ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)"

Transcript

1 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ ( ) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005

2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Λάρισας ( ) ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Λάρισας Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων Λάρισα Τελ ii

3 Περιεχόμενα Ειςαγωγή Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ ποιότητασ ςτο TEI Λάριςασ ύντομη Περιγραφή του ΣΕΙ Λάρισας ύσταση & Λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π ύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο ΣΕΙ Λάρισας Σο Ίδρυμα (τελέχωςη Υοιτητέσ Τποδομέσ) τελέχωση του Ιδρύματος Μέιε Δ.Π Δπηζηεκνληθνί θαη Δξγαζηεξηαθνί Σπλεξγάηεο Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό (ΔΤΠ) Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό Υοιτητές Γπλακηθό Φνηηεηώλ Δηζαγσγή Φνηηεηώλ Φαξαθηεξηζηηθά Φνηηεηώλ ΤΔΙ Λάξηζαο Τποδομές Κηηξηαθέο Υπνδνκέο Βηβιηνζήθε Γηθηπαθέο Υπεξεζίεο Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Υπνζηήξημεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Λεηηνπξγίαο Γνκή Απαζρόιεζεο Σηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΤΑ) Αγξόθηεκα Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο Φνηηεηηθό Δζηηαηόξην: Διοικητική Οργάνωση Υθηζηάκελε Οξγάλσζε Πξνηεηλόκελε Οξγάλσζε iii

4 2.4.3 Βειηίσζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο υμπεράσματα Προγράμματα πουδών Προγράμματα Προπτυχιακών πουδών Σύζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ (ECTS) θαη Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο (Diploma Supplement) Σπλνιηθή Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ από Απνθνίηνπο Προγράμματα Μεταπτυχιακών πουδών Απηνδύλακα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζε ζύκπξαμε κε άιια Ιδξύκαηα Σπκπξάμεηο ηνπ ΤΔΙ Λάξηζαο ζε Π.Μ.Σ. άιισλ ΑΔΙ υνεργασίες για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) Σθνπόο ηνπ ΙΓΒΔ Δθπαηδεπηηθνί Τνκείο Γξαζηεξηνπνίεζεο Πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ ή πινπνηνύληαη υμπεράσματα Διδακτικό Έργο Τποδομές διδασκαλίας Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων υμμετοχή φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία υμμετοχή φοιτητών στις εξετάσεις Πτυχιούχοι Αξηζκόο Πηπρηνύρσλ Αθαδεκατθέο επηδόζεηο πηπρηνύρσλ Γηάξθεηα ζπνπδώλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ Φρήση ΣΠΣ στο εκπαιδευτικό έργο Πξνεγκέλεο Υπεξεζίεο Τειεκαηηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε iv

5 4.7 υγγράμματα Αξιολόγηση διδακτικού έργου από τους Υοιτητές υμπεράσματα Δαπάνεσ Λειτουργίασ Κόςτοσ Υοίτηςησ Δαπάνες Λειτουργίας Κόστος Υοίτησης υμπεράσματα Ερευνητικό Έργο Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΣΕΙ Λάρισας Πιαίζην & Σθνπόο ιεηηνπξγίαο Γνκή & Σηειέρσζε Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γξαζηεξηόηεηα Σο Κέντρο Σεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας (ΚΣΕ/Θ) Πιαίζην & Σθνπόο ιεηηνπξγίαο Γνκή & Σηειέρσζε Δξεπλεηηθά Έξγα Μειινληηθή αλάπηπμε Ερευνητικά προγράμματα και έργα Επιστημονικές δημοσιεύσεις Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Γηεζλείο Βηβιηνκεηξηθέο Αλαθνξέο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο Σπλέδξηα - Δθδόζεηο υμπεράσματα Έργα Ανάπτυξησ Κ.Π.. Ε..Π.Α Χηφιακή ύγκλιση υμπεράσματα v

6 8. Διεθνείσ υνεργαςίεσ Γραφείο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κινητικότητα φοιτητών & εκπαιδευτικού προσωπικού Εξωτερικέσ αξιολογήςεισ των τμημάτων Σελικά ςυμπεράςματα Προτάςεισ υμπεράσματα Προτάσεις Πξνηάζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ ΤΔΙ Λάξηζαο θαη ην πξνζσπηθό Πξνηάζεηο πξνο ηελ Πνιηηεία Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α TA Π.1 - Ερευνητικό έργο ( ) Π.1.1 Ερευνητικές Προτάσεις Π.1.2 Εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί / βρίσκονται σε εξέλιξη Π.1.3 Αναλυτικός Πίνακας Ερευνητικών Προγραμμάτων Π.2 - Δημοςιεύςεισ ( ) Τ Ν Ο Δ Ε Τ Σ Ι Κ Ε Μ Ε Λ Ε Σ Ε Μ.1. - ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟΥΙΛ ΣΨΝ ΕΙΑΓΟΜΕΝΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ ΣΟ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ Ανάλυση Προφίλ Εισαγομένων Ανάλυση Προφίλ Εισαγομένων Μ.2. - ΑΝΑΛΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΠΣΤΦΙΟΤΦΨΝ ΣΟΤ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ Οι απόψεις των Πτυχιούχων (Δεκέμβριος 2010) Οι απόψεις των Πτυχιούχων (Ιούνιος 2011) Οι απόψεις των Πτυχιούχων (Δεκέμβριος. 2011) Μ.3. - ΑΝΑΛΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΥΟΙΣΗΣΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Μ.4. - ΜΕΛΕΣΗ ΦΡΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ vi

7 Μ.5. - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΙ ΥΟΙΣΗΣΙΚΕ ΕΣΙΕ ΣΟΤ ΣΕΙ/Λ Μ.6. - ΜΕΛΕΣΗ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ Μ.7. - ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΨΝ ΔΑΠΑΝΨΝ vii

8 viii

9 Εισαγωγή Θ παροφςα Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ του ΨΕΛ Οάριςασ για τθν τετραετία που περιλαμβάνει τα ακαδθμαϊκά ζτθ ζωσ και είναι θ πρϊτθ που γίνεται από τθ Πονάδα Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ του Λδρφματοσ, ςτα πλαίςια των Ρ. 3374/2005 και Ρ 3549/2007, μετά τθν κεςμοκζτθςθ των διαδικαςιϊν Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Ιδθ ζχει προθγθκεί θ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ για τθ διετία και που εκδόκθκε το Δεκζμβριο του Θ ΠΣ.ΔΛ.Υ. του ΨΕΛ Οάριςασ πιςτεφει ότι, πζρα από όςα προβλζπονται από τθ νομοκεςία για τθ διαωάνεια και λογοδοςία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων προσ τθν κοινωνία, οι διαδικαςίεσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και ιδιαίτερα αυτζσ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ δίνουν ςτο ίδρυμα τθν ευκαιρία αναςκόπθςθσ του ςυνολικοφ του ζργου, επιςιμανςθσ των τάςεων που καταγράωονται και ξεωεφγουν τθσ προςοχισ μζςα ςτθν ζνταςθ τθσ κακθμερινισ διαχείριςθσ και επίλυςθσ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηει ςιμερα θ Ανωτατθ Εκπαίδευςθ, του εντοπιςμοφ ςθμείων που χριηουν βελτίωςθσ και τελικά ςτθ διαμόρωωςθ μιασ ςτρατθγικισ που κα οδθγιςει ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Θ παροφςα ζκκεςθ περιζχει τθν, κατά τθ γνϊμθ μασ, πιο εκτεταμζνθ αναωορά ςτο εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο του ΨΕΛ Οάριςασ όπωσ καταγράωεται τθν τελευταία τετραετία. Χτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ ζκκεςθσ θ ΠΣΔΛΥ του ΨΕΛ Οάριςασ ζλαβε υπόψθ όλεσ τισ οδθγίεσ και τα πρότυπα ζντυπα και τα προςχζδια τθσ Αρχισ Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ (Α.Δ.Λ.Υ.), κακϊσ και τα ςτοιχεία που προςκόμιςαν τα Ψμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ και τα υποδείγματα που δόκθκαν από τθ ΠΣΔΛΥ του ΨΕΛ Οάριςασ (9395/ ζγγραωο). Θ ζκκεςθ περιλαμβάνει τθν καταγραωι, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ του ζργου και δράςεων των Ψμθμάτων του ΨΕΛ Οάριςασ. Υζρα από τα ςτοιχεία των Ετθςίων Χυγκεντρωτικϊν Εκκζςεων και των Εςωτερικϊν και Εξωτερικϊν Εκκζςεων Αξιολόγθςθσ των τμθμάτων του Λδρφματοσ, θ ζκκεςθ βαςίηεται και ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία και δεδομζνα από τα πλθροωοριακά ςυςτιματα του ιδρφματοσ, ςε επιμζρουσ μελζτεσ και αξιολογιςεισ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν που εκπόνθςε θ ΠΣΔΛΥ και ςε ςτοιχεία που παρείχαν οι υπθρεςίεσ του ΨΕΛ Οάριςασ. Υιο ςυγκεκριμζνα θ Εςωτερικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ των Ψμθμάτων του ΨΕΛ Οάριςασ αναωζρεται και αναλφει τθ ςτελζχωςι τουσ, τα προγράμματα προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν, τθν αξιολόγθςθ του διδακτικοφ τουσ ζργου, το επιτελοφμενο ερευνθτικό ζργο τθσ τελευταίασ 2ετίασ και τισ υωιςτάμενεσ υποδομζσ τουσ. Κεωροφμε ςθμαντικό πριν τθν παράκεςθ των ςτοιχείων τθσ ζκκεςθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ που αναωζρονται ςτο εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργων των ακαδθμαϊκϊν μονάδων του κακϊσ και τθ ςτελζχωςθ και τισ υποδομζσ, να αναωερκοφμε επίςθσ ςτθν πορεία υλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν διαςωάλιςθσ ποιότθτασ ςτο ΨΕΛ Οάριςασ τθν τελευταία διετία κακότι βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ΠΣΔΛΥ υπιρξε θ υιοκζτθςθ τθσ ωιλοςοωίασ και των πρακτικϊν τθσ Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ από όλεσ τισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ του ιδρφματοσ. 1

10 Χθμαντικό επίςθσ ςτοιχείο τθσ ζκκεςθσ κεωροφμε τθν προςπάκεια που ζγινε για πρϊτθ ωορά για τθν αποτίμθςθ των άμεςων και ζμμεςων δαπανϊν εκπαίδευςθσ και του κόςτουσ ωοίτθςθσ ςτισ ςχολζσ του Λδρφματοσ.. Δεδομζνου ότι θ προθγοφμενθ απόπειρα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ του Λδρφματοσ ζγινε πριν από 12 χρόνια, το 1999, ςτα πλαίςια μιασ πιλοτικισ προςπάκειασ του ΕΥΕΑΕΞ: Αποτίμθςθ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και Υαρεχόμενων Ωπθρεςιϊν των Λδρυμάτων Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτθν οποία εκελοντικά μετείχε το ΨΕΛ Οάριςασ, κεωροφμε ςκόπιμο να αναωερκοφμε ςυνοπτικά ςε ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τθν ανάπτυξθ του Λδρφματοσ κατά τθν τελευταία δεκαετία. Ψα τμιματα του ΨΕΛ αυξικθκαν από 12 (χωρίσ το Γενικό Ψμιμα Κετικϊν Επιςτθμϊν το οποίο δεν απονζμει τίτλο ςπουδϊν) ςε 19, μια αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 60%, με ενίςχυςθ κυρίωσ των παραρτθμάτων, με τθν ίδρυςθ ενόσ νζου Υαραρτιματοσ ςτθν πόλθ των Ψρικάλων με δφο (2) τμιματα, και με ίδρυςθ τριϊν (3) άλλων τμθμάτων ςτο υωιςτάμενο Υαράρτθμα τθσ Ξαρδίτςασ. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των ςπουδαςτϊν του υπερδιπλαςιάςτθκε από 8,800 το 1999 ςε 19,000 περίπου ςιμερα. Αντίςτοιχθ αφξθςθ υπιρξε ςτισ κτιριακζσ και λοιπζσ υλικοτεχνικζσ του υποδομζσ (εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων, Ψ.Υ.&Ψ. κ.λπ.) Από τθν ίδρυςθ του το 1983 ζωσ το 1999 ο αρικμόσ των μελϊν Ε.Υ. ςχεδόν διπλαςιάςκθκε ωτάνοντασ ςτουσ 207 το 1999 αλλά ζκτοτε κυμαίνεται ςε αυτά τα επίπεδα. Αυτό που ζχει αλλάξει ραγδαία είναι τα ακαδθμαϊκά προςόντα των υπθρετοφντων μελϊν Ε.Υ.. Ζτςι ενϊ το 1999 οι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ αντιπροςϊπευαν το 26,1% του ςυνόλου των μελϊν Ε.Υ. (54 ςτουσ 207), το 2011 ανζρχονται ςε 126 ςε ςφνολο 215 υπθρετοφντων μελϊν ι ποςοςτό 58,6%. Από 2005 μόλισ δόκθκε θ δυνατότθτα ςτα Ψεχνολογικά Λδρφματα να οργανϊςουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, το ΨΕΛ Οάριςασ, από τα πρϊτα, ΨΕΛ - αν όχι το πρϊτο, ξεκινά ςυμπράξεισ με πανεπιςτιμια ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ε.Ε. για τθν οργάνωςθ και λειτουργία Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν. Εωτά (7) ςυνολικά Πεταπτυχιακά Υρογράμματα Χπουδϊν λειτουργοφν από το 2006 ζωσ και ςιμερα ςε ςφμπραξθ με το πανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ και τα Υανεπιςτιμια Staffordshire, Coventry (Πεγάλθ Βρετανία) και Bari (Λταλία). Πε τθ δυνατότθτα του νζου νομοκετικοφ πλαιςίου για Πεταπτυχιακζσ Χπουδζσ, ξεκίνθςε θ διαδικαςία για τθν μετατροπι των παραπανω Υρογραμμάτων ςε Υρογράμματα ςότιμθσ ςυνεργαςίασ με τα αντίτςοιχα ιδρφματα με απονομι κοινϊν (joint) ι διττϊν (dual) τίλων ςπουδϊν Από το 2010 λειτουργεί το πρϊτο αυτοδφναμο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν (ΥΠΧ) ςτθ Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Υρογραμμάτων και Ζργων, ενϊ ζνα (1) ακόμα ΥΠΧ ςτθ ήυχικι Ωγεία ζχει ιδθ εγκρικεί και κα ξεκινιςει από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2012, και ζνα (1) βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ζγκριςθσ από το Ω.Υ.ΔΒΠ.&Κ. Χφμωωνα με τθ μελζτθ «Ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ , Βιβλιομετρικι ανάλυςθ ελλθνικϊν δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά», του Εκνικοφ Ξζντρου Ψεκμθρίωςθσ που αποτελεί τθν πιο αξιόπιςτθ βάςθ παρουςίαςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ του ερευνθτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ, ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο των χωρϊν τθσ ΕΕ και του ΣΣΧΑ, ο αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά για το ΨΕΛ Οάριςασ ανζρχεται ςε 40 περίπου ανά ζτοσ ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα μονοψιωια νοφμερα ζωσ 2

11 και το Πία πιο ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ που περιλαμβάνει και άρκρα ςε εκνικά επιςτθμονικά περιοδικά, βιβλία, μονογραωίεσ, μελζτεσ, ςυνζδρια, πατζντεσ, εργαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ ακαδθμαϊκισ δραςτθριότθτασ, παρουςιάηεται ςτο αντίςτοιχο κεωάλαιο τθσ Ζκκεςθσ. Χτο διάςτθμα αυτά καταγράωονται και αρνθτικζσ τάςεισ όπωσ Αφξθςθ του αρικμοφ των ειςαγόμενων ςπουδαςτϊν ςε διπλάςια επίπεδα από τον αρικμό που κακορίηουν τα τμιματα με βάςθ τισ υποδομζσ και τθ ςτελζχωςθ τουσ με ταυτόχρονθ μείωςθ των επιδόςεων τουσ ιδιαίτερα μετά τθν κατάργθςθ τθσ βάςθσ του 10 ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ. Ψο αποτζλεςμα είναι θ αφξθςθ των λιμναηόντων ωοιτθτϊν και θ αφξθςθ τθσ αδιαωορίασ ωσ προσ το αντικείμενο των ςπουδϊν (χαμθλά ποςοςτά εξετάςεων, χαμθλά ποςοςτά ηιτθςθσ διδακτικϊν ςυγγραμμάτων κ.λπ.) Πεγάλο μζροσ διδακτικοφ ζργου να προςωζρεται από μθ μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό, ιδιαίτερα ςε τμιματα τα οποία θ πολιτεία ίδρυςε χωρίσ παράλλθλα να ζχει εξαςωαλίςει τθν επάρκεια τθσ ςτελζχωςθσ τουσ, κάτι που κακιςτά δφςκολθ αν όχι αδφνατθ τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν ποιότθτασ και ςχεδιαςμό ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ τουσ ζργου. Πείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν ιδιαίτερα ςε ότι αωορά τθν πρόςλθψθ ςυνεργατϊν που είναι απαραίτθτοι για τθν εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, ιδιαίτερα των εργαςτθριακϊν αςκιςεων εωαρμογισ που αποτελοφν βαςικό εκπαιδευτικό ςτοιχείο τθσ ωυςιογνωμίασ των ςπουδϊν ςτα Ψεχνολογικά Λδρφματα. ίσ ΠΣΔΛΥ του ΨΕΛ Οάριςασ κεωροφμε ότι θ διαδικαςία τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ των Ψμθμάτων του Λδρφματοσ αρχικά, και όλων των Ωπθρεςιϊν του ςτθ ςυνζχεια, μόνο κετικά ςτοιχεία μπορεί να επιωζρει, παρά τον απαιτοφμενο κόπο και χρόνο τόςο τθσ ίδιασ τθσ ΠΣΔΛΥ, όςο και των ΣΠΕΑ αλλά και όλων των μελϊν Ε.Υ., των Ψμθμάτων, ςτθν αυτοβελτίωςθ όςων εμπλεκόμαςτε ςτθν παραγωγι του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου και ςτθν επίτευξθ του οράματοσ και των ςτόχων του Λδρφματοσ ϊςτε : Ρα ςυνεχίςει τθν ανοδικι εξελικτικι του πορεία και να γίνει γνωςτόσ ο ρόλοσ και θ προςωορά του τόςο ςε επίπεδο Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όςο και ςε επιχειριςεισ (Ελλάδασ και εξωτερικοφ), αλλά και ςε ερευνθτικά κζντρα. Ψα περιςςότερα Ψμιματά του να γίνουν από τα ποιοτικότερα, πλθρζςτερα και εγκυρότερα Ψμιματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τόςο ςε επιςτθμονικό, όςο και εκπαιδευτικό επίπεδο. Ρα αναγνωριςτεί ωσ ζνα ηωντανό κομμάτι τθσ Κεςςαλίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, ενιςχφοντασ τθ δθμόςια εικόνα του με κοινωνικζσ παρεμβάςεισ και ςυνεργαςίεσ. Ρα γίνει διεκνισ ακαδθμαϊκόσ πόλοσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ. Ρα ενιςχυκεί ο ρόλοσ του ωσ μοχλοφ επιςτθμονικισ, τεχνολογικισ, πνευματικισ, πολιτιςτικισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ μασ. Σι απόωοιτοι των Ψμθμάτων να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ελλθνικισ αγοράσ και να καταξιωκοφν τόςο επαγγελματικά όςο και κοινωνικά, ϊςτε να μπορεί άμεςα να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ των αλλαγϊν ςε ςυνεχϊσ 3

12 εξελιςςόμενα γνωςτικά πεδία με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και ςφμωωνα με διεκνι εκπαιδευτικά πρότυπα. Ρα προωκοφνται ταυτόχρονα οι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, θ καινοτομία, θ ζρευνα και θ αριςτεία. Θ ΠΣΔΛΥ του ΨΕΛ Οάριςασ 4

13 1. Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στο TEI Λάρισας 1.1 ύντομη Περιγραφή του ΣΕΙ Λάρισας To Ψεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Οάριςασ ιδρφκθκε το 1983, ωσ μετεξζλιξθ του ΞΑΨΕΕ Οάριςασ και κεςμικά ακολοφκθςε τθν μετεξζλιξθ των Ψεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα. Ξατά τθ τελευταία δεκαετία το ΨΕΛ Οάριςασ γνωρίηει ραγδαία ανάπτυξθ και αποτελεί ςιμερα το μεγαλφτερο τριτοβάκμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ Ξεντρικισ Ελλάδοσ με πάνω από ωοιτθτζσ ςε 14 τμιματα ςτθ Οάριςα, 4 τμιματα ςτο Υαράρτθμα Ξαρδίτςασ, και 2 τμιματα ςτο Υαράρτθμα Ψρικάλων. Θ ακαδθμαϊκι οργάνωςθ του ΨΕΛ Οάριςασ ςε ςχολζσ και τμιματα είναι θ εξισ: Πίνακασ 1.1. Ακαδθμαϊκι Οργάνωςθ του ΣΕΙ Λάριςασ ( ) ΧέΣΟΕΧ Διοίκθςθσ και Σικονομίασ (ΧΔΣ) ΨΠΘΠΑΨΑ Ψεχνολογικϊν Εωαρμογϊν (ΧΨΕά) Ψεχνολογίασ Γεωπονίασ (ΧΨΕΓ) Επαγγελμάτων Ωγείασ Υρόνοιασ (ΧΕΩΥ) Υαράρτθμα Ξαρδίτςασ Υαράρτθμα Ψρικάλων Οογιςτικισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων Διοίκθςθσ & Διαχείριςθσ Ζργων Πθχανολογίασ Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ & Ψθλεπικοινωνιϊν Υολιτικϊν Ζργων Ωποδομισ Θλεκτρολογίασ Γενικό Ψμιμα Κετικϊν Επιςτθμϊν άυτικισ Υαραγωγισ Ηωικισ Υαραγωγισ Πθχανικισ Βιοςυςτθμάτων Ροςθλευτικισ Λατρικϊν Εργαςτθρίων Δαςοπονίασ & άυςικοφ Υεριβάλλοντοσ Ψεχνολογίασ & Χχεδιαςμοφ φλου & Επίπλου Ψεχνολογίασ Ψροωίμων Διαιτολογίασ & Διατροωισ Ανακαίνιςθσ & Αποκατάςταςθσ Ξτθρίων Υολιτικϊν Δομικϊν Ζργων Ξζντρο ζνων Γλωςςϊν και άυςικισ Αγωγισ Χτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ θ ανάπτυξθ του ΨΕΛ Οάριςασ χαρακτθρίηεται από: Ψθν ίδρυςθ 7 νζων τμθμάτων: 2 ςτθ Οάριςα, 3 ςτο παράρτθμα Ξαρδίτςασ και 2 ςτο παράρτθμα Ψρικάλων Ψθν ίδρυςθ και λειτουργία 10 μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων, ενόσ αυτόνομου και 9 ςε ςυνεργαςία με Ελλθνικά και Ευρωπαϊκά Υανεπιςτιμια Ψθν ανανζωςθ ςε μεγάλο βακμό του επιςτθμονικοφ του προςωπικοφ με τθν πρόςλθψθ άνω των 100 νζων μελϊν Ε.Υ. με ςθμαντικό επιςτθμονικό και ερευνθτικό ζργο Ψθν αναμόρωωςθ των Υρογραμμάτων ςπουδϊν όλων ςχεδόν των τμθμάτων του, τθν κακολικι εωαρμογι του ECTS και του Υαραρτιματοσ Διπλϊματοσ (Diploma Supplement) Ψθν αφξθςθ του ερευνθτικοφ ζργου, όπωσ τεκμαίρεται από τον αρικμό ερευνθτικϊν προγραμμάτων πολλϊν δε από αυτά ςε ςυνεργαςία με παραγωγικοφσ ωορείσ, κακϊσ και δθμοςιεφςεων των μελϊν Ε.Υ. και αναωορϊν ςτο ερευνθτικό ζργο. 5

14 Ψθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ Πονάδασ Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ (ΠΣΔΛΥ) και τθν ςταδιακι ειςαγωγι διαδικαςιϊν διαςωάλιςθσ ποιότθτασ ςε όλεσ τι ακαδθμαϊκζσ του μονάδεσ Ψθν υλοποίθςθ του Ζργου «Δομι Απαςχόλθςθσ και Χταδιοδρομίασ» (Δ.Α.ΧΨΑ.) με κφριο ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςφνδεςθσ του Λδρφματοσ με τθν αγορά εργαςίασ. Ωπό τον ςυντονιςμό τθσ βρίςκονται το Γραωείο Διαςφνδεςθσ, θ Υρακτικι Άςκθςθ και Πονάδα Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ. Ψθν επζκταςθ τα τζςςερα (4) τελευταία χρόνια των κτθριακϊν του εγκαταςτάςεων με τθ λειτουργία νζου ςφγχρονα εξοπλιςμζνου κτθρίου Βιβλιοκικθσ & Πακθςιακϊν Υόρων, και νζων ςφγχρονων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων για τα νεοϊδρυκζντα τμιματα ςτθ Οάριςα, και Ξαρδίτςα, νζου κτθρίου κυλικείου ωοιτθτϊν ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ ανζγερςθ κτθρίου για τθ Χχολι Επαγγελμάτων Ωγείασ Υρόνοιασ. Σ ετιςιοσ τακτικόσ προχπολογιςμόσ, κακϊσ και τα κονδφλια από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων παρουςιάηουν τθν παρακάτω εικόνα ςτον πίνακα που ακολουκεί κατά τα τελευταία τζςςερα ζτθ Οειτουργικζσ Δαπάνεσ Δαπάνεσ Χυνεργατϊν Δαπάνεσ Χίτιςθσ Πιςκοδοςία (Ε.Υ., Διοικ. ΕΨΥ) Υροσ το παρόν το ίδρυμα δεν ζχει αντιμετωπίςει αξεπζραςτα οικονομικά προβλιματα, παρ όλθ τθ μείωςθ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, κάτι που οωείλεται ςτον ορκολογικό τρόπο διαχείριςθσ των κονδυλίων επιχοριγθςθσ του και ςτα ταμιακά υπόλοιπα που είχε από προθγοφμενα ζτθ, δεδομζνου ότι θ κρατικι επιχοριγθςθ βαίνει ςυνεχϊσ μειοφμενθ. Χθμαντικά προβλιματα αναμζνεται να παρουςιαςτοφν από το 2012 και μετά δεδομζνθσ τθσ ραγδαίασ μείωςθσ του προχπολογιςμοφ ςε ςυνδυαςμό με το «κοφρεμα» 2 των ταμιακϊν υπολοίπων των προθγουμζνων ετϊν που από 10 περίπου εκατομμφρια ευρϊ ςε 2,7. Διοίκηση Ψα όργανα Διοίκθςθσ του Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ Οάριςασ είναι: Θ Χυνζλευςθ του ΨΕΛ που αποτελεί το ανϊτατο ςυλλογικό όργανο του Λδρφματοσ Σ Υρόεδροσ και οι Αντιπρόεδροι του ΨΕΛ. Ψο Χυμβοφλιο του ΨΕΛ το οποίο απαρτίηεται από τον Υρόεδρο τουσ Αντιπροζδρουσ και τουσ Διευκυντζσ των Χχολϊν και Υαραρτθμάτων του ΨΕΛ. Ψων Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν του Λδρφματοσ προΐςταται ο Γενικόσ Γραμματζασ. 1 Γηα ηα έηε ηα κεγέζε είλαη απνινγηζηηθά. Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηακηαθά απνζέκαηα πξνεγνπκέλσλ εηώλ. Γηα ην 2012 είλαη ην ύςνο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πνπ αλαθνηλώζεθε από ην ΥΠΓΜΘ κε ΥΑ ζηηο 6/3/ Αθνξά ζην γλσζηό ζέκα ηεο κείσζεο ησλ απνζεκαηηθώλ όισλ ησλ ΝΠΓΓ πνπ θξαηνύληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη πνπ είραλ ρσξίο ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Γηνίθεζεο επελδπζεί ζε νκόινγα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 6

15 Ξατά τθν περίοδο αναωοράσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ ( ) τθ διοίκθςθ του ΨΕΛ Οάριςασ αςκοφςαν: Υρόεδροσ : Ξακθγθτισ Λωάννθσ Ξόκκορασ, Αντιπρόεδροι: Ξακθγθτισ Αργφριοσ Ροφλασ, Ανάπτυξθσ Ξακθγθτισ Κεόδωροσ Ψςιρίκογλου, Ζρευνασ Ξακθγθτισ Υαντελισ Ωψθλάντθσ, Ακαδθμαϊκϊν Ωποκζςεων Δ/ντθσ ΧΔΣ: Ξακθγθτισ Γεϊργιοσ Χαμαράσ ( ), Ξακθγθτισ Υαναγιϊτθσ άιτςιλισ ( ) Δ/ντθσ ΧΨΕά: Ξακθγθτισ Ρικόλαοσ Ππάτθσ ( ), Αναπλ. Ξακθγθτισ Χτζωανοσ Ηαοφτςοσ ( ) Δ/ντθσ ΧΔΣ: Ξακθγθτισ έριςτοσ Πακρίδθσ ( ), Ξακθγθτισ Δθμιτριοσ Υατζρασ ( ) Δ/ντθσ ΧΕΩΥ: Ξακθγθτισ Πανϊλθσ Αργυροφδθσ ( ), Ξακθγιτρια Ευαγγελία Ξοτρϊτςιου ( ) Δ/ντθσ Υαρ. Ξαρδίτςασ: Ξακθγθτισ Αςτζριοσ Βζργοσ ( ), Ξακθγθτισ Βφρων Ψάντοσ ( ) Ξακθγθτισ Λωάννθσ Υαπαδόπουλοσ ( ) 7

16 8

17 1.2 ύσταση & Λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. Θ πρϊτθ ςφςταςθ τθσ ΠΣ.ΔΛ.Υ. του ιδρφματοσ ζγινε με τθν απόωαςθ 69/ τθσ Χυνζλευςθσ του ΨΕΛ Οάριςασ και αποτελοφνταν από τον αντιπρόεδρο ακαδθμαϊκϊν υποκζςεων κακθγθτι Κεόδωρο Ψςιρίκογλου ωσ πρόεδρο, τον Ξακθγθτι Ρικόλαο έουλιαρά, τον Αναπλ. Ξακθγθτι Βαςίλειο Ρταωόπουλο, τον Επικ. Ξακθγθτι Οάμπρο Χδρόλια και τον εκπρόςωπο του διοικθτικοφ προςωπικοφ κ. Λωάννθ Ψηιγκοφρα ωσ μζλθ. Πετά τισ παραιτιςεισ των μελϊν Ρ. έουλιαρά διότι ανζλαβε προϊςτάμενοσ τμιματοσ και του κ. Β. Ρταωόπουλου για προςωπικοφσ λόγουσ, και με τθν απόωαςθ 75/ τθσ Χυνζλευςθσ του ΨΕΛ Οάριςασ αποτελείται από τα παρακάτω μζλθ: α. Δρ. Υαντελισ Ωψθλάντθσ, Αντιπρόεδροσ του ΨΕΛ Οάριςασ και Υρόεδροσ τθσ ΠΣΔΛΥ β. Δρ. Ρικόλαοσ Ππάτθσ, Ξακθγθτισ (από τισ 15/11/ ) γ. Δρ. Λωάννθσ Υαπαδόπουλοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ δ. Δρ. Δθμιτριοσ Ξαντάσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ ε. Λωάννθσ Ψηιγκοφρασ, εκπρόςωποσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ. Δεν ςυμμετζχει εκπρόςωποσ των ωοιτθτϊν διότι δεν προτάκθκε από τον οικείο ςφλλογο Ψο ζργο τθσ ΠΣΔΛΥ υποςτθρίηεται από τθν κα. Αναςταςία Ππάλια, υπάλλθλο του κλάδου ΥΕ Υλθροωορικισ και από τζςςερισ Χυμβοφλουσ, ωσ εξισ: τθν κα. Χφλια Χαρλικιϊτθ, τθν κα. Διμθτρα Οάιου, τθν κα. Ειρινθ Ψςαλίκθ και τθν κα. Παρία Ψςινίδου. Υαράλλθλα προχϊρθςε ςτα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ θ ςφςταςθ των ΣΠ.Ε.Α. και ξεκίνθςε θ εωαρμογι των διαδικαςιϊν διαςωάλιςθσ ποιότθτασ που προβλζπονται ςτο Ρ. 3374/2005 από τα τμιματα θ κατάςταςθ τθσ οποίασ αποτυπϊνεται ςτον Υίνακα 1.2. Ιδθ όλα ςχεδόν τα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ (εξαιροφνται τα νζα τμιματα) ζχουν ολοκλθρϊςει τθν εκπόνθςθ τθσ Εςωτερικισ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ και ςε ζξι από αυτά ζχουν ολοκλθρωκεί και οι διαδικαςίεσ τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ. Τλεσ οι εκκζςεισ εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ αναρτϊνται από τθ ΠΣΔΛΥ ςτον ιςτότοπο τθσ ( ) Θ ΠΣ.ΔΛ.Υ. του ΨΕΛ Οάριςασ προχϊρθςε ςτισ παρακάτω ενζργειεσ για να διευκολφνει τα τμιματα ςτθ ςφνταξθ των Ετθςίων Χυγκεντρωτικϊν Εκκζςεων και των Εκκζςεων Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ: Ψυποποίθςε τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ του διδακτικοφ ζργου και προμθκεφτθκε εξοπλιςμό για τθν αυτόματθ ανάγνωςθ και καταγραωι των ςτοιχείων των ερωτθματολογίων ςε επεξεργάςιμο αρχείο. Ανζπτυξε πιλοτικό πρόγραμμα ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και εξαγωγισ ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων ανά τμιμα. Ανζπτυξε διαδικαςίεσ διαςφνδεςθσ, άντλθςθσ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων από τθν βάςθ των ωοιτθτικϊν αρχείων ϊςτε να θμι-αυτοματοποιθκεί θ διαδικαςία παραγωγισ 3 Χφμωωνα με το υπ αρίκμ. 81/ Υρακτικό τθσ Χυνζλευςθσ του ΨΕΛ/Ο ςε αντικατάςταςθ του κ. Υαναγιϊτθ Ψριβζλλα, Αναπλθρωτι Ξακθγθτι, ο οποίοσ παραιτικθκε από το ΨΕΛ/Ο. 9

18 ςτατιςτικϊν που αωοροφν ςυμμετοχι ωοιτθτϊν ςε μακιματα, εξετάςεισ, κατανομι βακμολογιϊν κ.λπ. Χυνζταξε οδθγίεσ καλϊν πρακτικϊν για τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςουν τα τμιματα οι οποίεσ ςυηθτικθκαν ςε δφο ςυναντιςεισ με τα μζλθ των ΣΠ.Ε.Α. Δρομολόγθςε τθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθ Βιβλιοκικθ, των Διαδικτυακϊν Ωπθρεςιϊν, των άοιτθτικϊν Εςτιϊν και των Ωπθρεςιϊν άοιτθτικισ Πζριμνασ από τουσ ωοιτθτζσ όπωσ παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια: Υιλοτικι αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν ωοιτθτικισ μζριμνασ (Γραωείο Διαςφνδεςθσ, Βιβλιοκικθ, Ωπθρεςίεσ Δικτφου, Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ & Εργαςτιρια, Ακλθτικοί χϊροι, άοιτθτικζσ Εςτίεσ, Εςτιατόριο, Ξυλικείο) από τουσ ωοιτθτζσ. (Θ πλιρθσ μελζτθ είναι αναρτθμζνθ ςτο Διαδίκτυο και παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα Π.3 τθσ παροφςασ ζκκεςθσ). Αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθ Βιβλιοκικθ και των Διαδικτυακϊν Ωπθρεςιϊν από το προςωπικό (εκπαιδευτικό και διοικθτικό) του Λδρφματοσ (Θ πλιρθσ μελζτθ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ ΠΣΔΛΥ όταν ολοκλθρωκεί, ενϊ ζνα προκαταρτικό κείμενο παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα Π.3 τθσ παροφςασ ζκκεςθσ). Ζρευνα που αωορά ςτθν ανάλυςθ του προωίλ των αποωοίτων των Ψμθμάτων του ΨΕΛ Οάριςασ και διεξάγεται ςε ςυνεχι βάςθ από όλα τα τμιματα ξεκινωντασ με τθν Σρκωμοςία του Δεκεμβρίου 2010 (Θ πλιρθσ μελζτθ είναι αναρτθμζνθ ςτο Διαδίκτυο και παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα Π.3 τθσ παροφςασ ζκκεςθσ). Ζκκεςθ που αωορά ςτθν ανάλυςθ του προωίλ των ειςαχκζντων ςτα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ ωοιτθτϊν κάκε ζτοσ ξεκινϊντασ από το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ (Θ πλιρθσ μελζτθ είναι αναρτθμζνθ ςτο Διαδίκτυο και παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα Π.3 τθσ παροφςασ ζκκεςθσ). Ψθν 1 θ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ για τα Ζτθ (Θ πλιρθσ μελζτθ είναι αναρτθμζνθ ςτο Διαδίκτυο και παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα Π.3 τθσ παροφςασ ζκκεςθσ). Θ αξιολόγθςθ των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν είναι ςυνεχισ. Ψα αποτελζςματα των παραπάνω μελετϊν βρίςκονται ςτο Υαράρτθμα τθσ παροφςασ ζκκεςθσ. 10

19 Πίνακασ 1.2. υνοπτικόσ Πίνακασ Εξζλιξθσ Διαδικαςιϊν Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςτα Σμιματα του ΣΕΙ Λάριςασ. ΨΠΘΠΑ Χφςταςθ ΣΠ.Ε.Α. Ωποβολι Ετθςίων Χυγκεντρωτικϊν Ζκκεςεων Ωποβολι Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Εξωτερικι Αξιολόγθςθ ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 18/12/ , 02/ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ 6/2/ / / ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ 9/1/ / ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ** 2/10/ / ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ 17/4/ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ 29/1/ / / ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 3/12/ / / ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ* 18/12/ /2009, 10/ (ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΘΠΕΡΘ) / άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 27/4/ / ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΓΕΡΛΞΣ ΚΕΨΛΞίΡ ΕΥΛΧΨΘΠίΡ 2/4/ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ 10/1/ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 28/9/ / ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ 7/2/ / ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ. 24/1/ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ.* 16/10/ ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ. 30/10/ /2009, 1/2012 (ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΘΠΕΡΘ) 06/ /2010 Ρζο Ψμιμα δεν ζχει ςυμπλθρϊςει 5ετία λειτουργίασ 02/ /2010 ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ 09/12/2010 Ρζο Ψμιμα, ζχει ςυμπλθρϊςει 5ετία το 2010 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ** Ρζο Ψμιμα, ζχει ςυμπλθρϊςει 5ετία, το 2011 ανεςτάλθ θ ειςαγωγι ωοιτθτϊν ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ Ρζο Ψμιμα δεν ζχει ςυμπλθρϊςει 5ετία λειτουργίασ * τα Σμιματα αυτά ανεςτάλθ θ ειςαγωγι φοιτθτϊν για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ * τα Σμιματα αυτά ςυνεχίςκθκε θ αναςτολι ειςαγωγισ φοιτθτϊν και για το Ακ.. Ζτοσ

20 12

21 1.3 ύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο ΣΕΙ Λάρισας Θ ΠΣΔΛΥ του ΨΕΛ Οάριςασ πιςτεφει ότι βαςικό ςτοιχείο τθσ ςτρατθγικισ του ιδρφματοσ ςε ότι αωορά τθ ςυνεχι βελτίωςθ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου και των ςχετικϊν με αυτό δραςτθριοτιτων είναι θ ανάπτυξθ ενόσ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υοιότθτασ (ΧΔΥ) για όλεσ τισ διεργαςίεσ που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία και διατιρθςθ ενόσ αποδοτικοφ περιβάλλοντοσ για εκπαίδευςθ ςε υψθλό ακαδθμαϊκό επίπεδο, για κάκε ςχολι Ψο ΧΔΥ που αναπτφςςει θ ΠΣΔΛΥ του ΨΕΛ Οάριςασ αποτελεί πλζον υποχρζωςθ για κάκε ΑΕΛ ςφμωωνα με το Ρ.4009/11. Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά του ΧΔΥ του ΨΕΛ Οάριςασ είναι: Εςτιάηεται ςτο εκπαιδευτικό ζργο όπωσ αυτό οριοκετείται από τα προγράμματα ςπουδϊν, τθν εκπαιδευτικι λειτουργία, τθ διαχείριςθ των ςχετικϊν ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων και τισ παρεχόμενεσ ςτουσ ωοιτθτζσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ. Κα αποτελζςει ζνα πρότυπο το οποίο θ κάκε ακαδθμαϊκι μονάδα (Χχολι ι Ψμιμα) 4 μπορεί να προςαρμόςει ςτισ δικζσ τθσ ανάγκεσ διατθρϊντασ με αυτό τον τρόπο τθν ομοιομορωία ςτθ διαχείριςθ ποιότθτασ ςε επίπεδο ιδρφματοσ και αναγνωρίηοντασ τυχόν ιδιαιτερότθτεσ που υπάρχουν ςε κάκε ακαδθμαϊκι μονάδα. Είναι ςυμβατό με το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO και επομζνωσ εωόςον μία ακαδθμαϊκι μονάδα επικυμεί να πιςτοποιθκεί, μπορεί να το προςαρμόςει εφκολα ϊςτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ. Αναπτφχκθκε με τθ ςυμμετοχι μελϊν Ε.Υ. του ιδρφματοσ (πζραν αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτθ ΠΣΔΛΥ) ϊςτε να αξιοποιιςει εμπειρίεσ και καλζσ πρακτικζσ που ζχουν αναδειχκεί ςτα διάωορα τμιματα και ςχολζσ του ιδρφματοσ Ψο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ περιλαμβάνει τα εξισ: i. Εγχειρίδιο ποιότθτασ ii. Υεριγραωζσ Διαδικαςιϊν και Διεργαςιϊν iii. Χυνοδευτικά Ζντυπα, Χχετικζσ Σδθγίεσ, Χχετικά εςωτερικά και εξωτερικά ζγγραωα. Υιο αναλυτικά, το εγχειρίδιο ποιότθτασ (ΕΥ) κακορίηει τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ ςε κάκε Ακαδθμαϊκι Πονάδα, ϊςτε να μπορεί να παρζχει με ςυνζπεια υπθρεςίεσ που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των ωοιτθτϊν και τθσ κοινωνίασ ευρφτερα ςε ςυμμόρωωςθ με νομικζσ και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, κακϊσ και να είναι ςε κζςθ να αποδείξει τθν ικανότθτά τθσ αυτι. Ψο εγχειρίδιο περιγράωει τθν πολιτικι και τισ αρχζσ με βάςθ τισ οποίεσ θ Ακαδθμαϊκι Πονάδα κα διαχειρίηεται τθν ποιότθτα. Υεριγράωει τθν οργάνωςθ, τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και τα γενικότερα μζτρα που υιοκετεί θ Ακαδθμαϊκι Πονάδα για να επιτυγχάνει τθν επικυμθτι ποιότθτα των υπθρεςιϊν του προσ τουσ ωοιτθτζσ και το Εκπαιδευτικό Υροςωπικό. Ψο Εγχειρίδιο ποιότθτασ αποτελεί μια ςφνοψθ του Χυςτιματοσ Υοιότθτασ που κα εωαρμόηει θ Ακαδθμαϊκι Πονάδα, περιγράωει ςυνοπτικά τισ βαςικζσ διεργαςίεσ και τισ υποςτθρικτικζσ διαδικαςίεσ που κα τθροφνται. 4 Η αλάπηπμε ηνπ ΣΓΠ μεθίλεζε κε βάζε όηη ην Τκήκα απνηειεί ηε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα. Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4009/11 σο βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα νξίδεηαη ε Σρνιή κε ηα ηκήκαηα λα κεηαηξέπνληαη ζε Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ, ρσξίο όκσο λα έρεη αθόκε πινπνηεζεί ζεζκηθά θαη λνκηθά ε αιιαγή 13

22 Σι διαδικαςίεσ /διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ, μζςα από τισ οποίεσ υλοποιείται θ πολιτικι για τθν ποιότθτα των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων του, αναλφκθκαν και οργανϊκθκαν με βάςθ το παρακάτω διάγραμμα του ςχιματοσ 1.1: χιμα 1.1. Διεργαςίεσ Διαδικαςίεσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτο ΣΕΙ Λάριςασ Ψο ςφνολο των διεργαςιϊν του ΧΔΥ περιλαμβάνει διαδικαςίεσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ που αωοροφν: i. Χτο πλαίςιο παροχισ εκπαίδευςθσ: Δομζσ, Υρογράμματα ςπουδϊν (Υροπτυχιακϊν, Πεταπτυχιακϊν και Δια βίου μάκθςθσ), Διδακτικό Ωλικό, Ανκρϊπινοι πόροι (Εκπαιδευτικοί, Διοικθτικι/τεχνικι υποςτιριξθ, άοιτθτζσ) και Ωλικοί Υόροι (εργαςτιρια, εξοπλιςμόσ) ii. Χτισ Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ (ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ διδακτικοφ ζργου) 14

23 iii. Χτισ εκροζσ δθλαδι ςτα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ εωαρμογισ όπωσ τα αντιλαμβάνονται οι πτυχιοφχοι κατά τθν αποωοίτθςθ, και ςτθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ. Ξάκε διαδικαςία περιγράωει για ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, τθ χρονικι ακολουκία των ενεργειϊν που πρζπει να πραγματοποιθκοφν, και παραπζμπει ςε ςχετικζσ Σδθγίεσ όπου χρειάηεται. Σι διαδικαςίεσ ομαδοποιοφνται ςε ζξι (6) επιμζρουσ διεργαςίεσ. Θ διεργαςία Δ Υροςδιοριςμόσ Χτόχων & Απαιτιςεων αωορά ςτθν ενεργοποίθςθ των διαδικαςιϊν που κα προςδιορίηουν, καταγράωουν και επικαιροποιοφν τισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ όλων των αποδεκτϊν (ωοιτθτϊν, οικογενειϊν, κοινωνικϊν, οικονομικϊν και παραγωγικϊν παραγόντων) των αποτελεςμάτων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κα εκτιμοφν τθ ςχζςθ τουσ με τισ διαμορωοφμενεσ εξελίξεισ ςτο Ευρωπαϊκό αλλά και Διεκνι χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ϊςτε να αποτελοφν τθ βάςθ για το ςχεδιαςμό ι τθν επικαιροποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν. Θ διεργαςία επίςθσ περιλαμβάνει τθν αναςκόπθςθ των «εςωτερικϊν» απαιτιςεων τθσ ακαδθμαϊκισ μονάδασ ςε ότι αωορά υλικοτεχνικζσ υποδομζσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ κακϊσ και ςε πικανζσ ςυνεργαςίεσ με άλλουσ ακαδθμαϊκοφσ και λοιποφσ ωορείσ ϊςτε να διαςωαλίηονται οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθν ποιότθτα του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου. I. Θ διεργαςία Δ.200 Χχεδιαςμόσ Υρογραμμάτων Χπουδϊν και Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ αναωζρεται ςτο ςχεδιαςμό ι τθν αναμόρωωςθ ενόσ Υρογράμματοσ Χπουδϊν. Σι ςχετικζσ οδθγίεσ αωοροφν τον ςχεδιαςμό των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τόςοσ ςε επίπεδο προγράμματοσ ςπουδϊν όςο και ςε επίπεδο μακιματοσ, τθν ορκολογικι κατανομι των πιςτωτικϊν μονάδων, τθ ςυμβατότθτα με το Ευρωπαϊκό και Εκνικό Υρότυπο Υροςόντων Χτθν ίδια διεργαςία περιλαμβάνονται και ο ςχεδιαςμόσ των επιμζρουσ ςτοιχείων του Υ.Χ., δθμιουργία ςχεδίου μακιματοσ, εκπόνθςθ πτυχιακϊν / διπλωματικϊν εργαςιϊν, διεξαγωγι πρακτικισ άςκθςθσ, εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, διεξαγωγι εξετάςεων-τιρθςθ τράπεηασ κεμάτων-αξιολόγθςθ ωοιτθτϊν και τζλοσ ςχεδιαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. II. Θ διεργαςία Δ.300 Υρογραμματιςμόσ και Διαχείριςθ Εκπαιδευτικϊν Υόρων περιλαμβάνει διαδικαςίεσ που αωοροφν τουσ ανκρϊπινουσ και υλικοφσ πόρουσ που εμπλζκονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: Ψο μόνιμο και ζκτακτο εκπαιδευτικό προςωπικό και το τεχνικό προςωπικό (προγραμματιςμόσ, διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ και επιλογισ, κακικοντα, επιςτθμονικι ανάπτυξθ, ανάκεςθ ζργου κ.λπ.). Ψουσ ωοιτθτζσ (ανίχνευςθ και ανάλυςθ του προωίλ των νεοειςερχόμενων ωοιτθτϊν, εκπαιδευτικοί ςφμβουλοι ςπουδϊν, παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των ωοιτθτϊν ςτο τζλοσ του 1ου κφκλου ςπουδϊν, ενθμζρωςθ δικαιωμάτων υποχρεϊςεων ωοιτθτϊν, διαχείριςθ παραπόνων προβλθμάτων, κ.ά.). Ψζλοσ τθν ορκολογικι και αποτελεςματικι διαχείριςθ δθλαδι τον προγραμματιςμό και τθν προμικεια-αγορά εξοπλιςμοφ και αναλωςίμων, τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ, τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ακαδθμαϊκισ μονάδασ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ. 15

24 III. IV. Θ διεργαςία Δ.400 Υαρακολοφκθςθ & Ζλεγχοσ τθσ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ αωορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςφμωωνα με το ςχεδιαςμό και ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ μζτρων ςε περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ διδακτικοφ ζργου. Επίςθσ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ εκτίμθςθσ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν.. Σι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ποιότθτασ των εκροϊν (Δ.600) περιλαμβάνουν τθν αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ από τουσ αποωοίτουσ κατά τθ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ κακϊσ επίςθσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επαγγελματικισ και επιςτθμονικισ εξζλιξθσ των πτυχιοφχων, τθσ επάρκειασ των προςωερόμενων γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν επαγγελματικι ι επιςτθμονικι ςταδιοδρομία τουσ με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τουσ μζςω προγραμμάτων Δια Βίου Πάκθςθσ.. V. Θ λειτουργία του Χ.Δ.Υ. ενιςχφεται από υποςτθρικτικζσ διαδικαςίεσ (Δ.500), οι οποίεσ τεκμθριϊνουν και ςυντονίηουν όλεσ τισ διαδικαςίεσ που πραγματοποιοφνται ςτο ςφςτθμα με βαςικζσ τθν Αναςκόπθςθ τθσ Διοίκθςθσ για τον κακοριςμό ςτόχων, τον κακοριςμό μετρικϊν και δεικτϊν απόδοςθσ, τθν κακιζρωςθ διαδικαςιϊν για τθν επικοινωνία, τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ, τθ διαωάνεια και λογοδοςία. 16

25 2. Σο Ίδρυμα (τελέχωση Υοιτητές Τποδομές) 2.1 τελέχωση του Ιδρύματος Μέλη Ε.Π. Ψο προςωπικό του μόνιμου προςωπικοφ του ΨΕΛ Οάριςασ για όλα τα Ψμιματά του (21) αποτελοφν ςιμερα (2011) ςυνολικά 210 τακτικά μζλθ Ε.Υ., και 2 μζλθ ΕΦ.ΔΛ.Υ. τα οποία κατανζμονται ωσ εξισ: ςαράντα (40) ςτθ βακμίδα του Ξακθγθτι, εκ των οποίων ζνασ (1) ςε προςωποπαγι κζςθ. τριάντα τρία (33) ςτθ βακμίδα του Αναπλθρωτι Ξακθγθτι, εκ των οποίων πζντε (5) ςε προςωποπαγι κζςθ το 2011 από δζκα τρεισ (13) το πενιντα τζςςερα (54) ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Ξακθγθτι εκ των οποίων δϊδεκα (12) ςε προςωποπαγι κζςθ το 2011 από δζκα ζξι (16) το ογδόντα οκτϊ (88) ςτθ βακμίδα του Ξακθγθτι Εωαρμογϊν εκ των οποίων οι 17 είναι κάτοχοι διδακτορικοφ και ςαράντα επτά (47) βρίςκονται ςε προςωποπαγείσ κζςεισ το 2011 ςε ςχζςθ με εξιντα δφο (62) το (Υίνακασ 2.1). δφο μζλθ Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Υροςωπικοφ. Χε ςχζςθ με το ςφνολο των οργανικϊν κζςεων θ ςτελζχωςθ του ιδρφματοσ κρίνεται ανεπαρκισ, κακότι καλφπτει μόνον το 53% των εγκεκριμζνων οργανικϊν του κζςεων. Χτα τμιματα με μεγαλφτερο ποςοςτό κάλυψθσ των κζςεων Ε.Υ. ανικουν τα: - Πθχανικισ Βιοςυςτθμάτων (91%) και Ηωικισ Υαραγωγισ (78%) τθσ ΧΨΕΓ, - Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν (76%), Πθχανολογίασ (76%) και Θλεκτρολογίασ (62,5%) τθσ ΧΨΕά, - Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων τθσ ΧΔΣ (73%), και - Χχεδιαςμοφ και Ψεχνολογίασ φλου Επίπλου (65%). Χτον αντίποδα βρίςκονται τα τμιματα Ανακαίνιςθσ & Αποκατάςταςθσ Ξτθρίων, Διαιτολογίασ & Διατροωισ, Υολιτικϊν Δομικϊν Ζργων με μθδενικι ςτελζχωςθ και τμιματα όπωσ Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων, Ροςθλευτικισ, Λατρικϊν Εργαςτθρίων, Υολιτικϊν Ζργων Ωποδομισ και Δαςοπονίασ και άυςικοφ Υεριβάλλοντοσ με χαμθλι κάλυψθ. Ψο γεγονόσ αυτό οωείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν ωειδϊ του Ωπουργείου Υαιδείασ για εγκρίςεισ νζων κζςεων, κακϊσ οι προςλιψεισ νζων μελϊν Ε.Υ. ςτθ διάρκεια τθσ τετραετίασ αωοροφςαν κυρίωσ κάλυψθ κενϊν από ςυνταξιοδοτιςεισ & παραιτιςεισ, Ενδεικτικά αναωζρουμε ότι από τισ προγραμματιςμζνεσ ςτα πλαίςια του τετραετοφσ προγραμματιςμοφ κζςεισ, ςτα δφο τελευταία χρόνια δεν δόκθκε καμία ζγκριςθ. Εν τοφτοισ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ ζλλειψθ τθσ απαραίτθτθσ ενεργθτικότθτασ από τα τμιματα ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο ςτθν υπό-ςτελζχωςθ τουσ. 17

26 Πίνακασ 2.1. υνολικόσ αρικμόσ Ε.Π. του ΣΕΙ Λάριςασ TMHMA ΣΦΓΑΡΛΞΕΧ ΚΕΧΕΛΧ 2011 ΠΕΟΘ Ε.Υ ΠΕΟΘ Ε.Υ Δ% ΞΑΚΘ- ΓΘΨΕΧ ΠΕΟΘ Ε.Υ ανά Βακμίδα ΑΡΑΥΟ. ΕΥΛΞ. ΞΑΚΘΓ. ΞΑΚΘΓ. ΞΑΚΘΓ. ΕάΑΦΠ. ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,3% ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ,3% ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ,0% ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,0% ΧΩΡΣΟΣ ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ,0% ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ,1% ΧΩΡΣΟΣ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,2% ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ,6% άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,8% ΧΩΡΣΟΣ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΓΕΡΛΞΣ ΚΕΨΛΞίΡ ΕΥΛΧΨΘΠίΡ ,8% ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ,1% ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ,0% ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ,2% ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ,3% ΧΩΡΣΟΣ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ ,7% ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ,4% ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ,0% ΧΩΡΣΟΣ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΧΩΡΣΟΣ ΞΕΡΨΦΣ ΕΡίΡ ΓΟίΧΧίΡ & άωχλξθχ ΑΓίΓΘΧ ΞΕΡΨΦΣ ΕΡ. ΓΟίΧΧίΡ & άωχ. ΑΓίΓ ,2% ΧΩΡΣΟΣ ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ ,71% Ζτςι θ ςτελζχωςθ του ιδρφματοσ ςε μζλθ Ε.Υ. παρζμεινε περίπου ςτακερι (ελαωρϊσ μειωμζνθ) κατά τθν τετραετία Εν τοφτοισ ςθμαντικι είναι θ μεταβολι ωσ προσ τθ ςφνκεςθ του προςωπικοφ από πλευράσ ακαδθμαϊκϊν προςόντων. Ξατά τθν τελευταία τετραετία ο αρικμόσ των νζων προςλιψεων ανιλκε ςε περίπου 60 νζα μζλθ Ε.Υ. (πίνακασ 2.2) ςε τακτικζσ κζςεισ το οποίο δθλϊνει ανανζωςθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ του ιδρφματοσ κατά 30% περίπου, δεδομζνου ότι ςτο ίδιο διάςτθμα ςυνταξιοδοτικθκαν υποχρεωτικά ι παραιτικθκαν για να ςυνταξιοδοτθκοφν 75 άτομα. 18

27 Πίνακασ 2.2. Εξζλιξθ κζςεων μελϊν Ε.Π. του ΣΕΙ Λάριςασ Χφνολο Εγκρίκθκαν Υλθρϊκθκαν* (ΕΦΔΛΥ) 2 59 Ξθρφχκθκαν Άγονεσ Υαραιτιςεισ Χυνταξιοδοτιςεισ *Αφορά και εγκρίςεισ προθγοφμενου ζτουσ Πε τα ςθμερινά δεδομζνα οι προπτικζσ για τθν επόμενθ πενταετία είναι ηοωερζσ εω όςον ςυνεχιςκεί το πάγωμα των προςλιψεων. Ψο ςφνολο των μελϊν Ε.Υ. που κεμελιϊνουν δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ και κα μποροφςαν να αποχωριςουν ςε αυτό το διάςτθμα ανζρχεεται ςε 89 άτομα ι 41% των υπθρετοφντων (πίνακασ 2.3). Σι ενδείξει με βάςθ το 2012 (8 εκ των 10 δικαιουμζνων παραιτικθκαν) δείχνουν ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εκ των δικαιουμζνων ςυνταξιόδότθςθσ κα επιλζξουν τθν πρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ με αποτζλεςμα τθ ςυρρίκνωςθ του ιδρφματοσ, Πίνακασ 2.2. Πρόβλεψθ Αποχωριςεων λόγω υνταξιοδότθςθσ Χφνολο Απομζνοντεσ Ωποχρεωτικζσ Δυνθτικζσ* *Ζωσ τον Ιοφνιο του 2012 ζχουν υλοποθκεί ιδθ 8 αποχωριςεισ 19

28 2.1.2 Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί υνεργάτες Χθμαντικό μζροσ του διδακτικοφ ζργου ςτο ΨΕΛ Οάριςασ παρζχεται από τουσ Επιςτθμονικοφσ και κυρίωσ Εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ, όπωσ ωαίνεται και από τα ςτοιχεία του Υίνακα 2.4. Ξατά το ζτοσ το εκπαιδευτικό ζργο που προςωζρκθκε από τουσ εργαςτθριακοφσ και επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ ανζρχονταν ςε 6,000 περίπου ϊρεσ διδαςκαλίασ ανά εβδομάδα ι ςε ιςοδφναμο πλιρουσ απαςχόλθςθσ 370 μελϊν Ε.Υ.. Χυγκριτικά το διδακτικό ζργο των ζκτακτων ςυνεργατϊν υπερβαίνει το 150% του αντίςτοιχου ζργου που προςωζρεται από τα υπθρετοφντα μζλθ Ε.Υ. ςτο ίδρυμα. Θ κατάςταςθ αυτι οωείλεται κυρίωσ ςε 3 λόγουσ: α) τθν ίδρυςθ 4 νζων τμθμάτων (Ψεχνολογίασ Ψροωίμων, Ανακαίνιςθσ & Αποκατάςταςθσ Ξτθρίων, Διαιτολογίασ & Διατροωισ, και Υολιτικϊν Δομικϊν Ζργων) ςτα Υαραρτιματα του ιδρφματοσ, ςε καιροφσ όπου τα προβλιματα χρθματοδότθςθσ των ιδρυμάτων άρχιςαν να είναι ζντονα. Ψα δφο τελευταία ξεκίνθςαν τθν λειτουργία τουσ το 2009, ταυτόχρονα με τθν εκδιλωςθ τθσ κρίςθσ και οι διαδικαςίεσ προκιρυξθσ κζςεων μελϊν Ε.Υ. ζχουν παγϊςει, ενϊ και ςτα άλλα δφο οι διαδικαςίεσ προχϊρθςαν ςε ικανοποιθτικό βακμό ενϊ κακυςτζρθςαν τραγικά ςτο τμιμα Ανακαίνιςθσ & Αποκατάςταςθσ Ξτθρίων (επανειλθμμζνεσ αποωάςεισ εκλεκτορικϊν κιρυξθσ κζςεων ωσ άγονεσ). β) τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ειςαγόμενων ωοιτθτϊν ςτα τμιματα από το υπουργείο, παραβλζποντασ τισ προτάςεισ των τμθμάτων και τθν ςτελζχωςθ τουσ ςε μζλθ Ε.Υ.. Δεδομζνου ότι λόγω τθσ ωφςθσ των ςπουδϊν ςτα τμιματα των ΨΕΛ (εωαρμοςμζνων επιςτθμϊν) μεγάλο μζροσ του διδακτικοφ ζργου απαιτεί εκπαίδευςθ ςε μικρζσ ομάδεσ ςε εργαςτθριακοφσ χϊρουσ θ αφξθςθ των ειςακτζων είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με αφξθςθ των διδαςκόντων. γ) ςτο μεγάλο αρικμό ςυνταξιοδοτιςεων μελϊν Ε.Υ. τα 3 τελευταία χρόνια και τθν κακυςτζρθςθ λόγω γραωειοκρατικϊν διαδικαςιϊν, και εν ςυνεχεία τθν απαγόρευςθ λόγω των μζτρων τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, των προκθρφξεων των κζςεων που κενϊκθκαν. Σι παραιτιςεισ και ςυνταξιοδοτιςεισ ςτο διάςτθμα τθσ τετραετίασ ανζρχονται ςε 75 ενϊ οι εγκρίςεισ κζςεων ςε 54. Εδϊ βζβαια αναλογεί και ευκφνθ ςε εκείνα τα τμιματα τα οποία δεν προχϊρθςαν τισ διαδικαςίεσ επαναπλιρωςθσ αυτϊν των κζςεων, άμεςα. 20

29 Πίνακασ 2.4. υνολικόσ αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ επιςτθμονικϊν, εργαςτθριακϊν και ΕΡΔΙΠ ςυνεργατϊν του ΣΕΙ Λάριςασ κατά το ζτοσ ΕΥΛΧΨ. ΧΩΡΕΦΓ. ίφεχ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ ΕΦΓ. ΧΩΡΕΦΓ. ΕΦΔΛΥ/Ε.Ε.Π. ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΧΩΡΣ ΟΣ ΛΧΣΔΩΡΑΠΣ ΥΟΘΦΣΩΧ ΑΥΑΧέΣΟΘΧΘΧ ΕΦΓ. ΧΩΡΕΦΓ. ΕΥΛΧΨ. ΧΩΡΕΦΓ. ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,3 12,1 15,4 ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ,0 8,6 9,6 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ,8 20,4 23,2 ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,2 3,1 6,3 ΧΩΡΣΟΣ ,3 44,2 54,5 ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ - ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ,4 44,5 45,9 ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ,4 37,7 39,1 ΧΩΡΣΟΣ ,8 82,2 85 ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,7 10,3 11,0 ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ,6 9,6 10,2 άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,0 10,1 12,1 ΧΩΡΣΟΣ , ,3 ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ,0 23,2 24,2 ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ,3 26,3 28,6 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ,0 13,5 14,5 ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά.& ΨΘΟΕΥ ,8 30,6 34,4 ΧΩΡΣΟΣ ,1 93,6 101,7 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ ,1 13,1 14,2 ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ,3 10,0 14,3 ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ,8 17,7 18,5 ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ,0 21,1 23,1 ΧΩΡΣΟΣ ,2 61,9 70,1 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ,2 10,0 12,2 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ,9 11,8 14,7 ΧΩΡΣΟΣ ,1 21,8 26,9 ΧΩΡΣ ΟΣ ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ ,8 333,7 371,5 Είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικό ότι τα τελευταία χρόνια το ΨΕΛ Οάριςασ προςελκφει Επιςτθμονικοφσ και Εργαςτθριακοφσ Χυνεργάτεσ με τα αντίςτοιχα ακαδθμαϊκά προςόντα όπωσ ορίηονται από τθ νομοκεςία και ζχουν μειωκεί οι περιπτϊςεισ προςλιψεων ςυνεργατϊν με ελλιπι ακαδθμαϊκά προςόντα. Χε ςχζςθ με τα δεδομζνα τθσ ενδιάμεςθσ εςωτερικισ ζκκεςθσ ( ) καταγράωεται ςθμαντικι βελτίωςθ. Τπωσ ωαίνεται και ςτον Υίνακα 2.5 που ακολουκεί το 75% του διδακτικοφ ζργου που παρζχεται από ςυνεργάτεσ αντιςτοιχεί ςε επιςτθμονικοφσ και εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ 21

30 με τα ανάλογα ακαδθμαϊκά προςόντα (60% το ), παρ όλα αυτά ζνα ςθμαντικό μζροσ (1/4 περίπου) παρζχεται ακόμα από ςυνεργάτεσ που δεν διακζτουν μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν. Σι διαωοροποιιςεισ μεταξφ των τμθμάτων όπωσ ωαίνεται και ςτθν τελευταία ςτιλθ του Υίνακα 2.5 είναι ζντονεσ. Ψο πρόβλθμα εςτιάηεται κυρίωσ ςτα τμιματα Χχεδιαςμοφ και Ψεχνολογίασ φλου και Επίπλου και Δαςοπονίασ ςτα οποία το ποςοςτό διδακτικοφ ζργου που παρζχεται από ςυνεργάτεσ χωρίσ μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ζχει αυξθκεί ςε ςχζςθ με το και ξεπερνά το 50% του ςυνολικοφ διδακτικοφ ζργου των ςυνεργατϊν, και δευτερευόντωσ τα τμιματα τθσ ΧΕΩΥ, και τα δφο τμιματα τθσ ΧΨΕά, Θλεκτρολογίασ και Υολιτικϊν Ζργων Ωποδομισ, ςτα οποία παρά τθ βελτίωςθ που ζχει επιτευχκεί, θ απαςχόλθςθ ςυνεργατϊν με ελλιπι προςόντα χωρίσ μεταπτυχιακό παραμζνει ςχετικά υψθλι. Πίνακασ 2.5. Προςφερόμενο Εκπαιδευτικό Ζργο επιςτθμονικϊν, εργαςτθριακϊν και ΕΡΔΙΠ ςυνεργατϊν του ΣΕΙ Λάριςασ ανάλογα με τα ακαδθμαϊκά τουσ προςόντα Ψμιμα Ακαδ. Ζτθ Πόνο Βαςικό πτυχίο Πεταπτυχιακό Διδακτορικό Χφνολο % χωρίσ Πεταπτυχιακό ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,9% ,6% ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ,6% ΕΦΓίΡ ,0% ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ,8% ,1% ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,7% ,0% ΧΩΡΣΟΣ % ,4% ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ,0% ,3% ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ,7% ,7% ΧΩΡΣΟΣ ,3% ,5% ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,4% ,8% ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ,1% ,6% άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,8% ,6% ΧΩΡΣΟΣ ,9% ,3% (ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα) 22

31 Πίνακασ 2.5. Προςφερόμενο Εκπαιδευτικό Ζργο επιςτθμονικϊν, εργαςτθριακϊν και ΕΡΔΙΠ ςυνεργατϊν του ΣΕΙ Λάριςασ ανάλογα με τα ακαδθμαϊκά τουσ προςόντα (ςυνζχεια) Ψμιμα ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ. ΧΩΡΣΟΣ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ. ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ & ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ. ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ΧΩΡΣΟΣ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΧΩΡΣΟΣ ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ Ακαδ. Ζτθ Πόνο Βαςικό πτυχίο Πεταπτυχιακό Διδακτορικό Χφνολο % χωρίσ Πεταπτυχιακό ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ,9% ,0% ,4% ,8% ,1% ,9% ,9% ,9% ,9% ,4% ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ,9% ,4% Ζναρξθ λειτουργίασ Ακ. Ζτοσ ,7% ,9% ,9% ,7% ,4% ,8% ,1% ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ,4% ,8% Ζναρξθ λειτουργίασ Ακ. Ζτοσ ,6% ,4% ,9% ,3% ,5% Θ κατάτμθςθ του διδακτικοφ ζργου ςε πλικοσ ςυνεργατϊν (περίπου 900 ςυνεργάτεσ που αντιςτοιχοφν ςε ιςοδφναμο ζργο 370 μελϊν ΔΕΥ) αποτελεί ζνα εμπόδιο ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν. Θ δυςκολία διατιρθςθσ τθσ ομοιογζνειασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, και του ςυντονιςμοφ των ςυνεργατϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν αβεβαιότθτα εκ μζρουσ τουσ για τθν επαναπρόςλθψθ τουσ, και τθ μθ ςυνεχι παρουςία τουσ ςτο τμιμα λόγω του μικροφ ωραρίου απαςχόλθςθσ ςυνιςτοφν αρνθτικά ςθμεία που πρζπει να διορκωκοφν Πζτρα που κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τθν κατάςταςθ είναι: Θ προκιρυξθ των μακθμάτων για ανάκεςθ ςε ζκτακτο προςωπικό που ανικουν ςε γνωςτικό αντικείμενο άλλου τμιματοσ ακόμα και άλλθσ ςχολισ γίνεται από το τμιμα ςτο οποίο «ανικει» το γνωςτικό αντικείμενο. Θ προκιρυξθ γίνεται για ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο που περιλαμβάνει περιςςότερα από ζνα μακιματα ϊςτε να οδθγεί ςε πρόςλθψθ με απαςχόλθςθ ςε επίπεδο πλιρουσ ωραρίου και αποωυγισ διάςπαςθσ ςτισ ανακζςεισ εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςυνεργάτεσ. Πε αυτό τον τρόπο κα υλοποιθκεί και θ 23

32 δυνατότθτα ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ και ςυμβολισ των ςυνεργατϊν ςτθ ςυνολικι λειτουργία του τμιματοσ με ανάκεςθ κακθκόντων πζραν του διδακτικοφ τουσ ζργου. Χε ςυνδυαςμό με τα παραπάνω, θ κακιζρωςθ τθσ ανανζωςθσ των ςυμβάςεων των ςυνεργατϊν ζωσ τθν τριετία που προβλζπεται από τθ νομοκεςία (ι πενταετία με τθ νζα νομοκεςία) εκτόσ των περιπτϊςεων που παρατθρείται πλθμμελισ εκτζλεςθ του διδακικοφ ζργου. Πε βάςθ το ςφνολο των διδαςκόντων (ςε ιςοδφναμο πλιρουσ απαςχόλθςθσ) είναι ωανερι θ υποςτελζχωςθ των τμθμάτων όπωσ και ο αυκαίρετοσ κακοριςμόσ του αρικμοφ των οργανικϊν κζςεων κάκε τμιματοσ. Πίνακασ 2.6. υνολικόσ αρικμόσ διδαςκόντων ανά τμιμα ( ) TMHMA ΣΦΓΑΡΛΞΕΧ ΚΕΧΕΛΧ 2011 Πζλθ Ε.Υ Χυνεργάτεσ (ιςοδφναμο πλιρουσ απαςχόλθςθσ Χφνολο Διδαςκόντων ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,4 26,4 ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ,6 23,6 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ,2 33,2 ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,3 12,3 ΧΩΡΣΟΣ ,5 95,5 ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ,9 55,9 ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ,1 47,1 ΧΩΡΣΟΣ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ,2 30,2 άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,1 27,1 ΧΩΡΣΟΣ ,3 84,3 ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΓΕΡΛΞΣ ΚΕΨΛΞίΡ ΕΥΛΧΨΘΠίΡ 18 9 ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ,2 39,2 ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ,6 44,6 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ,5 23,5 ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ,4 50,4 ΧΩΡΣΟΣ ,7 166,7 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ.& ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ ,2 24,2 ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ,3 14,3 ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ,5 31,5 ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ,1 31,1 ΧΩΡΣΟΣ ,1 101,1 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ,2 14,2 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ,7 14,7 ΧΩΡΣΟΣ ,9 28,9 ΞΕΡΨΦΣ ΕΡ. ΓΟίΧΧίΡ & άωχ. ΑΓίΓ ΧΩΡΣΟΣ 16 7 ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ ,5 575 * Σα μζλθ Ε.Π. του Γενικοφ τμιματοσ τθσ ΣΕΦ προςφζρουν εκπαιδευτικό ζργο κυρίωσ ςτα τμιματα τθσ ςχολισ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μζλθ Ε.Π. ενόσ τμιματοσ προςφζρουν διδακτικό ζργο και ςε άλλο τμιμα 24

33 Είναι προωανζσ ότι απαιτείται θ επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν πλιρωςθσ των κζςεων τόςο από πλευράσ ιδρφματοσ (α και β παραπάνω) κακϊσ και θ ορκολογικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ κατανομισ οργανικϊν κζςεων και πλιρωςθσ τουσ από το Ωπουργείο Υαιδείασ, Δια Βίου Εκπαίδευςθσ και Κρθςκευμάτων. Θ αντικειμενικι εκτίμθςθ (όςο αυτό είναι δυνατόν) του διδακτικοφ ωόρτου κάκε τμιματοσ με διαωανι και μθ αμωιςβθτιςιμα κριτιρια, και ο κακοριςμόσ των οργανικϊν του κζςεων με ζναν αντικειμενικό και ορκολογικό τρόπο. Θ άμεςθ άρςθ τθσ απαγόρευςθσ αυτόματθσ προκιρυξθσ για τισ κζςεισ που κενϊνονται από ςυνταξιοδοτιςεισ ι αποχωριςεισ μελϊν Ε.Υ. κακϊσ και θ ζγκριςθ των κζςεων που προβλζπονται ςτον τετραετι προγραμματιςμό. Θ εκτίμθςθ των αναγκϊν ςε ζκτακτο προςωπικό (επιςτθμονικοφσ και εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ ι εντεταλμζνουσ διδάςκοντεσ με το Ρ.4009/11) με βάςθ τισ κακοριςμζνεσ όπωσ παραπάνω οργανικζσ κζςεισ και το ζλλειμμα κάλυψθσ τουσ από τα υπθρετοφντα μζλθ Ε.Υ. ςε ςυνδυαςμό με τον αρικμό των ειςακτζων Επίςθσ δεδομζνων των ςυνκθκϊν που δθμιουργικθκαν λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςε ότι αωορά τισ προςλιψεισ ςυνεργατϊν (μειϊςεισ άνω του 50%) απαιτείται άμεςα: i. Θ πλιρθσ αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ καταγραωισ του διδακτικοφ ζργου που παρζχεται από κάκε τμιμα (το οποίο ζχει ειςαχκεί ιδθ και επιτρζπει τθν καταγραωι και παρακολοφκθςθ όλων των ανακζςεων διδακτικοφ ζργου ςε μζλθ Ε.Υ. και Χυνεργάτεσ) και θ επζκταςθ του ϊςτε να ςυνδζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων, και ii. Θ κατανομι των διακζςιμων κζςεων ςε επίπεδο ςχολισ με αντικειμενικά και μετριςιμα κριτιρια ϊςτε θ διαχείριςθ τουσ να γίνεται ςε επίπεδο ςχολισ για όλα τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ Ειδικό Σεχνικό Προσωπικό (ΕΣΠ) Χτο ΨΕΛ Οάριςασ υπθρετοφν ςυνολικά 42 Πζλθ Ειδικοφ Ψεχνικοφ Υροςωπικοφ, τα κακικοντα των οποίων είναι θ προετοιμαςία των ωροντιςτθριακϊν, πρακτικϊν και εργαςτθριακϊν αςκιςεων, να επικουροφν τα μζλθ Ε.Υ ςτθν εκτζλεςθ των πρακτικϊν και εργαςτθριακϊν αςκιςεων και είναι υπεφκυνα για τθ ωφλαξθ και ςυντιρθςθ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. Ψα μζλθ Ε.Ψ.Υ. είναι κατανεμθμζνα κυρίωσ ςτα τμιματα, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ ςτισ ςχολζσ, αλλά (αδικαιολογιτωσ) και ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ. 5 Χφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςε αντίκεςθ με τα μζλθ Ε.Υ., δεν υπάρχει εγκεκριμζνοσ αρικμόσ κζςεων Ε.Ψ.Υ. ςε κάκε τμιμα, και οι όποιεσ κζςεισ ηθτοφνται εγκρίνονται ςυνολικά από το Ω.Υ.ΔΒΠ.&Κ. και κατανζμονται εςωτερικά ςτα Ψμιματα από το Χυμβοφλιο του ΨΕΛ. Θ τρζχουςα εικόνα ςε ότι αωορά τθ ςτελζχωςθ των τμθμάτων με Ειδικό Ψεχνικό Υροςωπικό ςε ςφγκριςθ με το 2007 εμωανίηεται αναλυτικά ςτον πίνακα 2.7 που ακολουκεί. 5 Πξνθεξύρζεθαλ κεηά από εηζήγεζε παιαηώλ δηνηθήζεσλ ηνπ Ιδξύκαηνο, θαη έγθξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ. Με ην Ν.4009/11 όιν ην ΔΤΠ αλήθεη ζην ίδξπκα θαη θαηαλέκεηαη ζηηο ζρνιέο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΤΔΙ. 25

34 Πίνακασ 2.7. υνολικόσ αρικμόσ υπθρετοφντων Ε.Σ.Π. ανά τμιμα ( ) ΨΠΘΠΑ ΩΥΘΦΕΨΣΩΡΨΕΧ 2011 ΩΥΘΦΕΨΣΩΡΨΕΧ 2007 ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ 1 3 ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 0 ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ 1 1 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ 2 1 ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 1 2 ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ 2 5 ΧΕ ΕΕΟΛΘ για Υρόςλθψθ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ 1 1 ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ 1 ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 4 5 ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΓΕΡΛΞΣ ΚΕΨΛΞίΡ ΕΥΛΧΨΘΠίΡ 4 5 ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ. 1 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ 2 ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ 1 1 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ 1 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ 1 ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ 1 ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ Πεταβολι ( ) % -25,45% Υαρ όλο ότι εγκρίκθκαν 27 νζεσ κζςεισ Ε.Ψ.Υ. αρικμόσ που υπερκαλφπτει τισ παραιτιςεισ και ςυνταξιοδοτιςεισ ςτο ίδιο διάςτθμα (πίνακασ 2.8), ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υπθρετοφντων Ε.Ψ.Υ. ςτο ίδρυμα μειϊκθκε ςθμαντικά κατά 25,4% (πίνακασ 2.6). Για ζναν μεγάλο αρικμό κζςεων που εγκρίκθκαν και ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ από το ίδρυμα (12) ζχει παγϊςει θ διαδικαςία διοριςμοφ ςτο Ω.Υ.ΔΒΠ.&Κ. λόγω των μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ενϊ υπάρχουν κακυςτεριςεισ ςε οριςμζνα τμιματα (Θλεκτρολογίασ και Πθχανολογίασ) ςτα οποία για εςωτερικοφσ λόγουσ δεν ζχουν προχωριςει και ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ επιλογισ 26

35 Πίνακασ 2.8. Εξζλιξθ Θζςεων ΕΣΠ Χφνολο Εγκρίκθκαν Υλθρϊκθκαν* Ξθρφχκθκαν Άγονεσ Υαραιτιςεισ 1 1 Χυνταξιοδοτιςεισ Είναι προωανζσ ότι απαιτείται το «ξεπάγωμα» τθσ διαδικαςίασ διοριςμϊν των μελϊν ΕΨΥ που ζχουν εκλεγεί, δεδομζνου ότι θ ςωςτι υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου που ζχει ζντονα εωαρμοςμζνο χαρακτιρα με αυξθμζνθ εργαςτθριακι διδαςκαλία βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν επάρκεια του τεχνικοφ προςωπικοφ Διοικητικό Προσωπικό Χυνολικά θ ςτελζχωςθ του ιδρφματοσ ςε διοικθτικό προςωπικό υπολείπεται κατά πολφ ςε ςχζςθ με τισ 281 (Πονίμων και Λδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου έρόνου) εγκεκριμζνεσ οργανικζσ κζςεισ ςφμωωνα με τον οργανιςμό λειτουργίασ του ΨΕΛ/Ο (Υ.Δ. 362/2002) και ο οποίοσ δεν ζχει επικαιροποιθκεί ζκτοτε. Επί πλζον των 256 οργανικϊν κζςεων ζχουν δθμιουργθκεί και 30 προςωποπαγείσ κζςεισ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου από μετατροπι ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου για περιπτϊςεισ που εξυπθρετοφςαν πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ (Υίνακασ 2.9). Πίνακασ 2.9 Οργανικζσ και Προςωποπαγείσ Θζςεισ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ - ΞΟΑΔΣΧ ΣΦΓΑΡΛΞΕΧ ΚΕΧΕΛΧ μόνιμου διοικθτικοφ προςωπικοφ ΣΦΓΑΡΛΞΕΧ ΚΕΧΕΛΧ διοικθτικοφ προςωπικοφ αορίςτου χρόνου ΥΦΣΧίΥΛΞΣ Λ.Δ. Αορίςτου έρόνου (Χε Υροςωποπαγι Κζςθ) ΥΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΥΕ ΥΟΘΦΣάΣΦΛΞΘΧ ΥΕ ΠΕΨΑάΦΑΧΨίΡ ΔΛΕΦΠΘΡΕίΡ 1 ΥΕ ΛΑΨΦίΡ 1 ΥΕ ΓΕίΨΕέΡΛΞίΡ - ΓΕίΟΣΓίΡ 1 1 ΥΕ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠίΡ 3 ΥΕ ΠΘέΑΡΛΞίΡ 3 ΥΕ ΞΣΛΡίΡΛΞίΡ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ 1 ΥΕ ΕΥΛΞΣΛΡ. & Π.Π.Ε. 2 ΨΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΩ ΨΕ ΠΘέΑΡΛΞίΡ ΨΕ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ 7 ΨΕ ΥΟΘΦΣάΣΦΛΞΘΧ 12 ΨΕ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠίΡ ΨΕ ΨΕέΡΣΟ. ΓΕίΥΣΡ. 8 1 ΨΕ ΓΦ. ΨΕέ. & ΞΑΟΟ. ΧΥ. 2 ΨΕ ΒΦΕάΣΡΘΥΛΣΞΣΠίΡ 2 ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨ. ΓΦΑΠΠ

36 ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ - ΞΟΑΔΣΧ ΣΦΓΑΡΛΞΕΧ ΚΕΧΕΛΧ μόνιμου διοικθτικοφ προςωπικοφ ΣΦΓΑΡΛΞΕΧ ΚΕΧΕΛΧ διοικθτικοφ προςωπικοφ αορίςτου χρόνου ΥΦΣΧίΥΛΞΣ Λ.Δ. Αορίςτου έρόνου (Χε Υροςωποπαγι Κζςθ) ΔΕ ΨΕέΡ. ΔΛΑά. ΕΛΔΛΞ ΔΕ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΩ ΣΛΞΣΡ. ΧΨΘΦ. ΔΕ έελφ. ΠΘέ. ΑΡΑΥ. 2 ΔΕ έελφλχψίρ Θ/Ω ΩΕ ΕΥΛΠΕΟΘΨίΡ 9 ΩΕ ΒΣΘΚ. ΥΦΣΧίΥ. 8 ΩΕ ΥΦΣΧίΥ. ΞΑΚΑΦ ΩΕ άωοαξίρ - ΡΩΞΨΣάΩΟΑΞίΡ 3 ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ Ψο ςφνολο των υπθρετοφντων διοικθτικϊν υπαλλιλων ςτο ΨΕΛ Οάριςασ κατά το ζτοσ ανζρχεται ςε 156 άτομα (ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωποπαγϊν κζςεων), που αντιςτοιχεί ςε κάλυψθ μόνον του 55,5% των οργανικϊν του κζςεων. Σ Υίνακασ 2.10 παρουςιάηει τθν κατανομι του διοικθτικοφ προςωπικοφ ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του ΨΕΛ Οάριςασ ςυμπεριλαμβανομζνων και των παραρτθμάτων του. Πίνακασ 2.10 τελζχωςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του ΣΕΙ Λάριςασ ( ) ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΧΩΡΣΟΣ ΩΥΑΟΟΘΟίΡ ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ 1 1 ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΥΕ ΨΕ ΔΕ ΩΕ ΠΕΨΑΥΨΩέΛΑΞΣ (MSc PhD) ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ Δ/ΡΧΘ ΥΟΘΦΣά. & ΨΕέΡΛΞ. ΩΥΘΦΕΧΛίΡ ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓ. ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ 1 1 ΠΘΨΦίΣ άσλψθψίρ ΑΓΦΣΞΨΘΠΑ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΔΘΠΣΧΛίΡ & ΔΛΕΚΡίΡ ΧέΕΧΕίΡ 1 1 ΕΞΔΣΧΕίΡ & ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘΧ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞίΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨίΡ ΞΕΡΨΦΣ ΕΡ. ΓΟίΧ. & άωχλξθχ ΑΓίΓΘΧ 1 1 ΥΑΛΔΛΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ ΥΕΦΛΚΑΟήΘΧ & ΞΣΛΡίΡ. ΠΕΦΛΠΡΑΧ ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ

37 Επί πλζον των τακτικϊν υπαλλιλων και των υπαλλιλων αορίςτου χρόνου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν που προζκυψαν από τθν - χωρίσ τον αναγκαίο προγραμματιςμό και διαςωάλιςθ τθσ ςτελζχωςθσ τουσ - ίδρυςθ τμθμάτων ςτα Υαραρτιματα Ψρικάλων και Ξαρδίτςασ προςλαμβάνονται υπάλλθλοι με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου διάρκειασ 7 ι 8 μθνϊν για τθ ςτελζχωςθ των αντίςτοιχων γραμματειϊν με αςυνζχειεσ ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν όπωσ ωαίνεται ςτον πίνακα Πίνακασ 2.11 υμβαςιοφχοι οριςμζνου χρόνου Διάρκεια (μινεσ) Κζςεισ Απαςχόλθςθ Οάριςα 1 Ξαρδίτςα Ψρίκαλα Ψο διοικθτικό προςωπικό του ΨΕΛ Οάριςασ τθν τελευταία δεκαετία ζχει αυξθκεί ελάχιςτα (κάτω από 20%) κακϊσ το 1999 ανζρχονταν ςε 133 άτομα, το ςε 158 άτομα, ενϊ ςιμερα ανζρχεται ςε 156. Αντίςτοιχα ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα το μζγεκοσ του ιδρφματοσ τόςο ςε αρικμό φοιτθτϊν, όςο και ςε αρικμό τμθμάτων αυξικθκε ςθμαντικά. Ψο 1999 λειτουργοφςαν 11 τμιματα ςτθ Οάριςα και 2 ςτο Υαράρτθμα τθσ Ξαρδίτςασ, ενϊ ςιμερα λειτουργοφν ςυνολικά 19 τμιματα (13 ςτθ Οάριςα, 4 ςτθν Ξαρδίτςα και 2 ςτα Ψρίκαλα) δθλαδι μια αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 50% με αποτζλεςμα να υπάρχει πρόβλθμα υποςτιριξθσ του ζργου των Χχολϊν και των Ψμθμάτων, αλλά και γενικότερα όλων των δραςτθριοτιτων του ιδρφματοσ ςτθ φάςθ αυτι τθσ ανάπτυξθσ του. Λδιαίτερα για τα παραρτιματα θ διαδικαςία ςτελζχωςθσ με προςωπικό που προςλαμβάνεται με ςυμβάςεισ 7 ζωσ 8 μθνϊν (μζγιςτο διάςτθμα που προβλζπει θ νομοκεςία) είναι απαράδεκτθ δεδομζνου ότι οι προςλαμβανόμενοι υπάλλθλοι δεν προλαβαίνουν καν να εκπαιδευτοφν ϊςτε να αποδϊςουν ςτοιχειωδϊσ, κακότι απαγορεφεται θ εκ νζου πρόςλθψθ τουσ με τθν επόμενθ προκιρυξθ. Δεδομζνου ότι ζνα μεγάλο μζροσ ζμπειρων υπαλλιλων που ςυνταξιοδοτικθκε (τάςθ που αναμζνεται να ςυνεχιςκεί) ζχει αναπλθρωκεί με διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ με μετάταξθ από άλλουσ οργανιςμοφσ (Υίνακασ 2.12) οι οποίοι για να αποδϊςουν κα πρζπει να περάςει ζνα χρονικό διάςτθμα εγκλιματιςμοφ και προςαρμογισ τουσ ςτα νζα εργαςιακά τουσ αντικείμενα. Για να επιταχυνκεί αυτι θ διαδικαςία απαιτείται θ κατάρτιςθ τουσ ςε κζματα που ζχουν ςχζςθ με το αντικείμενο εργαςίασ τουσ ςτο ίδρυμα. 29

38 Πίνακασ 2.12 Εξζλιξθ Θζςεων Διοικθτικοφ Προςωπικοφ Χφνολο Εγκρίκθκαν 12 * - 3 ** 2 ** 2 ** 19 Υλθρϊκθκαν* Υαραιτιςεισ Χυνταξιοδοτιςεισ Πετατάξεισ προσ το ΨΕΛ/Ο Πετατάξεισ από τθν Ωπθρεςία * Ακυρϊκθκε θ προκιρυξθ, ** Δεν προκθρφχτθκαν οι κζςεισ λόγω εκτάκτων οικονομικϊν μζτρων. Τπωσ ωαίνεται και από τα δεδομζνα του πίνακα 2.9, το ποςοςτό του προςωπικοφ με ανϊτατθ εκπαίδευςθ είναι μικρότερο από 50% (75 υπάλλθλοι) ενϊ μόνον 8 (10,7%) ζχουν μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ. Επίςθσ υπάρχει ζλλειψθ ςτελεχϊν ςε αντικείμενα αιχμισ όπωσ μθχανικϊν, δθμοςίων ςχζςεων και μάρκετινγκ, τεχνολογιϊν πλθροωορικισ, γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν, διαχείριςθσ ζργων κ.λπ. Πε βάςθ το γεγονόσ ότι δεν κα υπάρξουν προςλιψεισ (ι κα είναι ελάχιςτεσ) τα αμζςωσ επόμενα χρόνια, κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ωροντίδα ςτα κζματα εκπαίδευςθσ και επιμόρωωςθσ του προςωπικοφ, να αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ που δίνονται ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ αλλά να ςυμπλθρωκοφν και από ειςικά προγράμματα επιμόρωωςθσ εντόσ του ΨΕΛ. Εκτόσ από τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ, τουσ ςυμβαςιοφχουσ αορίςτου και οριςμζνου χρόνου, ςτο ΨΕΛ Οάριςασ απαςχολείται και ζνασ αρικμόσ εξειδικευμζνων ςυμβοφλων με ςυμβάςεισ ζργου, ςτα ζργα που διαχειρίηεται θ Επιτροπι Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν (Ε.Ε.&Ε.) του Λδρφματοσ. Χυνολικά ςτα πλαίςια των αναπτυξιακϊν και ερευνθτικϊν ζργων που διαχειρίηεται θ Ε.Ε.&Ε. και των προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, απαςχολοφνται 17 ςφμβουλοι, ενϊ άλλα 3 άτομα απαςχολοφνται ςτθν λογιςτικι υποςτιριξθ των ζργων. Ψο κόςτοσ των παραπάνω βαρφνει απ ευκείασ τα ζργα που εκτελοφνται από τθν επιτροπι. Τπωσ και για τθ ςτελζχωςθ ςε Πζλθ Ε.Υ. οι προπτικζσ με τα ςθμερινά δεδομζνα για τθν επόμενθ πενταετία είναι ηοωερζσ εω όςον ςυνεχιςκεί το πάγωμα των προςλιψεων. Ψο ςφνολο του Διοικθτικοφ και Ψεχνικοφ προςωπικοφ που κεμελιϊνει δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ και κα μποροφςε να αποχωριςει ςε αυτό το διάςτθμα ανζρχεεται ςε 79 άτομα ι 40% των υπθρετοφντων (πίνακασ 2.13). Σι ενδείξεισ με βάςθ το 2012 (8 εκ των 10 δικαιουμενων παραιτικθκαν) δείχνουν ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εκ των δικαιουμζνων ςυνταξιόδότθςθσ κα επιλζξουν τθν πρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ με αποτζλεςμα να υπάρχουν ςθμαντικά προβλιματα ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του ιδρφματοσ και ςτθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ π*αρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Πίνακασ Πρόβλεψθ Αποχωριςεων λόγω υνταξιοδότθςθσ Χφνολο Απομζνοντεσ Ωποχρεωτικζσ Δυνθτικζσ* *Ζωσ τον Ιοφνιο του 2012 ζχουν υλοποθκεί ιδθ 5 αποχωριςεισ 30

39 2.2 Υοιτητές Δυναμικό Υοιτητών Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ςτο ΨΕΛ Οάριςασ ςτο τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ανιλκε ςε άτομα (Υίνακασ 2.12). Από αυτοφσ οι ι το 80,11% των εγγεγραμμζνων ζχουν δθλϊςει και παρακολοφκθςαν ζνα τουλάχιςτον μάκθμα ςτθ διάρκεια του εαρινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ , ςυνεπϊσ κεωροφνται ωσ ενεργοί. Ψζλοσ, ο αρικμόσ των «ν+2 ενεργϊν» ωοιτθτϊν 6, δθλαδι αυτϊν που δεν ζχουν ξεπεράςει τα 6 (ν+2) ζτθ ςπουδϊν ανζρχεται ςε Χτο ςφνολο των ωοιτθτϊν, φοιτθτζσ ι το 33,46% ζχουν ξεπεράςει τα κανονικά ζτθ ςπουδϊν ςυν 2 χωρίσ να ζχουν ακόμα ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ. Ακόμα και αν κεωριςουμε ότι οι μθ ενεργοί ωοιτθτζσ ( μείον ) ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία, απομζνουν τουλάχιςτον ενεργοί ωοιτθτζσ (16,94% ςτο ςφνολο των ενεργϊν) οι οποίοι δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν ωοίτθςθ τουσ μζςα ςε διάςτθμα 6 ετϊν. Πίνακασ υνολικόσ αρικμόσ Εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν, Φοιτθτϊν που παρακολουκοφν και Φοιτθτϊν που δεν ξεπζραςαν τα 12 εξάμθνα (ν+2 ζτθ) φοίτθςθσ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ, ΕΡΕΦΓΣΛ, ΞΑΛ ν+2 ΕΡΕΦΓΣΛ άσλψθψεχ ΨΠΘΠΑ άσλψθψεχ ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ (ΧΔΣ) ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ υνεχίηεται ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ Ωο ελεξγνί θνηηεηέο κε ηελ έλλνηα ηνπ Ν.4009/11 ινγίδνληαη νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ηα απαξαίηεηα έηε ζπνπδώλ ζπλ 2 ( λ+2 ) 31

40 ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ, ΕΡΕΦΓΣΛ, ΞΑΛ ν+2 ΕΡΕΦΓΣΛ άσλψθψεχ ΨΠΘΠΑ άσλψθψεχ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ (ΧΕΩΥ) ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ (ΧΨΕΓ) ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ (ΧΨΕά) ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ. υνεχίηεται ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ

41 ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ, ΕΡΕΦΓΣΛ, ΞΑΛ ν+2 ΕΡΕΦΓΣΛ άσλψθψεχ ΨΠΘΠΑ άσλψθψεχ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ. ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ & ΔΛΑΨΦΣάΘΧ (Ζναρξθ λειτουργίασ Ακ. Ζτοσ ) ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ. ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ (Ζναρξθ λειτουργίασ Ακ. Ζτοσ ) ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ ΕΓΓΕΓΦΑΠΠΕΡΣΛ ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ ΕΡΕΦΓΣΛ «ν+2» ΕΡΕΦΓΣΛ Εισαγωγή Υοιτητών Θ διαμόρωωςθ του αρικμοφ των ωοιτθτϊν που ενεγράωθςαν ςτα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ για τα ακαδθμαϊκά ζτθ ζωσ καταγράωεται ςτον πίνακα Σ αρικμόσ των εγγραωζντων περιλαμβάνει τουσ ειςαχκζντεσ κάκε ακαδθμαϊκι χρονιά με όλουσ του τρόπουσ ειςαγωγισ (γενικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, εξετάςεισ Ψεχνικϊν λυκείων, ΕΥΑΟ και άλλεσ ειδικζσ κατθγορίεσ), ςυν τουσ μετεγγραωζντεσ από αντίςτοιχα τμιματα άλλων ΨΕΛ, ςυν όςουσ ενεγράωθςαν ςτα τμιματα με κατατακτιριεσ εξετάςεισ. Σ αρικμόσ των ωοιτθτϊν κάκε ζτουσ παραμζνει περίπου ςτακερόσ ςτο ςφνολο του ιδρφματοσ για τα ζτθ ζωσ και Αντίκετα το παρατθρείται μία 33

42 αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 65% λόγω τθσ κατάργθςθσ τθσ «βάςθσ του 10» ωσ κριτιριο ειςαγωγισ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Πίνακασ υνολικόσ αρικμόσ φοιτθτϊν που εγγράφθκαν ςτα Σμιματα του ΣΕΙ Λάριςασ ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ - ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ Οι αναλυτικοί πίνακεσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ και τρόπο ειςαγωγισ παρατίκενται ςτο Παράρτθμα. Υαρατθρϊντασ τα ςτοιχεία του Υίνακα 2.13 αξίηει να ςθμειϊςουμε τα εξισ: Θ διακφμανςθ του αρικμοφ των ειςαγομζνων δεν βοθκά ςτον προγραμματιςμό των εκπαιδευτικϊν πόρων που χρειάηεται κάκε τμιμα. Θ αυκαίρετθ και διαρκισ αλλαγι του αρικμοφ των ειςακτζων ςτα τμιματα από χρονιά ςε χρονιά ςε ςυνδυαςμό με αλλαγζσ ςε άλλεσ διατάξεισ όπωσ αυτζσ που αωοροφν μετεγγραωζσ, κατατάξεισ κ.λπ. από πλευράσ υπουργείου κακιςτά αδφνατο ζςτω και τον ςτοιχειϊδθ προγραμματιςμό. Ενδεικτικά αναωζρουμε τα τμιματα Δαςοπονίασ, Χχεδιαςμοφ και Ψεχνολογίασ φλου-επίπλου, όλα τα τμιματα τθσ ΧΨΕΓ κ.λπ. αλλά και Θλεκτρολογίασ, Πθχανολογίασ όπου οι διακυμάνςεισ από χρόνο ςε χρόνο είναι τεράςτιεσ. Σ αρικμόσ των ειςακτζων που κακορίηεται μονόπλευρα από το Ω.Υ.ΔΒΠ.&Κ. αγνοϊντασ 34

43 τισ προτάςεισ των τμθμάτων, και μθ λαμβάνοντασ υπ όψθ τισ διακζςιμεσ υποδομζσ και τθ ςτελζχωςθ των τμθμάτων εμποδίηουν τθν παροχι ποιοτικισ εκπαίδευςθσ δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ των αντίςτοιχων υποδομϊν και προςωπικοφ. Ακραίεσ αλλαγζσ πολιτικισ όπωσ θ επιβολι και εν ςυνεχεία θ κατάργθςθ τθσ «βάςθσ του 10» δθμιουργοφν τεράςτιεσ διακυμάνςεισ ςτον αρικμό των ειςακτζων ωοιτθτϊν, πζρα από το μειωμζνο επίπεδο γνϊςεων για να ανταποκρικοφν ςε ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Για παράδειγμα το ίδρυμα καλείται να υποδεχκεί πάνω από ωοιτθτζσ το αυξθμζνο κατά 65% περίπου ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά, με τισ ίδιεσ υποδομζσ, με λιγότερο προςωπικό τόςο μόνιμο όςο και ζκτακτο, και με μειωμζνο προχπολογιςμό για εργαςτθριακό εξοπλιςμό και αναλϊςιμα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά. Μδια κατάςταςθ επικρατεί και για το όπου παρ όλο ότι τα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ προςδιόριςαν το ςυνολικό αρικμό των ειςακτζων ςε περίπου, το Ωπουργείο όριςε τον αρικμό των προςωερομζνων κζςεων ςε πάνω από (αυξθμζνο κατά 50%, παρ όλο ότι ςε 4 τμιματα δεν ζγινε ειςαγωγι ωοιτθτϊν). Επιπλζον, ενϊ το μεγαλφτερο μζροσ των ωοιτθτϊν που πετυχαίνουν τθν ειςαγωγι τουσ εγγράωεται (περίπου 95% ςε επίπεδο ιδρφματοσ), ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 30%, ουςιαςτικά δεν παρακολουκεί μακιματα κακ ότι δεν ζχει κάνει τθν αντίςτοιχθ διλωςθ μακθμάτων του πρϊτου εξαμινου, ςφμωωνα με τα ςτοιχεία του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ όπωσ δίνονται αναλυτικά ανά τμιμα ςτον πίνακα

44 Υίνακασ 2.14 Ειςαγωγι ςτα τμιματα του ΣΕΙ Λάριςασ Υρόταςθ τμιματοσ (Ειςακτζοι) Αρικμόσ Ειςαχκζντεσ Εγγραωζντεσ Ειςακτζων (ΩΥΔΒΠ) Υρωτοετείσ που διλωςαν Πακιματα ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ,18% ,90% ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,70% ,70% ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ,70% ,10% ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ,80% ,60% ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠ. ΩΓΕΛΑΧ - ΥΦΣΡΣΛΑΧ ,47% ,70% ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ,50% ,90% ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ % ,50% ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ,46% 85 57,43% ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,60% 32 47,80% ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,70% 53 65,40% ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ,74% ,10% ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ,30% ,00% ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ,30% ,60% ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ,10% 85 51,80% ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ,70% ,40% ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ,43% ,20% ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ,10% ,20% ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ,10% 63 61,80% ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ % ,90% ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ,50% ,50% ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ,50% ,50% ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ ,20% ,90% 1 Περιλαμβάνει και ιςοβακμιςαντεσ με τον τελευταίο ειςαγόμενο 2 Περιλαμβάνει και μικρό αρικμό εγγραφζντων ειδικϊν περιπτϊςεων 3 Αρικμόσ εγγεγραμμζνων πρωτοετϊν φοιτθτϊν που διλωςε ζνα τουλάχιςτον μάκθμα 4 Χωρίσ τα 4 τμιματα ςτα οποία ανεςτάλθ θ ειςαγωγι φοιτθτϊν Φαρακτηριστικά Υοιτητών ΣΕΙ Λάρισας Θ ΠΣ.ΔΛ.Υ. του ΨΕΛ Οάριςασ εκπονεί και εκδίδει για τα δφο τελευταία ακαδθμαϊκά ζτθ μελζτθ ανάλυςθσ του προωίλ των ειςαγομζνων ωοιτθτϊν του ΨΕΛ Οάριςασ. Σι ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ για τουσ ωοιτθτζσ που ειςιχκθςαν το 2010 και 2011 παρατίκενται ςτο παράρτθμα τθσ ζκκεςθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του ιδρφματοσ. Υαρ όλο που ο χρονικόσ ορίηοντασ των 2 ετϊν είναι πολφ μικρόσ για να διαωανοφν τυχόν τάςεισ ςτισ προτιμιςεισ, θ ςφγκριςθ των ςτοιχείων με τα αντίςτοιχα τθσ προθγοφμενθσ 36

45 χρονιάσ μπορεί να δϊςει πλθροωορίεσ που πικανόν να είναι χριςιμεσ τόςο για τθ διοίκθςθ του ιδρφματοσ όςο και για τα τμιματα. Σι βαςικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν είναι : Σ αρικμόσ των ειςακτζων που κακορίςτθκε από το Ωπουργείο Υαιδείασ ςτα 15 τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ που δζχκθκαν ωοιτθτζσ είναι κατά 50% περίπου αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό που ηθτικθκε από το ίδρυμα (Υίνακασ 2.14). Ψο γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τισ περικοπζσ κατά 65% ςτισ εγκρίςεισ πιςτϊςεων για Επιςτθμονικοφσ και Εργαςτθριακοφσ Χυνεργάτεσ δθμιουργεί ανυπζρβλθτα προβλιματα και υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του διδακτικοφ ζργου. Ψο ΨΕΛ Οάριςασ είναι ζνα από τα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα τθσ χϊρασ που ςυγκεντρϊνει υψθλζσ προτιμιςεισ υποψθωίων ωοιτθτϊν, όπωσ ωαίνεται από τον πίνακα 2.15 που ακολουκεί. Ζνασ ςτουσ 5 ειςαχκζντεσ ςτο ΨΕΛ Οάριςασ είχε το τμιμα ειςαγωγισ του ςτισ 3 πρϊτεσ επιλογζσ του ενϊ το 60% των ειςαχκζντων το είχε ςτισ πρϊτεσ 10 επιλογζσ του. Υίνακασ Σα τμιματα του ΣΕΙ Λάριςασ ςτισ προτιμιςεισ των ειςαχκζντων ( ) Χτα πρϊτα 3 4 ο - 6 ο 7 ο -10 ο >10 Πζςθ Κζςθ Υροτίμθςθσ Υλικοσ επιλογϊν (Π.Σ.) ΑΡΑΞΑΛΡΛΧΘΧ ΞΑΛ ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΞΨΛΦΛίΡ 50,0% 18,2% 13,6% 18,2% 6,09 23,95 ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 13,6% 17,9% 21,2% 47,3% 14,01 36,27 ΔΛΑΨΦΣάΘΧ & ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ 26,8% 28,2% 18,3% 26,8% 8,39 19,63 ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 15,9% 26,1% 25,6% 32,4% 9,71 21,84 ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ 19,3% 19,3% 18,5% 42,8% 12,89 41,02 ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 18,1% 16,8% 15,5% 49,6% 15,57 38,67 ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ 27,7% 23,7% 20,8% 27,7% 8,86 23,17 ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ 18,9% 24,3% 22,2% 34,6% 9,59 22,11 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ 16,3% 20,0% 24,1% 39,6% 10,26 20,22 ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ 5,9% 14,2% 15,9% 64,0% 23,28 52,41 ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 26,7% 26,7% 22,1% 24,4% 8,15 20,15 ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ 30,2% 15,9% 15,9% 37,9% 10,78 21,66 ΥΣΟ. ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ 22,2% 20,8% 20,1% 36,8% 10,30 23,68 ΥΣΟ. ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ 14,3% 21,4% 27,5% 36,8% 11,37 25,09 ΧέΕΔIΑΧΠ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟΣΩ 38,7% 18,0% 16,2% 27,0% 8,40 25,79 ΨΕέΡΣΟ.Χ ΥΟΘΦΣάΣΦ. & ΨΘΟΕΥΛΞ. 23,3% 22,6% 20,8% 33,3% 9,40 18,15 ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ 13,6% 16,3% 21,7% 48,4% 12,48 23,70 ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 53,1% 28,1% 9,4% 9,4% 6,06 28,72 άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 22,6% 22,6% 18,3% 36,5% 10,75 27,90 ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ 20,3% 20,6% 20,1% 38,9% 11,79 28,18 Χτα περιςςότερα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ ζνα μεγάλο ποςοςτό ειςαχκζντων είχε βακμολογία κάτω του 10 ωσ αποτζλεςμα τθσ κατάργθςθσ τθσ βάςθσ του 10. Τπωσ διαπιςτϊνεται από το ςφςτθμα δθλϊςεων μακθμάτων ζνα ςχεδόν 30% των εγγραωζντων απλά ζκαναν τθν εγγραωι τουσ χωρίσ να παρακολουκοφν μακιματα, τουλάχιςτον κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν (πίνακασ 2.14). 37

46 Ζνα πρόβλθμα που ςυνδζεται με το ςφςτθμα των Γενικϊν Εξετάςεων για ειςαγωγι ςτα ΑΕΛ και το μεγάλο εφροσ επιλογϊν των υποψθωίων, είναι ότι υποψιωιοι από τθ Κεωρθτικι κατεφκυνςθ, χωρίσ υπόβακρο ςε μακιματα όπωσ ωυςικι, χθμεία, βιολογία ειςάγονται ςε τμιματα όπου αυτά τα μακιματα αποτελοφν τθ βάςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν (ενδεικτικά για τθν περίπτωςθ του ΨΕΛ Οάριςασ ςτα τμιματα Λατρικϊν Εργαςτθρίων και Διατροωισ- Διαιτολογίασ). Ψο ποςοςτό αυτό αυξικθκε ςε 24,5% του ςυνόλου των ειςαγομζνων από 17% τθν προθγοφμενθ χρονιά. Χε ότι αωορά τθ γεωγραωικι προζλευςθ των ωοιτθτϊν, ςχεδόν οι μιςοί ειςαχκζντεσ ωοιτθτζσ προζρχονται από το νομό Οάριςασ, τουσ υπόλοιπουσ νομοφσ τθσ Κεςςαλίασ και τουσ όμορουσ νομοφσ. Ψο 24% περίπου από τα δφο μεγάλα αςτικά κζντρα Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ και το υπόλοιπο ζνα τζταρτο από τθν υπόλοιπθ χϊρα. Ξατά το 2011 το ποςοςτό των προερχόμενων από το νομό Οάριςασ ωοιτθτϊν αυξικθκε κατά πζντε (5) ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με το 2010, ενϊ ςθμαντικι μείωςθ (18% ζναντι 24,5% του ςυνόλου) ςθμείωςε το ποςοςτό των ειςαχκζντων από τθν Αττικι. Υίνακασ 2.16 Χωροταξικι Κατανομι Ειςαχκζντων Φοιτθτϊν ΡΣΠΣΧ % ΕΛΧΑέΚΕΡΨίΡ % ΕΛΧΑέΚΕΡΨίΡ ΑΚΘΡΑ κ.λπ. 17,9% 24,5% ΟΑΦΛΧΑΧ 17,6% 12,7% ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ 8,3% 6,8% ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ 5,7% 3,8% ΨΦΛΞΑΟίΡ 6,7% 3,4% ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 5,9% 8,6% άκλίψλδαχ 2,4% 3,1% ΥΛΕΦΛΑΧ 2,9% 2,1% ΞΣΗΑΡΘΧ 2,3% 2,0% Χφνολο 69,7% 67,0% Ψα παραπάνω ςυμπεράςματα βαςίηονται ςε δεδομζνα από τα μθχανογραωικά των ειςαχκζντων ωοιτθτϊν. Θ ΠΣΔΛΥ του ΨΕΛ Οάριςασ ςυνιςτά ςτα τμιματα τθν υλοποίθςθ ςε κάκε ειςαγωγισ ωοιτθτϊν ςφντομθσ ζρευνασ με ερωτθματολόγιο που κα διανζμεται ςε ζνα από τα πρϊτα μακιματα με ςκοπό τθ ςυλλογι επιπλζον χριςιμων δεδομζνων όπωσ: λόγοι προτίμθςθσ του ιδρφματοσ, του τμιματοσ, επάγγελμα γονζων, υπόβακρο ςε ΨΥΨ και ζνεσ Γλϊςςεσ, εργαςία, πρόκεςθ μόνιμθσ διαμονισ, κ.λπ. 38

47 2.3 Τποδομές Κτιριακές Τποδομές Ψο κεντρικό κτιριακό ςυγκρότθμα του ΨΕΛ Οάριςασ βρίςκεται ςε απόςταςθ 4 Km από το κζντρο τθσ πόλθσ και ςτα δυτικά τθσ, ςτο δρόμο που οδθγεί ςτα Ψρίκαλα. Σι εγκαταςτάςεισ του Λδρφματοσ και οι εκτάςεισ ςυνολικά καλφπτουν ζκταςθ περίπου ςτρεμμάτων εκ των οποίων 300 ςτρ είναι θ κτιριακι κάλυψθ. ΣΛ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνουν το κφριο ςυγκρότθμα των εκπαιδευτικϊν χϊρων των Χχολϊν Ψεχνολογικϊν Εωαρμογϊν (ΧΨΕά), Επαγγελμάτων Ωγείασ και Υρόνοιασ (ΧΕΩΥ), Διοίκθςθσ και Σικονομίασ (ΧΔΣ), Ψεχνολογίασ Γεωπονίασ (ΧΨΕΓ). έωριςτά κτίρια ςτεγάηουν τα Ψμιματα Πθχανολογίασ και Θλεκτρολογίασ που ανικουν ςτθν ΧΨΕά, το Ψμιμα Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων τθσ ΧΔΣ, το τμιμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων τθσ ΧΔΣ και το τμιμα Ψεχνολογιϊν Υλθροωορικισ & Ψθλεπικοινωνιϊν τθσ ΧΨΕά, το Ψμιμα Ηωικισ Υαραγωγισ που ανικει ςτθν ΧΨΕΓ. Χτο κεντρικό κτίριο υπάρχει μεγάλο αμωικζατρο τελετϊν, κυλικείο, και τμιμα αναπαραγωγισ εντφπων off-set. Αμωικζατρα υπάρχουν και ςτα περιωερειακά κτίρια. Χε χωριςτά κτίρια βρίςκονται το ωοιτθτικό εςτιατόριο και οργανωμζνο ςυνεδριακό κζντρο και θ Βιβλιοκικθ του Λδρφματοσ κακϊσ και οι εγκαταςτάςεισ του αγροκτιματοσ οι οποίεσ περιγράωονται αναλυτικότερα ςτθ ςυνζχεια. Ψο ςυγκρότθμα περιλαμβάνει αγρόκτθμα που περιλαμβάνει εγκαταςτάςεισ με αγροτικά ηϊα και ωσ Ωπθρεςία, αςκεί τθ διαχείριςθ τθσ γεωργικισ ζκταςθσ του Λδρφματοσ που καταλαμβάνει ουςιαςτικά τθν ζκταςθ του ΨΕΛ θ οποία δεν ζχει καλυωκεί κτιριακά. Χτθν πόλθ τθσ Ξαρδίτςασ λειτουργεί παράρτθμα του ΨΕΛ Οάριςασ το οποίο ωιλοξενεί τζςςερα τμιματα (Υίνακασ 1.1). Σ χϊροσ, ςτον οποίο βρίςκονται οι ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ του, εκτείνεται ςε ζκταςθ 40 ςτρεμμάτων και βρίςκεται ςτθ βορειοδυτικι περιοχι τθσ πόλθσ τθσ Ξαρδίτςασ και δυτικά του δρόμου που οδθγεί ςτα Ψρίκαλα. Θ ςυνολικι επιωάνεια των κτιρίων του είναι περίπου m2. Ψο κτιριακό ςυγκρότθμα του τμιματοσ περιλαμβάνει 24 αίκουςεσ εργαςτθρίων και διδαςκαλίασ, 2 μεγάλα αμωικζατρα, ζνα εςτιατόριο, μία βιβλιοκικθ, 22 γραωεία κακθγθτϊν και βοθκθτικοφ προςωπικοφ, 4 γραωεία για το διοικθτικό προςωπικό και αίκουςα ςυνεδριάςεων. Ψα τμιματα Ψεχνολογίασ Ψροωίμων και Διαιτολογίασ Διατροωισ ςτεγάηονται προςωρινά ςε κτθριακοφσ χϊρουσ, πλθςίον του ςυγκροτιματοσ, που ζχουν παραχωρθκεί από το Διμο και οι οποίοι ζχουν μερικϊσ προςαρμοςκεί για να λειτουργιςουν τα εργαςτιρια των τμθμάτων. Είναι δεδομζνο ότι απαιτοφνται και γι αυτά τα τμιματα ςφγχρονεσ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ για να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ. Ψζλοσ τα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ που λειτουργοφν ςτθν πόλθ των Ψρικάλων (Υίνακασ 1.1) ωιλοξενοφνται και εκεί ςε ςχολικό κτιριο το οποίο ζχει παραχωριςει θ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και ςτο οποίο ζχουν γίνει οι αναγκαίεσ προςαρμογζσ και θ εγκατάςταςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ για το ζνα τμιμα οι οποίεσ ικανοποιοφν μερικϊσ και το δεφτερο. Θ ζκταςθ των υποδομϊν των τμθμάτων του ΨΕΛ Οάριςασ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον Υίνακα

48 Πίνακασ Κτιριακζσ υποδομζσ των Σμθμάτων του ΣΕΙ Λάριςασ. ΨΠΘΠΑ ΨΕΨΦΑΓίΡΛΞΑ ΠΕΨΦΑ ΩΥΣΔΣΠίΡ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΨΕΨΦΑΓίΡΛΞΑ ΠΕΨΦΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑΞίΡ έίφίρ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΑΓΦΣΞΨΘΠΑ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΓΕΡΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΚΕΨΛΞίΡ ΕΥΛΧΨΘΠίΡ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ Σο Σμιμα ςυςτεγάηεται προςωρινά με το Σμιμα Σεχνολογίασ Σροφίμων, ενϊ του ζχουν παραχωρθκεί για ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ χριςθ 4 αίκουςεσ διδαςκαλίασ (2 του 2ου ΕΠΑΛ και 2 του 2ου Λυκείου Καρδίτςασ). φντομα αποκτά και νζουσ χϊρουσ και οικοπεδικι ζκταςθ από το Διμο Καρδίτςασ. ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ Χρθςιμοποιεί τουσ ίδιουσ χϊρουσ με το Σμ. Ανακαιν. & Αποκατ. Κτιρίων Ξατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τετραετίασ ολοκλθρϊκθκαν νζεσ ςθμαντικζσ υποδομζσ ςτο ΨΕΛ Οάριςασ άλλεσ βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Χυγκεκριμζνα: Κτιριο Διοίκθςθσ Διαχείριςθσ Ζργων Ρζο κτιριο με 2 αμωικζατρα, αίκουςεσ, εργαςτιρια και γραωεία ςτο οποίο ςτεγάηονται τα τμιματα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων και Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν. Χτο ίδιο κτιριο ωιλοξενοφνται και τα Πεταπτυχιακά Υρογράμματα Χπουδϊν του ΨΕΛ Οάριςασ, ενϊ ςτο μεγάλο αμωικζατρο του κτθρίου ωιλοξενικθκαν εκνικά και διεκνι ςυνζδρια και άλλεσ εκδθλϊςεισ. Ψο κτιριο βρίςκεται ςε λειτουργία από τον Λανουάριο του

49 Νζο Κτιριο Βιβλιοκικθσ Ρζο κτίριο τ.μ. ςυνολικά όπου ςτεγάηονται όλεσ οι υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ. Ψο κτίριο αποτελείται από 3 ορόωουσ ςτουσ οποίουσ βρίςκονται τα βιβλιοςτάςια, τα αναγνωςτιρια χρθςτϊν, το θλεκτρονικό αναγνωςτιριο, αίκουςα οπτικοακουςτικϊν μζςων, αίκουςεσ εκδθλϊςεων, εκκεςιακόσ χϊροσ, γραωεία προςωπικοφ, αίκουςεσ τθλε-ςυνδιαςκζψεων κακϊσ και απαραίτθτοι βοθκθτικοί χϊροι. Ψο κτιριο βρίςκεται ςε λειτουργία από τον Λοφλιο του Κτιριο Σμιματοσ χεδιαςμοφ & Σεχνολογίασ Ξφλου Επίπλου (Καρδίτςα) Νζο Κτιριο ΣΕΓ (υπό ανζγερςθ) Από τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ το Ψμιμα ζχει αποκτιςει νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ m2 που είναι ςε χριςθ και περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων αίκουςεσ διδαςκαλίασ, γραωεία κακθγθτϊν, αμωικζατρο, αίκουςα Θ/Ω, κυλικείο, Αποκικθ, WC, Ξοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Χτο κτίριο αυτό λειτουργοφν 3 εργαςτιρια, ιτοι τα Εργαςτιρια Εωαρμοςμζνου Πάρκετινγκ Διοίκθςθσ & Σικονομίασ, CAD και Ψεχνικοφ Χχεδίου. Ψο ςυνολικό εμβαδόν του κτιρίου ανζρχεται ςτα τ.μ.. Από αυτά το υπόγειο καταλαμβάνει τ.μ. Χε αυτό περιλαμβάνονται λεβθτοςτάςιο, αποκθκευτικοί και βοθκθτικοί χϊροι. Χτο ιςόγειο, εμβαδοφ τ.μ. καταςκευάηονται 1 μεγάλο και 2 μικρά αμωικζατρα ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 400 ατόμων, 4 εργαςτιρια χωρθτικότθτασ 30 ωοιτθτϊν ζκαςτο, κακϊσ και γραωεία, αποκθκευτικοί και βοθκθτικοί χϊροι. Ψζλοσ ςτον πρϊτο όροωο, εμβαδοφ τ.μ. καταςκευάηονται 2 μικρά αμωικζατρα ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 180 ατόμων, 5 εργαςτιρια χωρθτικότθτασ 30 ωοιτθτϊν ζκαςτο, κακϊσ και γραωεία και 41

50 βοθκθτικοί χϊροι για χριςθ από κακθγθτζσ, προϊςτάμενουσ, γραμματείεσ κλπ. Ψο κτίριο αναμζνεται να παραδοκεί μζςα ςτο Κτιριο Εργαςτθρίων Πλθροφορικισ Χυνολικισ ζκταςθσ 800 τ.μ. περίπου. Εξ αυτϊν ο πρϊτοσ όροωοσ που καταλαμβάνει τα 460 τ.μ. περίπου είναι διαμορωωμζνοσ ςε 4 εργαςτιρια των 25 κζςεων το κακζνα, 2 γραωεία κακθγθτϊν, 2 χϊρουσ υγιεινισ (WC) και ζνα server room. Ψο ιςόγειο μελλοντικά κα διαμορωωκεί ςε 2 εργαςτιρια, 1 αίκουςα διδαςκαλίασ και 3 γραωεία κακθγθτϊν. Ψο όλο κτίριο αναμζνεται να παραδοκεί ςε χριςθ με τθν ζναρξθ του ακ. ζτουσ Νζο Φοιτθτικό κυλικείο Ξυλικείο μοντζρνασ αιςκθτικισ για τουσ ωοιτθτζσ ςε ανεξάρτθτο χϊρο με ςυνολικά 488 τ.μ. καλυμμζνου χϊρου (386 τ.μ. ιςόγειο και 102 τ.μ. υπόγειο με βοθκθτικοφσ χϊρουσ ), ςε απόςταςθ από τουσ χϊρουσ διδαςκαλίασ, το οποίο κα χρθςιμοποιείται και για ωοιτθτικζσ εκδθλϊςεισ. Ψζκθκε ςε λειτουργία το Κτιριο χολισ Επαγγελμάτων Τγείασ Πρόνοιασ Ζχει προκθρυχκεί και αναδείχκθκε ανάδοχοσ του ζργου. Αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2014 Χτθ ςυνζχεια, ιδιαίτερθ αναωορά γίνεται ςτισ υποδομζσ οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παραγόμενου εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου του ιδρφματοσ Βιβλιοθήκη Θ Ξεντρικι Βιβλιοκικθ του ΨΕΛ Οάριςασ ιδρφκθκε το 1973 και θ ςυλλογι τθσ περιλαμβάνει υλικό που καλφπτει τισ εκπαιδευτικζσ, τισ ερευνθτικζσ αλλά και τισ ευρφτερεσ κακθμερινζσ ανάγκεσ όλων των μελϊν τθσ κοινότθτασ του ΨΕΛ Οάριςασ. Ψο ΨΕΛ Οάριςασ, με χρθματοδότθςθ από το ΕΥΕΑΕΞ (Γ Ξ.Υ.Χ.) προχϊρθςε ςτθν καταςκευι νζου ειδικά διαμορωωμζνου κτθρίου για τθ ςτζγαςθ τθσ Ξεντρικισ Βιβλιοκικθσ ςτο οποίο μεταωζρκθκε θ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ από το

51 Θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα των παραρτθμάτων εξυπθρετείται από τισ αντίςτοιχεσ βιβλιοκικεσ του παραρτιματοσ Ξαρδίτςασ και του παραρτιματοσ Ψρικάλων, οι οποίεσ λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία τθσ Ξεντρικισ Βιβλιοκικθσ. Σι υπθρεςίεσ τισ οποίεσ παρζχει θ Βιβλιοκικθ και ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ όλα τα μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του ΨΕΛ Οάριςασ είναι: Δανειςμόσ Βιβλίων Θ Ξεντρικι Βιβλιοκικθ του ΨΕΛ Οάριςασ διακζτει βιβλία ςτθν κφρια ςυλλογι τθσ, βιβλία πολλαπλϊν αντιτφπων με εξάμθνθ διάρκεια δανειςμοφ και 127 τίτλουσ ζντυπων περιοδικϊν, ενϊ θ Βιβλιοκικθ του Υαρ/τοσ Ξαρδίτςασ διακζτει βιβλία, βιβλία πολλαπλϊν αντιτφπων με εξάμθνθ διάρκεια δανειςμοφ και 26 τίτλουσ ζντυπων περιοδικϊν. Θ Βιβλιοκικθ του Υαραρτιματοσ Ψρικάλων διακζτει μόνο βιβλία με εξάμθνθ διάρκεια δανειςμοφ τα οποία ανζρχονται ςτισ Πρόςβαςθ ςε Θλεκτρονικά Περιοδικά Θ Ξεντρικι Βιβλιοκικθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ζχει πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικά περιοδικά, είτε μζςω τθσ HEAL-Link (Ξοινοπραξία Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν), είτε μζςω των ςυνδρομϊν που διακζτει θ Βιβλιοκικθ ςε ζντυπα περιοδικά και δίνεται θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω αυτϊν. Πρόςβαςθ ςε Ζντυπα Περιοδικά Θ Ξεντρικι Βιβλιοκικθ του ΨΕΛ Οάριςασ διακζτει 127 τίτλουσ ζντυπων περιοδικϊν για το ζτοσ 2011 με μεγάλο αρχείο παλαιοτζρων τευχϊν (ελλθνικά και ξενόγλωςςα) και καλφπτει ςθμαντικζσ κατθγορίεσ που αωοροφν ςτα τμιματα του ΨΕΛ/Ο όπωσ για παράδειγμα Οογιςτικι, Management, Ροςθλευτικι κλπ. Τπθρεςία Διαδανειςμοφ Χτθ Βιβλιοκικθ του ΨΕΛ Οάριςασ λειτουργεί επίςθσ «Ωπθρεςία Διαδανειςμοφ», θ οποία αναλαμβάνει για λογαριαςμό των χρθςτϊν τθσ το δανειςμό βιβλίων και άρκρων περιοδικϊν που δεν υπάρχουν ςτον κατάλογο ι ςτθ ςυλλογι τθσ, αλλά υπάρχουν όμωσ ςε άλλθ Υανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδασ. Δικαίωμα αιτιματοσ διαδανειςμοφ ζχουν μόνο το εκπαιδευτικό προςωπικό και οι μεταπτυχιακοί ωοιτθτζσ του Λδρφματοσ. Υαράλλθλα, θ Βιβλιοκικθ του ΨΕΛ Οάριςασ μζςω τθσ παραπάνω υπθρεςίασ δζχεται και αιτιματα διαδανειςμοφ και αποςτζλλει υλικό από τθ ςυλλογι τθσ ςε άλλεσ ακαδθμαϊκζσ Βιβλιοκικεσ. Αναγνωςτιριο Χτθ Βιβλιοκικθ του ΨΕΛ Οάριςασ λειτουργεί αναγνωςτιριο 80 κζςεων, όπου δίνεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο μζςω αςφρματου δικτφου. Αίκουςα πρόςβαςθσ ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ Υαράλλθλα ςτθ Βιβλιοκικθ του ΨΕΛ Οάριςασ λειτουργεί Θλεκτρονικό Αναγνωςτιριο 20 κζςεων εργαςίασ όπου οι ωοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο και πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ που διακζτει θ Βιβλιοκικθ. Σ παρακάτω πίνακασ δίνει ςτοιχεία για τουσ χριςτεσ, τα βιβλία, τισ υπθρεςίεσ κακϊσ και τθ διαχρονικι εξζλιξθ αυτϊν για τθν Ξεντρικι Βιβλιοκικθ του ΨΕΛ Οάριςασ. 43

52 Πίνακασ τατιςτικά ςτοιχεία Βιβλιοκικθσ Εγγεγραμμζνοι έριςτεσ Χφνολο Βιβλίων Ξφριασ Χυλλογισ Ψίτλοι Βιβλίων Ξφριασ Χυλλογισ Ρζοι τίτλοι βιβλίων ετθςίωσ Δανειςμοί * Χτατιςτικά OPAC Υροςβάςεισ (Hits) * Δεν υπάρχουν ςτοιχεία Θ μζςθ αφξθςθ κατά περίπου νζων μελϊν κάκε χρόνο είναι ςθμαντικι αν λάβουμε υπ όψθ ότι ο αρικμόσ των ωοιτθτϊν ςτο αντίςτοιχο διάςτθμα (Υίνακασ 2.12) δεν ζχει μεταβλθκεί ανάλογα. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των μελϊν ανζρχεται ςτο 80% περίπου των ενεργϊν ωοιτθτϊν. Χθμαντικό ςτοιχείο που προκφπτει από τθν πιλοτικι μελζτθ αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν ωοιτθτικισ μζριμνασ (Υαράρτθμα Π.4) είναι ότι μόνον το 25% των προπτυχιακϊν ωοιτθτϊν δθλϊνει ότι θ ανάγκθ επίςκεψθσ τθσ βιβλιοκικθσ για τα μακιματα τουσ είναι μεγάλθ ι πολφ μεγάλθ. Υροωανϊσ το παραπάνω ποςοςτό οωείλεται ςτο μεγάλο αρικμό των ωοιτθτϊν ανά τμιμα, ο οποίοσ δεν διευκολφνει τθ χριςθ εκπαιδευτικϊν μεκόδων που βαςίηονται ςε εργαςίεσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ και οι οποίεσ απαιτοφν αναηιτθςθ βιβλιογραωικϊν πθγϊν. Ζςτω και υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ (ζλλειψθσ πόρων, μεγάλου λόγου ωοιτθτϊν ανά εκπαιδευτι κ.λπ.) είναι ανάγκθ κάκε τμιμα να προβλθματιςκεί και να αναηθτιςει τρόπουσ με τουσ οποίουσ ςταδιακά κα επιτευχκεί θ πιο ενεργι ςυμμετοχι των ωοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι και μακθςιακι διαδικαςία τουλάχιςτον ςτα μεγαλφτερα εξάμθνα ςπουδϊν όπου ο αρικμόσ των παρακολουκοφντων εξομαλφνεται. Χτθν ίδια μελζτθ επιβεβαιϊνεται θ επάρκεια του βιβλιοκθκονομικοφ υλικοφ κακότι το ποςοςτό των μθ ικανοποιθμζνων ωοιτθτϊν δεν ξεπερνά το 20%, ενϊ το 40% δθλϊνει επίπεδο ικανοποίθςθσ άνω του μζςου όρου τθσ κλίμακασ (Χχιμα 2.1). 44

53 χιμα 2.1. Επάρκεια υγγραμμάτων - Περιοδικϊν Θ επιςκεψιμότθτα τθσ Βιβλιοκικθσ είναι αρκετά μεγάλθ αωοφ ανζρχεται κατά μζςο όρο ςτισ επιςκζψεισ μθνιαίωσ, ενϊ θ ςυχνότθτα επιςκζψεων που δθλϊνουν οι ωοιτθτζσ ςτθν ίδια μελζτθ δίνεται ςτο διάγραμμα ςτου ςχιματοσ % 50% Υόςο ςυχνά κάνετε χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ; Επιςκζψεισ / μινα Π.Σ.; 1,53 40% 30% 20% 10% 0% 2-3 ωορζσ/εβδ. 1 ωορά/εβδ 1 ωορά/μινα 1 ωορά/εξαμ ποτζ χιμα 2.2. Επιςκεψιμότθτα Βιβλιοκικθσ 45

54 2.3.3 Δικτυακές Τπηρεσίες Ψο δίκτυο επικοινωνιϊν (άωνισ - Δεδομζνων) του Ψ.Ε.Λ. Οάριςασ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο για τθ ςτιριξθ του ςυνόλου των λειτουργιϊν του Λδρφματοσ. Ψο δίκτυο Δεδομζνων ςυνδζεται με το εκνικό δίκτυο ζρευνασ και τεχνολογίασ (ΕΔΕΨ), ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ του Υανεπιςτθμιακοφ Διαδικτφου (GUNet). Θ δικτυακι υποδομι ςυντθρείται και εξελίςςεται ςυνεχϊσ. Ξαλφπτει το campus του Λδρφματοσ ςτθν Οάριςα και τα Υαραρτιματα Ξαρδίτςασ και Ψρικάλων. Θ ενιαία δομθμζνθ καλωδίωςθ του Λδρφματοσ και το αςφρματο τοπικό δίκτυο με ςυνεχείσ επεκτάςεισ, ςτοχεφουν ςτθν κάλυψθ των αυξανόμενων αναγκϊν για τθλεωωνία και δεδομζνα. Θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο με υψθλζσ ταχφτθτεσ (1 Gb), οι τθλεματικζσ υπθρεςίεσ με προεξζχουςεσ τισ υπθρεςίεσ Διαδικτφου, και οι προθγμζνεσ υπθρεςίεσ πλθροωόρθςθσ, ικανοποιοφν ιςότιμα και χωρίσ διακρίςεισ όλα τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ (ωοιτθτζσ, μζλθ ΕΥ, ΕΨΥ, ερευνθτζσ, διοικθτικό προςωπικό κ.α.), τα οποία μποροφν να τισ αξιοποιιςουν τόςο ςτουσ χϊρουσ του Λδρφματοσ, όςο και από απόςταςθ. Αναωορικά οι υπθρεςίεσ που παρζχει ο κόμβοσ δικτφων του ΨΕΛ Οάριςασ είναι οι παρακάτω: Δυνατότθτα ςφνδεςθσ μζςω τθσ Δομθμζνθσ Ξαλωδίωςθσ του Λδρφματοσ ςε όλα τα μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ Βαςικζσ υπθρεςίεσ INTERNET (Οογαριαςμόσ Θλεκτρονικοφ Ψαχυδρομείου ( ) με δυνατότθτα πρόςβαςθσ (POP3 και IMAP πρωτοκόλλων) - web mail FTP πρόςβαςθ και Οίςτεσ Θλεκτρονικοφ Ψαχυδρομείου. Αςφρματθ πρόςβαςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Internet ςε όλθ τθν Ακαδθμαϊκι Ξοινότθτα του ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ μζςω τθσ ταυτοποίθςθσ με ςτοιχεία λογαριαςμοφ χριςτθ από τθν Ωπθρεςία Ξαταλόγου (LDAP) - Authentication μζςω LDAP server. Υλατωόρμα Αςφγχρονθσ Ψθλεκπαίδευςθσ μζςω τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ Open e- class Υαροχι VPN ςυνδζςεων ςτο δίκτυο του TEI ΟΑΦΛΧΑΧ (για πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ Υθγζσ πλθροωοριϊν, θλεκτρονικά περιοδικά μζςω του Ακαδθμαϊκοφ Δικτφου Βιβλιοκθκϊν) Δυνατότθτα ανάρτθςθσ από το εκπαιδευτικό Υροςωπικό ανακοινϊςεων, ωρϊν διδαςκαλίασ μακθμάτων και άλλων χριςιμων πλθροωοριϊν προσ τουσ άοιτθτζσ ςτθν ιςτοςελίδα του αντίςτοιχου τμιματοσ ςτον ιςτότοπο του Λδρφματοσ ( Υροςωπικζσ ιςτοςελίδεσ χρθςτϊν Ωπθρεςίεσ αςωαλείασ για όλο το εςωτερικό δίκτυο του ΨΕΛ/Ο Θλεκτρονικι διαχείριςθ εγγράφων docman (Βιβλιοκικθ διαχείριςθσ και διαμοιραςμοφ εγγράωων των Ωπθρεςιϊν του Λδρφματοσ) Εκκακαριςτικά μιςκοδοςίασ (Θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθ μιςκοδοςία του Υροςωπικοφ του Λδρφματοσ) ήθφιακι πφλθ Ιφαιςτοσ: (Θλεκτρονικι ανάρτθςθ πτυχιακϊν εργαςιϊν των άοιτθτϊν του Λδρφματοσ) ήθφιακι πφλθ Θλζκτρα: ήθωιακι Θλεκτρονικι Υφλθ Πακθμάτων video διαλζξεων των αντίςτοιχων μακθμάτων) Υαροχι Ωποςτιριξθσ έρθςτϊν του ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ (HelpDesk οποιουδιποτε προβλιματοσ Πθχανογράωθςθσ και Δικτφου του Λδρφματοσ) 46

55 Αίκουςα Ψθλεκπαίδευςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ Χφγχρονθσ Ψθλεκπαίδευςθσ Ωπθρεςία Web-Fax (Ωποςτιριξθ αποςτολισ Fax θλεκτρονικά για όλο το προςωπικό του Λδρφματοσ) Πληροφοριακά υστήματα Τποστήριξης της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας Αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ των ΨΥΨ το ΨΕΛ Οάριςασ ανζπτυξε μία ςειρά άλλων Υλθροωοριακϊν Χυςτθμάτων κακοριςτικϊν ςτθν υποςτιριξθ του διδακτικοφ ζργου, τα οποία αναωζρονται παρακάτω: φςτθμα Διαχείριςθσ Εκπαιδευτικισ Λειτουργία ΔΙΟΝΤΟ ( Ηλεκτρονικι εγγραφι ειςαγομζνων ςτο ΣΕΙ Λάριςασ Υαρζχεται θλεκτρονικά θ δυνατότθτα εγγραωισ όλων των ωοιτθτϊν που ζχουν επιτφχει ςε ζνα από τα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ ςυμπλθρϊνοντασ θλεκτρονικά όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςτθν αίτθςθ κακϊσ και θ δυνατότθτα ελζγχου τθσ πορείασ τθσ αίτθςθσ προσ το αντίςτοιχο τμιμα ειςαγωγισ. Ηλεκτρονικι διλωςθ μακθμάτων Θ Ξεντρικι Ωπθρεςία Υιςτοποίθςθσ έρθςτϊν παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ (login) ςτουσ ωοιτθτζσ για τθν επεξεργαςία, αποκικευςθ και αποςτολι τθσ διλωςθσ των μακθμάτων για τα αντίςτοιχα προγράμματα ςπουδϊν των Ψμθμάτων. Ηλεκτρονικι καταχϊρθςθ και ανακοίνωςθ βακμολογίασ μακθμάτων Θ Ξεντρικι Ωπθρεςία Υιςτοποίθςθσ έρθςτϊν παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ (login) ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό του Λδρφματοσ (μόνιμο και ζκτακτο ) για τθν επεξεργαςία, αποκικευςθ και αποςτολι τθσ βακμολογίασ των αντίςτοιχων μακθμάτων. Ηλεκτρονικι αίτθςθ και παραλαβι πιςτοποιθτικϊν Υαρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ ωοιτθτζσ να υποβάλουν αίτθςθ για λιψθ πιςτοποιθτικϊν θλεκτρονικά και να παραλάβουν τθν αίτθςθ θλεκτρονικά με ζκδοςθ ψθωιακισ υπογραωισ (ςτάδιο πιλοτικισ υλοποίθςθσ). φςτθμα Διαχείριςθσ υνεργατών ( Ωπθρεςία θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ και ανανζωςθσ αιτιςεων εκτάκτων ςυνεργατϊν και υποβοικθςθσ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τουσ ςε προκθρφξεισ μακθμάτων αντίςτοιχων τμθμάτων του ΨΕΛ Οάριςασ. Θλεκτρονικι αξιολόγθςθ των αιτιςεων των εκτάκτων κακθγθτϊν από τισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ του μόνιμου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ΨΕΛ Οάριςασ. φςτθμα Διαχείριςθσ Ανακζςεων εκπαιδευτικοφ ζργου ( Ανακζςεισ μακθμάτων θλεκτρονικά ςε ζκτακτο και μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό. Ζκδοςθ ςυμβάςεων και προχπθρεςίασ για το ζκτακτο και μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό του Λδρφματοσ. Ψθφιακι Πφλθ Ενθμζρωςθσ για Α.μ.Ε.Α. ( Ψο TEI Οάριςασ ςτα πλαίςια τθσ Ξεντρικισ Βιβλιοκικθσ του ζχει δθμιουργιςει και παρζχει ςτουσ ωοιτθτζσ προσ χριςθ Εργαςτιριο Θ/Ω, με ειδικό εξοπλιςμό κατάλλθλο για χριςθ από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Ψο εργαςτιριο περιλαμβάνει δφο ςφγχρονουσ Θ/Ω με ειδικά 47

56 ςυςτιματα κατάδειξθσ (trackballs, πλθκτρολόγια κλπ) και ειδικό λογιςμικό για πλοιγθςθ ςτο Internet. Forum ενθμζρωςθσ και διαβοφλευςθσ Ψο Forum παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε όλα τα μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του ΨΕΛ Οάριςασ για τθν ανάγνωςθ και ανάρτθςθ απόψεων ςτον τόπο ςυηθτιςεων για ακαδθμαϊκά και διάωορα άλλα κζματα (π.χ. Ξανονιςμόσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν, Εςωτερικόσ οργανιςμόσ ιδρφματοσ κ.λπ.). Χτο forum αναρτϊνται επίςθσ ςχετικζσ ανακοινϊςεισ, κζματα ςχετικά με τθν ιςχφουςα νομοκεςία κ.λπ. Τπθρεςία διάκεςθσ εφαρμογών και λογιςμικοφ Θ Ξεντρικι Ωπθρεςία Υιςτοποίθςθσ έρθςτϊν παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ (login) ςε όλα τα μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του ΨΕΛ Οάριςασ για τθν μεταωόρτωςθ λογιςμικοφ με άδειεσ χριςθσ του Λδρφματοσ και τθ χριςθ του. Θλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Θλεκτρονικι Αρχειοκζτθςθ Εγγράφων Θ αρχιτεκτονικι του Χυςτιματοσ βαςίηεται ςτθν τεχνολογία CLIENT SERVER και παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. Ξάκε χριςτθσ διακζτει το δικό του μοναδικό κωδικό πρόςβαςθσ και ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα χριςθσ του ςυςτιματοσ που παρζχονται από το διαχειριςτι. Ψο Χφςτθμα ακολουκεί όλουσ τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ αςωάλειασ, υποςτθρίηοντασ τθν ακεραιότθτα τθ διακεςιμότθτα και τθν εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων. Εξυπθρετεί μζςω του εςωτερικοφ δικτφου του ΨΕΛ Οάριςασ διοικθτικζσ και οικονομικζσ υπθρεςίεσ όπωσ : Ξαταχϊρθςθ και παρακολοφκθςθ διοικθτικϊν ςτοιχείων ζργων Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν. Ξαταχϊρθςθ και παρακολοφκθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων ζργων επιλζξιμων δαπανϊν Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν. Οογιςτικι παρακολοφκθςθ ζργων από τθν καταγραωι των οικονομικϊν τουσ ςτοιχείων και εξαγωγι ςτατιςτικϊν δεδομζνων με οικονομικά και χρονικά κριτιρια. Δαπάνεσ, ζκδοςθ επιταγϊν, μιςκοδοςία προςωπικοφ. Ξαταχϊρθςθ και παρακολοφκθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων προμθκειϊν. Ξαταχϊρθςθ και παρακολοφκθςθ ςτοιχείων προςωπικοφ του Λδρφματοσ για τισ διοικθτικζσ λειτουργίεσ. Δυνατότθτα θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου για όλα τα ειςερχόμενα και εξερχόμενα ζγγραωα του ΨΕΛ Οάριςασ. Ψα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ ζρευνασ για τθν ικανοποίθςθ των ωοιτθτϊν από τισ παροχζσ υπθρεςιϊν ωοιτθτικισ μζριμνασ (Υαράρτθμα ΛΛΛ) ςε ότι αωορά τισ υπθρεςίεσ ΨΥΨ που παρζχει το ίδρυμα δείχνουν ότι το 75,4% των ερωτθκζντων ωοιτθτϊν γνϊριηαν για τισ παρεχόμενεσ από το Μδρυμα υπθρεςίεσ, ενϊ το επίπεδο ικανοποίθςθσ από αυτζσ είναι μζτριο (Π.Σ. 3,09). Ψο 32,8% των ερωτθκζντων είχε κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ προςωπικό του Λδρφματοσ, ενϊ ςιμερα το ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςε ςχεδόν 100% των ενεργϊν ωοιτθτϊν δεδομζνου ότι θ εγγραωι ςτθν θλεκτρονικι πλατωόρμα ψθωιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ e- class και των άλλων υπθρεςιϊν ΨΥΨ απαιτεί τθ χριςθ του Λδρφματοσ. 48

57 Ψο 69,4% γνωρίηει τθν φπαρξθ του e-class και από αυτοφσ πραγματοποιοφνται κατά Π.Σ. 3 επιςκζψεισ το μινα για τθν ενθμζρωςι τουσ. Λδιαίτερθ χριςιμθ κεωρείται θ ιςτοςελίδα του Λδρφματοσ για τθν ενθμζρωςθ των ωοιτθτϊν (Π.Σ. 3,44) όπωσ ωαίνεται και από το διάγραμμα ςτου ςχιματοσ 2.3. χιμα 2.3. Χρθςιμότθτα Ιςτοςελίδασ του Ιδρφματοσ Χε αντίςτοιχθ ζρευνα που πραγματοποιικθκε μεταξφ των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για τθ χριςθ των υπθρεςιϊν ΨΥΨ τα αποτελζςματα δείχνουν ότι ενϊ το ΨΕΛ Οάριςασ ζχει αναπτφξει ζνα ςθμαντικό αρικμό υπθρεςιϊν ΨΥΨ προσ ωοιτθτζσ και τθ λοιπι ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ςθμαντικό μζροσ αυτϊν δεν είναι γνωςτά ςτουσ διδάςκοντεσ (ςχιμα 2.4), ζςτω και αν κάποια από αυτά αωοροφν υπθρεςίεσ προσ ωοιτθτζσ, αλλά και τουσ ίδιουσ όπωσ: Θλεκτρονικι υπθρεςία διαχείριςθσ ςυγγραμμάτων & λοιπϊν βοθκθμάτων (Εφδοξοσ), Δωρεάν διάκεςθ εμπορικοφ λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν ςε ωοιτθτζσ (Αναωανδόν), άοιτθτικό INTERNET (Δίοδοσ), Δωρεάν διάκεςθ αποκθκευτικοφ χϊρου (ΥΛΚΣΧ), Διαδικτυακόσ τόποσ διαχείριςθσ λογιςμικοφ (ςυμβόλαια με τθ Microsoft, Autodesk) 49

58 χιμα 2.4. Ποςοςτά Ενθμζρωςθσ και Χριςθσ υπθρεςιϊν ΣΠΣ από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα Επομζνωσ είναι απαραίτθτθ θ ενθμζρωςθ όλων των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του ΨΕΛ Οάριςασ ςε ότι αωορά τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ από το Ξζντρο Δικτφων. Επίςθσ θ ανάπτυξθ και λειτουργία των νζων πλθροωοριακϊν ςυςτθμάτων απαιτεί τθν ενίςχυςθ τθσ ςτελζχωςθσ του κζντρου δικτφων και πλθροωοριακϊν ςυςτθμάτων. Δεδομζνθσ τθσ αδυναμίασ προςλιψεων ςτο άμεςο μζλλον το ίδρυμα κα πρζπει να ςτραωεί προσ τθν επιλογι εξωτερικϊν ανακζςεων (outsourcing) για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του κζντρου. 50

59 2.3.5 Δομή Απασχόλησης ταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΑ) Θ Δομι Απαςχόλθςθσ και ταδιοδρομίασ (Δ.Α.ΣΑ.) του ΨΕΛ Οάριςασ δθμιουργικθκε ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» μετά τθν ζγκριςθ ςχετικισ πρόταςθσ του ιδρφματοσ και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Εκνικοφσ πόρουσ. Θ ΔΑΧΨΑ του ΨΕΛ Οάριςασ ξεκίνθςε το ζργο τθσ ςτο Μδρυμα το Θ ΔΑΧΨΑ είναι διοικθτικά και οικονομικά ανεξάρτθτθ και υπό τον ςυντονιςμό τθσ βρίςκονται οι εξισ επιμζρουσ πράξεισ, κάκε μία από τισ οποίεσ ζχει ομοίωσ, τθ δικι τθσ διοικθτικι οργάνωςθ και λειτουργία: Γραφείο Διαςφνδεςθσ (Γ.Δ.) Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ (Γ.Π.Α.) Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (Μ.Κ.Ε.) Σι παραπάνω υποκείμενεσ ςτθ ΔΑΧΨΑ δομζσ προχπιρχαν ςτο Μδρυμα μζςω του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΕΥΕΑΕΞ). Αναωζρεται ενδεικτικά μια ςφντομθ ιςτορικι περιγραωι των παραπάνω δομϊν: Γραφείο Διαςφνδεςθσ: ΕΥΕΑΕΞ I ( ) του Β Ξοινοτικοφ Υλαιςίου Χτιριξθσ, ΕΥΕΑΕΞ II ( ) του Γ Ξοινοτικοφ Υλαιςίου Χτιριξθσ, Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και δια βίου Πάκθςθ» Γραφείο Υρακτικισ Άςκθςθσ: : ΕΥΕΑΕΞ I ( ) του Β Ξοινοτικοφ Υλαιςίου Χτιριξθσ, ΕΥΕΑΕΞ II ( ) του Γ Ξοινοτικοφ Υλαιςίου Χτιριξθσ, Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και δια βίου Πάκθςθ» Πονάδα Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ: Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα ΕΥΕΑΕΞ , Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Πάκθςθ» Θ ανάγκθ για το ςυντονιςμό, τθν εξζλιξθ και τον εκςυγχρονιςμό των παραπάνω δομϊν και των δραςτθριοτιτων τουσ, οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία τθσ ΔΑΧΨΑ, μζςα από τθν οποία επιδιϊκεται θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυνζργειασ, θ αξιοποίθςθ οικονομιϊν κλίμακασ, θ διεφρυνςθ και ενίςχυςθ τθσ δικτφωςθσ και, τελικά, θ εξοικονόμθςθ πόρων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων ςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. Ζνα από τα κυριότερα ζργα τθσ ΔΑΧΨΑ είναι θ ςυμβολι ςτθ διαδικαςία διαςφνδεςθσ, μζςω τθσ παροχισ του Σλοκλθρωμζνου Υλθροωοριακοφ Χυςτιματοσ. Χυνοπτικά, το Σλοκλθρωμζνο Υλθροωοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ) τθσ ΔΑΧΨΑ παρζχει τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ-υπθρεςίεσ: Ξαταχϊρθςθ Κζςεων Εργαςίασ για Απόωοιτουσ από τθν επιχείρθςθ. Ξαταχϊρθςθ Κζςεων Υρακτικισ Άςκθςθσ από τθν επιχείρθςθ. Επιλογι Κζςεων Εργαςίασ από Απόωοιτουσ. Επιλογι κζςεων Υρακτικισ Άςκθςθσ από ωοιτθτζσ. Διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ που αωορά ςτισ κζςεισ Υρακτικισ Άςκθςθσ. Ανάρτθςθ ανακοινϊςεων και ενθμερωτικοφ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ανάρτθςθ ανακοινϊςεων για επιδοτοφμενα προγράμματα που απευκφνονται ςε νζουσ επιχειρθματίεσ, παρουςίαςθ αποτελεςμάτων των υλοποιοφμενων παρεμβάςεων κλπ. 7 Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 4 «Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Σύγθιηζεο» 51

60 Πζςω του ΣΥΧ δίνεται θ δυνατότθτα μελλοντικισ διαςφνδεςθσ με πλθροωοριακά ςυςτιματα ι πθγζσ εκτόσ Λδρφματοσ μζςω του Windows SharePoint Services, μιασ υπθρεςία που ςυνεργάηεται πλιρωσ με το Microsoft Office. Πε τον τρόπο αυτό, μποροφν να ενςωματωκοφν προβολζσ από προςωερόμενεσ κζςεισ εργαςίασ, πρακτικισ άςκθςθσ και άλλεσ αναωορζσ από άλλα ιδρφματα. Επιπροςκζτωσ, θ ΔΑΧΨΑ αναλαμβάνει να υποςτθρίξει και να ςυντονίςει οποιαδιποτε ενζργεια ι δραςτθριότθτα διενεργείται ςτα πλαίςια των ςτόχων τθσ, είτε με τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων και δράςεων από τθν ίδια, είτε μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςε παρεμωερείσ δραςτθριότθτεσ που διενεργοφνται από τισ υποκείμενεσ Δομζσ ι ακόμθ και άλλα Λδρφματα. Ενδεικτικά αναωζρονται δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν από τθν αρχι ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ ΔΑΧΨΑ του ΨΕΛ Οάριςασ (2010) ζωσ ςιμερα: 2011: Χυγγραωι του Ξϊδικα Δεοντολογίασ και Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ τθσ ΔΑΧΨΑ του ΨΕΛ Οάριςασ. Απρίλιοσ 2011 & Απρίλιοσ 2012: Χυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ «Εκπαίδευςθ και Εργαςία» (διεξαγωγι: Ακινα) Πάιοσ 2011 Λοφλιοσ 2011: Υραγματοποίθςθ επιςκζψεων και ανάπτυξθ επικοινωνίασ με επιχειριςεισ του Ρομοφ Οάριςασ (ςυνολικόσ αρικμόσ επιςκζψεων: 18) Σκτϊβριοσ 2011: Ζκδοςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ ΔΑΧΨΑ Ροζμβριοσ 2011 (ςε ςυνεργαςία με όλεσ τισ υποκείμενεσ δομζσ: ΓΔ, ΓΥΑ, ΠΞΕ): Θμερίδα ενθμζρωςθσ των ωοιτθτϊν του ΨΕΛ Οάριςασ για τισ δομζσ και τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, με τθ ςυμμετοχι ωορζων και επιχειριςεων. Πάρτιοσ 2012: Ενθμζρωςθ μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τισ ςχολζσ και τισ υπθρεςίεσ του Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ και του ΨΕΛ Οάριςασ, από τθ ΔΑΧΨΑ και το Γραωείο Διαςφνδεςθσ (ςε ςυνεργαςία με τισ αντίςτοιχεσ Δομζσ του Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ) Πάρτιοσ 2012 (ςε εξζλιξθ) : Χφναψθ πρωτοκόλλων ςυνεργαςίασ με τισ αντίςτοιχεσ δομζσ των υπολοίπων ιδρυμάτων τθσ χϊρασ, με παραγωγικοφσ και επαγγελματικοφσ ωορείσ και επιχειριςεισ. Γραφείο Διαςφνδεςθσ (με παράρτθμα ςτθν Ξαρδίτςα): Ψο Γραωείο Διαςφνδεςθσ του ΨΕΛ Οάριςασ ςτοχεφει ςτθν περαιτζρω αναβάκμιςθ των λειτουργιϊν του, ςτθρίηοντασ ωοιτθτζσ και νζουσ αποωοίτουσ για τθν ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ ι για τθν πρόςβαςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ ωσ επιςτιμονεσ εωαρμογϊν και παράλλθλα εξυπθρετεί με επιτυχία τισ επιχειριςεισ ςτθν αναηιτθςθ ικανϊν τεχνικϊν ςτελεχϊν. Υιο ςυγκεκριμζνα το Γραωείο Διαςφνδεςθσ: Υροετοιμάηει και προςανατολίηει τουσ ωοιτθτζσ και αποωοίτουσ του ΨΕΛ Οάριςασ ζτςι ϊςτε να προςεγγίςουν ομαλά τθν μελλοντικι τουσ ςταδιοδρομία. Υάνω από 7000 ωοιτθτζσ επιςκζωκθκαν το Γραωείο Διαςφνδεςθσ ςτθν περίοδο αναωοράσ και μζςω προςωπικισ θ ομαδικισ ςυμβουλευτικισ ενθμερϊκθκαν για προοπτικζσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ. Επιπλζον δθμιουργικθκε μία Βάςθ Βιογραωικϊν αποωοίτων που αρικμεί πάνω από 700 βιογραωικά (Υίνακασ 2.19). Θ ιςτοςελίδα επίςθσ του Γ.Δ δίνει τθ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ μζςω ςυνδζςμων και ενόσ newsletter που αποςτζλλεται αυτόματα ςε όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ ενϊ παράλλθλα υποςτθρίηει και τθν online ςυμβουλευτικι μζςω του forum που διακζτει. 52

61 Βρίςκεται ςε άμεςθ επαωι με επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του νομοφ και γενικότερα τθσ περιωζρειασ ενθμερϊνοντάσ τουσ για το Μδρυμα και προωκϊντασ βιογραωικά των πτυχιοφχων του με ςκοπό τθν κάλυψθ αναγκϊν τουσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό. Ξατά τθν περίοδο πάνω από 700 αποςτολζσ βιογραωικϊν προωκικθκαν ςε πάνω από 100 επιχειριςεισ (Υίνακασ 2.19). Ψο 2008 εκπόνθςε τθ Πελζτθ Υαρακολοφκθςθσ των Αποωοίτων του ΨΕΛ Οάριςασ, ςε ςυνζχεια προγενζςτερθσ, με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των αποωοίτων και τθν καταγραωι των αναγκϊν τθσ τοπικισ οικονομίασ ςε εργατικό δυναμικό. Αναπτφςςει μθχανιςμοφσ ςυμβουλευτικισ για τουσ ωοιτθτζσ και πτυχιοφχουσ ςε κζματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. Για το ςκοπό αυτό το 2007 εκπονικθκαν 8 Σδθγοί Επαγγζλματοσ για αντίςτοιχα τμιματα του ΨΕΛ που αποτζλεςαν ζνα χριςιμο εργαλείο ςυμβουλευτικισ. Επίςθσ διοργανϊκθκαν Workshops για τθν ενθμζρωςθ και ςυμβουλευτικι των ωοιτθτϊν γφρω από διάωορεσ κεματικζσ ενότθτεσ. Ενθμερϊνει ωοιτθτζσ και πτυχιοφχουσ για ευκαιρίεσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, υποτροωίεσ, ςεμινάρια επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ ενθμζρωςθσ των ωοιτθτϊν γφρω από ποικίλα κζματα διοργανϊκθκε πλικοσ εκδθλϊςεων με κεματολογία όπωσ Πεταπτυχιακά ςτο εξωτερικό, Υρογράμματα κινθτικότθτασ Erasmus, Δυναμικά Επαγγζλματα, Ξαινοτομίεσ ςε δομζσ οργάνωςθσ Λδρυμάτων του Εξωτερικοφ κ.α. Επιπλζον το Γραωείο Διαςφνδεςθσ παρευρζκθκε ςτισ εκκζςεισ για τθν ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ςε Ακινα το 2007 και 2011 κακϊσ και ςτθν Ξφπρο το 2008 προκειμζνου να εδραιϊςει ςυνεργαςίεσ και επαωζσ με ωορείσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ και να μπορεί να παρζχει εξειδικευμζνθ πλθροωόρθςθ ςτουσ ωοιτθτζσ του Λδρφματοσ (Υίνακασ 2.19). Πίνακασ Διαχρονικι εξζλιξθ δραςτθριοτιτων Γραφείου Διαςφνδεςθσ. Βιογραφικά φοιτθτϊν που κατατζκθκαν ςτο Γ.Δ.(ανά ζτοσ) Επιχειριςεισ που εκδιλωςαν ενδιαφζρον για πρακτικι Επιχειριςεισ που εκδιλωςαν ενδιαφζρον για πρόςλθψθ Εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχε το Γ.Δ. Εκδθλϊςεισ τισ οποίεσ διοργάνωςε το Γ.Δ Οάριςα Ξαρδίτςα Οάριςα Ξαρδίτςα Οάριςα Ξαρδίτςα Οάριςα Ξαρδίτςα 4 4 Οάριςα Ξαρδίτςα 3 2 Τπωσ ωαίνεται και από τα ςτοιχεία του πίνακα, ζνα πολφ μικρό μζροσ των ωοιτθτϊν εκμεταλλεφεται τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το Γραωείο Διαςφνδεςθσ τουλάχιςτον ςε ότι αωορά τθ δυνατότθτα υποβοικθςθσ ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ, ενϊ περιςςότεροι ςφμωωνα με τθν άποψθ των ςτελεχϊν του Γ.Δ. είναι αυτοί που παρακολουκοφν διάωορεσ εκδθλϊςεισ επιχειρθματικότθτασ, ςφνταξθσ βιογραωικοφ κ.λπ. Χτθν πρόςωατθ πιλοτικι μελζτθ που αωοροφςε τισ υπθρεςίεσ ωοιτθτικισ μζριμνασ το ποςοςτό των ωοιτθτϊν που γνϊριηαν τθν φπαρξθ του Γραωείου Διαςφνδεςθσ ανζρχονταν ςε 45% περίπου. 53

62 Ζτςι ενϊ θ ικανοποίθςθ από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ είναι ελαωρϊσ άνω του μζςου όρου (3,10 ςε πεντάβακμθ κλίμακα), θ χρθςιμότθτα του βακμολογείτε ελαωρϊσ κάτω του μζςου όρου με 2,84 (Χχιμα 2.5) χιμα 2.5 Ικανοποίθςθ και Χρθςιμότθτα Γραφείου Διαςφνδεςθσ Σι λόγοι, κατά τθ γνϊμθ μασ είναι πολλοί και ποικίλοι: Θ ιςοπεδωτικι αντίλθψθ που κυριάρχθςε τουλάχιςτον μζχρι το 2009 για αναηιτθςθ εργαςίασ με κάκε τρόπο και μζςο ςτο Δθμόςιο τομζα. Θ οικονομικι κρίςθ που ακολοφκθςε με τθ μείωςθ των κζςεων εργαςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα Θ διαρκισ υπερπροςωορά εργαςίασ ςτουσ περιςςότερουσ τομείσ με ςυνζπεια μειωμζνο ενδιαωζρον από επιχειριςεισ Ψο μικρό μζγεκοσ των τοπικϊν επιχειριςεων Θ υποςτελζχωςθ του Γραωείου Διαςφνδεςθσ, το οποίο όπωσ και ςτα περιςςότερα Ελλθνικά ΑΕΛ, αντίκετα με το τι ςυμβαίνει ςε άλλεσ χϊρεσ ιδρφκθκαν και ςτελεχϊκθκαν όχι με πρωτοβουλία των ιδρυμάτων αλλά μζςω αναπτυξιακϊν προγραμμάτων με αποτζλεςμα να υπάρχουν και αςυνζχειεσ ςτθ λειτουργία τουσ Θ ζλλειψθ ςτακερισ ςυνεργαςίασ με τα τμιματα για τθν προβολι τθσ ζργου των τμθμάτων ςτουσ εργοδότεσ τθσ περιοχισ Γραφείο Υρακτικισ Άςκθςθσ Ψο πρόγραμμα «ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ άσλψθψίρ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ ΕΧΥΑ» υλοποιείται ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ και είναι θ ςυνζχεια του προγράμματοσ «Υρακτικι Άςκθςθ άοιτθτϊν ΨΕΛ Οάριςασ Γ άάςθ». Θ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ είναι από ζωσ και ο βαςικόσ του ςτόχοσ είναι να τοποκετθκοφν ςε κζςεισ Υρακτικισ Άςκθςθσ ζωσ τθ λιξθ του, ωοιτθτζσ. Χυγκεκριμζνα, οι επιμζρουσ ςτόχοι του προγράμματοσ είναι : Θ απόκτθςθ μιασ πρϊτθσ εμπειρίασ ςχετικισ με το επάγγελμα και θ πικανι επαγγελματικι ζνταξθ ςτο χϊρο που πραγματοποιικθκε θ Υρακτικι Άςκθςθ. Θ ουςιαςτικότερθ αωομοίωςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ μζςα από τθ διαδικαςία τθσ ποιοτικότερθσ επαγγελματικισ επιςτθμονικισ εξάςκθςθσ, θ ανάδειξθ των δεξιοτιτων των αςκουμζνων ωοιτθτϊν και θ ανάπτυξθ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ. 54

63 Θ ομαλότερθ μετάβαςθ των ωοιτθτϊν από το χϊρο τθσ προετοιμαςίασ τουσ ςτο χϊρο τθσ παραγωγισ, των επιχειριςεων και των οργανιςμϊν. Θ εξοικείωςθ των ωοιτθτϊν τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με το εργαςιακό περιβάλλον και τισ απαιτιςεισ του επαγγελματικοφ χϊρου, κακϊσ και με τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και το φψοσ των απολαβϊν, όπωσ αυτζσ διαμορωϊνονται ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Θ καλλιζργεια ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν για τθ δθμιουργικι ςυνάντθςθ διαωορετικϊν επιςτθμονικϊν κλάδων και θ ενκάρρυνςθ τθσ αυτενζργειασ και τθσ επαγγελματικισ επινοθτικότθτασ των αςκουμζνων. Θ δθμιουργία ενόσ δίαυλου αμωίδρομθσ μεταβίβαςθσ πλθροωοριϊν μεταξφ Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και παραγωγικϊν ωορζων, ϊςτε να διευκολφνεται θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία. Θ ενςωμάτωςθ των νζων τάςεων και αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ ηιτθςθσ για ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ και δεξιότθτεσ των αποωοίτων ςτα προγράμματα ςπουδϊν που προςωζρονται από τα Λδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. Χυγκεκριμζνα, το Γραωείο Υρακτικισ Άςκθςθσ του ΨΕΛ Οάριςασ, είναι επιωορτιςμζνο με τα ακόλουκα: Ψο ςυντονιςμό και τθ διοικθτικι οργάνωςθ των διαδικαςιϊν και των μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ των 16 τμθμάτων που ςυμμετζχουν Ψθ διαχείριςθ των ςτοιχείων, των πλθροωοριϊν και των εργαςιϊν που προκφπτουν από τθν επιτυχι περάτωςθ όλθσ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ τθσ ΥΑ. Ψθ κζςπιςθ πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ και κανόνων δεοντολογίασ μεταξφ των Λδρυμάτων και των ωορζων υποδοχισ αςκουμζνων. Ψθ διάχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ ςτα ενδιαωερόμενα μζρθ (διαμόρωωςθ Newsletter, διοργάνωςθ θμερίδων και εκδθλϊςεων κτλ) Ψθν προετοιμαςία και τον ζλεγχο των δαπανϊν των τμθμάτων και τθσ ιδρυματικισ πράξθσ Ψθ μθνιαία και εξαμθνιαία παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ πλθρωμισ όλων των πραγματοποιθκειςϊν δαπανϊν κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ εξζλιξθσ όλων των υποζργων και τθσ ιδρυματικισ πράξθσ. Από τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο Γραωείο Υρακτικισ Άςκθςθσ, ωσ το τζλοσ του 2011 ζχουν πραγματοποιθκεί 459 τοποκετιςεισ ςε κζςεισ επιδοτοφμενθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ ωοιτθτϊν (από ςφνολο 634 αιτιςεων ι ποςοςτό 72,4%), που ανζρχεται ςε 35% περίπου των προβλεπόμενων κζςεων Υρακτικισ Άςκθςθσ. 55

64 Πίνακασ Επιδοτοφμενθ Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν Ψμιμα Αρικμόσ αιτοφντων φοιτθτϊν Επιδοτοφμενοι Αρικμόσ Χυνεργαηόμενων Επιχειριςεων Αρικμόσ εποπτειϊν ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ - ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ Γραφείο Πονάδασ Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ Θ Πονάδα Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (ΠΞΕ) του ΨΕΛ Οάριςασ είναι μια νεοςφςτατθ δομι που υλοποιείται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Πάκθςθ» του άξονα προτεραιότθτασ «Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςτισ 8 Υεριωζρειεσ Χφγκλιςθσ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο - ΕΞΨ) και από εκνικοφσ πόρουσ. εκίνθςε τθ λειτουργία τθσ το Χεπτζμβριο του Κεμελιϊδεισ ςτόχοι τθσ είναι : Ρα αναπτφξει και να καλλιεργιςει τισ βαςικζσ επαγγελματικζσ και κοινωνικζσ ικανότθτεσ των ωοιτθτϊν, όπωσ: ικανότθτα αναγνϊριςθσ και αξιολόγθςθσ επιχειρθματικϊν και καινοτομικϊν «ευκαιριϊν», κατανόθςθ των οικονομικϊν και τεχνολογικϊν εξελίξεων και των επιπτϊςεϊν τουσ, ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ αντίλθψθσ και νοοτροπίασ, όξυνςθ του κριτικοφ πνεφματοσ, επαγγελματικι ευελιξία. Ρα βοθκιςει τουσ ωοιτθτζσ να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ και νοοτροπία ωσ προσ τθν επιχειρθματικότθτα και τθν ανάλθψθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν και να αναδείξει τθν καινοτομία και τθν επιχειρθματικότθτα ωσ μια ςθμαντικι προοπτικι απαςχόλθςθσ. Ρα ενιςχφςει τθ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και των παραγωγικϊν μονάδων. 56

65 Ρα προάγει τθν ζρευνα και τθν τεχνολογία ςε ςυναωι με τθν επιχειρθματικότθτα πεδία. Από το Χεπτζμβριο του 2010 μζχρι και ςιμερα πραγματοποιικθκαν τα εξισ: Διδαςκαλία των προαιρετικϊν μακθμάτων «Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία Λ» και «Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία ΛΛ» ςτα τμιματα του ΨΕΛ/Ο και των παραρτθμάτων του ςε Ξαρδίτςα και Ψρίκαλα. Ζξι (6) ενότθτεσ ςεμιναρίων πάνω ςε καίρια ηθτιματα καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ. Επίςκεψθ των ωοιτθτϊν ςτο ΞΕΡ.Α.ΞΑΥ ΑΕ ςτθν Ξαλαμπάκα. Εννζα (9) δράςεισ ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ (mentoring) των ωοιτθτϊν. Χυγκεκριμζνα, δφο (2) ωοιτθτζσ που ανζπτυξαν τθν επιχειρθματικι τουσ ιδζα, υπζβαλλαν πρόταςθ προκειμζνου θ ιδζα τουσ να επιδοτθκεί μζςω ΕΧΥΑ για να μπορζςουν να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ επιχείρθςθ. Ανάπτυξθ οχτϊ (8) μελετϊν περίπτωςθσ (case studies). Δθμιουργία τριϊν (3) τμθμάτων (2 ςτθ Οάριςα και 1 ςτθν Ξαρδίτςα) για τθν ανάπτυξθ εωαρμογισ εικονικϊν επιχειριςεων (Virtual Enterprises), όπου οι καταρτιηόμενοι ςυμμετζχουν ς ζνα επιχειρθματικό παιχνίδι (business game), αναλαμβάνουν να διοικιςουν τθν εικονικι επιχείρθςθ, να αντιμετωπίςουν επιχειρθματικά προβλιματα και να πάρουν αποωάςεισ. Χυνδιοργάνωςθ θμερίδασ (Ροζμβριοσ 2011 «Εκπαίδευςθ & προοπτικζσ απαςχόλθςθσ») από κοινοφ με τισ άλλεσ δομζσ του Λδρφματοσ: ΔΑΧΨΑ, ΓΔ, ΓΥΑ. Χυγκεκριμζνα, από τισ παραπάνω δράςεισ τθσ ΠΞΕ επωωελικθκαν ςυνολικά 842 άτομα (ωοιτθτζσ, απόωοιτοι, εκπαιδευτικοί, διοικθτικοί υπάλλθλοι), ςτθν πλειοψθωία τουσ ωοιτθτζσ Αγρόκτημα Αποτελεί ζνα από τα αυτοτελι τμιματα του Λδρφματοσ. Θ Ωπθρεςία Αγροκτιματοσ αποτελεί αυτοτελζσ τμιμα των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του ιδρφματοσ και είναι ςενδεδεμζνθ με τθ Χχολι Ψεχνολόγων Γεωπονίασ (ΧΨΕΓ) που είναι ςυναωοφσ κατεφκυνςθσ και οργανϊνεται με ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ μεκόδουσ ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιείται κατά κφριο λόγο ωσ χϊροσ πρακτικισ άςκθςθσ των ωοιτθτϊν των αντίςτοιχων τμθμάτων και δευτερευόντωσ για εκμετάλλευςθ. Ψο γεγονόσ δε ότι ςε αυτό μποροφν να διεξάγουν τθν εξαμθνιαία πρακτικι άςκθςθ μεγάλοσ αρικμόσ ωοιτθτϊν τθσ Χχολισ, προάγει ακόμα περιςςότερο τθν απόκτθςθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Πζςω αυτοφ θ παρεχόμενθ εκπαίδευςθ κακίςταται πρακτικά αρτιότερθ. Σ Υροϊςτάμενοσ του Αγροκτιματοσ ςε ςυνεργαςία με τον Δ/ντι τθσ ΧΨΕΓ και τουσ προϊςταμζνουσ των αντίςτοιχων τμθμάτων, καταρτίηει ετιςια και πενταετι προγράμματα αξιοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ των διαωόρων εκτάςεων και εγκαταςτάςεων, τα υποβάλλει για ζγκριςθ ςτο Χυμβοφλιο του ΨΕΛ/Ο και μεριμνά για τθν υλοποίθςι τουσ. Ψα προϊόντα από τθν εκμετάλλευςθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν εκποιοφνται ι διατίκενται μετά από ζγκριςθ του Χυμβουλίου του ΨΕΛ/Ο, τα δε ζςοδα κατατίκενται ςτον προχπολογιςμό του, 57

66 Σι εγκαταςτάςεισ του Αγροκτιματοσ βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο του Λδρφματοσ. Θ καλλιεργιςιμθ ζκταςθ ανζρχεται ςε 675 ςτρζμματα, ςτα οποία με βάςθ το καλλιεργθτικό πρόγραμμα καλλιεργοφνται κρικάρι, βίκοσ και μθδικι. Ψα 53 ςτρζμματα αποτελοφν τον λειμϊνα που καλφπτει τθσ ανάγκεσ βοςκισ των εκτρεωόμενων ηϊων, ενϊ 30 ςτρζμματα καλλιεργοφνται για πειραματικοφσ ςκοποφσ. Κα πρζπει δε να ςθμειωκεί ότι οι καρποί και οι χονδροειδείσ ηωοτροωζσ που παράγονται χρθςιμοποιοφνται ςτθ διατροωι των εκτρεωόμενων ηϊων ςτο Αγρόκτθμα. Ψο κτθνοτροωικό τμιμα του Αγροκτιματοσ περιλαμβάνει βουςτάςιο, αιγοςτάςιο, προβατοςτάςιο, χοιροςτάςιο και πτθνοτροωείο. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των εκτρεωόμενων ηϊων είναι περίπου 300, προςωζροντασ μία ςθμαντικι ποικιλία ειδϊν και γενϊν. Χτο τμιμα αυτό ανικει και το μικροςωαγείο που υπάρχει, 2 πλιρθ παραςκευαςτιρια ζτοιμων τροωϊν, 2 αμελκτικά ςυγκροτιματα και ςιλό αποκικευςθσ ηωοτροωϊν και μιγμάτων. Σι ςυνολικζσ εγκαταςτάςεισ του κτθνοτροωικοφ τμιματοσ καλφπτουν ζκταςθ περίπου 13 ςτρεμμάτων. Εκτόσ των παραπάνω, υπάρχουν κερμοκθπιακοί χϊροι ζκταςθσ περίπου 2 ςτρεμμάτων κακϊσ και μία κλειςτι αποκικθ εμβαδοφ 650 τ.μ.. Χτον εξοπλιςμό του Αγροκτιματοσ περιλαμβάνονται μεταξφ των άλλων 4 γεωργικοί ελκυςτιρεσ και τα παρελκόμενα τουσ για τισ καλλιζργειεσ (άροτρα, διςκοςβάρνεσ, καλλιεργθτζσ, ςπαρτικζσ μθχανζσ, ψεκαςτικά, χορτοδετικά, πλατωόρμα κοπισ και διανομισ ενςιρϊματοσ κλπ). Χτο Αγρόκτθμα απαςχολοφνται 5 πτυχιοφχοι ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ωσ επόπτεσ αγροκτιματοσ, 1 γεωργοτεχνίτθσ και 7 ςταβλίτεσ. 58

67 2.3.7 Αθλητικές Εγκαταστάσεις Γραωείο άυςικισ Αγωγισ: Χκοπόσ του Γραωείου είναι να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ ωοιτθτζσ, με τθν (προαιρετικι) ςυμμετοχι τουσ ςτισ ακλθτικζσ και τισ άλλεσ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ, να αναπτφξουν, ιςόρροπα και αρμονικά τισ ςωματικζσ, ψυχικζσ και πνευματικζσ τουσ δυνάμεισ με επιςτθμονικά ενδεδειγμζνεσ μεκόδουσ. Ξεντρικόσ ςτόχοσ του Γραωείο άυςικισ Αγωγισ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων εκγφμναςθσ που απευκφνονται ςτο ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Επίςθσ αναπτφςςει ςυςτθματικι δράςθ και ςτθν διοργάνωςθ ακλθτικϊν γεγονότων τοπικισ ι εκνικισ εμβζλειασ. Ψο ΨΕΛ Οάριςασ διακζτει τουσ παρακάτω ακλθτικοφσ χϊρουσ: Ξλειςτό γυμναςτιριο για καλακοςωαίριςθ (μπάςκετ), πετοςωαίριςθ, αντιπτζριςθ, ποδόςωαιρο ςάλασ 5χ5,αίκουςα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ με ςφγχρονα όργανα, αποδυτιρια και γραωεία. Από δφο υπαίκρια γιπεδα καλακοςωαίριςθσ, πετοςωαίριςθσ, αντιςωαίριςθσ (τζνισ) και ζνα γιπεδο ποδοςωαίρου. Ψο κλειςτό γυμναςτιριο είναι ολυμπιακϊν διαςτάςεων πλιρωσ εξοπλιςμζνο, όπου οργανϊνονται προγράμματα άςκθςθσ τόςο για τουσ ωοιτθτζσ όςο και για το προςωπικό του ΨΕΛ Οάριςασ. Ψο Γραωείο άυςικισ Αγωγισ μασ με τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ προγραμματίηει τισ ετιςιεσ δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ - άκλθςθσ των ωοιτθτϊν/τριϊν κακϊσ και τισ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. Ψο Υρόγραμμα περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ για άκλθςθ ςτα διάωορα αντικείμενα, όπωσ καλακοςωαίριςθ, πετοςωαίριςθ, αντιςωαίριςθ (τζνισ), αντιπτζριςθ, ποδόςωαιρο, ποδόςωαιρο ςάλασ (5χ5), Χτο παλιό γυμναςτιριο διακζτει δφο αίκουςεσ θ μία 50 τετραγωνικά για παραδοςιακοφσ χοροφσ, και θ άλλθ 100 τετραγωνικά για αερόμπικ, πιλάτεσ, μοντζρνουσ χοροφσ, λάτιν, hip hop και πολεμικζσ τζχνεσ (ταεκβοντο, τηοφντο, πάλθ), αποδυτιρια ανδρϊν και γυναικϊν,. Αίκουςα για επιτραπζηια αντιςωαίριςθ με 10 τραπζηια πινγκ πονγκ. κ.ά. 59

68 ςτίβο, κολφμβθςθ, επιτραπζηια αντιςωαίριςθ, ςκάκι, αεροβικι γυμναςτικι, πιλάτεσ, μυϊκι ενδυνάμωςθ (βάρθ), παραδοςιακοφσ και μοντζρνουσ χοροφσ, πολεμικζσ τζχνεσ (ταεκβοντό, τηοφντο, πάλθ). Επίςθσ, οργανϊνονται εκπαιδευτικζσ αςκιςεισ για ορειβαςία, ςκι, κανό - καγιάκ, ράωτινγκ κ.ά. Σι ωοιτθτζσ του ΨΕΛ Οάριςασ ςτα πλαίςια των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων που υποςτθρίηει το Γραωείο άυςικισ Αγωγισ πζτυχαν αρκετζσ διακρίςεισ ςε πανελλινια ωοιτθτικά πρωτακλιματα. Ψο μεγάλο ενδιαωζρον των ωοιτθτϊν για ςυμμετοχι ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ προκφπτουν από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ακολουκοφν. Πίνακασ υμμετοχι φοιτθτϊν ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθν τελευταία τετραετία Αρικμόσ άοιτθτϊν θμείωςθ: Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ φοιτθτϊν, περίπου 1.400, ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ ποδοςφαίρου, μπάςκετ, βόλεϊ, τζνισ (ςτα υπαίκρια γιπεδα) ελεφκερα, χωρίσ να είναι ενταγμζνοι ςε κάποια ομάδα Υοιτητικές Εστίες Υοιτητικό Εστιατόριο: Σι ωοιτθτικζσ εςτίεσ του ΨΕΛ Οάριςασ για το ζτοσ 2008 παρείχαν 602 κζςεισ ωοιτθτικισ ςτζγθσ, 6 εκ των οποίων ιταν για κζςεισ ΑΠΕΑ. Ξατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ οι κζςεισ ωοιτθτικισ ςτζγθσ εμωανίηονται μειωμζνεσ κακϊσ 300 εξ αυτϊν (150 αρρζνων και 150 κθλζων) τζκθκαν εκτόσ λειτουργίασ λόγω τθσ ανακαίνιςθσ που πραγματοποιείται ςτο ςυγκεκριμζνο ςυγκρότθμα των ωοιτθτικϊν εςτιϊν. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ μείωςθσ των κζςεων ςτισ ωοιτθτικζσ εςτίεσ αναπλθρϊκθκε με τθ χοριγθςθ επιδότθςθσ ενοικίου ςτουσ ωοιτθτζσ (Υίνακασ 2.22) 60

69 Πίνακασ Αρικμόσ αιτιςεων για διαμονι ςτισ φοιτθτικζσ εςτίεσ. Αιτιςεισ Κζςεισ που καλφωκθκαν Αρικμόσ ωοιτθτϊν με επιδότθςθ ενοικίου Οάριςα Ξαρδίτςα Οάριςα Ξαρδίτςα Θ άποψθ των ωοιτθτϊν που διαμζνει ςτισ Εςτίεσ ςφμωωνα με ςχετικι ζρευνα τα αποτελζςματα τθσ οποίασ εκτίκενται αναλυτικά ςτο παράρτθμα Π.5 (Πελζτθ Αξιολόγθςθσ Ωπθρεςιϊν ςτισ άοιτθτικζσ Εςτίεσ του ΨΕΛ Οάριςασ), είναι αρκετά ικανοποιθτικά όπωσ ωαίνεται και από τα ςτοιχεία που παρατίκενται ςτον πίνακα ιδιαίτερα ςε ότι αωορά τισ ςχζςεισ μεταξφ των ωοιτθτϊν που διαμζνουν ςτισ Εςτίεσ κακϊσ και ςτισ ςχζςεισ τουσ με τα αρμόδια όργανα. Πίνακασ Ικανοποίθςθ Φοιτθτϊν από τθ διαμονι τουσ ςτισ Εςτίεσ. Πζςοσ Τροσ Βακμολογίασ (1-5) % λίγο ι κακόλου ικανοποιθμζνων Υαρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 3,07 29,1% Χυνκικεσ κακαριότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων 3,79 6,7% Ξατάςταςθ των δωματίων 3,14 26,1% Αςωάλεια ςτουσ χϊρουσ των ωοιτθτικϊν εςτιϊν 3,37 23,0% Ψιρθςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ των εςτιϊν 3,28 23,6% Χχζςεισ με τουσ διαμζνοντεσ ςτθν εςτία, ςυμωοιτθτζσ 3,87 10,7% Χχζςεισ με το ςυγκάτοικό 4,32 6,3% Χχζςεισ με τθν Επιτροπι ωοιτθτικϊν εςτιϊν 3,60 15,2% Ψόςο ςτο ΨΕΛ Οάριςασ όςο και ςτα παραρτιματα λειτουργοφν εςτιατόρια για τθ ςίτιςθ των ωοιτθτϊν που δικαιοφνται δωρεάν ςίτιςθ. Ξατά τα ακαδθμαϊκά ζτθ , , και ο αρικμόσ των δικαιουμζνων ςίτιςθσ ωοιτθτϊν δίνεται ςτον πίνακα Σ αρικμόσ των ωοιτθτϊν που ςιτίηονται ςτα ωοιτθτικά εςτιατόρια του ΨΕΛ Οάριςασ βαίνει αυξανόμενοσ κάκε χρόνο με ςυνολικι αφξθςθ μεγαλφτερθ από 50% μζςα ςτθν τετραετία. Πίνακασ Αρικμόσ φοιτθτϊν με δικαίωμα ςίτιςθσ Οάριςα Ξαρδίτςα Ψρίκαλα Χφνολο Δ% 13,9% 11,3% 22,1% 61

70 Ψο επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τα ωοιτθτικά εςτιατόρια κρίνεται ωσ μζτριο, με Π.Σ. 2,82, που αποτελεί και τθ βακμολογία των ωοιτθτϊν τθσ Οάριςασ, ενϊ εκείνθ τθσ Ξαρδίτςασ βακμολογείται με 2,84. Θ ποιότθτα του ωαγθτοφ είναι χαμθλότερθ του μετρίου (Π.Σ. 2,46). Χτθν Οάριςα θ ποιότθτα κεωρείται καλφτερθ ςε ςχζςθ με εκείνθ ςτθν Ξαρδίτςα (2,56 ζναντι 2,20). ίσ προσ τθν ποςότθτα θ ικανοποίθςθ είναι ελαωρϊσ καλφτερθ (Π.Σ. 2,88) και πάλι ςτθν Οάριςα είναι βελτιωμζνθ (Π.Σ. 2,91) ζναντι τθσ Ξαρδίτςασ (Π.Σ. 2,78). Αντίκετα όςον αωορά τθν εξυπθρζτθςθ των ωοιτθτϊν ςτθ Οζςχθ (Π.Σ. 2,93), οι ωοιτθτζσ τθσ Ξαρδίτςασ απολαμβάνουν καλφτερθσ εξυπθρζτθςθσ (Π.Σ. 3,23) ζναντι τθσ Οάριςασ (2,82). Θ κακαριότθτα ςτο χϊρο τθσ Οζςχθσ κεωρείται μζτρια (Π.Σ. 3,02) με τθ Οάριςα να υπερτερεί ελάχιςτα ςε ςχζςθ με τθν Ξαρδίτςα (3,04 ζναντι 2,96). Υαράπονα διατυπϊνονται και για τθν ποικιλία των ωαγθτϊν (Π.Σ. 2,57), τα οποία είναι εντονότερα ςτθν Ξαρδίτςα (2,43) ςε ςχζςθ με τθ Οάριςα (2,62). Χθμαντικά είναι τα ευριματα για τθ ςυχνότθτα ςίτιςθσ (Π.Σ. 1,79 ωορζσ ανά εβδομάδα). Ψο ποςοςτό των ερωτθκζντων που ςιτίηονται κακθμερινά ςτθ Οζςχθ είναι μικρότερο του 20%, ενϊ ελαωρϊσ μεγαλφτερο είναι εκείνων που δεν ςιτίηονται ποτζ. 62

71 2.4 Διοικητική Οργάνωση Τφιστάμενη Οργάνωση Θ διοικθτικι και γραμματειακι ςτιριξθ των μονάδων του εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ, ςτο εν γζνει εκπαιδευτικό και ερευνθτικό του ζργο, γίνεται από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ διαρκρϊνονται ςε οργανικζσ μονάδεσ, όπωσ αναωζρονται ςτο Υ.Δ. 362/2002 (άεξ 304 τϋα) : «Σργανιςμόσ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν Ψεχνολογικοφ εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ Οάριςασ». H ςυνοπτικι απεικόνιςθ του οργανογράμματοσ του ιδρφματοσ είναι όπωσ παρακάτω: χιμα 2.6. Τφιςτάμενο Οργανόγραμμα Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του ΣΕΙ Λάριςασ 63

72 Υιςτοποίθςθ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ Θ υωιςτάμενθ οργανωτικι δομι του ΨΕΛ Οάριςασ ζχει λάβει Υιςτοποίθςθ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ διαδικαςιϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων Ζργων Ωποδομισ, από τθ Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ τθσ περιωζρειασ Κεςςαλίασ Προτεινόμενη Οργάνωση Πετά τισ αλλαγζσ ςτο Ρομικό Υλαίςιο λειτουργίασ των Α.Ε.Λ. (N.3549/07, Ρ.3794/09), τθ ςφνταξθ πρότυπου εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ (Υ.Δ. 160/08) και κυρίωσ τθν ψιωιςθ του Ρ. 4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Ρ. 4025/2011 για τθν αναδιοργάνωςθ Δθμοςίων Ωπθρεςιϊν- Ανακατανομι, οργανικϊν κζςεων, θ Διοίκθςθ του Λδρφματοσ (Χυμβοφλιο, πρακτικό 526/2011) προχϊρθςε ςε πρόταςθ αναςυγκρότθςθσ τθσ Ωπθρεςίασ Διοικθτικισ Πζριμνασ (Ω.Δ.Π.) ςτοχεφοντασ: Χτθν αποτελεςματικότερθ ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ & ερευνθτικοφ ζργου Χτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ ωοιτθτζσ του Λδρφματοσ Χτθν επιτελικι ςτιριξθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ του Λδρφματοσ Χτθν ορκολογικότερθ αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ ανκρωπίνου δυναμικοφ. Βαςικζσ αλλαγζσ ςτθν υπάρχουςα δομι των μονάδων τθσ Ωπθρεςίασ Διοικθτικισ Πζριμνασ (Ω.Δ.Π.) είναι: 1. Θ ανάπτυξθ Διεφκυνςθσ Χπουδϊν & άοιτθτικισ Πζριμνασ, ςτθν οποία ςυγκεντρϊνονται όλεσ οι υπθρεςίεσ που υποςτθρίηουν τθν εκπαιδευτικι λειτουργία του Λδρφματοσ. Θ ςφςταςθ αυτισ τθσ Δ/νςθσ αποςκοπεί ςτθν ενιαία και ςυντονιςμζνθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου, των ωοιτθτικϊν κεμάτων και των παροχϊν προσ τουσ ωοιτθτζσ. 2. Ενοποιοφνται οι Γραμματείεσ Ψμθμάτων ςε μία γραμματεία Χχολισ, θ οποία κα ζχει ςυνολικά τθ γραμματειακι υποςτιριξθ όλων των τμθμάτων κακϊσ και τθν εποπτεία όλων των χϊρων εκπαίδευςθσ που ανικουν ςτθ Χχολι. 3. Δθμιουργείται ενιαίο Πθτρϊο άοιτθτϊν, ςτο οποίο μεταωζρονται όλεσ οι λειτουργίεσ που αωοροφν ςε ωοιτθτικά κζματα και τιρθςθσ των ωοιτθτικϊν αρχείων για όλα τα Ψμιματα του Λδρφματοσ. Πε τθ ςυγκζντρωςθ όλων των λειτουργιϊν αυτϊν ςε ζνα τμιμα, διευκολφνεται θ ειςαγωγι νζων διαδικαςιϊν, όπωσ θ θλεκτρονικι υποβολι βακμολογιϊν, θ ζκδοςθ του παραρτιματοσ διπλϊματοσ, θ θλεκτρονικι ζκδοςθ βεβαιϊςεων, πιςτοποιθτικϊν αλλά και θ θλεκτρονικι εγγραωι των ειςαγομζνων. 4. Εντάςςεται ςτθ Δ/νςθ Χπουδϊν το Ψμιμα άοιτθτικισ Πζριμνασ, το οποίο διαχειρίηεται όλα τα κζματα που αωοροφν ςε παροχζσ προσ τουσ ωοιτθτζσ, όπωσ ςτζγαςθ, ςίτιςθ, υποτροωίεσ, απαςχόλθςθ ςτουσ χϊρουσ του Λδρφματοσ, υγειονομικι περίκαλψθ, άκλθςθ, πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ ζνταξθ αυτι αποςκοπεί ςτθν απλοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των ωοιτθτικϊν παροχϊν (πολλαπλι χοριγθςθ βεβαιϊςεων για κάκε παροχι, ςυγκζντρωςθ 64

73 πολλαπλϊν ωακζλων παραςτατικϊν κ.λ.π.) εωόςον θ ίδια Δ/νςθ κα διαχειρίηεται ςυντονιςμζνα όλα τα ωοιτθτικά κζματα. 5. Λδρφεται Ψμιμα «Ευρωπαϊκϊν & Διεκνϊν Υρογραμμάτων και Χυνεργαςιϊν» για τθν υποςτιριξθ όλων των ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν προγραμμάτων και ςυνεργαςιϊν του Λδρφματοσ. 6. Εντάςςεται ςτθ Δομι των Ωπθρεςιϊν Διοικθτικισ Πζριμνασ θ Ενιαία Ξεντρικι Βιβλιοκικθ (άρκρο 48 Ρ.4009/2011) με τίτλο «Βιβλιοκικθ και Ξζντρο Υλθροωόρθςθσ Ψ.Ε.Λ./Ο» για τθν υποςτιριξθ και προϊκθςθ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν διαδικαςιϊν τόςο ςε προπτυχιακό όςο και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και τθν ενίςχυςθ και διάκεςθ εξειδικευμζνων πλθροωοριϊν ςτθν ευρφτερθ εκνικι και διεκνι κοινότθτα. Θ νζα δομι είναι λιτι και ςυνεκτικι, μειϊνει τον κατακερματιςμό ςε μικροφ μεγζκουσ διοικθτικζσ μονάδεσ και παράλλθλα πιο αποτελεςματικι ςε ότι αωορά τθ ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Θ ςυνοπτικι απεικόνιςθ τθσ νζασ δομισ ζχει ωσ εξισ: 65

74 χιμα 2.7. Προτεινόμενο Οργανόγραμμα Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του ΣΕΙ Λάριςασ Θ υλοποίθςθ του νζου οργανογράμματοσ ζχει κακυςτεριςει λόγω των αλλαγϊν που επιλκαν με το Ρ.4009/11 ςφμωωνα με τον οποίο κάκε ΑΕΛ καλείται να ςυντάξει το δικό του Εςωτερικό Σργανιςμό κακϊσ και τισ ευρφτερεσ αλλαγζσ που ειςάγονται ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (επιλογζσ προϊςταμζνων, αξιολόγθςθ υπαλλιλων κ.ά). Σι ςυνζπειεσ από τισ αλλαγζσ κα ζχουν τόςο αρνθτικά όςο και κετικά αποτελζςματα. Ψα αρνθτικά αωοροφν κυρίωσ τθν υπό-ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν δεδομζνου του αυξανόμενου ρυκμοφ αποχωριςεων για ςυνταξιοδότθςθ και των μθδενικϊν ςχεδόν προςλιψεων, ενϊ κετικά μπορεί να λειτουργιςει ο νζοσ τρόποσ επιλογισ διευκυντϊν και προϊςταμζνων (ζωσ τϊρα τισ επιλογζσ τισ ζκανε το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, ανεξάρτθτα από τθ διοίκθςθ, και θ διοίκθςθ απλά τοποκετοφςε όςουσ κρίνονταν ςε κζςθ προϊςταμζνου) κακϊσ και πικανζσ αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ (το ςθμερινό ςφςτθμα ζχει 66

75 εκωυλλιςκεί με αποτζλεςμα θ βακμολογία αξιολόγθςθσ να είναι ςχεδόν ίδια για όλουσ τουσ υπαλλιλουσ) Πε τθν οριςτικοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τόςο ςτθ δθμόςια διοίκθςθ όςο και ειδικότερα ςτα ΑΕΛ, και τθ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ του προςωπικοφ απαιτείται θ ανακεϊρθςθ τθσ περιγραωισ κακθκόντων ςε κάκε κζςθ εργαςίασ του οργανογράμματοσ ϊςτε να γίνει όςο το δυνατό περιςςότερο ορκολογικι θ κατανομι του προςωπικοφ ςτισ κζςεισ του οργανογράμματοσ Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας Πία ςειρά πρωτοβουλιϊν που αναπτφχκθκαν τα τελευταία τζςςερα ζτθ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ διαδικαςιϊν που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ζργο του ιδρφματοσ. Σι πλζον ςθμαντικζσ από αυτζσ περιγράωονται ςυνοπτικά παρακάτω: Ενιαίο Πθτρϊο άοιτθτϊν Πε απόωαςθ του Χυμβουλίου του ΨΕΛ, αποωαςίςκθκε θ λειτουργία ενιαίου μθτρϊου ωοιτθτϊν του ΨΕΛ Οάριςασ, ςτο οποίο μεταωζρκθκαν όλεσ οι λειτουργίεσ που αωοροφν ωοιτθτικά κζματα και τιρθςθσ των ωοιτθτικϊν αρχείων για όλα τα τμιματα του ΨΕΛ και των Υαραρτθμάτων του. Θ πρωτοβουλία αυτι αποςκοπεί κατά αρχιν ςτθν ενιαία, ομογενοποιθμζνθ και πιο αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των ωοιτθτικϊν κεμάτων για όλα τα τμιματα αλλά και ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του ιδρφματοσ προσ όωελοσ όλων των τμθμάτων. Πε τθ λειτουργία του Πθτρϊου επιτεφχκθκε ενιαίοσ τρόποσ λειτουργίασ όλων των ςχετικϊν διαδικαςιϊν που αωοροφν ςτθν υποςτιριξθ των ωοιτθτικϊν κεμάτων για όλα τα τμιματα του ιδρφματοσ, και διευκολφνκθκε θ ειςαγωγι νζων διαδικαςιϊν όπωσ θ θλεκτρονικι εγγραωι των νεοειςερχόμενων ωοιτθτϊν, θ θλεκτρονικι υποβολι βακμολογιϊν, θ ζκδοςθ του παραρτιματοσ διπλϊματοσ, κ.ά. και αντιμετωπίηεται ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα θ κατάςταςθ που ιδθ ζχει δθμιουργθκεί και κα ςυνεχίςει να υωίςταται με τθν μείωςθ του προςωπικοφ λόγω αωυπθρετιςεων και παφςθσ των προςλιψεων. Ψο Πθτρϊο άοιτθτϊν κα αποτελζςει τθ βάςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Χπουδϊν (που αυτι τθ ςτιγμι απουςιάηει από το υωιςτάμενο οργανόγραμμα των υπθρεςιϊν του ιδρφματοσ) και που προβλζπεται ςτθν πρόταςθ του Ρζου Σργανιςμοφ του ΨΕΛ/Ο. Θ λειτουργία του Πθτρϊου άοιτθτϊν το οποίο απαςχολεί 9 υπαλλιλουσ ςε ςχζςθ με τουσ 19 περίπου υπαλλιλουσ που απαςχολοφνταν ςτα αντίςτοιχα αντικείμενα εργαςίασ ςτισ γραμματείεσ των τμθμάτων ξεκίνθςε τον Λανουάριο του 2011 ςε ειδικό χϊρο που διαμορωϊκθκε ειδικά για τθ λειτουργία του με εξωτερικι πρόςβαςθ, κυρίδεσ εξυπθρζτθςθσ, ςφςτθμα προτεραιότθτασ κ.λπ. Υλθροφοριακό Χφςτθμα Ωποβοικθςθσ Ωποβολισ Αιτιςεων & Αξιολόγθςθσ Χυνεργατϊν Ζνα νζο web-based πλθροωοριακό ςφςτθμα αναπτφχκθκε το οποίο υποςτθρίηει όλθ τθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων και αξιολόγθςθσ των υποψθωίων ςυνεργατϊν. Σι βαςικζσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ είναι: 67

76 1. Άνοιγμα του αρχείου υποδοχισ των αιτιςεων ςτισ θμερομθνίεσ που ορίηονται από τθν προκιρυξθ ςτθν οποία ρθτά κα αναωζρεται ότι θ υποβολι αιτιςεων κα γίνεται αποκλειςτικά μζςω του διαδικτφου 2. Ξαταχϊρθςθ των ςτοιχείων από τον ίδιο τον υποψιωιο ςε αυςτθρά κωδικοποιθμζνθ μορωι. Θ κάκε καταχϊρθςθ λαμβάνει ζνα αφξοντα αρικμό ο οποίοσ αναγράωεται ςτο αντίςτοιχο δικαιολογθτικό ςτο ωάκελο του υποψθωίου. Ξάκε «γραμμι» καταχϊρθςθσ αναωζρεται ςε μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα (διδαςκαλία ενόσ μακιματοσ ι μία ςφμβαςθ εργαςίασ). Διλωςθ μακθμάτων ςτα οποία επικυμεί να κρικεί (κατά ςειρά προτεραιότθτασ). Σ αρικμόσ των μακθμάτων προτείνεται να είναι περιοριςμζνοσ (3-5) Πετά τθν οριςτικοποίθςθ των ςτοιχείων ο υποψιωιοσ λαμβάνει όνομα χριςτθ, και κωδικό πρόςβαςθσ. Ψθν επόμενθ ακαδθμαϊκι χρονιά οι υποψιωιοι κα καταχωροφν μόνον τα επιπλζον ςτοιχεία τουσ εκτόσ αυτϊν που κα υποβάλουν αίτθςθ για πρϊτθ ωορά. 3. Αυκεντικοποίθςθ των ςτοιχείων από το τμιμα ςτο οποίο αναωζρεται θ πρϊτθ προτίμθςθ του υποψθωίου. Θ αυκεντικοποίθςθ αωορά μόνον τον τυπικό ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ των ςτοιχείων και όχι τθν κρίςθ ςυνάωειασ ι καταλλθλότθτασ. 4. Άντλθςθ των ςτοιχείων από τισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ, με επιλογι αυτϊν που κρίνονται ςυναωι με τθν αντίςτοιχθ κζςθ. Δθμιουργία πινάκων καταγραωισ. 5. Ωποβοικθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και κατάταξθσ των υποψθωίων με τον οριςμό κανόνων ενιαίων για όλεσ τι κζςεισ του τμιματοσ που μποροφν να τεκοφν με ςχζςεισ υπεροχισ (θμερομθνία τίτλου, είδοσ τίτλου, χρόνια επαγγελματικισ εμπειρίασ, χρόνια ακαδθμαϊκισ εμπειρίασ κλπ.) Πε τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ μειϊκθκαν δραςτικά οι άπειρεσ ανκρωποϊρεσ που αναλϊνονταν κάκε χρόνο για ςτθν διαδικαςία παραλαβισ των αιτιςεων επιςτθμονικϊν και εργαςτθριακϊν ςυνεργατϊν και ακολοφκωσ τθσ καταγραωισ των ςτοιχείων των ωακζλων τουσ τθν διαμόρωωςθ των αλωαβθτικϊν και αξιολογικϊν πινάκων κατάταξθσ. Ψο ίδιο και για τουσ υποψθωίουσ δεδομζνου ότι θ διαδικαςία ιταν είναι εξ ίςου χρονοβόρα και ταλαιπωρεί το ίδιο ουσ υποψθωίουσ δεδομζνου ότι κάκε χρόνο (θ πλειοψθωία τουσ) αποςφρει τον προθγοφμενο ωάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμπλθρϊνοντασ τον με νζα δικαιολογθτικά και τον υποβάλλει ςε πολλαπλά αντίγραωα ςε περιςςότερεσ από μία γραμματείεσ (ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων) των τμθμάτων του ΨΕΛ. Ξυρίωσ όμωσ ζχει επιτευχκεί ςε μεγάλο βακμό ζνασ ενιαίοσ τρόποσ καταγραωισ των ςτοιχείων των υποψθωίων με αποτζλεςμα τα ςτοιχεία που αναωζρονται ςτουσ πίνακεσ να μθ διαωοροποιοφνται για τον ίδιο υποψιωιο από τμιμα ςε τμιμα, τισ περιςςότερεσ ωορζσ εκ παραδρομισ, δεδομζνου του τεράςτιου όγκου των ςτοιχείων που προςκομίηουν οι υποψιωιοι (αρκετά από τα οποία με βάςθ το νόμο δεν αποτελοφν ςτοιχεία αξιολόγθςθσ). Ακόμα χειρότερο, τα ςτοιχεία για τον ίδιο υποψιωιο διαωοροποιοφνταν αρκετζσ ωορζσ από ζτοσ ςε ζτοσ, δθμιουργϊντασ άςτοχεσ υποψίεσ, αποδυναμϊνοντασ ζτςι τθν αξιοπιςτία του προθγοφμενου ςυςτιματοσ. Υλθροφοριακό Χφςτθμα Διοίκθςθσ για τθ Διαχείριςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ψο πλθροωοριακό ςφςτθμα Διαχείριςθσ Εκπαιδευτικοφ ζργου ζχει ωσ ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ από τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ του ιδρφματοσ τθσ ςωςτισ και ορκολογικισ 68

77 διαχείριςθσ των ανκρωπίνων πόρων του ιδρφματοσ (μόνιμου και ζκτακτου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ), θ οποία μπορεί να γίνει μόνον όταν θ διοίκθςθ ζχει αναλυτικά και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ανά μάκθμα, εργαςτιριο, τμιμα και ςχολι με δυνατότθτα ςφγκριςθσ με προθγοφμενα εξάμθνα και εντοπιςμοφ των αποκλίςεων που παρατθροφνται. Τπωσ ωαίνεται και από τα ςτοιχεία ςτο 2.1 του παρόντοσ κεωαλαίου, ο αρικμόσ των προςλαμβανομζνων επιςτθμονικϊν και εργαςτθριακϊν ςυνεργατϊν ζχει αυξθκεί τα τελευταία ζτθ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του όγκου εργαςίασ διεκπεραίωςθσ των ανακζςεων και τροποποιιςεων ανάκεςθσ ζργου από τα αρμόδια όργανα (τμιματα / διεφκυνςθ προςωπικοφ / γραμματεία ςυμβουλίων ΨΕΛ), και τθ δυςκολία διαχείριςθσ ςυμβάςεων και τροποποιιςεων των ςυμβάςεων των εκτάκτων εκπαιδευτικϊν από τα τμιματα προςωπικοφ, μιςκοδοςίασ κακϊσ και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν προχπθρεςίασ, από τισ γραμματείεσ των τμθμάτων. Ψο Πθχανογραωικό Υλθροωοριακό Χφςτθμα Διαχείριςθσ Ανακζςεων Εκπαιδευτικοφ Υροςωπικοφ ςτο ΨΕΛ/Ο βαςίηεται ςε απλζσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ και τροωοδοτείται με ςτοιχεία τα οποία καταχωροφνται από τα τμιματα ςτθν αρχι κάκε εξαμινου (αρχικι ανάκεςθ) κακϊσ και όταν ςυμβεί οποιαδιποτε μεταβολι ςτισ ανακζςεισ. Ζτςι, με τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων δθμιουργείται μία βάςθ δεδομζνων θ οποία χρθςιμοποιείται για: - τον ζλεγχο των ανακζςεων και κυρίωσ των τροποποιιςεων πριν από τθν ζγκριςθ τουσ από το ςυμβοφλιο του ΨΕΛ - τθν παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν των ανακζςεων (πρακτικό τμιματοσ, πρακτικό ςυμβουλίου ΨΕΛ, κλπ) - τθν δθμιουργία αυτόματθσ κατάςταςθσ εγκεκριμζνων ανακζςεων που κα ενςωματϊνονται ςτο αντίςτοιχο πρακτικό του ΨΕΛ - τθ δθμιουργία αναλυτικϊν και ςυγκεντρωτικϊν αναωορϊν λφνοντασ ςε μεγάλο βακμό τισ ανάγκεσ τθσ διοίκθςθσ για άμεςθ και ζγκαιρθ πλθροωόρθςθ ςε κζματα που ςχετίηονται με τισ ανακζςεισ εκπαιδευτικοφ (και άλλου ζργου) ςτο μόνιμο και ζκτακτο προςωπικό του ιδρφματοσ - τθν αυτόματθ διεκπεραίωςθ των ςυμβάςεων και ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν προχπθρεςίασ ςτα οποία να αναγράωονται αναλυτικά οι ανακζςεισ εκπαιδευτικοφ ζργου Ξακιζρωςθ Ακαδθμαϊκοφ Θμερολογίου Ξακιερϊκθκε ενιαίο ακαδθμαϊκό θμερολόγιο για τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι λειτουργία του ιδρφματοσ το οποίο κακορίηει θμερομθνίεσ δθλϊςεων και εγγραωϊν ςτα εργαςτθριακά τμιματα, εβδομάδα αναπλθρϊςεωσ μακθμάτων ςε κάκε εξάμθνο, θμερομθνίεσ εξετάςεων και θμερομθνίεσ ορκωμοςιϊν με ςτόχο τον καλφτερο ςυντονιςμό και τθν ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν διδακτικοφ ζργου Θλεκτρονικι υποβολι βακμολογιϊν Θ καταχϊρθςθ βακμολογιϊν γίνεται απ ευκείασ από τουσ υπεφκυνουσ διδάςκοντεσ κάκε μακιματοσ ςτο πλθροωοριακό ςφςτθμα Διαχείριςθσ άοιτθτολογίου (ΔΛΣΡΩΧΣΧ) του Πθτρϊου χωρίσ τθν παρζμβαςθ τθσ αντίςτοιχθσ γραμματείασ. Σι ωοιτθτζσ πλθροωοροφνται άμεςα τθ βακμολογία τουσ. Σι βακμολογίεσ κλειδϊνουν μετά τθν καταχϊρθςθ τουσ και αλλαγζσ γίνονται μόνον από τθν υπθρεςία του Πθτρϊου μετά από αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του ςυμβουλίου του αντίςτοιχου τμιματοσ. 69

78 70

79 2.5 υμπεράσματα Υολφ δυνατό ςθμείο για το Μδρυμα αποτελεί θ πλθρότθτα των κτιριακϊν υποδομϊν του (πάνω από τμ), με εργαςτθριακοφσ χϊρουσ που υπερβαίνουν τα τμ ςτο ςφνολο του Λδρφματοσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι τθν τελευταία 4ετία παραδόκθκαν για χριςθ οι υπερςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ των Ψμθμάτων Διοίκθςθσ & Διαχείριςθσ Ζργων, Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ & Ψθλεπικοινωνιϊν και Χχεδιαςμοφ & Ψεχνολογίασ φλου & Επίπλου, ςυνολικισ ζκταςθσ τμ., κακϊσ και το νζο ςφγχρονο κτιριο τθσ βιβλιοκικθσ, ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκεται το πρόγραμμα ανζγερςθσ ςυμπλθρωματικϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ ΧΨΕΓ και τθσ ΧΕΩΥ, εργαςτθριακοί χϊροι του τμιματοσ Υλθροωορικισ και θ ανακαίνιςθ των ωοιτθτικϊν εςτιϊν. Υαρ όλθ τθν πλθρότθτα των χϊρων παρατθροφνται προβλιματα ςτθ διεξαγωγι του διδακτικοφ ζργου που ζχουν ςχζςθ με τθν αλλαγι του τρόπου ειςαγωγισ των ωοιτθτϊν ςε μονι ειςαγωγι τον Χεπτζμβριο, ςε αντίκεςθ με τθν ειςαγωγι του 50% των ειςακτζων το Χεπτζμβριο και του άλλου 50% τον άεβρουάριο. Ζτςι είναι απαραίτθτθ θ μετατροπι των αικουςϊν διδαςκαλίασ ςε μεγαλφτερεσ αίκουςεσ που να ζχουν το δυναμικό υποδοχισ μεγαλφτερου αρικμοφ ωοιτθτϊν. Υζρα από αυτό όπωσ αναλφεται διεξοδικά και παρακάτω είναι αναγκαία θ μείωςθ του αρικμοφ των ειςαγομζνων ωοιτθτϊν ςτα επίπεδα του δυναμικοφ κάκε τμιματοσ, ζτςι ϊςτε να διαςωαλιςκεί θ ποιότθτα του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου. Ψο ΨΕΛ Οάριςασ είναι ζνα από τα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα τθσ χϊρασ που ςυγκεντρϊνει υψθλζσ προτιμιςεισ υποψθωίων ωοιτθτϊν. Ζνασ ςτουσ 5 ειςαχκζντεσ ςτο ΨΕΛ Οάριςασ είχε το τμιμα ειςαγωγισ του ςτισ 3 πρϊτεσ επιλογζσ του ενϊ το 60% των ειςαχκζντων το είχε ςτισ πρϊτεσ 10 επιλογζσ του. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ ωοιτθτϊν του Λδρφματοσ τθν τελευταία 4ετία είναι ςχεδόν ςτακερόσ (18.800), από τουσ οποίουσ οι 15,000 είναι ενεργοί. Ψο ΨΕΛ Οάριςασ είναι ζνα από τα ιδρφματα ςτο οποίο το 95% των ειςαχκζντων εγγράωεται ςτα αντίςτοιχα τμιματα, εν τοφτοισ κατά το παρουςιάςτθκε το ωαινόμενο ζνα 28% των εγγεγραμμζνων να μθ κάνει διλωςθ παρακολοφκθςθσ του πρϊτου εξαμινου. Σ αρικμόσ των εγγραωζντων αυξικθκε κατά 65% το ακαδθμαϊκό ζτοσ , λόγω τθσ κατάργθςθσ τθσ βάςθσ του 10. ίςτόςο ο αρικμόσ αυτόσ είναι πολφ μεγαλφτεροσ (πάνω από 50%!) από αυτόν που ηθτοφν τα Ψμιματα με βάςθ τισ διακζςιμεσ υποδομζσ και ςτελζχωςθ. Ψο γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τισ περικοπζσ κατά 65% ςτισ εγκρίςεισ πιςτϊςεων για Επιςτθμονικοφσ και Εργαςτθριακοφσ Χυνεργάτεσ δθμιουργεί ανυπζρβλθτα προβλιματα και υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του διδακτικοφ ζργου. Κα πρζπει και με τθν παρζμβαςθ τθσ ΑΔΛΥ το Ω.Υ.ΔΠ.&Κ. να λαμβάνει υπ όψθ τον αρικμό που ηθτοφν να εκπαιδεφςουν τα Ψμιματα με κριτιρια τον αρικμό μελϊν Ε.Υ. και των υποδομϊν τουσ κακϊσ και τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ του ιδρφματοσ, και βζβαια με βάςθ μια Εκνικι Χτρατθγικι που κα προςδιορίηει ςυνολικά τισ ανάγκεσ ςε επιςτθμονικό προςωπικό. Σι βαςικζσ διαπιςτϊςεισ ςχετικά με τουσ ωοιτθτζσ που παρατζκθκαν ςτο Ξεωάλαιο ωανερϊνουν ότι υπάρχουν πολλά περικϊρια βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ Α ετϊν 71

80 ωοιτθτϊν ςτο Μδρυμα προκειμζνου να οδθγθκεί αυτό ςτθν ακαδθμαϊκι του ολοκλιρωςθ. Βζβαια πολλά ηθτιματα απομζνουν να αντιμετωπιςτοφν από το νζο Χυμβοφλιο του Λδρφματοσ με τθ χάραξθ τθσ νζασ ςτρατθγικισ του και ωυςικά μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ λιψθσ αποωάςεων του ΩΥΔΠΚ ςχετικά με τισ ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ Υ.Χ.. Ψο Ε.Υ. του ιδρφματοσ ανανεϊκθκε ςε μεγάλο βακμό (κατά το 1/3 περίπου) κατά τα τελευταία ζτθ με εξιντα περίπου νζα μζλθ υψθλϊν προςόντων που ςυνειςωζρουν ςθμαντικά ςτο διδακτικό και ερευνθτικό ζργο του ιδρφματοσ. Υοςοτικά όμωσ ο αρικμόσ των Ε.Υ. του Λδρφματοσ υπολείπεται κατά 47% από το ςφνολο των εγκεκριμζνων οργανικϊν κζςεων, κακϊσ μειϊκθκαν οι προςλιψεισ νζων Ε.Υ. κατά 2,7% τθν τελευταία 4ετία ( ), ανεςτάλθ θ αυτόματθ επαναπροκιρυξθ των κενϊν κζςεων από ςυνταξιοδοτιςεισ, και δεν υλοποιείται λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ο τετραετισ προγραμματιςμόσ, ενϊ κα μειωκεί ακόμα περιςςότερο λόγω ςυνταξιοδοτιςεων μελϊν Ε.Υ. ςτο άμεςο μζλλον. Χε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ ολιγωρία οριςμζνων τμθμάτων τθν τελευταία δεκαετία, ςτθν ταχεία και άμεςθ προκιρυξθ κζςεων που κενϊνονταν, και θ απουςία ελζγχου από τθ Χχολι και/ι τθ Διοίκθςθ του ΨΕΛ (λόγω αδυναμίασ του υωιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου) ςυνζβαλε και αυτι ςτθν ανιςόρροπθ ςτελζχωςθ των τμθμάτων του ιδρφματοσ. Θ χωρίσ περιοριςμό πρόςλθψθ ςυνεργατϊν για τθν κάλυψθ των κενϊν, ςυγκάλυπτε αυτζσ τισ αδυναμίεσ οι οποίεσ αναδείχκθκαν με τθν επιβολι περιοριςμϊν ςτον αρικμό των απαςχολοφμενων ςυνεργατϊν. Σι αδυναμίεσ αυτζσ δεν πλιττουν μόνο τα ςυγκεκριμζνα τμιματα αλλά επθρεάηουν τθν εκπαιδευτικι λειτουργία όλων των τμθμάτων διότι επθρεάηουν τθν κατανομι των εκπαιδευτικϊν πόρων ςυνολικά. Λδιαίτερα αρνθτικό κρίνεται το γεγονόσ ότι 2 τμιματα του Λδρφματοσ (Υολιτικϊν Δομικϊν Ζργων και Διατροωισ και Διαιτολογίασ) δεν ζχουν κανζνα μόνιμο μζλοσ Ε.Υ. παρά το γεγονόσ ότι διανφουν ςιμερα το 3ο ζτοσ λειτουργίασ τουσ, και το τμιμα Ανακαίνιςθσ και Αποκατάςταςθσ Ξτθρίων διακζτει μόνο 2 μζλθ Ε.Υ. μετά από 6 χρόνια λειτουργίασ. Ψα Ψμιματα αυτά κα απαςχολοφν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό από το ςυνολικό εγκεκριμζνο αρικμό εκτάκτων επιςτθμονικϊν και εργαςτθριακϊν ςυνεργατϊν του Λδρφματοσ. Κα πρζπει να καταβλθκεί προςπάκεια, με τθν ζνταξθ των παραπάνω Υρογραμμάτων Χπουδϊν ςε Χχολζσ, ζνα μζροσ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων τουσ να πραγματοποιείται από μόνιμα μζλθ Ε.Υ. τθσ Χχολισ ι του Λδρφματοσ. άυςικά, ανάλογα με τισ εξελίξεισ που αναμζνονται από τισ καταργιςεισ και ςυγχωνεφςεισ Υ.Χ. από τθν Υολιτεία, κα πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα ςτισ προςλιψεισ μονίμων μελϊν Ε.Υ. με γνωςτικά αντικείμενα που να υποςτθρίηουν τα προαναωερόμενα Υ.Χ.. Χτθν παραπάνω κατθγορία Υ.Χ. εντάςςεται και αυτό τθσ Ανακαίνιςθσ και Αποκατάςταςθσ Ξτιρίων. Πε αυτά τα δεδομζνα απαιτείται να γίνει επανεξζταςθ του αναγκαίου Ε.Υ. που κα ςτελεχϊςουν τισ νζεσ Χχολζσ του Λδρφματοσ με τθ λειτουργία μακθμάτων του 1ου 3ου 5ου και 7ου ςτο έειμερινό Εξάμθνο και του 2ου 4ου και 6ου ςτο Εαρινό Εξάμθνο και ωυςικά τθσ πραγματοποίθςθσ κοινϊν μακθμάτων ςτα νζα Υρογράμματα Χπουδϊν που κα λειτουργοφν εντόσ των Χχολϊν του Λδρφματοσ ζτςι ϊςτε τα μζλθ Ε.Υ. να εξυπθρετοφν το ςυνολικό εκπαιδευτικό ζργο τθσ κάκε Χχολισ ςφμωωνα με τθν επιςτθμονικι τουσ εξειδίκευςθ. Αν και ςθμαντικό μζροσ του διδακτικοφ ζργου ςτο ΨΕΛ Οάριςασ παρζχεται από τουσ Επιςτθμονικοφσ και κυρίωσ Εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ, όπωσ ωαίνεται και από τα ςτοιχεία του Ξεω που ο αρικμόσ τουσ ανιλκε ςτισ 370 κζςεισ ιςοδυνάμου πλιρουσ 72

81 απαςχόλθςθσ, αυτόσ ζχει μειωκεί ςε δραματικό βακμό κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ Επειδι υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ επιςτθμονικϊν και εργαςτθριακϊν ςυνεργατϊν με αυξθμζνα ακαδθμαϊκά προςόντα, επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία, ζνα ςθμαντικό ποςοςτό αυτϊν μπορεί να αξιοποιθκεί μζςα από τθ δυνατότθτα που προκφπτει από το νζο Ρόμο 4009/2011, να προςλθωκοφν ωσ εντεταλμζνοι διδάςκοντεσ με πλιρεσ ωράριο απαςχόλθςθσ, με παρουςία και ςυνειςωορά ςτο εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο των τμθμάτων αντίςτοιχθ αυτοφ των μελϊν Ε.Υ.. Πε τον τρόπο αυτό κα υπάρξει μείωςθ του κατακερματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου (ςιμερα ο μζςοσ όροσ απαςχόλθςθσ κάκε ςυνεργάτθ είναι ςτο 40% του πλιρουσ ωραρίου), κα δοκοφν κίνθτρα ςτουσ διδάςκοντεσ να «επενδφςουν» ςτα κεωάλαια εκπαίδευςθ και ζρευνα, αλλά ταυτόχρονα να προςωζρουν και διοικθτικό ζργο ςτο Μδρυμα που το ζχει μεγάλθ ανάγκθ, με αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν. Ψα μζτρα που προτείνονται ςτο Ξεωάλαιο κα μποροφςαν πραγματικά να ςυμβάλλουν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ των Υ.Χ. και με αίςκθμα δικαίου, αντικειμενικότθτασ και τθν εωαρμογι του «καλοφ» ελζγχου να εξαςωαλιςτεί θ πρόςλθψθ του απολφτωσ αναγκαίου αρικμοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που κα ςυμβάλλει ειλικρινά ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του, μζςα ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ τθσ έϊρασ μασ. Θ μεγάλθ ςυμβολι του Ε.Ψ.Υ. ςτθν οργάνωςθ και προετοιμαςία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ςτα μζχρι ςιμερα Ψμιματα είναι αδιαμωιςβιτθτθ. Δυςτυχϊσ ο αρικμόσ τουσ ζχει υποςτεί μια δραματικι μείωςθ κατά 25% τθν τελευταία 4ετία ( ) και αναμζνεται να μειωκεί ακόμθ περιςςότερο με τθν αποχϊρθςθ ατόμων που ζχουν κεμελιϊςει ι πρόκειται να κεμελιϊςουν ςφντομα ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα! Θ παραπάνω διαπίςτωςθ ςε ςυνδυαςμό με το «πάγωμα» νζων προςλιψεων κα οδθγιςει δυςτυχϊσ ςε μείωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Δεδομζνθσ τθσ ανομοιόμορωθσ κατανομισ του Ε.Ψ.Υ. μεταξφ των τμθμάτων, θ ζνταξθ τουσ ςτισ ςχολζσ και θ αξιοποίθςθ τουσ για τθν υποςτιριξθ εργαςτθριϊν ςε όλα τα Υ.Χ. τθσ Χχολισ, αποτελεί μία λφςθ. Χιμερα τα Ψμιματα αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε διοικθτικό προςωπικό. Πε τθν ζνταξθ όμωσ του υωιςτάμενου προςωπικοφ ςτθ Χχολι από τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και με τθν αναδιοργάνωςθ των Γραμματειϊν και ωυςικά τθ λειτουργία του Πθτρϊου ςε επίπεδο Λδρφματοσ, κεωρείται ότι κα μπορζςουν τα Υ.Χ. να λειτουργιςουν ςωςτά. Χε ότι αωορά το διοικθτικό προςωπικό, το οποίο επιτελεί πολφ ςθμαντικό ζργο τόςο ςτθ λειτουργία των κεντρικϊν υπθρεςιϊν του ιδρφματοσ όςο και ςτθν υποςτιριξθ των ακαδθμαϊκϊν μονάδων και υπθρεςιϊν κα πρζπει να προχωριςει θ αναδιάρκρωςθ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ςφμωωνα με το νζο προτεινόμενο οργανόγραμμα των υπθρεςιϊν του, θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του προςωπικοφ, να ςυνεχιςκεί θ ειςαγωγι και θ αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων πλθροωορικισ παράλλθλα με τθν ειςαγωγι θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράωων και ψθωιακισ υπογραωισ. Υαράλλθλα να εξεταςκεί θ ανάκεςθ οριςμζνων ζργων και εργαςιϊν με εκχϊρθςθ ςε τρίτουσ ϊςτε να ελευκερωκοφν πόροι για να ςτελεχωκοφν υπθρεςίεσ που αωοροφν ςτθν ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου του ιδρφματοσ. 73

82 Πεςοπρόκεςμα ςε ορίηοντα πενταετίασ, ςθμαντικόσ κίνδυνοσ διαωαίνεται ςε ότι αωορά τθ ςτελζχωςθ του ιδρφματοσ τόςο ςε Επιςτθμονικό Υροςωπικό (Πζλθ Ε.Υ.) όςο και ςε Ψεχνικό και Διοικθτικό Υροςωπικό, με τα χειρότερα (αλλά πικανά) ςενάρια να δείχνουν μείωςθ του προςωπικοφ κατά 40% λόγω αποχωριςεων για πρόωρεσ ι υποχρεωτικζσ ςυνταξιοδοτιςεισ. Αν παράλλθλα δεν επανζλκει ςε κανονικά επίπεδα ο ρυκμόσ των προςλιψεων τουλάχιςτον ςτα επίπεδα αναπλιρωςθσ των αποχωριςεων θ λειτουργία του ιδρφματοσ τίκεται ςε κίνδυνο. Χτα υποκεωάλαια ζωσ γίνεται αναωορά ςτθ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ, των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, το Γραωείο Διαςφνδεςθσ, του Αγροκτιματοσ, του Γραωείου άυςικισ Αγωγισ και των άοιτθτικϊν Εςτιϊν και Εςτιατορίου, θ ςυμβολι των οποίων είναι κακοριςτικι ςτθν υπόςταςθ του ΨΕΛ Οάριςασ και τθσ ανάδειξισ του ωσ ζνα από τα μεγαλφτερα και ςθμαντικότερα Λδρφματα τθσ έϊρασ μασ. 74

83 3. Προγράμματα πουδών 3.1 Προγράμματα Προπτυχιακών πουδών Χτον Υίνακα 3.1 παρουςιάηονται τα προγράμματα προπτυχιακϊν των Ψμθμάτων του ΨΕΛ Οάριςασ. Ψα περιςςότερα προγράμματα ςπουδϊν ζχουν επικαιροποιθκεί πρόςωατα τόςο ωσ προσ τθ δομι όςο και ωσ προσ το περιεχόμενο και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ όπωσ ωαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. Χτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τετραετίασ που αποτελεί τθ βάςθ αναωοράσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ επικαιροποιικθκαν 16 από τα 19 προγράμματα ςπουδϊν του ιδρφματοσ. Πίνακασ 3.1. Προγράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν των Σμθμάτων του ΣΕΙ Λάριςασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ Ψμιμα Ζτοσ Αναμόρφωςθσ Υ.Χ. Υροθγοφμενθ Αναμόρφωςθ ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ - ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ a b άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΕέΡ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ 2009 ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ 2006 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ a Υρϊθν Γεωργικϊν Πθχανθμάτων και Αρδεφςεων b Ψαυτόχρονα με τθν πρόταςθ μετονομαςίασ Θ διαδικαςία επικαιροποίθςθσ ςυμπεριελάμβανε τθν εκπόνθςθ πρόταςθσ από το τμιμα, τθν αναςκόπθςθ τθσ πρόταςθσ από πενταμελι επιτροπι προγράμματοσ ςπουδϊν ςτθν οποία μετείχαν 2 μζλθ του τμιματοσ και 3 μόνιμα εξωτερικά μζλθ Ε.Υ. και τελικι ζγκριςθ από το ςυμβοφλιο του ΨΕΛ μετά από ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Υρογραμμάτων Χπουδϊν. Θ πρόταςθ επικαιροποίθςθσ κάκε προγράμματοσ ςπουδϊν πζρα από τθν αιτιολογικι ζκκεςθ και τθν παρουςίαςθ τθσ νζασ δομισ του προγράμματοσ ςπουδϊν περιελάμβανε υποχρεωτικά αναλυτικό περίγραμμα κάκε μακιματοσ του προγράμματοσ ςπουδϊν το 75

84 οποίο αποτελεί τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ του οδθγοφ ςπουδϊν του μακιματοσ από τον εκάςτοτε διδάςκοντα. Επίςθσ, ςφμωωνα με τθ νομοκεςία όλα τα προγράμματα ςπουδϊν είναι τετραετοφσ ωοίτθςθσ και περιλαμβάνουν ζωσ 43 ςυνολικά μακιματα (35 υποχρεωτικά, 8 κατ επιλογιν υποχρεωτικά από τα οποία οι ωοιτθτζσ επιλζγουν τα 4, και τθν πτυχιακι εργαςία. Είναι προωανζσ ότι το υωιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο (προ του Ρ. 4009/11) δεν προςωζρει καμία ευελιξία ςτθ ανάπτυξθ τθσ δομισ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν όπωσ τθν δθμιουργία κατευκφνςεων, τθν ελευκερία επιλογισ μεταξφ εκπόνθςθσ πτυχιακισ εργαςίασ ι παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ίςου αρικμοφ πιςτωτικϊν μονάδων ύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) Ψα προγράμματα όλων των τμθμάτων ακολουκοφν το Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Υιςτωτικϊν Πονάδων (ECTS) και περιλαμβάνουν 240 πιςτωτικζσ μονάδεσ εκ των οποίων οι 20 αντιςτοιχοφν ςτθν πτυχιακι εργαςία και οι 10 ςτθν εξάμθνθ πρακτικι άςκθςθ που και τα δφο αποτελοφν υποχρεωτικά και αναπόςπαςτα τμιματα των προγραμμάτων ςπουδϊν. Επίςθσ ςε όλα τα προγράμματα ςπουδϊν εκδίδεται και το Υαράρτθμα Διπλϊματοσ (Diploma Supplement) ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του απονεμόμενου τίτλου ςπουδϊν. Ψο ΨΕΛ Οάριςασ είναι από τα πρϊτα ιδρφματα τθσ χϊρασ που εωάρμοςε κακολικά το ςφςτθμα μεταωοράσ πιςτωτικϊν μονάδων ςε όλα τα προγράμματα ςπουδϊν του από το Εν τοφτοισ, δεδομζνου τθσ εςτίαςθσ πλζον του ECTS ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςε κάκε μάκθμα αλλά και ςυνολικά για το πρόγραμμα ςπουδϊν, τα οποία κα ςυνοδεφονται με ςαωείσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ κα επιτυγχάνονται κακϊσ και με ςαωι τρόπο αξιολόγθςθσ του βακμοφ επίτευξθσ τουσ, απαιτείται θ ανακεϊρθςθ του τρόπου εωαρμογισ του ECTS ςτα προγράμματα ςπουδϊν. Θ διαδικαςία αυτι δεν είναι απλι ιδιαίτερα κακότι δεν υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν περιγραωι και τον κακοριςμό μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και τθ ςφνδεςθ τουσ με εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ μζτρθςθ του ωόρτου εργαςίασ που απαιτείται για τθν επίτευξθ τουσ. Για παράδειγμα με βάςθ τα δεδομζνα τθσ αξιολόγθςθσ των μακθμάτων από τουσ ωοιτθτζσ (κεωάλαιο 4.7), οι ωοιτθτζσ δθλϊνουν ότι κατά μζςο όρο οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ μελζτθσ για κάκε μάκθμα είναι περίπου 3, το οποίο μαηί με τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ (περίπου 4-5 ανά εβδομάδα) δίνουν ζνα ςυνολικό ωόρτο 7-8 ϊρεσ ανά εβδομάδα ι ϊρεσ ανά εξάμθνο ςε ςχζςθ με ϊρεσ που αναλογοφν ςε ζνα μάκθμα 5 πιςτωτικϊν μονάδων ςφμωωνα με το ECTS. Είναι επομζνωσ αναγκαίοσ ο επαναςχεδιαςμόσ των ECTS και του ωόρτου εργαςίασ ςτα προγράμματα ςπουδϊν ϊςτε να είναι πιο ςυμβατά με τθν ουςία και τουσ ςτόχουσ του ECTS και να διευκολφνουν τθν κινθτικότθτα των ωοιτθτϊν (Ιδθ πολλά από τα ςυνεργαηόμενα ιδρφματα τθσ Ε.Ε. το ηθτοφν). Επίςθσ κα πρζπει να λθωκεί υπ όψθ θ ςυμβατότθτα των προγραμμάτων ςπουδϊν ςε 76

85 κάκε επίπεδο (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά) με το Ευρωπαϊκό και Εκνικό Υλαίςιο Υροςόντων, κάτι που ιδθ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα ςτισ διαδικαςίεσ διαςωάλςιθσ ποιότθτασ ςτον Ενιαίο Ευρωπαϊκό έϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Για το λόγο αυτό ζχουν ιδθ γίνει ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ με εμπειρογνϊμονεσ κεμάτων ECTS (Πάρτιοσ 2011) και αυτι θ προςπάκεια κα πρζπει να ςυνεχιςκεί να εντατικοποιθκεί και να αποτελζςει κεντρικό κζμα ςτθ βελτίωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν υνολική Αξιολόγηση Προγραμμάτων πουδών από Αποφοίτους Θ ΠΣ.ΔΛ.Υ. του ΨΕΛ Οάριςασ κακιζρωςε τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του ςυνολικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν από τουσ ωοιτθτζσ που ολοκλθρϊνουν τθ ωοίτθςθ τουσ και ζχουν ςυνολικι εικόνα του προγράμματοσ ςπουδϊν που παρακολοφκθςαν. Θ αξιολόγθςθ αυτι πραγματοποιείται πριν τθν απονομι πτυχίου και αωοφ ο ωοιτθτισ δεν ζχει καμία εκκρεμι υποχρζωςθ. Υραγματοποιείται με διανομι ζντυπου ερωτθματολογίου, και θ επεξεργαςία των δεδομζνων γίνεται από τθν ΠΣ.ΔΛ.Υ. Υροσ το παρόν ζχουν γίνει 3 κφκλοι αξιολογιςεων: το Δεκζμβριο 2010, Λοφνιο 2011 και Δεκζμβριο Ψα αποτελζςματα των δφο πρϊτων κφκλων που εμπίπτουν ςτο διάςτθμα αναωοράσ αυτισ τθσ ζκκεςθσ παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια. Ψα ςτοιχεία αντλικθκαν από 1071 αποωοίτουσ όλων των τμθμάτων οι οποίοι ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια. Χτα ςχιματα 3.1, 3.2 και 3.3 παρουςιάηονται οι γνϊμεσ των αποωοίτων ςυνολικά για όλα τα προγράμματα ςπουδϊν (τμιματα) του ΨΕΛ Οάριςασ. Θ ςυνολικι εικόνα ικανοποίθςθσ όςων αποωοιτοφν, τόςο ςυνολικά για το πρόγραμμα ςπουδϊν όςο και για τθν Υρακτικι Άςκθςθ και Υτυχιακι Εργαςία είναι πολφ ζωσ πάρα πολφ ικανοποιθτικι. Λδιαίτερα ςε ότι αωορά ςτθν Υρακτικι Άςκθςθ και τθν Υτυχιακι Εργαςία ζνα 80% περίπου των αποωοίτων τισ χαρακτθρίηουν από πολφ ζωσ πάρα πολφ ικανοποιθτικζσ. 80% Χυνολικι Λκανοποίθςθ από το Υρόγραμμα Χπουδϊν 60% 40% 20% 0% 1,1% Ξακόλου/ Απαράδεκτθ 5,1% Οίγο/ Πθ ικανοποιθτικι 31,2% Πζτρια 44,3% Υολφ/ Λκανοποιθτικι 17,3% Υάρα πολφ/ Υολφ καλι 0,9% Δ.Α. χιμα 3.1. υνολικι Αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ πουδϊν 77

86 Λδιαίτερα για τθν Υρακτικι Άςκθςθ αλλά και για τθν Υτυχιακι Εργαςία οι απόωοιτοι δθλϊνουν ςαωι οωζλθ από τισ ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ. Επομζνωσ τόςο θ Υρακτικι Άςκθςθ όςο και θ Υτυχιακι Εργαςία κα πρζπει ωσ εκπαιδευτικά εργαλεία να ενιςχυκοφν και να αξιοποιθκοφν ςτο ζπακρο προσ όωελοσ των ωοιτθτϊν. 80% Αξιολόγθςθ Υρακτικισ Άςκθςθσ 60% 40% 36,3% 42,4% 20% 15,6% 0% 1,7% 3,5% Ξακόλου/ Απαράδεκτθ Οίγο/ Πθ ικανοποιθτικι Πζτρια Υολφ/ Λκανοποιθτικι Υάρα πολφ/ Υολφ καλι 0,6% Δ.Α. Ψι αποκομίςατε απο τθν ςυγκεκριμζνθ πρακτικι άςκθςθ Εμπειρία 65,6% Υρακτικι εωαρμογθ των γνϊςεων 34,5% Ξατανόθςθ του αντικειμζνου των ςπουδϊν 27,0% Γνωριμίεσ 26,3% Σικονομκζσ απολαβζσ 11,2% Σχι κάτι ουςιαςτικό 5,1% έάςιμο χρόνου 1,7% Ξακι ςυνεργαςία 1,5% Άλλο 0,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% χιμα 3.2. υνολικι Αξιολόγθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 78

87 80% Αξιολόγθςθ Υτυχιακισ Εργαςίασ 60% 47,6% 40% 35,0% 20% 12,5% 0% 1,9% 2,1% Ξακόλου/ Απαράδεκτθ Οίγο/ Πθ ικανοποιθτικι Πζτρια Υολφ/ Λκανοποιθτικι Υάρα πολφ/ Υολφ καλι 0,9% Δ.Α. Σφζλθ απο τθ ςυγκεκριμζνθ πτυχιακι εργαςία Λκανότθτα αναηιτθςθσ πλθροωοριων 53,3% Εξοικείωςθ με το κζμα Λκανότθτα ςφνταξθσ μιασ εργαςίασ 39,0% 42,5% Λκανότθτα ςυνεργαςίασ έριςιμεσ επαωζσ με επιχειριςεισ Εργαςιακι εμπειρία(πειράματα, κ.α.) Γνϊςθσ χριςθσ νζων software Δεξιοτιτεσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ 15,3% 11,7% 9,9% 7,9% 7,9% Άλλο 0,7% 0% 20% 40% 60% χιμα 3.3. υνολικι Αξιολόγθςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ Σι αξιολογιςεισ προωανϊσ διαωζρουν μεταξφ των τμθμάτων τόςο ςε ότι αωορά ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν όπωσ ωαίνεται ςτο ςχιμα 3.4 όςο και ςτθν ικανοποίθςθ από τθν Υτυχιακι Εργαςία και Υρακτικι Άςκθςθ ςχιματα 3.5 και 3.6 αντίςτοιχα. 79

88 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΟΘΦΣάΣΦΛΞΘΧ Χυνολικι Αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν από τουσ αποφοίτουσ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓίΡ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΧέΕΔ. Ξ ΨΕέΡ. ΩΟΣΩ-ΕΥΛΥΟΣΩ Χφνολο ΨΕΛ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑ & ΔάΥ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 χιμα 3.4. Διαφορζσ μεταξφ τμθμάτων ςτο Μ.Ο. τθσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν. 80

89 Αξιολόγθςθ Υρακτικισ Άςκθςθσ από αποφοίτουσ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓίΡ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ Χφνολο ΨΕΛ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΟΘΦΣάΣΦΛΞΘΧ ΧέΕΔ. Ξ ΨΕέΡ. ΩΟΣΩ-ΕΥΛΥΟΣΩ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑ & ΔάΥ ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 χιμα 3.5. Διαφορζσ μεταξφ τμθμάτων ςτουσ Μ.Ο. τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Αξιολόγθςθ Υτυχιακισ Εργαςίασ από αποφοίτουσ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑ & ΔάΥ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓίΡ Χφνολο ΨΕΛ ΧέΕΔ. Ξ ΨΕέΡ. ΩΟΣΩ-ΕΥΛΥΟΣΩ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΟΘΦΣάΣΦΛΞΘΧ ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 χιμα 3.6. Διαφορζσ μεταξφ τμθμάτων ςτουσ Μ.Ο. τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ 81

90 Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Ψζλοσ θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων δίνει ενδιαωζροντα αποτελζςματα ςε ότι αωορά ςτθν αξιολόγθςθ των παρακάτω χαρακτθριςτικϊν των ςπουδϊν και τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Γ Επάρκεια και ποιότθτα γνϊςεων Γ Ποιότθτα κεωρθτικϊν μακθμάτων Γ Ποιότθτα εργαςτθριακϊν μακθμάτων Γ Καταλλθλότθτα προαπαιτοφμενων μακθμάτων (ςτισ περιπτϊςεισ όπου υπιρχαν) Γ Αλλθλουχία μακθμάτων (τα μακιματα των πρϊτων εξαμινων βάςθ για τα επόμενα) Γ Επικαλφψεισ μακθμάτων Γ Ποιότθτα ςυγγραμμάτων Γ Τποδομι Σμιματοσ (Η/Τ, εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ κ.α.) Γ Βιβλιοκικθ (ποικιλία ςυγγραμμάτων, διακεςιμότθτα αναγνωςτθρίου κ.ά.) Γ Αποτελεςματικότθτα διδαςκόντων (ςτθν παροχι των απαραίτθτων γνϊςεων και τθν αποςαφινιςθ των ςτόχων και των απαιτιςεων κάκε μακιματοσ) Γ χζςεισ με διδάςκοντεσ Γ φνδεςθ προγράμματοσ ςπουδϊν με αγορά εργαςίασ Χτο ςχιμα 3.7 που ακολουκεί περιλαμβάνεται το κθκόγραμμα τθσ κατανομισ των Π.Σ. των απαντιςεων για τα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ. Ψο κθκόγραμμα κάκε κατανομισ παρουςιάηει τθν ελάχιςτθ και μζγιςτθ βακμολογία αξιολόγθςθσ ((τα άκρα των ευκυγράμμων τμθμάτων), το διάςτθμα ςτο οποίο κυμαίνεται θ βακμολογία του 50% των τμθμάτων που βρίςκονται ςτο μζςο τθσ κατανομισ (το ορκογϊνιο), ενϊ με κουκίδα ςθμειϊνεται θ διάμεςοσ δθλαδι το ςθμείο που διαχωρίηει το 50% των τμθμάτων με τθν υψθλότερθ και αντίςτοιχα τθν χαμθλότερθ βακμολογία. 5,0 Αξιολόγθςθ Υτυχϊν Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ 4,0 3,0. 2,0 1,0 χιμα 3.7. Αξιολόγθςθ Χαρακτθριςτικϊν Προγράμματοσ πουδϊν και Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ 82

91 Θ ποιότθτα των εργαςτθριακϊν μακθμάτων, θ ποικιλία ςυγγραμμάτων, διακεςιμότθτα αναγνωςτθρίου τθσ βιβλιοκικθσ, θ αποτελεςματικότθτα των διδαςκόντων και οι ςχζςεισ των ωοιτθτϊν με τουσ διδάςκοντεσ αξιολογοφνται υψθλότερα από τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά των ςπουδϊν. Σι διαωορζσ μεταξφ των τμθμάτων που απεικονίηονται ςτο εφροσ του κθκογράμματοσ του παραπάνω ςχιματοσ καταγράωονται ςτον πίνακα 3.2 που ακολουκεί όπου με διαωορετικά χρϊματα απεικονίηονται τα τμιματα που ςυγκεντρϊνουν υψθλότερεσ και χαμθλότερεσ αξιολογιςεισ ςε κάκε διάςταςθ αξιολόγθςθσ. Πίνακασ 3.2. Αξιολόγθςθ Χαρακτθριςτικϊν Προγράμματοσ πουδϊν και Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ Επάρκεια και Υοιότθτα Γνϊςεων Υοιότθτα κεωρθτικϊν μακθμάτων Υοιότθτα εργαςτθριακϊν μακθμάτων Ξαταλλθλότθτα προαπαιτοφμενων Αλλθλουχία μακθμάτων Επικαλφψεισ μακθμάτων Υοιότθτα ςυγγραμμάτων Ωποδομι τμιματοσ Βιβλιοκικθ Αποτελεςματικότθτα διδαςκόντων Χχζςεισ με διδάςκοντεσ Χφνδεςθ προγράμματοσ ςπουδϊν με αγορά εργαςίασ Χφνολο ΨΕΛ 3,78 3,65 3,90 3,55 3,73 3,51 3,47 3,59 3,97 3,75 3,89 3,48 ΔΑΧΣΥΣΡΛΑ & ΔάΥ 3,73 3,88 3,82 3,58 3,74 3,35 3,32 3,53 3,70 3,85 3,91 2,88 ΔΛΣΛΞΘΧΘ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓίΡ 3,88 3,72 4,15 3,73 3,78 3,53 3,78 4,14 4,17 3,79 3,95 3,52 ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 3,89 3,81 3,90 3,67 3,76 3,56 3,62 3,68 4,16 3,86 3,92 3,53 ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 3,96 3,54 4,12 3,50 3,69 3,33 3,42 3,52 3,79 3,81 3,86 3,31 ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ 3,54 3,46 3,69 3,38 3,54 3,08 3,08 3,15 3,85 3,69 3,46 3,00 ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ 3,52 3,41 3,46 3,33 3,47 3,09 3,07 2,87 3,65 3,42 3,61 3,00 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ 3,86 3,72 4,17 3,60 3,80 3,65 3,74 3,86 4,15 3,78 3,78 3,64 ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ 3,89 3,85 3,89 3,59 3,93 3,56 3,56 3,63 3,96 3,81 3,93 3,81 ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 3,61 3,68 3,82 3,57 3,61 3,37 3,15 3,25 3,93 3,50 3,75 3,68 ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ 3,98 3,91 3,98 3,62 3,83 3,73 3,69 3,57 3,98 3,90 3,91 3,79 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ 3,78 3,55 4,00 3,62 3,85 3,65 3,55 3,51 4,08 3,83 4,06 3,58 ΧέΕΔ. Ξ ΨΕέΡ. ΩΟΣΩ-ΕΥΛΥΟΣΩ 3,85 3,64 4,00 3,52 3,68 3,44 3,18 3,87 3,61 3,95 4,23 3,69 ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΟΘΦΣάΣΦΛΞΘΧ 3,46 3,33 3,52 3,27 3,51 3,30 3,04 3,31 3,91 3,40 3,66 3,07 ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 3,98 3,78 4,09 3,83 4,00 3,79 3,82 3,71 4,13 4,01 4,28 3,73 άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 3,70 3,56 3,89 3,33 3,67 3,63 3,63 3,93 4,04 3,89 3,89 3,52 83

92 84

93 3.2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών πουδών Ψο ΨΕΛ Οάριςασ είναι το ΨΕΛ με τθν ιςχυρότερθ παρουςία και ανάπτυξθ ςε Πεταπτυχιακά Υρογράμματα Χπουδϊν μετά από τα κεντρικά ΨΕΛ Ακινασ και Υειραιά.. Χτο Μδρυμα ζχουν εγκρικεί λειτουργοφν 8 (οκτϊ) προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε ςφμπραξθ με Ελλθνικά και Ευρωπαϊκά Υανεπιςτιμια (εγκεκριμζνα από το ΩΥΕΥΚ) ενϊ ζχουν εγκρικεί δφο αυτόνομα προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, εκ των οποίων το ζνα ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ , ενϊ το άλλο κα ξεκινιςει τθ λειτουργία του το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ Θ Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ (ΧΕΧ) του ΨΕΛ Οάριςασ με απόωαςθ τθσ, ωσ αρμόδιο όργανο, τον Δεκζμβριο του 2009 ςυνζταξε Ενιαίο Ξανονιςμό Οειτουργίασ των Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν (ΥΠΧ) ςτο ΨΕΛ Οάριςασ. Σ Ξανονιςμόσ ΥΠΧ περιλαμβάνει ρυκμίςεισ για τθ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, ανακεϊρθςθσ και ζγκριςθσ των ΥΠΧ από τθ ΧΕΧ του ιδρφματοσ, κακϊσ και ρυκμίςεισ για τθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι λειτουργία. Επίςθσ ςυςτικθκε μία Ξεντρικι Επιτροπι Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν θ οποία ζχει τθν ευκφνθ εξζταςθσ κάκε πρόταςθσ ΥΠΧ που υποβάλλεται ςτο ίδρυμα και αντίςτοιχθσ ειςιγθςθσ ςτθ ΧΕΧ. Ψζλοσ, κάκε ΥΠΧ, μπορεί να εκπονιςει το κανονιςμό ςπουδϊν του προγράμματοσ ςτα πλαίςια του Ενιαίου Ξανονιςμοφ, εξειδικεφοντασ διαδικαςίεσ και ρυκμίςεισ που αωοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο ΥΠΧ Αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών πουδών Ψο 2009 εγκρίκθκε από το ΩΥΕΥΚ θ λειτουργία του πρϊτου αυτοδφναμου Πεταπτυχιακοφ Υρογράμματοσ Χπουδϊν ςτο τμιμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων του ΨΕΛ Οάριςασ με τίτλο: 1. Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Ζργων και Προγραμμάτων ςτο τμιμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων τθσ Χχολισ Διοίκθςθσ και Σικονομίασ (ΧΔΣ), θ ζναρξθ λειτουργίασ του οποίου πραγματοποιικθκε το ακαδθμαϊκό ζτοσ (Υίνακασ 3.3). Πίνακασ 3.3. Πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν «Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Ζργων και Προγραμμάτων» Αιτιςεισ Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Ζργων και Υρογραμμάτων Ειςαγωγι Αποτυχίεσ/Διζκοψαν 0 3* Χυνεχίηουν Υτυχιοφχοι 0 0 * οι 3 ωοιτθτζσ διζκοψαν τθ ωοίτθςθ τθν πρϊτθ εβδομάδα των μακθμάτων ** Ξατά τθ διάρκεια του πρϊτου κφκλου το 70% των ωοιτθτϊν ολοκλιρωςαν με επιτυχία όλα τα μακιματα 85

94 Ψο δεφτερο εγκεκριμζνο αυτόνομο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν που κα ξεκινιςει τθ λειτουργία του το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ είναι : 2. Πεταπτυχιακό Δίπλωμα Χπουδϊν Ψυχικι Τγεία του τμιματοσ Ροςθλευτικισ τθσ Χχολισ Επαγγελμάτων Ωγείασ Υρόνοιασ (ΧΕΩΥ): Επίςθσ ζνα τρίτο αυτόνομο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν για το οποίο ζχουν ολοκλθρωκεί οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ και ζχει εγκρικεί από τα αρμόδια όργανα (Χυνζλευςθ Ειδικισ Χφνκεςθσ του ΨΕΛ Οάριςασ) ζχει υποβλθκεί ςτο Ωπουργείο για ζγκριςθ το Πεταπτυχιακό Δίπλωμα Χπουδϊν "Επιςτιμθσ και Σεχνολογιών Πλθροφορικισ" (M.Sc. Master of Science in Computer Science and Informatics Technologies ) του τμιματοσ Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν τθσ Χχολισ Ψεχνολογικϊν Εωαρμογϊν (ΧΨΕά) Προγράμματα Μεταπτυχιακών πουδών σε σύμπραξη με άλλα Ιδρύματα i. Επιςτιμθ τθσ Πλθροφορικισ (Master in Computer Science) του Ψμιματοσ Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν του ΨΕΛ Οάριςασ ςε ςφμπραξθ με το Staffordshire University τθσ Αγγλίασ ii. iii. Επιςτιμθ τθσ Διοίκθςθσ (Master of Science in Management) του Ψμιματοσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων του ΨΕΛ Οάριςασ ςε ςφμπραξθ με το Staffordshire University τθσ Αγγλίασ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (Master of Business Administration - ΜΒΑ) του Ψμιματοσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων του ΨΕΛ Οάριςασ ςε ςφμπραξθ με το Staffordshire University τθσ Αγγλίασ Ψα παραπάνω προγράμματα λειτουργοφν από το ακαδθμαϊκό ζτοσ με ςτακερι ροι ωοιτθτϊν και αποωοίτων όπωσ ωαίνεται ςτον Υίνακα 3.4. Πίνακασ 3.4. Προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε ςφμπραξθ με το Staffordshire University MSc in Management M.B.A. (μερικισ φοίτθςθσ) MSc in Computer Science Χφνο λο Ειςαγωγι Υτυχιοφχοι Χυνεχίηουν Αποτυχίεσ/ Διζκοψαν Ειςαγωγι Υτυχιοφχοι Χυνεχίηουν Αποτυχίεσ/ Διζκοψαν Ειςαγωγι Υτυχιοφχοι Χυνεχίηουν Αποτυχίεσ/ Διζκοψαν

95 iv. Διεκνζσ Επιχειρείν (Master of Science in International Business) του Ψμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΨΕΛ Οάριςασ ςε ςφμπραξθ με το Coventry University τθσ Αγγλίασ v. Χρθματοοικονομικι (Master of Science in Finance) του Ψμιματοσ Οογιςτικισ του ΨΕΛ Οάριςασ ςε ςφμπραξθ με το Coventry University τθσ Αγγλίασ Ψα 2 παραπάνω προγράμματα λειτοφργθςαν τα ακαδθμαϊκά ζτθ και , προςελκφοντασ μικρότερο αρικμό υποψθωίων λόγω του ότι περιλαμβάνουν ζνα εξάμθνο ςπουδϊν ςτο Υανεπιςτιμιο Coventry. To TEI Οάριςασ ζχει ηθτιςει επαναδιαπραγμάτευςθ τθσ ςυμωωνίασ ϊςτε να είναι δυνατι θ διεξαγωγι του προγράμματοσ εξ ολοκλιρου ςτθν Ελλάδα. vi. Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ ςε ςφμπραξθ με το Υανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ (Λατρικι Χχολι) Ψα παραπάνω πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ και θ ροι ωοιτθτϊν και αποωοίτων ωαίνεται ςτον Υίνακα 3.5. Πίνακασ 3.5. Πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν «Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ» ςε ςφμπραξθ με το Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Αιτιςεισ (α+β) (α) Υτυχιοφχοι του Ψμιματοσ (β) Υτυχιοφχοι άλλων Ψμθμάτων Υροςωερόμενεσ κζςεισ Εγγραωζσ Απόωοιτοι vii. «Παραγωγι ηωοτεχνικών και φυτικών προϊόντων ποιότθτασ ςε μεςογειακό περιβάλλον», ςε ςφμπραξθ των τμθμάτων τθσ Χχολισ Ψεχνολόγων Γεωπονίασ με το Υανεπιςτιμιο του Bari τθσ Λταλίασ Ψα παραπάνω πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ και θ ροι ωοιτθτϊν και αποωοίτων ωαίνεται ςτον Υίνακα

96 Πίνακασ 3.6. Προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε ςφμπραξθ με το Πανεπιςτιμιο του Bari Ψίτλοσ ΠΥΧ: «ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΗΩΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΠΟΙΟΣΘΣΑ Ε ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΧΩΡΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣ ΙΔΡΤΜΑ: ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (ΣΜΘΜΑ ΗΩΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ & ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ& ΑΡΔΕΤΕΙ ) & ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΜΠΑΡΙ ΙΣΑΛΙΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΘ ΧΟΛΘ) Αιτιςεισ (α+β) (α) Υτυχιοφχοι του Ψμιματοσ (β) Υτυχιοφχοι άλλων Ψμθμάτων Υροςωερόμενεσ κζςεισ Εγγραωζντεσ Απόωοιτοι Αποτυχίεσ/ Διζκοψαν 2 Ψο ΨΕΛ Οάριςασ βρίςκεται ιδθ ςτθ διαδικαςία μετατροπισ των παραπάνω ςυμωωνιϊν ςυνεργαςίασ ςε ςυμωωνίεσ Διαπανεπιςτθμιακϊν Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ρ.3685/ υμπράξεις του ΣΕΙ Λάρισας σε Π.Μ.. άλλων ΑΕΙ Επίςθσ το ΨΕΛ Οάριςασ ςυμπράττει ςτθ διοργάνωςθ των παρακάτω μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν: I. Αειωορικι Διαχείριςθ Ωδατικοφ Υεριβάλλοντοσ ςε ςφμπραξθ των τμθμάτων Δαςοπονίασ, και Πθχανικισ Βιοςυςτθμάτων με το τμιμα Λχκυολογίασ και Ωδάτινου Υεριβάλλοντοσ του Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ και το τμιμα Λχκυοκομίασ Αλιείασ του Ψ.Ε.Λ. Πεςολογγίου II. Εωαρμοςμζνθ Δθμόςια Ωγεία και Υεριβαλλοντικι Ωγιεινι ςε ςφμπραξθ του τμιματοσ Λατρικϊν Εργαςτθρίων και του τμιματοσ Λατρικϊν Εργαςτθρίων του Ψ.Ε.Λ. Ακινασ με τθν Λατρικι Χχολι του Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ. 88

97 3.3 υνεργασίες για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Ζωσ τϊρα το Ωπουργείο παιδείασ δεν ζχει ικανοποιιςει το διαχρονικό αίτθμα των Ψεχνολογικϊν εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων να κεςπίςει ενιαία κριτιρια με βάςθ τα οποία ζνα τμιμα ενόσ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ μπορεί να απονζμει πτυχία τρίτου κφκλου. Ζτςι κατά κανόνα όλα τα τμιματα των πανεπιςτθμίων μποροφν να απονζμουν διδακτορικά, χωρίσ κανζνα ουςιαςτικό κριτιριο, ενϊ ακριβϊσ το αντίκετο ςυμβαίνει με τα τμιματα του τεχνολογικοφ τομζα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Ψο ΨΕΛ Οάριςασ κεωρεί ότι θ δυνατότθτα απονομισ πτυχίων τρίτου κφκλου πρζπει να δίνεται ςε οποιοδιποτε τμιμα ΑΕΛ (Υανεπιςτθμιακοφ ι Ψεχνολογικοφ τομζα) όςον αυτό ικανοποιεί ςυγκεκριμζνα κριτιρια, ςφμωωνα με τα διεκνι πρότυπα, και θ διαδικαςία εκπόνθςθσ διδακτορικοφ να εντάςςεται ςε ζναν κφκλο ςπουδϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο Ρ Ζτςι κα ενιςχυκεί θ παραγωγι ερευνθτικοφ ζργου και θ κα δοκεί θ δυνατότθτα περαιτζρω ανάπτυξθσ των ιδρυμάτων. Πε αυτό το ςκεπτικό το ίδρυμα ενκαρρφνει και ενιςχφει πρωτοβουλίεσ των τμθμάτων του για ςυνεργαςία με πανεπιςτιμια τθσ Ελλάδασ αλλά και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε προγράμματα εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ. Σι ςυνεργαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν τθ ςυμμετοχι μελϊν Ε.Υ. του ΨΕΛ Οάριςασ ςτισ Επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ του διδακτορικοφ με τθν ιδιότθτα του δεφτερου εποπτεφοντοσ (supervisor), και τθν υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ ζργου (πειράματα κ.λπ.) ςτα εργαςτιρια του ιδρφματοσ. Ζωσ τϊρα οι ςυνεργαςίεσ με τα παρακάτω ιδρφματα ζχουν λάβει και επίςθμθ μορωι με τθν υπογραωι ςχετικοφ πρωτόκολλου ςυνεργαςίασ: Universita degli Studi di Bari (Λταλία) με τθ Χχολι Ψεχνολόγων Γεωπονίασ με ςυντονιςτι τον κακθγθτι Υαναγιϊτθ Γοφλα University College of Dublin (Λρλανδία) με το τμιμα Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν, με ςυντονιςτι τον Επίκουρο Ξακθγθτι Θλία Χάββα. University of Staffordshire (Πεγάλθ Βρετανία) με το τμιμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων (Χχολι Διοίκθςθσ και Σικονομίασ), με ςυντονιςτι τον Ξακθγθτι Υαναγιϊτθ άιτςιλι. Universitatea din Craiova (Φουμανία) με το τμιμα άυτικισ παραγωγισ (Χχολι Ψεχνολόγων Γεωπονίασ), με ςυντονιςτι τον Επίκουρο Ξακθγθτι Αλζξανδρο Υαπαχατηι. Υαράλλθλα υπάρχει μία ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ςυμμετοχι μελϊν Ε.Υ. του ιδρφματοσ ςε τριμελείσ επιτροπζσ επίβλεψθσ διδακτορικϊν, όπου ουςιαςτικό μζροσ τθσ διδακτορικισ ζρευνασ πραγματοποιείται και επιβλζπεται από μζλθ Ε.Υ. του Λδρφματοσ. Ενδεικτικά αναωζρουμε: - Δφο περιςτάςεισ ςυνεργαςίασ με το Υανεπιςτιμιο Υατρϊν Ψμιμα Πακθματικϊν, Ψομζασ Ωπολογιςτικϊν Πακθματικϊν & Υλθροωορικισ (έ. έαρτϊνασ, τμιμα Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν) 89

98 - Πία περίςταςθ ςυνεργαςίασ με το Υανεπιςτιμιο Πακεδονίασ Ψμιμα Εωαρμοςμζνθσ Υλθροωορικισ (έ. έαρτϊνασ, τμιμα Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν) - Πία περίςταςθ ςυνεργαςίασ με το Υανεπιςτιμιο Πακεδονίασ Ψμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Γ. Ππλάνασ, τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων) - Πία περίςταςθ ςυνεργαςίασ με ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Ρότιασ Δανίασ - University of Southern Denmark (Γ. Ππλάνασ, τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων) - Πία περίςταςθ ςυνεργαςίασ με το Υανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ Λατρικι Χχολι (Τλγα Γκορτηι τμιμα Ψεχνολογίασ Ψροωίμων). - Πία περίςταςθ ςυνεργαςίασ με το Υανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ Ξτθνιατρικι Χχολι (Τλγα Γκορτηι τμιμα Ψεχνολογίασ Ψροωίμων). 90

99 3.4 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) Ψο Λνςτιτοφτο Δια Βίου Εκπαίδευςθσ (ΛΔΒΕ) του Ψ.Ε.Λ. Οάριςασ ιδρφκθκε με τθν αρικμ /Ε5 κοινι Ωπουργικι Απόωαςθ Ωπ. Σικονομίασ & Σικονομικϊν και Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (άεξ 1228/ /τ. Β) και λειτουργεί ςφμωωνα με το Ρόμο 3369/2005, αποτελεί αυτόνομθ μθ κερδοςκοπικι εκπαιδευτικι μονάδα του Ψ.Ε.Λ. Οάριςασ. Ψο ΛΔΒΕ προςωζρει εκπαίδευςθ ςε εργαηόμενουσ και ανζργουσ Ζλλθνεσ οι οποίοι κατζχουν τουλάχιςτον βαςικό τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ από Δθμόςιο ίδρυμα του εςωτερικοφ ι, νομίμωσ αναγνωριςμζνο, του εξωτερικοφ. Ψο Λνςτιτοφτο διοικείται από μονομελι και ςυλλογικά όργανα: i. Ψον Υρόεδρο του ΛΔΒΕ που ex officio είναι ο Αντιπρόεδροσ Ακαδθμαϊκϊν Ωποκζςεων του ΨΕΛ Οάριςασ, ii. Ψον Επιςτθμονικό Διευκυντι του ΛΔΒΕ ο οποίοσ εκλζγεται από τθ Χυνζλευςθ του ΨΕΛ, και το iii. Χυμβοφλιο του ΛΔΒΕ που αποτελείται από τουσ Υροϊςταμζνουσ όλων των τμθμάτων του Λδρφματοσ. Ψο ΛΔΒΕ, εποπτεφεται από το Ψ.Ε.Λ. και θ Επιτροπι Εκπαίδευςθσ & Ερευνϊν του Ψ.Ε.Λ. Οάριςασ διενεργεί τθν οικονομικι του διαχείριςθ. Χυγκροτικθκε ςε ςϊμα και ςυνεδρίαςε για πρϊτθ ωορά τθν 4/5/2010 υπό τθν Υροεδρία του Ξακθγθτι Υαντελι Ωψθλάντθ, Αντιπροζδρου του ΨΕΛ/Ο και του πρϊτου Επιςτθμονικοφ Διευκυντι του, Επίκουρου Ξακθγθτι Βαςιλείου Γερογιάννθ κοπός του ΙΔΒΕ Χφμωωνα με το Υ.Δ. τθσ ίδρυςθσ του και τθ ςχετικι νομοκεςία που διζπει τθ λειτουργία του, το ΛΔΒΕ: 1. Διοργανϊνει και διεξάγει προγράμματα εκπαίδευςθσ πτυχιοφχων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, τα οποία αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ πρόςκετων γνϊςεων και δεξιοτιτων, ανανζωςθ και προςαρμογι ςτισ τεχνολογικζσ, οικονομικζσ, γεωπολιτικζσ, κοινωνικζσ, νομικζσ και εκιμικζσ εξελίξεισ 2. Διοργανϊνει και διεξάγει προγράμματα απόκτθςθσ γνϊςεων ι και δεξιοτιτων για πτυχιοφχουσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, τα οποία αποςκοποφν ςτθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ, ανεξάρτθτα από τθν εργαςιακι τουσ αξιοποίθςθ. 3. Αναλαμβάνει τθν εκπόνθςθ μελετϊν που δεν αναλαμβάνουν άλλα όργανα ι κεςμικοί ωορείσ του ΨΕΛ, ι αωοροφν τθ Δια Βίου Εκπαίδευςθ. 4. Υροωκεί τισ τοπικζσ, εκνικζσ, ευρωπαϊκζσ και παγκόςμιεσ ςυνεργαςίεσ, προσ όωελοσ του ΨΕΛ, των μελϊν του και όςων εκπαιδεφονται ι ζχουν εκπαιδευτεί. 5. Ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ για τισ υπθρεςίεσ που προςωζρει, είναι δυνατό να προςωζρει ι και εξετάηει τθν πικανότθτα να το πράξει, το ίδιο, το ΨΕΛ ι άλλοσ ωορζασ που ανικει ι ζχει κεςμικι ςυνεργαςία με το ΨΕΛ. 91

100 6. Υαρακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ για εκπαίδευςθ των πτυχιοφχων, κακϊσ και των επιχειριςεων και ωορζων, ςχετικά με τισ ηθτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ και προςαρμόηεται ανάλογα. 7. Χυνεργάηεται με άλλα ΛΔΒΕ τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ, για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Εκπαιδευτικοί Σομείς Δραστηριοποίησης Ψο ΛΔΒΕ Οάριςασ δραςτθριοποιείται ςτουσ παρακάτω διακριτοφσ επιςτθμονικοφσ / εκπαιδευτικοφσ τομείσ: Υαιδαγωγικϊν Πελετϊν & Ερευνϊν Θλεκτρομθχανολογικϊν & Δομικϊν Επιςτθμϊν Γεωτεχνικϊν Επιςτθμϊν Διοικθτικϊν & Σικονομικϊν Επιςτθμϊν Επιςτθμϊν Ωγείασ Υλθροωορικισ Κετικϊν Επιςτθμϊν Ψα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ του ΛΔΒΕ διακρίνονται ςε βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα. Χτα βραχυπρόκεςμα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικζσ πράξεισ διάρκειασ μζχρι 75 εκπαιδευτικζσ ϊρεσ που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τουσ 4 μινεσ και οι οποίεσ οδθγοφν ςε Υιςτοποιθτικό Επιμόρωωςθσ. Αντίςτοιχα, ςτα μακροπρόκεςμα, θ διάρκεια πράξθσ που οδθγεί ςε Υιςτοποιθτικό δια Βίου Εκπαίδευςθσ (μζχρι 250 ϊρεσ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 12 μινεσ. Ψθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων παρζχουν τα μζλθ του Ε.Υ. και Δ.Ε.Υ. των ΑΕΛ κακϊσ και οι ζκτακτοι επιςτθμονικοί και εργαςτθριακοί ςυνεργάτεσ του Ψ.Ε.Λ. Οάριςασ. Υροχπόκεςθ εγγραωισ και παρακολοφκθςθσ του περιεχομζνου εκπαιδευτικισ πράξθσ που υλοποιεί το ΛΔΒΕ είναι θ κατοχι βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν ειδικότθτασ αντίςτοιχθσ με ειδικότθτα που κακορίηεται ςτο αντικείμενο τθσ πράξθσ. Σι αιτιςεισ των ενδιαωερομζνων τίκενται υπόψθ του Χυμβουλίου του ΛΔΒΕ, μετά από ειςιγθςθ-αξιολόγθςθ του Επιςτθμονικοφ Ωπευκφνου τθσ ςχετικισ πράξθσ, το οποίο και αποωαςίηει ςχετικά. Κανονισμός Λειτουργίας Χτα εργαλεία Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ του ΛΔΒΕ περιλαμβάνονται: Σ Ξανονιςμόσ Οειτουργίασ Σδθγόσ έρθματοδότθςθσ Ζργων εγκεκριμζνοσ από τθ Χυνζλευςθ του ΨΕΛ Οάριςασ. Σ Ξανονιςμόσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ΔΒΠ που περιλαμβάνει υπόδειγμα ςφνταξθσ Υρόταςθ Ωλοποίθςθσ Υρογράμματοσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ (ΥΔΒΕ) Σ Σδθγόσ ςφνταξθσ Αναλυτικοφ Υροχπολογιςμοφ Υροτεινόμενου Υρογράμματοσ Προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται Χτθ διάρκεια λειτουργίασ του ΛΔΒΕ (από τον Πάιο του 2010) υποβλικθκαν και εγκρίκθκαν οι παρακάτω προτάςεισ οι περιςςόιτερεσ από τισ οποίεσ και υλοποιικθκαν : 92

101 1. «Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ Ξτιρίων» με Επιςτθμονικά Ωπεφκυνο τον κο Βλαχογιάννθ Πιχάλθ. Αν. κακθγθτι του τμ. Πθχανολογίασ. (υλοποιικθκε) 2. «ήυχικι Ωγεία-Ειδικι Αγωγι» με Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ τθν κα Ευαγγελία Ξοτρϊτςιου, κακθγιτρια του τμ. Ροςθλευτικισ. (υλοποιικθκε) 3. «Υρόγραμμα Πεταςτροωισ ςτθν Υλθροωορικι» με Επιςτθμονικά Ωπεφκυνο τον κ. έρυςάωθ έαρτϊνα, κακθγθτι του τμ. Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν. (δεν υλοποιικθκε) 4. «ήυχικι Ωγεία-Ειδικι Αγωγι» με Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ τθν κα Ευαγγελία Ξοτρϊτςιου, κακθγιτρια του τμ. Ροςθλευτικισ. (υλοποιικθκε) 5. «Εκπαίδευςθ Ενθλίκων» με Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ τθν κα Ευαγγελία Ξοτρϊτςιου, Ξακθγιτρια του τμ. Ροςθλευτικισ. (δεν υλοποιικθκε) 6. «ήυχικι Ωγεία-Ειδικι Αγωγι» με Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ τθν κα Ευαγγελία Ξοτρϊτςιου, Ξακθγιτρια του τμ. Ροςθλευτικισ. (υλοποιικθκε) 7. «Ειδικά κζματα δικτφων Θ/Ω» με Επιςτθμονικά Ωπεφκυνο τον κο Γεϊργιο Ξαρζτςο, Αν. Ξακθγθτι του. Ψεχνολογίασ Υλθροωορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν. (υπό υλοποίθςθ). Επίςθσ υποβλικθκαν ςυνολικά 18 προγράμματα Δια Βίου Πάκθςθσ από τα τμιματα του ΨΕΛ/Ο και άλλα 14 ςε ςυνεργαςία με άλλα ΑΕΛ ςτα πλαίςια τθσ αντίςτοιχθσ προκιρυξθσ από το ΕΧΥΑ «Υρόγραμμα Δια Βίου Πάκθςθσ ΑΕΛ για τθν Επικαιροποίθςθ Γνϊςεων Αποωοίτων ΑΕΛ» τα οποία βρίςκονται ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ. 93

102 94

103 3.5 υμπεράσματα Ψο ΨΕΛ Οάριςασ κατά τθν τελευταία τετραετία ζχει αναπτυχκεί ςθμαντικά και ςυνολικά προςωζρει 19 Υροπτυχιακά Υρογράμματα Χπουδϊν, και 8 Υρογράμματα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν, ενϊ εκκρεμεί θ ζγκριςθ ενόσ ακόμα που ζχουν υποβλθκεί ςτο Ω.Υ.ΔΒΡ.&Κ. και βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ζγκριςθσ. Υαράλλθλα αναγνωρίηοντασ το ρόλο και τισ ανάγκεσ δια βίου μάκθςθσ ζχει ξεκινιςει να δραςτθριοποιείται και ςε Υρογράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ. Επί πλζον ζχει ξεκινιςει ςυνεργαςίεσ με ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε προγράμματα εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν με ςυμμετοχι μελϊν Ε.Υ. ςτισ επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ, με διεξαγωγι των ςχετικϊν ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα εργαςτιρια των τμθμάτων και ςχολϊν του και με ωιλοξενία υποψθωίων διδακτόρων από τα ςυνεργαηόμενα ιδρφματα για τθ διεξαγωγι (μζρουσ) τθσ διδακτορικισ τουσ ζρευνασ. Χε ότι αωορά τα προγράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν, θ ςυνολικι αξιολόγθςθ τουσ από τουσ αποωοίτουσ είναι κετικι. Εν τοφτοισ θ ςυνεχισ επικαιροποίθςθ τουσ ςε ςφνδεςθ με τισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ ςτθν οικονομία είναι αναγκαία, όπωσ επίςθσ και ο επαναςχεδιαςμόσ του κακοριςμοφ των μονάδων ECTS και του ωόρτου εργαςίασ ςτα ϊςτε να είναι πιο ςυμβατά με τθν ουςία και τουσ ςτόχουσ κάκε προγράμματοσ και να διευκολφνουν τθν κινθτικότθτα των ωοιτθτϊν. Πε τθν ειςαγωγι του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Υροςόντων, απαιτείται επίςθσ θ αναςκόπθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τουσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ και τισ γενικζσ προδιαγραωζσ του αντίςτοιχου επιπζδου. Πε τθν υωιςτάμενθ οργάνωςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ θ εκπόνθςθ και θ ζγκριςθ νζων προγραμμάτων ςπουδϊν ιταν γενικά μια «μθ-ακαδθμαϊκι» διαδικαςία, ςυνδεδεμζνθ απ ευκείασ με τθν ίδρυςθ αντίςτοιχου τμιματοσ, επομζνωσ ιδιαίτερα γραωειοκρατικι, ρυκμιηόμενθ από το Ωπουργείο με κριτιρια όχι μόνον ακαδθμαϊκά. Θ δε δομι των προγραμμάτων ςπουδϊν για τα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα - είναι ενιαία και αυςτθρά τυποποιθμζνθ. Πε τθν κακιζρωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ πιςτοποίθςθσ (accreditation) για κάκε νζο ι για κάκε ανανζωςθ προγράμματοσ ςπουδϊν, αναμζνεται θ ειςαγωγι περιςςότερθσ ευελιξίασ ςτο ςχεδιαςμό ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν, ςτθν διαωοροποίθςθ του προςανατολιςμοφ του, θ ευχζρεια διατμθματικϊν προγραμμάτων, ακόμα δε και ςε ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ (π.χ. αντικείμενα που είναι μοναδικά και κα μποροφςαν να προςελκφςουν ωοιτθτζσ από τισ γειτονικζσ χϊρεσ Βαλκανίων και Πζςθσ Ανατολισ) θ δυνατότθτα λειτουργίασ προγραμμάτων ςπουδϊν ςε ξζνθ γλϊςςα. Θ εμπειρία που ζχει αποκομίςει το ΨΕΛ Οάριςασ ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν τα τελευταία ζξι χρόνια είναι ιδιαίτερα πολφτιμθ ςτθν ανάπτυξθ των Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν θ οποία κα πρζπει να ςχεδιαςκεί με προτεραιότθτα ςε διεπιςτθμονικά πεδία ςφμωωνα με τισ διεκνείσ τάςεισ και τισ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ και παραγωγισ ιδιαίτερα ςε περιωερειακό επίπεδο. Θ δυνατότθτα που δόκθκε ςτα Ψεχνολογικά Λδρφματα για οργάνωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν δεν ζχει ακόμθ αξιοποιθκεί ςτο ζπακρον από τα τμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ. Ψόςο ςτα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν όςο και ςτα προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ 95

104 υπάρχει μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ και από τμιματα / ςχολζσ που δεν ζχουν ακόμα δραςτθριοποιθκεί ενϊ διακζτουν πλιρεισ υποδομζσ και επιςτθμονικό προςωπικό. Χθμαντικό ίςωσ αντικίνθτρο για τθν εμπλοκι νζων μελϊν Ε.Υ. ςτο ςχεδιαςμό και οργάνωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι θ ςχεδόν μονομερισ βαρφτθτα που δίνεται ςτθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα ωσ κριτθρίου εξζλιξθσ ςε ςχζςθ με τθ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων. Βαςικό ςτοιχείο ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν αποτελεί θ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ τουσ. Ψο Χφςτθμα Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ που αναπτφςςει θ ΠΣΔΛΥ του ΨΕΛ Οάριςασ ςε ςυνδυαςμό με τον Ενιαίο Ξανονιςμό Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν που βρίςκεται ιδθ ςε ιςχφ κα λειτουργιςουν κετικά ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. 96

105 4. Διδακτικό Έργο 4.1 Τποδομές διδασκαλίας Σι υποδομζσ διδαςκαλίασ γενικά κρίνονται επαρκείσ. Χτον πίνακα 4.2 καταγράωεται ανά τμιμα θ γενικι εκτίμθςθ των ωοιτθτϊν για τισ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ κάκε τμιματοσ όπωσ προκφπτουν από τθν πιλοτικι ζρευνα ικανοποίθςθσ των ωοιτθτϊν για υπθρεςίεσ άοιτθτικισ Πζριμνασ (Υαράρτθμα Π3). Σι μζςοι όροι (Π.Σ.) των απαντιςεων ςτα ερωτιματα που υποβλικθκαν παρουςιάηονται ςτον πίνακα 4.1 με βάςθ 5βακμθσ βακμολογικισ κλίμακασ Likert, όπου το 1 αντιςτοιχεί ςτο κακόλου/απαράδεκτθ, 2: λίγο/μθ ικανοποιθτικι, 3: Πζτρια, 4: Υολφ ικανοποιθτικι και 5: πάρα πολφ/πολφ καλι. Πίνακασ 4.1. Καταλλθλότθτα Αικουςϊν διδαςκαλίασ Εργαςτθριακϊν χϊρων Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 ΕΦίΨΘΧΘ Υωσ κρίνετε τθν καταλλθλότθτα των αικουςϊν διδαςκαλίασ Υωσ αξιολογείτε τα μζςα διδαςκαλίασ των αικουςϊν διδαςκαλίασ Υωσ κρίνετε τθν καταλλθλότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων Υωσ αξιολογείτε τον εργαςτθριακό εξοπλιςμό Υωσ κρίνετε τθν αςωάλεια και υγιεινι ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ Υωσ αξιολογείτε τθν κακαριότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΔΕΡ ΑΥΑΡΨΘΧΑΡ (Π.Σ.) ΑΥΑΡΨΘΧΑΡ 2, , , , , , Τςον αωορά τισ απαντιςεισ ανά Ψμιμα (Υίνακασ 4.2) ξεχωρίηουν το Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων για τθν καταλλθλότθτα των αικουςϊν διδαςκαλίασ (Π.Σ. 3,71), το Ψμιμα Ψεχνολογίασ Ψροωίμων για τθν κακαριότθτα (Π.Σ. 3,99) κακϊσ και για τθν αςωάλεια και υγιεινι (Π.Σ. 3,77) ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ, το Ψμιμα Χχεδιαςμοφ και Ψεχνολογίασ φλου-επίπλου για τθν καταλλθλότθτα των μζςων διδαςκαλίασ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ (Π.Σ. 3,57), των εργαςτθριακϊν χϊρων (Π.Σ. 3,51) και του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ (Π.Σ. 3,58). Χτον αντίποδα βρίςκεται το Ψμιμα Πθχανολογίασ για τθν καταλλθλότθτα των αικουςϊν διδαςκαλίασ (Π.Σ. 2,42), το Υολιτικϊν Ζργων Ωποδομισ για τθν καταλλθλότθτα των μζςων διδαςκαλίασ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ (Π.Σ. 2,38), τθν καταλλθλότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων (Π.Σ. 2,61) και τθν αςωάλεια και υγιεινι ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ (Π.Σ. 2,62), το τμιμα Λατρικϊν Εργαςτθρίων για τθν καταλλθλότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων (Π.Σ. 2,61), το άυτικισ Υαραγωγισ για τθν καταλλθλότθτα του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ (Π.Σ. 2,58) και το Οογιςτικισ για τθν κακαριότθτα ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ (Π.Σ. 2,47). 97

106 Πίνακασ 4.2. Καταλλθλότθτα Αικουςϊν διδαςκαλίασ Εργαςτθριακϊν χϊρων (ανά τμιμα) TMHMA Α1 (M.O.) A2 (M.O.) A3 (M.O.) A4 (M.O.) A5 (M.O.) A6 (M.O.) ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 2,75 2,75 3,00 2,95 2,80 2,67 ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ 3,71 3,51 3,03 2,97 3,53 3,65 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ 2,58 2,41 3,01 3,07 2,76 2,47 ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ 2,66 2,46 3,03 3,00 2,79 3,13 ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ 2,93 2,82 2,61 2,73 2,74 2,91 ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ 2,90 3,31 2,73 2,75 2,85 2,93 ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 2,66 2,94 2,84 2,82 2,85 3,10 ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ 2,82 2,88 2,69 2,76 2,88 3,12 άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ 2,76 3,00 2,64 2,58 2,66 2,78 ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 2,42 2,42 2,82 2,76 2,81 2,88 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ 2,51 2,38 2,61 2,68 2,62 2,69 ΔΑΧΣΥ. & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒΑΟΟ. 3,19 3,43 3,17 3,09 3,18 3,29 ΧέΕΔ. ΞΑΛ ΨΕέΡ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟΣΩ 3,34 3,57 3,51 3,58 3,58 3,74 ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ 2,92 3,06 3,33 3,11 3,77 3,99 ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ 2,85 2,92 2,99 2,95 3,01 3,08 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Καταλλθλότθτα των αικουςϊν διδαςκαλίασ Μζςα διδαςκαλίασ των αικουςϊν διδαςκαλίασ Καταλλθλότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων Εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ Αςφάλεια και υγιεινι ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ Κακαριότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων 98

107 4.2 Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων Χε αντίκεςθ με τθν επάρκεια των υποδομϊν, θ ςτελζχωςθ του ΨΕΛ ςε μζλθ Ε.Υ. δεν κρίνεται επαρκισ όπωσ αναλφκθκε ςτο κεωάλαιο 2.1. Χτον Υίνακα 4.3 παρουςιάηεται θ αναλογία διδαςκόντων προσ διδαςκομζνουσ για όλα τα Ψμιματα του ΨΕΛ Οάριςασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ Πίνακασ 4.3. Αναλογία διδαςκόντων προσ διδαςκομζνουσ όλων των Σμθμάτων του ΣΕΙ Λάριςασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ ΨΠΘΠΑ ΑΡΑΟΣΓΛΑ ΔΛΔΑΧΞΣΡΨίΡ/ ΔΛΔΑΧΞΣΠΕΡίΡ ΕΓΓΕΓΦΑΠΕΡΣΛ άσλψθψεχ ΠΕΟΘ Ε.Υ. * ΧΩΡΕΦΓΑΨΕΧ (Λςοδφναμο Υλιρουσ απαςχόλθςθσ) ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΑΡΑΟΣΓΛΑ άσλψθψίρ ΥΦΣΧ ΠΕΟΘ Ε.Υ. ΑΡΑΟΣΓΛΑ άσλψθψίρ ΥΦΣΧ ΔΛΔΑΧΞΣΡΨΕΧ (ΠΕΟΘ Ε.Υ. + ΧΩΡΕΦΓΑΨΕΧ) ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,4 123,0 51,25 ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ,25 9,6 69,7 41,64 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ,5 23,2 153,5 47,83 ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ,3 130,3 63,58 ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ,5 45,9 102,0 18,99 ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ,1 140,8 23,91 ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ ΗίΝΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,4 44,11 ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ ,2 44,3 29,30 άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ,1 55,0 30,44 ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ,75 24,2 81,6 33,38 ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ,6 84,9 32,79 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ,75 14,3 130,6 58,93 ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ,4 124,2 39,42 ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ. ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ,2 64,6 26,69 ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ,3 25,10 ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ ,8 42,9 16,03 ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ,7 87,8 22,15 ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ, ΞΨΛΦΛίΡ ,2 124,5 17,54 ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ,7 17,14 ΧΩΡΣΟΣ ΛΔΦΩΠΑΨΣΧ ,2 91,89 32,67 Αναλογία επί ενεργϊν ,62 26,17 * Περιλαμβάνει και τθν κατανομι των Μελϊν Ε.Π. του Γενικοφ Σμιματοσ ςτα τμιματα που διδάςκουν 99

108 Πε τα δεδομζνα του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ , τελευταίου ζτουσ αναωοράσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, ςτο κεωρθτικό μζροσ των μακθμάτων κακϊσ και ςτισ αςκιςεισ πράξθσ υπάρχει ζνασ διδάςκων, ενϊ ςτα εργαςτθριακά μακιματα ανάλογα με τθ ωφςθ του εργαςτθρίου από ζνασ ζωσ δφο, ςυνεπικουροφμενοι από μζλθ ΕΨΥ ι ΕΦΔΛΥ. Χτα υποχρεωτικά μακιματα ςυνικωσ οι ωοιτθτζσ που παρακολουκοφν είναι πάνω από 50, ενϊ ςτα κατ επιλογιν υποχρεωτικά μεταξφ 20 και 30. Θ αναλογία του μόνιμου ΕΥ/ ωοιτθτζσ ανζρχεται για ςε 1:92 περίπου ενϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ζκτακτου προςωπικοφ ανζρχεται ςε 1:32,5 περίπου. Θ κατάςταςθ μεταβλικθκε ραγδαία από το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ (για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμα πλιρθ ςτατιςτικά ςτοιχεία) ςτο οποίο με τα μζχρι ςιμερα δεδομζνα των περικοπϊν ςτισ προςλιψεισ ζκτακτου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, θ αναλογία ωοιτθτϊν προσ διδάςκοντεσ αναμζνεται να υπερβεί τουσ 50 προσ

109 4.3 υμμετοχή φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία Θ πραγματικι ςυμμετοχι των ωοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι δφςκολο να μετρθκεί. Διαωοροποιείται μεταξφ των τμθμάτων ανάλογα με τθ ωφςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν αλλά και μεταξφ των μακθμάτων του ιδίου προγράμματοσ ςπουδϊν με το ποςοςτό ςυμμετοχισ να εξαρτάται κυρίωσ από το αντικείμενο και τον διδάςκοντα και κατά δεφτερο λόγο από τθν ελκυςτικότθτα του περιβάλλοντοσ (αίκουςεσ κ.λπ.). Σι ωοιτθτζσ ςφμωωνα με τον κανονιςμό ςπουδϊν για κάκε εξάμθνο μποροφν να δθλϊςουν παρακολοφκθςθ μακθμάτων ζωσ ζνα ςυγκεκριμζνο όριο πιςτωτικϊν μονάδων (20% παραπάνω των 30 πιςτωτικϊν μονάδων του εξαμινου). Ξατά κανόνα ςτα κεωρθτικά μακιματα, το ποςοςτό παρακολοφκθςθσ είναι χαμθλό ςε ςχζςθ με τον αρικμό των ωοιτθτϊν που δθλϊνουν (ϊςτε να ζχουν δικαίωμα εξζταςθσ) το μάκθμα, ενϊ είναι πολφ υψθλό ςτα εργαςτθριακά μακιματα όπου υπάρχει απαραίτθτθ παρουςία ςε ποςοςτό 80% του ςυνόλου των μακθμάτων ενόσ εξαμινου. Αντικειμενικοί λόγοι που ενεργοφν αρνθτικά ςτθν προςζλκυςθ ωοιτθτϊν ςτθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ των ειςακτζων που εμποδίηει τθν εωαρμογι πιο ενεργοφ ςυμμετοχισ των ωοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθ μορωι ςεμιναρίων, εργαςιϊν, παρουςιάςεων κ.ά. Από τον πίνακα 4.4 προκφπτει ότι από το ςφνολο των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ςτο ΨΕΛ Οάριςασ ςτο τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ το 80,11% ζχουν δθλϊςει και παρακολοφκθςαν ζνα τουλάχιςτον μάκθμα ςτθ διάρκεια του εαρινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ , ςυνεπϊσ κεωροφνται ωσ ενεργοί. To ποςοςτό αυτό διαωοροποιείται ανά Χχολι, ενϊ παρουςιάηει ελαωρϊσ κακοδικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με εξαίρεςθ τα τμιματα τθσ ΧΕΩΥ. Αξίηει βζβαια να ςθμειωκεί ότι μζροσ των διαωοροποιιςεων οωείλεται ςτισ διαωορετικζσ τακτικζσ που ακολουκοφςαν τα τμιματα ζωσ το 2010 ςε ότι αωορά τισ διαγραωζσ των ωοιτθτϊν που δεν ζκαναν διλωςθ μακθμάτων ςε δφο ςυνεχι εξάμθνα. Επομζνωσ ωσ ποιο αξιόπιςτα ςτοιχεία μπορεί να κεωρθκοφν αυτά το Ψζλοσ, το ποςοςτό των «ν+2 ενεργϊν» ωοιτθτϊν 8, δθλαδι αυτϊν που δεν ζχουν ξεπεράςει τα 6 (ν+2) ζτθ ςπουδϊν ανζρχεται ςε 66,5%, δθλαδι ςτο ςφνολο των ωοιτθτϊν, ζνασ τουσ τρείσ ζχουν ξεπεράςει τα ζξι (6) ζτθ ςπουδϊν χωρίσ να ζχουν ακόμα ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ.. 8 Ωο ελεξγνί θνηηεηέο κε ηελ έλλνηα ηνπ Ν.4009/11 ινγίδνληαη νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ηα απαξαίηεηα έηε ζπνπδώλ ζπλ 2 ( λ+2 ) 101

110 Πίνακασ 4.4. Ποςοςτά Φοιτθτϊν που παρακολουκοφν και Φοιτθτϊν που δεν ξεπζραςαν τα 12 εξάμθνα (ν+2 ζτθ) φοίτθςθσ ΥΣΧΣΧΨΑ ΔΘΟίΧΕίΡ ΠΑΚΘΠΑΨίΡ ΞΑΛ ΕΡΕΦΓίΡ *<=12 ΕΑΠΘΡΑ+ άσλψθψίρ ΨΠΘΠΑ ΧέΣΟΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ (ΧΔΣ) άσλψθψεχ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 95,5% 85,4% 80,8% 81,3% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 81,2% 74,0% 71,5% 69,0% ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓίΡ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 98,6% 84,0% 78,2% 80,9% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 87,7% 75,1% 74,0% 69,5% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 96,4% 92,1% 90,0% 80,1% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 87,6% 81,9% 75,5% 74,4% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 99,1% 91,6% 84,9% 88,0% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 83,8% 82,4% 80,7% 80,2% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 86,1% 72,4% 69,3% 69,6% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 64,0% 53,0% 47,8% 38,4% ΧέΣΟΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨίΡ ΩΓΕΛΑΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ (ΧΕΩΥ) ΛΑΨΦΛΞίΡ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛίΡ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΘΧ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 82,8% 76,9% 77,0% 90,4% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 73,6% 70,6% 72,4% 81,3% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 86,6% 80,4% 78,1% 91,7% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 76,6% 74,2% 75,4% 81,3% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 79,8% 73,9% 76,0% 89,3% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 71,2% 67,6% 69,8% 81,3% ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΕίΥΣΡΛΑΧ (ΧΨΕΓ) ΗίΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΠΘέΑΡΛΞΘΧ ΒΛΣΧΩΧΨΘΠΑΨίΡ άωψλξθχ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 74,8% 67,5% 59,9% 62,4% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 62,3% 52,4% 42,8% 41,2% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 50,6% 41,9% 34,4% 39,7% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 57,7% 46,3% 36,6% 32,2% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 96,4% 93,3% 89,1% 77,7% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 68,0% 58,6% 47,7% 53,3% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 93,1% 86,0% 76,1% 78,8% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 64,4% 56,7% 48,4% 41,2% ΧέΣΟΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞίΡ ΕάΑΦΠΣΓίΡ (ΧΨΕά) ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΨΕέΡΣΟ. ΥΟΘΦΣά. & ΨΘΟΕΥ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 86,7% 84,2% 82,2% 82,8% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 72,5% 68,6% 66,2% 64,7% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 80,4% 83,9% 83,8% 84,4% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 70,3% 66,6% 65,4% 63,5% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 92,7% 87,8% 83,5% 83,2% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 67,8% 65,1% 64,4% 61,2% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 76,2% 70,1% 65,3% 62,3% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 66,8% 63,4% 61,0% 59,1% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 95,1% 92,1% 93,4% 97,3% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 82,2% 76,4% 72,2% 72,6% 102

111 ..ςυνζχεια από τθν προθγοφμενθ ςελίδα ΥΣΧΣΧΨΑ ΔΘΟίΧΕίΡ ΠΑΚΘΠΑΨίΡ ΞΑΛ ΕΡΕΦΓίΡ *<=12 ΕΑΠΘΡΑ+ άσλψθψίρ ΨΠΘΠΑ άσλψθψεχ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ & ΔΛΑέ. άωχ. ΥΕΦΛΒ. ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 90,8% 89,3% 84,8% 83,2% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 81,3% 76,3% 76,0% 78,5% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 95,2% 93,8% 88,0% 76,9% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 79,5% 71,0% 61,1% 59,4% ΔΛΑΛΨΣΟΣΓΛΑΧ & ΔΛΑΨΦΣάΘΧ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 76,1% 89,1% (Ζναρξθ λειτουργίασ Ακ. Ζτοσ ) ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 100,0% 100,0% ΧέΕΔ. & ΨΕέΡΣΟ. ΩΟΣΩ & ΕΥΛΥΟ. ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣάΛΠίΡ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 89,4% 93,8% 91,7% 88,9% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 82,2% 71,4% 64,3% 64,2% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 84,0% 78,1% 78,2% 81,5% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 83,4% 88,9% 93,2% 96,6% ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ ΑΡΑΞΑΛΡ. & ΑΥΣΞΑΨ. ΞΨΛΦΛίΡ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 81,1% 78,5% 74,2% 77,2% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 69,5% 74,9% 89,0% 93,8% ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 81,1% 78,5% 72,4% 65,5% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 75,0% 79,0% 82,2% 87,6% ΥΣΟΛΨΛΞίΡ ΔΣΠΛΞίΡ ΕΦΓίΡ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 77,0% 88,9% (Ζναρξθ λειτουργίασ Ακ. Ζτοσ ) ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 100,0% 100,0% ΧΩΡΣΟΣ ΨΕΛ ΟΑΦΛΧΑΧ ΔΘΟίΧΕΛΧ ΠΑΚΘΠ. 86,7% 81,1% 77,7% 80,1% ΕΡΕΦΓΣΛ <=12 ΕΑΠ. 73,9% 68,3% 66,0% 66,5% Ψο διάγραμμα ςτο ςχιμα 4.1 είναι ενδεικτικό για τισ τάςεισ ςε ότι αωορά το ποςοςτό ωοιτθτϊν που είναι ενεργοί και ςτο αντίςτοιχο ποςοςτό των «μθ λιμνάηοντων» 100% 80% 60% 40% 20% Υοςοςτά Υαρακολοφκθςθσ και Ενεργϊν άοιτθτϊν Χφνολο ΨΕΛ Οάριςασ 0% ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΣΩΡΨΕΧ ΕΡΕΦΓΣΛ (ν+2) χιμα 4.1. Ποςοςτά Παρακολοφκθςθσ και Ποςοςτά Ενεργϊν Φοιτθτϊν ( ) 103

112 Ψα παραπάνω ποςοςτά διαωοροποιοφνται ανά τμιμα (Χχιμα 4.2) με βάςθ δφο παράγοντεσ: i. Ψθν αρχαιότθτα του τμιματοσ: Ρζα τμιματα παρουςιάηουν δείκτεσ 100% ι πλθςίον του 100% δεδομζνου ότι δεν ζχουν ακόμα ςυμπλθρϊςει ι μόλισ ζχουν ξεπεράςει τα 6 ζτθ λειτουργίασ, και ii. Ψο αντικείμενο του τμιματοσ: Ψα τμιματα επαγγελμάτων υγείασ παρουςιάηουν μεγαλφτερο ποςοςτό παρακολουκοφντων και ωοιτθτϊν που δεν ξεπερνοφν τα ν+2 ζτθ ςπουδϊν, ακολουκοφμενα από τα τμιματα με αντικείμενο Διοικθτικζσ Σικονομικζσ Επιςτιμ&epsil