ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα»"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» Πνιγμός Πνιγμόσ ονομάηεται θ διαδικαςία εμφάνιςθσ αναπνευςτικισ διαταραχισ εξαιτίασ βφκιςθσ ι εμβάπτιςθσ ςε κάποιο υγρό. Το αποτζλεςμα του πνιγμοφ μπορεί να είναι επιβίωςθ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ. Όροι όπωσ «δευτεροβάκμιοσ πνιγμόσ», «ξθρόσ πνιγμόσ», «υγρόσ πνιγμόσ» και «παρολίγο πνιγμόσ» ζχουν εγκαταλειφκεί. Στο μεγαλφτερο ποςοςτό των κανατθφόρων πνιγμών, υπάρχει παρουςία νεροφ ςτα πνευμόνια του κφματοσ ζςτω και ςε μικρι ποςότθτα. Αν δεν υπάρχει, τότε πικανότατα πζκανε από άλλθ αιτία πριν τθν πτώςθ του ςτο νερό. Ένασ πνιγμόσ, εκτόσ από τον κάνατο, ζχει κι άλλεσ δυςάρεςτεσ επιπτώςεισ. Το 95% των ηευγαριών των οποίων το παιδί πζκανε, χωρίηει μζςα ςε 5 χρόνια. Το κόςτοσ νοςθλείασ αυξάνει τισ δαπάνεσ. Η ηωι των ανκρώπων που φροντίηουν ζνα κφμα πνιγμοφ που επιβιώνει ςε κατάςταςθ φυτοφ, καταςτρζφεται ςυναιςκθματικά, οικονομικά και κοινωνικά. Το 20% των ανκρώπων που ςτιγμιαία ζφυγαν από τθν ηωι και επανιλκαν,

2 βιώνει μια μετακανάτια εμπειρία. Από αυτοφσ, ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των κυμάτων τθν περιγράφει ωσ οδυνθρι. Μονηέλα και Θεωρίες για ηον Πνιγμό Με βάζε ην «Μνληέιν 4Ο ηνπ Πληγκνύ» (The 4W Model of Drowning), νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ αηόκνπ, είλαη ην ζύκα, ν δηαζώζηεο, νη ζπλζήθεο θαη ε ηνπνζεζία ηνπ πληγκνύ. Πληγκόο κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ νπνηνδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζύκαηνο ή ηνπ λαπαγνζώζηε. Κάζε ρξόλν, πεζαίλνπλ από πληγκό ηόζν ηα ίδηα ηα ζύκαηα όζν θαη νη δηαζώζηεο ηνπο πνπ επηρείξεζαλ λα ηνπο ζώζνπλ ππεξεθηηκώληαο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο. Με βάζε ηελ «Ελζηηθηώδε Αληίδξαζε ηνπ Πληγκνύ» (Instinctive Drowning Response), ην ζύκα ηνπ πληγκνύ εκθαλίδεη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Η πξνζπάζεηά ηνπ λα θξαηεζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ, ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ δεπηεξόιεπηα. πάληα είλαη ζε ζέζε λα θσλάμεη «βνήζεηα», επεηδή όηαλ ην θεθάιη ηνπ βγεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ, ζα πξνζπαζήζεη λα εηζπλεύζεη νμπγόλν. Σα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπ εθηεινύλ θηλήζεηο αλίθαλεο λα ηνλ θξαηήζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Επιδημιολογία Η πιήξεο θαηαγξαθή ησλ πληγκώλ είλαη αδύλαηε γηαηί νη ρώξεο κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο πληγκνύο δελ δηαζέηνπλ αμηόπηζην ζύζηεκα θαηαγξαθήο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην ζύκα πληγκνύ δελ θηάζεη κέρξη ην λνζνθνκείν, δελ θαηαγξάθεηαη ζηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ηεο ρώξαο. ηηο πην επάισηεο όκσο ρώξεο, δελ ππάξρνπλ θαλ λνζνθνκεία! Επίζεο ν ζάλαηνο από ηζνπλάκη θαη πηώζε απηνθηλήηνπ ή αεξνπιάλνπ ζην λεξό, δελ θαηαρσξείηαη σο «πληγκόο», κε απνηέιεζκα ηελ ζνβαξή ππνεθηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γεληθά όκσο, ζηνλ θόζκν πεξίπνπ άλζξσπνη ράλνπλ ηελ δσή ηνπο από πληγκό εηεζίσο. Απηό ζεκαίλεη όηη πεξίπνπ θάζε 30 δεπηεξόιεπηα 1 άλζξσπνο πεζαίλεη από πληγκό ζηνλ πιαλήηε. ε θάζε ζαλαηεθόξν πληγκό, αληηζηνηρνύλ 4 πεξηζηαηηθά αλζξώπσλ πνπ επηβίσζαλ από πληγκό κε ή ρσξίο ζνβαξή βιάβε ζηελ πγεία ηνπο. ηελ Ειιάδα, πεξίπνπ 300 άλζξσπνη ράλνπλ ηελ δσή ηνπο από πληγκό εηεζίσο. Ο κέζνο όξνο ζαλαηεθόξσλ πληγκώλ ηεο παηξίδαο καο, είλαη δηπιάζηνο από ηνλ κέζν όξν ηεο Επξώπεο. Η αλαινγία αληξώλ: γπλαηθώλ πνπ πεζαίλνπλ από πληγκό είλαη 4:1. Πεξίπνπ 30 παηδηά θαη έθεβνη πεζαίλνπλ από πληγκό θάζε ρξόλν.

3 Σα πεξηζζόηεξα ζύκαηα, πλίγνληαη ζε απόζηαζε 10 κέηξσλ θαη ζπαλίσο ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε από 50 κέηξα από ηελ ζηεξηά. Οη πην επηθίλδπλεο ώξεο ηνπ 24ώξνπ, είλαη νη κεζεκεξηαλέο ώξεο. Άηνκα πςεινύ θηλδύλνπ ζεσξνύληαη άηνκα αθξαίσλ ειηθηώλ (δειαδή 0-5 εηώλ θαη ειηθησκέλνη), όζνη πξαγκαηνπνηνύλ ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά κέζα θαη γύξσ από ην λεξό, όζνη δελ μέξνπλ θνιύκπη, όζνη γλσξίδνπλ θνιύκπη θαη ππεξεθηηκνύλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, όζνη θαηαλαιώλνπλ αιθνόι/λαξθσηηθά. Πρόληψη Γηα ηελ απνηξνπή ηνπ πληγκνύ, εθάξκνζε ηα παξαθάησ κέηξα αζθαιείαο: 1. Παξαθνινύζεζε νξγαλσκέλα καζήκαηα θνιύκβεζεο. 2. Κνιύκπεζε πάληα κε παξέα θαη ηδαληθά θάησ από ηελ επίβιεςε λαπαγνζώζηε. 3. Σα παηδηά λα επηηεξνύληαη πάληα από ελήιηθν θνληά ζην λεξό. 4. Κνιύκπεζε 3 ώξεο κεηά ην θαγεηό. 5. Μελ κπαίλεηο απόηνκα θαη κελ κέλεηο αξθεηή ώξα ζε θξύν λεξό. 6. Μελ απνκαθξύλεζαη από ηα ξερά. Κνιύκπεζε παξάιιεια πξνο ηελ αθηή. 7. Μελ ππεξεθηηκάο θαη κελ θάλεηο επίδεημε ησλ δπλάκεώλ ζνπ ζηνπο άιινπο. 8. Μελ θάλεηο επηθίλδπλα παηρλίδηα πνπ ζέηνπλ ηελ αηνκηθή ή ηελ αζθάιεηα άιισλ ζε θίλδπλν. 9. Αλ θάπνηνο θηλδπλεύεη θαη δελ κπνξείο λα βνεζήζεηο, εηδνπνίεζε ηνλ λαπαγνζώζηε. 10. Αθνινύζεζε ηα κέηξα αζθαιείαο ηεο ινπηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 11. Αλ επηζθεθηείο κηα ινπηξηθή πεξηνρή γηα πξώηε θνξά, ελεκεξώζνπ γηα ηνπο θηλδύλνπο ηεο από ηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο. 12. Αλ παξαζύξεζαη από ξεύκα, θνιύκπεζε παξάιιεια κε ηελ αθηνγξακκή γηα λα απεγθισβηζηείο θαη κεηά θάζεηα γηα λα επηζηξέςεηο ζηελ αθηή. Διάζωζη Γηα λα ζώζεηο θάπνηνλ από πληγκό, εθάξκνζε κηα από ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο: 1. Δηάζσζε κε θσλή. Κάζηζε ζηελ άθξε ηεο ζηεξηάο θαη θαζνδήγεζε ην ζύκα ώζηε λα θνιπκπήζεη πξνο ηελ ζηεξηά. Μπνξείο λα ηνπ πεηο: «ρηύπα ηα πόδηα ζνπ, θξάηεζε ην θεθάιη ζνπ ςειά, θνιύκπεζε πξνο ηελ ζηεξηά». 2. Δηάζσζε κε έθηαζε άθξνπ. Ξάπισζε ζην έδαθνο θαη άπισζέ ηνπ ην ρέξη ή ην πόδη ζνπ. Δώζε ηνπ πξνθνξηθέο νδεγίεο γηα λα πηαζηεί από απηό θαη λα ηνλ ηξαβήμεηο έμσ.

4 3. Δηάζσζε κε πέηαγκα αληηθεηκέλνπ. Πέηαμε ζην ζύκα έλα ζθνηλί, ζσζηηθό ζάθν (ζάθνο πνπ πεξηέρεη ζθνηλί πνπ μεηπιίγεηαη θαζώο πεηηέηαη πξνο ην ζύκα), θπθιηθό ζσζίβην, κπάια, lifejacket, ηελ ξεδέξβα ξόδα ηνπ απηνθηλήηνπ ζνπ θηι. Αθνύ πηάζεη ην βνήζεκα επίπιεπζεο, ελζάξξπλε ην ζύκα λα θξαηήζεη ην θεθάιη ηνπ πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη λα ρηππήζεη ηα πόδηα ηνπ κέρξη λα θηάζεη ζηελ ζηεξηά. 4. Δηάζσζε κε πδξνβαζία. Πεξπάηεζε κέζα ζην λεξό κέρξη ην ζεκείν πνπ παηώλεηο. Άπισζε ην ρέξη ζνπ ή θάπνην αληηθείκελν ζην ζύκα (πρ μύιν, ζσζίβην). Δώζε ηνπ πξνθνξηθέο νδεγίεο γηα λα πηαζηεί από απηό. Σξάβεμέ ηνλ έμσ. 5. Δηάζσζε κε πισηό κέζν. Η ρξήζε πισηνύ κέζνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη γλσξίδεηο πώο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο, εμαζθαιίδεη ηαρεία πξνζέγγηζε ηνπ ζύκαηνο θαη αζθαιή/μεθνύξαζηε επηζηξνθή. Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηαρύπινν, ηδεη ζθη, βάξθα κε θνππηά, θαλό, ζσζηηθή ζαλίδα, θνπζθσηό ζηξώκα ζαιάζζεο. 6. Δηάζσζε κε θνιύκβεζε θαη ρξήζε ζσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Πξηλ κπεηο ζην λεξό, πάξε καδί ζνπ έλα βνήζεκα επίπιεπζεο. Πξνζέγγηζε θαη άπισζε ην βνήζεκα επίπιεπζεο, ρσξίο λα έξζεηο εζύ ζε επαθή κε ην ζύκα. Σν βνήζεκα κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε επηπιέεη (πρ λαπαγνζσζηηθό ζσζίβην, κπάια, lifejacket) ή νηηδήπνηε εμαζθαιίδεη απόζηαζε αζθαιείαο αλάκεζα ζε ζέλα θαη ην ζύκα (πρ κπινύδα, νκπξέια, θνκκάηη μύιν θηι).

5 7. Δηάζσζε κε άκεζε ζσκαηηθή επαθή. Απνηειεί ηελ πην δύζθνιε θαη απαηηεηηθή ηερληθή. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από εθπαηδεπκέλα άηνκα. Ο δηαζώζηεο πξνζεγγίδεη ην ζύκα από πίζσ, ώζηε λα απνθύγεη πηζαλό ελαγθαιηζκό. Πηάλεη ην ζύκα από ηνλ ώκν θαη ηελ κέζε, ώζηε ην ζώκα ηνπ λα «μαπιώζεη» ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Πηάζε ην ζύκα από ην ζαγόλη (κε ην έλα ή ηα δύν ζνπ ρέξηα), από ηηο καζράιεο (κε ηα δύν ζνπ ρέξηα), από ην ζηήζνο, ηα ξνύρα ή ηνλ θαξπό ηνπ. Ρπκνύιθεζέ ηνλ κέρξη ηελ αζθάιεηα. Αλ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ελζάξξπλέ ηνλ. Αλ βνπιηάδεη ην ζώκα, νξηδνληίσζέ ηνλ θαη ζπλέρηζε ηελ ξπκνύιθεζε. Αλ δελ αλαπλέεη, θάλε ηερλεηή αλαπλνή θπζώληαο ζηελ κύηε, κε βάζε ηνλ ξπζκό ηεο δηθήο ζνπ αλαπλνήο. Οη πην αζθαιείο ηξόπνη γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ δηάζσζε, είλαη νη 4 πξώηνη ηξόπνη. Ο «ρξπζόο θαλόλαο ηεο αζθάιεηαο» ιέεη όηη ε δσή ηνπ δηαζώζηε είλαη ζεκαληηθόηεξε από ηνπ ζύκαηνο. Αλ ηίζεηαη ζε θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (πρ θύκαηα, ξεύκαηα, κεγάιε απόζηαζε από ηελ ζηεξηά θηι), δελ πξέπεη λα επηρεηξήζεη ηελ δηάζσζε. Φρονηίδα Σν ζύκα ηνπ πληγκνύ, κεηά ηελ δηάζσζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ θξνληίδα. 1. Αλ δελ αλαπλέεη, είλαη απαξαίηεηε ε θιήζε αζζελνθόξνπ θαη ε παξνρή βαζηθήο ππνζηήξημεο δσήο (θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε, ηνπνζέηεζε ζε ζέζε αλάλεςεο), ελδερνκέλσο ε παξνρή απηληδηζκνύ θαη πξνρσξεκέλεο ππνζηήξημεο δσήο (όηαλ θζάζεη ην αζζελνθόξν). 2. Αλ αλαπλέεη, ζα ρξεηαζηεί ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα λα μεπεξάζεη ηνλ θόβν. 3. Αλ θξπώλεη, ζα πξέπεη λα ζθεπαζηεί κε θάηη δεζηό. 4. Αλ αλεζπρεί γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα, λα εληνπηζηνύλ θαη λα εηδνπνηεζνύλ ηα ζπγγεληθά ηνπ πξόζσπα. Πηγή Αβξακίδεο,. Επ. (2008). Εγκόλπιο Ασφάλειας & Διάσωσης. Αζήλα: Εθδόζεηο ηακνύιε.

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα