ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 205 ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρκετινγκ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΙΤΛΟΣ(ΑΓΓΛΙΚΑ) VOLUNTEERING AND SOCIAL MARKETING ΠΡΟΤΕΙΝ.Α ΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 Η ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE ONLINE SURVEY Μάρκετινγκ 3 Μάρκετινγκ- Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ONLINE BOOKING SYSTEMS 4 Μάρκετινγκ- Κοινωνική Οικονομία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ MARKETING OF NON- GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS: CASE STUDY 5 Μάρκετινγκ- logistics Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ THE SUPPLY CHAIN IN THE HOTEL INDUSTRY 2 6 Μάρκετινγκ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ MARKETING PLAN FOR A NEW BUSINESS : CASE STUDY 7 H ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ TOURISM 2 2

2 Μάρκετινγκ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ. DEVELOPMENT AND PROMOTION OF A COUNTY OF YOUR CHOICE 8 Ηγεσία ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ LIDERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT 9 Διοίκηση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΗΣΗΣ ΓΝΏΣΗΣ KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIES Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και εφαρμογή της στις ελληνικές τράπεζες Corporate Social Responsibility and its application to the Greek banks 2 Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων Η δικαιοχρησία (franchise) στην Ελλάδα: Μια περίπτωση μελέτης The franchise in Greece: A case study 3 Ελληνική Οικονομία Οικονομική κρίση & επιχειρηματικότητα: Δυσκολίες & προοπτικές Economic Crisis & Entrepreneurship: Problems & Prospects 4 Επιχειρηματική Καινοτομία Στρατηγική Επιχειρήσεων Καινοτομίες ΜΜΕ Στρατηγικές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την έξοδο από την οικονομική κρίση Innovations in Small Enterprises SME strategies for exiting the economic crisis 5 Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων Μικρομεσαίες την εποχή του μνημονίου SMEs in the time of the Memorandum 6 Ελληνική Οικονομία Μηχανισμός Στήριξης & ελληνική Οικονομία European Stability Mechanism & Greek Economy

3 7 Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων Δικτύωση ΜΜΕ σε περιφερειακές οικονομίες SMEs Networking in regional economies Ελληνική Οικονομία Σύγχρονες εξελίξεις στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Modern developments in agricultural cooperative associations Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων Επιχειρηματική εξωστρέφεια την περίοδο της οικονομικής κρίσης Business extroversion in the period of economic crisis Διοίκηση και Πολιτική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων Κλαδική Λογιστική Διοίκηση και Πολιτική Επιχειρηματιικά Σχέδια Οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις των Ελληνικών Τραπεζών στην περιοχή των Βαλκανίων βοήθησαν ή όχι στην συνολική κερδοφορία τους. Η εφαρμογή του Μοντέλου Κρίσης του E. Altman στις Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες και η διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων του. Η εφαρμογή του Μοντέλου DuPont Analysis στις Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες και η διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων του. Τα ΔΛΠ στην Κλαδική Λογιστική Πως οι εξαγορές και συγχωνεύσεις των τραπεζών οδηγούν στην ολοκλήρωση της αγοράς των τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την τελευταία δεκαετία. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις των Ελληνικών Τραπεζών ως στρατηγικός σχεδιασμός για την επέκτασή τους στην Ελληνική και Cross-border mergers and acquisitions of Greek Banks in the Balkans helped or not the overall profitability. The implementation of the Model Crisis of E. Altman in the Greek Cooperative Banks and diagrammatic representation of the results. The implementation of the Model DuPont Analysis to the Greek Cooperative Banks and diagrammatic representatin of the esults. IFRS in Field Accounting How acquisitions and mergers of banks have lead market integration of banks in Greece and particularly in the European Union over the last decade. Mergers and acquisitions of Greek banks as strategic planning for expansion in the Greek and Balkan

4 Αποτίμηση Επιχειρήσεων Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Αξιολόγηση Επενδύσεων Βαλκανική αγορά. Αποτίμηση της αξίας δύο τραπεζών τρία χρόνια πριν και τρία χρόνια μετά την συγχώνευσή τους. Οι τράπεζες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται και να εδρεύουν σε χώρες της ευρωζώνης. Αποτίμηση της αξίας δύο τραπεζών τρία χρόνια πριν και τρία χρόνια μετά την συγχώνευσή τους. Οι τράπεζες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται και να εδρεύουν σε χώρες της ευρωζώνης. Η ετήσια πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών των χωρών της ευρωζώνης από το 990 έως και το 20. Αντανακλάται ή όχι η χρηματοπιστωτική κρίση στην πορεία αυτή. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων με κίνδυνο και χωρίς κίνδυνο ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΕΟΚΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ" market. The Valuation of two banks 3 years before and 3 years after their merge. The banks have to operate in the countries of the eurozone area The annual progression rate of Euro dollar and the relationship between interest rates of the ECB and FED from 2000 until 20. Is there a correlation or not? Whether and how the financial crisis impacted these 4sizes. Investments Evalutation with and without Risk BANKRUPTCHY MODELS. FOR THE COURSE OF "ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS BANK RISKS. FOR THE COURSE OF "CONTEMPORARY FORMS OF FUNDING COMPARATIVE ANALYSIS OF INTEREST IN THE COUNTRIES OF THE EURO AREA FOR THE PURPOSE OF EUROPEAN INTEGRATION. FOR THE COURSE OF"INTERNATION AL FINANCIAL MARKETS

5 28 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩ Ν ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝ Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Μισθοί και Παραγωγικότητα: Μια εμπειρική μελέτη για μια χώρα COST OF CAPITAL. FOR THE COURSE OF "FINANCIAL MANAGEMENT BANKING ACCOUNTS OF COMMERCIAL AND COOPERATIVE BANKS (DIFFERENCES SIMILARITIES followed accounting plan). FOR THE COURSE OF "BANKING ACCOUNTS Wages and Productivity: An empirical study of a country Πώς επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική κρίση το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Ησχέσηκλιματικήςαλ λαγήςστηνοικονομικ ήανάπτυξη: Μιαεμπειρικήπροσέγ γιση Φόροι και ΑΕΠ: Συγκριτική Μελέτη σε χώρες της Ε.Ε. HowInternationaland GreekcrisisaffecttheG reekbankingsystem The relationship of climatic change in Economic growth: An empirical perspective Taxes and GDP: A parative study for EU countries Ο OPECκαι το καρτέλ πετρελαίου Ανάλυση μιας φαρμακοβιομηχανίας με την χρήση αριθμοδεικτών Ανάλυση μιας τουριστικής επιχείρησης με την χρήση αριθμοδεικτών Εξαγωγέςελληνικώνπ ροϊόντωνστηναγοράτ ηςε.ε. καιτηςκίνας. Ηπερίπτωσητηςεταιρί ας «ΚρεταΦαρμ» Η θεωρία Ισοδυναμίας Αγοραστικής Δύναμης. Μια θεωρητική προσέγγιση Το φαινόμενο της «Ολλανδικής OPECandOilcartel FinancialAnalysisofa pharmaceuticalpa nyusingratios FinancialAnalysisofat ourismpany Exportsofgreekprodu cts in the markets of European Union and China.The case of Crera Farm pany ThePPPTheory. A theoretical perspective The DutchDisease ofgreekeconomy

6 ασθένειας» στην Ελληνική οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη. Μιαθεωρητικήπροσέ γγιση Financial and Economic Development. A Theoretical perspective 33 Οι συνέπειες της Crisis consequences κρίσης στο to the Greek Stick Χρηματιστήριο Exchange Αθηνών 34 Διαχείριση ρίσκου Risk management to στις συνεταιριστικές cooperative banks τράπεζες 35 Μικρο δάνεια Microcredits- Microfinance 36 Η οικονομία του Economy of νομού Σάμου department of Samos 37 Crowd funding * Crowdfunding Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Πολιτική της Οι συνέπειες της κρίσης στον τραπεζικό τομέα Εξέλιξη του Franchise στην περίοδο της κρίσης Νεοφυείς Η εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής την Ελλάδα Η οικονομία του E banking services European Central Bank and its Policy Crisis consequences to the bank sector Franchise evolution during crisis period Start up panies Evolution of industrial production in Greece Economy of the νομού department of. 38 ΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε ή2 39 ΑΝΑΛΥΣΗ Ε.Ε ή2 40 ΑΝΑΛΥΣΗ A.Ε ή2 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕ ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 44 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 45 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜ ΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 46 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ι 47 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Α.Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΕ ή2 ή2 ή2 ή2 ή2 ή2 ή2 ή2

7 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΛΠ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΛΠ 48 Η ανάλυση των αποκλίσεων ως εργάλειο διοικητικών αποφάσεων και επιχειρηματικής αποδοτικότητας 49 Πρότυπη κοστολόγηση ως εργαλείο λήψης αποφάσεων 50 Η σημασία της Αναλυτικής Λογιστικής για την λήψη διοικητικών αποφάσεων 5 Η σημασία του Τόπου Ε γκατάστασης 52 Στρατηγικός Προγραμματισμός ως Επιχειρηματική φιλοσοφία 53 Γνώση και επιχειρηματικότητα 54 Σύγχρωνες μορφές και αντιλήψεις Ηγεσίας Τα ψώνια μέσω κοινωνικών δικτύων στην Ελλάδα Αγορές με την τεχνολογία Επιβεβαίωσης Ταυτότητας μέσω Αφής Διαδικτυακές Αγορές μέσω Εικονικής Πρόβας Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων μέσω Υπολογιστικής Νέφους Λογιστικά τμήματα Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Η εφαρμογή της Υπολογιστικής Νέφους στη Λογιστική Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων Η τάση "Φέρε τη Δική Σου Συσκευή" στις Ελληνικές ή2 ή2 Social shopping in Greece Shopping via Touch ID Technology Virtual Fitting and Sizing Cloud-based ERPs Accounting modules of ERPs Cloud accounting Intelligent systems for decision support BYOD (Bring Your Own Device) in Greek businesses

8 Κυβερνοπόλεμος στην Ελλάδα Τεχνολογίες και Εργαλεία για την προστασία των πληροφοριακών πόρων στις Ελληνικές Τάσεις του κινητού εμπορίου στις Ελληνικές Ανάλυση Δεδομένων Πελατών στις Εληνικές Cyber Warfare in Greece Technologies and Tools for the protection of Information Systems in Greek businesses Trends in m- merce (mobile merce) in Greek businesses Customer Data Analysis in Greek businesses

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα-Επώνυμο Στέφανος Καραγιάννης Τηλ.6977 80 87 22 Τηλέφωνο: e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΣΠΟΥΔΕΣ. Dr (V.W.L). Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Comparison of e-tourism companies emphasizing on hotel e-bookings companies Ioanna Simelli mis1212

Comparison of e-tourism companies emphasizing on hotel e-bookings companies Ioanna Simelli mis1212 University of Macedonia Master in Information Systems Techno-Economics and Strategies for Informatics & Telecommunications Professor: A. A. Economides Comparison of e-tourism companies emphasizing on hotel

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-government): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη

Διαβάστε περισσότερα