Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7 αντί προλόγου... in short... Η εταιρία Free Spirit δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα πνοή στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκδηλώσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της πληρο φο ρίας, όπου τα δεδομένα αλλάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, η ανάγκη γι αυτή τη νέα πνοή είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αντίστοιχα, οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι πρακτικά απε ριόριστες, με μοναδική «οροφή» το επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας κι εμπειρίας. Ιδιότητες τις οποίες οι άνθρωποι της Free Spirit κατέχουν στον ύψιστο βαθμό και είναι περήφανοι να Free Spirit was created to bring about a fresh breath of air to the fields of communication and eventmaking. In the era of globali - zation and the society of information, where data change at an incredible speed, the need for this new vision is mandatory. Likewise, opportunities today are more lucrative than ever and practically unlimited. The sky is the limit, actually, the only ceiling being that posed by the level of expertise and experience. Qualities possessed by the people of Free Spirit, who excel in proving it in everyday practice. το αποδεικνύουν στην καθημερινή πρακτική

8

9

10 communication

11 επικοινωνία Η επικοινωνία στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας κάθε είδους επιχειρηματικής προσπάθειας. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος πληροφοριών που «βομβαρδίζουν» καθημερινά τον μέσο καταναλωτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη σωστής διαχείρισής τους, προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι της Free Spirit, με μακρά θητεία στο αντικείμενο, εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολο κλη ρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων προσαρ μο σμέ νων στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη ξεχωριστά. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν: Δημόσιες Σχέσεις Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία, αναδιάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία Τμημάτων Δημο σίων Σχέσεων, με την εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επαφή με τα Μ.Μ.Ε. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην κατανόηση των κανόνων λειτουργίας, δεοντολογίας και προσέγγισης των μέσων ενημέρωσης, με στόχο την καλύτερη και αποδο τικότερη αξιοποίησή τους Διαχείριση Κρίσεων Δημιουργία μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων - Συγκρότηση ειδικής επικοινωνιακής ομάδας - Καθορισμός στόχων - Εξεύρεση μηνυμάτων - Αποκατάσταση βλάβης communication In contemporary societies, communication is a basic and indispensable tool for maximizing success in every business se - ctor. The constantly growing volume of information received by consumers daily renders its handling extremely important to that end. The Free Spirit team, having a sizeable experience in the field, specializes in the design and implementation of integrated communication programs matching the needs and demands of each and every client individually. These programs include: Public Relations We offer corporate consulting for the development, restru c- turing, staffing and operating an efficient PR Department, applying modern Corporate Social Responsibility (CSR) and Strategic Planning programs Media Training Both theoretical and practical education in understanding ethics, operational rules and approach steps for Mass Media. All the fundamental principles aiming at the highest level of Mass Media exploitation Crisis Management Development of a defensive mechanism, designed to mi n- i mize the impact of a crisis - Setup of a specialized communication team - Goal setting - Finding the appropriate mes sages - Damage rectification

12

13

14 event administration

15 διοργάνωση εκδηλώσεων Η διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων προϋποθέτει στρα τηγικό σχεδιασμό, τεχνογνωσία, οργανωτικές ικανότητες, ταυτόχρονη χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων επικοινωνιακών μεθό δων, καθώς και βαθιά γνώση των γενικότερων αρχών των Δημοσίων Σχέσεων και της συνεδριακής αγοράς. Οι άνθρωποι της Free Spirit διαθέτουν τόσο το υπόβαθρο όσο και την εκτεταμένη εμπειρία που απαιτούνται για τη συνδυαστική εφαρμογή και τον άριστο συντονισμό όλων των παραπάνω. event administration The organization and management of successful events involves strategic planning, know-how, organizational skills, simultaneous use of traditional and modern communication methods, as well as deep knowledge of Public Relations and the Congress market s general principles. The people of Free Spirit possess both the background and the experience required for the application and coordination of all the above. Σχεδιασμός Εκδηλώσεων Κατανοώντας πλήρως τη σημασία των εκδηλώσεών σας και γνωρίζοντας ότι ο κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες και στόχους που μπορούν να επιτευχθούν από το πλήθος των υπηρεσιών της εταιρίας, για εμάς η κάθε εκ δή λωση εξατομικεύεται και γίνεται «προσωπική υπό θεση». Ο υπεύθυνος για το σχεδιασμό της δικής σας εκδήλωσης συνεργάζεται στενά μαζί σας για την υλο ποίηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προσαρμοσμένης απόλυτα στα μέτρα σας. 1 Event Planning Fully understanding the importance of your event, and acknowledging the fact that every client has different needs and goals which can be achieved by the numerous company services, for us every event is customized and becomes a personal matter. Your event project manager cooperates closely with you for the realization of a complete proposal that lives up to your standards and exceeds your expectations

16 event administration

17 Προϋπολογισμός - Οικονομική διαχείριση Η Free Spirit μπορεί να αναλάβει την κατάρτιση του προϋπολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης της εκδήλωσής σας. Συγκεκριμένα: Προσέλκυση - Διαχείριση Χορηγιών Κατάρτιση συνεδριακού προϋπολογισμού Επιμέλεια και σχεδιασμός χορηγικών πακέτων Δημιουργία ειδικού εντύπου μέσων προβολής με την κάτοψη του χώρου διεξαγωγής και τα χορηγικά πακέτα Επικοινωνία και αλληλογραφία με το σύνολο των υποψηφίων χορηγών και αποστολή σε αυτούς του ειδικού εντύπου μέσων προβολής Συνεχής προώθηση των πακέτων μέχρι τη διεξαγωγή της εκδήλωσης Οικονομική Διαχείριση Συνολική προσυνεδριακή χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων της εκδήλωσης Σύνταξη και διαχείριση χορηγικών συμβολαίων Λογιστική παρακολούθηση χορηγικών πακέτων Συντονισμός προμηθευτών Ανάληψη όλων των πληρωμών για λογαριασμό του Συνεδρίου Διαρκής οικονομικός έλεγχος εσόδων - εξόδων Σύνταξη οικονομικού απολογισμού της εκδήλωσης και παρουσίασή του στην Οργανωτική Επιτροπή Πλήρης τιμολογιακή διαχείριση της εκδήλωσης 2 Budgeting - Financial Management Free Spirit can undertake all activities concerning the budgeting and financial management of your event, as follows: Sponsorship Management Compilation of Congress budgeting Formulation of sponsorship packages Creation of a special Means of Sponsorship bro - chure, containing the exhibition floor plan and the sponsorship packages Communication and correspondence with all potential sponsors and delivery of the Means of Sponsorship brochure Continuous promotion of the sponsorship packages until conduct of the event Financial Management Overall financing of all pre-event activities Compilation and management of all congressional contracts Sponsorship packages follow up Coordination of suppliers Undertaking of all payments regarding the Congress Continuous follow up of revenues / payments Compilation of financial statement of account and its presentation to the Organizing Committee Overall invoice coverage of the event

18 event administration

19 Διαχείριση Eκθεσιακών - Συνεδριακών Χώρων Χάραξη εκθεσιακού χώρου Εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής κάτοψης της έκθεσης για το ειδικό έντυπο μέσων προβολής Συσκευασία και μεταφορά υλικών στο συνεδριακό κέντρο Επίβλεψη εγκατάστασης και αποξήλωσης των περιπτέρων On site λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης εκθετών Aσφάλεια εκθεσιακού χώρου Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Ανεύρεση και κατοχύρωση URL Εικαστικός σχεδιασμός ιστοσελίδας Κατάρτιση χάρτη περιεχομένων ιστοσελίδας Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδας Συνεχής ανανέωση των περιεχομένων Διαχείριση αιτήσεων εγγραφών και δελτίων διαμονής που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και μηνυμάτων που λαμβάνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συνεδρίου Καταχώριση ιστοσελίδας σε Ελληνικές μηχανές αναζήτησης και καταλόγους του διαδικτύου Ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου μέσω της ιστοσελίδας 3 4 Floorplan Management Outlining of the exhibition hall Design of architectural floorplan of the exhibition hall to be included in the special Means of Sponsorship brochure Congress material packaging and delivery to the Congress center Supervision of setting up and dismantlement of exhi - bition stands On site Exhibitor s Information Desk Exhibition hall security Web Design Finding and copyright of URL Graphic design of website Compilation of website contents map Construction and hosting of the webpage Continuous renewal of contents Management of registration applications and acco - m modation vouchers submitted through the webpage, as well as of messages received through the Congress Website entry in Greek search engines and internet catalogues Live broadcast of the Congress through the website

20 event administration

21 Tεχνική Υποστήριξη - Παραγωγή Πολυμέσων Τεχνική Υποστήριξη Παροχή σύγχρονου οπτικοακουστικού - προβολικού εξοπλισμού Τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών συστημάτων καθ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου Τεχνική υποστήριξη γραφείου τύπου καθ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου (εκτυπωτές, φωτοτυπίες, fax, inter net, κτλ) Ηλεκτρονικές πινακίδες προεδρείων / συντονιστών Ανάρτηση αφισών - ανακοινώσεων ημερησίου προγράμ ματος συνεδρίου σε προνομιακές θέσεις Ανθοστολισμός αιθουσών Παραγωγή Πολυμέσων Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ( / sms) για τη διαφημιστική προώθηση του συνεδρίου Δημιουργία DVD ROM με τα πρακτικά και τις παρουσιάσεις των ομιλητών του συνεδρίου Παροχή πλήρως εξοπλισμένου μεταφραστικού συστή ματος με επαγγελματίες διερμηνείς 5 Technical Support - Multimedia Production Technical Support Supply of up-to-date audiovisual equipment Technical support of audiovisual equipment throughout the Congress Technical support of the press office throughout the Congress (printers, photocopies, fax, internet, etc) Electronic signs for chairpersons / coordinators Posting of Congress daily program posters - annou - n ce ments in central places of the exhibition hall Hall decoration Multimedia Production Forwarding of informative electronic messages ( / sms) for the promotion of the Congress Compilation of DVD ROMs containing the Congress abstracts and lecturers presentations Supply of fully equipped interpretational system with the assistance of professional interpreters

22 event administration

23 Tαξιδιωτικές Υπηρεσίες Μετακινήσεις (εισιτήρια, transfers κτλ) Υπηρεσίες VIP Διαχείριση του συνόλου των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της εκδήλωσης On site γραφείο υποδοχής συνέδρων (Hospitality Desk) Δημιουργία πλήρους ταξιδιωτικού φακέλου Δημιουργία κοινωνικού προγράμματος, εκδρομών, ξεναγήσεων κτλ Γραμματειακή Υποστήριξη α. Προσυνεδριακά Εικαστικός σχεδιασμός και παραγωγή του έντυπου υλικού του συνεδρίου (επιστολόχαρτα, προσκλήσεις, προγράμματα, αφίσες, βιβλία περιλή ψεων, κον κάρδες κτλ) Διαχείριση του συνόλου της αλληλογραφίας της εκδή λωσης Διαχείριση δελτίων συμμετοχής Τήρηση αρχείου προεγγραφών 6 7 Travel Services Transportation (tickets, transfers etc) VIP services Overall management of all hotel services On site Hospitality Desk Creation of a comprehensive travel kit Compilation of a social events program, excursions, guided tours etc Secretarial Support a. Before the Congress Graphic design and production of printed material (letter papers, invitations, programs, posters, abstract books, badges etc) Overall correspondence management Registration forms management Keeping of pre - registrations record

24 event administration

25 Γραμματειακή Υποστήριξη β. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Μεταφορά του συνεδριακού υλικού στο συνεδριακό κέντρο και συνολική διαχείρισή του Συγκέντρωση περιλήψεων (abstracts) Διεκπεραίωση on site εγγραφών Λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης εκθετών Λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης συνέδρων - συνοδών μελών Συντονισμός ομιλητών και διαχείριση των VIP Διοργάνωση Τελετής Έναρξης Διαχείριση πιστοποιητικών παρακολούθησης Συντονισμός επισιτιστικών εκδηλώσεων (διαλείμματα καφέ, γεύματα, δείπνα κτλ) Συντονισμός κοινωνικών εκδηλώσεων (εκδρομές για συνοδά μέλη, ξεναγήσεις κτλ) Συντονισμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών Συντονισμός μεταφραστικών υπηρεσιών Διοργάνωση επισιτιστικών εκδηλώσεων (διαλείμματα καφέ, γεύματα, δείπνα κτλ) Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (εκδρομές, ξεναγήσεις κτλ) γ. Μετά τη λήξη του συνεδρίου Σύνταξη και αποστολή ευχαριστηρίων επιστολών προς χορηγούς και συμμετέχοντες Σύνταξη και παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή καταλόγου συμμετεχόντων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Τιμολογιακή εκκαθάριση του συνεδρίου και ενημέρωση της Οργανωτικής Επιτροπής Τήρηση συνολικού αρχείου του συνεδρίου 7 Secretarial Support b. During the Congress Delivery of the Congress material to the Congress center and its overall management Abstract collection On site registrations Exhibitors Help Desk Participants - accompanying members Help Desk Coordination of speakers and VIPs management Opening Ceremony organization Participation certificates management Coordination of catering services (coffee breaks, lunches, dinners, etc) Coordination of social events (excursions for accompanying members, guided tours etc) Coordination of travel services Coordination of interpretational services Organization of catering services (coffee breaks, lunches, dinners etc) Organization of social events (excursions for accompanying members, guided tours etc) c. After the Congress Editing and dispatching of acknowledgement letters to sponsors and participants Editing and handing over to the Organizing Committee of a printed and electronic participants list Invoice settlement of the Congress and updating of the Organizing Committee Keeping of an overall Congress archive

26 event administration

27 Δημοσιότητα Σχεδιασμός ενιαίου προγράμματος δημοσιότητας Διαφημιστική καμπάνια μέσω διαδικτύου και ηλε κτρονικών μηνυμάτων Επιμέλεια και προώθηση ενός (1) Δελτίου Τύπου προσυνεδριακά Αποστολή του Δελτίου Τύπου εκτός από τα Αθηναϊκά και σε όλα τα επαρχιακά μέσα μέσω διαδικτύου και Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (Α.Π.Ε.) Δημιουργία on site γραφείου τύπου Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου Εξασφάλιση χώρου διεξαγωγής και παράθεση διαλείμματος καφέ πριν τη συνέντευξη, καθώς και γεύματος μετά το τέλος της Διοργάνωση γραμματείας και υποδοχής των δημοσιογράφων Σύνταξη και αποστολή πρόσκλησης στους ιατρικούς συντάκτες μία εβδομάδα πριν από τη συνέντευξη Σύνταξη δελτίου τύπου και ξεχωριστών εισηγήσεων για κάθε ομιλητή Διανομή του υλικού τόσο σε παρόντες όσο και απόντες δημοσιογράφους Φωτογραφική κάλυψη και μαγνητοσκόπηση της συνέντευξης Αποστολή του φωτογραφικού υλικού, καθώς και όλων των ανακοινώσεων του συνεδρίου, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα Ανάρτηση φωτογραφικού υλικού στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου Δημιουργία και παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή φακέλου πεπραγμένων της συνέντευξης 8 Publicity Design of an integrated publicity program Advertising campaign through the internet and electronic messages Editing and forwarding of one (1) Press Release before the Congress Forwarding of the Press Release except for Athens, to all peripheral media through the internet and the Athens News Agency On site Press Office Organization of a Press Conference Booking of the press conference venue and schedu l- ing of a coffee break before the press conference, as well as of a light lunch at the end Secretarial support and welcome desk for the journalists Editing and forwarding of an invitation to the journali sts accredited to the Ministry of Health and Social Solida ri ty a week before the press conference Editing of a Press Release and of separate presentations for each participant of the panel Distribution of the conference material to all journalists, present or not Photo and video coverage of the event Delivery of all photo material, as well as that of all Congress announcements, to printed and electronic media Posting of the photographic material on the official Congress website Creation and handing over to the Organizing Committee of a comprehensive record of the event, including journalist attendance sheet, press clippings list and all press clippings

28

29

30 travel services

31 ταξιδιωτικές υπηρεσίες Οι απαιτήσεις μετακίνησης και διαμονής τόσο στα ομαδικά ή μεμονωμένα ταξίδια, όσο και στο συνεδριακό τουρισμό, είναι πολυάριθμες και καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των συμμετεχόντων. Η μακρόχρονη εμπειρία των ανθρώπων της Free Spirit και στον τομέα αυτόν παρέχει τη δυνατότητα άμεσης υποστήριξης σε πλήθος ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως έκδοση εισιτηρίων, διαμονή, μετακινήσεις κτλ. Και αυτές οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε νέες αξέχαστες εμπειρίες χωρίς να επιβαρύνετε άσκοπα τον προϋπολογισμό σας. travel services The transportation and accommodation demands in group or individual travels, as well as in Congress tourism, are numerous and cover the entire spectrum of the participants needs. The extensive experience of the people of Free Spirit in this sector, too, provides immediate support in regard to multiple travel services, such as air and boat tickets, accommodation, transfers etc. Our services have been designed in order to assist you in the creation of new unforgettable experiences without needlessly burdening your budget

32 travel services

33 Eισιτήρια Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του Ταξιδιωτικού Τμήματος της εταιρίας είναι στη διάθεσή σας για την έκδοση κάθε είδους εισιτηρίων για κάθε προορισμό. Η μακρόχρονη εμπειρία μας και η άριστη γνώση αξιο ποίησης όλων των πακέτων προσφορών των αερο πορικών και ακτοπλοϊκών εταιριών καθιστά δυνατή την εξεύρεση των οικονομικότερων ναύλων που θα αντα πο κρίνονται απόλυτα στο δικό σας προσωπικό πρόγραμμα, εξασφα λίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη σχέση ποιό τητας - κόστους και για την αγορά των εισιτηρίων σας. Η Free Spirit θέτει, επιπλέον, στη διάθεσή σας ποιοτικές υπηρεσίες V.I.P. Service για τους υψηλούς καλεσμένους ή τα στελέχη της εταιρίας σας, καθώς και υπηρεσίες μετα κίνησης (transfer) και ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ παρακολουθεί, κατά περίπτωση, τα εταιρικά Bonus Miles για την εξασφάλιση σε εσάς του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους από τις μετακινήσεις τους. Και φυσικά παραδίδει τα εισιτήρια μαζί με όλα τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα σε οποιοδήποτε σημείο εσείς υποδείξετε. 1 Tickets The highly specialized staff of our Travel Department is always at your disposal for the issuance of air and boat tickets for every destination. Our long experience and profound knowledge in handling the special offer packages of airline and boat companies allows us to get the best rates and time schedules. Thus, we maximize fulfillment of your needs, keeping the cost as low as possible. Last but not least, Free Spirit offers you quality V.I.P. Services for your distinguished guests or staff, as well as transfer and car rental services. We, also, follow up your company s Bonus Miles in order to secure the biggest possible benefit for you. And, of course, we can deliver all tickets and travel documents to any place you suggest

34 travel services

35 Ξενοδοχεία - Προορισμοί Η Free Spirit συνεργάζεται σταθερά με επιλεγμένα ξενοδοχεία συνώνυμα του κύρους και της ποιότητας, τόσο σε προορισμούς του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Τα καταλύματα επιλέγονται με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τον προορισμό κάθε ταξιδιού, πάντα με έμφαση στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα τόσο των χώρων όσο και των υπηρεσιών. Κάθε ταξίδι εμπλου τίζεται με πληροφοριακό υλικό που αφορά τον προ ορισμό, τις διαδρομές, το φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά δεδομένα, τα πολιτιστικά μνημεία κτλ, αλλά και την περιγραφή του ξενοδοχείου, την ιστορία και τις υπηρεσίες του. Ανάλογα με τις προδιαγραφές του ταξιδιού, η Free Spirit παρέχει προτάσεις για καταλύματα που ταιριάζουν απόλυτα στον καθέναν από εσάς για κάθε περίσταση ξεχωριστά. Έτσι, ένα φαινομενικά μονότονο επαγγελ ματικό ταξίδι, μαζί μας μπορεί να μετατραπεί αυτόματα και σε ταξίδι αναψυχής! Με τον τρόπο αυτόν, οι προσωπικές σας εμπειρίες από τις επιλογές μας σε ξενοδοχεία και προορισμούς θα παραμείνουν στη μνήμη σας ως ξεχωριστές αποδράσεις συνυφασμένες πάντοτε με την έννοια του «τερπνού μετά του ωφελίμου». 2 Hotels - Destinations Free Spirit has established a firm collaboration with selected hotels both in Greece and abroad, which invite those of you who seek a special hospitality experience to visit them. Lodgings are selected based on the individual nature and destination of each trip, the emphasis always being on quality and functionality of venues and services. For each trip you will be supplied with an information kit on your destination, routes, natural environment, historical data, cultural heritage etc, as well as hotel description, history and available services. Depending on the trip s nature, Free Spirit offers special accommodation suggestions that will suit each and every one of you in every circumstance. Thus, a seemingly dull business trip, with us may be very well transformed into a recreational little holiday as well! Ηence, your personal experiences from our accommodation and destination choices will remain in your memory as special excursions, always on the trail of the pleasant along with the useful doctrine

36 travel services

37 Ταξίδια Κινήτρων Τα ταξίδια κινήτρων έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως ο κα λύτερος τρόπος δραστηριοποίησης και επιβράβευσης των εταιρικών μελών και γενικά κάθε είδους επαγγελ ματιών για τις δραστηριότητές τους. Ένα ταξίδι - δώρο για τους εργαζόμενους ή τους πελάτες σας αποτελεί μοναδικό τρόπο ανάπτυξης των ανθρωπίνων σχέσεων και σημαντικό κίνητρο για την επίτευξη νέων στόχων, καθώς επιβραβεύει την προσπάθεια και δημιουργεί κοινές αναμνήσεις, ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αύξηση της συνοχής και της συνεργα τικότητας ανάμεσα στις εργασιακές ομάδες. Η Free Spirit σχεδιάζει με λεπτομέρεια κάθε ταξίδι κινήτρων με τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορεί να εξασφαλίσει νέες πρωτόγνωρες εμπειρίες αρκετά δυνατές ούτως ώστε να κρατήσουν τους συμμετέχοντες σε εγρήγορση μέχρι το επόμενο ταξίδι. 3 Incentives Incentive travel has gained international recognition as being the best way of activating and rewarding a company s staff, or, in general, every kind of professional, for their efforts. An incentive for your employees or customers is a unique way of further developing human relations and constitutes an important motivation in achieving new goals, as it rewards efforts and creates common memories, while, at the same time, it facilitates cohesion between members of various working groups. Free Spirit designs every incentive so that it can bring about the best possible result: new unprecedented experiences, strong enough to keep the participants alert until the next one

38 travel services

39 Ατομικά Ταξίδια Για τα ατομικά σας ταξίδια, η Free Spirit προτείνει, διοργανώνει και πραγματοποιεί το ταξίδι των ονείρων σας στο εξωτερικό ή το εσωτερικό. Η συνεργασία μας με όλες τις αεροπορικές εταιρίες, με τους εγκυρότερους προμη θευτές και με κατάλληλα επιλεγμένα καταλύματα συνθέτουν ένα επιτυχημένο ταξίδι που παρέχει ασφάλεια μετακίνησης και ποιοτικές υπηρεσίες. Ολιγοήμερη απόδραση στο εξωτερικό, γαμήλιο ταξίδι ή πολυήμερες διακοπές σε εξωτερικό ή εσωτερικό προορισμό οργανώνονται με στόχο την επιτυχία και την τελική εντύπωση της αξέχαστης εμπειρίας. Ομαδικά Ταξίδια Με ιδιαίτερη επιμέλεια τα έμπειρα στελέχη μας οργανώνουν στα μέτρα σας το ταξίδι που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η Free Spirit είναι έτοιμη κάθε στιγμή να σας παρέχει λύσεις ιδανικές οργανωμένες με κάθε λεπτομέρεια για τα ομαδικά σας ταξίδια που μπορεί να απαιτεί η παρουσία σας σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια, ή άλλες συναντήσεις και επαγγελματικά ραντεβού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάθε νέα συνεργασία είναι για μας μια πρόκλη ση για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλότερες των προσδοκιών σας. 4 5 Individual Travel For your individual travels, Free Spirit proposes, organizes and realizes any personal trip in Greece or abroad. Our collaboration with all airline companies, all official travel agents of the highest quality and carefully selected hotels makes for a very successful trip which offers transportation safety and quality services. A short break abroad, honeymoon vacation or long holiday within Greece or anywhere in the world are organized aiming only at the success and the final impression of an unforgettable experience. Group Travel Our highly experienced staff will organize the trip you dream of according to your standards and demands. Free Spirit is always ready to provide you with ideal solutions for your group travelling, meticulously organized in every detail, which your participation in international meetings and Congresses, or other professional appointments in Greece or abroad, might demand. For us, every new project is a challenge calli ng out for the creation of an all inclusive package which will meet your highest expectations

40 a success story

41 οι άνθρωποι Οι άνθρωποι που ίδρυσαν τη Free Spirit έχουν μακρά και καταξιωμένη πορεία, τόσο στο χώρο της επικοινωνίας, όσο και σε αυτόν της διοργάνωσης εκδηλώσεων κάθε είδους. Μία πορεία διάρκειας 20 και πλέον ετών, με θητεία στη μάχιμη δημοσιογραφία και συμμετοχή στη Διυπουργική Ομάδα Επικοινωνίας & Διαχείρισης Κρίσεων των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, καθώς και με εμπειρία στη διοργάνωση εκατοντάδων επιστημονικών και εταιρικών εκδηλώσεων, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Ένθερμοι υποστηρικτές του δόγματος "η ειλικρίνεια αποτελεί την ψυχή της επικοινωνίας", έχουμε αναγάγει σε προσωπικό στοίχημα την αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή του σε όλες τις συνεργασίες μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε, μπορούμε να εισάγουμε νέα ήθη σε έναν κλάδο ταλαιπωρημένο από "ειδικούς", "φωτεινούς παντογνώστες" και "μάγους" κάθε είδους. the people The people who founded Free Spirit have a long and renowned course in the fields of communication and eventmaking. A course spanning well over twenty years, ranging from active, day-to-day journalism to the participation in the intra ministerial Committee of Communication and Crisis Management for the 2004 Olympic Games, and with an invaluable experience in the organization of hundreds of scientific and corporate events, both in Greece and Abroad. Fervent followers of the doctrine truth lies at the heart of communication, we have made it our personal bet to fully implement this doctrine to all of our partnerships. Only thus, can we introduce new ethics to a field exploited by omniscient experts and wizards of every kind!

42 a success story

43 oι συνεργάτες μας Η απαρίθμηση των συνεργατών που μας τίμησαν και μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί την καλύτερη και μεγαλύτερη ανταμοιβή μας, στην πορεία μας. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και την καλύτερη συστατική επιστο λή για την ποιότητα της δουλειάς μας. Τους ευχαριστούμε όλους! Επιστημονικές Εταιρείες Αλλεργιολογική Μονάδα, «Αττικού» Νοσοκομείου Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου «Αττικόν» Β Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας & Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ.) Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων Ελληνική Εταιρία Εσωτερικής Παθολογίας Ελληνική Ακαδημία Ιατρικής Επιμόρφωσης Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Ελληνογερμανικός Ιατρικός Σύνδεσμος Οφθαλμολογικό Κέντρο Athens Vision Φαρμακευτικές Εταιρίες ASTELLAS ROCHE BRISTOL MYERS SQUIBB BAYER PFIZER ALCON GALENICA SHIRE ROCHE DIAGNOSTICS MEDTRONIC HILLDERM SLIFE our partners Acknowledging our partners who have honoured us with their trust all these years, constitutes the greatest reward in our professional course. Furthermore, it provides us with the most solid credentials for the quality of our work. Many thanks to all of them! Scientific Institutions Allergy Unit «Attikon» University Hospital 2 nd Cardiology Department, Athens University Me di cal School, «Attikon» University Hospital 2 nd Obstetrics & Gynaecology Department, Athens University Medical School, «Aretaieion» University Hospital Hellenic Association for the Study of the Diabetic Foot Hellenic College of Nephrology & Hypertension Hellenic College of Pediatrics Hellenic Association of Internal Medicine Hellenic Academy of Medical Education Hellenic College of Surgeons Hellenic Society of Dermatology Hellenic Opthalmology Society of Central Greece Hellenic Society of Andrology Hellenic Society of Gynaecologic Endocrinology Hellenic - German Medical Association Athens Vision Opthalmology Medical Center Pharmaceutical Companies ASTELLAS ROCHE BRISTOL MYERS SQUIBB BAYER PFIZER ALCON GALENICA SHIRE ROCHE DIAGNOSTICS MEDTRONIC HILLDERM SLIFE

44

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές: του 4ου έτους που έχουν προαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr 14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ 2014 www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr About Το Job Fair Athens, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γίνει το σήìα κατατεθέν για την ένταξη των φοιτητών και νέων απόφοιτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ηalkidiki Greece. Conference Center Guide. Χαλκιδική Οδηγός Συνεδριακών Κέντρων

Ηalkidiki Greece. Conference Center Guide. Χαλκιδική Οδηγός Συνεδριακών Κέντρων Ηalkidiki Greece Conference Center Guide Χαλκιδική Οδηγός Συνεδριακών Κέντρων Conference Center Map Χάρτης Συνεδριακών Κέντρων Lake Koronia Pefka Kalochori Lagadikia Exohi Vasiloudi THESSALONIKI Nikomidino

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT Περιεχόμενα Index Γενικά Δραστηριότητα προμηθειών Σύγκρουση συμφερόντων Δώρα / προσωπικά oφέλη

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα