ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ"

Transcript

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΪΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (Χ. Μπούσιας) ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μετά τον Προοιμιακόν, εις το Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους δ, και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. Ήχος α. Των ουρανίων ταγμάτων. Τον ασκητήν της Τροόδους τον ενθεώτατον, της ησυχίας φίλον, εραστήν απαθείας, και σύνοικον θεόπνουν της σιωπής, Ησαϊαν τιμήσωμεν, συντονωτάτη νηστεία και προσευχή, ως Θεώ ευαρεστήσαντα. Τον Μανουήλ Βουτομίτην όνπερ ιάτρευσας, εκ ληθαργίας νόσου, προσκομίσαι εις Κύπρον, κατέπιθες Εικόνα της αγαθής, Μαριάμ ην ιστόρησεν, Ευαγγελίου ο θείος γραφεύς Λουκάς, Ησαϊα τρισμακάριστε. Την σην πανίερον μνήμην πανηγυρίζοντες, βοώμεν Ησαϊα, της σαρκός το γεώδες, πυρί της εγκρατείας και προσευχής, αναλώσας ικέτευε, Χριστόν θεώσαι απάντων ημών ψυχάς, υπερτάταις αναβάσεσιν. Αποκαθάρας τον νουν σου παννύχοις στάσεσι, και νυχθημέροις πόνοις, Ησαϊα τρισμάκαρ, ομόζηλος εδείχθης Ταξιαρχών, φωτομόρφων και σύσκηνος, αυτών εν πόλει τη άνω ένθα Χριστού, καθοράς το θείον πρόσωπον. Δόξα. Ήχος β. Την σιωπήν εργαζόμενος εις απαθείας ήρθης ύψος άρρητον, και ως φοίνιξ υψίκομος καρπούς θείου Πνεύματος εβλάστησας, σημειοφόρε Πάτερ Ησαϊα, αξιωθείς ουν τη Ελεούση Μητρί του Κυρίου Μονήν δομήσαι, μεθ ης νυν χορεύεις εν πόλω δόξης, πρέσβευε τω εξ αυτής τεχθέντι, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. Και νυν. Θεοτοκίον. Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου. Εις τον Στίχον. Ήχος β. Οίκος του Εφραθά. [1]

2 Θείε ησυχαστά, της Κύπρου Ησαϊα, φιλέρημος ως όρνις, εν όρει του Τροόδους, ασκητικώς εβίωσας. Στ.: Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου Αυτού. Χαίρε ο της Μονής, της περιδόξου Κύκκου, δομήτωρ Ησαϊα, αποθησαυριζούσης, αγνής το θείον έκτυπον. Στ.: Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. Πάσαν του πτερνιστού, πατήσας δυναστείαν, την χάριν Ησαϊα, αποδιώκειν νόσους, τας ανιάτους είληφας. Δόξα. Τριαδικόν. Χαίρε Τριας σεπτή, Θεότης τρισαγία, τρισάκτινόν Σου φάος, του θείου Ησαΐου, η τη καρδία λάμψασα. Και νυν. Θεοτοκίον. Μάνδραν Σου ιεράν, Κυκκώτισσα Κυρία, δομήσας Ησαϊας, αυτή την Σην Εικόνα, την θείαν εναπέθηκεν. Νυν απολύεις. Τρισάγιον. Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α. Τον συνάναρχον Λόγον. Ασκητήν του Τροόδους τον ενθεώτατον, και της αγνής Κυκκωτίσσης, της περικλύστου Μονής, Ησαϊαν τον δομήτορα τιμήσωμεν, ότι αυτού τη προτροπή, μετηνέχθη η μορφή, εις Κύπρον της Ελεούσης, μεθ ης Κυρίω πρεσβεύει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον. Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον. Απόλυσις. [2]

3 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους στ, και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. Ήχος δ. Ως γενναίον εν Μάρτυσι. Των Οσίων ωράϊσμα, δια πόνων ασκήσεως, Ησαϊα πάνσοφε εχρημάτισας, εν του Τροόδου γαρ άλσεσι, βιώσας ως άϋλος, απενέκρωσας σαρκός, άπαν βρότειον φρόνημα, έχων βλέμμα σου, της ψυχής εστραμμένον προς τον μόνον, εκ θανάτου αιωνίου, σώζειν δυνάμενον μέροπας. Ερημίτα τρισόλβιε, Ησαϊα υπόδειγμα, έμψυχον χρηστότητος αναδέδειξαι, χαριτωθείς θείω Πνεύματι, ασκήσεως μάργαρον, ακτησίας φρυκτωρός, ενδιαίτημα νήψεως, ταπεινώσεως, ψυχοτρόφου ευώδης μυροθήκη, και οσφράδιον αγνείας, ευφραίνον γένος χριστώνυμον. Της αγνής κατηξίωσαι, Ελεούσης το έκτυπον, Ησαϊα Όσιε τρισμακάριστε, όπερ Λουκάς ο Απόστολος, Κυρίου εχάραξεν, εις την Κύπρον την κλεινήν, προσκομίσαι και άπαντας, διαμένοντας, εν αυτή ευλογήσαι τους εν πίστει, εκζητούντας της Κυρίας, των ουρανών την αντίληψιν. Ως αστήρ ανατέταλκας, εγκρατείας πολύφωτος, Ησαϊα μάκαρ και κατεπύρσευσας, αίγλη χαρίτων των θείων σου, την πάτριον νήσόν σου,, την τιμώσάν σε λαμπρώς, και τελούσαν την μνήμην σου, την πανσέβαστον, ετησίως ωδαίς μελισταγέσιν, ουρανίαις υμνωδίαις, και γλυκυφθόγγοις μελίσμασι. Κομνηνού εθεράπευσας, θυγατέρα του άνακτος, εκ της ληθαργίας Θεού τη χάριτι, σεπτήν Εικόνα αιτούμενος, Μητρός του Παντάνακτος, ώσπερ δώρον παρ αυτού, Ησαϊα θεσπέσιε, εν αγκάλαις σου, ην λαβών προσεκόμισας εις Κύπρον, και κατέθηκας εν μάνδρα, περικαλλεί ην εδόμησας. Τη Οσία ασκήσει σου, και ακτίσι του βίου σου, Ησαϊα πάντιμε καλλωπίζεται, Κύκκου Μονή η περίκλυστος, ην Πάτερ εδόμησας, και Εικόνι η αυτήν, Ελεούσης επλούτισας, τη ιάματα, παρεχούση νοσούσιν ανιάτως, και πιστών χορείαις πάσαις, χαράν και σθένος και δύναμιν. Δόξα. Ήχος πλ. β. Της σιωπής σου τη σαγήνη εζώγρησας, τον ποτε θηρεύοντα εν Μυριανθούση Βουτομίτην, ον είτα εκ ληθαργίας ιασάμενος, κομίσαι προέτρεψας εις Κύπρον, την της Κυκκωτίσσης [3]

4 θαυματόβρυτον Εικόνα, πνευματοφόρε Ησαϊα, αξιωθείς ουν δομήτωρ γενέσθαι, περιδόξου εν Τροόδει σεμνείου της αγνής Ελεούσης, και ισαγγέλως επί γης πολιτευσάμενος, απήλθες Χριστώ υπαντήσαι εις δόμους δόξης, Ον εκτενώς δυσώπει υπέρ των τιμώντων, την πάντιμον μνήμην σου. Και νυν. Της εορτής. Σήμερον, ο τοις νοεροίς θρόνοις επαναπαυόμενος Θεός, θρόνον άγιον επί γης εαυτώ προητοίμασεν, ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανόν έμψυχον, εν φιλανθρωπία κατεσκεύασεν εξ ακάρπου γαρ ρίζης φυτόν ζωηφόρον, εβλάστησεν ημίν την Μητέρα αυτού, ο των θαυμασίων Θεός, και των ανελπίστων ελπίς, Κύριε δόξα σοι. Είσοδος. Φως ιλαρόν. Προκείμενον της ημέρας. Αναγνώσματα. Σοφίας Σειράχ το Ανάγνωσμα (κεφ. κ 1-10) Έστιν έλεγχος ος ουκ έστιν ωραίος και έστι σιωπών και αυτός φρόνιμος. Ως καλόν ελέγξαι η θυμούσθαι και ο ανθομολογούμενος από ελαττώσεως κωλυθήσεται. Επιθυμία ευνούχου αποπαρθενώσαι νεάνιδα, ούτως ο ποιών εν βία κρίματα. Έστι σιωπών ευρισκόμενος σοφός, και έστι μισητός από πολλής λαλιάς. Έστι σιωπών, ου γαρ έχει απόκρισιν και έστι σιωπών ειδώς καιρόν. Άνθρωπος σοφός σιγήσει έως καιρού, ο δε λαπιστής και άφρων υπερβήσεται καιρόν. Ο πλεονάζων λόγω βδελυχθήσεται και ο ενεξουσιαζόμενος μισηθήσεται. Έστιν ευοδία εν κακοίς ανδρί, και έστιν εύρημα εις ελάττωσιν. Έστι δόσις, η ου λυσιτελήσει σοι και έστι δόσις, ης το ανταπόδομα διπλούν. Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα. (Κεφ. γ' 1) Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού, και ου μη άψηται αυτών βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμοίς αφρόνων τεθνάναι, και ελογίσθη κάκωσις η έξοδος αυτών, και η αφ ημών πορεία σύντριμμα οι δε εισιν εν ειρήνη. Και γαρ εν όψει ανθρώπων εάν κολασθώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς, και εύρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίω εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρώ επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως σπινθήρες εν καλάμη διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη, και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεποιθότες επ αυτόν, συνήσουσιν αλήθειαν, και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτώ ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού. [4]

5 Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα. (Κεφ. ζ.7) Δίκαιος, εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται. Γήρας γαρ τίμιον ου το πολυχρόνιον, ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται. Πολιά δε εστι φρόνησις ανθρώποις, και ηλικία γήρως βίος ακηλίδωτος. Ευάρεστος Θεώ γενόμενος, ηγαπήθη και ζων μεταξύ αμαρτωλών, μετετέθη. Ηρπάγη, μη κακία αλλάξη σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήση ψυχήν αυτού βασκανία γαρ φαυλότητος αμαυροί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς αρεστή γαρ ην Κυρίω η ψυχή αυτού δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ιδόντες και μη νοήσαντες, μηδέ θέντες επί διανοία το τοιούτον, ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού. Λιτή. Ήχος α. Αγάλλου εν Κυρίω η ηλιόφωτος Κύπρος, Ησαϊαν τον θεοφόρον ασκητήν εξανατείλασα, ως πάμφωτον σέλας αρετής και ησυχίας. Ούτος γαρ υπερφυώς τη Ελεούση Θεοτόκω, θεοπρεπώς εδοξάσθη παρά του Κυρίου της δόξης. Και νυν κατατρυφών της αλήκτου μακαριότητος, Χριστόν τον ελεήμονα καθικετεύει απαύστως. Ήχος β. Όσιε Πάτερ Ησαϊα, βίον κρείττονα επιποθήσας, και θείω πτερούμενος έρωτι, τον ελαφρόν ζυγόν του Κυρίου ήρας, και πάσαν σχέσιν βρότειον ως άχθος απέρριψας, έξω γαρ κόσμου και σαρκός γενόμενος, και ως θηρ εγκαταβιών εν όρεσι και σπηλαίοις, τον σον νουν ανύψωσας προς τα αΐδια και διαμένοντα, ερημίτα θεόσοφε. Μη ουν παύση Κυρίου δεόμενος, συν τη Αυτού Μητρί Παναγία Παρθένω, ης μόνην περίδοξον ηξιώθης δομήσαι, υπέρ ειρήνης του κόσμου, και σωτηρίας των ψυχών ημών. Ήχος γ. Τον Βουτομίτην Μανουήλ της Κύπρου δούκα, ον περιεφρόνησας ησυχίας χάριν, θηρεύοντα εν Μαραθάση, και παρ ου ελακτίσθης σκαιότατα, εκ ληθαργίας πάσχοντος ιάσω, σημειοφόρε Ησαϊα. Καταπιθών ουν αυτόν κομίσαι εις Κύπρον, την της Ελεούσης χαριτόβρυτον Εικόνα, μόνην αυτή εκ βάθρων εδόμησας περίλαμπρον, τη συν σοι Χριστώ πρεσβευούση, ρύεσθαι κινδύνων και θλίψεων, τους σε μακαρίζοντας. Ήχος δ. Οσίαις χερσί σου βαστάζων την της Κυκκωτίσσης Εικόνα, και πορευόμενος προς τας δασυσκίους κλιτύς του Τροόδους, τας πεύκας εώρας τας εαυτών κορυφάς κλινούσας, και προσκυνούσας την Ελεούσαν Παρθένον, Ησαϊα τρισμακάριστε, ως κόρην ουν οφθαλμών αυτήν φυλάττων και θησαυρόν ασύλητον, ταις γενεαίς των Κυπρίων παρέδωκας ως άμισθον ιατρείον, ταις νυν τιμώσαις [5]

6 την αεισέβαστον μνήμην σου, και δοξολογούσαις εις αιώνας, την μητράναδρον Κυρίαν και Δέσποιναν. Δόξα. Ήχος πλ. δ. Την άκραν σκληραγωγίαν σου, και αρετών την λαμπρότητα, ως προσφοράν ευπρόσδεκτον δεξάμενος, ο των όλων Δεσπότης και Κύριος, οσιότητος ανέδειξέ σε αστέρα πάμφωτον, Ησαϊα Πάτερ φωτόλαμπρε. Διο και ημείς ως ισάγγελος βροτόν δοξάζοντες, και ταπεινοφροσύνης αρχέτυπον, τας αόκνους σου πρεσβείας προς Κύριον απεκδεχόμεθα, ίνα χαράς αϊδίου τύχωμεν, εν τη αλήκτω μακαριότητι. Και νυν. Της εορτής. Εν ευσήμω ημέρα εορτής ημών σαλπίσωμεν, πνευματική κιθάρα η γαρ εκ σπέρματος Δαυΐδ, σήμερον τίκτεται, η Μήτηρ της ζωής το σκότος λύουσα του Αδάμ η ανάπλασις, και της Εύας η ανάκλησις, της αφθαρσίας η πηγή, και της φθοράς απαλλαγή, δι ἧς ημείς εθεώθημεν, και του θανάτου ελυτρώθημεν και βοήσωμεν αυτή συν τω Γαβριήλ οι πιστοί Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, δια σου, χαριζόμενος ημίν το μέγα έλεος. Εις τον Στίχον. Ήχος πλ. α. Χαίροις ασκητικών. Χαίροις, ερημιτών καλλονή, της σιωπής και ησυχίας ο πρύτανις, ασκήσεως αεννάου, ο διαυγής οφθαλμός, ακτησίας φάρος, τηλαυγέστατος, νηστείας αρχέτυπον, προσευχής εργαστήριον, χαμαικοιτίας, εν δρυμοίς και τοις άλσεσι, σάλπιγξ εύηχε, και αυλέ παναρμόνιε, όθεν την θείαν μνήμην σου, τιμώντες γηθόμενοι, τας σας λιτάς Ησαϊα, θεοειδές εκδεχόμεθα, προς τον Ζωοδότην, ίνα τύχωμεν ελέους, και δόξης κρείττονος. Στ.: Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου Αυτού. Χαίροις, γνήσιε φίλε Χριστού, επ αρετή ο διαπρέψας και θαύμασι, και άπασιν επιδείξας, σης καθαράς βιοτής, και χριστοηθείας, την λαμπρότητα, ελκύσας γαρ άφθονον, χάριν του θείου Πνεύματος, και ληθαργίας, εποφθείς ολετήριον, το εκτύπωμα, της αγνής Θεομήτορος, όπερ Λουκάς ιστόρησεν, εις Κύπρον μετήνεγκας, περικλεές Ησαϊα, και όπερ νυν ασπαζόμενοι, εν μάνδρα του Κύκκου, σε πανευλαβώς υμνούμεν, και μακαρίζομεν. Στ.: Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. Χαίρων, ως αληθώς τη ψυχή, όρος Τροόδους Ησαϊα κατέλαβες, και πόνοις σου θεαρέστοις, μοναδικής βιοτής, νουν τον σον προς όρη ανεπτέρωσας, ευκλείας αμείνονος, όθεν χάριτος έμπλεως, πέλων σεμνείον, Ελεούση εδόμησας, ιερώτατον, τη αγνή Θεομήτορι, ο νυν επονομάζομεν, του Κύκκου αοίδιμε, και ο τυπώματι θείω, μορφής [6]

7 αυτής κατεπλούτισας, αεί το τιμών σε, ως ακέστορα προστάτην, και θείον κτίτορα. Δόξα. Ήχος πλ. δ. Εγκρατεία συντόνω προσευχή και νήψει, των παθών νεκρώσας τας ορμάς, τον σον νουν επτέρωσας προς Κύριον, ερημίτα Ησαϊα θεόσοφε. Συ γαρ λύσας ως ιστόν αράχνης, εχθρού τα πανουργεύματα, της Ελεούσης Θεοτόκου συνεργεία, ισοστάσιος ώφθης των Αγίων Αγγέλων. Μετ αυτών ουν αεί ευφραινόμενος, και κοινωνών της αρρήτου ευκλείας, μη παύση πρεσβεύων τω Ελεήμονι Κυρίω, σωθήναι τας ψυχάς ημών. Και νυν. Της εορτής. Δεύτε άπαντες πιστοί, προς την Παρθένον δράμωμεν ιδού γαρ γεννάται, η προ γαστρός προορισθείσα του Θεού ημών Μήτηρ, το της παρθενίας κειμήλιον, η του Ααρών βλαστήσασα ράβδος, εκ της ρίζης του Ιεσσαί, των Προφητών το κήρυγμα, και των δικαίων, Ιωακείμ και Άννης το βλάστημα. Γεννάται τοίνυν, και ο κόσμος συν αυτή ανακαινίζεται. Τίκτεται, και η Εκκλησία την εαυτής ευπρέπειαν καταστολίζεται, ο ναός ο άγιος, το της θεότητος δοχείον, το παρθενικόν όργανον, ο βασιλικός θάλαμος, εν ω το παράδοξον της απορρήτου ενώσεως, των συνελθουσών επί Χριστού φύσεων, ετελεσιουργήθη μυστήριον ον προσκυνούντες ανυμνούμεν, την της Παρθένου πανάμωμον γέννησιν. Νυν απολύεις. Τρισάγιον. Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α. Τον συνάναρχον Λόγον. Ασκητήν του Τροόδους τον ενθεώτατον, και της αγνής Κυκκωτίσσης, της περικλύστου Μονής, Ησαϊαν τον δομήτορα τιμήσωμεν, ότι αυτού τη προτροπή, μετηνέχθη η μορφή, εις Κύπρον της Ελεούσης, μεθ ης Κυρίω πρεσβεύει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. Δόξα. Και νυν. Θεοτοκίον. Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον. Απόλυσις. [7]

8 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετά την α' Στιχολογίαν. Κάθισμα. Ήχος α. Τον τάφον Σου Σωτήρ. Αείφωτος αστήρ, εν Οσίοις εδείχθης, ασκήσας ιερώς, εν τω όρει του Κύκκου, αυγάζων σης χάριτος, και θαυμάτων πυρσεύμασι, τους τιμώντάς σε, πανευσεβές Ησαϊα, και την μνήμην σου, επιτελούντες την θείαν, ψαλμοίς τε και άσμασι. Δόξα... Και νυν... Της εορτής. Ήχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ Αναβόησον Δαυΐδ, τι ώμοσέ σοι ο Θεός; Α μοι ώμοσε φησί, και εκπεπλήρωκεν ιδού, εκ του καρπού της κοιλίας μου δους την Παρθένον εξ ης ο πλαστουργός, Χριστός ο νέος Αδάμ, ετέχθη βασιλεύς, επί του θρόνου μου και βασιλεύει σήμερον, ο έχων την βασιλείαν ασάλευτον. Η στείρα τίκτει, την Θεοτόκον, και τροφόν της ζωής ημών. Μετά την β' Στιχολογίαν. Κάθισμα. Ήχος δ. Ταχύ προκατάλαβε. Εκλάμψας ως Άγγελος εν δασυσκίοις δρυμοίς, Τροόδους εδόμησας τη συνεργεία Θεού, σεμνείον περίλαμπρον, τη Ελεούση Κόρη, ην απαύστως υμνούσιν, Άγγελοι Ησαϊα, εν σκηναίς ουρανίοις, και ης τη προστασία πιστώς, πάντες προσφεύγομεν. Δόξα... Και νυν... Της εορτής. Ήχος ο αυτός. Κατεπλάγη Ιωσήφ Εκ της ρίζης Ιεσσαί, και εξ οσφύος του Δαυΐδ, η θεόπαις Μαριάμ, τίκτεται σήμερον ημίν, και νεουργείται, η σύμπασα και θεουργείται. Συγχάρητε ομού, ο ουρανός και η γη αινέσατε αυτήν, αι πατριαί των εθνών, Ιωακείμ ευφραίνεται, και Άννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα Η στείρα τίκτει, την Θεοτόκον, και τροφόν της ζωής ημών. Μετά τον Πολυέλεον. Κάθισμα. Ήχος γ. Την ωραιότητα. Έχων ακράδαντον, εν βίω στήριγμα, την αειπάρθενον, Θεογεννήτριαν, Αυτής Εικόνα την σεπτήν και πάντιμον Ελεούσαν, εις την Κύπρον Όσιε, Ησαϊα εκόμισας, την δειχθείσαν χείμαρρον, ιαμάτων αστείρευτον, Αυτήν ουν προσκυνούντες βοώμεν Χαίρε θεόφρον ερημίτα. Δόξα... Και νυν... Της εορτής. Ήχος πλ. δ'. Το προσταχθέν μυστικώς Αγαλλιάσθω ουρανός, γη ευφραινέσθω ο του Θεού γαρ ουρανός, εν γη ετέχθη, η Θεόνυμφος αύτη εξ επαγγελίας. Η στείρα βρέφος θηλάζει την Μαριάμ και χαίρει επί τω τόκω Ιωακείμ. Ράβδος λέγων ετέχθη μοι, εξ ης το άνθος Χριστός, εβλάστησεν εκ ρίζης Δαυΐδ. Όντως θαύμα παράδοξον! Το α' Αντίφωνον του δ' Ήχου. [8]

9 Προκείμενον: Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου Αυτού. Στ.: Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. Ευαγγέλιον, κατά Λουκάν (Κεφ, στ 17-23) (Ζήτει Παρασκευή της Β ἑβδομάδος): Τω καιρώ εκείνω, έστη ο Ιησούς επί τόπου πεδινού... Δόξα: Ταις του Σου Οσίου... Και νυν: Ταις της Θεοτόκου... Ιδιόμελον. Ήχος πλ. β. Στ.: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου... Εν τοις παντέρπνοις δρυμοίς ο Χριστός του όρους Τροόδους, αληθώς σε ανέδειξε παμφαή φωστήρα, φωταγωγούντα τα πέρατα Ησαϊα ερημίτα ενθεώτατε, όθεν πιστοί σε γεραίροντες, και την χαριτόβρυτον της Κυκκωτίσσης Εικόνα, ην μόχθοις σου εκόμισας ώδε προσκυνούντες, πανευλαβώς τιμώμεν την θείαν μνήμην σου. Είτα οι Κανόνες της Εορτής ο β, και του Οσίου. Ο β Κανὼν της εορτής. Ωδή α' Ήχος πλ. δ'. Ο Ειρμός Τω συντρίψαντι πολέμους, εν βραχίονι αυτού, και διαβιβάσαντι, τον Ισραήλ εν Ερυθρά θαλάσση, άσωμεν αυτώ, ως λυτρωτή ημών Θεώ, ότι δεδόξασται». Χορευέτω πάσα κτίσις, ευφραινέσθω και Δαυΐδ, ότι εκ φυλής αυτού, και εκ του σπέρματος αυτού, προήλθε ράβδος, άνθος φέρουσα τον Κύριον, και λυτρωτήν του παντός. Η Αγία των Αγίων, εν αγίω ιερώ βρέφος ανατίθεται, ανατραφήναι εκ χειρός Αγγέλου πάντες ουν πιστώς συνεορτάσωμεν, εν τη γεννήσει αυτής. Στείρα άγονος η Άννα, αλλ' ουκ άτεκνος Θεώ ήδη γαρ προώριστο, εκ γενεών αγνής Παρθένου Μήτηρ όθεν ο της κτίσεως εβλάστησε, Κτίστης εν δούλου μορφή. Σε την άσπιλον αμνάδα, την το έριον Χριστώ, μόνην εκ κοιλίας σου προσαγαγούσαν, την ημών ουσίαν, πάντες εκ της Άννης τικτομένην σε, ύμνοις γεραίρομεν. Τριαδικόν. Τρία άναρχα δοξάζω, τρία άγια υμνώ, τρία συναΐδια, εν ουσιότητι μια κηρύττω εις γαρ εν Πατρί Υιώ και Πνεύματι, δοξολογείται Θεός. Θεοτοκίον Τις εώρακε παιδίον, ο ουκ έσπειρε πατήρ, γάλακτι τρεφόμενον; η που τεθέαται παρθένος Μήτηρ; Όντως υπέρ έννοιαν αμφότερα, Θεογεννήτορ αγνή. Και του Οσίου, ου η ακροστιχίς: Κύκκου Μονής δομήτορα υμνώ, Ησαϊαν. Χ. Μ. Μ. Ωδή α. Ήχος δ. Ανοίξω το στόμα μου. [9]

10 Κρηπίς οσιότητος, και ισαγγέλου βιώσεως, Μονής Κύκκου ένθεε, δομήτορ και ασκητών, εγκαλλώπισμα, θεόφρον Ησαϊα, χαράς κατηξίωσαι, της υπέρ έννοιαν. Υφέρποντα δράκοντα, τον σκολιόν κατεπάτησας, ασκήσει συντόνω σου, και νοερά προσευχή, εν τοις άλσεσι, Τροόδους Ησαϊα, εν οις μάνδραν ήγειρας, τη Θεομήτορι. Καλώς τον αγώνά σου, επί της γης αξιάγαστε, τελέσας προς δώματα, ευκλείας ήρθης λαμπράς, ένθα τάγματα, Αγγέλων Ησαϊα, την θείαν Κυκκώτισσαν, στέφουσιν άσμασι. Θεοτοκίον. Κατάφλεξον πάθη μου, πυρί σεπτής προστασίας Σου, και δρόσισον Δέσποινα, την παναθλίαν ψυχήν, του οικέτου Σου, Κυκκώτισσα κραυγάζω, ο σπεύδων εκάστοτε, σκέπη τη θεία Σου. Καταβασία Σταυρόν χαράξας Μωσής, επ εὐθείας ράβδω την Ερυθράν διέτεμε, τω Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρεπτικώς, Φαραώ τοις άρμασι κροτήσας ήνωσεν, επ εὔρους διαγράψας, το αήττητον όπλον διο Χριστώ άσωμεν, τω Θεώ ημών ότι δεδόξασται. Της εορτής. Ωδή γ' Ο Ειρμός Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη το κέρας μου εν Θεώ μου, επλατύνθη επ ἐχθρούς μου το στόμα μου, ευφράνθη εν σωτηρίω σου». Ευλογημένη η κοιλία σου σώφρων Άννα καρπόν γαρ ήνθησε παρθενίας, την ασπόρως τον τροφέα της κτίσεως, τεκούσαν και λυτρωτήν Ιησούν. Σε μακαρίζει Αειπάρθενε πάσα κτίσις, εξ Άννης σήμερον γεννηθείσαν, την εκ ρίζης Ιεσσαί ράβδον άχραντον, το άνθος Χριστόν βλαστήσασαν. Σε ανωτέραν πάσης κτίσεως Θεοτόκε, δεικνύων άχραντε ο Υιός σου, την εξ Άννης μεγαλύνει σου γέννησιν, και πάντας ευφραίνει σήμερον. Ανατραφείσα εις τα Άγια των Αγίων, Παρθένε άχραντε Θεοτόκε, ανωτέρα ανεδείχθης της κτίσεως, τον Κτίστην σαρκί κυήσασα. Τριαδικόν. Σε προσκυνούμεν Πάτερ άναρχε τη ουσία, υμνούμεν άχρονον τον Υιόν σου, και το Πνεύμα συναΐδιον σέβομεν, ως ένα τα τρία φύσει Θεόν. Θεοτοκίον Τον φωτοδότην και αρχίζωον των ανθρώπων, τεκούσα άχραντε Θεοτόκε, ανεδείχθης θησαυρός της ζωής ημών, και πύλη του απροσίτου φωτός. [10]

11 Του Οσίου. Τους Σους υμνολόγους. Οικήτορ των κορυφών Τροόδους, στρουθίον ως εύλαλον Χριστόν, ανύμνεις τον Σωτήρά σου, νυχθημερόν πανένδοξε, δι ον γεώδη άπαντα, ω Ησαϊα κατέλιπες. Υμνούμεν σους πόνους Ησαϊα, ους έτλης την θέωσιν ποθών, και συν Χριστώ εν δώμασι, των ουρανών κατοίκησιν, και γεγηθότες κράζομεν χαίρε ασκήσεως άγαλμα. Μακάρων συν δήμοις ηριθμήθης, σεπτέ Ησαϊα θαυμαστέ, της ησυχίας γνήσιε, υπέρμαχε και φίλτατε, της σιωπής ακόλουθε, ο πάντα φεύγων τα ρέοντα. Θεοτοκίον. Ουκ έστι θαυμάτων Σου το πλήθος, και Σων δωρημάτων δυνατόν, πανάμωμε Κυκκώτισσα, σεμνήν απαριθμήσασθαι, ως υπερβαίνον σύμπασαν, την των αστέρων ολότητα. Καταβασία Ράβδος εις τύπον του μυστηρίου παραλαμβάνεται τω βλαστώ γαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στειρευούση δε πρώην Εκκλησία νυν εξήνθησε, ξύλον Σταυρού, εις κράτος και στερέωμα. Κοντάκιον. Της εορτής. Ήχος δ'. Αυτόμελον Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν, Άχραντε, εν τη αγία γεννήσει σου αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πταισμάτων, λυτρωθείς εν τω κράζειν σοι Η στείρα τίκτει την Θεοτόκον, και τροφόν της ζωής ημών. Κάθισμα. Του Οσίου. Ήχος γ. Θείας πίστεως. Θείον βλάστημα, της νήσου Κύπρου, θρέμμα κάλλιστον, Τροόδους όρους, και Μονής του Κύκκου θέμεθλον άρρηκτον, σε των πιστών Ησαϊα οι σύλλογοι, ανευφημούντες λιτάς τας αόκνους σου, εκδεχόμεθα προς Κύριον τον ευΐλατον, βροτούς εκ του θανάτου τον ρυσάμενον. Δόξα... Και νυν... Ήχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ Η Παρθένος Μαριάμ, και Θεοτόκος αληθώς, ως νεφέλη του φωτός, σήμερον έλαμψεν ημίν, και εκ Δικαίων προέρχεται εις δόξαν ημών. Ουκ έτι ο Αδάμ κατακρίνεται η Εύα των δεσμών ηλευθέρωται και δια τούτο κράζομεν βοώντες, εν παρρησία τη μόνη Αγνή Χαράν μηνύει, η γέννησίς σου, πάση τη οικουμένη. Της εορτής. Ωδή δ' Ο Ειρμός [11]

12 Ακήκοα Κύριε την ακοήν σου και εφοβήθην ότι αρρήτω βουλή, Θεός ων αΐδιος, εκ της Παρθένου προήλθες σαρκωθείς, Δόξα τη δόξη σου Χριστέ, δόξα τη δυνάμει σου. Την πάνσεπτον γέννησιν της Θεοτόκου, ψαλμοίς και ύμνοις, δοξολογούντες πιστοί, τον άψευστον, τον τω Δαυίδ προομόσαντα καρπόν, εκ της οσφύος παρασχείν, πίστει προσκυνήσωμεν. Διήνοιξας Κύριε την μήτραν Σάρρας, καρπόν εν γήρα τον Ισαάκ παρασχών ο αυτός και σήμερον, τη ευσεβεί Άννη δέδωκας Σωτήρ, εκ μήτρας γόνιμον καρπόν, άσπιλον Μητέρα την σην. Επήκουσας Κύριε της προσευχής μου, λεγέτω Άννα, επαγγελίας καρπόν, παρασχών μοι σήμερον, την εκ πασών γενεών και γυναικών προορισθείσαν, εις αγνήν άχραντον Μητέρα σου. Συγχαίρει σοι σήμερον θεόφρον Άννα, η οικουμένη του λυτρωτού γαρ αυτής, την Μητέρα ήνθησας, την εκ ρίζης βλαστήσασαν Δαυΐδ, δυνάμεως ράβδον ημίν, φέρουσαν το άνθος Χριστόν. Τριαδικόν. Δοξάζω σε άναρχε Τριας, αμέριστε τη ουσία, χερουβικώς εκβοών, τη πηλίνη γλώσση μου Άγιος Άγιος Άγιος, ο ων και διαμένων εις αεί, εις Θεός αΐδιος. Θεοτοκίον Πεπλήρωνται Άχραντε, των θεηγόρων αι προφητείαι, εν τη γεννήσει τη ση, των πιστώς καλούντων σε, σκηνήν και πύλην και όρος νοητόν, βάτον και ράβδον Ααρών, φυείσαν εκ ρίζης Δαυΐδ. Του Οσίου. Ο καθήμενος εν δόξη. Νήσου Κύπρου Ησαϊα τον θηρεύοντα άρχοντα, εν Μυριανθούση, Πάτερ θείε περιεφρόνησας, ίνα μη συ διακόψης τας εντεύξεις σου, πνευματέμφορε, προς τον Παντάνακτα Κύριον. Ησαϊα θεοφόρε την οργήν καθυπέμεινας, του δουκός της νήσου, Μανουήλ κακώς σε λακτίσαντος, του Βουτομίτου μη γνόντος οσιότητα, βίου θείου σου, και σιωπής σου την άσκησιν. Σωφροσύνης εκμαγείον και συνέσεως πρότυπον, Ησαϊα μάκαρ, χάριτι τη θεία ιάτρευσας, εκ ληθαργίας τον σε κακοποιήσαντα, δούκα πάντιμε, θαυμάτων κρήνη ακένωτε. Θεοτοκίον. Δόξαν Σην υμνολογούμεν ασιγήτως Κυκκώτισσα, ότι εις αιώνας, πάντας ώφθης κρήνη ιάσεων, και ακεσώδυνον φρέαρ θεοδόξαστε, ασπαζόμενοι, την σεβασμίαν Εικόνα Σου. Καταβασία [12]

13 Εισακήκοα Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου, και εδόξασά σου την Θεότητα. Της εορτής. Ωδή ε' Ο Ειρμός Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δος ημίν Κύριε ο Θεός ημών κτήσαι ημάς Κύριε, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Άχραντός σου η γέννησις, Παρθένε άχραντε άφραστος και η σύλληψις, και η ωδίς άρρητος ο τόκος σου, νύμφη ανύμφευτε Θεός γαρ ην, όλον φορέσας εμέ. Σήμερον ευφραινέσθωσαν, Αγγέλων τάγματα άσμασι χορευέτωσαν οι εξ Αδάμ ετέχθη γαρ ράβδος, το άνθος βλαστάνουσα, Χριστόν τον μόνον λυτρωτήν του Αδάμ. Σήμερον Εύα λέλυται της καταδίκης, λέλυται και ο Αδάμ, της αρχαίας αράς, επί τη γεννήσει τη ση βοών άχραντε Εν σοι της φθοράς ελυτρώθημεν. Δόξα σοι τω δοξάσαντι, την στείραν σήμερον έτεκε γαρ την ράβδον την αειθαλή, εξ επαγγελίας, εξ ης ανεβλάστησε Χριστός, το άνθος της ζωής ημών. Τριαδικόν. Άναρχον προσκυνούμέν σε Τριας αμέριστε, άκτιστον συναΐδιον και συμφυή, εν μια ουσία, τρισίν υποστάσεσιν, υπερφυώς κηρυττομένην αεί. Θεοτοκίον Γέγονεν η κοιλία σου Αγία Τράπεζα, έμεινεν η αγνεία σου ώσπερ το πριν, ασινής Παρθένε Χριστός γαρ ο ήλιος, ως εκ παστού νυμφίος ώφθη εκ σου. Του Οσίου. Εξέστη τα σύμπαντα. Ουράνιε άνθρωπε, αιτήσασθαι προέτρεψας, δούκα Μανουήλ τον Βουτομίτην, όνπερ ιάσω, εκ ληθαργίας Μητρός, Εικόνα Χριστού μετενεγκείν, εκ μελάθρου άνακτος, εις την Κύπρον την ένδοξον. Μνημόνευε Όσιε, ημών των δεομένων σου, μάκαρ Ησαϊα και τιμώντων, σην θείαν μνήμην, την φωταυγή και λαμπράν, εδείχθης γαρ κλέος ασκητών, ερημίτα πάνσοφε, και πιστών αγαλλίαμα. Η χάρις του Πνεύματος, του θείου σε κατηύθυνε, εις του Βυζαντίου τας επάλξεις, ένθα εκ νόσου, την θυγατέρα ταχύ, ιάσω του άνακτος σεπτέ, και λαβείν απήτησας, την μορφήν της Θεόπαιδος. [13]

14 Θεοτοκίον. Τη θεία εκάστοτε, Μητρόθεε Κυκκώτισσα, σπεύδομεν εν δίναις προστασία, και αρωγή Σου, περιφρουρείς γαρ αεί, Κυπρίων τους δήμους αγαθή, τους ασπαζομένους Σου, το πανίερον έκτυπον. Καταβασία Ω τρισμακάριστον ξύλον, εν ω ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος δι' ου πέπτωκεν ο ξύλω απατήσας, τω εν σοι δελεασθείς, Θεώ τω προσπαγέντι σαρκί, τω παρέχοντι, την ειρήνην ταις ψυχαίς ημών. Της εορτής. Ωδή ς' Ο Ειρμός Ως ύδατα θαλάσσης φιλάνθρωπε, τα κύματα του βίου χειμάζει με αλλ ὥσπερ τον Ιωνάν εκ του κήτους, ανάγαγε εκ φθοράς την ζωήν μου, εύσπλαγχνε Κύριε. Υμνούμεν την αγίαν σου γέννησιν, τιμώμεν και την άσπορον σύλληψιν, σου νύμφη Θεόνυμφε και Παρθένε σκιρτώσι δε συν ημίν Αγγέλων τάξεις, και των Αγίων ψυχαί. Αγίαν των Αγίων υπάρχουσαν, οι σώφρονες πατέρες σου Άχραντε, ανέθεντό σε εν οίκω Κυρίου, ανατραφήναι σεμνώς, και εις Μητέρα ετοιμασθήναι αυτώ. Αι στείραι και μητέρες χορεύσατε θαρσείτε και σκιρτήσατε άγονοι η άτεκνος γαρ στείρα, την Θεοτόκον βλαστάνει, ήτις λύσει των ωδίνων την Εύαν, και της αράς τον Αδάμ. Ακούω του Δαυίδ μελωδούντός σοι Αχθήσονται παρθένοι οπίσω σου, αχθήσονται εις ναόν Βασιλέως και συν αυτώ σε καγώ, θυγατέρα του Βασιλέως υμνώ. Τριαδικόν. Εν σοι το της Τριάδος μυστήριον, υμνείται και δοξάζεται άχραντε Πατήρ γαρ ηυδόκησε, και ο Λόγος εσκήνωσεν εν ημίν, και θείον Πνεύμα σοι επεσκίασε. Θεοτοκίον Χρυσούν θυμιατήριον γέγονας το πυρ γαρ εν γαστρί σου εσκήνωσεν, ο Λόγος εκ Πνεύματος του Αγίου, και εν ανθρώπου μορφή καθωράθη, Θεογεννήτορ αγνή. Του Οσίου. Την θείαν ταύτην. [14]

15 Οδούς ασκήσεως ήνυσας, ενθέου Ησαϊα μακάριε, ποθών τελείωσιν, και εις λειμώνα κατήντησας, ηδύπνευστον αφθίτου, αγαλλιάσεως. Ρανίσι θείων δακρύων σου, και ρείθροις των τιμίων ιδρώτων σου, δρυμούς κατήρδευσας, Τροόδους ων προσεκύνησαν, τα δένδρα Ησαϊα την Θεομήτορα. Αγνής Παρθένου το έκτυπον, εκ Πόλεως κομίσαι των πόλεων, ώδε προέτρεψας, ον Ησαϊα ιάτρευσας, εκ ληθαργίας δούκα, Πνεύματος χάριτι. Θεοτοκίον. Υμνείν αεί θαυμασίων Σου, αξίωσον το πλήθος Κυκκώτισσα, των προστρεχόντων Σοι, και προσκυνούντων εκάστοτε, πανευλαβώς Εικόνα την παναγίαν Σου. Καταβασία Νοτίου θηρός εν σπλάγχνοις, παλάμας Ιωνάς σταυροειδώς διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς όθεν τριήμερος εκδύς, την υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησε, του σαρκί προσπαγέντος Χριστού του Θεού, και τριημέρω εγέρσει, τον κόσμον φωτίσαντος. Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ. Τη Υπερμάχω. Εν ερημίαις του Τροόδους τον ασκήσαντα, τη σιωπή και προσευχή εγκαρτερήσαντα, και Παρθένω Ελεούση τη Μητροθέω, ανεγείραντα Μονήν σεπτήν υμνήσωμεν, Ησαϊαν τον σοφόν ευήχοις άσμασι, πόθω κράζοντες Χαίροις Κύκκου το σέμνωμα. Ο Οίκος. Άνθρωπε ουρανόφρον, Ησαϊα τους τρόπους, Αγγέλων εμιμήσω εν βίω. Διο και εμπλησθείς δωρεών, ουρανίων Κύπρου ευσεβών πλήρωμα, φαιδρύνει τοις σοις θαύμασιν, ου χείλη διανοίγεις ψάλλειν Χαίρε, της Κύπρου λαού ακέστορ χαίρε, του Κύκκου Μονής δομήτορ. Χαίρε, πολιτείας Οσίων υπόδειγμα χαίρε, απαθείας αγίας θησαύρισμα. Χαίρε, ότι εθεράπευσας θυγατέρα Κομνηνού χαίρε, ότι κατεπάτησας την ισχύν του πονηρού. Χαίρε, ο ηυγασμένος σιωπής ταις ακτίσι χαίρε, λελαμπρυσμένος θαυμασίων βολίσι. Χαίρε, σεπτών Οσίων το καύχημα χαίρε, πολλών πασχόντων το έρεισμα. Χαίρε, κρατήρ δαψιλούς συμπαθείας [15]

16 χαίρε, φωστήρ θεϊκής ευσπλαγχνίας. Χαίροις, Κύκκου το σέμνωμα. Συναξάριον. Τη Ι του αυτού μηνός, Μνήμη του Οσίου Ησαϊου, του κτίτορος της Μονής Κύκκου της Κύπρου. Κύκκου σεμνείον, Ησαϊα, δομήτορ, εν δομοίς άνω συν τη Πανάγνω χαίρεις. Ούτος, ησυχίας φιλών ήσκησεν εν ταις δυσπροσίτοις ερημίαις του όρους Τροόδους. Αυτώ υπαντήσας ο ποτέ θηρεύων εν Μυριανθούση δουξ της Κύπρου, Μανουήλ ο Βουτομίτης, και την σιωπήν αυτού προς τας ιδίας ερωτήσεις προβολήν λογισάμενος βιαίως αυτόν ερράπισε. Θεία όμως παραχωρήσει προβλησθείς ούτος υπό της ανιάτου ληθαργίας, αυτώ προσέφυγε και ιασάμενος επείσθη κομίσαι εις Κύπρον την θαυματουργόν της Ελεούσης Εικόνα, την φυλαττομένην εν τοις ανακτόροις του Βυζαντίου. Ηυδόκησεν ο Κύριος, ίνα ο Ησαϊας θεραπεύση εκ της ιδίας νόσου τόσον την βασιλόπαιδα, όσον και τον ίδιον άνακτα, και πεισθή ο Αλέξιος Κομνηνός παραχωρήσαι την αγίαν Εικόνα τω θεοφόρω ερημίτη. Χαίρων ο Ησαϊας παρέλαβε την χειρί του Αποστόλου Λουκά ιστορηθείσαν ζωγραφίαν της Ελεούσης Θεοτόκου και εις Κύπρον αυτήν εκόμισεν. Αυτού πεζοπορούντος μετά της αγίας Εικόνος προς το όρος του Τροόδους τα δένδρα έκλινον τας εαυτών κορυφάς, και προσεκύνουν την Κυρίαν Θεοτόκον. Εν τινι κορυφή του Τροόδου ο Ησαϊας εδόμησε χάριτι θεία περικαλλή Μονήν, ένθα απέθηκε την θαυματουργόν της Ελεούσης Εικόνα, πλείστα όσα θαύματα άχρι του νυν επιτελούσαν. Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας. Ηγούντο Μηνοδώρα και Μητροδώρα, Και Νυμφοδώρα δώρα σαρκός αικίας. Αύται αι Άγιαι Γυναίκες, ήσαν εις τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, εν έτει τδ (304), αδελφαί μεν κατά σάρκα, πατρίδα δε έχουσαι την Βιθυνίαν, και διαλάμπουσαι με παρθενίαν και κάλλος ψυχής και σώματος. Δια δε την του Χριστού αγάπην, άφησαν μεν την πατρίδα των, υπήγαν δε και εκατοίκησαν εις ένα υψηλόν τόπον, ευρισκόμενον πλησίον εις τα θερμά ύδατα, τα επονομαζόμενα Πύθια και εκεί επολιτεύοντο με σωφροσύνην και πάσαν άλλην άσκησιν. Δια τούτο ηξιώθησαν να λάβουν εγκάτοικον εις την ψυχήν αυτών την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Όθεν, και φανερωθείσαι εις πολλούς, ότι είναι τοιαύται πνευματοφόροι και κεχαριτωμέναι υπό Θεού, ηλευθέρωναν τους πάσχοντας από διαφόρους ασθενείας, και από την ενέργειαν των πονηρών δαιμόνων. Ταύτα δε μαθών Φρόντων ο ηγεμών, στέλλει τον συγκάθεδρόν του με πολλήν παράταξιν και δορυφορίαν, δια να εξετάση τα περί των Παρθένων εκείνου δε παραστήσαντος αυτάς [16]

17 ενώπιόν του, κατεπλάγη με την τούτων φρόνησιν και σύνεσιν. Βλέπων δε πως αι Άγιαι εστέκοντο πάσαι άφοβοι, προστάζει παρευθύς να ξεγυμνωθή η πρώτη αδελφή Μηνοδώρα, και να καταξέηται από τους δημίους εις δύο ολοκλήρους ώρας. Επειδή δε ο δικαστής επρόσταξε αυτήν να θυσιάση εις τα είδωλα, επεριγέλασεν αυτόν η Αγία. Όθεν τόσον πολύ έδειραν αυτήν με τα ραβδία, ώστε ετρίβησαν τα κόκκαλά της, και λιποθυμήσασα παρέδωκε την ψυχήν της εις χείρας Θεού, και έλαβε τον στέφανον της αθλήσεως. Τότε ο δικαστής δεικνύει εις τας άλλας δύο αδελφάς το ωραίον εκείνο σώμα της αδελφής των, γυμνόν και εξωγκωμένον από τας πληγάς, θέλων με τούτο και με άλλους φοβερισμούς, να ψυχράνη την θερμότητα των Παρθένων, και την ανδρείαν αυτών να ολιγοστεύση. Επειδή όμως είδεν, ότι αδύνατα επιχειρεί, δια τούτο προστάζει να κρεμάσουν επάνω εις ξύλον την δευτέραν αδελφήν Μητροδώραν, και να κατακαίουν αυτήν από παν μέρος του σώματος με λαμπάδας αναμμένας, έπειτα βάλλει αυτήν υποκάτω εις βαρυτάτους λοστούς, και με το βάρος εκείνων συντρίβει όλον το σώμά της, και ούτω με την τιμωρίαν αυτήν απήλθεν η μακαρία προς τον Νυμφίον της Χριστόν, ον ηγάπησε. Τα ίδια δε βάσανα και η τρίτη αδελφή Νυμφοδώρα υπομείνασα, συνηριθμήθη με τας δύο της αδελφάς εις τους αυτούς ουρανίους θαλάμους. Τόσην δε μεγάλην ανδρείαν έδειξαν αι τρεις αύται αδελφαί εις το μαρτύριον, ώστε ουδέ ψιλόν αναστεναγμόν εξέπεμψαν αι αοίδιμοι εις όλα τα δεινά βάσανα, όπου εδοκίμασαν αλλά μένουσαι ως στήλαι ακίνητοι, εις μόνον τον Θεόν έβλεπον και με τους αισθητούς οφθαλμούς και με τους νοητούς, και με μόνον τον Θεόν συνωμίλουν. Ο δε παράνομος δικαστής ήναψε κάμινον δυνατήν, και μέσα εις αυτήν έρριψε τα των Παρθένων μαρτυρικά λείψανα αλλ ευθύς έγιναν άνωθεν αστραπαί και βρονταί και ραγδαία βροχή και τον μεν άδικον δικαστήν δικαίως κατέκαυσαν, τα δε άγια λείψανα αβλαβή διεφύλαξαν, κατέσβεσαν δε το πυρ της καμίνου. Όθεν, λαβόντες αυτά τινές Χριστιανοί, ενεταφίασαν μεγαλοπρεπώς εις τον τόπον όπου ετελειώθησαν εν Χριστώ. Τη αυτή ημέρα, Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά. Βαρυψαβάς δι αἷμα θείον Δεσπότου, Οικείον αίμα συντριβείς ξύλοις χέει. Ούτος ο Άγιος, λαβών από έναν ερημίτην το τίμιον αίμα, όπου έτρεξεν από την πλευράν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια μέσου αυτού πολλάς ιατρείας εποίει. Δια τούτο και από τους απίστους, με ξύλα φονεύεται κατά τον καιρόν της νυκτός ο δε τίμιος θησαυρός του δεσποτικού αίματος έμεινεν πάλιν σώος και ακέραιος, φυλαττόμενος από τον μαθητήν του Αγίου. Τη αυτή ημέρα, η Αγία Πουλχερία η βασίλισσα, εν ειρήνη τελειούται. [17]

18 Όντως παρέστη ψαλμικώς Πουλχερία, Εκ δεξιών σου Βασίλισσα Χριστέ μου. Αύτη ήτον αδελφή του Βασιλέως Θεοδοσίου του μικρού, και διαδεξαμένη την του αδελφού βασιλείαν εν έτει υν (450), υπανδρεύθη μεν τον ευσεβέστατον Μαρκιανόν γέροντα όντα, ίνα αυτός διοική την βασιλείαν καλώς, αλλ όμως την παρθενίαν αυτής μέχρι τέλους άφθορον και καθαράν διεφύλαξεν. Αφ ου λοιπόν η μακαρία αύτη έζησε με ευσεβή και θεοφιλή πολιτείαν, και έκτισε πολλούς Ναούς και Νοσοκομεία, και συνεκρότησε την εν Χαλκηδόνι Αγίαν και Οικουμενικήν Τετάρτην Σύνοδον, μκαι απλώς ειπείν, αφ ου αύτη διέλαμψε με πλείστα κατορθώματα, εν ειρήνη εξεδήμησε προς τον παρ αυτής ποθούμενον Νυμφίον Χριστόν. Τη αυτή ημέρα, μνήμην επιτελούμεν της Ευρέσεως της Αγίας και θαυματουργού Εικόνος της Κυρίας ημών Θεοτόκου, της ευρεθείσης εν τη νήσω παλαιά Τρίκερα του Μαγνησιακού Κόλπου, υπό τας ρίζας ελαίας. Εικών η θεία της Πανάγνου τω κόσμω, οφθείσα δώκε, νυν χάριν των θαυμάτων. Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελλού, Λουκά και Κλήμεντος. Λουκάς ο θείος συν Απελλή και Κλήμης, Απόστολοι σύνεισι τοις Αποστόλοις. Άλλος είναι ο Απόστολος ούτος Απελλής, και άλλος ο Απελλής εκείνος, όστις έγινεν Επίσκοπος της εν Θράκη Ηρακλείας, και εορτάζεται κατά την λα τοῦ Οκτωβρίου τούτον δε αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εν τη προς Ρωμαίους επιστολή λέγων Ασπάσασθε Απελλήν τον δόκιμον εν Χριστώ (ιστ, 10). Ούτος λοιπόν γενόμενος της Σμύρνης φωστήρ, και τω Χριστώ οσίως δουλεύσας, προς αυτόν εξεδήμησεν. Ο δε Λουκάς ούτος, είναι άλλος από τον Ευαγγελιστήν αναφέρει δε και αυτόν ο Παύλος εν τη προς Τιμόθεον πρώτη Επιστολή λέγων: Λουκάς εστι μόνος μετ εμού (δ, 11). Ούτος λοιπόν, γενόμενος πρώτος επίσκοπος της εν Συρία Λαοδικείας, και καλώς ποιμάνας το λογικόν αυτού ποίμνιον, απήλθε προς Κύριον. Και ο Κλήμης δε ούτος, άλλος είναι από τον Κλήμεντα τον Ρώμης επίσκοπον. Τούτον δε αναφέρει ο ίδιος Παύλος εν τη προς Φιλιππησίους Επιστολή λέγων: Εν τω Ευαγγελίω συνήθλησάν μοι μετά και Κλήμεντος και των λοιπών συνεργών μου (δ, 3). Ούτος λοιπόν, γενόμενος επίσκοπος των Σαρδέων, και τα στίγματα του Χριστού εν τη σαρκί περιφέρων, προς Αυτόν εξεδήμησεν. Τη αυτή ημέρα, Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας, ήτις ξίφει ετελειώθη. [18]

19 Εκ γης εκάρθη κοιλάδων Ία ξίφει, Και σοι προσήχθη Σώτερ ως εύπνουν Ίον. Καταγόταν από το Κάστρο του λεγομένου Βιζάλης. Συνελήφθηκε αιχμάλωτη μαζί με χριστιανούς και οδηγήθηκε στην Περσία. Εκεί από τον βασιλιά των Περσών Σαβώρ, παραδόθηκε στους σοφούς της Περσίας προκειμένου να την πείσουν ν ἀρνηθεῖ τον Χριστό. Επειδή όμως δεν το κατάφεραν, την φυλάκισαν και μετά 15 μήνες την έβγαλαν, και αφού την βασάνισαν σκληρά τελικά την αποκεφάλισαν. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Ευφροσύνου του νέου, προστάτου της ιεράς Μονής Κηπουραίων της νήσου Κεφαλληνίας, ένθα και τα ιερά αυτού λείψανα τεθησαύρισται. Ευφρόσυνος θείος μυρίπνοον έχει τον βίον πάντα, Μυριζόντων άμα τοις θαυμασίοις των αρετών σου. Ούτος ο θεοφόρος ανήρ ην Κεφαλλήν, γεννηθείς εν τη κώμη των Ιλλάρων εν έτει αψλζ, η ως τινες λέγουσι αψλη. Γενομένου δεκαεξαετούς απέθανον οι γονείς αυτού, έκτοτε, συντρεφομένου τη οικογενεία του πατραδέλφου Ιλαρίου, ος και δίκην κηδεμόνος προέτρεπεν τον Όσιον (κατά κόσμον Ευάγγελον την κλήσιν Πυλαρινόν-Μαρκαντωνάτον) εις το νυμφευθήναι. Ο δε Όσιος, μη βουλόμενος λυπήσαι τον συγγενή αυτού και αμαυρώσαι το ειλικρινές του συγγενικού συναισθήματος, ουδέποτε απεκάλυψεν ετέρω την ειλημμένην απόφασιν του αφιερούσθαι τω των απάντων Πλαστουργώ ψυχή και σώματι. Πλησίον της οικίας όπου διέμενον, ην επ ονόματι του Αγίου Νικολάου ναός τις, ου τινος παρά την δυτικήν θύραν εφοίτα ο Όσιος καθ εκάστην νύκτα προσευχόμενος και εξομολογούμενος τας ευχαριστίας αυτού τω Θεώ. Η συνεχιζομένη παννύχιος εκ της κλίνης εξανάστασις και αναχώρησις του Οσίου ου διέλαθεν της προσοχής του συγγενούς, όστις ποτέ λίαν πρωΐ θεωρήσας την κενήν κλίνην ώετο πρόδρομον ανηθικότητος είναι, τη επιούση νυκτί παραφυλάξας, είδεν τον Όσιον προσευχόμενον, και κατανοήσας την διάνοιαν, παρεκίνησε αυτόν μετελθείν, το αγγελικόν πολίτευμα της μοναστικής κοινότητος. Ο δε Όσιος, υπετάχθη τω Κυρίω και τω κτήτορι της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου των Κηπουραίων Χρυσάνθω και εν έτει αψξ ἐνεδύθη το αγγελικόν Σχήμα κατόπιν τριετούς δοκιμασίας, μετονομασθείς Ευφρόσυνος. Καταταγείς ουν εν τη ιερά μονή, εβίου βίον αγγελόμορφον, γενόμενος χωρητικός της θείας ενεργείας, ευφραινόμενος τη δόξη των θελημάτων του Υψίστου, χαριτούμενος τη υψοποιώ ταπεινώσει και τη προς πάντας εν απλότητι υπακοή, τρεφόμενος τη αδιακόπω νοερά προσευχή και αλήκτω εγκρατεία, ενισχυόμενος ταις γονυκλισίαις και ταις ολονυκτίοις στάσεσι, και ως έπος ειπείν, διαχέων το ευαγγελικόν φως δια της εις τον πλησίον αγάπης. Προκόπτων δε εις τοσούτον των αρετών, και εν πάση αγαθοεργία διαλάμπων, είληφεν ουρανόθεν παρά του τα νήπια σοφίζοντος [19]

20 Κυρίου το προορατικόν χάρισμα, αποκαλύπτων πολλών καρδιών διαλογισμούς και χρείας εις έκπληξιν πάντων και εις δόξαν του Δεσπότου Χριστού. Και γράμματα μη μεμαθηκώς, εκ καρδίας εγίνωσκε την θείαν Γραφήν, διδάσκων και οδηγών εις μετάνοιαν έκαστον των αυτώ εντυγχανόντων. Ταις ευχαίς του Οσίου Ευφροσύνου του νέου, ελύετο η ατοκία των πίστει προσερχομένων αυτώ γυναικών, εκουφίζετο δε και η ένδεια των πενήτων, και η των αδικουμένων απελπισία εις παραμυθίαν στερράν μετεβάλλετο. Τη προσκλήσει του Οσίου, αι των Ασωμάτων δυνάμεις πίθον υπερμεγέθη εν μια νυκτί μετήνεγκον ένδον της μονής και τη σημειώσει υπ αυτού του σημείου του Τιμίου Σταυρού επί τινος πέτρας τεραστίων διαστάσεων, δια μικρού κτύπου μετά πελέκεως διέρρηξεν ταύτην εις τεμάχια, του θειοτάτου ανδρός βουλομένου υποτυπώσαι την εκ Θεού αρχομένην εργασίαν. Ότε υπό φιλέριδος βλασφήμου τινός υπέμενε λοιδορίας και απειλάς μετά ψόγων, ενουθέτει τον υβριστικόν μείρακα τη υπομνήσει της μεταμελείας και της υψίστης του Κυρίου δυνάμεως, και εν τέλει διήλεγξεν εκείνον τη βλασφημία επιμένοντα προλέγων θάνατον οικτρόν, όσπερ αίφνης μετ ολίγον επήλθεν δια τινος σφαίρας πυροβόλου όπλου διαπερασάσης τας βλασφήμους παρειάς. Τη προσάψει των ενδυμάτων η του σώματος του Οσίου, εδύναντο οι συμμονασταί αυτού καθοράν τας απαισίους όψεις των δαιμόνων των επελαυνόντων εκ παρακειμένου όρους κατά της μονής, ους αι πανίεραι ευχαί του Οσίου Ευφροσύνου, και η διαπρύσιος υπόδειξις της μεταξύ των μοναχών ομονοίας και τηρήσεως των Κυριακών εντολών εσκέδαζεν κατά κράτος. Προϊδών δε ο Όσιος το μακάριον αυτού τέλος και εν κατανύξει συμβουλεύσας τοις αδελφοίς μακροθυμείν, φεύγειν την ανθρωπαρέσκειαν, καλλιεργείν την ταπείνωσιν και υπεράνω όλων ελεείν τους πλησίον, έργω και ουχί μόνον λόγω δεικνύειν και βιουν την εις αλλήλους αγάπην, εκοιμήθη υμνών την πεφιλημένην αυτώ Παντάνασσαν Δέσποιναν Θεοτόκον τη δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους αωια. Μετά τρία έτη, εγένετο η ανακομιδή των Αγίων αυτού λειψάνων, καθ ην άπαντες οι παριστάμενοι ήσθοντο την δι αυτών εκπεμπομένην άρρητον ευωδίαν, δι ης στέφει ο Κύριος τα οστά των Οσίων Αυτού. Τα λείψανα του Οσίου, μετά της τιμίας Κάρας αυτού, φυλάττονται εν τη λάρνακι του ναού της Ιεράς Μονής των Κηπουραίων, ευωδίαν αναπέμποντα και θαυματουργούντα εις τους μετά πίστεως προσερχομένους. Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Πέτρος επίσκοπος Νικαίας, εν ειρήνη τελειούται. Νικαέων πρόεδρος ων πρώην Πέτρε, αλιέων σύνεδρος εκθανών γίνη. [20]

21 Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Ευδοκίας της παιδός. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Παύλου επισκόπου Νικαίας. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Παύλου του Υπάκουου, του εν τω Σπηλαίω του Ρώσσου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του θαύματος της Υπεραγίας Δεσποίνης Θεοτόκου της Σκιπτρού, εν τη πόλει των Ορχομενών, ότε εκ της γερμανικής καταστροφής αυτήν ελυτρώσατο. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Τύχωνος του ασκήσαντος εν τη Καψάλα του Αγίου Όρους. Ως απλούς και ταπεινός, Υψίστου δόξης, ηξιώθης Τύχων πολιστά ερήμου. Ούτος, πατρίδα έσχε την Νόβια Μιχαλόσκα της Ρωσίας. Εγεννήθη το 1884 εκ γονέων ευλαβών, Παύλου και Ελένης, εξ ων εδιδάχθη την ορθήν πίστιν και την ευλάβειαν και αγάπην εις τον Κύριον Ιησούν. Εν τη ακμή της αυτού νεότητος, κατέλιπε τον κόσμον και φλεγόμενος υπό του θείου έρωτος κατέφυγεν αλληλοδιαδόχως εις το Σίναιον όρος, την έρημον του Ιορδάνου και το Αγιώνυμο όρος. Εν τω τελευταίω θεοφιλώς ήσκησεν εξήκοντα το όλον έτη και δη εν τω κελλίω Μπουραζέρι, και εν τη ερήμω των Καρουλίων και της Καψάλας, δοξάζων ασιγήτως το όνομα του Θεού. Διεκρίθη δια την απλότητα των τρόπων αυτού, την ταπείνωσιν, την νηστείαν, την ακτησίαν και την ελεήμονα καρδίαν του. Πνευματικός οδηγός πλήθους μοναστών και μιγάδων απλανώς ίθυνεν αυτούς προς σωτηρίαν και θέωσιν. Το πνευματικόν αυτού τέκνον Παΐσιος, και τινες άλλοι φιλόσιοι, ιστόρησαν τας αυτού αριστείας προς δόξαν Θεού και τιμήν του Οσίου ησυχαστού. Ταις σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Της εορτής. Ωδή ζ'. Ειρμός Των Χαλδαίων η κάμινος, πυρί φλογιζομένη, εδροσίζετο Πνεύματος, Θεού επιστασία οι Παίδες υπέψαλλον Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων. Εορτάζομεν Άχραντε, και πιστώς προσκυνούμεν, την αγίαν σου γέννησιν, την εξ επαγγελίας, δι ἧς ελυτρώθημεν, της αρχεγόνου αράς, επιφανέντος Χριστού. Νυν η Άννα ευφραίνεται, και βοά καυχωμένη Στείρα ούσα γεγέννηκα, του Θεού την Μητέρα, δι' ης το κατάκριμα, της Εύας λέλυται, και η εν λύπαις ωδίς. Ο Αδάμ ηλευθέρωται, και η Εύα χορεύει, και βοώσιν εν πνεύματι, προς σε την Θεοτόκον Εν σοι ελυτρώθημεν, της αρχεγόνου αράς, επιφανέντος Χριστού. [21]

22 Στείραι άγονοι σπεύσατε, ψυχαί ητεκνωμέναι, ότι Άννα πολύτεκνος, και νυν ευφραινομένη μητέρες χορεύσατε, συν τη Μητρί του Θεού, και συναγάλλεσθε. Τριαδικόν. Τον Πατέρα δοξάσωμεν, τον Υιόν και το Πνεύμα, εν μονάδι Θεότητος, Τριάδα Παναγίαν, αχώριστον άκτιστον, και συναΐδιον και ομοούσιον. Θεοτοκίον Συ Θεόν μόνη έτεκες, Παρθένε μετά τόκον συ την φύσιν εκαίνισας, τω τόκω σου Μαρία συ την Εύαν έλυσας, της πρωτογόνου αράς, Θεογεννήτορ αγνή. Του Οσίου. Ουκ ελάτρευσαν. Μάκαρ Όσιε της σιωπής σου άσκησιν μη γνους ελάκτισε, σε Μανουήλ ιταμώς, εγκρατείαν γλώσσης σου, ο λογισάμενος περιφρόνησιν, σου προς αυτού το πρόσωπον, Ησαϊα θεοφόρε. Νυν υμνούσί σου του βίου κατορθώματα Κυπρίων σύλλογοι, θεόφρον ησυχαστά, Μονής Κύκκου ένθεε, δομήτορ στάσεσιν, ο παννύχοις σου, ευαρεστήσας Κτίσαντι, τω Παντάνακτι Κυρίω. Ως ιάσεων αστείρευτόν σε χείμαρρον αεί δοξάζομεν δούκά ποτε Μανουήλ, ταχύ ιασάμενον, την βασιλόπαιδα, και Αλέξιον, αυτής κλεινόν γεννήτορα, Ησαϊα θεοφόρε. Θεοτοκίον. Ησαϊας Σου Εικόνα την πανίερον ήνπερ ιστόρησεν ο θεοκήρυξ Λουκάς, Παρθένε Κυκκώτισσα, εις Κύπρον άσμενος, προσεκόμισε, και Σοι Μονήν εδόμησεν, εν Τροόδει όρει θείαν. Καταβασία Έκνοον πρόσταγμα τυράννου δυσσεβούς, λαούς εκλόνησε, πνέον απειλής και δυσφημίας θεοστυγούς όμως τρεις παίδας ουκ εδειμάτωσε, θυμός θηριώδης, ου πυρ βρόμιον αλλ ἀντηχοῦντι δροσοβόλω πνεύματι, πυρί συνόντες έψαλλον ο υπερύμνητος των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει. Της εορτής. Ωδή η'. Ο Ειρμός Ο στεγάζων εν ύδασι, τα υπερώα αυτού, ο τιθείς θαλάσση όριον ψάμμον, και συνέχων το παν, σε υμνεί ήλιος, σε δοξάζει σελήνη, [22]

23 σοι προσφέρει ύμνον πάσα κτίσις, τω Δημιουργώ και Κτίστη εις τους αιώνας. Ο ποιήσας παράδοξα, τη στειρωθείση γαστρί, ο ανοίξας Άννης άγονον μήτραν, και καρπόν αυτή δους, συ Θεός άγιος, συ Υιός της Παρθένου, συ εκ ταύτης σάρκα προσελάβου, της αειθαλούς Παρθένου και Θεοτόκου. Ο σφραγίζων την άβυσσον, και εξανοίγων αυτήν, ο ανάγων ύδωρ εν ταις νεφέλαις, και διδούς υετόν, συ ο δους Κύριε, ρίζης εκ της ακάρπου εξανθήσαι, Άννης της αγίας, άχραντον καρπόν, την ράβδον την Θεοτόκον. Συ ο λύσας τα άλυτα, της απαιδίας δεσμά συ ο δους τη στείρα γόνιμον τόκον, και καρπόν ευκλεή, ης Υιός γέγονας και βλαστός ανεφύης ην Μητέρα έσχες κατά σάρκα, εν τη προς ημάς Οικτίρμον επιδημία. Γεωργέ των φρενών ημών, και φυτουργέ των ψυχών, συ ο άκαρπον γην, εύκαρπον δείξας συ την πάλαι ξηράν, γόνιμον εύσταχυν, άρουραν καρποφόρον απειργάσω, Άνναν την αγίαν, άχραντον καρπόν ανθήσαι την Θεοτόκον. Τριαδικόν. Ω Τριας υπερούσιε, μονάς συνάναρχε, σε υμνεί και τρέμει, πληθύς Αγγέλων, ουρανός και η γη, άβυσσοι φρίττουσιν, άνθρωποι ευλογούσι, πυρ δουλεύει, πάντα υπακούει, σοι Τριας αγία, φόβω τα εν τη κτίσει. Και νυν... Θεοτοκίον Ω καινότατον άκουσμα! Θεός Υιός γυναικός, και ασπόρου τόκου, άνανδρος Μήτηρ, και Θεός το τεχθέν, ω φρικτόν θέαμα! ω συλλήψεως ξένης της παρθένου! ω αφράστου τόκου! όντως υπέρ νουν τα πάντα και θεωρίαν. Του Οσίου. Παίδας ευαγείς. Στύλος ακλινής ακτημοσύνης, σοφέ Ησαϊα ώφθης άπασιν, ο περιπλανώμενος, ώσπερ θηρ εν άλσεσι, Μυριανθούσης Όσιε, και ενασκούμενος, ευχή τε, σιωπή και νηστεία, ως παρ Ιορδάνου, τα ρείθρα Ιωάννης. Άγγελος βροτών σαρκίον φέρων, λαμπρέ Ησαϊα αναδέδειξαι, δωρεαίς του Πνεύματος, ο σοφώς κοσμούμενος, και χάριν των ιάσεων, αφθόνως είληφας, παρά, δωρεοδότου Κυρίου, του βραβεύσαντός σοι, ασκήσεως τους μόχθους. Ίθυνας σον βίον Ησαϊα, προς Κύριον Ιησούν τον Παντοκράτορα, και εχθρόν τον δόλιον, ήσχυνας συντόνω σου, ασκήσει ενθεώτατε, ο [23]

24 δώρον μέγιστον, χοροίς, προσενεγκών των Κυπρίων, την σεπτήν Εικόνα, της θείας Ελεούσης. Θεοτοκίον. Άμαχόν Σε πάντες προστασίαν, ετοίμην εν βίου κλύδωσιν αντίληψιν, και θερμήν μεσίτριαν, προς Υιόν τον θείόν Σου, κατέχομέν Σε Δέσποινα, αγνή Κυκκώτισσα, και κράζομεν Κύρια Παρθένε, χορηγούσα πάσι, μη παύση ευφροσύνην. Καταβασία Ευλογείτε Παίδες, της Τριάδος ισάριθμοι, δημιουργόν Πατέρα Θεόν, υμνείτε τον συγκαταβάντα Λόγον, και το πυρ εις δρόσον μεταποιήσαντα και υπερυψούτε το πάσι ζωήν παρέχον, Πνεύμα πανάγιον εις τους αιώνας. Της εορτής. Ωδή θ'. Ειρμός άλλος Αλλότριον των μητέρων η παρθενία, και ξένον ταις παρθένοις η παιδοποιΐα επί σοι Θεοτόκε αμφότερα ωκονομήθη. Διο σε πάσαι αι φυλαί της γης, απαύστως μακαρίζομεν. Επάξιον Θεομήτορ της σης αγνείας, τον τόκον εκληρώσω δι ἐπαγγελίας τη ποτέ γαρ ακάρπω, θεόβλαστος καρπός εδόθης διο σε πάσαι αι φυλαί της γης, απαύστως μακαρίζομεν. Πεπλήρωται του βοώντος η προφητεία, φησί γαρ Αναστήσω σκηνήν την πεπτωκυίαν, του ιερού Δαυΐδ, εν σοι, Άχραντε προτυπωθείσαν, δι ἧς ο σύμπας των ανθρώπων χους, εις σώμα ανεπλάσθη Θεώ. Τα σπάργανα προσκυνούμέν σου Θεοτόκε, δοξάζομεν τον δόντα καρπόν τη πρώην στείρα, και ανοίξαντα μήτραν, την άγονον εκ παραδόξου ποιεί γαρ πάντα όσα βούλεται, Θεός ων παντεξούσιος. Εβλάστησας νυμφοτόκε Άννα θεόφρον, εκ μήτρας παρ ελπίδα, και εξ επαγγελίας, παρθενόφυτον άνθος, θεόβλαστον αγνείας κάλλος διο σε πάντες μακαρίζομεν, ως ρίζαν της ζωής ημών. Τριαδικόν. Αλλότριον τοις ανόμοις εστί δοξάζειν, την άναρχον Τριάδα, Πατέρα και Υιόν τε, και το Άγιον Πνεύμα, την άκτιστον παγκρατορίαν, δι ἧς ο σύμπας κόσμος ήδρασται, τω νεύματι του κράτους αυτής. Θεοτοκίον Εχώρησας εν γαστρί σου Παρθενομήτορ, τον ένα της Τριάδος Χριστόν τον Βασιλέα, ον υμνεί πάσα κτίσις, και τρέμουσιν οι άνω θρόνοι αυτόν δυσώπει πανσεβάσμιε, σωθήναι τας ψυχάς ημών. [24]

25 Του Οσίου. Άπας γηγενής. Νόσους αλγεινάς, διώκεις τη χάριτι, του θείου Πνεύματος, Ησαϊα Όσιε, Μονής του Κύκκου, δομήτορ ένθεε, και της ψυχής και σώματος, παρέχεις δύναμιν, τοις υμνούσι, τους σεπτούς καμάτους σου, ούσπερ έτλης ποθών την τελείωσιν. Χαίρε ιατρέ, νοσούντων ανύστακτε, θαυμάτων χείμαρρε, αρωγέ οξύτατε, των εν κινδύνοις, και απροσμάχητε, προστάτα των τιμώντων σε, βοώντες σπεύδομεν, σαις πρεσβείαις, Ησαϊα πάνσοφε, προς Χριστόν τον Δεσπότην της κτίσεως. Μέγας ασκητής, εδείχθης και πάμφωτος, πυρσός συνέσεως, Ησαϊα έσοπτρον, ακτημοσύνης, και διακρίσεως, διο και κατηξίωσαι, τη Θεομήτορι, ανεγείραι, τέμενος περίδοξον, προς αυτό αγιάζον τους σπεύδοντας. Θεοτοκίον. Μήτερ του Θεού, Κυκκώτισσα πάναγνε, Κυπρίων καύχημα, οικουμένης σέμνωμα, και Εκκλησίας, λαμπρόν θησαύρισμα, Εικόνα θαυματόβρυτον, κατασπαζόμενοι, Σου την θείαν, εκζητούμεν πάντοτε, προς Θεόν τας αόκνους πρεσβείας Σου. Καταβασία Μυστικώς ει Θεοτόκε Παράδεισος, αγεωργήτως βλαστήσασα Χριστόν, υφ οὗ το του Σταυρού, ζωηφόρον εν γη, πεφυτούργηται δένδρον δι οὗ νυν υψουμένου, προσκυνούντες αυτόν, σε μεγαλύνομεν. Ετέρα Ο δια βρώσεως του ξύλου, τω γένει προσγενόμενος θάνατος, δια Σταυρού κατήργηται σήμερον της γαρ Προμήτορος η παγγενής, κατάρα διαλέλυται, τω βλαστώ της αγνής Θεομήτορος ην πάσαι αι Δυνάμεις, των ουρανών μεγαλύνουσι. Εξαποστειλάριον. Γυναίκες ακουτίσθητε Μονής του Κύκκου κτίτορα, θεόπνευστον και σέμνωμα, ησυχαστών θεοφόρων, θαυματουργόν Ησαϊαν, Κυπρίων εγκαλλώπισμα, και Εκκλησίας καύχημα, πνευματικώς τιμήσωμεν, υπέρ του κόσμου γαρ ούτος, εξιλεούται το θείον. Της εορτής. Αγάλλονται τα πέρατα, της οικουμένης σήμερον, εν τη γεννήσει σου Κόρη, Θεοκυήτορ Μαρία, και απειρόγαμε νύμφη εν η των [25]

26 φυσάντων σε, το λυπηρόν διέλυσας, της ατεκνίας όνειδος, και της Προμήτορος Εύας, την εν τω τίκτειν κατάραν. Αίνοι. Ήχος δ. Πανεύφημοι Μάρτυρες. Οσίων Πατέρων χαρμονή, Ησαϊα πάνσοφε, σταυρόν επ ώμων αράμενος, κατηκολούθησας, τω Χριστώ και κάραν, του εχθρού συνέτριψας, μαχαίρα των τιμίων αγώνων σου, και προς ουράνια, γήθεν δώματα εχώρησας, ικετεύων, υπέρ των τιμώντων σε. Ως ήλιος έλαμψεν ημίν, η αγία μνήμη σου, καταφωτίζουσα άπαντας, αυγαίς θαυμάτων σου, και σης προστασίας, θείοις φρυκτωρήμασι, θεόφρον Ησαϊα μακάριε, τους σοι προστρέχοντας, και πανήγυριν εν άσμασι, την λαμπράν σου, τελούντας και πάνσεπτον. Εικόνα Πανάγνου Μαριάμ, ην Λουκάς ιστόρησεν, ο θεοφόρος Απόστολος, εις Κύπρον ήνεγκας, προτροπή σεπτή σου, και αυτή περίδοξον, σεμνείον εν Τροόδει εδόμησας, όπερ ιάσεων, ανεδείχθη θεοφόρητε, Ησαϊα, ταμείον ασύλητον. Ταχύ δούκα Κύπρου Μανουήλ, ληθαργόν ιάτρευσας, και Κομνηνού βασιλόπαιδα, ομοίως χάριτι, θεία Ησαϊα, Πάτερ θαυματόβρυτε, αιτούμενος δοθήναι το έκτυπον, το ιερώτατον, της αγνής σοι όπερ τάχιστα, εις την Κύπρον, ως δώρον εκόμισας. Δόξα. Ήχος πλ. β. Σήμερον επέλαμψεν, η του θεοφόρου Ησαΐου πανσεβάσμιος μνήμη, Ορθοδόξων τους δήμους φωτίζουσα, ως αστήρ γαρ φαεινός εγκρατείας και σκληραγωγίας, αυγάζει τους ακρατείς και τρυφηλόν επιζητούντας βίον, αλλ ω ερημίτα θεόσοφε, εξελού πρεσβείαις σου εκ ραθυμίας ψυχοφθόρου, και ακηδίας τους υμνούντάς σε. Και νυν. Της εορτής. Αύτη ημέρα Κυρίου, αγαλλιάσθε λαοί ιδού γαρ του φωτός ο νυμφών, και η βίβλος του λόγου της ζωής, εκ γαστρός προελήλυθε και η κατά ανατολάς πύλη αποκυηθείσα, προσμένει την είσοδον, του Ιερέως του μεγάλου, μόνη και μόνον εισάγουσα Χριστόν εις την οικουμένην, προς σωτηρίαν των ψυχών ημών. Δοξολογία Μεγάλη και Απόλυσις. Μεγαλυνάριον. Χαίροις ησυχίας και σιωπής, εραστά δομήτορ, της του Κύκκου σεπτής Μονής, χαίροις Ησαϊα, θαυμάτων μυροθήκη, και στηριγμός απάντων, των προστρεχόντων σοι. [26]

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. Ήχος α'. Ω του παραδόξου θαύματος! Ω του παραδόξου θαύματος!

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΩ ΝΑΩ ΠΡΟΣΑΓΕΤΑΙ Η ΠΑΝΑΜΩΜΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ» (Αφιέρωμα στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η εορτή των

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΩ ΝΑΩ ΠΡΟΣΑΓΕΤΑΙ Η ΠΑΝΑΜΩΜΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ» (Αφιέρωμα στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η εορτή των «ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΩ ΝΑΩ ΠΡΟΣΑΓΕΤΑΙ Η ΠΑΝΑΜΩΜΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ» (Αφιέρωμα στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου είναι μια σημαντική θεομητορική

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΙΟΥ 2 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 -

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΙΕΣ, ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΤ ΗΧΟΝ

ΠΡΟΣΟΜΙΕΣ, ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΠΡΟΣΟΜΙΕΣ, ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΤ ΗΧΟΝ Ήχος α' Ήχος β' Ήχος γ' Ήχος δ' Ήχος πλ. α' Ήχος πλ. β' Ήχος βαρύς Ήχος πλ. δ' Αβραμιαίοι Παίδες Ήχος α Άλιον ποντογενές Ήχος α Άλιον ποντογενές, κητώον εντόσθιον

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ: 1ο ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΠΗΓΗ : talanto.forumup.gr 1. Ι.Μ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ- ΒΟΙΩΤΙΑ 2. Ι.Μ. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΣΙΝΑ 3. Ι.Μ.ΑΝΑΠΑΥΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ 4. Ι.Μ.ΑΓ.ΣΑΒΒΑ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΠΟΡΕΑΣ. ελ 16. Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ. (Λουκ. η, 5-6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΣΗ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑ

Ο ΣΠΟΡΕΑΣ. ελ 16. Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ. (Λουκ. η, 5-6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΣΗ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑ Μπξνζηά ινηπόλ ζηε ζηαζεξόηεηα ηεο Χξπζήο, νη Τνύξθνη απάληεζαλ κε θξηθηά βαζαληζηήξηα. Τειηθά ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1795 κ.χ., θαηέθνςαλ ην ζώκα ηεο κε καραίξηα θαη έηζη παλάμηα έιαβε ην ζηεθάλη ηνπ καξηπξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΞΕΝΟΣ. Περισσότερα, βλ. Ι. Λελεδάκη (πρωτ.), Παναγία Αντιφωνήτρια Μυριοκεφάλων Ιστορία Θρύλος Παράδοσις, Ρέθυμνο 3 2007, σ. 25.

ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΞΕΝΟΣ. Περισσότερα, βλ. Ι. Λελεδάκη (πρωτ.), Παναγία Αντιφωνήτρια Μυριοκεφάλων Ιστορία Θρύλος Παράδοσις, Ρέθυμνο 3 2007, σ. 25. ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΞΕΝΟΣ Ο Όσιος Ιωάννης, ο επονομαζόμενος Ξένος ή Αι-Κυρ Γιάννης, όπως μαθαίνουμε από την διαθήκη του, γεννήθηκε στο χωριό Μακρά Σίβα της Επαρχίας Πυριωτίσσης της Μεσαράς, το 970, δέκα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ Εμείς, οι Χριστιανοί προσκυνητές από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, είμαστε μάρτυρες της μεταμορφωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Ιουλίου Σάββατο απόγευμα ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ιδού, ίσταµαι εις την θύραν και κρούω, εάν τις ακούση της φωνής µου, και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα (1) προηγούµενη σελίδα είναι ο Μεγάλος Σταυρός από την ιερά µονή Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού Οµόδους

Η εικόνα (1) προηγούµενη σελίδα είναι ο Μεγάλος Σταυρός από την ιερά µονή Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού Οµόδους Ο Σταυρός Στα ρωµαϊκά χρόνια ο σταυρός εθεωρείτο σύµβολο τιµωρίας, ντροπής και κατάρας. Εκεί επάνω σταύρωναν τους εγκληµατίες για να πεθάνουν µέσα σε φρικτούς πόνους. Πάνω στο σταυρό κάρφωσαν και τον Ιησού

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Οι ιερές εικόνες του Αγίου Νικολάου Πρόγραμμα Χορηγιών Εικονογραφίας "Φάση I - Ανατολή" Θεμιστοκλής Πέτρου Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ann Arbor, ΜΙ Γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΦΑΝΩΣ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995 * Ἡ παροῦσα ὑμνογραφία ἀποτελεῖ προϊὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΣΥΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΣΥΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΣΥΡΟ Ο μεγάλος αυτός άγιος της Εκκλησίας μας δεν είναι ευρύτερα γνωστός, αν και κατά παράδοξο τρόπο είναι πολύ οικείος στους χριστιανούς, ιδίως την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ Προσευχή της οικογένειας Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Αγίου Ιωάννη-Παύλου Β, Πάπα στην Αποστολική Επιστολή Rosarium Virginis Mariae της 16 ης Οκτωβρίου 2002 2 η Έκδοση Καθολικής Επισκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 20 Ιουλίου Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Δίκασον την δίκην µου, και λύτρωσόν µε, ζωοποίησόν µε κατά τον λόγον σου.» Ψαλµοί 119/ριθ 154.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÅÔÏÓ Ã

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 Η Παρθένος σήµερον, τον υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει. Άγγελοι, µετά Ποιµένων δοξολογούσι, Μάγοι δε, µετά Αστέρος οδοιπορούσι, δι ηµάς γαρ εγεννήθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ

Ο ΜΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Ο ΜΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΥΙΑ Οι εικόνες Τα τελευταία χρόνια ολοένα αυξάνει το ενδιαφέρον για τη Βυζαντινή Αγιογραφία. Οι ειδικοί στα θέματα τέχνης ανακάλυψαν ότι εκείνα που νόμιζαν μέχρι πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα