Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Σκύδρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκύδρας Προϋπολογισμός: ,17 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 14 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23/07/2013 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 89

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 14 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 16 C3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 16 C3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21 C3.2.1 Ειδικοί Αισθητήρες Ανίχνευσης Πτώσης 21 C3.2.2 Ειδικοί Αισθητήρες Μέτρησης Πίεσης 23 C3.2.3 Ειδικοί Αισθητήρες Μέτρησης Βάρους 24 C3.2.4 Ειδικές συσκευές ελέγχου αισθητήρων & εντοπισμού θέσης μέσω GPS 26 C3.2.5 Έξυπνες συσκευές 29 C3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 30 C3.3.1 Λογισμικό Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων 30 C3.3.2 Λογισμικό Virtualization 32 C3.3.3 Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών( Web/ Application Server) 32 C3.3.4 Λογισμικό Ανάπτυξης & Λειτουργίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal Platform) 35 C3.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 39 C3.4.1 Κοινές προδιαγραφές συστήματος λογισμικού εφαρμογών 39 C3.4.2 Εφαρμογή διαχείρισης εξυπηρετούμενων 45 C3.4.3 Εφαρμογή Μητρώου Προσωπικού 49 C3.4.4 Εφαρμογή προγραμματισμού επισκέψεων & ραντεβού 51 C3.4.5 Εφαρμογή υποβολής & διεκπεραίωσης αιτημάτων για τους εξυπηρετούμενους _ 54 C3.4.6 Εφαρμογή ειδοποιήσεων sms, alerts, τηλεφωνικής κλήσης 56 C3.4.7 Εφαρμογή Διαχείρισης ροής εργασιών 57 C3.4.8 Εφαρμογή διαχείρισης υπηρεσιών για τους πολίτες 61 C3.4.9 Εφαρμογή Μητρώου Συσκευών 62 C Εφαρμογή Έξυπνων Συσκευών 64 C Εφαρμογή «διασύνδεσης και ελέγχου μηνυμάτων» 65 C Εφαρμογή προβολής γεωγραφικής θέσης 66 C Διαδικτυακή Πύλη Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας 67 C3.5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 C3.5.1 Μελέτη εφαρμογής 70 C3.5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης / παραμετροποίησης / εγκατάστασης εφαρμογών λογισμικού 71 C3.5.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 73 C3.5.4 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 74 Σελίδα 2 από 89

3 C3.5.5 Περίοδος και Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 75 C3.5.6 Περίοδος και Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 77 C3.5.7 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 77 C3.5.8 Διοίκηση και διαχείριση έργου (μεθοδολογία υλοποίησης) 78 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 79 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 79 C4.1.1 Εξοπλισμός 79 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό 79 C4.1.3 Εφαρμογή/ές (υπηρεσίες ανάπτυξης/παραμετροποίησης) 79 C4.1.4 Υπηρεσίες (λοιπές υπηρεσίες) 79 C4.2 Άλλες δαπάνες 80 C4.3 Εκπαίδευση χρηστών 80 C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 80 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 81 C5.1 Σχέδιο Σύμβασης 81 Σελίδα 3 από 89

4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Σκύδρας Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ Σκύδρα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 89

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 89

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Σκύδρας Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ Σκύδρα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 89

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 89

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Σκύδρας Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ Σκύδρα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Σελίδα 8 από 89

9 Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 89

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Σκύδρας Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ Σκύδρα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 89

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 89

12 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Σκύδρας Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ Σκύδρα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσας Αρχής. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 12 από 89

13 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 13 από 89

14 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 14 από 89

15 / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 89

16 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική υλοποίησης που να περιλαμβάνει και να διασυνδέει τον Εξοπλισμό, το Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των υπηρεσιών Κοινωνικής & Ιατρικής φροντίδας, με όλες τις ζητούμενες εφαρμογές και την παραμετροποίηση τους μέσω ροής εργασιών και τη Διαδικτυακής Πύλη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τα προσφερόμενα συστήματα και εφαρμογές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση από σταθμούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και λογισμικού web browser. Στην προτεινόμενη από τον Ανάδοχο αρχιτεκτονική πρέπει να διακρίνονται τουλάχιστον τα εξής επίπεδα: o Επίπεδο υπηρεσιών o Επίπεδο δικτυακής πύλης o Επίπεδο εφαρμογών Η κάθε μία από τις εφαρμογές, πρέπει να διασυνδέεται και να ανταλλάσσει δεδομένα με τις λοιπές εφαρμογές, είτε με χρήση web services, είτε να διασυνδέεται σε επίπεδο δεδομένων Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες θα εγκατασταθούν στην υπάρχουσα πληροφοριακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή και στον εξοπλισμό του Δήμου Η αρχιτεκτονική που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα περιγράψει στη τεχνική του προσφορά θα πρέπει να προβλέπει την ενσωμάτωση ανάπτυξης υπηρεσιών με τη στρατηγική χρήσης εικονικών μηχανών (virtualization), εξασφαλίζοντας τουλάχιστον την ακόλουθη παραμετροποίηση εικονικών μηχανημάτων: o Server 1: Database Server o Server 2:Web Server, Application Server Σελίδα 16 από 89

17 Οι εφαρμογές πρέπει να συλλειτουργούν με τις προσφερόμενες συσκευές τηλεφροντίδας και τηλεβοήθειας,, οι οποίες διανέμονται στους ωφελούμενους και στο προσωπικό (έξυπνες συσκευές) και μεταδίδουν μέσω σταθερών ή ασύρματων δικτύων δεδομένα και πληροφορίες που αξιοποιούνται για την εκκίνηση των απαιτούμενων διαδικασιών Διαλειτουργικότητα Ανοιχτά Δεδομένα Χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: -την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια εφαρμογών του νέου πληροφοριακού συστήματος -την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. Δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω: o Τεκμηριωμένων API (Application Programming Interface) o Διεθνών προτύπων (XML, SOAP, UDDI κλπ.), o Υποστήριξης των ανάλογων διεθνών προτύπων και ευρωπαϊκών οδηγιών Δημιουργία Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services), και εγγραφή αυτών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ») ή/και ενσωμάτωση της «Κοινής Ανοιχτής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (LGAF) Να υιοθετηθεί το πρωτόκολλο OAI-PMH, που επιτρέπει τη συγκέντρωση και μεταφορά μεταδεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων Υιοθέτηση του πρότυπου HL7 (Health Level Seven) για τον ορισμό των προδιαγραφών διασύνδεσης εφαρμογών και ανταλλαγής δεδομένων στο χώρο της υγείας Υιοθέτηση του πρότυπου HL7 CDA R2 για τον ορισμό, την επισκόπηση (CDA viewer), και τη διαμεταγωγή στοιχείων ιατρικού ιστορικού με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που έχει επιλεγεί στο έργο ευρείας κλίμακας της Ε.Ε. epsos, με σκοπό την άμεση εναρμόνιση του συστήματος με την κοινοτική οδηγία 24/2011/ΕΚ. Οι επικοινωνίες μεταξύ των επιπέδων του Σελίδα 17 από 89

18 συστήματος θα γίνονται κατά βάση με κλήσεις Web Services μέσω του πρωτοκόλλου SOAP Πολυκαναλική Προσέγγιση Πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών και του περιεχομένου μέσω Ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήση web browser Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών μετάδοσης δεδομένων (σταθερής τηλεφωνίας, GSM ) και ασύρματων μέσων μετάδοσης, Οι υπηρεσίες να διατίθενται μέσω κινητών τηλεφώνων (με τη μορφή ειδοποιήσεων sms) και εξειδικευμένων mobile εφαρμογών (GPS tracking) Ευχρηστία Ευχρηστία με κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της εφαρμογής και ενιαία και συνεπή (consistent) διάταξη των στοιχείων για όλες οι συνιστώσες διεπαφής με το χρήστη (UI components). Αξιοποίηση Ajax φορμών στην αποθήκευση σε πραγματικό χρόνο και τους χειρισμούς ακόμα και σε μη τελική καταχώρηση φόρμας, για την αποστολή των δεδομένων προς το σύστημα χωρίς την ανάγκη πλήρους επαναφόρτωσης της σελίδας. Μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων με δυνατότητες : έλεγχων διασταύρωσης κατά την εισαγωγή ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των στοιχείων αποφυγής διπλών λανθασμένων διπλοεγγραφών. ύπαρξης προκαθορισμένων τιμών σε πεδία φορμών ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης κατά την εισαγωγή δεδομένων επιλογής από λίστες με δεδομένα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις δεδομένων της ΑΑ η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή) δεδομένων να γίνεται από μια κοινή διεπαφή χρήσης και για ομοιομορφία των οθονών, αλλά και μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία στην εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες Προσβασιμότητα Η κατασκευή της διαδικτυακής πλατφόρμας και των διαδικτυακών υπηρεσιών πρέπει να Σελίδα 18 από 89

19 συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA). Για τις υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών πρέπει να τεκμηριωθεί στη μελέτη εφαρμογής η εξασφάλιση της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών. Ασφάλεια Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών Προστασία δεδομένων ως προς τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών Προστασία των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων αποδοχής όρων χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, του ιατρικού εξοπλισμού και της τήρησης των προσωπικών δεδομένων από τους εξυπηρετούμενους Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, να ληφθούν υπόψη : o το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (οδηγίας 95/46/ΕΚ, προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99) o το Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) o τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ o τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) o τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού o τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας πρέπει να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της λειτουργίας του Φορέα και τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στις εφαρμογές και τα υποσυστήματα των πληροφοριακών συστημάτων που δεν εμπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. Σελίδα 19 από 89

20 28.2. τήρηση και ενσωμάτωση των υπαρχόντων προδιαγραφών ασφάλειας που προβλέπονται από τον Φορέα Προστασία της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων που περιέχονται στο σύστημα (non-repudiation) Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισμού της πρόσβασης στο σύστημα, σε επίπεδο χρήστη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου (access control and authorization) Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication) Παροχή μηχανισμών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών του σε μη προσβάσιμο από τρίτους μέσο (auditing) Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων που περιέχονται στο σύστημα (non-repudiation) Προστασία από επιθέσεις με στόχο τη διακοπή της υπηρεσίας (denial of service attacks). 29. Για τα ιατρικά δεδομένα, και βάση των προβλέψεων του Ν. 2472/97 και των τροποποιήσεων αυτού, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας και οι μηχανισμοί ασφάλειας και ελέγχου του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζουν ότι : o Η επεξεργασία των διαχειριζόμενων από το σύστημα ιατρικών δεδομένων να επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο o Τηρούνται οι προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο βασικές αρχές της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας των δεδομένων o Τηρούνται τα νόμιμα δικαιώματα του κάθε εξυπηρετούμενου 30. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των συσκευών και των αισθητήρων, αρχικά, σε επιλεγμένο αριθμό εξυπηρετούμενων πολιτών για την διενέργεια της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος και Σελίδα 20 από 89

21 31. στη συνέχεια στο σύνολο των χρηστών (60) για την διενέργεια της δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας Η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ως προϋπόθεση ότι οι εξυπηρετούμενοι στους οποίους θα δώσει τις συσκευές (συνολικά 70 εξυπηρετούμενοι ), διαθέτουν σταθερή τηλεφωνική γραμμή με δυνατότητα εκτέλεσης τηλεφωνικών κλήσεων. Στη περίπτωση που οι συσκευές που αποτελούν μέρος της τεχνικής λύσης του αναδόχου απαιτούν επιπλέον δυνατότητες επικοινωνίας (π.χ GSM, GPRS ή άλλο ισοδύναμο ) ο ανάδοχος πρέπει να προσφέρει τις απαιτούμενες σε σχέση με τη τεχνική του λύση τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για χρονικό διάστημα καλύπτει τη πιλοτική, τη δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία και ένα έτος μετά την οριστική παραλαβή του έργου. C3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ C3.2.1 Ειδικοί Αισθητήρες Ανίχνευσης Πτώσης Τεχνικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Η προσφερόμενη ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες για 20 άτομα Να είναι ευκολοφόρετος, μικρός σε μέγεθος και αδιάβροχος Να μπορεί να ανιχνεύσει την κίνηση ή την ακινησία καθώς και την πτώση του κατόχου του ώστε να ειδοποιεί για το είδος του περιστατικού την εφαρμογή Διασύνδεσης και Ελέγχου Μηνυμάτων Να είναι εφοδιασμένος και με κουμπί πανικού το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει με μία κίνηση ο εξυπηρετούμενος όποτε ο ίδιος κρίνει απαραίτητο, π.χ. μία ξαφνική αδιαθεσία Να επιτρέπει την αυτόματη ασύρματη μετάδοση (ώστε να μπορεί ο εξυπηρετούμενος να την φοράει συνέχεια) του σήματος ειδοποίησης στην αντίστοιχη συσκευή ελέγχου μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, για την αυτόματη ενημέρωση της 24ώρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω της εφαρμογής Διασύνδεσης και Ελέγχου Μηνυμάτων και την καταγραφή του περιστατικού στην Εφαρμογή Διαχείρισης Σελίδα 21 από 89 20

22 Εξυπηρετούμενων Καθιερωμένο Πρωτόκολλο (για λόγους διαλειτουργικότητας) ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (RF EN , bluetooth, zigbee ή ισοδύναμο) Να διαθέτει τη κατάλληλη εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας για την εξασφάλιση της λειτουργίας-επικοινωνίας επιτρέποντας τις συνήθεις μετακινήσεις του εξυπηρετούμενου Να διαθέτει φορητότητα (να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) ώστε να μπορεί ο εξυπηρετούμενος να την φοράει συνέχεια Να διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία, ώστε η φόρτιση να γίνεται από το προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (συνήθης επίσκεψη στον εξυπηρετούμενο 1 φορά την εβδομάδα) Να αποστέλλει σήμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας στην εφαρμογή Διασύνδεσης και Ελέγχου Μηνυμάτων Να είναι εύκολος και ασφαλής στη χρήση και να μη διαθέτει πολύπλοκες και/ ή περιττές λειτουργίες (πλην των απαραίτητων για την αποστολή ειδοποιήσεων) που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους εξυπηρετούμενους που είναι άτομα χωρίς εξοικείωση με τις τεχνολογίες H συσκευή, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, φιλικότητας και ασφάλειας χρήσης: o να μην παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών (πλην της αναβάθμισης μέσω firmware - η δυνατότητα αναβάθμισης firmware δεν είναι υποχρεωτική απαίτηση) o να μην παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες ενεργοποίησης σκόπιμα ή κατά λάθος λειτουργιών που δεν αφορούν τη παρεχόμενη υπηρεσία o να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις από τρίτους (ιοί λογισμικού) Να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας Απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων (σε ανοιχτό χώρο) >=150 m Χρόνος μεταξύ επαναφορτί σεων >=7 ημέρες Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία Σελίδα 22 από 89

23 Εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας σε λειτουργία σε συνεργασία με τις εφαρμογές σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΠΣ C3.5.2 Τεκμηρίωση: Εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη μορφή και/ ή σε CD C3.2.2 Ειδικοί Αισθητήρες Μέτρησης Πίεσης Τεχνικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Η προσφερόμενη ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες για 20 άτομα Να μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μετρήσεις του εξυπηρετούμενου με εύρος που να επιτρέπει τη παροχή τιμών μέτρησης χρήσιμες για την εξαγωγή διάγνωσης ή την αναγνώριση έκτακτου περιστατικού (κατώτατο ή ανώτατο όριο επικίνδυνης μέτρησης): Καταγραφή των καρδιακών παλμών Εύρος καρδιακών παλμών Καταγραφή της συστολικής πίεσης του αίματος Καταγραφή της διαστολικής πίεσης του αίματος Εύρος μέτρησης πίεσης Να επιτρέπει την απεικόνιση της μέτρησης σε ευδιάκριτη οθόνη LCD, για την ανάγνωση της μέτρησης και από τον εξυπηρετούμενο Να επιτρέπει την αυτόματη ασύρματη μετάδοση (για την εξασφάλισης της φορητότητας και την αποφυγή χρήσης καλωδίων) των μετρήσεων στην αντίστοιχη συσκευή ελέγχου μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων (για λόγους διαλειτουργικότητας) επικοινωνίας (RF, bluetooth, zigbee, άλλο ισοδύναμο) Να διαθέτει τη κατάλληλη εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας για την εξασφάλιση της λειτουργίας-επικοινωνίας επιτρέποντας τις συνήθεις μετακινήσεις του εξυπηρετούμενου Σελίδα 23 από τουλάχιστον 40 έως 180 χτύπους ανά λεπτό τουλάχιστον 40 mm Hg μέχρι 220 mm Hg Απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων

24 Να διαθέτει φορητότητα (να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) ώστε να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται και να αποφεύγεται η χρήση καλωδίων Ένδειξη σήματος χαμηλής στάθμης μπαταρίας Να είναι εύκολος και ασφαλής στη χρήση και να μη διαθέτει πολύπλοκες και/ ή περιττές λειτουργίες (πλην των απαραίτητων για την αποστολή ειδοποιήσεων) που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους εξυπηρετούμενους που είναι άτομα χωρίς εξοικείωση με τις τεχνολογίες H συσκευή, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, φιλικότητας και ασφάλειας χρήσης: o να μην παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών (πλην της αναβάθμισης μέσω firmware - η δυνατότητα αναβάθμισης firmware δεν είναι υποχρεωτική απαίτηση) o να μην παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες ενεργοποίησης σκόπιμα ή κατά λάθος λειτουργιών που δεν αφορούν τη παρεχόμενη υπηρεσία o να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις από τρίτους (ιοί λογισμικού) Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ποιότητας (σε ανοιχτό χώρο) >=150 m Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία Εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας σε λειτουργία σε συνεργασία με τις εφαρμογές σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΠΣ C3.5.2 Τεκμηρίωση: Εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη μορφή και/ ή σε CD C3.2.3 Ειδικοί Αισθητήρες Μέτρησης Βάρους Τεχνικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Σελίδα 24 από 89

25 Η προσφερόμενη ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες για 20 άτομα Μέτρηση σωματικού βάρους με εύρος μέτρησης ώστε να είναι κατάλληλος για τη χρήση από υπέρβαρα άτομα τα οποία ανήκουν στη κατηγορία ατόμων που χρήζουν τηλεφροντίδα βήμα μέτρησης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη παρακολούθηση της προόδου δίαιτας Να επιτρέπει την απεικόνιση της μέτρησης σε ευδιάκριτη οθόνη για την ανάγνωση της μέτρησης και από τον εξυπηρετούμενο Να επιτρέπει την αυτόματη ασύρματη μετάδοση (για την εξασφάλισης της φορητότητας και την αποφυγή χρήσης καλωδίων) των μετρήσεων στην αντίστοιχη συσκευή ελέγχου μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων (για λόγους διαλειτουργικότητας) επικοινωνίας (RF, bluetooth, zigbee, άλλο ισοδύναμο) Να διαθέτει τη κατάλληλη εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας για την εξασφάλιση της λειτουργίας-επικοινωνίας με τη συσκευή ελέγχου Να διαθέτει φορητότητα (να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) ώστε να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται και να αποφεύγεται η χρήση καλωδίων Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Να είναι εύκολος και ασφαλής στη χρήση και να μη διαθέτει πολύπλοκες και/ ή περιττές λειτουργίες (πλην των απαραίτητων για την αποστολή ειδοποιήσεων) που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους εξυπηρετούμενους που είναι άτομα χωρίς εξοικείωση με τις τεχνολογίες H συσκευή, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, φιλικότητας και ασφάλειας χρήσης: 20 >=150 Kgr =<100 gr Απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων (σε ανοιχτό χώρο) >=150 m o να μην παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών (πλην της αναβάθμισης μέσω firmware - η δυνατότητα αναβάθμισης firmware δεν είναι υποχρεωτική απαίτηση) Σελίδα 25 από 89

26 9. o να μην παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες ενεργοποίησης σκόπιμα ή κατά λάθος λειτουργιών που δεν αφορούν τη παρεχόμενη υπηρεσία o να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις από τρίτους (ιοί λογισμικού) Να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία Εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας σε λειτουργία σε συνεργασία με τις εφαρμογές σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΠΣ C3.5.2 Τεκμηρίωση: Εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη μορφή και/ ή σε CD C3.2.4 Ειδικές συσκευές ελέγχου αισθητήρων & εντοπισμού θέσης μέσω GPS Συσκευές ελέγχου αισθητήρων ανίχνευσης πτώσης Η προσφερόμενη ποσότητα, συσκευών ελέγχου αισθητήρων πτώσης να καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου 20 αισθητήρων τουλάχιστον Να επιτρέπει την αυτόματη ασύρματη μετάδοση του σήματος ειδοποίησης που λαμβάνουν από τον αισθητήρα μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (GSM, PSTN ή άλλο ισοδύναμο), για την αυτόματη ενημέρωση της 24ώρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω της εφαρμογής Διασύνδεσης και Ελέγχου Μηνυμάτων και την καταγραφή του περιστατικού στην Εφαρμογή Διαχείρισης Εξυπηρετούμενων Απόσταση ασύρματης λήψης δεδομένων σε ανοιχτό χώρο Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Να είναι απλός και ασφαλής στη χρήση και να μη διαθέτει πολύπλοκες και/ ή περιττές λειτουργίες (πλην των απαραίτητων για τη λήψη και αποστολή των παραπάνω μετρήσεων) που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους εξυπηρετούμενους που είναι άτομα χωρίς 20 >=150 m Σελίδα 26 από 89

27 εξοικείωση με τις τεχνολογίες Να διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία, ώστε η φόρτιση να γίνεται από το προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (συνήθης επίσκεψη στον εξυπηρετούμενο 1 φορά την εβδομάδα) H συσκευή, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, φιλικότητας και ασφάλειας χρήσης: o να μην παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών (πλην της αναβάθμισης μέσω firmware - η δυνατότητα αναβάθμισης firmware δεν είναι υποχρεωτική απαίτηση) o να μην παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες ενεργοποίησης σκόπιμα ή κατά λάθος λειτουργιών που δεν αφορούν τη παρεχόμενη υπηρεσία o να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις από τρίτους (ιοί λογισμικού) Να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας Συσκευές ελέγχου αισθητήρων μέτρησης πίεσης Η προσφερόμενη ποσότητα, συσκευών ελέγχου αισθητήρων μέτρησης πίεσης να καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου 20 αισθητήρων Να επιτρέπει την αυτόματη ασύρματη μετάδοση των μετρήσεων στην αντίστοιχη συσκευή ελέγχου μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (RF, bluetooth, zigbee, άλλο ισοδύναμο) Απόσταση ασύρματης λήψης δεδομένων σε ανοιχτό χώρο Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Να είναι απλός και ασφαλής στη χρήση και να μη διαθέτει πολύπλοκες και/ ή περιττές λειτουργίες (πλην των απαραίτητων για τη λήψη και αποστολή των παραπάνω μετρήσεων) που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους εξυπηρετούμενους που είναι άτομα χωρίς εξοικείωση με τις τεχνολογίες Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας H συσκευή, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, φιλικότητας και ασφάλειας χρήσης: Χρόνος μεταξύ επαναφορτί σεων >=7 ημέρες 20 >=150 m Σελίδα 27 από 89

28 o να μην παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών (πλην της αναβάθμισης μέσω firmware - η δυνατότητα αναβάθμισης firmware δεν είναι υποχρεωτική απαίτηση) o να μην παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες ενεργοποίησης σκόπιμα ή κατά λάθος λειτουργιών που δεν αφορούν τη παρεχόμενη υπηρεσία να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις από τρίτους (ιοί λογισμικού) Να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας Συσκευές ελέγχου αισθητήρων μέτρησης βάρους Η προσφερόμενη ποσότητα, συσκευών ελέγχου αισθητήρων μέτρησης πίεσης να καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου 20 αισθητήρων Να επιτρέπει την αυτόματη ασύρματη μετάδοση των μετρήσεων στην αντίστοιχη συσκευή ελέγχου μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (RF, bluetooth, zigbee, άλλο ισοδύναμο) Απόσταση ασύρματης λήψης δεδομένων σε ανοιχτό χώρο Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Να είναι απλός και ασφαλής στη χρήση και να μη διαθέτει πολύπλοκες και/ ή περιττές λειτουργίες (πλην των απαραίτητων για τη λήψη και αποστολή των παραπάνω μετρήσεων) που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους εξυπηρετούμενους που είναι άτομα χωρίς εξοικείωση με τις τεχνολογίες Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας H συσκευή, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, φιλικότητας και ασφάλειας χρήσης: o να μην παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών (πλην της αναβάθμισης μέσω firmware - η δυνατότητα αναβάθμισης firmware δεν είναι υποχρεωτική απαίτηση) o να μην παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες ενεργοποίησης σκόπιμα ή κατά λάθος λειτουργιών που δεν αφορούν τη παρεχόμενη υπηρεσία να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις Σελίδα 28 από >=150 m

29 3.8. από τρίτους (ιοί λογισμικού) Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ποιότητας 4. Συσκευή εντοπισμού θέσης μέσω gps 4.1. Η προσφερόμενη ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες παροχής της υπηρεσίας σε 10 άτομα Να είναι εφοδιασμένη με GSM και GPS Να αποστέλλουν ακριβές γεωγραφικό στίγμα του εξυπηρετούμενου Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία, ώστε η φόρτιση να γίνεται από το προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (συνήθης επίσκεψη στον εξυπηρετούμενο 2 φορές την εβδομάδα) Δυνατότητα λειτουργίας κουμπί πανικού 10 >=3 ημέρες Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία Εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας σε λειτουργία σε συνεργασία με τις εφαρμογές σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΠΣ C3.5.2 Τεκμηρίωση: Εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη μορφή και/ ή σε CD C3.2.5 Έξυπνες συσκευές Η προσφερόμενη ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες 3 ατόμων του Προσωπικού του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργίες της Εφαρμογής Έξυπνων Συσκευών Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο για την on line πρόσβαση στις εφαρμογές και τα δεδομένα του κεντρικού συστήματος Υποστήριξη του πρωτοκόλλου 3G Ασύρματη επικοινωνία Wi-Fi b/g Σελίδα 29 από 89

30 Να διαθέτει λειτουργίες μεταφοράς δεδομένων (upload, download) μέσω usb, Bluetooth, internet Να διαθέτει δυνατότητες λήψης και αποστολής , sms (GPRS) Να διαθέτει δυνατότητες επισκόπησης και επεξεργασίας αρχείων κειμένου και υπολογιστικών φύλλων Να διαθέτει φορητότητα (να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) ώστε να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από το προσωπικό Να διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία για να καλύψει το ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων (τουλάχιστον 8 ώρες) του κατόχου της Έγχρωμη οθόνη αφής C3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C3.3.1 Λογισμικό Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων Γενικά Χαρακτηριστικά 1. Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού (Λ.Δ.Σ.Β.Δ) 2. Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης 3. Να αναφερθούν τα συμβατά λειτουργικά συστήματα 4. Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το Λ.Δ.Σ.Β.Δ 5. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τη διάθεση του συνόλου των υπηρεσιών του συστήματος μέσω Internet 6. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης δε θα πρέπει να θέτουν περιορισμούς σχετικά με τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευθούν στο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. 7. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν την μελλοντική επέκταση των συστημάτων Η/W του έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω λογισμικό 8. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν την μελλοντική επέκταση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. 9. Πλήρης υποστήριξη της UTF-8 κωδικοποίησης συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. 10. Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και Σελίδα 30 από 89

31 διαχείρισης, με τις παρακάτω δυνατότητες: Διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures κλπ) Monitoring Tuning Χρονοπρογραμματισμός backup Έλεγχος γεγονότων (events, log files) Χαρακτηριστικά Ασφαλείας 11. Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα 12. Να περιγραφούν συνοπτικά τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού όσον αφορά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή κανόνων ασφάλειας 13. Το προσφερόμενο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. πρέπει να υποστηρίζει (εγγενώς ή μέσω custom επέκτασης ή μέσω προϊόντος τρίτου κατασκευαστή) λειτουργίες κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων 14. Το προσφερόμενο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον κατά το οποίο τηρείται κρυπτογράφηση και προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων όταν αυτά διακινούνται μεταξύ του application server και του database server που να υποστηρίζει ενδεδειγμένα πρότυπα π.χ. SSL. Να περιγραφεί συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται (π.χ εξοπλισμός, custom εφαρμογές, τυποποιημένο λογισμικό κτλ) και τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν. Δυνατότητες Προγραμματισμού και Πρόσβασης 15. Υποστήριξη SQL ερωτημάτων 16. Υποστήριξη όψεων 17. Υποστήριξη stored procedures 18. Υποστήριξη database triggers Δυνατότητες backup 19. Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας NAI της Βάσης Δεδομένων με υποστήριξη Backup και Restore Όρια λειτουργίας 20. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος της Βάσης Δεδομένων 21. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για τον αριθμό πινάκων και views 22. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα 23. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας στήλης 24. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής 25. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος γραμμών / πίνακα Σελίδα 31 από 89

32 26. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος στηλών / πίνακα 27. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος δεικτών / πίνακα 28. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος στηλών / δείκτη C3.3.2 Λογισμικό Virtualization ΓΕΝΙΚΑ 1. Να αναφερθεί η ονομασία και τρέχουσα έκδοση & υποέκδοση του προϊόντος 2. Πλήρης συμβατότητα με τους εξυπηρετητές στους οποίους θα εγκατασταθεί καθώς και με τη συνολική προσφερόμενη λύση. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3. Δυνατότητα εγκατάστασης και εκτέλεσης ως guest όλων των ευρέως γνωστών λειτουργικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Windows και Linux 4. Να διαθέτει λογισμικό κεντρικής διαχείρισης όλων των virtual machines 5. Λήψη στιγμιότυπων (snapshots) των Virtual Machines για λόγους backup ή δοκιμών 6. Δημιουργία κλώνων μιας εικονικής μηχανής προκειμένου να δημιουργηθεί μια δεύτερη με ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις και δεδομένα. 7. Αριθμός virtual machines που υποστηρίζονται από την προσφερόμενη έκδοση >=4 C3.3.3 Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών( Web/ Application Server) Γενικά Χαρακτηριστικά 1. Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού διακομιστή εφαρμογών Διαδικτύου 2. Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης 3. Να αναφερθούν τα συμβατά λειτουργικά συστήματα 4. Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το λογισμικό διακομιστή εφαρμογών 5. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση των συστημάτων Η/W του έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω λογισμικό. Σελίδα 32 από 89

33 6. Πλήρης υποστήριξη UTF-8 κωδικοποίησης (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών). Χαρακτηριστικά Ασφαλείας 7. Υποστήριξη μηχανισμού ορισμού: 7.1. Χρηστών 7.2. Ομάδων χρηστών 7.3. Ρόλων χρηστών 8. Υποστήριξη τόσο αυθεντικοποίησης (authentication) όσο και εξουσιοδότησης (authorisation) καθώς επίσης και Cryptography Extensions στη πλατφόρμα ανάπτυξης που θα προσφερθεί. 9. Να αναφερθούν οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και υπηρεσιών ασφάλειας που υποστηρίζονται. Όπου απαιτείται, να δοθούν τα μήκη κλειδιών που υποστηρίζονται. 10. Υποστήριξη πρωτοκόλλων: HTTPS SSL/TLS 11. Να αναφερθούν οι δυνατότητες ολοκλήρωσης με λύσεις ασφάλειας τρίτων κατασκευαστών (Entrust, Verisign, άλλο) 12. Δυνατότητες auditing τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, όσο και σε επίπεδο Web application server Επίπεδο Διαδικτύου 13. Να αναφερθεί ποιοι Web Servers υποστηρίζονται και ποιοι θα χρησιμοποιηθούν 14. Υποστήριξη του πρωτοκόλλου HTTP Δυνατότητες υψηλής διαθεσιμότητας. Να δοθεί συνοπτική περιγραφή 16. Κεντρική διαχείριση του Web Application Server (όλα τα επίπεδα: Web & Εφαρμογων) είτε μέσω graphical user interface είτε μέσω Web εφαρμογής 17. Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να τροποποιηθούν) οι εφαρμογές ή να ανανεωθεί το στατικό περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του Web server (hot deployment) 18. Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και δυναμικού περιεχομένου 19. Να αναφερθούν όλοι οι τρόποι παραγωγής δυναμικού περιεχομένου, π.χ. Java Servlets, JSP, ASP, άλλοι 20. Εγγενής υποστήριξη clustering και κατανεμημένου caching 21. Ενσωματωμένες δυνατότητες για load balancing και failover σε clustered περιβάλλοντα 22. Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών πολιτικών για load balancing του διακομιστή Διαδικτύου 23. Δυνατότητες caching περιεχομένου 24. Υποστήριξη επιχειρησιακών αντικειμένων με Σελίδα 33 από 89

34 δυνατότητες αντιστοίχισης στη βάση δεδομένων 25. Ενσωματωμένος μηχανισμός εκτέλεσης και διαχείρισης επιχειρησιακών συνδιαλλαγών (transactions) 26. Ενσωματωμένος μηχανισμός ανταλλαγής επιχειρησιακών μηνυμάτων μεταξύ εφαρμογών 27. Υποστήριξη λειτουργιών proxying Επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών 28. Να δοθεί λίστα των υποστηριζόμενων από τον application server βάσεων δεδομένων 29. Εγγενής υποστήριξη πλαισίου (framework) για την αντιστοίχιση προγραμματιστικών αντικειμένων με δομές της Βάσης Δεδομένων (Object-Relational mapping). Το υποστηριζόμενο πλαίσιο: Να συνεργάζεται με περισσότερα από ένα, διαφορετικής προέλευσης και κατασκευαστή Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (όπως DB2, MS- SQL Server, Oracle Database) τα οποία και να αναφερθούν Να βασίζεται σε ανοικτή τεχνολογία ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί και λειτουργήσει σε εξυπηρετητές εφαρμογών άλλων κατασκευαστών Η χρήση του πλαισίου αυτού να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσα από τα προσφερόμενα εργαλεία ανάπτυξης Η μετάβαση του συστήματος μεταξύ των υποστηριζόμενων Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων να μπορεί να πραγματοποιηθεί δίχως την ανάγκη προγραμματιστικών αλλαγών 30. Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον τα ακόλουθα συστατικά του application server: Διακομιστής εφαρμογών Διαδικτύου Διακομιστής εφαρμογών επιχειρησιακής λογικής 31. Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να τροποποιηθούν) οι εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του application server (hot deployment) 32. Ενσωματωμένος, παραμετροποιήσημος, μηχανισμός caching ή/και pooling για επαναχρησιμοποίηση πόρων όπως: database connections application processes Ειδικά Χαρακτηριστικά 33. Ενσωμάτωση στον διακομιστή ενός ή περισσοτέρων εφαρμογών, επεκτάσεων, τεχνολογιών ή προϊόντων που να επιτρέπουν την ολοκλήρωση με εξωτερικά συστήματα και εφαρμογές. Να περιγραφούν διεξοδικά οι λύσεις όσον αφορά εξωστρεφείς ή / και εσωστρεφείς διεπαφές που πρόκειται να προσφερθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου (π.χ. Σελίδα 34 από 89

35 stateless/stateful services, HTTP services κτλ), καθώς και ο τρόπος περιγραφής και ανταλλαγής των δεδομένων (π.χ. SOAP, XML κτλ) 34. Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου διακομιστή εφαρμογών που έχουν άμεση σχέση με το παρόν έργο αλλά και με τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη C3.3.4 Λογισμικό Ανάπτυξης & Λειτουργίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal Platform) Το λογισμικό θα πρέπει να είναι πακετοποιημένο 1. προϊόν. Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει 2. απεριόριστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των λειτουργιών της πύλης και των υπηρεσιών αυτής Διαχείριση συστήματος μέσω προγράμματος 3. πλοήγησης (Web Browser) χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα ταυτόχρονης 4. λειτουργίας της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. 5. Τήρηση των δεδομένων της εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων Άμεση υποστήριξη βοήθειας (On-line help). Ενσωμάτωση στην εφαρμογή on-line 6. υποστήριξης και οδηγίες προς τους χρήστες, ανά διαδικασία ή και οθόνη σε μορφή PDF, Windows Help ή HTML. 7. Πλήρης υποστήριξη πολλυγλωσικότητας περιεχομένου και διεπαφής χρήστη. 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.1. Διαδικτυακό γραφικό περιβάλλον εργασίας 8.2. Πολυγλωσικότητα περιβάλλοντος χρήσης (μενού, μηνύματα, user interface) 8.3. Ο χρήστης να επιλέγει τη γλώσσα του περιβάλλοντός του Το σύστημα να διαθέτει βιβλιοθήκη περιεχομένου και βιβλιοθήκη έτοιμων 8.4. εφαρμογών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα της πύλης 8.5. Δυνατότητα ορισμού μενού και σελίδων με γραφικό τρόπο 8.6. Κάθε στοιχείο της σελίδας να μπορεί να μετακινείται και να παραμετροποιείται Σελίδα 35 από 89

36 ξεχωριστά 8.7. Υποστήριξη φιλικών προς το χρήστη τεχνικών (π.χ. drag and drop) Ενσωματωμένο workflow (δημιουργία εργασιών 8.8. προς υλοποίηση, ανάθεση αρμοδιοτήτων, παρακολούθηση αλλαγών, καθορισμός προτεραιοτήτων) 8.9. Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα για ΑΜΕΑ 9. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΛΗΣ 9.1. Παροχή γραφικού περιβάλλοντος διαχείρισης της πύλης Παροχή μηχανισμών για την παρακολούθηση και 9.2. τη διαχείριση της πύλης και όλων των υποεφαρμογών της 9.3. Δυνατότητα διαχείρισης όλων των υπηρεσιών (cache, HTTP, portal κτλ) Δυνατότητα δυναμικής δημιουργίας και διαχείρισης πολλαπλών υποενοτήτων (subportals) για διαφορετικές ομάδες χρηστών, με 9.4. εκτεταμένες λειτουργίες συνδρομής χρηστών, εξατομίκευσης της εμφάνισης, του περιεχομένου και των εφαρμογών οι οποίες διατίθενται σε κάθε μία από αυτές Δυνατότητα δυναμικής δημιουργίας και διαχείρισης πολλαπλών εικονικών πυλών (virtual hosting), με μοναδική διεύθυνση URL και 9.5. πλήρως διακριτά στοιχεία πύλης (χρήστες, ομάδες, περιεχόμενο, σελίδες, κλπ). Χρήστες με ίδιο αναγνωριστικό (username) θα μπορούν να δημιουργηθούν ανεξάρτητα σε οποιονδήποτε αριθμό πυλών. Αναλύστε τον τρόπο λειτουργίας Δυνατότητα δημιουργίας / δημοσίευσης περιεχομένου σε intranet, Internet Εκτεταμένες δυνατότητες δυναμικής 9.7. παραμετροποίησης ανά σελίδα, όπως διαχείριση παραμέτρων εμφάνισης, εφαρμογών, δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ 9.8. Δυνατότητα παραγωγής ειδοποιήσεων χρηστών μέσω Δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας αυτόματης δημιουργίας του sitemap Το sitemap να δημιουργείται δυναμικά κάθε φορά που αλλάζει η δομή της πύλης Δυνατότητα προσθήκης εξωτερικών συνδέσμων (Links) στο sitemap 10. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δυνατότητα διαχείρισης πεδίων και ομάδων πεδίων μεταδεδομένων Οι ομάδες μεταδεδομένων να υποστηρίζουν απεριόριστο αριθμό πεδίων, δυνατότητες ορισμού τύπου μεταδεδομένων, λίστες από προκαθορισμένες τιμές και κανόνες επικύρωσης Δυνατότητα αντιστοίχισης πεδίων μεταδεδομένων ή ομάδων τους σε εφαρμογές ή Σελίδα 36 από 89

37 τύπους περιεχομένου Δυνατότητα δυναμικού χαρακτηρισμού περιεχομένου και άλλων οντοτήτων του συστήματος Δυνατότητα ενσωμάτωσης μεταδεδομένων σε νέες εφαρμογές 11. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Μηχανισμός Αναζήτησης βασιμένος στο ανοικτό πρότυπο Open Search Ο χρήστης να έχει στη διάθεσή του άμεση πρόσβαση σε αναζήτηση πληροφορίας (one-stop search) Η αναζήτηση να γίνεται στο περιεχόμενο που έχουν πρόσβαση οι χρήστες ανάλογα με τα δικαιώματά τους Δυνατότητες αναζήτησης με: λέξεις κλειδιά (keywords), ακριβές κείμενο, σε αρχεία με αναγνωρισμένο κείμενο (.doc,.xls,.rtf,.txt, text based pdf, κα) Η αναζήτηση να αγνοεί τονικά λάθη ή απουσία τονισμού Η αναζήτηση να μην κάνει διάκριση πεζών / κεφαλαίων Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης multicriteria search (π.χ. λέξεις ή φράσεις, τύπο αποτελέσματος, ημερομηνία, συγγραφέα, κ.λπ.) Χρήση λογικών τελεστών (boolean operators) κατά την αναζήτηση Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει ημερολογιακού διαστήματος, αποστολέα, παραλήπτη, είδος εγγράφου, αρχής έκδοσης ή και με συνδυασμό οποιουδήποτε απ αυτά Αναζήτηση με χρήση οντολογιών / μεταδεδομένων Δυνατότητα αποθήκευσης αναζητήσεων Θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης στο πλήρες περιεχόμενο των σελίδων της πύλης, στα διαθέσιμα αρχεία, που περιέχονται στην πύλη, σε επιμέρους τμήματα/εφαρμογές του δικτυακού κόμβου Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων να γίνεται με βάση το βαθμό σχετικότητας (relevance) Δυνατότητα ταξινόμησης αποτελεσμάτων Η μετάβαση του χρήστη στα αποτελέσματα να γίνεται με την χρήση υπερσυνδέσμων Ο χρήστης να μπορεί να ορίζει παραμέτρους και φίλτρα για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης Δυνατότητα αλφαβητικής προβολής των αποτελεσμάτων Δυνατότητα για ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων ανά συγκεκριμένο πλήθος αποτελεσμάτων και παρουσίαση τους σε διαφορετικές σελίδες με τη χρήση αριθμημένων Σελίδα 37 από 89

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ 1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για τη διαχείριση όλων των διεργασιών ενός τυπικού πρωτοκόλλου για Δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016

ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 24 ωρη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Γ ΚΠΣ Γενική δομή έργων Γ ΚΠΣ Απαιτήσεις συστήματος Παρουσίαση συστήματος 2 2000-2006: Δίνονται πόροι από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 1 από 47 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...3 Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...3 Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...3 Γ1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις:

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π893_13-09-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμους Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Κως 13/08/2013 Αριθ.Πρωτ. 31640 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Έξυπνο Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Νησί της Κω Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κω Προϋπολογισμός: 113.097,56

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας Περιγραφή: Το ΟΠΣ που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προβολή και ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 4 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Προγράμματος Ελλάδαπρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα