ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ"

Transcript

1 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σε προηγούμενες μελέτες μας αναφέραμε πως γίνεται η εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007, στα φυσικά πρόσωπα, στις εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ), στα Ν.Π. κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, κ.λπ), στα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ είδαμε και ποιες επιχειρήσεις και πως φορολογούνται κατ ειδικό τρόπο (εκμεταλλευτές ταξί, φορτηγών, ενοικιαζομένων δωματίων, πλανοδίων εμπόρων, και πωλητών σε λαϊκές αγορές. Το βασικό ερώτημα της σημερινής μελέτης είναι: Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτοτελής φορολόγηση με παρακράτηση του φόρου κατά την είσπραξη του εισοδήματος στην πηγή και παράλληλα εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης από το εισόδημα αυτό; Οι περιπτώσεις αυτές κατά πηγή εισοδήματος και διάταξη του Κ.Φ.Ε. είναι οι πιο κάτω. Α) Εισόδημα από ακίνητα (άρθρο 11 ΚΦΕ) Β) Εισόδημα από κινητές αξίες (άρθρο 12 ΚΦΕ) Γ) Εισόδημα από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα (άρθρο 13 ΚΦΕ) Δ) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 14 ΚΦΕ) Α) Εισόδημα από ακίνητα (άρθρο 11 ΚΦΕ) μία περίπτωση ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (άρθρο 11 ΚΦΕ) Συντελεστής φορολογίας 20% πάνω στο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα (περιλαμβάνεται φόρος εισοδήματος και χαρτόσημο). Υπόχρεος σε απόδοση είναι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Αποδίδεται μέχρι την τελευταία ημέρα (εργάσιμη για τις Δ.Ο.Υ.) του μηνός Δεκεμβρίου του οικείου έτους. Β) Εισόδημα από κινητές αξίες (άρθρο 12 ΚΦΕ) μία περίπτωση ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, REPOS (άρθρο ΚΦΕ) Παρακρατούμενος φόρος Για τα REPOS 7%. Για τα λοιπά 15%. Από για τα REPOS Π.Φ. 10%. Για καταθέσεις κλπ. 10%. Παρακράτηση φόρου από τον οφειλέτη κατά το χρόνο του εκτοκισμού. Για τα ομόλογα χωρίς κουπόνια ο φόρος υπολογίζεται κατά την έκδοση της βεβαίωσης απόδοσης φόρου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου και αποδίδεται εφάπαξ στη ΔΟΥ του κεντρικού μέσα σε 15 ημέρες από το τέλος του μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι. (Ποιοι τόκοι κ.λπ. απαλλάσσονται βλέπε στο κεφ. 2). Η οριστική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε πέντε μήνες από φορολογούνται και οι τόκοι καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σ αυτή από το τέλος του μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι. 1

2 Γ) Εισόδημα από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα (άρθρο 13 ΚΦΕ) 16 περιπτώσεις 1.ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (άρθρο 13 1β ΚΦΕ) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα (προ μεταβίβασης). Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της περίπτωσης αυτής είναι πρόσωπα της 1του άρθρου 101 ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του. 2. ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΕ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (άρθρο 13γ ΚΦΕ) φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%. Το ποσό που κατά το νόμο καταβάλλεται από τον εκμισθωτή στο μισθωτή λόγω αποζημιώσεως σε περίπτωση αναγκαστικής έξωσής του από το μίσθιο, δεν αποτελεί εισόδημα ούτε απορρέει από εκχώρηση μισθωτικού δικαιώματος που φορολογείται κατ άρθρο13 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, λογιζόμενο ως εισόδημα (ΣτΕ 1319/2002). Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1026/1992 Υπ. Οικ., μόνο το εισόδημα που αντιστοιχεί στις δαπάνες μετεγκατάστασης του μισθωτή δεν φορολογείται. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 20% σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνο του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Ο υπόχρεος που είναι ο δικαιούχος της ωφέλειας υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται το περιουσιακό στοιχείο πριν από την καθ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του στοιχείου. Προσοχή! Δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με την καταβολή του φόρου αν δικαιούχοι είναι ΑΕ, ΕΠΕ, δημ. επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, αλλοδαπές επιχειρήσεις. Για τους πιο πάνω δικαιούχους τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Ισχύει από το οικ. έτος 2003 και μετά. 3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Η ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Νομική στήριξη (άρθρο 13 1α ΚΦΕ) Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση: αα) Ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κλπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. ββ) Εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοιώνεται και η μη συμμετοχή 2

3 εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Από για μεταβίβαση από επαχθή αιτία σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α κατ. της κλίμακας φορολογίας κληρονομιών, δηλαδή σε: Α. α) σύζυγο β) τέκνα γ) γονείς, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 1,2%. Β. α) εγγόνια β) παππούδες γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα ή κατιόντες αυτών δ) αδελφούς αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς ε) ανιψιούς, η πραγματική αξία πώλησης φορολογείται με 2,4% (άρθρο 3 3 ν.3091/2002). Από στην α κλίμακα κληρονομιών περιελήφθησαν και τα εγγόνια (μεταφέρθηκαν από τη β κλίμακα). Η κατώτερη πραγματική αξία πώλησης, καθώς και η υπεραξία που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις προσδιορίζεται με τις ΠΟΛ.1053,1055/2003 (βλέπε ειδικό κεφάλαιο).ο συντελεστής φορολογίας της υπεραξίας είναι 20% όταν μεταβιβάζεται το εταιρικό μερίδιο σε τρίτους πλην των ανωτέρω συγγενών, υπολογιζόμενος επί της υπεραξίας ο φόρος καταβάλλεται προ της μεταβίβασης. Αν οι κάτοχοι είναι Α.Ε, ΕΠΕ ή άλλα Ν.Π. του άρθρου 101 παρ. 1 ΚΦΕ δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρεώσεων. Η δήλωση μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων κ.λπ υποβάλλεται πριν να γίνει η μεταβίβαση. 4. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Φορολογική και διαδικαστική αντιμετώπιση) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (άρθρο 13 2 ΚΦΕ) Α. Νομικό πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 ν. 2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ή παραστατικών τίτλων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Σύμφωνα με το άρθρο 13 2 ν. 3091/2002, προκειμένου για μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο από επαχθή αιτία σε: α) σύζυγο, τέκνα, γονείς β) εγγονούς, παππούδες, αναγνωρισθέντα τέκνα, κατιόντες αυτών, αδελφούς και ανιψιούς, η πραγματική αξία πώλησης των μετοχών φορολογείται με συντελεστή 1,2% για τους συγγενείς της περίπτωσης α (συγγενείς α κλίμακας φόρου κληρονομιών) και 2,4% για τους συγγενείς της περίπτωσης β, (συγγενείς β κλίμακας φόρου κληρονομιών). Ο τρόπος υπολογισμού της πραγματικής αξίας της επιχείρησης προσδιορίζεται με τις ΠΟΛ. 1053,1055/2003.(Βλέπε στο ειδικό κεφάλαιο) Από στην περίπτωση α υπήχθησαν και οι εγγονοί. Β. Διαδικασία σε μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Πριν από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, υποβάλλεται δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ της Α.Ε. Η δήλωση υποβάλλεται εις τριπλούν, από τα οποία τα δύο επιστρέφονται στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Στη δήλωση πρέπει να συναφθεί συμφωνητικό της μεταβίβασης (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο). Στο εν λόγω συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται η αξία πώλησης των μετοχών. Αν δεν συνταχθεί συμφωνητικό η μεταβίβασης των μετοχών είναι άκυρη. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση μεταβίβασης από το δικαιούχο ώστε να καταβληθεί ο 3

4 φόρος, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα για την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου. Για τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας και της υπεραξίας εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων, θα αναφερθούμε σε προσεχές άρθρο. Σημείωση: Τα ανωτέρω ισχύουν και επί εισφοράς τίτλου για την κάλυψη κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης ή την αύξηση κεφαλαίου υφιστάμενης ημεδαπής ή αλλοδαπής ΑΕ. Ως πραγματική όμως αξία των μετοχών αυτών λαμβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 τπυ Ν. 2190/ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (άρθρο ΚΦΕ) α) Οι πολιτικοί μηχανικοί που ασκούν ατομική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 15%, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. 15% στο ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στη νόμιμη αμοιβή μειωμένη κατά 10% και καταβάλλεται με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου. β) Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής, συμμετέχει στην επιχείρηση που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής, την οποία αφορά η μελέτη ή η επίβλεψη, επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής, ανεξάρτητα από κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης από φόρο εισοδήματος, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. 15% στο ποσό του φόρου. γ) Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που υπογράφει τη μελέτη ή αναλαμβάνει την επίβλεψη είναι μισθωτός της επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής, η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτή φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Το ποσό της αμοιβής μειώνεται κατά το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται στον παραπάνω μηχανικό κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη της μελέτης μέχρι την αποπεράτωση της οικοδομής. Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται πριν από την έκδοση της πολεοδομικής άδειας. 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (άρθρο 13 6,7 ΚΦΕ) α) Αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα Για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων ερευνών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγής βιντεοκασετών, πνευματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων. β) Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων για αποζημίωση από εκμίσθωση μηχανημάτων και ξένων καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και μεταγραφής ξένων ποδοσφαιριστών. Υπολογισμός και απόδοση φόρου (περιπτώσεων α, β) 4

5 Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής: αα) Είκοσι τοις εκατό (20%) για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών. ββ) Είκοσι τοις εκατό (20%) για αποζημιώσεις ή δικαιώματα ή αμοιβές των λοιπών περιπτώσεων. γ) Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων για μελέτες Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή την επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται από τρίτους στην Ελλάδα ή την παροχή επιστημονικής φύσεως συμβουλών προς τον κύριο του εκτελούμενου στην Ελλάδα τεχνικού έργου, επιβάλλεται, για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές, φόρος εισοδήματος με συντελεστή 20%, ο οποίος υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη αμοιβή τους. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή κατά την εκάστοτε πίστωση ή την καταβολή της αμοιβής στο δικαιούχο και αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία το βραδύτερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 13 8 ΚΦΕ) Από καταργήθηκε. 8. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Από καταργήθηκε. 9. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν.Π. ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (άρθρο 14 2 ΚΦΕ) Εξαιρετικά, αν ο δικαιούχος του εισοδήματος από κινητές αξίες, εκτός μερισμάτων και τόκων από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, είναι αλλοφαπό Ν.Π. το οποίο όμως δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το ποσοστό του παρακρατούμενου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο εισόδημα αυτό και ο αλλοδαπός δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το πιο πάνω εισόδημα. Εξαιρετικά για τους τόκους που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007, το ποσοστό του παρακρατούμενου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ Ή ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ (άρθρο 13 9 ΚΦΕ) Τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων που χρησιμοποιούνται σε αγώνες ιπποδρομίου φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την 5

6 πληρωμή. Η απόδοση του φόρου γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. 11. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΑΡΧΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (άρθρο 13 1 ΚΦΕ) Οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15% (από %). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή και αποδίδεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. 12. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ (άρθρο ΚΦΕ) Οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 καθώς και το σύλλογο Οι φίλοι της Μουσικής καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15% (από %). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή και αποδίδεται με δήλωση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. 13. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (άρθρο ΚΦΕ) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων ατομικώς ή ομαδικώς, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 20%. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Η απόδοση του φόρου αυτού γίνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου από την παρακράτηση μήνα από ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (άρθρο ΚΦΕ) Τα χρηματικά ποσά που παρέχονται σε όσους συμμετέχουν σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς που διενεργούνται με οποιαδήποτε μορφή φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται από τον καταβάλλοντα κατά το χρόνο της καταβολής του ποσού στο δικαιούχο και αποδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. 15. ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ (άρθρο 54 ΚΦΕ) Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15%. Η απόδοση γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου από την παρακράτηση μήνα. 6

7 16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρα 54, 114, 119 ΚΦΕ) Γίνεται παρακράτηση φόρου από κινητές αξίες σε ποσοστό 32% για το.2005, 29/% για το 2006, 25/% για το 2007 (εκτός από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων από διανεμόμενα κέρδη) και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Η απόδοση γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου από την παρακράτηση μήνα. Δ) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 14 ΚΦΕ) 14 περιπτώσεις 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (άρθρο 14 1 ΚΦΕ) Φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση: α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158Α), β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67Α), γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235Α). Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού ευρώ, παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο και αποδίδεται μέσα στον επόμενο μήνα από την παρακράτηση. 2. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ κ.λπ. (άρθρο 14 2 ΚΦΕ) α)τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και τους άλλους αμειβόμενους αθλητές, κατά περίπτωση, από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Η απόδοση του φόρου γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου από την παρακράτηση μήνα. Β)Αμοιβές ποδοσφαιριστών και λοιπών αθλητών για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ανωτέρω δικαιούχους από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις και αποτελούν μέρος των όσων εισπράττουν σε συνάλλαγμα οι ΠΑΕ ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για τις διοργανώσεις αυτές. 3. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Φορολογούνται με συντελεστή 5% στο ακαθάριστο ποσό αποδοχών και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση παρακρατείται από την εκκαθάριση και αποδίδεται με εξαμηνιαίες δηλώσεις στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού του α εξαμήνου μέχρι 15/9 και του β εξαμήνου μέχρι 15/3. 7

8 4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (άρθρο 14 4 ΚΦΕ) Το καθαρό ποσό των αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 ως μισθωτοί από τους εργοδότες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, κατά το τμήμα που απομένει μετά την αφαίρεση από αυτό του καθαρού ποσού των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Η απόδοση του φόρου γίνεται εφάπαξ μέχρι τις 20 του επόμενου του διμήνου μήνα, ήτοι 20/3, 20/5, 20/7, 20/9, 20/11, 20/1. 5. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ κ.λπ. (άρθρο 14 5 ΚΦΕ) Τα ποσά αυτά φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) (από %). Το ποσό του φόρου που προκύπτει παρακρατείται κατά την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την καταβολή τους. Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά δίμηνο και μέχρι 20/3, 20/5, 20/7, 20/9, 20/11, 20/1). 6. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ (άρθρο 14 6 ΚΦΕ) Από την αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους από τους λογαριασμούς των Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), Δικαιώματα Εκτελέσεως Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ) και Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων (ΔΙΒΕΕΤ), ποσοστό 50% φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15%. Το ποσό του φόρου που προκύπτει παρακρατείται κατά την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την καταβολή τους. Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά δίμηνο και μέχρι 20/3, 20/5, 20/7, 20/9, 20/11, 20/1). 7. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 14 7 ΚΦΕ) Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων καταστροφών που καταβάλλονται σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος, το επίδομα ναρκαλιείας που καταβάλλεται σε ιδιώτες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας με οποιαδήποτε σχέση στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15%. Από (5%) Το ποσό του φόρου που προκύπτει παρακρατείται κατά την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών από τον υπόχρεο για την καταβολή τους. Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά δίμηνο και μέχρι 20/3, 20/5, 20/7, 20/9, 20/11, 20/1). 8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (άρθρο 14 παρ.3,8 ΚΦΕ). Το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός από τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ο.Δ.Γ., ήδη ενιαίας Γερμανίας), με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου πέντε (5%). Ο φόρος που 8

9 αναλογεί στο εισόδημα αυτό υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών. 9. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (άρθρο 12 Ν.3296/04) Από ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών μειώνεται στο 1,5% 0 παρακρατείται κατά την συναλλαγή και αποδίδεται από την ΑΕ αποθετηρίων τίτλων μέσα στο πρώτο 15θήμερο του επόμενου μήνα που διενεργήθηκαν οι συναλλαγές (Ν.2759/98 αρθ. 9 παρ.2). 10. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Άρθρο 5 2 ν.δ. 1146/1972 Όπου δια την κατάρτισιν συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος ή έτερου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπ όψιν ή να σημειούται εν αυτώ η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αύτη υπολογίζεται ως το πηλίκον το προκύπτον εκ της διαιρέσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζομένων προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστού ίσου προς τα δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδος (0,018). Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, εκτός αν προκύπτει μεγαλύτερη με βάση το συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οπότε και λαμβάνεται υπόψη αυτή. Η ούτως εξευρισκομένη αξία του οχήματος ως εμπορεύματος φορολογείται αυτοτελώς επί συντελεστή τριάκοντα επί τοις εκατόν (30 %), υποβαλλομένης προς τούτο σχετικής δηλώσεως υπό του πωλητού εις τον Οικονομικόν Εφορον αυτού προ της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως. Ο αναλογών φόρος καταβάλλεται εις εξ (6) ίσας μηνιαίας δόσεις της πρώτης καταβαλλομένης συν τη υποβολή της δηλώσεως. Η αξία αύτη δύναται να υπαχθή εις φόρον εισοδήματος βάσει των γενικώς εν ισχύι διατάξεων περί φορολογίας εισοδημάτων, εφ όσον ήθελε συμπεριληφθή μετά των λοιπών εισοδημάτων του φορολογουμένου εις την υποβαλλομένην υπ αυτού δήλωσιν φορολογίας εισοδήματος, του οικείου οικονομικού έτους, άλλως θεωρείται εξαντληθείσα η φορολογική του υποχρέωσις δια της αυτοτελούς φορολογήσεως ταύτης. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο προκύπτων βεβαιωθείς ή καταβληθείς φόρος εισοδήματος εκ της αυτοτελούς φορολογήσεως της αξίας του μεταβιβασθέντος οχήματος ως εμπορεύματος, συμψηφίζεται προς τον οφειλόμενον βάσει της δηλώσεως φόρον κατά την εκκαθάρισιν αυτής υπό του Οικονομικού Εφόρου, το δε τυχόν επί πλέον βεβαιωθέν, κατά τα ανωτέρω, ποσόν φόρου εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωσιν. Εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια, η οποία προκύπτει από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση. Σ αυτή την περίπτωση η οικεία δήλωση μεταβίβασης του οχήματος υποβάλλεται χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Επίσης εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84Α). 9

10 11. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Άρθρο 38 Ν. 3427/2005 Ο φόρος υπολογίζεται από με συντελεστή 10% από με συντελεστή 5% και από καταργείται. Αποδίδεται στη ΔΟΥ ανά δίμηνο μέχρι την 20 η του επόμενου του διμήνου μήνα. (άρθρο 38 Ν.3427/06) 12. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΟΛ.1008/ α) Από 1/1/2006, οι τηλεοπτικοί και άλλοι φορείς κατά την καταβολή των προαναφερόμενων τηλεοπτικών δικαιωμάτων στα Αθλητικά Σωματεία, τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τους Αθλητικούς Οργανισμούς που διοργανώνουν Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακρατούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). β) Το ανωτέρω ποσό (10% επί των καταβαλλόμενων τηλεοπτικών δικαιωμάτων), αποδίδεται από τους υπόχρεους τηλεοπτικούς και άλλους φορείς, με μηνιαίες δηλώσεις, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα, αφορά τα δικαιώματα που αποδόθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Προϋπολογισμού (Κ.Α.Ε.) γ) Αντίγραφο της μηνιαίας δήλωσης που υποβάλλεται στην Οικεία Δ.Ο.Υ. καθώς και του διπλότυπου είσπραξης από την κατάθεση των ποσών, αποστέλλονται από τους υπόχρεους, μετά από κάθε καταβολή, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ20 Προϋπολογισμού Τμήμα Γ Εσόδων, Πανεπιστημίου Αθήνα. δ) Ειδικά για την περίπτωση που τα προαναφερθέντα τηλεοπτικά δικαιώματα καταβάλλονται στους δικαιούχους από τηλεοπτικούς και άλλους φορείς της αλλοδαπής, το εν λόγω ποσοστό υπέρ του Δημοσίου, θα αποδίδεται σε αυτό από τα πρόσωπα που εισπράττουν τα εν λόγω δικαιώματα (Αθλητικά Σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και Αθλητικοί Οργανισμοί), με την ίδια ως άνω διαδικασία. Η πρώτη υποβολή δήλωσης θα πρέπει να γίνει μέχρι 28/2/2006 για τα δικαιώματα που αποδόθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο. 13. ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΝ ΙΚΑ (άρθρα 28 & 55 ΚΦΕ) Το ποσόν που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και του χαρτοσήμου φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 25% από με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή των μισθών και αποδίδεται ανά ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της επιχείρησης, Σε περίπτωση αργίας, η προθεσμία μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη. 10

11 14. ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΕΠΕ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΝ ΙΚΑ (άρθρα 28 και 55 ΚΦΕ) Το ποσόν που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και του χαρτοσήμου φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και με συντελεστή 25% από Ο φόρος αποδίδεται ανά ημερολογιακό δίμηνο μέχρι την 20ή του επόμενου του διμήνου μήνα μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίου του ΑΦΜ της επιχείρησης. 11

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα