22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο"

Transcript

1 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό χρονικό διάστηµα στο δοχείο 1 η πίεση µετρείται ίση µε P1 και στο δοχείο 2 η πίεση µετρείται ίση µε P2. Για τις πιέσεις P1 και P2 ισχύει ότι: Α. P1=P2 Β. P1<P2 Γ. P1>P2. εν είναι δυνατό να συγκριθούν 2. Από τα µόρια: Ν 2 και ΝΟ µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει το: Α. Ν 2 λόγω δεσµού υδρογόνου. Β. ΝΟ λόγω δεσµού υδρογόνου. Γ. Ν 2 επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το ΝΟ δεν είναι.. ΝΟ επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το Ν 2 δεν είναι. 3. Από τις χηµικές ενώσεις: CH 3 CH 2 OH και CH 3 -Ο-CH 3 µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει: Α. η CH 3 CH 2 O-H: λόγω δεσµού υδρογόνου. Β. ο CH 3 -Ο-CH 3 : λόγω δεσµού υδρογόνου. Γ. έχουν ίδιο σηµείο βρασµού γιατί έχουν ίδια M r.. ο CH 3 -Ο-CH 3 : επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το CH 3 CH 2 O-H δεν είναι. 4. Οι σχετικές µοριακές µάζες (Mr) των υδραλογόνων είναι: HF = 20, ΗCl = 36,5, HBr = 81, και HI = 128. Για τα σηµεία βρασµού τους ισχύει: Α. HF < ΗCl < HBr < HI Β. ΗCl < HBr < HF < HI Γ. ΗCl < HBr < HI < HF. HI < ΗCl < HBr < HF 5. Μεγαλύτερο σηµείο βρασµού από τα αλογόνα (διατοµικά στοιχεία) έχει το στοιχείο: Α. Φθόριο (Αr = 19) B.Χλώριο (Αr = 35,5) Γ. Βρώµιο (Αr = 80). Ιώδιο (Αr = 127) 6. Αν σε κενό δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερµοκρασία διοχετεύσουµε 5 mg αιθέρα, τότε µένουν στην υγρή φάση 2 mg. Αν σε ένα όµοιο δοχείο στην ίδια θερµοκρασία διοχετεύαµε ταυτόχρονα 4 mg υγρού αιθέρα και 2 mg ατµού του αιθέρα, τότε τελικά θα είχαµε: Α. 2 mg υγρού και 4 mg ατµού Β. 3 mg υγρού και 3 mg ατµού Γ. 4 mg υγρού και 2 mg ατµού. 3 mg υγρού και 4 mg ατµού. 7. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου υπάρχουν σε ισορροπία στους 27 C, 2 g υγρού νερού και 3 g υδρατµών. Αν αυξηθεί η θερµοκρασία µπορεί να έχουµε στη νέα δυναµική ισορροπία: Α. 2,5 g νερού και 1,5 g υδρατµών Β. 1,5 g νερού και 3,5 g υδρατµών Γ. 2 g νερού και 2,5 g υδρατµών. 1,5 g νερού και 2,5 g υδρατµών. 8. O δεσµός Η-F στο µόριο του ΗF είναι περισσότερο πολωµένος από ότι ο κάθε δεσµός Η-Ο στο µόριο του Η 2 Ο. Το HF έχει επίσης σχετική µοριακή µάζα ίση µε 20 µεγαλύτερη από αυτήν του νερού (18), αλλά έχει µικρότερο σηµείο ζέσης διότι: 1

2 Α. Οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων του HF είναι ισχυρότερες από τις δυνάµεις µεταξύ των µορίων του Η 2 Ο. Β. Υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός δεσµών υδρογόνου ανά µόριο Η 2 Ο. Γ. Το HF έχει µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα από το Η 2 Ο.. Το Η 2 Ο είναι ιοντική ένωση. 9. Σε δοχείο όγκου V υπάρχουν σε ισορροπία στους 27 C 3 g υγρού νερού και 2 g υδρατµών, και το δοχείο έχει πίεση 30 mmhg. Αν αυξηθεί ο όγκος σε 2V (η θερµοκρασία µένει σταθερή) η πίεση στη νέα δυναµική ισορροπία είναι: Α. 30 mm Hg, Β. 60 mm Hg Γ. 15 mm Hg. 45 mmhg 10. Μεγαλύτερο σηµείο βρασµού µεταξύ των ισοµερών του τύπου: C 5 H 12 : Α. Β. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 (CH 3 ) 2 CHCH 3 Γ. (CH 3 ) 4 C. (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH Ο δεσµός στο σύµπλοκο ιόν: Fe[(H 2 O) 6 ] 3+ είναι δεσµός µεταξύ: Α. ιπόλουδιπόλου ιπόλου Β. Ιόντος - Γ. Υδρογόνου. Μη πολικών µορίων 12. Σε µίγµα δύο αερίων περιέχονται 2 mol από το Α και 3 mol από το Β. Αν η µερική πίεση του Α είναι 4 atm, τότε η ολική πίεση είναι: Α. 4 atm, B. 6 atm, Γ. 10 atm. Κανένα από τα προηγούµενα 2o κεφάλαιο 13. Όταν αναµειγνύονται 50 ml διαλύµατος HCl 1 Μ µε 50 ml διαλύµατος NaOH 1 Μ της ίδιας θερµοκρασίας, η θερµοκρασία του διαλύµατος που προκύπτει είναι κατά 6 C µεγαλύτερη από αυτή των αρχικών διαλυµάτων. Όταν αναµειγνύονται 100 ml διαλύµατος HCl 0,5 Μ µε 100 ml διαλύµατος NaOH 0,5 Μ της ίδιας θερµοκρασίας, η θερµοκρασία του διαλύµατος που προκύπτει είναι µεγαλύτερη από αυτή των αρχικών διαλυµάτων κατά: Α. 6 C, Β. 12 C, Γ. 3 C,. µένει σταθερή Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού ενός στοιχείου: Α. Ισούται πάντα µε µηδέν B. Θεωρείται ίση µε µηδέν για τη σταθερότερη µορφή του στοιχείου Γ. Εξαρτάται από θερµοκρασία και την πίεση. Κανένα από τα προηγούµενα 15.α. Στην 1 η στήλη του ακόλουθου πίνακα δίνονται οι ποσότητες Η 2 Ο που σχηµατίζονται από Η 2 (g) και O 2 (g) και στη 2 η στήλη δίνονται οι ποσότητες θερµότητας που εκλύονται. 1 η στήλη 2 η στήλη 1. 3,6 g H 2 O(g) Α. 56 kj 2. 3,6 g H 2 O(s) Β. 47 kj 2

3 3. 1,8 g H 2 O(l) Γ. 60 kj 4. 3,6 g H 2 O(l). 28 kj Β. Αφού αντιστοιχίσετε τις ποσότητες θερµότητας της 2 ης στήλης στις ποσότητες νερού της 1 ης να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ακόλουθη ερώτηση: Η ενθαλπία σχηµατισµού του H 2 O(g) στις ίδιες συνθήκες είναι ίση µε: Α. 280 kj/mol Β kj/mol Γ kj/mol. 600 kj/mol 16. Σε ποια από τις επόµενες περιπτώσεις ανάµειξης αναµένεται η µεγαλύτερη αύξηση της θερµοκρασίας του τελικού διαλύµατος; Θεωρούµε ότι όλα τα διαλύµατα έχουν την ίδια αρχική θερµοκρασία, την ίδια πυκνότητα και την ίδια τιµή ειδικής θερµοχωρητικότητας και δεν υπάρχουν απώλειες προς το περιβάλλον. Α. 50 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 50 ml διαλύµατος NaOH 0,1M Β. 100 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 200 ml διαλύµατος NaOH 0,1M Γ. 50 ml διαλύµατος HCl 0,2M µε 200 ml διαλύµατος NaOH 0,2M. 100 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 50 ml διαλύµατος NaOH 0,1M 3o κεφάλαιο 16. Ποια τιµή ενέργειας/ών θα αλλάξει όταν προστίθεται καταλύτης; ενέργεια ΙΙ Ι ΙΙΙ Α. Μόνο η I Β. Μόνο η II Γ. Μόνο η II και η III πρόοδος της αντίδρασης. Μόνο η I, η II και η III 17. Ο µηχανισµός της αντίδρασης αναγωγής του διοξειδίου του αζώτου από το µονοξείδιο του άνθρακα πιστεύεται ότι είναι: NO 2 (g) + NO 2 (g) NO 3 (g) +NO(g) στοιχειώδης εξίσωση NO 3 (g) + CO(g) NO 2 (g) +CO 2 (g) στοιχειώδης εξίσωση H συνολική εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση είναι: Α. NO 2 (g)+no 2 (g) NO 3 (g)+no(g) Β. NO 2 (g)+co(g) CO 2 (g)+no(g) Γ. NO 3 (g) + CO(g) NO 2 (g) +CO 2 (g). 2NO 2 (g) + CO(g) NO 3 (g) +NO(g) +CO 2 (g) Τα επόµενα 6 ερωτήµατα αφορούν την απλή αντίδραση: S(s) + O 2 (g) SO 2 (g) 18. ο νόµος της ταχύτητας είναι: Α. u=k[s0 2 ] Β. u=k[s] [O 2 ] Γ. u=k [O 2 ]. u=k [O 2 ] Η ταχύτητα της αντίδρασης τετραπλασιάζεται όταν Α. τετραπλασιάζεται η [Ο 2 ] Β. διπλασιάζεται η [Ο 2 ] Γ. διπλασιάζεται η [Ο 2 ] και η [S]. τετραπλασιάζεται η [S] 3

4 20. Η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται όταν Α. ελαττώνεται η ποσότητα του θείου Β. το θείο διαµερίζεται, ώστε να γίνει σκόνη Γ. ελαττώνεται η θερµοκρασία 21. Η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας αντίδρασης αυξάνεται όταν. αντί Ο 2 χρησιµοποιείται ίσος όγκος αέρα µε περιεκτικότητα 20% Α. αυξάνεται η συγκέντρωση του Ο 2 Β. αυξάνεται η θερµοκρασία Γ. ελαττώνεται ο όγκος του δοχείου της αντίδρασης. αυξάνεται η ποσότητα του S 22. οι µονάδες της σταθεράς κ είναι: Α. s -1 Β. mol L s -1 Γ. mol -1 L s -1. mol -2 L 2 s Η γραφική παράσταση των συγκεντρώσεων Ο 2 και SO 2 ως συνάρτηση του χρόνου µπορεί να είναι η: 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 Α 0,4 0,3 Β 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 t1 t2 t3 t4 t5 0 t1 t2 t3 t4 t5 0 1,2 0,9 Γ 1 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 t1 t2 t3 t4 t5 0 t1 t2 t3 t4 t Σε τρία όµοια δοχεία τα οποία περιέχουν ίσες ποσότητες Α πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση Α (S) + B (g) Γ (g). Στο 1 εισάγονται 2mol B σε θερµοκρασία θι. Στο 2 εισάγονται 2mol Β σε θερµοκρασία θι-10, και στο 3 εισάγονται 2mol Β σε θερµοκρασία θι και κονιορτοποιείται το Α. Για τις ταχύτητες στα τρία δοχεία ισχύει: Α. U1=U3> U2 Β. U3>U2>U1. Γ. U2<U3<U1.U2<U1<U3. 4

5 25. Για τη χηµική αντίδραση µεταξύ των Α και Β, η οποία περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: 2Α(g) + B(g) Γ(g) δίνονται οι γραφικές παραστάσεις c=f(t) σε ορισµένη θερµοκρασία Τ1. α. Να αντιστοιχίσετε τις ουσίες Α, Β, Γ στις καµπύλες 1,2,3. β. Στο 2 ο διάγραµµα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις c=f(t) για ένα από τα σώµατα σε θερµοκρασίες Τ1 και Τ2. Για τις θερµοκρασίες ισχύει: Α.Τ1=Τ2 Β.Τ1>Τ2 Γ. Τ1<Τ2. εν είναι δυνατό να συγκριθούν C(M) C(M) t(m in) T2 T1 8 T2 T2 T2 6 T1 4 T1 T t(m in) 26. Αν η αύξηση της θερµοκρασίας σε µια αντίδραση κατά 10 C, αυξάνει την ταχύτητα 100% (δηλαδή τη διπλασιάζει) τότε η αύξηση της θερµοκρασίας κατά 40 C την αυξάνει: Α. 2 φορές Β. 8 φορές Γ. 40 φορές. 16 φορές 27. Ο καταλύτης σε µια αντίδραση: Α. Αυξάνει την ποσότητα θερµότητας που εκλύεται Β. ελαττώνει την ταχύτητά της Γ. αυξάνει την ταχύτητά της. αυξάνει την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης 28. Όταν χρησιµοποιείται καταλύτης, η ενέργεια ενεργοποίησης: Α. Αυξάνεται Β. ελαττώνεται Γ. µένει σταθερή. άλλοτε αυξάνεται, άλλοτε ελαττώνεται και άλλοτε παραµένει σταθερή. 5

6 29. Για την απλή αντίδραση: Α(s) + B(g) 2Γ (g), αν διπλασιάσουµε την αρχική ποσότητα της Α τότε η ταχύτητα της αντίδρασης: Α. ιπλασιάζεται Β. µένει σταθερή Γ..τετραπλασιάζεται υποδιπλασιάζεται 30. Κατά την αντίδραση περίσσειας ανθρακικού ασβεστίου µε υδροχλωρικό οξύ ελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα. Η διπλανή γραφική παράσταση δείχνει το όγκο του σχηµατιζόµενου διοξειδίου του άνθρακα ως συνάρτηση του χρόνου. Η ταχύτητα της αντίδρασης: Α. Ελαττώνεται µε το χρόνο καθώς τα κοµµάτια του ανθρακικού ασβεστίου γίνονται µικρότερα. Γ. Αυξάνεται µε το χρόνο καθώς τα κοµµάτια του ανθρακικού ασβεστίου γίνονται µικρότερα. V(C) χρόνος Β. Αυξάνεται µε το χρόνο καθώς το οξύ γίνεται πιο ευδιάλυτο.. Ελαττώνεται µε το χρόνο καθώς το διάλυµα του οξέος γίνεται πιο αραιό. 4o κεφάλαιο 31. Το ανθρακικό αµµώνιο διασπάται σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: (NH 4 ) 2 CO 3 (s) 2NH 3 (g) + CO 2 (g) +H 2 O(g) Κατά τη διάσπαση ορισµένης ποσότητας ανθρακικού αµµωνίου σε κενό δοχείο σε ορισµένη θερµοκρασία η πίεση µέσα στο δοχείο γίνεται ίση µε 0,4 atm. Η σταθερά Kp της ισορροπίας σ αυτές τις συνθήκες είναι ίση µε Α atm 4 Β. 0,4 atm Γ atm atm Η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: CaCO 3 (s) CaO(s) + CO 2 (g), Η>Ο αυξάνεται όταν Α. ελαττώνεται η θερµοκρασία Β. αυξάνεται η ποσότητα του ανθρακικού ασβεστίου Γ. χρησιµοποιείται καταλύτης. αυξάνεται ο όγκος του δοχείου στο οποίο πραγµατοποιείται η αντίδραση 33. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αµφίδροµες αντιδράσεις. Α. C(s)+S 2 (g) CS 2 (g) Η<0 Β. 2H 2 S(g) 2H 2 (g)+s 2 (g) Η>0 Γ.CO(g)+Cl 2 (g) COCl 2 (g), Η<0. H 2 (g)+i 2 (g) 2HI(g), Η<0 Ε. C(s)+CO 2 (g) 2CO(g), Η>0 Στ. CO(g)+H 2 O(g) CO 2 (g)+h 2 (g), Η>0 Σε χαµηλές πιέσεις και υψηλές θερµοκρασίες ευνοούνται οι αντιδράσεις : Α. Α και Γ Β. και Ε Γ. Β και Ε. Γ και Β 6

7 34. Σε κλειστό δοχείο σε θερµοκρασία 1000Κ έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: CaCO 3(s) CaO (s) + C0 2(g) Στην ισορροπία υπάρχουν 0,15 mol CaCO 3, 0,30 mol CaO και 0,30 mol CO 2. Στο δοχείο εισάγονται 0,20 mol C0 2. Mετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας στην ίδια θερµοκρασία, στο δοχείο υπάρχουν : Α. 0,25 mol C0 2 Β. 0,40 mol CO 2 Γ. 0,35 mol CO 2. 0,30 mol CO Η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: RCOOH(aq) + ROH(aq) RCOOR(aq) +H 2 O(l), Η 0 µπορεί να αυξηθεί: Α. µε αύξηση της θερµοκρασίας Β. µε ελάττωση του όγκου του δοχείου Γ. µε προσθήκη καταλύτη. µε χρήση αφυδατικού 36. Σε ένα δοχείο όγκου V1 βρίσκονται σε ΧΙ 2 mol C, 2mol H 2 O, 2mol CO 2 mol H 2. C(s)+H 2 O(g) CO(g)+H 2 (g) Σε ένα άλλο δοχείο όγκου V2=2V1 εισάγονται 2 mol C, 2mol H 2 O, 2mol CO 2 mol H 2 στην ίδια θερµοκρασία. Το σύστηµα στο δεύτερο δοχείο: Α. βρίσκεται σε Χ.Ι Β. για να καταλήξει σε Χ.Ι. κινείται προς τα αριστερά Γ. για να καταλήξει σε Χ.Ι. κινείται προς τα δεξιά. δεν µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα 37. Για τον καθαρισµό του νικελίου πάνω από ακάθαρτο νικέλιο διαβιβάζεται µονοξείδιο του άνθρακα και σχηµατίζεται ατµός τετρακαρβονυλίου του νικελίου. Ni(s) + 4CO(g) Ni (CO) 4 (g) Ο ατµός αυτός όταν θερµαίνεται διασπάται και παράγεται καθαρό νικέλιο. Η Η της αντίδρασης παραγωγής του τετρακαρβονυλίου του νικελίου είναι: Α. Η=0 Β. Η>0 Γ. Η<0. Η> ή < Η ελάττωση του όγκου του δοχείου υπό σταθερή θερµοκρασία θα οδηγήσει σε αύξηση της ποσότητας των προϊόντων στην αντίδραση: Α. C(s)+H 2 O(g) CO(g)+H 2 (g) Β. CH 3 COOH(aq)+CH 3 OH(aq) CH 3 COOCH 3 (aq)+h 2 O(l) Γ. 2NO 2 (g) N 2 (g) +O 2 (g). 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g) 5o κεφάλαιο 39. Παίρνοντας υπόψη µας ότι τα ιόντα του δισθενούς χαλκού είναι µπλε και τα ιόντα ψευδαργύρου και αργύρου είναι άχρωµα να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα θα είναι τελικά άχρωµο: Α. ένα έλασµα Cu τοποθετείται σε Β. ένα έλασµα Ag τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος Ag 2 SO 4 Γ. ένα έλασµα Zn τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO 4 µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO 4. ένα έλασµα Cu τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO Το αέριο προϊόν της αντίδρασης διαλύµατος KMnO 4 οξινισµένου µε HCl µε Η 2 Ο 2 είναι το Α. Cl 2 Β. O 2 Γ. H 2. H 2 O 7

8 41. Ρεύµα της αυτής έντασης και για ίδιο χρόνο διέρχεται µέσα από δύο χωριστά τήγµατα. Το ένα περιέχει τήγµα Al 2 O 3 και το άλλο τήγµα NaCl. Αν παράγονται 0,2 mol οξυγόνο από το πρώτο τήγµα, πόσα moles Na θα παραχθούν στο δεύτερο δοχείο; Α. 0,1 mol Na Β. 0,2 mol Na Γ. 0,4 mol Na. 0,8 mol Na 42. Μια µαθήτρια βυθίζει ένα σιδερένιο καρφί σε διάλυµα θειικού χαλκού II. Παρατηρεί ότι η επιφάνεια του καρφιού γίνεται καφέ. H χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται είναι: Α. Fe(s)+Cu 2+ (aq) Fe 2+ (aq)+ Cu(s) Β. Fe(s)+Cu 2+ (aq) Fe 3+ (aq)+ Cu(s) Γ. Cu (s)+ Fe 2+ (aq) Cu 2+ (aq)+fe(s). Fe(s)+SO 4 2- (aq) FeSO 4 (aq) 43. Όταν οι κρύσταλλοι του διχρωµικού αµµωνίου θερµαίνονται διασπώνται σε αέριο άζωτο, υδρατµούς και στερεό οξείδιο του τρισθενούς χρωµίου. Κατά την αντίδραση αυτή Α. το χρώµιο οξειδώνεται και το άζωτο ανάγεται Β. το χρώµιο ανάγεται και το άζωτο οξειδώνεται Γ. το χρώµιο οξειδώνεται και το υδρογόνο ανάγεται. οι αριθµοί οξείδωσης όλων των στοιχείων παραµένουν σταθεροί 44. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αντιδράσεις. Να παρατηρήσετε τις χηµικές εξισώσεις και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α. C+4HNO 3 CO 2 +4NO 2 +2H 2 O. CH 3 -CH 3 +7/2O 2 2CO 2 + 3H 2 O Β. CaCO 3 CaO + CO 2 Ε. 5CH 3 OH+6KMnO 4 +9H 2 SO 4 5CO 2 +3K 2 SO 4 +6MnSO H 2 O Γ. CH 2 =CH 2 +H 2 CH 3 -CH 3 Στ. Na 2 CO 3 +2HCl 2NaCl+CO 2 + H 2 O Ο άνθρακας ανάγεται στις αντιδράσεις: Α. Β και Γ Β. Α και Ε Γ. Γ. και ΣΤ 44. Για την: a Fe 2 O 3 + b Cu 2 O g Fe 3 O 4 + d CuO το άθροισµα των µικρότερων ακέραιων συντελεστών a+b+g+d είναι: Α. 6 Β. 7 Γ Οργανική 45. Με προσθήκη νερού στο ακετυλένιο παρουσία καταλυτών παρασκευάζεται µία οργανική ένωση Α, η οποία Α. αντιδρά µε µεταλλικό νάτριο µε ταυτόχρονη έκλυση αέριου Η 2 Β. αποχρωµατίζει το καστανέρυθρο διάλυµα Br 2 /CCl 4 Γ. αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3 και σχηµατίζεται κάτοπτρο αργύρου. αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου υποχαλκού και σχηµατίζεται ίζηµα 8

9 46. Κατά τη χλωρίωση προπανίου σχηµατίζεται µείγµα χλωροπαραγώγων. Πόσα είναι τα δυνατά τριχλωροπαράγωγα (συντακτικά ισοµερή); Α. 3 Β. 2 Γ α. Το κύριο προϊόν της επίδρασης αλκοολικού διαλύµατος ΚΟΗ στην οργανική ένωση RCl: 2,3 διµέθυλο, 3-χλωρο πεντάνιο είναι: Α. 2,3 -διµέθυλο 2- πεντένιο Β. 3,4 -διµέθυλο 2-πεντένιο Γ. 2,3 -διµέθυλο 3-πεντένιο. 2,3 -διµέθυλο 2- πεντίνιο β. Αν είναι γνωστό ότι η µεταβολή της συγκέντρωσης του ΚΟΗ δεν επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης ο νόµος της ταχύτητας για την αντίδραση είναι: Ε. u=k[rcl][koh] Στ. u=k[κοη] Ζ. u=k[rcl] Η. u=k[rcl][oh - ] 48.Από τις χηµικές ενώσεις: Α:CH 2 =CH 2, Β:CH CH, Γ:CH 3 CH 2 OH, :CH 2 =CHCOOH, Ε:CH 3 CHO, αντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο και ταυτόχρονα µπορούν να αποχρωµατίσουν το καστανέρυθρο διάλυµα του Br 2 σε CCl 4 οι Α. Α και Β Β. Β και Γ. Α, Β και Γ. Β και Γ 49. Από τις χηµικές ενώσεις: Α:CH 3 CHO, Β:CH 3 CH(OH)CH 3, Γ:CH 3 COCH 3, :CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH, Ε:CH 3 CH=CH 2, οξειδώνονται προς οξύ οι: Α. Α και Β Β. A και Γ. Α, Β και Γ. Β και Γ 50. Από τα ακόλουθα αέρια είναι τοξικός ρύπος όταν σχηµατίζεται στην τροπόσφαιρα, αλλά προστατεύει από την ιονίζουσα υπεριώδη ακτινοβολία στην στρατόσφαιρα το: Α. CO 2 Β. NO 2 Γ. O 3. CFCl Μετά την αντικατάσταση της βενζίνης που περιείχε ως αντικροτικές ουσίες ενώσεις του µολύβδου από αµόλυβδη στα αυτοκίνητα χρησιµοποιήθηκαν καταλυτικοί µετατροπείς που περιέχουν ευγενή µέταλλα, όπως το Pd, ο Pt και το Rh σε κόκκους. Από τα µέταλλα αυτά το Rh επιταχύνει Α. την αναγωγή των οξειδίων του αζώτου Β. την οξείδωση του µονοξειδίου του άνθρακα Γ. την οξείδωση του διοξειδίου του άνθρακα. την καύση των άκαυστων υδρογονανθράκων ,00 kg µούστου µε περιεκτικότητα 18%w/w σε γλυκόζη ζυµώνονται παρουσία ζυµάσης κατά 90%. Μετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης η µάζα του κρασιού που θα παραχθεί είναι Α. 100,00 kg Β. 92,08 kg Γ. 91,20 kg. 110,00 kg 53. Σε πολλές χώρες της νότιας Αµερικής, όπου υπάρχουν φυτείες ζαχαροκάλαµου η παραδοσιακή βενζίνη έχει αντικατασταθεί τελείως ή κατά ένα µέρος από αιθανόλη η οποία παράγεται Α. από χλωρο αιθάνιο µε επίδραση υδατικού διαλύµατος ΚΟΗ Β. από το αιθυλένιο µε προσθήκη νερού Γ. µε αλκοολική ζύµωση. από το ακετυλένιο µε προσθήκη νερού 54. Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ Α και µία κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Β αντιδρούν σε όξινο περιβάλλον και σχηµατίζουν µία οργανική ένωση Γ, η οποία έχει σχετική µοριακή µάζα 74. Η Γ µπορεί να είναι Α. ο µεθανικός µεθυλεστέρας Β. η 1-βουτανόλη Γ. το προπανικό οξύ. ο αιθανικός µεθυλεστέρας 9

10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α 1. Σε 13,8 g µείγµατος CH 3 CH 2 OH και CH 3 -O-CH 3 επιδρούµε µε περίσσεια µεταλλικού νατρίου και εκλύονται 1,12 L αερίου µετρηµένα σε STP. Να υπολογιστεί ο λόγος των mol των συστατικών του µείγµατος. 2. To NO 2 και το CO αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: ΝΟ 2 (g) + CO(g) CO 2 (g) + NO(g) α. Για τον προσδιορισµό του νόµου της ταχύτητας έγιναν τα ακόλουθα πειράµατα σε θερµοκρασία θ ο C: 1 ο πείραµα 2 ο πείραµα 3 ο πείραµα [ΝΟ 2 ] mol/l O,1 0,2 O,1 [CΟ] mol/l O,1 0,1 0,2 U mol/l s Να βρείτε το νόµο της ταχύτητας, την τάξη της αντίδρασης και την τιµή της σταθεράς ταχύτητας κ. β. Να προτείνετε ένα µηχανισµό για την αντίδραση. γ. Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 4 mol NO 2 και 5 mol CO σε θερµοκρασία θ ο C. Μετά από ορισµένο χρόνο t έχουν παραχθεί 2 mol NO. Να υπολογιστεί ο λόγος των ταχυτήτων αντίδρασης κατά την έναρξη και σε χρόνο t. 3. Για τη σύνθεση της µεθανόλης από CO και Η 2 : CO(g) + 2H 2 (g) CH 3 OH (g) δίνεται ότι όταν εισάγονται 2 mol CO και 3mol H 2 σε δοχείο όγκου 2 L στους 250 ο C η πίεση στο δοχείο στην ισορροπία γίνεται 64,3 atm, ενώ στους 275 ο C η πίεση στο δοχείο στην ισορροπία γίνεται 74,0 atm. α. Η αντίδραση είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. β. Πόσα mol Η 2 πρέπει να αναµειχθούν µε 4 mol CO σε δοχείο όγκου 2 L στους 250 ο C για να αντιδράσουν µε απόδοση 80%; 4. Στο ακόλουθο σχήµα οι οργανικές ενώσεις συµβολίζονται µε τα γράµµατα Α,Β... Α HCl H 2 O/HgSO 4 -H 2 SO 4 CuCl/NH 3 Β πολυµερισµός PVC Γ H 2 /Ni οξείδωση Ε Ζ α. Να αναγνωρίσετε όλες τις οργανικές ενώσεις Α έως Ε και να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις όλων των αντιδράσεων. β. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Α έως Ζ σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των µορίων τους; 10

11 γ. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Α έως Ζ αντιδρούν µε νάτριο; Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. δ. 92 g της ένωσης αναµειγνύονται µε 0,896 m 3 αέρα µε σύσταση 20%Ο 2 και 80% Ν 2 και αναφλέγονται. Να υπολογιστεί η σύσταση των καυσαερίων σε L. Όλοι οι όγκοι είναι µετρηµένοι σε STP. 5. Σε ορισµένη θερµοκρασία βρέθηκαν τα ακόλουθα πειραµατικά αποτελέσµατα για την αντίδραση: Α (g) + 2Β (g) Γ (g) + (g) Aριθµός πειράµατος c A αρχική / mol L - 1 c Β αρχική / mol L -1 υ αρχική / mol L -1 min ,1 0,1 0,02 2 0,2 0,1 0,08 3 0,1 0,2 0,04 4 0,2 0,2 ; (α). Ποιος ο νόµος της ταχύτητας της αντίδρασης αυτής; (β). Ποια η τάξη της αντίδρασης; (γ). Ποια η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης; (δ). Ποια η ταχύτητα της αντίδρασης στο 4 ο πείραµα; 6. ίνεται η χηµική εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση του µαγνησίου µε διάλυµα υδροχλωρίου: Mg(s)+ 2H + (aq) Mg 2+ (aq)+ H 2 (g), Η<Ο Σε ένα δοχείο εισάγεται έλασµα Μg και στη συνέχεια εισάγονται 200 ml διαλύµατος HCl 0,5M οπότε η ταχύτητα της αντίδρασης είναι U1,ο χρόνος ολοκλήρωσης της αντίδρασης t1 και εκλύεται ποσότητα θερµότητας Q1. Η αντίδραση επαναλαµβάνεται στην ίδια θερµοκρασία στα 6 δοχεία του ακόλουθου πλέγµατος. οχείο 1 Έλασµα Mg 200 ml διαλύµατος HCl 1M οχείο 4 Ρινίσµατα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 2 Ρινίσµατα Mg 200 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 5 Έλασµα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 1M οχείο 3 Έλασµα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 6 Έλασµα Mg 100 ml διαλύµατος HCl 0,5 M α. Σε ποια δοχεία η ταχύτητα της αντίδρασης είναι µεγαλύτερη από την υ1; β. Σε ποια δοχεία η ποσότητα θερµότητας που εκλύεται είναι µεγαλύτερη από την Q1; 7. Σε ένα δοχείο µεταβλητού όγκου εισάγονται ισοµοριακές ποσότητες HCl και Ο 2 και αποκαθίσταται η ισορροπία: 4HCl(g) + Ο 2 (g) 2Cl 2 (g) + 2H 2 O(g) α. Στην ισορροπία η µερική πίεση του χλωρίου είναι το ½ της µερικής πίεσης του οξυγόνου. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης. β. Αν η πίεση διατηρείται σταθερή, να υπολογιστεί ο λόγος των όγκων του δοχείου αρχικά και στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας. Η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή. 8. Η k c της χηµικής εξίσωσης: SO 2 (g )+ NO 2 (g) SO 3 (g) + NO(g) (1) στους 100 C ισούται µε 4. α. Ποια η k p της (1) στους 100 C; β. Σε δοχείο όγκου V = 20 L εισάγονται 3 mol SO 2 και 3mol NO 2 στους 100 C. Ποια η σύσταση του µείγµατος στους 100 C; γ. Θερµαίνουµε στους 227 C, ποια θα είναι η ολική πίεση των αερίων στη νέα κατάσταση χηµικής ισορροπίας; ίνεται R = 0,082 atm L mol -1 K

12 9. Σε 50 ml διαλύµατος 1 KMnO 4 0,2M όπου έχει προστεθεί επαρκής ποσότητα H 2 SO 4 προσθέτουµε 50 ml διαλύµατος 2 FeSO 4 0,5M και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 3 που παραµένει ερυθροϊώδες. α. Να εξηγήσετε γιατί το διάλυµα παραµένει ερυθροϊώδες. β. Παίρνουµε 50 ml από το διάλυµα 3 και προσθέτουµε 100 ml διαλύµατος 4 SnSO 4 0,2 M. Θα αποχρωµατιστεί το διάλυµα 3 ; Υπόδειξη: εν λαµβάνει αντίδραση µεταξύ Fe 2 (SO 4 ) 3 και SnSO g µετάλλου Μ, µε ατοµικό αριθµό Ζ = 20 προστίθενται σε περίσσεια αραιού διαλύµατος H 2 SO 4 και ελευθερώνονται 5,6 L H 2 (stp). α. Να γραφεί η αντίδραση που θα λάβει χώρα β. Ποια η Ar του Μ; 11. Έλασµα ψευδαργύρου ζυγίζει 19,5 g, βυθίζεται σε διάλυµα CuSO 4, επιχαλκώνεται και µετά την επιχάλκωση ζυγίζει 19,35g. α. Ποια είναι η µάζα του Cu που αποτίθεται; β. Το έλασµα µετά την επιχάλκωση αντιδρά µε περίσσεια αραιού διαλύµατος ΗΝΟ 3. Ποιος ο όγκος του σχηµατιζοµένου ΝΟ (stp). Ar Zn = 65, Ar Cu = 63,5 12. Μια αντίδραση Α προϊόντα έχει σταθερά ταχύτητας k = 0,04 mol L -1 s -1. α. Ποιας τάξης είναι η αντίδραση; β. Ποια θα είναι η συγκέντρωση του Α µετά από χρόνο t = 20s, αν η αρχική συγκέντρωση του Α είναι 2 mol L -1 ; [ A0] γ. Ποιος είναι ο χρόνος ηµίσειας ζωής του Α, όπου [Α] θα γίνει ; 2 δ. Σε πόσο χρόνο θα καταναλωθεί όλη η ποσότητα του Α; 13. Η αντίδραση Α προϊόντα ακολουθεί νόµο ταχύτητας 1 ης τάξης. Η στιγµιαία ταχύτητα δίνεται από τη σχέση: [ ] U = - d A = k[ ] dt Η σχέση αυτή µετά από ολοκλήρωση µετασχηµατίζεται στη σχέση: [A0] 2,303 log = kt [Α 0 ] η αρχική συγκέντρωση, [Α] η συγκέντρωση µετά [A] χρόνο t και k η σταθερά ταχύτητας kt log[a 0 ] log[a] = 2,303 kt ή log[a] = log[a 0 ] - 2,303 Το χλωροαιθάνιο διασπάται σε υψηλές θερµοκρασίες σύµφωνα µε την εξίσωση: CH 3 CH 2 Cl(g) CH 2 =CH 2 (g) + HCl(g) Η αντίδραση αυτή είναι 1 ης τάξης. Μία µέτρηση στους 800 K δείχνει ότι συγκέντρωση του CH 3 CH 2 Cl µειώνεται από 0,0098 mol L -1 σε 0,0016 mol L -1 σε χρονικό διάστηµα 340 s. α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ταχύτητας k στους 800 K. β. Να υπολογίσετε το χρόνο ηµίσειας ζωής t 1/2, δηλαδή το χρόνο που απαιτείται για να µειωθεί η [Α 0 ] στο ήµισυ της αρχικής. 12

13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Β 14. Ο αιµατίτης είναι ένα ορυκτό του Fe 2 O kg αιµατίτη ανάγονται πλήρως από µονοξείδιο του άνθρακα προς µεταλλικό σίδηρο και απορροφάται ποσότητα θερµότητας ίση µε kj. Το αέριο που παράγεται διοχετεύεται σε δοχείο σταθερού όγκου 2.292,6 L το οποίο περιέχει περίσσεια άνθρακα, όπου σχηµατίζεται εκ νέου CO το οποίο µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί. σύµφωνα µε την αµφίδροµη αντίδραση: C(s) + CO 2 (g) 2CO (g), Aν η Κp της αντίδρασης είναι 80 atm σε θερµοκρασία 817 ο C και η ολική πίεση στην ισορροπία είναι 20 atm να υπολογιστούν: Α. Η % καθαρότητα του αιµατίτη σε Fe 2 O 3, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσµείξεις δεν ανάγονται από το CO. Β. Η Η της αναγωγής του Fe 2 O 3 από το CO. Γ. Η απόδοση της αντίδρασης επανάκτησης του CO. 15. Σε κενό δοχείο και σε σταθερή θερµοκρασία διοχετεύονται *n 1 = 5 mol ΗCOOH n 2 = 5 mol CΗ 3 COOH και n 3 = 16 mol C 2 Η 5 OH. Να βρεθούν τα mol κάθε ουσίας όταν αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία. ΗCOOH + C 2 Η 5 OH HCOOC 2 Η 5 + Η 2 O CΗ 3 COOH + C 2 Η 5 OH CΗ 3 COOC 2 Η 5 + Η 2 O. ίνονται οι σταθερές χηµικής ισορροπίας (σχετικές µε τις συγκεντρώσεις): Κ c1 = 4, Κ c2 = 4 για τις δύο εστεροποιήσεις: 16. Η µαθηµατική εξίσωση η οποία εκφράζει την εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας κ από τη θερµοκρασία ονοµάζεται εξίσωση Arrhenius. Μετά από κατάλληλη µαθηµατική επεξεργασία λαµβάνει τη µορφή: k2 Ea 1 1 log = ( ) k 2,303R T T όπου: κ 1 και κ 2 οι σταθερές ταχύτητας για τις θερµοκρασίες Τ 1 και Τ 2 σε βαθµούς Kelvin αντίστοιχα, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ενέργειας ενεργοποίησης (Εα) µιας αντίδρασης. Η σταθερά ταχύτητας για το σχηµατισµό του HI από τα στοιχεία του: Η 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g) στους 600Κ είναι ίση µε 2, L mol -1 s και στους 650 Κ είναι ίση µε 3, L mol -1 s. Α. Να υπολογίσετε την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης (Εα). Β. Πόσες φορές µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα της αντίδρασης στους 650 Κ από την ταχύτητα στους 600Κ, αν αρχικά έχουν χρησιµοποιηθεί ίσες συγκεντρώσεις αντιδρώντων σωµάτων; 17. Η ισορροπία: LaCl 3 (s) + H 2 O(g) LaOCl(s) + 2HCl(g) µελετήθηκε για να βρεθεί η ποσότητα του παραγόµενου HCl σε θερµοκρασία 620 ο C. Σε ένα δοχείο όγκου 1,25 L εισάγονται 0,125 mol χλωριδίου του λανθανίου και 0,250 mol Η 2 Ο. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας αποµακρύνεται το αέριο µείγµα και διαλύεται σε επιπλέον νερό. Στο διάλυµα που σχηµατίζεται προστίθεται αρκετή ποσότητα AgNO 3 και καταβυθίζονται 35,9 g λευκού ιζήµατος. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης και η K c της αντίδρασης στους 620 ο C. 19. Tα µόρια του αερίου αιθανικού οξέος έχουν την τάση να σχηµατίζουν διµερή µε σταθερά ισορροπίας K c =10 4 σε θερµοκρασία 25 ο C σύµφωνα µε την εξίσωση : 2CH 3 COOH (CH 3 COOH) 2 Aν η αρχική συγκέντρωση του µονοµερούς CH 3 COOH είναι Μ. 13

14 Α. Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις των σωµάτων όταν θα έχει αποκατασταθεί ισορροπία. Β. Να δώσετε µία πιθανή εξήγηση για το είδος των δυνάµεων που οδηγούν στο διµερισµό των µορίων του αιθανικού οξέος. Γ. Όταν η θερµοκρασία αυξάνεται το ποσοστό διµερισµού αυξάνεται ή ελαττώνεται κατά τη γνώµη σας; Να δώσετε µία πιθανή εξήγηση. 14

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάημα: ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Xλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα