22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο"

Transcript

1 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό χρονικό διάστηµα στο δοχείο 1 η πίεση µετρείται ίση µε P1 και στο δοχείο 2 η πίεση µετρείται ίση µε P2. Για τις πιέσεις P1 και P2 ισχύει ότι: Α. P1=P2 Β. P1<P2 Γ. P1>P2. εν είναι δυνατό να συγκριθούν 2. Από τα µόρια: Ν 2 και ΝΟ µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει το: Α. Ν 2 λόγω δεσµού υδρογόνου. Β. ΝΟ λόγω δεσµού υδρογόνου. Γ. Ν 2 επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το ΝΟ δεν είναι.. ΝΟ επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το Ν 2 δεν είναι. 3. Από τις χηµικές ενώσεις: CH 3 CH 2 OH και CH 3 -Ο-CH 3 µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει: Α. η CH 3 CH 2 O-H: λόγω δεσµού υδρογόνου. Β. ο CH 3 -Ο-CH 3 : λόγω δεσµού υδρογόνου. Γ. έχουν ίδιο σηµείο βρασµού γιατί έχουν ίδια M r.. ο CH 3 -Ο-CH 3 : επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το CH 3 CH 2 O-H δεν είναι. 4. Οι σχετικές µοριακές µάζες (Mr) των υδραλογόνων είναι: HF = 20, ΗCl = 36,5, HBr = 81, και HI = 128. Για τα σηµεία βρασµού τους ισχύει: Α. HF < ΗCl < HBr < HI Β. ΗCl < HBr < HF < HI Γ. ΗCl < HBr < HI < HF. HI < ΗCl < HBr < HF 5. Μεγαλύτερο σηµείο βρασµού από τα αλογόνα (διατοµικά στοιχεία) έχει το στοιχείο: Α. Φθόριο (Αr = 19) B.Χλώριο (Αr = 35,5) Γ. Βρώµιο (Αr = 80). Ιώδιο (Αr = 127) 6. Αν σε κενό δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερµοκρασία διοχετεύσουµε 5 mg αιθέρα, τότε µένουν στην υγρή φάση 2 mg. Αν σε ένα όµοιο δοχείο στην ίδια θερµοκρασία διοχετεύαµε ταυτόχρονα 4 mg υγρού αιθέρα και 2 mg ατµού του αιθέρα, τότε τελικά θα είχαµε: Α. 2 mg υγρού και 4 mg ατµού Β. 3 mg υγρού και 3 mg ατµού Γ. 4 mg υγρού και 2 mg ατµού. 3 mg υγρού και 4 mg ατµού. 7. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου υπάρχουν σε ισορροπία στους 27 C, 2 g υγρού νερού και 3 g υδρατµών. Αν αυξηθεί η θερµοκρασία µπορεί να έχουµε στη νέα δυναµική ισορροπία: Α. 2,5 g νερού και 1,5 g υδρατµών Β. 1,5 g νερού και 3,5 g υδρατµών Γ. 2 g νερού και 2,5 g υδρατµών. 1,5 g νερού και 2,5 g υδρατµών. 8. O δεσµός Η-F στο µόριο του ΗF είναι περισσότερο πολωµένος από ότι ο κάθε δεσµός Η-Ο στο µόριο του Η 2 Ο. Το HF έχει επίσης σχετική µοριακή µάζα ίση µε 20 µεγαλύτερη από αυτήν του νερού (18), αλλά έχει µικρότερο σηµείο ζέσης διότι: 1

2 Α. Οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων του HF είναι ισχυρότερες από τις δυνάµεις µεταξύ των µορίων του Η 2 Ο. Β. Υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός δεσµών υδρογόνου ανά µόριο Η 2 Ο. Γ. Το HF έχει µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα από το Η 2 Ο.. Το Η 2 Ο είναι ιοντική ένωση. 9. Σε δοχείο όγκου V υπάρχουν σε ισορροπία στους 27 C 3 g υγρού νερού και 2 g υδρατµών, και το δοχείο έχει πίεση 30 mmhg. Αν αυξηθεί ο όγκος σε 2V (η θερµοκρασία µένει σταθερή) η πίεση στη νέα δυναµική ισορροπία είναι: Α. 30 mm Hg, Β. 60 mm Hg Γ. 15 mm Hg. 45 mmhg 10. Μεγαλύτερο σηµείο βρασµού µεταξύ των ισοµερών του τύπου: C 5 H 12 : Α. Β. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 (CH 3 ) 2 CHCH 3 Γ. (CH 3 ) 4 C. (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH Ο δεσµός στο σύµπλοκο ιόν: Fe[(H 2 O) 6 ] 3+ είναι δεσµός µεταξύ: Α. ιπόλουδιπόλου ιπόλου Β. Ιόντος - Γ. Υδρογόνου. Μη πολικών µορίων 12. Σε µίγµα δύο αερίων περιέχονται 2 mol από το Α και 3 mol από το Β. Αν η µερική πίεση του Α είναι 4 atm, τότε η ολική πίεση είναι: Α. 4 atm, B. 6 atm, Γ. 10 atm. Κανένα από τα προηγούµενα 2o κεφάλαιο 13. Όταν αναµειγνύονται 50 ml διαλύµατος HCl 1 Μ µε 50 ml διαλύµατος NaOH 1 Μ της ίδιας θερµοκρασίας, η θερµοκρασία του διαλύµατος που προκύπτει είναι κατά 6 C µεγαλύτερη από αυτή των αρχικών διαλυµάτων. Όταν αναµειγνύονται 100 ml διαλύµατος HCl 0,5 Μ µε 100 ml διαλύµατος NaOH 0,5 Μ της ίδιας θερµοκρασίας, η θερµοκρασία του διαλύµατος που προκύπτει είναι µεγαλύτερη από αυτή των αρχικών διαλυµάτων κατά: Α. 6 C, Β. 12 C, Γ. 3 C,. µένει σταθερή Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού ενός στοιχείου: Α. Ισούται πάντα µε µηδέν B. Θεωρείται ίση µε µηδέν για τη σταθερότερη µορφή του στοιχείου Γ. Εξαρτάται από θερµοκρασία και την πίεση. Κανένα από τα προηγούµενα 15.α. Στην 1 η στήλη του ακόλουθου πίνακα δίνονται οι ποσότητες Η 2 Ο που σχηµατίζονται από Η 2 (g) και O 2 (g) και στη 2 η στήλη δίνονται οι ποσότητες θερµότητας που εκλύονται. 1 η στήλη 2 η στήλη 1. 3,6 g H 2 O(g) Α. 56 kj 2. 3,6 g H 2 O(s) Β. 47 kj 2

3 3. 1,8 g H 2 O(l) Γ. 60 kj 4. 3,6 g H 2 O(l). 28 kj Β. Αφού αντιστοιχίσετε τις ποσότητες θερµότητας της 2 ης στήλης στις ποσότητες νερού της 1 ης να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ακόλουθη ερώτηση: Η ενθαλπία σχηµατισµού του H 2 O(g) στις ίδιες συνθήκες είναι ίση µε: Α. 280 kj/mol Β kj/mol Γ kj/mol. 600 kj/mol 16. Σε ποια από τις επόµενες περιπτώσεις ανάµειξης αναµένεται η µεγαλύτερη αύξηση της θερµοκρασίας του τελικού διαλύµατος; Θεωρούµε ότι όλα τα διαλύµατα έχουν την ίδια αρχική θερµοκρασία, την ίδια πυκνότητα και την ίδια τιµή ειδικής θερµοχωρητικότητας και δεν υπάρχουν απώλειες προς το περιβάλλον. Α. 50 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 50 ml διαλύµατος NaOH 0,1M Β. 100 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 200 ml διαλύµατος NaOH 0,1M Γ. 50 ml διαλύµατος HCl 0,2M µε 200 ml διαλύµατος NaOH 0,2M. 100 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 50 ml διαλύµατος NaOH 0,1M 3o κεφάλαιο 16. Ποια τιµή ενέργειας/ών θα αλλάξει όταν προστίθεται καταλύτης; ενέργεια ΙΙ Ι ΙΙΙ Α. Μόνο η I Β. Μόνο η II Γ. Μόνο η II και η III πρόοδος της αντίδρασης. Μόνο η I, η II και η III 17. Ο µηχανισµός της αντίδρασης αναγωγής του διοξειδίου του αζώτου από το µονοξείδιο του άνθρακα πιστεύεται ότι είναι: NO 2 (g) + NO 2 (g) NO 3 (g) +NO(g) στοιχειώδης εξίσωση NO 3 (g) + CO(g) NO 2 (g) +CO 2 (g) στοιχειώδης εξίσωση H συνολική εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση είναι: Α. NO 2 (g)+no 2 (g) NO 3 (g)+no(g) Β. NO 2 (g)+co(g) CO 2 (g)+no(g) Γ. NO 3 (g) + CO(g) NO 2 (g) +CO 2 (g). 2NO 2 (g) + CO(g) NO 3 (g) +NO(g) +CO 2 (g) Τα επόµενα 6 ερωτήµατα αφορούν την απλή αντίδραση: S(s) + O 2 (g) SO 2 (g) 18. ο νόµος της ταχύτητας είναι: Α. u=k[s0 2 ] Β. u=k[s] [O 2 ] Γ. u=k [O 2 ]. u=k [O 2 ] Η ταχύτητα της αντίδρασης τετραπλασιάζεται όταν Α. τετραπλασιάζεται η [Ο 2 ] Β. διπλασιάζεται η [Ο 2 ] Γ. διπλασιάζεται η [Ο 2 ] και η [S]. τετραπλασιάζεται η [S] 3

4 20. Η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται όταν Α. ελαττώνεται η ποσότητα του θείου Β. το θείο διαµερίζεται, ώστε να γίνει σκόνη Γ. ελαττώνεται η θερµοκρασία 21. Η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας αντίδρασης αυξάνεται όταν. αντί Ο 2 χρησιµοποιείται ίσος όγκος αέρα µε περιεκτικότητα 20% Α. αυξάνεται η συγκέντρωση του Ο 2 Β. αυξάνεται η θερµοκρασία Γ. ελαττώνεται ο όγκος του δοχείου της αντίδρασης. αυξάνεται η ποσότητα του S 22. οι µονάδες της σταθεράς κ είναι: Α. s -1 Β. mol L s -1 Γ. mol -1 L s -1. mol -2 L 2 s Η γραφική παράσταση των συγκεντρώσεων Ο 2 και SO 2 ως συνάρτηση του χρόνου µπορεί να είναι η: 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 Α 0,4 0,3 Β 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 t1 t2 t3 t4 t5 0 t1 t2 t3 t4 t5 0 1,2 0,9 Γ 1 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 t1 t2 t3 t4 t5 0 t1 t2 t3 t4 t Σε τρία όµοια δοχεία τα οποία περιέχουν ίσες ποσότητες Α πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση Α (S) + B (g) Γ (g). Στο 1 εισάγονται 2mol B σε θερµοκρασία θι. Στο 2 εισάγονται 2mol Β σε θερµοκρασία θι-10, και στο 3 εισάγονται 2mol Β σε θερµοκρασία θι και κονιορτοποιείται το Α. Για τις ταχύτητες στα τρία δοχεία ισχύει: Α. U1=U3> U2 Β. U3>U2>U1. Γ. U2<U3<U1.U2<U1<U3. 4

5 25. Για τη χηµική αντίδραση µεταξύ των Α και Β, η οποία περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: 2Α(g) + B(g) Γ(g) δίνονται οι γραφικές παραστάσεις c=f(t) σε ορισµένη θερµοκρασία Τ1. α. Να αντιστοιχίσετε τις ουσίες Α, Β, Γ στις καµπύλες 1,2,3. β. Στο 2 ο διάγραµµα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις c=f(t) για ένα από τα σώµατα σε θερµοκρασίες Τ1 και Τ2. Για τις θερµοκρασίες ισχύει: Α.Τ1=Τ2 Β.Τ1>Τ2 Γ. Τ1<Τ2. εν είναι δυνατό να συγκριθούν C(M) C(M) t(m in) T2 T1 8 T2 T2 T2 6 T1 4 T1 T t(m in) 26. Αν η αύξηση της θερµοκρασίας σε µια αντίδραση κατά 10 C, αυξάνει την ταχύτητα 100% (δηλαδή τη διπλασιάζει) τότε η αύξηση της θερµοκρασίας κατά 40 C την αυξάνει: Α. 2 φορές Β. 8 φορές Γ. 40 φορές. 16 φορές 27. Ο καταλύτης σε µια αντίδραση: Α. Αυξάνει την ποσότητα θερµότητας που εκλύεται Β. ελαττώνει την ταχύτητά της Γ. αυξάνει την ταχύτητά της. αυξάνει την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης 28. Όταν χρησιµοποιείται καταλύτης, η ενέργεια ενεργοποίησης: Α. Αυξάνεται Β. ελαττώνεται Γ. µένει σταθερή. άλλοτε αυξάνεται, άλλοτε ελαττώνεται και άλλοτε παραµένει σταθερή. 5

6 29. Για την απλή αντίδραση: Α(s) + B(g) 2Γ (g), αν διπλασιάσουµε την αρχική ποσότητα της Α τότε η ταχύτητα της αντίδρασης: Α. ιπλασιάζεται Β. µένει σταθερή Γ..τετραπλασιάζεται υποδιπλασιάζεται 30. Κατά την αντίδραση περίσσειας ανθρακικού ασβεστίου µε υδροχλωρικό οξύ ελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα. Η διπλανή γραφική παράσταση δείχνει το όγκο του σχηµατιζόµενου διοξειδίου του άνθρακα ως συνάρτηση του χρόνου. Η ταχύτητα της αντίδρασης: Α. Ελαττώνεται µε το χρόνο καθώς τα κοµµάτια του ανθρακικού ασβεστίου γίνονται µικρότερα. Γ. Αυξάνεται µε το χρόνο καθώς τα κοµµάτια του ανθρακικού ασβεστίου γίνονται µικρότερα. V(C) χρόνος Β. Αυξάνεται µε το χρόνο καθώς το οξύ γίνεται πιο ευδιάλυτο.. Ελαττώνεται µε το χρόνο καθώς το διάλυµα του οξέος γίνεται πιο αραιό. 4o κεφάλαιο 31. Το ανθρακικό αµµώνιο διασπάται σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: (NH 4 ) 2 CO 3 (s) 2NH 3 (g) + CO 2 (g) +H 2 O(g) Κατά τη διάσπαση ορισµένης ποσότητας ανθρακικού αµµωνίου σε κενό δοχείο σε ορισµένη θερµοκρασία η πίεση µέσα στο δοχείο γίνεται ίση µε 0,4 atm. Η σταθερά Kp της ισορροπίας σ αυτές τις συνθήκες είναι ίση µε Α atm 4 Β. 0,4 atm Γ atm atm Η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: CaCO 3 (s) CaO(s) + CO 2 (g), Η>Ο αυξάνεται όταν Α. ελαττώνεται η θερµοκρασία Β. αυξάνεται η ποσότητα του ανθρακικού ασβεστίου Γ. χρησιµοποιείται καταλύτης. αυξάνεται ο όγκος του δοχείου στο οποίο πραγµατοποιείται η αντίδραση 33. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αµφίδροµες αντιδράσεις. Α. C(s)+S 2 (g) CS 2 (g) Η<0 Β. 2H 2 S(g) 2H 2 (g)+s 2 (g) Η>0 Γ.CO(g)+Cl 2 (g) COCl 2 (g), Η<0. H 2 (g)+i 2 (g) 2HI(g), Η<0 Ε. C(s)+CO 2 (g) 2CO(g), Η>0 Στ. CO(g)+H 2 O(g) CO 2 (g)+h 2 (g), Η>0 Σε χαµηλές πιέσεις και υψηλές θερµοκρασίες ευνοούνται οι αντιδράσεις : Α. Α και Γ Β. και Ε Γ. Β και Ε. Γ και Β 6

7 34. Σε κλειστό δοχείο σε θερµοκρασία 1000Κ έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: CaCO 3(s) CaO (s) + C0 2(g) Στην ισορροπία υπάρχουν 0,15 mol CaCO 3, 0,30 mol CaO και 0,30 mol CO 2. Στο δοχείο εισάγονται 0,20 mol C0 2. Mετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας στην ίδια θερµοκρασία, στο δοχείο υπάρχουν : Α. 0,25 mol C0 2 Β. 0,40 mol CO 2 Γ. 0,35 mol CO 2. 0,30 mol CO Η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: RCOOH(aq) + ROH(aq) RCOOR(aq) +H 2 O(l), Η 0 µπορεί να αυξηθεί: Α. µε αύξηση της θερµοκρασίας Β. µε ελάττωση του όγκου του δοχείου Γ. µε προσθήκη καταλύτη. µε χρήση αφυδατικού 36. Σε ένα δοχείο όγκου V1 βρίσκονται σε ΧΙ 2 mol C, 2mol H 2 O, 2mol CO 2 mol H 2. C(s)+H 2 O(g) CO(g)+H 2 (g) Σε ένα άλλο δοχείο όγκου V2=2V1 εισάγονται 2 mol C, 2mol H 2 O, 2mol CO 2 mol H 2 στην ίδια θερµοκρασία. Το σύστηµα στο δεύτερο δοχείο: Α. βρίσκεται σε Χ.Ι Β. για να καταλήξει σε Χ.Ι. κινείται προς τα αριστερά Γ. για να καταλήξει σε Χ.Ι. κινείται προς τα δεξιά. δεν µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα 37. Για τον καθαρισµό του νικελίου πάνω από ακάθαρτο νικέλιο διαβιβάζεται µονοξείδιο του άνθρακα και σχηµατίζεται ατµός τετρακαρβονυλίου του νικελίου. Ni(s) + 4CO(g) Ni (CO) 4 (g) Ο ατµός αυτός όταν θερµαίνεται διασπάται και παράγεται καθαρό νικέλιο. Η Η της αντίδρασης παραγωγής του τετρακαρβονυλίου του νικελίου είναι: Α. Η=0 Β. Η>0 Γ. Η<0. Η> ή < Η ελάττωση του όγκου του δοχείου υπό σταθερή θερµοκρασία θα οδηγήσει σε αύξηση της ποσότητας των προϊόντων στην αντίδραση: Α. C(s)+H 2 O(g) CO(g)+H 2 (g) Β. CH 3 COOH(aq)+CH 3 OH(aq) CH 3 COOCH 3 (aq)+h 2 O(l) Γ. 2NO 2 (g) N 2 (g) +O 2 (g). 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g) 5o κεφάλαιο 39. Παίρνοντας υπόψη µας ότι τα ιόντα του δισθενούς χαλκού είναι µπλε και τα ιόντα ψευδαργύρου και αργύρου είναι άχρωµα να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα θα είναι τελικά άχρωµο: Α. ένα έλασµα Cu τοποθετείται σε Β. ένα έλασµα Ag τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος Ag 2 SO 4 Γ. ένα έλασµα Zn τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO 4 µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO 4. ένα έλασµα Cu τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO Το αέριο προϊόν της αντίδρασης διαλύµατος KMnO 4 οξινισµένου µε HCl µε Η 2 Ο 2 είναι το Α. Cl 2 Β. O 2 Γ. H 2. H 2 O 7

8 41. Ρεύµα της αυτής έντασης και για ίδιο χρόνο διέρχεται µέσα από δύο χωριστά τήγµατα. Το ένα περιέχει τήγµα Al 2 O 3 και το άλλο τήγµα NaCl. Αν παράγονται 0,2 mol οξυγόνο από το πρώτο τήγµα, πόσα moles Na θα παραχθούν στο δεύτερο δοχείο; Α. 0,1 mol Na Β. 0,2 mol Na Γ. 0,4 mol Na. 0,8 mol Na 42. Μια µαθήτρια βυθίζει ένα σιδερένιο καρφί σε διάλυµα θειικού χαλκού II. Παρατηρεί ότι η επιφάνεια του καρφιού γίνεται καφέ. H χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται είναι: Α. Fe(s)+Cu 2+ (aq) Fe 2+ (aq)+ Cu(s) Β. Fe(s)+Cu 2+ (aq) Fe 3+ (aq)+ Cu(s) Γ. Cu (s)+ Fe 2+ (aq) Cu 2+ (aq)+fe(s). Fe(s)+SO 4 2- (aq) FeSO 4 (aq) 43. Όταν οι κρύσταλλοι του διχρωµικού αµµωνίου θερµαίνονται διασπώνται σε αέριο άζωτο, υδρατµούς και στερεό οξείδιο του τρισθενούς χρωµίου. Κατά την αντίδραση αυτή Α. το χρώµιο οξειδώνεται και το άζωτο ανάγεται Β. το χρώµιο ανάγεται και το άζωτο οξειδώνεται Γ. το χρώµιο οξειδώνεται και το υδρογόνο ανάγεται. οι αριθµοί οξείδωσης όλων των στοιχείων παραµένουν σταθεροί 44. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αντιδράσεις. Να παρατηρήσετε τις χηµικές εξισώσεις και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α. C+4HNO 3 CO 2 +4NO 2 +2H 2 O. CH 3 -CH 3 +7/2O 2 2CO 2 + 3H 2 O Β. CaCO 3 CaO + CO 2 Ε. 5CH 3 OH+6KMnO 4 +9H 2 SO 4 5CO 2 +3K 2 SO 4 +6MnSO H 2 O Γ. CH 2 =CH 2 +H 2 CH 3 -CH 3 Στ. Na 2 CO 3 +2HCl 2NaCl+CO 2 + H 2 O Ο άνθρακας ανάγεται στις αντιδράσεις: Α. Β και Γ Β. Α και Ε Γ. Γ. και ΣΤ 44. Για την: a Fe 2 O 3 + b Cu 2 O g Fe 3 O 4 + d CuO το άθροισµα των µικρότερων ακέραιων συντελεστών a+b+g+d είναι: Α. 6 Β. 7 Γ Οργανική 45. Με προσθήκη νερού στο ακετυλένιο παρουσία καταλυτών παρασκευάζεται µία οργανική ένωση Α, η οποία Α. αντιδρά µε µεταλλικό νάτριο µε ταυτόχρονη έκλυση αέριου Η 2 Β. αποχρωµατίζει το καστανέρυθρο διάλυµα Br 2 /CCl 4 Γ. αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3 και σχηµατίζεται κάτοπτρο αργύρου. αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου υποχαλκού και σχηµατίζεται ίζηµα 8

9 46. Κατά τη χλωρίωση προπανίου σχηµατίζεται µείγµα χλωροπαραγώγων. Πόσα είναι τα δυνατά τριχλωροπαράγωγα (συντακτικά ισοµερή); Α. 3 Β. 2 Γ α. Το κύριο προϊόν της επίδρασης αλκοολικού διαλύµατος ΚΟΗ στην οργανική ένωση RCl: 2,3 διµέθυλο, 3-χλωρο πεντάνιο είναι: Α. 2,3 -διµέθυλο 2- πεντένιο Β. 3,4 -διµέθυλο 2-πεντένιο Γ. 2,3 -διµέθυλο 3-πεντένιο. 2,3 -διµέθυλο 2- πεντίνιο β. Αν είναι γνωστό ότι η µεταβολή της συγκέντρωσης του ΚΟΗ δεν επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης ο νόµος της ταχύτητας για την αντίδραση είναι: Ε. u=k[rcl][koh] Στ. u=k[κοη] Ζ. u=k[rcl] Η. u=k[rcl][oh - ] 48.Από τις χηµικές ενώσεις: Α:CH 2 =CH 2, Β:CH CH, Γ:CH 3 CH 2 OH, :CH 2 =CHCOOH, Ε:CH 3 CHO, αντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο και ταυτόχρονα µπορούν να αποχρωµατίσουν το καστανέρυθρο διάλυµα του Br 2 σε CCl 4 οι Α. Α και Β Β. Β και Γ. Α, Β και Γ. Β και Γ 49. Από τις χηµικές ενώσεις: Α:CH 3 CHO, Β:CH 3 CH(OH)CH 3, Γ:CH 3 COCH 3, :CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH, Ε:CH 3 CH=CH 2, οξειδώνονται προς οξύ οι: Α. Α και Β Β. A και Γ. Α, Β και Γ. Β και Γ 50. Από τα ακόλουθα αέρια είναι τοξικός ρύπος όταν σχηµατίζεται στην τροπόσφαιρα, αλλά προστατεύει από την ιονίζουσα υπεριώδη ακτινοβολία στην στρατόσφαιρα το: Α. CO 2 Β. NO 2 Γ. O 3. CFCl Μετά την αντικατάσταση της βενζίνης που περιείχε ως αντικροτικές ουσίες ενώσεις του µολύβδου από αµόλυβδη στα αυτοκίνητα χρησιµοποιήθηκαν καταλυτικοί µετατροπείς που περιέχουν ευγενή µέταλλα, όπως το Pd, ο Pt και το Rh σε κόκκους. Από τα µέταλλα αυτά το Rh επιταχύνει Α. την αναγωγή των οξειδίων του αζώτου Β. την οξείδωση του µονοξειδίου του άνθρακα Γ. την οξείδωση του διοξειδίου του άνθρακα. την καύση των άκαυστων υδρογονανθράκων ,00 kg µούστου µε περιεκτικότητα 18%w/w σε γλυκόζη ζυµώνονται παρουσία ζυµάσης κατά 90%. Μετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης η µάζα του κρασιού που θα παραχθεί είναι Α. 100,00 kg Β. 92,08 kg Γ. 91,20 kg. 110,00 kg 53. Σε πολλές χώρες της νότιας Αµερικής, όπου υπάρχουν φυτείες ζαχαροκάλαµου η παραδοσιακή βενζίνη έχει αντικατασταθεί τελείως ή κατά ένα µέρος από αιθανόλη η οποία παράγεται Α. από χλωρο αιθάνιο µε επίδραση υδατικού διαλύµατος ΚΟΗ Β. από το αιθυλένιο µε προσθήκη νερού Γ. µε αλκοολική ζύµωση. από το ακετυλένιο µε προσθήκη νερού 54. Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ Α και µία κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Β αντιδρούν σε όξινο περιβάλλον και σχηµατίζουν µία οργανική ένωση Γ, η οποία έχει σχετική µοριακή µάζα 74. Η Γ µπορεί να είναι Α. ο µεθανικός µεθυλεστέρας Β. η 1-βουτανόλη Γ. το προπανικό οξύ. ο αιθανικός µεθυλεστέρας 9

10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α 1. Σε 13,8 g µείγµατος CH 3 CH 2 OH και CH 3 -O-CH 3 επιδρούµε µε περίσσεια µεταλλικού νατρίου και εκλύονται 1,12 L αερίου µετρηµένα σε STP. Να υπολογιστεί ο λόγος των mol των συστατικών του µείγµατος. 2. To NO 2 και το CO αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: ΝΟ 2 (g) + CO(g) CO 2 (g) + NO(g) α. Για τον προσδιορισµό του νόµου της ταχύτητας έγιναν τα ακόλουθα πειράµατα σε θερµοκρασία θ ο C: 1 ο πείραµα 2 ο πείραµα 3 ο πείραµα [ΝΟ 2 ] mol/l O,1 0,2 O,1 [CΟ] mol/l O,1 0,1 0,2 U mol/l s Να βρείτε το νόµο της ταχύτητας, την τάξη της αντίδρασης και την τιµή της σταθεράς ταχύτητας κ. β. Να προτείνετε ένα µηχανισµό για την αντίδραση. γ. Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 4 mol NO 2 και 5 mol CO σε θερµοκρασία θ ο C. Μετά από ορισµένο χρόνο t έχουν παραχθεί 2 mol NO. Να υπολογιστεί ο λόγος των ταχυτήτων αντίδρασης κατά την έναρξη και σε χρόνο t. 3. Για τη σύνθεση της µεθανόλης από CO και Η 2 : CO(g) + 2H 2 (g) CH 3 OH (g) δίνεται ότι όταν εισάγονται 2 mol CO και 3mol H 2 σε δοχείο όγκου 2 L στους 250 ο C η πίεση στο δοχείο στην ισορροπία γίνεται 64,3 atm, ενώ στους 275 ο C η πίεση στο δοχείο στην ισορροπία γίνεται 74,0 atm. α. Η αντίδραση είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. β. Πόσα mol Η 2 πρέπει να αναµειχθούν µε 4 mol CO σε δοχείο όγκου 2 L στους 250 ο C για να αντιδράσουν µε απόδοση 80%; 4. Στο ακόλουθο σχήµα οι οργανικές ενώσεις συµβολίζονται µε τα γράµµατα Α,Β... Α HCl H 2 O/HgSO 4 -H 2 SO 4 CuCl/NH 3 Β πολυµερισµός PVC Γ H 2 /Ni οξείδωση Ε Ζ α. Να αναγνωρίσετε όλες τις οργανικές ενώσεις Α έως Ε και να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις όλων των αντιδράσεων. β. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Α έως Ζ σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των µορίων τους; 10

11 γ. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Α έως Ζ αντιδρούν µε νάτριο; Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. δ. 92 g της ένωσης αναµειγνύονται µε 0,896 m 3 αέρα µε σύσταση 20%Ο 2 και 80% Ν 2 και αναφλέγονται. Να υπολογιστεί η σύσταση των καυσαερίων σε L. Όλοι οι όγκοι είναι µετρηµένοι σε STP. 5. Σε ορισµένη θερµοκρασία βρέθηκαν τα ακόλουθα πειραµατικά αποτελέσµατα για την αντίδραση: Α (g) + 2Β (g) Γ (g) + (g) Aριθµός πειράµατος c A αρχική / mol L - 1 c Β αρχική / mol L -1 υ αρχική / mol L -1 min ,1 0,1 0,02 2 0,2 0,1 0,08 3 0,1 0,2 0,04 4 0,2 0,2 ; (α). Ποιος ο νόµος της ταχύτητας της αντίδρασης αυτής; (β). Ποια η τάξη της αντίδρασης; (γ). Ποια η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης; (δ). Ποια η ταχύτητα της αντίδρασης στο 4 ο πείραµα; 6. ίνεται η χηµική εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση του µαγνησίου µε διάλυµα υδροχλωρίου: Mg(s)+ 2H + (aq) Mg 2+ (aq)+ H 2 (g), Η<Ο Σε ένα δοχείο εισάγεται έλασµα Μg και στη συνέχεια εισάγονται 200 ml διαλύµατος HCl 0,5M οπότε η ταχύτητα της αντίδρασης είναι U1,ο χρόνος ολοκλήρωσης της αντίδρασης t1 και εκλύεται ποσότητα θερµότητας Q1. Η αντίδραση επαναλαµβάνεται στην ίδια θερµοκρασία στα 6 δοχεία του ακόλουθου πλέγµατος. οχείο 1 Έλασµα Mg 200 ml διαλύµατος HCl 1M οχείο 4 Ρινίσµατα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 2 Ρινίσµατα Mg 200 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 5 Έλασµα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 1M οχείο 3 Έλασµα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 6 Έλασµα Mg 100 ml διαλύµατος HCl 0,5 M α. Σε ποια δοχεία η ταχύτητα της αντίδρασης είναι µεγαλύτερη από την υ1; β. Σε ποια δοχεία η ποσότητα θερµότητας που εκλύεται είναι µεγαλύτερη από την Q1; 7. Σε ένα δοχείο µεταβλητού όγκου εισάγονται ισοµοριακές ποσότητες HCl και Ο 2 και αποκαθίσταται η ισορροπία: 4HCl(g) + Ο 2 (g) 2Cl 2 (g) + 2H 2 O(g) α. Στην ισορροπία η µερική πίεση του χλωρίου είναι το ½ της µερικής πίεσης του οξυγόνου. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης. β. Αν η πίεση διατηρείται σταθερή, να υπολογιστεί ο λόγος των όγκων του δοχείου αρχικά και στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας. Η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή. 8. Η k c της χηµικής εξίσωσης: SO 2 (g )+ NO 2 (g) SO 3 (g) + NO(g) (1) στους 100 C ισούται µε 4. α. Ποια η k p της (1) στους 100 C; β. Σε δοχείο όγκου V = 20 L εισάγονται 3 mol SO 2 και 3mol NO 2 στους 100 C. Ποια η σύσταση του µείγµατος στους 100 C; γ. Θερµαίνουµε στους 227 C, ποια θα είναι η ολική πίεση των αερίων στη νέα κατάσταση χηµικής ισορροπίας; ίνεται R = 0,082 atm L mol -1 K

12 9. Σε 50 ml διαλύµατος 1 KMnO 4 0,2M όπου έχει προστεθεί επαρκής ποσότητα H 2 SO 4 προσθέτουµε 50 ml διαλύµατος 2 FeSO 4 0,5M και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 3 που παραµένει ερυθροϊώδες. α. Να εξηγήσετε γιατί το διάλυµα παραµένει ερυθροϊώδες. β. Παίρνουµε 50 ml από το διάλυµα 3 και προσθέτουµε 100 ml διαλύµατος 4 SnSO 4 0,2 M. Θα αποχρωµατιστεί το διάλυµα 3 ; Υπόδειξη: εν λαµβάνει αντίδραση µεταξύ Fe 2 (SO 4 ) 3 και SnSO g µετάλλου Μ, µε ατοµικό αριθµό Ζ = 20 προστίθενται σε περίσσεια αραιού διαλύµατος H 2 SO 4 και ελευθερώνονται 5,6 L H 2 (stp). α. Να γραφεί η αντίδραση που θα λάβει χώρα β. Ποια η Ar του Μ; 11. Έλασµα ψευδαργύρου ζυγίζει 19,5 g, βυθίζεται σε διάλυµα CuSO 4, επιχαλκώνεται και µετά την επιχάλκωση ζυγίζει 19,35g. α. Ποια είναι η µάζα του Cu που αποτίθεται; β. Το έλασµα µετά την επιχάλκωση αντιδρά µε περίσσεια αραιού διαλύµατος ΗΝΟ 3. Ποιος ο όγκος του σχηµατιζοµένου ΝΟ (stp). Ar Zn = 65, Ar Cu = 63,5 12. Μια αντίδραση Α προϊόντα έχει σταθερά ταχύτητας k = 0,04 mol L -1 s -1. α. Ποιας τάξης είναι η αντίδραση; β. Ποια θα είναι η συγκέντρωση του Α µετά από χρόνο t = 20s, αν η αρχική συγκέντρωση του Α είναι 2 mol L -1 ; [ A0] γ. Ποιος είναι ο χρόνος ηµίσειας ζωής του Α, όπου [Α] θα γίνει ; 2 δ. Σε πόσο χρόνο θα καταναλωθεί όλη η ποσότητα του Α; 13. Η αντίδραση Α προϊόντα ακολουθεί νόµο ταχύτητας 1 ης τάξης. Η στιγµιαία ταχύτητα δίνεται από τη σχέση: [ ] U = - d A = k[ ] dt Η σχέση αυτή µετά από ολοκλήρωση µετασχηµατίζεται στη σχέση: [A0] 2,303 log = kt [Α 0 ] η αρχική συγκέντρωση, [Α] η συγκέντρωση µετά [A] χρόνο t και k η σταθερά ταχύτητας kt log[a 0 ] log[a] = 2,303 kt ή log[a] = log[a 0 ] - 2,303 Το χλωροαιθάνιο διασπάται σε υψηλές θερµοκρασίες σύµφωνα µε την εξίσωση: CH 3 CH 2 Cl(g) CH 2 =CH 2 (g) + HCl(g) Η αντίδραση αυτή είναι 1 ης τάξης. Μία µέτρηση στους 800 K δείχνει ότι συγκέντρωση του CH 3 CH 2 Cl µειώνεται από 0,0098 mol L -1 σε 0,0016 mol L -1 σε χρονικό διάστηµα 340 s. α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ταχύτητας k στους 800 K. β. Να υπολογίσετε το χρόνο ηµίσειας ζωής t 1/2, δηλαδή το χρόνο που απαιτείται για να µειωθεί η [Α 0 ] στο ήµισυ της αρχικής. 12

13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Β 14. Ο αιµατίτης είναι ένα ορυκτό του Fe 2 O kg αιµατίτη ανάγονται πλήρως από µονοξείδιο του άνθρακα προς µεταλλικό σίδηρο και απορροφάται ποσότητα θερµότητας ίση µε kj. Το αέριο που παράγεται διοχετεύεται σε δοχείο σταθερού όγκου 2.292,6 L το οποίο περιέχει περίσσεια άνθρακα, όπου σχηµατίζεται εκ νέου CO το οποίο µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί. σύµφωνα µε την αµφίδροµη αντίδραση: C(s) + CO 2 (g) 2CO (g), Aν η Κp της αντίδρασης είναι 80 atm σε θερµοκρασία 817 ο C και η ολική πίεση στην ισορροπία είναι 20 atm να υπολογιστούν: Α. Η % καθαρότητα του αιµατίτη σε Fe 2 O 3, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσµείξεις δεν ανάγονται από το CO. Β. Η Η της αναγωγής του Fe 2 O 3 από το CO. Γ. Η απόδοση της αντίδρασης επανάκτησης του CO. 15. Σε κενό δοχείο και σε σταθερή θερµοκρασία διοχετεύονται *n 1 = 5 mol ΗCOOH n 2 = 5 mol CΗ 3 COOH και n 3 = 16 mol C 2 Η 5 OH. Να βρεθούν τα mol κάθε ουσίας όταν αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία. ΗCOOH + C 2 Η 5 OH HCOOC 2 Η 5 + Η 2 O CΗ 3 COOH + C 2 Η 5 OH CΗ 3 COOC 2 Η 5 + Η 2 O. ίνονται οι σταθερές χηµικής ισορροπίας (σχετικές µε τις συγκεντρώσεις): Κ c1 = 4, Κ c2 = 4 για τις δύο εστεροποιήσεις: 16. Η µαθηµατική εξίσωση η οποία εκφράζει την εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας κ από τη θερµοκρασία ονοµάζεται εξίσωση Arrhenius. Μετά από κατάλληλη µαθηµατική επεξεργασία λαµβάνει τη µορφή: k2 Ea 1 1 log = ( ) k 2,303R T T όπου: κ 1 και κ 2 οι σταθερές ταχύτητας για τις θερµοκρασίες Τ 1 και Τ 2 σε βαθµούς Kelvin αντίστοιχα, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ενέργειας ενεργοποίησης (Εα) µιας αντίδρασης. Η σταθερά ταχύτητας για το σχηµατισµό του HI από τα στοιχεία του: Η 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g) στους 600Κ είναι ίση µε 2, L mol -1 s και στους 650 Κ είναι ίση µε 3, L mol -1 s. Α. Να υπολογίσετε την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης (Εα). Β. Πόσες φορές µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα της αντίδρασης στους 650 Κ από την ταχύτητα στους 600Κ, αν αρχικά έχουν χρησιµοποιηθεί ίσες συγκεντρώσεις αντιδρώντων σωµάτων; 17. Η ισορροπία: LaCl 3 (s) + H 2 O(g) LaOCl(s) + 2HCl(g) µελετήθηκε για να βρεθεί η ποσότητα του παραγόµενου HCl σε θερµοκρασία 620 ο C. Σε ένα δοχείο όγκου 1,25 L εισάγονται 0,125 mol χλωριδίου του λανθανίου και 0,250 mol Η 2 Ο. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας αποµακρύνεται το αέριο µείγµα και διαλύεται σε επιπλέον νερό. Στο διάλυµα που σχηµατίζεται προστίθεται αρκετή ποσότητα AgNO 3 και καταβυθίζονται 35,9 g λευκού ιζήµατος. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης και η K c της αντίδρασης στους 620 ο C. 19. Tα µόρια του αερίου αιθανικού οξέος έχουν την τάση να σχηµατίζουν διµερή µε σταθερά ισορροπίας K c =10 4 σε θερµοκρασία 25 ο C σύµφωνα µε την εξίσωση : 2CH 3 COOH (CH 3 COOH) 2 Aν η αρχική συγκέντρωση του µονοµερούς CH 3 COOH είναι Μ. 13

14 Α. Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις των σωµάτων όταν θα έχει αποκατασταθεί ισορροπία. Β. Να δώσετε µία πιθανή εξήγηση για το είδος των δυνάµεων που οδηγούν στο διµερισµό των µορίων του αιθανικού οξέος. Γ. Όταν η θερµοκρασία αυξάνεται το ποσοστό διµερισµού αυξάνεται ή ελαττώνεται κατά τη γνώµη σας; Να δώσετε µία πιθανή εξήγηση. 14

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών Παρα γοντες που επηρεα ζουν την ταχυ τητα αντι δρασης. Καταλυ τες Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η Πως επηρεάζει η συγκέντρωση την Πως επηρεάζει η πίεση την Πως επηρεάζει η

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση

ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση Ε Ν O Τ Η Τ Α ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση Α Α 1 ο ατμοσφαιρικός αέρας Α 2 τα άτομα και η ατομική δομή Α 3 τα μόρια και η μοριακή δομή Α.4 η χημική αντίδραση Α.5 το οξυγόνο και τα ευγενή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις.

Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Ηλεκτροχηµεία Ηλεκτροχηµεία Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Η επιµετάλλωση στη χρυσοχοΐα γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δεσμός υδρογόνου Κεφάλαιο 1ο 3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4 Δεσμο ς η γε φυρα υδρογο νου Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

2). i = n i - n i - n i (2) 9-2

2). i = n i - n i - n i (2) 9-2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Εξίσωση Gbbs-Duhem, χηµικό δυναµικό συστατικού διαλύµατος Θέµα ασκήσεως: Μελέτη της εξάρτησης της επιφανειακής τάσης διαλυµάτων από την συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ A ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα