Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο"

Transcript

1 Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο όπσο επίζεο, κε δηαθξηηέο δηαθνξέο, θαη ζηνπο πιεζπζκνύο πιεζηόρσξσλ πξνο απηά ηα λεζηά επεηξσηηθώλ πεξηνρώλ, πνπ αλαγλσξίδνληαλ σο επεηξσηηθά εμαξηήκαηά ηνπο, δειαδή ηνπ Βνπζξσηνύ, ηεο Πάξγαο, ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο Βόληηζαο αιιά θαη ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ, λεζηά πνπ βξίζθνληαη κεηά ηηο παξπθέο ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο πξνο λόηηα. Σν λέν πνιηηηζκηθό θαηλόκελν θπνθνξείηαη ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ην 19 ν αηώλα, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα λεζησηηθνύ ρώξνπ, κε θαηλνθαλή νλνκαηηθό πξνζδηνξηζκό («Δπηάλεζνο»), πνπ επηλνήζεθε απηήλ ηελ πεξίνδν θαη επηθξάηεζε κε βάζε ηα επηά κεγαιύηεξα λεζηά ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο. Από ηόηε ε πεξηνρή νξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ηαπηόηεηα, θέξνληαο επίζεο ηελ ηζηνξηθή νλνκαζία «Ηνληθαί Νήζνη», πνπ πξνεγείηαη ηεο νλνκαζίαο «Δπηάλεζνο» θαη πνπ νη δύν νλνκαζίεο, όπσο ζα δεισζεί θαησηέξσ, ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα δειώλνπλ θαηά πεξίπησζε θάηη ην δηαθνξεηηθό. Οη δηεξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ηαπηνηήησλ ζπλπθαίλνληαη κε κηα αλαλενύκελε ηζηνξηθόηεηα ηνπ ρώξνπ απηνύ, πνπ, κε πξσηαγσληζηέο ηελ μέλε θαη εγρώξηα δηνίθεζε θαη δεπηεξαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην βαζκηαίσλ θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ αιιαγώλ. Σα δνκηθά ην θείκελν απηό, ζπληνκεπκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πλεδξίνπ θαη ηεο έθδνζεο ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ, δελ παξαηίζεληαη βηβιηνγξαθηθέο ππνζεκεηώζεηο παξά κόλνλ ζε δύν πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ παξαζέκαηα. Απηέο ζα παξαηεζνύλ πξνζερώο θαηά ηε δεκνζίεπζε ελόο πεξηζζόηεξν εθηεηακέλνπ θεηκέλνπ. 1

2 ζηνηρεία ζπγθξόηεζεο λέσλ ηαπηνηήησλ ζηελ πεξηνρή, αλαδεηθλύνπλ λεσηεξηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηνπ Ηόληνπ, ζαιάζζηνπ θαη λεζησηηθνύ, ρώξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο θαη ζηαδηαθήο ελζσκάησζεο ζε έλα αλαλενύκελν πνιηηηθό θαη θνηλσληθό νηθνδόκεκα ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, πνπ θαζίζηαληαη επδηάθξηηα πεξίπνπ από ην έηνο 1780 θ.ε. (ύζηεξε θάζε ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ). Γηακνξθώλνπλ απηά λέεο πνιηηηζκηθέο ηαπηόηεηεο («ηνληθή» θαη «επηαλεζηαθή» ηαπηόηεηα), πνπ ζπγθξνηνύληαη από εγγελή ηνπηθά (γεσγξαθηθά), ειιεληθά-εζληθά αιιά θαη επξσπατθά ζηνηρεία θαη, σο έλα βαζκό, δηαθνξνπνηνύλ ηελ εζλνπνιηηηζκηθή ππόζηαζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο πεξηνρήο απηήο. Μέζα από κηα πνιιαπιόηεηα παξαγόλησλ πνπ ζπγθξόηεζαλ ηηο ηαπηόηεηεο απηέο, ζύκθπηεο κε έλαλ πνιηηηζκό, πνπ απνθιήζεθε «επηαλεζηαθόο», εληνπίδνληαη λέα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα αλαδεηθλύεη ε ηζηνξηθή ζπγθπξία (δπηηθέο θαη επξσπατθέο θπξηαξρίεο) θαη ε εγγελήο δπλακηθή ηνπ Ηόληνπ λεζησηηθνύ ρώξνπ. Δπηηόπηα έξεπλα, ζε ζπλδπαζκό κε πινύζηα αξρεηαθή θαη βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, αλαδεηθλύνπλ ηελ αμία θαη ηεο πξνθνξηθήο καξηπξίαο, ε νπνία επηβεβαηώλεη ηελ κέρξη ζήκεξα από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ ζπλείδεζε επηπξόζζεησλ πξνζσπηθώλ ηαπηνηήησλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη κε κηα λέα πνιηηηζκηθή ηδηνζπζηαζία θαη θπζηνγλσκία ηνπ. Ζ αίζζεζε από ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεσγξαθηθήο απηήο πεξηνρήο κε ηε γεσζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία θαη κε ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο όηη απνηππώλνληαλ ζ απηήλ λέα ραξαθηεξηζηηθά, πξνζδηνξίδεηαη θαη θαηαλνείηαη ζην πιαίζην κειέηεο θαη θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεσγξαθηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ρώξνπ κε ηηο νλνκαζίεο «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζνο». Θέησ σο ζηόρν λα αλαδεηρζνύλ γεσγξαθηθά, πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία ν ηόπνο απηόο ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθόηεηαο βαζκηαία 2

3 απηνπξνζδηνξίδεηαη κε ην ππόβαζξν ηεο λέαο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο θαη κε εθδειώζεηο απόξξηςεο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ ησλ δνκώλ ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο. Αλαδεηθλύνληαη ζπλζήθεο θαη λένη όξνη (πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο), πνπ πξνθαινύλ ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ λα απνδερζνύλ, ζηεξίμνπλ θαη πηνζεηήζνπλ επηθείκελεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Δλαιιαζζόκελεο θνπιηνύξεο ζέηνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ πεξηνρή, δηαθνξνπνηώληαο ην παξειζόλ (παιαηό θαζεζηώο) κε ζηνηρεία ηεο λεσηεξηθόηεηαο, πνπ απνηππώλνληαη θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ζε λένπο ζεζκνύο, ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ. Γη απηό πξνβαίλσ θαησηέξσ ζε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο, αλαδεηθλύνληαο ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη θαη δηακνξθώλνπλ ηε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα ηνπ «ηόληνπ θαη «επηαλήζηνπ» πνιίηε. Το σπόβαθρο της επερτόμενης νεωτερικότητας Σα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ (κε ηελ νλνκαζία, γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαθεξόκαζηε, «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζνο») είλαη ε πεξηνρή πνπ, θαζώο βξέζεθε δηαδνρηθά ππό ελαιιαζζόκελεο δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο ζ απηήλ, αλέδεημε πηπρέο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο νξγάλσζεο, πνπ ηεο δηακόξθσζαλ λέα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Σα γλσξίζκαηα απηά ηελ δηαθνξνπνηνύλ από άιια γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, εγραξάζζνληαο ζηε ζθέςε θαη ζην ζπλαίζζεκα ησλ θαηνίθσλ ηνπο θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξνηνύλ, παγηώλνπλ θαη αλαδεηθλύνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν από ην παξειζόλ κείγκα πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ. Σν λέν θαηλόκελν αθνινύζεζε ηελ 3

4 εμειηθηηθή πνξεία αιιεινδηάδνρσλ δηεξγαζηώλ, νη νπνίεο θαη ην αλέδεημαλ ζηελ πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, ε πεξίνδνο ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο δεκηνύξγεζε θαη παγίσζε κέρξη ην έηνο 1797 πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ κε ζπλέπεηα λα δηακνξθσζνύλ λέα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο ηαπηόηεηαο. Ηζηνξηθά, ηα λέα απηά δεδνκέλα απνδόζεθαλ ζην γεγνλόο ηεο επί καθξόλ ρξόλνλ ζύλδεζεο ηεο πεξηνρήο κε ηε Γύζε (δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο ζ απηήλ). Σε ζπγθπξία απηήλ νη ηζηνξηνγξάθνη ηνπ 19 νπ αηώλα πξνζεγγίδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηελ άιιε λεζησηηθή θαη επεηξσηηθή Διιάδα πνπ «ηνπξθνθξαηείηαη». Δλώ σζηόζν επηρεηξνύλ λα επηζεκάλνπλ θαη λα αλαθεξζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ζηελ θνηλσλία ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ από ηα δεδνκέλα κηαο ιίαλ επαρζνύο μέλεο θπξηαξρίαο θαηά ηελ πεξίνδν απηήλ, ζηελ νπνία εγραξάρζεθαλ θενπδαιηθνύ θαη άιινπ ηύπνπ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, εληνύηνηο κηα αόξηζηε από ηνπο ίδηνπο θαη κε ρσξίο ηεθκεξησηηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνξηθήο έξεπλαο αλαγλώξηζε αλώηεξσλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο Γύζεο έλαληη ηεο Αλαηνιήο απνδίδεη πιενλεθηηθή ζέζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο απηήο έλαληη ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ, πνπ ηεινύζαλ ππό νζσκαληθή θπξηαξρία. Γηακνξθώλεηαη κηα παξάδνζε ξεηνξηθήο κε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηελ πνιηηηζκηθή αλσηεξόηεηα ηνπ «ηόληνπ» (κεηγλ. «επηαλεζηαθνύ») πνιηηηζκνύ, αληίιεςε πνπ θιεξνλνκείηαη ζηηο επόκελεο γεληέο. ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο θαη ζηα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα, ζηε ινγνηερλία, ζηε δηδαζθαιία θαη δηαρξνληθά ζηελ θνηλή γλώκε πξνβάιιεηαη ε πνιηηηζκηθή δηαθνξά κεηαμύ δπηηθνθξαηνύκελνπ θαη ηνπξθνθξαηνύκελνπ (νζσκαλνθξαηνύκελνπ) ειιεληθνύ ρώξνπ. Πξνβάιιεηαη έθδεια κηα αίζζεζε ζηνπο «Ηόληνπο» γηα δήζελ πνιηηηζκηθή πζηέξεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ηνπξθνθξαηνύκελσλ πεξηνρώλ, ιόγσ απαγνξεπηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πιεζπζκώλ πνπ 4

5 ηεινύζαλ ππό νζσκαληθή θπξηαξρία. Σν ίδην όκσο θαηαινγίδεηαη θαη γηα ηνπο πιεζπζκνύο ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ, πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν ηεινύζαλ ππό βελεηηθή θπξηαξρία. Καιιηεξγνύληαη ζηηο ζπλεηδήζεηο όρη κόλνλ ησλ «ηόλησλ» αιιά θαη ησλ άιισλ Διιήλσλ όπσο θαη ζηνπο Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο θαη ζηνπο μέλνπο πεξηεγεηέο, κε πνιιέο αληηθάζεηο θαη αζαθείο δηαηππώζεηο, εληππώζεηο πεξί ηεο αλσηεξόηεηαο ηνπ πνιηηηζκηθνύ βάζξνπ απηήο ηεο πεξηνρήο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ, πνπ είραλ ηελ ηύρε λα ηεινύλ ππό δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο. Σν επηρείξεκα είλαη ζρεκαηηθό θαη ππεξαπινπζηεπηηθό. Αλαδύεηαη από ην ηδενιόγεκα ζηελ πην απινπζηεπηηθή ηνπ κνξθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. Νενέιιελεο δηαθσηηζηέο, πνπ ην είραλ αλαδείμεη, είραλ παξάιιεια πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζε απηό ην εξώηεκα, κε ην λα δίλνπλ όκσο απαληήζεηο, ζρεηίδνληάο ην κε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο επξηζθόκελεο γεσγξαθηθά κεηαμύ «Αλαηνιήο θαη Γύζεο». ρνιηάδσ σζηόζν γηαηί νη αληηθάζεηο ζηα επηρεηξήκαηα ηζηνξηνγξάθσλ, ινγίσλ, ινγνηερλώλ, πνιηηηθώλ, μέλσλ πεξηεγεηώλ θαη ειιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο είλαη εκθαλείο. Σα «δεηλά», θαη απηνύο, ησλ θαηνίθσλ από ην «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθό θαζεζηώο», όπσο νη λεζηώηεο ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα επηθξηηηθά γη απηό αλαθέξνληαη, ήηαλ πνιιά θαη δπζβάζηαθηα. Οη αληηιήςεηο γηα ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ δηαηππώζεθαλ θαη εκπεδώζεθαλ ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθόηεηαο κε θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, πνπ ζηαδηαθά επήιζαλ ζηελ πεξηνρή από ηελ επνρή ησλ «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» θαη ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» (1797 θ.ε.) θαη είραλ εθθνιαθζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Βέβαηα ε καθξά πεξίνδνο ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο, πνπ ιήγεη ην έηνο 1797 θξίλεηαη σο ζθνηαδηζηηθή όπσο όκσο αληίζηνηρα θαη ε πεξίνδνο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηνλ άιιν ειιεληθό ρώξν. Ζ 5

6 θνηλή όκσο απηή δηαπίζησζε απνξξνθάηαη από ηελ θηλεηηθόηεηα πνπ επέξρεηαη ζηελ πεξηνρή από ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα (πεξίνδνο «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» θαη «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο»), κηα θηλεηηθόηεηα (θνηλσληθή, πλεπκαηηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή) πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν όκσο εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ επξύηεξν ειιεληθό ρώξν (πεξίνδνο λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ θαη Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο). ηε κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν από ην «παιαηό θαζεζηώο» ζηηο απαξρέο ηεο λεσηεξηθόηεηαο εληνπίδνληαη γεληθά νη δηεξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ εζλνηνπηθώλ ηαπηνηήησλ. Γηα ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ ε πεξάησζε ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο είλαη δπλαηόλ λα νξηζζεί κεηαμύ ηεο πεξηόδνπ ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο (θαηάιπζε βελεηηθήο θπξηαξρίαο, 1797) θαη ησλ αξρώλ ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζε απηά (1809/1815). Από ηε δεύηεξε κάιηζηα θάζε ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ (1803 θ.ε.) δηαθαίλνληαη επθξηλέζηεξα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ παιαηά ηάμε πξαγκάησλ από ηηο λέεο κνξθέο πνιηηηθήο δηνίθεζεο πνπ επηβάιινληαη. Παξαηεξνύκε σζηόζν όηη ππό ηηο λέεο απηέο ζπλζήθεο είραλ θηλεζεί από εγεηηθά ζηξώκαηα ηνπ ζπληεξεηηθνύ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο δηαδηθαζίεο επαλαθνξάο ζε κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο. Πξάγκαηη έλα κέξνο από ηα ζεζκηθά ζηνηρεία, πνπ είραλ ζεακαηηθά θαηαιπζεί κε ηελ άθημε ησλ Γάιισλ ζηα Ηόληα λεζηά, επαλέξρνληαη, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ είλαη εθηθηή ε δηάθξηζε, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, κηαο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο κεηαμύ ηνπ παιαηνύ θαη ηνπ λένπ θαζεζηώηνο. Ο εζλνηνπηθόο ραξαθηήξαο ησλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ θαη ε αίζζεζε πνπ έρνπλ νη πιεζπζκνί ηνπο γη απηέο είλαη γεληθά έθδεινο, αλεμάξηεηα από ην εάλ απηόο δηαζέηεη ίδηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ζηνλ θάζε ηόπν ρσξηζηά, επεηξσηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Θεζζαιία, Ήπεηξνο, ηεξεά Διιάδα, Μαθεδνλία, Θξάθε) ή λεζησηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Εάθπλζνο, Χίνο, Μπηηιήλε, ύξνο, Κύζεξα θ.ά.). Ζ 6

7 αίζζεζε πνπ έρνπλ, π.ρ., νη θάηνηθνη ηεο Εαθύλζνπ γηα ην γεσγξαθηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπο πξνζδηνξηζκό είλαη όηη είλαη «Εαληηώηεο» θαη κε απηόλ απηνπξνζδηνξίδνληαη, κνινλόηη ε επξύηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία ην Zante αλήθεη είλαη ην «Ηόλην πέιαγνο», πνπ παξαδίδεηαη, κε κηα επξύηεξε γεσγξαθηθή ηαύηηζε, από ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο. Σν πεξηερόκελν σζηόζν από κηα αθνκνησκέλε αίζζεζε ηεο έλλνηαο «Ρσκηόο» είλαη ξηδσκέλν ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ, όκσο ε εζλνηνπηθή δηάζηαζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ θαηνίθσλ ησλ επηκέξνπο επεηξσηηθώλ θαη λεζησηηθώλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ ή ηεο Γηαζπνξάο πξνεγείηαη ζε επηκέξνπο θαζεκεξηλέο ηνπηθέο αλαθνξέο. ηνλ θαζεκεξηλό ιόγν ε εζλνηνπηθή δηάζηαζε δελ πξνεγείηαη όπσο, π.ρ., ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ «Ρσκηώλ» από δηαθνξεηηθέο ειιεληθέο πεξηνρέο θαη «μέλσλ» (αιινδαπώλ) ή νζάθηο δελ θαζίζηαην δπλαηόλ λα εμαθξηβώλεηαη, π.ρ., από ηηο αξρέο ηνπ ηόπνπ ε ηνπηθή πξνέιεπζε πξνζώπσλ από άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο ή από ηε Γηαζπνξά. Μηα από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλεηαη αλάινγε αλαθνξά είλαη όηαλ θαηαγξάθνληαη, π.ρ., ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα ησλ ιηκεληθώλ αξρώλ κεηαθηλνύληαη «Ρσκηνί» ζε κηα πεξηνρή από άιιε. Ζ θξαζηηθή δηαηύπσζε ζηηο θαηαγξαθέο π.ρ. είλαη: «Πέξαζαλ ηελ ζήκεξνλ πέληε ξσκηνί θαη δύν μέλνη», ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη κόλνλ «ξσκηνί», ελδεηθηηθή θξαζηηθή δηαηύπσζε έρεη σο εμήο: «Καηέθζαζαλ ηελ ζήκεξνλ ηξεηο Εαληηώηεο, δπν Κνξθηάηεο, ηξεηο Κξεηηθνί θαη πέληε ξσκηνί» πξνθαλώο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο δελ είρε πξνζδηνξηζηεί ε ηνπηθή πξνέιεπζε, επεηδή δε δηέζεηαλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Από θείκελα ηδησηηθήο αιιεινγξαθίαο, ρξνλνγξάθσλ, πεξηεγεηώλ θαη ηεο μέλεο δηνίθεζεο πηζηνπνηείηαη επξύηαηα απηό. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα ηνπ «Ηόληνπ» ή «Δπηαλήζηνπ» πνιίηε εθθνιάπηεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν (ζηξνθή 18 νπ πξνο 19 ν αηώλα). Όζηεξα, γηα 7

8 πξώηε θνξά νη θάηνηθνη ησλ λεζηώλ, πξνζθσλνύληαη από ηηο γαιιηθέο αξρέο, π.ρ. σο «πνιίηεο» ησλ Κπζήξσλ, ηεο Εαθύλζνπ, ηεο Κεθαινληάο θ.θ. Ζ δηαθνξά κε ην παξειζόλ αλαθαίλεηαη από ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία παγηώλνληαη λένη γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί. Απηνί ζεκαηνδνηνύλ πεξηζζόηεξν πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο, επηθαιύπηνληαο πιένλ ηνλ επξύηεξν λεζησηηθό ρώξν ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο κε ηε ζπιινγηθή αλαθνξά κηαο απηόλνκεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο κε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά («Ηνληθαί λήζνη» - «Δπηάλεζνο»). Δίλαη θπξίσο ε πεξίνδνο κηαο πνιηηηζκηθήο ζηξνθήο πξνο ην λεσηεξηθό πνπ ζπληειείηαη ζηελ θακπή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα. Ζ ζπγθπξία ηεο αιιαγήο εληζρύεηαη, όηαλ θαηαθηνύλ ηα λεζηά νη «Γεκνθξαηηθνί Γάιινη» ( ) θαη ηδξύεηαη ζηε ζπλέρεηα ε δηάδνρνο απηώλ «Δπηάλεζνο Πνιηηεία». Μπνξνύκε δειαδή λα αλαθεξόκαζηε ζε έδαθνο πνπ ζπγθξνηήζεθε από ελδνγελή θαη εμσγελή (επξσπατθά) ραξαθηεξηζηηθά, ζηήξημε θαη επηθξόηεζε πνιηηηθέο κε λένπο ζεζκνύο θαη κε άιιν θνηλσληθό πξνβιεκαηηζκό. «Ιονική», «επτανησιακή» ταστότητα και «επτανησιακός πολιτισμός» Σα δνκηθά πιηθά ηνπ βελεηηθνύ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ηνπο ζεζκνύο, πνπ απηό αλέδεημε, θινλίδνληαη ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα. Ζ θαηάιεςε ησλ λεζηώλ από ηνπο Γάιινπο δίλεη ηε ραξηζηηθή βνιή. Ζ πξνεηνηκαζία κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ γηα θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο είλαη πξόδειε. Ο ρξόλνο πνπ απηέο ζπληεινύληαη απνθηά, κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ηζηνξηθή δηάζηαζε. Έλαο νηνλεί «επηαλεζηαθόο» πνιηηηζκόο, όπσο απνθιήζεθε, δε ζα κπνξνύζε λα ιάβεη απηήλ ηελ πξνζσλπκία ρσξίο ηε βαξύηεηα ηεο αιιαγήο, πνπ ζπληειείηαη ζην πιαίζην απηνύ ηνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ ρξόλνπ. Οη αιιαγέο ζ απηήλ ηελ θξίζηκε θακπή ηνπ ρξόλνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζθέςε ηνπ εγρώξηνπ πιεζπζκνύ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ γηα ηε δσή, ηνλ άλζξσπν, ηελ θξαηηθή πξόλνηα θαη ηε 8

9 δηνίθεζε. πλεηδεηνπνηείηαη ε δηαθνξά κε ην παξειζόλ, ην νπνίν ζπλδένπλ κε ην «ζθόηνο» ηε «δνπιεία» θαη ηελ απξαμία ηνπ ιανύ (θησρνύ πόπνινπ), ζην πιαίζην, όπσο νκνινγνύλ, κηαο κνξθήο καθξνρξόληαο ηύθισζεο ηνπ αλζξσπίλνπ πλεύκαηνο από ηα δεζκά κηαο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο πνπ ηνπο δηαηεξνύζε ζην «ζθόηνο» θαη ζηελ «ακάζεηα» θαη κηαο επαρζνύο ζπλδηνίθεζεο ησλ μέλσλ αξρώλ κε ηελ ηνπηθή «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθή» νιηγαξρία. Ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ έρνπλ εηζρσξήζεη ζηηο ζπλεηδήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ θαη απηέο δπκώλνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο (ύζηεξε βελεηηθή πεξίνδν 18 ν αηώλα). Ζ δηαθίλεζε ησλ επξσπατθώλ ηδεώλ ζηνλ επξύηεξν ειιεληθό ρώξν θέξεη νπσζδήπνηε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. κσο απηή ζην ρώξν ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ κε ηνλ εξρνκό ησλ Γάιισλ (1797), πνπ γίλεηαη θαη αξρήλ ελζνπζησδώο απνδεθηόο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηάιπζε ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο, δξα γη απηό ακεζόηεξα θαη απνθηά ζπιινγηθή ηαπηόηεηα. Με ζεκείν αλαθνξάο ηε δξάζε ησλ γαιιηθώλ πξνμελείσλ θαη ππνπξνμελείσλ πνπ είλαη ηδξπκέλα ζηα λεζηά, γάιινη πξάθηνξεο δηαθηλνύληαη κεηά ην 1789, επηηειώληαο πξνπαγαλδηζηηθό έξγν. Πξνζεγγίδνπλ εγεηηθά πξόζσπα κε πνιηηηθή επηξξνή ζην πξννδεπηηθό ζώκα ηεο θάζε θνηλσλίαο ησλ λεζηώλ όπσο θαη πξόζσπα ηεο δηαλόεζεο, επηρεηξώληαο ηε δηάδνζε ησλ γαιιηθώλ ηδεώλ θαη ηνλ ππεξηνληζκό ηνπ γαιιηθνύ εθζηξαηεπηηθνύ εγρεηξήκαηνο ζηελ Δπξώπε. Ζ ζηηγκή είλαη απνθαζηζηηθή. Σν πνιηηηθό εγρείξεκα ηεο δεκηνπξγίαο εληππώζεσλ πιήξνπο αλαηξνπήο ηνπ παιαηνύ «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθνύ θαζεζηώηνο», όπσο επηθξηηηθά ην απνθαινύζαλ ηελ πεξίνδν απηήλ νη λεζηώηεο, ζπλαληά πξόζθνξν έδαθνο. Ζ ζύγρπζε όκσο πνπ πξνθαιείηαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό ζώκα είλαη έθδειε, θαζώο απηή πξνβάιιεη κε αλαμηόπηζηεο, θαηά ηνπο 9

10 θαηνίθνπο, πνιηηηθέο πξαθηηθέο ησλ γαιιηθώλ δηνηθήζεσλ. Δληόπηνη, επηδέμηνη εθθξαζηέο ησλ γαιιηθώλ θεξπγκάησλ θαη κηκεηέο ησλ πξνπαγαλδηζηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ γαιιηθώλ αξρώλ θαη ησλ πξαθηόξσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή νηθεηνπνηνύληαη πξαθηηθέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, παξαζύξνληαο επξέα θνηλσληθά ζηξώκαηα, ζε επαλαζηαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο κε επηθξηηηθέο αλαθνξέο ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ θαζεζηώηνο. Παξαζπξκέλνη επίζεο από ηηο γαιιηθέο δηνηθήζεηο ησλ λεζηώλ, πνπ νηθεηνπνηνύληαη ην λόεκα ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο, πξνάγνπλ κε ππεξβνιέο ηνλ ειιεληθό εζληζκό. ε ηνπηθό επίπεδν θαίλεηαη λα αλαδύνληαη λέεο ζπλεηδήζεηο πνπ επειπηζηνύλ ζηε δεκηνπξγία ελόο θαηλνύξηνπ θόζκνπ, κηαο «επηπρηζκέλεο θαηάζηαζεο», πνπ θαηά ην παξειζόλ νκνινγνύζαλ όηη ην «αξηζηνθξαηηθό θαζεζηώο» ηελ απέηξεπε. κσο ν ζπλδπαζκόο εγγελνύο δπλακηθήο θαη μέλσλ επηξξνώλ πνπ ακεζόηεξα ηελ πεξίνδν απηήλ δξνπλ ζηελ πεξηνρή, επεξεάδνπλ ην αμηνινγηθό πεξηερόκελν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ζεκαζία δειαδή πνπ απνδίδεηαη ηελ πεξίνδν απηήλ ζηνπο όξνπο παηξίδα θαη Διιάδα, όξνη πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηερόκελν ηεο ειιεληθήο εζληθήο ειεπζεξίαο θαη ηηο αξεηέο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, είλαη απιώο ιίγν πνιύ ζπγθξίζηκε κε ό,ηη πξνζδηόξηδε κε ηνπο όξνπο «έζλνο» θαη patrie ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ε πνιηηηθή ζεσξία ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Οκηιεηήο ηελ εκέξα ύςσζεο ηνπ δέλδξνπ ηεο ειεπζεξίαο ζηα Κύζεξα δηεξσηάηαη κε έκθαζε: «[ ] Ηκπνξνύκελ, λαη εκπνξνύκελ λα ηδνύκελ αλάκεζόλ καο, θζάλεη λα αθήζσκελ ηα θαθά, νπνύ καο έρνπλ θπξηεπκέλνπο, θαη νπνύ καο εθαηάζηεζαλ ακειείο εηο ην θαιόλ, δπλάζηαο, θαη αθνινύζσο κηζεηνύο θαη εκπνξνύκελ ιέγσ λα ηδνύκελ λα θπηξώζνπλ θαη θνληά εηο εκάο κε ηνλ θαηξόλ, θαη κε ηελ επίζθεςηλ ηεο θξαηαηνηάηεο δηαπζεληεύζεώο καο, θαη κηιηηάδαη, θαη αξηζηείδαη, θαη ζεκηζηνθιείο, θαη θίκσλεο, θαη σζάλ εθείλνπο όινπο ηνπο πεξηβόεηνπο άλδξαο άιινη παξόκνηνη θαη από εκάο, θαη 10

11 πώο; δελ ήζαλ ηάρα θαη εθείλνη γελλεκέλνη εηο ηελ ειιάδα; αιι ε θαιή αλαηξνθή, αιι ε δηθαηνζύλε, αιι ε αξεηή, αιι ν δήινο εηο ηελ παηξίδα ηνπο έθακαλ λα αθαληζζνύλ όια εθείλα ηα πνιπάξηζκα ζηξαηεύκαηα ησλ πεξζώλ, θαη λα θζάζε ε ειιάδα εηο ηνλ πςειόηεξνλ βαζκόλ ηεο δόμεο, νπνύ εκπνξνύζε λα δνζή [ ]» 1. Σν παξάζεκα απηό καδί κε άιια ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα, πνπ ζα επηιέμνπκε, δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο αιιαγήο. Ζ κειέηε πεξαηηέξσ ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο εζληθήο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή θαη αλαγθαία πεγή γηα ηε δηαιεύθαλζε δεηεκάησλ ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Όζηεξα, ε εμέηαζε ηεο εγγελνύο θνηλσληθήο θαη εζληθήο δπλακηθήο ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ γεληθόηεξα είλαη δπλαηόλ λα απνδεηρζεί απνθαζηζηηθόο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ηνπ ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη απηήλ ηελ πεξίνδν. Μνλόπιεπξεο θαη κνλνζήκαληεο αλαθνξέο ζε μέλεο κε θαζνξηζηηθό ραξαθηήξα επηδξάζεηο ζηνλ ειιεληθό ρώξν ζπκβάιινπλ ζηελ ππνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εγρσξίσλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ. Αλαθνξηθά κε ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ ιόγηα θαη πνιηηηθά θείκελα ηεο επνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζσδόκελεο αξρεηαθέο θαη άιιεο πεγέο θαη καξηπξίεο γύξσ από ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζληθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θαηνίθσλ ζπκβάιινπλ ζηελ απνθάιπςε κεγάινπ κέξνπο ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Δίλαη, άιισζηε, πνιύ θπζηθό νη δηαθηλνύκελεο ηδέεο λα εληζρύνπλ ίδηεο θνηλσληθέο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο, θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη γεληθά ζηνλ επξσπατθό ρώξν, όπνπ ε εζληθή θαηά πεξίπησζε ηδηαηηεξόηεηα, σο πξνο ην πλεπκαηηθό θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνύ, έρεη γεληθά επηζεκαλζεί. Οη θνηλσλίεο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ δξνκνινγνύλ κηα λέα πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπο. Γηακνξθώλνπλ από ηελ πεξίνδν απηήλ 1 Γ. Ν. Λενληζίλεο, Ζεηήκαηα λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη εθπαίδεπζεο, Κεληξ. δηάζεζε εθδ. «Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ» Α. Καξδακίηζα, Αζήλα , ζ

12 (1797 θ.ε.) θαη ηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ηνπ «Ηόληνπ» πνιίηε. Παξά ηελ επαλαθνξά ζε νξηζκέλνπ ηύπνπ παιαηέο κνξθέο δηνίθεζεο θαη θνηλσληθώλ δνκώλ, ν αλαλεσηηθόο ραξαθηήξαο είλαη εκθαλήο. Μεκνλσκέλεο αιιά θπξίσο ζπιινγηθέο θσλέο ην επηβεβαηώλνπλ θαζεκεξηλά, νξίδνληαο ηε δηαρσξηζηηθή ηνκή. Σν εγρείξεκα εδξαηώλεηαη ζε πνιηηηθή βάζε. Ζ ίδξπζε ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» (ή «Ηνλίνπ Πνιηηείαο») απνβαίλεη θαζνξηζηηθή, θαζώο λέα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο δηακνξθώλνληαη, θπξίσο θαηά ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αηώλεο ηεο μέλεο θπξηαξρίαο (18 νο -19 νο αη.) θαη ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο» αλάγεηαη ζηηο αξρέο ηεο πεξηόδνπ ηεο «Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο» επί ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο (Γηνίθεζε ξώζνπ λαπάξρνπ Θεόδσξνπ Θενδώξνβηηο Οπζαθώθ). Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο νξίδνπλ όκσο ηε λέα πνξεία ζε πνιινύο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο. ηελ «ηνληθή» αηκόζθαηξα πιαλάηαη ε αίζζεζε όηη ν Οπδαθώθ ζπγθξνηνύζε κηαλ πιήξσο αλεμάξηεηε δεκνθξαηία κε ηελ πξνζηαζία ηεο Ρσζίαο κε βάζε θαη ηε ζπκκαρία ηεο κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηελ πεξίνδν κάιηζηα πνπ ν εγρώξηνο πιεζπζκόο ηνλ ππνδερόηαλ σο «ζσηήξα» θαη απειεπζεξσηή από ηνπο κηζεηνύο πιένλ γηα ηνπο λεζησηηθνύο πιεζπζκνύο Γάιινπο. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθό απόζπαζκα ηνπηθνύ ινγίνπ ησλ Κπζήξσλ από πνιηηηθό ηνπ ιόγν πνπ εθθσλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 1797 ζηα Κύζεξα θαηά ηελ παλεγπξηθή ύςσζε ηνπ «Γέλδξνπ ηεο Διεπζεξίαο» ζηελ πιαηεία ηνπ Δζηαπξσκέλνπ Χξηζηνύ ηεο Χώξαο (πξσηεύνπζαο) κε πξσηνζηαηνύζεο ηηο γαιιηθέο αξρέο, πνπ ελζνπζησδώο κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ απνδέρεηαη: «[ ] Πεξηηηόλ είλαη λα αλαθέξσ εδώ ηνπο νξηζκνύο, νπνύ έδσζαλ νη κεηαθπζηθνί εηο ηνλ όξνλ ηεο ειεπζεξίαο, ηνπηέζηηλ: ηεο ειεπζεξίαο εηο ην ζέιεηλ, θαη ηεο ειεπζεξίαο εηο ην πξάηηεηλ, νπνύ ηελ κίαλ νλνκάδνπζηλ απόιπηνλ εμ αλάγθεο, θαη ηελ άιιελ απόιπηνλ εθ ζηελνρσξίαο. Απηά όια ηα 12

13 παξαηξέρσ, θαη ιέγσ κόλνλ, πσο ε εδηθή καο ειεπζεξία είλαη εθείλν, κε ην νπνίνλ εκπνξεί ν θαζέλαο πνιίηεο λα έρε θαη λα ραίξεηαη ειεπζέξσο αδηάζεηζηνλ ηελ ζξεζθείαλ ηνπ, απείξαθηνλ ηελ ηηκήλ ηεο θακειίαο ηνπ, θαη αλελόριεηνλ ηελ εμνπζίαλ ηνπ εηο ηα ππνζηαηηθά ηνπ, θαη εηο θάζε άιιελ ηνπ πεξηνπζίαλ, νπνύ ε εδηαδέρζε λνκίκσο από θιεξνλνκίαλ ή απόθηεζε δηθαίσο κε ηνπο θόπνπο ηνπ ν ίδηνο, θαη ηνύην πάιη έηζη ην δηνξίδνπζηλ νη λόκνη ηεο νξζήο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο» 2. Σν ελνπνηεηηθό πνιηηηθό ζρήκα θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ηεο θνηλσλίαο ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» εληζρύνπλ πνηθίια πνιηηηθά θαη θνηλσληθά γεγνλόηα, ζηα νπνία κε ζπληνκία ζα αλαθεξζώ γηα λα δεηρζνύλ νη πνιηηηθέο δνκέο ηεο «ηνληθήο» πνιηηείαο κε ηνλ «επηαλεζηαθό» ηεο πνιηηηζκό. Ζ καδηθή επαλαζηαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ είλαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πεξηόδνπ πνπ εμεηάδεηαη ( πεξίπνπ). Έρεη ζην ελεξγεηηθό ηεο ην αζηηθναγξνηηθό θίλεκα ηνπ έηνπο 1780 ζηα Κύζεξα, πνπ ζεσξείηαη σο ην πξναλάθξνπζκα ηεο ζύγθξνπζεο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ην 19 ν αηώλα ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, ηε γεληθή ζηε ζπλέρεηα θηλεηνπνίεζε ηεο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ κε ηελ επθαηξία ηεο παξνπζίαο ζ απηά ησλ «Γάιισλ Γεκνθξαηηθώλ» ( ), ην αζηηθναγξνηηθό θίλεκα ησλ Κπζήξσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο πνπ δηαξθεί δύν ρξόληα ( ) θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξνζσξηλή αλαηξνπή ησλ δνκώλ ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο (Καηαζηαηηθόο Χάξηεο ηεο Πνιηηηθήο Γηνηθήζεσο ησλ Κπζήξσλ), ηηο επαλαζηάζεηο ηεο Κεθαινληάο ( ), ηελ θίλεζε ησλ αζηώλ ηεο Κέξθπξαο [ύληαγκα ηεο Δληίκνπ Αληηπξνζσπείαο ηεο πόιεσο, ησλ πξναζηείσλ θαη ησλ ρσξίσλ ηεο Κέξθπξαο (Onoranda deputazione delle Cita, Borghi e ville di Corfu)], πνπ απνζθνπνύζε ζηελ απεκπόιεζε ησλ παξαδνζηαθώλ δνκώλ ηνπ παξειζόληνο, ην αγξνηηθό θίλεκα ηνπ 2 ην ίδην, ό.π., ζ

14 έηνπο 1812 ζηα Κύζεξα, ην ξηδνζπαζηηθό θίλεκα ησλ Δπηαλεζίσλ γηα ηελ έλσζε ησλ λεζηώλ ηνπο κε ηνλ θνξκό ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Ζ δπλακηθή απηή ηνπ επαλαζηαηηθνύ θαηλνκέλνπ είρε σο θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή εθείλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ επηαλεζηαθνύ πιεζπζκνύ πνπ νδήγεζε ζηελ απόθαζε ίδξπζεο ηνπ πξώηνπ εκηαλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο ( ) θαη πινπνηήζεθε κε ηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ην έηνο Καηά ηε γαιιηθή, εμάιινπ, πεξίνδν θαη ηελ πεξίνδν ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο ( ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεζκηθέο αιιαγέο ζην θνηλσληθό θαη ην πνιηηηθό ζηεξέσκα ηεο επηαλεζηαθήο θνηλσλίαο. Ζ πξαγκαηηθόηεηα απηή είρε σο ζπλέρεηα ηνλ αγώλα θαη ηελ πνιιαπιή ζπκκεηνρή ηνπ επηαλεζηαθνύ πιεζπζκνύ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ( ), ζπκκεηνρή πνπ ήηαλ ηαπηόρξνλα θαη δηακαξηπξία απέλαληη ζηελ μέλε δηνίθεζε θαη ην θαζεζηώο ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζηα Δπηάλεζα. Κύξην, ηέινο, γλώξηζκα ηεο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θνηλσληθήο θαη εζληθήο, πνπ εληάζζεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαη πεξηιακβάλεηαη πεξίπνπ ζηα όξηα ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζηα Δπηάλεζα ( ), είλαη όηη ην εζληθό δήηεκα ηεο Δπηαλήζνπ ζπκπνξεύεηαη ηώξα κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ. Ζ ππόζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο (πνιιαπιή ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε) θαη νη αγώλεο ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ κε ηνλ θνξκό ηνπ απειεπζεξσκέλνπ ηκήκαηνο ηεο θεληξηθήο θαη ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο (Ρηδνζπαζηηθό Κίλεκα) ηαπηίδνληαη κε ην αίηεκα γηα θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε θαη ηελ πάιε ησλ επξύηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ ελαληίνλ ηεο μέλεο θπξηαξρίαο θαη ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. Γη απηό ν αγώλαο ησλ επξύηεξσλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη πάιε γηα βαζηέο θνηλσληθέο αιιαγέο κε ηελ νπνία πξόβαιιαλ 14

15 πξνζδνθίεο λα ζπλδπαζζνύλ κε ηελ επίιπζε ησλ εζληθώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ηεο Δπηαλήζνπ. Σν θαζεζηώο ηεο μέλεο θπξηαξρίαο γλσξίδεη βαζηά θξίζε, ε αγξνηηθή θηλεηνπνίεζε ιακβάλεη κεγαιύηεξε δηάζηαζε, ελώ ε εζληθή ζπλείδεζε, ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο επνρήο θαη κε ξόιν απνθαζηζηηθνύ ηζηνξηθνύ παξάγνληα, δξα ζπλδπαζηηθά θαη κε ην ζύλνιν ησλ πξννδεπηηθώλ δπλάκεσλ ελαληίνλ ηεο παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ θαη κε νξίδνληεο ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηνπ Διιεληζκνύ θαη ηελ πίζηε ηνπ ζηηο θηιειεύζεξεο ηδέεο ηεο επνρήο. Απηήλ ηελ πεξίνδν δηακόξθσζεο ζπιινγηθήο κλήκεο γηα ηα γεγνλόηα πνπ ζπγθινλίδνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη πνπ ην έλα, σο αιπζίδα εμειίμεσλ, επηθάζεηαη πάλσ ζην άιιν γελλώληαη θαη νη ζπιινγηθέο, κε πνιηηηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν νλνκαζίεο: «Ηνληθαί λήζνη» κε δηάζηαζε πεξηζζόηεξν γεσγξαθηθή θαη πνιηηηθή θαη «Δπηάλεζνο» κε έκθαζε όκσο πεξηζζόηεξν ζην πνιηηηθό θαη πνιηηηζκηθό βάξνο ηεο έλλνηαο ηνπ όξνπ. Σελ ηειεπηαία νλνκαζία επηιέγνπλ έλαληη ηεο νλνκαζίαο «Ηνληθαί λήζνη» θαηεμνρήλ ηζηνξηθνί, ιόγηνη θαη άιινη επηζηήκνλεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό ηα πνιηηηζηηθά επηηεύγκαηα ηεο πεξηνρήο, κνινλόηη ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο» γεσγξαθηθά πξνζδηνξίδεη ηα επηά κεγαιύηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ην «Ηνληθαί λήζνη» ην ζύλνιν ησλ λεζηώλ ηνπ. εκεηώλσ εδώ θαη παξεπόκελνπο επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο γηα πξόζσπα, πξάγκαηα θαη γεγνλόηα, σο απνηέιεζκα ησλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ρξήζε κηαο θνηλήο ζπιινγηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηεηαθήο γιώζζαο από ηε δηνίθεζε θαη ηνπο θαηνίθνπο. «Ηόληνο Πνιηηεία» παξάιιεια κε ηελ νλνκαζία «Δπηάλεζνο Πνιηηεία», «Ηόληνο Γεξνπζία», «ηόληα ππνθείκελα» (Ionian Subjects), «ίνλεο» θαη θάπνηε «Ίσλεο» (sic) πνιίηεο, «ηνληθά» ρώκαηα, «ηνληθά» πινία, «Ηνληθή» γιώζζα θαη θάπνηε γιώζζα ησλ «Ηώλσλ» (sic), «ηνληθά δηαβαηήξηα», «ηνληθή νπδεηεξόηεηα» 15

16 («από ηνλ πόιεκν Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ»), «ηνληθά» ζπληάγκαηα ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο θαη άιια ζπλαθή επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην ιόγν γηα λα πξνζδηνξηζζνύλ νλόκαηα θαη πξάγκαηα. Ζ νλνκαζία «Δπηάλεζνο» πεξηνξίδεηαη αξρηθά γηα πνιηηεηαθή ρξήζε. Σν ειιεληθό αίζζεκα ελζηεξλίδεηαη όκσο αξγόηεξα ην πνιηηηζκηθό νηθνδόκεκα πνπ ιεθηηθά ζεκαηνδνηήζεθε σο «επηαλεζηαθό» θαη όρη σο «ηνληθό» κε ην ιεθηηθό δειαδή πεξίβιεκα κηαο νηνλεί «επηαλεζηαθόηεηαο», πνπ πξνβάιιεηαη έθηνηε έληνλα ζηνλ θύθιν ησλ ινγίσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ. Μηα όκσο νηνλεί «ηνληθόηεηα» ζύκθπηε κε ηε θπζηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο, ζα δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα, πξνζδηνξίδνληαο ηε γεσγξαθηθή ελόηεηα ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο (Ηόληα λεζηά) παξάιιεια θαη κε ηνλ όξν «Δπηάλεζα», γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί όκσο ζηνπο νπνίνπο θαηά θαλόλα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα, ππαθνύνληαο πιένλ ζε έλαλ αθξηβή γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό πνπ ζην παξειζόλ δελ είρε αθνινπζεζεί. ήκεξα, π.ρ. σο ηνπξηζηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα, πνπ απηνί, νύησο ή άιισο, είλαη εθηόο ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, δελ θξίλεηαη εθηθηό λα ζπγθαηαξηζκνύληαη ζ απηά. Σν γεγνλόο απηό θαηίζρπε ηεο θνηλήο ηζηνξηθήο νλνκαζίαο κέρξη ην έηνο Σόηε ε θνηλή πνιηηηθή ζπγθπξία παξαγλώξηδε δηαδνρηθά ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. Σελ πεξίνδν κάιηζηα ησλ «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» ε πνιηηηθή ηνπ Ναπνιένληα γηα επεθηαηηθνύο ιόγνπο είρε εληάμεη ηε Εάθπλζν θαη ηα Κύζεξα ζε κηα αθύζηθε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα πνπ ηεο δόζεθε ην όλνκα «Ννκόο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο». Δπί Οπδαθώθ επίζεο ηα Ηόληα λεζηά απνθαινύληαη ελίνηε θαη «αηγαηνπειαγίηηθα» λεζηά. Οη δύν όκσο νλνκαζίεο «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζα» πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα από ηνλ αθξηβή ή κε γεσγξαθηθό ηνπο πξνζδηνξηζκό. 16

17 Κάζε πεξίπησζε νλνκαηηζκνύ δηαζέηεη ην μερσξηζηό ηνπ λόεκα. Καη ηνπο δύν σζηόζν νλνκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο ζπληεξνύλ νη λέεο πνιηηηθέο εγεζίεο. Οη Κπζήξηνη ζήκεξα, παξαγλσξίδνληαο θάπνηε θαη από άγλνηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνύ ηνπο, εθιακβάλνπλ ηνλ, θαη απηνύο, «εμνζηξαθηζκό» ηνπο από ηνλ γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Δπηαλήζνπ, σο πξάμε πνπ ηνπο ππνβαζκίδεη έλαληη ησλ άιισλ Δπηαλεζίσλ. Καζώο όκσο από ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα απηό δε ζπκβαίλεη γηα ηηο πεξηόδνπο πνπ ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα ήηαλ, θαηά πεξίπησζε, εληαγκέλα ζηηο πνιηηηθέο ελόηεηεο ησλ δηαδνρηθώλ επξσπατθώλ θπξηαξρηώλ, νη θάηνηθνη αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη «πεξήθαλνη» πνπ ηνπο ζπγθαηαξηζκνύλ ζηελ ελόηεηα ησλ Δπηαλήζσλ, ζεκεηώλνληαο κε έπαξζε όηη ην λεζί ηνπο δε γλώξηζε ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία (απηήλ εληνύηνηο ηελ «γλώξηζε», αιιά κόλν γηα ηξία πεξίπνπ ρξόληα, , πεξίνδν πνπ θάπνηε αγλννύλ ή θαη δελ αλαθέξνληαη ζ απηήλ ηελ πεξίνδν όηαλ, αθόκε θαη ζην ζρνιείν, αλαιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο). Επιλογικά πκπεξαζκαηηθά ζα αλαθεξζώ ζε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ, πνπ δίλνπλ ην ζηίγκα απόξξηςεο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ παξαδνζηαθώλ γλσξηζκάησλ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηνπο νξγάλσζεο κε βαζκηαία πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ, ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ πνπ δηακόξθσζαλ λέεο ζπιινγηθέο ηαπηόηεηεο. Οη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, πνπ πξνάγνπλ θαη λέα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, είλαη θαζνξηζηηθέο, θαζώο θαηηζρύνπλ θαη δηαθνξνπνηνύλ ηελ πεξηνρή από άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο. Ζ νλνκαζία «Ηνληθαί λήζνη» ππήθνπζε ζηελ αλάγθε έληαμεο ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ «πξώελ βελεηηθώλ θηήζεσλ» κεηά ηελ πηώζε ηεο Πεινπνλλήζνπ 17

18 (1718 θ.ε., ζπλζήθε Passarovich) ζηνπο Οζσκαλνύο Σνύξθνπο νη κόλεο θηήζεηο πνπ είραλ απνκείλεη ζην πνιηηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ θαη δηακνξθώζεθε από ηηο επόκελεο δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο (1797 θ.ε.), ελώ ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο», επηινγή ηνπ λαπάξρνπ Οπδαθώθ ππήθνπζε ζε κηα νλνκαζία πνπ μερώξηδε γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο ηα επηά κόλνλ κεγαιύηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζ απηά θαη ηα Κύζεξα, κε ηελ πξόβιεςε θάιπςεο ηνπ θελνύ απηνύ κε ηελ πνιηηηθή εμάξηεζε θαη ππαγσγή ησλ πιεζηόρσξσλ πξνο απηά κηθξόηεξσλ λεζίδσλ ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ησλ κεγαιύηεξσλ επηά λεζηώλ. Ζ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ επηά λεζηώλ ππό κηαλ ηζρπξή θεληξηθή θπβέξλεζε ήηαλ γηα ηε ξσζηθή πνιηηηθή κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζώο ηα λεζηά απηά αμηνινγήζεθαλ γη απηήλ από ηνλ Οπδαθώθ σο λεζηά κε ηδηαίηεξε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία (πξνζδηνξίδνληαλ λα απνβνύλ πξώηνο «δνξπθόξνο» ηεο Ρσζίαο ζηε Μεζόγεην) ή όπσο δύν ρξόληα πξηλ ν απηνθξάησξ ηεο Γαιιίαο Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο εθηηκνύζε όηη ε θαηάθηεζε ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ ήηαλ γη απηόλ πην ζεκαληηθή θαη από ηελ θαηάθηεζε όιεο ηεο Βόξεηαο Ηηαιίαο. Ζ επηαλεζηαθή ηαπηόηεηα ησλ «Ηόλησλ» ζρεκαηνπνηείηαη κε ην λέν πνιηηεηαθό θαζεζηώο, πνπ εηζάγεηαη θαη δνκείηαη κε ηε δηάζηαζε κηαο ζπληαγκαηηθήο θαηνρύξσζεο ηνπ πνιηηεύκαηνο ησλ Δπηαλήζσλ. Ζ «δεκνθξαηηθή» δηαθπβέξλεζε ησλ Γάιισλ θαη ε επαθνινπζήζαζα «Δπηάλεζνο Πνιηηεία» (πξώην εκηαλεμάξηεην ειιεληθό θξάηνο, ) αλαλεώλνπλ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, θαζηζηώληαο ηα ζεκεία πνιηηηθήο αλαθνξάο γηα ηνπο Ηόληνπο, θαζώο νη λέεο απηέο πνιηηηθέο εμειίμεηο δηέζεηαλ επξεία ιατθή βάζε θαη ζηήξημε. Ζ βξαρεία πεξίνδνο ησλ «Απηνθξαηνξηθώλ Γάιισλ» επεξεάδεη ειάρηζηα ηελ πεξηνρή, ελώ ε πεξίνδνο ηεο «Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ( )» ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ πνιηηεύκαηνο κε απνηειέζκαηα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 18

19 αλάπηπμεο ζε πνιιά επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Γεκόζηα έξγα πνπ γίλνληαη ζε πνιινύο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ λεζηώλ αθήλνπλ πεξηζώξηα θαη γηα κηα παξάιιειε πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο Δπηαλήζνπ. Οη «Ηόληνη» αηζζάλνληαη όηη πνιηηηθά πξόζσπα ηεο πεξηνρήο ηνπο πνιηηεύνληαη θαη αμίαλ, πξνβαίλνληαο ζε επηινγέο πνπ ηνπο εθθξάδνπλ, ελώ ην πνιηηηζκηθό ππόζηξσκα ηνπ ηόπνπ ηνπο πξνσζείηαη από ηε λέα πνιηηηθή ζπγθπξία. Ζ παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε εληζρύνληαη. Πνιηηηθνί, άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ, ηζηνξηθνί, ιόγηνη θαη άιινη επηζηήκνλεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν δηακνλήο ηνπο αλαδεηθλύνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «επηαλεζηαθνύ πνιηηηζκνύ», ελόο πνιηηηζκνύ πνπ εθθνιάπηεηαη κε σζήζεηο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ θαη ηελ εγγελή δπλακηθή ηεο πεξηνρήο, ηα επηηεύγκαηα ηεο «δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο» επί Γάιισλ Γεκνθξαηηθώλ, ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο θαη ηεο ηδηαηηέξσο απνδνηηθήο γηα ηα Δπηάλεζα πεξηόδνπ ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο. Σν θίλεκα ηνπ Ρηδνζπαζηηζκνύ ζηα Δπηάλεζα γηα ηελ έλσζή ηνπο κε ηνλ θνξκό ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο δηεπξύλεη ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θηλεηηθόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπηαλήζνπ. Ζ «επηαλεζηαθή» ηαπηόηεηα παξακεξίδεη γη απηό κέξνο ηεο «ηνληθόηεηάο» ηεο, πνπ απηή όκσο απνδηδόηαλ πεξηζζόηεξν κε γεσγξαθηθνύο θαη πνιηηηθνύο όξνπο, αλ θαη νη δύν νλνκαζίεο ζην νπζηαζηηθό ηνπο κέξνο λνεκαηηθά ηαπηίδνληαη. Ζ ηδηόηεηα ηνπ Ηόληνπ πνιίηε («ηνληθνύ ππνθεηκέλνπ») απνδίδεηαη εκθαληηθά κε ην λόεκα ηεο γεσγξαθηθήο ζπλέρεηαο, ελώ ε ηδηόηεηα ηνπ Δπηαλήζηνπ πνιίηε λνεκαηνδνηεί επίζεο ηε ζπγθεθξηκέλε ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή κε έκθαζε πεξηζζόηεξν ζε πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο ηνπ πνιηηηθνύ θαη θνηλσληθνύ νηθνδνκήκαηνο ηεο πεξηνρήο. 19

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ

Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ, XΩΡΟ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΤΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΩΝ Αλεξία Β. Φιλίππου 1 Ελένη Ν. Μητάκου 2 1. Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΑΠΘ, MSc ΔΜΠ, email. alexiafilippou@yahoo.com 2. Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, ρνιή Αξρηηεθηφλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Έθε Ακηιήηνπ Δίλαη πιένλ γλσζηή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή Μαξία Υαηδεγηαθνπκή-Ννύηζνπ ην πεδό θαη πνηεηηθό έξγν ηνπ Οδπζζέα Διύηε ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα