Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο"

Transcript

1 Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο όπσο επίζεο, κε δηαθξηηέο δηαθνξέο, θαη ζηνπο πιεζπζκνύο πιεζηόρσξσλ πξνο απηά ηα λεζηά επεηξσηηθώλ πεξηνρώλ, πνπ αλαγλσξίδνληαλ σο επεηξσηηθά εμαξηήκαηά ηνπο, δειαδή ηνπ Βνπζξσηνύ, ηεο Πάξγαο, ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο Βόληηζαο αιιά θαη ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ, λεζηά πνπ βξίζθνληαη κεηά ηηο παξπθέο ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο πξνο λόηηα. Σν λέν πνιηηηζκηθό θαηλόκελν θπνθνξείηαη ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ην 19 ν αηώλα, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα λεζησηηθνύ ρώξνπ, κε θαηλνθαλή νλνκαηηθό πξνζδηνξηζκό («Δπηάλεζνο»), πνπ επηλνήζεθε απηήλ ηελ πεξίνδν θαη επηθξάηεζε κε βάζε ηα επηά κεγαιύηεξα λεζηά ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο. Από ηόηε ε πεξηνρή νξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ηαπηόηεηα, θέξνληαο επίζεο ηελ ηζηνξηθή νλνκαζία «Ηνληθαί Νήζνη», πνπ πξνεγείηαη ηεο νλνκαζίαο «Δπηάλεζνο» θαη πνπ νη δύν νλνκαζίεο, όπσο ζα δεισζεί θαησηέξσ, ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα δειώλνπλ θαηά πεξίπησζε θάηη ην δηαθνξεηηθό. Οη δηεξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ηαπηνηήησλ ζπλπθαίλνληαη κε κηα αλαλενύκελε ηζηνξηθόηεηα ηνπ ρώξνπ απηνύ, πνπ, κε πξσηαγσληζηέο ηελ μέλε θαη εγρώξηα δηνίθεζε θαη δεπηεξαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην βαζκηαίσλ θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ αιιαγώλ. Σα δνκηθά ην θείκελν απηό, ζπληνκεπκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πλεδξίνπ θαη ηεο έθδνζεο ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ, δελ παξαηίζεληαη βηβιηνγξαθηθέο ππνζεκεηώζεηο παξά κόλνλ ζε δύν πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ παξαζέκαηα. Απηέο ζα παξαηεζνύλ πξνζερώο θαηά ηε δεκνζίεπζε ελόο πεξηζζόηεξν εθηεηακέλνπ θεηκέλνπ. 1

2 ζηνηρεία ζπγθξόηεζεο λέσλ ηαπηνηήησλ ζηελ πεξηνρή, αλαδεηθλύνπλ λεσηεξηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηνπ Ηόληνπ, ζαιάζζηνπ θαη λεζησηηθνύ, ρώξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο θαη ζηαδηαθήο ελζσκάησζεο ζε έλα αλαλενύκελν πνιηηηθό θαη θνηλσληθό νηθνδόκεκα ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, πνπ θαζίζηαληαη επδηάθξηηα πεξίπνπ από ην έηνο 1780 θ.ε. (ύζηεξε θάζε ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ). Γηακνξθώλνπλ απηά λέεο πνιηηηζκηθέο ηαπηόηεηεο («ηνληθή» θαη «επηαλεζηαθή» ηαπηόηεηα), πνπ ζπγθξνηνύληαη από εγγελή ηνπηθά (γεσγξαθηθά), ειιεληθά-εζληθά αιιά θαη επξσπατθά ζηνηρεία θαη, σο έλα βαζκό, δηαθνξνπνηνύλ ηελ εζλνπνιηηηζκηθή ππόζηαζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο πεξηνρήο απηήο. Μέζα από κηα πνιιαπιόηεηα παξαγόλησλ πνπ ζπγθξόηεζαλ ηηο ηαπηόηεηεο απηέο, ζύκθπηεο κε έλαλ πνιηηηζκό, πνπ απνθιήζεθε «επηαλεζηαθόο», εληνπίδνληαη λέα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα αλαδεηθλύεη ε ηζηνξηθή ζπγθπξία (δπηηθέο θαη επξσπατθέο θπξηαξρίεο) θαη ε εγγελήο δπλακηθή ηνπ Ηόληνπ λεζησηηθνύ ρώξνπ. Δπηηόπηα έξεπλα, ζε ζπλδπαζκό κε πινύζηα αξρεηαθή θαη βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, αλαδεηθλύνπλ ηελ αμία θαη ηεο πξνθνξηθήο καξηπξίαο, ε νπνία επηβεβαηώλεη ηελ κέρξη ζήκεξα από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ ζπλείδεζε επηπξόζζεησλ πξνζσπηθώλ ηαπηνηήησλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη κε κηα λέα πνιηηηζκηθή ηδηνζπζηαζία θαη θπζηνγλσκία ηνπ. Ζ αίζζεζε από ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεσγξαθηθήο απηήο πεξηνρήο κε ηε γεσζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία θαη κε ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο όηη απνηππώλνληαλ ζ απηήλ λέα ραξαθηεξηζηηθά, πξνζδηνξίδεηαη θαη θαηαλνείηαη ζην πιαίζην κειέηεο θαη θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεσγξαθηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ρώξνπ κε ηηο νλνκαζίεο «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζνο». Θέησ σο ζηόρν λα αλαδεηρζνύλ γεσγξαθηθά, πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία ν ηόπνο απηόο ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθόηεηαο βαζκηαία 2

3 απηνπξνζδηνξίδεηαη κε ην ππόβαζξν ηεο λέαο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο θαη κε εθδειώζεηο απόξξηςεο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ ησλ δνκώλ ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο. Αλαδεηθλύνληαη ζπλζήθεο θαη λένη όξνη (πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο), πνπ πξνθαινύλ ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ λα απνδερζνύλ, ζηεξίμνπλ θαη πηνζεηήζνπλ επηθείκελεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Δλαιιαζζόκελεο θνπιηνύξεο ζέηνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ πεξηνρή, δηαθνξνπνηώληαο ην παξειζόλ (παιαηό θαζεζηώο) κε ζηνηρεία ηεο λεσηεξηθόηεηαο, πνπ απνηππώλνληαη θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ζε λένπο ζεζκνύο, ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ. Γη απηό πξνβαίλσ θαησηέξσ ζε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο, αλαδεηθλύνληαο ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη θαη δηακνξθώλνπλ ηε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα ηνπ «ηόληνπ θαη «επηαλήζηνπ» πνιίηε. Το σπόβαθρο της επερτόμενης νεωτερικότητας Σα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ (κε ηελ νλνκαζία, γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαθεξόκαζηε, «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζνο») είλαη ε πεξηνρή πνπ, θαζώο βξέζεθε δηαδνρηθά ππό ελαιιαζζόκελεο δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο ζ απηήλ, αλέδεημε πηπρέο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο νξγάλσζεο, πνπ ηεο δηακόξθσζαλ λέα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Σα γλσξίζκαηα απηά ηελ δηαθνξνπνηνύλ από άιια γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, εγραξάζζνληαο ζηε ζθέςε θαη ζην ζπλαίζζεκα ησλ θαηνίθσλ ηνπο θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξνηνύλ, παγηώλνπλ θαη αλαδεηθλύνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν από ην παξειζόλ κείγκα πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ. Σν λέν θαηλόκελν αθνινύζεζε ηελ 3

4 εμειηθηηθή πνξεία αιιεινδηάδνρσλ δηεξγαζηώλ, νη νπνίεο θαη ην αλέδεημαλ ζηελ πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, ε πεξίνδνο ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο δεκηνύξγεζε θαη παγίσζε κέρξη ην έηνο 1797 πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ κε ζπλέπεηα λα δηακνξθσζνύλ λέα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο ηαπηόηεηαο. Ηζηνξηθά, ηα λέα απηά δεδνκέλα απνδόζεθαλ ζην γεγνλόο ηεο επί καθξόλ ρξόλνλ ζύλδεζεο ηεο πεξηνρήο κε ηε Γύζε (δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο ζ απηήλ). Σε ζπγθπξία απηήλ νη ηζηνξηνγξάθνη ηνπ 19 νπ αηώλα πξνζεγγίδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηελ άιιε λεζησηηθή θαη επεηξσηηθή Διιάδα πνπ «ηνπξθνθξαηείηαη». Δλώ σζηόζν επηρεηξνύλ λα επηζεκάλνπλ θαη λα αλαθεξζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ζηελ θνηλσλία ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ από ηα δεδνκέλα κηαο ιίαλ επαρζνύο μέλεο θπξηαξρίαο θαηά ηελ πεξίνδν απηήλ, ζηελ νπνία εγραξάρζεθαλ θενπδαιηθνύ θαη άιινπ ηύπνπ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, εληνύηνηο κηα αόξηζηε από ηνπο ίδηνπο θαη κε ρσξίο ηεθκεξησηηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνξηθήο έξεπλαο αλαγλώξηζε αλώηεξσλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο Γύζεο έλαληη ηεο Αλαηνιήο απνδίδεη πιενλεθηηθή ζέζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο απηήο έλαληη ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ, πνπ ηεινύζαλ ππό νζσκαληθή θπξηαξρία. Γηακνξθώλεηαη κηα παξάδνζε ξεηνξηθήο κε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηελ πνιηηηζκηθή αλσηεξόηεηα ηνπ «ηόληνπ» (κεηγλ. «επηαλεζηαθνύ») πνιηηηζκνύ, αληίιεςε πνπ θιεξνλνκείηαη ζηηο επόκελεο γεληέο. ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο θαη ζηα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα, ζηε ινγνηερλία, ζηε δηδαζθαιία θαη δηαρξνληθά ζηελ θνηλή γλώκε πξνβάιιεηαη ε πνιηηηζκηθή δηαθνξά κεηαμύ δπηηθνθξαηνύκελνπ θαη ηνπξθνθξαηνύκελνπ (νζσκαλνθξαηνύκελνπ) ειιεληθνύ ρώξνπ. Πξνβάιιεηαη έθδεια κηα αίζζεζε ζηνπο «Ηόληνπο» γηα δήζελ πνιηηηζκηθή πζηέξεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ηνπξθνθξαηνύκελσλ πεξηνρώλ, ιόγσ απαγνξεπηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πιεζπζκώλ πνπ 4

5 ηεινύζαλ ππό νζσκαληθή θπξηαξρία. Σν ίδην όκσο θαηαινγίδεηαη θαη γηα ηνπο πιεζπζκνύο ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ, πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν ηεινύζαλ ππό βελεηηθή θπξηαξρία. Καιιηεξγνύληαη ζηηο ζπλεηδήζεηο όρη κόλνλ ησλ «ηόλησλ» αιιά θαη ησλ άιισλ Διιήλσλ όπσο θαη ζηνπο Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο θαη ζηνπο μέλνπο πεξηεγεηέο, κε πνιιέο αληηθάζεηο θαη αζαθείο δηαηππώζεηο, εληππώζεηο πεξί ηεο αλσηεξόηεηαο ηνπ πνιηηηζκηθνύ βάζξνπ απηήο ηεο πεξηνρήο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ, πνπ είραλ ηελ ηύρε λα ηεινύλ ππό δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο. Σν επηρείξεκα είλαη ζρεκαηηθό θαη ππεξαπινπζηεπηηθό. Αλαδύεηαη από ην ηδενιόγεκα ζηελ πην απινπζηεπηηθή ηνπ κνξθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. Νενέιιελεο δηαθσηηζηέο, πνπ ην είραλ αλαδείμεη, είραλ παξάιιεια πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζε απηό ην εξώηεκα, κε ην λα δίλνπλ όκσο απαληήζεηο, ζρεηίδνληάο ην κε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο επξηζθόκελεο γεσγξαθηθά κεηαμύ «Αλαηνιήο θαη Γύζεο». ρνιηάδσ σζηόζν γηαηί νη αληηθάζεηο ζηα επηρεηξήκαηα ηζηνξηνγξάθσλ, ινγίσλ, ινγνηερλώλ, πνιηηηθώλ, μέλσλ πεξηεγεηώλ θαη ειιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο είλαη εκθαλείο. Σα «δεηλά», θαη απηνύο, ησλ θαηνίθσλ από ην «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθό θαζεζηώο», όπσο νη λεζηώηεο ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα επηθξηηηθά γη απηό αλαθέξνληαη, ήηαλ πνιιά θαη δπζβάζηαθηα. Οη αληηιήςεηο γηα ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ δηαηππώζεθαλ θαη εκπεδώζεθαλ ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθόηεηαο κε θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, πνπ ζηαδηαθά επήιζαλ ζηελ πεξηνρή από ηελ επνρή ησλ «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» θαη ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» (1797 θ.ε.) θαη είραλ εθθνιαθζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Βέβαηα ε καθξά πεξίνδνο ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο, πνπ ιήγεη ην έηνο 1797 θξίλεηαη σο ζθνηαδηζηηθή όπσο όκσο αληίζηνηρα θαη ε πεξίνδνο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηνλ άιιν ειιεληθό ρώξν. Ζ 5

6 θνηλή όκσο απηή δηαπίζησζε απνξξνθάηαη από ηελ θηλεηηθόηεηα πνπ επέξρεηαη ζηελ πεξηνρή από ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα (πεξίνδνο «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» θαη «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο»), κηα θηλεηηθόηεηα (θνηλσληθή, πλεπκαηηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή) πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν όκσο εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ επξύηεξν ειιεληθό ρώξν (πεξίνδνο λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ θαη Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο). ηε κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν από ην «παιαηό θαζεζηώο» ζηηο απαξρέο ηεο λεσηεξηθόηεηαο εληνπίδνληαη γεληθά νη δηεξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ εζλνηνπηθώλ ηαπηνηήησλ. Γηα ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ ε πεξάησζε ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο είλαη δπλαηόλ λα νξηζζεί κεηαμύ ηεο πεξηόδνπ ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο (θαηάιπζε βελεηηθήο θπξηαξρίαο, 1797) θαη ησλ αξρώλ ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζε απηά (1809/1815). Από ηε δεύηεξε κάιηζηα θάζε ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ (1803 θ.ε.) δηαθαίλνληαη επθξηλέζηεξα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ παιαηά ηάμε πξαγκάησλ από ηηο λέεο κνξθέο πνιηηηθήο δηνίθεζεο πνπ επηβάιινληαη. Παξαηεξνύκε σζηόζν όηη ππό ηηο λέεο απηέο ζπλζήθεο είραλ θηλεζεί από εγεηηθά ζηξώκαηα ηνπ ζπληεξεηηθνύ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο δηαδηθαζίεο επαλαθνξάο ζε κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο. Πξάγκαηη έλα κέξνο από ηα ζεζκηθά ζηνηρεία, πνπ είραλ ζεακαηηθά θαηαιπζεί κε ηελ άθημε ησλ Γάιισλ ζηα Ηόληα λεζηά, επαλέξρνληαη, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ είλαη εθηθηή ε δηάθξηζε, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, κηαο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο κεηαμύ ηνπ παιαηνύ θαη ηνπ λένπ θαζεζηώηνο. Ο εζλνηνπηθόο ραξαθηήξαο ησλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ θαη ε αίζζεζε πνπ έρνπλ νη πιεζπζκνί ηνπο γη απηέο είλαη γεληθά έθδεινο, αλεμάξηεηα από ην εάλ απηόο δηαζέηεη ίδηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ζηνλ θάζε ηόπν ρσξηζηά, επεηξσηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Θεζζαιία, Ήπεηξνο, ηεξεά Διιάδα, Μαθεδνλία, Θξάθε) ή λεζησηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Εάθπλζνο, Χίνο, Μπηηιήλε, ύξνο, Κύζεξα θ.ά.). Ζ 6

7 αίζζεζε πνπ έρνπλ, π.ρ., νη θάηνηθνη ηεο Εαθύλζνπ γηα ην γεσγξαθηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπο πξνζδηνξηζκό είλαη όηη είλαη «Εαληηώηεο» θαη κε απηόλ απηνπξνζδηνξίδνληαη, κνινλόηη ε επξύηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία ην Zante αλήθεη είλαη ην «Ηόλην πέιαγνο», πνπ παξαδίδεηαη, κε κηα επξύηεξε γεσγξαθηθή ηαύηηζε, από ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο. Σν πεξηερόκελν σζηόζν από κηα αθνκνησκέλε αίζζεζε ηεο έλλνηαο «Ρσκηόο» είλαη ξηδσκέλν ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ, όκσο ε εζλνηνπηθή δηάζηαζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ θαηνίθσλ ησλ επηκέξνπο επεηξσηηθώλ θαη λεζησηηθώλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ ή ηεο Γηαζπνξάο πξνεγείηαη ζε επηκέξνπο θαζεκεξηλέο ηνπηθέο αλαθνξέο. ηνλ θαζεκεξηλό ιόγν ε εζλνηνπηθή δηάζηαζε δελ πξνεγείηαη όπσο, π.ρ., ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ «Ρσκηώλ» από δηαθνξεηηθέο ειιεληθέο πεξηνρέο θαη «μέλσλ» (αιινδαπώλ) ή νζάθηο δελ θαζίζηαην δπλαηόλ λα εμαθξηβώλεηαη, π.ρ., από ηηο αξρέο ηνπ ηόπνπ ε ηνπηθή πξνέιεπζε πξνζώπσλ από άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο ή από ηε Γηαζπνξά. Μηα από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλεηαη αλάινγε αλαθνξά είλαη όηαλ θαηαγξάθνληαη, π.ρ., ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα ησλ ιηκεληθώλ αξρώλ κεηαθηλνύληαη «Ρσκηνί» ζε κηα πεξηνρή από άιιε. Ζ θξαζηηθή δηαηύπσζε ζηηο θαηαγξαθέο π.ρ. είλαη: «Πέξαζαλ ηελ ζήκεξνλ πέληε ξσκηνί θαη δύν μέλνη», ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη κόλνλ «ξσκηνί», ελδεηθηηθή θξαζηηθή δηαηύπσζε έρεη σο εμήο: «Καηέθζαζαλ ηελ ζήκεξνλ ηξεηο Εαληηώηεο, δπν Κνξθηάηεο, ηξεηο Κξεηηθνί θαη πέληε ξσκηνί» πξνθαλώο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο δελ είρε πξνζδηνξηζηεί ε ηνπηθή πξνέιεπζε, επεηδή δε δηέζεηαλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Από θείκελα ηδησηηθήο αιιεινγξαθίαο, ρξνλνγξάθσλ, πεξηεγεηώλ θαη ηεο μέλεο δηνίθεζεο πηζηνπνηείηαη επξύηαηα απηό. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα ηνπ «Ηόληνπ» ή «Δπηαλήζηνπ» πνιίηε εθθνιάπηεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν (ζηξνθή 18 νπ πξνο 19 ν αηώλα). Όζηεξα, γηα 7

8 πξώηε θνξά νη θάηνηθνη ησλ λεζηώλ, πξνζθσλνύληαη από ηηο γαιιηθέο αξρέο, π.ρ. σο «πνιίηεο» ησλ Κπζήξσλ, ηεο Εαθύλζνπ, ηεο Κεθαινληάο θ.θ. Ζ δηαθνξά κε ην παξειζόλ αλαθαίλεηαη από ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία παγηώλνληαη λένη γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί. Απηνί ζεκαηνδνηνύλ πεξηζζόηεξν πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο, επηθαιύπηνληαο πιένλ ηνλ επξύηεξν λεζησηηθό ρώξν ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο κε ηε ζπιινγηθή αλαθνξά κηαο απηόλνκεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο κε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά («Ηνληθαί λήζνη» - «Δπηάλεζνο»). Δίλαη θπξίσο ε πεξίνδνο κηαο πνιηηηζκηθήο ζηξνθήο πξνο ην λεσηεξηθό πνπ ζπληειείηαη ζηελ θακπή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα. Ζ ζπγθπξία ηεο αιιαγήο εληζρύεηαη, όηαλ θαηαθηνύλ ηα λεζηά νη «Γεκνθξαηηθνί Γάιινη» ( ) θαη ηδξύεηαη ζηε ζπλέρεηα ε δηάδνρνο απηώλ «Δπηάλεζνο Πνιηηεία». Μπνξνύκε δειαδή λα αλαθεξόκαζηε ζε έδαθνο πνπ ζπγθξνηήζεθε από ελδνγελή θαη εμσγελή (επξσπατθά) ραξαθηεξηζηηθά, ζηήξημε θαη επηθξόηεζε πνιηηηθέο κε λένπο ζεζκνύο θαη κε άιιν θνηλσληθό πξνβιεκαηηζκό. «Ιονική», «επτανησιακή» ταστότητα και «επτανησιακός πολιτισμός» Σα δνκηθά πιηθά ηνπ βελεηηθνύ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ηνπο ζεζκνύο, πνπ απηό αλέδεημε, θινλίδνληαη ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα. Ζ θαηάιεςε ησλ λεζηώλ από ηνπο Γάιινπο δίλεη ηε ραξηζηηθή βνιή. Ζ πξνεηνηκαζία κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ γηα θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο είλαη πξόδειε. Ο ρξόλνο πνπ απηέο ζπληεινύληαη απνθηά, κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ηζηνξηθή δηάζηαζε. Έλαο νηνλεί «επηαλεζηαθόο» πνιηηηζκόο, όπσο απνθιήζεθε, δε ζα κπνξνύζε λα ιάβεη απηήλ ηελ πξνζσλπκία ρσξίο ηε βαξύηεηα ηεο αιιαγήο, πνπ ζπληειείηαη ζην πιαίζην απηνύ ηνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ ρξόλνπ. Οη αιιαγέο ζ απηήλ ηελ θξίζηκε θακπή ηνπ ρξόλνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζθέςε ηνπ εγρώξηνπ πιεζπζκνύ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ γηα ηε δσή, ηνλ άλζξσπν, ηελ θξαηηθή πξόλνηα θαη ηε 8

9 δηνίθεζε. πλεηδεηνπνηείηαη ε δηαθνξά κε ην παξειζόλ, ην νπνίν ζπλδένπλ κε ην «ζθόηνο» ηε «δνπιεία» θαη ηελ απξαμία ηνπ ιανύ (θησρνύ πόπνινπ), ζην πιαίζην, όπσο νκνινγνύλ, κηαο κνξθήο καθξνρξόληαο ηύθισζεο ηνπ αλζξσπίλνπ πλεύκαηνο από ηα δεζκά κηαο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο πνπ ηνπο δηαηεξνύζε ζην «ζθόηνο» θαη ζηελ «ακάζεηα» θαη κηαο επαρζνύο ζπλδηνίθεζεο ησλ μέλσλ αξρώλ κε ηελ ηνπηθή «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθή» νιηγαξρία. Ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ έρνπλ εηζρσξήζεη ζηηο ζπλεηδήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ θαη απηέο δπκώλνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο (ύζηεξε βελεηηθή πεξίνδν 18 ν αηώλα). Ζ δηαθίλεζε ησλ επξσπατθώλ ηδεώλ ζηνλ επξύηεξν ειιεληθό ρώξν θέξεη νπσζδήπνηε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. κσο απηή ζην ρώξν ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ κε ηνλ εξρνκό ησλ Γάιισλ (1797), πνπ γίλεηαη θαη αξρήλ ελζνπζησδώο απνδεθηόο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηάιπζε ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο, δξα γη απηό ακεζόηεξα θαη απνθηά ζπιινγηθή ηαπηόηεηα. Με ζεκείν αλαθνξάο ηε δξάζε ησλ γαιιηθώλ πξνμελείσλ θαη ππνπξνμελείσλ πνπ είλαη ηδξπκέλα ζηα λεζηά, γάιινη πξάθηνξεο δηαθηλνύληαη κεηά ην 1789, επηηειώληαο πξνπαγαλδηζηηθό έξγν. Πξνζεγγίδνπλ εγεηηθά πξόζσπα κε πνιηηηθή επηξξνή ζην πξννδεπηηθό ζώκα ηεο θάζε θνηλσλίαο ησλ λεζηώλ όπσο θαη πξόζσπα ηεο δηαλόεζεο, επηρεηξώληαο ηε δηάδνζε ησλ γαιιηθώλ ηδεώλ θαη ηνλ ππεξηνληζκό ηνπ γαιιηθνύ εθζηξαηεπηηθνύ εγρεηξήκαηνο ζηελ Δπξώπε. Ζ ζηηγκή είλαη απνθαζηζηηθή. Σν πνιηηηθό εγρείξεκα ηεο δεκηνπξγίαο εληππώζεσλ πιήξνπο αλαηξνπήο ηνπ παιαηνύ «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθνύ θαζεζηώηνο», όπσο επηθξηηηθά ην απνθαινύζαλ ηελ πεξίνδν απηήλ νη λεζηώηεο, ζπλαληά πξόζθνξν έδαθνο. Ζ ζύγρπζε όκσο πνπ πξνθαιείηαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό ζώκα είλαη έθδειε, θαζώο απηή πξνβάιιεη κε αλαμηόπηζηεο, θαηά ηνπο 9

10 θαηνίθνπο, πνιηηηθέο πξαθηηθέο ησλ γαιιηθώλ δηνηθήζεσλ. Δληόπηνη, επηδέμηνη εθθξαζηέο ησλ γαιιηθώλ θεξπγκάησλ θαη κηκεηέο ησλ πξνπαγαλδηζηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ γαιιηθώλ αξρώλ θαη ησλ πξαθηόξσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή νηθεηνπνηνύληαη πξαθηηθέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, παξαζύξνληαο επξέα θνηλσληθά ζηξώκαηα, ζε επαλαζηαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο κε επηθξηηηθέο αλαθνξέο ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ θαζεζηώηνο. Παξαζπξκέλνη επίζεο από ηηο γαιιηθέο δηνηθήζεηο ησλ λεζηώλ, πνπ νηθεηνπνηνύληαη ην λόεκα ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο, πξνάγνπλ κε ππεξβνιέο ηνλ ειιεληθό εζληζκό. ε ηνπηθό επίπεδν θαίλεηαη λα αλαδύνληαη λέεο ζπλεηδήζεηο πνπ επειπηζηνύλ ζηε δεκηνπξγία ελόο θαηλνύξηνπ θόζκνπ, κηαο «επηπρηζκέλεο θαηάζηαζεο», πνπ θαηά ην παξειζόλ νκνινγνύζαλ όηη ην «αξηζηνθξαηηθό θαζεζηώο» ηελ απέηξεπε. κσο ν ζπλδπαζκόο εγγελνύο δπλακηθήο θαη μέλσλ επηξξνώλ πνπ ακεζόηεξα ηελ πεξίνδν απηήλ δξνπλ ζηελ πεξηνρή, επεξεάδνπλ ην αμηνινγηθό πεξηερόκελν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ζεκαζία δειαδή πνπ απνδίδεηαη ηελ πεξίνδν απηήλ ζηνπο όξνπο παηξίδα θαη Διιάδα, όξνη πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηερόκελν ηεο ειιεληθήο εζληθήο ειεπζεξίαο θαη ηηο αξεηέο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, είλαη απιώο ιίγν πνιύ ζπγθξίζηκε κε ό,ηη πξνζδηόξηδε κε ηνπο όξνπο «έζλνο» θαη patrie ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ε πνιηηηθή ζεσξία ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Οκηιεηήο ηελ εκέξα ύςσζεο ηνπ δέλδξνπ ηεο ειεπζεξίαο ζηα Κύζεξα δηεξσηάηαη κε έκθαζε: «[ ] Ηκπνξνύκελ, λαη εκπνξνύκελ λα ηδνύκελ αλάκεζόλ καο, θζάλεη λα αθήζσκελ ηα θαθά, νπνύ καο έρνπλ θπξηεπκέλνπο, θαη νπνύ καο εθαηάζηεζαλ ακειείο εηο ην θαιόλ, δπλάζηαο, θαη αθνινύζσο κηζεηνύο θαη εκπνξνύκελ ιέγσ λα ηδνύκελ λα θπηξώζνπλ θαη θνληά εηο εκάο κε ηνλ θαηξόλ, θαη κε ηελ επίζθεςηλ ηεο θξαηαηνηάηεο δηαπζεληεύζεώο καο, θαη κηιηηάδαη, θαη αξηζηείδαη, θαη ζεκηζηνθιείο, θαη θίκσλεο, θαη σζάλ εθείλνπο όινπο ηνπο πεξηβόεηνπο άλδξαο άιινη παξόκνηνη θαη από εκάο, θαη 10

11 πώο; δελ ήζαλ ηάρα θαη εθείλνη γελλεκέλνη εηο ηελ ειιάδα; αιι ε θαιή αλαηξνθή, αιι ε δηθαηνζύλε, αιι ε αξεηή, αιι ν δήινο εηο ηελ παηξίδα ηνπο έθακαλ λα αθαληζζνύλ όια εθείλα ηα πνιπάξηζκα ζηξαηεύκαηα ησλ πεξζώλ, θαη λα θζάζε ε ειιάδα εηο ηνλ πςειόηεξνλ βαζκόλ ηεο δόμεο, νπνύ εκπνξνύζε λα δνζή [ ]» 1. Σν παξάζεκα απηό καδί κε άιια ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα, πνπ ζα επηιέμνπκε, δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο αιιαγήο. Ζ κειέηε πεξαηηέξσ ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο εζληθήο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή θαη αλαγθαία πεγή γηα ηε δηαιεύθαλζε δεηεκάησλ ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Όζηεξα, ε εμέηαζε ηεο εγγελνύο θνηλσληθήο θαη εζληθήο δπλακηθήο ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ γεληθόηεξα είλαη δπλαηόλ λα απνδεηρζεί απνθαζηζηηθόο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ηνπ ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη απηήλ ηελ πεξίνδν. Μνλόπιεπξεο θαη κνλνζήκαληεο αλαθνξέο ζε μέλεο κε θαζνξηζηηθό ραξαθηήξα επηδξάζεηο ζηνλ ειιεληθό ρώξν ζπκβάιινπλ ζηελ ππνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εγρσξίσλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ. Αλαθνξηθά κε ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ ιόγηα θαη πνιηηηθά θείκελα ηεο επνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζσδόκελεο αξρεηαθέο θαη άιιεο πεγέο θαη καξηπξίεο γύξσ από ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζληθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θαηνίθσλ ζπκβάιινπλ ζηελ απνθάιπςε κεγάινπ κέξνπο ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Δίλαη, άιισζηε, πνιύ θπζηθό νη δηαθηλνύκελεο ηδέεο λα εληζρύνπλ ίδηεο θνηλσληθέο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο, θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη γεληθά ζηνλ επξσπατθό ρώξν, όπνπ ε εζληθή θαηά πεξίπησζε ηδηαηηεξόηεηα, σο πξνο ην πλεπκαηηθό θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνύ, έρεη γεληθά επηζεκαλζεί. Οη θνηλσλίεο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ δξνκνινγνύλ κηα λέα πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπο. Γηακνξθώλνπλ από ηελ πεξίνδν απηήλ 1 Γ. Ν. Λενληζίλεο, Ζεηήκαηα λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη εθπαίδεπζεο, Κεληξ. δηάζεζε εθδ. «Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ» Α. Καξδακίηζα, Αζήλα , ζ

12 (1797 θ.ε.) θαη ηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ηνπ «Ηόληνπ» πνιίηε. Παξά ηελ επαλαθνξά ζε νξηζκέλνπ ηύπνπ παιαηέο κνξθέο δηνίθεζεο θαη θνηλσληθώλ δνκώλ, ν αλαλεσηηθόο ραξαθηήξαο είλαη εκθαλήο. Μεκνλσκέλεο αιιά θπξίσο ζπιινγηθέο θσλέο ην επηβεβαηώλνπλ θαζεκεξηλά, νξίδνληαο ηε δηαρσξηζηηθή ηνκή. Σν εγρείξεκα εδξαηώλεηαη ζε πνιηηηθή βάζε. Ζ ίδξπζε ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» (ή «Ηνλίνπ Πνιηηείαο») απνβαίλεη θαζνξηζηηθή, θαζώο λέα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο δηακνξθώλνληαη, θπξίσο θαηά ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αηώλεο ηεο μέλεο θπξηαξρίαο (18 νο -19 νο αη.) θαη ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο» αλάγεηαη ζηηο αξρέο ηεο πεξηόδνπ ηεο «Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο» επί ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο (Γηνίθεζε ξώζνπ λαπάξρνπ Θεόδσξνπ Θενδώξνβηηο Οπζαθώθ). Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο νξίδνπλ όκσο ηε λέα πνξεία ζε πνιινύο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο. ηελ «ηνληθή» αηκόζθαηξα πιαλάηαη ε αίζζεζε όηη ν Οπδαθώθ ζπγθξνηνύζε κηαλ πιήξσο αλεμάξηεηε δεκνθξαηία κε ηελ πξνζηαζία ηεο Ρσζίαο κε βάζε θαη ηε ζπκκαρία ηεο κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηελ πεξίνδν κάιηζηα πνπ ν εγρώξηνο πιεζπζκόο ηνλ ππνδερόηαλ σο «ζσηήξα» θαη απειεπζεξσηή από ηνπο κηζεηνύο πιένλ γηα ηνπο λεζησηηθνύο πιεζπζκνύο Γάιινπο. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθό απόζπαζκα ηνπηθνύ ινγίνπ ησλ Κπζήξσλ από πνιηηηθό ηνπ ιόγν πνπ εθθσλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 1797 ζηα Κύζεξα θαηά ηελ παλεγπξηθή ύςσζε ηνπ «Γέλδξνπ ηεο Διεπζεξίαο» ζηελ πιαηεία ηνπ Δζηαπξσκέλνπ Χξηζηνύ ηεο Χώξαο (πξσηεύνπζαο) κε πξσηνζηαηνύζεο ηηο γαιιηθέο αξρέο, πνπ ελζνπζησδώο κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ απνδέρεηαη: «[ ] Πεξηηηόλ είλαη λα αλαθέξσ εδώ ηνπο νξηζκνύο, νπνύ έδσζαλ νη κεηαθπζηθνί εηο ηνλ όξνλ ηεο ειεπζεξίαο, ηνπηέζηηλ: ηεο ειεπζεξίαο εηο ην ζέιεηλ, θαη ηεο ειεπζεξίαο εηο ην πξάηηεηλ, νπνύ ηελ κίαλ νλνκάδνπζηλ απόιπηνλ εμ αλάγθεο, θαη ηελ άιιελ απόιπηνλ εθ ζηελνρσξίαο. Απηά όια ηα 12

13 παξαηξέρσ, θαη ιέγσ κόλνλ, πσο ε εδηθή καο ειεπζεξία είλαη εθείλν, κε ην νπνίνλ εκπνξεί ν θαζέλαο πνιίηεο λα έρε θαη λα ραίξεηαη ειεπζέξσο αδηάζεηζηνλ ηελ ζξεζθείαλ ηνπ, απείξαθηνλ ηελ ηηκήλ ηεο θακειίαο ηνπ, θαη αλελόριεηνλ ηελ εμνπζίαλ ηνπ εηο ηα ππνζηαηηθά ηνπ, θαη εηο θάζε άιιελ ηνπ πεξηνπζίαλ, νπνύ ε εδηαδέρζε λνκίκσο από θιεξνλνκίαλ ή απόθηεζε δηθαίσο κε ηνπο θόπνπο ηνπ ν ίδηνο, θαη ηνύην πάιη έηζη ην δηνξίδνπζηλ νη λόκνη ηεο νξζήο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο» 2. Σν ελνπνηεηηθό πνιηηηθό ζρήκα θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ηεο θνηλσλίαο ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» εληζρύνπλ πνηθίια πνιηηηθά θαη θνηλσληθά γεγνλόηα, ζηα νπνία κε ζπληνκία ζα αλαθεξζώ γηα λα δεηρζνύλ νη πνιηηηθέο δνκέο ηεο «ηνληθήο» πνιηηείαο κε ηνλ «επηαλεζηαθό» ηεο πνιηηηζκό. Ζ καδηθή επαλαζηαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ είλαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πεξηόδνπ πνπ εμεηάδεηαη ( πεξίπνπ). Έρεη ζην ελεξγεηηθό ηεο ην αζηηθναγξνηηθό θίλεκα ηνπ έηνπο 1780 ζηα Κύζεξα, πνπ ζεσξείηαη σο ην πξναλάθξνπζκα ηεο ζύγθξνπζεο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ην 19 ν αηώλα ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, ηε γεληθή ζηε ζπλέρεηα θηλεηνπνίεζε ηεο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ κε ηελ επθαηξία ηεο παξνπζίαο ζ απηά ησλ «Γάιισλ Γεκνθξαηηθώλ» ( ), ην αζηηθναγξνηηθό θίλεκα ησλ Κπζήξσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο πνπ δηαξθεί δύν ρξόληα ( ) θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξνζσξηλή αλαηξνπή ησλ δνκώλ ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο (Καηαζηαηηθόο Χάξηεο ηεο Πνιηηηθήο Γηνηθήζεσο ησλ Κπζήξσλ), ηηο επαλαζηάζεηο ηεο Κεθαινληάο ( ), ηελ θίλεζε ησλ αζηώλ ηεο Κέξθπξαο [ύληαγκα ηεο Δληίκνπ Αληηπξνζσπείαο ηεο πόιεσο, ησλ πξναζηείσλ θαη ησλ ρσξίσλ ηεο Κέξθπξαο (Onoranda deputazione delle Cita, Borghi e ville di Corfu)], πνπ απνζθνπνύζε ζηελ απεκπόιεζε ησλ παξαδνζηαθώλ δνκώλ ηνπ παξειζόληνο, ην αγξνηηθό θίλεκα ηνπ 2 ην ίδην, ό.π., ζ

14 έηνπο 1812 ζηα Κύζεξα, ην ξηδνζπαζηηθό θίλεκα ησλ Δπηαλεζίσλ γηα ηελ έλσζε ησλ λεζηώλ ηνπο κε ηνλ θνξκό ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Ζ δπλακηθή απηή ηνπ επαλαζηαηηθνύ θαηλνκέλνπ είρε σο θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή εθείλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ επηαλεζηαθνύ πιεζπζκνύ πνπ νδήγεζε ζηελ απόθαζε ίδξπζεο ηνπ πξώηνπ εκηαλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο ( ) θαη πινπνηήζεθε κε ηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ην έηνο Καηά ηε γαιιηθή, εμάιινπ, πεξίνδν θαη ηελ πεξίνδν ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο ( ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεζκηθέο αιιαγέο ζην θνηλσληθό θαη ην πνιηηηθό ζηεξέσκα ηεο επηαλεζηαθήο θνηλσλίαο. Ζ πξαγκαηηθόηεηα απηή είρε σο ζπλέρεηα ηνλ αγώλα θαη ηελ πνιιαπιή ζπκκεηνρή ηνπ επηαλεζηαθνύ πιεζπζκνύ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ( ), ζπκκεηνρή πνπ ήηαλ ηαπηόρξνλα θαη δηακαξηπξία απέλαληη ζηελ μέλε δηνίθεζε θαη ην θαζεζηώο ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζηα Δπηάλεζα. Κύξην, ηέινο, γλώξηζκα ηεο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θνηλσληθήο θαη εζληθήο, πνπ εληάζζεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαη πεξηιακβάλεηαη πεξίπνπ ζηα όξηα ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζηα Δπηάλεζα ( ), είλαη όηη ην εζληθό δήηεκα ηεο Δπηαλήζνπ ζπκπνξεύεηαη ηώξα κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ. Ζ ππόζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο (πνιιαπιή ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε) θαη νη αγώλεο ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ κε ηνλ θνξκό ηνπ απειεπζεξσκέλνπ ηκήκαηνο ηεο θεληξηθήο θαη ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο (Ρηδνζπαζηηθό Κίλεκα) ηαπηίδνληαη κε ην αίηεκα γηα θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε θαη ηελ πάιε ησλ επξύηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ ελαληίνλ ηεο μέλεο θπξηαξρίαο θαη ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. Γη απηό ν αγώλαο ησλ επξύηεξσλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη πάιε γηα βαζηέο θνηλσληθέο αιιαγέο κε ηελ νπνία πξόβαιιαλ 14

15 πξνζδνθίεο λα ζπλδπαζζνύλ κε ηελ επίιπζε ησλ εζληθώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ηεο Δπηαλήζνπ. Σν θαζεζηώο ηεο μέλεο θπξηαξρίαο γλσξίδεη βαζηά θξίζε, ε αγξνηηθή θηλεηνπνίεζε ιακβάλεη κεγαιύηεξε δηάζηαζε, ελώ ε εζληθή ζπλείδεζε, ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο επνρήο θαη κε ξόιν απνθαζηζηηθνύ ηζηνξηθνύ παξάγνληα, δξα ζπλδπαζηηθά θαη κε ην ζύλνιν ησλ πξννδεπηηθώλ δπλάκεσλ ελαληίνλ ηεο παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ θαη κε νξίδνληεο ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηνπ Διιεληζκνύ θαη ηελ πίζηε ηνπ ζηηο θηιειεύζεξεο ηδέεο ηεο επνρήο. Απηήλ ηελ πεξίνδν δηακόξθσζεο ζπιινγηθήο κλήκεο γηα ηα γεγνλόηα πνπ ζπγθινλίδνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη πνπ ην έλα, σο αιπζίδα εμειίμεσλ, επηθάζεηαη πάλσ ζην άιιν γελλώληαη θαη νη ζπιινγηθέο, κε πνιηηηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν νλνκαζίεο: «Ηνληθαί λήζνη» κε δηάζηαζε πεξηζζόηεξν γεσγξαθηθή θαη πνιηηηθή θαη «Δπηάλεζνο» κε έκθαζε όκσο πεξηζζόηεξν ζην πνιηηηθό θαη πνιηηηζκηθό βάξνο ηεο έλλνηαο ηνπ όξνπ. Σελ ηειεπηαία νλνκαζία επηιέγνπλ έλαληη ηεο νλνκαζίαο «Ηνληθαί λήζνη» θαηεμνρήλ ηζηνξηθνί, ιόγηνη θαη άιινη επηζηήκνλεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό ηα πνιηηηζηηθά επηηεύγκαηα ηεο πεξηνρήο, κνινλόηη ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο» γεσγξαθηθά πξνζδηνξίδεη ηα επηά κεγαιύηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ην «Ηνληθαί λήζνη» ην ζύλνιν ησλ λεζηώλ ηνπ. εκεηώλσ εδώ θαη παξεπόκελνπο επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο γηα πξόζσπα, πξάγκαηα θαη γεγνλόηα, σο απνηέιεζκα ησλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ρξήζε κηαο θνηλήο ζπιινγηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηεηαθήο γιώζζαο από ηε δηνίθεζε θαη ηνπο θαηνίθνπο. «Ηόληνο Πνιηηεία» παξάιιεια κε ηελ νλνκαζία «Δπηάλεζνο Πνιηηεία», «Ηόληνο Γεξνπζία», «ηόληα ππνθείκελα» (Ionian Subjects), «ίνλεο» θαη θάπνηε «Ίσλεο» (sic) πνιίηεο, «ηνληθά» ρώκαηα, «ηνληθά» πινία, «Ηνληθή» γιώζζα θαη θάπνηε γιώζζα ησλ «Ηώλσλ» (sic), «ηνληθά δηαβαηήξηα», «ηνληθή νπδεηεξόηεηα» 15

16 («από ηνλ πόιεκν Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ»), «ηνληθά» ζπληάγκαηα ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο θαη άιια ζπλαθή επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην ιόγν γηα λα πξνζδηνξηζζνύλ νλόκαηα θαη πξάγκαηα. Ζ νλνκαζία «Δπηάλεζνο» πεξηνξίδεηαη αξρηθά γηα πνιηηεηαθή ρξήζε. Σν ειιεληθό αίζζεκα ελζηεξλίδεηαη όκσο αξγόηεξα ην πνιηηηζκηθό νηθνδόκεκα πνπ ιεθηηθά ζεκαηνδνηήζεθε σο «επηαλεζηαθό» θαη όρη σο «ηνληθό» κε ην ιεθηηθό δειαδή πεξίβιεκα κηαο νηνλεί «επηαλεζηαθόηεηαο», πνπ πξνβάιιεηαη έθηνηε έληνλα ζηνλ θύθιν ησλ ινγίσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ. Μηα όκσο νηνλεί «ηνληθόηεηα» ζύκθπηε κε ηε θπζηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο, ζα δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα, πξνζδηνξίδνληαο ηε γεσγξαθηθή ελόηεηα ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο (Ηόληα λεζηά) παξάιιεια θαη κε ηνλ όξν «Δπηάλεζα», γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί όκσο ζηνπο νπνίνπο θαηά θαλόλα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα, ππαθνύνληαο πιένλ ζε έλαλ αθξηβή γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό πνπ ζην παξειζόλ δελ είρε αθνινπζεζεί. ήκεξα, π.ρ. σο ηνπξηζηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα, πνπ απηνί, νύησο ή άιισο, είλαη εθηόο ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, δελ θξίλεηαη εθηθηό λα ζπγθαηαξηζκνύληαη ζ απηά. Σν γεγνλόο απηό θαηίζρπε ηεο θνηλήο ηζηνξηθήο νλνκαζίαο κέρξη ην έηνο Σόηε ε θνηλή πνιηηηθή ζπγθπξία παξαγλώξηδε δηαδνρηθά ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. Σελ πεξίνδν κάιηζηα ησλ «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» ε πνιηηηθή ηνπ Ναπνιένληα γηα επεθηαηηθνύο ιόγνπο είρε εληάμεη ηε Εάθπλζν θαη ηα Κύζεξα ζε κηα αθύζηθε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα πνπ ηεο δόζεθε ην όλνκα «Ννκόο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο». Δπί Οπδαθώθ επίζεο ηα Ηόληα λεζηά απνθαινύληαη ελίνηε θαη «αηγαηνπειαγίηηθα» λεζηά. Οη δύν όκσο νλνκαζίεο «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζα» πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα από ηνλ αθξηβή ή κε γεσγξαθηθό ηνπο πξνζδηνξηζκό. 16

17 Κάζε πεξίπησζε νλνκαηηζκνύ δηαζέηεη ην μερσξηζηό ηνπ λόεκα. Καη ηνπο δύν σζηόζν νλνκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο ζπληεξνύλ νη λέεο πνιηηηθέο εγεζίεο. Οη Κπζήξηνη ζήκεξα, παξαγλσξίδνληαο θάπνηε θαη από άγλνηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνύ ηνπο, εθιακβάλνπλ ηνλ, θαη απηνύο, «εμνζηξαθηζκό» ηνπο από ηνλ γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Δπηαλήζνπ, σο πξάμε πνπ ηνπο ππνβαζκίδεη έλαληη ησλ άιισλ Δπηαλεζίσλ. Καζώο όκσο από ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα απηό δε ζπκβαίλεη γηα ηηο πεξηόδνπο πνπ ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα ήηαλ, θαηά πεξίπησζε, εληαγκέλα ζηηο πνιηηηθέο ελόηεηεο ησλ δηαδνρηθώλ επξσπατθώλ θπξηαξρηώλ, νη θάηνηθνη αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη «πεξήθαλνη» πνπ ηνπο ζπγθαηαξηζκνύλ ζηελ ελόηεηα ησλ Δπηαλήζσλ, ζεκεηώλνληαο κε έπαξζε όηη ην λεζί ηνπο δε γλώξηζε ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία (απηήλ εληνύηνηο ηελ «γλώξηζε», αιιά κόλν γηα ηξία πεξίπνπ ρξόληα, , πεξίνδν πνπ θάπνηε αγλννύλ ή θαη δελ αλαθέξνληαη ζ απηήλ ηελ πεξίνδν όηαλ, αθόκε θαη ζην ζρνιείν, αλαιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο). Επιλογικά πκπεξαζκαηηθά ζα αλαθεξζώ ζε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ, πνπ δίλνπλ ην ζηίγκα απόξξηςεο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ παξαδνζηαθώλ γλσξηζκάησλ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηνπο νξγάλσζεο κε βαζκηαία πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ, ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ πνπ δηακόξθσζαλ λέεο ζπιινγηθέο ηαπηόηεηεο. Οη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, πνπ πξνάγνπλ θαη λέα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, είλαη θαζνξηζηηθέο, θαζώο θαηηζρύνπλ θαη δηαθνξνπνηνύλ ηελ πεξηνρή από άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο. Ζ νλνκαζία «Ηνληθαί λήζνη» ππήθνπζε ζηελ αλάγθε έληαμεο ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ «πξώελ βελεηηθώλ θηήζεσλ» κεηά ηελ πηώζε ηεο Πεινπνλλήζνπ 17

18 (1718 θ.ε., ζπλζήθε Passarovich) ζηνπο Οζσκαλνύο Σνύξθνπο νη κόλεο θηήζεηο πνπ είραλ απνκείλεη ζην πνιηηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ θαη δηακνξθώζεθε από ηηο επόκελεο δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο (1797 θ.ε.), ελώ ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο», επηινγή ηνπ λαπάξρνπ Οπδαθώθ ππήθνπζε ζε κηα νλνκαζία πνπ μερώξηδε γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο ηα επηά κόλνλ κεγαιύηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζ απηά θαη ηα Κύζεξα, κε ηελ πξόβιεςε θάιπςεο ηνπ θελνύ απηνύ κε ηελ πνιηηηθή εμάξηεζε θαη ππαγσγή ησλ πιεζηόρσξσλ πξνο απηά κηθξόηεξσλ λεζίδσλ ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ησλ κεγαιύηεξσλ επηά λεζηώλ. Ζ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ επηά λεζηώλ ππό κηαλ ηζρπξή θεληξηθή θπβέξλεζε ήηαλ γηα ηε ξσζηθή πνιηηηθή κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζώο ηα λεζηά απηά αμηνινγήζεθαλ γη απηήλ από ηνλ Οπδαθώθ σο λεζηά κε ηδηαίηεξε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία (πξνζδηνξίδνληαλ λα απνβνύλ πξώηνο «δνξπθόξνο» ηεο Ρσζίαο ζηε Μεζόγεην) ή όπσο δύν ρξόληα πξηλ ν απηνθξάησξ ηεο Γαιιίαο Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο εθηηκνύζε όηη ε θαηάθηεζε ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ ήηαλ γη απηόλ πην ζεκαληηθή θαη από ηελ θαηάθηεζε όιεο ηεο Βόξεηαο Ηηαιίαο. Ζ επηαλεζηαθή ηαπηόηεηα ησλ «Ηόλησλ» ζρεκαηνπνηείηαη κε ην λέν πνιηηεηαθό θαζεζηώο, πνπ εηζάγεηαη θαη δνκείηαη κε ηε δηάζηαζε κηαο ζπληαγκαηηθήο θαηνρύξσζεο ηνπ πνιηηεύκαηνο ησλ Δπηαλήζσλ. Ζ «δεκνθξαηηθή» δηαθπβέξλεζε ησλ Γάιισλ θαη ε επαθνινπζήζαζα «Δπηάλεζνο Πνιηηεία» (πξώην εκηαλεμάξηεην ειιεληθό θξάηνο, ) αλαλεώλνπλ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, θαζηζηώληαο ηα ζεκεία πνιηηηθήο αλαθνξάο γηα ηνπο Ηόληνπο, θαζώο νη λέεο απηέο πνιηηηθέο εμειίμεηο δηέζεηαλ επξεία ιατθή βάζε θαη ζηήξημε. Ζ βξαρεία πεξίνδνο ησλ «Απηνθξαηνξηθώλ Γάιισλ» επεξεάδεη ειάρηζηα ηελ πεξηνρή, ελώ ε πεξίνδνο ηεο «Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ( )» ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ πνιηηεύκαηνο κε απνηειέζκαηα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 18

19 αλάπηπμεο ζε πνιιά επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Γεκόζηα έξγα πνπ γίλνληαη ζε πνιινύο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ λεζηώλ αθήλνπλ πεξηζώξηα θαη γηα κηα παξάιιειε πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο Δπηαλήζνπ. Οη «Ηόληνη» αηζζάλνληαη όηη πνιηηηθά πξόζσπα ηεο πεξηνρήο ηνπο πνιηηεύνληαη θαη αμίαλ, πξνβαίλνληαο ζε επηινγέο πνπ ηνπο εθθξάδνπλ, ελώ ην πνιηηηζκηθό ππόζηξσκα ηνπ ηόπνπ ηνπο πξνσζείηαη από ηε λέα πνιηηηθή ζπγθπξία. Ζ παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε εληζρύνληαη. Πνιηηηθνί, άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ, ηζηνξηθνί, ιόγηνη θαη άιινη επηζηήκνλεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν δηακνλήο ηνπο αλαδεηθλύνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «επηαλεζηαθνύ πνιηηηζκνύ», ελόο πνιηηηζκνύ πνπ εθθνιάπηεηαη κε σζήζεηο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ θαη ηελ εγγελή δπλακηθή ηεο πεξηνρήο, ηα επηηεύγκαηα ηεο «δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο» επί Γάιισλ Γεκνθξαηηθώλ, ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο θαη ηεο ηδηαηηέξσο απνδνηηθήο γηα ηα Δπηάλεζα πεξηόδνπ ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο. Σν θίλεκα ηνπ Ρηδνζπαζηηζκνύ ζηα Δπηάλεζα γηα ηελ έλσζή ηνπο κε ηνλ θνξκό ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο δηεπξύλεη ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θηλεηηθόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπηαλήζνπ. Ζ «επηαλεζηαθή» ηαπηόηεηα παξακεξίδεη γη απηό κέξνο ηεο «ηνληθόηεηάο» ηεο, πνπ απηή όκσο απνδηδόηαλ πεξηζζόηεξν κε γεσγξαθηθνύο θαη πνιηηηθνύο όξνπο, αλ θαη νη δύν νλνκαζίεο ζην νπζηαζηηθό ηνπο κέξνο λνεκαηηθά ηαπηίδνληαη. Ζ ηδηόηεηα ηνπ Ηόληνπ πνιίηε («ηνληθνύ ππνθεηκέλνπ») απνδίδεηαη εκθαληηθά κε ην λόεκα ηεο γεσγξαθηθήο ζπλέρεηαο, ελώ ε ηδηόηεηα ηνπ Δπηαλήζηνπ πνιίηε λνεκαηνδνηεί επίζεο ηε ζπγθεθξηκέλε ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή κε έκθαζε πεξηζζόηεξν ζε πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο ηνπ πνιηηηθνύ θαη θνηλσληθνύ νηθνδνκήκαηνο ηεο πεξηνρήο. 19

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα