεο θαη όρη θωηναληίγξαθν ή θαμ. Εάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 1. Η ιέμε «Πξνζθνξά». 2. Ο πιήξεο ηίηινο «Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 3. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 4. Ο Σίηινο ηνπ δηαγωληζκνύ (όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 1 ζειίδα ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο) 5. Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα-πξνκεζεπηή (δειαδή πιήξε επσλπκία ηεο εηαηξίαο, δηεύζπλζε & ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν, θαμ, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε θιπ) Η ζπληαρζείζα πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ, κε αλαθνξά ζε όια ηα ιεηηνπξγηθά-ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή. Επηπιένλ ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΑ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα-πξνκεζεπηή (δειαδή: πιήξε επσλπκία ηεο εηαηξίαο, δηεύζπλζε & ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν, θαμ, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ην ΑΦΜ θαη ηε Δ.Ο.Τ πνπ αλήθεη, κε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ππνγξαθή ηνπ ζπληάθηε θαη ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο θιπ). Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξύμεσο δελ θσιύεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό. ΑΡΘΡΟ 6 ν ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο ππνβνιήο ηεο έγγξαθεο πξνθνξάο. Εάλ νη δηαγσληδόκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρύ ησλ πξνζθνξώλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρύνπλ θαη ηνπο δεζκεύνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηό ρξνληθό δηάζηεκα. 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξεσηηθά καηαηώλνληαη, εθηόο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα όηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, νπόηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε όρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπλερίδεηαη κε όζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 4. Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ή εκπνδηζηεί ε πξόνδνο απηνύ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο 3

4 ΑΡΘΡΟ 6 ν ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ Δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ αθνξνύλ ηνλ δηαγσληζκό. ΑΡΘΡΟ 7 ν ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ ηνπο δηαγσληζκνύο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 8 ν ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ΠΔ118/2007, γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ηδίνπ Π.Δ απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηό (0,10%) επί ηεο πξνϋπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιύηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξώ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκόζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό αξηζκό εηζόδνπ (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παξάβνια από θάζε αηηία ). ΑΡΘΡΟ 9 ν ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ Σν αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ όξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά δηθαηνύληαη, λα παξεπξίζθνληαη (αθνύ θιεζνύλ ζρεηηθά από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα) ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ινηπώλ ζπκκεηαζρόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηηκώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Η αξκόδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρώξεζε απηώλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζώο θαη ησλ εγγξάθσλ-πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ θαηά δηαγσληζκό, ειέγρεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ θαη γηα ηα είδε πνπ είλαη εληόο ησλ όξσλ-πξνδηαγξαθώλ ηεο Δηαθήξπμεο, ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απηώλ, ηηο θαηαρσξεί, κνλνγξάθεη θάζε ζειίδα όισλ ησλ πξνζθνξώλ θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό, όπνπ αλαθέξεη όιεο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, αλαιπηηθά θαη ηεθκεξησκέλα. Αθνύ ζην πξαθηηθό επηζπλαθζεί θαη ν ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ηηκώλ βάζεη ησλ πξνζθνξώλ ησλ εηαηξεηώλ, ππνβάιιεηαη ζε πξσηόηππε κνξθή, εηο δηπινύλ, κε ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό θαη ππνγεγξακκέλν κε πξσηόηππεο ππνγξαθέο από όια κέιε ηεο Επηηξνπήο, ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη πξνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, γηα ην ζρεηηθό έιεγρν. Η Επηηξνπή νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξαθηηθό πέξα από ηελ έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η Επηηξνπή ΔΕΝ πξνβαίλεη ζε πξνθνξηθό δηαγσληζκό ή ζε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο (εθηόο αλ ηζρύεη ε πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνύζεο Δηαθήξπμεο). Η γξαπηή ηηκή πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ησλ εηαηξεηώλ, είλαη θαη ε ηειηθή ηνπο, πξνζθεξόκελε ηηκή ΑΡΘΡΟ 10 ν ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Η αξκόδηα Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 1. Καηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιόθιεξε ή κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πνζόηεηα θαηά πνζνζηό ζηα εθαηό. Σν πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο κέρξη Επξώ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο από Επξώ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξόηεξεο πνζόηεηαο. Γηα θαηαθύξσζε κέξνπο ηεο πνζόηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ πνζνζηνύ, απαηηείηαη πξνεγνύκελε απνδνρή από ηνλ πξνκεζεπηή. 2. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζόηεηαο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαηξεηό πιηθό, κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηώλ κε ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο. Εθόζνλ ην πιηθό δελ είλαη δηαηξεηό θαη ππάξρνπλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο ηειηθόο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδόηεο πνπ πξνθύπηεη θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο. 3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 4. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, όηαλ ζπληξέρεη ιόγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο. 5. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 5.1. Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθό είηε ιόγσ αιιαγώλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιόγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνύ ηεο δξαζηεξηόηεηαο, γηα ηελ νπνία επξόθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθό. 4

5 ΑΡΘΡΟ 10 ν ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 5.2. Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. Εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο δηαγσληζκώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη κία κόλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κόλν πξνζθνξά θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκώλ είηε πξνεγνύκελσλ δηαγσληζκώλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηώλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά. ηνλ επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκόο νινθιεξώλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. ΑΡΘΡΟ 11 ν ΑΠΟΦΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟ ΣΟ Γ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 1. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ από ην Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» θαιείηαη ν κεηνδόηεο-πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθύξσζε θαη απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο. 2. Με ηελ αλαθνίλωζε ε ζύκβαζε ζεωξείηαη ωο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα. 3. Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλωζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη από παξνύζα Δηαθήξπμε). Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ην αξγόηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε όκσο απηή ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά από 10 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνύην δελ ηζρύεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Εθόζνλ ε ζύκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξώλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 4. Εάλ ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπό πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζύλεηαη ζηνλ εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Ειιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπό πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ζην εμσηεξηθό, ε δε εγγύεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρύ θαη απνδεζκεύεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 5. Εάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Δ ηνπ ΦΝΑ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 34 ηνπ ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ν ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ 1. Η πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε επζύλε, δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή εληόο Δμήληα (60) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο Απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Με απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» πνπ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο-παξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνύ, ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο-παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιύηεξνο από ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκόδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνύ. Εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο-παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθώλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ην πιηθό, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 4. Μεηά από θάζε πξνζθόκηζε πιηθνύ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο ηνύησλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία απνδεηθηηθό, ζεσξεκέλν από ηνλ ππεύζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθόκηζεο, ην πιηθό, ε πνζόηεηα θαη ν αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεοπαξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ. ηηο πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεοπαξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο. 5

6 ΑΡΘΡΟ 13 ν ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 1. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθό θνξησζεί, παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, όπσο δηακνξθώζεθε κε ηπρόλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΠΔ 118/2007, επηβάιιεηαη, εθηόο ησλ ηπρόλ πξνβιεπνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξώζεσλ θαη πξόζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην άξζξν 26 ηνπ ΠΔ 118/2007, ρξόλνπ παξάηαζεο, πνζνζηό 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα από ¼ κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην άξζξν 26 ηνπ ΠΔ 118/2007, ρξόλνπ παξάηαζεο, πνζνζηό 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. Εάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο, ησλ πεξηπηώζεσλ α θαη β πξνθύπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιόθιεξε κέξα. γ. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ½ πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. 2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθώλ, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Εάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο απηώλ. 3. Εθόζνλ κε ηελ απόθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηώηνπ, παξέρεηαη ζε απηόλ ε δπλαηόηεηα λα παξαδώζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ εηο βάξνο ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ δηαγσληζκνύ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξόζηηκν γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηό 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην ρξνληθό απηό δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ηζρύνπλ θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Εάλ ν έθπησηνο παξαδώζεη ηα πιηθά, ν εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκόο ή ηα απνηειέζκαηα απηνύ καηαηώλνληαη, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΦΝΑ, ύζηεξα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ. 4. Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θόξησζε. παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΦΝΑ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εύινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηώλ, γηα ην νπνίν δελ επζύλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξόλνο θόξησζεο. παξάδνζεο. 5. Εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηόο από ην πξνβιεπόκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξόζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηόθνο επί ηνπ πνζνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ή κεηαηεζέληνο ρξόλνπ παξάδνζεο, κέρξη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ζπκβαηηθνύ πιηθνύ, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά αλώηαην όξην ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ηόθνπ ππεξεκεξίαο. 6. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηόθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε από ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνύ, κε ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνύκελν πνζό. 7. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηώλ, ην πξόζηηκν θαη νη ηόθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο. ΑΡΘΡΟ 14 ν ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ή ηνπ ½ απηνύ, όηαλ ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο δελ είλαη κεγαιύηεξνο ησλ 30 εκεξώλ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. Εάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. Με ηελ απόθαζε απηή θαζνξίδεηαη πξνζεζκία 20 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνξξηθζέλησλ πιηθώλ. Εάλ ε παξαιαβή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 πξώησλ εκεξώλ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ παξαδόζεσλ, ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε παξάδνζεο ησλ πιηθώλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκαηηθώλ παξαδόζεσλ. Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν 6

7 ΑΡΘΡΟ 14 ν ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ πξνκεζεπηήο θεξύρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ ρνξεγήζεθε δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο, ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ πιηθώλ ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζή ηνπο. Σν παξαπάλσ πξόζηηκν ηνπ 10% επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαεκέξνπ θαη εθόζνλ δελ παξαιεθζνύλ ηα πιηθά, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα πιηθά εθπνηνύληαη ή θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα. 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ, πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε ίζεο πνζόηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνύ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζόηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε 20 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζόηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί ύζηεξα από αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Εάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρόλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζόηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζόηεηαο απηήο, θαηά ηα ηζρύνληα. 3. Με απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ λα θαιύπηεη ηελ ηπρόλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. ΑΡΘΡΟ 15 ν ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ απηή, εθόζνλ δελ θόξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεύαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν παξάηαζεο πνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ ΠΔ 118/ Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε όηαλ: α. Η ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθό δελ θνξηώζεθε ή παξαδόζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζύλε ηνπ Δεκνζίνπ. β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 4. Με ηελ απόθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηώηνπ από ηε ζύκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνύ κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνύ γίλεηαη δεθηή. 5. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο: α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. β. Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ πξνκεζεπηή είηε από ηνπο ππόινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΠΔ 118/2007. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρόλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθύςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκόο απηόο γίλεηαη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδόκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκόο ηνπ θαηαινγηδόκελνπ πνζνύ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. γ. Πξνζσξηλόο ή νξηζηηθόο απνθιεηζκόο ηνπ πξνκεζεπηή από ην ζύλνιν ησλ πξνκεζεηώλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995. Ο απνθιεηζκόο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κόλν κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. 7

8 ΑΡΘΡΟ 15 ν ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ δ. Καηαινγηζκόο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ, γηα ηα νπνία θεξύρζεθε έθπησηνο, όηαλ ηνπ δόζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδώζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή όρη ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΠΔ 118/ ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνύ ζε βάξνο εθπηώηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε όξσλ ή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο θαηαθύξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζύκβαζεο, από ηηο νπνίεο θεξύρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππόςε ε δηαθνξά πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη από ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκό πνζό. ΑΡΘΡΟ 16 ν ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ ( ) κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, όηαλ ν πξνκεζεπηήο εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο απαηηνύληαη: 1. Σηκνιόγην ηνπ πξνκεζεπηή. 2. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο & αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (πξσηόηππν). 3. Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ ζηελ Απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ, β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ δηθαζηηθώλ δηελέμεσλ, θαζώο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Δ. 118/2007. Επίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. ΑΡΘΡΟ 17 ν ΚΡΑΣΗΔΙ Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ : 1. Οη θξαηήζεηο : ,10% ππέξ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ Σέινο ραξηνζήκνπ επί ηνπ 0,10% (3%) 1.3. Εηζθνξά ΟΓΑ (20%) % ππέξ Φπρηθήο Τγείαο ζύκθσλα κε ην Ν. 3580/ Φόξνο εηζνδήκαηνο 8% ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 2198/94 Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν καο. ΑΡΘΡΟ 18 ν ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ εηδώλ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλόο απξόβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζύλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. 2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ έιαβε ρώξα ην γεγνλόο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιόγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ. ΑΡΘΡΟ 19 ν ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθόζνλ απνξξέεη απ απηήλ) κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδόρνπ θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκό ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ κεξώλ ή ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο, επηιύεηαη θαη αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ γελέζεώο ηεο, από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζύλεη ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε. 2. Σν Δ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληόο εύινγνπ ρξόλνπ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξόκελν, κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο. Εάλ ην Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδώζεη απόθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απόθαζε ηνπ Δ.., ηόηε νπνηνδήπνηε από ηα κέξε δηθαηνύηαη λα 8

9 ΑΡΘΡΟ 19 ν ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ Δηθαζηεξίσλ. 3. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη από ηε ζύκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν, ζα επηιύεηαη απνθιεηζηηθά από ηα θαζ ύιελ αξκόδηα δηθαζηήξηα Αζελώλ. ΑΡΘΡΟ 20 ν ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ-ΔΚΥΧΡΗΗ ΤΜΒΑΗ Η πξνκεζεύηξηα εηαηξία δελ δηθαηνύηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Δ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΡΘΡΟ 21 ν ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ-ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε ε ζύκβαζε. Η αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» ζπκπιεξώλεη ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε-πξνκεζεπηή κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηόο ζηνλ δηαγσληζκό θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζε απηόλ. Όινη νη όξνη ηεο πξνθύπηνπζαο ζύκβαζεο ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο. Σξνπνπνίεζε απηώλ κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ΑΡΘΡΟ 22 ν ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ανήκει στην 24/15 Διακήρυξη ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΑ Η παξνύζα αθνξά ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επαλνξζσηηθή), δειαδή: ν έιεγρνο ε επηζεώξεζε, ε επηζθεπή, ε ξύζκηζε θαη δηαηήξεζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε Ψπθηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραλεκάησλ. Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΜ. ΥΧΡΟ 1 Ψπθηηθό ζπγθξόηεκα TRANE CGAE Αμνληθόο Μαγλεηηθόο Σνκνγξάθνο 2 Αεξόςπθηε Αληιία Θεξκόηεηαο TRANE ECXAN Κηίξην 2 - Αλαηνιηθό 1.1 ΟΡΙΜΟΙ Φύκτης: Δίλαη ην κεράλεκα πνύ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςύμε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ ςύμεσο παξαγσγηθώλ ε άιισλ παξεκθεξώλ κεραλεκάησλ ε ζπζθεπώλ, κε ηελ βνήζεηα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Αντλία Θερμότητας: Δίλαη ην κεράλεκα πνύ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ςύμεο ε ζέξκαλζεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρώξσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην θαηάιιειν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κε ηελ βνήζεηα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. 9

10 σντήρηση (προληπτική επανορθωτική) Φύκτη - Αντλίας Θερμότητας : Ολνκάδεηαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα δηαηεξείηαη ν Ψύθηεο ή, ε Αληιία Θεξκόηεηαο ζε θαηάζηαζε θαιήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνδηθνί έιεγρνη, νη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο, ε αιιαγή ησλ αλαισζίκσλ πιηθώλ, ε απαηηνύκελε πξόζζεηε πιήξσζε ηνπ ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο, ε αιιαγή ή ζπκπιήξσζε ηνπ ειαίνπ ςύμεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θάζε άιιε εξγαζία ζπληήξεζεο. ηα πιαίζηα ηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο δηόξζσζεο βιαβώλ κηθξνύ κεγέζνπο, απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ ιεηηνπξγίαο θαη απνξπζκίζεσλ, πξνζσξηλέο ξπζκίζεηο παξεκβάζεηο θαη επεκβάζεηο ζηα κεραλήκαηα, (κεηά από δηάγλσζε βιάβεο) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην δπλαηόλ ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηειηθήο ηνπο επηζθεπήο. Δπισκεσή Φύκτη - Αντλίας Θερμότητας: Ολνκάδεηαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ψύθηε, ε ηεο Αληιίαο Θεξκόηεηαο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Α) Η επηζθεπή, αληηθαηάζηαζε, δηαζθεπή θζαξκέλσλ ε αληηθαλνληθά ιεηηνπξγνύλησλ εμαξηεκάησλ κεξώλ ε ηκεκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Β) Η εξγαζία ζπιινγήο θαη θύιαμεο ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ θαη ε ιήςε θάζε κέηξνπ πξνο απνθπγή δηαθπγήο απηνύ ζηελ αηκόζθαηξα, έζησ θαη ειάρηζησλ πνζνηήησλ. 1.2 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΚΣΧΝ Ο Αλάδνρνο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ, ζα πξέπεη λα πιεξνί, απαξαίηεηα, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: Θα πιεξεί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίσλ θαη εηδηθά γηα ηελ ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ, από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Θα έρεη ηελ εκπεηξία πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε όπνηνπ πξνβιήκαηνο πξνθύςεη. Θα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο από ηνπο Οίθνπο Καηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ, ε από ηνπο αληηπξνζώπνπο απηώλ, λα παξέκβεη ηερληθά ζηα κεραλήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη όπνην ηερληθό πξόβιεκα πξνθύςεη. Θα απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο επηζθεπήο ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ κόλν πξόζσπα πνπ θαηέρνπλ ηηο θαηάιιειεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1/2013 ( ΦΔΚ 3./ ). Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά Πίλαθα ησλ ηερληθώλ κε ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πλεξγείνπ πληήξεζεο. Θα έρεη ηελ επάξθεηα αλαιώζηκσλ πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ, ηα νπνία ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Οίθσλ Καηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ Θα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαζώο θαη ηηο εγγπήζεηο γηα ηα αληαιιαθηηθά. Θα έρεη επαξθεί εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε παξόκνησλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκό Φνξέσλ Τγείαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδησηηθνύ Σνκέα, θαζώο θαη γηα ινγαξηαζκό ινηπώλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη από ηηο αληίζηνηρεο Βεβαηώζεηο Καιήο Δθηέιεζεο (νπσζδήπνηε 3 πξόζθαηεο βεβαηώζεηο, από Ννζνθνκεία). 2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ Οη ππνρξεώζεηο ηνπ πληεξεηή ιακβάλνπλ ππόςε ηα εμήο: Σα Ψπθηηθά ζπγθξνηήκαηα TRANE CGAE 205 πνπ εμππεξεηνύλ ηνπ Κηίξην Αμνληθνύ Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ ιεηηνπξγνύλ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 10

11 ΤΝΔΠΧ: Η Αληιία ζεξκόηεηαο TRANE ECXAN 400 πνπ εμππεξεηεί ην Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ζην Κηίξην 2 Αλαηνιηθό ιεηηνπξγεί θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, παξέρνληαο ςύμε ή ζέξκαλζε αλάινγα κε ηελ επνρή. Γηα ηα Φσκτικά σσγκροτήματα TRANE CGAE 205 και για την Αντλία θερμότητας TRANE ECXAN 400 ηζρύνπλ ηα εμήο: ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΣΗΙΧ: 1. Μία ηαθηηθή ζπληήξεζε ζε θάζε ςπθηηθό ζπγθξόηεκα 2. Γύν ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο ην Έηνο 3. Γσξεάλ όιεο νη θιήζεηο απνθαηάζηαζεο κηθξνβιαβώλ. 4. Πξνηεξαηόηεηα αληαπόθξηζεο ζε έθηαθηεο θιήζεηο ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξγίεο, - κέγηζηνο ρξόλνο αληαπόθξηζεο 8 εξγάζηκεο ώξεο από εηδνπνίεζε ηνπ πληεξεηή, θαζώο θαη άκεζε αληαπόθξηζε ζε εκέξεο εθεκεξίαο. 5. Έλαο ρεκηθόο θαζαξηζκόο ζε θάζε ςπθηηθό ζπγθξόηεκα, εθηόο πιηθώλ ρεκηθνύ θαζαξηζκνύ, ηα νπνία ζα ρξεώλνληαη πξνο 6,20 + Φ.Π.Α. 19%/ ιίηξν εθηηκώκελε πνζόηεηα 12 ιίηξα. 6. Δξγαηηθά δηάγλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβώλ, δηάξθεηαο 8 εξγάζηκσλ σξώλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΧΝ TRANE CGAE 205 ΚΑΙ ECXAN 400 Ι. ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ Δπηζηάκελνο έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ςπθηηθώλ δηθηύσλ. Μεγγνκέηξηζε θηλεηήξσλ ησλ ζπκπηεζηώλ. ύζθημε αθξνδεθηώλ ζηνπο ζπκπηεζηέο, ζην θηβώηην εθθίλεζεο. Έιεγρνο ησλ επαθώλ ησλ εθθηλεηώλ γηα θζνξά. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκαληήξσλ ιαδηνύ. Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ. Οπηηθόο έιεγρνο ησλ απιώλ ησλ ζπκππθλσηώλ. Έιεγρνο ακπεξνκέηξηζε ησλ αλεκηζηήξσλ. Καζαξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκππθλσηώλ. Λίπαλζε όπνπ ρξεηάδεηαη. Παξάζεζε έθζεζεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ θαη ζπζηάζεηο γηα πξόζζεηεο αλάγθεο επηζθεπήο ζπληήξεζεο πνπ δηαπηζηώζεθαλ. ΙΙ. ΔΠΟΥΙΚΟ ΞΔΚΙΝΗΜΑ Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο καληαιώζεσλ ηνπ ςύθηε κε ηνλ ινηπό εμνπιηζκό Δθθίλεζε αληιηώλ θαη θπθινθνξεηώλ ςπρξνύ λεξνύ. Δθθίλεζε ηνπ ςύθηε. Μεηξήζεηο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο: πηέζεηο, ζεξκνθξαζίεο, απνξξνθεκέλε ηζρύο. Αιιαγή ιαδηνύ, αιιαγή γνκώζεσλ ςπθηηθνύ πγξνύ, όηαλ απαηηείηαη. Δπηβεβαίσζε ζσζηήο πνζόηεηαο ςπθηηθνύ πγξνύ θαη έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ. Δπηβεβαίσζε ξπζκίζεσλ όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ δηαηάμεσλ. Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ απνθνξηζηώλ ησλ ζπκπηεζηώλ. 11

12 Καηαγξαθή ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο. Καζαξηζκόο ζπκππθλσηώλ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ακπεξνκέηξηζε αλεκηζηήξσλ. 2.1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα είλαη ζπλεπήο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεξώληαο όια ηα ηζρύνληα πξόηππα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Δπίζεο, κεηά από ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ, ππνρξενύηαη λα απνκαθξύλεη ην ζύλνιν ησλ άρξεζησλ θαη απνβιήησλ πιηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, από ηνλ ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο αθήλνληαο ηνλ ρώξν θαζαξό θαη ζε ηάμε. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηεινύληαη ππό ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ επίβιεςε Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Δξγαζηώλ, ε νπνία, κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνύ Πξαθηηθνύ, ζα πηζηνπνηεί ηελ θαιή θαη εκπξόζεζκε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ ςπθηώλ. Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο Δξγαζηώλ, έθζεζε γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηέιεζε κεηά από θάζε επίζθεςε θαη, όηαλ ην ζεσξεί απαξαίηεην, λα θάλεη ζπζηάζεηο γηα πξόζζεηεο αλάγθεο επηζθεπήο ζπληήξεζεο κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ κεραλεκάησλ. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ζα παξαδίδεη επίζεο θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνπο ςύθηεο, ν πληεξεηήο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ηόζν γηα ηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ ηεο επηζθεπήο, όζν θαη γηα ηελ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, αληηθαηάζηαζεο θαη ηηκνιόγεζεο αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζηώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Ο σντηρητής σποτρεούται να κοινοποιήσει στην Σετνική Τπηρεσία τοσ Νοσοκομείοσ τα τηλέυωνα τοσ σπεύθσνοσ τοσ SERVICE καθώς και κινητό τηλέυωνο ανάγκης, το οποίο θα απαντά σε κάθε κλήση των σπεσθύνων τοσ Νοσοκομείοσ, εντός εργάσιμων ημερών (ΓΔ ΠΑ 8:30 17:00, εκτός αργιών) με μέγιστο τρόνο απόκρισης τις 8 ώρες. Για ηξ Γοαθείξ Ποξμηθειώμ Ε Τπεύθρμη ηξρ Γο. Ποξμηθειώμ Ο Ποξϊζηάμεμξπ Σμήμαηξπ Ποξμηθειώμ O Ποξϊζηάμεμξπ Οικ/κήπ Τπξδ\μζηπ Ε Ποξϊζηαμέμη Δ\κήπ Διεύθρμζηπ Γμμ. Δωγραυάκης Καρκάμη Π. Γ. Κατσαυαρέας Ι. Πιλάτης Αργ.Παπατρήστοσ 12

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Αθήνα 18/9/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ. Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο Ζ/Ε 85 KVA.

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ. Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο Ζ/Ε 85 KVA. ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Ννε 16 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο Ζ/Ε 85 KVA. ήκεξα,, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζηνλ Παδηλό Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά,02 Nνε 16 ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο ζπλνπηηθόο, πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Δ. ΓENIKH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Γιεύθςνζη Δξοπλιζμού σολείων Δίδνο : Πξνκεζεπηήο: Αξ. Γηαθήξπμεο: Αξ. ύκβαζεο: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ πκβαηηθή Γαπάλε: Φ.Π.Α. ύλνιν:

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση καθσστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές σσναλλαγές

Καταπολέμηση καθσστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές σσναλλαγές Καταπολέμηση καθσστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές σσναλλαγές Τι ιστύει για τις καθσστερήσεις ΝΟΜΟΣ 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) - Επείγοντα μέτρα ευαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Ξάνθη, 27 Νοεμβρίοσ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΧΣΕΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΥΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα