ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα"

Transcript

1 ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, Θεµατική Ενότητα: Εφαρµογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική-Πειραµατική Έρευνα Περίληψη: Στην εργασία αυτή συγκρίθηκαν οι επιδόσεις και οι στάσεις των µαθητών δύο τµηµάτων της Στ τάξης ενός ηµοτικού Σχολείου που διδάχθηκαν για ένα ογδοντάλεπτο το θέµα " ιατροφή, αίµα και καρδιά" µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο ένα τµήµα αξιοποιήθηκε ένα πρόγραµµα το οποίο σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό µε τη βοήθεια του συγγραφικού πακέτου Hyperstudio και του προγράµµατος παρουσίασης Powerpoint. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε την αλληλεπίδραση των µαθητών µε το πρόγραµµα µέσα από συνεργατική εργασία, ενώ υπήρχε η δυνατότητα αξιοποίησης ήχου και εικόνας. Με τον τρόπο αυτό γινόταν εντοπισµός των εναλλακτικών αντιλήψεων των µαθητών και ήταν δυνατός ο συνυπολογισµός τους στη µαθησιακή διαδικασία. Στο άλλο τµήµα η διδασκαλία έγινε από τον ίδιο εκπαιδευτικό, αλλά ακολουθήθηκε παραδοσιακή διδασκαλία, ενώ ταυτόχρονα δόθηκαν σε µορφή διαγραµµάτων και συζητήθηκαν όλες οι πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν στο πρώτο τµήµα. Τα δύο τµήµατα ήταν ισοδύναµα και περιείχαν ίσους αριθµούς µαθητών από τρία διαφορετικά επίπεδα µε βάση τις σχολικές τους επιδόσεις (χαµηλές, µέσες και υψηλές επιδόσεις) αλλά και το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα της Επιστήµης. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας έγινε µε δύο κοινά ερωτηµατολόγια που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό. Το ένα ερωτηµατολόγιο αξιολογούσε τη γνώση και κατανόηση των εννοιών που ήταν αντικείµενο της διδασκαλίας, ενώ το άλλο τις στάσεις των µαθητών για τη διδακτική προσέγγιση και το µάθηµα της Επιστήµης. Στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο υπήρχαν επίσης ερωτήσεις αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι µαθητές για τη χρησιµοποίηση του προγράµµατος και της τεχνολογίας. Εφαρµόστηκε ανάλυση διακύµανσης 3 (ικανότητες) Χ 2 (διδακτική προσέγγιση) για τις επιδόσεις των µαθητών, ενώ για την ανάλυση των στάσεων τους εφαρµόστηκαν µη παραµετρικές αναλύσεις (Mann-Whitney test για τις στάσεις σε σχέση µε τη µέθοδο διδασκαλίας και Kruskal-Wallis test για τις στάσεις σε σχέση µε το επίπεδο των σχολικών επιδόσεων των µαθητών). Τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων έδειξαν ότι οι µαθητές όλων των επιδόσεων που διδάχθηκαν µε τον παραδοσιακό τρόπο είχαν χαµηλότερες επιδόσεις και ανέπτυξαν λιγότερο θετικές στάσεις, ενώ δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες από µέρους των µαθητών για τη χρήση του καινοτοµικού προγράµµατος διδασκαλίας. Η αποτελεσµατικότητα παρόµοιων προσεγγίσεων πρέπει να ερευνηθεί µε µεγαλύτερα δείγµατα και µεγαλύτερης διάρκειας διδασκαλία, ώστε να είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσµάτων και να αποκλεισθεί η περίπτωση τα αποτελέσµατα να οφείλονται στην καινοτοµία που εφαρµόστηκε, χωρίς όµως να υπάρχει µαρτυρία για διατήρηση "των κεκτηµένων" σε παρόµοιες διδακτικές προσεγγίσεις µακράς διάρκειας, όπου το καινοτοµικό στοιχείο θα εξασθενίζει σταδιακά. Λέξεις Κλειδιά: Ενσωµάτωση της τεχνολογίας, προστιθέµενη αξία, επιδόσεις και στάσεις, συνεργατική µάθηση, οικοδόµηση της γνώσης. Computer-aided Science Instruction at the Primary School: Value-added and Results Pavlos Rigas, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, Nicos Valanides (*), University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, Conference Theme: Informatics Applications in Education Educational Level: Primary School Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: This study compared the effectiveness of two teaching methods on students achievement and attitudes. Two intact sixth-grade classes were taught the unit Nutrition, blood, and heart using either the traditional approach or computer-aided instruction by employing software especially developed for the purpose of the study. The software employed a combination of Hyperstudio and Powerpoint so that the teaching approach allowed students to interact with the software in a collaborative way and, at the same time, provided them with relevant pictures and sounds. This approach also helped the instructor to identify students' alternative conceptions and take them into consideration in the learning process. Both classes were equivalent in terms of achievement (low, average and high) and interest in science. At the end, two questionnaires were administered to each class to evaluate students' achievement and attitudes towards the teaching method and science in general. The second questionnaire also included questions related to students' difficulties in using the computer or the specific software. A 3 (abilities) x 2 (teaching method) ANOVA was performed to evaluate students' achievement. Students' attitudes were analyzed using non-parametric tests. The results indicated that the students who were taught using the specific software had significantly higher achievement and more positive attitudes, while they did not experience any particular problems when using the specific software. The size of the sample and the short duration of instruction render any conclusions in favor of computer-aided instruction premature. Further research comparing computer-assisted instruction of longer duration with 679

2 traditional teaching is needed to investigate whether the observed positive effects are not attributable to expectancies or a novelty effect. Keywords: Computer-aided instruction, value-added, achievement and attitudes, collaborative learning Εισαγωγή Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών (ΦE) στο δηµοτικό σχολείο ( Σ) διαφοροποιείται σταδιακά, διότι οι τάσεις που επικρατούν σε διάφορες χώρες ευνοούν τη συνεχή επαφή των µαθητών µε την επιστηµονική γνώση και τις επιστηµονικές διαδικασίες. Ο Hurd (2000) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η πληθώρα των αλλαγών στην επιστήµη, την τεχνολογία, την κοινωνία και την οικονοµία οδήγησαν τις περισσότερες χώρες του κόσµου σε αλλαγές στον τοµέα της εκπαίδευσης µε προσανατολισµό προς τις ΦΕ. Στις τάξεις του δηµοτικού σχολείου ( Σ), η διδασκαλία των ΦΕ στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων, την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύµατος, την προσέγγιση και αντιµετώπιση προβληµάτων και την ανάπτυξη επιθυµητών στάσεων (Κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραµµα, 1996). Οι επιδιώξεις αυτές αποβλέπουν να βοηθήσουν τους σηµερινούς µαθητές και αυριανούς πολίτες να αντιµετωπίζουν τις ραγδαίες αλλαγές στο φυσικό, πολιτισµικό και κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται από την επιστήµη και την τεχνολογία. Θεωρείται επίσης απαραίτητη η εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΗΥ) και η ενσωµάτωση της τεχνολογίας στη µαθησιακή διαδικασία µε σκοπό την υποβοήθηση της εννοιολογικής ανάπτυξης των µαθητών του Σ (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, 2002). Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οι ΗΥ πρέπει να συµπληρώνουν την παραδοσιακή µελέτη, διδασκαλία και πρακτική, βοηθώντας το δάσκαλο κι όχι περιορίζοντας ή υποκαθιστώντας το ρόλο του (Καλκάνης, 2000). Για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει αρχικά οι δάσκαλοι να επιµορφωθούν κατάλληλα για να συνειδητοποιήσουν το ρόλο και τη σηµασία των ΗΥ στην εκπαίδευση. Ακολούθως, µαθητές και δάσκαλοι πρέπει να έχουν συνεχή επαφή µε το εργαλείο που ονοµάζεται ΗΥ, χρησιµοποιώντας το σε όλα τα θέµατα που προσφέρονται από το Α.Π. Οι ΗΥ στο Σ µπορούν να χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα µε τον Frost (1998), ως εργαλεία για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, την καταγραφή των ιδεών των παιδιών, για κατευθυνόµενη ή ελεύθερη διδασκαλία και για την παρουσίαση προσοµοιώσεων που βοηθούν στην κατανόηση φαινοµένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αναπαρασταθούν µε πραγµατικά πειράµατα. Οι ΗΥ µπορούν ακόµα να χρησιµοποιηθούν για το σχεδιασµό µαθησιακών περιβαλλόντων µε σκοπό τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των εναλλακτικών αντιλήψεων των µαθητών για επιστηµονικές έννοιες. Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών σε θέµατα των ΦΕ απασχόλησαν και απασχολούν πολλούς ερευνητές. Η ερευνητική αυτή προσπάθεια ξεκίνησε από τον Piaget (Driver & Bell, 1986), ο οποίος µε κλινικές συνεντεύξεις µελέτησε τις ιδέες των δικών του παιδιών για διάφορα καθηµερινά φαινόµενα. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε µε επιταχυνόµενους ρυθµούς µε αποτέλεσµα να τεκµηριωθεί ότι οι µαθητές οικοδοµούν ένα µεγάλο εύρος εναλλακτικών ιδεών για τα φυσικά φαινόµενα πριν την είσοδό τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι παρατηρήσεις φαινοµένων του φυσικού κόσµου ερµηνεύονται µε τρόπο ιδιοσυγκρασιακό από τα άτοµα τα οποία οικοδοµούν έτσι τις αρχικές τους αντιλήψεις για αυτά. Οι αρχικές αυτές ιδέες των παιδιών οριοθετούν τα ερµηνευτικά πλαίσια και τους τρόπους µε τους οποίους αντιλαµβάνονται τη σχολική διδασκαλία για τα αντίστοιχα θέµατα. Έτσι, πολλές φορές τα παιδιά αφοµοιώνουν µόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι εναρµονισµένες µε τις εναλλακτικές τους ιδέες (Osborne κ.α., 1983). Είναι επίσης γνωστό ότι οι αντιλήψεις των παιδιών δεν τροποποιούνται εύκολα και αποτελούν "γνωστικά εµπόδια" για την οικοδόµηση ορθών επιστηµονικών εννοιών (Driver κ.α., 1993). Πρόβληµα όµως δηµιουργείται όταν οι δάσκαλοι αγνοούν την ύπαρξη των εναλλακτικών αυτών αντιλήψεων και δεν τις συνυπολογίζουν κατά το σχεδιασµό µαθησιακών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσµατα ερευνών και διεθνών διαγωνισµών (TIMSS, 1999) υποδεικνύουν επίσης την αδυναµία υλοποίησης των επαγγελιών του αναλυτικού προγράµµατος που παραµένουν "γράµµα κενόν". Η αδυναµία αυτή µπορεί να οφείλεται σε αναποτελεσµατικές διδακτικές προσεγγίσεις, που αγνοούν τις εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών και βασικές παραδοχές του οικοδοµισµού. Οι δυσκολίες των παιδιών µπορούν να καλλιεργήσουν σταδιακά αρνητικές στάσεις των µαθητών για τις ΦΕ. Εναλλακτικές αντιλήψεις µαθητών για το κυκλοφορικό σύστηµα Η δηµιουργία εναλλακτικών αντιλήψεων είναι ίσως εντονότερη κατά τη διδασκαλία βιολογικών εννοιών (π.χ., στον τοµέα της ανθρωπολογίας). Οι ιστοί και τα κύτταρα, που βοηθούν στην επεξήγηση της κατασκευής και λειτουργίας των οργάνων, είναι πολύ µικρές δοµές µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να παρατηρηθούν και κατά συνέπεια δεν είναι προσβάσιµες στους µαθητές χωρίς τη χρήση εποπτικών µέσων (Chi κ.α., 1991). Εφόσον το εσωτερικό του σώµατός µας δεν είναι παρατηρήσιµο, τα παιδιά τείνουν να επεξηγούν µε δικούς τους τρόπους τη δοµή και λειτουργία των συστηµάτων του ανθρώπινου οργανισµού. Σε έρευνα µε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Ζόγκζα & Γκρίτση, 2000), διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν την ύπαρξη κάποιων οργάνων στο εσωτερικό του σώµατος, αλλά πολύ λίγα συνδέουν τα όργανα ενός οργανικού συστήµατος και κατανοούν τη λειτουργία τους. Σε σχεδιαγράµµατα παιδιών της ηλικίας αυτής παρατηρήθηκε επίσης σύνδεση οργάνων διαφορετικών συστηµάτων που δεν έχουν άµεση σχέση µεταξύ τους. 680

3 Οι Arnaudin και Mintzes (1985, 1986) µελέτησαν τις ιδέες µαθητών και φοιτητών (10 χρονών πανεπιστήµιο) για το κυκλοφορικό σύστηµα. Οι ερευνητές διερεύνησαν και εντόπισαν τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών για τη δοµή και τη λειτουργία του αίµατος, τη δοµή και τη λειτουργία της καρδιάς, την κυκλοφορία του αίµατος, τη σχέση κυκλοφορικού αναπνευστικού συστήµατος και την κλειστή κυκλοφορία. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι εντοπίστηκαν ισχυρές εναλλακτικές ιδέες στους τρεις τελευταίους τοµείς ακόµα και σε πρωτοετείς φοιτητές. Παρόµοια αποτελέσµατα είχε και η έρευνα των Tunnicliffe και Reiss (2001) που βρήκαν ότι µικρά µόνο ποσοστά µαθητών (ηλικίας 4 20 ετών) µπορούσαν να ονοµάσουν και να συνδέσουν τα επιµέρους όργανα, για να επεξηγήσουν τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήµατος. Ο Catherall (1981), όπως αναφέρεται στο άρθρο των Arnaudin και Mintzes (1985), µελέτησε τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών (ηλικίας 7-14) όσον αφορά το κυκλοφορικό σύστηµα και υποστήριξε ότι οι µαθητές είχαν εντελώς διαφορετική άποψη από την επιστηµονική για τη λειτουργία της καρδιάς, τους τρόπους κυκλοφορίας και τη δοµή των συστατικών του αίµατος. Με βάση τις απαντήσεις των µαθητών διαπιστώθηκε µια εξελικτική τάση στους δύο τελευταίους τοµείς. Για παράδειγµα, µεγαλύτερα παιδιά χρησιµοποιούσαν περιγραφές µε επιστηµονική ορολογία και ορθό περιεχόµενο. ιαπιστώθηκε επίσης ότι µαθητές όλων των ηλικιών έµεναν προσκολληµένοι σε αντιλήψεις παρόµοιες µε τις αντιλήψεις επιστηµόνων προηγούµενων εποχών. Στην έρευνα των Patel κ.ά. (1991), όπως αναφέρεται στο άρθρο της Buckley (2000), µελετήθηκε η αιτιώδης σκέψη φοιτητών ιατρικής. Όταν οι φοιτητές ρωτήθηκαν να αιτιολογήσουν την αλλαγή της πίεσης του αίµατος, που προκλήθηκε από θρόµβο σε αιµοφόρο αγγείο του αναπνευστικού συστήµατος, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε θέση να συνδέσουν το εύρηµα (θρόµβος) µε την κλειστή δοµή του κυκλοφορικού συστήµατος και την ανατοµία των αιµοφόρων αγγείων που τροφοδοτούν µε αίµα τους πνεύµονες και αδυνατούσαν να δικαιολογήσουν µε επιχειρήµατα τα συµπτώµατα που παρατηρούνταν (αλλαγή της πίεσης). Oι Feltovich κ.ά. (1988), όπως αναφέρεται στο άρθρο της Buckley (2000), διαπίστωσαν επίσης ότι τα επιµέρους στοιχεία των εναλλακτικών ιδεών, που είχαν φοιτητές ιατρικής για την καρδιακή ανεπάρκεια, ενίσχυαν το ένα το άλλο µε αποτέλεσµα να παράγονται νέες εναλλακτικές ιδέες οι οποίες κυριαρχούσαν ακόµη και µεταξύ ειδικευµένων καρδιολόγων. Για παράδειγµα, πολλοί από αυτούς πίστευαν ότι ο καρδιακός µυς µοιάζει ανατοµικά και λειτουργικά µε τον σκελετικό µυ, κάτι που ενίσχυε την άποψη ότι όταν η καρδιά µεγαλώνει, ο καρδιακός µυς τεντώνεται και δεν µπορεί να ωθήσει το αίµα µε δύναµη, όπως ακριβώς συµβαίνει όταν τεντωθεί ο σκελετικός µυς και δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παρόµοιες ιδέες οικοδοµούνται λόγω της υπεραπλούστευσης της διδασκαλίας, αφού η ιατρική επιστήµη, και ιδιαίτερα η ανατοµία, αποτελεί µια δύσκολη επιστήµη που απαιτεί ακριβή κατανόηση της κατασκευής και λειτουργίας των διαφόρων οργάνων. Η υπεραπλούστευση µιας πολύπλοκης έννοιας των ΦΕ κατά τη διδασκαλία πρέπει να προβληµατίζει τους εκπαιδευτικούς, αφού δεν προσφέρει ουσιαστική µάθηση. Πολλές φορές, οι δάσκαλοι απλοποιούν τη διδασκαλία τους σε τέτοιο σηµείο, ώστε τελικά ξεφεύγουν από το στόχο, που είναι η µετάδοση της επιστηµονικής γνώσης και η εξοικείωση µε επιστηµονικές διαδικασίες. Χρήση των ΗΥ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών Ο Cohen (1997) υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη η ενσωµάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των ΦΕ. Η χρήση των ΗΥ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µπορεί όµως να φανεί χρήσιµη µόνο όταν το θέµα είναι τέτοιο, ώστε να µην είναι δυνατή η προσέγγισή του µε πραγµατικά πειράµατα. Πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση των ΗΥ στις ΦΕ, διότι όπως αναφέρουν οι Κόκκοτας και Βλάχος (2000) "...µε το πείραµα η γνώση, η οποία προκύπτει µε την αφαίρεση των αντικειµένων, συνίσταται στο να δρούµε επάνω τους για να τα µετασχηµατίσουµε, ώστε να διακρίνουµε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται αυτός ο µετασχηµατισµός. Κατά συνέπεια, η γνώση δεν είναι η µετάδοση µιας παραστατικής εικόνας, αλλά συνίσταται πάντα σε ενεργητικές διαδικασίες που καταλήγουν στο µετασχηµατισµό του πραγµατικού" (σ. 228). Η Harlen (2000) υποστηρίζει όµως ότι οι ΗΥ είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι, διότι βοηθούν τους µαθητές να καλλιεργήσουν την ικανότητα για τη λύση προβληµάτων, να αντιλαµβάνονται αφηρηµένες έννοιες και να επεξεργάζονται προσοµοιώσεις φυσικών φαινοµένων. Η χρήση παραστατικών µέσων, όπως η κίνηση, οι γραφικές παραστάσεις, ο ήχος και βιντεοσκοπηµένα στιγµιότυπα, κάνει εφικτή την παρουσίαση φαινοµένων που δεν µπορούν να αναπαρασταθούν µε παραδοσιακές µεθόδους. Οι Orion, Dubowski και Dodick (2000) υποστηρίζουν επίσης ότι η χρήση των πολυµέσων στη διδασκαλία των ΦΕ πρέπει να στηρίζει αισθητά το σχεδιασµό των αναλυτικών προγραµµάτων της Επιστήµης στο Σ. Αυτά τα εργαλεία προάγουν την οικοδόµηση της γνώσης, αφού επιτρέπουν στους µαθητές να έρθουν σε άµεση επαφή µε πληροφοριακό υλικό και τους υποβάλλει να µαθαίνουν ενεργητικά µε ρυθµό ανάλογο µε τις ικανότητές τους. Η χρήση των πολυµέσων κεντρίζει επίσης το ενδιαφέρον τους και νιώθουν ότι είναι υπεύθυνοι για τη µάθησή τους (Tao & Gunstone, 1999). Οι εισηγήσεις αυτές ενισχύουν την άποψη ότι οι ΗΥ είναι απαραίτητοι στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά πρέπει να χρησιµοποιούνται σωστά και µόνο εκεί που πραγµατικά είναι χρήσιµοι. εν υποστηρίζεται η ολοκληρωτική εισβολή τους και η αντικατάσταση του δασκάλου ή του διδακτικού βιβλίου από τους ΗΥ. Αντίθετα, οι ΗΥ µπορούν να ενσωµατωθούν στη διδασκαλία µε σχεδιασµούς που αξιοποιούν τις δυνατότητες τους και 681

4 συνυπολογίζουν την πραγµατική προστιθέµενη διδακτική τους αξία. Στην προσπάθεια αυτή, ο δάσκαλος αλλάζει ρόλο και δεν αποτελεί την πηγή των γνώσεων, αλλά καθίσταται διαµεσολαβητής µεταξύ µαθητή και γνώσης (von Glasersfeld, 1989). Με αυτό τον τρόπο προάγεται η οικοδόµηση της γνώσης, αφού επιτρέπεται στους µαθητές να αλληλεπιδρούν µε το πληροφοριακό υλικό και να συµµετέχουν ενεργά στην οικοδόµηση της δικής τους γνώσης µε ρυθµούς που προσδιορίζονται από τους ίδιους. Εφαρµογή αυτών των αρχών επιδιώχθηκε σε µια έρευνα που µελετούσε το "κυκλοφορικό σύστηµα" µε τη βοήθεια πολυµέσων. Στην έρευνα αυτή, µια µαθήτρια προσπάθησε να οργανώσει µια παρουσίαση που θα επεξηγούσε τη δοµή, τα µέρη και τη λειτουργία των οργάνων του κυκλοφορικού συστήµατος σε συνδυασµό µε το πεπτικό σύστηµα. Για την παρουσίασή της, η µαθήτρια µάζεψε πληροφορίες για το κυκλοφορικό σύστηµα, τις ενσωµάτωσε στα ήδη υπάρχοντα µοντέλα που είχε στο µυαλό της για το θέµα και επεδίωξε την οικοδόµηση νέων µοντέλων για να τα χρησιµοποιήσει στην κατανόηση των όσων διάβαζε ή συζητούσε µε το δάσκαλο και την ερευνήτρια. Μια από τις πηγές, που είχε την ευκαιρία να χρησιµοποιήσει για την παραγωγή των νέων νοητικών µοντέλων της, ήταν ένα εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε στα πλαίσια µιας µεγαλύτερης µελέτης και αφορούσε τη διδασκαλία του θέµατος "Κυκλοφορικό σύστηµα - Science for Living (SFL): the Circulatory System." Το υλικό αυτό αποτελούσε ένα λογισµικό αλληλεπίδρασης που παρουσίαζε τη δοµή και τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήµατος χρησιµοποιώντας εικόνες και βιντεοσκοπήσεις µε παράλληλη χρήση κειµένων. Χρησιµοποιώντας αυτό το υλικό, η µαθήτρια απέκτησε τις γνώσεις που αφορούσαν τη δοµή, τη δυναµική συµπεριφορά και τους µηχανισµούς που αφορούν το κυκλοφορικό σύστηµα. Αυτό τη βοήθησε πολύ στην παρουσίαση που ετοίµαζε, αλλά ταυτόχρονα την κατέστησε ικανή να κατανοεί πολύπλοκες αναπαραστάσεις, όπως την επεξήγηση µε σχηµατικό τρόπο του τρόπου διάνοιξης αρτηριών, και να επιχειρηµατολογεί σε συζητήσεις επαγγελµατικού επιπέδου. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι ο κάθε µαθητής πρέπει να έχει πρόσβαση σε χρήσιµες και απαραίτητες πληροφορίες και την ευκαιρία να υιοθετεί αποτελεσµατικές στρατηγικές µάθησης που να τον βοηθούν να αλληλεπιδρά µε το διαθέσιµο πληροφοριακό υλικό. Η µαθήτρια που συµµετείχε στην έρευνα κατάφερε να οικοδοµήσει ολοκληρωµένα και πλούσια νοητικά µοντέλα χρησιµοποιώντας το διαθέσιµο λογισµικό, το οποίο επέτρεπε την ταυτόχρονη παρουσίαση και αλληλεπίδραση µε εικονικές αναπαραστάσεις και λεκτικές επεξηγήσεις. Αυτή η ενεργητική χρήση του λογισµικού τη βοήθησε να ενσωµατώσει διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων που συνδέονταν µε πολλαπλούς τρόπους. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ανάλογες προσπάθειες βοηθούν τους µαθητές να οικοδοµούν οι ίδιοι τη γνώση και να αποκτούν µεταγνωστικές δεξιότητες (Marchionini, 1988). Σκοπός της Έρευνας Η παρούσα έρευνα επεδίωξε να µελετήσει και να συγκρίνει τις επιδόσεις και τις στάσεις µαθητών Σ που διδάχθηκαν µε διαφορετικές προσεγγίσεις. Η µια προσέγγιση ήταν παραδοσιακή, ενώ η άλλη αξιοποίησε τις δυνατότητες του ΗΥ στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία. Στη δεύτερη προσέγγιση, ο κάθε µαθητής είχε πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες και την ευκαιρία να υιοθετεί αποτελεσµατικές στρατηγικές µάθησης και να αλληλεπιδρά µε το διαθέσιµο πληροφοριακό υλικό µε πρόγραµµα που σχεδιάστηκε µε τη βοήθεια του συγγραφικού πακέτου Hyberstudio και του προγράµµατος παρουσίασης Powepoint. Μεθοδολογία είγµα Στην έρευνα έλαβαν µέρος 40 µαθητές δύο ισοδύναµων τµηµάτων της Στ τάξης ενός Σ. Η ισοδυναµία των τµηµάτων κρίθηκε µε βάση τα γραπτά αποτελέσµατα που είχαν οι µαθητές σε προηγούµενες αξιολογήσεις στην Επιστήµη και από τη συµµετοχή τους στην τάξη, ενώ επιβεβαιώθηκε και από τις συζητήσεις των ερευνητών µε τους δασκάλους των δύο τµηµάτων. ιαδικασία Κάθε τµήµα διδάχθηκε το θέµα " ιατροφή, αίµα και καρδιά" µε διαφορετικό τρόπο. Το ένα τµήµα διδάχθηκε το θέµα όπως προτείνεται στο βιβλίο του δασκάλου της Επιστήµης µε λίγες προσθήκες. Για παράδειγµα, το θέµα διατροφή ήταν προσθήκη των ερευνητών. Έγιναν επίσης διαφοροποιήσεις στην πορεία διδασκαλίας που ήταν αναγκαίες για την ταυτόσηµη προσέγγιση του θέµατος στα δύο τµήµατα. Για παράδειγµα, όλες οι απεικονίσεις που παρουσιάστηκαν µέσω του ΗΥ στο δεύτερο τµήµα, δόθηκαν σε µορφή σχεδιαγραµµάτων και στο πρώτο τµήµα. Στο δεύτερο τµήµα, η διδασκαλία αξιοποίησε τις δυνατότητες του ΗΥ, αφού η διδασκαλία υποβοηθήθηκε µε ένα πρόγραµµα που σχεδιάστηκε ειδικά µε τη βοήθεια του Hyperstudio σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα παρουσίασης Powerpoint. Τα θέµατα που αποτελούσαν την ενότητα αυτή ήταν (α) ο σωστός τρόπος διατροφής, (β) το αίµα και τα αιµοφόρα αγγεία και (γ) η καρδιά. Η διδασκαλία στα δύο τµήµατα ήταν διάρκειας 80 λεπτών και πραγµατοποιήθηκε την ίδια ηµέρα. Την επόµενη ηµέρα, οι µαθητές συµπλήρωσαν πρώτα το ερωτηµατολόγιο των στάσεων και ύστερα το δοκίµιο αξιολόγησης των εννοιών που διδάχθηκαν. Το λογισµικό Το λογισµικό σχεδιάστηκε µε τρόπο που να µπορούν οι µαθητές να εργάζονται ευχάριστα και συνεργατικά, ενώ δίνονταν οδηγίες από έναν αγαπηµένο ήρωα κινουµένων σχεδίων, το Μίκυ Μάους (ΜΜ). Το πρόγραµµα επέτρεπε και επεδίωκε οι µαθητές να συζητούν και να επιχειρηµατολογούν για τις απόψεις τους, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τις διαθέσιµες πληροφορίες. Στο σύνολό του, το λογισµικό ήταν εύχρηστο 682

5 και παρουσίαζε γραπτές πληροφορίες, εικόνες, προσοµοιώσεις, βιντεοσκοπήσεις, ήχους, σχεδιαγράµµατα και συνδέσεις για πλοήγηση (µετάβαση ή και επιστροφή σε διάφορα σηµεία του). Στην εισαγωγή, ο ΜΜ πληροφορούσε τους µαθητές ότι θα τους βοηθούσε να πραγµατοποιήσουν ένα µακρινό και δύσκολο ταξίδι. Οι µαθητές έπρεπε αρχικά να εφοδιαστούν µε τα απαραίτητα τρόφιµα για το ταξίδι τους και εποµένως έπρεπε να συνεργαστούν και να αποφασίσουν για τα τρόφιµα που θα αγόραζαν, ενώ το λογισµικό τους έδινε τη δυνατότητα να ανακοινώνουν σε κατάλληλο χώρο συµπλήρωσης τον κατάλογο των τροφίµων που θα έπαιρναν µαζί τους. Μετά τη δραστηριότητα αυτή, ο ΜΜ παρουσίαζε στους µαθητές πληροφορίες για τη Μεσογειακή δίαιτα µέσω του προγράµµατος παρουσίασης Powerpoint. Οι µαθητές χρησιµοποιώντας τις συνδέσεις πλοήγησης είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν τον κατάλογο των τροφίµων που είχαν αποφασίσει να µεταφέρουν µαζί τους, ενώ ο ΜΜ τους πληροφορούσε για τις ασθένειες του καρκίνου, του διαβήτη και τις καρδιακές παθήσεις σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες για τη Μεσογειακή δίαιτα. Τελικά, οι µαθητές έπρεπε να διατυπώσουν και να ανακοινώσουν τις ευθύνες του κάθε ατόµου για υγιεινή διατροφή και να τις δικαιολογήσουν σε κατάλληλους χώρους συµπλήρωσης. Οι ενέργειες αυτές θεωρήθηκαν προπαρασκευαστικές για το άγνωστο ταξίδι. Ο ΜΜ ανακοίνωνε στα παιδιά ότι, για τους σκοπούς του ταξιδιού τους, θα τα µεταµόρφωνε χωρίς να προσδιορίζεται όµως το είδος της µεταµόρφωσής τους. Τα παιδιά παρακολουθούσαν στη συνέχεια µια ρεαλιστική ταινία, η οποία παρουσίαζε την κυκλοφορία του αίµατος στα αιµοφόρα αγγεία που συνοδευόταν και από ήχο ροής του αίµατος. Τα παιδιά έπρεπε να "ανακαλύψουν" και να δικαιολογήσουν το είδος του ταξιδιού, τους "µεταµορφωµένους" ταξιδιώτες και να ανακοινώσουν την απόφασή τους στον κατάλληλο χώρο συµπλήρωσης που υπήρχε στο πρόγραµµα. Στο επόµενο στάδιο, παρουσιαζόταν στους µαθητές, µε τη βοήθεια του Powerpoint, ένα κείµενο που αναφερόταν στα συστατικά του αίµατος. Με βάση το κείµενο, οι µαθητές έπρεπε να συµπληρώσουν ένα σχεδιάγραµµα που παρουσίαζε µια σταγόνα αίµατος κάτω από το µικροσκόπιο. Οι µαθητές έπρεπε επίσης να εντοπίσουν τις πιο σηµαντικές λειτουργίες του αίµατος, να τις συζητήσουν και να τις γράψουν µε δικά τους λόγια στον κατάλληλο χώρο συµπλήρωσης του προγράµµατος. Στο Σχεδιάγραµµα 1, φαίνεται δείγµα της δοµής του προγράµµατος. Ακολούθως, οι µαθητές έπρεπε να ονοµάσουν τα βασικά µέρη του κυκλοφορικού συστήµατος και να διακρίνουν τα αιµοφόρα αγγεία (φλέβες κι αρτηρίες) και την καρδιά. Για τα αιµοφόρα αγγεία υπήρχαν δύο σχηµατικές απεικονίσεις που οι µαθητές έπρεπε να διακρίνουν (η µια είχε βαλβίδα) και να ονοµάσουν. Αφού συµπλήρωναν αυτή τη δραστηριότητα, καλούνταν να συζητήσουν στην οµάδα τους ποιο από τα µέρη του κυκλοφορικού συστήµατος είναι το πιο σηµαντικό στην κυκλοφορία του αίµατος. Μετά τη δραστηριότητα αυτή και τον εντοπισµό της καρδιάς, το πρόγραµµα βοηθούσε τους µαθητές να επιβεβαιώσουν τη σηµασία της καρδιάς µε µια περιστρεφόµενη προσοµοίωσή της. Οι πληροφορίες για την καρδιά προσφέρονταν από το ΜΜ στην επόµενη παρουσίαση. Εκεί οι µαθητές µπορούσαν να "ταξιδέψουν" µέσα σε προσοµοιωµένη καρδιά αλλά και σε πραγµατική καρδιά ταυτόχρονα, ενώ υπήρχε και συνοδευτικό κείµενο και αντίστοιχη αφήγηση. Οι µαθητές µπορούσαν επίσης να ακούσουν µε το πάτηµα µιας φράσης τον πραγµατικό κτύπο της καρδιάς. 683

6 Κουµπί µετάβασης σε πρόγραµµα Powerpoint Κείµενο όπου ο ΜΜ δίνει πληροφορίες στους µαθητές. Ωραία! Απ' εδώ και πέρα όµως πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί διότι ο µικρόκοσµος στον οποίο βρίσκεστε τώρα, έχει πολλούς άγνωστους προορισµούς που µπορείτε να γνωρίσετε! Σε αυτό το ταξίδι θα περιοριστούµε µόνο στους προορισµούς που έχουν άµεση σχέση µε το αίµα και τα όργανα που σχετίζονται µε αυτό. Και τώρα δουλειά! (α) Συµπληρώστε τις ονοµασίες που λείπουν από την πιο κάτω εικόνα (σταγόνα από αίµα σε µικροσκόπιο) και (β) γράψτε στο πιο κάτω κουτί το ρόλο των συστατικών του αίµατος, αφού πάρετε πληροφορίες από το κείµενο Το αίµα. Σχεδιάγραµµα συµπλήρωσης Χώρος γραπτής εργασίας Κουµπί πλοήγησης Σχεδιάγραµµα 1: είγµα της οµής του Προγράµµατος 684

7 Οι µαθητές έπρεπε στη συνέχεια να µελετήσουν την κάθετη τοµή της καρδιάς που τους παρουσιαζόταν µε τη βοήθεια του Powerpoint) και να πάρουν άλλες πληροφορίες για τη δοµή της. Υπήρχε επίσης και µια πιο απλή προσοµοίωση που έδειχνε σχηµατικά την κυκλοφορία του αίµατος µέσα στην καρδιά. Στο σηµείο αυτό, ο ΜΜ ζητούσε από τους µαθητές να περιγράψουν µε δικά τους λόγια την καρδιά, ενώ, µε τις συνδέσεις πλοήγησης, µπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που υπήρχαν στο πρόγραµµα. Αφού εντόπιζαν, µέσα από συλλογική εργασία, τις κυριότερες πληροφορίες για την καρδιά, έπρεπε να ανακοινώσουν τις απόψεις τους στον κατάλληλο χώρο συµπλήρωσης. Τελικά, ο ΜΜ έδινε συγχαρητήρια σε όσους µαθητές ολοκλήρωναν τις δραστηριότητες και τους ενηµέρωσε ότι µπορούσαν, µε τις συνδέσεις πλοήγησης, να µεταφερθούν στην αρχή του προγράµµατος για επανάληψη/συµπλήρωση της γνώσης τους. Τα έργα Το ερωτηµατολόγιο των στάσεων περιελάµβανε 21 ερωτήσεις τύπου Likert µε βαθµολογία από το 1 µέχρι το 6 που αντιπροσώπευε το βαθµό συµφωνίας-διαφωνίας µε την κάθε δήλωση (1= διαφωνώ πολύ, 6=συµφωνώ πολύ). Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν τις στάσεις των µαθητών για την Επιστήµη µετά τη διδασκαλία και τις απόψεις τους µετά το συγκεκριµένο µάθηµα (π.χ., το µάθηµα µου δηµιούργησε περισσότερη επιθυµία για µάθηση στην Επιστήµη) ή τις στάσεις τους για παρόµοιες µελλοντικές προσπάθειες (π.χ., αν στο µέλλον το µάθηµα γίνεται µε τον τρόπο αυτό, τότε πιστεύω ότι θα αγαπήσω περισσότερο το µάθηµα της Επιστήµης). Υπήρχαν ακόµη πέντε ερωτήσεις που αφορούσαν µόνο τους µαθητές της πειραµατικής οµάδας και είχαν σχέση µε τη χρήση του ΗΥ και το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε. Σε µια από αυτές έπρεπε να δικαιολογήσουν γιατί βρήκαν ή όχι ενδιαφέρον το µάθηµα. Για το ερωτηµατολόγιο αυτό δόθηκε χρόνος 20 λεπτών και η ανάλυση έγινε για κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Για το δοκίµιο αξιολόγησης δόθηκε επίσης χρόνος 20 λεπτών για να απαντηθούν 13 κύριες ερωτήσεις που µερικές είχαν υποερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ήταν διαφόρων µορφών, όπως συµπλήρωση κενών, πολλαπλής επιλογής, ορθό - λάθος και µικρής ανάπτυξης, και αφορούσαν τα θέµατα που µελετήθηκαν, δηλαδή τη διατροφή (µεσογειακή δίαιτα), τα συστατικά του αίµατος και την καρδιά. Το δοκίµιο αξιολόγησης είχε µέγιστη βαθµολογία 40. Αποτελέσµατα Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα περιγραφικά δεδοµένα των επιδόσεων των µαθητών των δύο τµηµάτων στο δοκίµιο αξιολόγησης για τις τρεις οµάδες σχολικών επιδόσεων. Μέθοδος Υψηλές Σχολικές Επιδόσεις Μέσες Σχολικές Επιδόσεις Χαµηλές Σχολικές Επιδόσεις Σύνολο ιδασκαλίας ΜΟ ΤΑ n ΜΟ ΤΑ n ΜΟ ΤΑ n ΜΟ ΤΑ n Παραδοσιακή Ενσωµάτωση Τεχνολογίας Σύνολο , ΜΟ=Μέσος όρος, ΤΑ=Τυπική απόκλιση, n=αριθµός υποκειµένων Πίνακας 1: Περιγραφικά εδοµένα των Επιδόσεων των Μαθητών Τα στοιχεία του Πίνακα 1 δείχνουν ότι οι επιδόσεις των µαθητών της πειραµατικής οµάδας ήταν καλύτερες από τις επιδόσεις της οµάδας ελέγχου και για τις τρεις οµάδες, ενώ οι επιδόσεις ήταν σταδιακά µικρότερες από την οµάδα υψηλών σχολικών επιδόσεων προς την οµάδα χαµηλών σχολικών επιδόσεων και για τις δύο διδακτικές προσεγγίσεις. Για τον εντοπισµό στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των µαθητών των δύο διδακτικών προσεγγίσεων και των τριών σχολικών επιδόσεων έγινε ανάλυση διακύµανσης 3 (οµάδες σχολικών επιδόσεων) X 2 (διδακτικές προσεγγίσεις). Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 2. Πηγή ιακύµανσης SS df MS F Επίπεδο Σηµαντικότητας ιδακτική Προσέγγιση Οµάδα Σχολικών Επιδόσεων Αλληλεπίδραση Πίνακας 2: Ανάλυση ιακύµανσης 3 (οµάδες σχολικών επιδόσεων) X 2 (διδακτικές προσεγγίσεις). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν µε αξιοποίηση του ΗΥ ήταν στατιστικά υψηλότερες από τις επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν µε την παραδοσιακή προσέγγιση και ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µαθητών από τα τρία διαφορετικά επίπεδα σχολικών επιδόσεων. Η µέθοδος Scheffe για πολλαπλές συγκρίσεις έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ όλων των επιπέδων λαµβανοµένων ανά δύο και οι επιδόσεις ήταν στατιστικά υψηλότερες για κάθε ανώτερο επίπεδο σχολικών επιδόσεων. Η ανάλυση έδειξε ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ προσέγγισης και επιπέδου σχολικών επιδόσεων δεν ήταν στατιστικά σηµαντική, δηλαδή οι δύο διδακτικές προσεγγίσεις δεν ενήργησαν ευνοϊκότερα για κανένα από τα τρία επίπεδα σχολικών επιδόσεων. 685

8 Για την ανάλυση των στάσεων των µαθητών χρησιµοποιήθηκαν µη παραµετρικές αναλύσεις (Mann-Whitney test για τις στάσεις των µαθητών σε σχέση µε τη µέθοδο διδασκαλίας και Kruskal-Wallis test για τις στάσεις των µαθητών σε σχέση µε το επίπεδο των σχολικών επιδόσεων). Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων έδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά τις στάσεις των µαθητών σε σχέση µε τη διδακτική προσέγγιση (α=0.001), αλλά δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά τις στάσεις των µαθητών σε σχέση µε το επίπεδο των σχολικών επιδόσεων τους (α=0.37). Η ανάλυση των ερωτήσεων, που αφορούσαν τη δυσκολία στη χρήση του υπολογιστή και του συγκεκριµένου προγράµµατος διδασκαλίας, έδειξε ότι οι µαθητές δεν αντιµετώπισαν ιδιαίτερα προβλήµατα, ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν ότι βρήκαν το πρόγραµµα πολύ ενδιαφέρον, µε απαντήσεις του τύπου "...ήταν πολύ ωραία που δε δουλέψαµε σήµερα στο βιβλίο. Να το κάνουµε πιο συχνά!": Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση ενός µαθητή µε υψηλές σχολικές επιδόσεις, που, παρόλο που πάντα έδειχνε ενθουσιώδης στο µάθηµα, στην προκειµένη περίπτωση έγραψε: "Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραµµα, γιατί µπορούσαµε να δούµε πραγµατικές εικόνες που είχαν κίνηση. Ακόµη είχαµε τις πληροφορίες σε απλή µορφή γραµµένες κι εµείς έπρεπε µόνο να βρούµε εκείνες που χρειαζόµασταν. Άρα δεν χρειαζόταν να τις ακούµε από το δάσκαλο." Πολλοί ήταν αυτοί που ενθουσιάστηκαν µε το πρόγραµµα και το "νέο" τρόπο διδασκαλίας. Αξιοσηµείωτο όµως ήταν το σχόλιο ενός µαθητή µε χαµηλές σχολικές επιδόσεις, ο οποίος για πρώτη φορά εκφράστηκε µε αυτό τον τρόπο για το µάθηµα της Επιστήµης: Μου άρεσε γιατί κάναµε ταξίδι στο σώµα, αποφασίζαµε εµείς τις απαντήσεις µας, συνεργαστήκαµε. Μου άρεσε πολύ που είδα πώς είναι στην πραγµατικότητα η καρδιά από µέσα, πώς κτυπά η καρδιά και πώς τρέχει το αίµα. Συµπεράσµατα Οι µαθητές όλων των επιδόσεων που διδάχθηκαν µε αξιοποίηση του προγράµµατος το οποίο βασίστηκε στην τεχνολογία (Hyperstudio και Powerpoint) είχαν υψηλότερες επιδόσεις και ανέπτυξαν θετικότερες στάσεις για το µάθηµα, ενώ δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες από µέρους των µαθητών για τη χρήση τόσο του υπολογιστή όσο και του συγκεκριµένου προγράµµατος διδασκαλίας. Η χρήση πολυµέσων παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των µαθητών και του εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα επιτρέπει τη συνεργασία µαθητών-εκπαιδευτικού για τη διαπραγµάτευση σε εποικοδοµητικό κλίµα των διαφορών που σχετίζονται µε τις εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών. Η ενεργητική συµµετοχή των µαθητών σε συνεργατικό κλίµα φαίνεται να οδηγεί σε οικοδόµηση ορθών επιστηµονικών εννοιών. Η αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού µε ελκυστικά για τους µαθητές χαρακτηριστικά ενεργοποιεί τις παρωθητικές δυνάµεις τους και υποβοηθά την εννοιολογική τους ανάπτυξη. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η προσκόλληση σε "διδακτικές συνταγές," που προτείνονται από τα αναλυτικά προγράµµατα και τα διδακτικά βιβλία, δεν αποτελούν ικανοποιητικές προσεγγίσεις και δεν οδηγούν σε επιθυµητούς στόχους. Το ζητούµενο είναι η ανάληψη διδακτικών πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς και η ερευνητική εξέταση των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται. Οι προσπάθειες αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική ενσωµάτωση της τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία και ποιοτική µεταµόρφωση του µαθησιακού περιβάλλοντος της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Οι προσπάθειες αλλαγών της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αφού τα θετικά αποτελέσµατα µπορούν να επιδράσουν καταλυτικά στη διδασκαλία και µάθηση στις άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας είναι ενθαρρυντικά αλλά είναι δύσκολη η γενίκευσή τους, αφού και το δείγµα ήταν µικρό αλλά και η διάρκεια της διδασκαλίας περιορισµένη. Θα µπορούσε ενδεχοµένως να υποστηριχτεί ότι η υπεροχή της πειραµατικής οµάδας οφειλόταν στα καινοτοµικά στοιχεία που περιείχε και τα οποία µε συνεχόµενη χρήση δε θα είχαν τα ίδια αποτελέσµατα. Η αποτελεσµατικότητα παρόµοιων προσεγγίσεων πρέπει να ερευνηθεί προσεκτικά µε µεγαλύτερα δείγµατα και µεγαλύτερης διάρκειας διδασκαλία, ώστε να είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσµάτων και να αποκλεισθεί η περίπτωση να αποδοθούν στην καινοτοµία που εφαρµόζεται, χωρίς όµως µαρτυρία για διατήρηση "των κεκτηµένων" σε διδακτικές προσεγγίσεις µεγάλης διάρκειας, όπου το καινοτοµικό στοιχείο σταδιακά θα εξασθενίζει. Αναφορές Βλάχος, Γ., & Κόκκοτας, Π. (2000). Ο Ρόλος του Πειράµατος στην Επιστήµη και στη ιδασκαλία Μάθηση, Στο Π. Κόκκοτα (Εκδ.), ιδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήµες: Σύγχρονοι προβληµατισµοί. Αθήνα: Τυπωθήτω. Ζογκζα, Β., & Γκρίτση, Φ. (2000). Η ανάπτυξη των ιδεών των παιδιών προσχολικής ηλικίας όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των οργάνων του ανθρώπινου σώµατος µέσα από µια κοινωνιογνωστικού τύπου παρέµβαση [2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και η Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Λευκωσία, Κύπρος]. Καλκάνης, Γ. (2000). Οι Τεχνολογίες της Πληροφόρησης στην Εκπαιδευτική ιαδικασία (και) των Φυσικών Επιστηµών, Στο Π. Κόκκοτα (Εκδ.), ιδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήµες: Σύγχρονοι προβληµατισµοί. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραµµα (1996), Λευκωσία: Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 686

9 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (2002). ηµοτική Εκπαίδευση: Έκθεση Ιανουαρίου Arnaudin, M. W., & Mintzes, J. J. (1985). Students Alternative Conceptions of the Human Circulatory System: A Cross Age Study. Science Education, 69, Arnaudin, M. W., & Mintzes, J. J. (1986). The cardiovascular system: children s conceptions and misconceptions. Science and Children, Buckley, B. C. (2000). Interactive multimedia and model-based learning in biology. International Journal of Science Education, 22, Chi, M. T. H., Chiu, M. H., & DeLeeuw, N. (1991). Learning in a non-physical science domain: The human circulatory system. Pittsburgh, PA: Learning Research and Development Center. Cohen, K. C. (1997). Internet links in science education: Student scientists partnerships. New York: Plenum Press. Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A. (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήµες, (Μετάφραση: Θ. Κρητικός, Β. Σπηλιωτοπούλου Παπαντωνίου, Α. Σταυρόπουλος). Αθήνα: Τροχαλία. Driver, R., & Bell, B. (1986). Students thinking and the learning of science: A constructivist view. School Science Review, 67, Frost, R. (1998). The IT in Secondary Science Book: A compedium of ideas for using computers and teaching science. London: IT in Science. Harlen, W. (2000). Teaching, Learning & Assessing Science 5 12 (3 rd edition). London: Paul Chapman Publishing. Hurd P. D. (2000). Science Education for the 21 st Century. School Science and Mathematics, 100, Marchionini, G. (1988). Hypermedia and Learning: Freedom and Chaos. Educational Technology, November, Orion, N., Dubowski, Y., & Dodick, J. (2000). The Educational Potential of Multimedia Authoring as a Part of the Earth Science Curriculum A Case Study. Journal of Research in Science Teaching, 37, Osborne, R. J., Bell, B. F., & Gilbert, J. K. (1983). Science teaching and children s views of the world. European Journal of Science Education, 5, Tao, P.- K., & Gunstone, R. F. (1999). Conceptual change in science through collaborative learning at the computer. International Journal of Science Education, 21 (1), TIMSS (1999): Tunnicliffe, D. S., & Reiss, M. (2001). What s inside bodies? Learning about skeletons and other organ systems of vertebrate animals, Paper presented at the 1 st IOSTE Symposium in Southern Europe - Science and Technology Education: Preparing Future Citizens, Paralimni, Cyprus. von Glasersfeld, E. (1989). Cognition, construction of knowledge, and teaching. Synthesis, 80,

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά και Πληροφορική. ιδακτική Αξιοποίηση του ιαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηµατικά και Πληροφορική. ιδακτική Αξιοποίηση του ιαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηµατικά και Πληροφορική. ιδακτική Αξιοποίηση του ιαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Σαράφης Ιωάννης Τίκβα Χριστίνα Πέρδος Αθανάσιος HTUsarafis@kalamari.grUTH HTUtikva@kalamari.grUTH

Διαβάστε περισσότερα

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη:

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη: Ανάλυση και Συγκριτικές Επισηµάνσεις Σχολικών Βιβλίων του ηµοτικού Σχολείου (Ελλάδας, Κύπρου, Αγγλίας) όσον αφορά στην Έννοια της Πιθανότητας. Συγγραφέας: Ιδιότητα: Καλαβάσης Φραγκίσκος Σκουµπουρδή Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σχολείο & Τμήμα: Ημερομηνία: Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Σχολιασμός και αιτιολόγηση της επίδοσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή )

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή ) ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή 136-141) Μάνου Βασιλική ασκάλα, Μετεκ. Μ Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Μάθημα 11 «Το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος» στην προσχολική ηλικία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Μάθημα 11 «Το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος» στην προσχολική ηλικία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μάθημα 11 «Το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος» στην προσχολική ηλικία Τα θέματά μας σήμερα Θα δούμε πώς αντιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά το εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 1 ο Μέρος Οι προτάσεις των προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών σήµερα 7 Κεφάλαιο 1 ο Ανάλυση Συγκριτική καταγραφή των προτάσεων σύγχρονων προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και η Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Λευκωσία 3-5 Μαΐου 2000 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ ΙI

Η ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και η Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Λευκωσία 3-5 Μαΐου 2000 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ ΙI 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο Η ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και η Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Λευκωσία 3-5 Μαΐου 2000 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ ΙI Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics»

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» ΣΧΟΛΕΙΟ Π.Π.Λ.Π.Π. ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: Β Νόµος του Νεύτωνα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σφαέλος Ιωάννης Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) (Το εργαλείο που προτείνεται για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού, βασίζεται στο αντίστοιχο εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η αξιολόγηση του αναλυτικού Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Σκοποί και φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Key για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Κ. Νικολοπούλου 1. Εισαγωγή Oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι χώρες της ΕΕ» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Ο προγραµµατισµός είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείµενο, στο οποίο όµως οι µαθητές αντιµετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Να εξοικειωθούν µε την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου. Να ενηµερωθούν για τα µέρη από τα οποία αποτελείται ο σκελετ

Να εξοικειωθούν µε την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου. Να ενηµερωθούν για τα µέρη από τα οποία αποτελείται ο σκελετ Τίτλος διδακτικού σεναρίου Τα οστά Πώς κινούµαστε Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Μελέτη Περιβάλλοντος Τάξεις στις οποίες απευθύνεται ηµοτικού Συµβατότητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα Το σενάριο είναι συµβατό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» Παπανδρέου Σταυρούλα Β Γενική Αρ.Μητρώου: 1. Μάθηµα ιδακτική ενότητα Η διδακτική ενότητα αφορά τις αλλαγές στην επιφάνεια της γης

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 8: Έκθεση αξιολόγησης παιδαγωγικής προσέγγισης

Παραδοτέο 8: Έκθεση αξιολόγησης παιδαγωγικής προσέγγισης Παραδοτέο 8: Έκθεση αξιολόγησης παιδαγωγικής προσέγγισης Περιεχόμενα Περίληψη...2 Στοιχεία που προέκυψαν μέσα από τη σύγκριση των απαντήσεων και απόψεων των φοιτητών στις προ-συνεντεύξεις και μετά-συνεντεύξεις...4

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα