Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 3 ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 5 Ευρωπαϊκά Θέµατα 6 ιεθνή Θέµατα 10 ιαβουλεύσει 11 Σεµινάρια Κατάρτισης 12 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 13 Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο Ευφυεί Πόλει και Κοινότητε τη Ευρώπη Ισότητα Φύλων και Οικονοµική Κρίση Συνέδριο για την Πολιτιστική Κληρονοµιά των Πόλεων ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τεύχος 18 Έτος 2 εκέµβριος 2011 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Προσκλήσεις-Προθεσµίες 1. Ευφυεί Πόλει και Κοινότητε τη Ευρώπη (7 ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ) Στην Ανακοίνωση τη Ευρωπα κή Επιτροπή µε τίτλο Επενδύοντα στην Ανάπτυξη Τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών άνθρακα (2009) επισηµάνθηκε ότι η Πρωτοβουλία Ευφυεί Πόλει και Κοινότητε θα ήταν το καταλληλότερο µέσο για να καταστεί η παραγωγή και χρήση τη ενέργεια στι πόλει περισσότερο βιώσιµη και αποδοτική. Στη συνέχεια, το Νοέµβριο του 2010, στην Ανακοίνωση τη Επιτροπή Ενέργεια Μια Στρατηγική για ανταγωνιστική, βιώσιµη και ασφαλή ενέργεια τονίστηκε ότι οι Ευφυεί Πόλει θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη µεγάλη κλίµακα καινοτόµων τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών άνθρακα. Τέλο, στι 4 Φεβρουαρίου τ.ε., το Ευρωπα κό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκκινήσει την πρωτοβουλία για ενεργειακά αποδοτικέ λύσει στι πόλει. Η διακήρυξη για του Πολίτε τη Ευρώπη Η Νέα Αρχιτεκτονική τη Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ Οδηγό για την Εδαφική Συνεργασία Σχέδιο αναµόρφωση τη Κοινή Αγροτική Πολιτική Η εδαφική συνεργασία στη Μεσόγειο: Η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου

2 12 Κατόπιν τούτου, µε τη συµµετοχή άνω των 500 εκπροσώπων φορέων τη ευρωπα κή τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεων πραγµατοποιήθηκε στι 21 Ιουνίου τ.ε. στι Βρυξέλλε το ιδρυτικό συνέδριο τη Κοινοτική Πρωτοβουλία «Ευρωπα κέ Ευφυεί Πόλει και Κοινότητε». Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ω στόχο να ενισχύσει τη διάδοση των ορθών πρακτικών των τοπικών αρχών για θέµατα ενέργεια και να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Μέσω αυτού, η Επιτροπή επιθυµεί να καταστήσει εµπορικά ενδιαφέρουσε τι τεχνολογίε και λύσει χαµηλών εκποµπών άνθρακα, µε τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακα µε τη βοήθεια αστικών projects. Εν προκειµένω, η εν λόγω πρωτοβουλία θα υποστηρίξει έναν περιορισµένο αριθµό σχετικά µεγάλων πόλεων και περιφερειών που λαµβάνουν πρωτοπόρα µέτρα για την επίτευξη φιλόδοξων κλιµατικών στόχων µέσω τη βιώσιµη χρήση και παραγωγή ενέργεια. Αυτό θα απαιτήσει συστηµικέ προσεγγίσει και οργανωτική καινοτοµία, περιλαµβάνοντα την ενεργειακή απόδοση, τι τεχνολογίε χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και την έξυπνη διαχείριση τη προσφορά και ζήτηση. Συγκεκριµένα, τα µέτρα στα πεδία των κτιρίων, των τοπικών ενεργειακών δικτύων και των µεταφορών θα αποτελέσουν τι κύριε συνιστώσε τη Πρωτοβουλία. Η Πρωτοβουλία θα βασιστεί σε άλλε πρωτοβουλίε του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΣΣΕΤ), ιδιαίτερα στην Πρωτοβουλία Solar Europe και στην Πρωτοβουλία European Electricity Grid όπω και σε µία σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για Κτίρια και Πράσινα Αυτοκίνητα στο πλαίσιο τη ΕΕ, η οποία δηµιουργήθηκε µε αφορµή το Ευρωπα κό Σχέδιο για την Ανάκαµψη τη Οικονοµία. Η πρώτη πρόσκληση υποβολή προτάσεων δηµοσιεύθηκε στι 19 Ιουλίου τ.ε. και αφορά την επιλογή σχεδίων στα ζητήµατα τη ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακών δικτύων και παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργεια, καθώ και θέµατα όπω η θέρµανση, οι µεταφορέ, η διαχείριση απορριµµάτων και υδάτινων πόρων συνολικού προ πολογισµού 40 εκατ. ευρώ. Σε καθένα από τα σχέδια θα πρέπει να συµµετάσχουν τουλάχιστον 3 πόλει. Τα κτίρια, οι δηµόσιε µεταφορέ και τα ενεργειακά πλέγµατα αποτελούν τι τρει επιλέξιµε θεµατικέ δράσει τη εν λόγω πρόσκληση. Προθεσµία: 1 εκεµβρίου 2011 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωση Υπόψιν κκ. Γ. Μαζιώτη και Κων/νο Καραµάνη Τηλ: & Ιστοσελίδα πρόσκληση : ec.europa.eu/research/ participants/portal/page/cooperation?callidentifier=fp7-energy- SMARTCITIES

3 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. ήµο Ηρακλείου: Ισότητα των Φύλων & Οικονοµική Κρίση (Ευρωπα κό Πρόγραµµα Ευρώπη για του Πολίτε, ) 2013 ) Ο ήµο Ηρακλείου µέσω του Τµήµατο Ευρωπα κών Προγραµµάτων προχώρησε στην διοργάνωση συνεδρίου µε τίτλο «Η Ισότητα των ύο Φύλων σε περίοδο Οικονοµική Κρίση» από τι 26/6/2011 έω την 1/7/2011 µέσω του προγράµµατο «Ευρώπη για του Πολίτε» µε θέµα την «Κοινωνικοποίηση των εξαρτωµένων ατόµων µέσα στα πλαίσια τη πρακτική εφαρµογή του Ευρωπα κού Χάρτη Ισότητα των Φύλων στι τοπικέ κοινωνίε». Στι εργασίε του συνεδρίου έλαβαν µέρο ω οµιλητέ αξιόλογοι επιστήµονε και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια τoυ συνεδρίου εκφράστηκαν οι προβληµατισµοί των συµµετεχόντων από όλα τα κράτη- µέλη για την οικονοµική κρίση και παρουσιάστηκαν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι φορεί Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τα γυναικεία σωµατεία για την έξοδο από αυτήν. Στο πλαίσιο του Προγράµµατο διοργανώθηκαν πέντε διαφορετικά συνέδρια µε τη συνδροµή διακεκριµένων επιστηµόνων και διεθνών προσκεκληµένων που έδωσαν ενεργό παρών κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Ο προ πολογισµό του προγράµµατο που είχε χρονική διάρκεια δύο χρόνια από την 1η Μαρτίου 2010 έω και 27 Φεβρουαρίου 2012 αφορούσε την χρηµατοδότηση δράσεων σε 4 ήµου (Θεσσαλονίκη, Λεµεσού, Φιλιππούπολη και Ηρακλείου) και ανέρχεται στο ποσό των περίπου ευρώ. Η χρηµατοδότηση αφορούσε στην ανάπτυξη ενό οργανωµένου οδηγού ένταξη κοινωνικών οµάδων όπω οι γυναίκε, τα ΑΜΕΑ, οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. ήµο Ηρακλείου Τµήµα Ευρωπα κών Προγραµµάτων Υπόψιν κα. Ιωάννα Καρυωτάκη Τηλ:

4 12 2. ήµο Τρικκαίων: Έξυπνε Οικίε Ασθενών µε Άνοια (7 ο Πρόγραµµα µµα-πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ) Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το 2o Workshop για το έργο ΙSISEMD τηλε-παρακολούθηση «έξυπνων οικιών» ασθενών µε άνοια, στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΕΕ, από το ήµο Τρικκαίων, καθώ και το Workshop από του εκπρόσωπου των τεσσάρων ευρωπα κών ήµων που συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα (Τρίκαλα- Ελλάδα, Frederikshavn- ανία, Lappeenranta- Φινλανδία, Belfast-Ηνωµένο Βασίλειο) και του τεχνικού εταίρου, όπου έγινε η παρουσίαση τη πορεία και ολοκλήρωση του Ευρωπα κού Προγράµµατο ISISEMD στο ήµο Τρικκαίων του τελευταίου 12 µήνε. Το ISISEMD αποτέλεσε µία ακόµη πρωτοποριακή υπηρεσία του ήµου Τρικκαίων, µε στόχο την αναβάθµιση και επέκταση των υπαρχόντων υπηρεσιών τηλεφροντίδα, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. Συγκεκριµένα, µέσω του ευρωπα κού προγράµµατο ISISEMD εξοπλίστηκαν εδώ και ένα χρόνο δωρεάν κατοικίε ασθενών µε ήπια άνοια, που επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µετατρέποντα έτσι το σπίτι του σε «έξυπνε οικίε», οι οποίε είναι σε θέση να ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοια του ήµου Τρικκαίων ή/και του συγγενεί του ασθενή για κάποιο πρόβληµα ή κίνδυνο λόγω προβληµάτων µνήµη του ασθενή. Οι "έξυπνε " αυτέ οικίε διαθέτουν αισθητήρε, που είναι σε θέση να ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοια και του συγγενεί του ασθενού για κάποιο πρόβληµα ή κίνδυνο, λόγω των προβληµάτων µνήµη του ασθενού (π.χ. ξεχασµένο διακόπτη ηλεκτρική κουζίνα, ανοιχτή πόρτα, απώλεια προσανατολισµού σε εξωτερικό χώρο, αδυναµία εκτέλεση µια εργασία κτλ). Στο Πρόγραµµα ISISEMD (Intelligent System for ιndependent living and self care of seniors with cognitive problems οr mild dementia) συµµετέχουν συνολικά 12 εταίροι από όλη την Ευρώπη, όπω ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονική υγεία κι εταιρίε νέων τεχνολογιών. Από την Ελλάδα συµµετέχει ο ήµο Τρικκαίων σε συνεργασία µε την εταιρεία Converge ICT Solutions & Services Α.Ε., µέλο του οµίλου PRC Group, καθώ και το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. ήµο Τρικκαίων Ε-Trikala Α.Ε. Στρατηγού Σαράφη Τρίκαλα Τηλ: Ιστοσελίδα έργου: 4

5 12 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπαϊκά) Αστικό ηµόσιο Χώρο - Οικονοµικά και ιαχείριση (Κατοβίτσε, εκεµβρίου 2011) Το Πανεπιστήµιο Οικονοµικών του Κατοβίτσε (Πολωνία) διοργανώνει συνέδριο µε θέµα την οικονοµική αξία του δηµόσιου χώρου και, εν προκειµένω, τι εθνικοί φορεί καλούνται για ανταλλαγή απόψεων, προσεγγίσεων και ιδεών για τη διατήρηση και ανάπτυξη τη ιστορική κληρονοµιά στην ευρωπα κή πόλη του αύριο. Πληρφορίε : D8288FBFF7C046239A201D18A9A4E4/INUW/DE/H ome/homepage node.html? nnn=true µεθόδου οικονοµική εκτίµηση του αστικού δηµόσιου χώρου και του αστικού τοπίου, τη διακυβέρνηση του αστικού δηµόσιου χώρου, τη δηµιουργία νέων λειτουργιών και τι χρήσει του δηµόσιου χώρου κ.α. ://www ersa.org org/home home/article article/urban urban-public public- space-economics economics-and Η Αστική ιάσταση τη Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ (Βαρσοβία, εκεµβρίου 2011) Οι πρακτικέ όψει τη αστική διάσταση τη πολιτική συνοχή τη ΕΕ και εν προκειµένω του ρόλου των πόλεων στην υλοποίηση τη Η Πολιτιστική Κληρονοµιά των Πόλεων (Βερολίνο, εκεµβρίου 2011) Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Κατασκευών και Αστική Ανάπτυξη τη Γερµανία διοργανώνει διεθνέ συνέδριο µε θέµα την κληρονοµιά και τη µνήµη των πόλεων καθώ και τι νέε ευκαιρίε για µια ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη. Ο ρόλο των πόλεων, του πολιτισµού και τη συντήρηση τη ιστορική κληρονοµιά σε συνδυασµό µε εθνικέ και διεθνεί βέλτιστε πρακτικέ θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτηση σχετικά µε την ευρωπα κή πολιτική για την αρχιτεκτονική κληρονοµιά. Ευρωπα κά δίκτυα και στρατηγική ΕΕ2020 αποτελεί το θέµα του 4 ου ετήσιου συνεδρίου του ευρωπα κού δικτύου για την αστική γνώση (EUKN) που πραγµατοποιείται στη Βαρσοβία υπό την αιγίδα τη Πολωνική Προεδρία του Συµβουλίου τη ΕΕ. UKN_Annual_Conference_2011 5

6 Ευρωπα κά Θέµατα Πολίτε τη Ευρώπη - Ευρωπα κό Συνέδριο για τον Ενεργό Πολίτη και τι Αδελφοποιήσει Με τη συµµετοχή άνω των 300 συµµετεχόντων από 31 ευρωπα κέ χώρε και υπό την αιγίδα τη Πολωνική Προεδρία πραγµατοποιήθηκε στο Ρύµπνικ από 29 Σεπτεµβρίου έω την 1 η Οκτωβρίου τ.ε. το πανευρωπα κό συνέδριο για τι αδελφοποιήσει πόλεων του Συµβουλίου των Ευρωπα κών ήµων και Περιφερειών (CEMR). Ο πρόεδρο του CEMR και δήµαρχο τη Στουτγκάρδη, κ. Wolfgang Schuster, υπογράµµισε τον ενεργό ρόλο των πολιτών στην µελλοντική ευρωπα κή ολοκλήρωση. Μάλιστα, ο δήµαρχο του Ρύµπνικ, κ.adam Fudali, τόνισε ότι η οικονοµική συνδροµή τη ΕΕ στην πόλη του και σε άλλε πολωνικέ τοπικέ αρχέ οδήγησε σε γενναίε επενδυτικέ στρατηγικέ. Ειδικότερα, οι δεσµοί αδελφοποίηση µε άλλου αλλοδαπού οργανισµού επέτρεψαν στην πολωνική πόλη να επιδείξει τη µεταµόρφωσή τη σε διεθνέ επίπεδο. Στη διάρκεια τη δεύτερη ηµέρα του συνεδρίου συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν την Ευρώπη χωρί σύνορα, τη φυλετική ισότητα και τι αδελφοποιήσει πόλεων ω µέσο σύγκλιση των ευρωπα κών λαών. Επίση συζητήθηκε το ζήτηµα τη εκπαίδευση ω µέσου προώθηση τη ευρωπα κή ιδιότητα του πολίτη και το άνοιγµα τη Ευρώπη στι γειτονικέ τη περιφέρειε. Την τελευταία ηµέρα του συνεδρίου, οι συµµετέχοντε είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν τρόπου προώθηση τη ενεργού ιδιότητα του πολίτη και τη ποικιλοµορφία ω ευκαιρία και πρόκληση. Στην τελική διακήρυξη του συνεδρίου επισηµαίνεται η ανάγκη για µια νέα µορφή διακυβέρνηση στην Ευρώπη, όπου θα µετέχουν οι τοπικέ, περιφερειακέ, εθνικέ αρχέ, καθώ και η κοινωνία πολιτών, οικονοµικοί δρώντε και ο ακαδηµα κό κόσµο. Περαιτέρω, υπογραµ- µίζεται ο ρόλο των αδελφοποιήσεων πόλεων στην ενδυνάµωση του διαλόγου και τη φιλία µεταξύ των λαών και στην ευαισθητοποίηση για του άλλου πολιτισµού. Ιδιαίτερα δόθηκε έµφαση στην οικονοµική ενίσχυση που παρέχει η ΕΕ στι αδελφοποιήσει πόλεων µέσω του προγράµµατο Ευρώπη για του Πολίτε, και προτάθηκε η αύξηση του προ πολογισµού του για την περίοδο στο ύψο των 495 εκ. ευρώ (1 ευρώ ανά ευρωπαίο πολίτη). 6

7 Η Νέα Αρχιτεκτονική τη Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ Η πολιτική τη EE για τη συνοχή υπήρξε δύναµη αλλαγή κατά την περασµένη δεκαετία, συµβάλλοντα πραγµατικά στη σύγκλιση και την ανάπτυξη στην ΕΕ και δηµιουργώντα άµεσα πάνω από ένα εκατοµµύριο θέσει εργασία, επενδύοντα στην κατάρτιση για τη βελτίωση τη απασχολησιµότητα άνω των δέκα εκατοµµυρίων ατόµων, συγχρηµατοδοτώντα την κατασκευή άνω των χλµ αυτοκινητοδρόµων και χλµ σιδηροδροµικών γραµµών και δηµιουργώντα τουλάχιστον µικροµεσαίε επιχειρήσει (ΜME). Για να συνεχίσει το έργο αυτό στο µέλλον και να ενισχύσει την επικέντρωση στι ευρωπα κέ οικονοµικέ προτεραιότητε, η Ευρωπα κή Επιτροπή ενέκρινε στι 6 Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο δέσµη νοµοθετικών µέτρων για την πολιτική για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014 έω Αυτή η δέσµη έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση ανά την Ευρώπη, στοχοθετώντα τι επενδύσει τη ΕΕ, καθώ και για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσει τη ΕΕ στοχεύουν στην ατζέντα τη Ευρώπη για ανάπτυξη και απασχόληση («Ευρώπη 2020»). Η δέσµη νοµοθετικών µέτρων περιλαµβάνει: Έναν γενικό κανονισµό που καθορίζει του κοινού κανόνε που διέπουν το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ), το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ταµείο Συνοχή, το Ευρωπα κό Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπα κό Ταµείο Θάλασσα και Αλιεία (ΕΤΘΑ). Αυτό θα επιτρέψει τον καλύτερο συνδυασµό των ταµείων για εντονότερο αντίκτυπο τη δράση τη ΕΕ. Τρει ειδικού κανονισµού για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχή. ύο κανονισµού που αφορούν τον στόχο «Ευρωπα κή εδαφική συνεργασία» και τον «Ευρωπα κό όµιλο εδαφική συνεργασία» (ΕΟΕΣ). ύο κανονισµού σχετικά µε το Ευρωπα κό Ταµείο Προσαρµογή στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) και το Πρόγραµµα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτοµία. Ανακοίνωση για το Ταµείο Αλληλεγγύη Τη Ευρωπα κή Ένωση (ΤΑΕΕ). Οι προτάσει αυτέ θα συζητηθούν πλέον στο πλαίσιο του Συµβουλίου και του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου µε σκοπό την έγκρισή του έω το τέλο του 2012, ώστε να καταστεί δυνατό να ξεκινήσει µια νέα γενιά προγραµµάτων τη πολιτική για τη συνοχή το Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τη διάθεση 336 δισ. ευρώ για τα µέσα τη πολιτική για τη συνοχή την περίοδο ec.europa.eu/regional_policy/what/future/p roposals_2014_2020_en.cfm 7

8 12 Εδαφική Συνεργασία: ηµιουργώντα γέφυρε µεταξύ των λαών Η Γενική ιεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπα κή Επιτροπή δηµοσίευσε τον περασµένο Σεπτέµβριο ένα νέο οδηγό για τον τρόπο, τι µορφέ και τι προοπτικέ τη ευρωπα κή εδαφική συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένων των Ευρωπα κών Οµίλων Εδαφική Συνεργασία και τι Στρατηγικέ για τι Μακροπεριφέρειε. ://ec ec.europa europa.eu eu/regional regional_policy policy/information information/p df/brochures brochures/etc etc_book book_lr lr.pdf συµπληρώνουν του ελλείποντε κρίκου στη σπονδυλική στήλη τη Ευρώπη στου τοµεί τη ενέργεια, των µεταφορών και τη ψηφιακή τεχνολογία. Επίση, θα καταστήσει την οικονο- µία τη Ευρώπη περισσότερο οικολογική, προωθώντα καθαρότερου τρόπου µεταφορά και ευρυζωνικέ συνδέσει υψηλή ταχύτητα και διευκολύνοντα τη χρήση ανανεώσιµη ενέργεια σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Εξάλλου, η χρηµατοδότηση των ενεργειακών δικτύων θα ενισχύσει την ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά ενέργεια, θα µειώσει την ενεργειακή εξάρτηση τη ΕΕ και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασµού. Για να βοηθήσει τη χρηµατοδότηση «Συνδέοντα την Ευρώπη», η Επιτροπή ενέκρινε επίση την εντολή για την Πρωτοβουλία για τα Οµόλογα Έργου στο πλαίσιο τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία θα είναι ένα από τα µέσα επιµερισµού του κινδύνου όπου θα µπορεί να στρέφεται η διευκόλυνση για να προσελκύει χρηµατοδότηση έργων από τον ιδιωτικό τοµέα. Η πιλοτική φάση θα ξεκινήσει τον επόµενο χρόνο. Συνδέοντα την Ευρώπη: Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο για την προώθηση ευρωπα κών δικτύων Η Ευρωπα κή Επιτροπή υπέβαλε στι 19 Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο χρηµατοδότηση ύψου 50 δισ. ευρώ για επενδύσει µε σκοπό τη βελτίωση των ευρωπα κών δικτύων στου τοµεί των µεταφορών, τη ενέργεια και τη ψηφιακή τεχνολογία. Η διευκόλυνση «Συνδέοντα την Ευρώπη» ( ΣΕ) θα χρηµατοδοτήσει έργα που ://ec ec.europa europa.eu eu/news news/energy energy/111019_ /111019_en en.htm Μακροπεριφέρεια Αδριατική -Ιονίου: Η Εδαφική Συνεργασία στη Μεσόγειο Κατά τη διάρκεια τη 92α συνόδου τη Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών τονίστηκε σε σχετική γνωµοδότηση ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική στην περιοχή τη Αδριατική και του Ιονίου, δεν µπορεί να περιλαµβάνει όλου του τοµεί παρέµβαση 8

9 Σχέδιο αναµόρφωση τη Κοινή Γεωργική Πολιτική Η Ευρωπα κή Επιτροπή παρουσίασε στι 12 Οκτωβρίου τ.ε. σχέδιο αναµόρφωση τη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) για µετά το Το σχέδιο αυτό προσβλέπει στην ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα τη γεωργία σε όλη την ΕΕ. Τα 10 σηµεία-κλειδιά τη αναµόρφωση είναι τα εξή : αλλά θα πρέπει να επικεντρώνεται στι προκλήσει και τι προβληµατικέ που τίθενται στο πλαίσιο από κοινού αξιολόγηση των εταίρων (προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντο, ενέργεια, κλιµατική αλλαγή, έρευνα και καινοτοµία κλπ.). Στην ίδια γνωµοδότηση επισηµαίνεται ότι η µακροπεριφέρεια, ω λειτουργικό χώρο, δεν έχει προκαθορισµένα όρια, ενώ υπενθυµίζεται ότι η αρχή των «τριών όχι» τη Ευρωπα κή Επιτροπή για τι µακροπεριφερειακέ στρατηγικέ (όχι σε νέου κανόνε, όχι σε νέα θεσµικά όργανα και όχι σε πρόσθετου πόρου ) θα πρέπει να συνοδεύεται από «τρία ναι»: υλοποίηση και παρακολούθηση των υφιστάµενων κανόνων στην µακροπεριφέρεια, δηµιουργία ενό εδαφικού διαύλου, δικτύου ή συνασπισµού περιφερειακών και τοπικών αρχών και κρατών µελών, συντονισµένη χρήση των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πόρων. aspx?pmi=ha5jdw%2bowsgo8wl1hsg2arz5lsn%2f ytluojj4tl7wyiw%3d 1) Καλύτερα στοχευµένε εισοδηµατικέ ενισχύσει που προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση 2) ραστικότερα και καταλληλότερα µέσα για καλύτερη αντιµετώπιση των νέων οικονοµικών προκλήσεων 3) Μια «περιβαλλοντική» πληρωµή µε στόχο τη µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα και τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων 4) Συµπληρωµατικέ επενδύσει για έρευνα και καινοτοµία 5) Πιο ανταγωνιστική και ισόρροπη τροφική αλυσίδα 6) Ενθαρρύνονται οι αγροπεριβαλλοντικέ πρωτοβουλίε 7) ιευκολύνεται η εγκατάσταση νέων αγροτών 8) Κίνητρα για την αγροτική απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα 9) Μεγαλύτερη προσοχή στι ευάλωτε περιοχέ 10) Μια απλούστερη και αποτελεσµατικότερη Κοινή Γεωργική Πολιτική ec.europa.eu/agriculture/cap-post post- 2013/legal-pr proposals/index_en.htm 9

10 ιεθνή Θέµατα Κατευθυντήριε γραµµέ για κοινωνικά περιεκτικέ και οικολογικέ πόλει Η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή των ΗΕ για την Ασία και τον Ειρηνικό, η οικονοµική Βέλτιστε πρακτικέ για τη διαχείριση τη βιοποικιλότητα Η σηµασία των εταιρικών σχέσεων για τη δηµιουργία εργαλείων για τη διαχείριση τη βιοποικιλότητα σε τοπικό επίπεδο αναδεικνύεται µέσα από την έκθεση του Φόρουµ για τι βιώσιµε πόλει που διοργανώθηκε τον περασµένο Αύγουστο στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα σηµαντικότερα σηµεία τη έκθεση µπορούν να συνοψιστούν στα εξή : επιτροπή των ΗΕ για τη Λατινική Αµερική και τι χώρε τη Καρα βική καθώ και το πρόγραµµα των ΗΕ για ανθρώπινου οικισµού σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο Columbia προετοίµασαν και δηµοσίευσαν κατευθυντήριε γραµµέ για την ανάπτυξη οικολογικά αποδοτικών και κοινωνικά περιεκτικών υποδοµών, παρέχοντα πρακτικά εργαλεία για του πολεοδόµου σχεδιαστέ για τη µεταρρύθµιση του αστικού σχεδιασµού και το σχεδιασµό των αστικών υποδοµών σύµφωνα µε τι αρχέ τη οικολογική αποδοτικότητα και τη κοινωνική περιεκτικότητα. Αυτέ οι αρχέ βασίζονται στη συσσωρευµένη γνώση και τι εµπειρίε πιλοτικών σχεδίων και επιµέρου περιπτώσεων από τα αστικά κέντρα τη Ασία και τη Λατινική Αµερική. human-services/seniors services/seniors-city.html city.html Η προστασία τη βιοποικιλότητα είναι κατεξοχήν τοπικό ζήτηµα και η µείωση των επιπτώσεων τη απώλειά τη σε τοπικό επίπεδο στα αστικά κέντρα επιβάλει στου φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση να δηµιουργεί εταιρικέ σχέσει για τη συλλογική αναζήτηση λύσεων. Τα αστικά κέντρα επιδρούν την τοπική, περιφερειακή και παγκόσµια βιοποικιλότητα. Εποµένω, είναι σηµαντικό οι πόλει να συντηρήσουν την τοπική βιοποικιλότητα µέσω τη αειφόρου χρήση πόρων πέραν τη εδαφική του επικράτεια. Είναι σηµαντικό για του δήµου να δηµιουργήσουν εταιρικέ σχέσει µε τοπικέ κοινωνίε, ακαδηµα κά ιδρύµατα και οργανώσει. Οι ολοκληρωµένε πολιτικέ βοηθούν στην ενσωµάτωση τη βιοποικιλότητα. human- services/seniors-city.html city.html 10

11 ιαβουλεύσει εναλλακτικέ λύσει σε αρκετά χαµηλό κόστο και µε τη βελτίωση τη στεγανότητα του εξοπλισµού όπου τα φθοριούχα αέρια δεν µπορούν να αντικατασταθούν από βιώσιµε εναλλακτικέ λύσει. Επιπλέον η Οδηγία 2006/40/ΕΚ σχετικά µε τι εκποµπέ των συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων οχηµάτων απαγορεύει τη χρήση των φθοριούχων αερίων µε δυναµικό θέρµανση του πλανήτη άνω των 150. Σε διεθνέ επίπεδο, η ΕΕ υποστηρίζει κατάλληλα µέτρα για τη φάση προ τα κάτω, δηλαδή τη σταδιακή µείωση τη παραγωγή και τη κατανάλωση υδροφθορανθράκων, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τι ουσίε που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντο. Η µείωση των εκποµπών φθοριούχων αερίων του θερµοκηπίου Νέα µέτρα σε επίπεδο ΕΕ Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να µειώσει τι εκποµπέ αερίων θερµοκηπίου κατά 80-95% (από τα επίπεδα του 1990) µέχρι το Για να επιτευχθεί αυτή η µείωση µε το χαµηλότερο κόστο ο οδικό χάρτη τη Επιτροπή για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα το 2050 δείχνει την προοπτική µείωση τη τάξη του 70-78% έω το Τα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου έχουν υψηλό δυναµικό θέρµανση του πλανήτη µέχρι και χιλιάδε φορέ υψηλότερε από το διοξείδιο του άνθρακα. Χρησιµοποιούνται ω ψυκτικά µέσα σε εξοπλισµού ψύξη, κλιµατισµού και αντλιών θερµότητα, διογκωτικά για αφρού. Αέρια µόνωση σε ηλεκτρικέ συσκευέ κπλ τα οποία διαρρέουν στην ατµόσφαιρα. Η Ευρωπα κή Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση για την επανεξέταση των διατάξεων του Κανονισµού για τα φθοριούχα αέρια. Η έκθεση βασίζεται σε αναλυτικέ εργασίε που έχουν αναληφθεί για λογαριασµό τη Επιτροπή, η οποία δείχνει ότι, χωρί τα σηµερινά µέτρα τη ΕΕ, για την αύξηση τη χρήση προ όντων και εξοπλισµού που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια, θα είχε οδηγήσει σε ένα διπλασιασµό των εκποµπών έω το Τα µέτρα αυτά αν εφαρµοστούν σωστά θα κρατήσουν σταθερέ τι εκποµπέ µέχρι το Ωστόσο, για να επιτευχθεί πραγµατική µείωση των αερίων θερµοκηπίου είναι απαραίτητη η περαιτέρω δράση σε κοινοτικό επίπεδο. Η έκθεση προσδιορίζει µια σειρά επιλογών πολιτική για τη µελλοντική νοµοθετική πρόταση τη Επιτροπή που αξίζει να εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο τη παρούσα διαβούλευση από όλου του ενδιαφερόµενου φορεί. Ο Κανονισµό υπ αριθ.842/2006 για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου αποσκοπεί στη µείωση των εκποµπών, αποφεύγοντα τα φθοριούχα αέρια, όπου υπάρχουν διαθέσιµε Προθεσµία: 19 εκεµβρίου 2011 ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispat ch?form=fgases&lang=en 11

12 Σεµινάρια Κατάρτιση Ευρωπα κό Ινστιτούτο ηµόσια ιοίκηση (EIPA ( EIPA) The New European Rules on Concessions: What Will They Mean in Practice? Ηµεροµηνία: εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4480 Embracing the Future of Communication: Putting Social Media to use in Public Administration Ηµεροµηνία: εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4815 Understanding Decision-Making in the European Union: Principles, Procedures and Practice Ηµεροµηνία: 1-2 εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4315 Financial Management and Audit of EU Structural Funds Ηµεροµηνία: 1-2 εκεµβρίου 2011 Τόπος: Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4338 Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU Institutions and Member States Ηµεροµηνία: εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://se seminars minars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4433 How Can Member States Better Promote Cross- Border Mobility? Free Movement of Persons, Recognition of Qualifications and Social Security Rights Ηµεροµηνία: εκεµβρίου εµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4821 Making Europe More Energy Efficient Ηµεροµηνία: 5-6 εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4500 ty/one/&tid=4500 Performance Management in the Context of Total Quality Management Ηµεροµηνία: 7-9 εκεµβρίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=

13 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση Σύγχρονη Πόλη. Η ιακυβέρνηση τη Ελευθερία Reinventing Local and Regional Economies (Public Administration and Public Policy) Σελ.334 Patrick Joyce Εκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ Σελ.391 Dr. Gerald Gordon Εκδ. CRC PRESS Η πρόσφατη οικονοµική ιστορία των ΗΠΑ βρίθει από παραδείγµατα πόλεων που αντιµετώπισαν διαχειριστικά προβλήµατα. ιενεργώντα 70 συνεντεύξει µε στελέχη τοπικών αρχών αµερικανικών πόλεων που έφτασαν στα όρια τη πτώχευση, ο Dr. Gerald Gordon, πρόεδρο τη αναπτυξιακή αρχή στην κοµητεία Fairfax τη Βιρτζίνια, κατέγραψε στο ανωτέρω έργο του τα θεµελιώδη µαθήµατα για µια ενεργητική στρατηγική που τοποθετεί µια τοπική αρχή σε µια πορεία βιωσιµότητα και ευηµερία, ανεξαρτήτω δυσµενών οικονοµικών συνθηκών. εν πρόκειται τόσο για «συνταγέ» επιτυχία, όσο για τρόπου αποφυγή και πρόληψη φαινοµένων οικονοµική αποσταθεροποίηση. Η φιλελεύθερη διακυβέρνηση του κράτου και τη πόλη του 19ου αιώνα βασιζόταν στην "κυριαρχία τη ελευθερία ". Ω µορφή κυριαρχία, χρειαζόταν την παραγωγή ενό ορισµένου είδου πολιτών αλλά και προτύπων κοινωνική ζωή, κάτι που απαιτούσε τον µετασχηµατισµό τόσο τη υλική µορφή τη πόλη (τη χωροταξία, τη αρχιτεκτονική και των υποδοµών τη ) όσο και των τρόπων µε του οποίου κατοικούσαν σ' αυτήν οι ηγέτε, οι κάτοικοι και οι φύλακέ τη, σε πραγ- µατικό και φαντασιακό επίπεδο. Εστιάζοντα κυρίω στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ, ο Πάτρικ Τζόυ αναπτύσσει τι φουκωικέ προσεγγίσει στην ιστοριογραφία για να µελετήσει τι απρόσωπε, συχνά αόρατε, µορφέ τη κοινωνική διοίκηση και ελέγχου που βρίσκονται ενσωµατωµένε στι υποδοµέ τη σύγχρονη ζωή, καθώ και του τρόπου µε του οποίου οι µηχανισµοί αυτοί διαµορφώνουν τον πολιτισµό και την κοινωνική ζωή αλλά και γεννούν την αντίσταση. 13

14 Το µηνιαίο ελτίο ιεθνών και Ευρωπα κών Θεµάτων τη Τοπική Αυτοδιοίκηση εκδίδεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν µέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική σα διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ελτίου, µπορείτε να το κάνετε µέσω τη κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση : Ελληνική YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σταδίου 27 Τ.Κ Αθήνα Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ρ.αντώνιος Καρβούνης Τηλ: Fax: Ε-mail: Ιστοσελίδα: 14

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας,

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2013» Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013 ΚΑΠµετάτο 2013 Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων β) /νσεις ιοίκησης 2) ήµους της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων β) /νσεις ιοίκησης 2) ήµους της Χώρας Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση Ελληνική Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Α.Π. 2897

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Α.Π. 2897 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο

Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα