Όψεις της Πολιτικής Γης στην Ελλάδα της εκαετίας του '80. Κριτική Ανάλυση. Προοπτικές. 1991

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όψεις της Πολιτικής Γης στην Ελλάδα της εκαετίας του '80. Κριτική Ανάλυση. Προοπτικές. 1991"

Transcript

1 Όψεις της Πολιτικής Γης στην Ελλάδα της εκαετίας του '80. Κριτική Ανάλυση. Προοπτικές Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται η κριτική προσέγγιση και ανάλυση χαρακτηριστικών όψεων της πολιτικής γης που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του Βασική υποδοµή για την θεµελίωσή της απετέλεσε η συστηµατική διερεύνηση, απογραφή, χαρτογράφηση και αποτίµηση των γενικότερων κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών της πρώτης περιόδου της µεταπολίτευσης, οι οποίες υπέθαλψαν, µέσα και έξω απ' το κράτος και τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, (σε συλλογικό και/ή ατοµικό επίπεδο), τάσεις, στάσεις και συµπεριφορές, τόσο υπέρ µιας επιστηµονικά τεκµηριωµένης και ολοκληρωµένης στρατηγικής πολιτικής γης, όσο και υπέρ της συνέχισης της απρογραµµάτιστης, ευκαιριακής και σύµφωνης µε τα συµφέροντα των κυρίαρχων οµάδων σχετικής πολιτικής η οποία δέσποσε στην σύγχρονη Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της. Κυρίαρχη τάση πολιτικής γης, λόγω της υφιστάµενης την περίοδο ποιότητας και έντασης της κοινωνικής δυναµικής, αναδεικνύεται σύµφωνα µε την τεκµηρίωση της εισήγησης, εκείνη η οποία προτάσσει τις συλλογικές απ' τις ατοµικές προτεραιότητες, τον προγραµµατισµό απ' την άναρχη λήψη µέτρων, τον σεβασµό του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος απ' την κερδοσκοπία στη γη και µάλιστα πολλές φορές υπερισχύει νόµων και κυβερνητικών µέτρων και ρυθµίσεων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στο µεγαλύτερο µέρος της δεκαετίας του 1980, παρά το γεγονός ότι οι φορείς των απόψεων της κυρίαρχης τάσης πολιτικής γης της περιόδου βρέθηκαν στην (ή κοντά στην) πολιτική εξουσία, παρατηρείται µια αντίστροφη κοινωνική δυναµική ως αποτέλεσµα και πάλι νέων πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών ισορροπιών και συνθηκών οι οποίες σταδιακά διαµορφώνονται, επιβραδύνοντας, αναιρώντας ή και ανατρέποντας στην πράξη, τη βασική σχετική - θεωρητικά τουλάχιστον - προγραµµατική κυβερνητική πολιτική. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής γης της δεκαετίας του '80 και ειδικότερα η πολιτική για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, το Περιβάλλον, τις Πολεοδοµικές Ρυθµίσεις, το Φυσικό Σχεδιασµό και την Ανάπτυξη αναλύονται κριτικά σ' αυτό το πλαίσιο και στην πολυδιάστατη σχέση τους µε την στεγαστική και την γενικότερη κοινωνική πολιτική. Τέλος µε βάση τα πορίσµατα αυτής της ανάλυσης επιχειρείται η εκτίµηση των πιθανών προοπτικών της πολιτικής γης στην Ελλάδα τη δεκαετία του '90 κάτω απ' τις νέες συνθήκες, της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της "ιδιωτικοποίησης", (οι οποίες αποτελούν τους κύριους θεωρητικά τουλάχιστον - άξονες της κυβερνητικής πολιτικής σήµερα), αλλά και της εντεινόµενης οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισµικής κρίσης την οποία διέρχεται τα τελευταία χρόνια η χώρα µας. 1. Το πολιτικό και κοινωνικό κλίµα των αρχών της µεταπολίτευσης και η Πολιτική Γης Η πρώτη περίοδος της µεταπολίτευσης , η οποία ορίζεται χρονικά απ' την πτώση της δικτατορίας ως την άνοδο των "δυνάµεων της αλλαγής" στην πολιτική εξουσία, σηµαδεύεται αποφασιστικά στο πολιτικό επίπεδο από την πλήρη κυριαρχία των συντηρητικών παραδοσιακών πολιτικών. Η συγκυρία αλλά και οι παράγοντες, εξωτερικοί και εσωτερικοί, που την επηρεάζουν καταλυτικά, διαµορφώνουν την περίοδο αυτή συνθήκες υπέρβασης της κλασικής αντίθεσης δεξιάςκέντρου στην διεκδίκηση της εξουσίας και επιβάλλουν την συγκυβέρνηση "εθνικής αναγκαιότητας" µε στόχο να διασφαλισθεί η οµαλή µετάβαση στη δηµοκρατία και το βασικότερο, η διατήρηση των κατεστηµένων αξιών της νεοελληνικής κοινωνίας και των θεµελιακών ζωογόνων "µύθων" της. Στο πλαίσιο αυτό ήταν φυσικό ν' ανθίσει, ν' αναπτυχθεί, να σχηµατοποιηθεί κοινωνικά και να συστηµατικοποιηθεί σ' επίπεδο µιας "άλλης" πολιτικής και η ριζική αµφισβήτηση των αξιών, των δοµών και των λειτουργιών ενός καθεστώτος, το οποίο στη συνείδηση των πιο συνειδητοποιηµένων πολιτών όχι µόνο διατηρεί το σύστηµα, αλλά και υποθάλπει, γεννά και συντηρεί και τις δικτατορικές του εκτροπές. Η αµφισβήτηση αυτή, την πρώτη επταετία της µεταπολίτευσης αποκτά τα θετικά χαρακτηριστικά προσδοκίας αλλά και ενεργητικής συµβολής των πολιτών στη διαµόρφωση 52

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ προτύπων δηµιουργικής πολιτικής και κοινωνικής συµµετοχής και δράσης στην κατεύθυνση µιας εναλλακτικής πρότασης διαρθρωτικής πολιτικής αλλαγής. Έτσι συγκροτείται ένα ρεύµα κοινωνικής δυναµικής ριζικού εκδηµοκρατισµού και εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας, µε προεξάρχουσες συνιστώσες του το νέο επιστηµονοτεχνικό και παραγωγικό δυναµικό το οποίο στελεχώνει τα αιρετά όργανα των επιστηµονικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων και τις επιτροπές και οµάδες δουλειάς τους, αλλά και τους προοδευτικούς πανεπιστηµιακούς φορείς. Ιδιαίτερα το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας την περίοδο µε την περιφερειακά αποκεντρωµένη δοµή και λειτουργία του, σε συνεργασία µε τους συλλόγους διπλωµατούχων Μηχανικών: - διατυπώνει και υλοποιεί συστηµατικά, αποτελεσµατικά και µε συνέπεια το Πρόγραµµα της ηµοκρατικής Συνεργασίας Μηχανικών (εκλεγµένης διοίκησής του απ' το 1975 ως το 1982, η οποία υπερβαίνει δηµιουργικά τους παραδοσιακούς και πολλές φορές µηχανιστικούς κοµµατικούς / πολιτικούς και ιδεολογικούς διαχωρισµούς των µελών της), - συντονίζει τη δράση του µε τη δράση των άλλων επιστηµονικών, κοινωνικών, πανεπιστηµιακών και συνδικαλιστικών φορέων, - τεκµηριώνει µε ολοκληρωµένη διεπιστηµονική και πλουραλιστική προσέγγιση συγκεκριµένες προτάσεις και λύσεις για τα µεγάλα σύγχρονα προβλήµατα της χώρας (ανάπτυξη, µεγάλα τεχνικά έργα, αεροδρόµιο Σπάτων, παιδεία, περιβάλλον, πολιτική γης, εθνικό κτηµατολόγιο, ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. κλπ.), - οργανώνει και διεξάγει διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια πάνω στα καίρια προβλήµατα της χώρας την περίοδο αυτή, - τροφοδοτεί µέσω των εκπροσώπων του µε τεκµηριωµένες θέσεις, επεξεργασίες και πορίσµατα επιστηµονικών επιτροπών του την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους συνδικαλιστικούς φορείς, - αναπτύσσει σηµαντική επιστηµονική εκδοτική προσπάθεια και υπηρεσία τεκµηρίωσης, - συνεργάζεται δηµιουργικά µε τα πανεπιστήµια και τους φοιτητές, - συµβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών και σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, - προετοιµάζει ένα φυτώριο στελεχών µε επιστηµονική επάρκεια, κοινωνική και πολιτική συνειδητότητα, ευαισθησία και ικανότητες για την ανάπτυξη της χώρας, - προτείνει στην εθνική αντιπροσωπεία σχέδια νόµου στα πεδία επιστηµονοτεχνικής και κοινωνικής του νοµιµοποίησης και - µπολιάζει γενικότερα την πολιτική και κοινωνική ζωή µε το "καινούργιο" που επαγγέλθηκε η αντίσταση στη δικτατορία και στη φθαρµένη ως τότε πολιτική ζωή, η Νοµική και το Πολυτεχνείο. Αν ληφθεί υπ' όψη ότι οι ευρύτατες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του ΤΕΕ της περιόδου χρηµατοδοτήθηκαν 100% από τους ίδιους πόρους του, οι οποίοι προέρχονται καθ' ολοκληρίαν απ' τις εισφορές των µελών του και όχι από κρατικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσης πηγές, και ότι οι προγραµµατικές συγκλίσεις και όχι οι χαρισµατικοί ή κληρονοµικοί ηγέτες του αποτέλεσαν την υλική βάση της ενότητας, της ποιότητας, της συνέπειας και της αποτελεσµατικότητας λόγων και έργων του, θα µπορούσαµε σήµερα να αξιολογήσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία την σηµασία της πολυδιάστατης συµβολής του την περίοδο αυτή. Πράγµατι, η συντηρητική κυβέρνηση σε µικρότερο βαθµό αλλά και η αντιπολίτευση γνωρίζουν στην πράξη και κατοχυρώνουν τον ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συµβούλου της πολιτείας, αξιοποιούν στο πλαίσιο των βασικών επιλογών τους, µερικά ή ολικά τις θέσεις και προτάσεις του, (οι οποίες σε µεγάλο βαθµό, αντικειµενικά, αφορούν ζητήµατα χάραξης, άσκησης και ελέγχου της πολιτικής γης), πολλές φορές επηρεάζονται καταλυτικά απ' αυτές και τροποποιούν την πολιτική τους και πολύ συχνά αποδέχονται και προωθούν αυτούσιες σχετικές επιστηµονικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες και πολιτικές του ΤΕΕ. Απ' την άλλη µεριά την ίδια περίοδο η Κυβέρνηση βλέπει ν' αποτυγχάνουν πολλές απ' τις προσπάθειές της οι οποίες συνάντησαν την τεκµηριωµένη αντίθεση του ΤΕΕ. Χαρακτηριστικά σχετικά παραδείγµατα συµβολής του ΤΕΕ, αµέσως ή εµµέσως, στο πεδίο της πολιτικής γης την περίοδο αυτή θα µπορούσαν ν' αναφερθούν: 1. Η διαµόρφωση οµοφωνίας σε πολιτικό και επιστηµονοτεχνικό επίπεδο µε βάση τις θέσεις του 53

3 ΤΕΕ για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, ως εθνικής κλίµακας και σηµασίας θεσµού υποδοµής ανάπτυξης και πολιτικής γης. Το σχετικό σχέδιο νόµου για τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και το συντονισµό των σχετικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο που προτείνει το ΤΕΕ κατατίθεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία από την τότε αξιωµατική αντιπολίτευση αλλά δεν προωθείται από την κυβέρνηση η οποία προκρίνει τα "µερικά", "αποσπασµατικά", "δασικά", "αµπελουργικά", "ελαιοκοµικά" δήθεν κτηµατολόγια, τα οποία είτε αποτυγχάνουν εν τη γενέσει τους ή καρκινοβατούν µέχρι σήµερα χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσµα, παρά τους τεράστιους εθνικούς πόρους οι οποίοι δαπανήθηκαν (διασπαθίστηκαν στην ακρίβεια) και τους σηµαντικότατους κοινοτικούς πόρους οι οποίοι δεν έγινε δυνατό ν' αξιοποιηθούν. Την ίδια αποτυχία γνωρίζουν προσπάθειες της κυβέρνησης για προώθηση ατεκµηρίωτων και ευκαιριακών επενδυτικών πρωτοβουλιών ιδιωτών οι οποίοι αδιαφορούν για τις επιπτώσεις των έργων που προτείνουν στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον 2. Οι δοµικής σηµασίας προτάσεις του ΤΕΕ στην Συντονιστική Επιτροπή ιαχείρισης Ακτών οι οποίες επηρεάζουν ουσιαστικά τα τελικά της πορίσµατα. 3. Η διεπιστηµονική, πλουραλιστική και ολοκληρωµένη προσέγγιση και ανάλυση του προβλήµατος "Αεροδρόµιο Σπάτων" και οι σχετικές προτάσεις του ΤΕΕ οι οποίες απετέλεσαν ειδική έκδοσή του και συντέλεσαν στην κατανόηση των ευρύτερων, εθνικής κλίµακας διαστάσεων του προβλήµατος και στην αλλαγή οπτικής αντιµετώπισής του απ' την τότε κυβέρνηση. 4. Η ενεργητική και δηµιουργική συµµετοχή εκπροσώπων του, τόσο στη διαµόρφωση του πενταετούς προγράµµατος Ανάπτυξης (το οποίο βέβαια δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ), όσο και γενικότερα στα πεδία: Αποκέντρωσης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, Λαϊκής Κατοικίας, Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Χαρτογραφήσεων και Κτηµατολογίου, ιερεύνησης και Αξιοποίησης των Φυσικών και Ανθρώπινων ιαθεσίµων της χώρας, Μελετών Υποδοµής Ανάπτυξης, Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας κλπ. 5. Οι θέσεις του ΤΕΕ για την επιστηµονικά τεκµηριωµένη και συστηµατική πρόβλεψη, πρόγνωση και συντονισµένη αντιµετώπιση φυσικών και τεχνητών καταστροφών (σεισµοί, πυρκαϊές δασών, µόλυνση και ρύπανση της γης, της θάλασσας και της ατµόσφαιρας κλπ.). 6. Οι µελέτες και προτάσεις του ΤΕΕ για το πρόβληµα της λαϊκής στέγης και των αυθαιρέτων, για την πολεοδοµική νοµοθεσία, την καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της δηµόσιας γης κλπ. 7. Η ουσιαστική συµβολή στη διαπαιδαγώγηση της κοινής γνώµης και την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών φορέων στις θεµελιακής σηµασίας αξίες: - της αποσυγκέντρωσης και αποκέντρωσης του κράτους αλλά και της παραγωγικής δραστηριότητας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της παιδείας και του πολιτισµού, - της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, - του προγραµµατισµού και του τεκµηριωµένου σχεδιασµού µιας ολοκληρωµένης, ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής, τεχνολογικής και πολιτισµικής ανάπτυξης σε αρµονία µε το φυσικό και το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, - του συντονισµού και του ορθολογισµού των κρατικών δραστηριοτήτων σ' όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής, - του διαρθρωτικού ρόλου της παιδείας και της έρευνας στην οικονοµική και κοινωνική πρόοδο της χώρας, - της υπεύθυνης και ουσιαστικής συµµετοχής των πολιτών και των φορέων τους στις υποθέσεις οι οποίες τους αφορούν και - της αντικειµενικότητας, της δηµοσιότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας σ' όλα τα πεδία της δηµόσιας ζωής, ως απαραίτητων προϋποθέσεων υποδοµής και στήριξης, µακροπρόθεσµα θετικών εξελίξεων και στο πεδίο της Πολιτικής Γης. Οι ειδικότερες σχετικές συµβολές του ΤΕΕ έχουν δηµοσιευθεί, τεκµηριωθεί και αποτελούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό έρευνας και αναφοράς τόσο για την διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη προσέγγιση και ανάλυση των αντίστοιχων προβληµάτων σήµερα, όσο και για την πιο αξιόπιστη δυνατή ερµηνεία των πολυδιάστατων συνεπειών και των ευρύτερων επιπτώσεων της Πολιτικής Γης που προκρίθηκε και ασκήθηκε τελικά κατά περίπτωση απ' την πολιτική εξουσία. 54

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Την ίδια περίοδο - και παράλληλα µε την γενικότερη αναγνώριση και καταξίωση της συµβολής του ΤΕΕ στα θέµατα Πολιτικής Γης, αλλά και παρά την σαφή συµφωνία σε πολλές απ' τις σχετικές θέσεις και προτάσεις του πολλών εκσυγχρονιστικών στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας - συνυπάρχουν και αναπτύσσονται παραδοσιακές στάσεις και συµπεριφορές πολιτικών και πολιτών, οι οποίοι, αντί µιας υπεύθυνης, επιστηµονικά τεκµηριωµένης και ολοκληρωµένης στρατηγικής πολιτικής γης, η οποία προτάσσει το συλλογικό/κοινωνικό/τοπικό συµφέρον έναντι του αντί πάσης θυσίας ιδιωτικού, προκρίνουν, υποθάλπουν και προωθούν την συνέχιση της απρογραµµάτιστης, ευκαιριακής και σύµφωνης είτε µε τα συµφέροντα των κυρίαρχων οµάδων ή των κοµµάτων εκλογικής πελατείας σχετικής πολιτικής. Έτσι, οι συνήθεις στην ελληνική πολιτική πραγµατικότητα χαριστικές ρυθµίσεις στο πεδίο πολιτικής γης προς το µεγάλο κεφάλαιο και τους ηµετέρους συνεχίζονται νοµοτελειακά (ευνοϊκοί όροι δόµησης, ανοχή ή και άδεια αυθαίρετων επεκτάσεων βιοµηχανιών και τουριστικών συγκροτηµάτων ακόµη και στην αιγιαλίτιδα ζώνη, υπέρβαση υψών κτιρίων, παροχή παράνοµων αδειών εγκατάστασης ρυπαινουσών βιοµηχανιών σε απαγορευµένες ζώνες αλλοίωση θεσµισµένων χρήσεων γης κλπ.). Ταυτόχρονα, νοµοτελειακά, (και όχι µόνο ως πολιτικό και κοινωνικό αντίβαρο προς τα παραπάνω) και ιδίως στις περιόδους εκλογών, η συνήθης ανοχή στην αυθαίρετη δόµηση και στις προπαρασκευαστικές της ενέργειες (καταπατήσεις δηµοσίων γαιών και αιγιαλού, αποψιλώσεις και πυρκαγιές δασών κλπ.), παίρνει τη µορφή πλήρους κατάλυσης των νόµων "µε την άδεια της αστυνοµίας', στο βαθµό που οι καθεστωτικές δυνάµεις, συντηρητικές και προοδευτικές αµιλλώνται σε "φιλολαϊκές" νοµιµοποιητικές κάθε αυθαιρεσίας την επαύριο των εκλογών επαγγελίες. Νοµοτελειακά ακόµη εξελίσσονται και την περίοδο αυτή ορισµένες κατ' αρχήν θετικές αλλά ατελείς, ανολοκλήρωτες και ασυντόνιστες πολιτικές γης όπως: - ο αναδασµός, ο οποίος "σέρνεται" ακολουθώντας τους προδιαγραµµένους αργόσυρτους "υπηρεσιακούς" ρυθµούς, πάντα χωρίς γενικότερη στρατηγική διατήρησης ενιαίων µετά την νέα διανοµή των µεγεθυµένων µοναδιαίων ιδιοκτησιών / χρήσεων / εκµεταλλεύσεων - γης (ΜΙΧΕΓ), χωρίς αναδιάρθρωση των καλλιεργειών κλπ., - η κήρυξη ως αναδασωτέων δασικών περιοχών οι οποίες υπέστησαν καταστροφή από φυσικά, τεχνητά ή κερδοσκοπικά αίτια, - η παρέµβαση στο πεδίο της κατοικίας και της δηµόσιας γης µε την ίδρυση της ΕΠΟΣ και της ΚΕ, - η διαδικασία προσαρµογής προς τις νοµοθεσίες πολιτικής γης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε την ψήφιση των Νόµων περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν. 360/76) περί Οικιστικών Περιοχών (Ν. 947/79) κλπ. 2. Η πολιτική γης στην Ελλάδα στην περίοδο Η πολιτική γης στην Ελλάδα την περίοδο επηρεάζεται - και κυρίως την πρώτη πενταετία - (αλλά µε φθίνουσα κοινωνική δυναµική µετά τα δύο πρώτα χρόνια), καταλυτικά απ' τις αξίες, τις ιδέες, και τα οράµατα διαρθρωτικής κοινωνικής αλλαγής τα οποία είχαν εκφρασθεί αντίστοιχα, και στο πεδίο αυτό, µε ολοκληρωµένο και αναλυτικό τρόπο µε τις τεκµηριωµένες σχετικές επεξεργασίες, θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ και των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων, Αγρ. Τοπ. Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών αλλά και των άλλων κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων της περιόδου Οι θέσεις αυτές στο πεδίο της πολιτικής γης είχαν αποτελέσει σε µεγάλο βαθµό προεκλογικές διακηρύξεις όλων των κοµµάτων στις εκλογές του 1981 και µεταφράσθηκαν σε συγκεκριµένες προγραµµατικές δηλώσεις απ' την κυβέρνηση η οποία προήλθε απ' τις εκλογές αυτές. Έτσι, στο πεδίο των θεσµών, απ' τον Οκτώβριο του 1981 και µετά σηµειώνεται µια ουσιαστικά θετική πολιτική παρέµβαση εκδηµοκρατισµού και εκσυγχρονισµού του κράτους και της ελληνικής κοινωνίας µε σαφείς θετικές επιπτώσεις στο κλίµα αλλά και στο ευρύτερο (άµεσο και έµµεσο) πλέγµα νοµοθετικών και οργανωτικοδιοικητικών ρυθµίσεων πολιτικής γης. Συγκεκριµένα και ενδεικτικά µόνο: (α) στους νόµους ενίσχυσης της περιφερειακής αποκέντρωσης και ανάπτυξης και της λαϊκής συµµετοχής (Νόµοι 1235/82, 1262/82, 1270/82, 1360/83 για την προώθηση των επενδύσεων και τις κρατικές προµήθειες, 1385/83 για τα εποπτικά συµβούλια, 1416/84 και 1622/86 για τα κίνητρα), 55

5 (β) στους νόµους για την πολεοδοµία, το οικιστικό περιβάλλον, την στέγαση, το κτηµατολόγιο και τη λαϊκή συµµετοχή (1337/83 κυρίως, 1515/85, 1561 /85, 1577/85, 1647/86 για τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, Π.. 1/1985, Π.. 5/1985, ΙΙ.. 5/1986, Ν.1722/88 και απόφαση 3046/304 της για τον κτιριοδοµικό κανονισµό), (γ) στους νόµους για το περιβάλλον (1650/86 κυρίως και 1267/82, 1327/83, 1428/84, Π..1180/81), (δ) στους νόµους για την αγροτική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη (1341/83, 1361/83, 1409/83, 1474/84, 1488/84, 1541/85 και τον έντονα αµφιλεγόµενο Ν.1734/87 για τους (ε) βοσκοτόπους) στους νόµους για τη δηµόσια διοίκηση (1400/83, 1320/83 για τις προσλήψεις όπως τροποποιήθηκε επί το αξιοκρατικότερο µετά το 1987, 1388/83 για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Περιφερειακών Ινστιτούτων διαρκούς επιµόρφωσης κλπ.), (στ) στους νόµους, για τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ (1268/82), των ΤΕΙ 1404/83, για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια παιδεία κλπ., (ζ) στους νόµους για τα δηµόσια έργα και τον αντισεισµικό σχεδιασµό (1418/84 και 1349/83), στο πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης , στην πολιτική της Κτηµατικής Εταιρίας του ηµοσίου και στην πολιτική για την υγεία (ΕΣΥ), θα µπορούσε ν' αναγνωρίσει κανείς ορισµένους συµβατούς µε τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης και σαφείς άξονες διαµόρφωσης των προϋποθέσεων για χάραξη τήρηση και παρακολούθηση µιας στρατηγικά αξιόπιστης ολιστικής πολιτικής γης, γιατί π.χ. η πολυδιάστατη τόνωση της περιφέρειας και των τοπικών συµµετοχικών πρωτοβουλιών σε διοικητικό, οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό, παραγωγικό και πολιτισµικό επίπεδο, σ' επίπεδο µελετών και διαδικασιών υποδοµής ανάπτυξης και συνεπώς και στο πεδίο µιας ολοκληρωµένης περιφερειακής ανάπτυξης σε αρµονία µε τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, αποτελεί αντικειµενικά και αδιαµφισβήτητα το βέλτιστο δυνατό υπόβαθρό της. Οι Νόµοι όµως και τα Προεδρικά ιατάγµατα, είναι κοινός τόπος ότι δεν αλλάζουν από µόνα τους, (ή µόνα τους), την κοινωνία και την πορεία της ιστορίας. Αλλά και πέρα απ' αυτό, την ίδια περίοδο παράλληλα σηµειώνονται: - Ασυνέπειες στην υλοποίηση τους, (όπως π.χ. η δραµατική ανατροπή της πολιτικής για τον φόρο ακίνητης περιουσίας, Ν. 1249/82, λόγω υπαναχώρησης, πολιτικής δειλίας και υπερεκτίµησης του πολιτικού κόστους), - Αναιτιολόγητοι και µε βαρύτατες επιπτώσεις ετεροχρονισµοί στην προώθησή τους, (όπως π.χ. η µη προώθηση απ' τον Οκτώβριο του 1981 του θεσµικού πλαισίου για το Πολυδιάστατο, Ολοκληρωµένο, Αναπτυξιακό Εθνικό Κτηµατολόγιο ως απαραίτητης θεµελιακής υποδοµής σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντονισµού και παρακολούθησης αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών έργων. Η αναβλητικότητα και οι ετερόκλητες και αποκλίνουσες απ' το πρόγραµµα προσωπικές πολιτικές ορισµένων υπουργών οδήγησαν στην ψήφιση του Νόµου 1647 µόλις το 1986 και µε τα σηµερινά δεδοµένα σε µηδενική πρακτικά συµβολή του στην τεκµηρίωση αξιόπιστων πολιτικών γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος.) - Νοµοτελειακά εξελισσόµενα και υποθαλπόµενα ενίοτε, απ' την ανεπάρκεια, την ατολµία, την ασυνέπεια και τον τυφλό ανταγωνισµό κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων, φαινόµενα, όπως π.χ. η παράταση των εκκρεµοτήτων για καταλυτικής σηµασίας ρυθµίσεις γης, µε την µη κύρωση και ενεργοποίηση πολεοδοµικών σχεδίων, µε την µη αντιµετώπιση των προβληµάτων των αυθαιρέτων και των οικοδοµικών συνεταιρισµών αλλά και των συνήθων προπαρασκευαστικών τους πράξεων, δηλαδή πυρκαγιών και αποψιλώσεων δασών, καταπατήσεων δηµόσιας γης και αιγιαλών, βίαιων αλλαγών χρήσεως γης κλπ.), - Ανατροπές βασικών πολιτικών, απ' τις αντιφάσεις στις επιλογές συναρµοδίων Υπουργείων (όπως π.χ. η συντεχνιακή εναντίωση στην προώθηση του Ενιαίου Εθνικού Κτηµατολογίου λόγω της έρπουσας και αντικειµενικά ανταγωνιστικής συνύπαρξης των καλούµενων δασικών, ελαιοκοµικών κλπ. µερικών "κτηµατολογίων"), - Εφαρµογή της πολιτικής παροχής κινήτρων στην βιοµηχανία χωρίς επαρκή τεκµηρίωση, στην ανύπαρκτη άλλωστε υποδοµή ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών για τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµα και τις αντικειµενικές δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς ανάπτυξης µιας ζώνης / περιφέρειας, (υποδοµή η οποία θα προέκυπτε απ' την σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου) κλπ. Τα παραπάνω στοιχεία τεκµηριώνουν την προοδευτική µετατόπιση των κυβερνήσεων της 56

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ δεκαετίας του '80 από τις ριζοσπαστικές θέσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής γης οι οποίες µετέφρασαν µε συνέπεια την σχετική κοινωνική δυναµική της περιόδου του τέλους της δικτατορίας και των αρχών της µεταπολίτευσης σε συγκεκριµένη πράξη, στις γνωστές παραδοσιακές σχετικές διαχειριστικές, πελατειακές και παλαιοκοµµατικές πολιτικές. Αλλά η καίρια και χαρακτηριστικότερη οπισθοδρόµηση σηµειώνεται µε την πρώτη προσβολή του βασικού, για την Πολιτική Γης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θεσµού του Εθνικού Κτηµατολογίου, στην θεµελιακή µορφή του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας, ΟΚΧΕ, (Ν. 1647/86), [ο οποίος προτάθηκε απ' την τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για να υποστηριχθεί (µια απ' τις σπάνιες στα κοινοβουλευτικά χρονικά φορές) και από την τότε αξιωµατική αντιπολίτευση της Νέας ηµοκρατίας] που λαβαίνει χώρα λίγους µήνες µετά την ανάληψη απ' τη Ν.. κυβερνητικών ευθυνών. Αιτία: Η αδυναµία του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (Στ. Μάνου) να "χρησιµοποιήσει" το ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΚΧΕ σύµφωνα µε τα "µικροκοµµατικά συµφέροντά του", (όπως καταγγέλλουν µε αδιάψευστα τεκµήρια ο ΠΣ ΑΤΜ και το ΤΕΕ µε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις τύπου και προσφυγές στο Συµβούλιο Επικρατείας). Αποτέλεσµα: Η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης και µε τον Υπουργό Προεδρίας στις , (που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 635 τ.β. της ), µε την οποία διευρύνεται η µε τον Νόµο 1647/86 οριζόµενη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΧΕ µε τρία πρόσθετα µέλη της επιλογής του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Με την αυτονόητα παράνοµη αυτή απόφαση, (µια που τροποποίηση νόµου µπορεί να γίνει µόνο µε νόµο) επιδιώκεται η αλλοίωση της πλειοψηφίας του.σ. ώστε να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι του Υπουργού, όπως υποστηρίζει το ΤΕΕ και ο ΠΣ ΑΤΜ, για περισσότερο προσωπικό έλεγχο στις διαδικασίες ανάθεσης µελετών απ'τον ΟΚΧΕ. Η αντίδραση που ξεσηκώνεται για µια πράξη έωλη ακόµη και στη συνείδηση κυβερνητικών βουλευτών καθιστά στην πράξη ανενεργή την παραπάνω απόφαση, αλλά ο αρµόδιος υπουργός επιµένει: Με την µε αριθµό 85209/2596 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και ΠΕΧΩ Ε την οποία προκαλεί (που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 818 τ. Β' της ) αναιρούνται πλέον, για τους προφανείς µικροκοµµατικούς λόγους, θεµελιακής (σηµασίας ειδοποιά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του θεσµού του σύγχρονου, πολυδιάστατου, αναπτυξιακού Κτηµατολογίου ως αξιόπιστης και ολοκληρωµένης υποδοµής. πολιτικής γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα καταργούνται µε την απόφαση αυτή: (α) η συµµετοχή στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΚΧΕ όλων των εκπροσώπων των αντικειµενικά συναρµοδίων δοµικά, θεµατικά και λειτουργικά Υπουργείων, ( ικαιοσύνης, ΠΕΧΩ Ε, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Γεωργίας), οι οποίοι σύµφωνα µε την βούληση του νοµοθέτη θα διασφάλιζαν όχι µόνο τον συντονισµό των µέχρι τότε ευκαιριακών, απρογραµµάτιστων και συνήθως επαναληπτικών χαρτογραφικών, κτηµατολογικών κλπ. σχετικών εργασιών, αλλά και την συγκροτηµένη πορεία συνάρθρωσης των αντίστοιχων κατακερµατισµένων και διεσπαρµένων σε µια πανσπερµία φορέων, δηµοσίων επενδύσεων και δραστηριοτήτων και την προοδευτική συγκέντρωση στην ενιαία διοίκηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας όλου του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισµού και του συνόλου των πόρων για την αξιόπιστη και ανεµπόδιστη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου και (β) η συµµετοχή όλων των εκπροσώπων των αρµοδίων κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων, οι οποίοι απ' τον Νόµο 1647/86 προβλεπόταν να συµβάλουν δηµιουργικά στην άµβλυνση των συντεχνιακών αντιθέσεων και την διασφάλιση της αναγκαίας διεπιστηµονικότητας στην προσέγγιση και αντιµετώπιση των πολύπλοκων προβληµάτων του Εθνικού Κτηµατολογίου ως θεσµού δηµοσιότητας, διαφάνειας, τεκµηρίωσης και εγγύησης των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δηµοσίου και των πολιτών. Τη θέση των βασικών αυτών εγγυήσεων αντικειµενικότητας, αποτελεσµατικότητας, επιστηµονικού ορθολογισµού και χρηστής διοίκησης οι οποίες κατοχυρώθηκαν στην Εθνική Αντιπροσωπία το 1986 µε την ενσυνείδητη υπερψήφισή τους απ' το 90% των Βουλευτών, πήρε µε την κοινή υπουργική απόφαση της η αυθαιρεσία του διορισµού όλων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΧΕ απ' τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε. Η ουσιαστικότατη αυτή οπισθοδρόµηση δεν µπορεί δυστυχώς να χρεωθεί σε "λανθασµένο" 57

7 χειρισµό του τότε Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, όχι µόνο γιατί συνυπογράφεται και από τον αρµόδιο για την δηµόσια διοίκηση αλλά και την υλοποίηση του προγράµµατος κυβερνητικής πολιτικής Υπουργό Προεδρίας, αλλά και διότι ο θόρυβος ο οποίος προηγήθηκε σε πολιτικό, νοµικό και διοικητικό επίπεδο και τα ισχυρότατα και προφανή επιχειρήµατα τα οποία υποστηρίχθηκαν από τους επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς, αγνοήθηκαν επιδεικτικά απ' την Κυβέρνηση. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Αγρ. Τοπ. Μηχανικών, επιστηµονικός φορέας µε ιδιαίτερα θετική συµβολή σε συνεργασία πάντα µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ιδιαίτερα την περίοδο , στην προώθηση της θεσµοθέτησης του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, ως δηµόσιου φορέα σχεδιασµού, σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηµατολογίου, προσφεύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας προσβάλλοντας δικαιολογηµένα ως παράνοµη την Υπουργική απόφαση η οποία τροποποιεί το άρθρο 2 του Νόµου 1647/86 (ΦΕΚ 141 τ. Α' της ) που καθορίζει την νόµιµη σύνθεση του.σ. του ΟΚΧΕ. Αλλά και η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την πράξη 15 της επιστρέφει αθεώρητο το πρώτο ένταλµα πληρωµής το οποίο εξέδωσε το διορισµένο µε βάση την κοινή υπουργική απόφαση ιοικητικό Συµβούλιο, θεωρώντας παράνοµη την σύνθεσή του. Έτσι ο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε για να ολοκληρώσει την αυθαιρεσία του αναγκάζεται να την περιβάλει τελικά µε κοινοβουλευτική "νοµιµότητα". Εκθέτει έτσι την εθνική αντιπροσωπεία, αγνοεί τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης και επιβάλλει µε την οριακή κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, την υπερψήφιση της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Νόµου 1957/91 " ιαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 114 τ.α της ) µε την οποία καθορίζεται η σύνθεση του.σ. του ΟΚΧΕ όπως ακριβώς πρόβλεπε η παράνοµη κοινή υπουργική απόφαση 85209/2586 της 18 Ιανουαρίου του 1990" (ΦΕΚ 818 τ.β της ). Τα σχετικά πρακτικά της Βουλής όπως και τα αρχεία του ΠΣ ΑΤΜ αποτελούν δυστυχώς σ' αυτή την περίπτωση µνηµειώδη απόδειξη της υποβάθµισης του ρόλου της, όσο ως θεµελιακού κυττάρου του δηµοκρατικού βίου της χώρας, όσο και ως θεµατοφύλακα της δικαιοσύνης, της αντικειµενικότητας και της συνταγµατικής τάξης, αλλά και της συνέπειας και της αξιοπιστίας των πολιτικών δυνάµεων όταν βρίσκονται στην εξουσία. 3. Οι προοπτικές πολιτικής γης τη δεκαετία του '90 Με την αναλυτική παρουσίαση της ουσιαστικής αναίρεσης της κεντρικής φιλοσοφίας του Νόµου για τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και της καίριας µετά απ' αυτό και συνολικής οπισθοδρόµησης των προσπαθειών για µια αξιόπιστη πολιτική γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος στην Ελλάδα, έχουµε ήδη εισέλθει στη δεκαετία του 90. Οι καταλυτικές πολιτικές και οικονοµικοκοινωνικές µεταβολές σε πλανητικό επίπεδο της δεκαετίας του '90 και η κατάρρευση των µοντέλων του υπαρκτού σοσιαλισµού, φαίνεται να εκλαµβάνονται από τις κυρίαρχες οµάδες των συντηρητικών πολιτικών δυνάµεων της χώρας και µάλιστα σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας ζωής, άρα και στο πεδίο της πολιτικής γης, ως απόλυτο νοµιµοποιητικό άλλοθι συνολικής επιστροφής στο κακό παρελθόν, το οποίο η συγκυρία, στα µάτια τους, το αναγορεύει ως την αιώνια και υπέρτατη πλέον αλήθεια. Ταυτόχρονα οι γνήσιες εκσυγχρονιστικές φωνές της συντηρητικής παράταξης υποχωρούν, ενώ οι καλούµενες προοδευτικές δυνάµεις, είτε τυρβάζουν περί τα πολλά εσωτερικά τους, ή όταν "δίνουν µια µάχη" την δίνουν κυρίως για την τιµή των εντυπώσεων, µια που είναι πρόσφατη, την περίοδο που είχαν κυβερνητικές ευθύνες και η δική τους σταδιακή οπισθοδρόµηση από αρχές, στόχους, µέτρα και ρυθµίσεις µιας συνολικά σχεδιασµένης, συντονισµένης και αξιόπιστης πολιτικής γης. Έτσι για τη δεκαετία του '90 οι προοπτικές δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετικές και για την πολιτική γης. Σύµφωνα µε το θεωρητικό διάγραµµα 1 για τη δοµή και λειτουργία της Πολιτικής Γης που ακολουθεί, στο νέο πολιτικό, πολιτισµικό και κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, θα εξακολουθήσουν να συνυπάρχουν η Θεσµισµένη και η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτικής Γης, σε µια σταθερή αλλά ποικίλων εκβάσεων, ρυθµών και εντάσεων διαλεκτική αλληλεπίδραση. Η Θεσµισµένη Πολιτικής Γης, εθνική, περιφερειακή η τοπική, (ανάλογα µε τον γεωγραφικό / διοικητικό της ορίζοντα) θα εξακολουθήσει να έχει θετικό (ενθαρρυντικό / προωθητικό), ουδέτερο (αδιάφορο / απαθή), και αρνητικό (αποθαρρυντικό / απαγορευτικό) χαρακτήρα και να ασκείται αµέσως η εµµέσως µέσω: 58

8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ κανονιστικών, ρυθµιστικών, παρεµβατικών, θεµατικών και ειδικών νοµοθετικών διατάξεων, και αντίστοιχων κανόνων προσαρµογής στο σχετικό κοινοτικό δίκαιο διοικητικών πράξεων, υπηρεσιακών διαδικασιών και δικαστικών αποφάσεων. Τα όρια της θεσµισµένης πολιτικής γης φαίνεται ότι θα κυµαίνονται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε µια εκσυγχρονιστική τροχιά, ενώ ελάχιστες πιθανότητες διακρίνονται για ανάληψη διαρθρωτικής / δοµικής σηµασίας πρωτοβουλιών στο πεδίο αυτό. Παράλληλα, µέσω της συνήθους υπηρεσιακής/γραφειοκρατικής διαδικασίας και ανεξάρτητα απ' τις κυβερνητικές µεταβολές, θα εξακολουθήσουν να εξελίσσονται νοµοτελειακά, αργόσυρτα και αντιφατικά αλλά και χωρίς συνολικό σχέδιο, τρέχουσες πολιτικές γης όπως ο αναδασµός, οι εγκρίσεις πολεοδοµικών σχεδίων, προγράµµατα αναδάσωσης δασικών περιοχών που υπέστησαν πυρκαγιά, εντάξεις στα σχέδια πόλης, εγκρίσεις οικοδοµικών συνεταιρισµών κλπ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΘΕΣΜΙΣΜΕΝΗ* ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΑΜΕΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ/ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ/ΑΝΑΠΟ ΡΑΣΤΗ / ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ/ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΥΠΗ/ ΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ/ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ - ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ - ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ιάγραµµα 1 *- Από την Κυβέρνηση µε ρυθµίσεις και µέτρα τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράµµατος και των πολιτικών επιλογών της αλλά και των επιταγών, για προσαρµογή στις σχετικές κοινοτικές οδηγίες, ή - Από το Κοινοβούλιο, µε νόµους οι οποίοι καίτοι επιβάλλονται απ' την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, λόγω της δηµοσιότητας και της διαφάνειας που συνεπάγεται η συζήτησή τους στην κοινοβουλευτική επιτροπή και στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, δέχονται ενδεχοµένως την έστω και οριακή επίδραση της κρατούσας µέσης κοινωνικής συνείδησης και της δυναµικής της όπως αυτές εκφράζονται µέσω της διαµεσολαβητικής λειτουργίας των άλλων κοµµάτων, ή - Από το Κράτος, µέσω διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αδρανειακά µπορούν να υπερβαίνουν ενίοτε τον χρονικό ορίζοντα, τη βούληση, τις επιλογές και τις προοπτικές του κυβερνητικού κόµµατος, ή - Από τη ικαστική εξουσία, η οποία µε τις αποφάσεις ή τις παραλείψεις της παρεµβαίνει θετικά, αρνητικά ή και διαφορικά (διαφορετικές αποφάσεις διαφορετικών δικαστηρίων για το ίδιο θέµα, π.χ. για τη διεκδίκηση από ιδιώτες δηµόσιας έκτασης) αλλά και ερµηνευτικά σε κάθε µορφή θεσµισµένων µέτρων πολιτικής γης. 59

9 Τέλος µια σειρά από κανονιστικές, ρυθµιστικές, παρεµβατικές, θεµατικές και ειδικές µορφές θεσµισµένης πολιτικής γης επηρεάζονται καταλυτικά απ' την ποιότητα, τις "ανάγκες" και το ήθος της περιρρέουσας πολιτικοκοινωνικής ατµόσφαιρας και θα συνεχίσει αντικειµενικά να εκφράζεται µε ευκαιριακές, νοµιµοποιητικού χαρακτήρα και πελατειακές επιλογές (νοµιµοποίηση αυθαιρέτων τις περιόδους εκλογών), µε ευνοιοκρατικές (δόµηση µεγάλων τουριστικών µονάδων στον αιγιαλό), φορολογικές, καθαρά εισπρακτικές και εµπορευµατικές επιλογές, και ακόµη µε τις κλασικές στην Ελλάδα επιλογές "αναθέρµανσης" της οικονοµίας µέσω "αναθέρµανσης" της οικοδοµής και εντυπωσιασµού - κυρίως - µέσω µεγαλεπήβολων ειδικών έργων (εκτροπή Αχελώου, µεγάλα οδικά έργα πρωτεύουσας κλπ., µε επιδεικτική πάντα την αγνόηση της ανάγκης συνεκτίµησης των πολυδιάστατων επιπτώσεων τους στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον). Οι παραπάνω αποσπασµατικές πολιτικές γης εντάσσονται στην κατηγορία των µέτρων ειδικών σκοπιµοτήτων και στην δεκαετία του 90 φαίνεται να προορίζονται να συµβάλουν στην αντιµετώπιση, τόσο των καλά γνωστών και απ' το παρελθόν προβληµάτων ικανοποίησης µικροκοµµατικών συµφερόντων (εγκρίσεις σχεδίων πόλης, δανείων, τροποποιήσεων, εντάξεων, συνεταιρισµών, ιδιωτικών πολεοδοµήσεων, αυθαιρέτων κλπ.), όσο και των οξύτατων ταµειακών αναγκών του κράτους (κτηµατικά οµόλογα, εκποιήσεις βραχονησίδων και δηµόσιας γης, µεγάλα τεχνικά έργα µε αυτοχρηµατοδότηση κλπ.). Παράλληλα µε την θεσµισµένη Πολιτική Γης φαίνεται ότι θα εξελίσσεται και τη δεκαετία του 90 και η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτική Γης, είτε από µεµονωµένα άτοµα και νοικοκυριά ή από συλλογικές εκφράσεις τους. Η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτική Γης σύµφωνα µε τα δεδοµένα, θα εξακολουθήσει: (α) να καλύπτει αυτοδύναµα και εξωθεσµικά τα κενά της κρατικής µέριµνας, της ανυπαρξίας πολιτικής λαϊκής στέγης και του αντιφατικού σχετικού θεσµικού πλαισίου, ως περίπου αναγκαστική, αναπόδραστη και σε µεγάλο βαθµό αιτιολογηµένη πράξη πολιτών που επιδιώκουν ν' αντιµετωπίσουν βασικής σηµασίας προβλήµατα τα οποία οφείλει να έχει λύσει η πολιτεία, όντας έτσι αναµενόµενη, προβλεπόµενη αλλά και προκαλούµενη από τα (β) πράγµατα. (αυθαίρετη δόµηση και "πολεοδόµηση" περιοχών πρώτης κατοικίας) και να έχει συχνά τα χαρακτηριστικά µιας καθαρά συµφεροντολογικής κυρίως επιχειρηµατικής και συνηθέστατα εξόχως κερδοσκοπικής οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία συµπορεύεται µε την παραοικονοµία αλλά και την συνεπάγεται σε πολλά άλλα επίπεδα. (καταπατήσεις δηµόσιων γαιών, αποψιλώσεις - πυρκαγιές δασών, αγορές µε προσύµφωνα αµφισβητούµενων ιδιοκτησιακά περιοχών, ψευδοσυνεταιρισµοί ως κοινωνικό άλλοθι εµπορίας "οικοπέδων" και "κατοικιών") Σε κάθε περίπτωση όµως η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτική Γης θα εξακολουθήσει ν' αντιµετωπίζεται διαφορικά, ως απλώς παράτυπη, δόλια, ή παράνοµη, ανάλογα µε τα υποκείµενα της άσκησής της και τα συµφέροντα που καλύπτονται πίσω απ' αυτά, και το κυριότερο, σύµφωνα µε τις σχέσεις τους µε την πολιτική εξουσία και την "δυνάµει" επιρροή τους πάνω σ' αυτή. Η Αυθαίρετη/Αυτόνοµη Πολιτική Γης µπορεί να έχει την δεκαετία του '90, στο δοσµένο κλίµα πολιτικής και κοινωνικής κρίσης και σε σταθερή πάντα αλληλεπίδραση µε ορισµένες µορφές θεσµισµένης Πολιτικής Γης "ειδικών σκοπιµοτήτων" πολυδιάστατες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να είναι από απλώς επιβαρυντικές ως και καταστροφικές/εγκληµατικές για τη χώρα µας. Ο εισηγητής έχει κουραστεί (και έχει κουράσει) να επαναλαµβάνει µονότονα τα τελευταία τριάντα χρόνια την αξία και τη σηµασία του σύγχρονου, αναπτυξιακού και ολοκληρωµένου Εθνικού Κτηµατολογίου για τον ουσιαστικό τουλάχιστον εκσυγχρονισµό της χώρας µας (και όχι µόνον) και να τεκµηριώνει στο ειδικότερο επιστηµονοτεχνικό και ερευνητικό του πεδίο, την καταλυτική συµβολή του Κτηµατολογίου στην χάραξη, την άσκηση αλλά και τον κοινωνικό έλεγχο µιας αξιόπιστης πολιτικής γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Το ανησυχητικό είναι ότι και µετά "τριάκοντα" έτη βρισκόµαστε δυστυχώς σήµερα στο ίδιο σηµείο. Οι γενιές που έρχονται θα µετρήσουν τις ευθύνες όλων µας, πολιτικών, επιστηµόνων και πολιτών. Αλλά τότε θα είναι πια αργά, γιατί δεν θα υπάρχει ίσως τίποτε "προς ρύθµιση" από µια ενδεχοµένως πιο υπεύθυνη και αξιόπιστη τότε πολιτική γης. 60

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4. Βιβλιογραφία Ρόκος,. «Η ορθολογικότητα ως θεµέλιο και αφετηρία εκσυγχρονισµού και δηµοκρατίας στις συγκεκριµένες κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα σήµερα.» Θεωρία και Κοινωνία, τ. 5, Ιούνιος, Kontoes, C.C., Rokos, D., Wilkinson,G.G., Megier, J. «The Use of Expert System and Supervised Relaxation Techniques to Improve SPOT Image Classification Using Spatial Context», Proceedings, Vol.III, International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS '91) Helsinki, Rokos, D. «Remote Sensing Education and Research. Basic Characteristics and Trends. Structure and Functions». International Archives, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS Commission VI Symposium, Vol. 28, Part 6, Rodos, Rokos, D., Despotakis, V. «"The development of an Integrated Cadastral Land Information System for Greece». Colloque de Strasbourg, Novembre 1990, Societe Francaise de Photogrammetrie et Teledetection, Bulletin No 121, Ρόκος,. (επιστηµονικός υπεύθυνος) Ερευνητική Οµάδα: Αρβανίτης, Απ., Μανιάτης, Ι., Καραθανάση, Β., εσποτάκης, Β., Χατζηστεφάνου, Ηλ. «Ανάπτυξη Συστήµατος Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών Πληροφοριών Γης (Σ.Ο.Κ.Π.Γ.)», Τελική Έκθεση, Ερευνητικού Προγράµµατος ΓΓΕΤ, Ε.Μ.Π. - Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, (σελ. 294). Kontoes, C.C. and Rokos, D. «Multi-Source Data Analysis Based on Supervised Relaxation Technique and Expert System Approaches» Technical Report, JRC/IRSA - Ispra Site, 1990, p Ρόκος,. «Η αντικειµενικοποίηση σηµαντικών λειτουργιών του κράτους. Αρχές, Μέθοδοι, Μέσα και Πρακτικές.» 1ο Επιστηµονικό Συνέδριο, «Οι Λειτουργίες του Κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και Ελληνική Εµπειρία» Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήµιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών , Αθήνα, Πρακτικά. Rokos, D., Despotakis, V. «PC Based Integrated Cadastral Land Information System (ICLIS) for Land Structure and Geomorphological conditions of the Southern Regions of the European Mediterranean Countries. Possibilities, Problems and Constraints». Proceedings, ISPRA Workshop , Varese, Ρόκος,. «Το Σύστηµα Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών Πληροφοριών Γης. (Σ.Ο.Κ.Π.Γ.) Η Συµβολή της Τηλεπισκόπησης» Πρακτικά, Συνέδριο «Οι προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου» Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε., Ο.Κ.Χ.Ε., Αθήνα, Πρακτικά. Ρόκος,. «Κτηµατολόγιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση.» Τ.Ε.Ε., Ηµερίδα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κτηµατολόγιο», Αθήνα 15 Μαρτίου (πρακτικά υπό δηµοσίευση) Ρόκος,. «Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης. Ένα διεπιστηµονικό µεθοδολογικό εργαλείο για την προσέγγισή της.» Συνέδριο «Η διεπιστηµονική προσέγγιση της Ανάπτυξης.» Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1988, Επιστηµονική Σκέψη, τ.44/1989 και Πρακτικά, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, Ρόκος,. «Τηλεπισκόπηση: Ένα µεθοδολογικό εργαλείο παρακολούθησης του περιβάλλοντος.» Πρακτικά, Επιστηµονικό ιήµερο "Η Προστασία του Περιβάλλοντος", Ε.Μ.Π., Αθήνα, Ρόκος,. «Προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου.» Επιστηµονική Συνάντηση «Οι Προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου» Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1986, Πρακτικά, Έκδοση Τ.Ε.Ε., σελ και αναδηµοσίευση Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Συλλόγου ιπλωµατούχων Αγρ.Τοπ.Μηχανικών Β. Ελλάδος, τ.11, Θεσσαλονίκη, Rokos, D. «The Contribution of an Integrated Cadastral L.I.S. for Decision Making.» Proceedings XVIIth International Congress, F.I.G., Toronto, Canada, Ρόκος,. «Εφαρµογές για Κτηµατολόγιο ή Κτηµατολόγιο για Εφαρµογές», Επιστηµονικό ιήµερο ΣΑΤΜΒΕ, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 4-5 Νοεµβρίου 1985, Πρακτικά. Rokos, D. «Cadastral Land Information System, Planning and Design. The case of Greece. Preconditions and Constraints.» Invited Paper, Proceedings, Commission 3, XVII International Congress F.I.G., Sofia, Rokos, D. «National Cadastre of Greece and Land Policy. Their Dialectic relationship.» Invited Paper, Commission 7, Proceedings, XVIIth International Congress, F.I.G., Sofia,

11 Ρόκος,. «Κτηµατολόγιο, Πολιτική Γης και Ανάπτυξη.» Εργ. Κτηµατολογίου και Αναδασµού, Α.Π.Θ. Πρακτικά Συνεδρίου Τ.Ε.Ε. «Ανάπτυξη στην Ελλάδα» Μάιος '81, Τόµος Γ, Τεχνικά Χρονικά, τεύχος 8-9/1982, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, Ρόκος,. «Οικοδοµή και Πολιτική Γης στην Ελλάδα.» Πρακτικά και Ειδική Έκδοση του Συνεδρίου του ΣΠΜΕ, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα, Ρόκος,. «Φυσικά ιαθέσιµα και Ολοκληρωµένες Αποδόσεις», Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, (Ανατύπωση, 1985 και 1989), (σελ. 304). Ρόκος,. «Κτηµατολόγιο και Αναδασµός - Πολιτική Γης», Εκδ. Μαυροµµάτης ΕΠΕ, σελ. 276, Αθήνα, 1981 και Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, (σελ. 273). Ρόκος,. «Οι ελλείψεις της Ελλάδας σε βασικές µελέτες υποδοµής ανάπτυξης και η Ε.Ο.Κ.» Συµβολή στην πληροφόρηση για τις επιπτώσεις από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Τεχνικά Χρονικά, Μηνιαία Έκδοση, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, Ρόκος,. «Τράπεζες Πληροφοριών (Data Banks) και Κτηµατολόγιο.» Τεχνικά Χρονικά, Τριµηνιαία Επιστηµονική Έκδοση, τεύχος 2, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, Ρόκος,. «Κτηµατολόγιο και Χρήση Γης ως Υποδοµή Χωροταξικών Προγραµµάτων.» Τεχνικά Χρονικά, Τριµηνιαία Επιστηµονική Έκδοση, τεύχος 3, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, Ρόκος,. «Η συµβολή της Ολοκληρωµένης "πληροφορίας" στην πολεοδοµία.» Αρχιτεκτονικά Θέµατα, Αθήνα, Rokos, D. «Fundamental Presuppositions for Rationalistic National Development.» Archives XI International Congress of the International Congress of the International Society for Photogrammetry. ISP, Commission IV, Lausanne,

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΡΟΣ Α - Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης ΜΕΡΟΣ Β - Στρατηγικό σχέδιο για το πολίτευμα και τους θεσμούς ΜΕΡΟΣ Γ - Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος «Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί πλέον ένα κλασικό πρόβληµα και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα