ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ"

Transcript

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (Χ. Μπούσιας) ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μετά τον Προοιμιακόν, εις το Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους δ, και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. Ήχος α. Των ουρανίων ταγμάτων. Τον ασκητήν της Τροόδους τον ενθεώτατον, της ησυχίας φίλον, εραστήν απαθείας, και σύνοικον θεόπνουν της σιωπής, Ησαϊαν τιμήσωμεν, συντονωτάτη νηστεία και προσευχή, ως Θεώ ευαρεστήσαντα. Τον Μανουήλ Βουτομίτην όνπερ ιάτρευσας, εκ ληθαργίας νόσου, προσκομίσαι εις Κύπρον, κατέπιθες Εικόνα της αγαθής, Μαριάμ ην ιστόρησεν, Ευαγγελίου ο θείος γραφεύς Λουκάς, Ησαϊα τρισμακάριστε. Την σην πανίερον μνήμην πανηγυρίζοντες, βοώμεν Ησαϊα, της σαρκός το γεώδες, πυρί της εγκρατείας και προσευχής, αναλώσας ικέτευε, Χριστόν θεώσαι απάντων ημών ψυχάς, υπερτάταις αναβάσεσιν. Αποκαθάρας τον νουν σου παννύχοις στάσεσι, και νυχθημέροις πόνοις, Ησαϊα τρισμάκαρ, ομόζηλος εδείχθης Ταξιαρχών, φωτομόρφων και σύσκηνος, αυτών εν πόλει τη άνω ένθα Χριστού, καθοράς το θείον πρόσωπον. Δόξα. Ήχος β. Την σιωπήν εργαζόμενος εις απαθείας ήρθης ύψος άρρητον, και ως φοίνιξ υψίκομος καρπούς θείου Πνεύματος εβλάστησας, σημειοφόρε Πάτερ Ησαϊα, αξιωθείς ουν τη Ελεούση Μητρί του Κυρίου Μονήν δομήσαι, μεθ ης νυν χορεύεις εν πόλω δόξης, πρέσβευε τω εξ αυτής τεχθέντι, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. Και νυν. Θεοτοκίον. Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου. Εις τον Στίχον. Ήχος β. Οίκος του Εφραθά. [1]

2 Θείε ησυχαστά, της Κύπρου Ησαϊα, φιλέρημος ως όρνις, εν όρει του Τροόδους, ασκητικώς εβίωσας. Στ.: Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου Αυτού. Χαίρε ο της Μονής, της περιδόξου Κύκκου, δομήτωρ Ησαϊα, αποθησαυριζούσης, αγνής το θείον έκτυπον. Στ.: Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. Πάσαν του πτερνιστού, πατήσας δυναστείαν, την χάριν Ησαϊα, αποδιώκειν νόσους, τας ανιάτους είληφας. Δόξα. Τριαδικόν. Χαίρε Τριας σεπτή, Θεότης τρισαγία, τρισάκτινόν Σου φάος, του θείου Ησαΐου, η τη καρδία λάμψασα. Και νυν. Θεοτοκίον. Μάνδραν Σου ιεράν, Κυκκώτισσα Κυρία, δομήσας Ησαϊας, αυτή την Σην Εικόνα, την θείαν εναπέθηκεν. Νυν απολύεις. Τρισάγιον. Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α. Τον συνάναρχον Λόγον. Ασκητήν του Τροόδους τον ενθεώτατον, και της αγνής Κυκκωτίσσης, της περικλύστου Μονής, Ησαϊαν τον δομήτορα τιμήσωμεν, ότι αυτού τη προτροπή, μετηνέχθη η μορφή, εις Κύπρον της Ελεούσης, μεθ ης Κυρίω πρεσβεύει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον. Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον. Απόλυσις. [2]

3 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους στ, και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. Ήχος δ. Ως γενναίον εν Μάρτυσι. Των Οσίων ωράϊσμα, δια πόνων ασκήσεως, Ησαϊα πάνσοφε εχρημάτισας, εν του Τροόδου γαρ άλσεσι, βιώσας ως άϋλος, απενέκρωσας σαρκός, άπαν βρότειον φρόνημα, έχων βλέμμα σου, της ψυχής εστραμμένον προς τον μόνον, εκ θανάτου αιωνίου, σώζειν δυνάμενον μέροπας. Ερημίτα τρισόλβιε, Ησαϊα υπόδειγμα, έμψυχον χρηστότητος αναδέδειξαι, χαριτωθείς θείω Πνεύματι, ασκήσεως μάργαρον, ακτησίας φρυκτωρός, ενδιαίτημα νήψεως, ταπεινώσεως, ψυχοτρόφου ευώδης μυροθήκη, και οσφράδιον αγνείας, ευφραίνον γένος χριστώνυμον. Της αγνής κατηξίωσαι, Ελεούσης το έκτυπον, Ησαϊα Όσιε τρισμακάριστε, όπερ Λουκάς ο Απόστολος, Κυρίου εχάραξεν, εις την Κύπρον την κλεινήν, προσκομίσαι και άπαντας, διαμένοντας, εν αυτή ευλογήσαι τους εν πίστει, εκζητούντας της Κυρίας, των ουρανών την αντίληψιν. Ως αστήρ ανατέταλκας, εγκρατείας πολύφωτος, Ησαϊα μάκαρ και κατεπύρσευσας, αίγλη χαρίτων των θείων σου, την πάτριον νήσόν σου,, την τιμώσάν σε λαμπρώς, και τελούσαν την μνήμην σου, την πανσέβαστον, ετησίως ωδαίς μελισταγέσιν, ουρανίαις υμνωδίαις, και γλυκυφθόγγοις μελίσμασι. Κομνηνού εθεράπευσας, θυγατέρα του άνακτος, εκ της ληθαργίας Θεού τη χάριτι, σεπτήν Εικόνα αιτούμενος, Μητρός του Παντάνακτος, ώσπερ δώρον παρ αυτού, Ησαϊα θεσπέσιε, εν αγκάλαις σου, ην λαβών προσεκόμισας εις Κύπρον, και κατέθηκας εν μάνδρα, περικαλλεί ην εδόμησας. Τη Οσία ασκήσει σου, και ακτίσι του βίου σου, Ησαϊα πάντιμε καλλωπίζεται, Κύκκου Μονή η περίκλυστος, ην Πάτερ εδόμησας, και Εικόνι η αυτήν, Ελεούσης επλούτισας, τη ιάματα, παρεχούση νοσούσιν ανιάτως, και πιστών χορείαις πάσαις, χαράν και σθένος και δύναμιν. Δόξα. Ήχος πλ. β. Της σιωπής σου τη σαγήνη εζώγρησας, τον ποτε θηρεύοντα εν Μυριανθούση Βουτομίτην, ον είτα εκ ληθαργίας ιασάμενος, κομίσαι προέτρεψας εις Κύπρον, την της Κυκκωτίσσης [3]

4 θαυματόβρυτον Εικόνα, πνευματοφόρε Ησαϊα, αξιωθείς ουν δομήτωρ γενέσθαι, περιδόξου εν Τροόδει σεμνείου της αγνής Ελεούσης, και ισαγγέλως επί γης πολιτευσάμενος, απήλθες Χριστώ υπαντήσαι εις δόμους δόξης, Ον εκτενώς δυσώπει υπέρ των τιμώντων, την πάντιμον μνήμην σου. Και νυν. Της εορτής. Σήμερον, ο τοις νοεροίς θρόνοις επαναπαυόμενος Θεός, θρόνον άγιον επί γης εαυτώ προητοίμασεν, ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανόν έμψυχον, εν φιλανθρωπία κατεσκεύασεν εξ ακάρπου γαρ ρίζης φυτόν ζωηφόρον, εβλάστησεν ημίν την Μητέρα αυτού, ο των θαυμασίων Θεός, και των ανελπίστων ελπίς, Κύριε δόξα σοι. Είσοδος. Φως ιλαρόν. Προκείμενον της ημέρας. Αναγνώσματα. Σοφίας Σειράχ το Ανάγνωσμα (κεφ. κ 1-10) Έστιν έλεγχος ος ουκ έστιν ωραίος και έστι σιωπών και αυτός φρόνιμος. Ως καλόν ελέγξαι η θυμούσθαι και ο ανθομολογούμενος από ελαττώσεως κωλυθήσεται. Επιθυμία ευνούχου αποπαρθενώσαι νεάνιδα, ούτως ο ποιών εν βία κρίματα. Έστι σιωπών ευρισκόμενος σοφός, και έστι μισητός από πολλής λαλιάς. Έστι σιωπών, ου γαρ έχει απόκρισιν και έστι σιωπών ειδώς καιρόν. Άνθρωπος σοφός σιγήσει έως καιρού, ο δε λαπιστής και άφρων υπερβήσεται καιρόν. Ο πλεονάζων λόγω βδελυχθήσεται και ο ενεξουσιαζόμενος μισηθήσεται. Έστιν ευοδία εν κακοίς ανδρί, και έστιν εύρημα εις ελάττωσιν. Έστι δόσις, η ου λυσιτελήσει σοι και έστι δόσις, ης το ανταπόδομα διπλούν. Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα. (Κεφ. γ' 1) Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού, και ου μη άψηται αυτών βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμοίς αφρόνων τεθνάναι, και ελογίσθη κάκωσις η έξοδος αυτών, και η αφ ημών πορεία σύντριμμα οι δε εισιν εν ειρήνη. Και γαρ εν όψει ανθρώπων εάν κολασθώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς, και εύρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίω εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρώ επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως σπινθήρες εν καλάμη διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη, και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεποιθότες επ αυτόν, συνήσουσιν αλήθειαν, και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτώ ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού. [4]

5 Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα. (Κεφ. ζ.7) Δίκαιος, εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται. Γήρας γαρ τίμιον ου το πολυχρόνιον, ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται. Πολιά δε εστι φρόνησις ανθρώποις, και ηλικία γήρως βίος ακηλίδωτος. Ευάρεστος Θεώ γενόμενος, ηγαπήθη και ζων μεταξύ αμαρτωλών, μετετέθη. Ηρπάγη, μη κακία αλλάξη σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήση ψυχήν αυτού βασκανία γαρ φαυλότητος αμαυροί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς αρεστή γαρ ην Κυρίω η ψυχή αυτού δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ιδόντες και μη νοήσαντες, μηδέ θέντες επί διανοία το τοιούτον, ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού. Λιτή. Ήχος α. Αγάλλου εν Κυρίω η ηλιόφωτος Κύπρος, Ησαϊαν τον θεοφόρον ασκητήν εξανατείλασα, ως πάμφωτον σέλας αρετής και ησυχίας. Ούτος γαρ υπερφυώς τη Ελεούση Θεοτόκω, θεοπρεπώς εδοξάσθη παρά του Κυρίου της δόξης. Και νυν κατατρυφών της αλήκτου μακαριότητος, Χριστόν τον ελεήμονα καθικετεύει απαύστως. Ήχος β. Όσιε Πάτερ Ησαϊα, βίον κρείττονα επιποθήσας, και θείω πτερούμενος έρωτι, τον ελαφρόν ζυγόν του Κυρίου ήρας, και πάσαν σχέσιν βρότειον ως άχθος απέρριψας, έξω γαρ κόσμου και σαρκός γενόμενος, και ως θηρ εγκαταβιών εν όρεσι και σπηλαίοις, τον σον νουν ανύψωσας προς τα αΐδια και διαμένοντα, ερημίτα θεόσοφε. Μη ουν παύση Κυρίου δεόμενος, συν τη Αυτού Μητρί Παναγία Παρθένω, ης μόνην περίδοξον ηξιώθης δομήσαι, υπέρ ειρήνης του κόσμου, και σωτηρίας των ψυχών ημών. Ήχος γ. Τον Βουτομίτην Μανουήλ της Κύπρου δούκα, ον περιεφρόνησας ησυχίας χάριν, θηρεύοντα εν Μαραθάση, και παρ ου ελακτίσθης σκαιότατα, εκ ληθαργίας πάσχοντος ιάσω, σημειοφόρε Ησαϊα. Καταπιθών ουν αυτόν κομίσαι εις Κύπρον, την της Ελεούσης χαριτόβρυτον Εικόνα, μόνην αυτή εκ βάθρων εδόμησας περίλαμπρον, τη συν σοι Χριστώ πρεσβευούση, ρύεσθαι κινδύνων και θλίψεων, τους σε μακαρίζοντας. Ήχος δ. Οσίαις χερσί σου βαστάζων την της Κυκκωτίσσης Εικόνα, και πορευόμενος προς τας δασυσκίους κλιτύς του Τροόδους, τας πεύκας εώρας τας εαυτών κορυφάς κλινούσας, και προσκυνούσας την Ελεούσαν Παρθένον, Ησαϊα τρισμακάριστε, ως κόρην ουν οφθαλμών αυτήν φυλάττων και θησαυρόν ασύλητον, ταις γενεαίς των Κυπρίων παρέδωκας ως άμισθον ιατρείον, ταις νυν τιμώσαις [5]

6 την αεισέβαστον μνήμην σου, και δοξολογούσαις εις αιώνας, την μητράναδρον Κυρίαν και Δέσποιναν. Δόξα. Ήχος πλ. δ. Την άκραν σκληραγωγίαν σου, και αρετών την λαμπρότητα, ως προσφοράν ευπρόσδεκτον δεξάμενος, ο των όλων Δεσπότης και Κύριος, οσιότητος ανέδειξέ σε αστέρα πάμφωτον, Ησαϊα Πάτερ φωτόλαμπρε. Διο και ημείς ως ισάγγελος βροτόν δοξάζοντες, και ταπεινοφροσύνης αρχέτυπον, τας αόκνους σου πρεσβείας προς Κύριον απεκδεχόμεθα, ίνα χαράς αϊδίου τύχωμεν, εν τη αλήκτω μακαριότητι. Και νυν. Της εορτής. Εν ευσήμω ημέρα εορτής ημών σαλπίσωμεν, πνευματική κιθάρα η γαρ εκ σπέρματος Δαυΐδ, σήμερον τίκτεται, η Μήτηρ της ζωής το σκότος λύουσα του Αδάμ η ανάπλασις, και της Εύας η ανάκλησις, της αφθαρσίας η πηγή, και της φθοράς απαλλαγή, δι ἧς ημείς εθεώθημεν, και του θανάτου ελυτρώθημεν και βοήσωμεν αυτή συν τω Γαβριήλ οι πιστοί Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, δια σου, χαριζόμενος ημίν το μέγα έλεος. Εις τον Στίχον. Ήχος πλ. α. Χαίροις ασκητικών. Χαίροις, ερημιτών καλλονή, της σιωπής και ησυχίας ο πρύτανις, ασκήσεως αεννάου, ο διαυγής οφθαλμός, ακτησίας φάρος, τηλαυγέστατος, νηστείας αρχέτυπον, προσευχής εργαστήριον, χαμαικοιτίας, εν δρυμοίς και τοις άλσεσι, σάλπιγξ εύηχε, και αυλέ παναρμόνιε, όθεν την θείαν μνήμην σου, τιμώντες γηθόμενοι, τας σας λιτάς Ησαϊα, θεοειδές εκδεχόμεθα, προς τον Ζωοδότην, ίνα τύχωμεν ελέους, και δόξης κρείττονος. Στ.: Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου Αυτού. Χαίροις, γνήσιε φίλε Χριστού, επ αρετή ο διαπρέψας και θαύμασι, και άπασιν επιδείξας, σης καθαράς βιοτής, και χριστοηθείας, την λαμπρότητα, ελκύσας γαρ άφθονον, χάριν του θείου Πνεύματος, και ληθαργίας, εποφθείς ολετήριον, το εκτύπωμα, της αγνής Θεομήτορος, όπερ Λουκάς ιστόρησεν, εις Κύπρον μετήνεγκας, περικλεές Ησαϊα, και όπερ νυν ασπαζόμενοι, εν μάνδρα του Κύκκου, σε πανευλαβώς υμνούμεν, και μακαρίζομεν. Στ.: Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. Χαίρων, ως αληθώς τη ψυχή, όρος Τροόδους Ησαϊα κατέλαβες, και πόνοις σου θεαρέστοις, μοναδικής βιοτής, νουν τον σον προς όρη ανεπτέρωσας, ευκλείας αμείνονος, όθεν χάριτος έμπλεως, πέλων σεμνείον, Ελεούση εδόμησας, ιερώτατον, τη αγνή Θεομήτορι, ο νυν επονομάζομεν, του Κύκκου αοίδιμε, και ο τυπώματι θείω, μορφής [6]

7 αυτής κατεπλούτισας, αεί το τιμών σε, ως ακέστορα προστάτην, και θείον κτίτορα. Δόξα. Ήχος πλ. δ. Εγκρατεία συντόνω προσευχή και νήψει, των παθών νεκρώσας τας ορμάς, τον σον νουν επτέρωσας προς Κύριον, ερημίτα Ησαϊα θεόσοφε. Συ γαρ λύσας ως ιστόν αράχνης, εχθρού τα πανουργεύματα, της Ελεούσης Θεοτόκου συνεργεία, ισοστάσιος ώφθης των Αγίων Αγγέλων. Μετ αυτών ουν αεί ευφραινόμενος, και κοινωνών της αρρήτου ευκλείας, μη παύση πρεσβεύων τω Ελεήμονι Κυρίω, σωθήναι τας ψυχάς ημών. Και νυν. Της εορτής. Δεύτε άπαντες πιστοί, προς την Παρθένον δράμωμεν ιδού γαρ γεννάται, η προ γαστρός προορισθείσα του Θεού ημών Μήτηρ, το της παρθενίας κειμήλιον, η του Ααρών βλαστήσασα ράβδος, εκ της ρίζης του Ιεσσαί, των Προφητών το κήρυγμα, και των δικαίων, Ιωακείμ και Άννης το βλάστημα. Γεννάται τοίνυν, και ο κόσμος συν αυτή ανακαινίζεται. Τίκτεται, και η Εκκλησία την εαυτής ευπρέπειαν καταστολίζεται, ο ναός ο άγιος, το της θεότητος δοχείον, το παρθενικόν όργανον, ο βασιλικός θάλαμος, εν ω το παράδοξον της απορρήτου ενώσεως, των συνελθουσών επί Χριστού φύσεων, ετελεσιουργήθη μυστήριον ον προσκυνούντες ανυμνούμεν, την της Παρθένου πανάμωμον γέννησιν. Νυν απολύεις. Τρισάγιον. Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α. Τον συνάναρχον Λόγον. Ασκητήν του Τροόδους τον ενθεώτατον, και της αγνής Κυκκωτίσσης, της περικλύστου Μονής, Ησαϊαν τον δομήτορα τιμήσωμεν, ότι αυτού τη προτροπή, μετηνέχθη η μορφή, εις Κύπρον της Ελεούσης, μεθ ης Κυρίω πρεσβεύει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον. Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον. Απόλυσις. [7]

8 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετά την α' Στιχολογίαν. Κάθισμα. Ήχος α. Τον τάφον Σου Σωτήρ. Αείφωτος αστήρ, εν Οσίοις εδείχθης, ασκήσας ιερώς, εν τω όρει του Κύκκου, αυγάζων σης χάριτος, και θαυμάτων πυρσεύμασι, τους τιμώντάς σε, πανευσεβές Ησαϊα, και την μνήμην σου, επιτελούντες την θείαν, ψαλμοίς τε και άσμασι. Δόξα... Και νυν... Της εορτής. Ήχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ Αναβόησον Δαυΐδ, τι ώμοσέ σοι ο Θεός; Α μοι ώμοσε φησί, και εκπεπλήρωκεν ιδού, εκ του καρπού της κοιλίας μου δους την Παρθένον εξ ης ο πλαστουργός, Χριστός ο νέος Αδάμ, ετέχθη βασιλεύς, επί του θρόνου μου και βασιλεύει σήμερον, ο έχων την βασιλείαν ασάλευτον. Η στείρα τίκτει, την Θεοτόκον, και τροφόν της ζωής ημών. Μετά την β' Στιχολογίαν. Κάθισμα. Ήχος δ. Ταχύ προκατάλαβε. Εκλάμψας ως Άγγελος εν δασυσκίοις δρυμοίς, Τροόδους εδόμησας τη συνεργεία Θεού, σεμνείον περίλαμπρον, τη Ελεούση Κόρη, ην απαύστως υμνούσιν, Άγγελοι Ησαϊα, εν σκηναίς ουρανίοις, και ης τη προστασία πιστώς, πάντες προσφεύγομεν. Δόξα... Και νυν... Της εορτής. Ήχος ο αυτός. Κατεπλάγη Ιωσήφ Εκ της ρίζης Ιεσσαί, και εξ οσφύος του Δαυΐδ, η θεόπαις Μαριάμ, τίκτεται σήμερον ημίν, και νεουργείται, η σύμπασα και θεουργείται. Συγχάρητε ομού, ο ουρανός και η γη αινέσατε αυτήν, αι πατριαί των εθνών, Ιωακείμ ευφραίνεται, και Άννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα Η στείρα τίκτει, την Θεοτόκον, και τροφόν της ζωής ημών. Μετά τον Πολυέλεον. Κάθισμα. Ήχος γ. Την ωραιότητα. Έχων ακράδαντον, εν βίω στήριγμα, την αειπάρθενον, Θεογεννήτριαν, Αυτής Εικόνα την σεπτήν και πάντιμον Ελεούσαν, εις την Κύπρον Όσιε, Ησαϊα εκόμισας, την δειχθείσαν χείμαρρον, ιαμάτων αστείρευτον, Αυτήν ουν προσκυνούντες βοώμεν Χαίρε θεόφρον ερημίτα. Δόξα... Και νυν... Της εορτής. Ήχος πλ. δ'. Το προσταχθέν μυστικώς Αγαλλιάσθω ουρανός, γη ευφραινέσθω ο του Θεού γαρ ουρανός, εν γη ετέχθη, η Θεόνυμφος αύτη εξ επαγγελίας. Η στείρα βρέφος θηλάζει την Μαριάμ και χαίρει επί τω τόκω Ιωακείμ. Ράβδος λέγων ετέχθη μοι, εξ ης το άνθος Χριστός, εβλάστησεν εκ ρίζης Δαυΐδ. Όντως θαύμα παράδοξον! Το α' Αντίφωνον του δ' Ήχου. [8]

9 Προκείμενον: Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου Αυτού. Στ.: Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. Ευαγγέλιον, κατά Λουκάν (Κεφ, στ 17-23) (Ζήτει Παρασκευή της Β ἑβδομάδος): Τω καιρώ εκείνω, έστη ο Ιησούς επί τόπου πεδινού... Δόξα: Ταις του Σου Οσίου... Και νυν: Ταις της Θεοτόκου... Ιδιόμελον. Ήχος πλ. β. Στ.: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου... Εν τοις παντέρπνοις δρυμοίς ο Χριστός του όρους Τροόδους, αληθώς σε ανέδειξε παμφαή φωστήρα, φωταγωγούντα τα πέρατα Ησαϊα ερημίτα ενθεώτατε, όθεν πιστοί σε γεραίροντες, και την χαριτόβρυτον της Κυκκωτίσσης Εικόνα, ην μόχθοις σου εκόμισας ώδε προσκυνούντες, πανευλαβώς τιμώμεν την θείαν μνήμην σου. Είτα οι Κανόνες της Εορτής ο β, και του Οσίου. Ο β Κανὼν της εορτής. Ωδή α' Ήχος πλ. δ'. Ο Ειρμός Τω συντρίψαντι πολέμους, εν βραχίονι αυτού, και διαβιβάσαντι, τον Ισραήλ εν Ερυθρά θαλάσση, άσωμεν αυτώ, ως λυτρωτή ημών Θεώ, ότι δεδόξασται». Χορευέτω πάσα κτίσις, ευφραινέσθω και Δαυΐδ, ότι εκ φυλής αυτού, και εκ του σπέρματος αυτού, προήλθε ράβδος, άνθος φέρουσα τον Κύριον, και λυτρωτήν του παντός. Η Αγία των Αγίων, εν αγίω ιερώ βρέφος ανατίθεται, ανατραφήναι εκ χειρός Αγγέλου πάντες ουν πιστώς συνεορτάσωμεν, εν τη γεννήσει αυτής. Στείρα άγονος η Άννα, αλλ' ουκ άτεκνος Θεώ ήδη γαρ προώριστο, εκ γενεών αγνής Παρθένου Μήτηρ όθεν ο της κτίσεως εβλάστησε, Κτίστης εν δούλου μορφή. Σε την άσπιλον αμνάδα, την το έριον Χριστώ, μόνην εκ κοιλίας σου προσαγαγούσαν, την ημών ουσίαν, πάντες εκ της Άννης τικτομένην σε, ύμνοις γεραίρομεν. Τριαδικόν. Τρία άναρχα δοξάζω, τρία άγια υμνώ, τρία συναΐδια, εν ουσιότητι μια κηρύττω εις γαρ εν Πατρί Υιώ και Πνεύματι, δοξολογείται Θεός. Θεοτοκίον Τις εώρακε παιδίον, ο ουκ έσπειρε πατήρ, γάλακτι τρεφόμενον; η που τεθέαται παρθένος Μήτηρ; Όντως υπέρ έννοιαν αμφότερα, Θεογεννήτορ αγνή. Και του Οσίου, ου η ακροστιχίς: Κύκκου Μονής δομήτορα υμνώ, Ησαϊαν. Χ. Μ. Μ. Ωδή α. Ήχος δ. Ανοίξω το στόμα μου. [9]

10 Κρηπίς οσιότητος, και ισαγγέλου βιώσεως, Μονής Κύκκου ένθεε, δομήτορ και ασκητών, εγκαλλώπισμα, θεόφρον Ησαϊα, χαράς κατηξίωσαι, της υπέρ έννοιαν. Υφέρποντα δράκοντα, τον σκολιόν κατεπάτησας, ασκήσει συντόνω σου, και νοερά προσευχή, εν τοις άλσεσι, Τροόδους Ησαϊα, εν οις μάνδραν ήγειρας, τη Θεομήτορι. Καλώς τον αγώνά σου, επί της γης αξιάγαστε, τελέσας προς δώματα, ευκλείας ήρθης λαμπράς, ένθα τάγματα, Αγγέλων Ησαϊα, την θείαν Κυκκώτισσαν, στέφουσιν άσμασι. Θεοτοκίον. Κατάφλεξον πάθη μου, πυρί σεπτής προστασίας Σου, και δρόσισον Δέσποινα, την παναθλίαν ψυχήν, του οικέτου Σου, Κυκκώτισσα κραυγάζω, ο σπεύδων εκάστοτε, σκέπη τη θεία Σου. Καταβασία Σταυρόν χαράξας Μωσής, επ εὐθείας ράβδω την Ερυθράν διέτεμε, τω Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρεπτικώς, Φαραώ τοις άρμασι κροτήσας ήνωσεν, επ εὔρους διαγράψας, το αήττητον όπλον διο Χριστώ άσωμεν, τω Θεώ ημών ότι δεδόξασται. Της εορτής. Ωδή γ' Ο Ειρμός Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη το κέρας μου εν Θεώ μου, επλατύνθη επ ἐχθρούς μου το στόμα μου, ευφράνθη εν σωτηρίω σου». Ευλογημένη η κοιλία σου σώφρων Άννα καρπόν γαρ ήνθησε παρθενίας, την ασπόρως τον τροφέα της κτίσεως, τεκούσαν και λυτρωτήν Ιησούν. Σε μακαρίζει Αειπάρθενε πάσα κτίσις, εξ Άννης σήμερον γεννηθείσαν, την εκ ρίζης Ιεσσαί ράβδον άχραντον, το άνθος Χριστόν βλαστήσασαν. Σε ανωτέραν πάσης κτίσεως Θεοτόκε, δεικνύων άχραντε ο Υιός σου, την εξ Άννης μεγαλύνει σου γέννησιν, και πάντας ευφραίνει σήμερον. Ανατραφείσα εις τα Άγια των Αγίων, Παρθένε άχραντε Θεοτόκε, ανωτέρα ανεδείχθης της κτίσεως, τον Κτίστην σαρκί κυήσασα. Τριαδικόν. Σε προσκυνούμεν Πάτερ άναρχε τη ουσία, υμνούμεν άχρονον τον Υιόν σου, και το Πνεύμα συναΐδιον σέβομεν, ως ένα τα τρία φύσει Θεόν. Θεοτοκίον Τον φωτοδότην και αρχίζωον των ανθρώπων, τεκούσα άχραντε Θεοτόκε, ανεδείχθης θησαυρός της ζωής ημών, και πύλη του απροσίτου φωτός. [10]

11 Του Οσίου. Τους Σους υμνολόγους. Οικήτορ των κορυφών Τροόδους, στρουθίον ως εύλαλον Χριστόν, ανύμνεις τον Σωτήρά σου, νυχθημερόν πανένδοξε, δι ον γεώδη άπαντα, ω Ησαϊα κατέλιπες. Υμνούμεν σους πόνους Ησαϊα, ους έτλης την θέωσιν ποθών, και συν Χριστώ εν δώμασι, των ουρανών κατοίκησιν, και γεγηθότες κράζομεν χαίρε ασκήσεως άγαλμα. Μακάρων συν δήμοις ηριθμήθης, σεπτέ Ησαϊα θαυμαστέ, της ησυχίας γνήσιε, υπέρμαχε και φίλτατε, της σιωπής ακόλουθε, ο πάντα φεύγων τα ρέοντα. Θεοτοκίον. Ουκ έστι θαυμάτων Σου το πλήθος, και Σων δωρημάτων δυνατόν, πανάμωμε Κυκκώτισσα, σεμνήν απαριθμήσασθαι, ως υπερβαίνον σύμπασαν, την των αστέρων ολότητα. Καταβασία Ράβδος εις τύπον του μυστηρίου παραλαμβάνεται τω βλαστώ γαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στειρευούση δε πρώην Εκκλησία νυν εξήνθησε, ξύλον Σταυρού, εις κράτος και στερέωμα. Κοντάκιον. Της εορτής. Ήχος δ'. Αυτόμελον Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν, Άχραντε, εν τη αγία γεννήσει σου αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πταισμάτων, λυτρωθείς εν τω κράζειν σοι Η στείρα τίκτει την Θεοτόκον, και τροφόν της ζωής ημών. Κάθισμα. Του Οσίου. Ήχος γ. Θείας πίστεως. Θείον βλάστημα, της νήσου Κύπρου, θρέμμα κάλλιστον, Τροόδους όρους, και Μονής του Κύκκου θέμεθλον άρρηκτον, σε των πιστών Ησαϊα οι σύλλογοι, ανευφημούντες λιτάς τας αόκνους σου, εκδεχόμεθα προς Κύριον τον ευΐλατον, βροτούς εκ του θανάτου τον ρυσάμενον. Δόξα... Και νυν... Ήχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ Η Παρθένος Μαριάμ, και Θεοτόκος αληθώς, ως νεφέλη του φωτός, σήμερον έλαμψεν ημίν, και εκ Δικαίων προέρχεται εις δόξαν ημών. Ουκ έτι ο Αδάμ κατακρίνεται η Εύα των δεσμών ηλευθέρωται και δια τούτο κράζομεν βοώντες, εν παρρησία τη μόνη Αγνή Χαράν μηνύει, η γέννησίς σου, πάση τη οικουμένη. Της εορτής. Ωδή δ' Ο Ειρμός [11]

12 Ακήκοα Κύριε την ακοήν σου και εφοβήθην ότι αρρήτω βουλή, Θεός ων αΐδιος, εκ της Παρθένου προήλθες σαρκωθείς, Δόξα τη δόξη σου Χριστέ, δόξα τη δυνάμει σου. Την πάνσεπτον γέννησιν της Θεοτόκου, ψαλμοίς και ύμνοις, δοξολογούντες πιστοί, τον άψευστον, τον τω Δαυίδ προομόσαντα καρπόν, εκ της οσφύος παρασχείν, πίστει προσκυνήσωμεν. Διήνοιξας Κύριε την μήτραν Σάρρας, καρπόν εν γήρα τον Ισαάκ παρασχών ο αυτός και σήμερον, τη ευσεβεί Άννη δέδωκας Σωτήρ, εκ μήτρας γόνιμον καρπόν, άσπιλον Μητέρα την σην. Επήκουσας Κύριε της προσευχής μου, λεγέτω Άννα, επαγγελίας καρπόν, παρασχών μοι σήμερον, την εκ πασών γενεών και γυναικών προορισθείσαν, εις αγνήν άχραντον Μητέρα σου. Συγχαίρει σοι σήμερον θεόφρον Άννα, η οικουμένη του λυτρωτού γαρ αυτής, την Μητέρα ήνθησας, την εκ ρίζης βλαστήσασαν Δαυΐδ, δυνάμεως ράβδον ημίν, φέρουσαν το άνθος Χριστόν. Τριαδικόν. Δοξάζω σε άναρχε Τριας, αμέριστε τη ουσία, χερουβικώς εκβοών, τη πηλίνη γλώσση μου Άγιος Άγιος Άγιος, ο ων και διαμένων εις αεί, εις Θεός αΐδιος. Θεοτοκίον Πεπλήρωνται Άχραντε, των θεηγόρων αι προφητείαι, εν τη γεννήσει τη ση, των πιστώς καλούντων σε, σκηνήν και πύλην και όρος νοητόν, βάτον και ράβδον Ααρών, φυείσαν εκ ρίζης Δαυΐδ. Του Οσίου. Ο καθήμενος εν δόξη. Νήσου Κύπρου Ησαϊα τον θηρεύοντα άρχοντα, εν Μυριανθούση, Πάτερ θείε περιεφρόνησας, ίνα μη συ διακόψης τας εντεύξεις σου, πνευματέμφορε, προς τον Παντάνακτα Κύριον. Ησαϊα θεοφόρε την οργήν καθυπέμεινας, του δουκός της νήσου, Μανουήλ κακώς σε λακτίσαντος, του Βουτομίτου μη γνόντος οσιότητα, βίου θείου σου, και σιωπής σου την άσκησιν. Σωφροσύνης εκμαγείον και συνέσεως πρότυπον, Ησαϊα μάκαρ, χάριτι τη θεία ιάτρευσας, εκ ληθαργίας τον σε κακοποιήσαντα, δούκα πάντιμε, θαυμάτων κρήνη ακένωτε. Θεοτοκίον. Δόξαν Σην υμνολογούμεν ασιγήτως Κυκκώτισσα, ότι εις αιώνας, πάντας ώφθης κρήνη ιάσεων, και ακεσώδυνον φρέαρ θεοδόξαστε, ασπαζόμενοι, την σεβασμίαν Εικόνα Σου. Καταβασία [12]

13 Εισακήκοα Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου, και εδόξασά σου την Θεότητα. Της εορτής. Ωδή ε' Ο Ειρμός Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δος ημίν Κύριε ο Θεός ημών κτήσαι ημάς Κύριε, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Άχραντός σου η γέννησις, Παρθένε άχραντε άφραστος και η σύλληψις, και η ωδίς άρρητος ο τόκος σου, νύμφη ανύμφευτε Θεός γαρ ην, όλον φορέσας εμέ. Σήμερον ευφραινέσθωσαν, Αγγέλων τάγματα άσμασι χορευέτωσαν οι εξ Αδάμ ετέχθη γαρ ράβδος, το άνθος βλαστάνουσα, Χριστόν τον μόνον λυτρωτήν του Αδάμ. Σήμερον Εύα λέλυται της καταδίκης, λέλυται και ο Αδάμ, της αρχαίας αράς, επί τη γεννήσει τη ση βοών άχραντε Εν σοι της φθοράς ελυτρώθημεν. Δόξα σοι τω δοξάσαντι, την στείραν σήμερον έτεκε γαρ την ράβδον την αειθαλή, εξ επαγγελίας, εξ ης ανεβλάστησε Χριστός, το άνθος της ζωής ημών. Τριαδικόν. Άναρχον προσκυνούμέν σε Τριας αμέριστε, άκτιστον συναΐδιον και συμφυή, εν μια ουσία, τρισίν υποστάσεσιν, υπερφυώς κηρυττομένην αεί. Θεοτοκίον Γέγονεν η κοιλία σου Αγία Τράπεζα, έμεινεν η αγνεία σου ώσπερ το πριν, ασινής Παρθένε Χριστός γαρ ο ήλιος, ως εκ παστού νυμφίος ώφθη εκ σου. Του Οσίου. Εξέστη τα σύμπαντα. Ουράνιε άνθρωπε, αιτήσασθαι προέτρεψας, δούκα Μανουήλ τον Βουτομίτην, όνπερ ιάσω, εκ ληθαργίας Μητρός, Εικόνα Χριστού μετενεγκείν, εκ μελάθρου άνακτος, εις την Κύπρον την ένδοξον. Μνημόνευε Όσιε, ημών των δεομένων σου, μάκαρ Ησαϊα και τιμώντων, σην θείαν μνήμην, την φωταυγή και λαμπράν, εδείχθης γαρ κλέος ασκητών, ερημίτα πάνσοφε, και πιστών αγαλλίαμα. Η χάρις του Πνεύματος, του θείου σε κατηύθυνε, εις του Βυζαντίου τας επάλξεις, ένθα εκ νόσου, την θυγατέρα ταχύ, ιάσω του άνακτος σεπτέ, και λαβείν απήτησας, την μορφήν της Θεόπαιδος. [13]

14 Θεοτοκίον. Τη θεία εκάστοτε, Μητρόθεε Κυκκώτισσα, σπεύδομεν εν δίναις προστασία, και αρωγή Σου, περιφρουρείς γαρ αεί, Κυπρίων τους δήμους αγαθή, τους ασπαζομένους Σου, το πανίερον έκτυπον. Καταβασία Ω τρισμακάριστον ξύλον, εν ω ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος δι' ου πέπτωκεν ο ξύλω απατήσας, τω εν σοι δελεασθείς, Θεώ τω προσπαγέντι σαρκί, τω παρέχοντι, την ειρήνην ταις ψυχαίς ημών. Της εορτής. Ωδή ς' Ο Ειρμός Ως ύδατα θαλάσσης φιλάνθρωπε, τα κύματα του βίου χειμάζει με αλλ ὥσπερ τον Ιωνάν εκ του κήτους, ανάγαγε εκ φθοράς την ζωήν μου, εύσπλαγχνε Κύριε. Υμνούμεν την αγίαν σου γέννησιν, τιμώμεν και την άσπορον σύλληψιν, σου νύμφη Θεόνυμφε και Παρθένε σκιρτώσι δε συν ημίν Αγγέλων τάξεις, και των Αγίων ψυχαί. Αγίαν των Αγίων υπάρχουσαν, οι σώφρονες πατέρες σου Άχραντε, ανέθεντό σε εν οίκω Κυρίου, ανατραφήναι σεμνώς, και εις Μητέρα ετοιμασθήναι αυτώ. Αι στείραι και μητέρες χορεύσατε θαρσείτε και σκιρτήσατε άγονοι η άτεκνος γαρ στείρα, την Θεοτόκον βλαστάνει, ήτις λύσει των ωδίνων την Εύαν, και της αράς τον Αδάμ. Ακούω του Δαυίδ μελωδούντός σοι Αχθήσονται παρθένοι οπίσω σου, αχθήσονται εις ναόν Βασιλέως και συν αυτώ σε καγώ, θυγατέρα του Βασιλέως υμνώ. Τριαδικόν. Εν σοι το της Τριάδος μυστήριον, υμνείται και δοξάζεται άχραντε Πατήρ γαρ ηυδόκησε, και ο Λόγος εσκήνωσεν εν ημίν, και θείον Πνεύμα σοι επεσκίασε. Θεοτοκίον Χρυσούν θυμιατήριον γέγονας το πυρ γαρ εν γαστρί σου εσκήνωσεν, ο Λόγος εκ Πνεύματος του Αγίου, και εν ανθρώπου μορφή καθωράθη, Θεογεννήτορ αγνή. Του Οσίου. Την θείαν ταύτην. [14]

15 Οδούς ασκήσεως ήνυσας, ενθέου Ησαϊα μακάριε, ποθών τελείωσιν, και εις λειμώνα κατήντησας, ηδύπνευστον αφθίτου, αγαλλιάσεως. Ρανίσι θείων δακρύων σου, και ρείθροις των τιμίων ιδρώτων σου, δρυμούς κατήρδευσας, Τροόδους ων προσεκύνησαν, τα δένδρα Ησαϊα την Θεομήτορα. Αγνής Παρθένου το έκτυπον, εκ Πόλεως κομίσαι των πόλεων, ώδε προέτρεψας, ον Ησαϊα ιάτρευσας, εκ ληθαργίας δούκα, Πνεύματος χάριτι. Θεοτοκίον. Υμνείν αεί θαυμασίων Σου, αξίωσον το πλήθος Κυκκώτισσα, των προστρεχόντων Σοι, και προσκυνούντων εκάστοτε, πανευλαβώς Εικόνα την παναγίαν Σου. Καταβασία Νοτίου θηρός εν σπλάγχνοις, παλάμας Ιωνάς σταυροειδώς διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς όθεν τριήμερος εκδύς, την υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησε, του σαρκί προσπαγέντος Χριστού του Θεού, και τριημέρω εγέρσει, τον κόσμον φωτίσαντος. Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ. Τη Υπερμάχω. Εν ερημίαις του Τροόδους τον ασκήσαντα, τη σιωπή και προσευχή εγκαρτερήσαντα, και Παρθένω Ελεούση τη Μητροθέω, ανεγείραντα Μονήν σεπτήν υμνήσωμεν, Ησαϊαν τον σοφόν ευήχοις άσμασι, πόθω κράζοντες Χαίροις Κύκκου το σέμνωμα. Ο Οίκος. Άνθρωπε ουρανόφρον, Ησαϊα τους τρόπους, Αγγέλων εμιμήσω εν βίω. Διο και εμπλησθείς δωρεών, ουρανίων Κύπρου ευσεβών πλήρωμα, φαιδρύνει τοις σοις θαύμασιν, ου χείλη διανοίγεις ψάλλειν Χαίρε, της Κύπρου λαού ακέστορ χαίρε, του Κύκκου Μονής δομήτορ. Χαίρε, πολιτείας Οσίων υπόδειγμα χαίρε, απαθείας αγίας θησαύρισμα. Χαίρε, ότι εθεράπευσας θυγατέρα Κομνηνού χαίρε, ότι κατεπάτησας την ισχύν του πονηρού. Χαίρε, ο ηυγασμένος σιωπής ταις ακτίσι χαίρε, λελαμπρυσμένος θαυμασίων βολίσι. Χαίρε, σεπτών Οσίων το καύχημα χαίρε, πολλών πασχόντων το έρεισμα. Χαίρε, κρατήρ δαψιλούς συμπαθείας [15]

16 χαίρε, φωστήρ θεϊκής ευσπλαγχνίας. Χαίροις, Κύκκου το σέμνωμα. Συναξάριον. Τη Ι του αυτού μηνός, Μνήμη του Οσίου Ησαϊου, του κτίτορος της Μονής Κύκκου της Κύπρου. Κύκκου σεμνείον, Ησαϊα, δομήτορ, εν δομοίς άνω συν τη Πανάγνω χαίρεις. Ούτος, ησυχίας φιλών ήσκησεν εν ταις δυσπροσίτοις ερημίαις του όρους Τροόδους. Αυτώ υπαντήσας ο ποτέ θηρεύων εν Μυριανθούση δουξ της Κύπρου, Μανουήλ ο Βουτομίτης, και την σιωπήν αυτού προς τας ιδίας ερωτήσεις προβολήν λογισάμενος βιαίως αυτόν ερράπισε. Θεία όμως παραχωρήσει προβλησθείς ούτος υπό της ανιάτου ληθαργίας, αυτώ προσέφυγε και ιασάμενος επείσθη κομίσαι εις Κύπρον την θαυματουργόν της Ελεούσης Εικόνα, την φυλαττομένην εν τοις ανακτόροις του Βυζαντίου. Ηυδόκησεν ο Κύριος, ίνα ο Ησαϊας θεραπεύση εκ της ιδίας νόσου τόσον την βασιλόπαιδα, όσον και τον ίδιον άνακτα, και πεισθή ο Αλέξιος Κομνηνός παραχωρήσαι την αγίαν Εικόνα τω θεοφόρω ερημίτη. Χαίρων ο Ησαϊας παρέλαβε την χειρί του Αποστόλου Λουκά ιστορηθείσαν ζωγραφίαν της Ελεούσης Θεοτόκου και εις Κύπρον αυτήν εκόμισεν. Αυτού πεζοπορούντος μετά της αγίας Εικόνος προς το όρος του Τροόδους τα δένδρα έκλινον τας εαυτών κορυφάς, και προσεκύνουν την Κυρίαν Θεοτόκον. Εν τινι κορυφή του Τροόδου ο Ησαϊας εδόμησε χάριτι θεία περικαλλή Μονήν, ένθα απέθηκε την θαυματουργόν της Ελεούσης Εικόνα, πλείστα όσα θαύματα άχρι του νυν επιτελούσαν. Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας. Ηγούντο Μηνοδώρα και Μητροδώρα, Και Νυμφοδώρα δώρα σαρκός αικίας. Αύται αι Άγιαι Γυναίκες, ήσαν εις τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, εν έτει τδ (304), αδελφαί μεν κατά σάρκα, πατρίδα δε έχουσαι την Βιθυνίαν, και διαλάμπουσαι με παρθενίαν και κάλλος ψυχής και σώματος. Δια δε την του Χριστού αγάπην, άφησαν μεν την πατρίδα των, υπήγαν δε και εκατοίκησαν εις ένα υψηλόν τόπον, ευρισκόμενον πλησίον εις τα θερμά ύδατα, τα επονομαζόμενα Πύθια και εκεί επολιτεύοντο με σωφροσύνην και πάσαν άλλην άσκησιν. Δια τούτο ηξιώθησαν να λάβουν εγκάτοικον εις την ψυχήν αυτών την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Όθεν, και φανερωθείσαι εις πολλούς, ότι είναι τοιαύται πνευματοφόροι και κεχαριτωμέναι υπό Θεού, ηλευθέρωναν τους πάσχοντας από διαφόρους ασθενείας, και από την ενέργειαν των πονηρών δαιμόνων. Ταύτα δε μαθών Φρόντων ο ηγεμών, στέλλει τον συγκάθεδρόν του με πολλήν παράταξιν και δορυφορίαν, δια να εξετάση τα περί των Παρθένων εκείνου δε παραστήσαντος αυτάς [16]

17 ενώπιόν του, κατεπλάγη με την τούτων φρόνησιν και σύνεσιν. Βλέπων δε πως αι Άγιαι εστέκοντο πάσαι άφοβοι, προστάζει παρευθύς να ξεγυμνωθή η πρώτη αδελφή Μηνοδώρα, και να καταξέηται από τους δημίους εις δύο ολοκλήρους ώρας. Επειδή δε ο δικαστής επρόσταξε αυτήν να θυσιάση εις τα είδωλα, επεριγέλασεν αυτόν η Αγία. Όθεν τόσον πολύ έδειραν αυτήν με τα ραβδία, ώστε ετρίβησαν τα κόκκαλά της, και λιποθυμήσασα παρέδωκε την ψυχήν της εις χείρας Θεού, και έλαβε τον στέφανον της αθλήσεως. Τότε ο δικαστής δεικνύει εις τας άλλας δύο αδελφάς το ωραίον εκείνο σώμα της αδελφής των, γυμνόν και εξωγκωμένον από τας πληγάς, θέλων με τούτο και με άλλους φοβερισμούς, να ψυχράνη την θερμότητα των Παρθένων, και την ανδρείαν αυτών να ολιγοστεύση. Επειδή όμως είδεν, ότι αδύνατα επιχειρεί, δια τούτο προστάζει να κρεμάσουν επάνω εις ξύλον την δευτέραν αδελφήν Μητροδώραν, και να κατακαίουν αυτήν από παν μέρος του σώματος με λαμπάδας αναμμένας, έπειτα βάλλει αυτήν υποκάτω εις βαρυτάτους λοστούς, και με το βάρος εκείνων συντρίβει όλον το σώμά της, και ούτω με την τιμωρίαν αυτήν απήλθεν η μακαρία προς τον Νυμφίον της Χριστόν, ον ηγάπησε. Τα ίδια δε βάσανα και η τρίτη αδελφή Νυμφοδώρα υπομείνασα, συνηριθμήθη με τας δύο της αδελφάς εις τους αυτούς ουρανίους θαλάμους. Τόσην δε μεγάλην ανδρείαν έδειξαν αι τρεις αύται αδελφαί εις το μαρτύριον, ώστε ουδέ ψιλόν αναστεναγμόν εξέπεμψαν αι αοίδιμοι εις όλα τα δεινά βάσανα, όπου εδοκίμασαν αλλά μένουσαι ως στήλαι ακίνητοι, εις μόνον τον Θεόν έβλεπον και με τους αισθητούς οφθαλμούς και με τους νοητούς, και με μόνον τον Θεόν συνωμίλουν. Ο δε παράνομος δικαστής ήναψε κάμινον δυνατήν, και μέσα εις αυτήν έρριψε τα των Παρθένων μαρτυρικά λείψανα αλλ ευθύς έγιναν άνωθεν αστραπαί και βρονταί και ραγδαία βροχή και τον μεν άδικον δικαστήν δικαίως κατέκαυσαν, τα δε άγια λείψανα αβλαβή διεφύλαξαν, κατέσβεσαν δε το πυρ της καμίνου. Όθεν, λαβόντες αυτά τινές Χριστιανοί, ενεταφίασαν μεγαλοπρεπώς εις τον τόπον όπου ετελειώθησαν εν Χριστώ. Τη αυτή ημέρα, Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά. Βαρυψαβάς δι αἷμα θείον Δεσπότου, Οικείον αίμα συντριβείς ξύλοις χέει. Ούτος ο Άγιος, λαβών από έναν ερημίτην το τίμιον αίμα, όπου έτρεξεν από την πλευράν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια μέσου αυτού πολλάς ιατρείας εποίει. Δια τούτο και από τους απίστους, με ξύλα φονεύεται κατά τον καιρόν της νυκτός ο δε τίμιος θησαυρός του δεσποτικού αίματος έμεινεν πάλιν σώος και ακέραιος, φυλαττόμενος από τον μαθητήν του Αγίου. Τη αυτή ημέρα, η Αγία Πουλχερία η βασίλισσα, εν ειρήνη τελειούται. [17]

18 Όντως παρέστη ψαλμικώς Πουλχερία, Εκ δεξιών σου Βασίλισσα Χριστέ μου. Αύτη ήτον αδελφή του Βασιλέως Θεοδοσίου του μικρού, και διαδεξαμένη την του αδελφού βασιλείαν εν έτει υν (450), υπανδρεύθη μεν τον ευσεβέστατον Μαρκιανόν γέροντα όντα, ίνα αυτός διοική την βασιλείαν καλώς, αλλ όμως την παρθενίαν αυτής μέχρι τέλους άφθορον και καθαράν διεφύλαξεν. Αφ ου λοιπόν η μακαρία αύτη έζησε με ευσεβή και θεοφιλή πολιτείαν, και έκτισε πολλούς Ναούς και Νοσοκομεία, και συνεκρότησε την εν Χαλκηδόνι Αγίαν και Οικουμενικήν Τετάρτην Σύνοδον, μκαι απλώς ειπείν, αφ ου αύτη διέλαμψε με πλείστα κατορθώματα, εν ειρήνη εξεδήμησε προς τον παρ αυτής ποθούμενον Νυμφίον Χριστόν. Τη αυτή ημέρα, μνήμην επιτελούμεν της Ευρέσεως της Αγίας και θαυματουργού Εικόνος της Κυρίας ημών Θεοτόκου, της ευρεθείσης εν τη νήσω παλαιά Τρίκερα του Μαγνησιακού Κόλπου, υπό τας ρίζας ελαίας. Εικών η θεία της Πανάγνου τω κόσμω, οφθείσα δώκε, νυν χάριν των θαυμάτων. Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελλού, Λουκά και Κλήμεντος. Λουκάς ο θείος συν Απελλή και Κλήμης, Απόστολοι σύνεισι τοις Αποστόλοις. Άλλος είναι ο Απόστολος ούτος Απελλής, και άλλος ο Απελλής εκείνος, όστις έγινεν Επίσκοπος της εν Θράκη Ηρακλείας, και εορτάζεται κατά την λα τοῦ Οκτωβρίου τούτον δε αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εν τη προς Ρωμαίους επιστολή λέγων Ασπάσασθε Απελλήν τον δόκιμον εν Χριστώ (ιστ, 10). Ούτος λοιπόν γενόμενος της Σμύρνης φωστήρ, και τω Χριστώ οσίως δουλεύσας, προς αυτόν εξεδήμησεν. Ο δε Λουκάς ούτος, είναι άλλος από τον Ευαγγελιστήν αναφέρει δε και αυτόν ο Παύλος εν τη προς Τιμόθεον πρώτη Επιστολή λέγων: Λουκάς εστι μόνος μετ εμού (δ, 11). Ούτος λοιπόν, γενόμενος πρώτος επίσκοπος της εν Συρία Λαοδικείας, και καλώς ποιμάνας το λογικόν αυτού ποίμνιον, απήλθε προς Κύριον. Και ο Κλήμης δε ούτος, άλλος είναι από τον Κλήμεντα τον Ρώμης επίσκοπον. Τούτον δε αναφέρει ο ίδιος Παύλος εν τη προς Φιλιππησίους Επιστολή λέγων: Εν τω Ευαγγελίω συνήθλησάν μοι μετά και Κλήμεντος και των λοιπών συνεργών μου (δ, 3). Ούτος λοιπόν, γενόμενος επίσκοπος των Σαρδέων, και τα στίγματα του Χριστού εν τη σαρκί περιφέρων, προς Αυτόν εξεδήμησεν. Τη αυτή ημέρα, Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας, ήτις ξίφει ετελειώθη. [18]

19 Εκ γης εκάρθη κοιλάδων Ία ξίφει, Και σοι προσήχθη Σώτερ ως εύπνουν Ίον. Καταγόταν από το Κάστρο του λεγομένου Βιζάλης. Συνελήφθηκε αιχμάλωτη μαζί με χριστιανούς και οδηγήθηκε στην Περσία. Εκεί από τον βασιλιά των Περσών Σαβώρ, παραδόθηκε στους σοφούς της Περσίας προκειμένου να την πείσουν ν ἀρνηθεῖ τον Χριστό. Επειδή όμως δεν το κατάφεραν, την φυλάκισαν και μετά 15 μήνες την έβγαλαν, και αφού την βασάνισαν σκληρά τελικά την αποκεφάλισαν. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Ευφροσύνου του νέου, προστάτου της ιεράς Μονής Κηπουραίων της νήσου Κεφαλληνίας, ένθα και τα ιερά αυτού λείψανα τεθησαύρισται. Ευφρόσυνος θείος μυρίπνοον έχει τον βίον πάντα, Μυριζόντων άμα τοις θαυμασίοις των αρετών σου. Ούτος ο θεοφόρος ανήρ ην Κεφαλλήν, γεννηθείς εν τη κώμη των Ιλλάρων εν έτει αψλζ, η ως τινες λέγουσι αψλη. Γενομένου δεκαεξαετούς απέθανον οι γονείς αυτού, έκτοτε, συντρεφομένου τη οικογενεία του πατραδέλφου Ιλαρίου, ος και δίκην κηδεμόνος προέτρεπεν τον Όσιον (κατά κόσμον Ευάγγελον την κλήσιν Πυλαρινόν-Μαρκαντωνάτον) εις το νυμφευθήναι. Ο δε Όσιος, μη βουλόμενος λυπήσαι τον συγγενή αυτού και αμαυρώσαι το ειλικρινές του συγγενικού συναισθήματος, ουδέποτε απεκάλυψεν ετέρω την ειλημμένην απόφασιν του αφιερούσθαι τω των απάντων Πλαστουργώ ψυχή και σώματι. Πλησίον της οικίας όπου διέμενον, ην επ ονόματι του Αγίου Νικολάου ναός τις, ου τινος παρά την δυτικήν θύραν εφοίτα ο Όσιος καθ εκάστην νύκτα προσευχόμενος και εξομολογούμενος τας ευχαριστίας αυτού τω Θεώ. Η συνεχιζομένη παννύχιος εκ της κλίνης εξανάστασις και αναχώρησις του Οσίου ου διέλαθεν της προσοχής του συγγενούς, όστις ποτέ λίαν πρωΐ θεωρήσας την κενήν κλίνην ώετο πρόδρομον ανηθικότητος είναι, τη επιούση νυκτί παραφυλάξας, είδεν τον Όσιον προσευχόμενον, και κατανοήσας την διάνοιαν, παρεκίνησε αυτόν μετελθείν, το αγγελικόν πολίτευμα της μοναστικής κοινότητος. Ο δε Όσιος, υπετάχθη τω Κυρίω και τω κτήτορι της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου των Κηπουραίων Χρυσάνθω και εν έτει αψξ ἐνεδύθη το αγγελικόν Σχήμα κατόπιν τριετούς δοκιμασίας, μετονομασθείς Ευφρόσυνος. Καταταγείς ουν εν τη ιερά μονή, εβίου βίον αγγελόμορφον, γενόμενος χωρητικός της θείας ενεργείας, ευφραινόμενος τη δόξη των θελημάτων του Υψίστου, χαριτούμενος τη υψοποιώ ταπεινώσει και τη προς πάντας εν απλότητι υπακοή, τρεφόμενος τη αδιακόπω νοερά προσευχή και αλήκτω εγκρατεία, ενισχυόμενος ταις γονυκλισίαις και ταις ολονυκτίοις στάσεσι, και ως έπος ειπείν, διαχέων το ευαγγελικόν φως δια της εις τον πλησίον αγάπης. Προκόπτων δε εις τοσούτον των αρετών, και εν πάση αγαθοεργία διαλάμπων, είληφεν ουρανόθεν παρά του τα νήπια σοφίζοντος [19]

20 Κυρίου το προορατικόν χάρισμα, αποκαλύπτων πολλών καρδιών διαλογισμούς και χρείας εις έκπληξιν πάντων και εις δόξαν του Δεσπότου Χριστού. Και γράμματα μη μεμαθηκώς, εκ καρδίας εγίνωσκε την θείαν Γραφήν, διδάσκων και οδηγών εις μετάνοιαν έκαστον των αυτώ εντυγχανόντων. Ταις ευχαίς του Οσίου Ευφροσύνου του νέου, ελύετο η ατοκία των πίστει προσερχομένων αυτώ γυναικών, εκουφίζετο δε και η ένδεια των πενήτων, και η των αδικουμένων απελπισία εις παραμυθίαν στερράν μετεβάλλετο. Τη προσκλήσει του Οσίου, αι των Ασωμάτων δυνάμεις πίθον υπερμεγέθη εν μια νυκτί μετήνεγκον ένδον της μονής και τη σημειώσει υπ αυτού του σημείου του Τιμίου Σταυρού επί τινος πέτρας τεραστίων διαστάσεων, δια μικρού κτύπου μετά πελέκεως διέρρηξεν ταύτην εις τεμάχια, του θειοτάτου ανδρός βουλομένου υποτυπώσαι την εκ Θεού αρχομένην εργασίαν. Ότε υπό φιλέριδος βλασφήμου τινός υπέμενε λοιδορίας και απειλάς μετά ψόγων, ενουθέτει τον υβριστικόν μείρακα τη υπομνήσει της μεταμελείας και της υψίστης του Κυρίου δυνάμεως, και εν τέλει διήλεγξεν εκείνον τη βλασφημία επιμένοντα προλέγων θάνατον οικτρόν, όσπερ αίφνης μετ ολίγον επήλθεν δια τινος σφαίρας πυροβόλου όπλου διαπερασάσης τας βλασφήμους παρειάς. Τη προσάψει των ενδυμάτων η του σώματος του Οσίου, εδύναντο οι συμμονασταί αυτού καθοράν τας απαισίους όψεις των δαιμόνων των επελαυνόντων εκ παρακειμένου όρους κατά της μονής, ους αι πανίεραι ευχαί του Οσίου Ευφροσύνου, και η διαπρύσιος υπόδειξις της μεταξύ των μοναχών ομονοίας και τηρήσεως των Κυριακών εντολών εσκέδαζεν κατά κράτος. Προϊδών δε ο Όσιος το μακάριον αυτού τέλος και εν κατανύξει συμβουλεύσας τοις αδελφοίς μακροθυμείν, φεύγειν την ανθρωπαρέσκειαν, καλλιεργείν την ταπείνωσιν και υπεράνω όλων ελεείν τους πλησίον, έργω και ουχί μόνον λόγω δεικνύειν και βιουν την εις αλλήλους αγάπην, εκοιμήθη υμνών την πεφιλημένην αυτώ Παντάνασσαν Δέσποιναν Θεοτόκον τη δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους αωια. Μετά τρία έτη, εγένετο η ανακομιδή των Αγίων αυτού λειψάνων, καθ ην άπαντες οι παριστάμενοι ήσθοντο την δι αυτών εκπεμπομένην άρρητον ευωδίαν, δι ης στέφει ο Κύριος τα οστά των Οσίων Αυτού. Τα λείψανα του Οσίου, μετά της τιμίας Κάρας αυτού, φυλάττονται εν τη λάρνακι του ναού της Ιεράς Μονής των Κηπουραίων, ευωδίαν αναπέμποντα και θαυματουργούντα εις τους μετά πίστεως προσερχομένους. Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Πέτρος επίσκοπος Νικαίας, εν ειρήνη τελειούται. Νικαέων πρόεδρος ων πρώην Πέτρε, αλιέων σύνεδρος εκθανών γίνη. [20]

21 Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Ευδοκίας της παιδός. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Παύλου επισκόπου Νικαίας. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Παύλου του Υπάκουου, του εν τω Σπηλαίω του Ρώσσου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του θαύματος της Υπεραγίας Δεσποίνης Θεοτόκου της Σκιπτρού, εν τη πόλει των Ορχομενών, ότε εκ της γερμανικής καταστροφής αυτήν ελυτρώσατο. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Τύχωνος του ασκήσαντος εν τη Καψάλα του Αγίου Όρους. Ως απλούς και ταπεινός, Υψίστου δόξης, ηξιώθης Τύχων πολιστά ερήμου. Ούτος, πατρίδα έσχε την Νόβια Μιχαλόσκα της Ρωσίας. Εγεννήθη το 1884 εκ γονέων ευλαβών, Παύλου και Ελένης, εξ ων εδιδάχθη την ορθήν πίστιν και την ευλάβειαν και αγάπην εις τον Κύριον Ιησούν. Εν τη ακμή της αυτού νεότητος, κατέλιπε τον κόσμον και φλεγόμενος υπό του θείου έρωτος κατέφυγεν αλληλοδιαδόχως εις το Σίναιον όρος, την έρημον του Ιορδάνου και το Αγιώνυμο όρος. Εν τω τελευταίω θεοφιλώς ήσκησεν εξήκοντα το όλον έτη και δη εν τω κελλίω Μπουραζέρι, και εν τη ερήμω των Καρουλίων και της Καψάλας, δοξάζων ασιγήτως το όνομα του Θεού. Διεκρίθη δια την απλότητα των τρόπων αυτού, την ταπείνωσιν, την νηστείαν, την ακτησίαν και την ελεήμονα καρδίαν του. Πνευματικός οδηγός πλήθους μοναστών και μιγάδων απλανώς ίθυνεν αυτούς προς σωτηρίαν και θέωσιν. Το πνευματικόν αυτού τέκνον Παΐσιος, και τινες άλλοι φιλόσιοι, ιστόρησαν τας αυτού αριστείας προς δόξαν Θεού και τιμήν του Οσίου ησυχαστού. Ταις σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Της εορτής. Ωδή ζ'. Ειρμός Των Χαλδαίων η κάμινος, πυρί φλογιζομένη, εδροσίζετο Πνεύματος, Θεού επιστασία οι Παίδες υπέψαλλον Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων. Εορτάζομεν Άχραντε, και πιστώς προσκυνούμεν, την αγίαν σου γέννησιν, την εξ επαγγελίας, δι ἧς ελυτρώθημεν, της αρχεγόνου αράς, επιφανέντος Χριστού. Νυν η Άννα ευφραίνεται, και βοά καυχωμένη Στείρα ούσα γεγέννηκα, του Θεού την Μητέρα, δι' ης το κατάκριμα, της Εύας λέλυται, και η εν λύπαις ωδίς. Ο Αδάμ ηλευθέρωται, και η Εύα χορεύει, και βοώσιν εν πνεύματι, προς σε την Θεοτόκον Εν σοι ελυτρώθημεν, της αρχεγόνου αράς, επιφανέντος Χριστού. [21]

22 Στείραι άγονοι σπεύσατε, ψυχαί ητεκνωμέναι, ότι Άννα πολύτεκνος, και νυν ευφραινομένη μητέρες χορεύσατε, συν τη Μητρί του Θεού, και συναγάλλεσθε. Τριαδικόν. Τον Πατέρα δοξάσωμεν, τον Υιόν και το Πνεύμα, εν μονάδι Θεότητος, Τριάδα Παναγίαν, αχώριστον άκτιστον, και συναΐδιον και ομοούσιον. Θεοτοκίον Συ Θεόν μόνη έτεκες, Παρθένε μετά τόκον συ την φύσιν εκαίνισας, τω τόκω σου Μαρία συ την Εύαν έλυσας, της πρωτογόνου αράς, Θεογεννήτορ αγνή. Του Οσίου. Ουκ ελάτρευσαν. Μάκαρ Όσιε της σιωπής σου άσκησιν μη γνους ελάκτισε, σε Μανουήλ ιταμώς, εγκρατείαν γλώσσης σου, ο λογισάμενος περιφρόνησιν, σου προς αυτού το πρόσωπον, Ησαϊα θεοφόρε. Νυν υμνούσί σου του βίου κατορθώματα Κυπρίων σύλλογοι, θεόφρον ησυχαστά, Μονής Κύκκου ένθεε, δομήτορ στάσεσιν, ο παννύχοις σου, ευαρεστήσας Κτίσαντι, τω Παντάνακτι Κυρίω. Ως ιάσεων αστείρευτόν σε χείμαρρον αεί δοξάζομεν δούκά ποτε Μανουήλ, ταχύ ιασάμενον, την βασιλόπαιδα, και Αλέξιον, αυτής κλεινόν γεννήτορα, Ησαϊα θεοφόρε. Θεοτοκίον. Ησαϊας Σου Εικόνα την πανίερον ήνπερ ιστόρησεν ο θεοκήρυξ Λουκάς, Παρθένε Κυκκώτισσα, εις Κύπρον άσμενος, προσεκόμισε, και Σοι Μονήν εδόμησεν, εν Τροόδει όρει θείαν. Καταβασία Έκνοον πρόσταγμα τυράννου δυσσεβούς, λαούς εκλόνησε, πνέον απειλής και δυσφημίας θεοστυγούς όμως τρεις παίδας ουκ εδειμάτωσε, θυμός θηριώδης, ου πυρ βρόμιον αλλ ἀντηχοῦντι δροσοβόλω πνεύματι, πυρί συνόντες έψαλλον ο υπερύμνητος των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει. Της εορτής. Ωδή η'. Ο Ειρμός Ο στεγάζων εν ύδασι, τα υπερώα αυτού, ο τιθείς θαλάσση όριον ψάμμον, και συνέχων το παν, σε υμνεί ήλιος, σε δοξάζει σελήνη, [22]

23 σοι προσφέρει ύμνον πάσα κτίσις, τω Δημιουργώ και Κτίστη εις τους αιώνας. Ο ποιήσας παράδοξα, τη στειρωθείση γαστρί, ο ανοίξας Άννης άγονον μήτραν, και καρπόν αυτή δους, συ Θεός άγιος, συ Υιός της Παρθένου, συ εκ ταύτης σάρκα προσελάβου, της αειθαλούς Παρθένου και Θεοτόκου. Ο σφραγίζων την άβυσσον, και εξανοίγων αυτήν, ο ανάγων ύδωρ εν ταις νεφέλαις, και διδούς υετόν, συ ο δους Κύριε, ρίζης εκ της ακάρπου εξανθήσαι, Άννης της αγίας, άχραντον καρπόν, την ράβδον την Θεοτόκον. Συ ο λύσας τα άλυτα, της απαιδίας δεσμά συ ο δους τη στείρα γόνιμον τόκον, και καρπόν ευκλεή, ης Υιός γέγονας και βλαστός ανεφύης ην Μητέρα έσχες κατά σάρκα, εν τη προς ημάς Οικτίρμον επιδημία. Γεωργέ των φρενών ημών, και φυτουργέ των ψυχών, συ ο άκαρπον γην, εύκαρπον δείξας συ την πάλαι ξηράν, γόνιμον εύσταχυν, άρουραν καρποφόρον απειργάσω, Άνναν την αγίαν, άχραντον καρπόν ανθήσαι την Θεοτόκον. Τριαδικόν. Ω Τριας υπερούσιε, μονάς συνάναρχε, σε υμνεί και τρέμει, πληθύς Αγγέλων, ουρανός και η γη, άβυσσοι φρίττουσιν, άνθρωποι ευλογούσι, πυρ δουλεύει, πάντα υπακούει, σοι Τριας αγία, φόβω τα εν τη κτίσει. Και νυν... Θεοτοκίον Ω καινότατον άκουσμα! Θεός Υιός γυναικός, και ασπόρου τόκου, άνανδρος Μήτηρ, και Θεός το τεχθέν, ω φρικτόν θέαμα! ω συλλήψεως ξένης της παρθένου! ω αφράστου τόκου! όντως υπέρ νουν τα πάντα και θεωρίαν. Του Οσίου. Παίδας ευαγείς. Στύλος ακλινής ακτημοσύνης, σοφέ Ησαϊα ώφθης άπασιν, ο περιπλανώμενος, ώσπερ θηρ εν άλσεσι, Μυριανθούσης Όσιε, και ενασκούμενος, ευχή τε, σιωπή και νηστεία, ως παρ Ιορδάνου, τα ρείθρα Ιωάννης. Άγγελος βροτών σαρκίον φέρων, λαμπρέ Ησαϊα αναδέδειξαι, δωρεαίς του Πνεύματος, ο σοφώς κοσμούμενος, και χάριν των ιάσεων, αφθόνως είληφας, παρά, δωρεοδότου Κυρίου, του βραβεύσαντός σοι, ασκήσεως τους μόχθους. Ίθυνας σον βίον Ησαϊα, προς Κύριον Ιησούν τον Παντοκράτορα, και εχθρόν τον δόλιον, ήσχυνας συντόνω σου, ασκήσει ενθεώτατε, ο [23]

24 δώρον μέγιστον, χοροίς, προσενεγκών των Κυπρίων, την σεπτήν Εικόνα, της θείας Ελεούσης. Θεοτοκίον. Άμαχόν Σε πάντες προστασίαν, ετοίμην εν βίου κλύδωσιν αντίληψιν, και θερμήν μεσίτριαν, προς Υιόν τον θείόν Σου, κατέχομέν Σε Δέσποινα, αγνή Κυκκώτισσα, και κράζομεν Κύρια Παρθένε, χορηγούσα πάσι, μη παύση ευφροσύνην. Καταβασία Ευλογείτε Παίδες, της Τριάδος ισάριθμοι, δημιουργόν Πατέρα Θεόν, υμνείτε τον συγκαταβάντα Λόγον, και το πυρ εις δρόσον μεταποιήσαντα και υπερυψούτε το πάσι ζωήν παρέχον, Πνεύμα πανάγιον εις τους αιώνας. Της εορτής. Ωδή θ'. Ειρμός άλλος Αλλότριον των μητέρων η παρθενία, και ξένον ταις παρθένοις η παιδοποιΐα επί σοι Θεοτόκε αμφότερα ωκονομήθη. Διο σε πάσαι αι φυλαί της γης, απαύστως μακαρίζομεν. Επάξιον Θεομήτορ της σης αγνείας, τον τόκον εκληρώσω δι ἐπαγγελίας τη ποτέ γαρ ακάρπω, θεόβλαστος καρπός εδόθης διο σε πάσαι αι φυλαί της γης, απαύστως μακαρίζομεν. Πεπλήρωται του βοώντος η προφητεία, φησί γαρ Αναστήσω σκηνήν την πεπτωκυίαν, του ιερού Δαυΐδ, εν σοι, Άχραντε προτυπωθείσαν, δι ἧς ο σύμπας των ανθρώπων χους, εις σώμα ανεπλάσθη Θεώ. Τα σπάργανα προσκυνούμέν σου Θεοτόκε, δοξάζομεν τον δόντα καρπόν τη πρώην στείρα, και ανοίξαντα μήτραν, την άγονον εκ παραδόξου ποιεί γαρ πάντα όσα βούλεται, Θεός ων παντεξούσιος. Εβλάστησας νυμφοτόκε Άννα θεόφρον, εκ μήτρας παρ ελπίδα, και εξ επαγγελίας, παρθενόφυτον άνθος, θεόβλαστον αγνείας κάλλος διο σε πάντες μακαρίζομεν, ως ρίζαν της ζωής ημών. Τριαδικόν. Αλλότριον τοις ανόμοις εστί δοξάζειν, την άναρχον Τριάδα, Πατέρα και Υιόν τε, και το Άγιον Πνεύμα, την άκτιστον παγκρατορίαν, δι ἧς ο σύμπας κόσμος ήδρασται, τω νεύματι του κράτους αυτής. Θεοτοκίον Εχώρησας εν γαστρί σου Παρθενομήτορ, τον ένα της Τριάδος Χριστόν τον Βασιλέα, ον υμνεί πάσα κτίσις, και τρέμουσιν οι άνω θρόνοι αυτόν δυσώπει πανσεβάσμιε, σωθήναι τας ψυχάς ημών. [24]

25 Του Οσίου. Άπας γηγενής. Νόσους αλγεινάς, διώκεις τη χάριτι, του θείου Πνεύματος, Ησαϊα Όσιε, Μονής του Κύκκου, δομήτορ ένθεε, και της ψυχής και σώματος, παρέχεις δύναμιν, τοις υμνούσι, τους σεπτούς καμάτους σου, ούσπερ έτλης ποθών την τελείωσιν. Χαίρε ιατρέ, νοσούντων ανύστακτε, θαυμάτων χείμαρρε, αρωγέ οξύτατε, των εν κινδύνοις, και απροσμάχητε, προστάτα των τιμώντων σε, βοώντες σπεύδομεν, σαις πρεσβείαις, Ησαϊα πάνσοφε, προς Χριστόν τον Δεσπότην της κτίσεως. Μέγας ασκητής, εδείχθης και πάμφωτος, πυρσός συνέσεως, Ησαϊα έσοπτρον, ακτημοσύνης, και διακρίσεως, διο και κατηξίωσαι, τη Θεομήτορι, ανεγείραι, τέμενος περίδοξον, προς αυτό αγιάζον τους σπεύδοντας. Θεοτοκίον. Μήτερ του Θεού, Κυκκώτισσα πάναγνε, Κυπρίων καύχημα, οικουμένης σέμνωμα, και Εκκλησίας, λαμπρόν θησαύρισμα, Εικόνα θαυματόβρυτον, κατασπαζόμενοι, Σου την θείαν, εκζητούμεν πάντοτε, προς Θεόν τας αόκνους πρεσβείας Σου. Καταβασία Μυστικώς ει Θεοτόκε Παράδεισος, αγεωργήτως βλαστήσασα Χριστόν, υφ οὗ το του Σταυρού, ζωηφόρον εν γη, πεφυτούργηται δένδρον δι οὗ νυν υψουμένου, προσκυνούντες αυτόν, σε μεγαλύνομεν. Ετέρα Ο δια βρώσεως του ξύλου, τω γένει προσγενόμενος θάνατος, δια Σταυρού κατήργηται σήμερον της γαρ Προμήτορος η παγγενής, κατάρα διαλέλυται, τω βλαστώ της αγνής Θεομήτορος ην πάσαι αι Δυνάμεις, των ουρανών μεγαλύνουσι. Εξαποστειλάριον. Γυναίκες ακουτίσθητε Μονής του Κύκκου κτίτορα, θεόπνευστον και σέμνωμα, ησυχαστών θεοφόρων, θαυματουργόν Ησαϊαν, Κυπρίων εγκαλλώπισμα, και Εκκλησίας καύχημα, πνευματικώς τιμήσωμεν, υπέρ του κόσμου γαρ ούτος, εξιλεούται το θείον. Της εορτής. Αγάλλονται τα πέρατα, της οικουμένης σήμερον, εν τη γεννήσει σου Κόρη, Θεοκυήτορ Μαρία, και απειρόγαμε νύμφη εν η των [25]

26 φυσάντων σε, το λυπηρόν διέλυσας, της ατεκνίας όνειδος, και της Προμήτορος Εύας, την εν τω τίκτειν κατάραν. Αίνοι. Ήχος δ. Πανεύφημοι Μάρτυρες. Οσίων Πατέρων χαρμονή, Ησαϊα πάνσοφε, σταυρόν επ ώμων αράμενος, κατηκολούθησας, τω Χριστώ και κάραν, του εχθρού συνέτριψας, μαχαίρα των τιμίων αγώνων σου, και προς ουράνια, γήθεν δώματα εχώρησας, ικετεύων, υπέρ των τιμώντων σε. Ως ήλιος έλαμψεν ημίν, η αγία μνήμη σου, καταφωτίζουσα άπαντας, αυγαίς θαυμάτων σου, και σης προστασίας, θείοις φρυκτωρήμασι, θεόφρον Ησαϊα μακάριε, τους σοι προστρέχοντας, και πανήγυριν εν άσμασι, την λαμπράν σου, τελούντας και πάνσεπτον. Εικόνα Πανάγνου Μαριάμ, ην Λουκάς ιστόρησεν, ο θεοφόρος Απόστολος, εις Κύπρον ήνεγκας, προτροπή σεπτή σου, και αυτή περίδοξον, σεμνείον εν Τροόδει εδόμησας, όπερ ιάσεων, ανεδείχθη θεοφόρητε, Ησαϊα, ταμείον ασύλητον. Ταχύ δούκα Κύπρου Μανουήλ, ληθαργόν ιάτρευσας, και Κομνηνού βασιλόπαιδα, ομοίως χάριτι, θεία Ησαϊα, Πάτερ θαυματόβρυτε, αιτούμενος δοθήναι το έκτυπον, το ιερώτατον, της αγνής σοι όπερ τάχιστα, εις την Κύπρον, ως δώρον εκόμισας. Δόξα. Ήχος πλ. β. Σήμερον επέλαμψεν, η του θεοφόρου Ησαΐου πανσεβάσμιος μνήμη, Ορθοδόξων τους δήμους φωτίζουσα, ως αστήρ γαρ φαεινός εγκρατείας και σκληραγωγίας, αυγάζει τους ακρατείς και τρυφηλόν επιζητούντας βίον, αλλ ω ερημίτα θεόσοφε, εξελού πρεσβείαις σου εκ ραθυμίας ψυχοφθόρου, και ακηδίας τους υμνούντάς σε. Και νυν. Της εορτής. Αύτη ημέρα Κυρίου, αγαλλιάσθε λαοί ιδού γαρ του φωτός ο νυμφών, και η βίβλος του λόγου της ζωής, εκ γαστρός προελήλυθε και η κατά ανατολάς πύλη αποκυηθείσα, προσμένει την είσοδον, του Ιερέως του μεγάλου, μόνη και μόνον εισάγουσα Χριστόν εις την οικουμένην, προς σωτηρίαν των ψυχών ημών. Δοξολογία Μεγάλη και Απόλυσις. Μεγαλυνάριον. Χαίροις ησυχίας και σιωπής, εραστά δομήτορ, της του Κύκκου σεπτής Μονής, χαίροις Ησαϊα, θαυμάτων μυροθήκη, και στηριγμός απάντων, των προστρεχόντων σοι. [26]

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Κινδύνων παντοίων απαλλαγήν, ταύτη σου τη πόλει, τη τιμώση σε ευλαβώς, δίδου Παναγία Θεοτόκε, και οικτιρμών θεϊκών τα δωρήματα.

Κινδύνων παντοίων απαλλαγήν, ταύτη σου τη πόλει, τη τιμώση σε ευλαβώς, δίδου Παναγία Θεοτόκε, και οικτιρμών θεϊκών τα δωρήματα. Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία Υανερωμένη (Ροδόπης) Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω ταυρώ. Ως θησαυρόν της προς ημάς ευνοίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κοντάκιον Ήχος πλ.δ. Τη υπερμάχω.

Κοντάκιον Ήχος πλ.δ. Τη υπερμάχω. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΙΜΟΝ ΖΩΝΗΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Κοντάκιον Ήχος πλ.δ. Τη υπερμάχω. Τη υπερτίμω Θεοτόκε θεία Ζώνη σου, μετ ευλαβείας προσερχόμενοι πληρούμεθα, φωτισμού και ευωδίας υπερκοσμίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετά την α Στιχολογίαν

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετά την α Στιχολογίαν ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετά την α Στιχολογίαν Κάθισμα Ήχος α Τον τάφον σου Σωτήρ Ως ήλιος λαμπρός, εν εσχάτοις τοίς χρόνοις, ανέτειλας ημίν, τη οσία ζωή σου, Νεκτάριε Όσιε, και προς δόξαν και αίνεσιν, πάντας ήγειρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Όπως γνωρίζετε χριστιανοί μου, όπως το βλέπετε και όπως το βιώνετε, τη Μεγάλη Σαρακοστή

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Η Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Η Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου https://www.youtube.com/watch?v=1iy2oazlpci&rel=0 Άγιος Σωφρόνιος πατριάρχης Ιεροσολύμων Δος μας, Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν

Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν Η προσευχή ώς πνευματική καί λειτουργική λατρεία. Κυριακή ΙΓ Λουκά. Ομιλίες π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου ( ὁ δὲ εἶπε τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Του Περσυνάκη Εμμανουήλ Ιεροψάλτου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών Επιτίμου Διευθυντού Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. 9 / 1 / 2016 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. 9 / 1 / 2016 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. 9 / 1 / 2016 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. Δίκαιος εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται. Γήρας γαρ τίμιον ού το πολυχρόνιον ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται.

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

(Απόδοση του αρχαίου κειμένου στην Νέα Ελληνική: Γιώργος Κυθραιώτης)

(Απόδοση του αρχαίου κειμένου στην Νέα Ελληνική: Γιώργος Κυθραιώτης) (Απόδοση του αρχαίου κειμένου στην Νέα Ελληνική: Γιώργος Κυθραιώτης) Ο Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής γεννήθηκε και ανατράφηκε στη νήσο των Κυπρίων, τον καιρό της βασιλείας του Νικηφόρου. Καταγόταν από μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο»

«ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο» «ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο» (Ιωάν.1,14), αποτελεί την απαρχή της χαράς και της ελπίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία

Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Γέννησης του Θεανθρώπου, γιορτάζεται κάθε χρόνο όχι μόνο για να τη θυμηθούμε και να δοξολογήσουμε το Θεό, αλλά και για να μπορέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του

Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Ας σκεφτούμε, αδελφοί, ότι ο Δεσπότης του σύμπαντος, που Τον υπακούουν όλα τα όντα, έκανε αυστηρή υπακοή στην «κατά φύσιν»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις ναοί του Θεού

Οι τρεις ναοί του Θεού Οι τρεις ναοί του Θεού Η Υπαπαντή του Κύριου Η γιορτή της Υπαπαντής είναι μια πολύ ξεχασμένη γιορτή. Δεν της δόθηκε η πρέπουσα τιμή. Ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα; Αυτό που κι εσείς κάνετε στα μωρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου*

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, μετάνοια είναι, νομίζω ταπεινά, να προσπαθώ να μάθω να αγαπώ τον Θεό μου και τον πλησίον μου, έχοντας επίγνωση των προσωπικών μου παθών και λαθών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΩ ΝΑΩ ΠΡΟΣΑΓΕΤΑΙ Η ΠΑΝΑΜΩΜΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ» (Αφιέρωμα στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η εορτή των

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΩ ΝΑΩ ΠΡΟΣΑΓΕΤΑΙ Η ΠΑΝΑΜΩΜΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ» (Αφιέρωμα στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η εορτή των «ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΩ ΝΑΩ ΠΡΟΣΑΓΕΤΑΙ Η ΠΑΝΑΜΩΜΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ» (Αφιέρωμα στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου είναι μια σημαντική θεομητορική

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος (κεφ.14) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. Ήχος α'. Ω του παραδόξου θαύματος! Ω του παραδόξου θαύματος!

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιστορία της Εταιρείας: Η οργάνωση των > ή χιλιαστών είναι μια πολυεθνική μετοχική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1884 από τον Κάρολο Ρώσσελ με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Θεοτόκε, Παρθένε» Το άλµα έχει γίνει βήµα, η φλόγα έχει αλλάξει πλέον σχήµα. Ξεφλουδίζω την ψυχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΙΟΥ 2 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 -

Διαβάστε περισσότερα