Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»"

Transcript

1 ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΖΘΙΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ 24/2015 ΓΖΔΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΓΖΔΩΚ ΓΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ ΗΡΖΣΕΡΖΟ ΗΑΣΑΗΤΡΩΕ ΗΑΣΑΘΓΕ ΠΡΟΦΟΡΩΚ - ΥΡΟΚΟ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ ΦΟΡΓΑ-ΣΟΠΟ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΡΗΓΖΑ ΤΙΒΑΕ ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΔΕΙΟΖΓΤΕ ΣΕΚ ΓΦΕΙΓΡΖΔΑ ΣΕ ΗΤΒΓΡΚΕΕ ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΔΕΙΟΖΓΤΕ ΣΟΚ ΓΘΘΕΚΖΗΟ ΣΤΠΟ Πληοξθξοίεπ και διάθεζη ηηπ διακήορνηπ όλεπ ηιπ εογάζιμεπ ημέοεπ από 8:00 έωπ ΠΡΟΥΓΖΡΟ ΙΓΖΟΔΟΣΖΗΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 4 ΑΞΟΝΙΚΟΤ- ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 6.017,16 ΥΜΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΓΝΟΥ ΦΠΑ Χαμηλότερη τιμή Εμεοξμημία λήνηπ ρπξβξλήπ ποξζθξοώμ και διεμέογειαπ ηξρ διαγωμιζμξύ : Δερηέοα 26 Ιαΐξρ 2015 Εμέοα: Δερηέοα Ώοα: 12:00 μ.μ. Ε ποξζθξοά θα καηαηεθεί, ζηημ Γλλημική γλώζζα, ζε κλειζηό θάκελξ ξ ξπξίξπ θα πεοιέςει ςωοιζηά ζθοαγιζμέμξρπ θακέλξρπ ηεςμικήπ και ξικξμξμικήπ ποξζθξοάπ, ζηξ γοαθείξ Ποωηξκόλλξρ 1 ξ όοξθξ ηξρ κηιοίξρ 5, ξδόπ Ιεζξγείωμ 154. Γνωηεοικά ηξρ κροίωπ θακέλξρ ηηπ κάθε ποξζθξοάπ ποέπει μα αμαγοάθξμηαι ερκοιμώπ: α. Ε λένη ΠΡΟΦΟΡΑ με κεθαλαία γοάμμαηα. β. Ο πλήοηπ ηίηλξπ ηηπ Τπηοεζίαπ πξρ διεμεογεί ηη ποξμήθεια. γ. Ο αοιθμόπ ηηπ διακήορνηπ. δ. Ε ημεοξμημία διεμέογειαπ ηξρ διαγωμιζμξύ. ε.σα ζηξιςεία ηξρ απξζηξλέα. (επωμρμία, αοιθμόπ θξοξλξγικξύ μηηοώξρ, διεύθρμζη, ηηλέθωμξ, Fax) Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΣΑ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154, ΣΗ ΑΘΕΚΑ Έμα (1) έηξπ & 15/5/2015 Πληοξθξοίεπ: Δωγοαθάκηπ Γμμαμξρήλ Τπάλληλξπ Γοαθείξρ Ποξμηθειώμ 1

2 14:00 Σηλέθωμξ & fax: Ο διαγωμιζμόπ θα διεμεογηθεί ζηα γοαθεία ηηπ Αμαθέηξρζαπ Αοςήπ επί ηηπ ξδξύ Ε απξζθοάγιζη ηωμ ποξζθξοώμ θα γίμει εμιαία ςωοίπ διάκοιζη ζηαδίωμ/θάζεωμ ε πεοίπηωζη πξρ δεμ καηαζηεί δρμαηή η ζύγκληζη ηηπ επιηοξπήπ διεμέογειαπ, καηά ηημ ξοιζθείζα ημέοα διεμέογειαπ, ξι ζρμμεηέςξμηεπ θα ειδξπξιηθξύμ εγγοάθωπ για ηξ ςοόμξ και ηξ ηόπξ απξζθοάγιζηπ ηωμ ποξζθξοώμ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ν Ο δηαγσληζκόο δηελεξγείηαη από ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ζρεηηθό πξαθηηθό θιήξσζεο σύμυωνα με τον Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί σσγκρότησης σσλλογικών οργάνων της Διοίκησης» ΑΡΘΡΟ 2 ν ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο θαη αιινδαπνί, νίθνη ηνπ εζσηεξηθνύ & ηνπ εμσηεξηθνύ θαζώο θαη πξόζσπα Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ, Οξγαληζκνί θ.ι.π. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλάδεημεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο πξνκεζεπηή γηα δηάθνξεο νκάδεο εηδώλ. Όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε είλαη απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε κε απηνύο ζπλεπάγεηαη απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. ΑΡΘΡΟ 3 ν ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ παξόλ πξόρεηξό δηαγσληζκό, απαηηείηαη: 1. Έγγξαθε πξνζθνξά 2. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη: i) όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκό ηνπ Δεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, iii) όηη κέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, iv) όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο, θαζώο θαη v) όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλώζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 3. Γείγκα όπνπ απαηηείηαη (άξζξν 22). ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά ηα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Σόζν ε πξνζθνξά όζν θαη ε ππεύζπλε δήιωζε ζα είλαη πξωηόηππα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απαηηνύκελε θαηά ηα αλωηέξω Τπεύζπλε δήιωζε ππνγξάθεηαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ. ΑΡΘΡΟ 4 ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 1. Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα δνζεί αλά είδνο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο από ην ΦΠΑ, 2. Η πξνζθεξόκελε ηηκή δίδεηαη ζε ΕΤΡΧ. 3. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. Πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηό Φ.Π.Α., απηό ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Τπεξεζία. Η ηηκή κε θξαηήζεηο θαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ 4. ε πεξηπηώζεηο εξγαζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΔΧΡΕΑΝ». Εάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΔΧΡΕΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο όηη νη ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 5. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 2

3 ΑΡΘΡΟ 4 ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ απαξάδεθηε. 6. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. Οη ηηκέο ηεο πξoζθoξάο είλαη δεζκεπηηθέο, κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ. Απνθιείεηαη ε αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ ηεο πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδόρνπ πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειέζεη ζην Ννζνθνκείν, βάζεη ησλ ηηκώλ ηεο πξoζθoξάο ηνπ 8. Εθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξγάλνπ. 9. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιύλνπλ θάζε ζρεηηθό έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΑΡΘΡΟ 5 ν ΠΡΟΦΟΡΔ Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ (Πξωηόθνιιν), πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλεο ζηελ Ειιεληθή γιώζζα δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο ζην θείκελν θαη ζηα πνζά, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή θαζώο επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξωηόηππεο θαη όρη θωηναληίγξαθν ή θαμ. Εάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 1. Η ιέμε «Πξνζθνξά». 2. Ο πιήξεο ηίηινο «Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 3. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 4. Ο Σίηινο ηνπ δηαγωληζκνύ (όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 1 ζειίδα ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο) 5. Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα-πξνκεζεπηή (δειαδή πιήξε επσλπκία ηεο εηαηξίαο, δηεύζπλζε & ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν, θαμ, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε θιπ) Η ζπληαρζείζα πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ, κε αλαθνξά ζε όια ηα ιεηηνπξγηθά-ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή. Επηπιένλ ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΑ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα-πξνκεζεπηή (δειαδή: πιήξε επσλπκία ηεο εηαηξίαο, δηεύζπλζε & ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν, θαμ, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ην ΑΦΜ θαη ηε Δ.Ο.Τ πνπ αλήθεη, κε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ππνγξαθή ηνπ ζπληάθηε θαη ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο θιπ). Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξύμεσο δελ θσιύεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό. ΑΡΘΡΟ 6 ν ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο ππνβνιήο ηεο έγγξαθεο πξνθνξάο. Εάλ νη δηαγσληδόκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρύ ησλ πξνζθνξώλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρύνπλ θαη ηνπο δεζκεύνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηό ρξνληθό δηάζηεκα. 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξεσηηθά καηαηώλνληαη, εθηόο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα όηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, νπόηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε όρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπλερίδεηαη κε όζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 4. Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ή εκπνδηζηεί ε πξόνδνο απηνύ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο 3

4 ΑΡΘΡΟ 6 ν ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ Δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ αθνξνύλ ηνλ δηαγσληζκό. ΑΡΘΡΟ 7 ν ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ ηνπο δηαγσληζκνύο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 8 ν ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ΠΔ118/2007, γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ηδίνπ Π.Δ απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηό (0,10%) επί ηεο πξνϋπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιύηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξώ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκόζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό αξηζκό εηζόδνπ (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παξάβνια από θάζε αηηία ). ΑΡΘΡΟ 9 ν ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ Σν αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ όξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο. Οη ππνβάιινληεο πξνζθνξά δηθαηνύληαη, λα παξεπξίζθνληαη (αθνύ θιεζνύλ ζρεηηθά από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα) ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ινηπώλ ζπκκεηαζρόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηηκώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Η αξκόδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρώξεζε απηώλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζώο θαη ησλ εγγξάθσλ-πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ θαηά δηαγσληζκό, ειέγρεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ θαη γηα ηα είδε πνπ είλαη εληόο ησλ όξσλ-πξνδηαγξαθώλ ηεο Δηαθήξπμεο, ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απηώλ, ηηο θαηαρσξεί, κνλνγξάθεη θάζε ζειίδα όισλ ησλ πξνζθνξώλ θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό, όπνπ αλαθέξεη όιεο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, αλαιπηηθά θαη ηεθκεξησκέλα. Αθνύ ζην πξαθηηθό επηζπλαθζεί θαη ν ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ηηκώλ βάζεη ησλ πξνζθνξώλ ησλ εηαηξεηώλ, ππνβάιιεηαη ζε πξσηόηππε κνξθή, εηο δηπινύλ, κε ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό θαη ππνγεγξακκέλν κε πξσηόηππεο ππνγξαθέο από όια κέιε ηεο Επηηξνπήο, ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη πξνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, γηα ην ζρεηηθό έιεγρν. Η Επηηξνπή νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξαθηηθό πέξα από ηελ έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η Επηηξνπή ΔΕΝ πξνβαίλεη ζε πξνθνξηθό δηαγσληζκό ή ζε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο (εθηόο αλ ηζρύεη ε πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνύζεο Δηαθήξπμεο). Η γξαπηή ηηκή πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ησλ εηαηξεηώλ, είλαη θαη ε ηειηθή ηνπο, πξνζθεξόκελε ηηκή ΑΡΘΡΟ 10 ν ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Η αξκόδηα Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 1. Καηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιόθιεξε ή κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πνζόηεηα θαηά πνζνζηό ζηα εθαηό. Σν πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο κέρξη Επξώ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο από Επξώ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξόηεξεο πνζόηεηαο. Γηα θαηαθύξσζε κέξνπο ηεο πνζόηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ πνζνζηνύ, απαηηείηαη πξνεγνύκελε απνδνρή από ηνλ πξνκεζεπηή. 2. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζόηεηαο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαηξεηό πιηθό, κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηώλ κε ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο. Εθόζνλ ην πιηθό δελ είλαη δηαηξεηό θαη ππάξρνπλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο ηειηθόο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδόηεο πνπ πξνθύπηεη θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο. 3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 4. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, όηαλ ζπληξέρεη ιόγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο. 5. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 5.1. Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθό είηε ιόγσ αιιαγώλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιόγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνύ ηεο δξαζηεξηόηεηαο, γηα ηελ νπνία επξόθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθό. 4

5 ΑΡΘΡΟ 10 ν ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 5.2. Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. Εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο δηαγσληζκώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη κία κόλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κόλν πξνζθνξά θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκώλ είηε πξνεγνύκελσλ δηαγσληζκώλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηώλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά. ηνλ επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκόο νινθιεξώλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. ΑΡΘΡΟ 11 ν ΑΠΟΦΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟ ΣΟ Γ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 1. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ από ην Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» θαιείηαη ν κεηνδόηεο-πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθύξσζε θαη απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο. 2. Με ηελ αλαθνίλωζε ε ζύκβαζε ζεωξείηαη ωο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα. 3. Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλωζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη από παξνύζα Δηαθήξπμε). Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ην αξγόηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε όκσο απηή ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά από 10 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνύην δελ ηζρύεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Εθόζνλ ε ζύκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξώλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 4. Εάλ ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπό πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζύλεηαη ζηνλ εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Ειιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπό πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ζην εμσηεξηθό, ε δε εγγύεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρύ θαη απνδεζκεύεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 5. Εάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Δ ηνπ ΦΝΑ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 34 ηνπ ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ν ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ 1. Η πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε επζύλε, δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή εληόο Δμήληα (60) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο Απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Με απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» πνπ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο-παξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνύ, ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο-παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιύηεξνο από ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκόδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνύ. Εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο-παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθώλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ην πιηθό, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 4. Μεηά από θάζε πξνζθόκηζε πιηθνύ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο ηνύησλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία απνδεηθηηθό, ζεσξεκέλν από ηνλ ππεύζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθόκηζεο, ην πιηθό, ε πνζόηεηα θαη ν αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεοπαξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ. ηηο πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεοπαξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο. 5

6 ΑΡΘΡΟ 13 ν ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 1. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθό θνξησζεί, παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, όπσο δηακνξθώζεθε κε ηπρόλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΠΔ 118/2007, επηβάιιεηαη, εθηόο ησλ ηπρόλ πξνβιεπνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξώζεσλ θαη πξόζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην άξζξν 26 ηνπ ΠΔ 118/2007, ρξόλνπ παξάηαζεο, πνζνζηό 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα από ¼ κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην άξζξν 26 ηνπ ΠΔ 118/2007, ρξόλνπ παξάηαζεο, πνζνζηό 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. Εάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο, ησλ πεξηπηώζεσλ α θαη β πξνθύπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιόθιεξε κέξα. γ. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ½ πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. 2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθώλ, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Εάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο απηώλ. 3. Εθόζνλ κε ηελ απόθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηώηνπ, παξέρεηαη ζε απηόλ ε δπλαηόηεηα λα παξαδώζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ εηο βάξνο ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ δηαγσληζκνύ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξόζηηκν γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηό 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην ρξνληθό απηό δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ηζρύνπλ θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Εάλ ν έθπησηνο παξαδώζεη ηα πιηθά, ν εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκόο ή ηα απνηειέζκαηα απηνύ καηαηώλνληαη, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΦΝΑ, ύζηεξα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ. 4. Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θόξησζε. παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΦΝΑ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εύινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηώλ, γηα ην νπνίν δελ επζύλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξόλνο θόξησζεο. παξάδνζεο. 5. Εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηόο από ην πξνβιεπόκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξόζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηόθνο επί ηνπ πνζνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ή κεηαηεζέληνο ρξόλνπ παξάδνζεο, κέρξη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ζπκβαηηθνύ πιηθνύ, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά αλώηαην όξην ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ηόθνπ ππεξεκεξίαο. 6. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηόθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε από ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνύ, κε ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνύκελν πνζό. 7. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηώλ, ην πξόζηηκν θαη νη ηόθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο. ΑΡΘΡΟ 14 ν ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ή ηνπ ½ απηνύ, όηαλ ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο δελ είλαη κεγαιύηεξνο ησλ 30 εκεξώλ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. Εάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. Με ηελ απόθαζε απηή θαζνξίδεηαη πξνζεζκία 20 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνξξηθζέλησλ πιηθώλ. Εάλ ε παξαιαβή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 πξώησλ εκεξώλ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ παξαδόζεσλ, ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε παξάδνζεο ησλ πιηθώλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκαηηθώλ παξαδόζεσλ. Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν 6

7 ΑΡΘΡΟ 14 ν ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ πξνκεζεπηήο θεξύρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ ρνξεγήζεθε δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο, ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ πιηθώλ ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζή ηνπο. Σν παξαπάλσ πξόζηηκν ηνπ 10% επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαεκέξνπ θαη εθόζνλ δελ παξαιεθζνύλ ηα πιηθά, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα πιηθά εθπνηνύληαη ή θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα. 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ, πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε ίζεο πνζόηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνύ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζόηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε 20 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζόηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί ύζηεξα από αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Εάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρόλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζόηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζόηεηαο απηήο, θαηά ηα ηζρύνληα. 3. Με απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ λα θαιύπηεη ηελ ηπρόλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. ΑΡΘΡΟ 15 ν ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ απηή, εθόζνλ δελ θόξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεύαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν παξάηαζεο πνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ ΠΔ 118/ Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε όηαλ: α. Η ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθό δελ θνξηώζεθε ή παξαδόζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζύλε ηνπ Δεκνζίνπ. β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 4. Με ηελ απόθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηώηνπ από ηε ζύκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνύ κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνύ γίλεηαη δεθηή. 5. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο: α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. β. Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ πξνκεζεπηή είηε από ηνπο ππόινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΠΔ 118/2007. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρόλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθύςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκόο απηόο γίλεηαη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδόκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκόο ηνπ θαηαινγηδόκελνπ πνζνύ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. γ. Πξνζσξηλόο ή νξηζηηθόο απνθιεηζκόο ηνπ πξνκεζεπηή από ην ζύλνιν ησλ πξνκεζεηώλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995. Ο απνθιεηζκόο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κόλν κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. 7

8 ΑΡΘΡΟ 15 ν ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ δ. Καηαινγηζκόο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ, γηα ηα νπνία θεξύρζεθε έθπησηνο, όηαλ ηνπ δόζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδώζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή όρη ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΠΔ 118/ ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνύ ζε βάξνο εθπηώηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε όξσλ ή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο θαηαθύξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζύκβαζεο, από ηηο νπνίεο θεξύρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππόςε ε δηαθνξά πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη από ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκό πνζό. ΑΡΘΡΟ 16 ν ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ ( ) κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, όηαλ ν πξνκεζεπηήο εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο απαηηνύληαη: 1. Σηκνιόγην ηνπ πξνκεζεπηή. 2. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο & αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (πξσηόηππν). 3. Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ ζηελ Απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ, β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ δηθαζηηθώλ δηελέμεσλ, θαζώο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Δ. 118/2007. Επίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. ΑΡΘΡΟ 17 ν ΚΡΑΣΗΔΙ Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ : 1. Οη θξαηήζεηο : ,10% ππέξ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ Σέινο ραξηνζήκνπ επί ηνπ 0,10% (3%) 1.3. Εηζθνξά ΟΓΑ (20%) % ππέξ Φπρηθήο Τγείαο ζύκθσλα κε ην Ν. 3580/ Φόξνο εηζνδήκαηνο 8% ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 2198/94 Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν καο. ΑΡΘΡΟ 18 ν ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ εηδώλ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλόο απξόβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζύλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. 2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ έιαβε ρώξα ην γεγνλόο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιόγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ. ΑΡΘΡΟ 19 ν ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθόζνλ απνξξέεη απ απηήλ) κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδόρνπ θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκό ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ κεξώλ ή ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο, επηιύεηαη θαη αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ γελέζεώο ηεο, από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζύλεη ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε. 2. Σν Δ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληόο εύινγνπ ρξόλνπ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξόκελν, κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο. Εάλ ην Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδώζεη απόθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απόθαζε ηνπ Δ.., ηόηε νπνηνδήπνηε από ηα κέξε δηθαηνύηαη λα 8

9 ΑΡΘΡΟ 19 ν ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ Δηθαζηεξίσλ. 3. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη από ηε ζύκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν, ζα επηιύεηαη απνθιεηζηηθά από ηα θαζ ύιελ αξκόδηα δηθαζηήξηα Αζελώλ. ΑΡΘΡΟ 20 ν ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ-ΔΚΥΧΡΗΗ ΤΜΒΑΗ Η πξνκεζεύηξηα εηαηξία δελ δηθαηνύηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Δ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΡΘΡΟ 21 ν ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ-ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε ε ζύκβαζε. Η αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» ζπκπιεξώλεη ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε-πξνκεζεπηή κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηόο ζηνλ δηαγσληζκό θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζε απηόλ. Όινη νη όξνη ηεο πξνθύπηνπζαο ζύκβαζεο ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο. Σξνπνπνίεζε απηώλ κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ΑΡΘΡΟ 22 ν ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ανήκει στην 24/15 Διακήρυξη ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΑ Η παξνύζα αθνξά ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επαλνξζσηηθή), δειαδή: ν έιεγρνο ε επηζεώξεζε, ε επηζθεπή, ε ξύζκηζε θαη δηαηήξεζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε Ψπθηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραλεκάησλ. Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΜ. ΥΧΡΟ 1 Ψπθηηθό ζπγθξόηεκα TRANE CGAE Αμνληθόο Μαγλεηηθόο Σνκνγξάθνο 2 Αεξόςπθηε Αληιία Θεξκόηεηαο TRANE ECXAN Κηίξην 2 - Αλαηνιηθό 1.1 ΟΡΙΜΟΙ Φύκτης: Δίλαη ην κεράλεκα πνύ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςύμε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ ςύμεσο παξαγσγηθώλ ε άιισλ παξεκθεξώλ κεραλεκάησλ ε ζπζθεπώλ, κε ηελ βνήζεηα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Αντλία Θερμότητας: Δίλαη ην κεράλεκα πνύ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ςύμεο ε ζέξκαλζεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρώξσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην θαηάιιειν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κε ηελ βνήζεηα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. 9

10 σντήρηση (προληπτική επανορθωτική) Φύκτη - Αντλίας Θερμότητας : Ολνκάδεηαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα δηαηεξείηαη ν Ψύθηεο ή, ε Αληιία Θεξκόηεηαο ζε θαηάζηαζε θαιήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνδηθνί έιεγρνη, νη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο, ε αιιαγή ησλ αλαισζίκσλ πιηθώλ, ε απαηηνύκελε πξόζζεηε πιήξσζε ηνπ ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο, ε αιιαγή ή ζπκπιήξσζε ηνπ ειαίνπ ςύμεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θάζε άιιε εξγαζία ζπληήξεζεο. ηα πιαίζηα ηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο δηόξζσζεο βιαβώλ κηθξνύ κεγέζνπο, απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ ιεηηνπξγίαο θαη απνξπζκίζεσλ, πξνζσξηλέο ξπζκίζεηο παξεκβάζεηο θαη επεκβάζεηο ζηα κεραλήκαηα, (κεηά από δηάγλσζε βιάβεο) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην δπλαηόλ ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηειηθήο ηνπο επηζθεπήο. Δπισκεσή Φύκτη - Αντλίας Θερμότητας: Ολνκάδεηαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ψύθηε, ε ηεο Αληιίαο Θεξκόηεηαο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Α) Η επηζθεπή, αληηθαηάζηαζε, δηαζθεπή θζαξκέλσλ ε αληηθαλνληθά ιεηηνπξγνύλησλ εμαξηεκάησλ κεξώλ ε ηκεκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Β) Η εξγαζία ζπιινγήο θαη θύιαμεο ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ θαη ε ιήςε θάζε κέηξνπ πξνο απνθπγή δηαθπγήο απηνύ ζηελ αηκόζθαηξα, έζησ θαη ειάρηζησλ πνζνηήησλ. 1.2 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΚΣΧΝ Ο Αλάδνρνο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ, ζα πξέπεη λα πιεξνί, απαξαίηεηα, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: Θα πιεξεί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίσλ θαη εηδηθά γηα ηελ ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ, από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Θα έρεη ηελ εκπεηξία πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε όπνηνπ πξνβιήκαηνο πξνθύςεη. Θα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο από ηνπο Οίθνπο Καηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ, ε από ηνπο αληηπξνζώπνπο απηώλ, λα παξέκβεη ηερληθά ζηα κεραλήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη όπνην ηερληθό πξόβιεκα πξνθύςεη. Θα απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο επηζθεπήο ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ κόλν πξόζσπα πνπ θαηέρνπλ ηηο θαηάιιειεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1/2013 ( ΦΔΚ 3./ ). Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά Πίλαθα ησλ ηερληθώλ κε ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ πλεξγείνπ πληήξεζεο. Θα έρεη ηελ επάξθεηα αλαιώζηκσλ πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ, ηα νπνία ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Οίθσλ Καηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ Θα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαζώο θαη ηηο εγγπήζεηο γηα ηα αληαιιαθηηθά. Θα έρεη επαξθεί εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε παξόκνησλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκό Φνξέσλ Τγείαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδησηηθνύ Σνκέα, θαζώο θαη γηα ινγαξηαζκό ινηπώλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη από ηηο αληίζηνηρεο Βεβαηώζεηο Καιήο Δθηέιεζεο (νπσζδήπνηε 3 πξόζθαηεο βεβαηώζεηο, από Ννζνθνκεία). 2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ Οη ππνρξεώζεηο ηνπ πληεξεηή ιακβάλνπλ ππόςε ηα εμήο: Σα Ψπθηηθά ζπγθξνηήκαηα TRANE CGAE 205 πνπ εμππεξεηνύλ ηνπ Κηίξην Αμνληθνύ Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ ιεηηνπξγνύλ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 10

11 ΤΝΔΠΧ: Η Αληιία ζεξκόηεηαο TRANE ECXAN 400 πνπ εμππεξεηεί ην Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ζην Κηίξην 2 Αλαηνιηθό ιεηηνπξγεί θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, παξέρνληαο ςύμε ή ζέξκαλζε αλάινγα κε ηελ επνρή. Γηα ηα Φσκτικά σσγκροτήματα TRANE CGAE 205 και για την Αντλία θερμότητας TRANE ECXAN 400 ηζρύνπλ ηα εμήο: ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΣΗΙΧ: 1. Μία ηαθηηθή ζπληήξεζε ζε θάζε ςπθηηθό ζπγθξόηεκα 2. Γύν ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο ην Έηνο 3. Γσξεάλ όιεο νη θιήζεηο απνθαηάζηαζεο κηθξνβιαβώλ. 4. Πξνηεξαηόηεηα αληαπόθξηζεο ζε έθηαθηεο θιήζεηο ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξγίεο, - κέγηζηνο ρξόλνο αληαπόθξηζεο 8 εξγάζηκεο ώξεο από εηδνπνίεζε ηνπ πληεξεηή, θαζώο θαη άκεζε αληαπόθξηζε ζε εκέξεο εθεκεξίαο. 5. Έλαο ρεκηθόο θαζαξηζκόο ζε θάζε ςπθηηθό ζπγθξόηεκα, εθηόο πιηθώλ ρεκηθνύ θαζαξηζκνύ, ηα νπνία ζα ρξεώλνληαη πξνο 6,20 + Φ.Π.Α. 19%/ ιίηξν εθηηκώκελε πνζόηεηα 12 ιίηξα. 6. Δξγαηηθά δηάγλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβώλ, δηάξθεηαο 8 εξγάζηκσλ σξώλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΧΝ TRANE CGAE 205 ΚΑΙ ECXAN 400 Ι. ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ Δπηζηάκελνο έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ςπθηηθώλ δηθηύσλ. Μεγγνκέηξηζε θηλεηήξσλ ησλ ζπκπηεζηώλ. ύζθημε αθξνδεθηώλ ζηνπο ζπκπηεζηέο, ζην θηβώηην εθθίλεζεο. Έιεγρνο ησλ επαθώλ ησλ εθθηλεηώλ γηα θζνξά. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκαληήξσλ ιαδηνύ. Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ. Οπηηθόο έιεγρνο ησλ απιώλ ησλ ζπκππθλσηώλ. Έιεγρνο ακπεξνκέηξηζε ησλ αλεκηζηήξσλ. Καζαξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκππθλσηώλ. Λίπαλζε όπνπ ρξεηάδεηαη. Παξάζεζε έθζεζεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ θαη ζπζηάζεηο γηα πξόζζεηεο αλάγθεο επηζθεπήο ζπληήξεζεο πνπ δηαπηζηώζεθαλ. ΙΙ. ΔΠΟΥΙΚΟ ΞΔΚΙΝΗΜΑ Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο καληαιώζεσλ ηνπ ςύθηε κε ηνλ ινηπό εμνπιηζκό Δθθίλεζε αληιηώλ θαη θπθινθνξεηώλ ςπρξνύ λεξνύ. Δθθίλεζε ηνπ ςύθηε. Μεηξήζεηο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο: πηέζεηο, ζεξκνθξαζίεο, απνξξνθεκέλε ηζρύο. Αιιαγή ιαδηνύ, αιιαγή γνκώζεσλ ςπθηηθνύ πγξνύ, όηαλ απαηηείηαη. Δπηβεβαίσζε ζσζηήο πνζόηεηαο ςπθηηθνύ πγξνύ θαη έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ. Δπηβεβαίσζε ξπζκίζεσλ όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ δηαηάμεσλ. Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ απνθνξηζηώλ ησλ ζπκπηεζηώλ. 11

12 Καηαγξαθή ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο. Καζαξηζκόο ζπκππθλσηώλ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ακπεξνκέηξηζε αλεκηζηήξσλ. 2.1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα είλαη ζπλεπήο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεξώληαο όια ηα ηζρύνληα πξόηππα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Δπίζεο, κεηά από ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ, ππνρξενύηαη λα απνκαθξύλεη ην ζύλνιν ησλ άρξεζησλ θαη απνβιήησλ πιηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, από ηνλ ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο αθήλνληαο ηνλ ρώξν θαζαξό θαη ζε ηάμε. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηεινύληαη ππό ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ επίβιεςε Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Δξγαζηώλ, ε νπνία, κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνύ Πξαθηηθνύ, ζα πηζηνπνηεί ηελ θαιή θαη εκπξόζεζκε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ ςπθηώλ. Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο Δξγαζηώλ, έθζεζε γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηέιεζε κεηά από θάζε επίζθεςε θαη, όηαλ ην ζεσξεί απαξαίηεην, λα θάλεη ζπζηάζεηο γηα πξόζζεηεο αλάγθεο επηζθεπήο ζπληήξεζεο κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ κεραλεκάησλ. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ζα παξαδίδεη επίζεο θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνπο ςύθηεο, ν πληεξεηήο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ηόζν γηα ηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ ηεο επηζθεπήο, όζν θαη γηα ηελ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, αληηθαηάζηαζεο θαη ηηκνιόγεζεο αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζηώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Ο σντηρητής σποτρεούται να κοινοποιήσει στην Σετνική Τπηρεσία τοσ Νοσοκομείοσ τα τηλέυωνα τοσ σπεύθσνοσ τοσ SERVICE καθώς και κινητό τηλέυωνο ανάγκης, το οποίο θα απαντά σε κάθε κλήση των σπεσθύνων τοσ Νοσοκομείοσ, εντός εργάσιμων ημερών (ΓΔ ΠΑ 8:30 17:00, εκτός αργιών) με μέγιστο τρόνο απόκρισης τις 8 ώρες. Για ηξ Γοαθείξ Ποξμηθειώμ Ε Τπεύθρμη ηξρ Γο. Ποξμηθειώμ Ο Ποξϊζηάμεμξπ Σμήμαηξπ Ποξμηθειώμ O Ποξϊζηάμεμξπ Οικ/κήπ Τπξδ\μζηπ Ε Ποξϊζηαμέμη Δ\κήπ Διεύθρμζηπ Γμμ. Δωγραυάκης Καρκάμη Π. Γ. Κατσαυαρέας Ι. Πιλάτης Αργ.Παπατρήστοσ 12

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα