ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ουρανία Τσουκαλά Τηλέφωνο: Fax: chania.gr url: Αρ. Πρωτ Χανιά, ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» Τελικός ικαιούχος: ήµος Χανίων Φορέας Λειτουργίας: ήµος Χανίων Ε ανα ροκήρυξη ηµόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για τις Οµάδες 1,3,4,5 και 6 Με τίτλο

2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Προϋ ολογισµός : ,42 (συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) Ηµεροµηνία ιεξαγωγής: Παρασκευή, 01/11/2013

3 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑ ΕΣ 1,3,4,5 και 6) Ο ήµος Χανίων διακηρύσσει δηµόσιο ρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ε ιλογή αναδόχων για την ροµήθεια «Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης & ικτυακού Εξο λισµού» οσού ,99 Ευρώ λέον Φ.Π.Α. 23% οσού 6.058,43 Ευρώ και συνολικού ροϋ ολογισµού ,42 Ευρώ. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, για την εκτέλεση των ενεργειών: Προϋ ολογισθείσα α άνη Σε ΕΥΡΩ συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 4.4: Ολοκλήρωση Εξο λισµού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης 4.5: Ολοκλήρωση ικτυακού Εξο λισµού του έργου µε τίτλο «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην Πληρωµή χρήσης και ιαχείριση ηµόσιων Παρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» το ο οίο 3

4 16/10/ ,42 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 1.1. Αναθέτουσα Αρχή του ιαγωνισµού είναι ο ήµος Χανίων Η διεύθυνση στην ο οία θα κατατεθούν οι ροσφορές είναι: Κυδωνίας 29, Τ.Κ Χανιά Κρήτης Ο ιαγωνισµός αφορά στην ροµήθεια εξο λισµού ανίχνευσης αναγνώρισης και δικτυακού εξο λισµού στα λαίσια του έργου Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ληρωµή χρήσης και διαχείριση δηµόσιων αρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ) Η ροµήθεια του εξο λισµού α οτελείται α ό έντε (5) οµάδες, ό ως αυτές αρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α «Τεχνική Περιγραφή» της αρούσης διακήρυξης: ΟΜΑ Α 1: Εξο λισµός ιαµόρφωσης Χώρων Στάθµευσης ΟΜΑ Α 3: Εξο λισµός Καταµέτρησης οχηµάτων ΟΜΑ Α 4: Εξο λισµός Ενηµέρωσης οδηγών ΟΜΑ Α 5: Εξο λισµός Κεντρικής ιαχείρισης Συστήµατος ΟΜΑ Α 6: Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές 1.5 Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για µία ή ερισσότερες οµάδες, για τη συνολική όµως ροκηρυχθείσα οσότητα κάθε οµάδας, ό ως αυτές εριγράφονται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α «Τεχνική Περιγραφή». Η α όρριψη ενός ή ερισσοτέρων ειδών µιας οµάδας ε ιφέρει αυτόµατα την α όρριψη της ροσφοράς ολόκληρης της οµάδας Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του ροϋ ολογισµού της οµάδας ή των οµάδων για την/τις ο οία/ες έχει κατατεθεί ροσφορά. 1.7 Η Τεχνική Περιγραφή του Έργου ε ισυνά τεται στη διακήρυξη και συγκεκριµένα, στο Παράρτηµα Α το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο µέρος αυτής. 2. Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 2.1. Η αρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα αραρτήµατα, ου α οτελούν ανα όσ αστα µέρη αυτής διατίθεται στην ε ίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή του ήµου Χανίων, www. chania.gr ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της αρούσας δίδονται α ό την αρµόδια υ ηρεσία. Οι συµ ληρωµατικές διευκρινίσεις ληροφορίες γίνονται και γνωστο οιούνται α ό τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες υ ηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες ριν α ό την εκ νοή της ροθεσµίας ου έχει ορισθεί για την αραλαβή των ροσφορών. Οι Υ οψήφιοι δεν δικαιούνται να ε ικαλούνται α αντήσεις ροφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 4

5 3. Ορισμοί: 3.1. Προς κατανόηση των όρων της αρούσης, δίδονται οι αρακάτω ορισµοί για τους εξής όρους o o o o o o o o «Αναθέτουσα Αρχή»: ήµος Χανίων «Ενδιαφερόµενος»: Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσω ο ου ροτίθεται να λάβει µέρος στη διαδικασία. «Υ οψήφιος»: Το φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή η ένωση ροµηθευτών ου υ οβάλλει ροσφορά. «Ε ιτρο ή ιαγωνισµού» ή «Ε ιτρο ή Αξιολόγησης των Α οτελεσµάτων του διαγωνισµού»: Η Ε ιτρο ή ου συνεστήθη µε κλήρωση ό ως φαίνεται στην υ αριθµό 147/2013 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Χανίων για την διεξαγωγή του διαγωνισµού και την εισήγηση ρος την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύµβασης ροµήθειας. «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υ οψήφιος στον ο οίο θα ανατεθεί η σύµβαση της αρούσας, µέσω σύµβασης ου θα καταρτιστεί και θα υ ογραφεί, µετά την κατακύρωση του α οτελέσµατος. «Τεύχη ιαγωνισµού»: Η αρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν αραρτήµατα ου εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και εριέχουν τους όρους και ροϋ οθέσεις βάσει των ο οίων διενεργείται ο αρών διαγωνισµός. «Προσφορά»: Η Προσφορά ου θα υ οβάλλουν οι Υ οψήφιοι στο λαίσιο του αρόντος διαγωνισµού, και η ο οία εριλαµβάνει τρεις υ οφακέλους και ιο συγκεκριµένα: α) τον Υ οφάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής, β) τον Υ οφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υ οφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. «Υ εύθυνη ήλωση»: Πρόκειται για την Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986. Σε ερί τωση Νοµικού Προσώ ου υ ογράφεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ό του ή α ό ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα ρος τούτο εκ ρόσω ο (σε αυτήν την ερί τωση ροσκοµίζεται ε ικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). 4. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 4.1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα ιαγωνισµών του ήµου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης τ.κ (Α όροφος), στις 01/11/2013 ηµέρα Παρασκευή και α ό ώρα 10:00 έως 10:30.µ. (ώρα λήξης ε ίδοσης ροσφορών) ενώ ιον της αρµόδιας Ε ιτρο ής διενέργειας διαγωνισµών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ου έχει οριστεί µε την υ αριθµ. 147/2013 Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης δίνονται α ό το Γραφείο Προµηθειών, /νση 5

6 Οικονοµικών Υ ηρεσιών του ήµου Χανίων τηλ , κα Ουρανία Τσουκαλά, ενώ διευκρινήσεις για τις τεχνικές ροδιαγραφές αυτής δίδονται α ό τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τµήµα Προγραµµατισµού Ποιότητας & Οργάνωσης, κ. Πα ά Χριστόφορο, Τηλ.: , φαξ Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 5.1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκ ρόσω ό τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της αρούσας Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της α οστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την αραλαβή του α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού Οι ροσφορές µ ορεί, είτε να α οστέλλονται ταχυδροµικώς στο ήµο Χανίων και να αραλαµβάνονται µε α όδειξη, µε α αραίτητη όµως ροϋ όθεση ότι οι ροσφορές θα εριέρχονται στην Υ ηρεσία µέχρι την ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, είτε να κατατίθενται στην αρµόδια ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού ό ως ορίζεται στο άρθρο 4 της αρούσας Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη α οδεχόµενος τον κίνδυνο για ο οιοδή οτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας, ου µ ορεί να έχει ως α οτέλεσµα τη µη εµ ρόθεσµη ή µη ροσήκουσα υ οβολή του Φακέλου Προσφοράς του Προσφορές ου κατατίθενται µετά την ροθεσµία και ώρα του άρθρου 4 είναι εκ ρόθεσµες και ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγισθούν Οι ροσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ροσφορά και οικονοµική ροσφορά) υ οβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) ρωτότυ ο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική ροσφορά έντυ α, σχέδια και λοι ά τεχνικά στοιχεία ου µ ορεί να είναι σε αναγνωρισµένη α ό την Ευρω αϊκή Ένωση γλώσσα, κατά ροτίµηση στην Αγγλική Στο φάκελο κάθε ροσφοράς ρέ ει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισµό «Προµήθεια Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού (Η-ΠΑΡΚ)» του ήµου Χανίων. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του α οστολέα Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» εριλαµβάνει τρεις ε ιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υ οφακέλους) τον Υ οφάκελο των ικαιολογητικών Συµµετοχής, τον Υ οφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, τον Υ οφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών Υ οφακέλων υ οχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. αράγραφο 5.7 του αρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε ερί τωση ου τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να το οθετηθούν στον κυρίως 6

7 φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Όλοι οι ε ιµέρους φάκελοι αναγράφουν την ε ωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υ οψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου Σε ερί τωση Ένωσης Προµηθευτών ρέ ει να αναγράφονται η λήρης ε ωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της Α αγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων ου είναι δυνατόν να α οσφραγιστούν και να ε ανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Σε ένα α ό τα αντίτυ α ου ορίζεται ως ρωτότυ ο, ρέ ει να αναγράφεται στο εξώφυλλο ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να µονογράφεται α ό τον υ οψήφιο Ανάδοχο σε κάθε σελίδα του. Το εριεχόµενο του ρωτοτύ ου είναι ε ικρατέστερο α ό τα άλλα αντίτυ α και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε ερί τωση ασυµφωνίας αυτών µε το ρωτότυ ο Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών ρέ ει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της ιακήρυξης Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ο οιαδή οτε ροσθήκη ή διόρθωση, αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α ό τον ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αραλαβής και α οσφράγισης των ροσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή ροσθήκη. Η ροσφορά α ορρί τεται, όταν υ άρχουν σ' αυτή διορθώσεις ου την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ροσφορών Σε ερί τωση ου στο εριεχόµενο της Προσφοράς χρησιµο οιούνται συντοµογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υ οχρεωτικό για τον υ οψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό ίνακα την ε εξήγησή τους Με την υ οβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υ οψήφιος Ανάδοχος είναι α ολύτως ενήµερος α ό κάθε λευρά των το ικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των ηγών ροέλευσης των άσης φύσης υλικών, ειδών εξο λισµού κλ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στο φάκελο ιαγωνισµού Ο ροσφέρων θεωρείται ότι α οδέχεται λήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά ερί τωση στην ροσφορά του αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ο οία τυχόν δεν α οδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την αράδοση της ροσφοράς δεν γίνεται α οδεκτή ο οιαδή οτε διευκρίνιση, τρο ο οίηση ή α όκρουση όρου της διακήρυξης. ιευκρινίσεις δίνονται α ό τον ροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται α ό την ε ιτρο ή διαγωνισµού ή εγγράφως α ό την υ ηρεσία. 7

8 .19. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των Προσφορών δεν γίνεται α οδεκτή αλλά α ορρί τεται ως α αράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρο ο οίηση ή α όκρουση όρου της ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή και λαµβάνονται υ όψη µόνο εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία ου ζητήθηκαν. Στην ερί τωση αυτή η αροχή διευκρινίσεων είναι υ οχρεωτική για τον υ οψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντι ροσφορά Οι διευκρινίσεις των υ οψηφίων Αναδόχων ρέ ει να δίνονται γρα τά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο ου θα ορίζει η αρµόδια Ε ιτρο ή Η α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται δηµόσια α ό την ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού, αρουσία των υ οψηφίων ή των νοµίµων εκ ροσώ ων τους σύµφωνα µε την διαδικασία Η Ε ιτρο ή ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α οσφράγισης των ροσφορών αµέσως µετά την ολοκλήρωση του έργου αραλαβής των ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται στην αράγραφο 4.1 της διακήρυξης Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών δεν α οσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού και αραδίδονται µε α όδειξη στην Υ ηρεσία ου διενεργεί τον διαγωνισµό ρος φύλαξη Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των ροσφορών ου υ οβλήθηκαν νόµιµα, σε χρόνο ου θα καθορισθεί α ό την ε ιτρο ή αξιολόγησης των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών για όσες ροσφορές κρίθηκαν α οδεκτές, θα α οσφραγισθούν κατά ηµεροµηνία και ώρα ου θα ορισθεί ύστερα α ό ειδική ρόσκληση ρος όσους δικαιούνται να αρευρεθούν Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών, για όσες ροσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοι ών στοιχείων α οδεκτές, δεν α οσφραγίζονται αλλά ε ιστρέφονται Οι ροσφορές ισχύουν µε οινή α οκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα α ό ο οιαδή οτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ ρος τα ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) µηνών και η ροσφερόµενη τιµή, ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ροµήθειας..29. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µ ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το α οδεχτεί Σε ερί τωση ου η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της α οσυρθεί, ο υ οψήφιος Ανάδοχος 8

9 υ όκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α ώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση κατά τωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύ ωση ή δικαστική ενέργεια 6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 6.1. ικαίωµα συµµετοχής ε ί οινή α αραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις ροµηθευτών. (β) Για τις ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, ρέ ει να ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της Υ ουργικής Α όφασης ( ερί Ενιαίου κανονισµού ροµηθειών οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης ΕΚΠΟΤΑ) Στη συνέχεια της αρούσας ροκήρυξης, ο όρος " ροµηθευτής" αφορά όλες τις ροαναφερθείσες κατηγορίες εν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι α οκλείστηκαν τελεσίδικα α ό κά οια Ελληνική ηµόσια Υ ηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή Α.Ε. του ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκ λήρωσαν συµβατικές τους υ οχρεώσεις και ο α οκλεισµός τους είναι εν ισχύ. (β) Όσοι α οκλείστηκαν α ό διαγωνισµούς για ροµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη α όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την ε αγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υ ήρξαν ένοχοι σοβαρού ε αγγελµατικού αρα τώµατος το ο οίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να δια ιστώσει µε ο οιοδή οτε τρό ο. (γ) Όσοι (ί) τελούν υ ό τώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση και (ίί) τελούν υ ό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υ ό ανάλογες συνθήκες. (δ) Για όσους υ οψήφιους Ανάδοχους υ άρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική α όφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή ερισσότερους α ό τους κατωτέρω λόγους: (i) (ii) (iii) (iv) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 αρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. ωροδοκία ό ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 αρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. Α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων. Νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων 9

10 α ό αράνοµες δραστηριότητες. (v) Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. (ε) Όσα φυσικά ή νοµικά ρόσω α του εξωτερικού έχουν υ οστεί αντίστοιχες µε τις αρα άνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης. (στ) Οι ενώσεις ροσώ ων, σε ερί τωση ου ο οιαδή οτε α ό τις ροϋ οθέσεις α οκλεισµού της αραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της 7. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 7.1. Ο Υ οφάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής εριέχει ε ί οινή α αραδέκτου τα εξής δικαιολογητικά: Πιστο οιητικό Εγγραφής στο οικείο ε ιµελητήριο, ου θα έχει εκδοθεί έξι (6) το ολύ µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους Πιστο οιητικό α ό αρµόδια αρχή α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους α ασχολούµενους µε ο οιαδή οτε σχέση εργασίας στην ε ιχείρηση του συµµετέχοντος, συµ εριλαµβανοµένων των εργοδοτών ου είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε ερί τωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον ο οίο είναι ασφαλισµένος κάθε α ασχολούµενος στην ε ιχείρηση του συµµετέχοντος συµ εριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε (δηλ. ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του.σ. για την Α.Ε., του ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα ροκύ τει κατά κανόνα α ό το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση ροσω ικού κατά ειδικότητα στην ο οία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός ου είναι ασφαλισµένος ο κάθε α ασχολούµενος στην ε ιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε ε ιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην ο οία έχει την έδρα της. Σε ερί τωση ου η κατάσταση ροσω ικού σε κά οια χώρα δεν θεωρείται α ό αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων ρέ ει να υ οβάλλει µαζί µε την κατάσταση ροσω ικού και την ένορκη βεβαίωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή ό οιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας ου έχει την έδρα της η ε ιχείρηση, µε την ο οία θα βεβαιώνεται το εριεχόµενο της κατάστασης ροσω ικού. Σε χώρες ου δεν ροβλέ εται ένορκη βεβαίωση µ ορεί να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υ οβάλλονται µαζί µε τα ιστο οιητικά της αραγράφου αυτής. Σε ερί τωση ου η ε ιχείρηση δε διαθέτει ροσω ικό, τότε θα ρέ ει να υ οβάλλει αντίστοιχη υ εύθυνη δήλωση Α όσ ασµα Ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόµενου έκδοσης τουλάχιστον του 10

11 τελευταίου τριµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. Για τα νοµικά ρόσω α υ οχρέωση υ οβολής έχουν οι νόµιµοι εκ ρόσω οί τους ό ως αυτοί ροκύ τουν α ό τα νοµιµο οιητικά έγγραφα της σύστασής τους Πιστο οιητικό φορολογικής ενηµερότητας, ου θα έχει εκδοθεί τρείς (3) το ολύ µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως Βεβαίωση µη οφειλής ρος το ηµοτικό Ταµείο Χανίων Εγγυητική Ε ιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, α ό αναγνωρισµένη τρά εζα η γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων µε οσό ίσο ρος το 5% ε ί της αθροιστικά συνολικής ροϋ ολογισθείσης δα άνης (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την οµάδα ή τις οµάδες για τις ο οίες θα υ οβάλλει ροσφορά. Η εγγύηση ρέ ει να ισχύει τουλάχιστον ε ί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ροσφοράς Υ εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, ερί α οδοχής των όρων της διακήρυξης, η ο οία ν αναφέρει ότι: έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοι ών τευχών του διαγωνισµού, τους ο οίους α οδέχονται λήρως, ό ως και των διατάξεων ου διέ ουν τους ιαγωνισµούς των ΟΤΑ, ερί διάρκειας ισχύς ροσφοράς 120 ηµερών και ότι η ροσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ροµήθειας. ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νοµικοί εριορισµοί λειτουργίας της ε ιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει α οκλεισθεί η συµµετοχή τους α ό διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α Υ εύθυνη δήλωση ου θα αναφέρει ότι τα ροσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης οιότητας και ότι σε ερί τωση ου υ άρξει ο οιοδή οτε ρόβληµα στη χρησιµο οίηση τους α ό τον ήµο Χανίων, ο ροµηθευτής υ οχρεούται στην αντικατάσταση τους µε άλλο καλύτερης οιότητας Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ο τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής του εκ ροσω ούµενου α ό ο οιαδή οτε αρµόδια αρχή Σε ερί τωση νοµικού ροσώ ου είναι α αραίτητο να υ οβληθούν µε τη ροσφορά και τα κατά ερί τωση νοµιµο οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ ροσώ ησης. Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, ό ως τρο ο οιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο. 11

12 Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, ό ως τρο ο οιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε). Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο κωδικο οιηµένου καταστατικού, ό ως έχει κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα ο οία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τρο ο οιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο ο οίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου. Οφείλουν ε ίσης να καταθέσουν ρακτικό.σ. ερί έγκρισης συµµετοχής και εκ ροσώ ησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε., Για όλες τις ιο άνω ερι τώσεις θα ρέ ει ε ίσης να υ οβληθεί και ρόσφατη (τελευταίου τριµήνου) βεβαίωση της αρµόδιας κατά ερί τωση διοικητικής η δικαστικής αρχής, α ό την ο οία να ροκύ τουν οι τυχόν µεταβολές ου έχουν ε έλθει στο νοµικό ρόσω ο και τα όργανα διοίκησης. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά για µία ή ερισσότερες οµάδες. Οι ροσφορές θα αφορούν ε ί οινή α οκλεισµού, την ροµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της οµάδας και τη συνολική ροκυρηχθείσα οσότητα τους. Η α όρριψη ενός ή ερισσοτέρων ειδών µιας οµάδας, ε ιφέρει αυτόµατα την α όρριψη της ροσφοράς ολόκληρης της οµάδας. Ε ίσης, δε θα λαµβάνεται υ όψη ροσφορά, η ο οία θα δίδεται για µέρος µόνο των οσοτήτων ή µέρος των ροµηθευόµενων υλικών. 8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 8.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα εριλαµβάνει ε ί οινή α ορρίψεως της ροσφοράς τα ακόλουθα: Λε τοµερή Περιγραφή του ροσφερόµενου εξο λισµού, συνοδευόµενη α ό ε ίσηµα prospectus ή καταλόγους ου θα ε αληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Υ εύθυνη δήλωση του ροµηθευτή για ύ αρξη και αροχή ανταλλακτικών για µία ενταετία καθώς και δήλωση µε την ο οία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη α ό την οριστική αραλαβή την καλή λειτουργία των ρος ροµήθεια ειδών ου αναφέρονται και την δωρεάν α οκατάσταση βλαβών ου δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση τους (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνε άγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής ε ιστολής καλής λειτουργίας την ο οία θα καταθέσει ο µειοδότης) Α αραιτήτως και µε οινή α οκλεισµού, η κάθε ροσφορά θα ρέ ει να συνοδεύεται α ό Φύλλο συµµόρφωσης (Παράρτηµα Γ), ό ου ο κάθε ροµηθευτής θα α αντά αράγραφο ρος αράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών ροδιαγραφών µε αρα οµ ές και τεχνικές ε εξηγήσεις ό ου 12

13 α αιτείται, σε ερί τωση δε διαφωνίας θα ρέ ει να ροσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία α όκλισης. 8.2 Στην τεχνική και οικονοµική ροσφορά και µε οινή α οκλεισµού οι ονοµασίες του εξο λισµού ου ροσφέρονται θα είναι ό ως ακριβώς και στις ροδιαγραφές της διακήρυξης. 8.3 Στην τιµή ροσφοράς του ροµηθευτή συµ εριλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς των ρος ροµήθεια ειδών και αράδοσης τους σε χώρο εντός του ήµου Χανίων, ο ο οίος θα υ οδειχτεί α ό τον ροϊστάµενο του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών έργων και Κυκλοφορίας του ήµου Χανίων. 8.4 Ο ανάδοχος υ οχρεούται στην ενηµέρωση - ε ίδειξη του ροσω ικού ου θα του υ οδειχθεί α ό την Αναθέτουσα Αρχή. 8.5 Ο εξο λισµός θα ρέ ει να είναι σύµφωνος µε τα ρότυ α της Ευρω αϊκής Ένωσης να φέρει το σήµα CE ό ου α αιτείται α ό τις τεχνικές ροδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο ιστο οιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE. 8.6 Αναντιστοιχία τεχνικής ροσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της οικονοµικής ροσφοράς, α οτελεί ουσιαστικό λόγο α όρριψης της ροσφοράς. 9. Εγγυήσεις 9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ρόσω α ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 9.2 Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυ ωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση. 9.3 Κάθε ροσφορά συνοδεύεται υ οχρεωτικά α ό εγγύηση συµµετοχής υ έρ του συµµετέχοντος σε οσό ου αντιστοιχεί στο 5% ε ί της συνολικής ροϋ ολογισθείσης α ό την υ ηρεσία δα άνης της ροµήθειας, (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την οµάδα ή τις οµάδες για τις ο οίες θα υ οβάλλει ροσφορά. Η εγγύηση ρέ ει να ισχύει τουλάχιστον ε ί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ροσφοράς, ου ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύµφωνη, ε ί οινή α όρριψης της ροσφοράς. 9.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι ροµηθευτές είναι υ οχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ου να καλύ τει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ρέ ει να είναι µεγαλύτερος α ό το συµβατικό χρόνο αράδοσης, κατά το χρόνο ου µε βάση τη σύµβαση ο ήµος Χανίων υ οχρεούται να αραλάβει τα υλικά, λέον δύο (2) µήνες και να είναι σύµφωνη, ε ί οινή α όρριψης της ροσφοράς. 9.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2,5% ε ί της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο (2) τουλάχιστον έτη. 9.6 Κατά τα λοι ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ ουργική Α όφαση ερί Ενιαίου κανονισµού ροµηθειών οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης). 10. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 13

14 10.1 Οι οικονοµικές ροσφορές των υ οψηφίων αναδόχων θα ρέ ει να συνταχθούν σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα «Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς» (Παράρτηµα Β) Η ροσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή και αµετάβλητη για όλη την διάρκεια της ροµήθειας και για κανένα λόγο δεν υ όκεινται σε καµία αναθεώρηση, θα εκφράζεται σε ευρώ και ρέ ει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά. Στην ανωτέρω τιµή θα εριλαµβάνονται όλες γενικά οι δα άνες για την ροµήθεια και µεταφορά των ρος ροµήθεια ειδών στην α οθήκη του ήµου ή σε χώρο ου θα υ οδείξει η αρµόδια Υ ηρεσία. Περιλαµβάνονται ε ίσης τα γενικά και ε ισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώς και το όφελος του Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ανά µονάδα ως εξής: α. Τιµή µε κρατήσεις σε ευρώ (οι ο οίες θα βαρύνουν τον ροµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε ί τοις εκατό) στο ο οίο υ άγεται το είδος Για τη σύγκριση των ροσφορών λαµβάνεται υ ' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ Ο ανάδοχος υ όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, λην του Φ.Π.Α. ο ο οίος βαρύνει το ήµο. 11. Αξιολόγηση Προσφορών 11.1 Η αξιολόγηση των ροσφορών θα γίνει α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµών Προµηθειών του ΕΚΠΟΤΑ (Υ ουργική Α όφαση ερί Ενιαίου κανονισµού ροµηθειών οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης), µε Κριτήριο Κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή Η υ οβολή της οικονοµικής ροσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύ ου Οικονοµικής Προσφοράς» του Παραρτήµατος Β της αρούσης. 12. Ενστάσεις - Προσφυγές 12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 14 συµµετοχής ροµηθευτή σε αυτόν υ οβάλλεται εγγράφως ως εξής : (i) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια υ ηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α ό την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 αρ. 1.α (ii) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής ροµηθευτή σ' αυτόν µόνο α ό ροµηθευτή ου συµµετέχει σ' αυτόν ή α οκλείστηκε α ' αυτόν σε ο οιοδή οτε στάδιο του, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υ ηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την ε όµενη εργάσιµη ηµέρα ανακοίνωσης του α οτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν ε ιφέρει αναβολή η διακο ή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού α ό το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υ οβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη οικονοµική ε ιτρο ή ου

15 α οφαίνεται τελικά Οι ανωτέρω α οφάσεις των οικονοµικών ε ιτρο ών καθώς και οι α οφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισµού ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του.κ.κ., ό ως αυτός ισχύει κάθε φορά Ενστάσεις για ο οιουσδή οτε άλλους λόγους ριν την υ ογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 13. Κατακύρωση Διαγωνισμού 13.1 Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαµηλότερης τιµής, ό ως ορίζεται στο άρθρο 11 της αρούσας, µε την ροϋ όθεση ότι ληρούνται οι τεχνικές ροδιαγραφές κατά τα αναφερόµενα στο αράρτηµα Α της αρούσας διακήρυξης Τα α οτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα ο οία δεν αρίστανται εκ ρόσω οι των υ οψηφίων, θα κοινο οιούνται εγγράφως στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την α οκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να ε αναλάβει το διαγωνισµό σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: α) για αράτυ η διεξαγωγή, εφόσον α ό την αρατυ ία ε ηρεάζεται το α οτέλεσµα της διαδικασίας, β) εάν το α οτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, γ) εάν υ ήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υ ό ανάθεση έργο, δ) εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των ιαγωνιζοµένων ρος α οφυγή ραγµατικού ανταγωνισµού, ε) εάν κανείς α ό τους υ οψηφίους δεν ροσκόµισε τα α αιτούµενα δικαιολογητικά σε σχέση µε τα ο οία υ εβλήθη η υ εύθυνη δήλωση ου ροβλέ ει στην αράγραφο της αρούσας, ό ως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο Σε ερί τωση µαταίωσης του ιαγωνισµού, οι υ οψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιοδή οτε λόγο Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ε ίσης να µαταιώσει τα α οτελέσµατα του διαγωνισµού και να ροσφύγει στη διαδικασία της δια ραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος ε είγοντος ου δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ε ίσης να µαταιώσει οριστικά τα α οτελέσµατα του διαγωνισµού (α) όταν δε χρειάζεται λέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακο ής ή εριορισµού της δραστηριότητας, για την ο οία ε ρόκειτο να χρησιµο οιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος ου ε ιβάλλουν την µαταίωση Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες ερι τώσεις, εφόσον συµφωνήσουν ρος τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µ ορεί να τρο ο οιείται η σύµβαση, ύστερα α ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η α όφαση της διοίκησης µε την ο οία συναινεί στην τρο ο οίηση, δύναται να ροσβληθεί α ό ο οιονδή οτε έχει έννοµο συµφέρον. Σε ερί τωση τυχόν 15

16 τρο ο οίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της ροµήθειας ό ως ροδιαγράφηκε..8 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: α. Το ρος ροµήθεια εξο λισµό του συστήµατος. β. Την οσότητα. γ. Την τιµή. δ. Τον φορέα για τον ο οίο ροορίζεται. ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της ρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης. στ. Την ροθεσµία υ ογραφής της σύµβασης Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα Ο Προµηθευτής στον ο οίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ροµήθεια, υ οχρεούται να ροσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, ροσκοµίζοντας και την ροβλε όµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδα ό ροµηθευτή η ανακοίνωση α ευθύνεται στον εκ ρόσω ό του στην Ελλάδα, εάν υ άρχει, σε αντίθετη ερί τωση α οστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυ ία στον αλλοδα ό ροµηθευτή. Στην ερί τωση ου η ληρωµή στον ροµηθευτή ροβλέ εται να γίνει µε άνοιγµα ίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µ ορεί να κατατεθεί στον αντα οκριτή της Τρά εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής αραµένει σε ισχύ και α οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και α οδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης Εάν ο ροµηθευτής στον ο οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ροσήλθε να υ ογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκ τωτος µε α όφαση του αρµόδιου Υ ουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα α ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ ουργική Α όφαση ερί Ενιαίου κανονισµού ροµηθειών οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης). 14. Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 14.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή Ως χρόνος αράδοσης των ειδών ορίζεται σε σαράντα έντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης Προσφορά ου εριέχει χρόνο αράδοσης µεγαλύτερο α ό τον οριζόµενο στην αράγραφο θα α ορρί τεται ως α αράδεκτη Η αραλαβή του εξο λισµού και ο έλεγχος των ειδών θα γίνει α ό την ε ιτρο ή αραλαβής του αρµόδιου φορέα, µε βάση τα αρακάτω στοιχεία: τη σύµβαση 16

17 τη τεχνική ροσφορά του αναδόχου τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών ροµήθειας ου κατακυρώθηκαν Η οιοτική και οσοτική αραλαβή θα γίνει το ολύ εντός είκοσι (20) ηµερών α ό την αράδοση των ροσφερόµενων ειδών, στο ήµο Χανίων Κυρώσεις για εκ ρόθεσµη αράδοση, σύµφωνα µε το άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ (Υ ουργική Α όφαση ερί Ενιαίου κανονισµού ροµηθειών οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης) Τρό ος Πληρωµής Η συµβατική αξία των ειδών θα ληρωθεί στον ροµηθευτή µετά την οριστική αραλαβή, την υ οβολή ισό οσου εξοφλητικού τιµολογίου και όλων των α ό το νόµο α αιτούµενων δικαιολογητικών, εφόσον δεν θα υ άρχουν νοµικά κωλύµατα και αφού γίνει ο ρολη τικός έλεγχος α ό τον Ε ίτρο ο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003, µέσα σε χρόνο 20 εργασίµων ηµερών Η ευθύνη της ροσκόµισης των α αιτούµενων δικαιολογητικών ληρωµής στον φορέα θα γίνει α ό τον ροµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα Ο Ανάδοχος ε ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ έρ νοµικών ροσώ ων ή άλλων Οργανισµών η ο οία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Α αιτήσεις του Αναδόχου για ο οιαδή οτε ληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων αραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, α οδείξεις, ιστο οιητικά κλ.) ου αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοι ών δα ανών ου τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τρα εζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ε ίσης, τα έξοδα δηµοσίευσης της αρούσης διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο 15.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε ροσ άθεια για εξωδικαστική ε ίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά ου τυχόν θα ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται α ό τα καθ' ύλη αρµόδια ικαστήρια των Χανίων, σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. Χανιά, Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 17

18 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Κοινοποιήσεις: 1. Γραφείο Προµηθειών.Χανίων 2. Τµήµα Προγραµµατισµού, Ποιότητας και Οργάνωσης 18

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1789/19-02-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών και Οθονών,

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/18993/ Π ΣΜ/ περί τήρησης µητρώου δεσµεύσεων.

καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/18993/ Π ΣΜ/ περί τήρησης µητρώου δεσµεύσεων. Λέρος 15 07-2014 Αρ. Πρωτ.7288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 05-05 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 05-05 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 05-05 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα