Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 3 ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 5 Ευρωπαϊκά Θέµατα 6 ιεθνή Θέµατα 10 ιαβουλεύσει 11 Σεµινάρια Κατάρτισης 12 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 13 Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο Ευφυεί Πόλει και Κοινότητε τη Ευρώπη Ισότητα Φύλων και Οικονοµική Κρίση Συνέδριο για την Πολιτιστική Κληρονοµιά των Πόλεων ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τεύχος 18 Έτος 2 εκέµβριος 2011 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Προσκλήσεις-Προθεσµίες 1. Ευφυεί Πόλει και Κοινότητε τη Ευρώπη (7 ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ) Στην Ανακοίνωση τη Ευρωπα κή Επιτροπή µε τίτλο Επενδύοντα στην Ανάπτυξη Τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών άνθρακα (2009) επισηµάνθηκε ότι η Πρωτοβουλία Ευφυεί Πόλει και Κοινότητε θα ήταν το καταλληλότερο µέσο για να καταστεί η παραγωγή και χρήση τη ενέργεια στι πόλει περισσότερο βιώσιµη και αποδοτική. Στη συνέχεια, το Νοέµβριο του 2010, στην Ανακοίνωση τη Επιτροπή Ενέργεια Μια Στρατηγική για ανταγωνιστική, βιώσιµη και ασφαλή ενέργεια τονίστηκε ότι οι Ευφυεί Πόλει θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη µεγάλη κλίµακα καινοτόµων τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών άνθρακα. Τέλο, στι 4 Φεβρουαρίου τ.ε., το Ευρωπα κό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκκινήσει την πρωτοβουλία για ενεργειακά αποδοτικέ λύσει στι πόλει. Η διακήρυξη για του Πολίτε τη Ευρώπη Η Νέα Αρχιτεκτονική τη Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ Οδηγό για την Εδαφική Συνεργασία Σχέδιο αναµόρφωση τη Κοινή Αγροτική Πολιτική Η εδαφική συνεργασία στη Μεσόγειο: Η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου

2 12 Κατόπιν τούτου, µε τη συµµετοχή άνω των 500 εκπροσώπων φορέων τη ευρωπα κή τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεων πραγµατοποιήθηκε στι 21 Ιουνίου τ.ε. στι Βρυξέλλε το ιδρυτικό συνέδριο τη Κοινοτική Πρωτοβουλία «Ευρωπα κέ Ευφυεί Πόλει και Κοινότητε». Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ω στόχο να ενισχύσει τη διάδοση των ορθών πρακτικών των τοπικών αρχών για θέµατα ενέργεια και να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Μέσω αυτού, η Επιτροπή επιθυµεί να καταστήσει εµπορικά ενδιαφέρουσε τι τεχνολογίε και λύσει χαµηλών εκποµπών άνθρακα, µε τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακα µε τη βοήθεια αστικών projects. Εν προκειµένω, η εν λόγω πρωτοβουλία θα υποστηρίξει έναν περιορισµένο αριθµό σχετικά µεγάλων πόλεων και περιφερειών που λαµβάνουν πρωτοπόρα µέτρα για την επίτευξη φιλόδοξων κλιµατικών στόχων µέσω τη βιώσιµη χρήση και παραγωγή ενέργεια. Αυτό θα απαιτήσει συστηµικέ προσεγγίσει και οργανωτική καινοτοµία, περιλαµβάνοντα την ενεργειακή απόδοση, τι τεχνολογίε χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και την έξυπνη διαχείριση τη προσφορά και ζήτηση. Συγκεκριµένα, τα µέτρα στα πεδία των κτιρίων, των τοπικών ενεργειακών δικτύων και των µεταφορών θα αποτελέσουν τι κύριε συνιστώσε τη Πρωτοβουλία. Η Πρωτοβουλία θα βασιστεί σε άλλε πρωτοβουλίε του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΣΣΕΤ), ιδιαίτερα στην Πρωτοβουλία Solar Europe και στην Πρωτοβουλία European Electricity Grid όπω και σε µία σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για Κτίρια και Πράσινα Αυτοκίνητα στο πλαίσιο τη ΕΕ, η οποία δηµιουργήθηκε µε αφορµή το Ευρωπα κό Σχέδιο για την Ανάκαµψη τη Οικονοµία. Η πρώτη πρόσκληση υποβολή προτάσεων δηµοσιεύθηκε στι 19 Ιουλίου τ.ε. και αφορά την επιλογή σχεδίων στα ζητήµατα τη ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακών δικτύων και παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργεια, καθώ και θέµατα όπω η θέρµανση, οι µεταφορέ, η διαχείριση απορριµµάτων και υδάτινων πόρων συνολικού προ πολογισµού 40 εκατ. ευρώ. Σε καθένα από τα σχέδια θα πρέπει να συµµετάσχουν τουλάχιστον 3 πόλει. Τα κτίρια, οι δηµόσιε µεταφορέ και τα ενεργειακά πλέγµατα αποτελούν τι τρει επιλέξιµε θεµατικέ δράσει τη εν λόγω πρόσκληση. Προθεσµία: 1 εκεµβρίου 2011 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση Υπόψιν κκ. Γ. Μαζιώτη και Κων/νο Καραµάνη Τηλ: & Ιστοσελίδα πρόσκληση : ec.europa.eu/research/ participants/portal/page/cooperation?callidentifier=fp7-energy- SMARTCITIES

3 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. ήµο Ηρακλείου: Ισότητα των Φύλων & Οικονοµική Κρίση (Ευρωπα κό Πρόγραµµα Ευρώπη για του Πολίτε, ) 2013 ) Ο ήµο Ηρακλείου µέσω του Τµήµατο Ευρωπα κών Προγραµµάτων προχώρησε στην διοργάνωση συνεδρίου µε τίτλο «Η Ισότητα των ύο Φύλων σε περίοδο Οικονοµική Κρίση» από τι 26/6/2011 έω την 1/7/2011 µέσω του προγράµµατο «Ευρώπη για του Πολίτε» µε θέµα την «Κοινωνικοποίηση των εξαρτωµένων ατόµων µέσα στα πλαίσια τη πρακτική εφαρµογή του Ευρωπα κού Χάρτη Ισότητα των Φύλων στι τοπικέ κοινωνίε». Στι εργασίε του συνεδρίου έλαβαν µέρο ω οµιλητέ αξιόλογοι επιστήµονε και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια τoυ συνεδρίου εκφράστηκαν οι προβληµατισµοί των συµµετεχόντων από όλα τα κράτη- µέλη για την οικονοµική κρίση και παρουσιάστηκαν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι φορεί Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τα γυναικεία σωµατεία για την έξοδο από αυτήν. Στο πλαίσιο του Προγράµµατο διοργανώθηκαν πέντε διαφορετικά συνέδρια µε τη συνδροµή διακεκριµένων επιστηµόνων και διεθνών προσκεκληµένων που έδωσαν ενεργό παρών κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Ο προ πολογισµό του προγράµµατο που είχε χρονική διάρκεια δύο χρόνια από την 1η Μαρτίου 2010 έω και 27 Φεβρουαρίου 2012 αφορούσε την χρηµατοδότηση δράσεων σε 4 ήµου (Θεσσαλονίκη, Λεµεσού, Φιλιππούπολη και Ηρακλείου) και ανέρχεται στο ποσό των περίπου ευρώ. Η χρηµατοδότηση αφορούσε στην ανάπτυξη ενό οργανωµένου οδηγού ένταξη κοινωνικών οµάδων όπω οι γυναίκε, τα ΑΜΕΑ, οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. ήµο Ηρακλείου Τµήµα Ευρωπα κών Προγραµµάτων Υπόψιν κα. Ιωάννα Καρυωτάκη Τηλ:

4 12 2. ήµο Τρικκαίων: Έξυπνε Οικίε Ασθενών µε Άνοια (7 ο Πρόγραµµα µµα-πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ) Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το 2o Workshop για το έργο ΙSISEMD τηλε-παρακολούθηση «έξυπνων οικιών» ασθενών µε άνοια, στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ, από το ήµο Τρικκαίων, καθώ και το Workshop από του εκπρόσωπου των τεσσάρων ευρωπα κών ήµων που συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα (Τρίκαλα- Ελλάδα, Frederikshavn- ανία, Lappeenranta- Φινλανδία, Belfast-Ηνωµένο Βασίλειο) και του τεχνικού εταίρου, όπου έγινε η παρουσίαση τη πορεία και ολοκλήρωση του Ευρωπα κού Προγράµµατο ISISEMD στο ήµο Τρικκαίων του τελευταίου 12 µήνε. Το ISISEMD αποτέλεσε µία ακόµη πρωτοποριακή υπηρεσία του ήµου Τρικκαίων, µε στόχο την αναβάθµιση και επέκταση των υπαρχόντων υπηρεσιών τηλεφροντίδα, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. Συγκεκριµένα, µέσω του ευρωπα κού προγράµµατο ISISEMD εξοπλίστηκαν εδώ και ένα χρόνο δωρεάν κατοικίε ασθενών µε ήπια άνοια, που επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µετατρέποντα έτσι το σπίτι του σε «έξυπνε οικίε», οι οποίε είναι σε θέση να ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοια του ήµου Τρικκαίων ή/και του συγγενεί του ασθενή για κάποιο πρόβληµα ή κίνδυνο λόγω προβληµάτων µνήµη του ασθενή. Οι "έξυπνε " αυτέ οικίε διαθέτουν αισθητήρε, που είναι σε θέση να ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοια και του συγγενεί του ασθενού για κάποιο πρόβληµα ή κίνδυνο, λόγω των προβληµάτων µνήµη του ασθενού (π.χ. ξεχασµένο διακόπτη ηλεκτρική κουζίνα, ανοιχτή πόρτα, απώλεια προσανατολισµού σε εξωτερικό χώρο, αδυναµία εκτέλεση µια εργασία κτλ). Στο Πρόγραµµα ISISEMD (Intelligent System for ιndependent living and self care of seniors with cognitive problems οr mild dementia) συµµετέχουν συνολικά 12 εταίροι από όλη την Ευρώπη, όπω ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονική υγεία κι εταιρίε νέων τεχνολογιών. Από την Ελλάδα συµµετέχει ο ήµο Τρικκαίων σε συνεργασία µε την εταιρεία Converge ICT Solutions & Services Α.Ε., µέλο του οµίλου PRC Group, καθώ και το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. ήµο Τρικκαίων Ε-Trikala Α.Ε. Στρατηγού Σαράφη Τρίκαλα Τηλ: Ιστοσελίδα έργου: 4

5 12 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπαϊκά) Αστικό ηµόσιο Χώρο - Οικονοµικά και ιαχείριση (Κατοβίτσε, εκεµβρίου 2011) Το Πανεπιστήµιο Οικονοµικών του Κατοβίτσε (Πολωνία) διοργανώνει συνέδριο µε θέµα την οικονοµική αξία του δηµόσιου χώρου και, εν προκειµένω, τι εθνικοί φορεί καλούνται για ανταλλαγή απόψεων, προσεγγίσεων και ιδεών για τη διατήρηση και ανάπτυξη τη ιστορική κληρονοµιά στην ευρωπα κή πόλη του αύριο. Πληρφορίε : D8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/H ome/homepage node.html? nnn=true µεθόδου οικονοµική εκτίµηση του αστικού δηµόσιου χώρου και του αστικού τοπίου, τη διακυβέρνηση του αστικού δηµόσιου χώρου, τη δηµιουργία νέων λειτουργιών και τι χρήσει του δηµόσιου χώρου κ.α. ://www ersa.org org/home home/article article/urban urban-public public- space-economics economics-and Η Αστική ιάσταση τη Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ (Βαρσοβία, εκεµβρίου 2011) Οι πρακτικέ όψει τη αστική διάσταση τη πολιτική συνοχή τη ΕΕ και εν προκειµένω του ρόλου των πόλεων στην υλοποίηση τη Η Πολιτιστική Κληρονοµιά των Πόλεων (Βερολίνο, εκεµβρίου 2011) Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Κατασκευών και Αστική Ανάπτυξη τη Γερµανία διοργανώνει διεθνέ συνέδριο µε θέµα την κληρονοµιά και τη µνήµη των πόλεων καθώ και τι νέε ευκαιρίε για µια ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη. Ο ρόλο των πόλεων, του πολιτισµού και τη συντήρηση τη ιστορική κληρονοµιά σε συνδυασµό µε εθνικέ και διεθνεί βέλτιστε πρακτικέ θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτηση σχετικά µε την ευρωπα κή πολιτική για την αρχιτεκτονική κληρονοµιά. Ευρωπα κά δίκτυα και στρατηγική ΕΕ2020 αποτελεί το θέµα του 4 ου ετήσιου συνεδρίου του ευρωπα κού δικτύου για την αστική γνώση (EUKN) που πραγµατοποιείται στη Βαρσοβία υπό την αιγίδα τη Πολωνική Προεδρία του Συµβουλίου τη ΕΕ. UKN_Annual_Conference_2011 5

6 Ευρωπα κά Θέµατα Πολίτε τη Ευρώπη - Ευρωπα κό Συνέδριο για τον Ενεργό Πολίτη και τι Αδελφοποιήσει Με τη συµµετοχή άνω των 300 συµµετεχόντων από 31 ευρωπα κέ χώρε και υπό την αιγίδα τη Πολωνική Προεδρία πραγµατοποιήθηκε στο Ρύµπνικ από 29 Σεπτεµβρίου έω την 1 η Οκτωβρίου τ.ε. το πανευρωπα κό συνέδριο για τι αδελφοποιήσει πόλεων του Συµβουλίου των Ευρωπα κών ήµων και Περιφερειών (CEMR). Ο πρόεδρο του CEMR και δήµαρχο τη Στουτγκάρδη, κ. Wolfgang Schuster, υπογράµµισε τον ενεργό ρόλο των πολιτών στην µελλοντική ευρωπα κή ολοκλήρωση. Μάλιστα, ο δήµαρχο του Ρύµπνικ, κ.adam Fudali, τόνισε ότι η οικονοµική συνδροµή τη ΕΕ στην πόλη του και σε άλλε πολωνικέ τοπικέ αρχέ οδήγησε σε γενναίε επενδυτικέ στρατηγικέ. Ειδικότερα, οι δεσµοί αδελφοποίηση µε άλλου αλλοδαπού οργανισµού επέτρεψαν στην πολωνική πόλη να επιδείξει τη µεταµόρφωσή τη σε διεθνέ επίπεδο. Στη διάρκεια τη δεύτερη ηµέρα του συνεδρίου συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν την Ευρώπη χωρί σύνορα, τη φυλετική ισότητα και τι αδελφοποιήσει πόλεων ω µέσο σύγκλιση των ευρωπα κών λαών. Επίση συζητήθηκε το ζήτηµα τη εκπαίδευση ω µέσου προώθηση τη ευρωπα κή ιδιότητα του πολίτη και το άνοιγµα τη Ευρώπη στι γειτονικέ τη περιφέρειε. Την τελευταία ηµέρα του συνεδρίου, οι συµµετέχοντε είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν τρόπου προώθηση τη ενεργού ιδιότητα του πολίτη και τη ποικιλοµορφία ω ευκαιρία και πρόκληση. Στην τελική διακήρυξη του συνεδρίου επισηµαίνεται η ανάγκη για µια νέα µορφή διακυβέρνηση στην Ευρώπη, όπου θα µετέχουν οι τοπικέ, περιφερειακέ, εθνικέ αρχέ, καθώ και η κοινωνία πολιτών, οικονοµικοί δρώντε και ο ακαδηµα κό κόσµο. Περαιτέρω, υπογραµ- µίζεται ο ρόλο των αδελφοποιήσεων πόλεων στην ενδυνάµωση του διαλόγου και τη φιλία µεταξύ των λαών και στην ευαισθητοποίηση για του άλλου πολιτισµού. Ιδιαίτερα δόθηκε έµφαση στην οικονοµική ενίσχυση που παρέχει η ΕΕ στι αδελφοποιήσει πόλεων µέσω του προγράµµατο Ευρώπη για του Πολίτε, και προτάθηκε η αύξηση του προ πολογισµού του για την περίοδο στο ύψο των 495 εκ. ευρώ (1 ευρώ ανά ευρωπαίο πολίτη). 6

7 Η Νέα Αρχιτεκτονική τη Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ Η πολιτική τη EE για τη συνοχή υπήρξε δύναµη αλλαγή κατά την περασµένη δεκαετία, συµβάλλοντα πραγµατικά στη σύγκλιση και την ανάπτυξη στην ΕΕ και δηµιουργώντα άµεσα πάνω από ένα εκατοµµύριο θέσει εργασία, επενδύοντα στην κατάρτιση για τη βελτίωση τη απασχολησιµότητα άνω των δέκα εκατοµµυρίων ατόµων, συγχρηµατοδοτώντα την κατασκευή άνω των χλµ αυτοκινητοδρόµων και χλµ σιδηροδροµικών γραµµών και δηµιουργώντα τουλάχιστον µικροµεσαίε επιχειρήσει (ΜME). Για να συνεχίσει το έργο αυτό στο µέλλον και να ενισχύσει την επικέντρωση στι ευρωπα κέ οικονοµικέ προτεραιότητε, η Ευρωπα κή Επιτροπή ενέκρινε στι 6 Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο δέσµη νοµοθετικών µέτρων για την πολιτική για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014 έω Αυτή η δέσµη έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση ανά την Ευρώπη, στοχοθετώντα τι επενδύσει τη ΕΕ, καθώ και για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσει τη ΕΕ στοχεύουν στην ατζέντα τη Ευρώπη για ανάπτυξη και απασχόληση («Ευρώπη 2020»). Η δέσµη νοµοθετικών µέτρων περιλαµβάνει: Έναν γενικό κανονισµό που καθορίζει του κοινού κανόνε που διέπουν το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ), το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ταµείο Συνοχή, το Ευρωπα κό Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπα κό Ταµείο Θάλασσα και Αλιεία (ΕΤΘΑ). Αυτό θα επιτρέψει τον καλύτερο συνδυασµό των ταµείων για εντονότερο αντίκτυπο τη δράση τη ΕΕ. Τρει ειδικού κανονισµού για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχή. ύο κανονισµού που αφορούν τον στόχο «Ευρωπα κή εδαφική συνεργασία» και τον «Ευρωπα κό όµιλο εδαφική συνεργασία» (ΕΟΕΣ). ύο κανονισµού σχετικά µε το Ευρωπα κό Ταµείο Προσαρµογή στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) και το Πρόγραµµα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτοµία. Ανακοίνωση για το Ταµείο Αλληλεγγύη Τη Ευρωπα κή Ένωση (ΤΑΕΕ). Οι προτάσει αυτέ θα συζητηθούν πλέον στο πλαίσιο του Συµβουλίου και του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου µε σκοπό την έγκρισή του έω το τέλο του 2012, ώστε να καταστεί δυνατό να ξεκινήσει µια νέα γενιά προγραµµάτων τη πολιτική για τη συνοχή το Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τη διάθεση 336 δισ. ευρώ για τα µέσα τη πολιτική για τη συνοχή την περίοδο ec.europa.eu/regional_policy/what/future/p roposals_2014_2020_en.cfm 7

8 12 Εδαφική Συνεργασία: ηµιουργώντα γέφυρε µεταξύ των λαών Η Γενική ιεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπα κή Επιτροπή δηµοσίευσε τον περασµένο Σεπτέµβριο ένα νέο οδηγό για τον τρόπο, τι µορφέ και τι προοπτικέ τη ευρωπα κή εδαφική συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένων των Ευρωπα κών Οµίλων Εδαφική Συνεργασία και τι Στρατηγικέ για τι Μακροπεριφέρειε. ://ec ec.europa europa.eu eu/regional regional_policy policy/information information/p df/brochures brochures/etc etc_book book_lr lr.pdf συµπληρώνουν του ελλείποντε κρίκου στη σπονδυλική στήλη τη Ευρώπη στου τοµεί τη ενέργεια, των µεταφορών και τη ψηφιακή τεχνολογία. Επίση, θα καταστήσει την οικονο- µία τη Ευρώπη περισσότερο οικολογική, προωθώντα καθαρότερου τρόπου µεταφορά και ευρυζωνικέ συνδέσει υψηλή ταχύτητα και διευκολύνοντα τη χρήση ανανεώσιµη ενέργεια σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Εξάλλου, η χρηµατοδότηση των ενεργειακών δικτύων θα ενισχύσει την ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά ενέργεια, θα µειώσει την ενεργειακή εξάρτηση τη ΕΕ και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασµού. Για να βοηθήσει τη χρηµατοδότηση «Συνδέοντα την Ευρώπη», η Επιτροπή ενέκρινε επίση την εντολή για την Πρωτοβουλία για τα Οµόλογα Έργου στο πλαίσιο τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία θα είναι ένα από τα µέσα επιµερισµού του κινδύνου όπου θα µπορεί να στρέφεται η διευκόλυνση για να προσελκύει χρηµατοδότηση έργων από τον ιδιωτικό τοµέα. Η πιλοτική φάση θα ξεκινήσει τον επόµενο χρόνο. Συνδέοντα την Ευρώπη: Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο για την προώθηση ευρωπα κών δικτύων Η Ευρωπα κή Επιτροπή υπέβαλε στι 19 Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο χρηµατοδότηση ύψου 50 δισ. ευρώ για επενδύσει µε σκοπό τη βελτίωση των ευρωπα κών δικτύων στου τοµεί των µεταφορών, τη ενέργεια και τη ψηφιακή τεχνολογία. Η διευκόλυνση «Συνδέοντα την Ευρώπη» ( ΣΕ) θα χρηµατοδοτήσει έργα που ://ec ec.europa europa.eu eu/news news/energy energy/111019_ /111019_en en.htm Μακροπεριφέρεια Αδριατική -Ιονίου: Η Εδαφική Συνεργασία στη Μεσόγειο Κατά τη διάρκεια τη 92α συνόδου τη Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών τονίστηκε σε σχετική γνωµοδότηση ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική στην περιοχή τη Αδριατική και του Ιονίου, δεν µπορεί να περιλαµβάνει όλου του τοµεί παρέµβαση 8

9 Σχέδιο αναµόρφωση τη Κοινή Γεωργική Πολιτική Η Ευρωπα κή Επιτροπή παρουσίασε στι 12 Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο αναµόρφωση τη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) για µετά το Το σχέδιο αυτό προσβλέπει στην ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα τη γεωργία σε όλη την ΕΕ. Τα 10 σηµεία-κλειδιά τη αναµόρφωση είναι τα εξή : αλλά θα πρέπει να επικεντρώνεται στι προκλήσει και τι προβληµατικέ που τίθενται στο πλαίσιο από κοινού αξιολόγηση των εταίρων (προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντο, ενέργεια, κλιµατική αλλαγή, έρευνα και καινοτοµία κλπ.). Στην ίδια γνωµοδότηση επισηµαίνεται ότι η µακροπεριφέρεια, ω λειτουργικό χώρο, δεν έχει προκαθορισµένα όρια, ενώ υπενθυµίζεται ότι η αρχή των «τριών όχι» τη Ευρωπα κή Επιτροπή για τι µακροπεριφερειακέ στρατηγικέ (όχι σε νέου κανόνε, όχι σε νέα θεσµικά όργανα και όχι σε πρόσθετου πόρου ) θα πρέπει να συνοδεύεται από «τρία ναι»: υλοποίηση και παρακολούθηση των υφιστάµενων κανόνων στην µακροπεριφέρεια, δηµιουργία ενό εδαφικού διαύλου, δικτύου ή συνασπισµού περιφερειακών και τοπικών αρχών και κρατών µελών, συντονισµένη χρήση των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πόρων. aspx?pmi=ha5jdw%2bowsgo8wl1hsg2arz5lsn%2f ytluojj4tl7wyiw%3d 1) Καλύτερα στοχευµένε εισοδηµατικέ ενισχύσει που προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση 2) ραστικότερα και καταλληλότερα µέσα για καλύτερη αντιµετώπιση των νέων οικονοµικών προκλήσεων 3) Μια «περιβαλλοντική» πληρωµή µε στόχο τη µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα και τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων 4) Συµπληρωµατικέ επενδύσει για έρευνα και καινοτοµία 5) Πιο ανταγωνιστική και ισόρροπη τροφική αλυσίδα 6) Ενθαρρύνονται οι αγροπεριβαλλοντικέ πρωτοβουλίε 7) ιευκολύνεται η εγκατάσταση νέων αγροτών 8) Κίνητρα για την αγροτική απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα 9) Μεγαλύτερη προσοχή στι ευάλωτε περιοχέ 10) Μια απλούστερη και αποτελεσµατικότερη Κοινή Γεωργική Πολιτική ec.europa.eu/agriculture/cap-post post- 2013/legal-pr proposals/index_en.htm 9

10 ιεθνή Θέµατα Κατευθυντήριε γραµµέ για κοινωνικά περιεκτικέ και οικολογικέ πόλει Η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή των ΗΕ για την Ασία και τον Ειρηνικό, η οικονοµική Βέλτιστε πρακτικέ για τη διαχείριση τη βιοποικιλότητα Η σηµασία των εταιρικών σχέσεων για τη δηµιουργία εργαλείων για τη διαχείριση τη βιοποικιλότητα σε τοπικό επίπεδο αναδεικνύεται µέσα από την έκθεση του Φόρουµ για τι βιώσιµε πόλει που διοργανώθηκε τον περασµένο Αύγουστο στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα σηµαντικότερα σηµεία τη έκθεση µπορούν να συνοψιστούν στα εξή : επιτροπή των ΗΕ για τη Λατινική Αµερική και τι χώρε τη Καρα βική καθώ και το πρόγραµµα των ΗΕ για ανθρώπινου οικισµού σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο Columbia προετοίµασαν και δηµοσίευσαν κατευθυντήριε γραµµέ για την ανάπτυξη οικολογικά αποδοτικών και κοινωνικά περιεκτικών υποδοµών, παρέχοντα πρακτικά εργαλεία για του πολεοδόµου σχεδιαστέ για τη µεταρρύθµιση του αστικού σχεδιασµού και το σχεδιασµό των αστικών υποδοµών σύµφωνα µε τι αρχέ τη οικολογική αποδοτικότητα και τη κοινωνική περιεκτικότητα. Αυτέ οι αρχέ βασίζονται στη συσσωρευµένη γνώση και τι εµπειρίε πιλοτικών σχεδίων και επιµέρου περιπτώσεων από τα αστικά κέντρα τη Ασία και τη Λατινική Αµερική. human-services/seniors services/seniors-city.html city.html Η προστασία τη βιοποικιλότητα είναι κατεξοχήν τοπικό ζήτηµα και η µείωση των επιπτώσεων τη απώλειά τη σε τοπικό επίπεδο στα αστικά κέντρα επιβάλει στου φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση να δηµιουργεί εταιρικέ σχέσει για τη συλλογική αναζήτηση λύσεων. Τα αστικά κέντρα επιδρούν την τοπική, περιφερειακή και παγκόσµια βιοποικιλότητα. Εποµένω, είναι σηµαντικό οι πόλει να συντηρήσουν την τοπική βιοποικιλότητα µέσω τη αειφόρου χρήση πόρων πέραν τη εδαφική του επικράτεια. Είναι σηµαντικό για του δήµου να δηµιουργήσουν εταιρικέ σχέσει µε τοπικέ κοινωνίε, ακαδηµα κά ιδρύµατα και οργανώσει. Οι ολοκληρωµένε πολιτικέ βοηθούν στην ενσωµάτωση τη βιοποικιλότητα. human- services/seniors-city.html city.html 10

11 ιαβουλεύσει εναλλακτικέ λύσει σε αρκετά χαµηλό κόστο και µε τη βελτίωση τη στεγανότητα του εξοπλισµού όπου τα φθοριούχα αέρια δεν µπορούν να αντικατασταθούν από βιώσιµε εναλλακτικέ λύσει. Επιπλέον η Οδηγία 2006/40/ΕΚ σχετικά µε τι εκποµπέ των συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων οχηµάτων απαγορεύει τη χρήση των φθοριούχων αερίων µε δυναµικό θέρµανση του πλανήτη άνω των 150. Σε διεθνέ επίπεδο, η ΕΕ υποστηρίζει κατάλληλα µέτρα για τη φάση προ τα κάτω, δηλαδή τη σταδιακή µείωση τη παραγωγή και τη κατανάλωση υδροφθορανθράκων, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τι ουσίε που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντο. Η µείωση των εκποµπών φθοριούχων αερίων του θερµοκηπίου Νέα µέτρα σε επίπεδο ΕΕ Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να µειώσει τι εκποµπέ αερίων θερµοκηπίου κατά 80-95% (από τα επίπεδα του 1990) µέχρι το Για να επιτευχθεί αυτή η µείωση µε το χαµηλότερο κόστο ο οδικό χάρτη τη Επιτροπή για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα το 2050 δείχνει την προοπτική µείωση τη τάξη του 70-78% έω το Τα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου έχουν υψηλό δυναµικό θέρµανση του πλανήτη µέχρι και χιλιάδε φορέ υψηλότερε από το διοξείδιο του άνθρακα. Χρησιµοποιούνται ω ψυκτικά µέσα σε εξοπλισµού ψύξη, κλιµατισµού και αντλιών θερµότητα, διογκωτικά για αφρού. Αέρια µόνωση σε ηλεκτρικέ συσκευέ κπλ τα οποία διαρρέουν στην ατµόσφαιρα. Η Ευρωπα κή Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση για την επανεξέταση των διατάξεων του Κανονισµού για τα φθοριούχα αέρια. Η έκθεση βασίζεται σε αναλυτικέ εργασίε που έχουν αναληφθεί για λογαριασµό τη Επιτροπή, η οποία δείχνει ότι, χωρί τα σηµερινά µέτρα τη ΕΕ, για την αύξηση τη χρήση προ όντων και εξοπλισµού που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια, θα είχε οδηγήσει σε ένα διπλασιασµό των εκποµπών έω το Τα µέτρα αυτά αν εφαρµοστούν σωστά θα κρατήσουν σταθερέ τι εκποµπέ µέχρι το Ωστόσο, για να επιτευχθεί πραγµατική µείωση των αερίων θερµοκηπίου είναι απαραίτητη η περαιτέρω δράση σε κοινοτικό επίπεδο. Η έκθεση προσδιορίζει µια σειρά επιλογών πολιτική για τη µελλοντική νοµοθετική πρόταση τη Επιτροπή που αξίζει να εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο τη παρούσα διαβούλευση από όλου του ενδιαφερόµενου φορεί. Ο Κανονισµό υπ αριθ.842/2006 για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου αποσκοπεί στη µείωση των εκποµπών, αποφεύγοντα τα φθοριούχα αέρια, όπου υπάρχουν διαθέσιµε Προθεσµία: 19 εκεµβρίου 2011 ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispat ch?form=fgases&lang=en 11

12 Σεµινάρια Κατάρτιση Ευρωπα κό Ινστιτούτο ηµόσια ιοίκηση (EIPA ( EIPA) The New European Rules on Concessions: What Will They Mean in Practice? Ηµεροµηνία: εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4480 Embracing the Future of Communication: Putting Social Media to use in Public Administration Ηµεροµηνία: εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4815 Understanding Decision-Making in the European Union: Principles, Procedures and Practice Ηµεροµηνία: 1-2 εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4315 Financial Management and Audit of EU Structural Funds Ηµεροµηνία: 1-2 εκεµβρίου 2011 Τόπος: Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338 Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU Institutions and Member States Ηµεροµηνία: εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://se seminars minars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4433 How Can Member States Better Promote Cross- Border Mobility? Free Movement of Persons, Recognition of Qualifications and Social Security Rights Ηµεροµηνία: εκεµβρίου εµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4821 Making Europe More Energy Efficient Ηµεροµηνία: 5-6 εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4500 ty/one/&tid=4500 Performance Management in the Context of Total Quality Management Ηµεροµηνία: 7-9 εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=

13 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση Σύγχρονη Πόλη. Η ιακυβέρνηση τη Ελευθερία Reinventing Local and Regional Economies (Public Administration and Public Policy) Σελ.334 Patrick Joyce Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ Σελ.391 Dr. Gerald Gordon Εκδ. CRC PRESS Η πρόσφατη οικονοµική ιστορία των ΗΠΑ βρίθει από παραδείγµατα πόλεων που αντιµετώπισαν διαχειριστικά προβλήµατα. ιενεργώντα 70 συνεντεύξει µε στελέχη τοπικών αρχών αµερικανικών πόλεων που έφτασαν στα όρια τη πτώχευση, ο Dr. Gerald Gordon, πρόεδρο τη αναπτυξιακή αρχή στην κοµητεία Fairfax τη Βιρτζίνια, κατέγραψε στο ανωτέρω έργο του τα θεµελιώδη µαθήµατα για µια ενεργητική στρατηγική που τοποθετεί µια τοπική αρχή σε µια πορεία βιωσιµότητα και ευηµερία, ανεξαρτήτω δυσµενών οικονοµικών συνθηκών. εν πρόκειται τόσο για «συνταγέ» επιτυχία, όσο για τρόπου αποφυγή και πρόληψη φαινοµένων οικονοµική αποσταθεροποίηση. Η φιλελεύθερη διακυβέρνηση του κράτου και τη πόλη του 19ου αιώνα βασιζόταν στην "κυριαρχία τη ελευθερία ". Ω µορφή κυριαρχία, χρειαζόταν την παραγωγή ενό ορισµένου είδου πολιτών αλλά και προτύπων κοινωνική ζωή, κάτι που απαιτούσε τον µετασχηµατισµό τόσο τη υλική µορφή τη πόλη (τη χωροταξία, τη αρχιτεκτονική και των υποδοµών τη ) όσο και των τρόπων µε του οποίου κατοικούσαν σ' αυτήν οι ηγέτε, οι κάτοικοι και οι φύλακέ τη, σε πραγ- µατικό και φαντασιακό επίπεδο. Εστιάζοντα κυρίω στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ, ο Πάτρικ Τζόυ αναπτύσσει τι φουκωικέ προσεγγίσει στην ιστοριογραφία για να µελετήσει τι απρόσωπε, συχνά αόρατε, µορφέ τη κοινωνική διοίκηση και ελέγχου που βρίσκονται ενσωµατωµένε στι υποδοµέ τη σύγχρονη ζωή, καθώ και του τρόπου µε του οποίου οι µηχανισµοί αυτοί διαµορφώνουν τον πολιτισµό και την κοινωνική ζωή αλλά και γεννούν την αντίσταση. 13

14 Το µηνιαίο ελτίο ιεθνών και Ευρωπα κών Θεµάτων τη Τοπική Αυτοδιοίκηση εκδίδεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν µέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική σα διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ελτίου, µπορείτε να το κάνετε µέσω τη κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση : Ελληνική YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σταδίου 27 Τ.Κ Αθήνα Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ρ.αντώνιος Καρβούνης Τηλ: Fax: Ε-mail: Ιστοσελίδα: 14

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Α.Π. 2897

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Α.Π. 2897 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΙ Α ΒιώσιμηΑνάπτυξηκαι5η Προγραμματική Περίοδος: Το Ρέθυμνο ήμος-πιλότος στο ΣΕΣ Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα