Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ"

Transcript

1 Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε ρψξα ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Teachers4Europe θαη ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγηθή έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηελ αλάδεημε ηεο πξνζηηζεκέλεο αμίαο ηνπο, ζηελ αλάπηπμε λέσλ γξακκαηηζκψλ θαη ζηε θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ κέζα απφ ηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε γλσξηκία κε παξακχζηα ησλ ρσξψλ ηεο. Σηφρνο ηεο ήηαλ λα αληρλεπηνχλ ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ παξακπζηψλ θαη θαη επέθηαζε ν θνηλφο ηξφπνο ζθέςεο θαη ε θνηλή λννηξνπία θαη ηζηνξία ησλ ιαψλ. Σην πιαίζην απηφ νη 25 καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ρσξίζηεθαλ ζε 10 νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα αλέιαβε λα παξνπζηάζεη έλα παξακχζη. Δπηιέρηεθαλ παξακχζηα απφ 10 δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο, δηαλεκήζεθαλ ζηνπο καζεηέο θαη απηνί θιήζεθαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ςεθηαθά ην παξακχζη ηνπο. Σην ηέινο νη εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ ελνπνηήζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθε έλα ηειηθφ ςεθηαθφ παξακχζη, εηθνλνγξαθεκέλν απφ ηνπο καζεηέο. Λέμεηο θιεηδηά: Δπξσπατθή Έλσζε, ΤΠΔ, ςεθηαθφ παξακχζη 1. Ειζαγωγή Σηφρνο πξνζσπηθψλ πνιπεηψλ πξνζπαζεηψλ είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ σο πεξηβαιιφλησλ πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θιαζηθνχ θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Πξφθξηκα απνηέιεζε ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ web.2.0 εξγαιείσλ ζε καζεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκε κεγάιε εμνηθείσζε κε ηα ινγηζκηθά θαη ηηο ΤΠΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έγηλε πξνζπάζεηα λα εληαρζνχλ ζηε δξάζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ηνπο καζεηέο απφ παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο πξνζθνξάο ηεο γλψζεο (κεησπηθή θαη δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία) ζε πεξηζζφηεξν αλαθαιππηηθνχο θαη δπλακηθνχο ηξφπνπο (νκαδηθή εξγαζία, αλαδήηεζε), νη νπνίνη επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ απηνί λέεο ηαπηφηεηεο, αιιά θαη λα γίλνπλ κέιε θνηλνηήησλ γξακκαηηζκνχ (Φαηδεζζαβίδεο & Αιεμίνπ, 2012). Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί νινθιεξσκέλε δηαζεκαηηθή πξφηαζε πνπ πξνζεγγίδεη θξηηηθά ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, εκπιέθεη ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη αλαπηχζζεη ηζφξξνπα γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, γλψζεηο

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 γηα ηε γιψζζα θαη ςεθηαθνχο γξακκαηηζκνχο. Ζ πξφηαζε δηαξζξψλεηαη ζε κνλφσξεο θαη δίσξεο δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αθφινπζε πξφηαζε είρε σο ζηφρν λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο απέλαληη ζε θνηλά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θνπιηνχξα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην κέιινλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ, γηα απηφ θαη επηθεληξψζεθε ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σηε Σπλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ) αλαθέξεηαη φηη «ε Έλσζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ - κειψλ ζεβφκελε ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο πνιπκνξθία» (ΣΛΔΔ, άξζξν 165). Απηή ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ηε κειέηε επξσπατθψλ παξακπζηψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε δηαζεκαηηθά κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο επηιέγνληαο έλα ζέκα πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο καζεηέο ησλ δέθα εηψλ. 2. Σκοπόρ Βαζηθφο ζθνπφο ηεο δξάζεο ήηαλ αξρηθά νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ Δ.Δ. κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθά παξακχζηα θαη κχζνπο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη λα ηα επεμεξγαζηνχλ αηζζεηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή. 3. Επιμέποςρ ζηόσοι Οη καζεηέο επηδηψρζεθε αξρηθά λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ηεο Δ.Δ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε γισζζηθφ επίπεδν λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα θεηκεληθά είδε ηνπ παξακπζηνχ θαη ηεο ιεδάληαο, λα αλαδηεγεζνχλ παξακχζηα θαη λα ζπγγξάςνπλ ηελ πεξίιεςε ηνπ θάζε παξακπζηνχ, ζε επίπεδν γλψζεσλ γηα ηνλ θφζκν λα εληνπίζνπλ ηα θνηλά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρψξσλ θαη λα επηζεκάλνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ παξακπζηψλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ηέινο ζε επίπεδν γξακκαηηζκψλ λα απνιαχζνπλ αηζζεηηθά ηα παξακχζηα αλαπαξηζηψληαο ηα εηθαζηηθά ζηνλ Ζ/Υ. 4. Μεθοδολογία Ζ δξάζε νξγαλψζεθε ζε δχν άμνλεο: α. ηεο γλσξηκίαο ησλ καζεηψλ κε κχζνπο θαη παξακχζηα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη β. ηεο ςεθηαθήο ηνπο εηθνλνγξάθεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ηνπο ζε ςεθηαθφ βηβιίν. Βαζίζηεθε ζηε κέζνδν project, πνπ απνηειεί κηα εξγαζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο (Ταξαηφξε, 2006) θαη είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ιήθζεζαλ ππφςε νη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ηδίσο νη ζέζεηο ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ε θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία, ε βησκαηηθή κάζεζε ε αμηνπνίεζε

3 Πξαθηηθά 5 th CIE πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ θαη ε ρξήζε ησλ web.2.0 εξγαιείσλ (Νέα Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ, 2011). Τν παξαρζέλ πξντφλ ήηαλ επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ κε έκθαζε ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν, ζηελ θξηηηθή αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηεο, ψζηε λα παξαρζνχλ πβξηδηθά θεηκεληθά είδε. (ΔΑΗΤΥ, 2007). Τν κνληέιν δηδαζθαιίαο αθνινχζεζε ηε δηδαθηηθή αξρή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θαη θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (fading scaffolding), πνπ απνξξέεη απφ ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky (Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο) (Vygotsky,1993). Σηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ν εθπαηδεπηηθφο κεηαηνπίδεηαη απφ ην ξφιν ηνπ «θαηέρνληνο» ελφο γεληθήο αμίαο λνήκαηνο, ζην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή, ζπληνληζηή, θαζνδεγεηή θαη ζπλνδνηπφξνπ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σχκθσλα κε ηνλ Vygotsky (1993) ζε θάζε άηνκν ππάξρεη έλαο βαζκφο εηνηκφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε πην δχζθνισλ ή δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο έξγσλ. Ζ δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα νδεγεί ην παηδί ζε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν ηθαλνηήησλ απφ φηη βξίζθεηαη, αμηνπνηψληαο ην δπλακηθφ θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπ (Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο). Ο ξφινο, ινηπφλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (ΑΠΣ-ΓΔΠΠΣ, 2003). Ο ξφινο ησλ καζεηψλ ήηαλ δηεξεπλεηηθφο, θαζψο εξγάδνληαη εξεπλψληαο επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην παξακχζη ηεο νκάδαο ηνπο, αιιά θαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη βνεζεηηθφο πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο, θαζψο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία σζνχληαη λα ζπκβνπιεπηνχλ θαη λα ζπκβνπιέςνπλ άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. 5. Πληποθοπίερ και ενέπγειερ για ηην εθαπμογή ηηρ δπάζηρ ζηην ππάξη Ζ εθαξκνγή έιαβε ρψξα ζε ζρνιηθή κνλάδα Δληαίνπ Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΑΔΠ) θαηά ην ζρνιηθφ έηνο θαη είρε δηάξθεηα δεθαηξείο (13) δηδαθηηθέο ψξεο. Ο ζπληάθηεο είρε θξνληίζεη νη καζεηέο λα έρνπλ κηα ζρεηηθή εμνηθείσζε κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε απηέο θαη λα κνηξάδνπλ ξφινπο. Δπίζεο, είρε θξνληίζεη νη καζεηέο λα έρνπλ επαθή κε ην δηαδίθηπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ ππνηππσδψο θαη είρε αθηεξσζεί ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο, αξρηθά ζηελ νινκέιεηα γηα επίδεημε ησλ ινγηζκηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην επίπεδν ησλ νκάδσλ, ψζηε νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά κελνχ ησλ ινγηζκηθψλ. Δπίζεο, επεηδή ην ζελάξην ελέπιεθε ζεηξά ηζηφηνπσλ, είρε πξαγκαηνπνηεζεί δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ ηζηνζειίδσλ σο πξνο ην πιηθφ πνπ πεξηέρνπλ θαη ηελ ελεξγή αληαπφθξηζή ηνπο. Αθφκε, πξνυπφζεζε απνηέιεζε ε πηνζέηεζε δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηε δηεξεπλεηηθή αλαθαιππηηθή κάζεζε, ηελ θξηηηθή καηηά ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο καζεηψλ (Φαηδεζζαβίδεο & Αιεμίνπ, 2012).

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 Τα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ εληάζζνπλ ηηο ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Depover, Karsenti & Κφκεο, 2010). Τν ζελάξην ζπλδέεηαη κε ηα ηζρχνληα ζην ζρνιείν, θαζψο ην ζέκα ηεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ηεο παξαγσγήο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ εκπεξηέρεηαη ζην Νέν Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηφζν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο φζν θαη ησλ άιισλ καζεκάησλ γηα ηε Γ Γεκνηηθνχ (ΗΔΠ, 2011). Τα παξακχζηα πνπ πξαγκαηεχηεθαλ νη καζεηέο ήηαλ: 1.Ο Μχζνο ηεο ρξπζήο πάπηαο-πνισλία 2. Ζ Ηδηφηξνπε βαζηινπνχια Kχπξνο 3. Ο Μχζνο ηνπ ζαιπηγθηή ηεο Κξαθνβίαο-Πνισλία 4. Τα Τξία αδέιθηα-διιάδα 5. Ο Τεκπέιεο- Ηηαιία 6. Οη Μνπζηθνί ηεο Βξέκεο- Γεξκαλία 7. Οη Τξεηο Πξηγθίπηζζεο- Ηζπαλία 8. Ζ Μαγηθή ρχηξα- Σνπεδία 9. Ζ Μαγεκέλε Μαπξηηαλή-Πνξηνγαιία 10. Τν ηδάθη Απζηξία 6. Εκπαιδεςηικά λογιζμικά - εθαπμογέρ πος σπηζιμοποιήθηκαν ζηη δπάζη Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ απαηηήζεθαλ: Ζ/Υ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, Φπιινκεηξεηήο Internet Explorer, Πξφγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ Open Office, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ RNA θαη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή Ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο δελ ππήξμαλ, θαζψο ε ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επέηξεςε ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαη νη καζεηέο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ε/π θαη ινγηζκηθψλ. 7. Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ Σην μεθίλεκα ηεο δξάζεο εθαξκφζηεθαλ βησκαηηθέο αζθήζεηο(άζθεζε παξνπζίαζεο ηνπ εαπηνχ κέζα απφ αγαπεκέλν παηρλίδη, ραηξεηηζκνί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θ.α.) κε απψηεξν ζηφρν ηε γλσξηκία ηεο νκάδαο, ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θαη ηε δεκηνπξγία ζπκβνιαίνπ. Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη αλαγθαίεο ζην μεθίλεκα ελφο project γηαηί ζπζθίγγνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο, ελδπλακψλνπλ ηελ νκάδα θαη θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο νη νπνίνη ζην εμήο γίλνληαη ζεβαζηνί απφ φινπο θαη εμππεξεηνχλ ηελ θαιχηεξε εμέιημε ηνπ project. Ζ δηαδηθαζία απηή δηάξθεζε 2 δηδαθηηθέο ψξεο.

5 Πξαθηηθά 5 th CIE Αθνινχζσο, έγηλε πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ, γλσξηκία κε ηα θξάηε κέιε, θαη ηηο ζεκαίεο ηνπο, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα εληάμνπλ ρσξνηαμηθά ηα παξακχζηα ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζην ζχλδεζκν «γσληά ησλ παηδηψλ» πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε θάπνηα απφ ηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα πνπ πξνηείλνληαη εθεί, απνθφκηζαλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ αιιά ηα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζαλ αθνξκή γηα ζπδήηεζε θαη φρη ζαλ παηρλίδη γλψζεσλ. Σην ζεκείν απηφ αλαγλψζηεθε ν κχζνο ηεο Δπξψπεο, ν νπνίνο θαη δξακαηνπνηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο. Ζ δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ήηαλ πεξίπνπ 3 δηδαθηηθέο ψξεο. Τν επφκελν ηξίσξν δηαλεκήζεθε ζηνπο καζεηέο ην dvd κε ηίηιν «Μαζαίλνληαο γηα ηελ Δπξψπε ζην ζρνιείν», ην νπνίν πεξηέρεη ηφζν παξακχζηα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ φζν θαη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα. Οη καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν dvd θαη αιιειεπίδξαζαλ αξθεηή ψξα κε ηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα πνπ ππήξραλ εθεί. Δπίζεο, αζρνιήζεθαλ αξθεηφ ρξφλν κε ηα παξακχζηα πνπ πεξηέρνληαλ ζε απηφ. Τα δηάβαζαλ, ηα αλαδηεγήζεθαλ θαη ηα ζπδήηεζαλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ επέηξεςε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνηείλεη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο θαη κε άιια επξσπατθά παξακχζηα θαη ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθνχ βηβιίνπ ζρεηηθά κε απηά. Οη καζεηέο ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο κηθηήο ηθαλφηεηαο ησλ 2-3 αηφκσλ. Κάζε νκάδα αλέιαβε λα δηαβάζεη έλα επξσπατθφ παξακχζη, λα ην ζπδεηήζεη κε φια ηα κέιε ηεο θαη λα ην αλαπαξαζηήζεη εηθαζηηθά ζηνλ ε/π κε ην ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο REVELATION NATURAL ART. Απνθαζίζηεθε ε θάζε αλαπαξάζηαζε λα πεξηιακβάλεη 4-5 δσγξαθηέο θαη ε θάζε δσγξαθηά ζην θάησ κέξνο λα έρεη κηα ιεδάληα ζρεηηθή κε ην ζέκα. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, νη νκάδεο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ ζε έλα αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ηνλ ηίηιν, ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα θαη ηελ πεξίιεςε, ψζηε λα ηελ ελζσκαηψζνπκε ζην παξακχζη ηεο θάζε νκάδαο (Γείγκα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνπλ νη πην θάησ εηθφλεο). Οη ελέξγεηεο απηέο είραλ δηάξθεηα 6 πεξίπνπ δηδαθηηθέο ψξεο. Εικόνα 1. Πεξίιεςε παξακπζηνύ

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Εικόνα 2. Η πξώηε δσγξαθηά ησλ καζεηώλ Εικόνα 3. Η δεύηεξε δσγξαθηά ησλ καζεηώλ Εικόνα 4. Η ηξίηε δσγξαθηά ησλ καζεηώλ

7 Πξαθηηθά 5 th CIE Εικόνα 5. Η ηέηαξηε δσγξαθηά ησλ καζεηώλ Όηαλ νινθιεξψζεθαλ φιεο νη νκαδηθέο εξγαζίεο νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελζσκάησζαλ ηα 10 παξακχζηα ζε έλα, πξφζζεζαλ εμψθπιιν κε ηνλ ηίηιν ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη πεξηερφκελα κε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο Σην ζεκείν απηφ έγηλε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα γηα ηα θνηλά αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα 10 παξακχζηα. Οη καζεηέο αλίρλεπζαλ θνηλά ζέκαηα θαη θνηλέο ζηάζεηο δσήο πνπ δηέηξεραλ θάπνηα απφ ηα παξακχζηα, αζρνιήζεθαλ κε ηνλ θνηλφ πνιηηηζκφ θαη ηηο θνηλέο ζπλήζεηεο ησλ ιαψλ αιιά θαη εληφπηζαλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζπλαθή ζέκαηα. Απηφο εμάιινπ ήηαλ θη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο δξάζεο. Ζ ηειηθή θάζε είρε δηάξθεηα 2 δηδαθηηθέο ψξεο. 8. Αξιολόγηζη ηηρ δπάζηρ Ζ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο θηλήζεθε ζην επίπεδν α) ηεο απηναμηνιφγεζεο δει. ε θάζε νκάδα αμηνιφγεζε ην ζπλνιηθφ ηεο έξγν φζν θαη ησλ κειψλ ηεο κε θξηηήξηα ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο, εκπινθήο θαη ζπλεηζθνξάο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο νκάδαο β) ηεο εηεξναμηνιφγεζεο δει. ε θάζε νκάδα αμηνιφγεζε ηε δνπιεηά ησλ ππνινίπσλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ηεο θαη γ) ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο αμηνιφγεζε ηελ θάζε νκάδα σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο, ηελ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, ηελ ελαζρφιεζε κε ηα εξγαιεία ησλ ΤΠΔ, ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ νκάδσλ θαη ην παξαρζέλ πιηθφ. Όια απηά πάληα ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. Τν ζελάξην ζηφρεπε λα είλαη ξεαιηζηηθφ θαη εθαξκφζηκν απφ καζεηέο ηεο ειηθίαο ησλ 10 εηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Πξνζδνθνχζε λα ηνπο εκπιέμεη δεκηνπξγηθά θαη λα ηνπο εκπλεχζεη. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ινγηζκηθά θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηά θαη ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηα φπνηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε επρέξεηα θαη άλεζε απφ απηνχο θαη ζπληεινχλ ζην λα αλαπηχμνπλ απηνί εγγξάκκαηεο καζεηηθέο ηαπηφηεηεο.

8 8 Conferrence on Informatics in Education Σςμπεπάζμαηα Τειεηψλνληαο, ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηζήκαλζε φηη ε επηηπρία ελφο ζρνιείνπ δελ θξίλεηαη κφλν απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, αιιά θαη απφ ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα ηα πινπνηήζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Απνηηκψληαο ηε δξάζε δηαπηζηψζεθε φηη απηή επέηξεςε ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα πνπ κέρξη ηψξα δελ είραλ αγγίμεη, ζέκαηα πνπ ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη δελ αθνξνχζαλ ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Τν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπο απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Τν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν έιαβε ρψξα ε δξάζε επηβεβαίσζε ηελ άπνςε ηνπ Rogers «Ξέξσ φηη δελ κπνξψ λα δηδάμσ θάπνηνλ νηηδήπνηε, κπνξψ κφλν λα ηνπ παξέρσ έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηφο κπνξεί λα καζαίλεη» (Κνξδάθε, 2000) θαη ελίζρπζε ηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σεκείσζε: Σπκβαηηθά, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θεηκέλνπ (αιιά θαηαρξεζηηθά απφ άπνςε γισζζηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ), ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην αξζεληθφ ησλ νπζηαζηηθψλ. Αναθοπέρ ΑΠΣ-ΓΔΠΠΣ (2003). Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ-Δηαζεκαηηθό εληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Αλαθηήζεθε ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2010 απφ Depover, C., Karsenti, T. & Κφκεο, Β. (2010). Δηδαζθαιία κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Πξνώζεζε ηεο κάζεζεο, αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ. Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο. ΔΑΗΤΥ (2007). Επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία, Επηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Επηκόξθσζεο. Πάηξα: Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ, Τνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο. Η.Δ.Π. (2011). Πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Δεκνηηθό & Γπκλάζην), Οδεγόο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό Αλαθηήζεθε ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2013 απφ

9 Πξαθηηθά 5 th CIE Κνξδάθε, Μ. (2000). Η δηδαθηηθή ηεο πιεξνθνξηθήο. Αλαθηήζεθε ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2013 απφ Ταξαηφξε, Δ.(2006).Η κέζνδνο project ζηελ ζεσξία θαη ηελ πξάμε. Θεζζαινλίθε: εθδνηηθφο νίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε Vygotsky, L. (1993). Γιώζζα θαη ζθέςε. Αζήλα: Γλψζε. Φαηδεζζαβίδεο, Σ. & Αιεμίνπ, Μ.(2012). Μεζνδνινγία θαη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ ζηα Γισζζηθά καζήκαηα Μειέηε γηα ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζελαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο θαη ινγνηερλίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε: ζην πιαίζην ηνπ ηππηθνύ γξακκαηηζκνύ, γηα δηαζεκαηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, γηα εκηηππηθέο θαη άηππεο ζρνιηθέο πξαθηηθέο, κε δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο θαη θνξεηνύο ππνινγηζηέο. Θεζζαινλίθε. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Δπηινγέο φζνλ αθνξά ην φξακα θαη ην ζηφρν ηεο Δ.Δ. γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κεηά ην 2010 (Αλαθνίλσζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ). Abstract The present work took place within the Teachers4Europe European program and it originally intended to familiarize students with the creative integration of ICT in the learning process and to develop new literacy and critical literacy culture. Subsequently, the acquaintance with tales of the EU countries was selected in order to detect the common elements of the tales and further more the common way of thinking, the common culture and the history of the peoples. In this context, 25 students of the 4 th Grade of Elementary School were divided into ten groups and every group undertook to present a story. Stories from ten different European countries were selected, they were distributed to the students and they were asked to represent their tale digitally. Finally, the artistic creations were consolidated and created a final digital story, which illustrated by the students. Keywords: EU, ICT, digital story

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Μ. Γκοςνηούμα 1, Μ. Κοςκλαηδίδος 2 1 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Μαθξηλίηζαο Πειίνπ gkountouma@yahoo.com 2 3 ν Πξφηππν

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ.

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. ωθξόλεο Υαηδεζαββίδεο, Καζεγεηήο Γιωζζνινγίαο, Α.Π.Θ. Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα