Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7 αντί προλόγου... in short... Η εταιρία Free Spirit δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα πνοή στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκδηλώσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της πληρο φο ρίας, όπου τα δεδομένα αλλάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, η ανάγκη γι αυτή τη νέα πνοή είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αντίστοιχα, οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι πρακτικά απε ριόριστες, με μοναδική «οροφή» το επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας κι εμπειρίας. Ιδιότητες τις οποίες οι άνθρωποι της Free Spirit κατέχουν στον ύψιστο βαθμό και είναι περήφανοι να Free Spirit was created to bring about a fresh breath of air to the fields of communication and eventmaking. In the era of globali - zation and the society of information, where data change at an incredible speed, the need for this new vision is mandatory. Likewise, opportunities today are more lucrative than ever and practically unlimited. The sky is the limit, actually, the only ceiling being that posed by the level of expertise and experience. Qualities possessed by the people of Free Spirit, who excel in proving it in everyday practice. το αποδεικνύουν στην καθημερινή πρακτική

8

9

10 communication

11 επικοινωνία Η επικοινωνία στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας κάθε είδους επιχειρηματικής προσπάθειας. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος πληροφοριών που «βομβαρδίζουν» καθημερινά τον μέσο καταναλωτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη σωστής διαχείρισής τους, προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι της Free Spirit, με μακρά θητεία στο αντικείμενο, εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολο κλη ρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων προσαρ μο σμέ νων στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη ξεχωριστά. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν: Δημόσιες Σχέσεις Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία, αναδιάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία Τμημάτων Δημο σίων Σχέσεων, με την εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επαφή με τα Μ.Μ.Ε. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην κατανόηση των κανόνων λειτουργίας, δεοντολογίας και προσέγγισης των μέσων ενημέρωσης, με στόχο την καλύτερη και αποδο τικότερη αξιοποίησή τους Διαχείριση Κρίσεων Δημιουργία μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων - Συγκρότηση ειδικής επικοινωνιακής ομάδας - Καθορισμός στόχων - Εξεύρεση μηνυμάτων - Αποκατάσταση βλάβης communication In contemporary societies, communication is a basic and indispensable tool for maximizing success in every business se - ctor. The constantly growing volume of information received by consumers daily renders its handling extremely important to that end. The Free Spirit team, having a sizeable experience in the field, specializes in the design and implementation of integrated communication programs matching the needs and demands of each and every client individually. These programs include: Public Relations We offer corporate consulting for the development, restru c- turing, staffing and operating an efficient PR Department, applying modern Corporate Social Responsibility (CSR) and Strategic Planning programs Media Training Both theoretical and practical education in understanding ethics, operational rules and approach steps for Mass Media. All the fundamental principles aiming at the highest level of Mass Media exploitation Crisis Management Development of a defensive mechanism, designed to mi n- i mize the impact of a crisis - Setup of a specialized communication team - Goal setting - Finding the appropriate mes sages - Damage rectification

12

13

14 event administration

15 διοργάνωση εκδηλώσεων Η διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων προϋποθέτει στρα τηγικό σχεδιασμό, τεχνογνωσία, οργανωτικές ικανότητες, ταυτόχρονη χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων επικοινωνιακών μεθό δων, καθώς και βαθιά γνώση των γενικότερων αρχών των Δημοσίων Σχέσεων και της συνεδριακής αγοράς. Οι άνθρωποι της Free Spirit διαθέτουν τόσο το υπόβαθρο όσο και την εκτεταμένη εμπειρία που απαιτούνται για τη συνδυαστική εφαρμογή και τον άριστο συντονισμό όλων των παραπάνω. event administration The organization and management of successful events involves strategic planning, know-how, organizational skills, simultaneous use of traditional and modern communication methods, as well as deep knowledge of Public Relations and the Congress market s general principles. The people of Free Spirit possess both the background and the experience required for the application and coordination of all the above. Σχεδιασμός Εκδηλώσεων Κατανοώντας πλήρως τη σημασία των εκδηλώσεών σας και γνωρίζοντας ότι ο κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες και στόχους που μπορούν να επιτευχθούν από το πλήθος των υπηρεσιών της εταιρίας, για εμάς η κάθε εκ δή λωση εξατομικεύεται και γίνεται «προσωπική υπό θεση». Ο υπεύθυνος για το σχεδιασμό της δικής σας εκδήλωσης συνεργάζεται στενά μαζί σας για την υλο ποίηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προσαρμοσμένης απόλυτα στα μέτρα σας. 1 Event Planning Fully understanding the importance of your event, and acknowledging the fact that every client has different needs and goals which can be achieved by the numerous company services, for us every event is customized and becomes a personal matter. Your event project manager cooperates closely with you for the realization of a complete proposal that lives up to your standards and exceeds your expectations

16 event administration

17 Προϋπολογισμός - Οικονομική διαχείριση Η Free Spirit μπορεί να αναλάβει την κατάρτιση του προϋπολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης της εκδήλωσής σας. Συγκεκριμένα: Προσέλκυση - Διαχείριση Χορηγιών Κατάρτιση συνεδριακού προϋπολογισμού Επιμέλεια και σχεδιασμός χορηγικών πακέτων Δημιουργία ειδικού εντύπου μέσων προβολής με την κάτοψη του χώρου διεξαγωγής και τα χορηγικά πακέτα Επικοινωνία και αλληλογραφία με το σύνολο των υποψηφίων χορηγών και αποστολή σε αυτούς του ειδικού εντύπου μέσων προβολής Συνεχής προώθηση των πακέτων μέχρι τη διεξαγωγή της εκδήλωσης Οικονομική Διαχείριση Συνολική προσυνεδριακή χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων της εκδήλωσης Σύνταξη και διαχείριση χορηγικών συμβολαίων Λογιστική παρακολούθηση χορηγικών πακέτων Συντονισμός προμηθευτών Ανάληψη όλων των πληρωμών για λογαριασμό του Συνεδρίου Διαρκής οικονομικός έλεγχος εσόδων - εξόδων Σύνταξη οικονομικού απολογισμού της εκδήλωσης και παρουσίασή του στην Οργανωτική Επιτροπή Πλήρης τιμολογιακή διαχείριση της εκδήλωσης 2 Budgeting - Financial Management Free Spirit can undertake all activities concerning the budgeting and financial management of your event, as follows: Sponsorship Management Compilation of Congress budgeting Formulation of sponsorship packages Creation of a special Means of Sponsorship bro - chure, containing the exhibition floor plan and the sponsorship packages Communication and correspondence with all potential sponsors and delivery of the Means of Sponsorship brochure Continuous promotion of the sponsorship packages until conduct of the event Financial Management Overall financing of all pre-event activities Compilation and management of all congressional contracts Sponsorship packages follow up Coordination of suppliers Undertaking of all payments regarding the Congress Continuous follow up of revenues / payments Compilation of financial statement of account and its presentation to the Organizing Committee Overall invoice coverage of the event

18 event administration

19 Διαχείριση Eκθεσιακών - Συνεδριακών Χώρων Χάραξη εκθεσιακού χώρου Εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής κάτοψης της έκθεσης για το ειδικό έντυπο μέσων προβολής Συσκευασία και μεταφορά υλικών στο συνεδριακό κέντρο Επίβλεψη εγκατάστασης και αποξήλωσης των περιπτέρων On site λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης εκθετών Aσφάλεια εκθεσιακού χώρου Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Ανεύρεση και κατοχύρωση URL Εικαστικός σχεδιασμός ιστοσελίδας Κατάρτιση χάρτη περιεχομένων ιστοσελίδας Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδας Συνεχής ανανέωση των περιεχομένων Διαχείριση αιτήσεων εγγραφών και δελτίων διαμονής που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και μηνυμάτων που λαμβάνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συνεδρίου Καταχώριση ιστοσελίδας σε Ελληνικές μηχανές αναζήτησης και καταλόγους του διαδικτύου Ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου μέσω της ιστοσελίδας 3 4 Floorplan Management Outlining of the exhibition hall Design of architectural floorplan of the exhibition hall to be included in the special Means of Sponsorship brochure Congress material packaging and delivery to the Congress center Supervision of setting up and dismantlement of exhi - bition stands On site Exhibitor s Information Desk Exhibition hall security Web Design Finding and copyright of URL Graphic design of website Compilation of website contents map Construction and hosting of the webpage Continuous renewal of contents Management of registration applications and acco - m modation vouchers submitted through the webpage, as well as of messages received through the Congress Website entry in Greek search engines and internet catalogues Live broadcast of the Congress through the website

20 event administration

21 Tεχνική Υποστήριξη - Παραγωγή Πολυμέσων Τεχνική Υποστήριξη Παροχή σύγχρονου οπτικοακουστικού - προβολικού εξοπλισμού Τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών συστημάτων καθ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου Τεχνική υποστήριξη γραφείου τύπου καθ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου (εκτυπωτές, φωτοτυπίες, fax, inter net, κτλ) Ηλεκτρονικές πινακίδες προεδρείων / συντονιστών Ανάρτηση αφισών - ανακοινώσεων ημερησίου προγράμ ματος συνεδρίου σε προνομιακές θέσεις Ανθοστολισμός αιθουσών Παραγωγή Πολυμέσων Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ( / sms) για τη διαφημιστική προώθηση του συνεδρίου Δημιουργία DVD ROM με τα πρακτικά και τις παρουσιάσεις των ομιλητών του συνεδρίου Παροχή πλήρως εξοπλισμένου μεταφραστικού συστή ματος με επαγγελματίες διερμηνείς 5 Technical Support - Multimedia Production Technical Support Supply of up-to-date audiovisual equipment Technical support of audiovisual equipment throughout the Congress Technical support of the press office throughout the Congress (printers, photocopies, fax, internet, etc) Electronic signs for chairpersons / coordinators Posting of Congress daily program posters - annou - n ce ments in central places of the exhibition hall Hall decoration Multimedia Production Forwarding of informative electronic messages ( / sms) for the promotion of the Congress Compilation of DVD ROMs containing the Congress abstracts and lecturers presentations Supply of fully equipped interpretational system with the assistance of professional interpreters

22 event administration

23 Tαξιδιωτικές Υπηρεσίες Μετακινήσεις (εισιτήρια, transfers κτλ) Υπηρεσίες VIP Διαχείριση του συνόλου των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της εκδήλωσης On site γραφείο υποδοχής συνέδρων (Hospitality Desk) Δημιουργία πλήρους ταξιδιωτικού φακέλου Δημιουργία κοινωνικού προγράμματος, εκδρομών, ξεναγήσεων κτλ Γραμματειακή Υποστήριξη α. Προσυνεδριακά Εικαστικός σχεδιασμός και παραγωγή του έντυπου υλικού του συνεδρίου (επιστολόχαρτα, προσκλήσεις, προγράμματα, αφίσες, βιβλία περιλή ψεων, κον κάρδες κτλ) Διαχείριση του συνόλου της αλληλογραφίας της εκδή λωσης Διαχείριση δελτίων συμμετοχής Τήρηση αρχείου προεγγραφών 6 7 Travel Services Transportation (tickets, transfers etc) VIP services Overall management of all hotel services On site Hospitality Desk Creation of a comprehensive travel kit Compilation of a social events program, excursions, guided tours etc Secretarial Support a. Before the Congress Graphic design and production of printed material (letter papers, invitations, programs, posters, abstract books, badges etc) Overall correspondence management Registration forms management Keeping of pre - registrations record

24 event administration

25 Γραμματειακή Υποστήριξη β. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Μεταφορά του συνεδριακού υλικού στο συνεδριακό κέντρο και συνολική διαχείρισή του Συγκέντρωση περιλήψεων (abstracts) Διεκπεραίωση on site εγγραφών Λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης εκθετών Λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης συνέδρων - συνοδών μελών Συντονισμός ομιλητών και διαχείριση των VIP Διοργάνωση Τελετής Έναρξης Διαχείριση πιστοποιητικών παρακολούθησης Συντονισμός επισιτιστικών εκδηλώσεων (διαλείμματα καφέ, γεύματα, δείπνα κτλ) Συντονισμός κοινωνικών εκδηλώσεων (εκδρομές για συνοδά μέλη, ξεναγήσεις κτλ) Συντονισμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών Συντονισμός μεταφραστικών υπηρεσιών Διοργάνωση επισιτιστικών εκδηλώσεων (διαλείμματα καφέ, γεύματα, δείπνα κτλ) Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (εκδρομές, ξεναγήσεις κτλ) γ. Μετά τη λήξη του συνεδρίου Σύνταξη και αποστολή ευχαριστηρίων επιστολών προς χορηγούς και συμμετέχοντες Σύνταξη και παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή καταλόγου συμμετεχόντων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Τιμολογιακή εκκαθάριση του συνεδρίου και ενημέρωση της Οργανωτικής Επιτροπής Τήρηση συνολικού αρχείου του συνεδρίου 7 Secretarial Support b. During the Congress Delivery of the Congress material to the Congress center and its overall management Abstract collection On site registrations Exhibitors Help Desk Participants - accompanying members Help Desk Coordination of speakers and VIPs management Opening Ceremony organization Participation certificates management Coordination of catering services (coffee breaks, lunches, dinners, etc) Coordination of social events (excursions for accompanying members, guided tours etc) Coordination of travel services Coordination of interpretational services Organization of catering services (coffee breaks, lunches, dinners etc) Organization of social events (excursions for accompanying members, guided tours etc) c. After the Congress Editing and dispatching of acknowledgement letters to sponsors and participants Editing and handing over to the Organizing Committee of a printed and electronic participants list Invoice settlement of the Congress and updating of the Organizing Committee Keeping of an overall Congress archive

26 event administration

27 Δημοσιότητα Σχεδιασμός ενιαίου προγράμματος δημοσιότητας Διαφημιστική καμπάνια μέσω διαδικτύου και ηλε κτρονικών μηνυμάτων Επιμέλεια και προώθηση ενός (1) Δελτίου Τύπου προσυνεδριακά Αποστολή του Δελτίου Τύπου εκτός από τα Αθηναϊκά και σε όλα τα επαρχιακά μέσα μέσω διαδικτύου και Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (Α.Π.Ε.) Δημιουργία on site γραφείου τύπου Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου Εξασφάλιση χώρου διεξαγωγής και παράθεση διαλείμματος καφέ πριν τη συνέντευξη, καθώς και γεύματος μετά το τέλος της Διοργάνωση γραμματείας και υποδοχής των δημοσιογράφων Σύνταξη και αποστολή πρόσκλησης στους ιατρικούς συντάκτες μία εβδομάδα πριν από τη συνέντευξη Σύνταξη δελτίου τύπου και ξεχωριστών εισηγήσεων για κάθε ομιλητή Διανομή του υλικού τόσο σε παρόντες όσο και απόντες δημοσιογράφους Φωτογραφική κάλυψη και μαγνητοσκόπηση της συνέντευξης Αποστολή του φωτογραφικού υλικού, καθώς και όλων των ανακοινώσεων του συνεδρίου, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα Ανάρτηση φωτογραφικού υλικού στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου Δημιουργία και παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή φακέλου πεπραγμένων της συνέντευξης 8 Publicity Design of an integrated publicity program Advertising campaign through the internet and electronic messages Editing and forwarding of one (1) Press Release before the Congress Forwarding of the Press Release except for Athens, to all peripheral media through the internet and the Athens News Agency On site Press Office Organization of a Press Conference Booking of the press conference venue and schedu l- ing of a coffee break before the press conference, as well as of a light lunch at the end Secretarial support and welcome desk for the journalists Editing and forwarding of an invitation to the journali sts accredited to the Ministry of Health and Social Solida ri ty a week before the press conference Editing of a Press Release and of separate presentations for each participant of the panel Distribution of the conference material to all journalists, present or not Photo and video coverage of the event Delivery of all photo material, as well as that of all Congress announcements, to printed and electronic media Posting of the photographic material on the official Congress website Creation and handing over to the Organizing Committee of a comprehensive record of the event, including journalist attendance sheet, press clippings list and all press clippings

28

29

30 travel services

31 ταξιδιωτικές υπηρεσίες Οι απαιτήσεις μετακίνησης και διαμονής τόσο στα ομαδικά ή μεμονωμένα ταξίδια, όσο και στο συνεδριακό τουρισμό, είναι πολυάριθμες και καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των συμμετεχόντων. Η μακρόχρονη εμπειρία των ανθρώπων της Free Spirit και στον τομέα αυτόν παρέχει τη δυνατότητα άμεσης υποστήριξης σε πλήθος ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως έκδοση εισιτηρίων, διαμονή, μετακινήσεις κτλ. Και αυτές οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε νέες αξέχαστες εμπειρίες χωρίς να επιβαρύνετε άσκοπα τον προϋπολογισμό σας. travel services The transportation and accommodation demands in group or individual travels, as well as in Congress tourism, are numerous and cover the entire spectrum of the participants needs. The extensive experience of the people of Free Spirit in this sector, too, provides immediate support in regard to multiple travel services, such as air and boat tickets, accommodation, transfers etc. Our services have been designed in order to assist you in the creation of new unforgettable experiences without needlessly burdening your budget

32 travel services

33 Eισιτήρια Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του Ταξιδιωτικού Τμήματος της εταιρίας είναι στη διάθεσή σας για την έκδοση κάθε είδους εισιτηρίων για κάθε προορισμό. Η μακρόχρονη εμπειρία μας και η άριστη γνώση αξιο ποίησης όλων των πακέτων προσφορών των αερο πορικών και ακτοπλοϊκών εταιριών καθιστά δυνατή την εξεύρεση των οικονομικότερων ναύλων που θα αντα πο κρίνονται απόλυτα στο δικό σας προσωπικό πρόγραμμα, εξασφα λίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη σχέση ποιό τητας - κόστους και για την αγορά των εισιτηρίων σας. Η Free Spirit θέτει, επιπλέον, στη διάθεσή σας ποιοτικές υπηρεσίες V.I.P. Service για τους υψηλούς καλεσμένους ή τα στελέχη της εταιρίας σας, καθώς και υπηρεσίες μετα κίνησης (transfer) και ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ παρακολουθεί, κατά περίπτωση, τα εταιρικά Bonus Miles για την εξασφάλιση σε εσάς του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους από τις μετακινήσεις τους. Και φυσικά παραδίδει τα εισιτήρια μαζί με όλα τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα σε οποιοδήποτε σημείο εσείς υποδείξετε. 1 Tickets The highly specialized staff of our Travel Department is always at your disposal for the issuance of air and boat tickets for every destination. Our long experience and profound knowledge in handling the special offer packages of airline and boat companies allows us to get the best rates and time schedules. Thus, we maximize fulfillment of your needs, keeping the cost as low as possible. Last but not least, Free Spirit offers you quality V.I.P. Services for your distinguished guests or staff, as well as transfer and car rental services. We, also, follow up your company s Bonus Miles in order to secure the biggest possible benefit for you. And, of course, we can deliver all tickets and travel documents to any place you suggest

34 travel services

35 Ξενοδοχεία - Προορισμοί Η Free Spirit συνεργάζεται σταθερά με επιλεγμένα ξενοδοχεία συνώνυμα του κύρους και της ποιότητας, τόσο σε προορισμούς του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Τα καταλύματα επιλέγονται με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τον προορισμό κάθε ταξιδιού, πάντα με έμφαση στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα τόσο των χώρων όσο και των υπηρεσιών. Κάθε ταξίδι εμπλου τίζεται με πληροφοριακό υλικό που αφορά τον προ ορισμό, τις διαδρομές, το φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά δεδομένα, τα πολιτιστικά μνημεία κτλ, αλλά και την περιγραφή του ξενοδοχείου, την ιστορία και τις υπηρεσίες του. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του ταξιδιού, η Free Spirit παρέχει προτάσεις για καταλύματα που ταιριάζουν απόλυτα στον καθέναν από εσάς για κάθε περίσταση ξεχωριστά. Έτσι, ένα φαινομενικά μονότονο επαγγελ ματικό ταξίδι, μαζί μας μπορεί να μετατραπεί αυτόματα και σε ταξίδι αναψυχής! Με τον τρόπο αυτόν, οι προσωπικές σας εμπειρίες από τις επιλογές μας σε ξενοδοχεία και προορισμούς θα παραμείνουν στη μνήμη σας ως ξεχωριστές αποδράσεις συνυφασμένες πάντοτε με την έννοια του «τερπνού μετά του ωφελίμου». 2 Hotels - Destinations Free Spirit has established a firm collaboration with selected hotels both in Greece and abroad, which invite those of you who seek a special hospitality experience to visit them. Lodgings are selected based on the individual nature and destination of each trip, the emphasis always being on quality and functionality of venues and services. For each trip you will be supplied with an information kit on your destination, routes, natural environment, historical data, cultural heritage etc, as well as hotel description, history and available services. Depending on the trip s nature, Free Spirit offers special accommodation suggestions that will suit each and every one of you in every circumstance. Thus, a seemingly dull business trip, with us may be very well transformed into a recreational little holiday as well! Ηence, your personal experiences from our accommodation and destination choices will remain in your memory as special excursions, always on the trail of the pleasant along with the useful doctrine

36 travel services

37 Ταξίδια Κινήτρων Τα ταξίδια κινήτρων έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως ο κα λύτερος τρόπος δραστηριοποίησης και επιβράβευσης των εταιρικών μελών και γενικά κάθε είδους επαγγελ ματιών για τις δραστηριότητές τους. Ένα ταξίδι - δώρο για τους εργαζόμενους ή τους πελάτες σας αποτελεί μοναδικό τρόπο ανάπτυξης των ανθρωπίνων σχέσεων και σημαντικό κίνητρο για την επίτευξη νέων στόχων, καθώς επιβραβεύει την προσπάθεια και δημιουργεί κοινές αναμνήσεις, ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αύξηση της συνοχής και της συνεργα τικότητας ανάμεσα στις εργασιακές ομάδες. Η Free Spirit σχεδιάζει με λεπτομέρεια κάθε ταξίδι κινήτρων με τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορεί να εξασφαλίσει νέες πρωτόγνωρες εμπειρίες αρκετά δυνατές ούτως ώστε να κρατήσουν τους συμμετέχοντες σε εγρήγορση μέχρι το επόμενο ταξίδι. 3 Incentives Incentive travel has gained international recognition as being the best way of activating and rewarding a company s staff, or, in general, every kind of professional, for their efforts. An incentive for your employees or customers is a unique way of further developing human relations and constitutes an important motivation in achieving new goals, as it rewards efforts and creates common memories, while, at the same time, it facilitates cohesion between members of various working groups. Free Spirit designs every incentive so that it can bring about the best possible result: new unprecedented experiences, strong enough to keep the participants alert until the next one

38 travel services

39 Ατομικά Ταξίδια Για τα ατομικά σας ταξίδια, η Free Spirit προτείνει, διοργανώνει και πραγματοποιεί το ταξίδι των ονείρων σας στο εξωτερικό ή το εσωτερικό. Η συνεργασία μας με όλες τις αεροπορικές εταιρίες, με τους εγκυρότερους προμη θευτές και με κατάλληλα επιλεγμένα καταλύματα συνθέτουν ένα επιτυχημένο ταξίδι που παρέχει ασφάλεια μετακίνησης και ποιοτικές υπηρεσίες. Ολιγοήμερη απόδραση στο εξωτερικό, γαμήλιο ταξίδι ή πολυήμερες διακοπές σε εξωτερικό ή εσωτερικό προορισμό οργανώνονται με στόχο την επιτυχία και την τελική εντύπωση της αξέχαστης εμπειρίας. Ομαδικά Ταξίδια Με ιδιαίτερη επιμέλεια τα έμπειρα στελέχη μας οργανώνουν στα μέτρα σας το ταξίδι που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η Free Spirit είναι έτοιμη κάθε στιγμή να σας παρέχει λύσεις ιδανικές οργανωμένες με κάθε λεπτομέρεια για τα ομαδικά σας ταξίδια που μπορεί να απαιτεί η παρουσία σας σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια, ή άλλες συναντήσεις και επαγγελματικά ραντεβού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάθε νέα συνεργασία είναι για μας μια πρόκλη ση για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλότερες των προσδοκιών σας. 4 5 Individual Travel For your individual travels, Free Spirit proposes, organizes and realizes any personal trip in Greece or abroad. Our collaboration with all airline companies, all official travel agents of the highest quality and carefully selected hotels makes for a very successful trip which offers transportation safety and quality services. A short break abroad, honeymoon vacation or long holiday within Greece or anywhere in the world are organized aiming only at the success and the final impression of an unforgettable experience. Group Travel Our highly experienced staff will organize the trip you dream of according to your standards and demands. Free Spirit is always ready to provide you with ideal solutions for your group travelling, meticulously organized in every detail, which your participation in international meetings and Congresses, or other professional appointments in Greece or abroad, might demand. For us, every new project is a challenge calli ng out for the creation of an all inclusive package which will meet your highest expectations

40 a success story

41 οι άνθρωποι Οι άνθρωποι που ίδρυσαν τη Free Spirit έχουν μακρά και καταξιωμένη πορεία, τόσο στο χώρο της επικοινωνίας, όσο και σε αυτόν της διοργάνωσης εκδηλώσεων κάθε είδους. Μία πορεία διάρκειας 20 και πλέον ετών, με θητεία στη μάχιμη δημοσιογραφία και συμμετοχή στη Διυπουργική Ομάδα Επικοινωνίας & Διαχείρισης Κρίσεων των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, καθώς και με εμπειρία στη διοργάνωση εκατοντάδων επιστημονικών και εταιρικών εκδηλώσεων, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Ένθερμοι υποστηρικτές του δόγματος "η ειλικρίνεια αποτελεί την ψυχή της επικοινωνίας", έχουμε αναγάγει σε προσωπικό στοίχημα την αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή του σε όλες τις συνεργασίες μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε, μπορούμε να εισάγουμε νέα ήθη σε έναν κλάδο ταλαιπωρημένο από "ειδικούς", "φωτεινούς παντογνώστες" και "μάγους" κάθε είδους. the people The people who founded Free Spirit have a long and renowned course in the fields of communication and eventmaking. A course spanning well over twenty years, ranging from active, day-to-day journalism to the participation in the intra ministerial Committee of Communication and Crisis Management for the 2004 Olympic Games, and with an invaluable experience in the organization of hundreds of scientific and corporate events, both in Greece and Abroad. Fervent followers of the doctrine truth lies at the heart of communication, we have made it our personal bet to fully implement this doctrine to all of our partnerships. Only thus, can we introduce new ethics to a field exploited by omniscient experts and wizards of every kind!

42 a success story

43 oι συνεργάτες μας Η απαρίθμηση των συνεργατών που μας τίμησαν και μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί την καλύτερη και μεγαλύτερη ανταμοιβή μας, στην πορεία μας. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και την καλύτερη συστατική επιστο λή για την ποιότητα της δουλειάς μας. Τους ευχαριστούμε όλους! Επιστημονικές Εταιρείες Αλλεργιολογική Μονάδα, «Αττικού» Νοσοκομείου Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου «Αττικόν» Β Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας & Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ.) Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων Ελληνική Εταιρία Εσωτερικής Παθολογίας Ελληνική Ακαδημία Ιατρικής Επιμόρφωσης Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Ελληνογερμανικός Ιατρικός Σύνδεσμος Οφθαλμολογικό Κέντρο Athens Vision Φαρμακευτικές Εταιρίες ASTELLAS ROCHE BRISTOL MYERS SQUIBB BAYER PFIZER ALCON GALENICA SHIRE ROCHE DIAGNOSTICS MEDTRONIC HILLDERM SLIFE our partners Acknowledging our partners who have honoured us with their trust all these years, constitutes the greatest reward in our professional course. Furthermore, it provides us with the most solid credentials for the quality of our work. Many thanks to all of them! Scientific Institutions Allergy Unit «Attikon» University Hospital 2 nd Cardiology Department, Athens University Me di cal School, «Attikon» University Hospital 2 nd Obstetrics & Gynaecology Department, Athens University Medical School, «Aretaieion» University Hospital Hellenic Association for the Study of the Diabetic Foot Hellenic College of Nephrology & Hypertension Hellenic College of Pediatrics Hellenic Association of Internal Medicine Hellenic Academy of Medical Education Hellenic College of Surgeons Hellenic Society of Dermatology Hellenic Opthalmology Society of Central Greece Hellenic Society of Andrology Hellenic Society of Gynaecologic Endocrinology Hellenic - German Medical Association Athens Vision Opthalmology Medical Center Pharmaceutical Companies ASTELLAS ROCHE BRISTOL MYERS SQUIBB BAYER PFIZER ALCON GALENICA SHIRE ROCHE DIAGNOSTICS MEDTRONIC HILLDERM SLIFE

44

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere!

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007 23 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 1-4 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 23 nd International Tourism Exhibition 1-4

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ HEAD OFFICE: 265, Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, Nicosia Tel: +357 22326600 Fax: +357 22326474 Email: info@compuservecy.com Web: www.compuservecy.com ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Όραμά μας είναι να εξελίξουμε τον κλάδο του Τουρισμού και των Συνεδρίων.

Όραμά μας είναι να εξελίξουμε τον κλάδο του Τουρισμού και των Συνεδρίων. Η Triaena Tours & Congress ιδρύθηκε το 1959 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικών με τη διοργάνωση Συνεδρίων, Εταιρικών Εκδηλώσεων και ταξιδιωτικών πακέτων. Στηριζόμενοι στο εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα για την οργάνωση του 36 Π.Ο.Σ.

Απαιτούμενα για την οργάνωση του 36 Π.Ο.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απαιτούμενα για την οργάνωση του 36 Π.Ο.Σ. Α. Γραμματειακή κάλυψη του συνεδρίου πριν και κατά την διάρκειά του. 1) Διάθεση υπαλλήλου που θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ο. Ε. και θα διεκπεραιώνει

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Νικηφόρου Μανδηλαρά 9, Ραφήνα (επίσκεψη μόνο κατόπιν ραντεβού) 22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr 2017 Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º Â

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-05 þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  þÿ¼ à ±½±ÀÄ;  Äɽ Á³±½¹Ã þÿå³µ ±Â.œ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενίσχυση Αυθεντικού και Ποιοτικού Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας Σύµπραξη Τουρισµού για την Θεσσαλία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενίσχυση Αυθεντικού και Ποιοτικού Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας Σύµπραξη Τουρισµού για την Θεσσαλία ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενίσχυση Αυθεντικού και Ποιοτικού Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας Σύµπραξη Τουρισµού για την Θεσσαλία Κεντρική Ιδέα Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και περαιτέρω αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΔΡ ΣΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR GRANTXPERT CONSULTING LTD 06/09/2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ O ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκριτική Books review

Βιβλιοκριτική Books review ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009 171 Βιβλιοκριτική Books review Β.Π. Κονταξάκης, Κ.Θ. Κόλλιας, Μπ. Χαβάκη-Κονταξάκη Πρώιμες Ψυχωσικές Εκδηλώσεις: Σημεία, Συμπτώματα & Παρεμβάσεις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» «Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Με λίγα νούμερα χώρες

Με λίγα νούμερα χώρες Περιεχόμενα ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ AIESEC σελ. 2 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ GLOBAL ENTREPRENEUR Βασικές πληροφορίες........σελ. 3 Οφέλη..........σελ. 4 Συνεργαζόμενες χώρες.........σελ. 5 Ενδεικτικές ευκαιρίες.......σελ. 6-7 ΕΠΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Project Lifecycle Κύκλος ζωής ενός έργου Μ. Τσικνάκης Ε. Μανιαδή, Α. Μαριδάκη Διαχείριση Έργων - Project Management What is a project? One definition of a project (from the

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα