Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν πποϋπολογιζμόρ: ,00 ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ Σακειόηεξε ηηκή ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ζκεξνκελία : 19/11/2014 Ζκέξα :Ρεηάξηε Ώξα : 11:00π.κ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ ΡΩΛ ΔΗΓΩΛ ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (ΑΟΘΟΝ 24 λ. 2198/94) Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ ΖΚΔΟ. ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΞΗΠΖΚΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΩΛ E.K. Γελ απαηηείηαη ΖΚΔΟ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝ ΦΔΘ Γελ απαηηείηαη ΖΚΔΟ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΔΙΙ.ΡΞΝ 4/11/ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ Νη ηηκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λόκηκεο θξαηήζεηο Θαηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94 ειίδα 1 απφ 19

2 Περιεχόμενα ΆΡΘΡΟ 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΙΕΠΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ:... 4 ΆΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ... 5 ΆΡΘΡΟ 3 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ... 5 ΆΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ... 5 ΆΡΘΡΟ 5 ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ... 6 ΆΡΘΡΟ 6. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 6 ΆΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ ΆΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ -ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 9. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ... 6 ΆΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΆΡΘΡΟ 11.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ... 7 ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ... 9 ΆΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Άρθρο 13. Περιεχόμενο προςφορών ΆΡΘΡΟ 14. Ιςχφσ των Προςφορών ΆΡΘΡΟ 15 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Διαδικαςία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ-Διαδικαςία Αξιολόγηςησ Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμού-Αποςφράγιςη προςφορών Διαδικαςία αξιολόγηςησ προςφορών ΆΡΘΡΟ 16 ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΕΓΓΤΗΕΙ Άρθρο17. Σρόποσ Πληρωμήσ - Κρατήςεισ Άρθρο 18. Εφαρμοςτζο Δίκαιο Διαιτηςία ΜΕΡΟ B ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΩΝ ειίδα 2 απφ 19

3 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν ειίδα 3 απφ 19

4 Σο ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ Έρνληαο ππόςε, ηε κε αξηζκό 12694/ Απόθαζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ΓΛΞΞ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Δ Ι Ξξόρεηξν δηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξώ, ειεύζεξν, γηα ηελ «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο παξνύζαο θαη ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο. Άπθπο1. Η διαδικαζία ηος διαγυνιζμού διέπεηαι από ηα παπακάηυ: 1. Ρνπ Λ. 2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΘ Α 19/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 2. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκόο Ξξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» ( ΦΔΘ Α 150/ ). 3. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 81/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 4. Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 134/ ). 5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001 (Φ.Δ.Θ. 37/η.Α / ) πεξί Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 6. Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 256/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2690/1999 (ΦΔΘ 45/η.Α / ) πεξί Θύξσζεο ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/ (Φ.Δ.Θ. 173/η.Α / ) πεξί Γηθαζηηθήο Ξξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 89/ Ρνπ Λ. 3377/2005 «Αξρέο θαη Θαλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα πνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Θ. Α 202/ ), θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 35 (θαηαβνιή παξαβόινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Θ.Ξ.Γ.). 10. Ρνπ Λ. 2198/1994 (Φ.Δ.Θ. Α 43/ ), θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 24 (παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 11. Ρεο ππ αξηζ / απόθαζεο ηνπ πνπξγνύ Δπηθξαηείαο «Θαζνξηζκόο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθώλ εθεκεξίδσλ (πξώελ επαξρηαθώλ), εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ (πξώελ επαξρηαθώλ εληόο ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Θ. Β 1226/ ). 12. Ρνπ Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξόγξακκα Γηαύγεηα"» 13. Ρνπ Λ ΦΔΘ 31 η.α Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 14. Λ4250/2014 άξζξν 3 (ΦΔΘ 74/ η.α) Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ Ξξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ 15. Λ 3867/2010 άξζξν 27 παξ 11 (κέρξη ,00 ) δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε από άιιν όξγαλν. 16. Ζ αξηζκ 29780/ απόθαζε Γηνηθεηή 1εο ΞΔ «Έγθξηζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο πνζνύ ,00 ζην ΓΛΞΞ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ4178/2013» 17. Λ 1577 /85(ΦΔΘ Α210/ ) «ΓΔΛΗΘΝΠ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ», ΡΝ ΆΟΘΟΝ 22 «ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΈο ΆΓΔΗΔΠ ΑΘΑΗΟΔΡΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ» ειίδα 4 απφ 19

5 18. Λ 4178/2013 (ΦΔΘ 174/Α/ ) «ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΡΖΠ ΑΘΑΗΟΔΡΖΠ ΓΝΚΖΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ & ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 19. ΦΔΘ 261/ ηΑάξζξν 18 ηνπ Λ 4213/2013 «Δπαλαθνξά ζε θαζεζηώο Γηαζύλδεζεο». 20. ΦΔΘ 216/ «Γηνξηζκόο κοινής Γιοικήηριας ηων διαζσνδεόμενων Νοζοκομείων «ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΔΜΙΓΚ» και ΓΝ Παίδων Πενηέλης» 21. Ρελ ΑΟΗΘΚ 12694/ Απόθαζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ Άπθπο 2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, έλσζε θπζηθψλ θαη /ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε παξερφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί Δλάσιζηα πποζόνηα ζςμμεηοσήρ: Η παπούζα απεςθύνεηαι ζε θπζηθά πξφζσπα ή ηερληθά γξαθεία ή λνκηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο, ή ελψζεηο, ή ζπκπξάμεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ σο απφδεημε εκπεηξίαο ηα θάησζη: Παξφκνηεο κειέηεο φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα. Πηπρίν θαηεγνξία 16 (αθνξά απνθιεηζηηθά ην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα), ηάμεο Α ή Β 1.2. Πηπρίν θαηεγνξία 06 ή 07 (αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4178/2013, ζηε ζχληαμε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο ηάμεο Β Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία είλαη ε ζπγθξφηεζε, πιήξνπο νκάδαο, απαξηηδφκελεο απφ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε εθπφλεζε ηεο ππεξεζίαο θαζψο θάζε κία απφ απηέο ζπκκεηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αληίζηνηρε κειέηε φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ Κνηλφο εθπξφζσπνο αληίθιεηνο ηεο έλσζεο ή ζχκπξαμεο, ζπλίζηαηαη λα είλαη ζηέιερνο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Μειεηεηηθήο επηρείξεζεο Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα ζπκκεηέρεη κφλν ζε έλα ζρήκα (νκάδα κειέηεο) ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο «πάξνρνο» θαιείηαη ην πξναλαθεξζέλ ζρήκα. Άπθπο 3 Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν Άπθπο 4 Πποϋπολογιζμόρ O ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξώ (10.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.A. ειίδα 5 απφ 19

6 Άπθπο 5 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ηεο 1 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ην νπνίν δηελεξγεί ηνλ πξόρεηξν δηαγσληζκό θαη Θα ππνγξάςεη κε ηνλ πάξνρν ζρεηηθή ζύκβαζε. Φνξέαο Γηελέξγεηαο : ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ Γηεύζπλζε έδξαο :Ηππνθξάηνπο 8 ηθ Ξεληέιε Ρειέθσλν : Fax : Άπθπο 6. Ιζσύοςζα νομοθεζία Ν δηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. Άπθπο 7. Δνζηάζειρ-πποζθςγέρ Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (Φ.Δ.Θ. 150/Α / ), ην Λ. 3886/2010 (Φ.Δ.Θ. 173/Α / ) θαη ην Λ. 4055/2012 Άπθπο 8. Σπόπορ λήτηρ ηυν εγγπάθυν ηος διαγυνιζμού-παποσή διεςκπινήζευν. Νη ελδηαθεξόκελνη ζα παξαιακβάλνπλ ηε Γηαθήξπμε ειεθηξνληθά από ην πξόγξακκα «ΓΗΑΓΔΗΑ» Όζνη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο αδπλαηνύλ λα παξαιάβνπλ ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε ειεθηξνληθά, κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεύρε ηεο Γηαθήξπμεο ζε έληππε κνξθή από ην Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο νδόο Ηππνθξάηνπο Ξεληέιε θαζεκεξηλά, 10:00-14:00. αληί ηνπ πνζνύ ησλ 10 επξώ (θάιπςε εμόδσλ εθηύπσζεο). Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηώζνπλ όηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκό ζειίδσλ, δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ από ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ην αηηηνινγηθό ηεο κε πιεξόηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, Θα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθό κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη' επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληόο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζύλε, κπνξεί λα ελεκεξώλεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεύζπλζε, αξηζκ. Ρειεθώλνπ, αξηζκ. Κερ. Ρειενκνηνηππίαο, .θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρόλ δηεπθξηληζηηθώλ εξσηεκάησλ. Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη από ώξα 09:00 έσο 13:00 ζηελ ηερληθή πεξεζία ηνπ ΓΛΞΞ ζηα ηει Άπθπο 9. Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών Νη ππνςήθηνη (Ξξνκεζεπηέο/Αλάδνρνη [ζεκεηώλεηαη όηη ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνκήζεηα πιηθώλ ή ΑΛΑΓΝΣΝ όηαλ πξόθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζίαο] πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε ην αξγόηεξν κέρξη ηιρ 18/11/2014 ημέπα Σπίηη και ώπα μ.μ ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα Γ.Ν.Π. ΠΔΝΣΔΛΗ. ΚΣΗΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, ΠΔΝΣΔΛΗ Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη όηη ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. ειίδα 6 απφ 19

7 Ξξνζθνξέο πνπ Θα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο. ΑΡΘΡΟ 10. Υπόνορ ηόπορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. Ν δηαγσληζκόο Θα δηελεξγεζεί ζηελ ηερληθή πεξεζία ηνπ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ επί ηεο νδνύ Ιπποκπάηοςρ 8, ΣΚ Πενηέλη ζηιρ 19/11/2014 ημέπα Σεηάπηη και ώπα Άπθπο 11. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007, ζην Π.Γ. 60/2007 θαη ζηνλ Ν 4250/2014 άξζξν 3 εηδηθφηεξα: Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν θνηλφ εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία δειψλεηαη ε πιήξεο ζχλζεζε ηνπ ππνςεθίνπ, κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςεθίνπ ή ησλ ζπληζησζψλ ηνπ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη, ζε πεξίπησζε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., ην ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. ζα δεισζνχλ ηα αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, ζηελ ππεχζπλε δήισζε ζα αλαθέξεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα έγγξαθα απηά ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Τπνςεθίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ (κεκνλσκέλνπ ή σο κέινο ζχκπξαμεο ή έλσζεο), ππφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη, ηηο νπνίεο θαη απνδέρεηαη, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλαηηζέκελεο ςπηπεζίαρ θαη νξίδεηαη ν Νφκηκνο Δθπξφζσπνο θαη Αληίθιεηνο γηα ηελ ππνγξαθή θαη θαηάζεζε (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθψο) ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε έλσζεο ή ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο κειεηεηψλ, ζηελ απφθαζε ζα νξίδεηαη θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, ζα δεινχηαη ε πξφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ επηρεηξεκαηία ή δηαρεηξηζηή Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζπλεξγαηψλ φηη απνδέρνληαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο θαη φηη ε ακνηβή ηνπο έρεη ζπκθσλεζεί θαη ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ κειεηεηή αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε η- ζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), πξέπεη: 3.1 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα ειίδα 7 απφ 19

8 θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε ν- πνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 2. αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη: 1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τ- πνπξγνχ Αλάπηπμεο. 3.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ ειίδα 8 απφ 19

9 Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ήηνη: Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 1. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ, 2. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, 3. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ πνζνχ παξάδνζεο 4. Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001/2008 ή ηζνδχλακν, φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο επηκέξνπο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε. 4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ Σεχρνο κε ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Τπνςεθίνπ. Μειεηεηηθφ πηπρίν ή κειεηεηηθά πηπρία ησλ κειψλ ηεο ζπκπξάμεσο, ελψζεσο θ.ι.π. σο απφδεημε εκπεηξίαο. ηνηρεία γηα ηελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: Α. Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε αληίζηνηρεο εθηάζεηο αθηλήησλ δεκνζίνπ. Β. Δθπφλεζε Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο κεηά απφ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013 ζε αθίλεηα Γεκφζησλ Κηεξίσλ αληίζηνηρνπ εκβαδνχ θαη άλσ. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξφλ άξζξν θαηαηίζεληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά. ειίδα 9 απφ 19

10 Άπθπο 12. Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο Θεσξείηαη όηη ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Νη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ηνπο, είηε απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθό ηαρπδξνκείν (courrier) ζην ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ όπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε (αξηζκ. πξση.). Δθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία». Γελ Θα ιεθζνύλ ππόςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά από ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Νξγαληζκό έγθαηξα. Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Ξαίδσλ Ξεληέιεο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηε κε εκπξόζεζκε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ. Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνύλ ηπρόλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ Θα ιεθζνύλ ππόςε. Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο Θα ππνβάιιεη ηέηνηαο θύζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνύηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιόγνπο πξνζθπγήο. Άπθπο 13. Πεπιεσόμενο πποζθοπών Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν αληίγξαθα, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όια όζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πεξεζίαο δειαδή «1 η.τ.πδ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ. 3. Ζ νλνκαζία ηνπ δηαγσληζκνύ. 4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (επσλπκία θαη δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ, θαμ, e- mail) Νη πξνζθνξέο Θα ππνβιεζνύλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα έληππα, ζρέδηα, prospectus θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 'Όια ηα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα μελόγισζζα έγγξαθα (βεβαηώζεηο,πηζηνπνηεηηθά, επηζηνιέο) πξέπεη λα είλαη θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα. Κέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη Θα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο: Α. Κλειζηόρ θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» κε ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνύζεο. Β. Κλειζηόρ θάκελορ με ηην ένδειξη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη Η Σερληθή Πξνζθνξά κε ηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη ε εκπεηξία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη Πίνακες με ειίδα 10 απφ 19

11 παρόμοιες εργαζίες ηων ανωηέρω μελεηών ζύμθωνα με ηο Ν.4178/2013 ζε ΔΗΜΟΙΑ ΚΣΗΡΙΑ. Σν πιηθφ απηφ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν απνδνρήο ε απφξξηςεο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. Β. ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΑ ΠΣΤΥΙΑ Γηα ηα ηερληθά γξαθεία ή λνκηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο κειεηεηψλ πνπ πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο νη ίδηεο ή ηα κέιε ηνπο ζην κεηξψν κειεηεηψλ: Καηεγνξία 16 (αθνξά ην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα ), θαη λα δηαζέηνπλ ηάμε Πηπρίνπ Α ή Β Καηεγνξία 06 ή 07 (αθνξά ηελ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4178/2013, ηε ζχληαμε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο θαη δηαζέηνπλ ηάμε Πηπρίνπ Β θαη πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Γ. Κλειζηόρ θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εζσθιείεηαη ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν θαηάιιεια, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Σν ζθξαγηζκέλν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα εζσθιείεηαη ζην Φάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, παξαηίζεηαη παξαθάησ σο ππφδεηγκα. 14. Ιζσύρ ηυν Πποζθοπών Νη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα εκαηόν είκοζι (120) ημεπολογιακών ημεπών από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Άπθπο 15 Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού-Αξιολόγηζη Πποζθοπών 15.1 Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού-Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού-Αποζθπάγιζη πποζθοπών Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 19 ε /11/ :00 π.κ. ζηελ Ρ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο. Η αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ενιαία συπίρ διάκπιζη ζηαδίυν/θάζευν (Αξιολόγηζη Γικαιολογηηικών, Αξιολόγηζη Σεσνικήρ Πποζθοπάρ και Οικονομικήρ Πποζθοπάρ) Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ πποζθοπών Ζ αμηνιόγεζε Θα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ σαμηλόηεπη ηιμή κεηαμύ ησλ δηαγσληδόκελσλ πνπ πιεξνύλ απαξαίηεηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα. Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηε ρακειόηεξε ηηκή, ε επηηξνπή Θα πξνβεί ζηα παξαθάησ: Έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερόλησλ Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ησλ έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ειίδα 11 απφ 19

12 Άπθπο 16 Καηάπηιζη, ςπογπαθή ζύμβαζηρ Δγγςήζειρ ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε αλαηεζεί ζε έλσζε ή ζχκπξαμε κειεηεηψλ, ηα ζπκπξάηηνληα κειεηεηηθά γξαθεία νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ φισλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη π- πνρξεσηηθά θαη αλαπιεξσηήο ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ, ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αληθαλφηεηαο ή ζαλάηνπ, έσο ηελ ππνβνιή λέαο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο γηα ηελ α- ληηθαηάζηαζή ηνπ. Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη κε απηφ ηνλ ηξφπν ξεηά απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ ηνπο. Καηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ν αλάδνρνο, κέζσ ηνπ θνηλνχ ηνπ εθπξνζψπνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ηε ζχκβαζε, θαηαζέηεη: Δγγπεηηθή επηζηνιή, θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξνχζα. πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξ 6.1 ηεο παξνχζαο. ηελ ίδηα ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δειψλεηαη θαη ζπκθσλείηαη ε θαηαλνκή ηεο αλαινγνχζαο ακνηβήο κεηαμχ ζπκπξαηηνπζψλ κειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/ 86, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν, γηα ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηειέθσλα, fax, E - mail, ηνπ αλαδφρνπ. Τπεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ίδην, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηα παξφληα ζπκβαηηθά ηεχρε φξνπο. Ο θνηλφο εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεραληθνχ θαη λα είλαη βαζηθφ ζηέιερνο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κειεηεηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζχκπξαμε. Ο εθπξφζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεη άιινπο πιεξεμνχζηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ, εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθφο φξνο ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ε απνδνρή απφ απηνχο ηνπ δηνξηζκνχ, είλαη αλέθθιεηνη θαη δηαξθνχλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν κεξψλ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ απνθιείεη αηξέζεηο ή φξνπο θαη εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηεο ππεξεζίαο θηι. Αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή θαη ησλ δχν ή θαη παξνρή (ή άξζε) ζε απηνχο ηεο εμνπζίαο δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίσλ γίλεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε θαη κφλν απφ θνηλνχ απφ φια ηα ζπκπξάηηνληα κειεηεηηθά γξαθεία κε αληίζηνηρε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Μφλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε απηήο παχεη ε εθπξνζψπεζε ησλ ζπκπξαηηφλησλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο εθπξνζψπνπο. Άπθπο17. Σπόπορ Πληπυμήρ - Κπαηήζειρ Ζ πιεξσκή Θα γίλεη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ ειίδα 12 απφ 19

13 πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ρα λόκηκα παξαζηαηηθά ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ θαηάζεζε από κέξνο ηνπ αλαδόρνπ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζην Λ 4178/2013 Ν αλάδνρνο θαηά ηελ πιεξσκή ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο : 1. 1,5% ππέξ Κ.Ρ.Ξ % ραξηόζεκν επί ηνπ Κ.Ρ.Ξ % Ν.Γ.Α επί ηνπ ραξηνζήκνπ Κ.Ρ.Ξ % ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Λ. 3580/07 άξζξν ,10% ππέξ ΔΑΓΖΠ 6. 3% ραξηόζεκν επί θξάηεζεο ΔΑΓΖΠ 7. 20% Ν.Γ.Α επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΔΑΓΖΠ 8. 8% παξαθξάηεζε θόξνπ Άπθπο 18. Δθαπμοζηέο Γίκαιο Γιαιηηζία Ν πξνκεζεπηήο θαη ην Γ.Λ.Ξ.Ξ Θα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ Θα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ζύκβαζεο. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά Θα ιύεηαη από ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα απηά ησλ Αζελώλ εθαξκνζηέν δε Γίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθό. Αθνινπζεί παξάξηεκα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. Ο ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΓΛΠΠ ΘΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Β.ΕΟΤΚΠΟ ειίδα 13 απφ 19

14 ΜΔΡΟ B ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΦΔΡΘΔΙ Α. ΓΔΝΙΚΑ Η αλεμάξηεηε θαη απηνηειή ηδηνθηεζία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο (Ν.Π.Γ.Γ.) πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ππαγσγή ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή αιιαγψλ ρξήζεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4178/13 (ΦΔΚ 174/Α/ ) «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαίξεηεο Γφκεζεο Πεξηβαιινληηθφ Ιζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο». Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σν αληηθείκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη ε εθπφλεζε πιήξνπο κειέηεο ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, δηαγξάκκαηνο δφκεζεο θαη έληαμε φισλ ησλ απζαηξέησλ ρψξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4178/2013 (ΦΔΚ 174/Α/ ) «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαίξεηεο Γφκεζεο Πεξηβαιινληηθφ Ιζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, σο θαησηέξσ: Β1. ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ TEXNIKH ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Σν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη (Παπαδοηέα): Η Γημιοςπγία Σπιγωνομεηπικού και Πολςγωνομεηπικού δικηύος. Θα δεκηνπξγεζεί Σξηγσλνκεηξηθφ θαη Πνιπγσλνκεηξηθφ Γίθηπν γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνηχπσζεο θαη θάζε κειινληηθή ρξήζε (έιεγρνη απφ Πνιενδνκία, ραξάμεηο θιπ) ζε πξνβνιή ΔΓΑ 87. Η Αποηύπωζη για ύνηαξη Σοπογπαθικού Γιαγπάμμαηορ Θα γίλεη Έιεγρνο Δπαιήζεπζεο, νξζφηεηαο, αθξίβεηαο θαη επάξθεηαο ησλ φπνησλ ζηνηρείσλ παξαδνζνχλ, ζα γίλεη απνηχπσζε εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο θαη ζε δψλε εθαηέξσζελ ησλ Γξφκσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Ρπκνηνκηθφ, θαζψο θαη ησλ απέλαληη Ο.Σ ζε βάζνο 25κ. Η ζπλνιηθή έθηαζε πνπ ζα απνηππσζεί ζα είλαη πεξίπνπ 38 ζηξέκκαηα (ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4030/2011). Η ύνηαξη ηος Σοπογπαθικού Γιαγπάμμαηορ, σο θαησηέξσ: Η ζχληαμε ηνπ Σνπνγξαθηθνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο γηα ειίδα 14 απφ 19

15 έθδνζε άδεηαο εληφο ζρεδίνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη: 1. Πιήξε θαη ιεπηνκεξή απνηύπσζε ηνπ γεσηεκαρίνπ, κε ηα σθιζηάμενα και μελλονηικά κηίζμαηα. 2. Εκθαλή όξηα γεσηεκαρίνπ, κνλαδηαία αξίζκεζε θνξπθώλ γεσηεκαρίνπ θαη θηηζκάησλ (πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθώλ), πίνακας ζσνηεηαγμένων ηων κορσθών ασηών ζε ΕΓΑ 87 θαη δηαζηάζεηο νξίσλ γεσηεκαρίνπ θαη θηηζκάησλ. 3. Πιήξε Τςνκεηξηθή Απνηύπσζε ηνπ Οηθνπέδνπ. Απόδνζε πςνκέηξσλ ζηηο θνξπθέο ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη όπνπ απαηηείηαη απόδνζε πςνκεηξηθώλ θακππιώλ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ πςνκεηξηθώλ ζεκείσλ. 4. Απνηύπσζε ηων ορίων και κηιζμάηων ηων ομόρων οικοπέδων. Αλαθνξά πεξί αξηηόηεηαο ηνπο θαη αλαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ νκόξσλ ηδηνθηεηώλ. 5. Απνηύπσζε όισλ ησλ πιεπξώλ ηνπ ΟΣ θαη ησλ απέλαληη ηνπ (εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε Εγθεθξηκέλν Ρπκνηνκηθό ζρέδην). 6. Απεηθόληζε ζεζκηθώλ γξακκώλ (Ρπκνηνκηθέο, Οηθνδνκηθέο Γξακκέο). 7. Ολνκαζία, ραξαθηεξηζκόο θαη πιάηνο νδώλ πνπ πεξηβάινπλ ην ΟΣ. 8. Ιζρύνληεο όξνη δόκεζεο κε ηηο παξεθθιίζεηο ηνπο ζηελ πεξηνρή, δηαηάγκαηα ό- ξσλ δόκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο. 9. Απόζπαζκα ηνπ ηζρύνληνο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ κε απεηθόληζε ηεο ζέζεο ηνπ νηθόπεδνπ. 10. Οδνηπνξηθό ζθαξίθεκα ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ κε απεηθόληζε ραξαθηεξηζηηθώλ αλαγλσξίζηκσλ ζεκείσλ ή απεηθόληζε ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ επί απνζπάζκαηνο Δνξπθνξηθήο εηθόλαο ή Φύιινπ Υάξηε Γ.Τ.. θιίκαθαο 1: Δήισζε κεραληθνύ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη όιεο νη δειώζεηο ζρεηηθά κε: a. ηελ αξηηόηεηα ηνπ γεσηεκαρίνπ (θαηά θαλόλα, θαηά παξέθθιηζε ή ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.1337/83). b. Σελ ζέζε ηνπ Οηθνπέδνπ Εληόο ρεδίνπ. c. Αλ ην Οηθόπεδν εκπίπηεη ε όρη ζηηο Δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/1983. d. ην αλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ ΟΣ δηέξρνληαη, ελαέξηα Γξακκή πςειήο ηάζεο ΔΕΗ, αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ, ξέκα ή νδόο πξνϋθηζηάκελε ηνπ e. Σν αλ εληόο ησλ νκόξσλ νηθνπέδσλ πθίζηαληαη δηαηεξεηέα θηίζκαηα 12. Δήισζε ηδηνθηήηε, όπνπ νη θύξηνη ή νη έρνληεο λόκηκν δηθαίσκα δειώλνπλ ελππνγξάθσο ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη επζύλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ νξίσλ ησλ νηθνπέδσλ ηνπο θαη γηα ηελ ύπαξμε θαη ηελ αηηία ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπο λα δεηήζνπλ ηελ έθδνζε άδεηαο δόκεζεο. ειίδα 15 απφ 19

16 13. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ, όπσο: a. ην εκβαδόλ ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη όισλ ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ b. ην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (ΕΓΑ 87) θαη ε κέζνδνο εμάξηεζεο από απηό c. ζηνηρεία θαη κέζνδνο εθαξκνγήο ξπκνηνκίαο (ξπκνηνκηθέο νηθνδνκηθέο γξακκέο, πςνκεηξηθή κειέηε νδνύ) d. ζηνηρεία πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ (νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίζεηο θιπ) e. ηπρόλ ζηνηρεία εθαξκνγήο εηδηθώλ γξακκώλ πεξηνξηζκνύ δόκεζεο, όπσο νξηνζεηήζεηο ξεκάησλ, απαιινηξηώζεηο, εζληθέο ή επαξρηαθέο νδνί, θ.ά. f. ηπρόλ ζηνηρεία πξάμεσλ εθαξκνγήο ή αλαινγηζκνύ θαη ηαθηνπνίεζεο g. ΚΑΕΚ γεσηεκαρίνπ, ζηε πεξίπησζε πνπ απηό εκπίπηεη ζε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ 14. Τπόκλεκα ζπκβνιηζκνύ 15. Κάλαβνο ζε ΕΓΑ 87 θαη πξνζαλαηνιηζκόο (βνξξάο) 16. Φσηνγξαθίεο ηνπ αθηλήηνπ θαη απεηθόληζε ηεο ζέζεο ιήςεο απηώλ 17. Σίηινο ζρεδίνπ ζε κέγεζνο Α4, ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ζηνηρεία Μειεηεηή, Εξγνδόηε, Ολνκαζία έξγνπ, Θέζε, Θέκα θαη Κιίκαθα ζρεδίνπ, Ηκεξνκελία ζύληαμεο θαη Τπνγξαθέο θξαγίδεο. Πξόζζεηα θαη πέξα ηνπ Πίλαθα Κηηξίσλ κε αξίζκεζε νλνκαζία θαη εκβαδόλ θάιπςεο γηα ην θαζέλα, ζα γίλεη απνηύπσζε γηα θάζε Κηίξην ελδεηθηηθά 3-4 ζεκεία γηα ηα ύςε ηνπ (πιάθα νξνθήο ή ζθεπή). Β2. ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΟΜΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 1. Έξεπλα γηα ηελ εύξεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ θηεξίσλ θαηά ην παξειζόλ θαζώο θαη έιεγρνο όισλ ησλ θηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Εθπόλεζε πιήξνπο δηαγξάκκαηνο Δόκεζεο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ γηα κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ όπνπ απαηηείηαη (άξζξν 11 παξ.8 εδάθην β) θαη ρσξίο ηελ Σερληθή έθζεζε κεραλνιόγνπ γηα Η/Μ (ην άξζξν 11 παξ.9). Πιήξεο απνηχπσζε ησλ πεξηγξακκάησλ ζε φια ηα θηίξηα εληφο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο δφκεζεο κε ην ζχλνιν ησλ θηεξίσλ (παξνπζίαζε θάζε θηεξίνπ μερσξηζηά) κε ζθνπφ ζπλνιηθφ ηεχρνο αλάιπζεο ζηνηρείσλ δφκεζεο θαη ρψξσλ ξχζκηζεο κε ηνλ λ. 4178/2013. ειίδα 16 απφ 19

17 ε θάζε θχιιν ζα παξνπζηάδεηαη ππνρξεσηηθά Σα ζηνηρεία ρξήζεο θηεξίνπ Δγθεθξηκέλα ζηνηρεία αδεηνδφηεζεο Παιαηφηεηα θηεξίνπ Έιεγρνο ζηνηρείσλ δφκεζεο θηεξίνπ Έληαμε ζηελ ξχζκηζε ρψξσλ ηνπ λ. 4178/2013 Τπνινγηζκφο πεξηγξακκάησλ ησλ ζηνηρείσλ δφκεζεο (θάιπςεο, δφκεζεο θαη φρη φγθνπ) Φσηνγξαθηθή απνηχπσζε φςεσλ θηεξίνπ ρεκαηηθή ηνκή κε ηα αληίζηνηρα χςε Παπαδοηέα: Σεχρνο δηαγξάκκαηνο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηδηνθηεζίαο (κε φια ηα επηκέξνπο ζρέδηα δηαγξάκκαηνο θάζε θηεξίνπ ζε αληίζηνηρε θιίκαθα). Β3. ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟΝ Ν. 4178/2013 Οινθιεξσκέλε ππαγσγή πξνο ηαθηνπνίεζε κε ην Νόκν 4178/2013 (βάζεη ηνπ άξζξνπ 16) Τπαγσγή, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή αιιαγψλ ρξήζεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο αλεμάξηεηεο απηνηειήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4178/13 (ΦΔΚ 174/Α/ ) Παπαδοηέα: 1. Πιήξεο Σερληθή έθζεζε Βεβαίσζε πεξαίσζεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζηνλ λ. 4178/2013 ειίδα 17 απφ 19

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1- ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Νλνκαζία Ρξάπεδαο: Θαηάζηεκα: (Γ/λζε νδόο- αξηζκόο Ρ.Θ. FAX) Ζκεξνκελία Έθδνζεο: Ξξνο ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ ΑΟΗΘΚΝΛ... ΓΗΑ.. ΔΟΩ Κε ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηηρ Εηαιπίαρ Οδόρ. Απιθμόρ.Τ.Κ. ] ή [ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ηων Εηαιπιών α) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... β) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... γ) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... μελών ηηρ Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ, αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπο ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ], θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ..., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κε αξηζκό... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκό ηεο. κε αληηθείκελν «.....» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αθνξά ζηελ ππεξπεξηθέξεηα.. ζπλνιηθήο αμίαο..., ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκό... Γηαθήξπμή ζαο. Ρν αλσηέξσ πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ειίδα 18 απφ 19

19 Α/Α 1 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙ ΣΟΙ ΔΚΑΣΟ Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ΓΝΠΠ Έιεγρνο φισλ ησλ θηεξίσλ ηνπ ΓΝΠΠ, ζχληαμε ηνπ δηαγξάκκαηνο δφκεζεο, έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ (ΔΤΡΩ) ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ειίδα 19 απφ 19

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα