ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ"

Transcript

1 1

2 ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ ΣΟΜΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΗΛΗΔ ΣΧΝ ΚΤΡΗΑΚΧΝ, ΓΔΠΟΣΗΚΧΝ, ΘΔΟΜΖΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΗΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΑΝΣΗΝΟΖ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηεο Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) ΓΗΑΝΝΗΣΑ

3 : 2009, εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Ώληηλφεο θ.θ. Παληειεήκσλ Λακπαδάξηνο. Αεκνζηεχζεθε απφ ηνλ εβαζκηψηαην Μεηξνπνιίηε Ώληηλφεο θ.θ. Παληειεήκνλα Λακπαδάξην. Γηεύζπλζε: Πξνο εβαζκηψαην Μεηξνπνιίηε Ώληηλφεο θ.θ. ΠΏΝΣΒΛΒΔΜΟΝΏ Σαρ. Θπξίδα 703 Νένο Μπιφηνπνο Γηαλληηζψλ Γηαλληζηά Ν. Πέιιαο ΒΛΛΏ Βηθψλ εμσθχιινπ: Ο ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΧΡ Σνηρνγξαθία ηνπ Παληνθξάηνξνο απφ ηνλ Εεξφ Παηξηαξρηθφ Ναφ Ώγίνπ Γεσξγίνπ θαη Ώγίνπ Νηθνιάνπ ηεο Εεξάο Μεηξνπφιεσο Πεινπζίνπ, Αακηέηηε-Ώίγππηνο. 3

4 Ο ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΑΝΣΗΝΟΖ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (Δθεζπράδσλ Μεηξνπνιίηεο Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Σαρ. Θπξίδα 703 Νένο Μπιόηνπνο Γηαλληηζώλ Γηαλληηζά Ν. Πέιιαο Σει.: Κηλεηό: Ώξηζκ. Πξση. 848 Σν ηεξφ θήξπγκα είλαη ε εμήγεζε ηεο Θείαο Ώπνθάιπςεο ηνπ Θενχ, πνπ ν Τηφο ηνπ Θενχ, ν Κχξηνο καο Εεζνχο Υξηζηφο παξέδσζε ζηνπο Ώγίνπο Ώπνζηφινπο θαη νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ηνλ θαηέγξαςαλ γηα λα ηνλ έρνπλ νη κεηαγελέζηεξεο γελεέο ησλ αλζξψπσλ. Σν ηεξφ θήξπγκα είλαη ε εμήγεζε θαη ε αλάιπζε ηνπ δηαρξνληθνχ Θείνπ θαη Εεξνχ Βπαγγειίνπ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Σν ηεξφ θήξπγκα είλαη ν Υξηζηφο πνπ κηιά ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν κέζα απφ ην ζηφκα ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ ζείσλ Μπζηεξίσλ. Σν ηεξφ θήξπγκα είλαη ν ζπφξνο ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ, πνπ ζπέξλεηαη απφ ηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ θαη φζνη ηνλ απνδέρνληαη κε θαιή δηάζεζε, ζέιεζε θαη πίζηε απνδίδεη θαξπφ πνιχ. Μέζα απ απηέο ηηο ηαπεηλέο ζειίδεο θαηαγξάθνληαη νη εμεγήζεηο θαη εξκελείεο ηνπ ηαπεηλνχ θαη αλαμίνπ δνχινπ θαη ππεξέηε ηνπ Λφγνπ ηνπ Θενχ. Βίλαη ζθέςεηο, πνπ εθπεγάδνπλ απφ ηελ θαξδηά ηνπ ζπγγξαθέα θαη απεπζχλνληαη ζ φζνπο κε εηιηθξηλή θαξδηά απνδέρνληαη ηνλ Εεζνχλ Υξηζηφ σο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ θαη σηήξα ηνπ θφζκνπ. Βχρνκαη, ν παξψλ Σφκνο λα θαλεί ρξήζηκνο ζ φινπο ηνπο Οξζνδφμνπο Υξηζηηαλνχο, ηδηαηηέξσο δε ζηνπο ζπκπξεζβπηέξνπο κνπ ηεξείο, πνπ δηαθνλνχλ ηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία ηνπ Θενχ. Ο ΜΔΣΡΟΠΟΛΕΣΔ +Ο Αληηλόεο ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (Δθεζπράδσλ Μεηξνπνιίηεο Παηξ. Αιεμαλδξείαο) Εεξφ Δζπραζηήξην Ώγ. Γεσξγίνπ Παλαγίαο Παξακπζίαο Ώλχδξνπ Γηαλληηζά, 4

5 ΚΤΡΗΑΚΔ ΟΜΗΛΗΔ 2 α ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΑΣΘΑΗΟΤ ΣΟ ΚΑΛΔΜΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ (Μαηζ. 4:18-23) χκθσλα κε ηνλ Μσζατθφ Νφκν θαλέλαο Εζξαειίηεο δελ είρε ην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεη θχθιν καζεηψλ θαη λα δηδάμεη δεκφζηα ή θαη ηδίαλ, εάλ πξψηα δελ ζπκπιήξσλε ην ηξηαθνζηφ ρξφλν ηεο ειηθίαο ηνπ. χκθσλα κ απηή ηελ ηνπδατθή παξάδνζε, έλαο λένο ζ απηή ηελ ειηθία κεηέβαηλε απφ ηελ λεαληθή ζηελ αλδξηθή ειηθία θαη εζεσξείην πιένλ ψξηκνο άλδξαο. Έηζη, ν Κχξηνο πηζηφο ζην Νφκν ηνπ Μσπζή, φηαλ ζπκπιήξσζε ην ηξηαθνζηφ ρξφλν ηεο επίγεηαο δσήο Σνπ θαη αθνχ βαπηίζζεθε ζηνλ Ενξδάλε πνηακφ απφ ηνλ άγην Εσάλλε ηνλ Πξνθήηε θαη ΐαπηηζηή, βγήθε θαη θάιεζε ηνπο πξψηνπο καζεηέο. Λίγεο κέξεο κεηά ζπκπιεξψλεη ηνλ ζηελφ θχθιν ησλ δψδεθα καζεηψλ ηνπο νπνίνπο θαη Ώπνζηφινπο νλφκαζε. Ώπηνί ζα ήζαλ νη απηφπηεο κάξηπξεο ηεο δσήο, ηεο δηδαζθαιίαο, ησλ ζαπκάησλ, ηεο ζηαπξηθήο Θπζίαο, ηεο έλδνμεο ηξηεκέξνπ Ώλάζηαζεο θαη ηεο ζηνπο νπξαλνχο Ώλάιεςήο Σνπ. Καιεί, ινηπφλ, ν Κχξηνο ηνπο καζεηέο ρσξίο ππνζρέζεηο, ρσξίο ζπκθσλίεο. Καιεί ιέγνληαο: «Αεχηε νπίζσ κνπ θαη πνηήζσ πκάο αιηείο αλζξψπσλ». Βιάηε καδί κνπ θαη ζα ζαο θάκσ ςαξάδεο θαη αληί λα ςαξεχεηε ςάξηα πξνο πψιεζε, ζα γίλεηε ςαξάδεο πνπ ζα ζαγελεχεηε ηνπο αλζξψπνπο. Καη ηα ςάξηα απφ ηελ δσή ηεο ζαιάζζεο νδεγνχληαη ζην ζάλαην θαη γίλνληαη ηξνθή ησλ αλζξψπσλ, εζείο φκσο ζα ζαγελεχεηε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έγηλαλ ηξνθή ηνπ δηαβφινπ θαη ζα ηνπο νδεγείηε απφ ηνλ ζάλαην ζηε Γσή. Βιάηε, ινηπφλ, θαη αθνινπζήζεηέ Με. Σν θάιεζκα ηνπ Θενχ είλαη κία πξφζθιεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ θάζε άλζξσπν. Εδηαίηεξα φκσο απεπζχλεηαη ζ εθείλνπο πνπ ν Κχξηνο δηαιέγεη γηα λα γίλνπλ ηα φξγαλα ηεο Θείαο Υάξεο Σνπ. Οη 5

6 Πξνθήηεο, νη Ώπφζηνινη θαη φινη νη άγηνη Παηέξεο ηεο Οξζνδφμνπ καο Βθθιεζίαο ππήξμαλ ηα εθιεθηά εθείλα πξφζσπα, πνπ ν Θεφο δηάιεμε γηα λα γίλνπλ νη κάξηπξεο ηνπ ζείνπ ιφγνπ θαη ηεο ζείαο ζέιεζεο. ηελ ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή νη πξψηνη καζεηέο ζην θάιεζκα ηνπ Υξηζηνχ άθεζαλ ηα πάληα θαη Σνλ αθνινχζεζαλ. Αελ ζθέθζεθαλ, νχηε πξνο ζηηγκή, λα εμεηάζνπλ πνίνο είλαη, ηέινο πάλησλ, Ώπηφο πνπ ηνπο θαιεί. Ώθήλνπλ ηα πάληα θαη Σνλ αθνινπζνχλ. Ώθήλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Ώθήλνπλ ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Έηζη, θαη ν θάζε πηζηφο, πνπ ζέιεη λα δηαθνλήζεη ηνλ σηήξα ηνπ θφζκνπ, νθείιεη λα εγθαηαιείςεη ηα πάληα. Να αθήζεη φια πίζσ ηνπ. Αελ πξέπεη λα ζθεθζεί ηη ζα απνγίλνπλ νη δηθνί ηνπ θαη νη δνπιεηέο ηνπ. Οθείιεη λα απειεπζεξσζεί απφ θάζε δεζκφ πνπ ζα ηνλ θξαηά δέζκην ζηα εγθφζκηα. Αηφηη, ε αγάπε πξνο ηνπο ζπγγελείο, ε πξνζθφιιεζε ζηα πιηθά θαη νη θαζεκεξηλέο θξνληίδεο γίλνληαη εκπφδην ζην έξγν ηεο επηηέιεζεο ηνπ ζείνπ ζειήκαηνο. Οη καζεηέο άθεζαλ ηα πάληα θαη αθνινχζεζαλ ηνλ Υξηζηφ ζ έλα δξφκν πνπ ήηαλ αληίζεηνο πξνο ηνλ θφζκν. Ο θφζκνο, ε λννηξνπία ηνπ, νη επηζπκίεο ηνπ, νη ζθνπνί ηνπ, ηα ηδαληθά ηνπ αληηζηξαηεχνληαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Γη απηφ ν Κχξηνο ιέγεη, φηη ν θφζκνο βξίζθεηαη ζε έρζξα κε ηνλ Θεφ. Αηφηη, ν θφζκνο αλαδεηά ηελ κάηαηε δφμα, ηνλ πιηθφ πινχην, ηελ απφιαπζε ηεο ζάξθαο, ηελ ππεξεθάλεηα θαη φζα αληηηίζεληαη πξνο ηα πλεπκαηηθά αγαζά. Ο Θεφο δεηά απφ ηνλ άλζξσπν ηελ ηαπείλσζε, ηελ απηαπάξλεζε, ηελ κεηάλνηα, ηελ αθηεκνζχλε, ηελ αγάπε θαη φιεο ηηο αξεηέο πνπ ηνλ θάκλνπλ άμηα εηθφλα Σνπ. Βθείλνο πνπ αγαπά ηνλ θφζκν, δελ κπνξεί λα έρεη εηιηθξηλή αγάπε πξνο ηνλ Θεφ. Αελ κπνξεί θαλείο λα έρεη δχν θπξίνπο, γηαηί ζα αγαπήζεη έλα απφ ηνπο δχν θαη ζα κηζήζεη ηνλ άιιν. Αελ κπνξνχκε λα δνχκε κέζα ζηελ ακαξηία θαη ηαπηφρξνλα λα ζέινπκε λα θαιιηεξγήζνπκε ηηο αξεηέο. Αελ κπνξνχκε θαη ηνλ κακκσλά λάρνπκε θαη ηνλ Θεφ λα επαξεζηήζνπκε. Βάλ νη Ώπφζηνινη δελ εγθαηέιεηπαλ ηα πάληα γηα λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Υξηζηφ, εκείο ζήκεξα δελ ζα ήκαζηαλ Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη. ηελ απηαπάξλεζε θαη απηνζπζία εθείλσλ ησλ νιίγσλ 6

7 εκείο νη πνιινί σθειεζήθακε θαη ηηκεζήθακε. Βθείλνη άθεζαλ ηα πάληα θαη αθνινχζεζαλ ηνλ Υξηζηφ γηα λα θεξχμνπλ παληνχ ηνλ ιφγν ηνπ Βπαγγειίνπ. Σν εξψηεκα, ινηπφλ, πνπ πξνβάιιεηαη είλαη: Βκείο, ζήκεξα, ηη θάκλνκε; Πψο αθνινπζνχκε ηνλ Υξηζηφ; Ώπηφ είλαη ην κεγάιν εξψηεκα πνπ νθείιεη ν θάζε πηζηφο λα απεπζχλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ο Κχξηνο πάληνηε καο θαιεί, εκείο, άξαγε, Σνλ αθνχκε; Ο Κχξηνο καο θαιεί, εκείο Σνλ αθνινπζνχκε; Γνχκε, φπσο Βθείλνο καο δίδαμε; Ώγαπάκε ηνλ Θεφ κ φιε ηελ δχλακε ηεο ςπρήο θαη ηεο θαξδηάο καο; Ώγαπάκε ηνλ πιεζίνλ καο φπσο αγαπάκε ηνλ εαπηφ καο; Βθαξκφδνπκε ηηο ζείεο Βληνιέο Σνπ; Βάλ κέρξη ζήκεξα κείλακε θσθνί ζην θάιεζκα ηνπ Κπξίνπ, αο Σνλ αθνχζνπκε ηψξα. Βάλ δελ Σνλ είρακε αθνινπζήζεη, αο Σνλ αθνινπζήζνπκε ηψξα. Πνηέ δελ είλαη αξγά. Ο Κχξηνο δέρεηαη ηνλ ηειεπηαίν φπσο θαη ηνλ πξψην. Ώο Σνλ αθνινπζήζνπκε. 3 ε ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΑΣΘΑΗΟΤ (Μαηζ. 6: 22-23) ηε ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή ν Κχξηφο καο Εεζνχο Υξηζηφο κε πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν καο παξνπζηάδεη ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο ςπρήο. Παξνκνηάδεη ηελ ςπρή ζαλ δσκάηην πνπ θσηίδεηαη ή ζθνηίδεηαη απφ ηα παξάζπξά ηεο, πνπ είλαη ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο. Βάλ, ινηπφλ, ην κάηη ζνπ είλαη απιφ, ηφηε φιν ζνπ ην ζψκα ζα είλαη θσηεηλφ. Βάλ, ην κάηη ζνπ είλαη ζθνηεηλφ, ηφηε φιν ζνπ ην ζψκα ζα είλαη ζθνηεηλφ. Καη, εάλ ην ζθνηάδη πνπ είλαη κέζα ζνπ είλαη ηφζν ζθνηεηλφ, πφζν ζθνηεηλφ ζα είλαη ην αηψλην ζθνηάδη ηεο Κφιαζεο; Σα κάηηα ηνπ ζψκαηνο παξνκνηάδνληαη ζαλ ηα παξάζπξα ελφο ζπηηηνχ. Μέζα απφ ηα παξάζπξα κπαίλεη ην θσο ηεο εκέξαο θαη απ εθεί παξαηεξεί θαλείο ηελ θίλεζε ζηνπο δξφκνπο θαη ηνπο πεξηζηαηηθνχο. Μέζα απ απηά εηζέξρεηαη ην θσο ηνπ ειίνπ θαη θσηίδνληαη φια ηα δσκάηηα θαη κέζα ζ απηφ ην θσο βιέπεη θαλείο πνχ πεγαίλεη θαη δελ ζθνληάπηεη. 7

8 Ο Κχξηνο καο ιέγεη, φηη, εάλ ην κάηη ζνπ είλαη απιφ, ηφηε φιν ζνπ ην ζψκα ζα είλαη θσηεηλφ. Αειαδή, εάλ βιέπεηο κε απιφηεηα ηα πξάγκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ θφζκνπ απηνχ, ηφηε, ε φιε ζνπ εζσηεξηθή χπαξμε, ν ραξαθηήξαο ζνπ, νη ελέξγεηεο θαη νη απνθάζεηο ζνπ ζα είλαη απιέο, θαζαξέο θαη θσηεηλέο. Αελ ζα θξχβνπλ θαλέλα δφιν ή θάπνηα πνλεξά ζθέςε. Αελ ζα ππνζθάπηνπλ ηηο ελέξγεηεο άιισλ θαη δελ ζα έρνπλ θακηά πνλεξά δηάζεζε. ια ζα είλαη μεθάζαξα θαη εηιηθξηλά. Ο απιφο άλζξσπνο έρεη πάληνηε θαη πάλσ απ φια κπξνζηά ηνπ ηνλ θφβν θαη ηελ θξίζε ηνπ Θενχ. ΐιέπεη ηνλ θάζε ζπλάλζξσπφ ηνπ ζαλ αδειθφ ηνπ, ζθέπηεηαη κε απιφηεηα θαη ελεξγεί κε θάζε εηιηθξίλεηα. Αελ επηηξέπεη λα εηζρσξήζνπλ κέζα ζηε ζθέςε ηνπ πνλεξέο ζθέςεηο ζε βάξνο ηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ. Βπηζπκεί πάληνηε ην θαιφ θαη επηδηψθεη λα εθαξκφδεη ηνλ Νφκν ηνπ Θενχ. έβεηαη θαη ηεξεί φρη κφλνλ ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο, αιιά θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαη άγξαθνπο λφκνπο ηεο ζπλείδεζεο. Δ ζπλείδεζε είλαη ν αρψξηζηνο ζχληξνθνο ηνπ αλζξψπνπ. Μ απηή γελληφκαζηε θαη κ απηή απνζλήζθνκε. Μ απηή θνηκφκαζηε θαη κ απηή μππλάκε. Ώπηή καο ζπλνδεχεη παληνχ θαη δελ καο εγθαηαιείπεη νχηε πξνο ζηηγκή. πνπ θη αλ πάκε καο αθνινπζεί θαη φπνπ θη αλ θξπθηνχκε εθείλε βξίζθεηαη πάληνηε ζην ηφπν εθείλν. Καλείο δελ κπνξεί λα ηεο μεθχγεη, λα ηεο γιηζηξήζεη, λα απαιιαρζεί απ απηή. Δ ζπλείδεζε είλαη ε θσλή πνπ καο ειέγρεη, πνπ καο θσλάδεη, πνπ καο μππλά, φηαλ θάκλνκε θάηη ην θαθφ, θάηη πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηνπο εζηθνχο θαη ζείνπο λφκνπο. Δ ζπλείδεζε είλαη ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ καο θξίλεη, εάλ νη πξάμεηο καο είλαη ζσζηέο ή φρη. Βίλαη ην κάηη ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο. Βάλ, ινηπφλ, ε ζπλείδεζή καο είλαη απιή, ηφηε φινο ν εζσηεξηθφο καο θφζκνο, ν ραξαθηήξαο καο, ν ιφγνο καο, νη ζθέςεηο καο θαη φιε ε χπαξμή καο ζα είλαη πιεκκπξηζκέλα απφ ην θσο ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο αιήζεηαο θαη ησλ αξεηψλ. Ώληίζεηα, εάλ ηα παξάζπξα ηεο ςπρήο είλαη ζθνηεηλά, ηφηε, ζθνηεηλή ζα είλαη θαη ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο ςπρήο. Αηφηη, επεηδή ν πνλεξφο άλζξσπνο έρεη δηαθζείξεη ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε 8

9 ηεο ςπρήο ηνπ, φ,ηη βιέπεη, φ,ηη θάκλεη, φ,ηη ζθέπηεηαη είλαη θάησ απφ ηελ επήξεηα ηεο ακαξηίαο, ηνπ θαθνχ θαη ηεο πνλεξίαο. Αελ ζθέπηεηαη πνηέ ην θαιφ θαη επηδηψθεη πάληνηε ην θαθφ. Ο πνλεξφο, ακαξησιφο θαη ακεηαλφεηνο άλζξσπνο κε ηηο πνλεξέο πξάμεηο ηνπ έρεη πιεγψζεη ηφζν πνιχ ηε ζπλείδεζή ηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πιήξεο πλεπκαηηθήο παξαιπζίαο. Δ ζπλείδεζε δελ ζβήλεη πνηέ, δελ πεζαίλεη, αιιά, έζησ θαη κε κηα αδχλακε θσλή, πξνζπαζεί λα μππλήζεη ηελ ςπρή θαη λα ηελ επαλαθέξεη ζην θσο ηεο εζηθήο χπαξμεο. Δ εζηθή πηψζε ηπθιψλεη ηνλ άλζξσπν. Καη φζν πεξηζζφηεξν βπζίδεηαη ζηελ εζηθή θαηάπησζε θαη ακαξηία, ηφζν πεξηζζφηεξν βπζίδεηαη ζην πλεπκαηηθφ ζθνηάδη. Αελ κπνξεί λα δεη ην θσο, ηελ αιήζεηα, ην θαιφ, ηελ αξεηή. Μπξνζηά ζηελ αιήζεηα αληηπαξαζέηεη ην ςεχδνο κπξνζηά ζην θαιφ, πξνβάιιεη ην θαθφ θαη κπξνζηά ζηελ αξεηή θνκπάδεη γηα ηελ ακαξηία. Δ ακαξηία ζθιεξαίλεη ηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ θαη γίλεηαη ην κεγάιν εκπφδην γηα ηελ εηιηθξηλή κεηάλνηα θαη επηζηξνθή ηνπ πξνο ηνλ Θεφ. Καη ρσξίο κεηάλνηα θαλείο δελ κπνξεί λα ζσζεί. ζν δνχκε έρνκε ηελ ειπίδα θαη ηελ επθαηξία γηα λα κεηαλνήζνπκε. ζν δνχκε, κπνξνχκε λα ζπκθηιησζνχκε κε ηε ζπλείδεζή καο. ζν δνχκε κπνξνχκε λα δηνξζψζνπκε ηα θαθψο δηαπξαρζέληα θαη λα ζηξαθνχκε ζην δξφκν ηεο αξεηήο θαη ηνπ θαινχ. Βάλ απνζάλνκε ρσξίο κεηάλνηα, ηφηε πξέπεη φινη λα καο θιάςνπλ. ηαλ θεχγνκε απ απηφ ηνλ θφζκν ηα κφλα πνπ καο ζπλνδεχνπλ είλαη είηε νη θαιέο είηε νη θαθέο καο πξάμεηο. Ώρψξηζηε ζχληξνθφ καο θαη ζην ζάλαην είλαη ε ζπλείδεζή καο. Ώπηή ζα ζηαζεί καδί καο κπξνζηά ζην Αίθαην Κξηηή θαη είηε ζα καο ππεξαζπηζηεί είηε ζα καο θαηαθξίλεη. Ώπηή είλαη ην βηβιίν ηεο δσήο καο κέζα ζην νπνίν θαηαγξάθηεθαλ φιεο νη πξάμεηο, νη ζθέςεηο θαη ηα ιφγηα καο. Σίπνηε δελ ηεο μεθεχγεη, ηίπνηε δελ κπνξεί λα ηεο θξπθηεί. ια ηα θαλεξψλεη θαη αιίκνλν, εάλ δελ έρνπλ ζπγρσξεζεί φζν δνχζακε! Ώιίκνλν, εάλ δελ ηαπεηλσζήθακε ζ απηή ηε δσή! Ώιίκνλν, εάλ δελ εμνκνινγεζήθακε! 9

10 Βάλ ράζνπκε ηελ αηψληα Γσή, ηφηε, ηη καο πεξηκέλεη; Κφιαζε αηψληα! θνηάδη αδηαπέξαζην! Πφλνο απαξεγφξεηνο! Καη γηα φια απηά καο πξνεηδνπνίεζε ν Κχξηνο κε πνιιέο παξαβνιέο θαη παξνκνηψζεηο. Γη απηφ θαλείο δελ ζα έρεη ηελ παξακηθξά δηθαηνινγία, φηη δήζελ δελ άθνπζε ή δελ ήμεξε. Ώγαπεηά κνπ παηδηά, Δ θάζε κέξα πνπ μεκεξψλεη είλαη κία θαηλνχξγηα κέξα γηα λα ζηξαθνχκε κε κεηάλνηα πξνο ην Θεφ. Ώο εθκεηαιιεπηνχκε ηνλ θαηξφ πνπ καο ραξίδεη ν Κχξηνο θαη αο κεηαβάιινπκε ην εζσηεξηθφ ζθνηάδη ηεο ςπρήο καο ζε θσο Υξηζηνχ πνπ ζα θσηίδεη ηελ φιε χπαξμή καο. Ο Υξηζηφο ήξζε γηα λα ζψζεη ηνλ θάζε ακαξησιφ, αο Σνλ αθνχζνπκε θαη αο Σνλ αθνινπζήζνπκε. Γ ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΑΣΘΑΗΟΤ Μαηζ. 6:22-33 ΣΟ ΚΟΣΑΓΗ ΣΖ ΑΜΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΦΧ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ Ώθνχζακε ηα ηεξά ιφγηα ηνπ ζεκεξηλνχ Βπαγγειηθνχ αλαγλψζκαηνο πνπ ν Κχξηνο µαο Εεζνχο Υξηζηφο, ν Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ Παηέξα, µαο απεπζχλεη «πξνο νηθνδνµή» ηνπ ψκαηνο ηεο Βθθιεζίαο Tνπ. «Ὁ ιύρλνο ηνῦ ζώκαηόο ἐζηηλ ὁ ὀθζαικόο ἐὰλ νὖλ ὁ ὀθζαικόο ζνπ ἁπινῦο ᾖ, ὅινλ ηὸ ζῶκά ζνπ θσηεηλόλ ἔζηαη ἐὰλ δὲ ὁ ὀθζαικόο ζνπ πνλεξὸο ᾖ, ὅινλ ηὸ ζῶκά ζνπ ζθνηεηλὸλ ἔζηαη. Δἰ νὖλ ηὸ θῶο ηὸ ἐλ ζνὶ ζθόηνο ἐζηί, ηὸ ζθόηνο πόζνλ»; Ο Ώπφζηνινο ησλ Βζλψλ Παχινο ζηελ πξνο Ρσµαίνπο επηζηνιή ηνπ µαο πξνηξέπεη λα εξγαδφµαζηε, νχησο ψζηε λα είµαζηε αξεζηνί ζην ζπλάλζξσπφ µαο «πξνο νηθνδνµήλ» (Ρσµ. 15:2). ηελ Ώ πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιή ηνπ ιέεη, φηη εθείλνο πνπ δηδάζθεη ηελ Βθθιεζία είλαη µεγαιχηεξνο ζηελ αμία απφ εθείλνλ πνπ µηιάεη «γιώζζαηο», δηφηη εθείλνο πνπ δηδάζθεη ηνλ ιαφ ηνπ Θενχ ην θάλεη «ίλα ε Δθθιεζία νηθνδνµήλ ιάβε» (Ώ Κνξηλζ. 14:5).,ηη θαη αλ θάλνπµε µέζα ζηελ Βθθιεζία, είηε πξνζεπρφµαζηε, είηε δηδάζθνπµε, είηε εξµελεχνπµε ηνλ ιφγν ηεο 10

11 Ώπνθάιπςεο ηνπ Θενχ, νθείινµε λα γίλνληαη φια γηα έλα ζθνπφ, ηελ νηθνδνµή ησλ πηζηψλ. Ώπηή ηελ εμνπζία ηελ παξαιαµβάλνπµε απφ Ώπηφλ ηνλ Κχξηφ µαο Εεζνχ Υξηζηφ, «πξνο ηνλ θαηαξηηζµόλ ησλ αγίσλ εηο ην έξγνλ δηαθνλίαο, εηο νηθνδνµήλ ηνπ ζώµαηνο ηνπ Υξηζηνύ» (Βθεζ. 4:12). Μφλνλ φηαλ νη πηζηνί νηθνδνµνχληαη µέζσ ηεο πγεηνχο δηδαζθαιίαο ηεο Πίζηεο µπνξνχλ λα είλαη θαη επίγλσζε Υξηζηηαλνί. Δ άγλνηα νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε εζθαιµέλεο πεπνηζήζεηο πίζηεο θαη ιαλζαζµέλνπο δξφµνπο δσήο. Αηφηη ε πίζηε ζηνλ άλζξσπν γίλεηαη ν γλψµνλαο ηεο δσήο ηνπ. Βάλ ε πίζηε ηνπ ζην Θεφ είλαη νξζή, ηφηε θαη ε δσή ηνπ ζα αθνινπζήζεη ην ζέιεµα ηνπ Οπξάληνπ ΐαζηιέα Υξηζηνχ. Βάλ ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζην ζθνηάδη ηεο αίξεζεο ή ζην ζρίζµα, ηφηε θαη ε δσή ηνπ ζα είλαη αλάινγε µε ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο πνπ πξεζβεχεη. ηαλ ν Κχξηφο µαο Εεζνχο Υξηζηφο είπε, φηη «ὁ ιύρλνο ηνῦ ζώκαηόο ἐζηηλ ὁ ὀθζαικόο ἐὰλ νὖλ ὁ ὀθζαικόο ζνπ ἁπινῦο ᾖ, ὅινλ ηὸ ζῶκά ζνπ θσηεηλόλ ἔζηαη» πξνυπέζεηε ηελ νξζφηεηα ηεο πγεηνχο πίζηεο, νχησο ψζηε θαη ε δσή ηνπ πηζηνχ λα είλαη πξάγµαηη θσο θαη απιφηεο. Δ πιάλε, ε αίξεζε θαη ην ζρίζµα νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν µαθξπά απφ ηελ νξζφηεηα ησλ δνγµάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ηελ δσή. Αηφηη νη άλζξσπνη απηνί έρνπλ ζαλ γλψµνλά ηνπο ην «εγώ» ηνπο θαη φρη ηνλ Υξηζηφ. Βπηθξαηεί ππθλφ ζθνηάδη ζηε ςπρή ηνπο, εμαηηίαο ηεο αµαξηίαο, δηφηη ηη άιιν είλαη ε αµαξηία παξά ζθνηαδηζµφο ηεο πλεπµαηηθήο δσήο ηνπ πηζηνχ; Ο Αηάβνινο, ν άξρνληαο ηνπ θφζµνπ απηνχ, αηρµαιψηηζε ηνλ άλζξσπν µε ηελ πηψζε ησλ πξσηνπιάζησλ ζηελ παξαθνή θαη ηελ πξνπαηνξηθή αµαξηία. Ώπφ ηφηε ην ινγηθφ θαη φιεο νη πλεπµαηηθέο δπλάµεηο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο ξίρηεθαλ αηρµάισηεο µέζα ζηελ εμνπζία ηνπ ζθφηνπο. Δ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ µνιχλζεθε εμ νινθιήξνπ. Οχηε ν ινγηζµφο, νχηε ν λνπο, νχηε ην ζψµα μέθπγαλ απφ ην ζθνηάδη. Αηφηη, φπσο ην ζψµα, φηαλ πιεγσζεί ππνθέξεη φιν ην ζψµα, έηζη θαη φια ηα µέιε ηεο ςπρήο πξνζβιήζεθαλ απφ ηα πάζε θαη ηηο αµαξηίεο. Ο Ώπφζηνινο Παχινο ζηελ πξνο Κνιαζζαείο επηζηνιή ηνπ µαο πξνηξέπεη λα 11

12 απνµαθξχλνπµε ηα πάληα απφ ηελ ςπρή µαο, δει. ηελ νξγή, ηνλ ζπµφ, ηελ θαθία, ηε βιαζθεµία, ηελ αηζρξνινγία. Με απηφ ηνλ ηξφπν εθδπφµεζα «ηνλ παιαηόλ άλζξσπνλ» µαδί µε ηηο πξάμεηο ηνπ (Κνιαζ. 3:9). Μέζα απφ ηελ αµαξηία ν άλζξσπνο έγηλε µηαξφο, αθάζαξηνο, ζενµάρνο. Ώπνηάρζεθε ηνλ Νφµν ηνπ Θενχ θαη φια ηα µέιε ηνπ ζηξάθεθαλ ζην θαθφ. «Δὰλ δὲ ὁ ὀθζαικόο ζνπ πνλεξὸο ᾖ, ὅινλ ηὸ ζῶκά ζνπ ζθνηεηλὸλ ἔζηαη». Σα µάηηα βιέπνπλ µε πνλεξία, ηα απηηά αθνχνπλ πνλεξά, ηα πφδηα βαδίδνπλ ζηα έξγα ηνπ θαθνχ, ηα ρέξηα εξγάδνληαη θάζε µνξθή αλνµίαο θαη ηέινο ε θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ δηαινγίδεηαη πνλεξά. ιε ε χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ βξίζθεηαη ζ έλα βαζχ ζθνηάδη. Ο άγηνο Μαθάξηνο ν Ώηγχπηηνο µαο δίλεη ην εμήο παξάδεηγµα: πσο ν ήιηνο αλαηέιιεη θαη θσηίδεη φιε ηε γε, ππάξρεη φµσο ηαπηφρξνλα θαη ν άλεµνο πνπ πλέεη θαη δξνζίδεη θαη δσνγνλεί, θαη ν ήιηνο θαη ν άλεµνο έρνπλ ηελ δηθή ηνπο θχζε θαη ζψµα, θαη µέλνπλ αδηαρψξηζηα µέζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, έηζη ε ςπρή θαη ε αµαξηία ζπλππάξρνπλ ζαλ μερσξηζηέο θχζεηο, φµσο έρνπλ αλαµηρζή. Βίλαη αδχλαηνλ ε ςπρή λα απνρσξηζηεί απφ ηελ αµαξηία, εάλ ν Θεφο δελ ζηαµαηήζεη ηνλ πνλεξφ άλεµν ηεο αµαξηίαο λα πλέεη µέζα ζηε ςπρή θαη ζην ζψµα ηνπ αλζξψπνπ. Έλα άιιν παξάδεηγµα µαο παξαζέηεη ν άγηνο: πσο, φηαλ έλαο, πνπ βιέπεη θάηη λα πεηά ζέιεη ν ίδηνο λα πεηάμεη. Βάλ φµσο δελ έρεη θηεξά είλαη αδχλαηνλ λα πεηάμεη. Έηζη ζπµβαίλεη ζηνλ άλζξσπν, πνπ ζέιεη λα είλαη θαζαξφο, άµσµνο, άζπηινο θαη λα µελ έρεη µέζα ηνπ ηελ θαθία. Θέιεη λα πεηάμεη ζηνλ ζετθφ νπξαλφ, ζηελ ειεπζεξία ηνπ Ώγίνπ Πλεχµαηνο, εθεί φπνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ αµαξηία. Βάλ φµσο δελ απνµαθξπλζεί ε αµαξηία απφ ηελ ςπρή δελ µπνξεί λα ην θαηνξζψζεη. Αελ µπνξεί λα θηάζεη ζηελ ζέσζε. Ο µφλνο πνπ µπνξεί λα µαο βνεζήζεη λα απνµαθξχλνπµε ηελ αµαξηία απφ ηελ ςπρή µαο είλαη ν Θεφο. Γη απηφ ηνλ ιφγν ν Ααβίδ παξαθαιεί ηνλ Θεφ λα µαο δψζεη θηεξνχγεο πεξηζηεξηνχ, γηα λα πεηάμνπµε πξνο Ώπηφλ θαη λα βξνχµε ηελ αλάπαπζε (Φαιµ. 54:7). Βπίζεο ν Πνξθήηεο θαη Πξφδξνµνο Εσάλλεο έδεημε 12

13 ηνλ Εεζνχλ, φηη είλαη «ν Αµλόο ηνπ Θενύ» πνπ ζεθψλεη ηελ αµαξηίαλ φινπ ηνπ θφζµνπ (Εσάλ. 1:29). Δ αγάπε ηνπ Θενχ ζηνλ άλζξσπν εθθξάζηεθε ζην χςηζην µεγαιείν ηεο µε ηελ ιχηξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο απφ ηελ αµαξηία θαη ηελ πξνζθνξά λέσλ πξνζδνθηψλ θαη ειπίδσλ ζε εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ ζηνλ σηήξα Υξηζηφ. Δ πηψζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ αµαξηία µνηάδεη µε µηα ζθνηεηλή λχρηα, φπνπ θπζάεη δπλαηφο άλεµνο θαη αλαζηαηψλεη φια ηα δέληξα θαη ηα θπηά. Με παξφµνην ηξφπν θαη ν άλζξσπνο, αθνχ έπεζε ζηελ εμνπζία ηνπ ζθφηνπο, ηνπ δηαβφινπ, θινλίδεηαη ζην δπλαηφ θχζεµα ηνπ θνβεξνχ αλέµνπ ηεο αµαξηίαο θαη ησλ παζψλ ε ςπρή, ν ινγηζµφο θαη ν λνπο ηνπ. Καλέλα µέινο είηε ηνπ ζψµαηνο, είηε ηεο ςπρήο δελ παξαµέλεη ειεχζεξν. ε αληίζεζε µε ην ζθνηάδη ηεο αµαξηίαο είλαη ε εµέξα ηνπ θσηφο θάησ απφ ηνλ ζείν ήιην ηνπ Ώγίνπ Πλεχµαηνο, φπνπ πλέεη δσνγφλν αέξα θαη θσηνδνηεί µε άπιεην θσο ηηο ςπρέο ησλ πηζηψλ. Γη απηφ ν Κχξηνο είπε, «εὰλ δὲ ὁ ὀθζαικόο ζνπ πνλεξὸο ᾖ, ὅινλ ηὸ ζῶκά ζνπ ζθνηεηλὸλ ἔζηαη», εάλ πάιη ν νθζαιµφο ζνπ είλαη απιφο, ηφηε φιν ζνπ ην ζψµα ζα είλαη θαζαξφ απφ ηηο µνιχλζεηο ηεο αµαξηίαο. Κνληά ζην Υξηζηφ θαη Θεφ µαο ν πηζηφο ζα βξεη ηελ πλεπµαηηθή αλάπαπζε, φρη απφ ηνπο θαζεµεξηλνχο θφπνπο ηεο εξγαζίαο, αιιά απφ ηελ θνχξαζε πνπ πξνμελείηαη ζηε ςπρή εμαηηίαο ησλ πηψζεψλ µαο ζηηο δηάθνξεο αµαξησιέο πξάμεηο. Γη απηφ ν σηήξαο µαο θαιεί ιέγνληαο, ειάηε φινη εζείο πνπ είζαζηε θνπξαζµέλνη θαη θνξησµέλνη µε βαξηέο αµαξηίεο θαη Βγψ ζα ζαο μεθνπξάζσ (Μαηζ. 1:28). ζνη εθδχνληαη ηα παιηά ξνχρα ηεο αµαξηίαο ελδπφληαη ηνπο λένπο ρηηψλεο πνπ ηνπο δίλεη ν Κχξηνο. Ώπηνί είλαη νη λπκθηθνί ρηηψλεο πνπ ππνζρέζεθε ν Κχξηνο λα δψζεη ζ φζνπο αγσληζηνχλ µέρξη ηέινο. Ο άλζξσπνο µε ηελ αµαξηία ελδχζεθε ζηνιή παξαθνήο, απηζηίαο, θελνδνμίαο, ππεξεθάλεηαο, θηιαξγπξίαο θαη θάζε είδνπο αµαξησιήο επηζπµίαο, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο βαζηιείαο ηνπ ζθφηνπο, ξαθψδε θαη αθάζαξηα. Με ηελ επηζηξνθή ζην Υξηζηφ µε εηιηθξηλή µεηάλνηα ν Κχξηνο ελδχεη ηνπο πηζηνχο µε ελδχµαηα βαζηιηθά, πνπ αζηξάθηνπλ απφ άξξεην θσο, ηα ελδχµαηα ηεο πίζηεο, 13

14 ηεο ειπίδαο, ηεο αγάπεο, ηεο ραξάο, ηεο εηξήλεο, ηεο αγαζνζχλεο, ηεο ρξεζηφηεηαο. Κη φπσο ν Θεφο είλαη αγάπε, µε παξφµνην ηξφπν είλαη ραξά θαη εηξήλε θαη ν λένο άλζξσπνο γίλεηαη θαηά ράξε φµνηνο µε ηνλ Θεφ, φηαλ βαζηιέςεη µέζα ηνπ ν Σξηαδηθφο Θεφο. πµβαίλεη ζηελ πλεπµαηηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ε βαζηιεία ηεο αµαξηίαο λα θξχβεηαη µέζα ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ. Καη εάλ θαλείο πεζάλεη αµεηαλφεηνο, ηφηε ην ζθνηάδη ηεο αµαξηίαο θξχβεηαη µέζα ηνπ έσο φηνπ γίλεη ε γεληθή αλάζηαζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε Σειηθή Κξίζε, φηαλ πιένλ ζα θαλεξσζνχλ ηα ζθνηεηλά έξγα ησλ αλζξψπσλ. Σν ζθνηεηλφ ζψµα θαη ε δσθφδεο θαηάζηαζε ηεο ςπρήο ησλ αµαξησιψλ ζα θαιπθηεί απφ αδηαπέξαζην ζθνηάδη µέζα ζην νπνίν ζα απνπζηάδεη ην θσο ηεο παξνπζίαο ηνπ Θενχ. Ο ίδηνο ν Κχξηνο είπε, «Δἰ νὖλ ηὸ θῶο ηὸ ἐλ ζνὶ ζθόηνο ἐζηί, ηὸ ζθόηνο πόζνλ» (Μαηζ. 6:23); Με παξφµνηνλ ηξφπνλ θαη πάιηλ ε βαζηιεία ηνπ Υξηζηνχ βξίζθεηαη µπζηηθά µέζα ζηελ ςπρή ηνπ πηζηνχ θαη θσηίδεη φια ηα µέιε ηεο ςπρήο ησλ αγίσλ. Δ βαζηιεία ηνπ Υξηζηνχ είλαη θξπµκέλε απφ ηα µάηηα ησλ αλζξψπσλ, πνπ δελ πηζηεχνπλ ζ Ώπηφλ, θαη βιέπεηαη µφλνλ απφ εθείλνπο, πνπ δνπλ µέζα ζηελ αιήζεηα ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Πξέπεη λα βαδίδνπµε µέζα ζην θσο, εη δ άιισο, ζα ζθνληάςνπµε θαη ζα πιεγσζνχµε. Σελ Δµέξα ηεο Ώλάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ, θαη ην ζψµα θαη ε ςπρή εθείλσλ πνπ αγσλίζηεθαλ ζα δνμαζηνχλ απφ ζείν θαη νπξάλην θσο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ςπρή ησλ αγίσλ ήδε απφ απηή ηελ επίγεηα δσή. Δ ΐαζηιεία ηνπ Θενχ είλαη µέζα ζαο, είπε ν Κχξηνο θαη απνθαιχπηεηαη ζηελ αησληφηεηα, ηελ Δµέξα εθείλε πνπ φξηζε ν ίδηνο ν Θεφο. Δ ςπρή θαη ην ζψµα ησλ αγίσλ ζα ζπµβαζηιέςνπλ µε ηνλ σηήξα Υξηζηφ, ηνλ Βπνπξάλην ΐαζηιηά. ηνπο θφιπνπο Σνπ ζα αλαπαχνληαη φινη θαη ζα θσηίδνληαη αηψληα. ιε ηελ δφμαλ νη άγηνη ηελ νθείινπλ ζ απηφλ ηνλ Ώµλφλ ηνπ Θενχ, πνπ ειεεί ηνπο δνχινπο Σνπ θαη ηνπο θσηίδεη θαη ηνπο απειεπζεξψλεη απφ ηελ βαζηιεία ηνπ ζθφηνπο θαη ηεο αµαξηίαο. Γη απηφ, αγαπεηνί µνπ ελ Υξηζηψ αδειθνί, αο παξαθαιέζνπµε ην σηήξα µαο Υξηζηφ λα µαο ραξίζεη ην θσο ηεο αγάπεο Σνπ γηα λα απειεπζεξσζνχµε απφ ην ζθνηάδη ηεο αµαξηίαο. 14

15 4 ε ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΑΣΘΑΗΟΤ Μαηζ. 8:5-13 Με πφλν ςπρήο πξφζηξεμε ν εθαηφληαξρνο ηεο ζεκεξηλήο επαγγειηθήο πεξηθνπήο ζηνλ Κχξην θαη παξαθάιεζε λα ζεξαπεχζεη ηνλ αζζελή ππεξέηε ηνπ, πνπ είρε μαθληθά παξαιχζεη θαη βξηζθφηαλ θαηάθνηηνο θαη βαζαληδφκελνο θνβεξά απφ ηνπο πφλνπο. Έλαο πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο παξαθαιεί γηα ηνλ ππεξέηε ηνπ. Έλαο άλζξσπνο κε εμνπζία παξαθαιεί γηα έλα αζήκαλην ππεξέηε. Πνία φκσο ήηαλ ε πξαγκαηηθή αηηία πνπ έθακε ηνλ Κχξην λα δψζεη πξνζνρή ζηελ παξάθιεζε ηνπ εθαηφληαξρνπ; Ο εθαηφληαξρνο πιεζίαζε κε ζεβαζκφ ηνλ Κχξην. Αελ πήγε κε απηαξρηζκφ θαη θνκπάδνληαο, φηη είλαη θάπνην ζεκαληηθφ πξφζσπν. Πιεζίαζε ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ κε ηαπεηλφ πλεχκα θαη κε βαζηά πίζηε. Καη απηφ θάλεθε απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ εθαηνληάξρνπ, φηαλ άθνπζε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ Κπξίνπ. «Βγψ, ηνπ ιέγεη ν Εεζνχο, ζα έξζσ γηα λα ηνλ ζεξαπεχζσ». Ο Κχξηνο δελ ηνλ ξψηεζε, εάλ πηζηεχεηο, δελ ηνπ ξψηεζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ ππεξέηε. Ο Κχξηνο ηνλ δηαβεβαηψλεη, «Θάξζσ γηα λα ηνλ ζεξαπεχζσ». Ο Κχξηνο γλσξίδεη ηα πάληα. Ο Κχξηνο είλαη ν Παληνγλψζηεο Θεφο, πνπ εξεπλά ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ θαη ηίπνηε δελ κπνξεί λα θξπθηεί απ Ώπηφλ. Ο Κχξηνο γλψξηδε ηελ θαξδηά ηνπ εθαηνληάξρνπ. Γλψξηδε ηε βαζηά ηνπ πίζηε θαη γη απηφ δελ απαηηεί απ απηφλ λα νκνινγήζεη ηελ πίζηε ηνπ. Ο Κχξηνο αληαπνθξίλεηαη ακέζσο ζηελ παξάθιεζε ηνπ εθαηνληάξρνπ θαη ηνλ βεβαηψλεη φηη ζα έξζεη γηα λα ζεξαπεχζεη ηνλ ππεξέηε ηνπ. Σν γεγνλφο πνπ αθνινπζεί θαλεξψλεη ηελ βαζηά πίζηε ηνπ εθαηνληάξρνπ. ην άθνπζκα φηη ν Κχξηνο ζάξζεη ζην ζπίηη ηνπ αληαπνθξίλεηαη κε ζεβαζκφ θαη ηαπείλσζε θαη ιέγεη: «Κχξηε, ιέγεη ν 15

16 εθαηφληαξρνο, δελ είκαη άμηνο λα ε δερηψ ζην ζπίηη κνπ, αιιά πέο κφλνλ έλα ιφγν θαη ζα ζεξαπεπηεί ν ππεξέηεο κνπ». Αείηε πίζηε! Αείηε ηαπείλσζε! Ώπηφο πνπ έρεη εμνπζία θαη δηαηάδεη ζηξαηηψηεο, ππεξέηεο θαη δνχινπο, απηφο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ αλάμην λα δερηεί ηνλ Εεζνχλ ζην ζπίηη ηνπ. Ώλαγλσξίδεη ηελ εμνπζία ηνπ Θεαλζξψπνπ. Ώλαγλσξίδεη ηε δχλακή Σνπ. Αελ ρξεηάδεηαη λα ππνζηεί ηελ ηαιαηπσξία, απιά κ έλα ιφγν, κε κία θνπβέληα ηνπ Εεζνχ ζα ζεξαπεπηεί ν ππεξέηεο. ΐιέπεηε πφζε πίζηε είρε; ΐιέπεηε κε πφζε ηαπείλσζε κηιά θαη παξαθαιεί; Δ πίζηε ηνπ εθαηνληάξρνπ ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ ν Κχξηνο ζαπκάδεη θαη δηαβεβαηψλεη ηνπο ζπκπαηξηψηεο Σνπ, φηη «νχηε ζην Εζξαήι δελ βξήθα ηέηνηα πίζηε»! ΐιέπεηε, ε πίζηε ελφο αλζξψπνπ μεπέξαζε ηελ πίζηε ελφο νινθιήξνπ έζλνπο. Ώπηφο πνπ ήηαλ μέλνο πξνο ηνλ εθιεθηφ ιαφ ηνπ Θενχ, μεπέξαζε ηελ πίζηε εθείλσλ πνπ θαπρηφληνπζαλ φηη ήζαλ νη εθιεθηνί. Καλείο δελ είρε ηελ πίζηε ηνπ εθαηνληάξρνπ. Ώπηφ ην γεγνλφο πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ θαζέλα απφ καο. Βκείο, άξαγε, έρνκε ηέηνηα πίζηε; Βκείο, φηαλ δεηάκε απφ ηνλ Θεφ θάηη, ην δεηάκε κε ηαπείλσζε, ή γηλφκαζηε απαηηεηηθνί; Παξαθαιάκε ηνλ Θεφ ή Σνλ δηαηάδνπκε, θάλε καο απηφ ή θάλε καο εθείλν; Ο Θεφο γλσξίδεη ην ηη αθξηβψο ρξεηαδφκαζηε. Αελ έρεη αλάγθε ν Θεφο ησλ πξνζεπρψλ καο, αιιά, κάιινλ εκείο έρνκε ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί Σνπ. Ο Θεφο είλαη αλελδεήο. Αελ έρεη αλάγθε απφ ηίπνηα θαη απφ θαλέλα. Ώπφ αγάπε θαη κφλνλ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή Σνπ ζηηο δηθέο καο πξνζεπρέο θαη αθνχεη θαη βιέπεη κε πφζε πίζηε θαη κε πνίν ηξφπν δεηάκε ηα αηηήκαηά καο. Έρεηο πξνβιήκαηα, δήηεζε ηελ βνήζεηα ηνπ Θενχ. Γήηεζε κε πίζηε ζηαζεξή. Βκπηζηεχζνπ ζηελ Πξφλνηα Βθείλνπ πνπ έρεη ηελ δχλακε λα ζε βνεζήζεη. Έρεηο πίζηε, ηφηε, γηαηί ακθηζβεηείο; Σελ ζηηγκή πνπ άθεζεο ηελ ακθηβνιία λα εηζρσξήζεη κέζα ζηελ θαξδηά ζνπ, εζχ ν ίδηνο έγηλεο εκπφδην γηα λα κε έξζεη ε Υάξηο ηνπ Θενχ πάλσ ζνπ. Ο Θεφο πάληνηε ζέιεη ην θαιφ ηνπ αλζξψπνπ, δεηά κφλνλ πίζηε ζηαζεξή θαη αθιφλεηε. Γη απηφ πνιιέο θνξέο δεηνχζε απφ 16

17 ηνπο αλζξψπνπο λα εμσηεξηθεχζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο πίζηε κε νκνινγία πίζηεσο. Ο εθαηφληαξρνο ηεο ζεκεξηλήο επαγγειηθήο πεξηθνπήο δελ είρε αλάγθε λα εθθξάζεη ηελ βαζηά ηνπ πίζηε, γηαηί, απηή θάλεθε ζηελ φιε ηνπ ζπκπεξηθνξά. Γίλεηαη, ινηπφλ, παξάδεηγκα γηα φινπο ζ φιεο ηηο επνρέο θαη πεξηζηάζεηο. Βκείο, άξαγε, ηνλ κηκνχκαζηε, αθνινπζνχκε ην παξάδεηγκά ηνπ; Βίλαη ε πίζηε καο ηφζε κεγάιε πνπ λα μεπεξλά ηα φξηα ηνπ θξάηνπο κέζα ζην νπνίν δνχκε; Γεηάκε κε ηαπείλσζε απφ ηνλ Θεφ; Βκπηζηεπφκαζηε ηε ζεία Αχλακή Σνπ; Ώπηά θη άιια είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνινχλ. Κη αλ βξνχκε ηνλ εαπηφ καο αδχλακν ζηελ πίζηε, αο παξαθαιέζνπκε ηνλ Θεφ λα καο πξνζζέζεη πίζηε. Βάλ ακθηβάιινπκε, αο δεηήζνπκε λα είκαζηε ζηαζεξνί. Βάλ δηαπηζηψζνπκε εγστζκφ κέζα ζηελ θαξδηά καο, αο δεηήζνπκε ηελ ηαπείλσζε. Ώο κε μερλάκε, φηη ν Θεφο επηβιέπεη ηνπο ηαπεηλνχο, ελψ απνζηξέθεηαη ηνπο ππεξήθαλνπο. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ 4 εο ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΜΑΣΘΑΗΟΤ Μαηζ. 12:1-8 ηε ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή ν Κχξηνο καο Εεζνχο Υξηζηφο καδί κε ηνπο αγίνπο καζεηέο θαη Ώπνζηφινπο Σνπ πεξλνχζαλ κέζα απ έλα θαξπνθφξν ρσξάθη απφ ζηηάξη. Ήηαλ εκέξα ηνπ αββάηνπ θαη νη Ώπφζηνινη πεηλαζκέλνη απφ ηελ νδνηπνξία άξρηζαλ λα μεθινπδίδνπλ ζηάρπα γηα λα μεγειάζνπλ ηελ πείλα ηνπο. Οη Φαξηζαίνη, πνπ πάληνηε θαηξνθπιαρηνχζαλ πψο θαη πφηε ζα παγηδεχζνπλ ηνλ Εεζνχ, ψζηε λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ. Παξαηήξεζαλ ηελ πξάμε ησλ Ώπνζηφισλ θαη απεπζχλνληαη ζηνλ Κχξην θαη ηνπ ιέγνπλ: «Να, ηη θάκλνπλ νη καζεηέο ζνπ, εθείλν πνπ δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ηελ εκέξα ηνπ αββάηνπ». Ο Κχξηνο κε πνιχ επζηξνθία ηνπο απαληά θέξλνληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Πξνθήηε θαη ΐαζηιέα Ααπίδ, ν νπνίνο φηαλ ν ίδηνο θαη νη ζπλνδνί ηνπ πείλαζε κπήθε κέζα ζην Εεξφ θαη έθαγε ηνπο άξηνπο ηεο πξνζέζεσο, πνπ πξννξίδνληαλ κφλνλ γηα ηνπο ηεξείο. Καη ηνπο απνζηνκψλεη ιέγνληαο, «εάλ γλσξίδαηε ηη ζεκαίλεη έιενλ ζεισ θαη όρη ζπζία, δελ ζα θαηαθξίλαηε ηνπο αζώνπο. Γηόηη ν Τηόο ηνπ αλζξώπνπ είλαη Κύξηνο θαη ηνπ αββάηνπ». 17

18 Οη Φαξηζαίνη, ελψ βιέπαλε ηα ηφζα ζαχκαηα πνπ επηηεινχζε ν Κχξηνο, παξέκεηλαλ ηπθινί θαη ελψ άθνπγαλ ηα φζα δίδαζθε, παξέκεηλαλ θσθνί ζηα ζεία δηδάγκαηα. Βίραλ ζθιεξχλεη ηελ θαξδηά ηνπο απφ ην πάζνο ηνπ κίζνπο ηνπο ελαληίνλ ηνπ Εεζνχ θαη ην κφλν πνπ επηδίσθαλ ήηαλ ην πψο ζα Σνλ παγηδεχζνπλ γηα λα Σνλ θαηεγνξήζνπλ. Έκεηλαλ πξνζθνιιεκέλνη ζην γξάκκα ηνπ Νφκνπ θαη αδηαθνξνχζαλ γηα ηελ νπζία ηεο νξζήο ζξεζθεπηηθήο δσήο. Ο Κχξηνο εθκεηαιιεπφκελνο θάζε πεξίζηαζε γηα λα δηδάζθεη ηνλ αιεζηλφ δξφκν ηεο επζεβείαο ηφληζε ην θηιάλζξσπν ηνπ Θενχ, πνπ είλαη πνιπεχζπιαρλνο, νηθηίξκσλ θαη ειεήκσλ γηα θάζε άλζξσπν, πνπ ζηξέθεηαη κε εηιηθξηλή κεηάλνηα πξνο Ώπηφλ. Ο Θεφο δελ ζπγθηλείηαη κε εμσηεξηθέο γηνξηέο θαη ζπζίεο δελ ζπγθηλείηαη κε πξνζθνξέο θαη ηάκαηα δελ έρεη αλάγθε απφ ρξπζφ θαη άξγπξν, αιιά ζέιεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ακαξησινχ. Βπηζπκεί λα βαζηιεχεη ζηηο θαξδηέο φισλ ησλ αλζξψπσλ ην έιενο, δειαδή ε εηιηθξηλήο αγάπε θαη ην θηιεχζπιαρλν πλεχκα. Γη απηφ θαη ιέγεη «έιενλ ζεισ θαη όρη ζπζία». Ο Θεφο ζέιεη ηνλ άλζξσπν λα Σνλ κηκείηαη ζην λα απνδίδεη έιενο ζηνλ θάζε ζπλάλζξσπφ ηνπ. Ο Θεφο ζέιεη ηνλ άλζξσπν λα ζπγρσξά ηα ζθάικαηα ηνπ άιινπ θαη λα κε γίλεηαη θξηηήο ρσξίο έιενο θαη ζπκπφληα. Οη γηνξηέο, νη ζπζίεο, νη πξνζθνξέο θαη νη ηππηθέο δηαηάμεηο κέλνπλ αλψθειεο, εάλ δελ επηρξίνληαη κε ην ιάδη ηνπ ειένπο, δειαδή λα ζπλνδεχνληαη απφ έξγα αγάπεο. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα επαξεζηήζεη ηνλ Θεφ κε ηελ ηήξεζε ηνπ γξάκκαηνο ηνπ Νφκνπ, εάλ δελ εθαξκφζεη ηνλ Νφκν ηεο Ώγάπεο. Γη απηφ θαη ν Κχξηνο δηαβεβαίσζε ηνπο Ώγίνπο Ώπνζηφινπο ιέγνληαο, φηη εάλ ζέινπλ λα είλαη δηθνί Σνπ καζεηέο, νθείινπλ λα αγαπνχλ ν έλαο ηνλ άιιν. Άιινο δξφκνο δελ ππάξρεη. Δ αγάπε είλαη επζπιαρλία, πνπ ζεκαίλεη ζπκπφληα θαη ζπκπάζεηα πξνο ηνλ θάζε πνλεκέλν ζπλάλζξσπφ καο. Δ αγάπε είλαη πξάμε ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ άγλσζην θαη μέλν, ζηνλ αζζελή θαη πησρφ, ζην δπζηπρή θαη εγθαηαιειεηκκέλν. Βθείλνο, ινηπφλ, πνπ 18

19 αγθαιηάδεη ηελ αγάπε θαη ηελ εκθπηεχεη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ ζεζαπξίδεη πινχην αλεθηίκεην θαη γίλεηαη κηκεηήο ηνπ Θενχ. χκθσλα κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ Ώγίνπ Εσάλλνπ ηνπ Βπαγγειηζηή, εθείλνο πνπ έρεη εηιηθξηλή αγάπε είλαη απφ ηνλ Θεφ θαη ν Θεφο κέλεη κέζα ζηε ςπρή ηνπ. Βθείλνο πνπ δελ αγαπά, δελ είλαη εθ ηνπ Θενχ θαη νχηε έρεη ηνλ Θεφ κέζα ηνπ. ΐαζηθφο θαη απαξαίηεηνο θαλφλαο γηα λα είκαζηε φκνηνη κε ηνλ Θεφ, είλαη λα έρνπκε αγάπε γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Υξηζηηαλφο πνπ δελ έρεη αγάπε κέζα ηνπ, δελ κπνξεί λάλαη αιεζηλφο Υξηζηηαλφο. Ο αιεζήο καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ δελ έρεη θαθία κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ, δελ κηζεί, δελ θζνλεί, δελ ζθέπηεηαη ην θαθφ, δελ ραίξεη γηα ηα παζήκαηα ησλ άιισλ, αιιά ζπγραίξεη γηα θάζε θαιφ. Βθείλνο πνπ εηιηθξηλά αγαπά, ζθεπάδεη ηα πάληα θαη πξνζηαηεχεη ηνλ αδχλαην θαη αζζελή. Δ αγάπε καο πξνο ηνλ Θεφ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ αγάπε καο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπφ καο. Ώγαπάκε ηνλ Θεφ ζεκαίλεη, φηη αγαπάκε ηνλ ζπλάλζξσπφ καο θαη πάιηλ, φηαλ ιέγνκε φηη αγαπάκε ηνλ ζπλάλζξσπφ καο απηφ ζεκαίλεη, φηη αγαπάκε ηνλ Θεφ. Γη απηφ θαη ν Κχξηνο καο δηαβεβαίσζε ιέγνληαο, φηη εάλ θάκαηε θάπνην θαιφ έξγν πξνο έλα απ απηνχο ηνπο ειαρίζηνπο αδειθνχο κνπ, είηε ηνπο ηαύζαηε, είηε ηνπο ληχζαηε, είηε ηνπο επηζθεθζήθαηε ζηα λνζνθνκεία ή ζηηο θπιαθέο είλαη ζαλ λα ην θάλαηε ζε κέλα ηνλ Ίδηνλ. Βθείλνη, ινηπφλ, πνπ εθαξκφδνπλ ηνλ Νφκν ηεο Ώγάπεο θαη ηνπ Βιένπο ζα θιεξνλνκήζνπλ ηελ αηψληα ΐαζηιεία θαη φρη εθείλνη πνπ αθνινπζνχλ ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ. Ο Ώπφζηνινο Παχινο εμ άιινπ καο δηαβεβαηψλεη ιέγνληαο, φηη ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ ζθνηψλεη, ελψ ην πλεχκα δσνγνλεί. Ώγαπεηά κνπ παηδηά, ήκεξα, αθνχζακε ηνλ Κχξην καο Εεζνχ Υξηζηφ λα ηνλίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο εληνιήο ηεο αγάπεο θαη ηνπ ειένπο. Μαο πξνηξέπεη λα κηκεζνχκε ηνλ Θεφ κε ην λα γίλνπκε θαη εκείο ειεήκνλεο θαη νηθηίξκνλεο, φπσο αθξηβψο είλαη ν ίδηνο ν Θεφο. Μ 19

20 απηφ ηνλ ηξφπν ζα επαξεζηήζνπκε ηνλ Κχξην θαη ζα δείμνπκε ζηνλ ππφινηπν θφζκν, φηη είκαζηε πξάγκαηη καζεηέο Σνπ. 7 ε Κπξηαθή Μαηζαίνπ (Μαηζ. 9:27-35) O εξρνκελφο ηνπ Κπξίνπ θαη σηήξνο καο Εεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν βαζηθά ζεκεία, ηελ ζεξαπεία ησλ ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ θαη ηελ ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ. Ο Κχξηνο δηήξρεην ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά δηδάζθσλ «θαί θεξχζζσλ ηὸ εὐαγγέιηνλ ηῆο βαζηιείαο θαὶ ζεξαπεχσλ πᾶζαλ λφζνλ» (Μαηζ. 9:34). Σν αλζξψπηλν γέλνο, δψληαο καθξηά απφ ηνλ Θεφ θαη Πιάζηε ηνπ, παξαδφζεθε ζηελ αηρκαισζία ησλ παζψλ θαη ζηελ ππνδνχισζε ηνπ ζαλάηνπ. Σν ζψκα θαη ε ςπρή, ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, πξνζβάιινληαη απφ ηελ ακαξηία θαη γίλνληαη ζηφρνη ησλ αζζελεηψλ, ηνπ πφλνπ θαη ηεο θζνξάο. Σφζν ε ςπρή, φζν θαη ην ζψκα εμαζζελνχλ. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ θνβεξψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα βαζηιεχζνπλ ε θζνξά θαη ν ζάλαηνο. Ο άλζξσπνο πιένλ παξαδφζεθε ζηνλ πφλν, θάηη πνπ ν Ώδάκ θαη ε Βχα δελ γλψξηδαλ, γηαηί ν πφλνο δελ ππήξρε. Ο πφλνο ήηαλ έλα μέλν ζηνηρείν γηα ην αλζξψπηλν ζψκα θαη, κεηά ηελ πηψζε, γίλεηαη θαζεκεξηλφ βίσκα γηα λα ηνπ ππελζπκίδεη ην ηη είρε θαη ηη έραζε. Ο Υξηζηφο ζεξαπεχνληαο ηνπο δχν ηπθινχο θαη ηνλ δαηκνληδφκελν, ζεξάπεπζε ηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. ηελ επνρή πνπ δνχκε, ε αλζξσπφηεηα καζηηγψλεηαη απφ ηφζεο αξξψζηηεο πνπ πξνζβάιινπλ φρη κφλνλ ην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ηε ςπρή. ηαλ αζζελεί ην ζψκα αζζελεί θαη ε ςπρή, θαη φηαλ αζζελεί ε ςπρή αζζελεί θαη ην ζψκα. Τπάξρεη αιιεινεπίδξαζε, γηαηί ν άλζξσπνο είλαη ςπρνζσκαηηθφ δεκηνχξγεκα. Ώλαξίζκεηεο θαηάληεζαλ νη ζσκαηηθέο αξξψζηηεο, αλαξίζκεηεο θαη νη ςπρηθέο. Οη γηαηξνί δελ πξνιαβαίλνπλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο λέεο αλαθαιχςεηο θαηλνχξγησλ αζζελεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ζεξαπείαο ηνπο. Σφκνη θαη ηφκνη έρνπλ γξαθεί θαη ε ηαηξηθή 20

21 επηζηήκε έρεη δηαηξεζεί ζε αλαξίζκεηεο εηδηθφηεηεο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο εμεηάδεη ηα δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαη ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, σο θαη ηνπ ηξφπνπ ζεξαπείαο ηνπο. Μέζα ζ απηφ ην πέιαγνο ηνπ αλζξσπίλνπ πφλνπ, κφλε παξεγνξηά είλαη ε ζεία βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ν Υξηζηφο, πνπ είλαη ν κφλνο αιεζηλφο Εαηξφο ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Ο άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ αλαδεηά ηελ βνήζεηα αλσηέξσλ δπλάκεσλ. Καηαθεχγεη ζηε ζεία βνήζεηα, δηφηη πηζηεχεη, φηη είλαη ε κφλε ιχζε πνπ κπνξεί λα ηνλ ιπηξψζεη απφ θάζε πεξίζηαζε θαη πφλν. ινη καο ζηηο πην δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο καο, ζηηο αξξψζηηέο καο, ζηα πξνζσπηθά καο πξνβιήκαηα ή ηα νηθνγελεηαθά ή ηα θνηλσληθά, πξνζθεχγνκε ζην πην αγαπεκέλν καο πξφζσπν, πιεζίνλ ηνπ νπνίνπ αηζζαλφκαζηε αζθάιεηα θαη έρνκε ηε βεβαία αληίιεςε, φηη ζα καο βνεζήζεη ζε θάζε καο αλάγθε. Ώπηφ ην πξφζσπν είλαη ν Υξηζηφο. Ο Υξηζηφο είλαη εθείλνο πνπ κε ζηνξγή καο αγθαιηάδεη θαη πξνζπαζεί λα απαιχλεη ηνλ πφλν πνπ καο θαηαηπξαλλάεη. Ο Υξηζηφο είλαη εθείλνο πνπ ζηέθεηαη δίπια καο, φηαλ είκαζηε αζζελείο. Ο Υξηζηφο είλαη εθείλνο πνπ ζθνππίδεη ηα δάθξπα ηνπ πφλνπ καο. Ο Υξηζηφο είλαη εθείλνο πνπ καο παξεγνξεί θαη καο ελζαξξχλεη γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. Ο Υξηζηφο είλαη εθείλνο πνπ καο ζθεπάδεη κε ηα παληνδχλακα ρέξηά ηνπ θαη καο πξνζηαηεχζεη απφ θάζε επεξρφκελν θίλδπλν. Βάλ νη άλζξσπνη δείρλνπλ ζπκπάζεηα πξνο ηα πνλεκέλα παηδηά ηνπο, πφζν κάιινλ ν Τηφο ηνπ Θενχ, δελ ζα δείμεη ζ φινπο εκάο πνπ πηζηεχνκε ζην φλνκά Σνπ; Βάλ ν Κχξηνο άθνπζε ηελ παξάθιεζε ησλ δχν ηπθιψλ θαη ηνπ δαηκνληδνκέλνπ, πφζν κάιινλ ζα αθνχζεη ηηο δηθέο καο παξαθιήζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πνλεκέλσλ αλζξψπσλ; Βάλ εκείο δείρλνκε ηφζε ζπκπάζεηα ζηνλ αλζξψπηλν πφλν, πφζν κάιινλ ν Τηφο ηνπ Θενχ ζα δείμεη ζ φινπο πνπ θαηαθεχγνπλ ζηε αγάπε Σνπ; ΐαζηθέο φκσο πξνυπνζέζεηο είλαη λα ππάξρνπλ ζηαζεξή πίζηε, ρσξίο θακία ακθηζβήηεζε θαη εηιηθξηλήο κεηάλνηα. Καη ε κελ πίζηε είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ θηλεί ηε ζεία δχλακε, ε δε κεηάλνηα κεηαβάιιεη ηνλ άλζξσπν απφ ακαξησιφ ζε άγην. 21

22 ζα θη αλ δεηήζνπκε πξνζεπρφκελνη, ρσξίο λα ακθηβάιινπκε, ζα ιάβνπκε. Με ηε κεηάλνηα πνιιέο ςπρηθέο αξξψζηηεο ζεξαπεχνληαη. Καη φπσο ζπκβαίλεη, φηαλ ην ζψκα ειεπζεξσζεί απφ ηηο αξξψζηηεο ζεξαπεχεηαη έηζη, θη φηαλ ν άλζξσπνο απνκαθξπλζεί απφ ηηο δηάθνξεο ακαξηίεο, ζεξαπεχεηαη θαη απνθαζίζηαηαη ε πγεία ηεο ςπρήο. Ο Υξηζηφο είλαη ν αιεζηλφο Εαηξφο ησλ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ καο. Ήξζε ζηε γε γηα λα απνθαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί φκσο απηή ε απνθαηάζηαζε απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ αλζξψπνπ κε ηε Θεία Υάξε. Ώο θάλνπκε, ινηπφλ, απηφ ην δηάβεκα, φπσο πιεζίαζαλ νη δχν ηπθινί θαη βξήθαλ ην θσο ησλ νθζαικψλ ηνπο. Ώο πιεζηάζνπκε θαη εκείο κε πίζηε ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ, πνπ είλαη ην θαηαθχγην φισλ ησλ επζεβψλ θαη Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ θαη αο δεηήζνπκε ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηε βνήζεηά Σνπ. 9 ε ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΑΣΘΑΗΟΤ «Ζλ βαζηδόκελνλ ππό ησλ θπκάησλ» (Μαηζ. 14:22-34) Μεηά απφ κία θνπηαζηηθή εκέξα ν Κχξηνο εκψλ Εεζνχο Υξηζηφο αλάγθαζε ηνπο καζεηέο Σνπ λα κπνπλ ζην πινηάξην ηνπο θαη λα πεξάζνπλ ζηελ απέλαληη φρζε, έσο φηνπ Βθείλνο αβίαζηα θαη ήξεκα απνιχζεη ηνπ φρινπο. «Ώπνιχζαο ηνπο φρινπο αλέβε εηο ην φξνο πξνζεχμαζζαη». Δ εκέξα ήηαλ θνπηαζηηθή. Σν θήξπγκα, ηα ζαχκαηα θαη ν ρνξηαζκφο ησλ πέληε ρηιηάδσλ αλζξψπσλ, ρσξίο ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, είραλ εμαληιήζεη ηνλ Κχξην. Βίρε αλάγθε απφ πλεπκαηηθή αλάπαπζε θαη θαηαθεχγεη ζην φξνο γηα λα πξνζεπρεζεί ζηνλ νπξάλην Παηέξα Σνπ. Μεηά ηνπο ηφζνπο θφπνπο θαη ηα έξγα ηεο εκέξαο ν Κχξηνο δελ 22

23 αλαπαχεηαη, αιιά πξνζεχρεηαη. Πξνζεχρεηαη κέζα ζηε γαιήλε ηεο θχζεο θαη ηελ εξεκία ηεο λχρηαο. Μφλνο, απεξίζπαζηνο απφ ηα πιήζε ηνπ ιανχ, πιήξσο απηνζπγθεληξσκέλνο θαη ζηξακκέλνο ζηνλ Παηέξα Σνπ. Πξνζεχρεηαη επραξηζηψληαο ηνλ Παηέξα γηα ην ζαχκα. Πξνζεχρεηαη γηα ηνπο φρινπο, πνπ δίδαμε θαη ρφξηαζε θαη επιφγεζε. Πξνζεχρεηαη γηα ηνπο αζζελείο, πνπ ζεξάπεπζε. Πξνζεχρεηαη γηα ηνπο καζεηέο Σνπ. Πξνζεχρεηαη γηα ηε ζσηεξία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο, γηα ηνλ θαηαξηηζκφ θαη ηνλ εμαγηαζκφ ησλ ςπρψλ ηνπο. Πξνζεχρεηαη ηψξα γη' απηνχο, πνπ γλσξίδεη φηη βξίζθνληαη ζε ψξα θηλδχλνπ. Πξάγκαηη νη καζεηέο ηφηε αθξηβψο αληηκεηψπηδαλ ζνβαξψηαην θίλδπλν. Ξεθίλεζαλ κε ην πινηάξην ηνπο ήξεκα. Δ ζάιαζζα ήηαλ ήζπρε θαη ην ηαμίδη ηνπο επράξηζην. Ώιιά απφηνκα ηα πξάγκαηα κεηαβάιινληαη. Άλεκνο ζθνδξφο άξρηζε λα θπζά, ε ζάιαζζα λα μεζεθψλεη πειψξηα θχκαηα, θαη ην πινίν «ελ βαζηδφκελνλ ππφ ησλ θπκάησλ». Ο θίλδπλνο είλαη κεγάινο θαη απεηιεί κε αθαληζκφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο κάηαηα αγσλίδνληαη λα ζσζνχλ. Ώγσλίδνληαη λα κελ αλαηξαπνχλ, λα κελ παξαζπξζνχλ απφ ηα ιπζζαιέα θχκαηα θαη θαηαπνληηζηνχλ ζηα βάζε ηεο ζάιαζζαο. Ώγσλίδνληαη απεγλσζκέλνη λα θξαηήζνπλ ηε δσή, ηελ πνιχκνρζε θαη πνιπηάξαρε δσή. Πνιχκνρζε, πνιπηάξαρε, ηξηθπκηψδεο είλαη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε γε. Δ ζάιαζζα είλαη κία άξηζηε παξνκνίσζε ηνπ βίνπ θαη ηεο δσήο καο. Βιάρηζηεο θνξέο ε ζάιαζζα είλαη αθίλδπλε γαιήληα θαη εηξεληθή. Πάληνηε είλαη ηαξαγκέλε θαη αλήζπρε. Σνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν είλαη ηξηθπκηψδεο θαη βαζαληζηηθή. Ώπηή είλαη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ. παλίσο έρνπκε εηξήλε, ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ είλαη ηαξαγκέλε, θνπξηνπληαζκέλε, ηπξαλληθή. Άζηαηε είλαη ε ζάιαζζα. Άζηαηε θαη ε δσή καο. ηαλ είκαζηε λένη, ηε βιέπνπκε σξαία, ήζπρε, αλζφζπαξηε, επηπρή λα καο ρακνγειά. Σίπνηε ην θαθφ δελ θαληαδφκαζηε. Αελ ππνινγίδνπκε ηξηθπκίεο. Αελ θνβνχκαζηε θηλδχλνπο θαη πεηξαζκνχο. Ώιιά μαθληθά μεζπά ε ζχειια θαη έξρεηαη ε θαηαηγίδα, ηα πάζε καο, νη απεξηζθεςίεο θαη παξεθηξνπέο καο, ε θαθία ησλ αλζξψπσλ, ε θαθή ςπρή θαη ε θαθή γιψζζα, αη αληηδειίεο θαη νη θζφλν η, ηα ζπκθέξνληα θαη ηα πείζκαηα, νη εγστζκνί θαη ηα κίζε, νη ερζξφηεηεο θαη νη εθδηθήζεηο. 23

24 ια απηά μεζεθψλνληαη σο ζθνδξνί άλεκνη θαη ην θαθφ αξρίδεη, ζπληαξάζζεη ε ηξηθπκία, απεηινχλ ηξνκαθηηθνί θίλδπλνη. Σα ςεχδε θαη νη ζπθνθαληίεο ησλ πνλεξψλ αλζξψπσλ κε δπλαηή πλνή πςψλνπλ ηα πνιπηάξαρα θχκαηα ησλ δηαβνιψλ. Οη απηζηίεο θαη νη πξνδνζίεο ησλ θζνλεξψλ, νη θαηαηξεγκνί θαη νη δηψμεηο ησλ εθδηθεηψλ μεζπνχλ κε φιε ηε δχλακή ηνπο πάλσ ζην πινίν ηεο δσήο καο κε ζθνπφ λα ην θαηαπνληήζνπλ ζηα βάζε ηεο απειπηζίαο. Ώζζέλεηεο, πέλζε θαη ζάλαηνη, απνηπρίεο θαη δπζθνιίεο, δξάκαηα αηνκηθά, δξάκαηα νηθνγελεηαθά, δξάκαηα θνηλσληθά, πεξηπέηεηεο εζληθέο αλαζηαηψζεηο, επαλαζηάζεηο, πφιεκνη, κάρεο, θαηαζηξνθέο, ρσξίο εξγαζία, ρσξίο πγεία, ρσξίο ζηέγε θαη ην απαξαίηεην ςσκί, ρσξίο νηθνγελεηαθή πεξίζαιςε θαη πξνζηαζία, ρσξίο θσο θαη ειπίδα θινλίδεηαη ε δσή καο ζαλ ην πινίν ζηε κέζε ησλ θπκάησλ. Ώπηή είλαη ε επίγεηα δσή. Θάιαζζα αιεζηλή. Καη αγσληδφκαζηε απεγλσζκέλα. Σνχην ζπλέβε αθξηβψο κε ηνπο καζεηέο πνπ θηλδχλεπζαλ. Ώγσληδφκελνη λα ζσζνχλ απφ ηε ηξηθπκία, λφκηδαλ, φηη εγθαηειείθζεθαλ απφ ην Αηδάζθαιφ ηνπο. Σελ χζηαηε ζηηγκή, φηαλ είραλ απνθάκεη θαη απειπηζηεί ηδνχ ν Κχξηνο παξψλ ζηελ αλάγθε ηνπο. Έξρεηαη λα ηνπο ζψζεη απφ ην λαπάγην θαη ηελ θαηαζηξνθή. Σν ππθλφ ζθνηάδη ηεο λχθηαο δελ αθήλεη φκσο ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην Αηδάζθαιφ ηνπο. Φφβνο ηνπο θπξηεχεη θαη αθήλνπλ θξαπγή ηξφκνπ. Πνιινί Υξηζηηαλνί θαη ζήκεξα, βηψλνπλ ηελ εκπεηξία απηή ησλ καζεηψλ. ηαλ καο ζπκβαίλεη κία πεξηπέηεηα ζηε δσή καο, κία ζιίςε, κία ζπκθνξά, ή φηαλ αξξψζηεηα, ή θηψρεηα, ή ζάλαηνο ρηππήζεη ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ καο, ηφηε ηα παξεμεγνχκε. Σα εξκελεχνπκε ζαλ θάηη ην «θαθφ». ιεο νη ζιίςεηο είλαη δνθηκαζίεο πνπ δνθηκάδνπλ ην ραξαθηήξα καο, ηελ εζηθή αμία καο, ηε ςπρηθή καο αληνρή, αιιά πξνπάλησλ ηελ πίζηε καο ζην Θεφ. Πφζεο θνξέο βξεζήθακε θαη εκείο ζηε ζέζε ηνπ Πέηξνπ; Πφζεο θνξέο νιηγνπηζηήζακε κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο ησλ θπκάησλ ηεο δσήο θαη αξρίζακε λα θαληαπνληηδφκαζηε ζηα λεξά ηεο απφγλσζεο. Πφζεο θνξέο θνβεζήθακε, ράζακε ην ζάξξνο καο, ην θνπξάγην καο θαη παξαδνζήθακε ζηελ 24

25 απειπηζία; Βκείο, πνπ πηζηεχνπκε ζην Υξηζηφ θαη Σνλ νκνινγνχκε Κχξην θαη Θεφ καο, δελ εκπηζηεπφκαζηε ηελ χπαξμε καο ζηα παληνδχλακά Σνπ ρέξηα; Δ πίζηε καο πνιιέο θνξέο θινλίδεηαη κπξνζηά ζηα παξακηθξά πξνβιήκαηα ηεο δσήο θαη αληί λα θαηαθεχγνπκε ζ' Ώπηφλ κε ηε ζεξκή πξνζεπρή, θνηηάδνπκε ηε δχλακε ησλ ερζξηθψλ αλέκσλ, πνπ πξνμελνχληαη απφ ηηο ζιίςεηο, ηηο ζηελνρψξηεο, ηηο δνθηκαζίεο θαη δπζκελείο πεξηζηάζεηο. Σν ζθνηάδη ηηο νιηγνπηζηίαο καο πεξηβάιιεη απφ παληνχ, ην ράνο ηεο απειπηζίαο βξίζθεηαη κπξνζηά καο, έηνηκν λα καο θαηαπηεί θαη λνκίδνπκε, φηη θζάλεη ην ηέινο. Δ θαληαζία καο κεγαινπνηεί ηνπο θηλδχλνπο θαη παξαδηδφκαζηε ζηελ απέξαληε ζάιαζζα ησλ θαληαζηψζεσλ. ζν ρξφλν ν Πέηξνο είρε ζηξακκέλν ην λνπ ηνπ ζηνλ Κχξην κπφξεζε λα πεξπαηήζεη πάλσ ζηε ζάιαζζα. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηνπ αιινχ, άξρηζε λα θαηαπνληίδεηαη. Υάξε ζηνλ παληνδχλακν ιφγν ηνπ Κπξίνπ πεξπαηνχζε θαη απηφο πάλσ ζηε ζάιαζζα ζαλ πάλσ ζηε μεξά. Ώιιά κφιηο θινλίζηεθε ε πίζηε ηνπ άξρηζε λα βπζίδεηαη. Πνιιέο θνξέο θαη εκείο εμαηηίαο ηεο νιηγνπηζηίαο καο δεκηνπξγνχκε αγσλίεο θαη θφβνπο κε απνηέιεζκα λα απμάλνπκε ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. Μεξηκλνχκε θαη αγσληνχκε γηα ην κέιινλ. Αελ αξθνχκαζηε ζε φζα ε αγαζφηεηα ηνπ Θενχ καο ραξίδεη. Ρίρλνπκε ηνλ εαπηφ καο ζε πεηξαζκνχο πνηθίινπο θαη θαηαπνληηδφκαζηε ζηε ζάιαζζα ησλ αλεζχρσλ θξνληίδσλ θαη πεξηπεηεηψλ. ηελ επνρή καο, κία επνρή θαηάκεζηε απφ πνηθίινπο πξνβιεκαηηζκνχο, κία επνρή πνπ ν άλζξσπνο δεη κέζα απφ ηα θαληάζκαηα ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, νθείινπκε λα απμήζνπκε ηελ πίζηε καο ζηνλ Κχξην θαη Θεφ καο κέζα απφ ηελ πξνζεπρή. ήκεξα, κε ην παξακηθξφ έρνπκε παξακειήζεη ηελ αηνκηθή πξνζεπρή. Υίιηεο δχν δηθαηνινγίεο πξνβάιινπκε γηα λα κελ αθηεξψζνπκε ιίγα ιεπηά επηθνηλσλίαο κε ην σηήξα καο. Βάλ ππάξρεη νιηγνπηζηία κέζα ζηε ςπρή καο, ηνχην νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πξνζεπρήο. πσο ην θπηφ δελ κπνξεί λα κεγαιψζεη, εάλ δελ πνηηζηεί' κε παξφκνην ηξφπν ε πίζηε δελ ζεξκαίλεηαη ρσξίο 25

26 ηελ πξνζεπρή. Βάλ εμεηάζνπκε, σο θξηηέο, ηνλ εαπηφ καο ζα βξεζνχκε φινη έλνρνη θαη θαηάδηθνη. Αηφηη πφζεο ψξεο θαηαζπαηαινχκε κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε; Πφζν ρξφλν αθηεξψλνπκε ζε άζθνπεο θαη αλψθειεο ζπδεηήζεηο; Βλψ πξνγξακκαηίδνπκε ην ρξφλν ηεο εκέξαο δελ αθηεξψλνπκε ηξία απεξίζπαζηα ιεπηά, γηα λα πξνζεπρεζνχκε ζην Θεφ. ηελ Βθθιεζία, θαηά ηελ ψξα ηεο ζείαο ιαηξείαο χπλνο βαξχο βαξχλεη ηνπο νθζαικνχο καο. Ο λνπο καο πεξηηξέρεη απφ εδψ θαη απ' εθεί κέζα ζηνλ θφζκν ησλ θαληαζηψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα απνζπάηαη ε πξνζνρή καο απφ ηα ιφγηα ηεο πξνζεπρήο θαη κ' απηφ, ην ηξφπν κεηαβάιιεηαη ε πξνζεπρή καο ζε βιαζθεκία θαηά ηνπ Θενχ. ηηο δχζθνιεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο πνιινί ρξηζηηαλνί αληί λα παξαθαινχλ ηνλ Κχξην λα ηνπο εληζρχεη ζηελ πίζηε γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ νιηγνπηζηία ηνπο, θαηαθέξνληαη αθφκε κε ζξαζχηεηα θαη απεξηζθεςία ελαληίνλ ηνπ Θενχ. Ώγαπεηνί κνπ ελ Υξηζηψ αδειθνί, ε ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή κέζα απφ ηνλ Ώπνζηφιν Πέηξν αληηθαηνπηξίδεη ηελ αζζέλεηα ηεο νιηγνπηζηίαο ηεο επνρήο καο. Οθείινπκε λα θσλάμνπκε κε ζεξκή πίζηε ζηνλ Κχξην γηα λα ζσζνχκε απφ ηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο. Δ δηάζεζε ηνπ θαζέλα γηα πξνζεπρή θαη αχμεζε ηεο πίζηεο καο ζηνλ Κχξην ζα είλαη ε δχλακε εθείλε πνπ ζα απνηξέςεη ηνλ θαηαπνληηζκφ καο ζηα βάζε ηεο ζάιαζζαο. Ο Πέηξνο ζψζεθε κφλν απφ ηνλ Κχξην. Ώο κελ έρνπκε ζηξακκέλα ηα βιέκκαηα καο ζηα θαληάζκαηα ηνπ πιηζκνχ, αιιά ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, ηνλ κφλν πνπ κπνξεί λα καο ζψζεη. Ώκήλ. Θ ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΑΣΘΑΗΟΤ (Απνζηνιηθό αλάγλσζκα) Α Κνξηλζ. 3:9-17 Μέζα ζηελ θνηλσλία πνπ δνχκε ν θαζέλαο δηαιέγεη έλα επάγγεικα πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη, λα ζηαδηνδξνκήζεη ζ απηφ. ΐάδεη νξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη επηδηψθεη λα επηηχρεη νξηζκέλνπο ζθνπνχο. Άιινο ζειγφκελνο απφ ηελ επηζηήκε, επηδίδεηαη κε πξνζπκία ζηελ θνπηαζηηθή απφθηεζε ηεο θνζκηθήο γλψζεο θαη 26

27 ζηνρεχεη λα αλαδεηρζεί ζε επηζηήκσλ γηα λα κεηαδψζεη ην θσο ησλ γλψζεψλ ηνπ θαη ζ άιινπο. Άιινο πάιηλ επηζπκεί ηελ ηέρλε θαη κε θάζε επηκέιεηα πξνζπαζεί λα κάζεη ηα κπζηηθά φιεο ηεο ηέρλεο, γηα λα απνδψζεη έξγα ηζάμηα ή θαη αλψηεξα ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ. Άιινο θαιιηεξγεί ηελ γε γηα λα απνιαχζεη ηνπο θαξπνχο ηεο θαη ηέινο ν θάζε άλζξσπνο πξνζπαζεί λα απνδψζεη θαηά ην κέηξν ησλ δπλάκεψλ ηνπ αλάινγα έξγα. Με παξφκνην ηξφπν ζπκβαίλεη θαη ζηε ρξηζηηαληθή δσή. Ο θαζέλαο απφ καο, πνπ κε ηελ Υάξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, θαηαμησζήθακε λα γίλνπκε κέιε ηνπ ψκαηνο ηνπ Υξηζηνχ, νθείινκε λα απνδψζνκε έξγα αλάινγα ηεο ράξηηνο πνπ ιάβακε. Καη πνία είλαη απηή ε Υάξεο; Σν λα γίλνκε λανί ηνπ Τςίζηνπ. Δ ΐαζηιεία ηνπ Θενχ είλαη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ. Βθεί εδξεχεη ν Σξηαδηθφο Θεφο. Βθεί είλαη ην εξγαζηήξη φπνπ ελεξγεί ε Υάξεο ηνπ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο θαη θαζαξίδεηαη ν άλζξσπνο απφ ηα ακαξησιά πάζε. Καζίζηαηαη ρψξνο ηεξφο, φπνπ βαζηιεχεη ν Κχξηφο καο Εεζνχο Υξηζηφο. Πξνηνχ φκσο θαηνηθήζεη ν Θεφο κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ, ζα πξέπεη ν άλζξσπνο λα θαζαξίζεη ηελ ςπρή ηνπ απφ ηα ακαξησιά πάζε. Δ θάζε ακαξηία είλαη ε αιπζίδα πνπ θξαηάεη ηελ ςπρή δεκέλε. Ο άλζξσπνο παξακέλεη δνχινο ζηελ ακαξηία θαη δελ απνιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ. «Ο πνηψλ ηελ ακαξηίαλ δνχινο εζηί ηεο ακαξηίαο», καο δηδάζθεη ν Κχξηνο. πνπ ππάξρεη ε ακαξηία απνκαθξχλεηαη ε Υάξεο ηνπ Θενχ. Αελ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ. Γηα λα επαλέιζεη ε Θεία Υάξεο πξέπεη ν άλζξσπνο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Θεφ. Με ηελ κεηάλνηα θαη ηελ Θεία Υάξε ν πηζηφο θαηαμηψλεηαη ηεο θάζαξζεο απφ ηνλ ξχπν ηεο ακαξηίαο. Ο αγσληδφκελνο ρξηζηηαλφο απνδίδεη έξγα αλάινγα. πκβαίλεη, φκσο, ηα έξγα ησλ αλζξψπσλ λάλαη άιια γλήζηα, άιια ππνθξηηηθά θαη άιια πνλεξά. Καη ηα πνλεξά έξγα απνηεινχλ θαξπνί ηεο πνλεξάο θαη πσξσκέλεο θαξδηάο ηνπ αλζξψπνπ πνπ δεη καθξηά απφ ηελ Υάξε ηνπ Θενχ. Βίλαη έξγα ζθνηεηλά πνπ βιάπηνπλ φρη κφλνλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, αιιά θαη απηφλ ηνλ ίδην. Οη κάγνη, νη κνηρνί, νη πφξλνη, νη ηνθνγιχθνη, νη θιέπηεο, νη ραξηνπαίρηεο, νη 27

28 πιηζηέο θαη νη άζενη είλαη κία κηθξά ιίζηα αλζξψπσλ πνπ παξαδίδνπλ ηελ θαξδηά ηνπο ζηνλ κηζφθαιν δηάβνιν θαη ππνηάζζνπλ ην ζέιεκά ηνπο ζην δηθφ ηνπ. Σα ππνθξηηηθά έξγα είλαη κία θαηεγνξία πνπ πξνζπνηνχληαη λα είλαη επζεβή θαη φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θξχβνπλ κέζα ηνπο ζαλαηεθφξα βέιε θαθίαο, ππνθξηζίαο, θαηαιαιηάο θαη θάζε είδνπο ςεχδνπο. Ο ππνθξηηήο είλαη εθείλνο πνπ θαηλνκεληθά δείρλεη ζενζέβεηα θαη επιάβεηα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δεηάεη ηνλ έπαηλν θαη ηελ δφμα ησλ αλζξψπσλ. Αελ ηνλ ελδηαθέξεη ε δφμα ηνπ Θενχ. Ώξέζθεηαη λα πξνβάιιεη ην πξφζσπφ ηνπ, λα αθνπζηεί ην φλνκά ηνπ θαη λα επαηλείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. ΐηβιηθφ παξάδεηγκα ηνπ ηχπνπ απηνχ έρνκε ηνλ Φαξηζαίν. Σα έξγα ηνπ ήηαλ θνπθά θαη άθαξπα. Σα γλήζηα έξγα εξγάδνληαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Υξηζηνχ. Βίλαη εθείλνη πνπ κε θάζε εηιηθξίλεηα αγσλίδνληαη θαηά ησλ παζψλ. Βίλαη νη θαινί ζηξαηηψηεο πνπ ζεθψλνπλ κε πίζηε θαη ειπίδα θαζεκεξηλά ηνλ ηαπξφ ηνπο θαη αγσλίδνληαη λα θαηαζηνχλ λανί ηνπ Θενχ. Οη θαξπνί ηνπο είλαη έξγα αγάπεο θαη θηιαλζξσπίαο. Αελ δεηνχλ ηελ δφμα θαη ηνλ έπαηλν ησλ αλζξψπσλ. Αελ απηνπξνβάιινληαη, αιιά εξγάδνληαη ηαπεηλά. Αελ γλσξίδεη ε αξηζηεξά ηνπο ηη θάκλεη ε δεμηά ηνπο. Οη γλήζηνη καζεηέο ηνπ Υξηζηνχ αγσλίδνληαη γηα έλα ζθνπφ, ηελ δφμα ηνπ Θενχ. Σα έξγα ησλ αλζξψπσλ, άζρεηα ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ, ζα θαλεξσζνχλ. Δ Δκέξα ηνπ Κπξίνπ ζα θαλεξψζεη ηα πάληα. Σίπνηε δελ ζα ππάξρεη θξπθφ. Σα πάληα ζα πεξάζνπλ απφ ην απζηεξφ θξηηήξην ηνπ Θενχ, πνπ ζαλ πχξηλνο πνηακφο ζα εμεηάζεη ηα έξγα ησλ αλζξψπσλ θαη ζα θαηαθάςεη ηα άρξεζηα, θνπθά θαη κάηαηα έξγα. Μφλνλ ηα γλήζηα έξγα ζα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ. Βδψ κπνξνχκε λα μεγειάζνπκε φινπο, εθεί θαλείο δελ κπνξεί λα μεγειάζεη ηνλ Θεφ. Με αθνξκή ηεο πεξηφδνπ ηεο λεζηείαο, αο θάλνπκε κία απηνεμέηαζε ηεο δσήο καο. ινη καο, ιίγν-πνιχ, ζθάιακε. ινη καο έρνκε πέζεη ζε ακαξηήκαηα, κηθξά ή κεγάια. Ώο πάξνπκε ηελ απφθαζε, αο ιάβνπκε ζάξξνο απφ ηελ ππεξβάιινπζα αγάπε ηνπ Θενχ καο θαη αο δείμνπκε έξγα κεηαλνίαο. Με ηαπεηλφ θξφλεκα αο 28

29 πξνζηξέμνπκε ζηελ ηεξά Βμνκνιφγεζε γηα λα θαζαξίζνπκε ηνλ ρηηψλα ηεο ςπρήο καο απφ θάζε κνιπζκφ, ζαξθφο θαη πλεχκαηνο. Ώο αγσληζζνχκε λα εξγαδφκαζηε έξγα πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ θαηά ηελ θνβεξά εθείλε Δκέξα ηεο Κξίζεο. Ο θαηξφο είλαη θνληά καο. Γηαηί θαζπζηεξνχκε; Με ηαπεηλή θαξδηά απεπζχλνκε ζηνλ Κχξηφ καο ηελ επρή, λα καο αμηψζεη φινπο ηεο ΐαζηιείαο Σνπ. 10 ε ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΑΣΘΑΗΟΤ (Ìáôè. 17:14-23). ÔñáãéêÞ åéêþí ðáñïõóéüæåé ï ÅõáããåëéóôÞò Ìáôèáßïò óôçí óçìåñéíþ åõáããåëéêþ ðåñéêïðþ. Ï Êýñéïò ìáò Éçóïýò ñéóôüò ìüëéò êáôýâç áðü ôï üñïò ôï Èáâþñ. íáò ôáëáéðùñçìýíïò ðáôýñáò ðëçóéüæåé ôïí ñéóôüí êáé ôïí åêëηðáñåß, Êýñéå, åëýçóå ôï ðáéäß ìïõ, ãéáôß óåëçíéüæåôáé, êáêïðáèåß êáé êéíäõíåýåé. åé äáéìüíéï ðïíçñü ðïõ ôï âáóáíßæåé êáé ðïëëýò öïñýò ôï ñß íåé ìýóá óôç öùôéü ãéü íá êáεί Þ óôï íåñü ãéü íá ðíéãεί. Ôï Ýöåñá ðñïçãïõìýíùò óôïõò ìáèçôέò Óïõ, áëëü äåí ìðüñåóáí íá ôï èåñáðåýóïõí. Ï Êýñéïò ìå ðïëëþ óõìðüèåéá áêïýåé ôïí ðáôýñá ôïõ íýïõ, ðïõ ãïíáôéóôüò ôïí ðáñáêáëåß íá èåñáðåýóεη ôçí áèëßá êáôüóôáóç ôïõ ðáéäéïý ôïõ. ÈÝëåé ðñþôá íá ôïí åëåõèåñþóεη áðü ôçí êõñéáñ ßá ôïõ ðïíçñïý äáßìïíïò. ÈÝëåé íá ôïí áðáëëüîεη áðü ôïí áíèñùðïêôüíï ôýñáííï. ÈÝëåé íá êüìεη ôïí íýï íá âñεί ôçí ðñáãìáôéêþ æùþ, ðïõ åßíáé ôï ðïëýôéìï äþñï ôïõ Èåïý. Êáé ìåôü, áöïý èåñáðåõèεί ðíåõìáôéêü, íá ôïí ðáñáäþóεη êáé óùìáôéêü õãåéþ óôïõò ãïíåßò ôïõ êáé óôçí êïéíùíßá ãåíéêüôåñï. Ï Êýñéïò ìáò Éçóïýò ñéóôüò ãíùñßæåé ðüóï äõóôõ Þò ãßíåôáé ï Üíèñùðïò, üôáí æåß ìáêñõü áðü ôï èýëçìá ôïõ Èåïý. Ï Êýñéïò, üôáí Ýðëáóå ôïí Üíèñùðï, ôïí Ýðëáóå ìå óêïðü íá æεη ìýóá óôçí áéþíéα åõôõ ßá ôïõ Ðáñáäåßóïõ. Ç áíèñþðéíç äõóôõ ßá åßíáé êáñðüò ôçò ðôþóåùò êáé ôçò áðïìáêñýíóåùò ôïõ áíèñþðïõ áðü ôïí Èåü. Ï Êýñéïò èýëåé üëïõò ôïõò áíèñþðïõò 29

30 íá Ôïí ðëçóéüóïõí êáé íá Ôïí ãíùñßóïõí óáí ôçí ΠçãÞ ôçò áëçèéíþò ΓùÞò. ÊáíÝíáò äñüìïò ìýóá óôç æùþ äåí ïäçãεί ôïí Üíèñùðï óôçí èåüñåóôï æùþ, ðáñü ìüíïí áõôüò ðïõ ìáò Üñáîå ï Êýñéïò. ¼ôáí ï Êýñéïò ðáñýäéäå, ôçí þñá ôïõ Ìõóôéêïý Äåßðíïõ, ôéò ôåëåõôáßåò íïõèåóßåò óôïõò ÌáèçôÜò Ôïõ, õðýäåéîå ðïéü äñüìï èá ðñýðεη áêïëïõèþóïõí, üðïõ åãþ õðüãù ïßäáôå ôçí ïäüí ( ÉùÜí. 13:4). Ôüôå, ï Áðüóôïëïò ÈùìÜò åñùôü, Êýñéå, ïõê ïßäáìåí ðïõ õðüãåéò ðþò äõíüìåèá ôçí ïäüí åéäýíáé ; Óôçí åñþôçóç áõôþ ôïõ ÈùìÜ ï Êýñéïò áðáíôü, Åãþ åéìß ç ïäüò êáé ç áëþèåéá êáé ç æùþ ( ÉùÜí. 14:6). Äåí åßíáé ìïíïìåñýò ôï åíäéáöýñïí ôïõ Êõñßïõ ãéü ôïí íýï. Ï åíóáñêùèåßò Ëüãïò ôïõ Èåïý áãáðü ôï ðëüóìá Ôïõ. Ãíùñßæåé óå ðïéü áèëßá äõóôõ ßá ôïí Ýñéîå ç áìáñôßá, áðþôåñïò êáñðüò ôçò ïðïßáò õðþñîå áõôüò ï èüíáôïò. Ç óõíüíôçóç ôïõ áíèñþðïõ ìå ôïí Èåü áñßæåé æùþ, ãéáôß ï Èåüò åßíáé ΠçãÞ ôçò ΓùÞò. Ç ãíùñéìßá ìáò ìå ôïí Èåü äßäåé æùþ, ìéü æùþ ðïõ äåí ðåñéïñßæåôáé óôá ðëáßóéá ôïõ ðáñüíôïò êüóìïõ, áëëü åðåêôåßíåôáé êáé óôçí ìåôáèüíáôï ðñáãìáôéêüôçôá. Ï Êýñéïò ðïëëýò öïñýò áðνêüëõøå áõôþ ôçí áëþèåéá. ÊÜèå Üíèñùðïò ðïõ èá ðéóôåýεη óôïí ñéóôü Ý ç æùþí áéþíéïí ( ÉùÜí. 3:15). Ï Èåüò áðü áãüðç äçìéïýñãçóå êáé óþæåé ôïí êüóìï. Äåí åãêáôáëåßðåé ôïí ðåóìýíï Üíèñùðï, áëëü óôýëíåé ôïí ìïíïãåíþ Õéüí Ôïõ ãéü íá óôáõñùèεί, ßíá ðáò ï ðéóôåýùí åéò áõôüí ìç áðüëçôáé áëë Ý ç æùþí áéþíéïí ( ÉùÜí. 3:16). ÈÝëåé ìå êüèå ôñüðï íá êüìεη ôïõò áíèñþðïõò íá Ôïí ðëçóéüóïõí, ãéáôß åßíáé ç ΠçãÞ ôçò ΓùÞò. ÈÝëåé íá îåêïõñüóεη ôïí Üíèñùðïí áðü ôçí ôáëáéðùñßá ôçò áìáñôßáò. Êáëåß üëïõò êïíôü Ôïõ ùñßò êáììßá åîáßñåóç. Äåýôå ðñïò ìå ðüíôåò ïé êïðéþíôåò êáé ðåöïñôéóìýíïé, êüãþ áíáðáýóù õìüò ( Ìáôè. 11:28). Ï íýïò ôçò óçìåñéíþò åõáããåëéêþò ðåñéêïðþò åõñßóêåôï ìáêñüí ôïõ ñéóôïý. Êáé áêïýóáìå ìå ðïéü óðáñáãìü ôçò øõ Þò äéåêôñáãùäåß ôçí êáôüóôáóç ôïõ ðáéäéïý ôïõ ï äõóôõ Þò ðáôýñáò. Ðíåýìá ðïíçñü êõñéüñ çóå ðüíù óôç øõ Þ ôïõ. Áíßêáíï íá áíôéóôáèεί óôçí êáêïýñãá åíýñãåéá ôïõ äáßìïíïò, ôï ôáëáßðùñï ðáéäß êéíäýíåõå êáèçìåñéíü íá êáεί Þ íá ðíéãεί. 30

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα

Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα Σύληοκε βηογραθία: Ο φζηνο παηέξαο καο Μάξθνο ν Αζθεηήο, είρε αθκάζεη θαηά ην έηνο 430. Υξεκάηηζε καζεηήο ηνπ αγίνπ Ησάλλε ηνπ Υξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ)

H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ) H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ Τπφ Παληειεήκνλνο Λακπαδαξίνπ Μεηξνπνιίηνπ Αληηλφεο ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ) Ο άλζξσπνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ελαζρφιεζε πεξηπίπηεη ζε δηάθνξα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 7ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο ζείαο νηθνλνκίαο ηαπηίδεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ "Εγώ Είμαι η Ανάσταση και η Ζωή" "Όινη όζνη βξίζθνληαη ζηα κλεκεία ζα αθνύζνπλ ηε θσλή Σνπ, θαη ζα βγνπλ έμσ" (Ησαλλεο 5:28,29) Μεηάθξαζε-Γηαζθεπή απφ ηα Αγγιηθά πξσηφηππα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ;

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 19 Σεπηεμβρίοσ 25 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ «Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: Δ ΠΕΣΕ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ «Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ;

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Σα Υαπακηηπιζηικά Γνωπίζμαηα ηος Οςπάνιος Παηέπα μαρ 1 Paul S. L. Johnson ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ; Σα Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ηνπ Οπξάληνπ Παηέξα καο Βθδφζεηο ΏΡΟΣΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Yπάξρεη κεγάιε ζχγρπζε θαη πνιχ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο Παξάδνζεο θαη κε ην πνηά είλαη ε Παξάδνζε, φρη κφλν ζήκεξα, αιιά θαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ 18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δπ' αιεζείαο γλσξίδσ, φηη δελ είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο, αιι' ελ παληί έζλεη φζηηο θνβείηαη απηφλ, θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλελ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ

ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ Γελ 3: 15 θαη ζα ζηήζσ έρζξα αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζηε γπλαίθα, θη αλάκεζα ζην ζπέξκα ζνπ θαη ζην ζπέξκα ηεο, απηφ ζα ζνπ ζπληξίςεη ην θεθάιη, θη εζχ ζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

www.orthodox-mitropolitan-of-antinoes-panteleimon.com

www.orthodox-mitropolitan-of-antinoes-panteleimon.com Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ Μεηξνπνιίηνπ Αληηλόεο Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο ΓΙΑΝΝΙΣΑ 2009 1 : 2009, Ζ ΗΔΡΑ ΔΞΟΜΟΛΟΓΖΖ Δθδνζέλ απφ ηνλ εβαζκηψηαην Μεηξνπνιίηε Αληηλφεο θ.θ. Παληειεήκνλα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ Α.Δ. SAMAEL AUN WEOR 1 ΟΗ ΜΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΝΟ ΓΚΟΤΡΟΤ Σνπ : SAMAEL AUN WEOR ΣΟΤ KALKI AVATARA ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΤΓΡΟΥΟΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ «Ο Θεφο δελ έρεη παηδηά πνπ λα ηα πξνηηκά.ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα