- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;"

Transcript

1 ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, ε κνπζηθή αζθεί κηα καγεία πάλσ ζε απηόλ πνπ ηελ αθνύεη. Γηα έλαλ βεβαίσο θαζεγεηή κνπζηθήο θαηαληά ηειηθά κηα θαζεκεξηλόηεηα αθνύ ε ελαζρόιεζή ηνπ κε ηελ κνπζηθή παίξλεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ηεο κέξαο θη έηζη θαηαληά κηα ξνπηίλα. Γηα έλαλ ζπλζέηε όκσο ε κνπζηθή είλαη δήηεκα δσήο. Ο ζπλζέηεο έρεη ρξόλν πνπ κπνξεί λα ζπλζέηεη, νπόηαλ έρεη έκπλεπζε θαη έρεη ρξόλν πνπ αδπλαηεί λα ζπλζέηεη ιόγσ ειιείςεσο εκπλεύζεσο ή θνξεζκνύ. - Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; - Δίλαη γεγνλόο όηη ζρεδόλ έλα κέινο θάζε νηθνγέλεηαο αζρνιείηαη κε ηελ κνπζηθή ζηελ Κύπξν θαη θπξίσο κε ην πηάλν. Οη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Κύπξνπ, βνεζνύλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό νύησο ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλαπιίεο κε ζνιίζηεο απ όιν ηνλ θόζκν. Πξέπεη όκσο ζηγά ζηγά λα αξρίζεη λα αληηιακβάλεηαη θαη ην επξύ θνηλό ηελ ζεκαζία θαη αμία ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο θαη λα παξαθνινπζεί ζπλαπιίεο ή εθδειώζεηο θιαζηθήο κνπζηθήο ή αθόκε θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα ζπγθξνηήκαηα σο κέινο δηαθόξσλ νξρεζηξηθώλ ζπλόισλ. - Δζείο σο ζπλζέηεο θαη εξκελεπηήο πηαλίζηαο, πώο έρεηε ζπκβάιεη ζηελ άλνδν ηνπ κνπζηθνύ επηπέδνπ θαη θξηηεξίνπ ζηελ Κύπξν; - Καηαξρήλ, έρσ παξαθνινπζήζεη αλώηεξα καζήκαηα πηάλνπ ζην Λνλδίλν κε Παγθνζκίνπ θήκεο πηαλίζηεο. Όιε απηή ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζα θαζώο θαη ηα πξνζσπηθά βηώκαηα από ηελ θαζεκεξηλή κειέηε, ηα έρσ θαηαγξάςεη ζε έλα βηβιίν κνπ πνπ νλνκάδεηαη «Δθ δεμηώλ θαη εμ αξηζηεξώλ ην πηάλν». απηό πεξηγξάθεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ην ηη πξέπεη λα πξνζέμεη έλαο καζεηήο ηνπ πηάλνπ θαη πνηνπο θηλδύλνπο πξέπεη λα απνθύγεη νύησο ώζηε λα θηάζεη ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα, δειαδή λα γίλεη έλαο ώξηκνο πηαλίζηαο από όιεο ηηο απόςεηο. Σν βηβιίν έρεη κεηαθξαζηεί θαη είλαη έηνηκν λα εθδνζεί θαη ζηα Αγγιηθά. Δπίζεο έρσ ζπγγξάςεη θαη εθδώζεη ζεσξία ηεο Μνπζηθήο θαη έρσ ζπλζέζεη πνιιά έξγα γηα πηάλν θαη βηνιί θαη ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή βξίζθνληαη ππό έθδνζε. Πξηλ αξθεηά ρξόληα επίζεο, κηα νκάδα θαζεγεηώλ θαη κηα πξνρσξεκέλε καζήηξηα πήγακε ζην Holstebro ηεο Γαλίαο όπνπ πξαγκαηνπνηήζακε κία ζπλαπιία. απηήλ, εθηόο από ηα έξγα θιαζηθήο κνπζηθήο εθηειέζακε θαη δηθέο κνπ ζπλζέζεηο. Σν θξαηηθό Χδείν ηνπ Holstebro επίζεο, δηνξγάλσζε θαη αλώηεξα καζήκαηα πηάλνπ ζηα νπνία δίδαμα ηνπο καζεηέο ηνπ Χδείνπ. Αο ζεκεηώζνπκε όηη ην Χδείν απηό είλαη από ηα κεγαιύηεξα ηεο Γαλίαο κε πεξίπνπ 1800 καζεηέο. Χο Γηεπζπληήο ηνπ Λπξηθνύ Κνιεγίνπ Κύπξνπ είρακε νξγαλώζεη δεθάδεο ζπλαπιίεο κε ζνιίζηεο απ όιν ηνλ θόζκν θαζώο θαη αλώηεξα καζήκαηα πηάλνπ.

2 - Ωο ζπλζέηεο έρεηε ζπλεξγαζηεί κε αμηόινγνπο Κππξίνπο πνηεηέο - Πξάγκαηη είρα κηα εμαίξεηε ζπλεξγαζία κε ηελ πνηήηξηα Ρνύια Ισαλλίδνπ ηαύξνπ, θαζώο θαη κε ηνλ πνηεηή Κύπξν Υξπζάλζε. Αλαθνξηθά κε ηελ πξώηε ζπλεξγαζία κεινπνίεζα κεξηθά από ηα πνηήκαηα ηεο Ρνύιαο Ισαλλίδνπ ηαύξνπ θαη εθείλε ηαπηόρξνλα έγξαςε ζηνίρνπο ζε δηθέο κνπ κεισδίεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ήηαλ λα εθδώζνπκε από θνηλνύ έλα βηβιίν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Μλήκεο Αλαδπόκελεο». Σν πξώην ηξαγνύδη κάιηζηα απ απηή ηελ ζπιινγή πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Σν θαξάβη ηεο Κεξύλεηαο» έιαβε κηα από ηηο πξώηεο ζέζεηο ζε Παγθόζκην Γηαγσληζκό ζηελ Ακεξηθή. Απηό ην ηξαγνύδη επίζεο, ην εξκελεύεη θαη ε ρνξσδία «Αγσληζηηθή Κύπξνο» ζην ςεθηαθό δίζθν πνπ έρεη θπθινθνξήζεη πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηα ηελ πίζηε θαη ηελ παηξίδα». Έρσ κεινπνηήζεη επίζεο παηδηθά πνηήκαηα ηνπ Κύπξνπ Υξπζάλζε ηα νπνία έρνπλ ηξαγνπδεζεί από ρνξσδίεο θαη έρνπλ εθδνζεί ζε πεξηνδηθό. Θεσξώ όκσο σο ηελ πην αμηόινγε εξγαζία κνπ, ηελ κεινπνίεζε πνηεκάησλ ηνπ αεηκλήζηνπ πξώελ Ηγνπκέλνπ ηεο Ιεξάο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ γέξνληα Γεξκαλνύ. Ο αείκλεζηνο γέξνληαο εθηόο από ηελ Αγηόηεηα βίνπ πνπ ηνλ δηέθξηλε, πξάγκα ην νπνίν είλαη ζπάλην ζήκεξα, δηαθξίλεην θαη γηα ην ηαιέλην ηνπ ζηελ πνίεζε. αλ απνηέιεζκα απηνύ είρε ην λα ελνξρεζηξώζνπκε θαη λα εθδώζνπκε έλα ςεθηαθό δίζθν κε ηίηιν «Πξνο Κύξηνλ». - Δίζαζηε κέινο ηεο Βπδαληηλήο ρνξσδίαο ηεο Ιεξάο Μνλήο Κύθθνπ. Ωο γλσζηό ε Μνλή απηή έρεη αλαπηύμεη πινύζηα δξαζηεξηόηεηα ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Μηιήζηε καο γηα απηήλ. - Χο κέινο ηεο Βπδαληηλήο ρνξσδίαο ηεο Ιεξάο Μνλήο Κύθθνπ θαη ππεύζπλνο γηα ηα ηζνθξαηήκαηα ηνπ αξηζηεξνύ ρνξνύ, έρνπκε δώζεη ζπλαπιίεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Αλαθέξνκαη ζηηο θπξηόηεξεο ρώξεο όπσο, Ιηαιία, Διβεηία, Οπγγαξία, Πνισλία, Ακεξηθή θ.α. Δπίζεο είρα ηελ γεληθή επηκέιεηα ηεο πξώηεο έθδνζεο ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ ηεο ρνξσδίαο ηεο Ιεξάο Μνλήο Κύθθνπ κε ηίηιν «Δληαύζηα κεινπξγήκαηα». Δίκαη επίζεο θαζεγεηήο ζηε ζρνιή Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ηεο Μνλήο. Πηζηεύσ όηη ε Ιεξά Μνλή Κύθθνπ, έρεη πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηδηαίηεξα ζηελ δηάζσζε θαη δηαηήξεζε ηεο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ηδξύνληαο ηελ ρνξσδία ηεο θαζώο θαη ηελ ζρνιή ζηελ νπνία δηδάζθεηαη επαγγεικαηηθά ε Βπδαληηλή Μνπζηθή. - Η Ψαιηηθή ηέρλε είλαη έλα δηαθνξεηηθό είδνο ηέρλεο. Μηιήζηε καο γη απηή; - Η Φαιηηθή ηέρλε είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο όξνο γηα λα νξίζνπκε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή. Αλαπηύρζεθε ζην Βπδάληην θαη κέρξη ζήκεξα δηαηεξείηαη κέζα ζηελ Οξζόδνμε εθθιεζία ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο. Απηό έρεη ζπκβεί εμ αηηίαο ηνπ όηη ε εθθιεζία δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ δηαηεξνύζε θαη κεηαιακπάδεπε από γεληά ζε γεληά ηελ ηέρλε απηή.

3 - Έρεηε ζπγγξάςεη θάπνηα έξγα ζην ρώξν ηεο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο; Έρσ ζπγγξάςεη θαη ζπλζέζεη δηάθνξα έξγα βπδαληηλήο κνπζηθήο όπσο: «Ο Μεγάινο παξαθιεηηθόο θαλόλαο» ζε αθνύζκαηα ηνπ Θξαζύβνπινπ ηαλίηζα, ην νπνίν έρνπκε εθδώζεη θαη έρεη κεγάιε θπθινθνξία ζηελ Κύπξν θαη Διιάδα. Δπίζεο βξίζθεηαη ππό έθδνζε ην «Γνμαζηάξην», «Μεγάιε Δβδνκάδα» θαζώο θη έλα ζεσξεηηθό γηα ηελ Φαιηηθή ηέρλε. Σν ηειεπηαίν βηβιίν δηαπξαγκαηεύεηαη θάπνηα θεθαιαηώδε ζέκαηα γηα ηελ ςαιηηθή ηέρλε ηα νπνία αθνξνύλ θπξίσο θηαζκέλνπο ςάιηεο. Δπίζεο έρνπκε εθδώζεη ηελ «Σππηθή Γηάηαμε» ησλ αθνινπζηώλ ηεο εθθιεζίαο καο. Απηό είλαη βνήζεκα γηα καζεηέο πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ κε ην ηππηθό ηεο εθθιεζίαο καο. - Πνηα ε ζρέζε ζαο κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή; - Δίκαη ιάηξεο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θαη αζρνιήζεθα επαγγεικαηηθά κ απηήλ. Γηεηέιεζα γηα ρξόληα Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ Ραδηνηειενπηηθνύ ηαζκνύ «Ο Λόγνο». απηήλ δηδάμακε παξαδνζηαθό βηνιί, ηξαγνύδη, θιαξίλν θ.α. θαη νξγαλώζακε ζεκηλάξηα γηα παξαδνζηαθά όξγαλα κε ην ζπγθξόηεκα ηνπ Αξηζηείδε Μόζρνπ. Δίρακε νξγαλώζεη επίζεο δηαιέμεηο ζηηο νπνίεο κίιεζαλ ν Ρνο Νηέτιη θαη άιινη. Κάλακε επίζεο νπηηθνγξαθήζεηο κε πξόγξακκα Παξαδνζηαθά Υξηζηνπγελληάηηθα Κάιαληα απ όιν ηνλ Διιεληθό ρώξν. - Πώο βιέπεηο ηελ κνπζηθή παξάδνζε ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξάδνζε ηεο Διιάδαο θαη γεληθά ησλ Βαιθαληθώλ ρσξώλ; - Η Κύπξνο έρεη πινύζηα κνπζηθή παξάδνζε ε νπνία ζπγγελεύεη πνιύ κε ηελ παξάδνζε ηεο Διιάδαο αιιά θαη ησλ Βαιθαληθώλ ρσξώλ. Πνιιά παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηεο Κύπξνπ βιέπνπκε όηη κνηάδνπλ πνιύ κε θείλα ηεο Διιάδαο θαη ησλ Βαιθαληθώλ ρσξώλ. Τπήξμαλ θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη δηέζσζαλ ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο Κύπξνπ. Έλαο κεγάινο κνπζηθόο ν νπνίνο θαηέγξαςε ηελ παξάδνζε απηή ηεο Κύπξνπ, ήηαλ θαη ν Θεόδνπινο Καιιίληθνο θαζώο θαη ν Κώζηαο Ισαλλίδεο. Σν παξαδνζηαθό Διιεληθό ηξαγνύδη έρεη πνιιά έληερλα πνηθίικαηα ή ιαξπγγηζκνύο. Γηα λα κπνξεί λα εθηειέζεη θάπνηνο έλα ηξαγνύδη παξαδνζηαθό πξέπεη λα γλσξίδεη ζε πνην ζεκείν απηό ηεο κεισδίαο πξέπεη λα θάλεη ηνλ ιαξπγγηζκό ή ην ηζάθηζκα ηεο θσλήο. - Γηεηέιεζεο επίζεο θαζεγεηήο κνπζηθήο ζηελ Μέζε εθπαίδεπζε θαζώο θαη ηνπ πηάλνπ. Πνηα εκπεηξία απνθόκηζεο από ηε δηδαζθαιία; Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθά ζην κάζεκα; - Γηεηέιεζα αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζε πνιιά ζρνιεία. Πάληα είρα σο θξηηήξην λα πξνζεγγίδσ μερσξηζηά ηνλ θάζε καζεηή. Πηζηεύσ όηη, ε πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ηνπ θάζε καζεηή θαη όρη ε γεληθή θαη αόξηζηε γλσξηκία κε ηνλ καζεηή θέξλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δίκαη ηεο άπνςεο όηη ζηα ζρνιεία πξέπεη νη καζεηέο λα καζαίλνπλ θαη έλα κνπζηθό όξγαλν γηα λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νξρεζηηθά ζύλνια. Χο θαζεγεηήο ηνπ πηάλνπ πξνζπαζνύζα λα δηδάζθσ ηα δηάθνξα θνκκάηηα κε όζν ην δπλαηόλ πην πνιιή ιεπηνκέξεηα. Πηζηεύσ όηη ε ιεπηνκέξεηα είλαη απηή πνπ θάλεη ηελ ηειεηόηεηα. Ήκνπλ θαη είκαη ελαληίνλ ηνπ λα παίδνπλ νη καζεηέο πηάλν αδέμηα θαη ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ νπζία ηνπ νξγάλνπ. Γη απηό θαη ήκνπλ πνιύ απαηηεηηθόο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα πνιινί καζεηέο κε κπνξώληαο λα

4 αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο λα πηέδνληαη αζθπθηηθά θαη λα δαθξύδνπλ. Όκσο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιύ ζεηηθά. ήκεξα, έρσ δεθάδεο καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ ηειεηώζεη ζε Παλεπηζηήκην Μνπζηθή θαη δηδάζθνπλ ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε ή ζε Χδεία. Δπίζεο, 5-6 απ απηνύο είλαη θαη Γηεπζπληέο Χδείσλ. Οη καζεηέο αγαπνύζαλ ην κάζεκα θαη εθηηκνύζαλ ηελ ζσζηή δηδαζθαιία. Θα ήζεια λα αλαθεξζώ θαη ζε έλα καζεηή κνπ ν νπνίνο παξά ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπ είλαη έλα κεγάιν ηαιέλην θαη πηζηεύσ όηη ζα εμειηρζεί ζ έλαλ δηαθεθξηκέλν πηαλίζηα. Πξόθεηηαη γηα ηνλ Βαζίιε Μηραήι ν νπνίνο ζηελ ειηθία ησλ 13 ρξνλώλ άξρηζε γηα πξώηε θνξά καδί κνπ πηάλν. Μέζα ζε 4 κήλεο πέξαζε ην Grade 8 θαη κεηά ζε άιινπο 5 κήλεο πήξε ην πηπρίν ηνπ. Σώξα, κε 2 ρξόληα ζπνπδέο εηνηκάδεηαη γηα ην δίπισκα. Έρεη πάξεη ηελ πην ςειή δηάθξηζε πνπ κπνξεί λα πάξεη καζεηήο ζηηο εμεηάζεηο. Γειαδή, High Hounors. - Δθηόο από Μνπζηθόο είζηε θαη Θενιόγνο. Πώο ζπλδπάδεηαη ε Μνπζηθή κε ηελ Θενινγία; - Σν πηπρίν ηνπ πηάλνπ ηνπ είρα πάξεη 18 ρξνλώλ θαη κεηά ζπνύδαζα Θενινγία ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Η Μνπζηθή θπξίσο είλαη απηή πνπ ζε βνεζά λα εθθξάζεηο ην ζπλαίζζεκα ζνπ. Η Θενινγία, σο επηζηεκνληθή γλώζε, είλαη απηή πνπ ζε βνεζά λα αλαπηύμεηο ηελ ινγηθή ζνπ. Η Μνπζηθή είλαη Θενινγία. Η γιώζζα ησλ αγγέισλ είλαη ε γιώζζα ηεο κνπζηθήο. Μ απηήλ κπνξείο λα κηιήζεηο θαη λα ζε θαηαιάβεη ν θάζε άλζξσπνο πάλσ ζηνλ πιαλήηε γε. Μέζσ ηεο Μνπζηθήο εμσηεξηθεύεηο ηνλ εζσηεξηθό ζνπ θόζκν. Αθόκε κέζσ ηεο Μνπζηθνζεξαπείαο ζεξαπεύνληαη θάπνηεο ςπρηθέο παζήζεηο ηνπ αλζξώπνπ. Δπνκέλσο κε απηό ηνλ ηξόπν θαη ε Μνπζηθή ζπκβάιεη ζην ζθνπό ηεο Θενινγίαο πνπ είλαη ε ηειείσζε ηνπ αλζξώπνπ. Βξίζθνκαη ζην ηέινο ησλ Μεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη Θενύ ζέινληνο, από ηνλ επηέκβξην αξρίδσ ηελ δηδαθηνξηθή κνπ εξγαζία. - Δθηόο από ηελ ηέρλε ηεο Μνπζηθήο έρεηε αζρνιεζεί θαη κε ηελ ηερληθή ηεο Αγηνγξαθίαο. Τη είλαη απηό πνπ ζαο έρεη πξνζειθύζεη θύξηε Βαζηιεηάδε, έηζη ώζηε λα αζρνιεζείηε κε ηελ Αγηνγξαθία. - Σελ Αγηνγξαθία παξαθνινύζεζα θνληά ζε κεγάινπο Αγηνγξάθνπο ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Άγην Όξνο ζε ειηθία 18 ρξνλώλ. Φηινηέρλεζα εθαηνληάδεο εηθόλεο ζηελ Κύπξν θαη εμσηεξηθό. Μία απ απηέο είλαη θαη ε Παλαγία ε νπνία έρεη δαθξύζεη ζην ρσξηό Μάκκαξη. Δπίζεο έρσ εθδώζεη έλα ηεύρνο ην νπνίν πεξηγξάθεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα πσο αγηνγξαθείηαη από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, κηα εηθόλα. Πηζηεύσ όηη γηα λα αζρνιεζείο κε ηελ ηέρλε ηεο εηθόλαο, πξέπεη λα είζαη ήξεκνο θαη λα κελ έρεηο άιιεο ζθνηνύξεο. Η Αγηνγξαθία ζέιεη ζπγθέληξσζε θαη ςπρηθή εξεκία. Οη παιηνί Αγηνγξάθνη, πξνηνύ αξρίδνπλ λα αγηνγξαθνύλ κηα εηθόλα, έθαλαλ πξνζεπρή θαη λήζηεπαλ. ήκεξα ππάξρνπλ πνιινί Αγηνγξάθνη, πνπ κε θάζε επθνιία θαη ρσξίο θακηά πξνεηνηκαζία, δσγξαθίδνπλ εηθόλεο κε κόλν θεξδνζθνπηθό ζθνπό θαη πνιιέο θνξέο θξαηώληαο ην ηζηγάξν ζην ρέξη

5 - Πόζν δύζθνιν είλαη λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ Αγηνγξαθία; - Γελ είλαη δύζθνιν λα κάζεη θάπνηνο λα δσγξαθίδεη εηθόλεο. ήκεξα κάιηζηα ππάξρνπλ πνιιέο ζρνιέο ζηηο νπνίεο θάπνηνο κπνξεί λα κάζεη Αγηνγξαθία. Οη παιηνί Αγηνγξάθνη βεβαίσο, δελ αληίγξαθαλ ηα πξόηππα αιιά ηα γλώξηδαλ απ έμσ. ήκεξα, γηα επθνιία καο, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ κεραλή πξνβνιήο κε ηελ νπνία πξνβάιινπκε ην πξόηππό καο θαη αθνινύζσο δσγξαθίδνπκε ηελ εηθόλα. Δάλ θάπνηνο έρεη ππνκνλή, ζηαζεξό ρέξη θαη αληηιακβάλεηαη ζσζηά ηηο δηάθνξεο αλαινγίεο ηόηε κπνξεί εύθνια λα κάζεη Αγηνγξαθία. Δάλ κάιηζηα έρεη θαη ηαιέλην ζηε δσγξαθηθή ηόηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξηζηνπξγήκαηα.. - Πηζηεύεηε όηη ην ηαιέλην είλαη πάληα απαξαίηεην γηα λα πεηύρεη ν άλζξσπνο ην ζθνπό ηνπ; - Έρσ ηελ πεπνίζεζε όηη ν άλζξσπνο δελ γελληέηαη κε ζπγθεθξηκέλα ηαιέληα αιιά κε θάπνηεο άκνξθεο ξνπέο ή θιίζεηο. Γειαδή, έλαο άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη κε επθνιία ηηο αλαινγίεο ησλ ζρεκάησλ. Κάπνηνο άιινο αληηιακβάλεηαη ηνπο ήρνπο ηεο Μνπζηθήο, ηηο απνζηάζεηο θαη δηάξθεηαο ησλ θζόγγσλ. Όηαλ ν άλζξσπνο γελλεζεί ηόηε ην πεξηβάιινλ επηδξά πάλσ ηνπ θαζνξηζηηθά θαη έηζη ηξνρηνδξνκείηαη ζην λα αθνινπζήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηέρλε. Πηζηεύσ όηη ν άλζξσπνο «Δίηε είλαη είηε γίλεηαη». Γειαδή, έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα γελλεζεί έρνληαο θάπνηα θιίζε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηέρλε, κνπζηθή, δσγξαθηθή θ.η.ι. Δάλ όκσο, ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε θιίζε, βξεζεί όκσο ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη κε ηε «ζσζηή παηδεία», ηόηε κπνξεί λα θηάζεη ζ έλα αμηόινγν απνηέιεζκα. Σν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη ζπλήζσο ν άλζξσπνο δπζηπρώο δελ βξίζθεηαη ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη δελ έρεη ηε ζσζηή παηδεία κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο νύησο ώζηε λα θηάζεη ζην απνηέιεζκα πνπ ζέιεη. Δάλ όκσο ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηε ινγηθή ηνπ θαη ηαμηλνκήζεη θαη ηεξαξρήζεη κέζα ηνπ ζσζηά ηα δηάθνξα δεδνκέλα, ηόηε κπνξεί κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο λα θαηαιήμεη ζ έλα ζσζηό απνηέιεζκα. - Γηεπζύλεηε γηα αξθεηά ρξόληα ηελ ρνξσδία Σπλδέζκσλ Αγσληζηώλ ΔΟΚΑ Τη έρεηε απνθνκίζεη όια απηά ηα ρξόληα από ηελ δηθή ζαο ζπκβνιή ζηε δηάζσζε ηνπ παηξησηηθνύ ηξαγνπδηνύ; - Σε ρνξσδία απηή δηεπζύλσ από ην Απνηειείηαη από δύν θσλέο γηα λα δηαηεξήζεη έηζη ην παξαδνζηαθό ηεο ύθνο. Έρνπκε δώζεη πνιιέο ζπλαπιίεο ζε όιε ηελ Κύπξν κε ζθνπό ηελ δηαηήξεζε θαη δηάζσζεο ηνπ αγσληζηηθνύ ηξαγνπδηνύ ηεο ΔΟΚΑ. Δπίζεο έρνπκε ηξαγνπδήζεη ζε δηάθνξα ηειενπηηθά θαλάιηα. εκαληηθή είλαη θαη ε πξνζθνξά ηνπ αεηκλήζηνπ γέξνληά καο Π. Παπαζηαύξνπ Παπαγαζαγγέινπ, ν νπνίνο κε ην ηξαγνύδη εκςύρσλε ηνπο αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ. Σα πην πνιιά από ηα ηξαγνύδηα πνπ εθηειεί ε ρνξσδία καο, αλήθνπλ ζηνλ αείκλεζην Παπαζηαύξν. Απηό πνπ έρσ απνθνκίζεη όια απηά ηα ρξόληα, είλαη όηη, ν θόζκνο αγαπάεη θαη ζπκάηαη πνιύ έληνλα ηα ηξαγνύδηα ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ. Απηά ηα ηξαγνύδηα ηνπ θέξλνπλ ζηελ κλήκε παιηέο δνμαζκέλεο επνρέο πνπ έρνπλ πεξάζεη θαη δελ μαλάξρνληαη. Ο άλζξσπνο έρεη αιιάμεη θαη δελ έρεη πιένλ ηελ αγσληζηηθόηεηα

6 πνπ είρε ηόηε. Πηζηεύσ όηη, ην ηξαγνύδη είλαη έλα κέζν πνπ ηνπ μππλά κέζα ηνπ θάπνηεο αμίεο θαη ηδαληθά γηα ηα νπνία πνιέκεζε θαη ζπζηάζηεθε. - Δίζαζηε αληηπξόζσπνο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Guildhall School of Music & Drama γηα ηελ Κύπξν θαη Διιάδα. Πώο έρνπλ ζπκβάιεη νη εμεηάζεηο απηέο, ζηελ Μνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν; - Οη εμεηάζεηο απηέο παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αμηνινγείηαη ζσζηά ν καζεηήο θαη λα παίξλεη ηνλ ζσζηό βαζκό κα ηηο ζσζηέο παξαηεξήζεηο. Οη εμεηάζεηο νξγάλσλ δηεμάγνληαη 2 θνξέο ηνλ ρξόλν (Ιαλνπάξην θαη Ινύλην), ελώ ε ζεσξία ηεο Μνπζηθήο πξαγκαηνπνηείηαη 3 θνξέο ηνλ ρξόλν. Οη εμεηάζεηο ζεάηξνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Μάην. Κύξηνο ζθνπόο απηώλ ησλ εμεηάζεσλ είλαη, λα δώζεη κηα αληηθεηκεληθή εηθόλα γηα ηνλ καζεηή. νπ παξέρεη επίζεο ηα αλώηεξα δηπιώκαηα πνπ κπνξεί λα πάξεη θάπνηνο από ηελ Αγγιία. - Γηαπηζηώλσ όηη έρεηε αζρνιεζεί κε πνιιά ζέκαηα ζηε δσή ζαο. Γηα πνην απ όια ληώζεηε πεξήθαλνο θαη πνπ λνκίδεηε όηη πζηεξείηε; - Νηώζσ πεξήθαλνο γηα ην όηη είκαη Έιιελαο Οξζόδνμνο θαη γηα ην όηη έρσ γλσξίζεη ζε βάζνο ηελ Οξζόδνμε Θενινγία. Θεσξώ πνιύ ζεκαληηθό ηελ καθξνρξόληα δηαηξηβή κνπ κε ηελ Μνπζηθή ζε όινπο ηνπο ηνκείο, είηε πξόθεηηαη γηα ην πηάλν, ην βηνιί, ή αλώηεξα ζεσξεηηθά θαη ζύλζεζε. Πηζηεύσ όηη δελ έρσ αζρνιεζεί όζν ζα ήζεια κε ην ζνιηζηηθό κέξνο ηνπ πηάλνπ, ίζσο δηόηη ζηελ Κύπξν, δελ ζνπ δίλνληαη νη επθαηξίεο γηα λα αλειηρζείο ζην πηάλν όζν ζην εμσηεξηθό. - Πώο βιέπεηε ηελ έληαμε ηεο Κύπξνπ ζηελ Δλσκέλε Δπξώπε; - Θεσξώ κεγάιε επινγία από ηνλ Θεό πνπ γελλήζεθα ζηελ Κύπξν Έιιελαο θαη Οξζόδνμνο. Πνιινί άλζξσπνη δελ έρνπλ ηελ επινγία λα γλσξίζνπλ απηά πνπ εκείο γλσξίδνπκε κέζα ζηελ παξάδνζή καο. Δκείο σο Οξζόδνμνη Έιιελεο έρνπκε ηηκεζεί από ηνλ Θεό κε απηό ην πξνλόκην αιιά θαη ππνρξέσζε. Μπαίλνληαο ε Κύπξνο ζηελ Δπξώπε πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο θαη λα δείμεη ζηνπο άιινπο ιανύο ηνλ πξαγκαηηθό πινύην πνπ έρεη κέζα ζηε παξάδνζή ηεο. Μέζα από ηελ επίζθεςή κνπ ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, δηαπίζησζα όηη νη Δπξσπαίνη δηςνύλ γηα λα κάζνπλ από εκάο ηνπο Έιιελεο, ηη ζεκαίλεη Διιάδα θαη ηη Οξζνδνμία ηηο ζπλαπιίεο πνπ έρνπκε δώζεη κε ηελ ρνξσδία Κύθθνπ, νη αίζνπζεο ζπλαπιηώλ ή νη εθθιεζίεο ήηαλ θαηάκεζηεο από θόζκν πνπ δηςνύζε λ αθνύζεη Οξζόδνμε Βπδαληηλή Φαικσδία. Γπζηπρώο νη άλζξσπνη ζήκεξα απεκπνινύλ θαζεηί ηεξό, πνπ καο έρεη δηαζώζεη ε παξάδνζε. - Κύξηε Βαζηιεηάδε, αλ αλαγθαδόζνπλ λα επηιέμεηο κεηαμύ Μνπζηθνύ θαη Θενιόγνπ πνηα ηδηόηεηα ζα θξαηνύζαηε γηα ηνλ εαπηό ζνπ; - Δάλ ήκνπλ αλαγθαζκέλνο λα επηιέμσ κεηαμύ ησλ δύν, ηόηε ζα δηάιεγα ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξαγκαηηθνύ Θενιόγνπ. Οη Παηέξεο ηεο εθθιεζίεο ιέλε όηη εάλ είζαη Θενιόγνο ηόηε ζα πξνζεύρεζαη αιεζηλά θαη αλ πξνζεύρεζαη αιεζηλά ηόηε είζαη Θενιόγνο. Όκσο, θάζε επηζηήκε θαη ηέρλε ζηελ θνξπθή ηεο είλαη Θενινγία θαη ε Μνπζηθή είλαη Θενινγία.

7 - Πνηα ε γλώκε ζνπ γηα ηελ Διιελνηνπξθηθή θηιία; - Πξέπεη λα είκαζηε πξνζερηηθνί. Κάζε άλζξσπνο είηε Έιιελαο είηε Σνύξθνο, είλαη έλα πιάζκα ηνπ Θενύ. Ο νξζόδνμνο ρξηζηηαλόο πξέπεη λα βιέπεη ηνλ θάζε άλζξσπν κε ην ίδην βιέκκα ζαλ εηθόλα ηνπ Θενύ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζσζηό θιίκα πάλσ ζε ζσζηέο βάζεο γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη κηα ζσζηή θηιία. Δάλ ππάξρεη ζην κέζν ηδηνηειείο ζθνπνί ή πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ηόηε εθεί είλαη πνπ αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνύληαη ηα πξνβιήκαηα. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα δηαιέγεη ηε κέζε θαη βαζηιηθή νδό ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε θάζε άλζξσπν. Γελ πξέπεη λα θιίλεη νύηε αξηζηεξά νύηε δεμηά. Ούηε ππεξβνιηθή θηιία νύηε απνκάθξπλζε θαη επξσπατθή ππνθξηζία. - Τη γλώκε έρεηε γηα ηελ Κππξηαθή εθθιεζία ζήκεξα; - Πηζηεύσ όηη δηέξρεηαη κεγάιε θξίζε. Απηή είλαη απνηέιεζκα ηνπ όηη ζην παξειζόλ δελ ηεξήζεθαλ νη θαλόλεο ηεο εθθιεζίαο. Γηα λα βξεζεί ιύζε ζην ζνβαξό πξόβιεκα πνπ πεξλάεη ε εθθιεζία ζήκεξα, πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηηο ξίδεο καο θαη ζηηο παξαδόζεηο καο. Γπζηπρώο πνιινί ηεξάξρεο ζθέθηνληαη ζπκθεξνληνινγηθά θαη κε ηδηνηέιεηα, μερλώληαο ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν είλαη ηαγκέλνη. Πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε είλαη όηη, θάησ από ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, κόλν ε αλέιημε ηνπ Δπηζθόπνπ Κύθθνπ Νηθνθόξνπ ζηνλ Αξρηεξρηεπηζθνπηθό ζξόλν ζα κπνξνύζε λα ιύζεη αλζξώπηλα ζθεπηόκελνη, ηα δύζθνια πξνβιήκαηα πνπ δηέξρεηαη ε εθθιεζία ηεο Κύπξνπ θαη ηα νπνία έρνπλ αληίθηππν ζηελ γεληθή δσή ηνπ θάζε πηζηνύ. Η εθθιεζία ηεο Κύπξνπ είλαη αθέθαιε θαη κόλν άλζξσπνη ηδηνηειείο κπνξνύλ λα βξνπλ αθνξκέο γηα λα κελ γίλνπλ εθινγέο. Αο κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηνπο θαλόλεο ηεο εθθιεζίαο θη αο αθνινπζήζνπκε επηηέινπο ην παξάδεηγκα ηνπ αεηκλήζηνπ γέξνληα Π. Δπηθαλίνπ Θενδνξόπνπινπ.

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Αθνύγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ζύληνκεο εηζήγεζήο κνπ, όινη ζα αλαξσηηνύληαη: ππάξρεη θαζόινπ θαη πνηά είλαη ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν όξσλ; Η επθνιόηεξε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα