Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο"

Transcript

1 Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο όπσο επίζεο, κε δηαθξηηέο δηαθνξέο, θαη ζηνπο πιεζπζκνύο πιεζηόρσξσλ πξνο απηά ηα λεζηά επεηξσηηθώλ πεξηνρώλ, πνπ αλαγλσξίδνληαλ σο επεηξσηηθά εμαξηήκαηά ηνπο, δειαδή ηνπ Βνπζξσηνύ, ηεο Πάξγαο, ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο Βόληηζαο αιιά θαη ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ, λεζηά πνπ βξίζθνληαη κεηά ηηο παξπθέο ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο πξνο λόηηα. Σν λέν πνιηηηζκηθό θαηλόκελν θπνθνξείηαη ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ην 19 ν αηώλα, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα λεζησηηθνύ ρώξνπ, κε θαηλνθαλή νλνκαηηθό πξνζδηνξηζκό («Δπηάλεζνο»), πνπ επηλνήζεθε απηήλ ηελ πεξίνδν θαη επηθξάηεζε κε βάζε ηα επηά κεγαιύηεξα λεζηά ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο. Από ηόηε ε πεξηνρή νξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ηαπηόηεηα, θέξνληαο επίζεο ηελ ηζηνξηθή νλνκαζία «Ηνληθαί Νήζνη», πνπ πξνεγείηαη ηεο νλνκαζίαο «Δπηάλεζνο» θαη πνπ νη δύν νλνκαζίεο, όπσο ζα δεισζεί θαησηέξσ, ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα δειώλνπλ θαηά πεξίπησζε θάηη ην δηαθνξεηηθό. Οη δηεξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ηαπηνηήησλ ζπλπθαίλνληαη κε κηα αλαλενύκελε ηζηνξηθόηεηα ηνπ ρώξνπ απηνύ, πνπ, κε πξσηαγσληζηέο ηελ μέλε θαη εγρώξηα δηνίθεζε θαη δεπηεξαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην βαζκηαίσλ θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ αιιαγώλ. Σα δνκηθά ην θείκελν απηό, ζπληνκεπκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πλεδξίνπ θαη ηεο έθδνζεο ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ, δελ παξαηίζεληαη βηβιηνγξαθηθέο ππνζεκεηώζεηο παξά κόλνλ ζε δύν πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ παξαζέκαηα. Απηέο ζα παξαηεζνύλ πξνζερώο θαηά ηε δεκνζίεπζε ελόο πεξηζζόηεξν εθηεηακέλνπ θεηκέλνπ. 1

2 ζηνηρεία ζπγθξόηεζεο λέσλ ηαπηνηήησλ ζηελ πεξηνρή, αλαδεηθλύνπλ λεσηεξηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηνπ Ηόληνπ, ζαιάζζηνπ θαη λεζησηηθνύ, ρώξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο θαη ζηαδηαθήο ελζσκάησζεο ζε έλα αλαλενύκελν πνιηηηθό θαη θνηλσληθό νηθνδόκεκα ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, πνπ θαζίζηαληαη επδηάθξηηα πεξίπνπ από ην έηνο 1780 θ.ε. (ύζηεξε θάζε ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ). Γηακνξθώλνπλ απηά λέεο πνιηηηζκηθέο ηαπηόηεηεο («ηνληθή» θαη «επηαλεζηαθή» ηαπηόηεηα), πνπ ζπγθξνηνύληαη από εγγελή ηνπηθά (γεσγξαθηθά), ειιεληθά-εζληθά αιιά θαη επξσπατθά ζηνηρεία θαη, σο έλα βαζκό, δηαθνξνπνηνύλ ηελ εζλνπνιηηηζκηθή ππόζηαζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο πεξηνρήο απηήο. Μέζα από κηα πνιιαπιόηεηα παξαγόλησλ πνπ ζπγθξόηεζαλ ηηο ηαπηόηεηεο απηέο, ζύκθπηεο κε έλαλ πνιηηηζκό, πνπ απνθιήζεθε «επηαλεζηαθόο», εληνπίδνληαη λέα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα αλαδεηθλύεη ε ηζηνξηθή ζπγθπξία (δπηηθέο θαη επξσπατθέο θπξηαξρίεο) θαη ε εγγελήο δπλακηθή ηνπ Ηόληνπ λεζησηηθνύ ρώξνπ. Δπηηόπηα έξεπλα, ζε ζπλδπαζκό κε πινύζηα αξρεηαθή θαη βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, αλαδεηθλύνπλ ηελ αμία θαη ηεο πξνθνξηθήο καξηπξίαο, ε νπνία επηβεβαηώλεη ηελ κέρξη ζήκεξα από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ ζπλείδεζε επηπξόζζεησλ πξνζσπηθώλ ηαπηνηήησλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη κε κηα λέα πνιηηηζκηθή ηδηνζπζηαζία θαη θπζηνγλσκία ηνπ. Ζ αίζζεζε από ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεσγξαθηθήο απηήο πεξηνρήο κε ηε γεσζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία θαη κε ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο όηη απνηππώλνληαλ ζ απηήλ λέα ραξαθηεξηζηηθά, πξνζδηνξίδεηαη θαη θαηαλνείηαη ζην πιαίζην κειέηεο θαη θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεσγξαθηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ρώξνπ κε ηηο νλνκαζίεο «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζνο». Θέησ σο ζηόρν λα αλαδεηρζνύλ γεσγξαθηθά, πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία ν ηόπνο απηόο ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθόηεηαο βαζκηαία 2

3 απηνπξνζδηνξίδεηαη κε ην ππόβαζξν ηεο λέαο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο θαη κε εθδειώζεηο απόξξηςεο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ ησλ δνκώλ ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο. Αλαδεηθλύνληαη ζπλζήθεο θαη λένη όξνη (πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο), πνπ πξνθαινύλ ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ λα απνδερζνύλ, ζηεξίμνπλ θαη πηνζεηήζνπλ επηθείκελεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Δλαιιαζζόκελεο θνπιηνύξεο ζέηνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ πεξηνρή, δηαθνξνπνηώληαο ην παξειζόλ (παιαηό θαζεζηώο) κε ζηνηρεία ηεο λεσηεξηθόηεηαο, πνπ απνηππώλνληαη θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ζε λένπο ζεζκνύο, ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ. Γη απηό πξνβαίλσ θαησηέξσ ζε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο, αλαδεηθλύνληαο ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη θαη δηακνξθώλνπλ ηε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα ηνπ «ηόληνπ θαη «επηαλήζηνπ» πνιίηε. Το σπόβαθρο της επερτόμενης νεωτερικότητας Σα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ (κε ηελ νλνκαζία, γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαθεξόκαζηε, «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζνο») είλαη ε πεξηνρή πνπ, θαζώο βξέζεθε δηαδνρηθά ππό ελαιιαζζόκελεο δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο ζ απηήλ, αλέδεημε πηπρέο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο νξγάλσζεο, πνπ ηεο δηακόξθσζαλ λέα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Σα γλσξίζκαηα απηά ηελ δηαθνξνπνηνύλ από άιια γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, εγραξάζζνληαο ζηε ζθέςε θαη ζην ζπλαίζζεκα ησλ θαηνίθσλ ηνπο θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξνηνύλ, παγηώλνπλ θαη αλαδεηθλύνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν από ην παξειζόλ κείγκα πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ. Σν λέν θαηλόκελν αθνινύζεζε ηελ 3

4 εμειηθηηθή πνξεία αιιεινδηάδνρσλ δηεξγαζηώλ, νη νπνίεο θαη ην αλέδεημαλ ζηελ πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, ε πεξίνδνο ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο δεκηνύξγεζε θαη παγίσζε κέρξη ην έηνο 1797 πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ κε ζπλέπεηα λα δηακνξθσζνύλ λέα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο ηαπηόηεηαο. Ηζηνξηθά, ηα λέα απηά δεδνκέλα απνδόζεθαλ ζην γεγνλόο ηεο επί καθξόλ ρξόλνλ ζύλδεζεο ηεο πεξηνρήο κε ηε Γύζε (δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο ζ απηήλ). Σε ζπγθπξία απηήλ νη ηζηνξηνγξάθνη ηνπ 19 νπ αηώλα πξνζεγγίδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηελ άιιε λεζησηηθή θαη επεηξσηηθή Διιάδα πνπ «ηνπξθνθξαηείηαη». Δλώ σζηόζν επηρεηξνύλ λα επηζεκάλνπλ θαη λα αλαθεξζνύλ ζηηο επηπηώζεηο ζηελ θνηλσλία ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ από ηα δεδνκέλα κηαο ιίαλ επαρζνύο μέλεο θπξηαξρίαο θαηά ηελ πεξίνδν απηήλ, ζηελ νπνία εγραξάρζεθαλ θενπδαιηθνύ θαη άιινπ ηύπνπ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, εληνύηνηο κηα αόξηζηε από ηνπο ίδηνπο θαη κε ρσξίο ηεθκεξησηηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνξηθήο έξεπλαο αλαγλώξηζε αλώηεξσλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο Γύζεο έλαληη ηεο Αλαηνιήο απνδίδεη πιενλεθηηθή ζέζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο απηήο έλαληη ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ, πνπ ηεινύζαλ ππό νζσκαληθή θπξηαξρία. Γηακνξθώλεηαη κηα παξάδνζε ξεηνξηθήο κε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηελ πνιηηηζκηθή αλσηεξόηεηα ηνπ «ηόληνπ» (κεηγλ. «επηαλεζηαθνύ») πνιηηηζκνύ, αληίιεςε πνπ θιεξνλνκείηαη ζηηο επόκελεο γεληέο. ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο θαη ζηα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα, ζηε ινγνηερλία, ζηε δηδαζθαιία θαη δηαρξνληθά ζηελ θνηλή γλώκε πξνβάιιεηαη ε πνιηηηζκηθή δηαθνξά κεηαμύ δπηηθνθξαηνύκελνπ θαη ηνπξθνθξαηνύκελνπ (νζσκαλνθξαηνύκελνπ) ειιεληθνύ ρώξνπ. Πξνβάιιεηαη έθδεια κηα αίζζεζε ζηνπο «Ηόληνπο» γηα δήζελ πνιηηηζκηθή πζηέξεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ηνπξθνθξαηνύκελσλ πεξηνρώλ, ιόγσ απαγνξεπηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πιεζπζκώλ πνπ 4

5 ηεινύζαλ ππό νζσκαληθή θπξηαξρία. Σν ίδην όκσο θαηαινγίδεηαη θαη γηα ηνπο πιεζπζκνύο ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ, πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν ηεινύζαλ ππό βελεηηθή θπξηαξρία. Καιιηεξγνύληαη ζηηο ζπλεηδήζεηο όρη κόλνλ ησλ «ηόλησλ» αιιά θαη ησλ άιισλ Διιήλσλ όπσο θαη ζηνπο Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο θαη ζηνπο μέλνπο πεξηεγεηέο, κε πνιιέο αληηθάζεηο θαη αζαθείο δηαηππώζεηο, εληππώζεηο πεξί ηεο αλσηεξόηεηαο ηνπ πνιηηηζκηθνύ βάζξνπ απηήο ηεο πεξηνρήο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ, πνπ είραλ ηελ ηύρε λα ηεινύλ ππό δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο. Σν επηρείξεκα είλαη ζρεκαηηθό θαη ππεξαπινπζηεπηηθό. Αλαδύεηαη από ην ηδενιόγεκα ζηελ πην απινπζηεπηηθή ηνπ κνξθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. Νενέιιελεο δηαθσηηζηέο, πνπ ην είραλ αλαδείμεη, είραλ παξάιιεια πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζε απηό ην εξώηεκα, κε ην λα δίλνπλ όκσο απαληήζεηο, ζρεηίδνληάο ην κε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο επξηζθόκελεο γεσγξαθηθά κεηαμύ «Αλαηνιήο θαη Γύζεο». ρνιηάδσ σζηόζν γηαηί νη αληηθάζεηο ζηα επηρεηξήκαηα ηζηνξηνγξάθσλ, ινγίσλ, ινγνηερλώλ, πνιηηηθώλ, μέλσλ πεξηεγεηώλ θαη ειιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο είλαη εκθαλείο. Σα «δεηλά», θαη απηνύο, ησλ θαηνίθσλ από ην «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθό θαζεζηώο», όπσο νη λεζηώηεο ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα επηθξηηηθά γη απηό αλαθέξνληαη, ήηαλ πνιιά θαη δπζβάζηαθηα. Οη αληηιήςεηο γηα ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ δηαηππώζεθαλ θαη εκπεδώζεθαλ ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθόηεηαο κε θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, πνπ ζηαδηαθά επήιζαλ ζηελ πεξηνρή από ηελ επνρή ησλ «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» θαη ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» (1797 θ.ε.) θαη είραλ εθθνιαθζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Βέβαηα ε καθξά πεξίνδνο ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο, πνπ ιήγεη ην έηνο 1797 θξίλεηαη σο ζθνηαδηζηηθή όπσο όκσο αληίζηνηρα θαη ε πεξίνδνο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηνλ άιιν ειιεληθό ρώξν. Ζ 5

6 θνηλή όκσο απηή δηαπίζησζε απνξξνθάηαη από ηελ θηλεηηθόηεηα πνπ επέξρεηαη ζηελ πεξηνρή από ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα (πεξίνδνο «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» θαη «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο»), κηα θηλεηηθόηεηα (θνηλσληθή, πλεπκαηηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή) πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν όκσο εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ επξύηεξν ειιεληθό ρώξν (πεξίνδνο λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ θαη Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο). ηε κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν από ην «παιαηό θαζεζηώο» ζηηο απαξρέο ηεο λεσηεξηθόηεηαο εληνπίδνληαη γεληθά νη δηεξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ εζλνηνπηθώλ ηαπηνηήησλ. Γηα ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ ε πεξάησζε ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο είλαη δπλαηόλ λα νξηζζεί κεηαμύ ηεο πεξηόδνπ ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο (θαηάιπζε βελεηηθήο θπξηαξρίαο, 1797) θαη ησλ αξρώλ ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζε απηά (1809/1815). Από ηε δεύηεξε κάιηζηα θάζε ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ (1803 θ.ε.) δηαθαίλνληαη επθξηλέζηεξα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ παιαηά ηάμε πξαγκάησλ από ηηο λέεο κνξθέο πνιηηηθήο δηνίθεζεο πνπ επηβάιινληαη. Παξαηεξνύκε σζηόζν όηη ππό ηηο λέεο απηέο ζπλζήθεο είραλ θηλεζεί από εγεηηθά ζηξώκαηα ηνπ ζπληεξεηηθνύ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο δηαδηθαζίεο επαλαθνξάο ζε κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο. Πξάγκαηη έλα κέξνο από ηα ζεζκηθά ζηνηρεία, πνπ είραλ ζεακαηηθά θαηαιπζεί κε ηελ άθημε ησλ Γάιισλ ζηα Ηόληα λεζηά, επαλέξρνληαη, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ είλαη εθηθηή ε δηάθξηζε, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, κηαο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο κεηαμύ ηνπ παιαηνύ θαη ηνπ λένπ θαζεζηώηνο. Ο εζλνηνπηθόο ραξαθηήξαο ησλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ θαη ε αίζζεζε πνπ έρνπλ νη πιεζπζκνί ηνπο γη απηέο είλαη γεληθά έθδεινο, αλεμάξηεηα από ην εάλ απηόο δηαζέηεη ίδηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ζηνλ θάζε ηόπν ρσξηζηά, επεηξσηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Θεζζαιία, Ήπεηξνο, ηεξεά Διιάδα, Μαθεδνλία, Θξάθε) ή λεζησηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Εάθπλζνο, Χίνο, Μπηηιήλε, ύξνο, Κύζεξα θ.ά.). Ζ 6

7 αίζζεζε πνπ έρνπλ, π.ρ., νη θάηνηθνη ηεο Εαθύλζνπ γηα ην γεσγξαθηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπο πξνζδηνξηζκό είλαη όηη είλαη «Εαληηώηεο» θαη κε απηόλ απηνπξνζδηνξίδνληαη, κνινλόηη ε επξύηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία ην Zante αλήθεη είλαη ην «Ηόλην πέιαγνο», πνπ παξαδίδεηαη, κε κηα επξύηεξε γεσγξαθηθή ηαύηηζε, από ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο. Σν πεξηερόκελν σζηόζν από κηα αθνκνησκέλε αίζζεζε ηεο έλλνηαο «Ρσκηόο» είλαη ξηδσκέλν ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ, όκσο ε εζλνηνπηθή δηάζηαζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ θαηνίθσλ ησλ επηκέξνπο επεηξσηηθώλ θαη λεζησηηθώλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ ή ηεο Γηαζπνξάο πξνεγείηαη ζε επηκέξνπο θαζεκεξηλέο ηνπηθέο αλαθνξέο. ηνλ θαζεκεξηλό ιόγν ε εζλνηνπηθή δηάζηαζε δελ πξνεγείηαη όπσο, π.ρ., ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ «Ρσκηώλ» από δηαθνξεηηθέο ειιεληθέο πεξηνρέο θαη «μέλσλ» (αιινδαπώλ) ή νζάθηο δελ θαζίζηαην δπλαηόλ λα εμαθξηβώλεηαη, π.ρ., από ηηο αξρέο ηνπ ηόπνπ ε ηνπηθή πξνέιεπζε πξνζώπσλ από άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο ή από ηε Γηαζπνξά. Μηα από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλεηαη αλάινγε αλαθνξά είλαη όηαλ θαηαγξάθνληαη, π.ρ., ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα ησλ ιηκεληθώλ αξρώλ κεηαθηλνύληαη «Ρσκηνί» ζε κηα πεξηνρή από άιιε. Ζ θξαζηηθή δηαηύπσζε ζηηο θαηαγξαθέο π.ρ. είλαη: «Πέξαζαλ ηελ ζήκεξνλ πέληε ξσκηνί θαη δύν μέλνη», ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη κόλνλ «ξσκηνί», ελδεηθηηθή θξαζηηθή δηαηύπσζε έρεη σο εμήο: «Καηέθζαζαλ ηελ ζήκεξνλ ηξεηο Εαληηώηεο, δπν Κνξθηάηεο, ηξεηο Κξεηηθνί θαη πέληε ξσκηνί» πξνθαλώο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο δελ είρε πξνζδηνξηζηεί ε ηνπηθή πξνέιεπζε, επεηδή δε δηέζεηαλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Από θείκελα ηδησηηθήο αιιεινγξαθίαο, ρξνλνγξάθσλ, πεξηεγεηώλ θαη ηεο μέλεο δηνίθεζεο πηζηνπνηείηαη επξύηαηα απηό. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα ηνπ «Ηόληνπ» ή «Δπηαλήζηνπ» πνιίηε εθθνιάπηεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν (ζηξνθή 18 νπ πξνο 19 ν αηώλα). Όζηεξα, γηα 7

8 πξώηε θνξά νη θάηνηθνη ησλ λεζηώλ, πξνζθσλνύληαη από ηηο γαιιηθέο αξρέο, π.ρ. σο «πνιίηεο» ησλ Κπζήξσλ, ηεο Εαθύλζνπ, ηεο Κεθαινληάο θ.θ. Ζ δηαθνξά κε ην παξειζόλ αλαθαίλεηαη από ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία παγηώλνληαη λένη γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί. Απηνί ζεκαηνδνηνύλ πεξηζζόηεξν πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο, επηθαιύπηνληαο πιένλ ηνλ επξύηεξν λεζησηηθό ρώξν ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο κε ηε ζπιινγηθή αλαθνξά κηαο απηόλνκεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο κε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά («Ηνληθαί λήζνη» - «Δπηάλεζνο»). Δίλαη θπξίσο ε πεξίνδνο κηαο πνιηηηζκηθήο ζηξνθήο πξνο ην λεσηεξηθό πνπ ζπληειείηαη ζηελ θακπή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα. Ζ ζπγθπξία ηεο αιιαγήο εληζρύεηαη, όηαλ θαηαθηνύλ ηα λεζηά νη «Γεκνθξαηηθνί Γάιινη» ( ) θαη ηδξύεηαη ζηε ζπλέρεηα ε δηάδνρνο απηώλ «Δπηάλεζνο Πνιηηεία». Μπνξνύκε δειαδή λα αλαθεξόκαζηε ζε έδαθνο πνπ ζπγθξνηήζεθε από ελδνγελή θαη εμσγελή (επξσπατθά) ραξαθηεξηζηηθά, ζηήξημε θαη επηθξόηεζε πνιηηηθέο κε λένπο ζεζκνύο θαη κε άιιν θνηλσληθό πξνβιεκαηηζκό. «Ιονική», «επτανησιακή» ταστότητα και «επτανησιακός πολιτισμός» Σα δνκηθά πιηθά ηνπ βελεηηθνύ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ηνπο ζεζκνύο, πνπ απηό αλέδεημε, θινλίδνληαη ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ηνλ 19 ν αηώλα. Ζ θαηάιεςε ησλ λεζηώλ από ηνπο Γάιινπο δίλεη ηε ραξηζηηθή βνιή. Ζ πξνεηνηκαζία κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ γηα θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο είλαη πξόδειε. Ο ρξόλνο πνπ απηέο ζπληεινύληαη απνθηά, κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ηζηνξηθή δηάζηαζε. Έλαο νηνλεί «επηαλεζηαθόο» πνιηηηζκόο, όπσο απνθιήζεθε, δε ζα κπνξνύζε λα ιάβεη απηήλ ηελ πξνζσλπκία ρσξίο ηε βαξύηεηα ηεο αιιαγήο, πνπ ζπληειείηαη ζην πιαίζην απηνύ ηνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ ρξόλνπ. Οη αιιαγέο ζ απηήλ ηελ θξίζηκε θακπή ηνπ ρξόλνπ δηαθνξνπνηνύλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζθέςε ηνπ εγρώξηνπ πιεζπζκνύ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ γηα ηε δσή, ηνλ άλζξσπν, ηελ θξαηηθή πξόλνηα θαη ηε 8

9 δηνίθεζε. πλεηδεηνπνηείηαη ε δηαθνξά κε ην παξειζόλ, ην νπνίν ζπλδένπλ κε ην «ζθόηνο» ηε «δνπιεία» θαη ηελ απξαμία ηνπ ιανύ (θησρνύ πόπνινπ), ζην πιαίζην, όπσο νκνινγνύλ, κηαο κνξθήο καθξνρξόληαο ηύθισζεο ηνπ αλζξσπίλνπ πλεύκαηνο από ηα δεζκά κηαο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο πνπ ηνπο δηαηεξνύζε ζην «ζθόηνο» θαη ζηελ «ακάζεηα» θαη κηαο επαρζνύο ζπλδηνίθεζεο ησλ μέλσλ αξρώλ κε ηελ ηνπηθή «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθή» νιηγαξρία. Ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ έρνπλ εηζρσξήζεη ζηηο ζπλεηδήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ θαη απηέο δπκώλνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο (ύζηεξε βελεηηθή πεξίνδν 18 ν αηώλα). Ζ δηαθίλεζε ησλ επξσπατθώλ ηδεώλ ζηνλ επξύηεξν ειιεληθό ρώξν θέξεη νπσζδήπνηε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. κσο απηή ζην ρώξν ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ κε ηνλ εξρνκό ησλ Γάιισλ (1797), πνπ γίλεηαη θαη αξρήλ ελζνπζησδώο απνδεθηόο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηάιπζε ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο, δξα γη απηό ακεζόηεξα θαη απνθηά ζπιινγηθή ηαπηόηεηα. Με ζεκείν αλαθνξάο ηε δξάζε ησλ γαιιηθώλ πξνμελείσλ θαη ππνπξνμελείσλ πνπ είλαη ηδξπκέλα ζηα λεζηά, γάιινη πξάθηνξεο δηαθηλνύληαη κεηά ην 1789, επηηειώληαο πξνπαγαλδηζηηθό έξγν. Πξνζεγγίδνπλ εγεηηθά πξόζσπα κε πνιηηηθή επηξξνή ζην πξννδεπηηθό ζώκα ηεο θάζε θνηλσλίαο ησλ λεζηώλ όπσο θαη πξόζσπα ηεο δηαλόεζεο, επηρεηξώληαο ηε δηάδνζε ησλ γαιιηθώλ ηδεώλ θαη ηνλ ππεξηνληζκό ηνπ γαιιηθνύ εθζηξαηεπηηθνύ εγρεηξήκαηνο ζηελ Δπξώπε. Ζ ζηηγκή είλαη απνθαζηζηηθή. Σν πνιηηηθό εγρείξεκα ηεο δεκηνπξγίαο εληππώζεσλ πιήξνπο αλαηξνπήο ηνπ παιαηνύ «αξηζηνθξαηηθνβελεηηθνύ θαζεζηώηνο», όπσο επηθξηηηθά ην απνθαινύζαλ ηελ πεξίνδν απηήλ νη λεζηώηεο, ζπλαληά πξόζθνξν έδαθνο. Ζ ζύγρπζε όκσο πνπ πξνθαιείηαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό ζώκα είλαη έθδειε, θαζώο απηή πξνβάιιεη κε αλαμηόπηζηεο, θαηά ηνπο 9

10 θαηνίθνπο, πνιηηηθέο πξαθηηθέο ησλ γαιιηθώλ δηνηθήζεσλ. Δληόπηνη, επηδέμηνη εθθξαζηέο ησλ γαιιηθώλ θεξπγκάησλ θαη κηκεηέο ησλ πξνπαγαλδηζηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ γαιιηθώλ αξρώλ θαη ησλ πξαθηόξσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή νηθεηνπνηνύληαη πξαθηηθέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, παξαζύξνληαο επξέα θνηλσληθά ζηξώκαηα, ζε επαλαζηαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο κε επηθξηηηθέο αλαθνξέο ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ θαζεζηώηνο. Παξαζπξκέλνη επίζεο από ηηο γαιιηθέο δηνηθήζεηο ησλ λεζηώλ, πνπ νηθεηνπνηνύληαη ην λόεκα ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο, πξνάγνπλ κε ππεξβνιέο ηνλ ειιεληθό εζληζκό. ε ηνπηθό επίπεδν θαίλεηαη λα αλαδύνληαη λέεο ζπλεηδήζεηο πνπ επειπηζηνύλ ζηε δεκηνπξγία ελόο θαηλνύξηνπ θόζκνπ, κηαο «επηπρηζκέλεο θαηάζηαζεο», πνπ θαηά ην παξειζόλ νκνινγνύζαλ όηη ην «αξηζηνθξαηηθό θαζεζηώο» ηελ απέηξεπε. κσο ν ζπλδπαζκόο εγγελνύο δπλακηθήο θαη μέλσλ επηξξνώλ πνπ ακεζόηεξα ηελ πεξίνδν απηήλ δξνπλ ζηελ πεξηνρή, επεξεάδνπλ ην αμηνινγηθό πεξηερόκελν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ζεκαζία δειαδή πνπ απνδίδεηαη ηελ πεξίνδν απηήλ ζηνπο όξνπο παηξίδα θαη Διιάδα, όξνη πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηερόκελν ηεο ειιεληθήο εζληθήο ειεπζεξίαο θαη ηηο αξεηέο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, είλαη απιώο ιίγν πνιύ ζπγθξίζηκε κε ό,ηη πξνζδηόξηδε κε ηνπο όξνπο «έζλνο» θαη patrie ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ε πνιηηηθή ζεσξία ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Οκηιεηήο ηελ εκέξα ύςσζεο ηνπ δέλδξνπ ηεο ειεπζεξίαο ζηα Κύζεξα δηεξσηάηαη κε έκθαζε: «[ ] Ηκπνξνύκελ, λαη εκπνξνύκελ λα ηδνύκελ αλάκεζόλ καο, θζάλεη λα αθήζσκελ ηα θαθά, νπνύ καο έρνπλ θπξηεπκέλνπο, θαη νπνύ καο εθαηάζηεζαλ ακειείο εηο ην θαιόλ, δπλάζηαο, θαη αθνινύζσο κηζεηνύο θαη εκπνξνύκελ ιέγσ λα ηδνύκελ λα θπηξώζνπλ θαη θνληά εηο εκάο κε ηνλ θαηξόλ, θαη κε ηελ επίζθεςηλ ηεο θξαηαηνηάηεο δηαπζεληεύζεώο καο, θαη κηιηηάδαη, θαη αξηζηείδαη, θαη ζεκηζηνθιείο, θαη θίκσλεο, θαη σζάλ εθείλνπο όινπο ηνπο πεξηβόεηνπο άλδξαο άιινη παξόκνηνη θαη από εκάο, θαη 10

11 πώο; δελ ήζαλ ηάρα θαη εθείλνη γελλεκέλνη εηο ηελ ειιάδα; αιι ε θαιή αλαηξνθή, αιι ε δηθαηνζύλε, αιι ε αξεηή, αιι ν δήινο εηο ηελ παηξίδα ηνπο έθακαλ λα αθαληζζνύλ όια εθείλα ηα πνιπάξηζκα ζηξαηεύκαηα ησλ πεξζώλ, θαη λα θζάζε ε ειιάδα εηο ηνλ πςειόηεξνλ βαζκόλ ηεο δόμεο, νπνύ εκπνξνύζε λα δνζή [ ]» 1. Σν παξάζεκα απηό καδί κε άιια ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα, πνπ ζα επηιέμνπκε, δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο αιιαγήο. Ζ κειέηε πεξαηηέξσ ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο εζληθήο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή θαη αλαγθαία πεγή γηα ηε δηαιεύθαλζε δεηεκάησλ ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Όζηεξα, ε εμέηαζε ηεο εγγελνύο θνηλσληθήο θαη εζληθήο δπλακηθήο ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ γεληθόηεξα είλαη δπλαηόλ λα απνδεηρζεί απνθαζηζηηθόο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ηνπ ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη απηήλ ηελ πεξίνδν. Μνλόπιεπξεο θαη κνλνζήκαληεο αλαθνξέο ζε μέλεο κε θαζνξηζηηθό ραξαθηήξα επηδξάζεηο ζηνλ ειιεληθό ρώξν ζπκβάιινπλ ζηελ ππνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εγρσξίσλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ. Αλαθνξηθά κε ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ ιόγηα θαη πνιηηηθά θείκελα ηεο επνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζσδόκελεο αξρεηαθέο θαη άιιεο πεγέο θαη καξηπξίεο γύξσ από ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζληθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θαηνίθσλ ζπκβάιινπλ ζηελ απνθάιπςε κεγάινπ κέξνπο ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Δίλαη, άιισζηε, πνιύ θπζηθό νη δηαθηλνύκελεο ηδέεο λα εληζρύνπλ ίδηεο θνηλσληθέο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο, θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη γεληθά ζηνλ επξσπατθό ρώξν, όπνπ ε εζληθή θαηά πεξίπησζε ηδηαηηεξόηεηα, σο πξνο ην πλεπκαηηθό θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνύ, έρεη γεληθά επηζεκαλζεί. Οη θνηλσλίεο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ δξνκνινγνύλ κηα λέα πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπο. Γηακνξθώλνπλ από ηελ πεξίνδν απηήλ 1 Γ. Ν. Λενληζίλεο, Ζεηήκαηα λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη εθπαίδεπζεο, Κεληξ. δηάζεζε εθδ. «Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ» Α. Καξδακίηζα, Αζήλα , ζ

12 (1797 θ.ε.) θαη ηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ηνπ «Ηόληνπ» πνιίηε. Παξά ηελ επαλαθνξά ζε νξηζκέλνπ ηύπνπ παιαηέο κνξθέο δηνίθεζεο θαη θνηλσληθώλ δνκώλ, ν αλαλεσηηθόο ραξαθηήξαο είλαη εκθαλήο. Μεκνλσκέλεο αιιά θπξίσο ζπιινγηθέο θσλέο ην επηβεβαηώλνπλ θαζεκεξηλά, νξίδνληαο ηε δηαρσξηζηηθή ηνκή. Σν εγρείξεκα εδξαηώλεηαη ζε πνιηηηθή βάζε. Ζ ίδξπζε ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» (ή «Ηνλίνπ Πνιηηείαο») απνβαίλεη θαζνξηζηηθή, θαζώο λέα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο δηακνξθώλνληαη, θπξίσο θαηά ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αηώλεο ηεο μέλεο θπξηαξρίαο (18 νο -19 νο αη.) θαη ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο» αλάγεηαη ζηηο αξρέο ηεο πεξηόδνπ ηεο «Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο» επί ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο (Γηνίθεζε ξώζνπ λαπάξρνπ Θεόδσξνπ Θενδώξνβηηο Οπζαθώθ). Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο νξίδνπλ όκσο ηε λέα πνξεία ζε πνιινύο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο. ηελ «ηνληθή» αηκόζθαηξα πιαλάηαη ε αίζζεζε όηη ν Οπδαθώθ ζπγθξνηνύζε κηαλ πιήξσο αλεμάξηεηε δεκνθξαηία κε ηελ πξνζηαζία ηεο Ρσζίαο κε βάζε θαη ηε ζπκκαρία ηεο κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηελ πεξίνδν κάιηζηα πνπ ν εγρώξηνο πιεζπζκόο ηνλ ππνδερόηαλ σο «ζσηήξα» θαη απειεπζεξσηή από ηνπο κηζεηνύο πιένλ γηα ηνπο λεζησηηθνύο πιεζπζκνύο Γάιινπο. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθό απόζπαζκα ηνπηθνύ ινγίνπ ησλ Κπζήξσλ από πνιηηηθό ηνπ ιόγν πνπ εθθσλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 1797 ζηα Κύζεξα θαηά ηελ παλεγπξηθή ύςσζε ηνπ «Γέλδξνπ ηεο Διεπζεξίαο» ζηελ πιαηεία ηνπ Δζηαπξσκέλνπ Χξηζηνύ ηεο Χώξαο (πξσηεύνπζαο) κε πξσηνζηαηνύζεο ηηο γαιιηθέο αξρέο, πνπ ελζνπζησδώο κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ απνδέρεηαη: «[ ] Πεξηηηόλ είλαη λα αλαθέξσ εδώ ηνπο νξηζκνύο, νπνύ έδσζαλ νη κεηαθπζηθνί εηο ηνλ όξνλ ηεο ειεπζεξίαο, ηνπηέζηηλ: ηεο ειεπζεξίαο εηο ην ζέιεηλ, θαη ηεο ειεπζεξίαο εηο ην πξάηηεηλ, νπνύ ηελ κίαλ νλνκάδνπζηλ απόιπηνλ εμ αλάγθεο, θαη ηελ άιιελ απόιπηνλ εθ ζηελνρσξίαο. Απηά όια ηα 12

13 παξαηξέρσ, θαη ιέγσ κόλνλ, πσο ε εδηθή καο ειεπζεξία είλαη εθείλν, κε ην νπνίνλ εκπνξεί ν θαζέλαο πνιίηεο λα έρε θαη λα ραίξεηαη ειεπζέξσο αδηάζεηζηνλ ηελ ζξεζθείαλ ηνπ, απείξαθηνλ ηελ ηηκήλ ηεο θακειίαο ηνπ, θαη αλελόριεηνλ ηελ εμνπζίαλ ηνπ εηο ηα ππνζηαηηθά ηνπ, θαη εηο θάζε άιιελ ηνπ πεξηνπζίαλ, νπνύ ε εδηαδέρζε λνκίκσο από θιεξνλνκίαλ ή απόθηεζε δηθαίσο κε ηνπο θόπνπο ηνπ ν ίδηνο, θαη ηνύην πάιη έηζη ην δηνξίδνπζηλ νη λόκνη ηεο νξζήο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο» 2. Σν ελνπνηεηηθό πνιηηηθό ζρήκα θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ηεο θνηλσλίαο ηεο «Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο» εληζρύνπλ πνηθίια πνιηηηθά θαη θνηλσληθά γεγνλόηα, ζηα νπνία κε ζπληνκία ζα αλαθεξζώ γηα λα δεηρζνύλ νη πνιηηηθέο δνκέο ηεο «ηνληθήο» πνιηηείαο κε ηνλ «επηαλεζηαθό» ηεο πνιηηηζκό. Ζ καδηθή επαλαζηαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ είλαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πεξηόδνπ πνπ εμεηάδεηαη ( πεξίπνπ). Έρεη ζην ελεξγεηηθό ηεο ην αζηηθναγξνηηθό θίλεκα ηνπ έηνπο 1780 ζηα Κύζεξα, πνπ ζεσξείηαη σο ην πξναλάθξνπζκα ηεο ζύγθξνπζεο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ ζηε ζηξνθή ηνπ 18 νπ πξνο ην 19 ν αηώλα ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, ηε γεληθή ζηε ζπλέρεηα θηλεηνπνίεζε ηεο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ κε ηελ επθαηξία ηεο παξνπζίαο ζ απηά ησλ «Γάιισλ Γεκνθξαηηθώλ» ( ), ην αζηηθναγξνηηθό θίλεκα ησλ Κπζήξσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο πνπ δηαξθεί δύν ρξόληα ( ) θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξνζσξηλή αλαηξνπή ησλ δνκώλ ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο (Καηαζηαηηθόο Χάξηεο ηεο Πνιηηηθήο Γηνηθήζεσο ησλ Κπζήξσλ), ηηο επαλαζηάζεηο ηεο Κεθαινληάο ( ), ηελ θίλεζε ησλ αζηώλ ηεο Κέξθπξαο [ύληαγκα ηεο Δληίκνπ Αληηπξνζσπείαο ηεο πόιεσο, ησλ πξναζηείσλ θαη ησλ ρσξίσλ ηεο Κέξθπξαο (Onoranda deputazione delle Cita, Borghi e ville di Corfu)], πνπ απνζθνπνύζε ζηελ απεκπόιεζε ησλ παξαδνζηαθώλ δνκώλ ηνπ παξειζόληνο, ην αγξνηηθό θίλεκα ηνπ 2 ην ίδην, ό.π., ζ

14 έηνπο 1812 ζηα Κύζεξα, ην ξηδνζπαζηηθό θίλεκα ησλ Δπηαλεζίσλ γηα ηελ έλσζε ησλ λεζηώλ ηνπο κε ηνλ θνξκό ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Ζ δπλακηθή απηή ηνπ επαλαζηαηηθνύ θαηλνκέλνπ είρε σο θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή εθείλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ επηαλεζηαθνύ πιεζπζκνύ πνπ νδήγεζε ζηελ απόθαζε ίδξπζεο ηνπ πξώηνπ εκηαλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο ( ) θαη πινπνηήζεθε κε ηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ην έηνο Καηά ηε γαιιηθή, εμάιινπ, πεξίνδν θαη ηελ πεξίνδν ηεο Ρσζνηνπξθηθήο Πξνζηαζίαο ( ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεζκηθέο αιιαγέο ζην θνηλσληθό θαη ην πνιηηηθό ζηεξέσκα ηεο επηαλεζηαθήο θνηλσλίαο. Ζ πξαγκαηηθόηεηα απηή είρε σο ζπλέρεηα ηνλ αγώλα θαη ηελ πνιιαπιή ζπκκεηνρή ηνπ επηαλεζηαθνύ πιεζπζκνύ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ( ), ζπκκεηνρή πνπ ήηαλ ηαπηόρξνλα θαη δηακαξηπξία απέλαληη ζηελ μέλε δηνίθεζε θαη ην θαζεζηώο ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζηα Δπηάλεζα. Κύξην, ηέινο, γλώξηζκα ηεο επαλαζηαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θνηλσληθήο θαη εζληθήο, πνπ εληάζζεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαη πεξηιακβάλεηαη πεξίπνπ ζηα όξηα ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ζηα Δπηάλεζα ( ), είλαη όηη ην εζληθό δήηεκα ηεο Δπηαλήζνπ ζπκπνξεύεηαη ηώξα κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ. Ζ ππόζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο (πνιιαπιή ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε) θαη νη αγώλεο ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ κε ηνλ θνξκό ηνπ απειεπζεξσκέλνπ ηκήκαηνο ηεο θεληξηθήο θαη ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο (Ρηδνζπαζηηθό Κίλεκα) ηαπηίδνληαη κε ην αίηεκα γηα θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε θαη ηελ πάιε ησλ επξύηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ ελαληίνλ ηεο μέλεο θπξηαξρίαο θαη ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. Γη απηό ν αγώλαο ησλ επξύηεξσλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη πάιε γηα βαζηέο θνηλσληθέο αιιαγέο κε ηελ νπνία πξόβαιιαλ 14

15 πξνζδνθίεο λα ζπλδπαζζνύλ κε ηελ επίιπζε ησλ εζληθώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ηεο Δπηαλήζνπ. Σν θαζεζηώο ηεο μέλεο θπξηαξρίαο γλσξίδεη βαζηά θξίζε, ε αγξνηηθή θηλεηνπνίεζε ιακβάλεη κεγαιύηεξε δηάζηαζε, ελώ ε εζληθή ζπλείδεζε, ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο επνρήο θαη κε ξόιν απνθαζηζηηθνύ ηζηνξηθνύ παξάγνληα, δξα ζπλδπαζηηθά θαη κε ην ζύλνιν ησλ πξννδεπηηθώλ δπλάκεσλ ελαληίνλ ηεο παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ θαη κε νξίδνληεο ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηνπ Διιεληζκνύ θαη ηελ πίζηε ηνπ ζηηο θηιειεύζεξεο ηδέεο ηεο επνρήο. Απηήλ ηελ πεξίνδν δηακόξθσζεο ζπιινγηθήο κλήκεο γηα ηα γεγνλόηα πνπ ζπγθινλίδνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη πνπ ην έλα, σο αιπζίδα εμειίμεσλ, επηθάζεηαη πάλσ ζην άιιν γελλώληαη θαη νη ζπιινγηθέο, κε πνιηηηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν νλνκαζίεο: «Ηνληθαί λήζνη» κε δηάζηαζε πεξηζζόηεξν γεσγξαθηθή θαη πνιηηηθή θαη «Δπηάλεζνο» κε έκθαζε όκσο πεξηζζόηεξν ζην πνιηηηθό θαη πνιηηηζκηθό βάξνο ηεο έλλνηαο ηνπ όξνπ. Σελ ηειεπηαία νλνκαζία επηιέγνπλ έλαληη ηεο νλνκαζίαο «Ηνληθαί λήζνη» θαηεμνρήλ ηζηνξηθνί, ιόγηνη θαη άιινη επηζηήκνλεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό ηα πνιηηηζηηθά επηηεύγκαηα ηεο πεξηνρήο, κνινλόηη ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο» γεσγξαθηθά πξνζδηνξίδεη ηα επηά κεγαιύηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ην «Ηνληθαί λήζνη» ην ζύλνιν ησλ λεζηώλ ηνπ. εκεηώλσ εδώ θαη παξεπόκελνπο επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο γηα πξόζσπα, πξάγκαηα θαη γεγνλόηα, σο απνηέιεζκα ησλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ρξήζε κηαο θνηλήο ζπιινγηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηεηαθήο γιώζζαο από ηε δηνίθεζε θαη ηνπο θαηνίθνπο. «Ηόληνο Πνιηηεία» παξάιιεια κε ηελ νλνκαζία «Δπηάλεζνο Πνιηηεία», «Ηόληνο Γεξνπζία», «ηόληα ππνθείκελα» (Ionian Subjects), «ίνλεο» θαη θάπνηε «Ίσλεο» (sic) πνιίηεο, «ηνληθά» ρώκαηα, «ηνληθά» πινία, «Ηνληθή» γιώζζα θαη θάπνηε γιώζζα ησλ «Ηώλσλ» (sic), «ηνληθά δηαβαηήξηα», «ηνληθή νπδεηεξόηεηα» 15

16 («από ηνλ πόιεκν Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ»), «ηνληθά» ζπληάγκαηα ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο θαη άιια ζπλαθή επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην ιόγν γηα λα πξνζδηνξηζζνύλ νλόκαηα θαη πξάγκαηα. Ζ νλνκαζία «Δπηάλεζνο» πεξηνξίδεηαη αξρηθά γηα πνιηηεηαθή ρξήζε. Σν ειιεληθό αίζζεκα ελζηεξλίδεηαη όκσο αξγόηεξα ην πνιηηηζκηθό νηθνδόκεκα πνπ ιεθηηθά ζεκαηνδνηήζεθε σο «επηαλεζηαθό» θαη όρη σο «ηνληθό» κε ην ιεθηηθό δειαδή πεξίβιεκα κηαο νηνλεί «επηαλεζηαθόηεηαο», πνπ πξνβάιιεηαη έθηνηε έληνλα ζηνλ θύθιν ησλ ινγίσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ. Μηα όκσο νηνλεί «ηνληθόηεηα» ζύκθπηε κε ηε θπζηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο, ζα δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα, πξνζδηνξίδνληαο ηε γεσγξαθηθή ελόηεηα ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο (Ηόληα λεζηά) παξάιιεια θαη κε ηνλ όξν «Δπηάλεζα», γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί όκσο ζηνπο νπνίνπο θαηά θαλόλα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα, ππαθνύνληαο πιένλ ζε έλαλ αθξηβή γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό πνπ ζην παξειζόλ δελ είρε αθνινπζεζεί. ήκεξα, π.ρ. σο ηνπξηζηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα, πνπ απηνί, νύησο ή άιισο, είλαη εθηόο ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, δελ θξίλεηαη εθηθηό λα ζπγθαηαξηζκνύληαη ζ απηά. Σν γεγνλόο απηό θαηίζρπε ηεο θνηλήο ηζηνξηθήο νλνκαζίαο κέρξη ην έηνο Σόηε ε θνηλή πνιηηηθή ζπγθπξία παξαγλώξηδε δηαδνρηθά ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. Σελ πεξίνδν κάιηζηα ησλ «Γεκνθξαηηθώλ Γάιισλ» ε πνιηηηθή ηνπ Ναπνιένληα γηα επεθηαηηθνύο ιόγνπο είρε εληάμεη ηε Εάθπλζν θαη ηα Κύζεξα ζε κηα αθύζηθε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα πνπ ηεο δόζεθε ην όλνκα «Ννκόο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο». Δπί Οπδαθώθ επίζεο ηα Ηόληα λεζηά απνθαινύληαη ελίνηε θαη «αηγαηνπειαγίηηθα» λεζηά. Οη δύν όκσο νλνκαζίεο «Ηνληθαί λήζνη» θαη «Δπηάλεζα» πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα από ηνλ αθξηβή ή κε γεσγξαθηθό ηνπο πξνζδηνξηζκό. 16

17 Κάζε πεξίπησζε νλνκαηηζκνύ δηαζέηεη ην μερσξηζηό ηνπ λόεκα. Καη ηνπο δύν σζηόζν νλνκαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο ζπληεξνύλ νη λέεο πνιηηηθέο εγεζίεο. Οη Κπζήξηνη ζήκεξα, παξαγλσξίδνληαο θάπνηε θαη από άγλνηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνύ ηνπο, εθιακβάλνπλ ηνλ, θαη απηνύο, «εμνζηξαθηζκό» ηνπο από ηνλ γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Δπηαλήζνπ, σο πξάμε πνπ ηνπο ππνβαζκίδεη έλαληη ησλ άιισλ Δπηαλεζίσλ. Καζώο όκσο από ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα απηό δε ζπκβαίλεη γηα ηηο πεξηόδνπο πνπ ηα Κύζεξα θαη ηα Αληηθύζεξα ήηαλ, θαηά πεξίπησζε, εληαγκέλα ζηηο πνιηηηθέο ελόηεηεο ησλ δηαδνρηθώλ επξσπατθώλ θπξηαξρηώλ, νη θάηνηθνη αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη «πεξήθαλνη» πνπ ηνπο ζπγθαηαξηζκνύλ ζηελ ελόηεηα ησλ Δπηαλήζσλ, ζεκεηώλνληαο κε έπαξζε όηη ην λεζί ηνπο δε γλώξηζε ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία (απηήλ εληνύηνηο ηελ «γλώξηζε», αιιά κόλν γηα ηξία πεξίπνπ ρξόληα, , πεξίνδν πνπ θάπνηε αγλννύλ ή θαη δελ αλαθέξνληαη ζ απηήλ ηελ πεξίνδν όηαλ, αθόκε θαη ζην ζρνιείν, αλαιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο). Επιλογικά πκπεξαζκαηηθά ζα αλαθεξζώ ζε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ, πνπ δίλνπλ ην ζηίγκα απόξξηςεο από ηνπο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ παξαδνζηαθώλ γλσξηζκάησλ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηνπο νξγάλσζεο κε βαζκηαία πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ, ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ πνπ δηακόξθσζαλ λέεο ζπιινγηθέο ηαπηόηεηεο. Οη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, πνπ πξνάγνπλ θαη λέα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, είλαη θαζνξηζηηθέο, θαζώο θαηηζρύνπλ θαη δηαθνξνπνηνύλ ηελ πεξηνρή από άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο. Ζ νλνκαζία «Ηνληθαί λήζνη» ππήθνπζε ζηελ αλάγθε έληαμεο ηεο γεσγξαθηθήο ελόηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ «πξώελ βελεηηθώλ θηήζεσλ» κεηά ηελ πηώζε ηεο Πεινπνλλήζνπ 17

18 (1718 θ.ε., ζπλζήθε Passarovich) ζηνπο Οζσκαλνύο Σνύξθνπο νη κόλεο θηήζεηο πνπ είραλ απνκείλεη ζην πνιηηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ θαη δηακνξθώζεθε από ηηο επόκελεο δπηηθέο επξσπατθέο θπξηαξρίεο (1797 θ.ε.), ελώ ε νλνκαζία «Δπηάλεζνο», επηινγή ηνπ λαπάξρνπ Οπδαθώθ ππήθνπζε ζε κηα νλνκαζία πνπ μερώξηδε γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο ηα επηά κόλνλ κεγαιύηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζ απηά θαη ηα Κύζεξα, κε ηελ πξόβιεςε θάιπςεο ηνπ θελνύ απηνύ κε ηελ πνιηηηθή εμάξηεζε θαη ππαγσγή ησλ πιεζηόρσξσλ πξνο απηά κηθξόηεξσλ λεζίδσλ ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ησλ κεγαιύηεξσλ επηά λεζηώλ. Ζ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ επηά λεζηώλ ππό κηαλ ηζρπξή θεληξηθή θπβέξλεζε ήηαλ γηα ηε ξσζηθή πνιηηηθή κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζώο ηα λεζηά απηά αμηνινγήζεθαλ γη απηήλ από ηνλ Οπδαθώθ σο λεζηά κε ηδηαίηεξε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία (πξνζδηνξίδνληαλ λα απνβνύλ πξώηνο «δνξπθόξνο» ηεο Ρσζίαο ζηε Μεζόγεην) ή όπσο δύν ρξόληα πξηλ ν απηνθξάησξ ηεο Γαιιίαο Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο εθηηκνύζε όηη ε θαηάθηεζε ησλ Ηνλίσλ λεζηώλ ήηαλ γη απηόλ πην ζεκαληηθή θαη από ηελ θαηάθηεζε όιεο ηεο Βόξεηαο Ηηαιίαο. Ζ επηαλεζηαθή ηαπηόηεηα ησλ «Ηόλησλ» ζρεκαηνπνηείηαη κε ην λέν πνιηηεηαθό θαζεζηώο, πνπ εηζάγεηαη θαη δνκείηαη κε ηε δηάζηαζε κηαο ζπληαγκαηηθήο θαηνρύξσζεο ηνπ πνιηηεύκαηνο ησλ Δπηαλήζσλ. Ζ «δεκνθξαηηθή» δηαθπβέξλεζε ησλ Γάιισλ θαη ε επαθνινπζήζαζα «Δπηάλεζνο Πνιηηεία» (πξώην εκηαλεμάξηεην ειιεληθό θξάηνο, ) αλαλεώλνπλ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, θαζηζηώληαο ηα ζεκεία πνιηηηθήο αλαθνξάο γηα ηνπο Ηόληνπο, θαζώο νη λέεο απηέο πνιηηηθέο εμειίμεηο δηέζεηαλ επξεία ιατθή βάζε θαη ζηήξημε. Ζ βξαρεία πεξίνδνο ησλ «Απηνθξαηνξηθώλ Γάιισλ» επεξεάδεη ειάρηζηα ηελ πεξηνρή, ελώ ε πεξίνδνο ηεο «Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο ( )» ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ πνιηηεύκαηνο κε απνηειέζκαηα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 18

19 αλάπηπμεο ζε πνιιά επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Γεκόζηα έξγα πνπ γίλνληαη ζε πνιινύο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ λεζηώλ αθήλνπλ πεξηζώξηα θαη γηα κηα παξάιιειε πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο Δπηαλήζνπ. Οη «Ηόληνη» αηζζάλνληαη όηη πνιηηηθά πξόζσπα ηεο πεξηνρήο ηνπο πνιηηεύνληαη θαη αμίαλ, πξνβαίλνληαο ζε επηινγέο πνπ ηνπο εθθξάδνπλ, ελώ ην πνιηηηζκηθό ππόζηξσκα ηνπ ηόπνπ ηνπο πξνσζείηαη από ηε λέα πνιηηηθή ζπγθπξία. Ζ παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε εληζρύνληαη. Πνιηηηθνί, άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ, ηζηνξηθνί, ιόγηνη θαη άιινη επηζηήκνλεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν δηακνλήο ηνπο αλαδεηθλύνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «επηαλεζηαθνύ πνιηηηζκνύ», ελόο πνιηηηζκνύ πνπ εθθνιάπηεηαη κε σζήζεηο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ θαη ηελ εγγελή δπλακηθή ηεο πεξηνρήο, ηα επηηεύγκαηα ηεο «δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο» επί Γάιισλ Γεκνθξαηηθώλ, ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο θαη ηεο ηδηαηηέξσο απνδνηηθήο γηα ηα Δπηάλεζα πεξηόδνπ ηεο Βξεηαληθήο Πξνζηαζίαο. Σν θίλεκα ηνπ Ρηδνζπαζηηζκνύ ζηα Δπηάλεζα γηα ηελ έλσζή ηνπο κε ηνλ θνξκό ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο δηεπξύλεη ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θηλεηηθόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπηαλήζνπ. Ζ «επηαλεζηαθή» ηαπηόηεηα παξακεξίδεη γη απηό κέξνο ηεο «ηνληθόηεηάο» ηεο, πνπ απηή όκσο απνδηδόηαλ πεξηζζόηεξν κε γεσγξαθηθνύο θαη πνιηηηθνύο όξνπο, αλ θαη νη δύν νλνκαζίεο ζην νπζηαζηηθό ηνπο κέξνο λνεκαηηθά ηαπηίδνληαη. Ζ ηδηόηεηα ηνπ Ηόληνπ πνιίηε («ηνληθνύ ππνθεηκέλνπ») απνδίδεηαη εκθαληηθά κε ην λόεκα ηεο γεσγξαθηθήο ζπλέρεηαο, ελώ ε ηδηόηεηα ηνπ Δπηαλήζηνπ πνιίηε λνεκαηνδνηεί επίζεο ηε ζπγθεθξηκέλε ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή κε έκθαζε πεξηζζόηεξν ζε πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο ηνπ πνιηηηθνύ θαη θνηλσληθνύ νηθνδνκήκαηνο ηεο πεξηνρήο. 19

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα