ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 373/65 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 373/65 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 162 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 365L ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 373/65 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης ' Ιανουαρίου 1965 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας των συντηρητικών πού μπορούν νά χρησιμοποιούνται στά τρόφιμα (65/66/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ, Έχοντας ύπόψη : τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, τήν οδηγία του Συμβουλίου μέ ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 1963 περί εναρμονίσεως τών νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά μέ τά συντηρητικά πού μπορούν νά χρησιμοποιούνται στά τρόφιμαί 1 ), καί ιδίως τό άρθρο 8 παράγραφος 1, τήν πρόταση τής ' Επιτροπής, Εκτιμώντας : οτι συμφωνά μέ τό άρθρο 7 τής οδηγίας τής 5ης Νοεμβρίου 1963, τά συντηρητικά πρέπει νά άνταποκρίνονται στά ειδικά κριτήρια τά καθοριζόμενα, όπου χρειάζεται, σύμφωνα μέ τό άρθρο 8 παράγραφος 1 αυτής τής οδηγίας ότι είναι άπαραίτητο νά καθορισθούν ειδικά κριτήρια καθαρότητας γιά όλα τά συντηρητικά πού εμφαίνονται στό παράρτημα τής οδηγίας τής 5ης Νοεμβρίου 1963 ότι αυτά τά κριτήρια δέν μπορούν νά εφαρμοσθούν σέ ορισμένα Κράτη μέλη συγχρόνως μέ τίς, δυνάμει τής παραπάνω οδηγίας, τροποποιημένες νομοθεσίες καί ότι είναι επομένως σκόπιμο νά προβλεφθεί όπως τά παρα P) ΕΕ άριθ. 12 τής , σ. 161 /64. πάνω κριτήρια εφαρμοσθούν τό άργότερο μέχρι την 1η ' Ιουνίου 1966, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : *Αρθρο 1 Τά ειδικά κριτήρια καθαρότητας πού προβλέπονται στό άρθρο 7 έδάφιο β ) τής οδηγίας τής 5ης Νοεμβρίου 1963 περιλαμβάνονται στό παράρτημα. Αρθρο 2 Τά Κράτη μέλη τροποποιούν τίς νομοθεσίες τους σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 1, κατά τρόπο ώστε οί νέες διατάξεις νά έφαρμοσθούν τό άργότερο τήν 1η ' Ιουνίου 1966 στά διατιθέμενα στό εμπόριο συντηρητικά. Αρθρο 3 Ή παρούσα οδηγία απευθύνεται στά Κράτη μέλη. Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 26 ' Ιανουαρίου Γιά τό Συμβούλιο Ό Πρόεδρος M. COUVE DE MURVILLE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Γενικές παρατηρήσεις α) ' Εκτός άντιθέτου ύποδείξεως, οί ποσότητες καί τά έκατοστιαΐα ποσοστά υπολογίζονται σέ βάρος επί του άνύδρου προϊόντος. θ) "Οταν τό έν λόγω προϊόν δέν είναι καταρχήν άνυδρο καί τίθεται θέμα «πτητικών υλών», τό νερό περιλαμβάνεται μέσα σ' αύτές τίς ύλες.

2 ' Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 163 γ) Οταν ή διάρκεια της ξηράνσεως δέν καθορίζεται, αυτή νοείται «μέχρι σταθερού βάρους». δ) "Οταν ή έρμηνεία τών κάτωθι θεσπιζομένων κριτηρίων άπαιτεΐ τόν όρισμό μερικών τεχνικών δεδομένων δπως «κενοΰ», πρέπει νά γίνεται άναφορά στίς μεθόδους πού θεσπίζονται σέ έφαρμογή τοΰ άρθρου 8 παράγραφος 2 τής όδηγίας τής 5ης Νοεμβρίου E 200 Σορβικό όξύ Περιοχή τήξεως Κονις λευκή, κρυσταλλική, μή παρουσιάζουσα μετατροπή χρώματος έπειτα άπό θέρμανση στούς 105 C έπί 90 λεπτά C, έπειτα άπό ξήρανση υπό κενό έπί 4 ώρες, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος Όχι ολιγότερο άπό 99%, έπειτα άπό ξήρανση ύπό κενό, έπί 4 ώρες, σέ ξηραντήρα θειικού οξέος "Οχι περισσότερο άπό 3%, προσδιορισμένο διά ξηράνσεως έπί 24 ώρες σέ ξηραντήρα θειικού όξέος Όχι περισσότερο άπό 0,2% Όχι περισσότερο άπό 0,1%, ύπολογισμένο ώς φορμαλδεΰδη E 201 Σορβικό νάτριο Κόνις λευκή, κρυσταλλική, μή παρουσιάζουσα μεταβολή χρώματος έπειτα άπό θέρμανση στούς 105 C έπί 90 λεπτά Περιοχή τήξεως του σορβικοδ όξέος, μή C, έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος Οχι όλιγότερο άπό 99%, έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό έπί 4 ώρες σέ ξηραντήρα θειικού όξέος Όχι περισσότερο άπό 1% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού οξέος Όχι περισσότερο άπό 0,1% υπολογισμένο ώς φορμαλδεΰδη E 202 Σορβικό κάλιο Κονις λευκή, κρυσταλλική, μή παρουσιάζουσα μεταβολή χρώματος έπειτα άπό θέρμανση στούς 105 C έπί 90 λεπτά Περιοχή τήξεως τοΰ σορβικοδ όξέος, μή C έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος Όχι όλιγότερο άπό 99% έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος Όχι περισσότερο άπό 1% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σέ κενό έπί 4 ώρες, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος "Οχι πλέον τοΰ 0,1% ύπολογισμένο ώς φορμαλδεΰδη Περιοχή τήξεως τοΰ σορβικοδ όξέος μή E 203 Σορβικό ασβέστιο Λεπτή κρυσταλλική κόνις, μή παρουσιάζουσα μεταβολή έπειτα άπό θέρμανση στούς 105 C έπί 90 λεπτά C, έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό έπί 4 ώρες, σέ ξηραντήρα θειικού οξέος

3 164 Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "Οχι ολιγότερο άπό 98%, επειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού οξέος "Οχι περισσότερο άπό 2%, προσδιορισμένο, διό ξηράνσεως σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος "Οχι περισσότερο άπό 0,1% υπολογισμένο ώς φορμαλδεΰδη E 210 Βενζοϊκο οξύ Όψη Κονις λευκή, κρυσταλλική Περιοχή τήξεως "Οχι ολιγότερο άπό 99,5% 121,5-1 23,5 C, επειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού οξέος Τέφρα Θειική "Οχι περισσότερο άπό 0,05% Πολυκυκλικά οξέα 'Οργανικό χλώριο Ουσίες ευκο/.α Κατά τή διάρκεια σταδιακής ένός εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού οξέος, τό πρώτο ίζημα δέν πρέπει νά παρουσιάζει περιοχή τήξεως διαφορετική εκείνης τού βενζοϊκού όξέος "Οχι περισσότερο άπό 0,07% άντιστοιχούν σέ 0,3% έκφρασμένα σέ μονοχλωροθενζοϊκά οξέα ' Επιμονή τού ρόζ χρωματισμού μέ τό πολύ 0,5 ml KMn04 (0,1 N) άνά γραμμάριο σέ θειικό διάλυμα 0,1 N μετά μία ώρα, σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος Δοκιμασία θειικοδ οξέος Τό ψυχρό διάλυμα 0,5 g βενζοϊκού οξέος σε 5 ml θειικό οξύ 94,5-95,5% δέν πρέπει νά παρουσιάζει χρωματισμό πιό έντονο άπό εκείνο ένός υγρού άναφοράς περιέχοντος 0,2 ml χλωριούχο κοβάλτιο STCi 1), 0,3 ml χλωριούχου σιδήρου STC ( 2), 0,1 ml θειικού χαλκού STC ( 3) καί 4,4 ml νερού E 211 Βενζοϊκό νάτριο ' Κονις λευκή, κρυσταλλική Περιοχή τήξεως του βενζοϊκού όξέος μή άνακροσταλλοοέντος, Πολυκυκ/.ικά οξεα 1 21, ;5 "C, επε«α άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξη ραντή ρα θειικού όξέος "Οχι ολιγότερο άπό 99,5% έπειτα άπό ξήρανση στούς 105 C επί 4 ωρες "Οχι περισσότερο άπό 1% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως στούς 105 C επί 4 ώρες Κατά τή σταδιακή όξίνιση ένός διαλύματος, ενδεχομένως έξουδετερωθέντος, βενζοϊκού νατρίου, τό πρώτο ίζημα δέν πρέπει νά παρουσιάζει μία περιοχή τήξεως διάφορη εκείνης τού βενζοϊκού οξέος ( ) Χ/χοριοΰχο κοβάλτιο STC : Διαλύονται 65 gr περίπου χλωριούχου κοβαλτίοο CoCI2 6H20 σέ μιά ποσότητα ένός μίγματος από 25 ml υδροχλωρικό όξύ καί 975 ml Οδωρ αρκετή γιά νά ληφθεί ένας ολικός όγκος 1000 ml. Εισάγονται 5 ml άκριβώς από αυτό τό διάλυμα έντός φιάλης αριθμού ιωδίου τών 250 ml, προστίθενται 5 ml ύπεροξειδίου του ύδρογόνου 3 0 κατόπιν 15 ml ένός διαλύματος 20 0 υδροξειδίου τού νατρίου, ζέεται έπί 10 λεπτά, ψύχεται, προστίθενται 2 g ιωδιούχο κάλιο καί 20 ml θειικό όξύ 25. "Επειτα άπό πλήρη διάλυση τού ιζήματος όγκομετρεΐται τό ιώδιο πού έλευθερώθηκε μέ θειοθειικό νάτριο (0,1 N ) παρουσία άμύλου ST (*). "Ενα ml θειοθειικοΰ νατρίου (0,1 N ) αντιστοιχεί σέ 23,10 me CoCI 2 6H 20. Διορθοΰται ό τελικός δγκος του διαλύματος μέ προσθήκη άρκετής ποσότητας τού μίγματος υδροχλωρικού όξέος καί ύδατος γιά νά ληφθεί ένα διάλυμα περιέχον 59,5 mg CoCI 2 6Η 20 άνά ml. ( 2 ) Τριχλχυριοΰχος σίδηρος STC: Διαλύονται 55 g περίπου τριχλωριούχου σιδήρου σέ μιά ποσότητα ένός μίγματος άπό 25 ml υδροχλωρικό όξύ καί 975 ml ύδωρ, αρκετό γιά νά ληφθεί ένας όγκος όλικός άπό 1000 ml. Εισάγονται 10,0 ml άπό αύτό τό διάλυμα έντός φιάλης αριθμού ιωδίου τών 250 ml, προστίθενται 15 ml ύδατος καί 3 g ιωδιούχου καλίου, επειτα άφήνεται σέ ηρεμία τό μίγμα έπί 15 λεπτά. Διαλύεται μέ 100 ml ύδατος, κατόπιν όγκομετρεΐται τό ιώδιο πού έλευθερώθηκε μέ θειοθειικό νάτριο ( 0,1 N ) παρουσία άμύλου ST (*). "Ενα ml θειοθειικοΰ νατρίου ( 0,1 N ) άντιστοιχεγ σέ 27,03 mg KeCl 3 6H 20. Διορθούται ό τελικός όγκος τού διαλύματος μέ προσθήκη άρκετής ποσότητας τού μίγματος υδροχλωρικού οξέος καί ύδατος γιά νά ληφθεί ένα διάλυμα περιέχον 45.0 me I e CL36H2O ανά ml. ( ) θειικός χαλκός STC: Διαλύονται 65 g περίπου θειικού χαλκού CuS04 5Η20 σέ μιά ποσότητα ένός μίγματος άπό 25 ml υδροχλωρικό όξύ καί 975 ml ύδωρ, αρκετή γιά νά ληφθεί ένας τελικός όγκος άπό 1000 ml. Εισάγονται 10,0 ml άπό αύτό τό διάλυμα έντός φιάλης άριθμού ιωδίου τών 250 ml, προστίθενται 40 ml ύδατος, 4 ml όξεικού όξέος καί 3 g ιωδιούχο κάλιο. Ογκομετρεΐται τό ιώδιο πού έλευθερώθηκε μέ θειοθειικό νάτριο (0,1 N ) παρουσία άμύλου ST (*). "Ενα ml θειοθειικοΰ νατρίου (0,1 N ) αντιστοιχεί σέ 24,7 mg CUS04 5H 20. Διορθοΰται ό τελικός δγκος του διαλύματος μέ προσθήκη άρκετής ποσότητας τού μίγματος ύδροχλωρικού όξέος καί ύδατος γιά νά ληφθεί ένα διάλυμα περιέχον 62,4 mg CuS04 5H 20 άνά ml. (*) "Αμυλο ST: Λειοτριβοΰνται 0,5 g άμύλου (άμυλο γεωμήλων, άμυλο άραβοσίτου ή διαλυτό άμυλο ) μέ 5 ml ύδατος, κατόπιν στην κόλλα πού λαμβάνεται καί χωρίς νά σταματήσει ή άνακίνηση, προστίθεται μιά ποσότητα ύδατος άρκετή γιά νά ληφθεί ένας τελικός όγκος 100 ml. Φέρεται σέ βρασμό έπί μερικά λεπτά, άφήνεται πρός ψύξη καί διηθείται. Τό άμυλο ST πρέπει νά είναι πρόσφατης παρασκευής.

4 ' Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 165 Οργανικό χλώριο Ουσίες εύκολα "Οχι περισσότερο άπό 0,06% άντιστοιχοΰν σέ 0,25% εκφρασμένο σέ μονοχλωροβενζοϊκά όξέα Επιμονή τοΰ ρόζ χρωματισμού μέ τό πολύ 0,5 ml KMn04 (0,1 N) άνά g σέ διάλυμα θειικού όξέος (0,1 N) μετά μία ώρα σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος Βαθμός οξύτητας ή άλκαλικότητας Ή έξουδετέρωση, παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, ένός γραμμαρίου θενζοϊκοΰ νατρίου δέν πρέπει νά άπαιτεϊ περισσότερο άπό 0,25 ml NaOH (0, 1 N) ή HC1 (0,1 N) E 212 Βενζοϊκό κάλιο Περιοχή τήξεως τοΰ βενζοϊκοΰ όξέος, μη άπομονωθέντος διά Πολυκυκλικά οξέα Οργανικό χλώριο Ουσίες εύκολα Κόνις κρυσταλλική, λευκή 121,5-1 23,5 C επειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού οξέος "Οχι όλιγότερο άπό 99% έπειτα άπό ξήρανση στούς 105 C "Οχι περισσότερο άπό 26,5% προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 "C Κατά τή σταδιακή όξίνιση ένός διαλύματος, ένδεχομένως έξουδετερωθέντος, βενζοϊκοΰ καλίου, τό πρώτο ίζημα δέν πρέπει νά παρουσιάζει περιοχή τήξεως διαφορετική εκείνης τοΰ βενζοϊκοΰ όξέος Όχι περισσότερο άπό 0,06%, άντιστοιχοΰν σέ 0,25% εκφρασμένο σέ μονοχλωροβενζοϊκά όξέα ' Επιμονή τοΰ ρόζ χρωματισμού μέ τό πολύ 0,5 ml KMn04 (0,1 N) άνά γραμμάριο σέ διάλυμα θειικού όξέος (0,1 N) μετά μία ώρα σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος Βαθμός οξύτητας ή άλκαλικότητας H έξουδετέρωση, παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, ένός γραμμαρίου βενζοϊκοΰ καλίου δέν πρέπει νά άπαιτεϊ περισσότερο άπό 0,25 ml NaOH (0,1 N) ή HC1 (0,1 N) E 213 Βενζοϊκό ασβέστιο Περιοχή τήξεως τοΰ βενζοϊκοΰ όξέος Πολυκυκλικά οξέα Οργανικό χλώριο Ουσίες εύκολα Κονις λευκή, κρυσταλλική 1 2 1, , 5 C επειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικοΰ οξέος Οχι ολιγότερο άπό 99% επειτα άπό ξήρανση στούς 105 "C "Οχι περισσότερο άπό 17,5% προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 1 05 "C Κατά τή σταδιακή όξίνιση ένός διαλύματος, ένδεχομένως έξουδετερωθέντος, βενζοϊκοΰ άσβεστίου, τό πρώτο ίζημα δέν πρέπει νά παρουσιάζει περιοχή τήξεως διάφορη έκείνης τοΰ βενζοϊκοΰ όξέος Όχι περισσότερο άπό 0,06% άντιστοιχοΰν σέ 0,25% έκφρασμένο σέ μονοχλωροβενζοϊκά όξέα ' Επιμονή τοΰ ρόζ χρωματισμοΰ μέ τό πολύ 0,5 ml KMn04 (0,1 N) άνά γραμμάριο, σέ διάλυμα θειικοΰ οξέος (0,1 N) μετά μία ώρα σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος

5 66 Επίσημη ' Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων Βαθμός οξύτητας ή άλκαλικότητας Ή έξουδετέρωση, παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, ένός γραμμαρίου βενζοϊκοο άσθεστίου δέν πρέπει νά άπαιτεϊ περισσότερο άπό 0,25 ml NaOH (0,1 N) ή HC1 (0,1 N) Περιοχή τήξεως 'Ελεύθερα οξέα Σαλικυλικό οξύ E 214 Αιθυλικός έστέρας τοδ π-ύδροξυβενζοϊκοϋ οξέος Κόνις λευκή, κρυσταλλική C "Οχι όλιγότερο άπό 99,5% έπειτα άπό ξήρανση επί 2 ώρες στους 80 C "Οχι περισσότερο άπό 0,05% "Οχι περισσότερο άπό 0,35% έκφρασμένο σέ π-ύδροξυβενζοϊκό όξύ Όχι περισσότερο άπό 0,1% Περιοχή τήξεως τον έστέρα μή àνακρνσταλλωθέντος, άπομονωμένοv δι ' σέ αιθυλικό εστέρα τον π-ύδροξυβενζοϊκοϋ όξέος E 215 Παράγωγο νατρίου τοδ αιθυλικού έστέρα τοδ π-6δροξυβενζοϊκοδ οξέος Κόνις λευκή, κρυσταλλική, υγροσκοπικη C έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού οξέος "Οχι όλιγότερο άπό 83% έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σε ξηραντήρα θειικού όξέος ρη Σαλικυλικό όξύ Όχι περισσότερο άπό 5% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος 37-39% Τό υδατικό διάλυμα 0,1% πρέπει νά παρουσιάζει ένα ρη μεταξύ 9,9 και 10,3 Όχι περισσότερο άπό 0,1% " Περιοχή τήξέιος 'Ελεύθερα όξέα Σαλικνλικό όξύ E 216 n-προπυλικός έστέρας τοδ κ-ύδροξυβενζοϊκοδ όξέος Κόνις λευκή, κρυσταλλική C έπειτα άπό ξήρανση έπί 2 ώρες στούς 80 C Όχι όλιγότερο άπό 99,5% έπειτα άπό ξήρανση έπί 2 ώρες στούς 80 C Όχι περισσότερο άπό 0,05% Όχι περισσότερο άπό 0,35% έκφρασμένα σέ π-ύδροξυβενζοϊκό όξύ Όχι περισσότερο άπό 0,1% Περιοχή τήξεως του έστέρα μή dνακρυσταλλωθέντος, άπομονωθέντος διά σε προπυλικό έστέρα του π-ύδροξυβενζοϊκοϋ όξέος E 217 Παράγωγο νατρίου τοδ n-προπυλικοδ έστέρα τοδ π-ύδροξυβενζοϊκοδ όξέος Κόνις λευκή ή σχεδόν λευκή, κρυσταλλική, ύγροσκοπική C έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος Όχι όλιγότερο άπό 85% έπειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος

6 Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 167 ρη Σαλικυλικό οξύ "Οχι περισσότερο άπό 5% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως σέ κενό, σε ξηραντήρα θειικού όξέος 34-36% Τό υδατικό διάλυμα 0,1% πρέπει νά παρουσιάζει ένα ρη μεταξύ 9,8 καί 10,2 Όχι περισσότερο άπό 0,1% Μη πτητικές ουσίες Θειικός ανυδρίτης Άλλα αέρια (εκτός αερίων πού άπαντώνται στήν κανονική σύνθεση τοΰ άτμοσφαιρικοδ άέρα) E 220 Διοξείδιο τοΰ θείου ' Αέριο άχρουν Όχι όλιγότερο άπό 99% Όχι περισσότερο άπό 0,01% "Οχι περισσότερο άπό 0,1% Ούδέν ϊχνος "Οχι περισσότερο άπό 10 mg/kg : άνυδρο μέ έπτά μόρια ύδατος Θειοθειικό E 221 Θειώδες νάτριο (άνυδρο ή μέ έπτά μόρια ύδατος) Κονις λευκή, κρυσταλλική ή άχροοι κρύσταλλοι "Οχι όλιγότερο άπό 95% Na2S03 καί όχι όλιγότερο άπό 48% S02 Όχι όλιγότερο άπό 48% Na2S03 καί δχι όλιγότερο άπό 24% S02 Όχι περισσότερο άπό 0,1% Na2S203 μέ βάση τήν περιεκτικότητα σέ S02 "Οχι περισσότερο άπό 50 mg/kg στό Na2S03 μέ βάση τήν περιεκτικότητα σέ S02 Όχι περισσότερο άπό 10 mg/kg μέ βάση τήν περιεκτικότητα σέ S02 E 222 Όξινο θειώδες νάτριο Κόνις λευκή, κρυσταλλική Όχι όλιγότερο άπό 95% σέ NaHS03 καί όχι όλιγότερο άπό 58,4% σέ S02 Όχι περισσότερο άπό 30 mg/kg στό NaHS03 Όχι περισσότερο άπό 10 mg/kg μέ βάση τήν περιεκτικότητα σέ S02 E 223 Μετα-διθειώδες νάτριο Κρύσταλλοι άχροοι ή κόνις λευκή, κρυσταλλική Όχι όλιγότερο άπό 95% Na2S2Os καί όχι όλιγότερο άπό 64% so2 Όχι περισσότερο άπό 35 mg/kg στό Na2S2Os "Οχι περισσότερο άπό 10 mg/kg μέ βάση τήν περιεκτικότητα σέ S02 E 224 Μετα-διθειώδες κάλιο Κρύσταλλοι άχροοι ή κόνις λευκή, κρυσταλλική Όχι όλιγότερο άπό 95% K2S2Os καί δχι όλιγότερο άπό 54,7% S02 Όχι περισσότερο άπό 30 mg/kg στό K2S2Os Όχι περισσότερο άπό 10 mg/kg μέ βάση τήν περιεκτικότητα σέ S02

7 168 Επίσημη ' Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων E 225 Μετα-διθειώδες άσβέστιο Κόννς λευκή ή τεμάχια μέ κιτρινωπή χροιά "Οχι ολιγότερο άπό 95% CaS2Os καί όχι όλιγότερο άπό 66% S02 "Οχι περισσότερο άπό 35 mg/kg στό CaC2Os "Οχι περισσότερο άπό 10 mg/ kg μέ βάση τήν περιεκτικότητα σέ S02 E 250 Νιτρώδες νάτριο "Υδωρ Κόνις λευκή, κρυσταλλική ή τεμάχια παρουσιάζοντα κιτρινωπή χροιά "Οχι όλιγότερο άπό 98% επειτα άπό ξήρανση σέ κενό, σέ ξηραντήρα θειικού όξέος, τό υπόλοιπο πρέπει νά άποτελεΐται πρακτικώς έξ όλοκλήρου άπό νιτρικό νάτριο Όχι περισσότερο άπό 1% E 251 Νιτρικό νάτριο " Νιτρώδη Κόνις λευκή, κρυσταλλική, έλαφρώς ύγροσκοπική "Οχι όλιγότερο άπό 99% επειτα άπό ξήρανση στούς 105 C "Οχι περισσότερο άπό 1% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως στούς 105 C Όχι περισσότερο άπό 30 mg/kg έκφρασμένα σέ NaN02 E 252 Νιτρικό κάλιο Νιτρώδη Κόνις λευκή, κρυσταλλική "Οχι όλιγότερο άπό 99% επειτα άπό ξήρανση στούς 105 C "Οχι περισσότερο άπό 1% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως στούς 105 C "Οχι περισσότερο άπό 30 mg/kg έκφρασμένα σέ NaN02 E 260 Όξεικό όξύο " Σημείο ζέσεως Ουσίες μή πτητικές Μυρμηκικό όξύ, μυρμηκικά άλατα καί άλλες άκαθαρσίες Υγρό διαυγές, άχρουν "Οχι όλιγότερο άπό 99,4% 118 C ύπό 760 mm τοΰ Hg Όχι περισσότερο άπό 0,005% Όχι περισσότερο άπό 0,2% έκφρασμένο σέ μυρμηκικό όξύ, προσδιορισμένο διά τιτλοδοτήσεως δι' ύπερμαγγανικοΰ καλίου E 261 Όξεικό κάλιο Μυρμηκικό οξυ Μυρμηκικά άλατα καί άλλες άκαθαρσίες Κρύσταλλοι άχροοι, διαρρέοντες Όχι όλιγότερο άπό 99% έπειτα άπό ξήρανση στούς 200 C Όχι περισσότερο άπό 0,2% έκφρασμένο σέ μυρμηκικό όξύ, προσδιορισμένο διά τιτλοδοτήσεως δι' ύπερμαγγανικοΰ καλίου E 262 Διοξεικό νάτριο ( ) Ουσίες άδιάλυτες στό νερό Κρύσταλλοι άχροοι, ή κόνις λευκή, κρυσταλλική Τό ύδατικό διάλυμα 10% πρέπει νά είναι διαυγές ( ) Τά δεδομένα άναφέρονται σέ όξεικό όξύ glacial. Γιά τά ύδατικά διαλύματα πρέπει νά ύπολογίζονται οί τιμές πού άντιστοιχοΰν στην περιεκτικότητά τους σέ όξεικό όξύ glacial. ( 2) Δύναται νά περιέχει μιά μικρή περίσσεια όξεικοο όξέος ή όξεικοΰ νατρίου.

8 ' Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 169 Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα καί άλλες ακαθαρσίες Οχι πλέον άπό 0,2% έκφρασμένο σέ μυρμηκικό όξύ, προσδιορισμένο διά τιτλοδοτήσεως δι' υπερμαγγανικού καλίου Οξεικό όξύ, όξεικό νάτριο καί νερό "Οχι ολιγότερο άπό 99,7% συνολικά καί όχι όλιγότερο άπό 40% σέ όξεικό όξύ Ουσίες πτητικές ρη Μυρμηκικό όξύ, μυρμηκικά άλατα καί άλλες άκαθαρσίες E 263 Κονις κρυσταλλική, λευκή Όξεικό άσβέστιο "Οχι όλιγότερο άπό 99% μετά άπό ξήρανση στούς 200 "C "Οχι περισσότερο άπό 10,5% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως στούς 200 C Τό ύδατικό διάλυμα 10% πρέπει νά παρουσιάζει ένα ρη μεταξύ 7,0 καί 9,0 Όχι περισσότερο άπό 0,2% έκφρασμένο σέ μυρμηκικό όξύ, προσδιορισμένο διά τιτλοδοτήσεως δι ' υπερμαγγανικού καλίου E 270 Γαλακτικό όξύ ( ) Όψη ' Υγρό διαυγές, έλαφρως πυκνόρρευστο, δχρουν ή έλαφρώς κιτρινωπό "Οχι όλιγότερο άπό 80% Λιπαρά οξέα Ουδέν ίχνος προσδιορισιμο 'Ασβέστιο Όχι περισσότερο άπό 0,05% Θειικά Όχι περισσότερο άπό 0,05% έκφρασμένο σέ S04 Χλωριούχα Όχι περισσότερο άπό 0,02% έκφρασμένο σέ Cl "Οχι περισσότερο άπό 0,3% Οχι περισσότερο άπό 20 mg/kg Βάριο Ουδέν ίχνος προσδιορισιμο 'Οξαλικό όξύ Όχι περισσότερο άπό 0,15% Σιδηροκυανιοϋχα Ουδέν ίχνος Ουσίες αναγωγικές Ουδεμία άναγωγή τοΰ φελιγγείου υγρού E 280 Προπιονικό όξύ O ' Υγρό άχρουν ή έλαφρως κιτρινωπό "Οχι όλιγότερο άπό 99% "Οχι περισσότερο άπό 0,05% Όχι περισσότερο άπό 0,1% έκφρασμένο σέ φορμαλδεΰδη Όχι περισσότερο άπό 30% mg/kg E 281 Κόνις κρυσταλλική, λευκή Προπιονικό νάτριο Όχι όλιγότερο άπό 99% επειτα άπό ξήρανση έπί 2 ώρες στούς 105 C "Οχι περισσότερο άπό 4% προσδιορισμένο επειτα άπό ξήρανση έπί 2 ώρες στούς 1 05 C (') Τά δεδομένα άναφέρονται σέ ύδατικό διάλυμα 80-85%. Γιά τά υδατικά διαλύματα μέ μικρότερες συγκεντρώσεις θά πρέπει νά ύπολογίζονται οΐ τιμές πού άντιστοιχούν στήν περιεκτικότητα τους σέ γαλακτικό όξύ. ( 2) Τά δεδομένα άναφέρονται στό Ανυδρο προπιονικό όξύ. Γιά υδατικά διαλύματα πρέπει νά ύπολογίζονται οί τιμές πού άντιστοιχουν στήν περιεκτικότητα τους σέ προπιονικό όξύ.

9 170 Επίσημη ' Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ουσίες άδιάλυτες στό νερό Ουσίες ευκόλως Οχι πλέον του 0,3% Ουδέν ίχνος "Οχι περισσότερο άπό 30 mg/kg Ουσίες πτητικές Ουσίες άδιάλυτες στό νερό Ουσίες ευκόλως H 282 Κόνις κρυσταλλική, λευκή Προπιονικό άσβέστιο Όχι ολιγότερο από 99% έπειτα άπό ξήρανση έπί 2 ώρες στούς 105 C "Οχι περισσότερο άπό 4% προσδιορισμένο διά ξηράνσεως έπί 2 ώρες στούς 105 C Όχι περισσότερο άπό 0,3% Ουδέν ίχνος Όχι περισσότερο άπό 30mg/kg 'Οξύτητα Ουσίες αναγωγικές, υδρόθειο καί φωσφίνη E 290 Αέριο άχρουν Διοξείδιο του άνθρακα Οχι όλιγότερο άπό 99% C02 κατ' όγκον Ή διαβίβαση 915 ml τοΰ άερίου διά μέσου 50 ml ύδατος προσφάτως βρασθέντος, δέν πρέπει νά άποδίδει σέ αύτό όξύτητα, ώς πρός τήν ήλιανθίνη, άνώτερη έκείνης 50 ml ύδατος προσφάτως βρασθέντος περιεχόντων 1 ml υδροχλωρικού οξέος (0,1 N) Ή διαβίβαση 915 ml άερίου διά μέσου 25 ml άντιδραστηρίου άμμωνιακοΰ νιτρικού άργύρου περιεχόντων 3 ml άμμωνίας δέν πρέπει νά προκαλεί ούτε θόλωμα, ούτε άμαύρωση αύτού τοΰ διαλύματος Μονοξείδιο του άνθρακα Ενα αραιό διάλυμα αίματος έπειτα άπό άνάδευση μέ έναν όγκο 915 ml άερίου καί προσθήκη ένός μίγματος πυρογαλλόλης καί ταννικού όξέος, δέν πρέπει νά παρουσιάζει χρώμα ρόζ, άλλά ένα χρωματισμό γκρί συγκρίσιμο μέ τόν παραγόμενο μέ τίς ίδιες συνθήκες άπό έναν ίσο όγκο άερίου διοξειδίου τοΰ άνθρακα παραχθέντα δι' άποσυνθέσεως τοΰ όξινου άνθρακικοΰ νατρίου μέ ύδροχλωρικό όξύ.

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.10.2016 L 273/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1784 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

3011 Σύνθεση του ερυθρο-9,10-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ

3011 Σύνθεση του ερυθρο-9,10-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ 311 Σύνθεση του ερυθρο-9,1-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ COOH KMnO 4 /NaOH HO HO COOH C 18 H 34 O 2 (282.5) KMnO 4 (158.) NaOH (4.) C 18 H 36 O 4 (316.5) Βιβλιογραφία A. Lapworth und E. N. Mottram,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Χημεία Ι (Θ) Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Αναλυτική Χημεία Ι (Θ) Ερωτήσεις Πιστοποίησης Αναλυτική Χημεία Ι (Θ) Ερωτήσεις Πιστοποίησης Ερώτηση 1η: (Ομάδα 2.3.89) Πότε η φλόγα λέγεται αναγωγική και πότε οξειδωτική; Πολλά χημικά πειράματα για να γίνουν απαιτούν θέρμανση που γίνεται συνήθως με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ Ο οίνος είναι αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με ζύμωση χυμού σταφυλιών (γλεύκος, μούστος) Συστατικά Οίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας Ιανουάριος 2005 2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό 3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό οξύ HOOC H Br Br H COOH KOH HOOC COOH C 4 H 4 Br 2 O 4 C 4 H 2 O 4 (275.9) (56.1) (114.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1367 Κ.Δ.Π. 290/2003

1367 Κ.Δ.Π. 290/2003 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3704,11.4.2003 1367 Κ.Δ.Π. 290/2003 Αριθμός 290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

1004 Νίτρωση του πυριδινο-ν-οξειδίου σε 4-νιτροπυριδινο-Νοξείδιο

1004 Νίτρωση του πυριδινο-ν-οξειδίου σε 4-νιτροπυριδινο-Νοξείδιο 1004 Νίτρωση του πυριδινο-ν-οξειδίου σε 4-νιτροπυριδινο-Νοξείδιο O N HNO 3 /H 2 SO 4 O N NO 2 C 5 H 5 NO (95.1) (63.0) (98.1) C 5 H 4 N 2 O 3 (140.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Ηλεκτρονιόφιλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ 60 λεπτά. ΟΛΕΣ πένα με μπλε ή μαύρο μελάνι. οκτώ (8) σελίδες,

ΟΔΗΓΙΕΣ 60 λεπτά. ΟΛΕΣ πένα με μπλε ή μαύρο μελάνι. οκτώ (8) σελίδες, ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. Όλες α ερωτήσεις (σύνολο 40) είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

1017 Σύζευξη του χλωριούχου βενζολοδιαζωνίου µε 2-ναφθόλη προς 1-φαινυλαζο-2-ναφθόλη

1017 Σύζευξη του χλωριούχου βενζολοδιαζωνίου µε 2-ναφθόλη προς 1-φαινυλαζο-2-ναφθόλη OP 1017 Σύζευξη του χλωριούχου βενζολοδιαζωνίου µε 2-ναφθόλη προς 1-φαινυλαζο-2-ναφθόλη H 3 Cl Cl ao 2 C 6 H 8 Cl (129.6) (69.0) C 6 H 5 Cl 2 (140.6) OH + Cl OH C 10 H 8 O (144.2) C 6 H 5 Cl 2 (140.6)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΝΣΩΝ

ΧΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΝΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 6 ΧΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΝΣΩΝ α. ανίχνευση ιόντων χλωρίου Cl Δοκιμαστικοί σωλήνες ( ) διάλυμα υδροχλωρίου HCl 0,01Μ Σταγονόμετρα χλωριούχο νάτριο NaCl, χλωριούχου αργιλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΤΑΞΗ: Β Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τμήμα: Aρ.:.

Διαβάστε περισσότερα

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Οι διδάσκοντες Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Οκτώβριος 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Σταθερότητα οίνων Η σταθερότητα των οίνων αφορά την κατάσταση των οίνων κατά τη διατήρησή του. Γενικά, οίνοι που

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

7795 Κ.Δ.Π. 817/2004

7795 Κ.Δ.Π. 817/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) 7794 Κ.Δ.Π. 817/2004 Αρ. 3930, 3.12.2004 Αριθμός 817 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο 0 Σύνθεση της trans-,-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο H O /HCO H C H 0 (8.) H O HCO H (.0) (.0) C H O (.) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Προσθήκη σε αλκένια, στερεοεκλεκτική προσθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο 1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο O HN CH 3 NH 2 NH 2 KOH 2 C 8 H 8 NO C 6 H 6 N C 6 H 4 3 N (214.1) (56.1) (172.0) (159.8) (329.8) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

1006 Βρωµίωση του 4-αιθοξυακετανιλιδίου (φαινακετίνης) σε 3-βρωµο-4-αιθοξυακετανιλίδιο

1006 Βρωµίωση του 4-αιθοξυακετανιλιδίου (φαινακετίνης) σε 3-βρωµο-4-αιθοξυακετανιλίδιο NP 1006 Βρωµίωση του 4-αιθοξυακετανιλιδίου (φαινακετίνης) σε 3-βρωµο-4-αιθοξυακετανιλίδιο KBr 3, HBr Οξικό οξύ Br C 10 H 13 N 2 C 10 H 12 BrN 2 (179.2) (167.0) (80.9) (258.1) Βιβλιογραφία P.F. Schatz,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα;

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Περιοδικός πίνακας - Αλκάλια- Χημικά στοιχεία - Άνθρακας - Πυρίτιο - Αλογόνα 127 Αλογόνα: Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; Στα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο 4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο C 6 H 10 (82.2) + 4 H H 2 2 H + 4 H 2 (34.0) + sodium tungstate dihydrate + Aliquat 336. Na 2 W 4 2 H 2 (329.9) C 6 H 10 4 C 25 H 54 ClN (404.2) (146.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 3) ΤΟΥ 2001

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 3) ΤΟΥ 2001 Ε.Ε. Παρ. III(I) 739 Κ.Δ.Π. 115/2002 Αρ. 3583, 8.3.2002 Αριθμός 115 Οι περί Μεθόδων Ανάλυσης ή Εξέτασης για τον Έλεγχο της Συμμόρφωσης Προσθέτων Τροφίμων με Καθοριζόμενα Κριτήρια Καθαρότητας Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 14: Άλατα. Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας. Άλατα

ΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 14: Άλατα. Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας. Άλατα ΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 14: Άλατα Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Άλατα Tαάλατα είναι ιοντικές ενώσεις που περιέχουν κατιόν Μ(μέταλλο ήθετικό πολυατομικό ιόν, π.χ. ΝΗ 4+ ) και ανιόν Α(αμέταλλο εκτός Οήαρνητικό

Διαβάστε περισσότερα

4014 ιαχωρισµός των εναντιοµερών (R)- και (S)- 2,2 διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίων ((R)- και (S)-1,1-δι-2- ναφθολών)

4014 ιαχωρισµός των εναντιοµερών (R)- και (S)- 2,2 διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίων ((R)- και (S)-1,1-δι-2- ναφθολών) 4014 ιαχωρισµός των εναντιοµερών (R)- και (S)- 2,2 διυδροξυ-1,1 -διναφθαλινίων ((R)- και (S)-1,1-δι-2- ναφθολών) NBCC CH 3 CN + C 20 H 14 O 2 C 26 H 29 ClN 2 O R-εναντιοµερές S-εναντιοµερές (286.3) (421.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Aντίδραση Cannizzaro

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Aντίδραση Cannizzaro ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Aντίδραση Cannizzaro Διδάσκοντες: Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Μαρία Τσάμη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοπός Η πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Διβενζαλακετόνης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Διβενζαλακετόνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Διβενζαλακετόνης Διδάσκοντες: Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Μαρία Τσάμη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ Οξέα Βάσεις Άλατα τάξη Γ γυµνασίου Τα οξέα έχουν ξινή γεύση Οξέα και ανθρακικό ασβέστιο Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών Οξέα και µέταλλα Τα οξέα αντιδρούν µε πολλά µέταλλα και πολλές φορές παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 42 Κεφάλαιο 1ο 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α) Το... κάθε υδατικού διαλύματος οξέος παίρνει τιμές... από 7. β) Όσο πιο πολλά κατιόντα... περιέχονται σε ορισμένο όγκο διαλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

5009 Σύνθεση της χαλκο φθαλοκυανίνης

5009 Σύνθεση της χαλκο φθαλοκυανίνης P 59 Σύνθεση της χαλκο φθαλοκυανίνης (H H ) 6 Mo 7 2 2. H2 + 8 + CuCl H 2-8 H 3-8 C 2 - H 2 - HCl Cu C 8 H 3 CH 2 CuCl H 2 Mo 7 6 2. H 2 C 32 H 16 8 Cu (18.1) (6.1) (99.) (1235.9) (576.1) Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

1005 Βρωµίωση του 1,2-διµεθοξυβενζολίου προς 4,5-διβρωµο- 1,2-διµεθοξυβενζολίο

1005 Βρωµίωση του 1,2-διµεθοξυβενζολίου προς 4,5-διβρωµο- 1,2-διµεθοξυβενζολίο 1005 Βρωµίωση του 1,2-διµεθοξυβενζολίου προς 4,5-διβρωµο- 1,2-διµεθοξυβενζολίο H 3 H 3 K 3, H οξικό οξύ H 3 H 3 + Παραπροϊόντα 8 H 10 2 K 3 (167.0) 8 H 8 2 2 (138.2) H (80.9) (296.0) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΙΝΩΝ. Ιωάννης Ρούσσης, Κυριάκος Ρηγανάκος, Χριστίνα Πιπερίδη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΙΝΩΝ. Ιωάννης Ρούσσης, Κυριάκος Ρηγανάκος, Χριστίνα Πιπερίδη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης, Κυριάκος Ρηγανάκος, Χριστίνα Πιπερίδη ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Οκτώβριος 2016 Προσδιορισμός αναγωγικών (ή αναγόντων) σακχάρων Οι οίνοι διακρίνονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 2 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 Βαθμός:... Ολογράφως: Υπογραφή:.. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης) ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

403 Κ.Δ.Π. 154/93. Πρόλογος CYS 141 : 1992

403 Κ.Δ.Π. 154/93. Πρόλογος CYS 141 : 1992 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2802,18.6.93 403 Κ.Δ.Π. 154/93 Αριθμός 154 Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα Αναθεώρηση Δωδέκατης Σειράς) Κανονισμός του 1993, που εκδόθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ph< 8,2 : άχρωμη ph> 10 : ροζ-κόκκινη

ph< 8,2 : άχρωμη ph> 10 : ροζ-κόκκινη ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΣΥΡΟΥ για το EUSO 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΧΗΜΕΙΑ Μαθητές: Σχολείο 1. 2. 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στις Φυσικές Επιστήμες Ονοματεπώνυμα:

στις Φυσικές Επιστήμες Ονοματεπώνυμα: 2 ος Εργαστηριακός Διαγωνισμός των Γυμνασίων ΕΚΦΕ Ν.Ιωνίας στις Φυσικές Επιστήμες Σχολείο: Γυμνάσιο Ονοματεπώνυμα: 1 2 3 1 3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Πείραμα 1 ο : Α. Θεωρητικό μέρος Το κιτρικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των οξέων στα μέταλλα και το μάρμαρο

Επίδραση των οξέων στα μέταλλα και το μάρμαρο Επίδραση των οξέων στα μέταλλα και το μάρμαρο Επίδραση των οξέων στα μέταλλα Τα μέταλλα που είναι πιο δραστικά από το υδρογόνο (εκτός από το Pb) αντικαθιστούν το υδρογόνο στα οξέα (με εξαίρεση το HNO 3

Διαβάστε περισσότερα

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που ονοµάζονται όξινος χαρακτήρας. Ποιες ενώσεις λέγονται οξέα κατά Arrhenius; Απάντηση: Το σύνολο τον κοινών ιδιοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013 Βαθμός:... Ολογράφως: Υπογραφή:.. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (Κατεύθυνσης) ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2015-2016 Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης Εξέταση στη Χημεία ΛΥΚΕΙΟ: Τριμελής ομάδα μαθητών: 1. 2. 3. Αναπληρωματικός: Συνεργάτης Χημικός: Ανδρέας Δαζέας Α Σειρά Θεμάτων (Χημεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΤΑΞΗ: Α Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

3002 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό

3002 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό 32 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό όξύ H HOOC COOH H Br 2 HOOC H Br Br H COOH C 4 H 4 O 4 (116.1) (159.8) C 4 H 4 Br 2 O 4 (275.9) Βιβλιογραφία A. M. McKenzie, J. Chem. Soc.,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο 3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο H 2 O 2 / Lipase O C 8 H 14 (110.2) H 2 O 2 (34.0) C 8 H 14 O (126.2) Βιβλιογραφία S. Warwel, M. Rüsch gen. Klaas, J. Mol. Catalysis B: Enzym.

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ

ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ 1. Να συμπληρώσετε την επόμενη πρόταση με μία από τις επιλογές i, ii, iii που προτείνονται. Η λεμονάδα είναι όξινη γιατί περιέχει : i. γαλακτικό οξύ, ii. Κιτρικό οξύ, iii.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

Περιοριστικό αντιδρών

Περιοριστικό αντιδρών Περιοριστικό αντιδρών Όταν αντιδρώντα προστίθενται σε ποσότητες διαφορετικές από τις γραμμομοριακές αναλογίες που δείχνει η χημική εξίσωση, μόνο το ένα από τα αντιδρώντα πιθανόν να καταναλωθεί πλήρως,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Φύλλου Εργασίας για την εργαστηριακή άσκηση «Μελετώντας το περιεχόμενο τού χυμού του πορτοκαλιού»

Πρόταση Φύλλου Εργασίας για την εργαστηριακή άσκηση «Μελετώντας το περιεχόμενο τού χυμού του πορτοκαλιού» Πρόταση Φύλλου Εργασίας για την εργαστηριακή άσκηση «Μελετώντας το περιεχόμενο τού χυμού του πορτοκαλιού» Χαραλαμπάτου Λιάνα, υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Νίκαιας Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

OΓKOMΕΤPOΥMEΝΗ ΚΑΙ ΠΤHTΙΚH ΟΞΥTHTA

OΓKOMΕΤPOΥMEΝΗ ΚΑΙ ΠΤHTΙΚH ΟΞΥTHTA OΓKOMΕΤPOΥMEΝΗ ΚΑΙ ΠΤHTΙΚH ΟΞΥTHTA To γλεύκoς και o oiνoς περιέxoυv σημαντική ποσότητα oργανικών και μικρή πoσότητα ανόργανων οξέων. Tα οργανικά οξέα τoυ γλεύκoυς είvαι φυσικά συστατικά του σταφυλιού που

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση Εισαγωγική Χημεία Κανόνες διαλυτότητας 1. Τα περισσότερα νιτρικά άλατα είναι ευδιάλυτα. 2. Τα περισσότερα άλατα που περιέχουν ιόντα των αλκαλίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

χημεία Κατά βάρος (w/w %) επιμέλεια: Φόρης Μουρατίδης σελίδα 1 από 6 Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος

χημεία Κατά βάρος (w/w %) επιμέλεια: Φόρης Μουρατίδης σελίδα 1 από 6  Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος Φύλλο Εργασίας ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ - 1 Κατά βάρος (w/w %) 10gr καθαρής ουσίας 90gr διαλύτη 100 gr διαλύµατος 90 + 10 = 100 gr διαλύµατος περιέχουν 10 gr καθαρής ουσίας Έχουµε διάλυµα 10% w/w Η περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα