(3) ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓ.-ΑΝΤΑΛ. & ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΩΝ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(3) ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓ.-ΑΝΤΑΛ. & ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΩΝ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια εργαλείων. ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός ,80 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο της συγγραφής : Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η ανωτέρω προµήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας της /νσης Περ/ντος & Πρασίνου. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των ,80 πλέον Φ.Π.Α. Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και την Τεχνική Έκθεση της µελέτης και θα βαρύνουν τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού του οικ. Έτους Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ηµοτικούς πόρους. Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΦΠΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ( ) Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων , , , Προµήθεια εργαλείων , , ,32 Προµήθεια ανταλλακτικών & 3 αναλώσιµων υλικών λειτουργίας , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: ,80 ΦΠΑ: 8.197,15 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ,95 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: α) Της µε αριθ /1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ". β) Του Ν 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95). γ)του Ν. 3463/ «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». δ)της οδηγίας 2004/18/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Π.. 60/2007 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Σε περίπτωση που η γενική συγγραφή υποχρεώσεων έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τα περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση υλικών, Γ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση), ) Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 4 ο Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου και θα ισχύει για ένα (1) έτος µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. εν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ήµο ολόκληρου του ποσού του διαγωνισµού, εφ όσον δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη. ΑΡΘΡΟ 5ο Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) της οµάδας ή των οµάδων των ειδών που θα προµηθεύσει. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους. Για τον υπολογισµό της εγγύησης απαιτείται η προσκόµιση από τους διαγωνιζοµένους, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα είδη τους προς προµήθεια. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί τουλάχιστον 1 µήνα από τη λήξη ισχύος του χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας κατά οµάδες ειδών. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων οµάδων. εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας. 2

3 Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των υλικών, τη µεταφορά, την παράδοση και την εκφόρτωσή τους στις αποθήκες του ήµου, ή σε άλλο οποιοδήποτε χώρο υποδείξει η Υπηρεσία.. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει στις προσφορές τους να αναφέρουν την τιµή ανά τεµάχιο, τον χρόνο παράδοσης, τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, των ηλεκτρικών & επαναφορτιζόµενων εργαλείων χειρός, την τεχνική υποστήριξη (service), κάλυψη ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια και το εργοστάσιο κατασκευής βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. Επίσης, κατά την ώρα του διαγωνισµού για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερόµενων υλικών θα πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα σχετικά έντυπα εγχειρίδια χρήσης προσπέκτους του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου του στη χώρα ( όχι σε φωτοαντίγραφο), δηλώσεις εναρµόνισης των µηχανηµάτων, των ηλεκτρικών & επαναφορτιζόµενων εργαλείων χειρός & των ανταλλακτικών µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας κ.λ.π. στην ελληνική γλώσσα.. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τα γεωργικά µηχανήµατα, τα ηλεκτρικά & επαναφορτιζόµενα εργαλεία χειρός ορίζεται σε ένα (1) έτος τουλάχιστον. Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή κατά οµάδες ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ενστάσεις: ΑΡΘΡΟ 7 Ο Οι ενστάσεις κατά της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων ή της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 8 ο Υπογραφή σύµβασης-εγγύηση καλής εκτέλεσης : Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. και θα ισχύει για δύο (2) έτη από της υπογραφής του συµφωνητικού, οπότε θα λήγει ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, της γεννήτριας, των ηλεκτρικών & επαναφορτιζόµενων εργαλείων χειρός. Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος προσκόµισης υλικού Ο ήµος δύναται να προµηθεύεται τα υλικά σε τµηµατικές παραγγελίες ή εφάπαξ. Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής να τα προσκοµίσει και να τα εκφορτώσει µε δικό του προσωπικό από την έγγραφη ειδοποίησή του από την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, ορίζεται σε (7) ηµέρες σε χώρο που θα του 3

4 υποδειχθεί. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό ( ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο ) θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ισχύει το αρ.33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και εκφόρτωση του προµηθευόµενου υλικού στο χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ήµου Πειραιά µε δικά του µεταφορικά µέσα. Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παρουσίασης των υλικών στον χώρο που θα του υποδειχθεί. ΑΡΘΡΟ 11ο Έλεγχοι οκιµές Αντικατάσταση ακατάλληλων υλικών : Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης µε µακροσκοπικό έλεγχο, µηχανική εξέταση & πρακτική δοκιµασία.. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συστήνεται από το ήµο(υπ. Απ /93) και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά ολόκληρα µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια. ΑΡΘΡΟ 12 Ο Εγγύηση καλής λειτουργίας Κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των γεωργικών µηχανηµάτων, της γεννήτριας, των ηλεκτρικών & επαναφορτιζόµενων εργαλείων ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του µηχανήµατος ή εργαλείου που οφείλεται σε όµοιες αιτίες, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από της ειδοποιήσεώς του.εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του µηχανήµατος ή εργαλείου, αυτό θα αντικαθίσταται µε νέο, όµοιο µε το αρχικό. Σε περίπτωση αµέλειας ή παράλειψης του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες στην ταχθείσα προθεσµία, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε την αξία του µηχανήµατος, της γεννήτριας ή του ηλεκτρικού ή επαναφορτιζόµενου εργαλείου, η οποία θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, της γεννήτριας και των εργαλείων επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών. 4

5 ΑΡΘΡΟ 13 ο Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, τα οποία θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 14 ο Κρατήσεις: Όλες οι δαπάνες πρόµήθειας και µεταφοράς, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, χαρτόσηµα, καθώς και κρατήσεις α).2% υπέρ ΤΑ ΚΥ β) 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) 0,25% υπέρ του ηµοσίου, δ) Φόρος Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή. Οι κρατήσεις µε τα στοιχεία α, β, και γ υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ήµο Πειραιά. Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Πειραιάς.. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛ. & ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε. ΜΑΡΙΑΚΗ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡ/ΝΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Α. ΡΙΤΣΑΣ Μ. ΚΑΡΡΑ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια εργαλείων. ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός ,80 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΟΜΑ Α 1 η Προµήθεια Γεωργικών µηχανηµάτων (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: ,00 πλέον Φ.Π.Α. CPV: Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας. Συγκεκριµένα αφορά στην προµήθεια: 1) Αλυσοπρίονων βενζινοκίνητων, κυβισµού cm 3, ισχύος 1,2-1,8 HP, µε ηλεκτρονική ανάφλεξη, µήκους λάµας κοπής εκ., µε αυτόµατη λίπανση αλυσίδας και αυτόµατο φρένο αλυσίδας, αντιδονητικό σύστηµα, βαλβίδα αποσυµπίεσης για εύκολη εκκίνηση, προφυλακτήρα δεξιού χεριού, ασφαλιστικό γκαζιού, µε πλάγιο εντατήρα αλυσίδας, µε χειρολαβή πάνω από το σύστηµα κίνησης, εύκολου χειρισµού µε το ένα χέρι, βάρους 2,80-3,20 Kgr (χωρίς λάµα, αλυσίδα και καύσιµο). 2) Αλυσοπριόνων βενζινοκίνητων, δίχρονων, κυβισµού cm 3, ισχύος 3,0-3,5 HP, µε ηλεκτρονική ανάφλεξη, µήκους λάµας κοπής εκ., µε αυτόµατη λίπανση αλυσίδας και αυτόµατο φρένο αλυσίδας, αντιδονητικό σύστηµα, βαλβίδα αποσυµπίεσης για εύκολη εκκίνηση, προφυλακτήρα δεξιού χεριού, ασφαλιστικό γκαζιού, µε πλάγιο εντατήρα αλυσίδας. 3) Αλυσοπρίονων βενζινοκίνητων, κυβισµού 65-70cm 3 ισχύος HP, µε ηλεκτρονική ανάφλεξη και αντιδονητικό σύστηµα, µήκους λάµας κοπής 60εκ., µε αυτόµατη λίπανση αλυσίδας και αυτόµατο φρένο αλυσίδας, βαλβίδα αποσυµπίεσης για εύκολη εκκίνηση, προφυλακτήρα δεξιού χεριού, ασφαλιστικό γκαζιού, µε πλάγιο εντατήρα αλυσίδας. 4) Αλυσοπρίονων βενζινοκίνητων, κυβισµού cm 3, ισχύος 1,2-1,4 HP, µε ηλεκτρονική ανάφλεξη, µήκους λάµας κοπής εκ., µε αυτόµατη λίπανση αλυσίδας. Θα φέρονται σε τηλεσκοπικό βραχίονα αλουµινίου, µε ρύθµιση µήκους από 2,60-3,90 µ. περίπου και θα συνοδεύονται από κατάλληλο ιµάντα στήριξής τους στον χειριστή. 5) Πριονιών ευθυγραµµιστικών θάµνων µπορντούρας, βενζινοκίνητων, κυβισµού cm 3 ισχύος 0,8-1,2 HP, µε λάµα διπλής κοπής, βήµατος περίπου mm, µήκους εκ., 6

7 ηλεκτρονικής ανάφλεξης, µε αντικραδασµική λαβή χειρισµού, βαλβίδα εύκολης εκκίνησης,περιστρεφόµενη πίσω χειρολαβή χειρισµού. 6) Μηχανηµάτων θαµνοκοπτικών χορτοκοπτικών βενζινοκίνητων, κυβισµού cm 3, 2,80-3,00 ΗΡ, µε ηλεκτρονική ανάφλεξη και σωληνωτή λαβή τύπου ποδηλάτου, µε αντιδονητικό σύστηµα και στάνταρ εξαρτήµατα κοπής θεριστική κεφαλή 4 εξόδων πλαστικού σχοινιού (µισινέζας) και δίσκων κοπής ζιζανίων και θάµνων. Θα διαθέτουν βαλβίδα primer για εύκολη εκκίνηση και κύλινδρο µε διπλά ελατήρια για καλύτερη απόδοση. Θα συνοδεύονται από ιµάντα στήριξης τύπου γιλέκο µε κλιπ απεµπλοκής. 7) Χλοοκοπτικών µηχανών, τετράχρονων, αυτοκινούµενων, ισχύος 6-6,5 ΗΡ, ηλεκτρονικής ανάφλεξης, πλάτους κοπής περίπου εκ., ύψους κοπής περίπου mm µε κεντρική ρύθµισή του, µε σασί από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, µε χορτοσυλλέκτη από ανθεκτικό υλικό, χωρητικότητας λίτρων, διπλά ρουλεµάν τροχών µε µεταλλική έδραση και φρένο λεπίδας κοπής. Τα µηχανήµατα θα πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τους από την κατασκευάστρια εταιρεία, τουλάχιστον για ένα έτος. Η δαπάνη για την προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων προβλέπεται να φτάσει το ποσόν των ,00 πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Α/Α ΟΜΑ Α 2 η Προµήθεια εργαλείων (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: 4.865,30 πλέον Φ.Π.Α. CPV: , , Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει προµήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας. Συγκεκριµένα, θα γίνει προµήθεια εργαλείων κατασκευασµένων από υλικά αρίστης ποιότητας, όπως αναφέρονται παρακάτω: - Πριόνια κλαδέµατος, µε καµπυλωτή πριονόλαµα µήκους 400 mm., διπλής κοπής, µε ξύλινες χειρολαβές οξιάς ή πλαστικές µε υποδοχή για τοποθέτηση σε κοντάρι. - Ψαλίδια κλάδου (κλαδευτήρια), µήκους 22εκ µε µια κοπτική ατσάλινη λεπίδα µε καµπυλωτή κόψη και άγκιστρο, µε ασφάλεια στο παξιµάδι της βίδας και µηχανισµό ασφαλείας που συγκρατεί το ψαλίδι κλειστό. - Ψαλίδες µπορντούρας, µε µήκος κόψης εκ., µε ατσάλινες αντικολλητικές λεπίδες µε κυµατοειδές σχήµα, µε εξάρτηµα πρόσκρουσης (STOP) από ελαστικό. - Ψαλίδια πριόνια κορυφής, µε µια κοπτική ατσάλινη λεπίδα µε καµπυλωτή κόψη και άγκιστρο, µε απλή τροχαλία στο βραχίονα της κοπτικής λεπίδας. Το κοντάρι θα είναι µεταβλητού ύψους, αναπτυσσόµενο µε προσθαφαίρεση τµηµάτων, τελικού µήκους 4,4 5 µ. - Κασετίνα µε σετ κατσαβιδόµυτες ( µαγνητικό φορέα, κατσαβίδι µαγνητικό, εξάγωνα κλειδιά, 32 µύτες ¼ ) - ίσκος κοπής σιδήρου, 250Χ2Χ32, σταθερού πάγκου,128οδόντων,τ6. - Εξαερωτήρες γκαζόν κυλινδρικοί µε τροχούς, µε δόντια από ελαστικό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος, πλάτους 30-35εκ., µε χειρολαβή µήκους 1,5µ. περίπου, µε τροχούς µε ειδικό πέλµα και αντιδιαβρωτική προστασία. - Ανέµες για λάστιχο άρδευσης ½, µήκους έως 45µ., µε σκελετό αλουµινίου. 7

8 - Κύλινδροι κήπου µεταλλικοί Β.Τ., πλάτους εργασίας 50εκ. περίπου, µε αφαιρούµενη χειρολαβή, µε δυνατότητα πλήρωσης µε νερό ή άµµο. - Καρότσια µεταφοράς κιβωτίων, γαλβανισµένα;, µε δύο (2) τροχούς µε επιφάνεια στήριξης περίπου 450Χ250mm, αντοχής περίπου 150Kgr. - Ψαλίδια διαµόρφωσης θάµνων µε µπαταρία ιόντων λιθίου και χρόνο λειτουργίας περίπου min, τάσης περίπου 10V, µε ένδειξη κατάστασης µπαταρίας, µε αντιολισθητική λαβή, µε µαχαίρια πλάτους κοπής 8-10εκ. και µήκους κοπής έως 20εκ. περίπου (θα διατίθεται µε φορτιστή). - Ψεκαστήρες προπίεσης 5lt και επινώτιοι 15lt από πολυαιθυλένιο, πίεσης λειτουργίας max 3bar και 6bar αντίστοιχα, µε βαλβίδα ασφαλείας, µε µανόµετρο πίεσης, µε ορειχάλκινο έµβολο και αυλό ψεκασµού. - Ηλεκτροπνευµατικό κρουστικό πιστολέτο 24mmSDS, ισχύος W και λειτουργίας έως 1.500r.p.m. περίπου, δεξιόστροφο/αριστερόστροφο, µε διακόπτη τριών θέσεων για περιστροφή, περιστροφή µε κρούση ή µόνο κρούση, αυτόµατο συµπλέκτη και οδηγό βάθους. - Ηλεκτρικό δράπανο κρουστικό, ισχύος W, µε αυτόµατο τσοκ 10-13mm, µέγιστης ροπής 4-5Nm, µεταβλητής ταχύτητας χωρίς φορτίο r.p.m., µε ρυθµιζόµενο οδηγό βάθους. - Επαναφορτιζόµενο κατσαβίδι, µε µπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion), τάσης 3,6V και χωρητικότητας 1,3-1,5Ah, µέγιστης ροπής στρέψης 3-7Nm, µε διακόπτη δεξιόστροφης / αριστερόστροφης κίνησης, µε µαλακή λαβή και φρένο κινητήρα, ενσωµατωµένο φως φωτοδιόδου (LED). Θα διατίθεται µε 2 µπαταρίες λιθίου, ταχυφορτιστή και κασετίνα. - Γωνιακός τροχός λείανσης και κοπής, διαµέτρου δίσκου 230χιλ., ισχύος2.200w ταχύτητας περιστροφής χωρίς φορτίο στροφές/λεπτό, µε περίβληµα µηχανισµού από χυτό αλουµίνιο, µε κλείδωµα άξονα και πλευρική λαβή πολλών θέσεων, µε διακόπτη ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση. Θα περιλαµβάνει χειρολαβή, ροδέλες στερέωσης και κλειδί. Τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόµενα εργαλεία και η γεννήτρια θα πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητος και ασφάλειας και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τους από την κατασκευάστρια εταιρεία, τουλάχιστον για ένα (1) έτος. Η δαπάνη για την προµήθεια εργαλείων περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2013 µε Κ.Α και προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 4.865,30 πλέον ΦΠΑ. Α/Α ΟΜΑ Α 3 η Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών λειτουργίας (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: ,50 πλέον Φ.Π.Α. CPV: , Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών λειτουργίας που θα χρησιµοποιηθούν στα γεωργικά µηχανήµατα του Τµήµατος Παρκοτεχνίας, της /νσης Περ/ντος & Πρασίνου. Συγκεκριµένα, τα είδη που θα προµηθευτεί η Υπηρεσία θα είναι κατασκευασµένα από υλικά αρίστης ποιότητας, που θα πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών λειτουργίας περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2013 µε Κ.Α και προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των ,50 πλέον ΦΠΑ. 8

9 Πειραιάς.. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛ. & ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε. ΜΑΡΙΑΚΗ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡ/ΝΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Α. ΡΙΤΣΑΣ Μ. ΚΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια εργαλείων. ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός ,80 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α ΟΜΑ Α 1 η Προµήθεια Γεωργικών µηχανηµάτων (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: ,00 πλέον Φ.Π.Α. CPV: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµα κοπής εκ.) 10 2 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµα κοπής εκ.) 5 9

10 3 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµα κοπής εκ.) 1 4 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό 5 5 Ευθυγραµµιστικό πριόνι θάµνων (βενζ.) 4 6 Μηχάνηµα θαµνοκοπτικό χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο Χλοοκοπτική µηχανή βενζινοκίνητη. 10 Α/Α ΟΜΑ Α 2 η Προµήθεια εργαλείων (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: 4.865,30 πλέον Φ.Π.Α. CPV: , , ΕΡΓΑΛΕΙΑ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Πριόνι διπλής κοπής 400 χιλ Τσάπα σφυρήλατη Μεταλλική σκούπα γκαζόν Β.Τ. µε στυλιάρι 30 4 Ψαλίδι κλάδου ( κλαδευτήρι ) µήκους 22 εκ.(χειρολαβές αλουµινίου) 5 Ψαλίδα µπορντούρας 10 6 Τσουγκράνα ( γραβάλλα ) 14 οδόντων σφυρήλατη. 7 Φτυάρι σφυρήλατο µε νεύρο 10 8 Κασµάς σφυρήλατος Σκαλιστήρι σφυρήλατο Σκαλιστήριντσαπάκι Ακονιστήρι ειδικό για ψαλίδια ψαλίδες Στυλιάρι φτυαριού, τσάπας, τσουγκράνας, κασµά οξυάς

11 13 Ψαλίδι- πριόνι κορυφής µε κοντάρι τηλεσκ Λάµες ανταλλακτικές για ψαλίδι-πριόνι κορυφής. 15 Ψεκαστήρας επινώτιος 15 λίτρων 3 16 Ψεκαστήρας προπίεσης 5 λίτρων Ανταλλακτικό λάστιχο για ψεκαστήρα Κοντάρι αλουµινίου τηλεσκοπ. ύψους 2,00-4,00µ. 19 Μπαλαντέζα 50 µέτρων 2 20 Πριόνι κλαδέµατος, λάµας ~30εκ. Με τηλεσκοπικό κοντάρι αλουµινίου. 21 Τρυπάνι αέρος Φ3-13 (σετ) 2 22 ιαµαντοτρύπανο 100mm Φ6-13 (σετ) 23 Τσιµπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης 2 25 ιαµαντοτρύπανο 300mm Φ ιαµαντοτρύπανο 100mm Φ ιαµαντοτρύπανο 300mm Φ Πριονάκια σέγας (σετ 5 τεµ.) 2 29 Λίµα ακονίσµατος µαχαιρωτή 2 30 Πριονόλαµα διπλής κοπής 400χιλ ίσκος λείανσης σιδήρου Φ ίσκος κοπής σιδήρου Φ ίσκος κοπής µαρµάρου Φ ίσκος κοπής σιδήρου 250Χ2Χ32 σταθερού πάγκου 35 Καρυδάκια σετ Φ10-32mm (κασετίνα) 1 36 Γυαλιά προστασίας τροχού 3 37 Καρότσι οικοδοµής 1 38 Κοπίδι Καλέµι SDS (20cm πλάτος µύτης 250mm.µήκος) 1 39 Βελόνι SDS 8 mm 1 40 Τρυπάνι SDS 8 mm 1 41 Τρυπάνι SDS 10mm 1 42 Τρυπάνι SDS 12 mm 1 43 Κασετίνα σετ κατσαβιδόµυτες 1 44 Πηρούνα σφυρήλατη 4 δοντιών 5 45 Επαναφορτιζόµενο κατσαβίδι 1 46 Ηλεκτρικό δράπανο 1 47 Τροχός λείανσης µεγάλος 1 48 Βούρτσες σταθερού τροχού

12 49 οχείο καυσίµων 20 lt 6 50 Καρότσι µεταφοράς κιβωτίων 1 51 Ψαλίδι θάµνων µπαταρίας Κύλινδρος κήπου 1 53 Ανέµη για λάστιχα 1/2'' 1 (3) ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓ.-ΑΝΤΑΛ. & ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΩΝ Ηλεκτροπνευµατικό κρουστικό πιστολέτο 1 55 Εξαερωτήρας γκαζόν 1 56 Γωνιακός τροχος λείανσης-κοπής 1 Α/Α ΟΜΑ Α 3 η Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών λειτουργίας (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: ,50 πλέον Φ.Π.Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους εκ.) 5 2 Αντλία λαδιού αλυσοπρίονου 4 3 Αλυσίδα κοπής αλυσοπρίονου (λάµας 25-30εκ. 3/ Μπουζί αλυσοπρίονου 60 5 Φίλτρο καυσίµου αλυσοπρίονου 20 6 Ελατήρια πιστονιού 4 7 Φίλτρο αέρα αλυσοπρίονου 8 8 Μαχαίρια κοπής χλοοκοπτικής 20 9 Συρµατόσχοινο γκάζι-συµπλέκτη χλοοκοπτικής Μπουζί χλοοκοπτικής Φίλτρο αέρα χλοοκοπτικής Ντίζα µετάδοσης κίνησης πολυµηχανήµατος 8 13 Χειροµίζα σχοινιέρα πολυµηχανήµατος Φίλτρο βενζίνης χλοοκοπτικού Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους εκ.) 5 16 Μπουζί πολυµηχανήµατος Φίλτρο καυσίµου πολυµηχανήµατος Ρολό µεσινέζας 3,3/450γρ. (~48µ.) στρογγυλό Ρολό µεσινέζας 3,3/450γρ. (~48µ.) τετράγωνο Λάµα διπλής κοπής ευθυγραµµιστικού πριονιού 2 21 Σετ µεµβράνες για καρµπυρατέρ 4 22 Σωληνάκι βενζίνης Φ3,2mm ( /µ.) Ελατήρια συµπλέκτη Σετ πιστόνια + κύλινδρο 4 12

13 25 Αλοιφή καθαρισµού ( /κιλό) 5 26 Γράσο διαρκείας (500γρ.) Μονωτικές ταινίες (τεµ.) ΤΑΪΡΑΠ µεγάλα (τεµ.) Φλαντζόκολλα (συσκ. ~60gr.) Σύρµατα γκαζιού ευθυγραµµιστικού πριονιού 4 Κεφαλή κοπής αλουµινίου για χορτοκοπτικό µηχάνηµα µεσινέζας (4 31 εξόδων) Οδηγός αλυσίδας αλυσοπρίονου 3/8 Ρ - 1, Πειραιάς.. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛ. & ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε. ΜΑΡΙΑΚΗ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α. ΡΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια εργαλείων. ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός ,80 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την παρακάτω προµήθεια, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή & γενική-ειδική συγγραφή υποχρεώσεων των οµάδων ειδών, προϋπολογίστηκε συνολικά το ποσόν των ,80 πλέον Φ.Π.Α.,( ,95 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Συγκεκριµένα, η µελέτη προµήθειας έχει ως εξής: Α/Α ΟΜΑ Α 1 η 13

14 «Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων» (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: ,00 πλέον Φ.Π.Α. CPV: Για την προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή, της µελέτης, προϋπολογίστηκε το ποσόν των ,00 πλέον Φ.Π.Α. Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµα κοπής εκ.) , ,00 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµα κοπής εκ.) 5 370, ,00 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµα κοπής εκ.) 1 700,00 700,00 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό 5 600, ,00 Ευθυγραµµιστικό πριόνι θάµνων (βενζ.) 4 400, ,00 Μηχάνηµα θαµνοκοπτικό χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο , ,00 Χλοοκοπτική µηχανή βενζινοκίνητη , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Α : ,00 Προµήθεια εργαλείων (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: 4.865,30 πλέον Φ.Π.Α. CPV: , , Φ.Π.Α. 23% 4.652,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,90 Α/Α ΟΜΑ Α 2 η Για την προµήθεια εργαλείων, όπως αυτή αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και στη συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε αξία πλέον ΦΠΑ το ποσόν των 4.865,30. Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής : 14

15 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) 1 Πριόνι διπλής κοπής 400 χιλ ,00 250,00 2 Τσάπα σφυρήλατη. 30 8,20 246,00 3 Μεταλλική σκούπα γκαζόν Β.Τ. µε στυλιάρι 30 8,00 240,00 4 Ψαλίδι κλάδου ( κλαδευτήρι ) µήκους 22 εκ.(χειρολαβές αλουµινίου) 20 20,00 400,00 5 Ψαλίδα µπορντούρας 10 29,00 290,00 Τσουγκράνα ( γραβάλλα ) 14 6 οδόντων σφυρήλατη. 10 8,00 80,00 7 Φτυάρι σφυρήλατο µε νεύρο 10 10,80 108,00 8 Κασµάς σφυρήλατος ,50 105,00 9 Σκαλιστήρι σφυρήλατο 10 6,40 64,00 10 Σκαλιστήριντσαπάκι 10 5,00 50,00 11 Ακονιστήρι ειδικό για ψαλίδια ψαλίδες 1 16,00 16,00 12 Στυλιάρι φτυαριού, τσάπας, τσουγκράνας, κασµά οξυάς. 50 3,80 190,00 13 Ψαλίδι- πριόνι κορυφής µε κοντάρι τηλεσκ. 5 30,00 150,00 14 Λάµες ανταλλακτικές για ψαλίδιπριόνι κορυφής. 10 3,70 37,00 15 Ψεκαστήρας επινώτιος 15 λίτρων 3 40,00 120,00 16 Ψεκαστήρας προπίεσης 5 λίτρων 3 16,00 48,00 17 Ανταλλακτικό λάστιχο για ψεκαστήρα 10 5,00 50,00 18 Κοντάρι αλουµινίου τηλεσκοπ. ύψους 2,00-4,00µ ,00 260,00 19 Μπαλαντέζα 50 µέτρων 2 50,00 100,00 20 Πριόνι κλαδέµατος, λάµας ~30εκ. Με τηλεσκοπικό κοντάρι αλουµινίου ,00 500,00 21 Τρυπάνι αέρος Φ3-13 (σετ) 2 20,00 40,00 ιαµαντοτρύπανο 100mm Φ (σετ) 2 10,00 20,00 23 Τσιµπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης 2 19,00 38,00 25 ιαµαντοτρύπανο 300mm Φ10 3 8,00 24,00 26 ιαµαντοτρύπανο 100mm Φ ,00 30,00 27 ιαµαντοτρύπανο 300mm Φ ,00 51,00 28 Πριονάκια σέγας (σετ 5 τεµ.) 2 7,00 14,00 29 Λίµα ακονίσµατος µαχαιρωτή 2 6,00 12,00 30 Πριονόλαµα διπλής κοπής 400χιλ. 6 1,30 7,80 31 ίσκος λείανσης σιδήρου Φ ,70 11,10 32 ίσκος κοπής σιδήρου Φ ,50 7,50 15

16 33 ίσκος κοπής µαρµάρου Φ ,20 4,40 34 ίσκος κοπής σιδήρου 250Χ2Χ32 σταθερού πάγκου 1 35,00 35,00 35 Καρυδάκια σετ Φ10-32mm (κασετίνα) 1 50,00 50,00 36 Γυαλιά προστασίας τροχού 3 2,00 6,00 37 Καρότσι οικοδοµής 1 60,00 60,00 38 Κοπίδι Καλέµι SDS (20cm πλάτος µύτης 250mm.µήκος) 1 10,00 10,00 39 Βελόνι SDS 8 mm 1 10,00 10,00 40 Τρυπάνι SDS 8 mm 1 10,00 10,00 41 Τρυπάνι SDS 10mm 1 11,00 11,00 42 Τρυπάνι SDS 12 mm 1 12,00 12,00 43 Κασετίνα σετ κατσαβιδόµυτες 1 20,00 20,00 44 Πηρούνα σφυρήλατη 4 δοντιών 5 16,50 82,50 45 Επαναφορτιζόµενο κατσαβίδι 1 75,00 75,00 46 Ηλεκτρικό δράπανο 1 50,00 50,00 47 Τροχός λείανσης µεγάλος 1 25,00 25,00 48 Βούρτσες σταθερού τροχού 2 6,00 12,00 49 οχείο καυσίµων 20 lt 6 13,00 78,00 50 Καρότσι µεταφοράς κιβωτίων 1 55,00 55,00 51 Ψαλίδι θάµνων µπαταρίας ,00 110,00 52 Κύλινδρος κήπου 1 110,00 110,00 53 Ανέµη για λάστιχα 1/2'' 1 20,00 20,00 54 Ηλεκτροπνευµατικό κρουστικό πιστολέτο 1 220,00 220,00 55 Εξαερωτήρας γκαζόν 1 50,00 50,00 56 Γωνιακός τροχος λείανσης-κοπής 1 190,00 190,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.865,30 Φ.Π.Α. 23% 1.119,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.984,32 Α/Α ΟΜΑ Α 3 η «Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών λειτουργίας» (Κ.Α ) Προϋπολογισµού: ,50 πλέον Φ.Π.Α. CPV: , Για την προµήθεια ανταλλακτικών & αναλώσιµων υλικών λειτουργίας, όπως αυτή αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και στη συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε αξία πλέον ΦΠΑ το ποσόν των ,50. Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής : 16

17 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) 1 Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους εκ.) 5 25,00 125,00 2 Αντλία λαδιού αλυσοπρίονου 4 20,00 80,00 3 Αλυσίδα κοπής αλυσοπρίονου (λάµας 25-30εκ. 3/ ,00 900,00 4 Μπουζί αλυσοπρίονου 60 3,00 180,00 5 Φίλτρο καυσίµου αλυσοπρίονου 20 5,00 100,00 6 Ελατήρια πιστονιού 4 9,00 36,00 7 Φίλτρο αέρα αλυσοπρίονου 8 7,00 56,00 8 Μαχαίρια κοπής χλοοκοπτικής 20 30,00 600,00 9 Συρµατόσχοινο γκάζι-συµπλέκτη χλοοκοπτικής 12 20,00 240,00 10 Μπουζί χλοοκοπτικής 50 3,00 150,00 11 Φίλτρο αέρα χλοοκοπτικής 30 10,00 300,00 12 Ντίζα µετάδοσης κίνησης πολυµηχανήµατος 8 50,00 400,00 13 Χειροµίζα σχοινιέρα πολυµηχανήµατος 25 45, ,00 14 Φίλτρο βενζίνης χλοοκοπτικού 20 5,00 100,00 15 Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους εκ.) 5 18,00 90,00 16 Μπουζί πολυµηχανήµατος 15 3,00 45,00 17 Φίλτρο καυσίµου πολυµηχανήµατος 20 3,00 60,00 18 Ρολό µεσινέζας 3,3/450γρ. (~48µ.) στρογγυλό , ,00 19 Ρολό µεσινέζας 3,3/450γρ. (~48µ.) τετράγωνο , ,00 20 Λάµα διπλής κοπής ευθυγραµµιστικού πριονιού 2 110,00 220,00 21 Σετ µεµβράνες για καρµπυρατέρ 4 12,00 48,00 22 Σωληνάκι βενζίνης Φ3,2mm ( /µ.) 10 3,00 30,00 23 Ελατήρια συµπλέκτη 15 1,50 22,50 24 Σετ πιστόνια + κύλινδρο 4 60,00 240,00 25 Αλοιφή καθαρισµού ( /κιλό) 5 3,00 15,00 26 Γράσο διαρκείας (500γρ.) 20 5,00 100,00 27 Μονωτικές ταινίες (τεµ.) 30 0,70 21,00 28 ΤΑΪΡΑΠ µεγάλα (τεµ.) 30 0,70 21,00 29 Φλαντζόκολλα (συσκ. ~60gr.) 40 4,00 160,00 30 Σύρµατα γκαζιού ευθυγραµµιστικού πριονιού 4 25,00 100,00 Κεφαλή κοπής αλουµινίου για χορτοκοπτικό 31 µηχάνηµα µεσινέζας (4 εξόδων) 40 17,00 680,00 32 Οδηγός αλυσίδας αλυσοπρίονου 3/8 Ρ - 1, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,50 Φ.Π.Α. 23% 2.425,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,74 17

18 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΦΠΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ( ) Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων , , , Προµήθεια εργαλείων , , ,32 Προµήθεια ανταλλακτικών & αναλώσιµων υλικών λειτουργίας , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: ,80 ΦΠΑ: 8.197,15 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ,95 Επισηµαίνεται, ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες των επιµέρους ειδών κάθε οµάδας δύνανται να αυξοµειώνονται µεταξύ τους µέχρι του ποσού κάθε επιµέρους ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Πειραιάς.... Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛ. & ΣΧΕ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε. ΜΑΡΙΑΚΗ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡ/ΝΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Α. ΡΙΤΣΑΣ Μ. ΚΑΡΡΑ 18

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός 6.503,00 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5646,93 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Ασφαλιστική

δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Ασφαλιστική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της παρούσας µελέτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τίτλος: Προμήθεια εργαλείων Αριθμ. Μελέτης : 72/206 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

KA: ,00 & &

KA: ,00  & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ KA:30.6615.06 προϋπολογισµού 10.851,00 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ, 8475/0372 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 20-4092265 Email: dimospromithies@yahoo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)»

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµ

4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια: Λευκών ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 2012 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69455

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 215 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.749, Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.

«Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» /νση: Περιβάλλοντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.992,34 Τµήµα : Πρασίνου Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:21/4/2015 ΕΙ ΟΣ: «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Τηλ. 2131601833-213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 511/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 511/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια εξοπλισμού για πυροπροστασία έτους 2013 Κ.Μ.: Π104/2013 ΠΡΟΫΠ: 6.317,28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01,

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπ αριθ. 78/2013 µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2013. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τα σάρωθρα.» (K.A )

«Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τα σάρωθρα.» (K.A ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρµόδιος: Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ Τηλ. 21 4236145 Fax: 21 4236123 Email: electro@pireasnet.gr «Προµήθεια αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 14REQ002373488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014-10-31 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού µηχανήµατος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Μ. : Π 2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Μ. : Π 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου για τις ανάγκες συµβασιοποίηση του εν εξελίξει» Κ.Μ. : Π 2/2016 Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού»

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 75 /2014 Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α , ,

Κ.Α , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TMHMA ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Προϋπολογισµός: 35.439,70

Διαβάστε περισσότερα

- - - (K.A ) : 2.714, Fax:

- - - (K.A ) : 2.714, Fax: /ΝΣΗ ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ασετυλίνης - προπανίου - αργού» ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Αναλώσιμων

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Αναλώσιμων Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.758,17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του ήµου Νεάπολης-Συκεών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.758,17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του ήµου Νεάπολης-Συκεών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΠΩΝ_ ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Aρ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 110/2012 Aρ. Πρωτ. 73822/08-10-2012 «Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. Προμ.: 24/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Κ.Α. 35.7131.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 5.498,10 Προμήθεια: Προμήθεια βενζινοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής ΗΜΟΣ ΗΜΟΥ Κ.Α. : 1. Κ.Α. 10.6643.02 2. Κ.Α. 20.6641.03 3. Κ.Α. 30.6641.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ (K.A )

Τηλ (K.A ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Πληροφορίες: κ. Α.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Tίτλος: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2016» Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα