Σηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ"

Transcript

1 Σηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ Γεσξγία Σαιαληή Λέκηοπαρ Δξγαζηήξην Υγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ

2 Σηαηηζηηθή 1. Δθηηκήζεηο Μεγέζε ζπζρέηηζεο θαη δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 2. Έιεγρνη ππνζέζεσλ Τεζη, P-values

3 1. Δθηηκήζεηο θαη αβεβαηόηεηα Σπλερή δεδνκέλα Γηαθνξά κέζσλ Γηρόηνκα δεδνκέλα Λόγνη θηλδύλσλ, ιόγνη αλαινγηώλ

4 Project Δίλαη νη Έιιελεο πην ςεινί από ηνπο Σνπεδνύο; Υπνινγίζηε ην κέζν ύςνο γηα ηνπο Έιιελεο κ Δ Υπνινγίζηε ην κέζν ύςνο γηα ηνπο Σνπεδνύο κ Σ Σπγθξίλεηε κ Σ θαη κ Δ

5 Η ζηαηηζηηθή βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε Δθηίκεζε ηνπ κέζνπ ύςνπο αιεζηλό κέζν ύςνπο ηνπ πιεζπζκνύ Δθηίκεζε (από έλα δείγκα)

6 Εκηίμηζη m Αλήθεια m Εκηίμηζη μέγιζηης πιθανοθάνειας Παράμεηρος (π.τ. μέζος μ Ε ) Μειέηε Μειέηε 4 2 Μειέηε Μειέηε 1 3

7 Δθηίκεζε Πάξεηε έλα δείγκα από 10 Έιιελεο θαη κεηξήζηε ην κέζν όξν ηνύ ύςνπο ηνπο Φπζηθά, απηό δελ είλαη ην κέζν ύςνο όισλ ησλ Διιήλσλ αιιά ειπίδνπκε λα είλαη θάηη πνιύ θνληά ηνπ μ Δ =194 cm!!

8 Δθηίκεζε 1= 194 cm (10 κεηξήζεηο) Δθηίκεζε 2= 180 cm (100 κεηξήζεηο) Αιεζηλό κ Δ = 178 cm (10.66 εθαηνκκύξηα) Δθηίκεζε 3= 177 cm (1000 κεηξήζεηο)

9 μεηρήζεις Όζν πην πνιινύο αλζξώπνπο κεηξάκε, ηόζν βεβαηόηεξνη είκαζηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αιεζηλνύ ύςνο ηνπ πιεζπζκνύ μεηρήζεις 1000 μεηρήζεις Ο βαζκόο ηεο βεβαηόηεηαο καο εθθξάδεηαη ζην δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο ΓΔ Confidence Interval

10 Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο

11 Μέηξα δηαζπνξάο Τππηθό/πξνηππνκέλν ζθάικα standard error =SE Τππηθή απόθιεζε=η.α. standard deviation=sd Γηαζπνξά=variance

12 Ο ρξπζόο θαλόλαο γηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο Γηα κεγέζε πνπ αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο (95% Confidence Interval) γηα ην καηι καηι ± 1.96 η.ζ.(καηι)

13 Παξάδεηγκα Μέηξεζε 100 λενγέλλεησλ κσξώλ από κεηέξεο πνπ θάπληδαλ. Μέζν βάξνο=2.7kgr θαη η.α=1.1 Μέηξεζε 90 λενγέλλεησλ κσξώλ από κεηέξεο πνπ δελ θάπληδαλ. Μέζν βάξνο=3.1kgr θαη η.α=1.2 Σρεηίδεηαη ην θάπληζκα κε ρακειόηεξν βάξνο;

14 Παξάδεηγκα : δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο Καπληζηέο: η.ζ.=1.1/10= % ΓΔ: ( , ) 95% ΓΔ: (2.48, 2.92) Με θαπληζηέο: η.ζ.=1.2/9.49= % ΓΔ: ( , ) 95% ΓΔ: (2.85, 3.35) Γελ ππάξρεη δηαθνξά

15 Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο Δθθξάδεη δηαθύκαλζε θαη κέγεζνο δείγκαηνο = ην πηζαλό δηάζηεκα ηεο αιήζεηαο (κ Δ ) -Πόζο πιθανό; -95% πιθανό Τν δεδνκέλν δηάζηεκα έρεη πηζαλόηεηα 95% λα πεξηέρεη ηελ αιήζεηα

16 Δκπηζηνζύλε θαη δηαθύκαλζε Πόζν δηαζθνξπηζκέλεο είλαη νη παρατηρήσεις? Γηαθύκαλζε (variance), ηππηθε απόθιηζε (standard deviation) variance=sd

17 Δκπηζηνζύλε θαη δηαθύκαλζε Πόσο αβέβαιος είναι ο μέσος; Tππηθό ζθάικα κέζνπ (Standard error of the mean SE), δηαζπνξά ηνπ κέζνπ (variance of the mean) Variance(mean)=SE 2 (mean)=sd 2 /N

18 SOS Γηα εθηηκήζεηο SE 2 =variance Γηα κέζνπο ηζρύεη SE 2 =sd 2 /N, N ην κέγεζνο ηνπο δείγκαηνο

19 Πάκε πίζσ ζην Project Μεηά από 1000 κεηξήζεηο: Έιιελεο: μ Δ =177cm, 95% ΓΔ = [176,178] Σνπεδνί: μ Σ =183cm, 95% ΓΔ = [182,184] Πνηνη είλαη πην ςεινί;

20 Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο (184cm,186cm) 95% ησλ Διιήλσλ έρνπλ ύςνο κεηαμύ (184,186) Ο κέζνο Έιιελαο έρεη ύςνο κεηαμύ (184,186) Καηά κέζν όξν ν ειιεληθόο πιεζπζκόο έρεη κέζν ύςνο κεηαμύ (184,186)

21 Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο θαη κέγεζνο δείγκαηνο Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο θαη εκπηζηνζύλε κέζνο ζ.α. δείγκα εκπηζηνζύλε Γ.Δ % % % Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο θαη κέγεζνο δείγκαηνο κέζνο ζ.α. δείγκα εκπηζηνζύλε Γ.Δ % % %

22 Πάκε πίζσ ζην Project Μεηά από 1000 κεηξήζεηο: Έιιελεο: μ Δ =177cm, 95% ΓΔ = [176,178] Σνπεδνί: μ Σ =183cm, 95% ΓΔ = [182,184] Πνηνη είλαη πην ςεινί;

23 Δμέηαζε ππόζεζεο κε ην δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο Σνπεδνί Έιιελεο Γείγκα=1000 Δείγμα=

24 Μέηξα ζπζρέηηζεο γηα δηρόηνκα δεδνκέλα Borchgrevink 1966 Εγκεφαλικό Ναι Ότι Σύνολο Omega Τίποτα

25 Κίλδπλνο 20 θνηηεηέο πίλνπλ ξνύκη πξηλ ηηο εμεηάζεηο, 5 θόβνληαη Κίλδπλνο = 5 θόβνληαη/20 όινη = 5/20 = ¼ = 0.25 = 25% Κίνδσνος = # γεγονόηων # παραηηρήζεων Η πηζαλόηεηα λα θνπείο είλαη 25% αλ πηεηο ξνύκη ηελ πξνεγνύκελε λύρηα

26 Αλαινγία 20 θνηηεηέο πίλνπλ ξνύκη πξηλ ηηο εμεηάζεηο, 5 θόβνληαη Αλαινγία = 5 θόβνληαη/15 πεξλάλε = 5/15 = 1/3 = 0.33 Αναλογία = # γεγονόηων # παραηηρήζεων - # γεγονόηων Η πηζαλόηεηα λα θνπείο όηαλ πίλεηο ξνύκη είλαη έλα ηξίην ηεο πηζαλόηεηαο λα πεξάζεηο Έλαο ζα θνπεί γηα θάζε ηξεηο πνπ ζα πεξλάλε Οη πηζαλόηεηεο είλαη ηξία πξνο έλα θαηά

27 Λόγνο θηλδύλσλ θαη ιόγνο αλαινγηώλ ΛΚ = ΛΑ = # Κίνδσνος Ομάδα 1 # Κίνδσνος Ομάδα 2 # Αναλογία Ομάδα 1 # Αναλογία Ομάδα 2 Νέα θεραπεία Παλιά θεραπεία Γεγονός Ότι γεγονός Σσνολο a b a+b c d c+d a+c b+d n ΛΚ = ΛA = a (c+d) c (a+b) a d c b

28 Δξκελεία ιόγσλ ΛΑ = 1 ή ΛΚ=1 ζεκαίλεη όηη ε έθζεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηε λόζν Ο θίλδπλνο είλαη ν ίδηνο ζηηο δύν νκάδεο ΛΚ=2 : Ο θίλδπλνο (πηζαλόηεηα ηεο λόζνπ) ζηελ νκάδα Α είλαη δηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα Β ΛΑ=2 : Η αλαινγία ζηελ νκάδα Α είλαη δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα Β

29 Παξάδεηγκα: Borchgrevink 1966 ΛΚ % Εγκεφαλικό Ναι Ότι Σύνολο Omega ΛΑ Τίποτα

30 Λόγνο αλαινγηώλ θαη ην ΓΔ ΛΑ = 1 ζεκαίλεη όηη ε έθζεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηε λόζν ΛΑ ηεο λόζνπ (Φάξκαθν λαη/όρη) Βειηίσζε

31 2. Έιεγρνη ππνζέζεσλ Θέινπκε λα ζπγθξίλνπκε δύν δείγκαηα Σπλερή δεδνκέλα πρ Μέζε αξηεξηαθή πίεζε ζε δύν νκάδεο Γηρόηνκα δεδνκέλα Πηζαλόηεηα ζαλάηνπ κε δύν δηαθνξεηηθά είδε αληηθαηαζιηπηηθώλ

32 Μεδεληθή ππόζεζε Μία ππόζεζε πνπ ζέινπκε λα ειέγμνπκε Αλαθέξεηαη ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ πνπ εμεηάδνπκε εθθξαζκέλα ζε ζηαηηζηηθέο πνζόηεηεο Η 0 : 1 x 2 δύν νκάδεο) Η 1 : Η 1 : Η 1 : x x x 1 x 2 1 x 2 x ή 1 x 2 x1 x2 (ε κέζε αξηεξηαθή πίεζε είλαη ίδηα ζε

33 Πνην ηέζη ζα ρξεζηκνπνηήζσ; Σπλερή ή δηρόηνκα δεδνκέλα; Γηρόηνκα: X-squared test, McNeamar test Αλ είλαη ζπλερή, αθνινπζνύλ θαλνληθή θαηαλνκή ή όρη; Γηα θαλνληθή θαηαλνκή: z-test, t-test Γηα κε θαλνληθή θαηαλνκή: Wilcoxon, Mann-Witney test Σε θάζε πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα ελόο ειέγρνπ δίλεη κηα p-value

34 Δμέηαζε ππόζεζεο H 0 κε έιεγρν H 0 : Οη Σνπεδνί δελ είλαη πην ςεινί H 0 : Όζνη παίξλνπλ ηακπιέηεο κε Omega 3 δελ έρνπλ ιηγόηεξν θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθά ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ παίξλνπλ H 0 : θίλδπλνο ζηελ νκάδα 1 = θίλδπλνο ζηελ νκάδα 2 Η 0 : ΛΑ=1 ή ΛΚ=1 ή ΓΚ=0 Έλεγχος (test) P-value

35 Παξάδεηγκα Φνιεζηεξίλε κε ην θάξκαθν κ θ =130, Φνιεζηεξίλε ρσξίο ην θάξκαθν κ xθ =136 Γηαθνξά=6 Γηαθνξά πνιύ θνληά ζην κεδέλ, έηζη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη πεξίπνπ ίζα, ε; H 0 : Φνιεζηεξίλε κε ην θάξκαθν = Φνιεζηεξίλε ρσξίο ην θάξκαθν Ο έιεγρνο (t-test) δίλεη p-value=1% Η πηζαλόηεηα ε δηαθνξά πνπ βιέπσ (ην 6) λα είλαη ηςσαία είλαη 1% Δίλαη μικρή ή μεγάλη απηή ε πηζαλόηεηα; Φξεζηκνπνηνύκε θαηώθιη 5%

36 P-value Δάλ επαλαιάβσ απηή ηε κέηξεζε ζε άιια 100 άηνκα ζα βξσ ην ίδην; Δάλ ην επαλαιάβσ πνιιέο θνξέο (πρ 1000 θνξέο) ζε δείγκαηα ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο, πόζεο θνξέο ζα βξσ θάηη ηόζν αθξαίν όπσο δηαθνξά=6; π/1000 θνξέο = p-value

37 P-value Δάλ ε ηηκή από ην δείγκα δελ είλαη ζην 5% ησλ πην αθξαίσλ ηηκώλ, ηόηε ην εύξεκα ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθό Γελ απνξξίπηνπκε ηελ Η 0 Δάλ είλαη ζην 5%, ηόηε απνξξίπηνπκε ηελ Η 0 P-value<0.05: απνξξίπηνπκε ηελ Η 0, ην εύξεκα πνπ έρνπκε (δει. κηα κέζε δηαθνξά ζηελ ρνιηζηεξίλε=6) δελ κπνξεί λα εμεγεζεί από ηελ ηύρε

38 Παξάδεηγκα Φνιεζηεξίλε κε ην θάξκαθν κ θ =130, Φνιεζηεξίλε ρσξίο ην θάξκαθν κ xθ =136 Γηαθνξά=6 Γηαθνξά πνιύ θνληά ζην κεδέλ, έηζη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη πεξίπνπ ίζα, ε; H 0 : Φνιεζηεξίλε κε ην θάξκαθν = Φνιεζηεξίλε ρσξίο ην θάξκαθν Ο έιεγρνο (t-test) δίλεη p-value=1% Η πηζαλόηεηα ε δηαθνξά πνπ βιέπσ (ην 6) λα είλαη ηςσαία είλαη 1% Δίλαη μικρή ή μεγάλη απηή ε πηζαλόηεηα; Φξεζηκνπνηνύκε θαηώθιη 5%

39 Τη είλαη ε p-value; θαηώθιη: p-value=5% p-value < 5%: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά Η παπαηηπηθείζα διαθοπά μεηαξύ ηων δύο ομάδων είναι πάπα πολύ μεγάλη για να εξηγηθεί από ηην ηύση! Αποππίπηοςμε ηην Η 0 p-value > 5%: ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή δηαθνξά

40 Ακθίπιεπξα θαη κνλόπιεπξα ηεζη H 0 : x 1 =x 2 κε H 1 : x 1 >x 2 ή x 1 <x 2 (αμθίπλεςπο) p-value=0.09 H 0 : x 1 =x 2 κε H 1 : x 1 >x 2 (μονόπλεςπο) p-value=0.045 Τα ακθίπιεπξα ηεζη είλαη πην ζπληεξεηηθά (= δελ απνξξίπηνπλ ηόζν εύθνια ηε κεδεληθή ππόζεζε)

41 Ιζρύο ελόο ηεζη Η δύλακε πνπ έρεη έλα ηεζη λα απνξξίπηεη ηε κεδεληθή ππόζεζε (=λα δίλεη p-value<0.05) όηαλ απηή δελ ηζρύεη Πραγματικότητα Η 0 ζσζηή Η 0 ιάζνο ηεζη Η 0 απνξξίπηεηαη Σθάικα ηύπνπ Ι =0.05 Ιζρύο Η 0 δελ απνξξίπηεηαη Σθάικα ηύπνπ ΙΙ

42 Ιζρύο Δμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο Όζν πην κεγάιν, ηόζν πην κεγάιε ε ηζρύο Δμαξηάηαη από ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο Όζν πην κεγάιε ε δηαθνξά, ηόζν πην κεγάιε ε ηζρύο

43 Υπνινγηζκόο κεγέζνπο δείγκαηνο Πξέπεη από πξηλ λα θαζνξίζνπκε Τν ηεζη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε Τελ πξνζδνθώκελε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο Τελ ηζρύ πνπ ζέινπκε (Φ%, πρ 80% πηζαλόηεηα αλ ε Η 0 είλαη ιάζνο ην ηεζη λα κπνξέζεη λα ηελ απνξξίςεη) Έπεηηα ππνινγίδνπκε ην απαηηνύκελν κέγεζνο δείγκαηνο γηα λα έρνπκε ηζρύ Φ%

44 Πξνζέμηε ηηο p-values Δπαίζζεηεο ζην κέγεζνο δείγκαηνο! Πξνβιήκαηα κε ππεξβνιηθή ηζρύ θαη έιιεηςε ηζρύνο! Μηθξό δείγκα: ιίγα δεδνκέλα γηα λα απνθαζίζνπκε θαη λα απνξξίςνπκε ηελ ππόζεζε Πνιύ κεγάιν δείγκα: θάλεη αθόκα θαη κηθξέο δηαθνξέο λα θαίλνληαη ηεξάζηηεο!! Τηο πην πνιιέο θνξέο ηα ΓΔ δίλνπλ πην πνιιέο πιεξνθνξίεο από ηηο p-values

45 Μπορεί κάηι ηέηοιο να ζσμβεί; μεηρήζεις

46 Τα δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο δελ είλαη ε απάληεζε ζηα πάληα! Τα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο απεηθνλίδνπλ ΜΟΝΟ ηελ αβεβαηόηεηα - θακία πιεξνθνξία γηα πξνθαηάιεςε θαη ζπζηεκαηηθό ζθάικα 46

47 Γηαζπνξά θαη ζπζηεκαηηθό ζθάικα Διαζπορά αλλά ότι ζσζηημαηικό ζθάλμα Σσζηημαηικό ζθάλμα αλλά ότι διαζπορά

48 Τη κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ζηαηηζηηθή? Παξέρεη κηα σξαία πεξίιεςε ησλ αξηζκεηηθώλ πιεξνθνξηώλ δηαγξάκκαηα Απαληά ππνζέζεηο π.ρ. είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα θαξθηλνγόλα? - κέηξν γηα ην πόζν ζίγνπξν είλαη θάπνην ζπκπέξαζκα Σπγθξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο από ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο π.ρ. ηελ επηβίσζε ζε εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ ην θάξκαθν Α θαη ζε εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ ην εηθνληθό θάξκαθν Γίλεη κηα εθηίκεζε γηα ην πόζν αθξηβήο είλαη ε πξόβιεςε

49 Τη είλαη πνπ; (ιίγν spoon feeding επεηδή είλαη αξρή ) Από ην βηβιίν Αξρέο απνδεηθηηθήο ηαηξηθήο θνηηάμηε ζηηο ζειίδεο Γηα ζρεδηαζκνύο κειεηώλ θεθαιαία 12, 13, 14 (κόλν ηηο εηζαγσγέο!) Σει Σει

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Τν ζπλνπηηθό απηό εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS ζηελ Κνηλσληθή Εξεπλα. Δελ απνζθνπεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Μεξζίλα Υξηζηίλα ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γεξνληίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ-ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΑΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΣΑΓΡΗ ΜΙΥΑΗΛ MSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ θαη Nottingham 2011 2 Πεξηερόκελα Έλαο κηθξόο πξόινγνο...

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα