A Terra de Trasancos Que son os celtas?

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Terra de Trasancos Que son os celtas?"

Transcript

1 AS TREBAS OU POPULI DA GALLAECIA CELTA Por André Pena Historiador, arqueólogo e arquiveiro do Concello de Narón Papeis publicados baixo o epígrafe Notas sobre la organización institucional celta en los territorios políticos autónomos (Trebas) de la Antigua Gallaecia nas ACTAS DO 1º CONGRESO GALEGO SOBRE A CULTURA CELTA. FERROL, AGOSTO CONCELLO DE FERROL ed IMPRENTA GRÁFICAS SEMENTEIRA. PP O autor destes papeis foi asemade secretario de organización de dito congreso, así como do celebrado tamén en os días 20, 22 e 22 de novembro de 1998 baixo o epígrafe: OS CELTAS DA EUROPA ALTÁNTICA II Congreso Internacional sobre a cultura celta. As fotos orixinais en BN foron aquí substituidas por novas fotos e con novos epígrafes en cor. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL CÉLTICA DE GALICIA. ESQUEMA DO TRABALLO REALIZADO Tras dunha necesaria, introducción para bosquexar as principais liñas interpretativas da corrente celtista actual, resumindo o contido nuns papeis pubricados no Anuario Brigantino 1 baixo o epígrafe O Territorio e as categorías sociais na Gallaecia Antiga: Un matrimonio entre a Terra, Treba, e a Deusa Nai (Mater), retomados e ampliados en 1997 nun extenso artigo Notas sobre la organización institucional celta en los territorios políticos autónomos (Trebas) de la Antigua Gallaecia 2 demorareime ó longo destas páxinas nunha organización política de base territorial 3 e orixe indoeuropea presente en Galicia común aos celtas do Atlántico insular e continental dende a Idade do Ferro á Idade Media. Referirei a cuestión da etnoxénese a esta base territorial e política alcanzando un momento cronolóxico distante para a xénese desta realidade institucional. Meterei logo, ca conciencia moi tranquila, no mesmo caixón conceptos procedentes na diacronía histórica da Idade do Ferro (Toudo ou Treba), da dominación romana (civitates, populi, respublicae) e medievais (Terra ou Territorium) detectando neles a función soberana dúplice céltica e amosando como se mantén e pervive na Idade Media abrindo o camiño para unha reducción xeográfica e institucional bastante precisa desta realidade territorial partindo dunha sólida base fornecida por un complexo mobiliario e inmobiliario arqueolóxico institucional, ben testemuñado no país, en sinerxía cunha rica factografía, amosando a partires desta materia a organización interna dos Territorios Políticos que se articula xurisdiccionalmente na Idade do Ferro en torno ó castro/domo -entendido este non coma un xacemento arqueolóxico susceptible de taxidermia monumental para o excavador, senon coma o ámbito organizado ou espacio institucional e xurisdiccional básico, pechado, demarcado ou acoutado dun nobre e da sua casa que, no ámbito dunha demarcación maior: o Territorio Político, convive e se relaciona con otros nobles e casas nobres, immerxidos todos eles baixo a tutela do Principe do Territorio, -e da pervivencia de este espacio acoutado básico, abandonados xa avanzada a dominación romana os vellos modelos atlánticos de asentamento (castella e oppida) da Idade do Ferro, na villa eixo do mesmo espacio xurisdiccional que antes tiña o castro- 1 Ano 1994 nº 17, pp EXMO. CONCELLO DE BETANZOS. 2 Actas do 1º Congreso Galego sobre a Cultura Celta. Ferrol, agosto 1997.Concello de Ferrol Imprenta Gráficas Sementeira. Pp Da que me viña ocupando en diversos libros e pubricacións dende 1991, data da aparición do primeiro volume da serie Narón un Concello con Historia de Seu, dunha historia total dunha bisbarra galega a Terra de Trasancos ó longo dun espacio temporal que se extende dende o Neolítico ata os nosos días que estou a desenvolver dende hai once anos. Cf. A. PENA 1991, 1992, 1993, 1995, 1997) 1

2 entendida (dun xeito análogo a como entendemos un pazo na Idade Moderna) esta de novo no contexto institucional de suso sinalado, nunca como descarnado referente arqueolóxico do gosto, capricho e solvencia económica dun romano, un provincial ou un provinciano (que imita sospeitosamente ó rico, ou novo rico, dos nosos días que se fai un chalét con tódolos adiantos do momento), dunha casa romana, con calefacción, e habitacións en torno ó patio, senon como o novo eixo do mesmo referente institucional e xurisdiccional ó que vimos de aludir, do mesmo espacio e territorio económico e xurisdiccional que antes tiña o castro, reducindo ambos conceptos (castellum/villa = territorio económico, xurisdiccional, demarcado autárquico) a un mesmo obxecto e materia institucional moi complexa e con fondos conpoñentes de caracter teocrático que procedente dun tempo remoto existia plenamente desenvolvida na Idade do Ferro e cunha cohesión tan forte que foi quen non só de asumir cambios de paradigmas de habitación, aseo personal das élites, ou da innovación tecnolóxica, senón de fagocitar e adaptar á sua realidade e comenencia institucional a nova relixión, o Cristianismo, imposta polo Imperio e preservar intacto un verdadeiro tesouro e legado institucional Atlántico a travérso da romanidade da xermanización ata as postimerias do século XII. En segundo lugar ocuparémonos da artellamento das institucións sociopolíticas e administrativas prestando atención aos vínculos verticais de clientela ou dependencia e á temporalidade dos mesmos, e aos contratos sinalagmáticos célticos e a pervivencia das súas cláusulas. Un terceiro bloque institucional a analizar fará fincapé nas institucións político, relixiosas e administrativas do Treba derivadas do Oenach/Forum e a análise deste espacio sagrado polifuncional relacionando o inmobiliario arqueolóxico duns altares de pedra chamados Trebopala, Toudo palantaico ou croio teutático có mobiliario arqueolóxico duns machados votivos e carros nos que figuran escenas de sacrificio neles realizadas en relación cá factografía que alude o sacrificio de determinado gando maior e menor nestes altares a certas divindades. En último lugar amosarei o desenvolvemento das institucións célticas en Galicia e como se van adaptando as novas realidades que se producen na Idade Media, nun proceso evolutivo interno e sen prestamos, utilizando como paradigma a comarca obxecto de estudio: A Terra de Trasancos, que comprende os municipios de Ferrol, Narón, Valdoviño, Neda e S. Sadurniño, establecendo a xénese institucional dos foros galegos no Oenach/Forum, o seu carácter de prestamos de uso vasaláticos e unha serie de conclusións e consecuencias moi importantes por viren avaladas pola factografía..i Que son os celtas? É hoxe unha verdade de pe de banco dicir que hai tantas definicións do celta como celtistas. Neste encadramento definir o celta semella tan espiñoso como definir a Arte pois este concepto fóra de análise institucional, como verba e adxectivo -pouco inocente ámbolos dous- envolve unha enorme carga ideolóxica abondo gratuíta e da lugar a numerosos equívocos. Aparece como un termo acordado para a Historia por primeira vez polos historiógrafos da antigüidade cando o empregaron para nomear os pobos da periferia do mundo clásico. Sobre o 500 a. C. empregouno quizá Hecateo de Mileto por primeira vez 2

3 o falaren de μασσαλια (Marsella) emporio dos gregos focenses como 'cidade cabo da Céltica' e Herodoto os coloca no berce do Ιστροσ (Danubio) e alén das columnas de Hércules no litoral da Europa Atlántica. 4 Para Colin Renfrew 5 a aparición temperán deste termo non tería carácter étnico; e dicir non se debería a expansión dun pobo orixinario inexistente: The Term Celtic was in the first place a rather broad geographical designation, relating to all the inhabitants of northern and western Europe whatever their nature (1987:21,6), máis si logo, xa que tanto Posidonio- ao que seguen moitos historiógrafos- ou Cesar distinguen perfectamente a etnicidade celta destes pobos. Un concepto lingüístico? ii O termo celta restrinxido a un concepto lingüístico exclusivo ao marxe das súas institucións, aplícase a unha serie de linguas emparentadas ás que os lingüistas tras identificar e valorar fixan determinadas características, falando por exemplo dun celta arcaico nos que estarían o goidélico e o celtibérico caracterizado, entre outras cousas, pola conservación dunha *kw (nekue=cabalo en CI), mentres que outro celta máis desenvolvido (lepóntico, galo e britónico) transformaría esa *Kw nunha P 6 (Schmidt 1992: 45-47). Convén ter moi en conta o aficamento da maioría dos lingüistas nas teorías invasionistas. Movementos de pobos, infiltracións e pistoletazos (gun shuts) permítenlles estableceren substratos, prestemos ou contactos entre distintas linguas sendo adoito conservadores, rexeitando por elo as novas teses conservacionistas e o que nomeamos cumulative celtivity que se viña producindo paseniño dende un m[aviso a mareantes]omento temperán da Idade do Bronce (Hawkes 1973:623) 7. A xenética permítenos agora eliminar o subjetivismo e objetivar as cousas. Sábese que (CARRACEDO, SYKES) no Mesolítico e Neolítico, fuxindo do xeo, asentou unha importante bolsa de poboación centroeuropea en Galiza (non como ata agora se pensaba no Golfo de Biscaia). En efecto, todas as clinas apuntan en cromosoma Y en Europa un marco Atlántico moi definido. Cal puido ser pois a dinámica? O Norte de Iberia foi un refuxio glacial (vascos e cantabros insisten no golfo de Biscaia, máis novas e máis afinadas investigacións (CARRACEDO manexa máis de mostras), apuntarían agora a que é Galiza a orixe e punto de partida de todos os celtas [isto non é xa xenética invalidada con moita endogamia -Liébana foi unha mestura de poboacións- como sucedería con poboacións moi mesturadas no pasado (o caso de astures e cantabros)]. Noutro escenario non se explican as moitas mutacións dos galegos compartidas cos Irlandeses. Certo é que en mitocondrial (as femias), segundo en principio parece non aparecía esta vista. Ante o misterio, pensouse que os homes e as mulleres irían por separado, relacioandose estes con femias doutros sitios (centroeuropa). Pero novos estudos (CARRACEDO) poderían ter xa probas de que a vista non é así, e que en mitocondrial tamén estaría definido potentemente o marco Atlántico. Resumindo. A base xenética, Mesolítica e Neolítica da poboación celta das illas británicas é galega. Esta común orixe explica (PENA) os paralelismos e concomitancias da Área cultural Atlántica do Neolítico ao Ferro nos eidos etnolóxicos, socio políticos e relixiosos, e lingüísticos. 4 Hdto. II, 33, 3. IV. 49,3. 5 Archaeology and Language. The Puzzle of Indo. European Origins. London: Jonatan Cape 1987) 6 Karl Horst Schmidt, (Universidade de Bonn) The celtic problem ZCP 1992 pp Hawkes, Christopher, 1973; Comulative Celtivity en pre-roman Britain : ÉC ,

4 O conservacionismo deriva da constatación do feito de que nas áreas marxinais do occidente europeo e illas Británicas hoxe vemos claramente unha continuidade (inmobilismo) sen solución dende o Neolítico ao Ferro, como din Hawkes: never grand displacements, effacing old inhabitants, but always bringing an access of new upperclass masters (1973:622), que non empaxan contactos comerciais entre o Mundo Atlántico e entre o Atlántico e o Mediterráneo no que se chaman world economic systems. Un comercio moi temperán como amosa en Galicia o petroglifo recentemente descuberto en Pedornes (Oia Pontevedra) que representa unha nave do Mediterráneo Oriental (Alonso Romero 1993) de papiro que testemuña contactos con prospectores de metais (ouro). En 1988 Colin Renfrew creou un modelo chamado wawe of advance. Segundo este modelo o Neolítico Europeo constitúe un substrato común coincidindo ca implantación das técnicas agropecuarias entre o VII milenio e mediados do IV, cunha lingua indiferenciada que se desenvolvería independentemente máis con contactos ininterrompidos que producirían unha celticidade acumulativa mutua sen necesidade de recorreren a un fogar céltico. Esta visión da moderna arqueoloxía e combatida polos lingüistas 8 que sitúan The celtic homeland in an area west or northwest of the thracian domain (Wagner 1969:227) 9 e buscan unha posición abondo oriental para a Patria Celta (Pigott, 1980:180). 10 Monumental cercado Calcolítico do Xistral, finais do II milenio a. C. estes cercados empregados ata hoxe chamábanse na Alta Idade Media Causos Ueteros "Cousos Vedros". iii Os celtas responden a unha realidade institucional. Esa é a miña tese (A. Pena 1991,1992) que vou desenvolver no presente artigo. Esta realidade institucional celta presente en Galicia vai chegar a Idade Media cá maior parte do seu vigor intacto. Máis antes de ocuparmos dela debo facer unha mínima referencia o estado da cuestión dos estudios célticos en Galicia e na Península Ibérica. Petroglifo de Dumtrodden, Wigtownshire, Escocia. Foto tomada ao abrente do sol por Stu, en Cf. na rede: rockartinthebritishlandscape 8 Cf. Karl Hor Schmidt JIES 20, : 166,168; ZCP 1992: Heinrich Wagner. The Origin of the celts in the light of linguistic Geography TPS 1969, Stuart Piggot. Ancien Europe. Edinbourgh University Press Paperback editions:

5 Estado da Cuestión O1 O derradeiro grande estudio institucional da Arqueoloxía e Historia Antiga galega, foi publicado no Seminario de Estudios galegos 11 por Florentino L. Cuevillas e Rui de Serpa Pinto intitulado Estudos encol da Idade do Ferro no Noroeste da Península. As Tribus e a súa constitución Política. Sostiñan estes autores pioneiros que no Noroeste, e contrariamente o que sucedeu no resto da Península, os romanos deixaron subsistir as colectividades indíxenas. Ista particularidade fai que nos tratados dos xeógrafos posteriores á conquista; en Mela, Plinio e Tolomeu encontremos nomes e localización de Tribus, que embora, sexa dun xeito fragmentario, restituenos un aspecto da facies política da Gallaecia prerromana ( :263). Se ben non chegaron a identificar as tribus cos arciprestados Medievais, esta formidable tentativa non tivo continuación e trala Guerra Civil ladearonse os incipientes estudios institucionais -verdadeiros alicerces da Nación Galega- e maila que Florentino López Cuevillas publicara nos anos 50 La civilización céltica en Galicia coincidindo có III Congreso Nacional de Arqueoloxía (1953) celebrado no pais, o feito é que os estudios encol das pervivencias institucionais suplantaronse polos da aculturación e romanización cun obxetivo claro na vindicación da unidade política do que se chamou Estado Español. O acontecimento máis negativo, dentro deste contexto, para o celtismo foi a chegada de Carlos Alonso del Real a Santiago, momento en que a Galicia Celta eslúese nos foros de discusión europeos e o que é máis grave desaparece dentro da casa, hipercriticanse e ladeanse as fontes clásicas e negase irresponsablemente e a priori o carácter céltico do pais. Os arqueológos refuxiaronse nos castros antes de que chegara a romanidade e o mergullara todo polos anos 60 cá chamada Escola de Balil a que debemos numerosas obras nestos últimos anos (F. Arias Vilas, Francisco Calo Lourido) nas que o celtismo pásase en silencio ou e obxecto dun escarnio que hoxe voltase contra os detractores. A Corrente Celta actual. 02 Os estudios célticos, mantidos en solitario polo Dr. Fernando Alonso Romero nos eidos da relixión e etnografía, y, ata entón, polo único prehistoriador galego de alcance europeo, Luis Monteagudo García retomaronse con rigor e método en Galicia en 1974,. Dez anos dempois o profesor Jurgen Untermann analizando as dúas lingoas supostamente indíxenas indoeuropeas da península Ibérica, o "lusitano" (Expresión coa que, básicamente a traverso de tres inscripcións latinas baixoimperiais do S. III d. de Cristo, redactadas en pésimo latín ainda que inzadas de topónimos e de teónimos prerromans da Lusitania, se denomina una 'lingoa' inventada ou de laboratorio), e o Celtiberico, en sinerxia coa onomástica, teonímia e toponímia indíxenas, estabreceu a unidade linguística das Antigas Gallaecia e Lusitania no III coloquio sobre lingoas e 11 Arquivos do Seminario de Estudios Galegos ( ) 5

6 culturas paleohispánicas (Salamanca 1985) -ao pubricaren Los teónimos de la región Lusitano-gallega como fuente de las lenguas indigenas- 12 e a estirpe céltica da lingoa lusitano/galaica ata entón reservada para a lingoa celtibérica, dende que en 1943 Caro Baroja intuira o caracter céltico duas inscripcións 13 e tres anos despóis A. Tovar bautizara có nome de celtiberico a nova lingoa céltica. A aparición do chamado Bronce de Botorrita, promoveu a pubricación dende 1974 dunha serie de importantes traballos que despertaron a atención europea sobre a península Ibérica e o célebre bronce convertíuse na estrela dos animados Coloquios sobre Linguas e Culturas Paleohispánicas (I-V, 1974,1989). As apalpadas, o interese que despertou esta lingoa extendeuse tamén á cultura material 14 Céltica, sumandose aos lingüístas arqueológos e historiadores do Mundo Antigo recoñecidos, sinaladamente Martín Almagro Gorbea 15. O voltar estes estudiosos os ollos sobre o Nw. e a súa arqueoloxía encontraronse có panorama xa descrito chegando Schmidt á conclusión de que por aparecer a verba latina en acusativo Porcom, en Cabeço das Fraguas e ainda como 'radom porgom' "radañento porco" en Lamas de Moledo (Portugal), Untermann equivocarase o non ter nada céltico o noso país Untermann (1987:69 ff) failed in his attempt at proving the archaic celtic character of IE *p in anlaut because the word porcom pig in the Lusitanian inscription of cabeço das Fraguas is not attested in a definite celtic context on the other hand, celtic names in Lusitanian inscriptions are not sufficient proof for genetic relationship, as they can result fron language contacts (Schmilt. 1985:325). 16 Por mor do teimudo rexeito fundamentalista que non fundamentado- do celtismo polos nosos arqueólogos e historiadores. En solitario (Agás Luis Monteagudo e o Conde de Quirós D. Isidoro Millán ao que algúen alcumou con acerto o noso millor celta) foi e é Jurgen Unterman o grande difusor e defensor extraordinario en Europa do carácter céltico da lingoa do Nw, non sin oposición, sinaladamente do sabido Dr. Karl Horst Schmidt e os sorprendentes traballos e liñas interpretativas neoinvasionistas, intolerables para nos, dos novos investigadores do mundo céltibérico. En 1976 e 1980 o catedrático de arqueoloxía da Universidade de Santiago, José Mª Luzón Nogué reintroduce nas aulas a tradición arqueolóxica xermánica e anglosaxóna incentivando técnicas interdiscipli- nares nos seus alumnos que serán o berce de grandes estudios e da actual corrente interpretativa celtista galega. En 1990, os estudios celtas revitalizanse en Galicia cá aparición da importante obra da Dra. Blanca García Fernandez Albalat Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania Antiguas. En 1991, 1992 e 1993 o que escrebe estas regras, A. Pena Graña, pubrica dous libros e unha serie de traballos sobre a pervivencia e desenvolvemento dun arcaico e sólido modelo de artellación de Territorial e institucional da Gallaecia Antiga o longo da Romanidade e Xermanización, retomando os estudios institucionais do Seminario de Estudios Galegos. 12 Actas del III coloquio J. Caro Baroja Observaciones... II, pp. 22, Javier de Hoz 1986 a. Reunión sobre epigrafía hispánica da época romano-republicana, Zaragoza, e ; 1986b. The emergences of the celtiberian Language and the celtiberian culture en D.E. Evans et al. Proceedings of the seventh International Congress of Celtic. Studies. Oxford. Jesus College. 1986: 272ss La Celtización de la Meseta, estado de la cuestión. Actas del I Congreso de Historia de Palencia. 313 ss. 16 Karl Horst Schmidt ZCP 1992:51 e 52. 6

7 Impostura dunha cultura castrexa 03 Non podemos estableceren o carácter céltico dunha cultura pola forma e disposición das súas casas Quén ousaría definir como cultura de vivendas adosadas a Galicia finisecular? É minímamente de recibo definir a nosa Idade Moderna como cultura das casas terreas? Respostar afirmativamente estas preguntas non resultaría unha impostura maior que a que se comete ao denominar castrexa á cultura do Noroeste cando nin é esta forma de hábitat exclusivo da sobredita area xeográfica nin na xeografía e díacronía histórica da Península Ibérica, nin constitúe unha particularidade con respecto a vastísimas áreas culturais de Europa. Sinaladamente o NW reflectese perfectamente no ámbito Típico castro Escocés, Withe Castle, un dos 26 castros catalogados so en East Lothian, Escocia. da Europa Atlántica continental e Illas Británicas coñecido baixo o epígrafe de celta. Maila que o finado profesor D. Carlos Alonso del Real fixera un excelente traballo solutor, con moito chiste, ninguén pode evitar que en Cornualles, por por un exemplo, o chamado Warbstow Bury Hillfort responda a un tipo de castro en outeiro que encaixa como a luva á man con aqueloutros castros trasanqueses de Leixa (Ferrol) ou Petouzal (Xuvia-Narón), que o castro chamado The Rumps teña como contrapunto Baroña ou Lobariz por citar algúns dos castros costeiros galegos; e que Castle an Dinas, Castle Dore, Saint Denis, Helsbury e moitos outros so podan afastarse dos nosos castros polo senlleiro feito diferencial da súa conservación e limpeza, froito da sensibilidade e coidado que amosan os británicos có seu patrimonio en contraste cá desidia (conxunción do desinterés dun sector dos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta e a vocación forestal a que destinan os castros os planes dos Concellos) de que son obxecto os Castros que superviven á devastadora acción da concentración parcelaria que o papa todo no seu indomable e sinistro avance diante da pasividade das institucións e o pobo. A aférese dunha P inicial 04. Non podemos estableceren o carácter céltico dunha cultura únicamente pola súa lingoa (Andrés Pena 1991:124.). 7

8 Algúns autores (B.García Fernandez Albalat 1990:15-20) sosteñen que un pobo é celta porque a súa lingoa é celta e por que fora da lingoa non é doado atopar un criterio de identificación exacta 17. Segundo istes argumentos os Callaicos deixaron de seren celtas dende o século IV para facerense romanos, os suevos e visigodos que chegaron á península falando latín serían asemade romanos, e castelans os amerindios dos séculos XVI-XVIII, e (para satisfacción do Dr. de Hoz) so serían celtas os celtíberos do Ebro Medio que teñen lingoa céltica maila que sua cultura e institucións amosen unha forte aculturización Ibero-griega. A imposibilidade de aunar les mots et les choses, a linguística coa arqueoloxía, salientada por C. Refrew 18 xúnguese o feito de que a celticidade fende as suas raices no Neolítico e a Idade de Bronce e o concepto de celticidade acumulativa, inda que non se perciba a primeira vista, exclúe criterios linguísticos rigoristas ou dogmáticos aplicados á Hispania prerromana. Laiase Untermann (1992: ) na súa célebre, e certamente 'herética convicción' sobre un acusativo latino porcom "porco"-, pensando él erradamente de boa fe, que porcom é voz indíxena- presente nas baixoimperiais inscripcións latino-lusitanas de Lamas e de Cabeço das Fraguas de que nomes cunha letra P inicial ou intervocálica acusen unha capa lingüística precelta cando inda non hai a mínima evidencia en contra da hipótese de que a desaparición da p nas posicións mencionadas tivera lugar dentro da historia propia das lingoas celtas, e dicir, que haxa que contar con dialectos celtas marxinais aos que chegou tarde ou nunca iste cambio fonético (Untermann 1992:372) mentras outros autores negan o carácter céltico das lingoas que conservan a P inicial (de novo o ditoso porcom latinoprovincial de Lamas Cabeço das Fraguas) na Península e sosteñen que a unica lingoa celta (dentro do máis puro neoinvasionismo) sería o celtibérico: Celtiberian language and culture are the final result of a process of separation, before de birth of the La Tene culture, in the original nucleous of continental celtic (Schmidt 1992: 149) 19 e que ás novas invasións e pistoletazos dentro da península, serían exclusivamente protagonizadas polos celtas que pertencen a nación celtibérica (de Hoz 1992:9) 20 a quenes debería a súa celtización aparente o Noroeste, onde paradoxicamente como demostrarei neste artigo, conservaríanse estructuras institucionais da organización sociopolítica celta intactas dentro dunha base territorial, ben demarcada chamada Treba ou Touta (conformando comarcas sen vida urbana que as fontes clásicas chamaran civitates) que non tiñan os supostos invasores celtiberos tendo que recoñecer o sabido doutor de Hoz que os sobreditos celtíberos May have lost their material culture completely or nearly so (de Hoz, ibi, 19) preguntarse if there are traces among the celtiberians of social, religious or literary features that could take its origin from a Common Celtic heritage e augurar we foll ow here a dangerous path. As teorías etnocentricas e neoinvasionistas dos linguistas celtibericos gozan de aceptación de destacados arqueólogos como Alberto J. Lorrio 21 agora armados cunha 17 François Le Roux Christian - J. Guynovarch: La civilisation celtique, Imprensa especial de celticum 24 (suppl. de Ogam-tradition Celtique, T.30), Rennes 1978: Archeology and Language. The puzzle of Indoeuropean origins. Cambridge Karl horst Schmidt. Celtic Movements in the first Millenium B.C. JIESJ 20, 1-2 (1992) p Javier de Hoz. The Celts of the Iberian Península ZCP. 1992, p9. 21 O largo da cita paga a pena.los celtas en el noroeste. Revista de Arqueología 1991 p. 31. Este autor chega a afirmar: A utilización de cascos de tipo da téne, como o que ostenta o guerreiro de Sanfins, e de torques ó colo ou de viriae ou brazais, nos antebrazos, pode considerarse como típicamente celtica. O 8

9 idea de Almagro retomada por Untermann, pola cual pouco máis ou menos resultaria que os autores celtas do bronce de Botorrita, ou os seus primos, terían chegado procedentes de Zaragoza a Santiago de Compostela perseguindo a un tordo "turdus", tras facer escala no Porto de Santa María para tomar uns finos e unha gambas, fácendose chamar por esta fazaña ' Tordillos' Turduli, esta hipana teoria 'tordilla' ou máis ben 'pardilla', segundo o principio universal máis estimada canto máis decadente, estará destiñada a dominar -tempo ao tempo- os próximos 20 anos da arqueoloxía galega. Mais hoxe e insostible unha aculturación celtibérica do NW. Só unha ocasión testemuñase a entrada de xentes do Ebro en Galicia, o remataren a primeira década do século XII.... saevus igitur celtiberus Gallaetiam furibundus intravit so durou tres meses e, como conta o Anónimo de Sahagún, o Conde de Galicia D. Pedro Froilaz os botou do país con moi gran deshonrra. Unha organización política institucional de base territorial. A) Treba e Territorium. I Máis adiante referiremos o sentido institucional do Castro, recinto fortificado, ben defendido por foxos e terraplenos e o seu espacio económico demarcado concebindoo como casa -no seo do concepto de soberanía doméstica de W. Schlesingerdun dominus e veremos en que consiste o seu dominium, agora analizaremos o Treba, eixo da articulación política, socioeconómica e relixiosa do Noroeste dende a Idade do Ferro, inda que a súa orixe é moi remota, ata a Idade Media. uso, pois, de torques e de viriae serían a testemuña da aculturación céltica da cultura castreña ou ó menos dunha parte importante da sua sociedade, tendo que buscala orixen destas influencias posiblemente na Meseta, foco de procedencia asemade dos elementos armamentisticos, como os escudos circulares e os puñais ou espadas curtas e as suas vainas, ben documentados nas necrópoles prerromanas meseteñas. Nembargantes, o conxunto dos guerreiros galaicos ofrece unha grande singularidade, sendo difícil de paralelizar con outras manifestacións artísticas propiamente célticas e mais adiante. A onomástica e claramente indíxena, propia da zona lusitano-galaica, en xeral considerada como celta... Outras manifestacións da escultura castrexa, como algunhas pezas entronizadas de difícil interpretación e tal vez relacionables ideoloxicamente, con pezas célticas sedentas do Languedoc, resultan, de máis díficil vinculación có mundo céltico penínsular, inda que unha delas achada en Xinzo de Limia lucía un torques no colo e brazais nos antebrazos.... Polo que respeita a diadema de Santo Martiño do Oscos, sua vinculación co arte céltico continental parece evidente De grande interese, dada a evidente relación iconográfica có mundo céltico, e o grupo das cabeza humáns realizadas en pedra, xeralmente sobre granito, conxunto repetidamente tratado por diversos autores que insistiran na súa aparente vinculación co tema das cabezas cortadas célticas.... cabe facer mención de duas representacións bifrontes, isto é, con sendas cabezas contrapostas realizadas sobre un mesmo bloco de pedra, procedentes de Outara, e Amorin, as que se xunguiría outra cuadrifonte de Pontedeume, emparentables con pezas semellante ben coñecidas no mundo céltico tanto continental como no ben asentado nas Illas Británicas que en xeral, interpretaronse como representacións de diviñidades. pp. 31 a Historia compostelana. Lib.I. Cap

10 10

11 Os territorios politicos (TP.), que coinciden co que hoxe veñen a seren asbisbarras, estaban determinados por marcos de pedra TERMINI, fitos terminais (sinalados xa por Ferro Couselo na sua tese Petroglifos de Termino ) como o que podemos ver na inscripción rupestre de o Rigueiral (Sanfins, Valpaços): TERMIN, TREB, OBILI 23. Coñecemos os TP polas fontes clasicas 24 a epigrafía 25 as fontes medievais. 23 E. Hübner, Ephem. Epigraph. CIL suppl. Berlin. 1903, VIII, 275 b; in Antonio Rodriguez Colmenero. Corpus-Catálogo de inscripciones rupestres de época raomana del cuadrante Noroeste de la Península Ibérica. Anejo nº 1 de Larouco. Edicións do Castro 1993 p As primeiras situan no NW aos Adovi (Plino 4,III); Albiones (Plin.4 III); Amaci (Ptolo 2, 6,36); Arroni ou Arrotrebae (Plin. 4,III); Artabri (Ptlo. 2,6,22, Plin. 4, III, 5 trab. 3,3,5); Astures (Ptol. 2,6,28); Baedui (Ptlo. 2,6,26); Bedun(en)ses (Ptol, 2,6,31); Bibali (Plin. 3,28, Ptol. 2,3,43); Brigaecini (Ptol, 2,6,30); Cibarcis (Plin. 4, III); Celtici cognomine Neri (Plin. 4,III); Celtici Supertamarci Supertamarici Mela 3,11 (Plin. 4,III); Cilini /Celeni/ Helleni (Ptol. 2,6,25; Plin. 4, 111); Coelerni/Coelerni, Gallaeci (Ptol, 2,6,42, Plin, 3,28); Copori/Capori (Plin. 4, III, Ptol 2,6,24); Egivarri Cognomine Namarini, Egurri, Gigurri (Plin. 4, III; Ptol, 2,6,38; Ptol, 2,6,52; Plin. 3,28); Equaesi (Plin. 3,28); Grovii (Ptol: 2,6, 38, Plin. 328); Lanciati/Lancienses (Ptol. 2, 6, 29, Plin, 3,28); Lapatian(n)ci (Ptol. 2,6,4); Lemavi (Ptol, 2,6,25; Plin, 3,28); Leuni (Plin. 4, 112); Limici (Ptol, 2,6,44); Luanci (Prol, 2,6,47); Lubaeni (Prol, 2,6,48); Luggones (Ptol, 2,6,33); Narbasi (Ptol. 2,6,49); Nemetati (Ptol, 2,6,41); Ornaci (Ptol, 2,6,32); Paesici (Ptol, 2,6,5; Plin. 3,28, 4, III); Quarquerni/Querquerni (Ptol, 2,6,47; Plin. 4, III); Saelini (Ptol. 2,6,34); Seurri/Seurbi (Ptol 2,6, 27; Plin. 4,112); Superati (Ptol, 2,6,35); Tiburi (Ptol. 2,6,37); Turodi (Ptol, 2,6,40); 25 As fontes epigraficas recollen aos: Aebisoci/Aeboso(nci) (CIL. II 2477; IRG IV 74); Ambimogidus (CIL II 2419); Ancondei (CIL II 2520); Bibali (CIL II 2477; 2475 (Biba(l)us); Cabarcus (CIL II 5739); Cileni (C.I.L. II 2649; EE. VIII 132: Cilin(us); IRG 120 Cilenus); Coelerni (CIL II 2477; IRL 29 Coelernae; AF : Coelerni); Copori (CIL II 5250=IRPL 34: Princeps Co(porum); CIL II5250= CM León 21, nº 13a: Copori); Equaesi (CIL II 2477=CM Zamora II: Equaesi; HAE 899: Equaesi; HAE 1347=ILER 2867: Equaesus); Gigurri (CIL II 2610: Gigurro Calubrigense); Interamici (CIL II 2477; CM León 90: Interamicus; Rivas Fernandez B. Aur., 3, 1971, Res Plublica/Int(eramicorum)); 11

12 Antes de encetar o problema da distribución xeográfica e amosala metodoloxía que se debe seguir para a súa correcta reducción xeografica pasamos a establecer o seu carácter institucional e adscripción cultural. Este sistema de articulación territorial en unidades políticas demarcadas é celtico como amosa o feito de que o territorio político recibe no Nw o nome céltico de Treba que significa etimolóxicamente casa no concepto antes aludido de soberanía doméstica e relacións verticais de dependencia: a sucesión de Castros -domi- que configuran dentro dun Treba un macroterritorio demarcado autarcico unha sucesión de casas nobres ligadas verticalmente mediante relacións de clientela ao princeps do Treba) que debemos de traducir como Terra 26 concebida políticamente como un espacio xurisdiccional de tamaño medio demarcado nunha comarca e que vai a recibir durante a dominación romana os nomes de civitas/populus/respublica, termos que aluden a un mesmo obxecto institucional sendo unha falacia interpreta-lo paso dunha denominación a outra como un indicio de cambio estructural por mor da acción aculturizadora do Imperio pois como veremos van chegar a Idade Media con todo o seu armazón institucional procedente na Idade do Ferro intacto de man das Terrae ou Territoria conservando en moitos casos a sua denominación orixinal e, o que é máis importante, a súa estructura política e relixiosa. O sistema de artellación en unidades políticas demarcadas que denominaremos TP (Territorio ou Territorios políticos) hai que dimensionalo no contexto dunha relixión (B. Albalat) lingoa (J: Untermann) e institucións (A.Pena) célticas sendo similar o dos outros pobos indoeuropeos así artellados. Responden a un modelo ben coñecido e arcaico de sociedades moi xerarquizadas, cabaleirescas, provinte nun horizonte institucional lonxano recoñecible na primeira Idade do Bronce, que fende as suas raíces no Neolítico. Este sistema ficaría residualmente conservado en estado fósil en areas xeográficas marxinais como o NW, As illas Britanicas e amplios espacios no continente. Estas unidades territoriais funcionaban como estados (evidentemente non estados modernos mais si como os estados dunha casa nobre) por canto podemos aillar nelas xerarquías políticas e relixiosas con funcións ben discriminadas e unha organización doméstica e cabaleiresca no asentamento que configura un macroterritorio económico demarcado autarquico que chegará formalmente modificado (transposición do castro/domus territorio económico demarcado autarquico a villa territorio económico demarcado autarquico pazo e centro de recepción de rendas xurisdiccionais) pero intacto institucionalmente no NW ata o século XII, e por canto definimos nel un topos polinstitucional en campo aberto o Oenach/Forum, que cohesiona tódolos elementos políticos, xuridicos, económicos, sociais e relixiosos onde se revela o caracter de estado do TP Antes de fixar as características do Treba da Antiga Gallaecia conven que examinemos o funcionamento do TP no mundo céltico para estableceren os principais rasgos do seu carácter. Limici (CIL II 434=204 9 (CIL II 827 = 4215: Limico, CIL II 2477: Limici; 2496: Lim/i(c)us; 3034: Lim(i)cus; 5953: Limicus; 4963(1) = 6246(y) =A Port. 28; ; 213 nº 1 Luzón, en Huelva, n. 38 a 63: Limicus; Cm Cáceres 211: Limic(us) 2516: Civitas/Limicorum; IRG IV1: (L) ari (bus) civita(tis/li) m (iorum)); Ornaci Valduerna (CIL II 2a633 Tabula hospitalis de Astorga = 2633); Quarquerni (CIL II 2477), Supertamarci (CIL II 5081); Tamagani (CIL II 2477; IRG IV 66); Zoelae (CIL II 2633; 2651; 5684). 26 A. Pena p ,

13 O caso irlandes. En Irlanda a illa encontrabase fragmentada en TP. Un rei (ri) exercía a soberanía dentro do Territorio Político (T.P.) chamado Tuath. O rei chamabase ri-tuath e baseaba o seu poder a sona da súa clientela cenel reclutada entre os cabaleiros terratenentes. Estos cabaleiros eran señores de casas nobres (fine) que estenden a súa soberanía doméstica sobre parentes e clientes bo-aire, homes libres propietarios, de bois e terras e am-bue literalmente sen bois os que puñan vacas e aos que entregaban campos de cultivo perfectamente demarcados (nunha especie de prestamo de uso vasalático a cambio de rendas e asistencia de militar de infantería mentras eles servían o seu rei a cabalo. O concepto de familia e parentesco antigo irlandés é complicado (gelfine, derbfine, iarfine, indfine), máis a familia certa derbfine non se extende alén do abó na línea directa e colateralmente ao sexto grao (primos segundos) (=Camali Ulpini F. Celtius F. (Viseu)). O clan familiar toma as suas decisións colectivamente máis sempre hai neles un Castro Dun Aonghasa. Inish Mór, Illa de Arán cabeza nobiliar que os cohesiona xunto a un sucesor ou herdeiro deste posto (tanaiste) tanto nas familias nobles como na realeza (H. Hubert 1932: nomeandose Tanistry este sistema de sucesión. Ao xefe da fine correspondelle exercer a xurisdicción plena sobre o seu dominio estado ou casa e o mando militar. Estos nobles vivían en Castros chamados rath ou duns. O nobre sirve sempre o rei do Tuath a cabalo aistido polos seus clientes a pé como sucede en todo o mundo céltico. O Territorio Político: Tuath e o seu rí, contaban cunha clientela de mozos en idade militar chamados Reconstrucción ideal do oenach "feira" do 1º de novembro [fragmento] onde figura o corio, a tropa de mozos dunha treba, celebrando una mascarada, berce do noso antroido. No fondo os nenos disfrazados de difuntos retornados do alén piden larpeiradas e cantan cantigas nas portas das casas aos que lles agasallan, berce das nosas cantigas de reis. No orixinal, ainda que non o recolle a imaxe, figura tamén a celebración, polos mozos galaicos dun magosto. Cf. wwwriogrande dexuvia.com Obra realizada baixo a dirección do autor polo artista Carlos Afonso. 27 Henri Hubert: Los Celtas y la Civilización céltica: 1932 La Renaisanse du Livre, reimp. esp. Edicións Akal 1988 p

14 fianna, confrarías de xóvenes solteiros, baixo mando de xóvenes nobres (maic rig, fillos de reis), de entre 14 e 20 anos de idade que facían nunha parte do ano función de policía de fonteira e exército permanente o tempo que con outra situabanse fora da lei o pasaren as fronteiras (fer tar crich, un home tralo Territorio) do reino (similares aos descritos para o NO -lusitanos- por Diodoro (5, 3, 4, 6, 7), por mor de varias circunstancias entre as que estaba o exercer o direito de vinganza (Crith/Gablach 72) dos homicidios 28 e mortes de homes do seu Tuath polos doutro territorio; asemade cometían roubos aos inimigos do Tuath facendose de paso cunha dote para as suas mulleres ou un peculio personal. Tiñan o lobo -como cecais amose o caldeiro de Gundestrup de factura celta (Mc. Cone. 1987; 112-4)- como animal totémico. Estas bandas son similares a outras que coñecemos no mundo indoeuropeucéltico, xermánico, latino, grego... e caracterizabánse por unha vida marcial, aventureira e licenciosa que ten un paralelo nos xóvenes errantes que rexistra Duby (George Duby 1977: Chap. VII) na franza medieval, e na Galicia pode servir de exemplo o caso que conta López Ferreiro 29 de Sisnando Galiariz. As correirías destos mozos cesaban trala adquisición de propiedades por herdanza trala morte dun pai ou ao obter un prestamo de uso vasalático -unha especie de pequeno feudo ou dote territorial- o instalarse na clientela dunha casa nobre pasando do fian a integrarse na sociedade do Tuath. O carácter sacral desta monarquía xa foi abondo establecido por numerosos autores (Dillon 1947; Mc. Cone 1987, Stokes, 1981, Sinaladamente Binchy, 1970:11-2: Vries 1961: ; ao Cathasaig 1977:27-8; Dumézil, 1970:4-5 etc. etc). Compria o rei asegurala prosperidade sendo abegoso para a fartura do pais, para a fertilidade, contra as plagas, o andacio mesmo para detelo ataque dos inimigos ca condición de manter un estricto código de conducta que incluia numerosas prohibicións (o sabido rex eris si recte facias si non facias non eris ) que recollen tratados morais como a Tecosca Cormaig (Meier, 1909:12-5) ou o Audrach Morainn (Kelly, 1976: 16.-7) onde o rei amosa a man chea de virtudes (fermosura, simpatía, valentía, rectitude, sabiduría, xenerosidade...) que as mass-media atribuen inda hoxe a Casa Real.. Trebad 28 O pago da composición non eximía a familia do difunto do direito de vinganza. 29 Historia da S. A. M. Iglesia de Santiago de Compostela T II 1899: , conta que nin o país, e nin as mesmas cidades, incluso a de Santiago, vianse seguras dos atentados daqueles foraxidos. Un deles foi un cabaleiro chamado Sisnando Galiariz que cos seus hirmaos estaba o fronte dunha numerosa banda de salteadores que actuaban entre Santiago e o Rio Ulla nas propiedades da Igrexa compostelán. O longo de sete correrías apoderouse da Villa de Oza, destruiu a Iglesia de San Felix de Salas levando cautivos a 21 homes, 50 cabezas de gado maior e moitas de gado menor por valor de 500 soldos; na villa de Sales apoderouse de 10 homes valorado en 390 soldos. Na villa de Rial colleu homes imbuciatos (= bo aire) e gado por valor de 50 soldos, saqueou o mosteiro de S. Miguel de Rarís, levandose ó presbitero Aspadio e cinco monxes, dous cabalos que valian 200 soldos, 31 bois e vacas, 100 cabezas de gado menor, 31 porcos e diverso inmobiliario do mosteiro, na Villa de Reis roubou 200 bois e vacas e 500 cabezas de gado menor. Da casa de Vimara Visteraci sacou 6 homes que vendeu como escravos e un cabalo de 200 soldos. Asesinou ó Presbitero Odoario, ó monxe Alvito e a dez homes. A Sisnando e Paio cortoulles ambalas mans e a lingoa, e os pes a unha muller chamada Toda. Unha recua de 25 mulos que levaban o viño o Rei Bermudo III da sua adega de Gomaríz, no Riberiro, foi asaltada por Sisnando e tras apalear os conductores ata dalos por motos cortou os rabos e as orellas a tódalas cabalgaduras (Florez T. XX da H. S. Tumbo A) Un fillo do Conde de Galicia D. Pedro Froilaz comandou outra cadrilla de bandoleiros na terra de Santiago atacando no Camiño Francés os intereses do arcibispo inimigo do seu pai. Os feitos de Sisnando Galiariz e os seus hirmáns ou as aventuras do principe dos Longobardos Alboino e os seus compañeiros a comenzos da Alta Idade Media que rexistra Pablo Diacono amosan a homoxeneidade indoeuropea na extensión e a longa pervivencia deste comportamento xuvenil. 14

15 Como sinala Kim Mc. Cone (1990:12:5) todo o sistema fundamentase nas actividades do Grad-Túaithe, clase de soldados -granxeiros propietarios de terras chamados os grados do reino/sociedade laica (Grád-Túaithe). As actividades do Grád Túaithe que xiran en torno a posesión dos bens nunha Terra en paz chamanse Trebad, verba procedente da soberanía doméstica que non convén perderen de vista por selo nome da unidade política territorial galega Treba. Trebad era unha obriga duna clase especializada, profisional de Briugaid os hospedeiros, cuio altísimo rango e posición dependía da xenerosa provisión hospitalidade a calqueira visitante que a demandara (Mc. Cone 1984: 2-7). Este papel era desenvolvido en primeiro lugar por un ri (rei), un señor, e logo nunha gradación subalterna revelandose o seu caracter pacífico en que agás o rei ou o grande nobre o briugú non desenvolve un papel militar (Fergus Kelly ). O incumplimento desta obriga subvertía o orden social. A provisión de hospitalidad foi unha das grandes funcións reais (Mc. Cone 1990: ; Blanca García Fernandez-Albalat 1990:268) da Europa arcaica. Na Odisea vemos como esta función facíase segindo un estricto código moral. Así no recibimento de Telémaco no pazo de Nestor en Pilos non permitirán Zéus -dí Nestor- nin os demais deuses inmortais que voltedes da miña casa cabo da rápida nave coma de casa dun que carece, de vez, de roupas,ou dun indixente que non ten cobertores abondo nin sábanas na casa, nin un leito mol para sí e máis prós hospedes de seu. Que na miña casa hai fremosas mantas e sábanas. Non durmirá sobre das táboas da sua nave o querido fillo de Odiseo mentras eu viva e inda fiquen fillos meus no pazo para hosedaren aos meus hóspedes quen quer fora o que se achegar ao meu pazo (Od.III ) [...] Cando chegarón ao pazo deste soberano sentaronse por orde nas sillas e sillóns, e unha vez chegados, o vello mesturóu nunha crátera de viño doce ao padal que a ama de chaves abriu aos once anos de estar pechada-desatando a cuberta Logo de faceren a libación e bebido canto lles pidia o seu apetito, os parentes marcharon cadanséu a cadansúa casa para durmir. (Od. III ) O nobre Brigú Bucher gabábase por mor de que o lume nunca esmorecera baixo o seu caldeiro dende que estabrecera a sua casa (ni-ro: díbdad tene foa choriu ao ro: gab Trebad) e o seu comportamento foi loubado polo rei Cathaer: De certo foches, o Buchet, hospedeiro por daren xantar os campañeiros (brugaid biata dám), eche unha doa o teu valor (gal), a tua xenerosidade (gart) o teu esforzo (gaisced), o teu sonriso de venvida (fóilte) a cadanseu no teu grande salón de bebida (mid chuairt) (in Mc. Cone 1990:124). O Trebad constatase en Galicia na arqueoloxía nas longa casas con banco corrido, verdadeiros royal halls e nas fontes toman a comida sentados en bancos o redor das paredes, sitúandose segundo a idade e a dignidade; a comida vaise pasando en roda (Estr. 3, 3, 7) que cobra sentido en Ateneo: [...] los celtas, tras esparcir heno por el suelo, ponen mesas de madera poco elevadas[...] Su alimento consiste en pan, en pequeñas cantidades, y en mucha carne cocida en agua, o asada sobre carbones, o ensurtada en espetones. Los alimentos se disponen sobre mesas, pero ellos, como los leones, los toman con las mismas manos, los desgarran y los devoran. En sus festines admiten también el pescado[...]. Usan para sazonar la sal, el vinagre y el comino; el pescado lo asan en la parrilla y ponen 30 For instance the saga cath maige Tuired dwells upon King Bres s catastrophic failings in this area (par. 36-9), The proper lay out of a king s feastin hall or Tech midchúarda is described in prose by Crith Gablach (part. 46) and thoug a diagram as well as in verse by LL ); and Tecosca Cormaic (part. 4) list the propierties of a king and an ale house (ada flatha 7 cuirmthige) 15

16 cominos también en la bebida [...]. Si hay varios convidados, se sientan todos en rueda, reservando el sitio del centro para el más honorable, bien sea el jefe del ejército, bien un noble de rancia estirpe, o bien un hombre distinguido por su riqueza. El que recibe se sienta cerca de él, y a continuación todos los demás según su condición... Detrás de ellos están de pié los que les sostienen el escudo con las armas... Los que sirven las bebidas llevan copas de barro o plata, en forma de calderos. Los platos y escudillas donde ponen la carne, son del mismo material, aunque también los hay de cobre, y a veces son incluso cestos de mimbre (IV,9 ). E explica a función dos cargos de palacio (aula regis e aula comitis) medievais sinaladamente o feito de que cando o Conde de Galicia D. Pedro Froilaz entronizou en Santiago o infante Afonso Raimundez na comida celebrada o 17 de setembro de no pazo do bispo Xelmirez como amosa a Hª Compostelana (Lib. 1. Cap. LXI) ofreceuse o xoven monarca un explendido banquete. O Conde D. Pedro Froilaz fixo de reposteiro maior, seus fillo D. Rodrigo Pérez servía de portador das armas reais, outro fillo, D. Bermudo facía de copeiro e o xenro do Conde de Galicia presentaba ao rei os manxares segundo un ríxido e vello protocolo. Os grandes banquetes comenzan pola ofrenda aos deuses dos alimentos que se van consumir, o pan,o viño e a carne son presentados no sacrificio ritual polo hospedeiro, cabo da casa, e os seus nobres, servidores e parentes, tal e como se facía en horizontes, algo máis arcaicos da conta fronte as sociedades celtas de Celebración dos maios e alumeado do pan nun oenach "feira" estacional do 1ª de Maio no castro de Vilasuso. Recreación ideal por Eva Merlán baixo a nosa dirección. centroeuropa, culturais indoeuropeos semellantes: E levaron á xuvenca polos cornos" -tal e como aparecen as víctimas no carro votivo de Guimaraes e no bronce votivo sacrificial do Castelo de Moreira ábolos dous do s.iii a.c.- "Estrario e o diviño Esquefrón; e Areto saíu do seu cuarto levandolles a augamans -para a purificación dos oficiantes-, nunha vaixela adornada con froles e na outra levava o orxo torrado dentro dunha cesta. E Frasimedes o forte na loita,presentouse cunha afiada machada na man para ferir á Xuvenca e Perseo sotiña o vaso co sangue" (Odisea). 16

17 Na categoría das persoas inmunes por debaixo do druída, rei de reis, ri-tuath cabaleiros terratenentes (flaithi) -linaxudos e menos linaxudos o haberen un grad flatha 31 que discriminaba en categorías á clientela (cenel), e o clero, unha complicada morea de oficios deixaba paso os grados máis baixos dos propietarios que tiñan gado (bó aire) -fundamento do estatus legal (Crith Gablach, 13a 24) Baixo eles os am-bue (*am = sen *bowyos= bois) adolescentes solteiros non integrados inda na propiedade adicabanse a caza e á aventura guerreira, baixo a tutela dos parentes e nobres que os tomaron en adopción. Tanto o territorio político (TP) ou Tuath como a función soberana do mesmo ri- Tuath vinculanse verticalmente -dentro da estructura de clientela da soberanía doméstica- cun rei de reis En este contexto debemos encadrar os hospitia interterritoriais anoados entre Trebas, ou entre particulares e Trebas- na asemblea estacional, como veremos diante do altar e Pedra do Treba (Trebopala) -no NW peninsular, e é neste contexto vertical de dependencia onde encaixan as pequenas pezas de bronce con forma de apertón de mans que tan plasticamente amosan o seu caracter vasalático que figuran no repertorio das tesserae hospitalis celtibéricas. Mediante este tipo de vínculos un TP, ou un particular, supeditabase a outro. A cambio dunha contribución anual e axuda recibian terras (previamente donadas) e protección baixo contraprestacións como axuda militar e pago dun censo. Os in fidem acceptos por un princeps ou o seu TP convertíase en dependente do Treba receptor iste e o meu xuizo o sentido da verba can/tref similar a celtibérica con/trebia e á latina con/tributi. O caso Galés En Gales os reis gobernaban o país o xeito dos pais de familia (H. Hubert. 1932:466). Como en Irlanda o país estaba dividido en unidades políticas. Catro reinos subdividíanse en TP. chamados Cantref 32 ocupados por clanes nobiliares (casas) definidos por fortes lazos de parentesco e agnaticios. Os reis e a sua clientela Bonheddigion (Terratenentes) contan con labregos -os que entregarían terras a cambio de axuda militar (infantería) son colonos diferentes dos servos caethion e instalados? altudiaom, conformado o complicado entramado vertical celta de obrigas mutuas cuio aroma remitenos a ríxida xerarquía social da Galicia Medieval (reges, bene, nati, miles, sattelites, homines de mandationis, homines de criationi, homines de ganantia, bonos homines servi, etc). Os galeses tomaron da Casa Trev (=Trebad, no esquema de soberanía doméstica) os termos diversos que desiñan a propiedade territorial 33 Dotabase ca Trev de terra, e dicir unhas duas hectáreas, a cada persoa libre da familia que chega a idade adulta. O sistema semella que continuou segundo Hubert funcionando no país de Gales ata o século XIV, sen grandes tropezos ( Hubert:442). O Treba Galego En Galicia a verba Treba aparece en contexto territorial nas fontes so nun caso ao mencionar Plinio os Arroni, Arrotrebae, isto é os Arróns ou Terra de Arrós Territorio Político Medieval que chegou ata hoxe no arciprestado de Arrós pertenecente a Diocese 31 Ex Crith Gablach 23; CIH e Parellos semantica e institucionalmente os Trebas (CAN/TREI (= TRE = TRIFU = TREBA = TEUTA = TOUTO = TRIBU); Con/trebia, con/tributi e dicir Trebas xunguidos vontariamente fonte aos atribuidos por conquista, at/tributi = a/trebates). 33 Joyce; Nisbeth; Meitzen; Vinogradoff in H. Hubert: 1.932:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA Y LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA TESIS DOCTORAL El dialecto de Tera. Gramática y estudio dialectal MEMORIA PARA OPTAR AL

Διαβάστε περισσότερα

Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero

Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero La idea no es más que comunicar, difundir, divulgar algunos de los trabajos que, desde finales de los años noventa, se están elaborando en el Archivo F.X. a través

Διαβάστε περισσότερα

El período helenístico,

El período helenístico, Acerca de la historia y la ficción en tres versiones imperiales de la fundación de Alejandría Ivana Chialva [Universidad Nacional del Litoral] [ichialva@gmail.com] Resumen: Las fuentes de la tradición

Διαβάστε περισσότερα

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

Recientemente se han publicado en Atenas dos libros fundamentales

Recientemente se han publicado en Atenas dos libros fundamentales Tras las huellas griegas de Don Quijote en sus andanzas por Bucarest, Esmirna, Trieste, Constantinopla, Nueva York y Atenas. 1 Guillermo Marín Casal Recientemente se han publicado en Atenas dos libros

Διαβάστε περισσότερα

HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS

HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 33 CALÍMACO HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE LUIS ALBERTO DE CUENCA Y PRADO Y MÁXIMO BRIOSO SÁNCHEZ EDITORIAL GREDOS Asesor para la sección

Διαβάστε περισσότερα

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Revista de Estudios Clásicos Número 36 (2009) 167-191 EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Jorge Horacio Evans María Estela Guevara de Alvarez Universidad Nacional

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE LETRAS DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA E LITERATURAS LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS MONOGRAFIA EM LITERATURA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE LETRAS DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA E LITERATURAS LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS MONOGRAFIA EM LITERATURA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE LETRAS DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA E LITERATURAS LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS MONOGRAFIA EM LITERATURA EMANUELLE ALVES MELO ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A TRADUÇÃO

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 1886-5623 LA MUJER DEL OTRO, TERRITORIO DESVELADO. REPRESENTACIONES DE LA ALTERIDAD EN LA CANCIÓN URBANA GRECO-ORIENTAL 1 ALBERTO CONEJERO LÓPEZ

ISSN: 1886-5623 LA MUJER DEL OTRO, TERRITORIO DESVELADO. REPRESENTACIONES DE LA ALTERIDAD EN LA CANCIÓN URBANA GRECO-ORIENTAL 1 ALBERTO CONEJERO LÓPEZ CONEJERO LÓPEZ, Alberto. La mujer del Otro, territorio desvelado. Representaciones de la alteridad en la canción urbana greco-oriental. Culturas Populares. Revista Electrónica 4 (enero-junio 2007), 20pp.

Διαβάστε περισσότερα

TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA

TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA ESTARÉ SIEMPRE EN BOCA DE TODOS LOS HELENOS (62. 6) : TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA Elbia Haydée Difabio [Universidad Nacional de Cuyo] [ehdifabio@gmail.com] Resumen: En los poemas declamatorios

Διαβάστε περισσότερα

ELBIA HAYDEE DIFABIO Universidad Nacional de Cuyo elbiad@fyl.uncu.edu.ar

ELBIA HAYDEE DIFABIO Universidad Nacional de Cuyo elbiad@fyl.uncu.edu.ar UN TESTIGO DIRECTO DE LAS TENSIONES RELIGIOSAS EN LA ALEJANDRÍA DE LOS SIGLOS IV Y V D. C.: PÁLADAS DE ALEJANDRÍA EN LA ANTOLOGÍA PALATINA ELBIA HAYDEE DIFABIO Universidad Nacional de Cuyo elbiad@fyl.uncu.edu.ar

Διαβάστε περισσότερα

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com THE TRAGEDY OF TÚRIN TURAMBAR AND SOPHOCLES OEDIPUS REX IN THE NARRATIVE OF J.R.R. TOLKIEN Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com Received: 12 Apri1 2015 Accepted: 18 April 2015 Abstract An

Διαβάστε περισσότερα

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Poemas BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Introducción, traducción directa y notas de Carlos Montemayor Edición completa

Διαβάστε περισσότερα

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Faventia 31/1-2, 2009 263-278 KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Olga Omatos Sáenz Universidad del País Vasco guerufi@euskalnet.net Recepción: 9/10/2008 Resumen La tragedia Kuros, de Nikos Kazantzakis,

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

El Libro de Actor. Una traducción bizantina del Speculum Doctrinale de Beauvais (Vat. Gr. 12 Y 1144)

El Libro de Actor. Una traducción bizantina del Speculum Doctrinale de Beauvais (Vat. Gr. 12 Y 1144) Immaculada Pérez Martín El Libro de Actor. Una traducción bizantina del Speculum Doctrinale de Beauvais (Vat. Gr. 12 Y 1144) In: Revue des études byzantines, tome 55, 1997. pp. 81-136. Résumé Cet article

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

SMAKRIK PTESGR NL EM

SMAKRIK PTESGR NL EM SMAKRIK PT ES GR NL EM PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 38 NEDERLANDS 55 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Painel de controlo 6 Primeira utilização 7 Utilização diária

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

the City Educational Manual

the City Educational Manual Youth & the City Educational Manual Naousa, 2011-12 aenao.org [Pick the date] This programme has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use Instrucciones de uso Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως Kullanım Kılavuzu

Instructions for use Instrucciones de uso Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως Kullanım Kılavuzu Instructions for use Instrucciones de uso Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως Kullanım Kılavuzu R Please read this introduction carefully before use as correct measurement can only be carried out following

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI Manual de Instrucciones CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

PKE6..B17., PKF6..B17., PKM6..B17., PKK6..B17. PKN6..B17. Placa de cocción Placa de cozinhar Pişirme bölümü Βάση εστιών

PKE6..B17., PKF6..B17., PKM6..B17., PKK6..B17. PKN6..B17. Placa de cocción Placa de cozinhar Pişirme bölümü Βάση εστιών PKE6..B17., PKF6..B17., PKM6..B17., PKK6..B17. PKN6..B17. Placa de cocción Placa de cozinhar Pişirme bölümü Βάση εστιών [es] Instrucciones de uso...3 [pt] Instruções de serviço...14 [tr] Kullanma kιlavuzu...

Διαβάστε περισσότερα

PKE6..B17., PKF6..B17., PKM6..B17., PKK6..B17. PKN6..B17. Placa de cocción Placa de cozinhar Pişirme bölümü Βάση εστιών

PKE6..B17., PKF6..B17., PKM6..B17., PKK6..B17. PKN6..B17. Placa de cocción Placa de cozinhar Pişirme bölümü Βάση εστιών PKE6..B17., PKF6..B17., PKM6..B17., PKK6..B17. PKN6..B17. Placa de cocción Placa de cozinhar Pişirme bölümü Βάση εστιών [es] Instrucciones de uso...3 [pt] Instruções de serviço...14 [tr] Kullanma kιlavuzu...

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

PT POTENTIELL ES GR NL

PT POTENTIELL ES GR NL POTENTIELL PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 O que fazer se...

Διαβάστε περισσότερα

Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina. Elbia Haydée Difabio UNCu

Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina. Elbia Haydée Difabio UNCu Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina Elbia Haydée Difabio UNCu Ἀθανάτου πατρὸς υἱὲ συνάρχρονε, κοίρανε πάντων, αἰθερίων μεδέων, εἰναλίων, χθονίων, Hijo co-eterno de padre

Διαβάστε περισσότερα