Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»"

Transcript

1 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ. Βουτςϊ Μαρύα Κεςςαλονίκθ 2011

2 Ευχαριςτύεσ Ευχαριςτοφμε κερμά τθν επιβλζπουςα κακθγιτρια μασ κ. Μαρία Βουτςά για τθν πολφτιμθ βοικειά τθσ ςτθν εκπόνθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ. Τον κ. Λωάννθ Ταβατίδθ για όλεσ τισ πλθροφορίεσ και τθν ςυνεργαςία που μασ προςζφερε, κακϊσ και όλουσ τουσ κακθγθτζσ και φίλουσ που μασ βοικθςαν ςτθν διεκπεραίωςθ αυτισ. 1

3 Περιεχόμενα Ευχαριςτίεσ... 1 Ρεριεχόμενα... 2 Κατάλογοσ πινάκων και διαγραμμάτων... 4 Ρερίλθψθ... 5 Κεφάλαιο 1: Αρζκουςα Κεςςαλονίκθσ Ετυμολογία Διμοσ Αρζκουςασ Λςτορία τθσ Αρζκουςασ Αρχαιολογία Μυκολογία... 9 Κεφάλαιο 2: Αμπζλι-κραςί Λςτορία του κραςιοφ Γενικζσ κατθγορίεσ κραςιϊν Κατθγοριοποίθςθ βάςθ νομοκεςίασ Το χρϊμα του κραςιοφ Κεφάλαιο 3: Νομοκεςία Ετικζτα Διαφιμιςθ Κεφάλαιο 4: Ανταγωνιςμόσ και χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ Εγχϊρια αγορά οίνου Γενικά Χαρακτθριςτικά του Κλάδου Δομι και Διάρκρωςθ του Κλάδου Διαφθμιςτικι Δαπάνθ Κραςιοφ Ανάλυςθ τθσ Εγχϊριασ Αγοράσ Μερίδια Αγοράσ Οινοποιθτικζσ επιχειριςεισ - Άμεςοσ ανταγωνιςμόσ Ανάλυςθ Ανταγωνιςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ Κεφάλαιο 5: Θ επιχείρθςθ Background τθσ επιχείρθςθσ Τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ Κεφάλαιο 6: Κοινό ςτόχοσ Κεφάλαιο 7: Κάλυψθ - Γεωγραφικι κάλυψθ Κεφάλαιο 8: Το διαφθμιςτικό κονδφλι Κεφάλαιο 9: Εποχικότθτα

4 Κεφάλαιο 10: Στόχοι μάρκετινγκ Κεφάλαιο 11: Στόχοι διαφιμιςθσ Κεφάλαιο 12: Στρατθγικι προϊκθςθ Τα μζςα προϊκθςθσ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ Κεφάλαιο 13: S.W.O.T. Ανάλυςθ τθσ επιχείρθςθσ Δυνάμεισ Αδυναμίεσ Ευκαιρίεσ Απειλζσ Κεφάλαιο 14: Δθμιουργικό Ειςαγωγι Ρρϊτθ πρόταςθ (Δικθγόροσ) Δεφτερθ Ρρόταςθ (Ρολιτικόσ) Τρίτθ Ρρόταςθ (Ραραμυκάσ) Γενικζσ διαφθμίςεισ και αφίςεσ Promotional video Βιβλιογραφία

5 Κατϊλογοσ πινϊκων και διαγραμμϊτων Κατάλογοσ Ρινάκων Ρίνακασ 4.1 Αρικμόσ παραγωγικϊν επιχειριςεων ανά νομικι μορφι (2005) Σελ.31 Ρίνακασ 4.2 Κατανομι διαφθμιςτικϊν δαπανϊν κραςιοφ ανά μζςο ( Σελ.33 Ρίνακασ 4.3 Μερίδια αγοράσ εμφιαλωμζνου κραςιοφ Σελ.36 Ρίνακασ 4.4 Οινοποιθτικζσ επιχειριςεισ Σελ.37 Ρίνακασ 5.1 Ρροχπολογιςμόσ επιχείρθςθσ Σελ.48 Κατάλογοσ Διαγραμμάτων Διάγραμμα 4.1 Κατανομι διαφθμιςτικισ δαπάνθσ οίνου ανά κατθγορία μζςου ( ) Σελ.33 4

6 Περύληψη Το παρόν ςφγγραμμα ζγινε ςτα πλαίςια τθσ πτυχιακισ εργαςίασ για το Α.Τ.Ε.Λ. Κεςςαλονίκθσ. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι το Δθμιουργικό τθσ Διαφιμιςθσ. Αναλάβαμε να χτίςουμε τθν εικόνα του Κτιματοσ Ταβατίδθ, μιασ νζασ οινοποιθτικισ επιχείρθςθσ που εδρεφει ςτθν Αρζκουςα τθσ Μακεδονίασ. Ραρουςιάηονται κάποια γενικά ςτοιχεία για τθν περιοχι, τθν εταιρία, τον κλάδο και τισ τάςεισ τθσ αγοράσ. Θ εργαςία μασ περιλαμβάνει προτάςεισ που αφοροφν το μάρκετινγκ που πρόκειται να ακολουκιςει ςτα πρϊτα τθσ βιματα θ επιχείρθςθ, τουσ τρόπουσ προϊκθςθσ, κακϊσ και το δθμιουργικό και εικαςτικό κομμάτι. Αναλυτικότερα παρακζτουμε τρεισ βαςικζσ προτάςεισ ενότθτεσ που κάκε μια από αυτζσ περιλαμβάνει τα εξισ: Λογότυπο Το εικαςτικό μζροσ των τεςςάρων μπουκαλιϊν, που είναι και τα βαςικά κραςιά που κα διακζςουμε ςτθν αγορά. Ζνα λευκό κραςί με τθν ονομαςία «Ανκοςμίασ», ζνα ροηζ τον «Αιγλίτθ», ζνα ερυκρό που ονομάηεται «Αρζκοινοσ» και τζλοσ ζνα παλαιωμζνο ερυκρό οίνο τον «Grande Αρζκοινοσ». Επιςτολόχαρτο Επαγγελματικζσ κάρτεσ Εταιρικόσ φάκελοσ πολλαπλϊν χριςεων Φάκελοσ για γράμμα- επιςτολι Κάλυμμα τθσ επιφάνειασ CD και DVD Τςάντα δϊρων. Μπλουηάκια τφπου T-shirt Κατάλογοσ των κραςιϊν (Brochure) Διαφθμίςεισ ςτον κλαδικό περιοδικό τφπο Αφίςεσ για τα ςθμεία πϊλθςθσ. Promo βίντεο με τθν παρουςίαςθ του κτιματοσ, τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει αλλά και τα κραςιά που διακζτει. Εν κατακλείδι, θ παροφςα εργαςία επεξεργάηεται, αναλφει και προτείνει λφςεισ ςε ό,τι αφορά το κτίςιμο μιασ εικόνασ και τθν προϊκθςθ τθσ για τα πρϊτα βιματα τθσ επιχείρθςθσ ςτθν αγορά. 5

7 Κεφϊλαιο 1: Αρϋθουςα Θεςςαλονύκησ 1.1 Ετυμολογύα Θ λζξθ Αρζκουςα είναι το κθλυκό τθσ μετοχισ του ριματοσ Αρζκω, που ςθμαίνει τθν πθγι που αναβλφηει με πολφ νερό. Χρθςιμοποιικθκε από τουσ αρχαίουσ ςαν όνομα πθγϊν, πόλεων και μιασ νφμφθσ τθσ μυκολογίασ, ςε τοποκεςίεσ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Μεγάλθσ Ελλάδοσ ςτθν νότιο Λταλία. Το όνομα ςυναπτόμενο ετυμολογικά με το ριμα Άρδω που ζφεραν πθγζσ τθσ Βοιωτίασ και τθσ αρχαίασ Μυγδονικισ Αρζκουςασ ςθμαίνει Ενεργϊ Άρδευςθ, ποτίηω γθ, ανκρϊπουσ, ηϊα, πίνω, διατθρϊ ςε κατάςταςθ δροςερι, ρουφϊ και κεραπεφω. Με το όνομα Αρζκουςα επίςθσ αναφζρονται: Αρζκουςα (μυκολογία) Νθρθίδα νφμφθ, κεότθτα όμβριων υδάτων. Αρζκουςα πθγι: Ρλείςτεσ πθγζσ ςτθν αρχαιότθτα (Λκάκθσ, Χαλκίδασ, Λευκάδασ, Μλιάδασ, Σμφρνθσ και θ γνωςτότερθ τθσ νιςου Ορτυγίασ ςτισ Συρακοφςεσ). Αρζκουςα (θ Μυγδονικι) Ρόλθ ςτθ Μυγδονία τθσ Μακεδονίασ. (Πηγή: 1.2 Δόμοσ Αρϋθουςασ Θ ςθμερινι Αρζκουςα είναι ζνα όμορφο χωριό ςτουσ νότιουσ πρόποδεσ των Κερδυλλίων και ςτο ανατολικό μζροσ των Βρωμολιμνϊν (αποξιρανςθ 1963) ςε 450 μζτρα υψόμετρο. Το χωριό απζχει 83 χλμ από τθ κεςςαλονίκθ. Οι κάτοικοι είναι μιςοί ντόπιοι και μιςοί πρόςφυγεσ (κρακιϊτεσ και πόντιοι). Υπάρχουν μερικζσ οικογζνειεσ βλάχων (ςαρακατςάνοι). Σιμερα μαηί με τα δθμοτικά διαμερίςματα Ανοιξιά, Φιλαδζλφια, Ξθροπόταμο, Λευκοφδα, Στεφανινά, Κάτω Στεφανινά, Λίμνεσ, Σκεπαςτό, Μαυροφδα, αποτελοφν το διμο Αρζκουςασ με ζδρα τθν Αρζκουςα και πλθκυςμό περίπου άτομα. Διακζτει δθμοτικό, γυμνάςιο, ιατρείο, φαρμακείο, ςτακμό αςτυνομίασ. Τζςςερισ αςφαλτοςτρωμζνοι δρόμοι οδθγοφν προσ τθν Αρζκουςα Ρανοραμικι άποψθ τθσ Αρζκουςασ Κεςςαλονίκθσ Από Σοχό Μαυροφδα Σκεπαςτό Στεφανινά Αρζκουςα Από Αςκό Φιλαδζλφια Ξθροπόταμο Λευκοφδα Αρζκουςα Από εντίνα Βαμβακιά Αρζκουςα και Από Βραςνά Αρζκουςα (ανατολικι πρόςβαςθ) (Πηγή: clubs.pathfinder.gr, 2008) 6

8 1.3 Ιςτορύα τησ Αρϋθουςασ Θ αρχαία Αρζκουςα ιδρφκθκε από Βοιωτοφσ ι από Χαλκιδείσ ςτθν είςοδο τθσ κοιλάδασ κοντά ςτθ ςθμερινι εντίνα. Θ περιοχι αναφζρεται από τον Κουκυδίδθ όταν ο Βραςίδασ βάδιηε κατά τθσ Αμφίπολθσ. Θ περιοχι ιταν εφφορθ είχε ναυπθγιςιμθ ξυλεία, κακϊσ και μεταλλεία χρυςοφ και αργφρου. Ο Ρερικλισ, κατά προτροπι του Δθμοςκζνθ, ζςτειλε αποίκουσ ζτςι ϊςτε θ Ακινα να ζχει προςβάςεισ ςτον πλοφτο τθσ περιοχισ. Θ αρχαία Αρζκουςα αναφζρεται μεταξφ των ςυμμάχων πόλεων των Ακθνϊν που πλιρωναν φόρο ςτο ταμείο τθσ ςυμμαχίασ. Από τον Αριςτοτζλθ αναφζρεται ότι ο Βαςιλιάσ τθσ Μακεδονίασ Αρχζλαοσ φιλοξενοφςε τθν Αρζκουςα τον τραγικό ποιθτι Ευριπίδθ. Ο Ευριπίδθσ καταςπαράχτθκε από ςκυλιά και ετάφθ ςτθν Αρζκουςα με βαςιλικζσ τιμζσ. Κενοτάφιο του Ευριπίδθ αναγζρκθκε ςτθν Ρζλλα και ςτθν Ακινα, ενϊ το ςϊμα του ποιθτι αναπαφκθκε για πάντα ςτθν Αρζκουςα το π.χ Στθν περιοχι τθσ Αρζκουςασ ο Αριςτοτζλθσ ίδρυςε τθν περίφθμθ ςχολι του όπου αργότερα θ Ολυμπιάδα εμπιςτεφκθκε τθν ανατροφι του Αλεξάνδρου μακριά από τουσ κινδφνουσ του παλατιοφ τθσ Ρζλλασ. Θ πόλθ μάλιςτα ιταν κζντρο ορφικϊν μυςτιριων ςτθν περιοχι μζροσ τθσ τελετουργίασ τουσ πζραςε μζχρι τισ μζρεσ μασ μζςα από τον κρφλο του ελαφιοφ τθσ Άγιασ Μαρίνασ. Θ περιοχι γνϊριςε ακμι και κατά τα ρωμαϊκά χρόνια κακϊσ πολφ κοντά - ίςωσ και από μζςα τθσ περνοφςε - θ Εγνατία Οδόσ, και παρικμαςε ςταδιακά ςτα χρόνια του Βυηαντίου όταν το κζντρο τθσ περιοχισ λόγω και τισ ςτρατθγικισ τουσ κζςεισ ζγινε ο οικιςμόσ-φροφριο ςτθν είςοδο των Μακεδονικϊν Τεμπϊν. Για εκείνθ τθν περίοδο λίγα πράγματα είναι γνωςτά για τθν πόλθ όπωσ θ αναφορά του Μελετίου ςτθν Γεωγραφία του όπου ςθμειϊνει: «Αρζκουςα, πόλισ ποτζ προσ τον Στρυμονικόν κόλπον, θ οποία φςτερον ενδίνα εκλικθ...». Στα πρϊτα χρόνια τθσ επικράτθςθσ του Χριςτιανιςμοφ θ Αρζκουςα ιταν ζδρα επιςκοπισ και ζνασ από τουσ πρϊτουσ επιςκόπουσ τθσ ςτα χρόνια τθσ βαςιλείασ του Μεγάλου Κωνςταντίνου ιταν ο Άγιοσ Μάρκοσ. Ωσ επίςκοποσ Αρεκουςίων ο ιερωμζνοσ γκρζμιςε ζναν ειδωλολατρικό ναό τθσ πόλθσ και ζχτιςε ςτθν κζςθ του ζναν χριςτιανικό όμωσ όταν αυτοκράτορασ τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ ζγινε ο Λουλιανόσ ο παραβάτθσ καταδικάςτθκε για αυτι τθν πράξθ του, βαςανιςτικζ και ρίχκθκε από ζνα γκρεμό. Θ μνιμθ του τιμάται ςτισ 23 Μαρτίου και ςτο γειτονικό Μόδι όπου φυλάςςεται θ εικόνα του γίνεται πανθγφρι. Ιδθ από τα Βυηαντινά χρόνια θ Αρζκουςα μεταφζρκθκε ςτθ ςθμερινι τθσ κζςθ. Κατά τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ θ περιοχι ονομαηόταν Μαςλάρ, από τα τουρκικά αμά ςουλάρ, που ςθμαίνει, τα ωραία και πολλά νερά που τρζχουν. (Πηγή: 7

9 1.4 Αρχαιολογύα Θ αρχαία Αρζκουςα από τισ μζχρι ςιμερα αρχαιολογικζσ μελζτεσ εντοπίηεται από τθν περιοχι τθσ εντίνασ (μακεδονικά Τζμπθ) μζχρι τθ ςθμερινι κοινότθτα Αρζκουςασ (10 χλμ βόρεια). Δφο χιλιόμετρα ανατολικά τθσ ςθμερινισ Αρζκουςασ, κοντά ςτθν περιοχι που οι ντόπιοι ονομάηουν Ραλιόκαςτρο, πρόςφατα αποκαλφφκθκε δάπεδο ναοφ του 6ου π.χ. αιϊνα. Σε ακτίνα δε τριϊν χιλιομζτρων βρζκθκαν πολλά αρχαιολογικά ευριματα, νομίςματα και τθσ κλαςικισ περιόδου κακϊσ και των Βυηαντινϊν χρόνων. Μζχρι τα πρϊτα Βυηαντινά χρόνια θ αρχαία Αρζκουςα εντοπίηεται 10 χιλιόμετρα νότια τθσ ςθμερινισ κοινότθτασ κοντά ςτον ποταμό Αργυρό τετράδραχμο με τθν κεφαλι τθσ Αρζκουςασ πλαιςιωμζνθ από δελφίνια. ιχιο. Θ μετάκεςθ τθσ Αρζκουςασ ςτθ ςθμερινι τθσ κζςθ πικανολογείται ςτα Βυηαντινά χρόνια όταν μετά από αλλεπάλλθλεσ επιδρομζσ και καταςτροφζσ οι κάτοικοι για λόγουσ αςφαλείασ μετοίκιςαν κοντά ςτουσ πρόποδεσ των Κερδυλιϊν. Ιδθ από τα χρόνια του αυτοκράτορα Λουςτινιανοφ ζχουμε περιγραφι του μαγευτικοφ τοπίου τθσ κοιλάδασ του ιχιου ποταμοφ, που είναι ο φυςικόσ εκχειλιςτισ των νερϊν τθσ λίμνθσ Βόλβθσ προσ το Στρυμονικό κόλπο. Εκεί ςτθ δυτικι είςοδο των Στενϊν, επάνω ςτθν κορυφι ενόσ λόφου είχε ανεγερκεί το κάςτρο τθσ εντίνασ που προςτάτευε το βυηαντινό οικιςμό και παράλλθλα διαφζντευε τθν κρίςιμθ δίοδο. Από τουσ βορινοφσ πρόποδεσ του λόφου διερχόταν και θ ρωμαϊκι Εγνατία οδόσ ακολουκϊντασ πανάρχαια ίχνθ προςπελάςεων, γνωςτϊν από τα χρόνια των πολζμων ανάμεςα ςε Ακθναίουσ και Σπαρτιάτεσ για τθν κατάκτθςθ τθσ Αμφιπόλεωσ και τον ζλεγχο του χρυςοφόρου Ραγγαίου. Στισ αρχαιολογικζσ ςτρωματογραφικζσ τομζσ όμωσ που επιχειρικθκαν ςε διάφορα ςθμεία τθσ δυτικισ πλευράσ του λόφου βρικαμε ςτα κατϊτατα ςτρϊματα άφκονα εργαλεία και αντικείμενα τθσ νεολικικισ περιόδου, αλλά και αρχαϊκά ειδϊλια και όςτρακα αγγείων, που ςυνεχίηουν να εμφανίηονται ςε διάφορεσ κζςεισ του λόφου και καλφπτουν μιαν ευρφτατθ χρονικι περίοδο, από τθν κλαςικι μζχρι τθ ρωμαϊκι και τθν παλαιοχριςτιανικι. Βριςκόμαςτε επομζνωσ ςε ζνα ιςτορικό τόπο που κατοικικθκε ςυνεχϊσ από τα αρχαιότατα χρόνια μζχρι τα πρϊτα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ, οπότε εγκαταλείφκθκε γιατί είχε υποβακμιςτεί πια θ ςτρατθγικι ςθμαςία του και οι Τοφρκοι επζλεξαν για τόπο εγκαταςτάςεϊσ τουσ τθ γειτονικι Βόλβθ (Μπεςίκι). Σε ζνα χαμθλό πλάτωμα απζναντι ακριβϊσ και ΝΔ του λόφου απλωνόταν θ ιςτορικι πόλθ τθσ Μυγδονίασ Αρζκουςα, όπου φιλοξενικθκε ςτα χρόνια του βαςιλιά τθσ Μακεδονίασ Αρχζλαου ο μεγάλοσ ποιθτισ Ευριπίδθσ και όπου, κατά τθν παράδοςθ, καταςπαράχκθκε από τα κυνθγετικά ςκυλιά του Αρχζλαου και τάφθκε ςτο ίδιο μζροσ. 8

10 Θ μνιμθ τθσ κζςεωσ του ταφικοφ μνθμείου διατθρικθκε για αιϊνεσ και πολλοί περιθγθτζσ και προςκυνθτζσ που κατευκφνονταν ςτουσ Αγίουσ Τόπουσ και ακολοφκθςαν τθ χάραξθ τθσ Εγνατίασ, το αναφζρουν. Θ ηωι ςτθ κζςθ αυτι ςυνεχίςκθκε, όπωσ δείχνουν τα ευριματα και οι τάφοι με τα αξιόλογα κτερίςματα, και κατά τα παλαιοχριςτιανικά χρόνια. Στα μζςα περίπου του 10ου αιϊνα μεταφζρεται ςτθ εντίνα θ υπό τθ Μθτρόπολθ Κεςςαλονίκθσ επιςκοπικι ζδρα τθσ Λθτισ και ο πρϊθν τιτουλάριοσ επίςκοποσ μετονομάηεται ςε επίςκοπο "Λθτισ και εντίνθσ". Θ νζα επαναδραςτθριοποίθςθ του οικιςμοφ επιβεβαιϊνεται και από τθν ανίδρυςθ τθσ βαςιλικισ ςτθν ακρόπολθ του οικιςμοφ, οριςμζνων πφργων, κινςτερνϊν και από τα άφκονα νομίςματα τθσ περιόδου αυτισ. Θ ηωι ςυνεχίηεται και κατά τουσ επόμενουσ αιϊνεσ, όπωσ μαρτυροφν τα βυηαντινά κείμενα και επαλθκεφουν τα κτίςματα που αποκάλυψαν οι αναςκαφζσ μζςα ςτον οικιςμό, κακϊσ και θ κεραμικι από τθν οποία μπορζςαμε να ςυναρμολογιςουμε ζναν αρικμό αγγείων, όπωσ και τα νομιςματικά ευριματα, τα εργαλεία, τα όπλα και τα αντικείμενα κακθμερινισ χριςεωσ. Θ αναγζννθςθ που επιςθμαίνεται ςτα χρόνια των Ραλαιολόγων ζχει τον αντίκτυπό τθσ και ςτο βυηαντινό κεφαλοχϊρι του Κατεπανικίου πλζον τθσ εντίνασ. Επιςκευάηονται τα τείχθ και χτίηεται ο ναόσ ςε ςχιμα ελεφκερου ςταυροφ, με αξιόλογα κεραμοπλαςτικά κοςμιματα ςτθν τοιχοποιία του, ςτο ανατολικότερο τμιμα του κάςτρου. Αυτό που ζχει ςθμαςία και επιβεβαιϊκθκε και από τισ αναςκαφζσ είναι θ ςυνζχεια τθσ παρουςίασ του ελλθνιςμοφ ςτθν ενδοχϊρα τθσ Μακεδονίασ και μάλιςτα ςε ζνα κρίςιμο ςθμείο, όπωσ είναι θ οχυρι δίοδοσ των Στενϊν τθσ εντίνασ. Οι ζρευνζσ μασ τα τελευταία είκοςι χρόνια ςτον οχυρό βυηαντινό οικιςμό βοικθςαν να αποκαταςτιςουμε, όςο τοφτο ιταν δυνατό, τον κοινωνικό και ςτρατθγικό ρόλο που διαδραματίηουν τα βυηαντινά "κάςτρα" που διαφεντεφουν "Κλειςοφρεσ", όπωσ και τθν κακθμερινι ηωι ς' ζνα τζτοιο οχυρό οικιςμό, ςτον οποίο ακόμα και τα ςκεφθ κακθμερινισ χριςεωσ κακόλου δεν υςτεροφν ςε ποιότθτα από τα αντίςτοιχα των αςτικϊν βυηαντινϊν κζντρων. Οι αναςκαφζσ ςτον οχυρωμζνο βυηαντινό οικιςμό τθσ εντίνασ ξεκίνθςαν το 1976 από το Κζντρο Βυηαντινϊν Ερευνϊν του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ με εποπτεία τθσ 9θσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων και με επιςτθμονικι ευκφνθ του κακθγθτι Ν.Κ. Μουτςόπουλου και ςυνεχίηονται ζωσ ςιμερα. (Πηγή: 1.5 Μυθολογύα Θ Αρζκουςα είναι νφμφθ των πθγϊν και των δαςϊν ςυνοδόσ τθσ Κεάσ Άρτεμθσ, κυγατζρα του Νθρζα (εξ ου Νθρθίδα νφμφθ) και τθσ Δωρίδασ. Αυτιν αγάπθςε ο ποτάμιοσ κεόσ Αλφειόσ τον οποίο για να αποφφγει θ Αρζκουςα διαπζραςε τθ μεταξφ Ρελοποννιςου και Σικελίασ κάλαςςα και φκάνοντασ ςτθ παρά τισ Συρακοφςεσ νιςο Ορτυγία μεταμορφϊκθκε από τθν Άρτεμθ ςε "πθγι" πλοφςια ςε γάργαρο νερό. Τότε ο Αλφειόσ μεταμορφϊκθκε ςε ιςχυρό υποκαλάςςιο ποταμό 9

11 (καλάςςιο ρεφμα) τθν ορμθτικότθτα του οποίου δεν μπόρεςε να εμποδίςει οφτε ο Αδρίασ (Αδριατικό πζλαγοσ) ϊςτε να ενϊςει τα φδατα του με εκείνα τθσ πθγισ τθσ Αρζκουςασ. (Αρχαιοελλθνικι ςυνειρμικι ιδεατι ανκρωπόμορφθ παράδοςθ τθσ "ζνωςθσ" των γλυκζων υδάτων ποταμϊν και πθγϊν που ρζουν ςτθ κάλαςςα (δια τθσ Μεςογείου). Ο Αλφειόσ αποτελοφςε μζγιςτθσ ςθμαςίασ ποτάμια κεότθτα και καταλαμβάνει ςθμαντικό μζροσ τθσ «ποτάμιασ» μυκολογίασ. Ραρουςιάηεται με διάφορεσ μορφζσ και προελεφςεισ ωσ γιοσ του Ωκεανοφ και τθσ Τθκφοσ (όπωσ όλοι οι ποταμοί) ι απόγονοσ του Ιλιου. Κατά γενικι όμωσ ομολογία λατρευόταν ωσ ηωογόνοσ κεόσ τθσ γονιμότθτασ. Ιταν ο αγαπθμζνοσ ποταμόσ του Δία και με το δικό του νερό ζφτιαχναν λάςπθ με τισ ςτάχτεσ των ςφαγίων, που είχαν καεί ςτο βωμό του Ολυμπίου Διόσ, για να αλείψουν ςτθ ςυνζχεια με αυτι το βωμό. Κατά τθ διάρκεια των γιορτϊν ςτθν Ολυμπία αφιζρωναν ςτον Αλφειό πολλά δϊρα που τα Ζνα χαρακτικό ζργο του Bernard Picart που απεικονίηει τον Αλφειό ςτθν προςπάκειά του να ςυλλάβει τθν Αρζκουςα. βφκιηαν ςτα νερά του. Θ λατρεία του (ωσ "Λερόσ Αλφειόσ") είχε φτάςει μζχρι και τα χρόνια των ωμαίων. Στο "ιερό ρεφμα του Αλφειοφ", όπωσ αναφζρει ο Πμθροσ, κυςίαηε ο Νζςτορασ και ο Θρακλισ ίδρυςε ςτθν Ολυμπία τον κοινό βωμό τθσ Αρτζμιδοσ και του Αλφειοφ. Στθν κοιλάδα του Κάτω Αλφειοφ, ςτθν Αλίφειρα, λίγο πιο κάτω από τθν Ανδρίτςαινα, τοποκετείται και θ γζννθςθ τθσ κεάσ Ακθνάσ. Εκεί βγικε ενιλικθ και οπλιςμζνθ από το κεφάλι του πατζρα τθσ Δία. Ερείπια του ναοφ τθσ Ακθνάσ ςϊηονται ςτθ ςθμερινι Αλίφειρα. Ο Αλφειόσ ιταν ζνασ πλθκωρικόσ και ερωτικόσ κεόσ. Ο πόκοσ του για τθν Άρτεμθ δεν είχε ανταπόκριςθ και ζτςι αποφάςιςε να μεταχειριςτεί βία κατά τθ διάρκεια μιασ ολονφχτιασ γιορτισ ςτουσ Λετρίνουσ. Θ Άρτεμισ κατάλαβε τα ςχζδιά του και άλειψε με πθλό το πρόςωπό τθσ και το ίδιο ζβαλε να κάνουν και οι νφμφεσ που τθ ςυνόδευαν. Ο Αλφειόσ δεν μπόρεςε να τθν αναγνωρίςει και ζφυγε άπρακτοσ. Ριο ςυγκινθτικι είναι θ ιςτορία ενόσ άλλου άτυχου ζρωτα του Αλφειοφ με τθ νφμφθ Αρζκουςα. Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ Αρζκουςα, νφμφθ και ακόλουκοσ τθσ Αρτζμιδοσ, κατά πολλοφσ ταυτιηόταν με τθ κεά του κυνθγιοφ. Ο Αλφειόσ, 10

12 τυφλόσ από το πάκοσ, ακολοφκθςε τθν Αρζκουςα ςε όλθ τθν Ρελοπόννθςο. Αυτι, για να γλιτϊςει, διζςχιςε τθ κάλαςςα και βρζκθκε ςτθ Σικελία ςτθ νιςο Ορτυγία κοντά ςτισ Συρακοφςεσ. Πταν ο Αλφειόσ κόντευε να τθν πιάςει, αυτι μεταμορφϊκθκε ςε πθγι. Τότε ο Αλφειόσ μεταμορφϊκθκε ςε ποτάμι και εκβάλλοντασ ςτο Λόνιο διζςχιςε όλθ τθ κάλαςςα, για να φτάςει ςτθ Σικελία και να ςμίξει τα νερά του με αυτά τθσ Αρζκουςασ. Μια άλλθ εκδοχι για τον τρόπο με τον οποίο εκδθλϊκθκε θ ερωτικι επίκεςθ του Αλφειοφ, λζει ότι αυτόσ ιταν ιδθ ποταμόσ. Κυριεφτθκε όμωσ από τον πόκο και μεταμορφϊκθκε ςε άνκρωπο, όταν θ νφμφθ, κουραςμζνθ από ζνα κυνιγι ςε μια ηεςτι μζρα, λοφςτθκε ςτα νερά του. (Πηγή: 11

13 Κεφϊλαιο 2: Αμπϋλι-κραςύ 2.1 Ιςτορύα του κραςιού Το αμπζλι, από το οποίο προζρχεται το κραςί ζχει ςφμφωνα με τουσ παλαιοντολόγουσ, προϊςτορία πολλϊν εκατομμυρίων ετϊν. Απολικωμζνα κλιματα θλικίασ 60 εκατομμυρίων ετϊν αποτελοφν τθν αρχαιότερθ επιςτθμονικι απόδειξθ τθσ θλικίασ τθσ αμπζλου. Ρριν ακόμα από τθν εποχι των παγετϊνων ευδοκιμοφςε ςτθν πολικι ηϊνθ, κυρίωσ ςτθν Λςλανδία, ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ αλλά και τθ βορειοδυτικι Αςία. Οι παγετϊνεσ περιόριςαν ςθμαντικά τθν εξάπλωςι του και επζβαλαν κατά κάποιο τρόπο τθ γεωγραφικι απομόνωςθ πολλϊν ποικιλιϊν, μζροσ των οποίων εξελίχκθκαν και ςε διαφορετικά είδθ. Στθν πορεία των χρόνων, διάφοροι πλθκυςμοί άγριων αμπζλων μετακινικθκαν προσ κερμότερεσ ηϊνεσ, κυρίωσ προσ τθν ευρφτερθ περιοχι του νοτίου Καυκάςου. Στθν περιοχι αυτι, μεταξφ Ευξείνου Ρόντου, Καςπίασ κάλαςςασ και Μεςοποταμίασ, γεννικθκε το είδοσ Άμπελοσ θ οινοφόροσ (λατ. Vitis vinifera). Οι διαφορετικζσ ποικιλίεσ αυτοφ του είδουσ καλλιεργοφνται και ςιμερα. Ο Καφκαςοσ, θ Μεςοποταμία και θ αρχαία Αίγυπτοσ πρζπει να κεωρθκοφν οι κοιτίδεσ τθσ αμπελουργίασ και, φυςικά, οι πατρίδεσ του κραςιοφ. Το κραςί ζφταςε ςιγά - ςιγά ςτθ Δφςθ και τθ Μεςόγειο. Οι μεγάλοι πολιτιςμοί ςυνζβαλλαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ καλλιζργειασ του αμπελιοφ και ςτθν οινοποίθςθ. Στθν Ουρ τθσ Μεςοποταμίασ, βρζκθκε μια ηωγραφιά που απεικόνιηε ςκθνι από ςπονδζσ. Οι Αιγφπτιοι, χρθςιμοποιοφςαν το κραςί ςτισ τελετουργίεσ κθδειϊν, περίπου 3000 χρόνια π.χ. Πςον αφορά ςτθ Βίβλο, υπάρχουν πάρα πολλζσ αναφορζσ ςτο κραςί. Οι γραπτζσ αναφορζσ των λαϊν του Καυκάςου, τθσ Μεςοποταμίασ, τθσ Αιγφπτου και αργότερα των αρχαίων Ελλινων αναφζρονται ςτο κραςί και το ςυνδζουν με τουσ κεοφσ. Σίγουρα πάντωσ οι ρίηεσ τθσ γζννθςθσ του χάνονται ςτα βάκθ των αιϊνων τουλάχιςτον χρόνια από ςιμερα. Στθν εποχι του Ομιρου, θ κατανάλωςθ του κραςιοφ ιταν κάτι το ςυνθκιςμζνο. Εμφανίηεται άλλωςτε ςτθν Λλιάδα και τθν Οδφςςεια. Με τθν εξάπλωςθ των Ελλινων, το αμπζλι ςυνζχιςε τθν πορεία του προσ τθ Σικελία και τθν Καμπανία. Αργότερα οι ωμαίοι το φφτεψαν ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ τεράςτιασ αυτοκρατορίασ τουσ. Αποδείχτθκαν αξιόλογοι αμπελουργοί και ανζπτυξαν εκπλθκτικά τθν αμπελουργία και τισ μεκόδουσ οινοποίθςθσ. Στθν Ελλάδα δεν είναι ακριβϊσ γνωςτό πότε άρχιςε θ καλλιζργεια του αμπελιοφ, ίςωσ γφρω ςτο 15ο αιϊνα π.χ. Δεν υπάρχει επίςθσ ςυμφωνία για το ποιό δρόμο ακολοφκθςε για να φτάςει ςτθν πατρίδα μασ. Αλλοι λζνε ότι ιρκε από τθ Φοινίκθ μζςω Κριτθσ ςτθ Νάξο και φςτερα ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Αλλοι δίνουν τθν προτεραιότθτα ςτθν Αιτωλία και άλλοι ςτθ Κράκθ. Είτε από τον ζνα δρόμο είτε από τον άλλο, θ αμπελοκαλλιζργεια εξαπλϊκθκε γριγορα ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα και κατζκτθςε ςθμαντικι κζςθ ςτθν οικονομία του τόπου, πράγμα που μαρτυροφν και τα πολυάρικμα νομίςματα με απεικονίςεισ ςταφυλιϊν. Οποιοσ λοιπόν και αν ιταν ο δρόμοσ, το κραςί είχε ςπουδαία κζςθ ςτθ ηωι τθσ αρχαίασ Ελλάδασ ςε 12

14 τζτοιο βακμό που ο Διόνυςοσ, κεόσ τθσ άγριασ βλάςτθςθσ ςτθν αρχι, να ςυνδεκεί ςχεδόν αποκλειςτικά με το ευλογθμζνο προϊόν του ςταφυλιοφ. Οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ ζπιναν το κραςί αναμειγνφοντάσ το με νερό, ςε αναλογία ςυνικωσ 1:3 (ζνα μζροσ οίνου προσ τρία μζρθ νεροφ). Θ λζξθ "κραςί" υποδθλϊνει ακριβϊσ τον αναμεμιγμζνο με νερό οίνο, ενϊ "άκρατοσ" λεγόταν ο ανόκευτοσ οίνοσ. Διζκεταν ειδικά ςκεφθ τόςο για τθν ανάμειξθ (κρατιρεσ) όςο και για τθ ψφξθ του. Θ πόςθ κραςιοφ που δεν είχε αναμειχκεί με νερό ("άκρατοσ οίνοσ") κεωρείτο βαρβαρότθτα και ςυνθκιηόταν μόνο από αρρϊςτουσ ι κατά τθ διάρκεια ταξιδιϊν ωσ τονωτικό. Διαδεδομζνθ ιταν ακόμα θ κατανάλωςθ κραςιοφ με μζλι κακϊσ και θ χριςθ μυρωδικϊν. Θ προςκικθ αψίνκου ςτο κραςί ιταν επίςθσ γνωςτι μζκοδοσ (αποδίδεται ςτον Λπποκράτθ και αναφζρεται ωσ "Λπποκράτειοσ Οίνοσ") όπωσ και θ προςκικθ ρθτίνθσ. Το εμπόριο των ελλθνικϊν κραςιϊν απλωνόταν ςε ολόκλθρθ τθ Μεςόγειο μζχρι τθν ιβθρικι χερςόνθςο και τον Εφξεινο πόντο και αποτελοφςε μία από τισ ςθμαντικότερεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Σε αρκετζσ πόλεισ υπιρχαν ειδικοί νόμοι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα του κραςιοφ, αλλά και ενάντια ςτον ανταγωνιςμό και τισ ειςαγωγζσ. Χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα αποτελεί θ νομοκεςία τθσ Κάςου, ςφμφωνα με τθν οποία πλοία με ξζνο κραςί που πλθςίαηαν το νθςί κα ζπρεπε να δθμεφονται. Οι ωμαίοι ιρκαν ςε επαφι με το κραςί από τουσ Ζλλθνεσ αποίκουσ και τουσ γθγενείσ Ετροφςκουσ και επιδόκθκαν επίςθσ ςτθν αμπελοκαλλιζργεια. Με τθν κατάρρευςθ τθσ ϊμθσ και τισ μεταναςτεφςεισ των λαϊν θ αμπελουργία γνϊριςε περίοδο φφεςθσ. Σε κάποιεσ περιοχζσ θ αμπελουργία εγκαταλείφκθκε για αιϊνεσ. Σθμαντικό ρόλο ςτθν διάςωςθ τθσ οινοποιίασ είχαν οι κλθρικοί και μοναχοί, που χρειάηονταν το κραςί για τελετουργικοφσ ςκοποφσ. Τθν εποχι του Καρλομάγνου και του Μεςαίωνα, θ τζχνθ του κραςιοφ γνϊριςε ξανά άνκιςθ. Στο Βυηάντιο, οι μεγαλφτερεσ εκτάςεισ γθσ ανικαν ςτθν εκκλθςιαςτικι περιουςία και οι μοναχοί επωμίςτθκαν τθν καλλιζργεια των αμπελιϊν κακϊσ και τθν παραγωγι του κραςιοφ. Αυτι τθν περίοδο μάλιςτα πρζπει να εγκαταλείφκθκε και θ πρακτικι τθσ ανάμειξθσ του κραςιοφ με νερό. Στθ Δφςθ, τθν ίδια περίοδο, θ τζχνθ του κραςιοφ γνϊριςε μεγάλθ ανάπτυξθ. Το 16ο αιϊνα είχε εξαπλωκεί ςτθν Λςπανία αλλά και ςτθ Γαλλία. Τθν εποχι αυτι προωκοφνται και αρκετζσ τεχνικζσ καινοτομίεσ, όπωσ θ χριςθ γυάλινθσ φιάλθσ και φελλοφ. Επιπλζον γίνεται γνωςτι θ παραςκευι αφρϊδουσ οίνου (όπωσ για παράδειγμα θ ςαμπάνια, που αποδίδεται ςτον Γάλλο βενεδικτίνο μοναχό Ρερινιόν). Τα κραςιά είτε ονομάηονται από τθν ποικιλία ςταφυλιϊν τουσ είτε από τον τόπο παραγωγισ τουσ. Λςτορικά, τα κραςιά από τθν Αυςτραλία, τισ ΘΡΑ και τθ Γερμανία ονομάςτθκαν αποκλειςτικά από τθν ποικιλία ςταφυλιϊν τουσ, ενϊ κραςιά από τθ Γαλλία, τθν Λςπανία, τθν Λταλία ι τθν Ελλάδα προςδιορίςτθκαν κυρίωσ από το γεωγραφικό τόπο παραγωγισ τουσ. (Πηγή: 13

15 2.2 Γενικϋσ κατηγορύεσ κραςιών Ανάλογα με τθν περιεκτικότθτα τουσ ςε ςάκχαρα που παραμζνουν αηφμωτα όταν διακοπεί θ αλκοολικι ηφμωςθ διακρίνονται ςε : ξθρά, θμίξθρα, θμίγλυκα και γλυκά κραςιά. Και τζλοσ, ανάλογα με τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε διαλυμζνο διοξείδιο του άνκρακα, διακρίνονται ςε : ιςυχα (όςα δεν περιζχουν ανκρακικό και με το άνοιγμά τουσ το περιεχόμενο δεν αφρίηει), θμιαφρϊδθ και αφρϊδθ. Το αζριο μπορεί ναπροζρχεται από τθν αλκοολικι ηφμωςθ και να ζχει διατθρθκεί ςτο κραςί ι να ζχει προςτεκεί εκ των υςτζρων. Επίςθσ τα Ευρωπαϊκά κραςιά βάςθ τθ νομοκεςία και τθν κρατικι ποιότθτα κατάταξθσ χωρίηονται ςε : Επιτραπζηιοι Οίνοι ( Vins de Table ) Τοπικοί Οίνοι ( Regional Wines) Οίνοι Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ Ανϊτερθσ Ροιότθτασ ( Ο.Ρ.Α.Ρ. / V.Q.P.R.D.) Οίνοι Ελεγχόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ ( Ο.Ρ.Ε. / AOC ) Λοιποί Τφποι o RESERVE o GRAND RESERVE o CAVA o Ονομαςία κατά παράδοςιν : ρετςίνα Verdea των Λονίων Νιςων. (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) 2.3 Κατηγοριοπούηςη βϊςη νομοθεςύασ Επιτραπϋζιοι Ούνοι Οι παραγωγοί ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνδυάςουν ποικιλίεσ ςταφυλιϊν από διαφορετικζσ περιοχζσ, να εφαρμόςουν διαφορετικζσ μεκόδουσ καλλιζργειασ και οινοποίθςθσ και γενικϊσ να πειραματιςκοφν, παράγοντασ ζνα εμπορικό προϊόν που δε φζρει ταυτότθτα προελεφςεωσ αλλά ενόσ εμπορικοφ ονόματοσ. Δθλαδι, τα κραςιά αυτά δεν οφείλουν να είναι τυπικά. Τα κραςιά τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν ζχουν το δικαίωμα να αναγράφουν ςτθν ετικζτα τουσ τθ χρονιά τθσ εςοδείασ τουσ διότι κα μποροφςαν να είναι non-vintage, δθλαδι να προζρχονται από ανάμιξθ οίνων διαφορετικϊν εςοδειϊν. Ραρόλα αυτά, κα βρείτε πολλοφσ επιτραπζηιουσ οίνουσ που αναγράφουν και χρονιά και ποικιλίεσ. Είναι μεν παράνομο αλλά κα πρζπει να παραδεχκοφμε πωσ για τουσ καταναλωτζσ - αγοραςτζσ είναι και πολφ βολικό. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που θ νζα Στθν κατθγορία αυτι ανικει το 45% περίπου των κωδικϊν (ετικζτεσ) των ελλθνικϊν οίνων. Το ποςοςτό ςε φιάλεσ είναι ακόμα υψθλότερο και αγγίηει το 55%. 14

16 Μια ειδικι υπο-κατθγορία επιτραπζηιων οίνων είναι οι οίνοι Ονομαςίασ Κατά Ραράδοςθ. Σε αυτι τθν ειδικι υπο-κατθγορία περιλαμβάνονται δφο οίνοι. Θ παςίγνωςτθ ετςίνα και θ όχι και τόςο γνωςτι Βερντζα. (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) Ονομαςύα κατϊ παρϊδοςιν Ρετςύνα Θ τόςο υποτιμθμζνθ, από κάποιουσ, ςιμερα ρετςίνα είναι ζνα προϊόν που ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία μπορεί να παράγεται μόνο ςτθν Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο οφτε το ότι θ ρετςίνα είναι το πιο γνωςτό ελλθνικό κραςί ςτο εξωτερικό, οφτε το ότι για πολλοφσ ξζνουσ ταυτίηεται ουςιαςτικϊσ με τθν ζννοια ελλθνικό κραςί. Αλλά και ςτο εςωτερικό κατζχει ακόμα υψθλι κζςθ ςτισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν. Μπορεί να κυκλοφοροφν μόνο 96 εμφιαλωμζνεσ ρετςίνεσ (μόλισ 2.6% του ςυνόλου) αλλά ςε ποςοςτό φιαλϊν κατζχουν το, κακόλου ευκαταφρόνθτο, 38%. Θ αλικεια είναι ότι από αυτό το 38% ςυντριπτικό ποςοςτό κυκλοφορεί ςε φιάλεσ άλλεσ από 750ml και με πϊματα κάκε άλλο παρά φελλό. Αλικεια, επίςθσ, είναι ότι θ πλειονότθτα των φιαλϊν αυτϊν αναπαράγει εκείνθ τθν ποιότθτα ρετςίνασ που ζκανε το όνομά τθσ να χάςει τθ λάμψθ του. Θ ρετςίνα μπορεί να παράγεται παντοφ ςτθν Ελλάδα. Γενζτειρα περιοχι τθσ είναι οι νομοί Αττικισ, Βοιωτίασ και Εφβοιασ. Σε αυτοφσ τουσ τρεισ νομοφσ κάποιεσ περιοχζσ μποροφν να δϊςουν ςτθ ρετςίνα γεωγραφικι προζλευςθ. Ζτςι, ζχουμε από τθν Αττικι τισ ρετςίνεσ Αττικισ, Μεςογείων, Κορωπίου, Μαρκόπουλου, Μεγάρων, Ραιανίασ ι Λιοπεςίου, Ραλλινθσ, Ρικερμίου & Σπάτων, από τθ Βοιωτίασ τισ ρετςίνεσ Βοιωτίασ & Κιβασ και από τθν Εφβοια τισ ρετςίνεσ Εφβοιασ, Γιάλτρων, Καρφςτου & Χαλκίδασ. Bερντϋα Μόνο ςτθ Ηάκυνκο επιτρζπεται θ παραγωγι τθσ Βερντζα. Είναι το παραδοςιακό λευκό κραςί του νθςιοφ. Λζγεται πωσ πιρε το όνομά του από το χρϊμα του, που είχε ζντονεσ πράςινεσ ανταφγειεσ ωσ αποτζλεςμα τθσ νεότθτασ που το χαρακτιριηε. Οι παρελκόντεσ χρόνοι ςτθν παραπάνω πρόταςθ δεν είναι τυχαίοι. Σιμερα θ βερντζα δεν είναι αυτι που ιταν. Ωσ είναι φυςικό, όλοι οι παραγωγοί τθσ Ηακφνκου (6) παράγουν βερντζα (8 οίνοι). (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) Σοπικού Ούνοι Σφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι και ελλθνικι οινικι νομοκεςία οι τοπικοί οίνοι είναι υπο-κατθγορία των επιτραπζηιων. Κεςπίςτθκαν για να ενιςχυκοφν οι ζννοιεσ τθσ αυκεντικότθτασ και τθσ τυπικότθτασ και ζξ αρχισ είχαν το δικαίωμα αναγραφισ τθσ χρονιάσ τθσ εςοδείασ και τθσ ποικιλιακισ ςφνκεςθσ. Οι τοπικοί οίνοι τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν αναπτυχκεί πολφ. 15

17 Τθν ζνδειξθ «Τοπικόσ Οίνοσ», χρθςιμοποιοφν οίνοι οι οποίοι φζρουν ςτθν ονομαςία τουσ το όνομα ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ με τθν προςκικθ τθσ ζνδειξθσ Τοπικόσ (π.χ. Αττικόσ Τοπικόσ). Δεν πρζπει να ςυγχζονται με τθν κατθγορία των οίνων οι οποίοι φζρουν τθν ζνδειξθ «Ονομαςία Ρροζλευςθσ», κακϊσ δεν ανικουν ςτισ επιλεγμζνεσ κατθγορίεσ για να αποκτιςουν το ςυγκεκριμζνο τίτλο και δεν φζρουν ςτθ ςυςκευαςία τουσ τθν αντίςτοιχθ ταινία ποιότθτασ. Οι Τοπικοί Οίνοι τθροφν κάποιεσ προδιαγραφζσ οι οποίεσ αναφζρονται κυρίωσ ςτθ χριςθ των ςταφυλιϊν τα οποία προζρχονται από τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, κάκε παραγωγόσ όμωσ ζχει τθ δυνατότθτα να διαφοροποιθκεί όςον αφορά τισ τεχνικζσ παραγωγισ. (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) Ονομαςύα προϋλευςησ Θ ζνδειξθ «Ονομαςία Ρροζλευςθσ» ςε μία φιάλθ, υποδεικνφει τθν παραγωγι του κραςιοφ ςε ςυγκεκριμζνθ αμπελουργικι περιοχι, ενϊ θ παραγωγι των προϊόντων που φζρουν τθν εν λόγω ζνδειξθ ζχει γίνει βάςει ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν, οριςμζνων ωσ οι προχποκζςεισ για τθ χριςθ του τοπωνυμίου ςτο όνομα του κραςιοφ. Οι προδιαγραφζσ αυτζσ περιλαμβάνουν τθ γεωγραφικι ηϊνθ θ οποία καλφπτει τθν ονομαςία προζλευςθσ (μζςα ςτθ ςυγκεκριμζνθ αυτι γεωγραφικι ηϊνθ πρζπει να γίνει θ γλευκοποίθςθ και οινοποίθςθ του κραςιοφ), τθν ποικιλία των ςταφυλιϊν τα οποία πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν, τισ μεκόδουσ καλλιζργειασ και οινοποίθςθσ, το μζγιςτο όριο ςτρεμματικισ απόδοςθσ (παραγωγι πζραν του ςυγκεκριμζνου ορίου, ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αφαίρεςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ του τίτλου προζλευςθσ) και τζλοσ τθν περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ. Στθν Ελλάδα, θ ονομαςία προζλευςθσ υποδεικνφει ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ ι κοινότθτεσ (π.χ. Αμφνταιο, Νάουςα κλπ.), ενϊ ςε χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνα κτιματα παραγωγισ. Θ κατθγορία ονομαςία προζλευςθσ χωρίηεται ςε δφο υποκατθγορίεσ: Ονομαςία Ρροελεφςεωσ Ελεγχόμενθ (ΟΡΕ) και Ονομαςία Ρροελεφςεωσ Ανωτζρασ Ροιότθτασ (ΟΡΑΡ) τισ οποίεσ μποροφμε να τισ διακρίνουμε από τθν μπλε και κόκκινθ ταινία που φζρουν αντίςτοιχα. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ «απονζμεται» ςτθν μεν Ελλάδα βάςει κρατικισ απόφαςθσ, ενϊ ςτο εξωτερικό από ςυγκεκριμζνεσ επιτροπζσ δοκιμισ και αξιολόγθςθσ. Οι ονομαςίεσ προζλευςθσ οι οποίεσ ζχουν αναγνωριςτεί ςτθν Ελλάδα είναι οι εξισ: Αμφνταιο, Γουμζνιςςα, Νάουςα, Ρλαγιζσ Μελίτωνα, αψάνθ, Ηίτςα, Αγχίαλοσ, Κεφαλλθνία, Μαντίνεια, Ράτρα, Μεςενικόλα, Νεμζα, Λιμνοσ, Ράροσ, Σαντορίνθ, όδοσ, Σθτεία, Αρχάνεσ, Δαφνζσ, Ρεηά, Σάμοσ, Μοςχάτο Ρατρϊν, Μοςχάτο ίου, Μοςχάτο Κεφαλλθνίασ, Μοςχάτο όδου, Μοςχάτο Λιμνου, Μαυροδάφνθ Ρατρϊν, Μαυροδάφνθ Κεφαλλθνίασ. (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) 16

18 Ονομαςύα Προϋλευςησ Ανωτϋρασ Ποιότητασ (ΟΠΑΠ) (appellation d origine de qualité supérieure) Θ ονομαςία μιασ περιοχισ ι μιασ ςυγκεκριμζνθσ τοποκεςίασ θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με διοικθτικι πράξθ, για να περιγράψει οίνουσ που πλθροφν τουσ ακόλουκουσ όρουσ: παράγονται από ςταφφλια εκλεκτϊν ποικιλιϊν αμπζλου του είδουσ Vitis vinifera τα οποία προζρχονται αποκλειςτικά από τθ γεωγραφικι αυτι ηϊνθ και θ παραγωγι τουσ πραγματοποιείται εντόσ τθσ ηϊνθσ παράγονται από ςταφφλια αμπελϊνων χαμθλϊν ςτρεμματικϊν αποδόςεων θ ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά τουσ οφείλονται κυρίωσ ι αποκλειςτικά ςτο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον, που ςυμπεριλαμβάνει τουσ φυςικοφσ και ανκρϊπινουσ παράγοντεσ Ν.Δ. 243/1969 και Ν.Δ. 427/76 περί βελτιϊςεωσ και προςταςίασ τθσ αμπελουργικισ παραγωγισ) (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) Ονομαςύα Προϋλευςησ Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (appellation d origine contrôlée) Οι οίνοι «Ονομαςίασ Ρροελεφςεωσ Ελεγχόμενθ ΟΡΕ» πρζπει να πλθροφν απαραιτιτωσ τουσ όρουσ των οίνων «Ονομαςίασ Ρροελεφςεωσ Ανωτζρασ Ροιότθτασ ΟΡΑΡ» και επιπλζον: παράγονται από ςταφφλια επιλεγμζνων αμπελϊνων, χαμθλϊν ςτρεμματικϊν αποδόςεων που καλλιεργοφνται ςε εδάφθ κατάλλθλα για τθν παραγωγι οίνων ποιότθτασ πλθροφν ςυγκεκριμζνουσ όρουσ όςον αφορά ςτο ςφςτθμα κλάδευςθσ των αμπελϊνων και τθν ελάχιςτθ περιεκτικότθτα του γλεφκουσ ςε ςάκχαρα (Ν.Δ. 243/1969 και Ν.Δ. 427/76 περί βελτιϊςεωσ και προςταςίασ τθσ αμπελουργικισ παραγωγισ) (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) Reserve και Grand Reserve Οι ενδείξεισ αυτζσ αφοροφν αποκλειςτικά κραςιά ονομαςίασ προελεφςεωσ και αναφζρονται ςτον χρόνο παλαίωςθσ για το ςυγκεκριμζνο κραςί. Για τα λευκά κραςιά θ ζνδειξθ Reserve υποδθλϊνει χρόνο παλαίωςθσ 2 ετϊν πριν τθν κυκλοφορία του προϊόντοσ, από τα οποία για 6 τουλάχιςτον μινεσ το κραςί παρζμεινε μζςα ςε βαρζλι. Για το κόκκινο κραςί αντίςτοιχα ο χρόνοσ παλαίωςθσ είναι τα 3 χρόνια και θ παραμονι ςτο βαρζλι 6 μινεσ τουλάχιςτον. Θ ζνδειξθ Grand Reserve όταν αναγράφεται ςε ετικζτα λευκοφ κραςιοφ υποδθλϊνει ότι το προϊόν παλαιϊκθκε για 3 τουλάχιςτον χρόνια, ζνα από τα οποία κα ιταν ο χρόνοσ παραμονισ ςτο βαρζλι. Για τα κόκκινα κραςιά ο χρόνοσ παλαίωςθσ είναι 4 χρόνια, 2 από τα οποία ιταν ο χρόνοσ παραμονισ ςτο βαρζλι, το οποίο ειδικά για αυτι τθν ζνδειξθ δεν πρζπει να ξεπερνά ςε χωρθτικότθτα τα 600 λίτρα. (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) 17

19 Cava, Chateau, Domaine Θ ζνδειξθ Cava αναφζρεται αποκλειςτικά ςε Επιτραπζηιουσ οίνουσ (και όχι ςε οίνουσ ονομαςίασ προζλευςθσ) οι οποίοι ζχουν υποςτεί παλαίωςθ (2 χρόνια για τα λευκά, 3 για τα κόκκινα με ελάχιςτο χρόνο παραμονισ ςε βαρζλι τουσ ζξθ μινεσ). Οι ενδείξεισ Βίλα, Μοναςτιρι, Chateau, Κτιμα, Ρφργοσ, Κάςτρο, Αγρόκτθμα, Domaine αναφζρονται ςε τοπικοφσ οίνουσ και υποδθλϊνουν ότι θ παραγωγι του κραςιοφ ζγινε αποκλειςτικά με τθ χριςθ ςταφυλιϊν που παριχκθςαν ςτθν ίδια αμπελουργικι εκμετάλλευςθ, μζςα ςτθν οποία ζγινε και θ οινοποίθςθ. (Πηγή:http://greekwinefederation.gr,2010) 18

20 2.4 Σο χρώμα του κραςιού Λευκό κραςί - τθ λευκι οινοποίθςθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςταφφλια κάκε χρϊματοσ, φτάνει κατά το πάτθμα να λθφκεί ςκζτοσ μοφςτοσ (δθλ. χυμόσ). Οι κερμοκραςίεσ κατά τθ ηφμωςθ, όπωσ είδαμε παραπάνω, μποροφν να κρατθκοφν χαμθλζσ για να κακυςτεριςει θ αντίδραςθ και να εμπλουτιςτεί το κραςί με αρϊματα ηφμωςθσ. Κόκκινο κραςί - τθν ερυκρά οινοποίθςθ είκιςται να χρθςιμοποιοφνται κόκκινα ςταφφλια, χωρίσ να ςθμαίνει πωσ δε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και πιο ανοιχτόχρωμεσ ποικιλίεσ. Τα ςτερεά ςυςτατικά τθσ ρϊγασ παραμζνουν ςτο μοφςτο κατά τθ ηφμωςθ (όλα μαηί, μοφςτοσ και ςτζμφυλα, λζγονται ςταφυλοπολτόσ) για διάςτθμα ςυνικωσ 2 ζωσ 18 θμερϊν ("διάρκεια εκχφλιςθσ"), ανάλογα με τθν ποικιλία του ςταφυλιοφ, το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα από άποψθσ χρϊματοσ και γεφςθσ κτλ. Στα ερυκρά κραςιά επιδιϊκουνε ςυνικωσ και τθ μθλογαλακτικι ηφμωςθ. Θ παραςκευι ροηζ κραςιοφ γίνεται από κόκκινα ςταφφλια με βραχφτατθ εκχφλιςθ, διάρκειασ όχι πάνω από ζνα εικοςιτετράωρο, ι, ςπανιότερα, από λευκά ςταφφλια με μακράσ διάρκειασ εκχφλιςθ. (Πηγή: 2010) Λευκϊ κραςιϊ Αςύρτικο Καταγωγι: To Αςφρτικο είναι μία από τισ πιο φίνεσ ποικιλίεσ λευκϊν ςταφυλιϊν Ελλάδα για πολλζσ χριςεισ. Ρρωτοκαλλιεργικθκε ςτθν Σαντορίνθ όπου ανζπτυξε μοναδικό χαρακτιρα παραγωγισ εξαιρετικϊν AOC οίνων. Ζχει τθν ικανότθτα να διατθρεί τθν οξφτθτά του κακϊσ ωριμάηει. Δίνει ζνα κόκκαλο - ξθρό κραςί που ζχει εςπεριδοειδι αρϊματα αναμεμειγμζνο με γιινθ και μεταλλικι επίγευςθ εξαιτίασ του θφαιςτειογενοφσ εδάφουσ τθσ Σαντορίνθσ. Κατά τα τελευταία 25 χρόνια Αςφρτικο ζχει φυτευτεί ςε όλθ τθν Ελλάδα, ςυμπεριλαμβανομζνων Μ19102ακεδονίασ και Αττικισ, όπου εκφράηει μια πιο ιπια και πιο φρουτϊδθ Αςφρτικο χαρακτιρα. Χαρακτιρα: Είναι από τα λίγα ςταφφλια ςτον κόςμο, που μποροφν να δϊςουν κραςιά με ζντονθ οξφτθτα και ςυγχρόνωσ υψθλό αλκοολικό τίτλο. Πλα αυτά βζβαια με ζναν εξαιρετικό αρωματικό χαρακτιρα και (ςτθν περίπτωςθ τθσ Σαντορίνθσ) μία χαρακτθριςτικι μεταλλικότθτα. Πνομα: Δεν είναι γνωςτι θ καταγωγι του, αν και ζνασ παλιόσ ςαντορινιϊτικοσ μφκοσ το κζλει να φτάνει εδϊ από τθν περιοχι του Jerez τθσ Λςπανίασ και το όνομά του να προζρχεται από το sherry -ςζρι - αςφρτικο. Ρροςαρμοςτικότθτα: Είναι (μαηί με τον ροδίτθ) θ ποικιλία με τθν μεγαλφτερθ διαςπορά ςτθν Ελλάδα. Βαςικι διαφορά του Σαντορινιοφ από το ςτεριανό αςφρτικο 19

21 είναι ότι ςυνικωσ ςτο πρϊτο υπάρχει ζντονο το ςτοιχείο του terroir ( κατι πρεπει να γραψω εδω) το οποίο εκφράηεται μζςα από μία χαρακτθριςτικι μεταλλικότθτα, ενϊ ςτα δεφτερα τισ περιςςότερεσ φορζσ υπεριςχφει το φροφτο. Και μαηί και μόνθ. Είναι «εφκολθ» ςτισ ςχζςεισ τθσ με άλλεσ ποικιλίεσ, αφοφ τα μοναδικά τθσ χαρακτθριςτικά, τθσ χαρίηουν ζνα πλοφςιο ρεπερτόριο για ςόλο καριζρα, για καριζρα «πρϊτθ φωνι ςε χορωδία», αλλά ακόμθ και για καριζρα «μζλοσ χορωδίασ». Δυναμικό παλαίωςθσ, γιατί μασ χαρίηει μερικά από τα λίγα λευκά ελλθνικά κραςιά που μποροφν να παλαιϊςουν.ρρόκειται για μια ποικιλία με δυνατότθτα να δϊςει ξθρά αλλά και γλυκά κραςιά Συνοδεφει ςυνικωσ: καλαςςινά, ψάρια ψθτά και τυριά. Στθν Ελλάδα πολφ διαδεδομζνο και πετυχθμζνο χαρμάνι είναι του Αςφρτικου με το Sauvignon Blanc, ωςτόςο από ότι ζδειξε θ γευςτικι δοκιμι, το αςφρτικο είναι ζνα τελείωσ «πολυγαμικό» ςταφφλι. (Πηγή: Αθόρι Το Ακιρι είναι μία από τισ αρχαιότερεσ ελλθνικζσ ποικιλίεσ ςταφυλιϊν. Το όνομα του ςταφυλιοφ δείχνει τθν καταγωγι του από το νθςί τθσ Σαντορίνθσ, γνωςτι και ωσ Κιρα. Καλλιεργείται κυρίωσ ςτισ Κυκλάδεσ, ςτα Δωδεκάνθςα και ςτθν Κριτθ. Τα τελευταία χρόνια, όμωσ, θ καλλιζργειά του ζχει επεκτακεί ςτθν Στερεά Ελλάδα, κυρίωσ Ακιρι ςτισ περιοχζσ του νομοφ Λιβαδειάσ και Φκιϊτιδοσ, αλλά και ςτθ Βόρεια Ελλάδα, περιςςότερο ςτθ Σικωνία τθσ Χαλκιδικισ. Σιμερα, θ καλλιεργοφμενθ ζκταςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ ποικιλία, φτάνει περίπου τα ςτρζμματα. Είναι ςυνιςτϊμενθ ποικιλία ςτουσ νομοφσ Χαλκιδικισ, Λακωνίασ, Κυκλάδων, Δωδεκανιςου, Λαςικίου, Θρακλείου, εκφμνθσ και Χανίων. Επίςθσ, επιτρζπεται ςτουσ Νομοφσ Αττικισ, Βοιωτίασ και Εφβοιασ. Συμμετζχει ςτον γλυκό οίνο ΟΡΑΡ Σαντορίνθ μαηί με το Αςφρτικο και το Αθδάνι, ςτον Ξθρό ΟΡΑΡ Σαντορίνθ ςε ςυνδυαςμό με τισ ίδιεσ ποικιλίεσ, εξ ολοκλιρου ςτον ΟΡΑΡ όδου, ςτον ΟΡΑΡ Ρλαγιζσ Μελίτωνα μαηί με ροδίτθ (35%) και Αςφρτικο (15%) και ςτον Τοπικό Αγιορείτικο με τισ ίδιεσ αναλογίεσ όπωσ ςτον ΟΡΑΡ Ρλαγιζσ Μελίτωνα. Επίςθσ, το ςυναντάμε ςτουσ Τοπικοφσ Χαλκιδικισ, Μακεδονικό, Λαςικιϊτικο, Θρακλειϊτικο, Αιγαιοπελαγίτικο. Φζρει τα ςυνϊνυμα άςπρο Ακιρι και Αςπράκθρο και είναι ποικιλία αρκετά ηωθρι και παραγωγικι. Στισ περιοχζσ των Κυκλάδων, των Δωδεκανιςων και ςτθν μεγαλφτερθ ζκταςθ τθσ Κριτθσ, διαμορφϊνεται ςε κυπελλοειδζσ ςχιμα, ενϊ ςτθ Βόρεια και Στερεά Ελλάδα ςε γραμμοειδζσ ςχιμα διπλισ κατεφκυνςθσ. Κλαδεφεται με βραχφ κλάδεμα καρποφορίασ. Είναι αρκετά ανκεκτικό ςτον περονόςπορο και τισ ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ καλλιζργειασ αλλά πολφ ευαίςκθτο ςτο ωίδιο. Ωριμάηει πρϊιμα και κεωρείται μία από τισ καλφτερεσ ελλθνικζσ λευκζσ ποικιλίεσ για οινοποίθςθ. Σε προχωρθμζνθ, όμωσ, ωριμότθτα παρατθρείται μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των οξζων. 20

22 Το Ακιρι δίνει κυρίωσ λευκά και ξθρά κραςιά, με υψθλι ςχετικά περιεκτικότθτα ςε αλκοόλθ, λευκοκίτρινο χρϊμα με πράςινεσ ανταφγειεσ και διακριτικό ευχάριςτο λεπτό φρουτϊδεσ άρωμα, γεφςθ απαλι, γεμάτθ, δροςερι και ιςορροπθμζνθ. Δίνει επίςθσ γλυκά, κακϊσ και αφρϊδθ κραςιά, χρθςιμοποιείται δε πολλζσ φορζσ ςε ςυνδυαςμό με το Αςφρτικο και το λευκό Αθδάνι. Το Ακιρι ςυμμετζχει ςε πολλά κραςιά Ο.Ρ.Α.Ρ., αλλά και ςε επιτραπζηια. Συνδυάηεται με: οςτρακοειδι, καλαςςινά, ψάρια ςτθ ςχάρα, ελαφρά τυριά, φροφτα. Σερβίρεται ςτουσ C. (Πηγή: Μαλαγουζιϊ Θ Μαλαγουηιά προζρχεται από τθν περιοχι τθσ Ναυπάκτου ςτθ Δυτικι Ελλάδα. Θ οινοποιία Γεροβαςιλείου, ιταν θ πρϊτθ που άρχιςε να πειραματίηεται με τθ ςχεδόν εξαφανιςμζνθ ποικιλία ςταφυλιϊν Μαλαγουηιά, κατανοϊντασ τισ τεράςτιεσ δυνατότθτζσ τθσ για τθν παραγωγι κραςιϊν υψθλισ ποιότθτασ. Θ Μαλαγουηιά είναι λευκι ποικιλία που καλλιεργείται κυρίωσ ςτθ Χαλκιδικι και τθν περιοχι τθσ Κεςςαλονίκθσ, αλλά και ςτθν Αιτωλοακαρνανία (από όπου και θ καταγωγι τθσ), Αττικι, Φκιϊτιδα και Ρελοπόννθςο. Είναι μία ιδιαίτερα αρωματικι ποικιλία ςταφυλιϊν που οδθγεί ςε ζνα κομψό με γεμάτο ςϊμα Μαλαγουηιά οίνο, με μζτρια οξφτθτα και ςυναρπαςτικά αρϊματα εξωτικϊν φροφτων, εςπεριδοειδϊν, γιαςεμί και δυόςμου. Είναι μια πολφ ηωθρι και παραγωγικι ποικιλία, ανκεκτικι ςτθ ξθραςία. Δίνει μεγάλα ςταφφλια με πυκνζσ, μεγάλεσ ράγεσ με λεπτι χρυςοκίτρινθ φλοφδα και γλυκιά, μαλακι ςάρκα με γεφςθ μοςχάτου. Τα κραςιά που δίνει θ ποικιλία είναι υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε αλκοόλθ, με μζτρια οξφτθτα και ςχετικά ζντονο άρωμα εξωτικϊν φροφτων. Συνοδεφει ςυνικωσ ψάρια ψθτά και φοφρνου, καλαςςινά, άςπρα κρζατα, πουλερικά, κακϊσ και τυριά με μζτριασ ζνταςθσ γεφςθ. (Πηγή: Chardonnay Κεωρείται ωσ βαςίλιςςα του κραςιοφ κακϊσ είναι θ πρϊτθ ςε διάδοςθ λευκι ποικιλία ςταφυλιοφ και θ ζβδομθ ςε διάδοςθ μεταξφ όλων ςταφυλιϊν παγκοςμίωσ. Με άγνωςτο τόπο γζννθςθσ, ξεκίνθςε τθ ςταδιοδρομία τθσ από τθ Βουργουνδία, οριακι περιοχι καλλιζργειάσ τθσ, δίνοντασ ζνα μονοποικιλιακό κραςί, εμβλθματικό τθσ κορυφαίασ λευκισ ποικιλία ςτον κόςμο. Ρζραςε ςτθν άλλθ άκρθ του Ατλαντικοφ, ςτθν Chardonnay 21

23 Καλιφόρνια, όπου ζγινε ςυνϊνυμο του λευκοφ κραςιοφ, δίνοντασ αντίγραφα μερικζσ φορζσ με υπερβολικι αλκοόλθ, για να κάνει ςτθ ςυνζχεια εξίςου αιςκθτι τθν παρουςία τθσ και ςτθν Αυςτραλία. Να κυμίςουμε ότι είναι θ λευκι ποικιλία παραγωγισ ςαμπάνιασ. Στθν Ελλάδα ξεκίνθςε τθν καριζρα τθσ, ςτο Cuve d'or του Χαρλαφτθ ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του '80 και ςιμερα καλλιεργείται ςε ολόκλθρθ ςχεδόν τθν επικράτεια: Μακεδονία, Κράκθ, Στερεά Ελλάδα, κεντρικι Ελλάδα, Ρελοπόννθςοσ, Κριτθ ζχουν «γευτεί» τθν καταπλθκτικι αυτι ποικιλία. Ζχει εξαιρετικι προςαρμοςτικότθτα και χάρθ ςτθ μικρι παραγωγι και ςτον πρϊιμο χαρακτιρα τθσ δίνει κραςιά με οξφτθτα. Ραλαιϊνει υπζροχα και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να φτάςει τα 10 χρόνια. Αναηθτάει τθν παραμονι ι ακόμθ και τθ ηφμωςθ ςε δρφινο βαρζλι. Χαρακτθριςτικό το ςφνκετο άρωμα από φροφτα όπωσ βερίκοκο, ροδάκινο και κυρίωσ πεπόνι, που ςυνοδεφεται πολλζσ φορζσ από βοφτυρο και πιο ςπάνια τςακμακόπετρα, ενϊ με τθν ωρίμανςθ αποκτάει αρϊματα ψθμζνου αμυγδάλου και φουντουκιοφ. Συνδυάηεται ςχεδόν με όλα τα πιάτα τθσ ςφγχρονθσ μαγειρικισ που ςτθρίηονται ςε υλικά με ζντονο γευςτικό χαρακτιρα και ξεφεφγουν από τθν απλι μαγειρικι του ςπιτιοφ. Με γλϊςςα (ψάρι) ι γαρίδεσ τθγανιςμζνεσ ςε βοφτυρο δίνει καυμάςια αρμονία. Ταιριάηει με πιάτα ηυμαρικϊν με κρζμα γάλακτοσ. Ακόμθ, με ό,τι μαγειρεφεται με ξερά φροφτα ι καρποφσ όπωσ κοτόπουλο με κάςιουσ. Κλαςικό και το ταίριαςμα με τθ λιπαρότθτα του ςολομοφ και του πιο ςπάνιου χελιοφ. Από τα κρζατα ςυνδυάηεται όμορφα με φιλζτο χοιρινό ι μοςχαρίςιο. (Πηγή 2010) Ρετςύνα - Λευκό αββατιανό Το Σαββατιανό είναι θ πρϊτθ ςε ζκταςθ καλλιεργοφμενθ ποικιλία ςτθν Ελλάδα αλλά και μια από τισ πιο παρεξθγθμζνεσ ελλθνικζσ ποικιλίεσ, που θ προζλευςι του χάνεται ςτα βάκθ των αιϊνων και κατά καιροφσ τθ ςυναντάμε με ονόματα όπωσ Κοντοφρα Αςπρθ, Σακζικο, Δουμπραίνα Αςπρθ, Σταματιανό, Σαββακιανό, Ρεραχωρίτικο, Ρεραχωρίτθσ, Αςπροφδα. Είναι το ςταφφλι που ο Ομθροσ αναφζρει ότι καλλιεργοφςαν ςτθν Ρολυςτάφυλον Αρθν (Βοιωτία) και ςτθν Ρολυςτάφυλον Λςτιαία (Εφβοια). Στθν Αττικι, θ καλλιζργειά του μετράει Σαββατιανό περιςςότερα από χρόνια. Σε αυτζσ τισ περιοχζσ καλλιεργείται, λοιπόν, και ςιμερα αλλά κυρίωσ ςτθν ευρφτερθ ηϊνθ τθσ Στερεάσ Ελλάδοσ, όπωσ επίςθσ ςε μικρζσ εκτάςεισ ςτισ Κυκλάδεσ, ςτθ Δυτικι Κριτθ, ςτθν Ρελοπόννθςο, ςτθ Κεςςαλία και ςτθ Μακεδονία. Δίνει κραςιά φρουτϊδθ, με μικρι ι μεγάλθ οξφτθτα και αλκοολικό βακμό, που επιδζχονται παλαίωςθ. 22

24 Το τυπικό κραςί από Σαββατιανό ζχει αρϊματα χαμθλισ ζνταςθσ φροφτων και ξθροφ ςανοφ. Θ χαμθλι περιεκτικότθτά του ςε αρωματικά αφινει να εμφανιςτοφν γριγορα τα αρϊματα οξείδωςθσ και θ γεφςθ του είναι ελαφριά, με μικρι οξφτθτα. Ταιριάηει με: Τα αμυλοφχα και τα κθπουρικά (εκτόσ τθσ ντομάτασ), με οςτρακόδερμα και καλαςςινά, όπωσ το καλαμάρι, και άφοβα με ςχεδόν όλα τα ψάρια. Συνδυάηεται εξαιρετικά με το κοτόπουλο και το χοιρινό, το βραςτό μοςχαρίςιο με λαχανικά και το βραςτό ηαμπόν. Από τα τυριά ςυνδυάηεται με τα ιπια φρζςκα, όπωσ το ανκότυρο και θ φζτα, όταν δεν είναι ζντονθ, ενϊ ςυνοδεφει ακόμθ κι ζντονα τυριά, όπωσ τα μπλε, μειϊνοντασ τθν ζνταςι τουσ. (Πηγή 2010) Ροδύτησ Ροικιλία με μεγάλθ εξάπλωςθ ςτθν Ελλάδα, καλλιεργείται ςε 32 νομοφσ (από 52) αλλά τθν ςυναντάμε κυρίωσ ςτον νομό Αχαΐασ. Ρρόκειται για μια κακαρά οινοποιιςιμθ ποικιλία μια και ζχει κουκοφτςια αλλά και ςαν βρϊςιμθ είναι αρκετά νόςτιμθ και τραγανι, ιδιαίτερα θ ερυκρι παραλλαγι τθσ. Θ ποικιλία δεν είναι όμωσ αποκλειςτικά ερυκρωπι, αφοφ υπάρχουν πζντε κλϊνοι τθσ με χρϊματα που φτάνουν ωσ το πράςινο ανοιχτό. Από τουσ κλϊνουσ, πάντωσ, περιηιτθτοσ είναι ο κοκκινωπόσ, ο οποίοσ είναι γνωςτόσ ωσ οδίτθσ Αλεποφ. Δίνει κραςιά ιςορροπθμζνα, δροςερά, εφγευςτα, με διακριτικό, πολφπλοκο άρωμα και φρουτϊδθ χαρακτιρα. (Πηγή: Ροζϋ κραςιϊ Ξινόμαυρο Θ ευγενισ γθγενισ ποικιλία Ξινόμαυρο καλλιεργείται ςτθν Β. Ελλάδα, αλλά κυρίωσ τθν ςυναντάμε ςτο νοθτό τρίγωνο που ςχθματίηουν θ Νάουςα, το Αμφνταιο και θ Γουμζνιςςα. Ριο παλιά ιταν γνωςτι με διάφορα ονόματα, όπωσ Μαφρο Ναοφςθσ, Μαφρο Νιαουςτινό, Μαφρο Γουμζνιςςασ, Μαφρο Ξινό, Ροπόλκα, Ξινόμαυρο Κοηάνθσ, και φυςικά Ξινόμαυρο, το οποίο και ζχει επικρατιςει. Τα φυτά τθσ ποικιλίασ Ξινόμαυρο είναι ηωθρά, παραγωγικά και ςυνικωσ διαμορφϊνονται ςε γραμμικά Ξινόμαυρο ςχιματα, όπου εφαρμόηεται βραχφ κλάδεμα καρποφορίασ. Βάςει νομοκεςίασ θ παραγωγι δεν πρζπει να ξεπερνάει τα 1000 κιλά ανά ςτρζμμα προκειμζνου να παραχκοφν οίνοι ΟΡΑΡ (Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ Ανωτζρασ 23

25 Ροιότθτασ). Σαν ποικιλία είναι ευαίςκθτθ ςτον περονόςπορο και ςτο ωίδιο. Ραράλλθλα ενδζχεται να προκλθκοφν ςοβαρζσ ηθμιζσ, ςε χρονιζσ που επικρατοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ του βοτρφτθ. Τα ςταφφλια κόβονται πολφ εφκολα, με αποτζλεςμα να διευκολφνεται ο τρφγοσ, αλλά και να δθμιουργείται πρόβλθμα πτϊςθσ των ςταφυλιϊν ςε ανεμόπλθκτεσ περιοχζσ ι ςε ενδεχόμενουσ ανζμουσ. Ρρόκειται για μια πολυδφναμθ ποικιλία, θ οποία μπορεί να δϊςει διαφορετικοφσ τφπουσ οίνων: ερυκροφσ, λευκοφσ και ροηζ. Το όνομα Ξινόμαυρο είναι ςφνκετο και αποτελείται από δυο λζξεισ, τθ λζξθ μαφρο και τθ λζξθ ξινό, που περιγράφουν τθν οξφτθτα και το ζντονο ερυκρό χρϊμα τθσ ποικιλίασ. Αυτά τα χαρακτθριςτικά, ςε ςυνδυαςμό με τον τρόπο οινοποίθςθσ και παλαίωςθσ, αναδεικνφουν χαριςματικοφσ οίνουσ με πολφπλοκθ προςωπικότθτα. Ρίνεται: ςτουσ 18o C και ςυνοδεφει ιδανικά λιπαρά κρζατα ψθμζνα ι μαγειρευτά τθσ κατςαρόλασ, λιπαρά πικάντικα τυριά και παραδοςιακι ελλθνικι κουηίνα με βάςθ το κρζασ. (Πηγή: Ερυθρό Merlot Το Merlot αποτελοφςε για χρόνια απλϊσ το αδερφάκι του Cabernet Sauvignon. Αυτονομικθκε ωσ ποικιλία ςτθν περιοχι του Pomerol, όπου μόλισ πριν από 100 χρόνια ζδωςε ςχεδόν από μόνθ τθσ κραςιά υψθλισ ποιότθτασ. Δεν ζχει αποκτιςει ιδιαίτερθ φιμθ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Γαλλίασ οφτε ςε κάποια άλλθ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ. Μεταφζρκθκε ςτον Νζο Κόςμο, και κυρίωσ ςτθν Καλιφόρνια, όπου απζκτθςε φανατικοφσ οπαδοφσ. Merlot Στθ χϊρα μασ ζγινε γνωςτι ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '90. Δοκιμάςτθκε ςτθ Νάουςα για να «ςτρογγυλζψει» το Ξινόμαυρο και ςιμερα τθ βρίςκουμε διάςπαρτθ ςε όλθ τθν Ελλάδα, από τθν Ρελοπόννθςο μζχρι τθ Μακεδονία αλλά και ςτθν Κριτθ. Χρϊμα βακφ πορφυρό με ςφνκετο αρμονικό άρωμα και γεφςθ βελοφδινθ. Το μπουκζτο του ολοκλθρϊνεται με αρϊματα μπαχαρικϊν που αναδφονται μετά τθν παραμονι του ςε μικρά δρφινα γαλλικά βαρζλια. Το Merlot, ερυκρι ποικιλία, ςχεδόν ςε κάκε περίπτωςθ οινοποιείται ϊςτε να δϊςει κόκκινα κραςιά και πολφ ςπάνια ροηζ. Δοκιμάηοντασ ζνα Merlot, πολλζσ φορζσ είναι δφςκολο να το διακρίνουμε από το Cabernet Sauvignon, το Syrah, ακόμθ και το Αγιωργίτικο, ιδίωσ όταν ζχουν οινοποιθκεί για να δϊςουν πλοφςια κραςιά παλαίωςθσ. Στα αρϊματα βρίςκουμε μικρά κόκκινα φροφτα όπωσ το φραγκοςτάφυλο, τα οποία ςυνυπάρχουν ςτισ πιο ψυχρζσ περιοχζσ με βοτανικζσ νότεσ όπωσ ο κζδροσ. Στισ πιο κερμζσ επικρατεί το δαμάςκθνο που ςυνυπάρχει με χαρακτθριςτικζσ ευγενικζσ ηωικζσ νότεσ. Φυςικά, απολαμβάνει τθ φιλοξενία του ςε βαρζλι, χωρίσ να του είναι απαραίτθτθ, και με τθν παλαίωςθ αποκτάει επιπλζον αρϊματα μπαχαρικϊν. Το 24

26 ςτόμα είναι πλοφςιο, με ιςχυρζσ, αλλά ςτρογγυλζσ τανίνεσ και καλι ιςορροπία και μερικζσ φορζσ, ςτισ πιο πεδινζσ και κερμζσ ηϊνεσ, ρζπει προσ τθ γλφκα. Συνοδεφει: Μοςχάρι και χοιρινό με κόκκινεσ ςάλτςεσ, αλλαντικά και παλαιωμζνα τυριά ςτουσ 18 C. (Πηγή: Cabernet Sauvignon Θ ποικιλία Cabernet Sauvignon ζγινε αρχικά γνωςτι ωσ θ κυριότερθ από τισ τρεισ ποικιλίεσ κόκκινων κραςιϊν του Bordeaux (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot). Ωςτόςο, ζτυχε γενικισ αποδοχισ εξαιτίασ τθσ καλλιεργθτικισ αντοχισ, τθσ γριγορθσ και αςφαλοφσ ωρίμανςθσ και τθσ ποιότθτάσ τθσ, θ οποία είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ τθσ ςτρεμματικισ τθσ Cabernet Sauvignon απόδοςθσ. Ανάμεςα ςτισ χϊρεσ που αγκάλιαςαν τθν ποικιλία ιταν και θ Ελλάδα. Αβζρωφ και Καρράσ ξεκίνθςαν να τθν καλλιεργοφν, θ περιοχι τθσ Μεςςθνίασ ζγινε θ πρϊτθ ςυλλογικι αμπελοχϊρα για το Cabernet Sauvignon και ςτθ ςυνζχεια ιρκε και ο Χατηθμιχάλθσ. Ζτςι, ςιμερα κεωρείται μια ποικιλία απαραίτθτθ για ςχεδόν όλουσ τουσ παραγωγοφσ τθσ χϊρασ, ενϊ θ καλλιζργειά τθσ μπορεί να ξεκινά από μικρά υψόμετρα και να φτάνει μζχρι και τα μζτρα. Θ ποικιλία Cabernet Sauvignon δίνει κραςιά με χρϊμα που, ανάλογα με το χρόνο εκχφλιςθσ, μπορεί να φτάςει το μαφρο, με ζντονα αρϊματα μικρϊν κόκκινων φροφτων αλλά και βοτανικά. Με τθν παλαίωςθ τα αρϊματα των κραςιϊν κυμίηουν ςοκολάτα. Το ςτόμα μπορεί να φτάςει το μζγιςτο τθσ γευςτικισ κλίμακασ με δυνατότθτα να μαλακϊνει ςταδιακά. Τα ροηζ τθσ ζχουν φροφτο και δφναμθ. Επίςθσ, το Cabernet Sauvignon αναδεικνφει τισ χάρεσ των ποικιλιϊν με τισ οποίεσ ςυνυπάρχει. Συνοδεφει: Γεμιςτό αρνάκι ι ψθτό γουρουνόπουλο, αφινοντασ το μπρι και το καμαμπζρ για το τζλοσ. (Πηγή: Λημνιό Το Λθμνιό είναι μια ελλθνικι ζγχρωμθ ποικιλία οινοποιίασ για τθν οποία πιςτεφεται ότι προζρχεται από τθ «Λθμνία ςταφυλι», που αναφζρεται από τον Θςίοδο και τον Αριςτοτζλθ ότι καλλιεργείτο ςτθν αρχαία Ελλάδα. Απαντάται ςε όλι τθ Βορειοανατολικι Ελλάδα και κυρίωσ ςτθν Χαλκιδικι, τθ Λιμνο και τα νθςιά των Σποράδων. Ρρόκειται για μια δυναμικι ερυκρι ποικιλία, μζτριασ ηωθρότθτασ και παραγωγικότθτασ. Διαμορφϊνεται ςε κυπελλοειδι ι γραμμοειδι Λθμνιό 25

27 ςχιματα μόρφωςθσ Royat και δζχεται βραχφ κλάδεμα καρποφορίασ. Ραράγει ςυνικωσ δφο ςταφφλια ανά καρποφόρο βλαςτό, ςτον τζταρτο και ζκτο κόμβο. Είναι ποικιλία με ικανοποιθτικι αντοχι ςτισ αςκζνειεσ και ανκεκτικι ςτθν ξθραςία. Τα ςταφφλια τθσ είναι μικροφ ζωσ μετρίου μεγζκουσ, πυκνόρραγα με κυλινδρικό ι κωνικό ςχιμα. Οι ράγεσ είναι μικροφ μεγζκουσ και ςφαιρικοφ ςχιματοσ. Ο φλοιόσ ζχει κυανομελανό χρϊμα, μζτριο πάχοσ και θ ςάρκα είναι μαλακι, άχρωμθ και χυμϊδθσ. Από τθν ποικιλία αυτι παράγονται ερυκροί, ροηζ και λευκοί ξθροί οίνοι ωσ επί το πλείςτον επιτραπζηιοι. Θ ποικιλία αυτι όμωσ, μπορεί να δϊςει και ερυκροφσ οίνουσ καλισ ποιότθτασ, με τθν κατάλλθλθ οινοποίθςθ, μόνθ τθσ ι ςε ςυνοινοποίθςθ με άλλεσ ποικιλίεσ. Στθ Λιμνο, από τθ ποικιλία αυτι, παράγονται κόκκινοι οίνοι με λεπτοφσ χαρακτιρεσ που αναπτφςςουν πλοφςιο μπουκζτο. Ερυκρό κραςί ςχετικά υψθλόβακμο, μζτριασ οξφτθτασ, με ελαφρφ ιδιαίτερο άρωμα, καλό χρϊμα. Μπορεί να δϊςει ροηζ κραςί άριςτθσ ποιότθτασ. (Πηγή: Cinsaut Ροικιλία γαλλικισ, μάλλον, προζλευςθσ, διπλισ χριςθσ για οινοποιία και επιτραπζηια κατανάλωςθ, με μεγάλθ εξάπλωςθ ςτισ μεςογειακζσ χϊρεσ. Καλλιεργείται ςτθ μεςθμβρινι Γαλλία ( ςτρ.), τθν Αλγερία ( ςτρ.), τθ Νότια Αφρικι ( ςτρ., με τθν ονομαςία Hermitage), τθν Λταλία ( ςτρ. με τθν ονομαςία Ottavianello), τισ ΘΡΑ (Καλιφόρνια, ςτρ. με τθν ονομαςία Black Malvoisie) και ςε μικρότερεσ εκτάςεισ ςτισ υπόλοιπεσ αμπελουργικζσ χϊρεσ. Είναι γνωςτι ωσ Σενηϊ, Γαλλικό, Oillade, Cinq-saou, Cinsaut Boudales, Plant d Arles και με άλλεσ ονομαςίεσ. Στθν Ελλάδα θ ειςαγωγι τθσ ζγινε μετά τθν ειςβολι τθσ φυλλοξιρασ (1898). Σιμερα καταλαμβάνει ζκταςθ ςτρ. περίπου. Συνιςτάται για το νομό Μεςςθνίασ και επιτρζπεται ςτα αμπελουργικά διαμερίςματα τθσ Κεςςαλίασ, τθσ Μακεδονίασ, τθσ Κράκθσ και τθσ Δωδεκανιςου. Το Cinsaut χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι ροηζ και κόκκινου κραςιοφ. (Πηγή: 2010) 26

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

The art of nature Σεµινάριο Σεµινάριο Η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποίησης Ταξίδι στους αµπελώνες και τα κρασιά της Ελλάδας και του κόσµου Το σεµινάριο αποτελείται από 16 µαθήµατα για την αµπελουργία-οινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 16/3/2015. Η οινική ιστορία. Η παγκόσμια παραγωγή οίνου. Έδαφος. Κλίμα. Κλίμα. Έδαφος. Άνθρωπος. Ποικιλία σταφυλιού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 16/3/2015. Η οινική ιστορία. Η παγκόσμια παραγωγή οίνου. Έδαφος. Κλίμα. Κλίμα. Έδαφος. Άνθρωπος. Ποικιλία σταφυλιού Η οινική ιστορία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Στεφανακίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής Σχολής Αναβύσσου Υπ.Τουρισμού 2014 Στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Καύκασου πριν από 5000 περίπου χρόνια γεννήθηκε η Άμπελος η

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Ο ζλεγχοσ για βιολογικά τροποποιθμζνεσ καλλιζργειεσ, γνωςτζσ επίςθσ ωσ Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO), ζχει καταςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κείμενο/Φωτογράφθςθ: Χάρθσ Παπαϊωάννου Στόχοσ του παρόντοσ άρκρου είναι θ εξερεφνθςθ του ςχεδιαςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ςυςτθματικι παρουςίαςθ κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα