Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεωλ θαη αμηνιόγεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεωλ θαη αμηνιόγεζε"

Transcript

1

2 Επθπή ζπζηήκαηα επηρεηξήζεωλ θαη αμηνιόγεζε Μάζεκα 3 Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ

3 GDSS Research model (Nunamaker, 1991) Οκάδα Απνζηνιή Πεξηβάιινλ Σπλεξγαζία Απνηέιεζκα Τερλνινγία Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 3

4 GDSS Time and space dimensions (Massey, 2008) Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 4

5 Initial University of Arizona GDSS room (Gray, 2008) Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 5

6 Initial Electronic GDSS (Gray, 2008) Individual displays (called private screens ), usually PCs or workstations, available to individual group members to retrieve information and do their own work. However, in some cases, where executives were assumed not to be able or want to use the computer, only a single computer, operated by a technician, was used. A large common display screen (called a public screen ) that could be seen by everyone. A network to distribute information to both the private and public screens. Software to support both group and individual work. A person skilled in running meetings (called a chauffeur or facilitator ) sometimes is included to keep the meeting on track and make it more efficient. Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 6

7 GDSS Meeting Styles (Gray, 2008) In the chauffeured mode, verbal communications dominates. The group is led by a trained facilitator who helps the group work on their decision problem. Only one person enters group information into the computer. The public screen is, in effect, a blackboard that serves as a group memory. In the supported mode, like the chauffeured mode, a facilitator helps the group. However, all group members have access to the computer, and can enter and retrieve information. Communication is both verbal and electronic. The public screen and a file server act as the group memory. The interactive mode doesn t use a facilitator. Individuals use parallel, anonymous, electronic communications to interact with their computer workstations. The full group memory can be retrieved at the workstations. Each individual can submit information to the public screen. Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 7

8 Types of GDSS (Johansen et al, 1991) Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 8

9 GDSS software Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 9

10 General architecture of an organizational decision support system (ODSS, Lei Tsi et. al, 2008) Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 10

11 PAIR benefits from an ODSS (Lei Tsi et. al, 2008) Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 11

12 Τερλεηή Ννεκνζύλε θαη δηαρείξηζε γλώζεο Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 12

13 Γλώζε Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 13

14 Linking the motions of decision support and knowledge Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 14

15 The rise of knowledge management Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 15

16 Knowledge management as a reference discipline for decision support system research Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 16

17 Traditional conception of decision making Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 17

18 Knowledge-based conception of decision making Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 18

19 Knowledge as a progression of states (Holsapple, 2008) Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 19

20 An example of the progression of knowledge states (Holsapple, 2008) Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 20

21 Types of Knowledge The knowledge engineer will normally be dealing with three types of knowledge: Declarative knowledge tells us facts about things. For example, the statement A light bulb requires electricity to shine is factually correct. Procedural knowledge provides alternative actions based on the use of facts to obtain knowledge. For example, an individual will normally check the amount of water in a kettle before turning it on; if there is insufficient water in the kettle, then more will be added. Meta-knowledge is knowledge about knowledge. It helps us understand how experts use knowledge to make decisions. For example, knowledge about planes and trains might be useful when planning a long journey and knowledge about footpaths and bicycles might be useful when planning a short journey. Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 21

22 Απόζπαζε γλώζεο Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 22

23 Questions useful to begin the interview process Can you give me an overview of the subject? Can you describe the last case you dealt with? What facts or hypotheses do you try to establish when thinking about a problem? What kinds of things do you like to know about when you begin to think about a problem? Leading on to find a little more detail; tell me more about how this is achieved? What do you do next? How does that relate to...? How, why, when, do you do that? Can you describe what you mean by that? Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 23

24 Αλαπαξάζηαζε γλώζεο - Semantic networks Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 24

25 Αλαπαξάζηαζε γλώζεο - Semantic networks Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 25

26 Αλαπαξάζηαζε γλώζεο - Semantic networks Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 26

27 Αλαπαξάζηαζε γλώζεο - Semantic networks Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 27

28 Αλαπαξάζηαζε γλώζεο - Semantic networks Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 28

29 Αλαπαξάζηαζε γλώζεο - Semantic networks Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 29

30 Τερληθέο αλαδήηεζεο α. Αλαδήηεζε θαηά πιάηνο (breadth-first search) γ. Αλαδήηεζε θαηά βάζνο (depth-first search) β. Επξεηηθή αλαδήηεζε (heuristic search) Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 30

31 Πξνβιήκαηα απόζπαζεο γλώζεο Έλα αξρηθό πξόβιεκα είλαη ην δηαθνξεηηθό γλσζηηθό ππόβαζξν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο γλώζεο. Δελ ππάξρεη κηα γεληθά απνδεθηή κεζνδνινγία γηα ηε ζρεδίαζε θαη ην πξνγξακκαηηζκό ηεο απόζπαζεο γλώζεο θαζώο θαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Η απνζπώκελε γλώζε ζπρλά πεξηέρεη αληηθάζεηο ελώ άιινηε παξνπζηάδεη ειιείςεηο. Σπρλά ν εηδηθόο αγλνεί ην ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηιύεη έλα πξόβιεκα. Υπάξρεη επνκέλσο ν θίλδπλνο λα κεηαθέξεη ζην κεραληθό γλώζεο δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο από απηόλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε πξαγκαηηθόηεηα. Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 31

32 Πξνβιήκαηα απόζπαζεο γλώζεο Δπζθνιίεο πξνθύπηνπλ επίζεο θαη όηαλ ν εηδηθόο δελ έρεη ηε ηθαλόηεηα λα εθθξάδεη κε ζαθήλεηα ην ηξόπν ζθέςεο ηνπ ή ηνλ εθθξάδεη εζθαικέλα ή εθθξάδεη κόλν κέξνο ηεο. Μεξηθνί εηδηθνί είλαη άηνκα απξόζηηα, αγελή ή γεληθόηεξα άηνκα κε, ζπλεξγάζηκα. Σρεδόλ πάληνηε ν εηδηθόο είλαη άηνκν πνιπάζρνιν θαη σο εθ ηνύηνπ δελ δηαζέηεη επαξθή ρξόλν γηα ην κεραληθό γλώζεο. Άιινηε πάιη ε απαζρόιεζε ηνπ εηδηθνύ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη, νηθνλνκηθά αζύκθνξε. Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 32

33 Η ηερλεηή έλαληη ηεο αλζξώπηλεο λνεκνζύλεο Σε αληίζεζε κε ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη κεηαβαιιόκελε λνεκνζύλε, είηε γηαηί αιιάδεη άπνςε γηα θάπνην ζέκα είηε γηαηί μερλά, ε γλώζε ηεο Τ.Ν παξακέλεη αλαιινίσηε. Η δηαδηθαζία απόζπαζεο θαη απνζήθεπζεο ηεο γλώζεο ζε έλα ζύζηεκα Τ.Ν γίλεηαη κόλν κία θνξά, ελώ αθνινύζσο κπνξεί λα αλαπαξαρζεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ζε όζνπο ππνινγηζηέο ρξεηάδεηαη. Η ρξήζε ηερληθώλ Τ.Ν. θνζηίδεη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ιηγόηεξν από ην θόζηνο ρξεζηκνπνίεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ίδησλ εξγαζηώλ. Η αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά θαη λνεκνζύλε είλαη αζηαζήο θαη επεξεάδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο, ζε αληίζεζε κε ηελ Τ.Ν ε νπνία είλαη ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε από εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 33

34 Η ηερλεηή έλαληη ηεο αλζξώπηλεο λνεκνζύλεο Η Τ.Ν κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ηεθκεξηώζεη ην ηξόπν "ζθέςεο" ηεο, κπνξεί δειαδή λα παξαζέζεη ηα δηαδνρηθά βήκαηα πνπ αθνινύζεζε γηα λα θαηαιήμεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα. Ο άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηά θαη λα δεκηνπξγεί γλώζε, ελώ αληηζέησο ε γλώζε ζηα ζπζηήκαηα Τ.Ν έρεη απζηεξώο θαζνξηζκέλε δνκή ε νπνία είλαη δύζθνιν λα κεηαηξαπεί. Η αλζξώπηλε ινγηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα πνιύ επξύηεξν πεδίν γλώζεο από απηό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απόθαζεο. Η Τ.Ν. αληηζέησο είλαη επηθεληξσκέλε κόλν ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, δηαζέηνληαο γλώζε κόλν γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 34

35 Τέινο Παξνπζίαζεο Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σειίδα: 35

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups Michael Vitellas Supervisor: I.

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 17 Αππιλίος 2010

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 17 Αππιλίος 2010 Διάπκεια 3 ώπερ. Να απανηηθούν όλερ οι επωηήζειρ Ππόβλημα 1: ABC (Μονάδερ: 15) Θα ζνπ δίλνληαη από ην πιεθηξνιόγην ηξεηο ζεηηθνί αθέξαηνη Α, Β θαη C. Οη αξηζκνί δελ είλαη απαξαίηεην λα δνζνύλ κε απηή ηε

Διαβάστε περισσότερα

Η AoS παξακέλεη ζε ηζρύ γηα όιε ηελ πεξίνδν αθόκα θαη αλ δηαθνπεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ assurer θαη ηνπ assuree.

Η AoS παξακέλεη ζε ηζρύ γηα όιε ηελ πεξίνδν αθόκα θαη αλ δηαθνπεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ assurer θαη ηνπ assuree. Assurance of Support Οξηζκέλνη κεηαλάζηεο ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ Assurance of Support (AoS) πξνηνύ ηνπο ρνξεγεζεί ε βίδα ηνπο γηα δηακνλή ζηελ Απζηξαιία. Τν Department of Immigration and Citizenship θξίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

Hotelearning Handbook

Hotelearning Handbook Hotelearning Handbook 1 Hotel Operations Seminars [HOS] Πνύ απεπζύλεηαη Πνύ απεπζύλεηε Απεπζχλεηαη ζε ηδηνθηήηεο, ζηειέρε θαη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ φπσο θαη ζηνλ ελεκεξσκέλν θαη δξαζηήξην θνηηεηή Τνπξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor In Other Words. Second Edition. End of Chapter Exercises Note: There is no need to produce an analysis of meanings of words as instructed in some exercises, nor (necessarily) to comment on particular issues,

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Measures to Combat Failure at School: A Challenge for the Construction of Europe. Brussels/Luxenburg, 1994.

EURYDICE Measures to Combat Failure at School: A Challenge for the Construction of Europe. Brussels/Luxenburg, 1994. Νηθνιάνπ, Γ.: Πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην Ειιεληθό Σρνιείν. Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζηόρν ηελ νκαιή ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 5 Δεκεμβρίοσ 2011

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 5 Δεκεμβρίοσ 2011 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 19 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide

Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide Schools without borders Πρόγραμμα Comenius Regio Schools without borders 2013-1-GR1-COM13-15119 1 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν. ΣΡΙΚΑΛΩΝ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο εκηλάξηα πκβνπιεπηηθήο. Πώο λα γξάςσ έλα δπλαηό PERSONAL STATEMENT

Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο εκηλάξηα πκβνπιεπηηθήο. Πώο λα γξάςσ έλα δπλαηό PERSONAL STATEMENT Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο εκηλάξηα πκβνπιεπηηθήο Πώο λα γξάςσ έλα δπλαηό PERSONAL STATEMENT Ση ζα θαιύςνπκε ζήκεξα Γηαηί είλαη ζεκαληηθό; Tη πεξηέρεη; Πώο λα ην γξάςσ; Ση πξέπεη λα πξνζέμσ; Γηάθνξεο Ολνκαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη

Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη 1 Οκτώβριος 2011 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 2 ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Από τομ Ελύτη για τομ Ελύτη Για τα 100 χρόμια από τη γέμμησή

Διαβάστε περισσότερα

ILDE content created during the OU workshop

ILDE content created during the OU workshop ILDE content created during the OU workshop D4.1 Pilot workshops and enactments Design Package 1 Brainstorm 2: learning outcomes and outputs (Science) (Factors and concerns) Started on 24 October 2013

Διαβάστε περισσότερα

OER Growers Blog. http://blog.oergrowers.gr. How to Post on the Blog. v2.0. Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com

OER Growers Blog. http://blog.oergrowers.gr. How to Post on the Blog. v2.0. Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com OER Growers Blog http://blog.oergrowers.gr How to Post on the Blog v2.0 Araksia Kantikian k.araksia@gmail.com 20 th of October 2012 This work is developed to support OER growers, by Agro-Know Technologies.

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015 1 Καιή Υξνληά ζε όινπο! Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥ/ΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα: ινγηζκηθό πνπ καο επηηξέπεη λα νξγαλώλνπκε θαη λα αλαιύνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η δηαρείξηζε θηλδύλωλ έξγωλ ωο βαζηθόο παξάγωλ επίηεπμεο θαινύ ηερληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο

Η δηαρείξηζε θηλδύλωλ έξγωλ ωο βαζηθόο παξάγωλ επίηεπμεο θαινύ ηερληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο πλέδξην: πληειεζηέο Επηηπρίαο ζηε Δηαρείξηζε Καηαζθεπήο Σερληθώλ Έξγωλ Αζήλα 21 Ιαλνπαξίνπ 2010 Η δηαρείξηζε θηλδύλωλ έξγωλ ωο βαζηθόο παξάγωλ επίηεπμεο θαινύ ηερληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο Γηώξγνο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14 Project and Research Coordinator: Federica D Armini Partnership researcher and local coordinators: Zoe Albani (GR), Inta Baranovska (LV), Iveta Bebrisa (LV), Dave Ellis (UK), Alina Gravilita (RO), Marica

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Φαζκαηνζθνπηθή ηαμηλόκεζε ηδηαηηέξσο θσηεηλώλ γαιαμηώλ ζηα ππέξπζξα κήθε θύκαηνο από ην SWIRE

Φαζκαηνζθνπηθή ηαμηλόκεζε ηδηαηηέξσο θσηεηλώλ γαιαμηώλ ζηα ππέξπζξα κήθε θύκαηνο από ην SWIRE ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ Φαζκαηνζθνπηθή ηαμηλόκεζε ηδηαηηέξσο θσηεηλώλ γαιαμηώλ ζηα ππέξπζξα κήθε θύκαηνο από ην SWIRE Πηπρηαθή Δξγαζία ηεο Καιθνύληδνπ Διέλεο ARISTOTLE

Διαβάστε περισσότερα