- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;"

Transcript

1 ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, ε κνπζηθή αζθεί κηα καγεία πάλσ ζε απηόλ πνπ ηελ αθνύεη. Γηα έλαλ βεβαίσο θαζεγεηή κνπζηθήο θαηαληά ηειηθά κηα θαζεκεξηλόηεηα αθνύ ε ελαζρόιεζή ηνπ κε ηελ κνπζηθή παίξλεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ηεο κέξαο θη έηζη θαηαληά κηα ξνπηίλα. Γηα έλαλ ζπλζέηε όκσο ε κνπζηθή είλαη δήηεκα δσήο. Ο ζπλζέηεο έρεη ρξόλν πνπ κπνξεί λα ζπλζέηεη, νπόηαλ έρεη έκπλεπζε θαη έρεη ρξόλν πνπ αδπλαηεί λα ζπλζέηεη ιόγσ ειιείςεσο εκπλεύζεσο ή θνξεζκνύ. - Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; - Δίλαη γεγνλόο όηη ζρεδόλ έλα κέινο θάζε νηθνγέλεηαο αζρνιείηαη κε ηελ κνπζηθή ζηελ Κύπξν θαη θπξίσο κε ην πηάλν. Οη Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Κύπξνπ, βνεζνύλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό νύησο ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλαπιίεο κε ζνιίζηεο απ όιν ηνλ θόζκν. Πξέπεη όκσο ζηγά ζηγά λα αξρίζεη λα αληηιακβάλεηαη θαη ην επξύ θνηλό ηελ ζεκαζία θαη αμία ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο θαη λα παξαθνινπζεί ζπλαπιίεο ή εθδειώζεηο θιαζηθήο κνπζηθήο ή αθόκε θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα ζπγθξνηήκαηα σο κέινο δηαθόξσλ νξρεζηξηθώλ ζπλόισλ. - Δζείο σο ζπλζέηεο θαη εξκελεπηήο πηαλίζηαο, πώο έρεηε ζπκβάιεη ζηελ άλνδν ηνπ κνπζηθνύ επηπέδνπ θαη θξηηεξίνπ ζηελ Κύπξν; - Καηαξρήλ, έρσ παξαθνινπζήζεη αλώηεξα καζήκαηα πηάλνπ ζην Λνλδίλν κε Παγθνζκίνπ θήκεο πηαλίζηεο. Όιε απηή ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζα θαζώο θαη ηα πξνζσπηθά βηώκαηα από ηελ θαζεκεξηλή κειέηε, ηα έρσ θαηαγξάςεη ζε έλα βηβιίν κνπ πνπ νλνκάδεηαη «Δθ δεμηώλ θαη εμ αξηζηεξώλ ην πηάλν». απηό πεξηγξάθεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ην ηη πξέπεη λα πξνζέμεη έλαο καζεηήο ηνπ πηάλνπ θαη πνηνπο θηλδύλνπο πξέπεη λα απνθύγεη νύησο ώζηε λα θηάζεη ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα, δειαδή λα γίλεη έλαο ώξηκνο πηαλίζηαο από όιεο ηηο απόςεηο. Σν βηβιίν έρεη κεηαθξαζηεί θαη είλαη έηνηκν λα εθδνζεί θαη ζηα Αγγιηθά. Δπίζεο έρσ ζπγγξάςεη θαη εθδώζεη ζεσξία ηεο Μνπζηθήο θαη έρσ ζπλζέζεη πνιιά έξγα γηα πηάλν θαη βηνιί θαη ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή βξίζθνληαη ππό έθδνζε. Πξηλ αξθεηά ρξόληα επίζεο, κηα νκάδα θαζεγεηώλ θαη κηα πξνρσξεκέλε καζήηξηα πήγακε ζην Holstebro ηεο Γαλίαο όπνπ πξαγκαηνπνηήζακε κία ζπλαπιία. απηήλ, εθηόο από ηα έξγα θιαζηθήο κνπζηθήο εθηειέζακε θαη δηθέο κνπ ζπλζέζεηο. Σν θξαηηθό Χδείν ηνπ Holstebro επίζεο, δηνξγάλσζε θαη αλώηεξα καζήκαηα πηάλνπ ζηα νπνία δίδαμα ηνπο καζεηέο ηνπ Χδείνπ. Αο ζεκεηώζνπκε όηη ην Χδείν απηό είλαη από ηα κεγαιύηεξα ηεο Γαλίαο κε πεξίπνπ 1800 καζεηέο. Χο Γηεπζπληήο ηνπ Λπξηθνύ Κνιεγίνπ Κύπξνπ είρακε νξγαλώζεη δεθάδεο ζπλαπιίεο κε ζνιίζηεο απ όιν ηνλ θόζκν θαζώο θαη αλώηεξα καζήκαηα πηάλνπ.

2 - Ωο ζπλζέηεο έρεηε ζπλεξγαζηεί κε αμηόινγνπο Κππξίνπο πνηεηέο - Πξάγκαηη είρα κηα εμαίξεηε ζπλεξγαζία κε ηελ πνηήηξηα Ρνύια Ισαλλίδνπ ηαύξνπ, θαζώο θαη κε ηνλ πνηεηή Κύπξν Υξπζάλζε. Αλαθνξηθά κε ηελ πξώηε ζπλεξγαζία κεινπνίεζα κεξηθά από ηα πνηήκαηα ηεο Ρνύιαο Ισαλλίδνπ ηαύξνπ θαη εθείλε ηαπηόρξνλα έγξαςε ζηνίρνπο ζε δηθέο κνπ κεισδίεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ήηαλ λα εθδώζνπκε από θνηλνύ έλα βηβιίν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Μλήκεο Αλαδπόκελεο». Σν πξώην ηξαγνύδη κάιηζηα απ απηή ηελ ζπιινγή πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Σν θαξάβη ηεο Κεξύλεηαο» έιαβε κηα από ηηο πξώηεο ζέζεηο ζε Παγθόζκην Γηαγσληζκό ζηελ Ακεξηθή. Απηό ην ηξαγνύδη επίζεο, ην εξκελεύεη θαη ε ρνξσδία «Αγσληζηηθή Κύπξνο» ζην ςεθηαθό δίζθν πνπ έρεη θπθινθνξήζεη πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηα ηελ πίζηε θαη ηελ παηξίδα». Έρσ κεινπνηήζεη επίζεο παηδηθά πνηήκαηα ηνπ Κύπξνπ Υξπζάλζε ηα νπνία έρνπλ ηξαγνπδεζεί από ρνξσδίεο θαη έρνπλ εθδνζεί ζε πεξηνδηθό. Θεσξώ όκσο σο ηελ πην αμηόινγε εξγαζία κνπ, ηελ κεινπνίεζε πνηεκάησλ ηνπ αεηκλήζηνπ πξώελ Ηγνπκέλνπ ηεο Ιεξάο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ γέξνληα Γεξκαλνύ. Ο αείκλεζηνο γέξνληαο εθηόο από ηελ Αγηόηεηα βίνπ πνπ ηνλ δηέθξηλε, πξάγκα ην νπνίν είλαη ζπάλην ζήκεξα, δηαθξίλεην θαη γηα ην ηαιέλην ηνπ ζηελ πνίεζε. αλ απνηέιεζκα απηνύ είρε ην λα ελνξρεζηξώζνπκε θαη λα εθδώζνπκε έλα ςεθηαθό δίζθν κε ηίηιν «Πξνο Κύξηνλ». - Δίζαζηε κέινο ηεο Βπδαληηλήο ρνξσδίαο ηεο Ιεξάο Μνλήο Κύθθνπ. Ωο γλσζηό ε Μνλή απηή έρεη αλαπηύμεη πινύζηα δξαζηεξηόηεηα ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Μηιήζηε καο γηα απηήλ. - Χο κέινο ηεο Βπδαληηλήο ρνξσδίαο ηεο Ιεξάο Μνλήο Κύθθνπ θαη ππεύζπλνο γηα ηα ηζνθξαηήκαηα ηνπ αξηζηεξνύ ρνξνύ, έρνπκε δώζεη ζπλαπιίεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Αλαθέξνκαη ζηηο θπξηόηεξεο ρώξεο όπσο, Ιηαιία, Διβεηία, Οπγγαξία, Πνισλία, Ακεξηθή θ.α. Δπίζεο είρα ηελ γεληθή επηκέιεηα ηεο πξώηεο έθδνζεο ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ ηεο ρνξσδίαο ηεο Ιεξάο Μνλήο Κύθθνπ κε ηίηιν «Δληαύζηα κεινπξγήκαηα». Δίκαη επίζεο θαζεγεηήο ζηε ζρνιή Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ηεο Μνλήο. Πηζηεύσ όηη ε Ιεξά Μνλή Κύθθνπ, έρεη πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηδηαίηεξα ζηελ δηάζσζε θαη δηαηήξεζε ηεο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ηδξύνληαο ηελ ρνξσδία ηεο θαζώο θαη ηελ ζρνιή ζηελ νπνία δηδάζθεηαη επαγγεικαηηθά ε Βπδαληηλή Μνπζηθή. - Η Ψαιηηθή ηέρλε είλαη έλα δηαθνξεηηθό είδνο ηέρλεο. Μηιήζηε καο γη απηή; - Η Φαιηηθή ηέρλε είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο όξνο γηα λα νξίζνπκε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή. Αλαπηύρζεθε ζην Βπδάληην θαη κέρξη ζήκεξα δηαηεξείηαη κέζα ζηελ Οξζόδνμε εθθιεζία ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο. Απηό έρεη ζπκβεί εμ αηηίαο ηνπ όηη ε εθθιεζία δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ δηαηεξνύζε θαη κεηαιακπάδεπε από γεληά ζε γεληά ηελ ηέρλε απηή.

3 - Έρεηε ζπγγξάςεη θάπνηα έξγα ζην ρώξν ηεο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο; Έρσ ζπγγξάςεη θαη ζπλζέζεη δηάθνξα έξγα βπδαληηλήο κνπζηθήο όπσο: «Ο Μεγάινο παξαθιεηηθόο θαλόλαο» ζε αθνύζκαηα ηνπ Θξαζύβνπινπ ηαλίηζα, ην νπνίν έρνπκε εθδώζεη θαη έρεη κεγάιε θπθινθνξία ζηελ Κύπξν θαη Διιάδα. Δπίζεο βξίζθεηαη ππό έθδνζε ην «Γνμαζηάξην», «Μεγάιε Δβδνκάδα» θαζώο θη έλα ζεσξεηηθό γηα ηελ Φαιηηθή ηέρλε. Σν ηειεπηαίν βηβιίν δηαπξαγκαηεύεηαη θάπνηα θεθαιαηώδε ζέκαηα γηα ηελ ςαιηηθή ηέρλε ηα νπνία αθνξνύλ θπξίσο θηαζκέλνπο ςάιηεο. Δπίζεο έρνπκε εθδώζεη ηελ «Σππηθή Γηάηαμε» ησλ αθνινπζηώλ ηεο εθθιεζίαο καο. Απηό είλαη βνήζεκα γηα καζεηέο πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ κε ην ηππηθό ηεο εθθιεζίαο καο. - Πνηα ε ζρέζε ζαο κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή; - Δίκαη ιάηξεο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θαη αζρνιήζεθα επαγγεικαηηθά κ απηήλ. Γηεηέιεζα γηα ρξόληα Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ Ραδηνηειενπηηθνύ ηαζκνύ «Ο Λόγνο». απηήλ δηδάμακε παξαδνζηαθό βηνιί, ηξαγνύδη, θιαξίλν θ.α. θαη νξγαλώζακε ζεκηλάξηα γηα παξαδνζηαθά όξγαλα κε ην ζπγθξόηεκα ηνπ Αξηζηείδε Μόζρνπ. Δίρακε νξγαλώζεη επίζεο δηαιέμεηο ζηηο νπνίεο κίιεζαλ ν Ρνο Νηέτιη θαη άιινη. Κάλακε επίζεο νπηηθνγξαθήζεηο κε πξόγξακκα Παξαδνζηαθά Υξηζηνπγελληάηηθα Κάιαληα απ όιν ηνλ Διιεληθό ρώξν. - Πώο βιέπεηο ηελ κνπζηθή παξάδνζε ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξάδνζε ηεο Διιάδαο θαη γεληθά ησλ Βαιθαληθώλ ρσξώλ; - Η Κύπξνο έρεη πινύζηα κνπζηθή παξάδνζε ε νπνία ζπγγελεύεη πνιύ κε ηελ παξάδνζε ηεο Διιάδαο αιιά θαη ησλ Βαιθαληθώλ ρσξώλ. Πνιιά παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηεο Κύπξνπ βιέπνπκε όηη κνηάδνπλ πνιύ κε θείλα ηεο Διιάδαο θαη ησλ Βαιθαληθώλ ρσξώλ. Τπήξμαλ θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη δηέζσζαλ ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο Κύπξνπ. Έλαο κεγάινο κνπζηθόο ν νπνίνο θαηέγξαςε ηελ παξάδνζε απηή ηεο Κύπξνπ, ήηαλ θαη ν Θεόδνπινο Καιιίληθνο θαζώο θαη ν Κώζηαο Ισαλλίδεο. Σν παξαδνζηαθό Διιεληθό ηξαγνύδη έρεη πνιιά έληερλα πνηθίικαηα ή ιαξπγγηζκνύο. Γηα λα κπνξεί λα εθηειέζεη θάπνηνο έλα ηξαγνύδη παξαδνζηαθό πξέπεη λα γλσξίδεη ζε πνην ζεκείν απηό ηεο κεισδίαο πξέπεη λα θάλεη ηνλ ιαξπγγηζκό ή ην ηζάθηζκα ηεο θσλήο. - Γηεηέιεζεο επίζεο θαζεγεηήο κνπζηθήο ζηελ Μέζε εθπαίδεπζε θαζώο θαη ηνπ πηάλνπ. Πνηα εκπεηξία απνθόκηζεο από ηε δηδαζθαιία; Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθά ζην κάζεκα; - Γηεηέιεζα αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζε πνιιά ζρνιεία. Πάληα είρα σο θξηηήξην λα πξνζεγγίδσ μερσξηζηά ηνλ θάζε καζεηή. Πηζηεύσ όηη, ε πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ηνπ θάζε καζεηή θαη όρη ε γεληθή θαη αόξηζηε γλσξηκία κε ηνλ καζεηή θέξλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δίκαη ηεο άπνςεο όηη ζηα ζρνιεία πξέπεη νη καζεηέο λα καζαίλνπλ θαη έλα κνπζηθό όξγαλν γηα λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νξρεζηηθά ζύλνια. Χο θαζεγεηήο ηνπ πηάλνπ πξνζπαζνύζα λα δηδάζθσ ηα δηάθνξα θνκκάηηα κε όζν ην δπλαηόλ πην πνιιή ιεπηνκέξεηα. Πηζηεύσ όηη ε ιεπηνκέξεηα είλαη απηή πνπ θάλεη ηελ ηειεηόηεηα. Ήκνπλ θαη είκαη ελαληίνλ ηνπ λα παίδνπλ νη καζεηέο πηάλν αδέμηα θαη ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ νπζία ηνπ νξγάλνπ. Γη απηό θαη ήκνπλ πνιύ απαηηεηηθόο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα πνιινί καζεηέο κε κπνξώληαο λα

4 αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο λα πηέδνληαη αζθπθηηθά θαη λα δαθξύδνπλ. Όκσο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιύ ζεηηθά. ήκεξα, έρσ δεθάδεο καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ ηειεηώζεη ζε Παλεπηζηήκην Μνπζηθή θαη δηδάζθνπλ ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε ή ζε Χδεία. Δπίζεο, 5-6 απ απηνύο είλαη θαη Γηεπζπληέο Χδείσλ. Οη καζεηέο αγαπνύζαλ ην κάζεκα θαη εθηηκνύζαλ ηελ ζσζηή δηδαζθαιία. Θα ήζεια λα αλαθεξζώ θαη ζε έλα καζεηή κνπ ν νπνίνο παξά ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπ είλαη έλα κεγάιν ηαιέλην θαη πηζηεύσ όηη ζα εμειηρζεί ζ έλαλ δηαθεθξηκέλν πηαλίζηα. Πξόθεηηαη γηα ηνλ Βαζίιε Μηραήι ν νπνίνο ζηελ ειηθία ησλ 13 ρξνλώλ άξρηζε γηα πξώηε θνξά καδί κνπ πηάλν. Μέζα ζε 4 κήλεο πέξαζε ην Grade 8 θαη κεηά ζε άιινπο 5 κήλεο πήξε ην πηπρίν ηνπ. Σώξα, κε 2 ρξόληα ζπνπδέο εηνηκάδεηαη γηα ην δίπισκα. Έρεη πάξεη ηελ πην ςειή δηάθξηζε πνπ κπνξεί λα πάξεη καζεηήο ζηηο εμεηάζεηο. Γειαδή, High Hounors. - Δθηόο από Μνπζηθόο είζηε θαη Θενιόγνο. Πώο ζπλδπάδεηαη ε Μνπζηθή κε ηελ Θενινγία; - Σν πηπρίν ηνπ πηάλνπ ηνπ είρα πάξεη 18 ρξνλώλ θαη κεηά ζπνύδαζα Θενινγία ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Η Μνπζηθή θπξίσο είλαη απηή πνπ ζε βνεζά λα εθθξάζεηο ην ζπλαίζζεκα ζνπ. Η Θενινγία, σο επηζηεκνληθή γλώζε, είλαη απηή πνπ ζε βνεζά λα αλαπηύμεηο ηελ ινγηθή ζνπ. Η Μνπζηθή είλαη Θενινγία. Η γιώζζα ησλ αγγέισλ είλαη ε γιώζζα ηεο κνπζηθήο. Μ απηήλ κπνξείο λα κηιήζεηο θαη λα ζε θαηαιάβεη ν θάζε άλζξσπνο πάλσ ζηνλ πιαλήηε γε. Μέζσ ηεο Μνπζηθήο εμσηεξηθεύεηο ηνλ εζσηεξηθό ζνπ θόζκν. Αθόκε κέζσ ηεο Μνπζηθνζεξαπείαο ζεξαπεύνληαη θάπνηεο ςπρηθέο παζήζεηο ηνπ αλζξώπνπ. Δπνκέλσο κε απηό ηνλ ηξόπν θαη ε Μνπζηθή ζπκβάιεη ζην ζθνπό ηεο Θενινγίαο πνπ είλαη ε ηειείσζε ηνπ αλζξώπνπ. Βξίζθνκαη ζην ηέινο ησλ Μεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη Θενύ ζέινληνο, από ηνλ επηέκβξην αξρίδσ ηελ δηδαθηνξηθή κνπ εξγαζία. - Δθηόο από ηελ ηέρλε ηεο Μνπζηθήο έρεηε αζρνιεζεί θαη κε ηελ ηερληθή ηεο Αγηνγξαθίαο. Τη είλαη απηό πνπ ζαο έρεη πξνζειθύζεη θύξηε Βαζηιεηάδε, έηζη ώζηε λα αζρνιεζείηε κε ηελ Αγηνγξαθία. - Σελ Αγηνγξαθία παξαθνινύζεζα θνληά ζε κεγάινπο Αγηνγξάθνπο ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Άγην Όξνο ζε ειηθία 18 ρξνλώλ. Φηινηέρλεζα εθαηνληάδεο εηθόλεο ζηελ Κύπξν θαη εμσηεξηθό. Μία απ απηέο είλαη θαη ε Παλαγία ε νπνία έρεη δαθξύζεη ζην ρσξηό Μάκκαξη. Δπίζεο έρσ εθδώζεη έλα ηεύρνο ην νπνίν πεξηγξάθεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα πσο αγηνγξαθείηαη από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, κηα εηθόλα. Πηζηεύσ όηη γηα λα αζρνιεζείο κε ηελ ηέρλε ηεο εηθόλαο, πξέπεη λα είζαη ήξεκνο θαη λα κελ έρεηο άιιεο ζθνηνύξεο. Η Αγηνγξαθία ζέιεη ζπγθέληξσζε θαη ςπρηθή εξεκία. Οη παιηνί Αγηνγξάθνη, πξνηνύ αξρίδνπλ λα αγηνγξαθνύλ κηα εηθόλα, έθαλαλ πξνζεπρή θαη λήζηεπαλ. ήκεξα ππάξρνπλ πνιινί Αγηνγξάθνη, πνπ κε θάζε επθνιία θαη ρσξίο θακηά πξνεηνηκαζία, δσγξαθίδνπλ εηθόλεο κε κόλν θεξδνζθνπηθό ζθνπό θαη πνιιέο θνξέο θξαηώληαο ην ηζηγάξν ζην ρέξη

5 - Πόζν δύζθνιν είλαη λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ Αγηνγξαθία; - Γελ είλαη δύζθνιν λα κάζεη θάπνηνο λα δσγξαθίδεη εηθόλεο. ήκεξα κάιηζηα ππάξρνπλ πνιιέο ζρνιέο ζηηο νπνίεο θάπνηνο κπνξεί λα κάζεη Αγηνγξαθία. Οη παιηνί Αγηνγξάθνη βεβαίσο, δελ αληίγξαθαλ ηα πξόηππα αιιά ηα γλώξηδαλ απ έμσ. ήκεξα, γηα επθνιία καο, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ κεραλή πξνβνιήο κε ηελ νπνία πξνβάιινπκε ην πξόηππό καο θαη αθνινύζσο δσγξαθίδνπκε ηελ εηθόλα. Δάλ θάπνηνο έρεη ππνκνλή, ζηαζεξό ρέξη θαη αληηιακβάλεηαη ζσζηά ηηο δηάθνξεο αλαινγίεο ηόηε κπνξεί εύθνια λα κάζεη Αγηνγξαθία. Δάλ κάιηζηα έρεη θαη ηαιέλην ζηε δσγξαθηθή ηόηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξηζηνπξγήκαηα.. - Πηζηεύεηε όηη ην ηαιέλην είλαη πάληα απαξαίηεην γηα λα πεηύρεη ν άλζξσπνο ην ζθνπό ηνπ; - Έρσ ηελ πεπνίζεζε όηη ν άλζξσπνο δελ γελληέηαη κε ζπγθεθξηκέλα ηαιέληα αιιά κε θάπνηεο άκνξθεο ξνπέο ή θιίζεηο. Γειαδή, έλαο άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη κε επθνιία ηηο αλαινγίεο ησλ ζρεκάησλ. Κάπνηνο άιινο αληηιακβάλεηαη ηνπο ήρνπο ηεο Μνπζηθήο, ηηο απνζηάζεηο θαη δηάξθεηαο ησλ θζόγγσλ. Όηαλ ν άλζξσπνο γελλεζεί ηόηε ην πεξηβάιινλ επηδξά πάλσ ηνπ θαζνξηζηηθά θαη έηζη ηξνρηνδξνκείηαη ζην λα αθνινπζήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηέρλε. Πηζηεύσ όηη ν άλζξσπνο «Δίηε είλαη είηε γίλεηαη». Γειαδή, έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα γελλεζεί έρνληαο θάπνηα θιίζε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηέρλε, κνπζηθή, δσγξαθηθή θ.η.ι. Δάλ όκσο, ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε θιίζε, βξεζεί όκσο ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη κε ηε «ζσζηή παηδεία», ηόηε κπνξεί λα θηάζεη ζ έλα αμηόινγν απνηέιεζκα. Σν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη ζπλήζσο ν άλζξσπνο δπζηπρώο δελ βξίζθεηαη ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη δελ έρεη ηε ζσζηή παηδεία κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο νύησο ώζηε λα θηάζεη ζην απνηέιεζκα πνπ ζέιεη. Δάλ όκσο ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηε ινγηθή ηνπ θαη ηαμηλνκήζεη θαη ηεξαξρήζεη κέζα ηνπ ζσζηά ηα δηάθνξα δεδνκέλα, ηόηε κπνξεί κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο λα θαηαιήμεη ζ έλα ζσζηό απνηέιεζκα. - Γηεπζύλεηε γηα αξθεηά ρξόληα ηελ ρνξσδία Σπλδέζκσλ Αγσληζηώλ ΔΟΚΑ Τη έρεηε απνθνκίζεη όια απηά ηα ρξόληα από ηελ δηθή ζαο ζπκβνιή ζηε δηάζσζε ηνπ παηξησηηθνύ ηξαγνπδηνύ; - Σε ρνξσδία απηή δηεπζύλσ από ην Απνηειείηαη από δύν θσλέο γηα λα δηαηεξήζεη έηζη ην παξαδνζηαθό ηεο ύθνο. Έρνπκε δώζεη πνιιέο ζπλαπιίεο ζε όιε ηελ Κύπξν κε ζθνπό ηελ δηαηήξεζε θαη δηάζσζεο ηνπ αγσληζηηθνύ ηξαγνπδηνύ ηεο ΔΟΚΑ. Δπίζεο έρνπκε ηξαγνπδήζεη ζε δηάθνξα ηειενπηηθά θαλάιηα. εκαληηθή είλαη θαη ε πξνζθνξά ηνπ αεηκλήζηνπ γέξνληά καο Π. Παπαζηαύξνπ Παπαγαζαγγέινπ, ν νπνίνο κε ην ηξαγνύδη εκςύρσλε ηνπο αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ. Σα πην πνιιά από ηα ηξαγνύδηα πνπ εθηειεί ε ρνξσδία καο, αλήθνπλ ζηνλ αείκλεζην Παπαζηαύξν. Απηό πνπ έρσ απνθνκίζεη όια απηά ηα ρξόληα, είλαη όηη, ν θόζκνο αγαπάεη θαη ζπκάηαη πνιύ έληνλα ηα ηξαγνύδηα ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ. Απηά ηα ηξαγνύδηα ηνπ θέξλνπλ ζηελ κλήκε παιηέο δνμαζκέλεο επνρέο πνπ έρνπλ πεξάζεη θαη δελ μαλάξρνληαη. Ο άλζξσπνο έρεη αιιάμεη θαη δελ έρεη πιένλ ηελ αγσληζηηθόηεηα

6 πνπ είρε ηόηε. Πηζηεύσ όηη, ην ηξαγνύδη είλαη έλα κέζν πνπ ηνπ μππλά κέζα ηνπ θάπνηεο αμίεο θαη ηδαληθά γηα ηα νπνία πνιέκεζε θαη ζπζηάζηεθε. - Δίζαζηε αληηπξόζσπνο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Guildhall School of Music & Drama γηα ηελ Κύπξν θαη Διιάδα. Πώο έρνπλ ζπκβάιεη νη εμεηάζεηο απηέο, ζηελ Μνπζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν; - Οη εμεηάζεηο απηέο παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αμηνινγείηαη ζσζηά ν καζεηήο θαη λα παίξλεη ηνλ ζσζηό βαζκό κα ηηο ζσζηέο παξαηεξήζεηο. Οη εμεηάζεηο νξγάλσλ δηεμάγνληαη 2 θνξέο ηνλ ρξόλν (Ιαλνπάξην θαη Ινύλην), ελώ ε ζεσξία ηεο Μνπζηθήο πξαγκαηνπνηείηαη 3 θνξέο ηνλ ρξόλν. Οη εμεηάζεηο ζεάηξνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Μάην. Κύξηνο ζθνπόο απηώλ ησλ εμεηάζεσλ είλαη, λα δώζεη κηα αληηθεηκεληθή εηθόλα γηα ηνλ καζεηή. νπ παξέρεη επίζεο ηα αλώηεξα δηπιώκαηα πνπ κπνξεί λα πάξεη θάπνηνο από ηελ Αγγιία. - Γηαπηζηώλσ όηη έρεηε αζρνιεζεί κε πνιιά ζέκαηα ζηε δσή ζαο. Γηα πνην απ όια ληώζεηε πεξήθαλνο θαη πνπ λνκίδεηε όηη πζηεξείηε; - Νηώζσ πεξήθαλνο γηα ην όηη είκαη Έιιελαο Οξζόδνμνο θαη γηα ην όηη έρσ γλσξίζεη ζε βάζνο ηελ Οξζόδνμε Θενινγία. Θεσξώ πνιύ ζεκαληηθό ηελ καθξνρξόληα δηαηξηβή κνπ κε ηελ Μνπζηθή ζε όινπο ηνπο ηνκείο, είηε πξόθεηηαη γηα ην πηάλν, ην βηνιί, ή αλώηεξα ζεσξεηηθά θαη ζύλζεζε. Πηζηεύσ όηη δελ έρσ αζρνιεζεί όζν ζα ήζεια κε ην ζνιηζηηθό κέξνο ηνπ πηάλνπ, ίζσο δηόηη ζηελ Κύπξν, δελ ζνπ δίλνληαη νη επθαηξίεο γηα λα αλειηρζείο ζην πηάλν όζν ζην εμσηεξηθό. - Πώο βιέπεηε ηελ έληαμε ηεο Κύπξνπ ζηελ Δλσκέλε Δπξώπε; - Θεσξώ κεγάιε επινγία από ηνλ Θεό πνπ γελλήζεθα ζηελ Κύπξν Έιιελαο θαη Οξζόδνμνο. Πνιινί άλζξσπνη δελ έρνπλ ηελ επινγία λα γλσξίζνπλ απηά πνπ εκείο γλσξίδνπκε κέζα ζηελ παξάδνζή καο. Δκείο σο Οξζόδνμνη Έιιελεο έρνπκε ηηκεζεί από ηνλ Θεό κε απηό ην πξνλόκην αιιά θαη ππνρξέσζε. Μπαίλνληαο ε Κύπξνο ζηελ Δπξώπε πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο θαη λα δείμεη ζηνπο άιινπο ιανύο ηνλ πξαγκαηηθό πινύην πνπ έρεη κέζα ζηε παξάδνζή ηεο. Μέζα από ηελ επίζθεςή κνπ ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, δηαπίζησζα όηη νη Δπξσπαίνη δηςνύλ γηα λα κάζνπλ από εκάο ηνπο Έιιελεο, ηη ζεκαίλεη Διιάδα θαη ηη Οξζνδνμία ηηο ζπλαπιίεο πνπ έρνπκε δώζεη κε ηελ ρνξσδία Κύθθνπ, νη αίζνπζεο ζπλαπιηώλ ή νη εθθιεζίεο ήηαλ θαηάκεζηεο από θόζκν πνπ δηςνύζε λ αθνύζεη Οξζόδνμε Βπδαληηλή Φαικσδία. Γπζηπρώο νη άλζξσπνη ζήκεξα απεκπνινύλ θαζεηί ηεξό, πνπ καο έρεη δηαζώζεη ε παξάδνζε. - Κύξηε Βαζηιεηάδε, αλ αλαγθαδόζνπλ λα επηιέμεηο κεηαμύ Μνπζηθνύ θαη Θενιόγνπ πνηα ηδηόηεηα ζα θξαηνύζαηε γηα ηνλ εαπηό ζνπ; - Δάλ ήκνπλ αλαγθαζκέλνο λα επηιέμσ κεηαμύ ησλ δύν, ηόηε ζα δηάιεγα ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξαγκαηηθνύ Θενιόγνπ. Οη Παηέξεο ηεο εθθιεζίεο ιέλε όηη εάλ είζαη Θενιόγνο ηόηε ζα πξνζεύρεζαη αιεζηλά θαη αλ πξνζεύρεζαη αιεζηλά ηόηε είζαη Θενιόγνο. Όκσο, θάζε επηζηήκε θαη ηέρλε ζηελ θνξπθή ηεο είλαη Θενινγία θαη ε Μνπζηθή είλαη Θενινγία.

7 - Πνηα ε γλώκε ζνπ γηα ηελ Διιελνηνπξθηθή θηιία; - Πξέπεη λα είκαζηε πξνζερηηθνί. Κάζε άλζξσπνο είηε Έιιελαο είηε Σνύξθνο, είλαη έλα πιάζκα ηνπ Θενύ. Ο νξζόδνμνο ρξηζηηαλόο πξέπεη λα βιέπεη ηνλ θάζε άλζξσπν κε ην ίδην βιέκκα ζαλ εηθόλα ηνπ Θενύ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζσζηό θιίκα πάλσ ζε ζσζηέο βάζεο γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη κηα ζσζηή θηιία. Δάλ ππάξρεη ζην κέζν ηδηνηειείο ζθνπνί ή πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ηόηε εθεί είλαη πνπ αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνύληαη ηα πξνβιήκαηα. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα δηαιέγεη ηε κέζε θαη βαζηιηθή νδό ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε θάζε άλζξσπν. Γελ πξέπεη λα θιίλεη νύηε αξηζηεξά νύηε δεμηά. Ούηε ππεξβνιηθή θηιία νύηε απνκάθξπλζε θαη επξσπατθή ππνθξηζία. - Τη γλώκε έρεηε γηα ηελ Κππξηαθή εθθιεζία ζήκεξα; - Πηζηεύσ όηη δηέξρεηαη κεγάιε θξίζε. Απηή είλαη απνηέιεζκα ηνπ όηη ζην παξειζόλ δελ ηεξήζεθαλ νη θαλόλεο ηεο εθθιεζίαο. Γηα λα βξεζεί ιύζε ζην ζνβαξό πξόβιεκα πνπ πεξλάεη ε εθθιεζία ζήκεξα, πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηηο ξίδεο καο θαη ζηηο παξαδόζεηο καο. Γπζηπρώο πνιινί ηεξάξρεο ζθέθηνληαη ζπκθεξνληνινγηθά θαη κε ηδηνηέιεηα, μερλώληαο ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν είλαη ηαγκέλνη. Πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε είλαη όηη, θάησ από ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, κόλν ε αλέιημε ηνπ Δπηζθόπνπ Κύθθνπ Νηθνθόξνπ ζηνλ Αξρηεξρηεπηζθνπηθό ζξόλν ζα κπνξνύζε λα ιύζεη αλζξώπηλα ζθεπηόκελνη, ηα δύζθνια πξνβιήκαηα πνπ δηέξρεηαη ε εθθιεζία ηεο Κύπξνπ θαη ηα νπνία έρνπλ αληίθηππν ζηελ γεληθή δσή ηνπ θάζε πηζηνύ. Η εθθιεζία ηεο Κύπξνπ είλαη αθέθαιε θαη κόλν άλζξσπνη ηδηνηειείο κπνξνύλ λα βξνπλ αθνξκέο γηα λα κελ γίλνπλ εθινγέο. Αο κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηνπο θαλόλεο ηεο εθθιεζίαο θη αο αθνινπζήζνπκε επηηέινπο ην παξάδεηγκα ηνπ αεηκλήζηνπ γέξνληα Π. Δπηθαλίνπ Θενδνξόπνπινπ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα