Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ."

Transcript

1 Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε, θπξίεο θαη θύξηνη, θαιεζπέξα ζαο. Σαο θαισζνξίδσ θαη ζαο επραξηζηώ πνπ βξίζθεζηε εδώ, γηα λα ηηκήζνπκε όινη καδί ηα ηξηάληα ρξόληα δσήο ηεο Τερληθήο Σρνιήο Μαθάξηνο Γ. Να ηηκήζνπκε ηε Σρνιή καο, όπσο πξαγκαηηθά ηεο αξκόδεη. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γηεπζπληή πνπ κνπ εκπηζηεύηεθε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή, γηαηί κέζα από απηή ςειάθηζα θαη μαλαδσληάλεςα ζηε κλήκε κνπ ζηηγκέο μερσξηζηέο θαη αιεζκόλεηεο. Με κεγάιε ζπγθίλεζε αληηθξίδσ απόςε όινπο απηνύο ηνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη έβαιαλ, ν θαζέλαο κε ηε ζεηξά ηνπ, ην δηθό ηνπο ιηζαξάθη, γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα απνδώζεη όζν ην δπλαηό θαιύηεξα απηή ε Σρνιή. Αο μεθηλήζνπκε ηώξα ην ηαμίδη καο πίζσ ζην ρξόλν, ζε κηα επνρή πνπ εδώ, ζ απηό ην ρώξν, επδνθηκνύζαλ ηα γλσζηά ζε όινπο καο ακπέιηα ηνπ Μαγθιή. Ζ παηξίδα καο δηέλπε ήδε ηε δεύηεξε δεθαεηία σο αλεμάξηεην θξάηνο, θάλνληαο γνξγά βήκαηα πξνόδνπ. Αλάκεζα ζηνπο πξσηνζηάηεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ θαη ν ηνκέαο ηεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ηόπνπ. Τν θξάηνο, αλαγλσξίδνληαο ην βαξπζήκαλην ξόιν πνπ είρε λα δηαδξακαηίζεη ε Τερληθή Δθπαίδεπζε, απνθάζηζε λα αλαγείξεη λέα ηερληθή ζρνιή ζηε Λεπθσζία, γηα λα θαιύςεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο λνηηνδπηηθήο πεξηνρήο ηεο πξσηεύνπζαο. Γηα ην ζθνπό απηό, είρε επηιεγεί ρώξνο θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ Λεπθσζίαο Μόξθνπ, θνληά ζηελ ηόηε Σρνιή Γξεγνξίνπ. Γπζηπρώο, όκσο, ε θαηαζηξνθή ηνπ 74 αλέηξεςε ηα ζρέδηα θαη ε πεξηνρή απηή, όπσο θαη πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ ηόπνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη Τερληθέο Σρνιέο Ακκνρώζηνπ θαη Ξεξνύ, θαηειήθζεζαλ από ηα ηνπξθηθά ζηξαηεύκαηα. Έηζη, ην πξόβιεκα ζηέγαζεο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο πξσηεύνπζαο θαη όισλ ησλ άιισλ ειεύζεξσλ πεξηνρώλ νμύλζεθε. Τν 1976 ηα αξκόδηα ηκήκαηα μεθηλνύλ λέεο έξεπλεο γηα εληνπηζκό θαηάιιεινπ ρώξνπ γηα αλέγεξζε ηεο Νέαο Τερληθήο Σρνιήο Λεπθσζίαο. Οη επηθξαηέζηεξνη ρώξνη πνπ είραλ πξνηαζεί ηόηε ήηαλ ηέζζεξηο: Ο πξώηνο βξηζθόηαλ κεηαμύ Αγγιηθήο Σρνιήο θαη Σρνιήο Τπθιώλ, ν δεύηεξνο απέλαληη από ην ζπλνηθηζκό Αλζνύπνιεο, έλαο ηξίηνο απέλαληη από ην Αξρεγείν Αζηπλνκίαο θαη ν ηέηαξηνο απέλαληη από ηε Γηεζλή Κξαηηθή Έθζεζε. Ωζηόζν, ηειηθά πξνηηκήζεθε έλαο άιινο ρώξνο, ν ρώξνο ζηνλ νπνίν βξηζθόκαζηε ηώξα, ν νπνίνο αλήθε ζηελ Ηεξά Μνλή Κύθθνπ. Ζ ζπκθσλία γηα ηε κεηαβίβαζε πξνλννύζε ηελ αληαιιαγή απηήο ηεο έθηαζεο κε θξαηηθή γε ζε άιιε ηνπνζεζία θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ ιηξώλ από ην θξάηνο πξνο ηελ Ηεξά Μνλή Κύθθνπ. Ζ αξρηθή έθηαζε 1

2 ηνπ ρώξνπ ήηαλ 35 ζθάιεο, όκσο κεηά ηε ζπκθσλία απμήζεθε ζηηο 37 ζθάιεο θαη 938 ηεηξαγσληθά πόδηα, ρσξίο θακηά επηπξόζζεηε επηβάξπλζε γηα ην θξάηνο. Ζ εθπόλεζε ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ έγηλε από ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Ζ πξνζθνξά γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαηαθπξώζεθε ζηελ εηαηξεία Φαξίιανο Απνζηνιίδεο θαη Company Ltd θαη ην ύςνο ηεο αλεξρόηαλ ζηηο ιίξεο. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εμόδσλ αλέγεξζεο θαιύθζεθε από ηελ Διιεληθή Μεηαιιεπηηθή Δηαηξεία κε δσξεά ιηξώλ. Οη εξγαζίεο μεθίλεζαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1980 θαη νινθιεξώζεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ Οη ιεηηνπξγνί ηνπ Τκήκαηνο Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζπλέβαιαλ επνηθνδνκεηηθά, ώζηε ε θηηξηαθή ππνδνκή, νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκόο ηεο Σρνιήο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σηηο 18 Απγνύζηνπ ηνπ 1981, κε αίηεκα πξνο ην Τκήκα Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ, παξαρσξήζεθε ηαρπδξνκηθή ζπξίδα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Σρνιήο θαη ιίγεο κέξεο αξγόηεξα θνηλνπνηήζεθε όηη ζα άξρηδε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε λέα ηερληθή ζρνιή ζηε Λεπθσζία κε ηελ επσλπκία Τερληθή Σρνιή Μαθάξηνο Γ, πξνο ηηκή ηνπ αείκλεζηνπ Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ. Φηάλνπκε έηζη ζηελ εκέξα έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηελ 1 ε Σεπηεκβξίνπ ηνπ 1981, πνπ ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Τερληθή Σρνιή Μαθάξηνο Γ άλνημε ηηο πύιεο ηεο. Πξνεγνπκέλσο, όκσο, είρε παξνπζηαζηεί πξόβιεκα κε ηελ ηνπνζέηεζε Γηεπζπληή ζηε Σρνιή, γηαηί θαλέλαο δελ ήηαλ πξόζπκνο λα αλαιάβεη. Πνηνο ζα ήζειε λα αλαιάβεη έλα λέν ζρνιείν θαη κάιηζηα ζηε κέζε ηνπ πνπζελά; Γηεπζπληήο, αξρηθά, ηνπνζεηήζεθε ν θ. Γηάλλεο Φξηζηνθόξνπ, ν νπνίνο κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20 Σεπηεκβξίνπ κεηαθηλήζεθε ζε άιιν ζρνιείν. Τειηθά, νθηώ κέξεο κεηά, αλέιαβε ν θ. Αληξέαο Εαξπεηέαο, ν νπνίνο παξέκεηλε ζηε ζέζε απηή κέρξη ην Αθνινύζεζαλ δηαδνρηθά: ν θ. Παύινο Φαηδεαγγειήο από ην 1991 έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1992, ν θ. Παύινο Πηπεξίδεο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1992 έσο ην 1993, ν θ. Γεώξγηνο Σηαπξηλόο από ην 1993 έσο ην 1998, ν θ. Γεώξγηνο Γεσξγηάδεο από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1998 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998, ν θ. Τειέκαρνο Ησάλλνπ από ην 1998 έσο ην 2002, ν θ. Γεώξγηνο Σηαπξάθεο από ην 2002 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2003, ν θ. Νίθνο Αληήιηνο από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2010, ν θ. Αληξέαο Σνθνθιένπο, αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο, από ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 κέρξη ηε ιήμε ηεο Σρνιηθήο Φξνληάο Από ηελ 1 ε Σεπηεκβξίνπ 2010 Γηεπζπληήο είλαη ν θ. Μάξηνο Γηαζεκήο, ζηνλ νπνίν επρόκαζηε ε παξνπζία ηνπ ζηε ζέζε απηή λα ζπλερηζηεί θαη λα είλαη ην ίδην γόληκε θαη απνδνηηθή όζν ησλ πξνθαηόρσλ ηνπ. Αο επηζηξέςνπκε ινηπόλ ζην Τν ζρνιείν άξρηζε λα ιεηηνπξγεί, παξόιν πνπ θάπνηα έξγα όπσο ν δξόκνο πξόζβαζεο, ε ειεθηξνδόηεζε θαη ε εγθαηάζηαζε ηειεθσληθήο γξακκήο δελ είραλ αθόκε νινθιεξσζεί. Δπηπιένλ, ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο Σρνιήο θηινμελνύληαλ θαη αξηζκόο καζεηώλ ηνπ Β Γπκλαζίνπ Κύθθνπ, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγνύζε επηπξόζζεηα πξνβιήκαηα ζηέγαζεο θαη πεηζαξρίαο. Τελ εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο απνδίδεη κε ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν δεκνζίεπκα ζε εθεκεξίδα ηεο επνρήο, πνπ έιεγε κεηαμύ άιισλ: «Η Τερληθή Σρνιή Αξραγγέινπ έρεη θαηαιεθζεί από 2

3 καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Κύθθνπ. Απηνί νη καζεηέο, αληί λα αζρνινύληαη κε καζήκαηα, αζρνινύληαη κε ηελ ακπεινινγία, κηαο θαη γπξνθέξλνπλ όιε κέξα κέζα ζηα ακπέιηα ηνπ Αξραγγέινπ». Αλαθνξηθά κε ην πξόβιεκα ειεθηξνδόηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο, ην δεκνζίεπκα έιεγε: «Επεηδή ζηα δπν λέα ζρνιεία, ηεο Αλζνύπνιεο θαη ηνπ Αξραγγέινπ, δελ ππήξρε ηειέθσλν, ν πξνθαζείκελνο ηεο εθπαίδεπζεο δηέηαμε: Tνπνζεηήζηε αζπξκάηνπο. Καη νη αζύξκαηνη ηνπνζεηήζεθαλ, αιιά δελ δνύιεςαλ, γηαηί δελ ππήξρε ξεύκα. Γηα λα βξεζεί ιύζε ζην ηόζν θαπηό πξόβιεκα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ δύν ζρνιείσλ κε ηνλ ππόινηπν θόζκν», ζπλέρηδε ην δεκνζίεπκα, «κεξηθνί πξόηεηλαλ ηε ιύζε ησλ πεξηζηεξηώλ. Απνξξίθζεθε, όκσο ηνύηε ε ιύζε, γηαηί, όπσο εηπώζεθε, ππάξρεη ην ελδερόκελν νη καζεηέο, καδί κε ην κάζεκα ηεο ακπεινινγίαο λα θαζηεξώζνπλ θαη δξαζηεξηόηεηα θπλεγίνπ πεξηζηεξηώλ.» Ο δξόκνο νινθιεξώζεθε ηνλ επόκελν κήλα, ε ειεθηξνδόηεζε έγηλε ζηηο 29 Σεπηεκβξίνπ 1981 θαη ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1981 ιεηηνύξγεζε ε πξώηε ηειεθσληθή γξακκή κε αξηζκό Σην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε δηεμαγόηαλ επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο Τερληθήο Σρνιήο Μαθάξηνο Γ θαη ηνπ ηκήκαηνο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε αζύξκαηνπο ηεο αζηπλνκίαο. Ζ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ ήηαλ απόιπηα θπζηνινγηθή γηα ηελ επνρή, γηαηί ε ηνπνζεζία ηεο Σρνιήο ήηαλ εληειώο εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο. Τελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Σρνιήο δπζρέξαηλε θαη ην γεγνλόο όηη γηα ηα επόκελα ηξία ρξόληα ην Γπκλάζην Σηξνβόινπ ή Αξραγγέινπ, όπσο ήηαλ ε αξρηθή ηνπ νλνκαζία, ζηεγαδόηαλ ζηνλ ίδην ρώξν. Ζ Τερληθή Σρνιή Μαθάξηνο Γ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί κε δπν κόλν θιάδνπο, ηεο Μεραλνινγίαο θαη ησλ Γνκηθώλ Έξγσλ, Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο θαηεύζπλζεο. Τνλ επόκελν ρξόλν ιεηηνύξγεζε θαη ε εηδηθόηεηα ησλ Ζιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ. Τε ζρνιηθή ρξνληά ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά θαη ν θιάδνο ησλ Σρεδηαζηώλ, ελώ ηε ζρνιηθή ρξνληά πξνζηέζεθαλ θαη νη εηδηθόηεηεο ησλ Γξαθηθώλ Τερλώλ θαη ηεο Γηαθνζκεηηθήο. Να δηεπθξηλίζνπκε όηη ηόηε νη θιάδνη θαη νη εηδηθόηεηεο αλαθέξνληαλ σο εηδηθεύζεηο. Δπίζεο ηόηε, ε Θεσξεηηθή θαη Πξαθηηθή θαηεύζπλζε ησλ θιάδσλ/εηδηθνηήησλ, αλαθέξνληαλ σο Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή θαηεύζπλζε αληίζηνηρα. Φηάλνπκε, έηζη, ζην νπόηε θαη δεκηνπξγείηαη γηα πξώηε θνξά ν θιάδνο Γεξκαηίλσλ Δηδώλ θαη Υπνδεκαηνπνηίαο, ν νπνίνο έκειιε λα ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιίγα ρξόληα κεηά, παξά ην ηεξάζηην νηθνλνκηθό θόζηνο. Τέινο, ην 2003 πξνζηέζεθαλ ν θιάδνο Ξελνδνρεηαθώλ θαη Δπηζηηηζηηθώλ Τερλώλ θαζώο θαη ν θιάδνο ηεο Έλδπζεο. Ο θιάδνο ηεο Ζιεθηξνινγίαο εκπινπηίδεηαη κε ηελ εηδηθόηεηα ησλ Οηθηαθώλ Σπζθεπώλ πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο θαη ν θιάδνο ηεο Μεραλνινγίαο κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ θαη Γηθύθισλ θαη ηελ εηδηθόηεηα Μεραλώλ Σθαθώλ, ε νπνία δπζηπρώο δελ είρε επαξθή πξνηίκεζε από ηνπο καζεηέο γηα δεκηνπξγία ηκεκάησλ. 3

4 Δπίζεο, ν θιάδνο ησλ Καιιηηερληθώλ Σπνπδώλ εκπινπηίδεηαη θαη κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Αξγπξνρνΐαο Φξπζνρνΐαο, πξαθηηθήο θαηεύζπλζεο. Ζ εγγξαθή καζεηώλ γηα θνίηεζε ζηε Σρνιή είρε κηα έληνλα απμεηηθή ηάζε, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ: Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά θνίηεζαλ 131 καζεηέο, ην , 150, ην , 179, ην , 279, ην , 300, ην , 370 θαη ην , 700 καζεηέο. Αλ επηρεηξήζεη θαλείο θάπνηα ζύγθξηζε, αλαηξέρνληαο ζηα ζηνηρεία ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα, ζα δηαπηζηώζεη κε έθπιεμε ηα εμήο: Ζ Σρνιή μεθίλεζε κε 131 καζεηέο θαη ζήκεξα θηινμελεί 700 ηόηε ππεξεηνύζαλ ζε απηή 18 θαζεγεηέο, ελώ ζήκεξα ππεξεηνύλ 140. Μέρξη ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1986 ππεξεηνύζε έλαο κόλν Βνεζόο Γηεπζπληήο, ν θ. Φαξάιακπνο Φξηζηνδνύινπ, ελώ ζήκεξα ππεξεηνύλ 26 Βνεζνί Γηεπζπληέο. Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ηόηε 22, ελώ ζήκεξα 65. Καηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 30 ρξόλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρώξν απηό επηζθέςεηο πξνζσπηθνηήησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ: ε πξώηε επίζθεςε Υπνπξγνύ Παηδείαο, θ. Νηθνιάνπ Κνλνκή, ηνλ νπνίν ζπλόδεπε ν ηόηε Γηεπζπληήο Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θ. Νίθνο Φαηδεληθόιαο. Ζ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 Σεπηεκβξίνπ Αθνινύζεζαλ νη επηζθέςεηο ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο ηεο Βνπιγαξίαο ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 1981, ηνπ Μεηξνπνιίηε Κηηίνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1986, ησλ αμηόηηκσλ Πξνέδξσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ.θ. Γηώξγνπ Βαζηιείνπ ην 1989 θαη Γιαύθνπ Κιεξίδε ην 1995, ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Διιάδαο θ. Γεξάζηκνπ Αξζέλε ην 1997 θαη ηεο Υπνπξγνύ Παηδείαο ηνπ Λεζόην ην Δπίζεο, θαηά δηαζηήκαηα θηινμελήζεθαλ ζηε Σρνιή καο νη εθάζηνηε Υπνπξγνί ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Αμηνζεκείσην, πάλησο, είλαη ην γεγνλόο όηη πνηέ δελ έγηλαλ εγθαίληα γηα ηε Σρνιήο καο. Έλαο θαηλνύξηνο ζεζκόο, πνπ θαζηεξώζεθε από ην 1985, ήηαλ ν ζεζκόο ηνπ Υπεύζπλνπ Δπηζεσξεηή γηα θάζε Τερληθή Σρνιή. Γηα ηελ Τερληθή Σρνιή Μαθάξηνο Γ είρε νξηζηεί ν θ. Φώηεο Λπζηώηεο. Δπίζεο, ηελ ίδηα ρξνληά, ν ηόηε Γηεπζπληήο Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θ. Νίθνο Φ Νηθόιαο επέιεμε ηηκεηηθά ηε Σρνιή καο γηα λα νξγαλώζεη δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε γηα ηα 25ρξνλα ηεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο. Σην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 έγηλε δηδπκνπνίεζε ηεο Τερληθήο Σρνιήο Μαθάξηνο Γ κε ηελ Δπαγγεικαηηθή Σρνιή Καηεξίλεο, ζηα πιαίζηα ηεο ππνγξαθήο κλεκνλίνπ κεηαμύ ησλ Υπνπξγώλ ηεο Παηδείαο Διιάδαο θαη Κύπξνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο αληαιιαγέο επηζθέςεσλ καζεηώλ θαη παξαγόλησλ ησλ δπν ζρνιείσλ θαη ζε κηα από απηέο ην ζρνιείν καο δηνξγάλσζε ζηελ Καηεξίλε εβδνκάδα Κύπξνπ, πνπ πεξηειάκβαλε έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη ζπκκεηνρή ζηελ παξέιαζε ηεο 25 εο Μαξηίνπ. Οη επηηπρίεο ηεο Σρνιήο άξρηζαλ λα θαίλνληαη από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο. Πάξα πνιινί από ηνπο καζεηέο καο, επηδεηθλύνληαο κεγάιν δήιν θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπο, εμαζθάιηζαλ ζέζεηο ζε αλώηεξα θαη αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Δθηόο ηνύηνπ έρεη λα επηδείμεη πνιύπιεπξν έξγν κε επηηπρή ζπκκεηνρή ζε πνηθίιεο 4

5 δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο από απηέο: αηκνδνζία, έξαλνη, επηζθέςεηο ζε επαγή ηδξύκαηα, ζπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη ζπλέδξηα, δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ εθζέζεσλ κε έξγα θαη δεκηνπξγίεο ησλ καζεηώλ καο, αζιεηηθέο εκεξίδεο, επξσπατθά πξνγξάκκαηα, δηαγσληζκνί εληόο θαη εθηόο Κύπξνπ. Κάηη αθόκα πνπ καο θάλεη πεξήθαλνπο γηα ην ζρνιείν καο είλαη ν ζσζηόο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο καζεηώλ κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο. Τα ηειεπηαία ρξόληα ιεηηνπξγεί ζηε Σρνιή κε απόιπηε επηηπρία πξόγξακκα έληαμεο παηδηώλ κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο. Ζ Τερληθή Σρνιή Μαθάξηνο Γ βξίζθεηαη πάληα ζην πιεπξό ηνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο θάζε δπλαηή ζηήξημε θαη ηηο απαηηνύκελεο δηεπθνιύλζεηο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε πνιύπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ γλώζεώλ ηνπο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, όπσο θαη όισλ ησλ άιισλ καζεηώλ ηεο Σρνιήο. Τν ζρνιείν είρε πάληνηε αλνηθηέο ηηο πύιεο ηνπ γηα όινπο όζνπο επηζπκνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ: είηε ηα γήπεδα γηα πξνπνλήζεηο νκάδσλ είηε ηηο αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα γηα δηεμαγσγή απνγεπκαηηλώλ θαη βξαδηλώλ καζεκάησλ είηε ηα εζηηαηόξηα γηα παξαζέζεηο. Καζνξηζηηθή πεξίνδνο γηα ηε Σρνιή ήηαλ ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ιεηηνύξγεζε σο Δληαίν Λύθεην. Σπγθεθξηκέλα, είρε επηιεγεί σο έλα από ηα ηξία ζρνιεία ηεο Λεπθσζίαο ζηα νπνία ζα εθαξκνδόηαλ ζε πεηξακαηηθό επίπεδν ν ζεζκόο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, πνπ πξνλννύζε ελνπνίεζε ηεο Μέζεο Τερληθήο κε ηε Μέζε Γεληθή Δθπαίδεπζε. Τν ζηάδην απηό δηήξθεζε από ηε ζρνιηθή ρξνληά κέρξη θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2003, όηαλ επαλαιεηηνύξγεζε απνθιεηζηηθά σο Τερληθή Σρνιή. Ζ επάλνδνο απηή ζπλέπεζε κε πνιιέο αιιαγέο ζην ζρνιείν όπσο ε θηηξηαθή αληηζεηζκηθή αλαβάζκηζε, ε κεηαθίλεζε εξγαζηεξίσλ, ε ηαθηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζπγθεληξώζεθε εδώ από ηε δηάιπζε ησλ δπν άιισλ Δληαίσλ Λπθείσλ θαη ε ιεηηνπξγία γηα πξώηε θνξά πνιιώλ άιισλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ, κε απνηέιεζκα ηελ απόηνκε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ. Οη αιιαγέο απηέο πξνθάιεζαλ πνιιέο δπζθνιίεο θαη ρξεηάζηεθε ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ε Σρνιή λα επαλαθηήζεη ηνπο παιηνύο ξπζκνύο θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Σήκεξα, ε Τερληθή Σρνιή Μαθάξηνο Γ έρεη θαηαμησζεί θαη πάιη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θόζκνπ, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλύνπλ νη καζεηέο γηα λα θνηηήζνπλ ζε θάπνην θιάδν. Γπζηπρώο, όκσο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ρώξνπ, δελ γίλνληαη απνδεθηέο όιεο νη αηηήζεηο γηα εγγξαθή. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνβάιιεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε γηα αλέγεξζε λέαο ηερληθήο ζρνιήο. Γελ ζα κπνξνύζακε απόςε λα θάλνπκε απηή ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή, ρσξίο λα ζπκεζνύκε ζπλάδειθνπο μερσξηζηνύο, κα πάλσ απ όια θίινπο πνιπαγαπεκέλνπο, νη νπνίνη δπζηπρώο δελ βξίζθνληαη πιένλ αλάκεζά καο. Πόλν κάο πξνθαιεί θαη ε απώιεηα παιηώλ καζεηώλ ηεο Σρνιήο καο. Ζ εηθόλα ηνπο ζα παξακείλεη ραξαγκέλε ζηε κλήκε καο θαη επρόκαζηε ν Θεόο λα ηνπο αλαπαύεη ελ εηξήλε. Τέινο, εθθξάδνπκε επραξηζηίεο πξνο όινπο θαη ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά, δσξεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο, πξνζσπηθό, ιεηηνπξγνύο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 5

6 Πνιηηηζκνύ, ηελ Δθθιεζία θαη ηηο Τνπηθέο Αξρέο, πνπ, ν θαζέλαο κε ην δηθό ηνπ ηξόπν, ζπλέβαιαλ ζην λα θαηαζηνύλ απηά ηα πξώηα ηξηάληα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο Τερληθήο Σρνιήο Μαθάξηνο Γ γόληκα θαη απνδνηηθά, ηόζν γηα ηελ παηδεία όζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ καο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο θαη πξνο ηνπο εθάζηνηε Σπλδέζκνπο Γνλέσλ, αιιά θαη πξνο όινπο ηνπο γνλείο, γηα ηε ζπλδξνκή ηνπο θαη ηελ εκπηζηνζύλε κε ηελ νπνία εδώ θαη ηόζα ρξόληα πεξηβάιινπλ ηε Σρνιή. Κάπνπ εδώ ην ηαμίδη καο νινθιεξώλεηαη κε ηελ επρή ην ζρνιείν καο λα γηνξηάζεη θαη ζην κέιινλ πνιιέο άιιεο ηέηνηεο επεηείνπο. 6

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ.. Η ηζηνξία ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμεληάρξνλε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ζηα δαζηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4 Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ.τπ.ε.σ.ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα