Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν πποϋπολογιζμόρ: ,00 ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ Σακειόηεξε ηηκή ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ζκεξνκελία : 19/11/2014 Ζκέξα :Ρεηάξηε Ώξα : 11:00π.κ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ ΡΩΛ ΔΗΓΩΛ ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (ΑΟΘΟΝ 24 λ. 2198/94) Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ ΖΚΔΟ. ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΞΗΠΖΚΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΩΛ E.K. Γελ απαηηείηαη ΖΚΔΟ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝ ΦΔΘ Γελ απαηηείηαη ΖΚΔΟ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΔΙΙ.ΡΞΝ 4/11/ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ Νη ηηκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λόκηκεο θξαηήζεηο Θαηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/94 ειίδα 1 απφ 19

2 Περιεχόμενα ΆΡΘΡΟ 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΙΕΠΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ:... 4 ΆΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ... 5 ΆΡΘΡΟ 3 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ... 5 ΆΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ... 5 ΆΡΘΡΟ 5 ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ... 6 ΆΡΘΡΟ 6. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 6 ΆΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ ΆΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ -ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 9. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ... 6 ΆΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΆΡΘΡΟ 11.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ... 7 ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ... 9 ΆΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Άρθρο 13. Περιεχόμενο προςφορών ΆΡΘΡΟ 14. Ιςχφσ των Προςφορών ΆΡΘΡΟ 15 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Διαδικαςία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ-Διαδικαςία Αξιολόγηςησ Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμού-Αποςφράγιςη προςφορών Διαδικαςία αξιολόγηςησ προςφορών ΆΡΘΡΟ 16 ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΕΓΓΤΗΕΙ Άρθρο17. Σρόποσ Πληρωμήσ - Κρατήςεισ Άρθρο 18. Εφαρμοςτζο Δίκαιο Διαιτηςία ΜΕΡΟ B ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΩΝ ειίδα 2 απφ 19

3 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν ειίδα 3 απφ 19

4 Σο ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ Έρνληαο ππόςε, ηε κε αξηζκό 12694/ Απόθαζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ΓΛΞΞ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Δ Ι Ξξόρεηξν δηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξώ, ειεύζεξν, γηα ηελ «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο παξνύζαο θαη ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο. Άπθπο1. Η διαδικαζία ηος διαγυνιζμού διέπεηαι από ηα παπακάηυ: 1. Ρνπ Λ. 2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΘ Α 19/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 2. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκόο Ξξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» ( ΦΔΘ Α 150/ ). 3. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 81/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 4. Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 134/ ). 5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001 (Φ.Δ.Θ. 37/η.Α / ) πεξί Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 6. Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α 256/ ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2690/1999 (ΦΔΘ 45/η.Α / ) πεξί Θύξσζεο ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/ (Φ.Δ.Θ. 173/η.Α / ) πεξί Γηθαζηηθήο Ξξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 89/ Ρνπ Λ. 3377/2005 «Αξρέο θαη Θαλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα πνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Θ. Α 202/ ), θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 35 (θαηαβνιή παξαβόινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Θ.Ξ.Γ.). 10. Ρνπ Λ. 2198/1994 (Φ.Δ.Θ. Α 43/ ), θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 24 (παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 11. Ρεο ππ αξηζ / απόθαζεο ηνπ πνπξγνύ Δπηθξαηείαο «Θαζνξηζκόο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθώλ εθεκεξίδσλ (πξώελ επαξρηαθώλ), εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ (πξώελ επαξρηαθώλ εληόο ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Θ. Β 1226/ ). 12. Ρνπ Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξόγξακκα Γηαύγεηα"» 13. Ρνπ Λ ΦΔΘ 31 η.α Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 14. Λ4250/2014 άξζξν 3 (ΦΔΘ 74/ η.α) Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ Ξξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ 15. Λ 3867/2010 άξζξν 27 παξ 11 (κέρξη ,00 ) δελ ρξεηάδεηαη έγθξηζε από άιιν όξγαλν. 16. Ζ αξηζκ 29780/ απόθαζε Γηνηθεηή 1εο ΞΔ «Έγθξηζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο επηρνξήγεζεο πνζνύ ,00 ζην ΓΛΞΞ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ4178/2013» 17. Λ 1577 /85(ΦΔΘ Α210/ ) «ΓΔΛΗΘΝΠ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ», ΡΝ ΆΟΘΟΝ 22 «ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΈο ΆΓΔΗΔΠ ΑΘΑΗΟΔΡΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ» ειίδα 4 απφ 19

5 18. Λ 4178/2013 (ΦΔΘ 174/Α/ ) «ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΡΖΠ ΑΘΑΗΟΔΡΖΠ ΓΝΚΖΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ & ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 19. ΦΔΘ 261/ ηΑάξζξν 18 ηνπ Λ 4213/2013 «Δπαλαθνξά ζε θαζεζηώο Γηαζύλδεζεο». 20. ΦΔΘ 216/ «Γηνξηζκόο κοινής Γιοικήηριας ηων διαζσνδεόμενων Νοζοκομείων «ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΔΜΙΓΚ» και ΓΝ Παίδων Πενηέλης» 21. Ρελ ΑΟΗΘΚ 12694/ Απόθαζε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ Άπθπο 2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, έλσζε θπζηθψλ θαη /ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε παξερφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί Δλάσιζηα πποζόνηα ζςμμεηοσήρ: Η παπούζα απεςθύνεηαι ζε θπζηθά πξφζσπα ή ηερληθά γξαθεία ή λνκηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο, ή ελψζεηο, ή ζπκπξάμεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ σο απφδεημε εκπεηξίαο ηα θάησζη: Παξφκνηεο κειέηεο φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα. Πηπρίν θαηεγνξία 16 (αθνξά απνθιεηζηηθά ην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα), ηάμεο Α ή Β 1.2. Πηπρίν θαηεγνξία 06 ή 07 (αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4178/2013, ζηε ζχληαμε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο ηάμεο Β Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία είλαη ε ζπγθξφηεζε, πιήξνπο νκάδαο, απαξηηδφκελεο απφ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε εθπφλεζε ηεο ππεξεζίαο θαζψο θάζε κία απφ απηέο ζπκκεηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αληίζηνηρε κειέηε φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ Κνηλφο εθπξφζσπνο αληίθιεηνο ηεο έλσζεο ή ζχκπξαμεο, ζπλίζηαηαη λα είλαη ζηέιερνο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Μειεηεηηθήο επηρείξεζεο Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα ζπκκεηέρεη κφλν ζε έλα ζρήκα (νκάδα κειέηεο) ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο «πάξνρνο» θαιείηαη ην πξναλαθεξζέλ ζρήκα. Άπθπο 3 Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε «ΤΠΑΓΧΓΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΑΤΘΑΙΡΔΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΒΑΔΙ Ν Άπθπο 4 Πποϋπολογιζμόρ O ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξώ (10.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.A. ειίδα 5 απφ 19

6 Άπθπο 5 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ηεο 1 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ην νπνίν δηελεξγεί ηνλ πξόρεηξν δηαγσληζκό θαη Θα ππνγξάςεη κε ηνλ πάξνρν ζρεηηθή ζύκβαζε. Φνξέαο Γηελέξγεηαο : ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ Γηεύζπλζε έδξαο :Ηππνθξάηνπο 8 ηθ Ξεληέιε Ρειέθσλν : Fax : Άπθπο 6. Ιζσύοςζα νομοθεζία Ν δηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. Άπθπο 7. Δνζηάζειρ-πποζθςγέρ Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (Φ.Δ.Θ. 150/Α / ), ην Λ. 3886/2010 (Φ.Δ.Θ. 173/Α / ) θαη ην Λ. 4055/2012 Άπθπο 8. Σπόπορ λήτηρ ηυν εγγπάθυν ηος διαγυνιζμού-παποσή διεςκπινήζευν. Νη ελδηαθεξόκελνη ζα παξαιακβάλνπλ ηε Γηαθήξπμε ειεθηξνληθά από ην πξόγξακκα «ΓΗΑΓΔΗΑ» Όζνη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο αδπλαηνύλ λα παξαιάβνπλ ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε ειεθηξνληθά, κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεύρε ηεο Γηαθήξπμεο ζε έληππε κνξθή από ην Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο νδόο Ηππνθξάηνπο Ξεληέιε θαζεκεξηλά, 10:00-14:00. αληί ηνπ πνζνύ ησλ 10 επξώ (θάιπςε εμόδσλ εθηύπσζεο). Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηώζνπλ όηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκό ζειίδσλ, δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ από ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ην αηηηνινγηθό ηεο κε πιεξόηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, Θα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθό κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη' επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληόο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζύλε, κπνξεί λα ελεκεξώλεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεύζπλζε, αξηζκ. Ρειεθώλνπ, αξηζκ. Κερ. Ρειενκνηνηππίαο, .θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρόλ δηεπθξηληζηηθώλ εξσηεκάησλ. Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη από ώξα 09:00 έσο 13:00 ζηελ ηερληθή πεξεζία ηνπ ΓΛΞΞ ζηα ηει Άπθπο 9. Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών Νη ππνςήθηνη (Ξξνκεζεπηέο/Αλάδνρνη [ζεκεηώλεηαη όηη ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνκήζεηα πιηθώλ ή ΑΛΑΓΝΣΝ όηαλ πξόθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζίαο] πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε ην αξγόηεξν κέρξη ηιρ 18/11/2014 ημέπα Σπίηη και ώπα μ.μ ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα Γ.Ν.Π. ΠΔΝΣΔΛΗ. ΚΣΗΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, ΠΔΝΣΔΛΗ Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη όηη ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. ειίδα 6 απφ 19

7 Ξξνζθνξέο πνπ Θα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο. ΑΡΘΡΟ 10. Υπόνορ ηόπορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. Ν δηαγσληζκόο Θα δηελεξγεζεί ζηελ ηερληθή πεξεζία ηνπ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ επί ηεο νδνύ Ιπποκπάηοςρ 8, ΣΚ Πενηέλη ζηιρ 19/11/2014 ημέπα Σεηάπηη και ώπα Άπθπο 11. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007, ζην Π.Γ. 60/2007 θαη ζηνλ Ν 4250/2014 άξζξν 3 εηδηθφηεξα: Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν θνηλφ εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία δειψλεηαη ε πιήξεο ζχλζεζε ηνπ ππνςεθίνπ, κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςεθίνπ ή ησλ ζπληζησζψλ ηνπ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη, ζε πεξίπησζε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., ην ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ θαη ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. ζα δεισζνχλ ηα αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, ζηελ ππεχζπλε δήισζε ζα αλαθέξεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα έγγξαθα απηά ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Τπνςεθίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ (κεκνλσκέλνπ ή σο κέινο ζχκπξαμεο ή έλσζεο), ππφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη, ηηο νπνίεο θαη απνδέρεηαη, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλαηηζέκελεο ςπηπεζίαρ θαη νξίδεηαη ν Νφκηκνο Δθπξφζσπνο θαη Αληίθιεηνο γηα ηελ ππνγξαθή θαη θαηάζεζε (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθψο) ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε έλσζεο ή ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο κειεηεηψλ, ζηελ απφθαζε ζα νξίδεηαη θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, ζα δεινχηαη ε πξφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ επηρεηξεκαηία ή δηαρεηξηζηή Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζπλεξγαηψλ φηη απνδέρνληαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο θαη φηη ε ακνηβή ηνπο έρεη ζπκθσλεζεί θαη ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ κειεηεηή αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε η- ζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), πξέπεη: 3.1 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα ειίδα 7 απφ 19

8 θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε ν- πνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 2. αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη: 1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τ- πνπξγνχ Αλάπηπμεο. 3.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ ειίδα 8 απφ 19

9 Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ήηνη: Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 1. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ, 2. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, 3. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ πνζνχ παξάδνζεο 4. Όηη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001/2008 ή ηζνδχλακν, φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο επηκέξνπο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε. 4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ Σεχρνο κε ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Τπνςεθίνπ. Μειεηεηηθφ πηπρίν ή κειεηεηηθά πηπρία ησλ κειψλ ηεο ζπκπξάμεσο, ελψζεσο θ.ι.π. σο απφδεημε εκπεηξίαο. ηνηρεία γηα ηελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: Α. Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε αληίζηνηρεο εθηάζεηο αθηλήησλ δεκνζίνπ. Β. Δθπφλεζε Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο κεηά απφ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013 ζε αθίλεηα Γεκφζησλ Κηεξίσλ αληίζηνηρνπ εκβαδνχ θαη άλσ. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξφλ άξζξν θαηαηίζεληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά. ειίδα 9 απφ 19

10 Άπθπο 12. Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο Θεσξείηαη όηη ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Νη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ηνπο, είηε απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθό ηαρπδξνκείν (courrier) ζην ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ όπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε (αξηζκ. πξση.). Δθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία». Γελ Θα ιεθζνύλ ππόςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά από ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Νξγαληζκό έγθαηξα. Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Ξαίδσλ Ξεληέιεο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηε κε εκπξόζεζκε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ. Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνύλ ηπρόλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ Θα ιεθζνύλ ππόςε. Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο Θα ππνβάιιεη ηέηνηαο θύζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνύηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιόγνπο πξνζθπγήο. Άπθπο 13. Πεπιεσόμενο πποζθοπών Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν αληίγξαθα, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όια όζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πεξεζίαο δειαδή «1 η.τ.πδ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ. 3. Ζ νλνκαζία ηνπ δηαγσληζκνύ. 4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (επσλπκία θαη δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ, θαμ, e- mail) Νη πξνζθνξέο Θα ππνβιεζνύλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα έληππα, ζρέδηα, prospectus θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 'Όια ηα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα μελόγισζζα έγγξαθα (βεβαηώζεηο,πηζηνπνηεηηθά, επηζηνιέο) πξέπεη λα είλαη θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα. Κέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη Θα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο: Α. Κλειζηόρ θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» κε ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνύζεο. Β. Κλειζηόρ θάκελορ με ηην ένδειξη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη Η Σερληθή Πξνζθνξά κε ηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη ε εκπεηξία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη Πίνακες με ειίδα 10 απφ 19

11 παρόμοιες εργαζίες ηων ανωηέρω μελεηών ζύμθωνα με ηο Ν.4178/2013 ζε ΔΗΜΟΙΑ ΚΣΗΡΙΑ. Σν πιηθφ απηφ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν απνδνρήο ε απφξξηςεο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. Β. ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΑ ΠΣΤΥΙΑ Γηα ηα ηερληθά γξαθεία ή λνκηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο κειεηεηψλ πνπ πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο νη ίδηεο ή ηα κέιε ηνπο ζην κεηξψν κειεηεηψλ: Καηεγνξία 16 (αθνξά ην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα ), θαη λα δηαζέηνπλ ηάμε Πηπρίνπ Α ή Β Καηεγνξία 06 ή 07 (αθνξά ηελ έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4178/2013, ηε ζχληαμε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Γφκεζεο θαη δηαζέηνπλ ηάμε Πηπρίνπ Β θαη πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Γ. Κλειζηόρ θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εζσθιείεηαη ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν θαηάιιεια, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Σν ζθξαγηζκέλν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα εζσθιείεηαη ζην Φάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, παξαηίζεηαη παξαθάησ σο ππφδεηγκα. 14. Ιζσύρ ηυν Πποζθοπών Νη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα εκαηόν είκοζι (120) ημεπολογιακών ημεπών από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Άπθπο 15 Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού-Αξιολόγηζη Πποζθοπών 15.1 Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού-Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού-Αποζθπάγιζη πποζθοπών Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 19 ε /11/ :00 π.κ. ζηελ Ρ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο. Η αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ενιαία συπίρ διάκπιζη ζηαδίυν/θάζευν (Αξιολόγηζη Γικαιολογηηικών, Αξιολόγηζη Σεσνικήρ Πποζθοπάρ και Οικονομικήρ Πποζθοπάρ) Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ πποζθοπών Ζ αμηνιόγεζε Θα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ σαμηλόηεπη ηιμή κεηαμύ ησλ δηαγσληδόκελσλ πνπ πιεξνύλ απαξαίηεηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα. Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηε ρακειόηεξε ηηκή, ε επηηξνπή Θα πξνβεί ζηα παξαθάησ: Έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερόλησλ Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ησλ έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ειίδα 11 απφ 19

12 Άπθπο 16 Καηάπηιζη, ςπογπαθή ζύμβαζηρ Δγγςήζειρ ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε αλαηεζεί ζε έλσζε ή ζχκπξαμε κειεηεηψλ, ηα ζπκπξάηηνληα κειεηεηηθά γξαθεία νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ φισλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη π- πνρξεσηηθά θαη αλαπιεξσηήο ηνπ θνηλνχ εθπξνζψπνπ, ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αληθαλφηεηαο ή ζαλάηνπ, έσο ηελ ππνβνιή λέαο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο γηα ηελ α- ληηθαηάζηαζή ηνπ. Με ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη κε απηφ ηνλ ηξφπν ξεηά απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ ηνπο. Καηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ν αλάδνρνο, κέζσ ηνπ θνηλνχ ηνπ εθπξνζψπνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ηε ζχκβαζε, θαηαζέηεη: Δγγπεηηθή επηζηνιή, θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξνχζα. πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξ 6.1 ηεο παξνχζαο. ηελ ίδηα ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δειψλεηαη θαη ζπκθσλείηαη ε θαηαλνκή ηεο αλαινγνχζαο ακνηβήο κεηαμχ ζπκπξαηηνπζψλ κειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/ 86, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν, γηα ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηειέθσλα, fax, E - mail, ηνπ αλαδφρνπ. Τπεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ίδην, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηα παξφληα ζπκβαηηθά ηεχρε φξνπο. Ο θνηλφο εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεραληθνχ θαη λα είλαη βαζηθφ ζηέιερνο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κειεηεηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζχκπξαμε. Ο εθπξφζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεη άιινπο πιεξεμνχζηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ, εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθφο φξνο ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ε απνδνρή απφ απηνχο ηνπ δηνξηζκνχ, είλαη αλέθθιεηνη θαη δηαξθνχλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν κεξψλ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ απνθιείεη αηξέζεηο ή φξνπο θαη εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηεο ππεξεζίαο θηι. Αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή θαη ησλ δχν ή θαη παξνρή (ή άξζε) ζε απηνχο ηεο εμνπζίαο δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίσλ γίλεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε θαη κφλν απφ θνηλνχ απφ φια ηα ζπκπξάηηνληα κειεηεηηθά γξαθεία κε αληίζηνηρε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Μφλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε απηήο παχεη ε εθπξνζψπεζε ησλ ζπκπξαηηφλησλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο εθπξνζψπνπο. Άπθπο17. Σπόπορ Πληπυμήρ - Κπαηήζειρ Ζ πιεξσκή Θα γίλεη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ ειίδα 12 απφ 19

13 πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ρα λόκηκα παξαζηαηηθά ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ θαηάζεζε από κέξνο ηνπ αλαδόρνπ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζην Λ 4178/2013 Ν αλάδνρνο θαηά ηελ πιεξσκή ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο : 1. 1,5% ππέξ Κ.Ρ.Ξ % ραξηόζεκν επί ηνπ Κ.Ρ.Ξ % Ν.Γ.Α επί ηνπ ραξηνζήκνπ Κ.Ρ.Ξ % ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Λ. 3580/07 άξζξν ,10% ππέξ ΔΑΓΖΠ 6. 3% ραξηόζεκν επί θξάηεζεο ΔΑΓΖΠ 7. 20% Ν.Γ.Α επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΔΑΓΖΠ 8. 8% παξαθξάηεζε θόξνπ Άπθπο 18. Δθαπμοζηέο Γίκαιο Γιαιηηζία Ν πξνκεζεπηήο θαη ην Γ.Λ.Ξ.Ξ Θα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ Θα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ζύκβαζεο. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά Θα ιύεηαη από ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα απηά ησλ Αζελώλ εθαξκνζηέν δε Γίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθό. Αθνινπζεί παξάξηεκα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. Ο ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΓΛΠΠ ΘΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Β.ΕΟΤΚΠΟ ειίδα 13 απφ 19

14 ΜΔΡΟ B ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΦΔΡΘΔΙ Α. ΓΔΝΙΚΑ Η αλεμάξηεηε θαη απηνηειή ηδηνθηεζία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο (Ν.Π.Γ.Γ.) πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ππαγσγή ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή αιιαγψλ ρξήζεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4178/13 (ΦΔΚ 174/Α/ ) «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαίξεηεο Γφκεζεο Πεξηβαιινληηθφ Ιζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο». Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σν αληηθείκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη ε εθπφλεζε πιήξνπο κειέηεο ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, δηαγξάκκαηνο δφκεζεο θαη έληαμε φισλ ησλ απζαηξέησλ ρψξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4178/2013 (ΦΔΚ 174/Α/ ) «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαίξεηεο Γφκεζεο Πεξηβαιινληηθφ Ιζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, σο θαησηέξσ: Β1. ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ TEXNIKH ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Σν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη (Παπαδοηέα): Η Γημιοςπγία Σπιγωνομεηπικού και Πολςγωνομεηπικού δικηύος. Θα δεκηνπξγεζεί Σξηγσλνκεηξηθφ θαη Πνιπγσλνκεηξηθφ Γίθηπν γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνηχπσζεο θαη θάζε κειινληηθή ρξήζε (έιεγρνη απφ Πνιενδνκία, ραξάμεηο θιπ) ζε πξνβνιή ΔΓΑ 87. Η Αποηύπωζη για ύνηαξη Σοπογπαθικού Γιαγπάμμαηορ Θα γίλεη Έιεγρνο Δπαιήζεπζεο, νξζφηεηαο, αθξίβεηαο θαη επάξθεηαο ησλ φπνησλ ζηνηρείσλ παξαδνζνχλ, ζα γίλεη απνηχπσζε εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο θαη ζε δψλε εθαηέξσζελ ησλ Γξφκσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Ρπκνηνκηθφ, θαζψο θαη ησλ απέλαληη Ο.Σ ζε βάζνο 25κ. Η ζπλνιηθή έθηαζε πνπ ζα απνηππσζεί ζα είλαη πεξίπνπ 38 ζηξέκκαηα (ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4030/2011). Η ύνηαξη ηος Σοπογπαθικού Γιαγπάμμαηορ, σο θαησηέξσ: Η ζχληαμε ηνπ Σνπνγξαθηθνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο γηα ειίδα 14 απφ 19

15 έθδνζε άδεηαο εληφο ζρεδίνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη: 1. Πιήξε θαη ιεπηνκεξή απνηύπσζε ηνπ γεσηεκαρίνπ, κε ηα σθιζηάμενα και μελλονηικά κηίζμαηα. 2. Εκθαλή όξηα γεσηεκαρίνπ, κνλαδηαία αξίζκεζε θνξπθώλ γεσηεκαρίνπ θαη θηηζκάησλ (πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθώλ), πίνακας ζσνηεηαγμένων ηων κορσθών ασηών ζε ΕΓΑ 87 θαη δηαζηάζεηο νξίσλ γεσηεκαρίνπ θαη θηηζκάησλ. 3. Πιήξε Τςνκεηξηθή Απνηύπσζε ηνπ Οηθνπέδνπ. Απόδνζε πςνκέηξσλ ζηηο θνξπθέο ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη όπνπ απαηηείηαη απόδνζε πςνκεηξηθώλ θακππιώλ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ πςνκεηξηθώλ ζεκείσλ. 4. Απνηύπσζε ηων ορίων και κηιζμάηων ηων ομόρων οικοπέδων. Αλαθνξά πεξί αξηηόηεηαο ηνπο θαη αλαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ νκόξσλ ηδηνθηεηώλ. 5. Απνηύπσζε όισλ ησλ πιεπξώλ ηνπ ΟΣ θαη ησλ απέλαληη ηνπ (εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε Εγθεθξηκέλν Ρπκνηνκηθό ζρέδην). 6. Απεηθόληζε ζεζκηθώλ γξακκώλ (Ρπκνηνκηθέο, Οηθνδνκηθέο Γξακκέο). 7. Ολνκαζία, ραξαθηεξηζκόο θαη πιάηνο νδώλ πνπ πεξηβάινπλ ην ΟΣ. 8. Ιζρύνληεο όξνη δόκεζεο κε ηηο παξεθθιίζεηο ηνπο ζηελ πεξηνρή, δηαηάγκαηα ό- ξσλ δόκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο. 9. Απόζπαζκα ηνπ ηζρύνληνο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ κε απεηθόληζε ηεο ζέζεο ηνπ νηθόπεδνπ. 10. Οδνηπνξηθό ζθαξίθεκα ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ κε απεηθόληζε ραξαθηεξηζηηθώλ αλαγλσξίζηκσλ ζεκείσλ ή απεηθόληζε ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ επί απνζπάζκαηνο Δνξπθνξηθήο εηθόλαο ή Φύιινπ Υάξηε Γ.Τ.. θιίκαθαο 1: Δήισζε κεραληθνύ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη όιεο νη δειώζεηο ζρεηηθά κε: a. ηελ αξηηόηεηα ηνπ γεσηεκαρίνπ (θαηά θαλόλα, θαηά παξέθθιηζε ή ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.1337/83). b. Σελ ζέζε ηνπ Οηθνπέδνπ Εληόο ρεδίνπ. c. Αλ ην Οηθόπεδν εκπίπηεη ε όρη ζηηο Δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/1983. d. ην αλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ ΟΣ δηέξρνληαη, ελαέξηα Γξακκή πςειήο ηάζεο ΔΕΗ, αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ, ξέκα ή νδόο πξνϋθηζηάκελε ηνπ e. Σν αλ εληόο ησλ νκόξσλ νηθνπέδσλ πθίζηαληαη δηαηεξεηέα θηίζκαηα 12. Δήισζε ηδηνθηήηε, όπνπ νη θύξηνη ή νη έρνληεο λόκηκν δηθαίσκα δειώλνπλ ελππνγξάθσο ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη επζύλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ νξίσλ ησλ νηθνπέδσλ ηνπο θαη γηα ηελ ύπαξμε θαη ηελ αηηία ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπο λα δεηήζνπλ ηελ έθδνζε άδεηαο δόκεζεο. ειίδα 15 απφ 19

16 13. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ, όπσο: a. ην εκβαδόλ ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη όισλ ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ b. ην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (ΕΓΑ 87) θαη ε κέζνδνο εμάξηεζεο από απηό c. ζηνηρεία θαη κέζνδνο εθαξκνγήο ξπκνηνκίαο (ξπκνηνκηθέο νηθνδνκηθέο γξακκέο, πςνκεηξηθή κειέηε νδνύ) d. ζηνηρεία πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ (νηθνδνκηθέο άδεηεο, εγθξίζεηο θιπ) e. ηπρόλ ζηνηρεία εθαξκνγήο εηδηθώλ γξακκώλ πεξηνξηζκνύ δόκεζεο, όπσο νξηνζεηήζεηο ξεκάησλ, απαιινηξηώζεηο, εζληθέο ή επαξρηαθέο νδνί, θ.ά. f. ηπρόλ ζηνηρεία πξάμεσλ εθαξκνγήο ή αλαινγηζκνύ θαη ηαθηνπνίεζεο g. ΚΑΕΚ γεσηεκαρίνπ, ζηε πεξίπησζε πνπ απηό εκπίπηεη ζε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ 14. Τπόκλεκα ζπκβνιηζκνύ 15. Κάλαβνο ζε ΕΓΑ 87 θαη πξνζαλαηνιηζκόο (βνξξάο) 16. Φσηνγξαθίεο ηνπ αθηλήηνπ θαη απεηθόληζε ηεο ζέζεο ιήςεο απηώλ 17. Σίηινο ζρεδίνπ ζε κέγεζνο Α4, ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ζηνηρεία Μειεηεηή, Εξγνδόηε, Ολνκαζία έξγνπ, Θέζε, Θέκα θαη Κιίκαθα ζρεδίνπ, Ηκεξνκελία ζύληαμεο θαη Τπνγξαθέο θξαγίδεο. Πξόζζεηα θαη πέξα ηνπ Πίλαθα Κηηξίσλ κε αξίζκεζε νλνκαζία θαη εκβαδόλ θάιπςεο γηα ην θαζέλα, ζα γίλεη απνηύπσζε γηα θάζε Κηίξην ελδεηθηηθά 3-4 ζεκεία γηα ηα ύςε ηνπ (πιάθα νξνθήο ή ζθεπή). Β2. ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΟΜΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 1. Έξεπλα γηα ηελ εύξεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ θηεξίσλ θαηά ην παξειζόλ θαζώο θαη έιεγρνο όισλ ησλ θηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Εθπόλεζε πιήξνπο δηαγξάκκαηνο Δόκεζεο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ γηα κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ όπνπ απαηηείηαη (άξζξν 11 παξ.8 εδάθην β) θαη ρσξίο ηελ Σερληθή έθζεζε κεραλνιόγνπ γηα Η/Μ (ην άξζξν 11 παξ.9). Πιήξεο απνηχπσζε ησλ πεξηγξακκάησλ ζε φια ηα θηίξηα εληφο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο δφκεζεο κε ην ζχλνιν ησλ θηεξίσλ (παξνπζίαζε θάζε θηεξίνπ μερσξηζηά) κε ζθνπφ ζπλνιηθφ ηεχρνο αλάιπζεο ζηνηρείσλ δφκεζεο θαη ρψξσλ ξχζκηζεο κε ηνλ λ. 4178/2013. ειίδα 16 απφ 19

17 ε θάζε θχιιν ζα παξνπζηάδεηαη ππνρξεσηηθά Σα ζηνηρεία ρξήζεο θηεξίνπ Δγθεθξηκέλα ζηνηρεία αδεηνδφηεζεο Παιαηφηεηα θηεξίνπ Έιεγρνο ζηνηρείσλ δφκεζεο θηεξίνπ Έληαμε ζηελ ξχζκηζε ρψξσλ ηνπ λ. 4178/2013 Τπνινγηζκφο πεξηγξακκάησλ ησλ ζηνηρείσλ δφκεζεο (θάιπςεο, δφκεζεο θαη φρη φγθνπ) Φσηνγξαθηθή απνηχπσζε φςεσλ θηεξίνπ ρεκαηηθή ηνκή κε ηα αληίζηνηρα χςε Παπαδοηέα: Σεχρνο δηαγξάκκαηνο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηδηνθηεζίαο (κε φια ηα επηκέξνπο ζρέδηα δηαγξάκκαηνο θάζε θηεξίνπ ζε αληίζηνηρε θιίκαθα). Β3. ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟΝ Ν. 4178/2013 Οινθιεξσκέλε ππαγσγή πξνο ηαθηνπνίεζε κε ην Νόκν 4178/2013 (βάζεη ηνπ άξζξνπ 16) Τπαγσγή, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή αιιαγψλ ρξήζεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο αλεμάξηεηεο απηνηειήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4178/13 (ΦΔΚ 174/Α/ ) Παπαδοηέα: 1. Πιήξεο Σερληθή έθζεζε Βεβαίσζε πεξαίσζεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζηνλ λ. 4178/2013 ειίδα 17 απφ 19

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1- ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Νλνκαζία Ρξάπεδαο: Θαηάζηεκα: (Γ/λζε νδόο- αξηζκόο Ρ.Θ. FAX) Ζκεξνκελία Έθδνζεο: Ξξνο ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ ΑΟΗΘΚΝΛ... ΓΗΑ.. ΔΟΩ Κε ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηηρ Εηαιπίαρ Οδόρ. Απιθμόρ.Τ.Κ. ] ή [ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ηων Εηαιπιών α) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... β) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... γ) οδόρ απιθμόρ. Τ.Κ... μελών ηηρ Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ, αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπο ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ], θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ..., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κε αξηζκό... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκό ηεο. κε αληηθείκελν «.....» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αθνξά ζηελ ππεξπεξηθέξεηα.. ζπλνιηθήο αμίαο..., ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκό... Γηαθήξπμή ζαο. Ρν αλσηέξσ πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ειίδα 18 απφ 19

19 Α/Α 1 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙ ΣΟΙ ΔΚΑΣΟ Δθπφλεζε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ΓΝΠΠ Έιεγρνο φισλ ησλ θηεξίσλ ηνπ ΓΝΠΠ, ζχληαμε ηνπ δηαγξάκκαηνο δφκεζεο, έληαμε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4178/2013. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ (ΔΤΡΩ) ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ειίδα 19 απφ 19

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 10 η /2013 ΔΘΡΞΩΠΖ ηφν Δνηύπφν ηοσ Λοζοκομείοσ, (CPV:22820000-4) (ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖΠ 6.000 Πσμπ/νοσ Φ.Ξ.Α.)

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 10 η /2013 ΔΘΡΞΩΠΖ ηφν Δνηύπφν ηοσ Λοζοκομείοσ, (CPV:22820000-4) (ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖΠ 6.000 Πσμπ/νοσ Φ.Ξ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014 ΑΓΑ: ΥΚΗΚ469Ζ2Γ-ΥΥΥ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΑΓΑΚ: Κνλαδηθόο Θσδηθόο: 14PROC002132075 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΚΑΦΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΨξηζα, 27/06/2014 Σατ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα