ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 1ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 1ο"

Transcript

1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 1ο

2 Bιογραφικό τῆς ΑΠ τοῦ Μητροπολίτου Tαµασοῦ & Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐα 4 Χαιρετισµός τῆς ΑΠ τοῦ Μητροπολίτου Tαµασοῦ & Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐα 5 Θεοφάνεια 2005: Ἁγιασµός τῶν ὑδάτων στόν Ἰνδικό Ὠκεανό (Ρεπορτάζ Ἰανουαρίου 2005)7 1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλάζον 2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη µε θιστάνειν, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδέν εἰµι 3 καὶ ἐὰν ψωµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά µου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶµά µου ἵνα καυθή σοµαι, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦµαι 4 Ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ περ περεύεται, οὐ φυ σιοῦται, 5 οὐκ ἀσχηµονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυ τῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑποµένει 8 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταρ γη θήσονται εἴτε γλῶσσαι, παύσονται εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται 9 ἐκ µέρους δὲ γινώσκοµεν καὶ ἐκ µέρους προφητεύοµεν 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ µέρους καταργηθήσεται 11 ὅτε ἤµην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόµην ὅτε γέ γονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου 12 βλέποµεν γὰρ ἄρτι δι ἐσόπτρου ἐν αἰ νίγµατι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρό σω πον ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσοµαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην 13 νυνὶ δὲ µένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα µείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη Ἐπανασύσταση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταµασοῦ & Ὀρεινῆς 8 Εὐφρόσυνος λόγος τῶν Ταµασέων κατοίκων, ἐπί τῇ χειροτονίᾳ & ἐνθρονίσει τοῦ νέου Μητροπολίτη 44 Πνευµατοφόρος πορεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου 48 Ἐνθρόνιση τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Γαβριήλ ὡς ἡγουµένου τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα 60 Ὁ Ἅγιος Ἡρακλείδιος61 Ὁ Ὅσιος Νεῖλος 64 Χρονικά Μητροπόλεως 66 Εἰκόνα Ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Ἡρακλείδιος (16ος αἰ) Φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου Εἰκόνα Ὀπισθοφύλλου: Ὁ Ὅσιος Νεῖλος Σύγχρονη φορητή εἰκόνα τῆς Ἱερᾶς Μο νῆς Μαχαιρᾶ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α Γ Α Π Η Ἔκδοση Τµήµατος Ποιµαντικῆς ιακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς ΤΘ 14761, 2456 Λευκωσία Τηλ Fax: ιευθύνεται ἀπό Συντακτική Ἐπιτροπή Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Ταµασοῦ & Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐας Τιµή φύλλου: 1 Λ/Κ ἤ 2

3 Ἡ ΑΠ ὁ Μητροπολίτης Ταµασοῦ & Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐας

4 Βιογραφικό τῆς ΑΠ τοῦ Μητροπολίτου Ταµασοῦ & Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐα Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠ σαΐας εἶναι µέλος ἑξαµελοῦς οἰκογένειας Γεννήθηκε στό Στρόβολο τό 1971, ἀπό ἐκτοπισµένους γονεῖς Τελει ώνοντας τό Λύκειο Ἀκροπόλεως, κατατάσσεται στήν Ἐθνική Φρουρά καί, ἀκολούθως, τό 1990 ἐγγράφεται στήν Ἱερατική Σχολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας» Τήν ἴδια χρονιά ἐντάσσεται ὡς δόκιµος στήν Ἱερά Μονή Κύκκου καί ὑπηρετεῖ σέ διάφορα διακονήµατα Τό 1992, ὁ τότε Ἡγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καί τώρα Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας, κ Νικηφόρος, τόν στέλνει στή Ρωσία γιά θεολογικές σπουδές Τό 1993 χειροτονεῖται διάκονος στήν Ἱερά Μονή Κύκκου καί τό 1997 ἀποπερατώνει τίς σπουδές του στή Θεολογική Σχολή Μόσχας µέ βαθµό Ἄριστα Τήν ἴδια χρονιά συνεχίζει καί τό 1998 ὁλοκληρώνει µεταπτυχιακό κύκλο σπουδῶν στή Μόσχα, µέ θέµα: «Ὁ βίος καί τά ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγ κλείστου» Ἀκολούθως µεταβαίνει καί φοιτᾶ στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ὅπου παρακολουθεῖ µέ ἐπιτυχία γιά δύο χρόνια δεύτερο κύκλο µεταπτυχιακῶν σπουδῶν στήν Ἐκκλησιαστική Ἀρχαιολογία Τό 2000 χειροτονεῖται Πρεσβύτερος καί προχειρίζεται Ἀρχιµανδρίτης ἀπό τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, Χρυσόστοµο Α Στή συνέχεια ἐγγράφεται στή Θεολογική Ἀκαδηµία Μόσχας ὡς ὑποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας καί ἐκπονεῖ διδακτορική διατριβή µέ θέµα: «Ἡ ἱστορία καί τό θεολογικό περιεχόµενο τῆς Κολλυβαδικῆς ἔριδας στό Ἅγιο Ὄρος» Μετά ἀπό ἐπιτυχῆ ὑποστήριξη τῆς διατριβῆς του, τό 2003 ἀνακηρύσσεται ιδάκτωρ Θεολογίας ἀπό τό Ἐπιστηµονικό Συµβούλιο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδηµίας Μόσχας Ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ τότε Ἐπισκόπου καί τώρα Μητροπολίτη Κύκκου, κ Νικηφόρου, καί µέλος τοῦ «Παγκοσµίου Βήµατος Θρησκειῶν καί Πολιτισµῶν», ὀργανώνει, παρακολουθεῖ καί συµµετέχει σέ δεκάδες σηµαντικά θεολογικά, πολιτιστικά καί ἀνθρωπιστικά συνέδρια στήν Κύπρο καί στό ἐξωτερικό Παράλληλα, µεταβαίνει στίς Ἡνωµένες Πολιτεῖες Ἀµερικῆς, ὅπου παρακολουθεῖ µέ ἐπιτυχία εἰδικά προγράµµατα, µέ θέµα τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στή σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία Ἐπιστρέφοντας, ὑπηρετεῖ στό γραφεῖο τοῦ Ἐπισκόπου του, µέ τήν καθοδήγηση τοῦ ὁποίου καί προΐστατο τοῦ Τµήµατος Ἄµεσης Παροχῆς Ἀνθρωπιστικῆς Βοήθειας καί Πνευµατικῆς Στήριξης σέ ἀναξιοπαθοῦντες, ἀπό µέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου Μέ αὐτή του τήν ἰδιότητα ἐπισκέπτεται καί ὀργανώνει ἐπί τόπου προγράµµατα ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας σέ χῶρες, οἱ ὁποῖες πλήγηκαν ἀπό πολέµους, πεῖνα ἤ θεο µηνίες Μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Κύπρου, Χρυσοστόµου Α, ὑπηρετεῖ γιά ἀρκετά χρόνια ὡς πνευµατικός τῶν ἀλλοδαπῶν ὀρθοδόξων στίς Κεντρικές Φυλακές Κύπρου Ὑπηρετεῖ, ἐπίσης, ὡς Ἐκτελεστικός Πρόεδρος τοῦ Γραφείου Εὐρωπαϊκῶν χρηµατοδοτήσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Εἶναι πολύ καλός γνώστης εὐρωπαϊκῶν καί σλαβικῶν γλωσσῶν Στίς 9 Ἰουνίου 2007, ἐκλέγεται παµψηφεί ἀπό τήν Κληρικολαϊκή Συνέλευση ὡς Μητροπολίτης Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς καί στίς 11 Ἰουνίου τοῦ ἴδιου ἔτους χειροτονεῖται καί ἐνθρονίζεται Μητροπολίτης Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς Ὀνοµαστική ἑορτή, 10 Σεπτεµβρίου, µέρα µνήµης τοῦ Ὁσίου Ἠσαΐου τοῦ Κυπρίου, κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου 4

5 Xαιρετισµός THΣ AΠ TOY MHTPOΠOΛITH TAMAΣOY KAI OPEINHΣ κ HΣAΪA Μ έ πατρική ἀγάπη χαιρετίζω τήν ἔκδοση τοῦ παρόντος ἐν τύπου τῆς Μητροπόλεώς μας Ὁ τίτλος του δηλώνει, ἀκριβῶς, αὐτό τό ὁποῖο τό περιοδικό τοῦτο ἔρχεται νά ὑπηρετήσει: τήν προσφορά ἀγάπης πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας, καί ὄχι μόνο Καί τοῦτο, γιατί ἡ ἀγάπη, ὡς ἔργο διακονίας, δέν ἐκφράζεται μόνο μέ τήν προσφορά ὑλικῆς βοήθειας, σέ ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλά, πρωτίστως, ἡ ἀγάπη ἐκπληρώνεται καί μέ τήν παροχή πνευματικῆς στήριξης καί ἐνίσχυσης στόν κάθε ἕνα ἐν Χριστῷ ἀδελφό μας Ἄλλωστε καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἐντέλλεται: «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστέ, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν 13, 35) Ἀλλά καί συνακόλουθη τῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί ἡ δήλωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη» (Α Κορ 13,13 ) Ἔτσι, παρά τίς δυσκολίες, οἰκονομικές καί ἄλλες, τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζει ἡ ἀρτισύστατη Μητρόπολή μας, θεωρήσαμε ἀναγκαία τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ τούτου, προκειμένου, καί μέ τόν τρόπο αὐτό, νά συμβάλουμε στήν οἰκοδομή τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά καί νά ἔχουμε, καί μέ τό σχῆμα αὐτό, ἐπικοινωνία μέ τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας 5

6 Στίς σελίδες του, ὅπως θά διαπιστώσετε καί ἀπό τό ἔντυπο, τό ὁποῖο κρατᾶτε στά χέρια σας, θά φιλοξενοῦνται γεγονότα, τά ὁποῖα ἔχουν σχέση μέ τή ζωή καί τήν ἱστορία τῆς Μητροπόλεώς μας καί, γενικά, τήν ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ τόπου μας, θά ἀναπτύσσονται ἐποικοδομητικά θέματα ἤ θά καταγράφονται ζητήματα, τά ὁποῖα ἀνα φέρονται στό βίο, τά ἔργα καί τή διδασκαλία τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν ἁγίων μας Μέσα ἀπό τήν σκοπεύεται νά δημιουργηθεῖ ἕνας ἀμφίδρομος διάλογος, γι αὐτό θά ἔχετε τήν εὐκαιρία καί ἐσεῖς, ἐάν τό ἐπιθυμεῖτε, νά γράφετε κείμενα, ποικίλου περιεχομένου, ἤ νά στέλνετε ἄρθρα, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στό κατηχητικό, φιλανθρωπικό καί τό γενικότερο ἔργο τῶν ἐνοριῶν καί κοινοτήτων σας ἤ ἔχουν σχέση μέ τά τοπικά ἤθη καί ἔθιμα ἤ τήν ἱστορία, τόν πολιτισμό, τήν ἁγιολογική καί τή λαϊκή μας παράδοση Ἀσφαλῶς, κριτήριο ὅλων, ὅσοι πρόκειται νά συνεργασθοῦν μέ τό περιοδικό μας, πρέπει νά εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ἡ πνευματική οἰκοδομή καί ἡ συμβολή στήν προώθηση τῶν χριστιανικῶν καί ἑλληνικῶν παραδόσεών μας, ἀλλά καί ἡ καλλιέργεια τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν Προσωπικά εὔχομαι κάθε εὐλογία ἀπό τό δωρεοδότη Θεό, ὡς πρός τήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τοῦ περιοδικοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας, καί παρακαλῶ ὅλους «πληρώσατέ μου τήν χαράν» (Φιλιπ2,2), νά συμπαραταχθεῖτε σ αὐτό τό ἔργο τῆς ἀγάπης μας Εὐχέτης πρός Κύριον ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας 6

7 PEΠOPTAZ IANOYAPIOΣ 2005 Aκόμη καί στόν «θηριώδη» Ἰνδικό Ὠ κεανό, ἀκούστηκε τό «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε», μέ ἱερουργό τόν (τότε) Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π Ἠσαΐα Κυκκώτη, ἐπικεφαλῆς τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, πού ἀπέστειλε στίς χειμαζόμενες περιοχές τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, ἡ Ἱερά Μονή Κύκκου Στόν Καθαγιασμό τῶν μανιασμένων κυμάτων τοῦ Ἰνδικοῦ, παρέστησαν τά μέλη τῶν ἑλληνικῶν κυπριακῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀποστολῶν, πού βρίσκονται στήν περιοχή Gall τῆς Sri Lanka, ἀλλά καί κάτοικοι τῆς περιοχῆς Σύμφωνα μέ τίς δηλώσεις τοῦ πατρός Ἠσαΐα: «Ἁγιάσαμε τά ὕδατα, νά γαληνεύσουν οἱ ὠκεανοί, γιά νά μᾶς δώσουν τήν εὐκαιρία νά βοηθήσουμε αὐτόν τόν κόσμο Στήν τελετή μαζεύτηκαν καί μερικοί ἄνθρωποι ἀπό τήν περιοχή Gall, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νά πάρουν τήν εὐλογία τῶν ὀρθοδόξων Κάναμε τήν ἀκολουθία, γέμισε ξανά ἡ καρδιά τῶν ἀνθρώπων μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τήν ἀγάπη γιά τό συνάνθρωπο, γιατί αὐτά τά δύο εἶναι συνυφασμένα» «Ρίξαμε τόν Σταυ ρό στή θάλασσα», τόνισε ὁ πατήρ Ἠσαΐας, «ψάλλαμε τό Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις προσευχηθήκαμε γιά τίς ψυχές τῶν θυμάτων, προσευχηθήκαμε γιά τήν ὑγεία τῶν ἐναπομεινάντων ἀνθρώπων καί ἐλπίζω ὁ Θεός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Παναγία ἡ Κυκκώτισσα, μέ τίς εὐλογίες τῆς ὁποίας βρίσκομαι ἐδῶ, νά παραμυθήσουν καί νά βοηθήσουν τούς ἀνθρώπους αὐ τούς, γιά νά ξαναβροῦν τό δρόμο τους, νά ξανακτίσουν τό βιός τους τό ταχύτερο δυνατόν» «Γιά μένα προσωπικά», δήλωσε, μέ συγκλονισμό ὁ Ἀρχιμανδρίτης, «πού ὑπηρετῶ τήν Ἐκκλησία ὅλα αὐτά τά χρόνια, εἶναι, ἴσως, ἡ συγκλονιστικότερη ἐμπειρία ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, πού ἔκανα ποτέ, γιατί συνειδητοποιοῦσα ἐκείνη τή στιγμή ὅτι ἡ εὐλογία τῶν ὑδάτων, ἡ δέηση ὑπέρ τῶν θυμάτων καί τῶν πλημμυροπαθῶν, ἐδῶ εὕρισκε τή σωστή της ἑρμηνεία» 7

8 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ & ΟΡΕΙΝΗΣ Ε Π Α Ν Α Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ποτελεῖ θεοπρεπές καί ἱστορικό γεγονός Aἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου (Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2007) νά ἐπανασυστήσει τήν ἀρχαία Μητρόπολη Ταμασοῦ, μέ τήν ὀνομασία Ἱερά Μητρόπολη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, ὅπως καί τίς Μητροπόλεις Κωνσταντίας καί Τριμυθοῦντος, καθώς, ἐπίσης, καί τή δημιουργία τῆς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας Ἀναμφίβολα καί ἡ ἀνασύσταση τῶν Ἐπισκοπῶν Καρπασίας, Ἀμαθοῦντος, Λήδρας καί Χύτρων σηματοδοτεῖ τήν ἐπαναφορά τοῦ πλήρους ἀρχαίου Συνοδικοῦ συστήματος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου ὑπῆρξε σύγχρονη τῆς ἵδρυσής της ἀπό τούς Ἀποστόλους Βαρνάβα καί Παῦλο Τό Αὐτοκέφαλο ἀποτέλεσε τό πυλωτικό κεφάλαιο τῆς δυναμικῆς πορείας καί προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, στό δισχιλιετές διάστημα τῆς ἱστορικῆς της πορείας Ἔτσι, τώρα, μέ τήν ἐπανασύσταση τῶν νέων Μητροπόλεων καί τῶν Ἐπισκοπῶν, ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐπανευρίσκει τό ἀρχαῖο σύστημα ὀργάνωσης, διοίκησης, ποιμαντικῆς καί πνευματικῆς λειτουργίας της καί εἰσέρχεται σέ μιά νέα φάση τοῦ ἱστορικοῦ της ρόλου, τόσο γιά τόν τόπο μας, ὅσο καί γιά τίς διορθόδοξες, διεκκλησιαστικές καί οἰκουμενικές της σχέσεις ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ἡ Μητρόπολις Ταμασοῦ καί Ὀρει νῆς, μέ τήν ἐπαναδραστηριοποίησή της, ἔρχεται νά δώσει μιά νέα συνέχεια στόν τεράστιο ρόλο, πού διαδραμάτισε στό μακρό διάστημα τῶν χιλίων δια 8 Οἱ Ἀπόστολοι Βαρνάβας καί Παῦλος Ὁ Ἅγιος Ἡρακλείδιος

9 Οἱ Ταμασεῖς Ἅγιοι κοσίων καί εἴκοσι χρόνων λειτουργίας της Οἱ ἱστορικές της ἀπαρχές σηματοδοτοῦνται μέ τό ἔργο καί τή θεοφιλῆ δράση καί κατάληξη τοῦ πρώτου καί μεγάλου Ἐπισκόπου της, τοῦ καί πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Ἁγίου Ἡρακλειδίου ΑΛΛΑ καί ἡ ἀνάδειξη περισσοτέρων ἀπό τριάν τα ἐπωνύμων ἁγίων, ἀποδεικνύει τό σημαντικό της ρόλο στά πνευματικά καί ἁγιολογικά θέματα τῆς περιοχῆς Ταμασοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί σύνολης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ΤΟ ὅτι, ὡς τελευταῖος Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ, ὑ πῆρξε ὁ Μεγάλος Ἅγιος τῆς περιοχῆς, Ὅσιος Νεῖλος, ὁ καί ἱδρυτής τῆς Κοινοβιακῆς Μάνδρας τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, αὐτό συνιστᾶ θεία συγκυρία Καί τοῦτο, διότι ἡ ἁγία του προσωπικότητα ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο ἐνάντια στά καταλυτικά δρώμενα ἀπό μέρους τῶν Λατίνων κατακτητῶν σέ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἡ ἀναφορά τοῦ ἰδίου στήν Τυπική Διάταξή του, ὅτι εἶναι Πρωτόθρονος, ὁ πρῶτος, δηλαδή, τῇ τάξει Μητροπολίτης, μετά τόν Ἀρχιεπίσκοπο, συνυπονοεῖ τό κῦ ρος, τό ὁποῖο διέθετε καί περιβαλλόταν ἡ Ἐπισκο πή, ἡ κειμένη στή μείζονα περιοχή τῆς Ταμασοῦ Ἀλλά, καί τό ὅτι ὁ λαός μας ἀπέφυγε τόν ἐκλατινισμό, καί τοῦτο, κατά ἕνα μεγάλο μέρος, ὀφείλεται στήν παρουσία τοῦ Ὁσίου Νείλου Δέν ἀποκλείεται ὁ Ὅσιος, στίς δυσχείμερες ἐκεῖνες μέρες, νά διετέλεσε καί ὁ «τελευταῖος» Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, Ὁ Ὅσιος Νεῖλος Ἡ ἰδιόχειρη ὑπογραφή τοῦ Ὁσίου Νείλου: Ὁ ταπεινός μοναχός Νεῖλος κτίτωρ τῆς μονῆς τοῦ Μαχαιρᾶ ἐπίσκοπος Ταμασίας καί πρωτόθρονος προτάξας ὑπέταξας ἀφοῦ οἱ Λατῖνοι μέ διατάγματά τους «καταργοῦσαν» τή θέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί «ὑποχρέωναν» τούς ἐναπομείναντες τέσσερις Κυπρίους Ἐπισκόπους «νά ὑπαχθοῦν» στή Λατινική Ἱε ραρχία 9

10 Ἡ ΑΜ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κκ Χρυσόστομος Β ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κατά τό ἰσχῦον σύστημα καί μέ βάση τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἡ Ἱερά Σύνοδος, στίς 19 Μαρτίου καί 12 Ἀπριλίου 2007, ὑλοποιοῦσε τήν ἀπόφασή της γιά διεξαγωγή ἐκλογῶν πρός ἀνάδειξη τοῦ νέου Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κκ Χρυσόστομος Β, ἐνεργοποιοῦσε τή σχετική ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ τήν ἐξαπόλυση σχετικῆς Ἐγκυκλίου, μέ τήν ὁποία γνωστοποιοῦσε στό πλήρωμα τῆς Περιφέρειας Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς τή διεξαγωγή ἐκλογῶν, μέ τήν ἀνάδειξη τῶν Εἰδι κῶν Ἀντιπροσώπων, γιά τήν Κυριακή 13 Μαΐου 2007 ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Οἱ Εἰδικοί Ἀντιπρόσωποι (διακόσιοι τόν ἀριθμό), ἐκπροσωποῦσαν ὅλα τά πνευματικά καί κοινωνικά στρώματα τῆς περιοχῆς Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς καί ἐξέφραζαν τήν ἐπιθυμία καί τήν πρόκριση ὅλου τοῦ λαοῦ νά δεῖ στό Θρόνο τῆς Μητρόπολής του τόν τότε Ἀρχιμανδρίτη Ἠσαΐα Κυκκώτη, προσωπικότητα μέ ἱεροπρέπεια, κῦρος, ἱκανότητες, κατά κόσμον μόρφωση καί, προπαντός, ἐκκλησιαστικό ἦθος καί προσφορά Ἔτσι, τό σῶμα τῶν Εἰδικῶν Ἀντιπροσώπων ἐξελέγη χωρίς τήν ὕπαρξη ἄλλων ὑποψηφιοτήτων καί, ἑπομένως, χωρίς τήν ἀνάγκη διεξαγωγῆς, κατά τήν ὁρισθεῖσα ἡμερομηνία, ἐκλογῶν 10

11 Στή φωτογραφία διακρίνονται, ἐκτός ἀπό τό Μακαριώτατο καί τούς προαναφερθέντες Ἀρχιερεῖς σέ ἄλλη φωτογραφία, καί οἱ Πανιερώτατοι Μητροπολῖτες Μόρφου κ Νεόφυτος καί Κύκκου καί Τηλλυρίας κ Νικηφόρος (δεξιά),κωνσταντίας κ Βασίλειος καί ὁ Χωρεπίσκοπος Καρπασίας κ Χριστοφόρος (ἀριστερά) Διακρίνονται οἱ γενικοί ἀντιπρόσωποι κληρικοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι πρόκειται νά ἐκλέξουν, κατά τήν Κληρικολαϊκή Συνέλευση, μαζί μέ τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τό νέο Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀ ρεινῆς Ἄποψη τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης, κατά τήν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς (9/6/07)(Διακρίνεται στήν ἄκρη ἡ Ὀσιολογιωτάτη Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ Ἡρακλειδίου Προδρόμη μοναχή) Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης, ἡ ὁ ποία ἄρχισε τίς ἐργασίες της μέ προσευχή στό Μέγα Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Διακρίνονται ἡ ΑΜ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κκ Χρυσόστομος καί οἱ Πανιερώτατοι Μητροπολῖτες Πάφου κ Γεώργιος (ἀριστερά), Κιτίου κ Χρυσόστομος (δεξιά), Κυρηνείας κ Παῦλος (ἀριστερά) καί Λεμεσοῦ κ Ἀθανάσιος (δεξιά) Στιγμιότυπο ἀπό τή διαλογή τῶν ψήφων Διακρίνονται, μεταξύ ἄλ λων, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, τότε Ἀρχιμανδρίτης καί τώρα Ἐπίσκοπος Λήδρας, κ Ἐπιφάνιος, καί ὁ τότε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἄγ Νεοφύτου καί τώρα, Ἐπίσκοπος Χύτρων, κ Λεόντιος Ἐπίσης διακρίνεται ὁ διευθυντής τοῦ Κεντρικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου (ΚΕΤ) κ Ἰωάννης Χαριλάου, ὁ ὁποῖος εἶχε καί τό γενικό συντονισμό τῶν ἐκλογῶν ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ἀκολούθησε, στή συνέχεια, ἡ ἐκλογή τῶν Γενικῶν Ἀντιπροσώπων καί ἡ σχετική ἔγκρισή τους ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, τήν Τρίτη, 23 Μαΐου 2007 Στήν ἐν λόγῳ συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος ὅριζε καί ὡς ἡμέρα σύγκλησης τῆς Ἐκλογικῆς Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης τό Σάββατο, 9 Ἰουνίου 2007 Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτη ὁριζόταν γιά τή Δευτέρα, 11 Ἰουνίου 2007, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἱδρυτῆ καί Προστάτη τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Ἀποστόλου Βαρνάβα 11

12 Ἡ Ὀσιολογιωτάτη Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, Καλλίστη μοναχή, ἐνῶ ὑπογράφει τό Πρακτικό της ἐκλογῆς Ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐας, ἐνῶ ὑπογράφει τό Πρακτικό της ἐκλογῆς ΚΛΗΡΙΚΟΛΑϊΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ Ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐα τήν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς του Κατά τά κεκανονισμένα, ἡ 9η Ἰουνίου 2007, ἀποτελοῦσε τό ἱστορικό ὁρόσημο γιά τήν Ἐπισκοπή Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Οἱ Γενικοί Ἀντιπρόσωποι μέ τούς Ὀφικιαλίους Κληρικούς, τούς Ἡγουμένους τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν (στήν προκειμένη περίπτωση τῶν Ἱ Μονῶν Μαχαιρᾶ, κ Ἐπιφανίου, καί Ἁγ Νεοφύτου, κ Λεοντίου), καθώς, ἐπίσης, καί τίς Ἡγουμένισσες τῶν Γυναικείων Μονῶν Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί Ἁγίου Παντελεήμονος, Προδρόμης Μοναχῆς, καί Καλλίστης Μοναχῆς, καί ἀσφαλῶς καί μέ τή συμμετοχή τῶν Σεπτῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπολιτῶν Πάφου κ Γεωργίου, Κιτίου κ Χρυσοστόμου, Κυρηνείας κ Παύλου, Λεμεσοῦ κ Ἀθανασίου, Μόρφου κ Νεοφύτου, Κωνσταντίας κ Βασιλείου, Κύκκου καί Τηλλυρίας κ Νικηφόρου καί τῶν Χωρεπισκόπων Σαλαμῖνος καί Καρπασίας, κκ Βαρνάβα καί Χριστοφόρου, καί τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, κκ Χρυσοστόμου Β, αὐτό τό ἱεροπρεπές Ἐκλογικό Σῶμα θά προέβαινε ἐν Πνεύματι Ἁγίω στήν ἐκλογή τοῦ Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἡ Ἐκλογική Κληρικολαϊκή Συνέλευση πράγματι συνῆλθε στήν πιό πάνω ὁρισθεῖσα ἡμερομηνία στό Μέγα Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί, ὕστερα ἀπό τίς νενομισμένες διατάξεις καί τήν ἀνάπεμψη εἰδικῆς δέησης, ὁ Προκαθήμενος τῆς Συνέλευσης, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κκ Χρυσόστομος Β, κάλεσε τά Μέλη της νά ἀναδείξουν μέ μυστική ψηφοφορία τόν ἄξιο Ἐπίσκοπο τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἀκολούθησε ἡ ψηφοφορία καί τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ παμψηφεί ἐκλογή τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτη κ Ἠσαΐα Κυκκώτη Ὁ Προκαθήμενος τῆς Συνάξεως στή συνέχεια ἀνακοίνωσε τό ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας στό Ἐκλεκτορικό Σῶμα, γιά νά ἀκολουθήσουν οἱ ἐπευφημίες καί τό Ἄξιος ὅλων τῶν παρισταμένων, κρουομένων ταυτόχρονα τῶν κωδώνων τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ἀναγγέλλοντας τό γεγονός καί στό πλῆθος τῶν πιστῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι, στό μεταξύ, εἶχαν συγκεντρωθεῖ, γιά νά συγχαροῦν τόν νεοεκλεγέντα Ἐπίσκοπο Ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης σέ σύντομη προσλαλιά του εἶπε: «Διακατεχόμενος ὑπό αἰσθημάτων συγκινήσεως καί κατανύξεως, εὐχαριστῶ ἐγκαρδίως Ὑμᾶς ἐπί τῇ εὐμενῇ πρός τό πρόσωπόν μου ἐκλογῇ ταύτῃ 12

13 Εἴθε ὁ Πανοικτίρμων καί Ἐλεήμων Κύριος νά φανῆ ἴλεως ἐπί τήν ἐλαχιστότητά μου καί νά μέ χαριτώση νά τόν ὑπηρετῶ ἐπαξίως ἀπό τῆς θέσεως, εἰς τήν ὁποίαν ἡ Ὑμετέρα Κληρικολαϊκή Σύναξις τῇ τιμίᾳ ψήφῳ αὐτῆς προήγαγέ με» ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟυ ΜΗΝυΜΑΤΟΣ Ἡ συνέχεια τῆς ἐκλογῆς ἦταν ἄκρως συγκινητική Κατά τά εἰθισμένα καί ὑπό τούς ἤχους τῶν κωδωνοκρουσιῶν, ἔγινε ἡ ἔξοδος τοῦ Ἐκλεκτορικοῦ Σώματος ἐκ τοῦ Μεγάλου Συνοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, γιά νά ἀκολουθήσουν τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ προορισμό τόν παρακείμενο Καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ὅλης της Κληρικολαϊκῆς Ὁμήγυρης ἡ σύναξη, τώρα, πραγματοποιεῖτο στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, χωρίς τήν παρουσία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτη Κατά τή σύντομη δέηση, ἐγένετο ἡ ὑπογραφή ὑπό τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κανονικῆς Πράξεως τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, στόν Κώδικα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος ἔκειτο ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης Ἀκολούθως ἀναγνώσθηκε εἰς ἐπήκοον ὅλων τό ὑπογραφέν Πρακτικόν, τό ὁποῖον ἔχει ὡς ἑξῆς: Στιγμιότυπο ἀπό τήν κάθοδο τοῦ Ἐκλεκτορικοῦ Σώματος, στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, γιά τήν Τελετή τοῦ Μηνύματος Διακρίνονται τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μέ πατρική ἱκανοποίηση καί ἱερή συγκίνηση, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ Νικηφόρος ὁδεύει πρός τόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, γιά νά παραστεῖ στήν Τελετή τοῦ Μηνύματος, τοῦ πεφιλημένου πνευματικοῦ του τέκνου, κ Ἠσαΐα Τ ῆς νεοσυσταθείσης Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ποιμένος γνησίου ἐπιδεομένης, ἡμεῖς, οἱ τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀποτελοῦντες Ἀρχιερεῖς, συνελθόντες ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐν τῷ Πανσέπτῳ τούτῳ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐν Λευκωσίᾳ, σήμερον, ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Σαββάτῳ καί μηνός Ἰουνίου ἐνάτη τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ἑβδόμου σωτηρίου ἔτους, ἐψηφίσαμεν, ἄξιον καί ἡμεῖς εὑρόντες, τόν ὑπό τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐκλεγέντα Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ἠσαΐαν Κυκκώτην, ἄνδρα ἱεροπρεπῆ καί τῆς ὑψηλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς ποιμαντορικῆς λειτουργίας κατάλληλον Ἐφ ᾧ καί ἐγένετο ἥδε ἡ Κανονική Πρᾶξις, ὑπογραφεῖσα μέν τῇ ἰδίᾳ ἡμῶν χειρί, καταστρωθεῖσα δ εἰς ὑπόμνησιν ἐν τῷ Κώδικι τούτῳ τῶν Ὑπομνημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΠΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΚΥΚΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ο ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 13

14 Ἡ ΑΜ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κκ Χρυσόστομος, ἐνῶ ὑπογράφει τόν Κώδικα τῆς Συνόδου ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης Ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐας, ἐνῶ θυμιᾶ, κατά τήν Τελετή τοῦ Μηνύματος τῆς ἐκλογῆς του, στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Τοῦ μέρους τούτου τῆς Τελετῆς περατωθέντος, ὁ ἐντεταλμένος Τελετάρχης ἀπέρχεται τοῦ Ναοῦ, εἰδοποιεῖ καί συνοδεύει τόν Ἐψηφισμένο Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐα καί προσέρχονται στό ναό Ἐκεῖ ὁ Τελετάρχης ἀνακοινώνει στόν Ἐψηφισμένο τήν ἐκλογή του καί τήν ὑπογραφή ὑπό τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κανονικῆς Πράξεως τῆς ἐκλογῆς του Τόσο κατά τήν εἴσοδο τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτη στό Ναό, ὅσο καί κατά τήν ἀνακοίνωση Ε ὐγνωμόνως ἐνωτισθείς τό ἄγγελμα τῆς, Θεοῦ συγκαταβάσει, ἐκλογῆς μου ὡς Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, εὐχαριστῶ τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι, τοῖς Σεβασμιωτάτοις καί Θεοφιλεστάτοις Ἀρχιερεῦσι καί Συνοδικοῖς, ταῖς Ὁσιολογιωτάταις Ἡγουμέναις, τοῖς Πανοσιολογιωτάτοις καί Αἰδεσιμολογιωτάτοις Βαθμούχοις Κληρικοῖς, καί τοῖς εὐσεβεστάτοις καί ἀξιοτίμοις Γενικοῖς Ἀντιπροσώποις ἐπί τῇ περί ἐμοῦ εὐμενεῖ κρίσει καί ψήφῳ Κλίνων τόν αὐχένα καί ἀποδεχόμενος τήν ἐκλογήν, ἐξαιτοῦμαι τάς εὐχάς Ὑμῶν πρός τόν Οὐράνιον τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα καί Κυβερνήτην, ὅπως φωτίζῃ με, καθοδηγῇ καί ἐνισχύῃ πρός εὐδόκιμον ἐκπλήρωσιν τοῦ ἱερωτάτου καθήκοντος καί δικαίωσιν τῶν προσδοκιῶν τῆς Ἐκκλησίας Τῇ 9ῃ Ἰουνίου 2007 Ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς ΗΣΑΪΑΣ τῆς ἐκλογῆς του, ἡ σύναξη τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν μέ ἐνθουσιασμό ἐπευφημεῖ δυνατά καί διαρκῶς τό: Ἄξιος, Ἄξιος! Ἀκολούθως ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἠσαΐας δίδει τήν Νενομισμένην Εὐχαριστίαν, ὡς ἑξῆς: Ἡ Τελετή τῆς Ἐκλογῆς ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἄνοδο ὅλης τῆς ὁμήγυρης τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ στό Μέγα Συνοδικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, προκειμένου νά συγχαροῦν τόν Ἐψηφισμένο Μητροπολίτη γιά τήν ἐκλογή του Ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης κ Ἠσαΐας, ἐνῶ δίδει τή Νενομισμένη Εὐχαριστία Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἔκφραση συγχαρητηρίων στόν Ἐψηφισμένο Μητροπολίτη 14

15 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ Στιγμιότυπα ἀπό τήν ἔκφραση συγχαρητηρίων στόν Ἐψηφισμένο Μητροπολίτη Ἡ χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐα ἐγένετο τή Δευτέρα, 11 Ἰουνίου 2007, ἑορτή τοῦ Ἱδρυτῆ καί Προστάτη τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου Ἀποστόλου Βαρνάβα, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στή Δασούπολη Λευκωσίας Στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, στό ὁποῖο προΐστατο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κκ Χρυσόστομος Β, πῆραν μέρος τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί οἱ Ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες καί Ἐπίσκοποι κκ 1 Oἰκουμενικό Πατριαρχεῖο: 1 Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης 2 Μητροπολίτης Ρεθύμνου καί Αὐλοποτάμου Ἄνθιμος 3 Μητροπολίτης Θεουπόλεως Παντελεήμων 2 Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας: 1 Μητροπολίτης Ἰωαννουπόλεως Σεραφείμ 2 Μητροπολίτης Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος 3 Ἐπίσκοπος Κυρήνης Ἀθανάσιος 3 Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας: 1 Μητροπολίτης Ταρτούν Βασίλειος 2 Μητροπολίτης Πύργου Ἰωάννης 4 Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων: 1 Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος 2 Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος 5 Πατριαρχεῖο Μόσχας: 1 Ἀρχιεπίσκοπος Βερέφσκι Εὐγένιος 6 Πατριαρχεῖο Σεργίας: 1 Ἐπίσκοπος Μοραβίτσκη Ἀντώνιος 7 Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας: 1 Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νικόλαος 2 Μητροπολίτης Πλέβεν Ἰγνάτιος 3 Μητροπολίτης Νευροκοπίου Ναθαναήλ 8 Πατριαρχεῖο Γεωργίας: 1 Μητροπολίτης Νεκρέσι & Χάρετι Σέργιος (ἐκπρόσωπος) 2 Μητροπολίτης Ἀχαλτσίχε Θεόδωρος 3 Ἀρχιεπίσκοπος Χόνι & Σαμτρενίας Σάββας 9 Ἐκκλησία Ἑλλάδος: 1 Μητροπολίτης Καισαριανῆς Δανιήλ (ἐκπρ) 2 Μητροπολίτης Λήμνου Ἱερόθεος 3 Μητροπολίτης Λαρίσης Ἰγνάτιος 4 Μητροπολίτης Ἑλασσῶνος Βασίλειος 5 Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος 6 Μητροπολίτης Σάμου & Ἰκαρίας Εὐσέβιος Κληρικοί: 15

16 Ρωσίας: 1 Πρωτοδιάκονος Ἴγκορ (Ρωσία) 2 Ἡγούμενος Eremev Peter 3 Πρωτοπρεσβύτερος Polikopa Vatim 4 Πρωτοπρεσβύτερος Valicanov Paul 5 Ἱερομόναχος Διονύσιος Alexey Shlenov 6 Yakimchuk Igor (Λαϊκός) Βουλγαρία: 1 Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Ἑλλάδα: 1 Ἀρχιμανδρίτης Ἀχίλλιος 2 Διάκονος Κωνσταντῖνος 3 Ἡγούμενος Μονῆς Ἀρκαδίου Μύρων 4 Ἡγούμενος Σκήτης Ἁγίας Ἄννας Ἀντύπας 5 Διάκονος Σκήτης Ἁγίας Ἄννας Νεόφυτος Τσεχία: 1 Πάτερ Senil Bohuslav 2 Πάτερ Jezek Vaclav Στιγμιότυπο ἀπό τήν τελετουργική διαδικασία τῆς Χειροτονίας Διακρίνονται ἡ ΑΜ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κκ Χρυσόστομος καί, δεξιά του, οἱ Μητροπολῖτες Πάφου κ Γεώργιος καί Κιτίου κ Χρυσόστομος Ἄλλο στιγμιότυπο ἀπό τήν ὥρα τῆς Χειροτονίας Ὁ ὑποψήφιος πρός χειροτονία, Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης κ Ἠσαΐας, ἐνῶ ἐπικαλεῖται τίς εὐχές τῶν Ἀρχιερέων 16

17 Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν ἄκρως συγκινητική καί μυσταγωγική Ἡ πλειάδα τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν λοιπῶν κληρικῶν, πού συλλειτουργοῦσαν, τό πλῆ θος τῶν Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν, πού παρέστησαν στή Θεία Λειτουργία, ἀλλά καί ἡ κατάμεστη ἐκκλησία ἀπό πιστούς συνέθεταν μιά ἀτμόσφαιρα βυζαντινῆς κατανυκτικῆς μεγαλοπρέπειας Κατά τό τελετουργικό τυπικό, ἡ χειροτονία σέ Ἐπίσκοπο πραγματοποιεῖται πρίν ἀπό τά Ἀναγνώσματα, ὥστε ὁ Ὑποψήφιος νά δώσει τή νενομισμένη Ὁμολογία Πίστεως, ἡ ὁποία εἶναι ἐκτενής καί ἀναφέρεται στά κεφαλαιώδη δόγματα τῆς Τριαδολογίας, Χριστολογίας καί Ἐκκλησιολογίας Στόν Ἐψηφισμένο Μητροπολίτη, προκειμένου νά ἀναγνώσει τήν Ὁμολογία Πίστεως, ἐνώπιον τῶν Ἀρχιερέων, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ, κατά τό εἰθισμένον, ὑπέβαλαν ἐρωτήματα, κατά σειράν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Μητροπολῖτες Πάφου Γεώργιος καί Κιτίου Χρυσόστομος Ἀκολούθως, ὁ Ὑποψήφιος γιά χειροτονία εἰ σῆλθε ἐντός του Ἱεροῦ Βήματος καί, βασταζόμενος ὑπό Ἀρχιερέων, περιῆλθε τρεῖς φορές τήν Ἁγία Τράπεζα, ἐνῶ μελωδοῦνταν οἱ σχετικοί ὕμνοι: «Ἅγιοι Μάρτυρες», «Ἠσαΐα χόρευε» καί «Δόξα σοι Χριστέ ὁ Θεός» Τίς εὐχές τῆς χειροτονίας ἀνέγνωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, συμμετεχόντων στό Μυστήριο, πλήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, καί ὅλων τῶν παρισταμένων Ἀρχιερέων, ἐνῶ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας συμμετεῖχε προσευχόμενο Στή συνέχεια, ὁ νέος Ἀρχιερέας πῆρε μέρος στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας Κατά τήν περιφορά κύκλῳ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, πρό τῆς Χειροτονίας, καί ἐνῶ ἡ χορεία τῶν Ἱεραρχῶν ψάλλει: «Ἅγιοι μάρτυρες» κἄ Ὁ ὑποψήφιος Μητροπολίτης συγκινημένος χειραγωγεῖται ὑπό τοῦ πνευματικοῦ του πατρός, Μητροπολίτου Κύκκου κ Νικηφόρου Ὁ νέος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, ἐνδυόμενος τήν ἀρχιερατική του στολή ὑπό τοῦ Γέροντός του κ Νικηφόρου Ἡ ἄκρως συγκινητική στιγμή τῆς Χειροτονίας «Ἄξιος», προτείνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁ λαός ἀναφωνεῖ ὁμόθυμα «Ἄξιος»! 17

18 Ἄποψη τῆς χορείας τῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι πῆραν μέρος στή Θεία Λειτουργία καί στή Χειροτονία 18

19 «Ἰδού γέγονεν ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Ἠσαΐας Ἐπίσκοπος τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ἄξιος!» 19

20 ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐας Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ὁ Προσφωνήσιμος Λόγος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κκ Χρυσοστόμου Β Στή σύντομη προσλαλιά του ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ ἐξέφρασε τή χαρά του γιά τή χειροτονία, στή συνέχεια προέβηκε σέ ἀποτιμήσεις, οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό τό ὑψηλό λειτούργημα τοῦ Ἐπισκόπου Ἰδιαίτερα, τόνισε τίς δυσκολίες, τίς ὁποῖες πρόκειται νά ἀντιμετωπίσει ὁ νέος Ἐπίσκοπος καί διερμήνευσε τά αἰσθήματα καί τῶν ἄλλων Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑπογραμμίζοντας ὅτι τά προσόντα καί τά χαρίσματα, τά ὁποῖα κοσμοῦν τό Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, κ Ἠσαΐα, ἐγγυ ῶνται τήν ἐπιτυχία του Δέν παρέλειψε, ἀκόμη, ὁ Μακαριώτατος νά ἐπισημάνει τίς δύσκολες περιστάσεις, στίς ὁποῖες εὑρίσκεται ἡ πατρίδα μας καί νά καλέσει, τόσο τό Μητροπολίτη Ἠσαΐα, ὅσο καί ὅλο τό λαό, σέ ἐπαγρύπνηση καί ἑνότητα Στό λόγο του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε ἀναφορά καί στήν πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ἐπισκοπή Ταμασοῦ καί κατέθεσε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν ἐπανασύστασή της Τό λόγο στή συνέχεια ἔλαβε ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐας Ὁ Χειροτονητήριος Λόγος τοῦ Πανιερωτάτου προκάλεσε ἔντονες συγκινήσεις, γιατί ἀποτελοῦσε τό ἀπόσταγμα τῆς ἀγάπης του γιά τήν Ἐκκλησία, τό συμπύκνωμα τῆς ὅλης ἐμπειρίας του, κατά τή διάρκεια τῆς διακονίας του στή Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου, τοῦ πόθου τῆς προσφορᾶς του πρός τό λαό τοῦ Θεοῦ καί τῆς διαρκοῦς ἐπίγνωσης τῆς ὑψηλῆς, ἀλλά καί συγκλονιστικῆς κλήσης, τήν ὁποία ὁ Θεός τοῦ ἀνέθετε Πιό συγκεκριμένα, ὁ Πανιερώτατος, στό Χειροτονητήριο Λόγο του, ἀνέφερε: 20

21 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ & ΟΡΕΙΝΗΣ Λ Ο Γ Ο Σ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ κ Η Σ Α Ο Υ Κ Υ Κ Κ Ω Τ Ο Υ ΕΠΙ ΤΗι ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑι ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΝΑΩι ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΗι 11η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Μακαριώτατε, Ἅγιοι Συνοδικοί, Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι, Σεβαστόν Ἱερατεῖον, Χορεία τῶν Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν, Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι Ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ελέῳ Θεοῦ, χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος, τῇ εὐλογίᾳ καί βοηθείᾳ τῆς Μητρός μας, Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, τῆς Ἐλεούσης τοῦ Κύκκου, καί τοῦ πανηγυρίζοντος σήμερον Ἰδρυτοῦ καί προστάτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκ κλησίας μας, Ἀποστόλου Βαρνάβα, προσέτι δέ ψήφῳ καί δοκιμασίᾳ τῆς Ἱερῆς Κληρικολαϊκῆς Συνάξεως τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Ταμασοῦ, ἀξιοῦμαι, ἐγώ ὁ εὐτελής δοῦλος τοῦ Χριστοῦ, νά λάβω σήμερον τόν τρίτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης τό διακόνημα τῆς Ἀρχιερωσύνης, ὅ τρέμουσι καί φρίττουσι καί αὗται ἀκόμη αἱ ἐπουράνιοι Δυνάμεις Σοί γάρ προσέρχομαι σήμερον, Κύριε, καί, κλίνας τόν ἐμαυτοῦ αὐχένα, ἱ κετεύω Σε ἀξίωσόν με προσενεγκεῖν Σοι ὁ ἁμαρτωλός καί ἀνάξιος δοῦλος Σου τά δῶρα τῆς ψυχῆς μου, ἤτοι ὑπακοήν καί ταπείνωσιν, ἐνώπιον τοῦ ἁ γίου θελήματός Σου, ἀκλόνητον ἀφοσίωσιν καί πίστιν εἰς τήν Ἡ Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκκου 21

22 Ἐνανθρώπησιν, τήν τριήμερον Ταφήν καί τήν Ἀνάστασίν Σου, ἀνυπόκριτον καί ἄδολον ἀγάπην εἰς τόν πλησίον μου, ἀνυποχώρητον δέ καί ἀσυμβίβαστον ἀγῶνα ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου διαδόσεως τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου Σου διά τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν Σου καί μιμήσεως τῆς ἐπιγείου Χριστοσωτηρίου ζωῆς Σου Ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων Σέ ἀναγνωρίζω, καί μέ χαράν, ἀλλά καί μέ αἰσθήματα βαθυτάτης εὐθύνης, ἐσωτερικῆς κατανύξεως καί ἀγάπης βούλομαι νά ὑπηρετήσω τό Χριστεπώνυμον ποίμνιόν Σου, τό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, ἀφοῦ εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ ποιμνίου Ἐσέ θά ὑπηρετῶ καί θά δοξάζω Ἡ τιμή διʼ ἐμέ σήμερον εἶναι ὑπερβαλλόντως ὑψηλή, ἀφοῦ χειροτονοῦμαι εἰς Ἐπίσκοπον ἐν τῇ λαμπρᾷ καί Ἱερᾷ ταύτῃ πανηγύρει πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τοῦ καί χειροτονήσαντος τόν πρῶτον Ἐπίσκοπον Κύπρου, τόν προκάτοχόν μου Ἅγιον Ἡρακλείδιον, ἔνδοξον ἱερομάρτυρα τῆς ἀρχαίας Ταμασοῦ, τοῦ καί κοσμήματος ὄντος τῆς ἐν Κύπρῳ Ἁγιολογικῆς Ὁμηγύρεως Τό γεγονός, Μακαριώτατε καί Ἅγιοι Συνοδικοί, ὅτι εἰς μίαν τόσον πολυσήμαντον καί ἱστορικῶς κρίσιμον καμπήν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων τῆς Ἁγίας Νήσου μας, μέ ὑποδέχεσθε μέ ἀγάπην καί ἐμπιστοσύνην ὡς νέον μέλος τῆς Ἱερᾶς μας Συνόδου, δέν μπορεῖ παρά νά σημαίνει ἕνα καί μόνον πρᾶγμα ὅτι δηλαδή πιστεύετε εἰς ἐμέ καί ἀναμένετε αἱ πράξεις καί αἱ προσευχαί μου νά ὁδηγοῦν τό ποίμνιόν μου ἀσφαλῶς «εἰς νομάς σωτηρίους» ἔτι δέ, ἡ συμπεριφορά καί ἡ δρᾶσις μου ἐντός της Ἱερᾶς Συνόδου νά ὠφελοῦν τήν ἑνότητα καί τήν πρόοδον τῆς Ἱεραρχίας μας Ἅγιοι Συνοδικοί, Ἡ πνευματική ἀνασύνταξις, τήν ὁποίαν τροχιοδρομεῖτε εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας, προϊδεάζουν μίαν εὐλογημένην πορείαν διά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ τόπου μας Διʼ αὐ τό, ὡς μέλος τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς κοινότητος τῆς Κύπρου, Σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς διά τάς ἐ μπνευσμένας ἀποφάσεις Σας, αἱ ὁποῖαι ἀποκαθιστοῦν τό κῦρος, τήν αὐτοτέλειαν καί τήν λειτουργικότητα τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας μας Ἡ ἀνεύρεση τοῦ λειψάνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα Μακαριώτατε, Ὡς νέος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, εὔχομαι ὅπως ὁ Θεός μέ ἀξιώση νά μήν διαψεύσω ποτέ αὐτήν τήν ἐμπιστοσύνην, τήν ὁποίαν ἐναποθέσατε εἰς ἐμέ, διά νά μέ βοηθῆ ἡ Χάρις Του πάντοτε νά στέκωμαι δίπλα Σας, ὡς χρήσιμος συνεργάτης, ἔμπιστος συνοδοιπόρος, μά πάνω ἀπʼ ὅλα, ὡς ὑπάκουος υἱός τῶν φιλοχρίστων ἐπιθυμιῶν καί θεοπρεπῶν λόγων Σας Εὐ γνωμονῶν Σας διά τήν ἐμπιστοσύνην τήν ὁ ποίαν μοῦ δίδετε, νά ὑπηρετῶ ἀπό μίαν τοιαύτην ὑψηλήν ἔπαλξιν τήν Ἐκκλησίαν μας, εὔχομαι ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός Σᾶς χαρίζη ὑγείαν, ἔτη πολλά καί γρανιτώδη, πρός ἐκπλήρωσιν τῶν εὐσεβῶν πόθων σας Ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, Αὐτήν τήν φοβεράν διʼ ἐμέ στιγμήν, ὁμολογῶ πώς, ὡς ἄνθρωπος, «σάρκα φορῶν καί τόν κόσμον τοῦτον οἰκῶν», ἀδυνατῶ νά συλλάβω πλήρως τό ὕψος καί τό μεγαλεῖον της Ἐπισκοπικῆς εὐθύνης «Μειρακίσκος ἐγώ εἰς ὕψος ἀνεδείχθην τοσοῦτον», κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον Οὕτω, ἡ ἀγωνία μου ἐντείνεται περισσότερον, ἀναλογιζόμενος ὅτι κάποτε θά κληθῶ νά ἀπολογηθῶ διά τάς χιλιάδας τῶν ψυχῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τάς δεκάδας τῶν ψυχῶν τῶν λειτουργῶν Του Κληρικῶν, διό καί πρό αὐτοῦ τοῦ γεγονότος δειλιῶ καί ταράττομαι Ἀδυνατῶ νά ἐννοήσω πῶς ἕνας ἄνθρωπος, ἔστω καί Ἐπίσκοπος, ὅσον ἄξιος καί ἄν εἶναι, θά ἠδύνατο ποτέ νʼ ἀναλάβη μίαν τοσαύτην ὑψηλήν ἀποστολήν Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὅπως «ἡ Θεία Χάρις, ἡ πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», διά τοῦ πνευματικοῦ μου ἀγῶνος καί τῶν θεοφιλῶν προσευχῶν σας, ποτέ νά μήν μέ ἐγκαταλείψη, ὥστε ἡ ὅλη πολιτεία μου νά ἀποβαίνη ἐπʼ ἀγαθῷ τοῦ λαοῦ τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Ταμασοῦ Παρʼ ὅλα ταῦτα, ὅμως, μελετῶν καί ἀγωνιζόμενος νά βιώσω τήν ὀρθόδοξον θεολογίαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, ἀντιλαμβάνο 22

23 μαι ἀσφαλῶς τό ἱστορικόν καί πνευματικόν μέγεθος τοῦ λειτουργήματος, πού ἀναλαμβάνω Ἡ Ἐκκλησία μας, συμφώνως πρός τήν ὀρθόδοξον ἱστορίαν καί θεολογίαν της, ἀπό τούς πρώτους αἰῶνας διακρατεῖ «ἀχράντως πεφυλαγμένην» τήν πίστιν, τήν ἀλήθειαν καί τήν ἑνότητά της, οὕτως ὥστε νά τήν μεταφέρη εἰς τόν ἄνθρωπον ὡς «τό ὕδωρ τό ζῶν», δηλαδή ὡς τόν ἴδιον τόν Ἰησοῦν Χριστόν Καί αὐτή ἡ Ἐκκλησία, ἀπό τίς ἀπαρχές της ἐθεώρησε καί ἐθέσπισεν ὡς κέντρον καί κεφαλήν αὐτῆς τῆς ἑνότητός της τόν Ἐπίσκοπον, ὁ ὁποῖος ἀποβαίνει ὁ ὁρατός ἐκπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ Τό νόημα τοῦτο διατυπώνει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ὡς ἑξῆς: «Ὅπου ἄν φανῆ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω ὥσπερ ὅπου ἄν ᾗ Χριστός, ἐκεῖ ἡ Καθολική Ἐκκλησία» Καί «ὥσπερ ὁ Κύριος ἄνευ τοῦ Πατρός», κατά τόν ἴδιον Πατέρα, «οὐδέν ἐποίησεν, ἡνωμένος ὤν, οὔτε διʼ ἑαυτοῦ, οὔτε διά τῶν Ἀποστόλων», οὕτω καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας «ἄνευ τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν Πρεσβυτέρων οὐδέν πράσσουσι» Διʼ αὐτοῦ τοῦ τρόπου διαφυλάσσεται ἡ ἑνότης καί παραμένει «μία προσευχή, μία δέησις, εἷς νοῦς, μία ἐλπίς ἐν ἀγάπῃ, ἐν τῇ χαρᾷ τῇ ἀμώμῳ, ὅ ἐστίν Ἰησοῦς Χριστός», ὥστε «ὡς χορδαί κιθάρας ἐν τῇ ὁμονοίᾳ καί συμφώνῳ ἀγάπῃ Ἰησοῦς Χριστός ἄδεται», συμφώνως πάντοτε μέ τόν Ἅγιον Ἰγνάτιον Ἀλλά καί Ὀρθόδοξοι Πατέρες καί Θεολόγοι μᾶς πληροφοροῦν ὅτι ἡ Ἱερωσύνη, ἄρα καί ἡ Ἀρχιερωσύνη, εἶναι μυστήριον τῆς Δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου, τήν ὁποίαν τοποθετεῖ ὡς κεφαλήν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ἐξασφαλίζει, οὕτω, τήν ἑνότητά της Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διερμηνεύει ὅτι «τό τῆς Ἱερωσύνης ἀξίωμα (πόσο μᾶλλον δέ τό Ἀρχιερατικόν) μέγα ἐστί καί θαυμαστόν καί οὕτω τῆς τοῦ Θεοῦ δεομένου ψήφου, ὥστε τόν ἄξιον εἰς τό μέσον παραγαγεῖν» Ἐνῶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀποκαλεῖ τήν Ἱερωσύνην καί δή τήν Ἀρχιερωσύνην «τέχνην τεχνῶν καί ἐπιστήμην ἐπιστημῶν» Διά τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς Ἱερωσύνης καί, ἰδιαιτέρως, διά τοῦ Ἐπισκοπικοῦ, ὁ Χριστός εὑρίσκεται συνεχῶς παρών ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ μέχρι τῆς «συντελείας τῶν αἰώνων», συνεχίζεται δέ διά τῶν Ἀρχιερέων ἡ Ἀποστολική διαδοχή εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ θεματοφύλαξ τῆς Ἀποστολικῆς παραδόσεως καί τῆς ἀληθείας Αὐτή εἶναι καί ἡ ἱστορική ἱερά ἀποστολή, πού κληρονομεῖ κάθε νέος Ἀρχιερεύς, γενόμενος σκυταλοδρόμος τῶν Ἀποστόλων διά τήν διάδοσιν τῆς ἀληθείας καί τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τήν ἑκάστοτε ἐποχήν Ἀπό τά ἀνωτέρω, ἀντιλαμβάνεται κανείς τό μέγεθος καί τό κῦρος τοῦ ἀξιώματος τοῦ Ἐπισκόπου, πλήν, ὅμως, ταυτόχρονα κατανοεῖ καθαρῶς καί τό μέγα βάρος τῆς εὐθύνης, ἡ ὁποία τόν συνοδεύει Αὐτή Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος Ὁ Ἅγ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἅγ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 23

24 ἡ εὐθύνη συμπυκνοῦται νοηματικῶς εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του, ἀλλά ταυτοχρόνως καί διά τήν προσωπικήν του τελείωσι Παραλλήλως αὐτός ὁ ἀγών, διά κάθε ποιμένα τοῦ Χριστοῦ, ἔχει καί ἄμεσον σχέσιν καί μέ τήν συνέχισιν καί διατήρησιν τῆς Ἱστορίας καί τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς χώρας του Εἶναι ἐπιφορτισμένος ὁ Ἐπίσκοπος, ἐπίσης, νά παρουσιάζη καί εἰδικόν ἐνδιαφέρον ὡς πρός τήν διασφάλισιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καί τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος καί τοῦ ποιμνίου του Αὐτός ὁ πολύπλευρος ἀγών τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἐκεῖνος πού νοηματοδοτεῖ τήν διακονίαν του καί δίνει ὑπόστασιν εἰς τό κῦρος τοῦ ἀξιώματός του, ἐξουδετερῶν κάθε ἔννοιαν πρωτοκαθεδρίας τοῦ κατέχοντος αὐτό Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς καλός ποιμήν, πρέπει νά ἐπισκοπῆ καί νά ἐπαγρυπνῆ διά τά πνευματικά καί κοινωνικά προβλήματα τοῦ λαοῦ του, καί διόλου δέν πρέπει νά ἀποτελῆ μέλημά του ἡ «ἐπισκόπησις» τῶν ἰδικῶν του ἰδιοτελῶν συμφερόντων Ἔργα καί προσευχή, προσευχή καί ἔργα ἀποτελοῦν τό μοναδικόν δίπτυχον ἐπιτυχίας κάθε Ἐπισκόπου καί ἰδίως κάθε νέου Ἐπισκόπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας Τό λυτρωτικόν καί οἰκουμενικόν μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου πρέπει νά τό προσφέρη μέ τρόπον εὔπεπτον πρός τούς συνανθρώπους του, ἄρα ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νά εἶναι συγχρονισμένος μέ τήν ἐποχήν του καί γνώστης τῶν προβλημάτων της Ναί, τό βλέμμα του πρέπει σίγουρα νά εἶναι ἐστραμμένο πρός τό μέλλον καί τήν πρόοδον καί σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου Ἀλλά διά ἰδικήν του ἀσφάλειαν καί ἀσφάλειαν τοῦ ποιμνίου του, πρέπει ὁ Ἐπίσκοπος νά βασίζεται σταθερῶς εἰς τά θεοπρεπῆ μηνύματα καί εἰς τό πνεῦμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας Οὕτω αἱ σκέψεις, αἱ ἐπιθυμίαι καί οἱ στόχοι του πρέπει νά ἔχουν ὡς ἀφετηρίαν καί πλαίσιον τήν ἱεράν μας χριστιανικήν καί, συγκεκριμένως, διά τήν Κύπρο, τήν Ἑλληνορθόδοξον παράδοσιν Κατά τό πρότυπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κάθε Ἐπίσκοπος, ἀλλά καί κάθε Κληρικός, πρίν ἀπό ὁποιαδήποτε ἐνέργειάν του, πρέπει νά θυμᾶται τό Κυριακόν λόγιον: «οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι» (Ματθ κ 28) Διαφορετικά θʼ ἀποτύχη εἰς τήν ἱεράν του ἀποστολήν καί θά κριθῆ αὐστηρῶς ἀπό τόν Μέγαν Κριτήν τοῦ Σύμπαντος, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν Ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, Αὐτήν τήν ὥραν τῆς προσωπικῆς μου Πεντηκοστῆς, ἐπιτρέψατέ μου, ἀφοῦ ἤδη ἐξέφρασα τάς εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην μου εἰς τόν Μακαριώτατον, νά κατευθύνω τόν λόγον, ἐν συντομίᾳ, εἰς πρόσωπα τά ὁποῖα ἐστάθησαν σημαντικοί σταθμοί εἰς τήν ζωήν μου καί νά τούς εὐχαριστήσω, διʼ ὅ,τι μοῦ ἔχουν προσφέρει Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ὅπως μνησθῶ τοῦ Ὁ Καλός Ποιμήν «οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι» (Μτθ κ 28) 24

25 πρώην Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μακαριωτάτου Κυρίου Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μέ εἰσήγαγεν εἰς τήν ἱερωσύνην, δίδοντάς μου τούς βαθμούς τοῦ Διακόνου καί τοῦ Ἱερέως, ὡς καί τό λειτούργημα τοῦ πνευματικοῦ πατρός Εὔχομαι ὅπως Κύριος ὁ Θεός μνησθείη τῶν κόπων του, ὅσων διʼ ἐμέ ἔπρα ξε, καί τοῦ χαρίζει ὑπομονήν εἰς τήν δεινήν δοκιμασίαν του, χριστιανικά τέλη καί τόν ἀξιώσει τῶν ἡτοιμασμένων ἀγαθῶν τοῦ Παραδείσου Πρωτεύουσαν θέσιν, μετά τόν Κύριον, κατέχει, καί θά κατέχη εἰς τήν καρδίαν μου, ἐφʼ ὅσον ζῶ καί σωφρονῶ καί ἀναπνέω, ὅπως χαρακτηριστικά ἔλεγε καί ὁ πολύς Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ὁ Μαικήνας τῶν ἑλληνικῶν καί χριστιανικῶν μας γραμμάτων εἰς τήν Κύπρον, ὁ σοφός, ὁ φίλεργος καί φιλάρετος Γέροντάς μου, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ Νικηφόρος Διά τήν ἔνταξιν καί ἀνέλιξίν μου εἰς τήν ἱερατικήν οἰκογένειαν, καί μάλιστα εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἱεραρχίαν, ὀφείλω χάριτας εἰς Αὐτόν, τόν διαβλέψαντα καί κατευθύναντα τόν ἔνθεον ζῆλον μου καί παραλαβόντα με ἐκ τῆς νεανικῆς μου ἡλικίας, διά νά μέ παραδώση σήμερον ὥριμον ἄνδρα εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος π Κύπρου κκ Χρυσόστομος Ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ Νικηφόρος 25

26 Σεβαστέ μου Γέροντα, Ἅγιε Κύκκου καί Τηλλυρίας, κ Νικηφόρε, Τό ἄγρυπνον καί ἀνύστακτον ὄμμα τῆς ἀγαπώσης καρδίας σας ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ἐλαχιστότητά μου καί αἱ στιβαραί χεῖρες σας μέ ἐκράτησαν, ἵνα μέ ὁδηγήσουν ἀλώβητον ἐν μέσῳ τῶν νεανικῶν συμπληγάδων, εἰς τήν ὁδόν τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἐνεργοῦ ἀγάπης, ἤτοι τῆς πίστεως διʼ ἀγάπης ἐνεργουμένης, εἰς τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν μας, ὁ ὁποῖος, ὡς ὁ ἴδιος μᾶς διεβεβαίωσεν, εἶναι ἡ Ἀγάπη, λέγων «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Ἰω δ 16) Γέροντά μου, ἐμεριμνήσατε, διά νά μοῦ δοθῆ, πρῶτα ἀπʼ ὅλα, κοινωνική μόρφωσις, μέ τήν ἐκκλησιαστικήν ἔννοιαν τοῦ ὄρου, μέσα ἀπό τά διακονήματα τῆς Μονῆς μας Μέ ἐμπιστευθήκατε, διά νά ἐργασθῶ ὡς στενός συνεργάτης σας εἰς τό Μετόχιον τῆς Μονῆς εἰς τήν Λευκωσίαν Ἀκολούθως ἐφροντίσατε ἀποστέλλων με, διά δέκα συναπτά ἔτη, εἰς τήν Ρωσίαν καί Θεσσαλονίκην, διά τήν θεολογικήν κατάρτισίν μου, καί μέ Ἡ Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, γόνος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Πανιερώτατος σκοπόν, ἐπίσης, τήν ἐκμάθησιν ξένων γλωσσῶν καί τήν ἀπόκτησιν διδακτορικοῦ διπλώματος εἰς τήν Θεολογίαν Αὐτά τά πνευματικά ὅπλα, τά ὁποῖα σοφῶς ἐπροβλέψατε καί ἐπρονοήσατε διά τήν ταπεινότητά μου, τίθενται τώρα εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Ἐκκλησίας Ἐπιπλέον ἐμεριμνήσατε, πολυσέβαστέ μου Γέροντα, νά ἐμπεδώσετε καλά εἰς τήν συνείδησίν μου τόν διαχρονικόν ρόλον τοῦ κληρικοῦ, διά τῆς πρακτικῆς ἐξασκήσεώς μου τῆς τοῦ εὐσυμπαθήτου Θεοῦ ἀγάπης, ἀναλύων μου βιωματικῶς τό μέτρον κρίσεως τοῦ Θεοῦ «Ἐφʼ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ κε 45) Παραλλήλως, διόλου δέν ὀλιγωρήσατε διά τήν πλήρη κατανόησιν, ὑπό τῆς ἐλαχιστότητός μου, τοῦ νοήματος τῆς ὀρθῆς, κατά Χριστόν, μαθητείας καί ὑπακοῆς, ἀρεταί αἱ ὁποῖαι δέν σχετίζονται μέ προσωποληψίες, ἀλλά συνάπτονται μέ τά Εὐαγγελικά λόγια τοῦ Κυρίου μας «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰω ιγ 35) Καί τοῦτο, μοῦ τό ἐνεπνεύσατε ἐσεῖς, δίδων πρῶτος τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς καί τῆς διακονίας μέ τό πολυσήμαντον καί πολυσχιδές ἔργον σας Τώρα, μόλις, συνειδητοποιῶ ὅτι ἤμουν κάτω ἀπό μίαν συνεχῆ ἀνύστακτον ἐκπαίδευσιν καί παιδαγωγίαν, καί μέ ἑτοιμάζατε θεολήπτως ἀπό καιρόν διά μίαν τοιαύτην ἀποστολήν μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν Σήμερα ὀφείλω νά ὁμολογήσω ἐξομολογητικῶς ὅτι, παρά τίς νεανικές μου ἀνησυχίες καί παρορμήσεις, μέ ἐκρατήσατε κοντά σας, κι ἔμεινα καί ἠσκήθην πλησίον σας, χάριτι θεία, ὄχι μόνον διότι διέγνωσα τήν ἐπιστημονικήν, νομικήν καί θεολογικήν σας συγκρότησιν, ἀλλά περισσότερον, διότι σᾶς διέκρινα ὡς τόν ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα, τόν ὁραματιστήν, τόν ἀγαθόν, τόν ὡς φίλεργον μέλισσαν ἐργαζόμενον, τόν ἐμφορούμενον ὑπό πνεύματος Θεοῦ καί δροσίζοντα πάντας διά τῆς αὔρας τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως, τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀνεξικακίας, τῆς συγχωρητικότητος Διεπίστωσα ἀπό πολύ ἐνωρίς ὅτι ἐν εἰλι Τό Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου στή Λευκωσία Ὁ Μητροπολίτης Ἠσαΐας ὡς Ἀρχιμανδρίτης, ἀπεσταλμένος τῆς Ἱ Μ Κύκκου σέ ἀποστολή στό Ἰράκ 26

27 Ὁ Μητροπολίτης Ἠσαΐας ὡς Ἀρχιμανδρίτης, ἀπεσταλμένος τῆς Ἱ Μ Κύκκου σέ ἀποστολή στή Σρί Λάνκα Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ Νικηφόρος, ὡς λειτουργός στό Καθολικό τῆς Μονῆς του κρινείᾳ καί ἀνιδιοτελῶς εἰργάζεσθε ὑπέρ τῆς πάσῃ θυσίᾳ διατηρήσεως τῆς ἑνότητος τοῦ ἀρράφου χιτῶνος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐν λόγῳ καί ἔργω, στηριζόμενος ἐν ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς καί πατερικαῖς μας παραδόσεσι Διέκρινον ἐπίσης, Γέροντά μου, εἰς τό πρόσωπό Σας τόν πνευματικόν ἠγέτην, τόν μιμούμενον τόν ζῆλον τῶν ἀποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου, πού ἦλθαν νά φωτίσουν τήν νῆσον μας Κύπρον, τόν ἄξιον βαστᾶσαι τό πηδάλιον τῆς Ἱερᾶς μας τοῦ Κύκκου Μονῆς, ἀλλά ἀκολούθως καί τῆς τοπικῆς κατά Κύκκον καί Τηλλυρίαν Ἐκκλησίας μας, εἰς τρόπον, ὥστε νά ὁδηγῆτε αὐτήν εἰς τόν γαλήνιον λιμένα τῆς ἀγάπης, τῆς ὁμονοίας, τῆς εἰρήνης, τῆς προόδου καί τοῦ ἀληθινοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος Διʼ ἐμέ καί κατʼ ἐμέ ἀποτελεῖτε φαινόμενον ἀνδρός ἱκανοῦ, τοῦ ὁποίου «ἡ ἱκανότης ἐκ τοῦ Θεοῦ» (Β Κορινθ γ 5) Αὐτός Σᾶς ἱκάνωσε νά γίνετε ἐπίσκοπος τῆς Καινῆς Του Διαθήκης, ἡ ὁποία δέν στηρίζεται εἰς τό γράμμα τοῦ νόμου, ἀλλά εἰς τό πνεῦμα, ἀφοῦ «τό γράμμα ἀποκτέννει, τό δέ πνεῦμα ζωοποιεῖ» (Β Κορινθ γ 6) Τά προσόντα Σας εἶναι προσόντα, πού χαρακτηρίζουν καί κοσμοῦν ἕναν ἀληθινόν Ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, καί στοιχοῦν εἰς τά ὅσα ἀναφέρει ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολήν του Αὐτά τά προσόντα ὀφείλουν νά διέπουν τήν ζωήν κάθε ἱεράρχου, καί ἐπί τοῦ προκειμένου, τοῦ ὁμιλοῦντος, ἀφοῦ κείμεθα «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ» Νά εἴμεθα δηλαδή, κατά τόν Ἀπόστολον, «ὅσιοι, ἄκακοι, ἀμίαντοι, κεχωρισμένοι ἀπό τῶν ἁμαρτωλῶν» (Ἑβρ ζ 26) Τά προσόντα αὐτά μοῦ τά διερμηνεύσατε καί μοῦ τά ἐμπνεύσατε πολλές φορές, ἰδιαιτέρως μάλιστα, κατά τό πρόσφατον διάστημα τῆς πολυκυμάντου καί δυσχειμέρου περιόδου τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων, ἐν τῇ πράξει, ἀφοῦ προετιμήσατε ὁ ἰδικός σας Γολγοθᾶς νά ἀποβῆ ἡ ἀνάστασις τῆς κατά Κύπρον Ἐκκλησίας μας Καί οἱ καρποί αὐτῆς τῆς θυσιαστικῆς διακονίας σας, ἤδη φαίνονται εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἐπιείκειά Σας εἶναι μοναδική, ἐφʼ ὅσον πιστῶς ἐφαρμόζετε τό Παύλειον «Τό ἐπιεικές ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις» (Φιλιπ δ 5) Σεβαστέ μου Γέροντα, Ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων ὁμολογῶ τήν ἰσόβιον ὀφειλήν μου πρός τό σεπτόν καί ἱλαρόν πρόσωπόν Σας Ἡ μεγαλυτέρα κληρονομία, πού μοῦ ἀφήνετε σήμερον, ὡς πατέρας, ὁ ὁποῖος ἀποχωρίζεται τόν υἱόν του, εἶναι τό παράδειγμά Σας, τό ὁποῖον πάντοτε μέ ἱεράν εὐλάβειαν θά προσπαθῶ νά ἀκολουθῶ Στηρίζετέ με, παρακαλῶ, καί Ἐσεῖς διʼ εὐχῶν καί λόγων Σας, μαζί μέ τόν Μακαριώτατον καί τήν Ἱεράν μας Σύνοδον, καί Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν μνησθείη τῆς πρός ἐμέ ἀγάπης Σας Καί τώρα, ἐπιθυμῶ νά στρέψω τόν λόγον καί νά ἐκφράσω τά αἰσθήματα τῆς ἀγάπης μου πρός τόν πολιόν πνευματικόν μου πατέρα, τόν ἀπλανῆ ἰθύντορά μου καί σοφόν χειραγωγόν πρός τήν ἔμπρακτον, τήν εὐαγγελικήν ἀγάπην καί ὑπόδειξιν, εἰς τόν ὁποῖον χρεωστῶ τό «σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ζῆν», (Τίτ β 12) τόν θεόπνευστον, λέγω, Γέροντα πνευματικόν μου πατέρα Γαβριήλ Σιόκουρον, ἠγαπημένον τέκνον τῆς Μονῆς τοῦ Ἀπ Βαρνάβα καί γνωστόν εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν κοινότητα διά τήν ἄοκνον καί ἀθόρυβον προσφοράν του εἰς τήν ἔλλογον τοῦ Κυρίου μας ποίμνην 27

28 Ὁ πολιός Γέροντας Γαβριήλ, πνευματικός καθοδηγητής τοῦ π Ἠ σαΐα Πρόσφατα ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἡγούμενος, δυστυχῶς, μακράν τῆς ἀγαπημένης του κατεχόμενης σήμερα Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα Πολυσέβαστέ μου Γέροντα Γαβριήλ, «ἰσαρίθμους τῇ ψάμμῳ ὠδάς ἄν προσφέρω Σοι, οὐδέν ἄξιον ἀντεπιτελῶ τῶν ὅσων μοι ἔδωκας» ἐκ τῶν Ἡ κατεχόμενη Ἱερά Μονή Ἀπ Βαρνάβα ἐφηβικῶν μου χρόνων ἄχρι τῆς σήμερον Ὑπῆρξες ἡ καταφυγή μου εἰς τάς ὥρας τῆς θυέλλης, ἡ παραμυθία μου εἰς τάς πολλάς καί ποικίλας τοῦ βίου καί τῆς ἱερωσύνης μου θλίψεις, ἡ ἑτοίμη προστασία μου ἐν ταῖς ἀνάγκαις, ὁ φωτεινός μου ὁδοδείκτης ἐν τῷ σκότει τῶν πειρασμῶν καί τῶν περιστάσεων Ἡ σοφία Σας, ἡ ὁποία δαψιλῶς Σᾶς ἔχει δοθῆ οὐρανόθεν, εἶναι νόμος μου, ἀφοῦ στηρίζεται εἰς τά ἐντάλματα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, τῆς πέτρας τῆς πίστεως, τοῦ «πάντας ἀνθρώπους θέλοντος σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α Τιμ β 4) Βλέπων τό πλῆρες ἀγάπης καί συμπαθείας ὄμμα Σας, λαμβάνω θάρρος, διά νά ἀνεβῶ τόν Γολγοθᾶν τῆς πρός τό ποίμνιον τῆς Ταμασοῦ διακονίας μου Παρακαλῶ τόν ἀγαθόδωρον Κύριόν μας, διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἀπ Βαρνάβα καί τοῦ προστάτου τῆς θεοσώστου Μητροπόλεώς μου Ἁγίου Ἡρακλειδίου, ὅπως διά πολλά χρόνια σᾶς κρατῆ ἐν ἀκμῇ πνευματικῇ καί ὑγιείᾳ ἅμα, ἵνα καί Σεῖς σταθερῶς βαστάζητε τούς οἴακας τῶν ψυχῶν, ὅσων καταφεύγουν εἰς τό πετραχῆλι σας Διαθέρμους ἐπίσης εὐχαριστίας ὀφείλω νά καταθέσω, τήν εὔσημον ταύτην στιγμήν, πρός τούς γονεῖς μου Ὀδυσσέαν, τόν κατακείμενον ἐν κλίνῃ δεινῆς ἀσθενείας καί σωματικῶς ἀπόντα ἀπό τήν χαράν μου, καί Γεωργίαν, εἰς τούς ὁποίους ὀφεί λω τό ζῆν καί τήν εἰς Χριστόν παιδείαν καί νουθεσίαν Οἱ πολυετεῖς πρός ἐμέ μόχθοι τους διά τήν ἀνατροφήν μου καί ἀπόκτησιν τῆς θύραθεν καί τῆς ἄλλης παιδείας καί οἱ θρόμβοι τῶν ἱδρώτων των ἀποτελοῦν διʼ ἐμέ μαργαρίτας πολυτίμους, διακοσμοῦντας τήν στολήν τῆς ἀρχιερετείας μου Σεβαστή μου μητέρα, θάρρει καί προσεύχου, συνέχισε τόν ἀγῶνα τόν καλόν τῆς διακονίας τοῦ ἀσθενοῦντος Πατρός μου καί τήν θεοφιλῆ μέριμναν τῶν πολυαγαπημένων ἀδελφῶν μου Γνωρίζω τόν Γολγοθᾶν σου, καί προσεύχομαι διʼ ἐσέ Ἀποτελεῖς διʼ ἐμέ πρότυπον ἀφοσιώσεως, ὑπομονῆς καί πίστεως, καί σʼ εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου μαζί μέ τούς ἀγαπημένους μου ἀδελφούς καί τήν ἀδελφήν μου, διά τήν συνεχῆ στήριξιν καί συμπαράστασιν εἰς ὅλας τάς δυσκόλους στιγμάς τῆς ζωῆς ὅλων μας Εὐχαριστίες ἐκ βαθέων θέλω, τήν ἱεράν αὐτήν ὥραν, νά ἐκφράσω πρός τό πολυαγαπημένον μου ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀ ρεινῆς καί εἰς ὅλους τούς παρευρισκομένους καί παροικοῦντας ἐν αὐτῇ ἀξιοκρατοῦντας καί μή, τούς φίλους καί συγγενεῖς, οἱ ὁποῖοι συμπροσεύχονται εἰς τήν λατρευτικήν σύναξιν καί μέ τιμοῦν μέ τήν παρουσίαν τους Θέλω ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τούς Κληρικούς καί τάς Μοναζούσας τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἐκκλησιῶν τῆς Μητροπόλεώς μου καί νά τούς διαβεβαιώσω ὅτι θά μέ εὑρίσκουν βοη 28

29 Ἡ παλαίφατη Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου θόν καί συμπαραστάτην ἐν παντί Ἰδιαιτέρως ὅμως, εὐχαριστίας ἀπευθύνω πρός τά Σεπτά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τούς θεοφιλεῖς ἐκπροσώπους ἀδελφῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Στιγμιότυπο ἀπό τή λατρευτική σύναξη, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί τῆς χειροτονίας Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κκ Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ Ἰωάννης, ἐνῶ προσφωνεῖ τό νέο Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐα, ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχου καί Πατριαρχείων, οἱ ὁποῖοι, ὡς πραγματικοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, δέν ἐφείσθησαν κόπων, ταξιδεύοντες ὁρισμένοι χιλιάδες χιλιόμετρα, διά νά συμπροσευχηθοῦν μεθʼ ἡμῶν καί νά συμμετάσχουν εἰς τήν ἱεράν ταύτην πανήγυριν τῆς Ἐκκλησίας μας Τελευταίους δέ, ἀλλʼ οὐχί ἐσχάτους, εὐγνωμονῶ τούς συμμοναστάς μου, τά μέλη τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου, τούς ἀξίους συνεχιστάς τῆς Πα τρῴας Κυπριακῆς Μοναστηριακῆς παραδόσεως, οἱ ὁποῖοι, διά δεκαοκτώ καί πλέον ἔτη τώρα, μοῦ ἔδειξαν στοργήν, ἀγάπην καί στήριξιν Ἀδελφοί μου «Κυκκῶτες», τέκνα τῆς Δεξιοκρατούσης Παναγίας Ἐλεούσης τοῦ Κύκκου, «στήκετε καί κρατῆτε τάς κυπριακάς ἡμῶν παραδόσεις», ἀκρι βῶς, ὅπως ἐπιτάσσει τό ἔνδοξο παρελθόν τῆς Μονῆς μας Ἐγώ πάντοτε θά εἶμαι δίπλα σας, ἕνας ἀδελφός καί συμπαραστάτης, ὅπου κι ἄν βρίσκωμαι, ὅ,τι κι ἄν κάμνω καί ἱερῶς καυχῶμαι, διότι ὑπῆρξα συν υπηρέτης σας εἰς τήν Μονήν τῆς μετανοίας μας Διʼ αὐτό ἕνα πρᾶγμα μόνον ζητῶ ἀπό σᾶς: Νά εὔ χεσθε ὑπέρ ἐμοῦ ἐνώπιον τῆς σεπτῆς εἰκόνος τῆς πολυαγαπημένης Μάνας μας Ἐλεούσης τοῦ Κύκκου, ὅπως αὐτή μέ ἐνισχύῃ καί μέ προστατεύῃ εἰς τόν νέο μου αὐτό δύσκολον καί ἄναντες Ἀρχιερατικόν διακόνημα 29

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Λέκτωρ Ποιμαντικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o «Πνευματική Διακονία» Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 1ο, τεῦχος 2ο Ἐκδότης: Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α Γ Α Π Η Ἔκδοση: ΤμῆμαΠοιμαντικῆςΔιακονίαςἹερᾶςΜητροπόλεωςΤαμασοῦκαίὈρεινῆς Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 Κωδικός 6859 Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀνατολή TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 E I TPOºE : Ô

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἀνά χείρας τεῦχος τῆς «Ὁδοῦ»

Τό ἀνά χείρας τεῦχος τῆς «Ὁδοῦ» «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 12 ΕΤΟΣ 3 ο 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ «Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας, τοὐναντίον δέ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

PROTHESH period teuxos 29_Layout 1 16/12/2013 11:39 π.μ. Page 1

PROTHESH period teuxos 29_Layout 1 16/12/2013 11:39 π.μ. Page 1 PROTHESH period teuxos 29_Layout 1 16/12/2013 11:39 π.μ. Page 1 «Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσεβίου ΣΑΜΟΣ, 11 Μαΐου 2010 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πνευματική ζωή

Μόνο ἡ πνευματική ζωή «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 27 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Τί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 82 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3 Ἀρχιμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 2 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣυνοδικΗ ΕπιτροπΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 120. «Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐν τῷ Σπηλαίῳ, τεχθέντα Βασιλέα.»

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 120. «Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐν τῷ Σπηλαίῳ, τεχθέντα Βασιλέα.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 120 «Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐν τῷ Σπηλαίῳ, τεχθέντα Βασιλέα.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 7 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 X 2 τ. 36, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. 2 Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. Τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία και Ιεραποστολή

Εκκλησία και Ιεραποστολή 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - Τεύχος 127 Εκκλησία και Ιεραποστολή ΑΦΙΕΡΩΜΑ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα