Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν πποϋπολογιζμόρ: ,00 ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ Σακειόηεξε ηηκή ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ζκεξνκελία : 19/11/2014 Ζκέξα :Ρεηάξηε Ώξα : 11:00π.κ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ ΡΩΛ ΔΗΓΩΛ ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (ΑΟΘΟΝ 24 λ. 2198/94) Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ ΖΚΔΟ. ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΞΗΠΖΚΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΩΛ E.K. Γελ απαηηείηαη ΖΚΔΟ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝ ΦΔΘ Γελ απαηηείηαη ΖΚΔΟ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΔΙΙ.ΡΞΝ 4/11/ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ Νη ηηκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λόκηκεο θξαηήζεηο Θαηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94 ειίδα 1 απφ 19

2 Περιεχόμενα ΆΡΘΡΟ 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΙΕΠΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ:... 4 ΆΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ... 5 ΆΡΘΡΟ 3 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ... 5 ΆΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ... 5 ΆΡΘΡΟ 5 ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ... 6 ΆΡΘΡΟ 6. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 6 ΆΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ ΆΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ -ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 9. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ... 6 ΆΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΆΡΘΡΟ 11.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ... 7 ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ... 9 ΆΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Άρθρο 13. Περιεχόμενο προςφορών ΆΡΘΡΟ 14. Ιςχφσ των Προςφορών ΆΡΘΡΟ 15 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Διαδικαςία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ-Διαδικαςία Αξιολόγηςησ Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμού-Αποςφράγιςη προςφορών Διαδικαςία αξιολόγηςησ προςφορών ΆΡΘΡΟ 16 ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΕΓΓΤΗΕΙ Άρθρο17. Σρόποσ Πληρωμήσ - Κρατήςεισ Άρθρο 18. Εφαρμοςτζο Δίκαιο Διαιτηςία ΜΕΡΟ B ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΩΝ ειίδα 2 απφ 19

3 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν ειίδα 3 απφ 19

4 Σο ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ Έρνληαο ππόςε, ηε κε αξηζκό 12694/ Απόθαζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ΓΛΞΞ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Δ Ι Ξξόρεηξν δηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξώ, ειεύζεξν, γηα ηελ «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο παξνύζαο θαη ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο. Άπθπο1. Η διαδικαζία ηος διαγυνιζμού διέπεηαι από ηα παπακάηυ: 1. Ρνπ Λ. 2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΘ Α 19/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 2. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκόο Ξξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» ( ΦΔΘ Α 150/ ). 3. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 81/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 4. Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 134/ ). 5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001 (Φ.Δ.Θ. 37/η.Α / ) πεξί Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 6. Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 256/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2690/1999 (ΦΔΘ 45/η.Α / ) πεξί Θύξσζεο ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/ (Φ.Δ.Θ. 173/η.Α / ) πεξί Γηθαζηηθήο Ξξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 89/ Ρνπ Λ. 3377/2005 «Αξρέο θαη Θαλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα πνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Θ. Α 202/ ), θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 35 (θαηαβνιή παξαβόινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Θ.Ξ.Γ.). 10. Ρνπ Λ. 2198/1994 (Φ.Δ.Θ. Α 43/ ), θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 24 (παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 11. Ρεο ππ αξηζ / απόθαζεο ηνπ πνπξγνύ Δπηθξαηείαο «Θαζνξηζκόο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθώλ εθεκεξίδσλ (πξώελ επαξρηαθώλ), εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ (πξώελ επαξρηαθώλ εληόο ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Θ. Β 1226/ ). 12. Ρνπ Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξόγξακκα Γηαύγεηα"» 13. Ρνπ Λ ΦΔΘ 31 η.α Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 14. Λ4250/2014 άξζξν 3 (ΦΔΘ 74/ η.α) Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ Ξξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ 15. Λ 3867/2010 άξζξν 27 παξ 11 (κέρξη ,00 ) δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε από άιιν όξγαλν. 16. Ζ αξηζκ 29780/ απόθαζε Γηνηθεηή 1εο ΞΔ «Έγθξηζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο πνζνύ ,00 ζην ΓΛΞΞ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ4178/2013» 17. Λ 1577 /85(ΦΔΘ Α210/ ) «ΓΔΛΗΘΝΠ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ», ΡΝ ΆΟΘΟΝ 22 «ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΈο ΆΓΔΗΔΠ ΑΘΑΗΟΔΡΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ» ειίδα 4 απφ 19

5 18. Λ 4178/2013 (ΦΔΘ 174/Α/ ) «ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΡΖΠ ΑΘΑΗΟΔΡΖΠ ΓΝΚΖΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ & ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 19. ΦΔΘ 261/ ηΑάξζξν 18 ηνπ Λ 4213/2013 «Δπαλαθνξά ζε θαζεζηώο Γηαζύλδεζεο». 20. ΦΔΘ 216/ «Γηνξηζκόο κοινής Γιοικήηριας ηων διαζσνδεόμενων Νοζοκομείων «ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΔΜΙΓΚ» και ΓΝ Παίδων Πενηέλης» 21. Ρελ ΑΟΗΘΚ 12694/ Απόθαζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ Άπθπο 2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, έλσζε θπζηθψλ θαη /ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε παξερφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί Δλάσιζηα πποζόνηα ζςμμεηοσήρ: Η παπούζα απεςθύνεηαι ζε θπζηθά πξφζσπα ή ηερληθά γξαθεία ή λνκηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο, ή ελψζεηο, ή ζπκπξάμεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ σο απφδεημε εκπεηξίαο ηα θάησζη: Παξφκνηεο κειέηεο φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα. Πηπρίν θαηεγνξία 16 (αθνξά απνθιεηζηηθά ην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα), ηάμεο Α ή Β 1.2. Πηπρίν θαηεγνξία 06 ή 07 (αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4178/2013, ζηε ζχληαμε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο ηάμεο Β Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία είλαη ε ζπγθξφηεζε, πιήξνπο νκάδαο, απαξηηδφκελεο απφ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε εθπφλεζε ηεο ππεξεζίαο θαζψο θάζε κία απφ απηέο ζπκκεηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αληίζηνηρε κειέηε φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ Κνηλφο εθπξφζσπνο αληίθιεηνο ηεο έλσζεο ή ζχκπξαμεο, ζπλίζηαηαη λα είλαη ζηέιερνο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Μειεηεηηθήο επηρείξεζεο Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα ζπκκεηέρεη κφλν ζε έλα ζρήκα (νκάδα κειέηεο) ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο «πάξνρνο» θαιείηαη ην πξναλαθεξζέλ ζρήκα. Άπθπο 3 Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν Άπθπο 4 Πποϋπολογιζμόρ O ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξώ (10.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.A. ειίδα 5 απφ 19

6 Άπθπο 5 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ηεο 1 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ην νπνίν δηελεξγεί ηνλ πξόρεηξν δηαγσληζκό θαη Θα ππνγξάςεη κε ηνλ πάξνρν ζρεηηθή ζύκβαζε. Φνξέαο Γηελέξγεηαο : ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ Γηεύζπλζε έδξαο :Ηππνθξάηνπο 8 ηθ Ξεληέιε Ρειέθσλν : Fax : Άπθπο 6. Ιζσύοςζα νομοθεζία Ν δηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. Άπθπο 7. Δνζηάζειρ-πποζθςγέρ Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (Φ.Δ.Θ. 150/Α / ), ην Λ. 3886/2010 (Φ.Δ.Θ. 173/Α / ) θαη ην Λ. 4055/2012 Άπθπο 8. Σπόπορ λήτηρ ηυν εγγπάθυν ηος διαγυνιζμού-παποσή διεςκπινήζευν. Νη ελδηαθεξόκελνη ζα παξαιακβάλνπλ ηε Γηαθήξπμε ειεθηξνληθά από ην πξόγξακκα «ΓΗΑΓΔΗΑ» Όζνη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο αδπλαηνύλ λα παξαιάβνπλ ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε ειεθηξνληθά, κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεύρε ηεο Γηαθήξπμεο ζε έληππε κνξθή από ην Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο νδόο Ηππνθξάηνπο Ξεληέιε θαζεκεξηλά, 10:00-14:00. αληί ηνπ πνζνύ ησλ 10 επξώ (θάιπςε εμόδσλ εθηύπσζεο). Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηώζνπλ όηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκό ζειίδσλ, δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ από ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ην αηηηνινγηθό ηεο κε πιεξόηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, Θα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθό κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη' επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληόο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζύλε, κπνξεί λα ελεκεξώλεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεύζπλζε, αξηζκ. Ρειεθώλνπ, αξηζκ. Κερ. Ρειενκνηνηππίαο, .θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρόλ δηεπθξηληζηηθώλ εξσηεκάησλ. Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη από ώξα 09:00 έσο 13:00 ζηελ ηερληθή πεξεζία ηνπ ΓΛΞΞ ζηα ηει Άπθπο 9. Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών Νη ππνςήθηνη (Ξξνκεζεπηέο/Αλάδνρνη [ζεκεηώλεηαη όηη ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνκήζεηα πιηθώλ ή ΑΛΑΓΝΣΝ όηαλ πξόθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζίαο] πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε ην αξγόηεξν κέρξη ηιρ 18/11/2014 ημέπα Σπίηη και ώπα μ.μ ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα Γ.Ν.Π. ΠΔΝΣΔΛΗ. ΚΣΗΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, ΠΔΝΣΔΛΗ Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη όηη ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. ειίδα 6 απφ 19

7 Ξξνζθνξέο πνπ Θα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο. ΑΡΘΡΟ 10. Υπόνορ ηόπορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. Ν δηαγσληζκόο Θα δηελεξγεζεί ζηελ ηερληθή πεξεζία ηνπ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ επί ηεο νδνύ Ιπποκπάηοςρ 8, ΣΚ Πενηέλη ζηιρ 19/11/2014 ημέπα Σεηάπηη και ώπα Άπθπο 11. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007, ζην Π.Γ. 60/2007 θαη ζηνλ Ν 4250/2014 άξζξν 3 εηδηθφηεξα: Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν θνηλφ εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία δειψλεηαη ε πιήξεο ζχλζεζε ηνπ ππνςεθίνπ, κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςεθίνπ ή ησλ ζπληζησζψλ ηνπ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη, ζε πεξίπησζε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., ην ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. ζα δεισζνχλ ηα αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, ζηελ ππεχζπλε δήισζε ζα αλαθέξεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα έγγξαθα απηά ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Τπνςεθίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ (κεκνλσκέλνπ ή σο κέινο ζχκπξαμεο ή έλσζεο), ππφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη, ηηο νπνίεο θαη απνδέρεηαη, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλαηηζέκελεο ςπηπεζίαρ θαη νξίδεηαη ν Νφκηκνο Δθπξφζσπνο θαη Αληίθιεηνο γηα ηελ ππνγξαθή θαη θαηάζεζε (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθψο) ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε έλσζεο ή ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο κειεηεηψλ, ζηελ απφθαζε ζα νξίδεηαη θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, ζα δεινχηαη ε πξφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ επηρεηξεκαηία ή δηαρεηξηζηή Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζπλεξγαηψλ φηη απνδέρνληαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο θαη φηη ε ακνηβή ηνπο έρεη ζπκθσλεζεί θαη ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ κειεηεηή αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε η- ζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), πξέπεη: 3.1 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα ειίδα 7 απφ 19

8 θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε ν- πνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 2. αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη: 1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τ- πνπξγνχ Αλάπηπμεο. 3.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ ειίδα 8 απφ 19

9 Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ήηνη: Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 1. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ, 2. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, 3. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ πνζνχ παξάδνζεο 4. Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001/2008 ή ηζνδχλακν, φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο επηκέξνπο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε. 4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ Σεχρνο κε ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Τπνςεθίνπ. Μειεηεηηθφ πηπρίν ή κειεηεηηθά πηπρία ησλ κειψλ ηεο ζπκπξάμεσο, ελψζεσο θ.ι.π. σο απφδεημε εκπεηξίαο. ηνηρεία γηα ηελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: Α. Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε αληίζηνηρεο εθηάζεηο αθηλήησλ δεκνζίνπ. Β. Δθπφλεζε Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο κεηά απφ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013 ζε αθίλεηα Γεκφζησλ Κηεξίσλ αληίζηνηρνπ εκβαδνχ θαη άλσ. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξφλ άξζξν θαηαηίζεληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά. ειίδα 9 απφ 19

10 Άπθπο 12. Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο Θεσξείηαη όηη ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Νη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ηνπο, είηε απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθό ηαρπδξνκείν (courrier) ζην ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ όπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε (αξηζκ. πξση.). Δθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία». Γελ Θα ιεθζνύλ ππόςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά από ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Νξγαληζκό έγθαηξα. Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Ξαίδσλ Ξεληέιεο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηε κε εκπξόζεζκε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ. Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνύλ ηπρόλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ Θα ιεθζνύλ ππόςε. Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο Θα ππνβάιιεη ηέηνηαο θύζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνύηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιόγνπο πξνζθπγήο. Άπθπο 13. Πεπιεσόμενο πποζθοπών Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν αληίγξαθα, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όια όζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πεξεζίαο δειαδή «1 η.τ.πδ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ. 3. Ζ νλνκαζία ηνπ δηαγσληζκνύ. 4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (επσλπκία θαη δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ, θαμ, e- mail) Νη πξνζθνξέο Θα ππνβιεζνύλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα έληππα, ζρέδηα, prospectus θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 'Όια ηα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα μελόγισζζα έγγξαθα (βεβαηώζεηο,πηζηνπνηεηηθά, επηζηνιέο) πξέπεη λα είλαη θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα. Κέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη Θα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο: Α. Κλειζηόρ θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» κε ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνύζεο. Β. Κλειζηόρ θάκελορ με ηην ένδειξη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη Η Σερληθή Πξνζθνξά κε ηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη ε εκπεηξία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη Πίνακες με ειίδα 10 απφ 19

11 παρόμοιες εργαζίες ηων ανωηέρω μελεηών ζύμθωνα με ηο Ν.4178/2013 ζε ΔΗΜΟΙΑ ΚΣΗΡΙΑ. Σν πιηθφ απηφ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν απνδνρήο ε απφξξηςεο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. Β. ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΑ ΠΣΤΥΙΑ Γηα ηα ηερληθά γξαθεία ή λνκηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο κειεηεηψλ πνπ πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο νη ίδηεο ή ηα κέιε ηνπο ζην κεηξψν κειεηεηψλ: Καηεγνξία 16 (αθνξά ην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα ), θαη λα δηαζέηνπλ ηάμε Πηπρίνπ Α ή Β Καηεγνξία 06 ή 07 (αθνξά ηελ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4178/2013, ηε ζχληαμε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο θαη δηαζέηνπλ ηάμε Πηπρίνπ Β θαη πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Γ. Κλειζηόρ θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εζσθιείεηαη ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν θαηάιιεια, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Σν ζθξαγηζκέλν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα εζσθιείεηαη ζην Φάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, παξαηίζεηαη παξαθάησ σο ππφδεηγκα. 14. Ιζσύρ ηυν Πποζθοπών Νη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα εκαηόν είκοζι (120) ημεπολογιακών ημεπών από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Άπθπο 15 Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού-Αξιολόγηζη Πποζθοπών 15.1 Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού-Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού-Αποζθπάγιζη πποζθοπών Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 19 ε /11/ :00 π.κ. ζηελ Ρ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο. Η αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ενιαία συπίρ διάκπιζη ζηαδίυν/θάζευν (Αξιολόγηζη Γικαιολογηηικών, Αξιολόγηζη Σεσνικήρ Πποζθοπάρ και Οικονομικήρ Πποζθοπάρ) Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ πποζθοπών Ζ αμηνιόγεζε Θα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ σαμηλόηεπη ηιμή κεηαμύ ησλ δηαγσληδόκελσλ πνπ πιεξνύλ απαξαίηεηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα. Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηε ρακειόηεξε ηηκή, ε επηηξνπή Θα πξνβεί ζηα παξαθάησ: Έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερόλησλ Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ησλ έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ειίδα 11 απφ 19

12 Άπθπο 16 Καηάπηιζη, ςπογπαθή ζύμβαζηρ Δγγςήζειρ ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε αλαηεζεί ζε έλσζε ή ζχκπξαμε κειεηεηψλ, ηα ζπκπξάηηνληα κειεηεηηθά γξαθεία νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ φισλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη π- πνρξεσηηθά θαη αλαπιεξσηήο ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ, ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αληθαλφηεηαο ή ζαλάηνπ, έσο ηελ ππνβνιή λέαο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο γηα ηελ α- ληηθαηάζηαζή ηνπ. Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη κε απηφ ηνλ ηξφπν ξεηά απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ ηνπο. Καηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ν αλάδνρνο, κέζσ ηνπ θνηλνχ ηνπ εθπξνζψπνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ηε ζχκβαζε, θαηαζέηεη: Δγγπεηηθή επηζηνιή, θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξνχζα. πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξ 6.1 ηεο παξνχζαο. ηελ ίδηα ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δειψλεηαη θαη ζπκθσλείηαη ε θαηαλνκή ηεο αλαινγνχζαο ακνηβήο κεηαμχ ζπκπξαηηνπζψλ κειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/ 86, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν, γηα ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηειέθσλα, fax, E - mail, ηνπ αλαδφρνπ. Τπεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ίδην, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηα παξφληα ζπκβαηηθά ηεχρε φξνπο. Ο θνηλφο εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεραληθνχ θαη λα είλαη βαζηθφ ζηέιερνο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κειεηεηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζχκπξαμε. Ο εθπξφζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεη άιινπο πιεξεμνχζηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ, εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθφο φξνο ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ε απνδνρή απφ απηνχο ηνπ δηνξηζκνχ, είλαη αλέθθιεηνη θαη δηαξθνχλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν κεξψλ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ απνθιείεη αηξέζεηο ή φξνπο θαη εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηεο ππεξεζίαο θηι. Αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή θαη ησλ δχν ή θαη παξνρή (ή άξζε) ζε απηνχο ηεο εμνπζίαο δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίσλ γίλεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε θαη κφλν απφ θνηλνχ απφ φια ηα ζπκπξάηηνληα κειεηεηηθά γξαθεία κε αληίζηνηρε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Μφλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε απηήο παχεη ε εθπξνζψπεζε ησλ ζπκπξαηηφλησλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο εθπξνζψπνπο. Άπθπο17. Σπόπορ Πληπυμήρ - Κπαηήζειρ Ζ πιεξσκή Θα γίλεη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ ειίδα 12 απφ 19

13 πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ρα λόκηκα παξαζηαηηθά ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ θαηάζεζε από κέξνο ηνπ αλαδόρνπ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζην Λ 4178/2013 Ν αλάδνρνο θαηά ηελ πιεξσκή ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο : 1. 1,5% ππέξ Κ.Ρ.Ξ % ραξηόζεκν επί ηνπ Κ.Ρ.Ξ % Ν.Γ.Α επί ηνπ ραξηνζήκνπ Κ.Ρ.Ξ % ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Λ. 3580/07 άξζξν ,10% ππέξ ΔΑΓΖΠ 6. 3% ραξηόζεκν επί θξάηεζεο ΔΑΓΖΠ 7. 20% Ν.Γ.Α επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΔΑΓΖΠ 8. 8% παξαθξάηεζε θόξνπ Άπθπο 18. Δθαπμοζηέο Γίκαιο Γιαιηηζία Ν πξνκεζεπηήο θαη ην Γ.Λ.Ξ.Ξ Θα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ Θα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ζύκβαζεο. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά Θα ιύεηαη από ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα απηά ησλ Αζελώλ εθαξκνζηέν δε Γίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθό. Αθνινπζεί παξάξηεκα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. Ο ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΓΛΠΠ ΘΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Β.ΕΟΤΚΠΟ ειίδα 13 απφ 19

14 ΜΔΡΟ B ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΦΔΡΘΔΙ Α. ΓΔΝΙΚΑ Η αλεμάξηεηε θαη απηνηειή ηδηνθηεζία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο (Ν.Π.Γ.Γ.) πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ππαγσγή ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή αιιαγψλ ρξήζεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4178/13 (ΦΔΚ 174/Α/ ) «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαίξεηεο Γφκεζεο Πεξηβαιινληηθφ Ιζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο». Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σν αληηθείκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη ε εθπφλεζε πιήξνπο κειέηεο ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, δηαγξάκκαηνο δφκεζεο θαη έληαμε φισλ ησλ απζαηξέησλ ρψξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4178/2013 (ΦΔΚ 174/Α/ ) «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαίξεηεο Γφκεζεο Πεξηβαιινληηθφ Ιζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, σο θαησηέξσ: Β1. ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ TEXNIKH ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Σν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη (Παπαδοηέα): Η Γημιοςπγία Σπιγωνομεηπικού και Πολςγωνομεηπικού δικηύος. Θα δεκηνπξγεζεί Σξηγσλνκεηξηθφ θαη Πνιπγσλνκεηξηθφ Γίθηπν γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνηχπσζεο θαη θάζε κειινληηθή ρξήζε (έιεγρνη απφ Πνιενδνκία, ραξάμεηο θιπ) ζε πξνβνιή ΔΓΑ 87. Η Αποηύπωζη για ύνηαξη Σοπογπαθικού Γιαγπάμμαηορ Θα γίλεη Έιεγρνο Δπαιήζεπζεο, νξζφηεηαο, αθξίβεηαο θαη επάξθεηαο ησλ φπνησλ ζηνηρείσλ παξαδνζνχλ, ζα γίλεη απνηχπσζε εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο θαη ζε δψλε εθαηέξσζελ ησλ Γξφκσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Ρπκνηνκηθφ, θαζψο θαη ησλ απέλαληη Ο.Σ ζε βάζνο 25κ. Η ζπλνιηθή έθηαζε πνπ ζα απνηππσζεί ζα είλαη πεξίπνπ 38 ζηξέκκαηα (ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4030/2011). Η ύνηαξη ηος Σοπογπαθικού Γιαγπάμμαηορ, σο θαησηέξσ: Η ζχληαμε ηνπ Σνπνγξαθηθνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο γηα ειίδα 14 απφ 19

15 έθδνζε άδεηαο εληφο ζρεδίνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη: 1. Πιήξε θαη ιεπηνκεξή απνηύπσζε ηνπ γεσηεκαρίνπ, κε ηα σθιζηάμενα και μελλονηικά κηίζμαηα. 2. Εκθαλή όξηα γεσηεκαρίνπ, κνλαδηαία αξίζκεζε θνξπθώλ γεσηεκαρίνπ θαη θηηζκάησλ (πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθώλ), πίνακας ζσνηεηαγμένων ηων κορσθών ασηών ζε ΕΓΑ 87 θαη δηαζηάζεηο νξίσλ γεσηεκαρίνπ θαη θηηζκάησλ. 3. Πιήξε Τςνκεηξηθή Απνηύπσζε ηνπ Οηθνπέδνπ. Απόδνζε πςνκέηξσλ ζηηο θνξπθέο ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη όπνπ απαηηείηαη απόδνζε πςνκεηξηθώλ θακππιώλ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ πςνκεηξηθώλ ζεκείσλ. 4. Απνηύπσζε ηων ορίων και κηιζμάηων ηων ομόρων οικοπέδων. Αλαθνξά πεξί αξηηόηεηαο ηνπο θαη αλαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ νκόξσλ ηδηνθηεηώλ. 5. Απνηύπσζε όισλ ησλ πιεπξώλ ηνπ ΟΣ θαη ησλ απέλαληη ηνπ (εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε Εγθεθξηκέλν Ρπκνηνκηθό ζρέδην). 6. Απεηθόληζε ζεζκηθώλ γξακκώλ (Ρπκνηνκηθέο, Οηθνδνκηθέο Γξακκέο). 7. Ολνκαζία, ραξαθηεξηζκόο θαη πιάηνο νδώλ πνπ πεξηβάινπλ ην ΟΣ. 8. Ιζρύνληεο όξνη δόκεζεο κε ηηο παξεθθιίζεηο ηνπο ζηελ πεξηνρή, δηαηάγκαηα ό- ξσλ δόκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο. 9. Απόζπαζκα ηνπ ηζρύνληνο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ κε απεηθόληζε ηεο ζέζεο ηνπ νηθόπεδνπ. 10. Οδνηπνξηθό ζθαξίθεκα ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ κε απεηθόληζε ραξαθηεξηζηηθώλ αλαγλσξίζηκσλ ζεκείσλ ή απεηθόληζε ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ επί απνζπάζκαηνο Δνξπθνξηθήο εηθόλαο ή Φύιινπ Υάξηε Γ.Τ.. θιίκαθαο 1: Δήισζε κεραληθνύ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη όιεο νη δειώζεηο ζρεηηθά κε: a. ηελ αξηηόηεηα ηνπ γεσηεκαρίνπ (θαηά θαλόλα, θαηά παξέθθιηζε ή ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.1337/83). b. Σελ ζέζε ηνπ Οηθνπέδνπ Εληόο ρεδίνπ. c. Αλ ην Οηθόπεδν εκπίπηεη ε όρη ζηηο Δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/1983. d. ην αλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ ΟΣ δηέξρνληαη, ελαέξηα Γξακκή πςειήο ηάζεο ΔΕΗ, αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ, ξέκα ή νδόο πξνϋθηζηάκελε ηνπ e. Σν αλ εληόο ησλ νκόξσλ νηθνπέδσλ πθίζηαληαη δηαηεξεηέα θηίζκαηα 12. Δήισζε ηδηνθηήηε, όπνπ νη θύξηνη ή νη έρνληεο λόκηκν δηθαίσκα δειώλνπλ ελππνγξάθσο ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη επζύλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ νξίσλ ησλ νηθνπέδσλ ηνπο θαη γηα ηελ ύπαξμε θαη ηελ αηηία ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπο λα δεηήζνπλ ηελ έθδνζε άδεηαο δόκεζεο. ειίδα 15 απφ 19

16 13. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ, όπσο: a. ην εκβαδόλ ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη όισλ ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ b. ην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (ΕΓΑ 87) θαη ε κέζνδνο εμάξηεζεο από απηό c. ζηνηρεία θαη κέζνδνο εθαξκνγήο ξπκνηνκίαο (ξπκνηνκηθέο νηθνδνκηθέο γξακκέο, πςνκεηξηθή κειέηε νδνύ) d. ζηνηρεία πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ (νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίζεηο θιπ) e. ηπρόλ ζηνηρεία εθαξκνγήο εηδηθώλ γξακκώλ πεξηνξηζκνύ δόκεζεο, όπσο νξηνζεηήζεηο ξεκάησλ, απαιινηξηώζεηο, εζληθέο ή επαξρηαθέο νδνί, θ.ά. f. ηπρόλ ζηνηρεία πξάμεσλ εθαξκνγήο ή αλαινγηζκνύ θαη ηαθηνπνίεζεο g. ΚΑΕΚ γεσηεκαρίνπ, ζηε πεξίπησζε πνπ απηό εκπίπηεη ζε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ 14. Τπόκλεκα ζπκβνιηζκνύ 15. Κάλαβνο ζε ΕΓΑ 87 θαη πξνζαλαηνιηζκόο (βνξξάο) 16. Φσηνγξαθίεο ηνπ αθηλήηνπ θαη απεηθόληζε ηεο ζέζεο ιήςεο απηώλ 17. Σίηινο ζρεδίνπ ζε κέγεζνο Α4, ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ζηνηρεία Μειεηεηή, Εξγνδόηε, Ολνκαζία έξγνπ, Θέζε, Θέκα θαη Κιίκαθα ζρεδίνπ, Ηκεξνκελία ζύληαμεο θαη Τπνγξαθέο θξαγίδεο. Πξόζζεηα θαη πέξα ηνπ Πίλαθα Κηηξίσλ κε αξίζκεζε νλνκαζία θαη εκβαδόλ θάιπςεο γηα ην θαζέλα, ζα γίλεη απνηύπσζε γηα θάζε Κηίξην ελδεηθηηθά 3-4 ζεκεία γηα ηα ύςε ηνπ (πιάθα νξνθήο ή ζθεπή). Β2. ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΟΜΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 1. Έξεπλα γηα ηελ εύξεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ θηεξίσλ θαηά ην παξειζόλ θαζώο θαη έιεγρνο όισλ ησλ θηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Εθπόλεζε πιήξνπο δηαγξάκκαηνο Δόκεζεο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ γηα κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ όπνπ απαηηείηαη (άξζξν 11 παξ.8 εδάθην β) θαη ρσξίο ηελ Σερληθή έθζεζε κεραλνιόγνπ γηα Η/Μ (ην άξζξν 11 παξ.9). Πιήξεο απνηχπσζε ησλ πεξηγξακκάησλ ζε φια ηα θηίξηα εληφο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο δφκεζεο κε ην ζχλνιν ησλ θηεξίσλ (παξνπζίαζε θάζε θηεξίνπ μερσξηζηά) κε ζθνπφ ζπλνιηθφ ηεχρνο αλάιπζεο ζηνηρείσλ δφκεζεο θαη ρψξσλ ξχζκηζεο κε ηνλ λ. 4178/2013. ειίδα 16 απφ 19

17 ε θάζε θχιιν ζα παξνπζηάδεηαη ππνρξεσηηθά Σα ζηνηρεία ρξήζεο θηεξίνπ Δγθεθξηκέλα ζηνηρεία αδεηνδφηεζεο Παιαηφηεηα θηεξίνπ Έιεγρνο ζηνηρείσλ δφκεζεο θηεξίνπ Έληαμε ζηελ ξχζκηζε ρψξσλ ηνπ λ. 4178/2013 Τπνινγηζκφο πεξηγξακκάησλ ησλ ζηνηρείσλ δφκεζεο (θάιπςεο, δφκεζεο θαη φρη φγθνπ) Φσηνγξαθηθή απνηχπσζε φςεσλ θηεξίνπ ρεκαηηθή ηνκή κε ηα αληίζηνηρα χςε Παπαδοηέα: Σεχρνο δηαγξάκκαηνο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηδηνθηεζίαο (κε φια ηα επηκέξνπο ζρέδηα δηαγξάκκαηνο θάζε θηεξίνπ ζε αληίζηνηρε θιίκαθα). Β3. ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟΝ Ν. 4178/2013 Οινθιεξσκέλε ππαγσγή πξνο ηαθηνπνίεζε κε ην Νόκν 4178/2013 (βάζεη ηνπ άξζξνπ 16) Τπαγσγή, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή αιιαγψλ ρξήζεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο αλεμάξηεηεο απηνηειήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4178/13 (ΦΔΚ 174/Α/ ) Παπαδοηέα: 1. Πιήξεο Σερληθή έθζεζε Βεβαίσζε πεξαίσζεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζηνλ λ. 4178/2013 ειίδα 17 απφ 19

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1- ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Νλνκαζία Ρξάπεδαο: Θαηάζηεκα: (Γ/λζε νδόο- αξηζκόο Ρ.Θ. FAX) Ζκεξνκελία Έθδνζεο: Ξξνο ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ ΑΟΗΘΚΝΛ... ΓΗΑ.. ΔΟΩ Κε ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηηρ Εηαιπίαρ Οδόρ. Απιθμόρ.Τ.Κ. ] ή [ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ηων Εηαιπιών α) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... β) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... γ) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... μελών ηηρ Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ, αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπο ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ], θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ..., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κε αξηζκό... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκό ηεο. κε αληηθείκελν «.....» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αθνξά ζηελ ππεξπεξηθέξεηα.. ζπλνιηθήο αμίαο..., ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκό... Γηαθήξπμή ζαο. Ρν αλσηέξσ πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ειίδα 18 απφ 19

19 Α/Α 1 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙ ΣΟΙ ΔΚΑΣΟ Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ΓΝΠΠ Έιεγρνο φισλ ησλ θηεξίσλ ηνπ ΓΝΠΠ, ζχληαμε ηνπ δηαγξάκκαηνο δφκεζεο, έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ (ΔΤΡΩ) ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ειίδα 19 απφ 19

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα