Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος"

Transcript

1 Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δεύτερη Φάση Υλοποίησης Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμος Τρίπολης Σεπτέμβριος 2012

2 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1.1 Γενικά Κεφάλαιο 1.2 Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Κεφάλαιο 1.3 Υλοποίηση του Προγράμματος Κεφάλαιο 1.4 Θεσμική στήριξη υλοποίησης του προγράμματος Κεφάλαιο 1.5 Μεθοδολογική Προσέγγιση Κεφάλαιο 1.6 Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2. Δημόσια Διαβούλευση Κεφάλαιο 2.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2.2 Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίων και Απαντήσεων Κεφάλαιο 2.3 Αναλυτική Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημόσιας Διαβούλευσης Κεφάλαιο 2.3.Α Δημοτικοί σύμβουλοι, επιμελητήρια, δημότες Κεφάλαιο 2.3.Β Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και τοπικών συμβουλίων 3. Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.1: Στόχοι και δράσεις. Κεφάλαιο 3.2: Τριετής προγραμματισμός των δράσεων. 4. Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κεφάλαιο 4.1: Οικονομικός προγραμματισμός. Κεφάλαιο 4.2: είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Τρίπολης, ενώ γίνεται αναφορά και στους ενδεχόμενους επενδυτικούς φορείς υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο σημαντικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, τη θεσμική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επόμενες παράγραφοι παρουσιάζουν την διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε ο Δήμος Τρίπολης. Τέλος, γίνεται αναφορά στη διάρθρωση της παρούσας μελέτης, η οποία αποτελεί την Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης. Πίνακας 1: Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος 1.2 Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, που πραγματοποιήθηκε και του προσδιορισμού της Γενικής Στρατηγικής του Δήμου, των βασικών κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων, στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με την εξειδίκευση των Αξόνων Ανάπτυξης σε Μέτρα, τα οποία με την σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της Β φάσης του Επιχειρησιακού

4 Προγράμματος του Δήμου. Το πρόγραμμα στόχων δράσεων και ενεργειών που εκπονείται πρέπει να κυριαρχείται από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: Το πρώτο αναφέρεται στη συναίνεση, όσον αφορά τις βασικές επιδιώξεις του και την ενεργό συμμετοχή, όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αφού, λόγω της κλίμακας του χώρου και του τοπικού χαρακτήρα επιδιώξεων, η απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του εξαρτάται κύρια από αυτούς. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εφικτότητα, ο ρεαλισμός και ο σωστός χρονικός-οικονομικός προγραμματισμός του προγράμματος. Τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής, εμπλέκονται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά (καθυστέρηση υλοποίησης ενός τομέα βάζει σε κίνδυνο την ισορροπία του προγράμματος, άρα και την επιτυχία του). Οι βασικές επιλογές, οι επιδιώξεις και οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται και το Πρόγραμμα αποκτά συγκεκριμένο λειτουργικό χαρακτήρα, με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των δομών της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και στην συμβολή τους σε ένα νέο πρότυπο ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Ειδικότερα, αποσκοπούν στο να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, στην προώθηση των δυναμικών κλάδων, στην συμπλήρωση μεγάλων και κρίσιμων κενών, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών πόρων που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στους τομείς της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής και στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής του Δήμου, έχουν ως κύρια επιδίωξη τη διατύπωση μιας αναπτυξιακής πολιτικής, της οποίας βασικοί άξονες είναι: Η διαμόρφωση προώθηση και υλοποίηση ενός συντονισμένου προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων και ενός πλαισίου δράσεων και πρωτοβουλιών, που αναφέρονται στους παραγωγικούς τομείς της περιοχής. Η δραστηριοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ο συντονισμός και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως επενδυτικών φορέων. Η αξιοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου του Κράτους, μέσα από την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Νόμων και Κανονισμών. Η στήριξη επενδυτικών φορέων, όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί κ.λ.π. Η διάχυση των πληροφοριών και η αξιοποίηση των πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνακας 2: Διαγραμματική Απεικόνιση Φάσης Α Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης

5 Πίνακας 3: Διαγραμματική Απεικόνιση Φάσης Β Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης 1.3 Η Υλοποίηση του Προγράμματος Είναι προφανές, ότι, ενώ στον τομέα των υποδομών, μοχλό υλοποίησης του Προγράμματος θα αποτελέσουν οι εισροές πόρων που θα εξασφαλιστούν είτε από τα εθνικά προγράμματα επενδύσεων, είτε από τα Κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, στον τομέα των παραγωγικών επενδύσεων, η συμπεριφορά των επενδυτικών φορέων (κυρίως του ιδιωτικού, αλλά και του συνεταιριστικού, δημοτικού κλπ.) δεν είναι δυνατόν ούτε να ελεγχθεί ούτε να προβλεφθεί. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε αυτό που μπορεί να στηρίξει την αναπτυξιακή προσπάθεια μεσοπρόθεσμα, δηλαδή στη δημιουργία και παγίωση μόνιμων διαδικασιών και υποδομών

6 ενημέρωσης, πληροφόρησης, χρηματοδοτικής στήριξης και τεχνικής υποστήριξης των γεωργικών, κτηνοτροφικών, τουριστικών και λοιπών επιχειρήσεων και επενδυτικών πρωτοβουλιών. Έτσι, η κύρια κατεύθυνση που δόθηκε στους στόχους και στις δράσεις, αναφέρεται: στη δημιουργία θεσμικών οργάνων υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, στη δημιουργία και στήριξη υποδομών ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και κατάρτισης, στην ενίσχυση των κοινών πρωτοβουλιών των φορέων ανάπτυξης με τον ιδιωτικό τομέα στη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης ή υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ενίσχυση διαδικασιών συμμετοχής και συνεργασίας σε επίπεδο Δήμου ή και σε ευρύτερο τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια Διαδημοτικών συνεργασιών στην ενίσχυση διαδικασιών συμμετοχής σε διευρυμένα σχήματα, για την προώθηση κοινών ή ανάλογων στόχων. 1.4 Θεσμική Στήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος Βασική διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα αποτελέσει η θεσμική μορφή των φορέων που θα αναλάβουν το βάρος της υλοποίησης. Είναι προφανές ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί με την ταυτόχρονη προώθηση έργων και δράσεων, πολλά από τα οποία αποτελούν στόχους προς διεκδίκηση (διεκδίκηση εξασφάλισης αποφάσεων και πόρων) από τα κρατικά ή νομαρχιακά όργανα, άλλα όμως εξαρτώνται απολύτως από την ίδια ενεργοποίηση και υποστήριξη από τους φορείς της περιοχής και, κυρίως του Δήμου. Η δημιουργία δομών υλοποίησης, που μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, είναι απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου γενικότερα. Δεύτερη, εξ ίσου σημαντική διάσταση είναι η χωρική διάσταση των έργων και δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Εντάσσονται λοιπόν, έργα και δράσεις με τοπικό χαρακτήρα που αναφέρονται σε επίπεδο Τοπικού Διαμερίσματος ή του Δήμου, έργα με εμβέλεια την περιοχή του Δήμου και έργα, με υπερ-τοπικό χαρακτήρα που μπορούν να αναφέρονται σε ένα σύνολο Δήμων ή και σε επίπεδο Νομού. Είναι προφανές ότι οι διάφορες αυτές κατηγορίες επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Με δεδομένο τον διοικητικό κατακερματισμό των περιοχών αναφοράς κάθε κατηγορίας επεμβάσεων και την ανάγκη συντονισμού και επικοινωνίας, θεωρείται καθοριστικός ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει ο Δήμος. Έτσι, για τα έργα με τοπικό χαρακτήρα, ο Δήμος μπορεί να παίξει το ρόλο του υποστηρικτικού φορέα ή να παρέμβει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προτεραιοτήτων και να συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας ευρύτερης «περιφερειακής» οπτικής και κατά συνέπεια πολιτικής. Για τα έργα και δράσεις σε επίπεδο Δήμου είναι ο καταλληλότερος φορέας για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργία φορέων υλοποίησης (Δημοτικών εταιρικών μορφών, εταιρικών μορφών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εταιρικών μορφών ιδιωτικής οικονομίας). Για την προώθηση των έργων και στόχων με υπερ-τοπικό χαρακτήρα, ο Δήμος είναι ο φορέας μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού του οποίου, μπορεί να προκύψουν οι αναγκαίες συνθέσεις, η υπέρβαση των πιθανών τριβών και η δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών υλοποίησης.

7 Εξ ίσου σημαντικό ζήτημα είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των προαναφερθέντων φορέων και των υπολοίπων εμπλεκόμενων, των αντιλήψεων που διέπουν την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την αναπτυξιακή πολιτική, που προωθείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτές, η "αγροτική οικονομία" αντιμετωπίζεται με την ευρύτερη οπτική της "οικονομίας των αγροτικών περιοχών" και η υπόθεση της ανάπτυξης διαμορφώνεται ως συνολικό πρόβλημα αξιοποίησης των φυσικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, μέσα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Τα διατιθέμενα μέσα για τη συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με το νέο πλαίσιο δράσεων της Ένωσης είναι ως γνωστό διευρυμένα, όπως όμως σαφέστεροι είναι και οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών, ενώ αναβαθμισμένος και με μεγαλύτερες απαιτήσεις είναι και ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών οργάνων και των φορέων υλοποίησης, ο οποίος είναι κρίσιμος και αποφασιστικός. Όμως, για να επιτευχθεί η αναγκαία συνεργασία για την προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί υλοποίησης, οι φορείς υλοποίησης πρέπει να ενεργοποιηθούν, να αναπτύξουν τις δικές τους υποδομές τεχνογνωσίας, και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία ειδικών συνεργατών ή συμβούλων. 1.5 Μεθοδολογική Προσέγγιση Σκοπός του βήματος είναι η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η εκτέλεση των τελικών ενεργειών και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνέταξε το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υπέβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί η Αυτοτελής Υπηρεσία ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη ακολουθήθηκε το παρακάτω διάγραμμα εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος: Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης 1. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να καταρτιστούν υπηρεσιακά και δια-υπηρεσιακά σχέδια δράσης που αφορούν την τοπική ανάπτυξη. 2. Το υπηρεσιακό σχέδιο δράσης αφορά την επίτευξη ενός γενικού στόχου τοπικής ανάπτυξης. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αφού λάβει υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού και το κείμενο με τα

8 συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης, προτείνει με γραπτή εισήγηση τους τα σχέδια δράσης. Στόχος των σχεδίων είναι α) ο προσδιορισμός των ωφελουμένων από την επίτευξη του γενικού στόχου, β) ο εντοπισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων των ωφελουμένων αξιοποιώντας τα συμπεράσματα αξιολόγησης της αρμόδιας υπηρεσίας και τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης γ) η επιλογή των στόχων βελτίωσης της κατάστασης των ωφελουμένων και τέλος δ) η επιλογή των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης της αρμόδιας υπηρεσίας. 3. Τα δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις οποίες εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες του Δήμου αλλά και συνεργασίες του Δήμου με άλλους φορείς τοπικούς ή υπερτοπικούς. Τα σχέδια αυτά καταρτίζονται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία έχει τη συνολική εικόνα των αναγκών της περιοχής και των δυνατοτήτων των υφιστάμενων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 4. Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης που αφορούν τους στόχους τοπικής ανάπτυξης, καταρτίζονται σχεδία δράσης για τους γενικούς στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. Στόχος αυτών των σχεδίων είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 5. Τέλος θα πρέπει να προσδιοριστούν δράσεις διαδημοτικής και υπερ-τοπικής σημασίας. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με γειτονικούς δήμους για να συζητηθούν τα προγράμματα και μια πιθανή σύμπραξη δράσεων. ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ολοκλήρωση των Σχεδίων Δράσης για την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Τριετής Προγραμματισμός των Δράσεων 1. Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην ιεράρχηση των σχεδίων και του συνοπτικού προγραμματισμού (χρονοδιάγραμμα ανά έτος, δαπάνες, πηγές χρηματοδότησης) των δράσεων για την κάθε μια υπηρεσία. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων θα είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου 2. Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης τις ομαδοποιεί ανάλογα με το γενικό στόχο, το είδος του και την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση. ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Τα οριστικά Σχέδια Δράσης, που προέκυψαν από την ιεράρχηση και την ομαδοποίηση, θα δοθούν από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο διοικητικό συμβούλιο κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου για συζήτηση και ψήφιση. Τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να αποφασίσουν εντός μίας εβδομάδας.

9 Οικονομικός Προγραμματισμός 1. Στο βήμα αυτό εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τριετίας και κατανέμονται στα σχέδια δράσης, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των δράσεων. Ουσιαστικά η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην ανάλυση των προϋπολογισμών και απολογισμών του Δήμου. 2. Γενικά οι πηγές χρηματοδότησης των Δήμων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Πηγές που χρηματοδοτούν συγκεκριμένες δράσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζουν οι φορείς χρηματοδότησης (π.χ. ΚΠΣ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Θησέας). Πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολλές δράσεις η επιλογή των οποίων έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου (π.χ. ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, τέλη, δάνεια, αποθεματικό κλπ). ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συντάσσει το τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Τελικές Ενέργειες 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και μια έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος. 2. Η εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος προωθείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον έλεγχο της νομιμότητας. 3. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο της νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2.1 Εισαγωγή Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προγραμμάτισε και οργάνωσε μια σειρά από ενέργειες, προκειμένου να μπορέσουν, όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι να πούνε την γνώμη τους, για τα προβλήματα της περιοχής, και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για αυτά. Πιο συγκεκριμένα: Αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα του Δήμου, το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

10 Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης η περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε όλο το Δήμο Διατέθηκε τηλεφωνική γραμμή και για προτάσεις 2.2 Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολόγιων Απαντήσεων Στο πλαίσιο της Δημόσιας διαβούλευσης, για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης, εκπονήθηκαν και διενεμήθησαν ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια αυτά διανεμήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου στα Σχολεία, στο Δημαρχείο, στις τοπικές κοινότητες, σε φορείς και στα Νομικά Πρόσωπα. Επίσης, το εν λόγω ερωτηματολόγιο, είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου προκειμένου να γίνει γνωστό και στα άτομα που είναι χρήστες του διαδικτύου. Παρακάτω, αναλύονται διεξοδικά τα ευρήματα, από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, που οδηγούν σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, για τα προβλήματα του Δήμου της Τρίπολης και για πώς τα βιώνουν οι κάτοικοί του. Πολύ σημαντικό θα ήταν να μελετήσει κανείς τις απαντήσεις, με βάση την περιοχή και την ηλικία. Είναι χαρακτηριστική η ένταση και η συχνότητα με την οποία τίθενται τα προβλήματα. Τα κυριότερα προβλήματα, με βάση τις απαντήσεις των κατοίκων, είναι: Επέκταση της Ανακύκλωσης και Βελτίωση της καθαριότητας Τουριστική Προβολή - Τεκμηρίωση και Προβολή του Πολιτισμού της Περιοχής Βελτίωση οδικού δικτύου - κατάσταση - ασφάλεια Διαχείριση φυσικών πόρων - Βελτίωση της Ύδρευση Δημιουργία χώρων άθλησης Δημιουργία παιδικών χαρών - ελεύθερων χώρων 2.3 Αναλυτική Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημόσιας Διαβούλευσης Στην δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα επιμελητήρια, δημότες (α μέρος) και οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων (β μέρος). Α μέρος (δημοτικοί σύμβουλοι, τα επιμελητήρια, δημότες): Το παράρτημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την Πελοπόννησο κατέθεσε πρόταση με το υπ αρ 16047/ πρωτ. εισηγητικό έγγραφο, στο οποίο περιληπτικά αναφέρονται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ όπου θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την ολοκλήρωση του δασολογίου. Προτείνουν ακόμα: Την προσπάθεια του Δήμου στην ανασύσταση της τοπικής παραγωγής πατατόσπορου, προτεραιότητα στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων, στήριξη δομών για την καλλιέργεια της ποικιλίας μήλων «Πιλαφά», κίνητρα για την διατήρηση τέτοιων καλλιεργειών, την συμβολή του Δήμου στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των χαρακτηρισμένων ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων και την επέκταση παρόμοιων σημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλίας του Δήμου στην οργανωμένη διάθεση των προϊόντων των βιοκαλλιεργητών. Προκειμένου για την μείωση κόστους καλλιέργειας προτείνεται η οργανωμένη άρδευση, συντήρηση και επέκταση δικτύων ΤΟΕΒ κυρίως στο αρδευτικό Λεβιδίου, αξιοποίηση ΑΠΕ στις κτηνοτροφικές μονάδες, έργα ορεινής υδρονομίας για τον εμπλουτισμό υδροφόρου

11 ορίζοντα, αξιοποίηση γεωργό-κτηνοτροφικών αποβλήτων και οργανωμένη διάθεση αυτών, ανάπτυξη των ορεινών όγκων (περιπατητικά μονοπάτια, mountain bike, μουσείο δασικής ιστορίας, ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές), έμφαση στη χαρακτηρισμένη περιοχή Natura της λίμνης Τάκα. Το ΤΕΕ Πελοποννήσου συμμετείχε με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον εκπρόσωπό του και έλαβε αρ πρωτοκόλλου 15795/ Επισημαίνονται τα ακόλουθα στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων (διαλογή-ανακύκλωση-χυτυ), ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ Δήμου Τρίπολης, νέα κυκλοφοριακή μελέτη, προστασία και ανάδειξη περιαστικών δασών και αλσών, νέα δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικοί καθαρισμοί στις ΔΕ, στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης: νέα ΒΙΠΕ και υποδομές υπάρχουσας, ενίσχυση πρότασης ΟΕΒΑ για θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων, ενίσχυση και προβολή τουριστικού προϊόντος, υποστήριξη και σχεδιασμός αγροτικής ανάπτυξης (έμφαση στην προβολή τοπικών προϊόντων και στην επιστημονική ενημέρωση αγροτών), ανάληψη έργων προστασίας περιβάλλοντος με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από τον ίδιο το Δήμο, διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων-εορτών-φεστιβάλ με προσανατολισμό στο αγροτικό τουριστικό πλεονέκτημα του Δήμου, δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου, σχεδίαση και δημιουργία νέου Σιδηροδρομικού δικτύου, στον τομέα δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού: βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου, βελτίωση υπαρχουσών υποδομών των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, κοινωνικές δράσεις για την δημιουργία δικτύου προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων, αναβάθμιση πρωτοβάθμιας Μέριμνας της Υγείας, στον τομέα Διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων: με την αποκέντρωση και ηλεκτρονική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου σε όλες τις ΔΕ, τα πλεονεκτήματα του Δήμου είναι: η γεωγραφική του θέση, η γειτνίαση του με την Αθήνα, η πλούσια ιστορία από τους αρχαίους χρόνους, στον τομέα των συνεργασιών του Δήμου με άλλους φορείς: την συχνότερη επικοινωνία την άτυπη συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια, την διοργάνωση θεματικών συνεδρίων, τέλος επισημαίνεται η ανάγκη μείωσης των όρων δόμησης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ο κ Γεώργιος Πετρούλιας Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης και εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης συμμετείχε τόσο στην συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης στις 26/3/2012 και κατέθεσε και ερωτηματολόγια αλλά και εισηγητικό έγγραφο που έλαβε αρ πρωτ / στα οποία επισημαίνει την αναγκαιότητα της ιεράρχησης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ως μέσο για την διέξοδο από την κρίση και προτείνει τα ακόλουθα: περισσότερο πράσινο στην πόλη και μείωση όρων δόμησης, δράση σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες στον χώρο εστίασης στην πόλη μέσα από μια οργανωμένη κίνηση που να τιτλοφορείται «Απόψε τρώμε έξω φτηνά» ώστε να παρακινηθεί ο κόσμος να βγει έξω, την τοποθέτηση επιπλέον δοχείων απορριμμάτων, την επίσκεψη οδοκαθαριστών 2 φορές την εβδομάδα, τη δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου, την αξιοποίηση ΑΠΕ, την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων την προώθηση στην δημιουργία νέων καταλυμάτων, την δημιουργία χώρων υποδοχής και εστίασης στα σπήλαια του Κάψια, την διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, την παρουσία της Δημοτικής αστυνομίας σε απόμερα σημεία της πόλης, την παραχώρηση των κλειστών σχολείων σε ΜΚΟ, απογευματινή λειτουργία των ΚΕΠ, αξιοποίηση χιονοδρομικού, αξιοποίηση εθελοντικών σωματείων για την υλοποίηση από κοινού δράσεων με το Δήμο. Οι πολίτες κ. Κατσούλας και κα Μαντά κατέθεσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που έλαβαν τους αρ πρωτ 15277/ και 16043/ αντίστοιχα. Ο πρώτος μεταξύ άλλων προτείνει την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου

12 της πόλης και της πεζοδρόμησης του και την οικιστική ανάπτυξη της πόλης προς τα έξω, τη δημιουργία εθελοντικής επιτροπής «Όμορφη Πόλη» από αρχιτέκτονες, δημιουργία διαφημιστικών προσόψεων στα παλιά κτήρια, βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων, επιχειρήσεις ανάδοχοι παιδικών χαρών, Προκήρυξη παγκόσμιου Παναρκαδικού Συνεδρίου για αναπτυξιακά θέματα της περιοχής, δημιουργία επενδυτικού-θεματικού πάρκου στα Τρίκορφα, παραχώρηση χώρων στου δημότες για καλλιέργεια κηπευτικών, σήμανση με θεματικές ταμπέλες των οδών. Η δεύτερη μεταξύ άλλων προτείνει την παρότρυνση των πολιτών για την συμμετοχή του στην ανακύκλωση, βελτίωση παιδικών χαρών, δημιουργία χώρων στάθμευσης και όπου δεν υπάρχουν πεζοδρομίων, ανάπτυξη αστικού δικτύου συγκοινωνίας, προώθηση τοπικών προϊόντων, πρόσβαση στο internet όλων των κοινοτήτων, δημιουργία λιμνοδεξαμενών / φραγμάτων, αποκέντρωση δημοτικών υπηρεσιών προς τα χωριά και συντήρηση υποδομών των χωριών. Ο κ Κων/νος Κατσαφάνας είχε τις ακόλουθες προτάσεις Προτάσεις για την διαχείριση του πρασίνου : 1) την ανάπλαση υποβαθμισμένων αστικών χώρων πρασίνου με το σύνθημα «η φύση στον αστικό ιστό» 2) την υλοποίηση δυο πιλοτικών σχεδίων: α) οικοδομικό τετράγωνο για ενεργειακή αναβάθμιση και β) σχεδιασμός για την τοπική κοινότητα Βλαχοκερασιάς με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδίου 3) Περιαστικά δάση συμβολή του Δήμου στον νομικό καθορισμό των περι-αστικών δασών, στην δημιουργία πλαισίου διαχείρισης, στον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών για παρεμβάσεις, στην καταγραφή της δυναμικότητας των τοπικών δασών και οικοσυστημάτων. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος θα πρέπει να συντάξει ένα σχέδιο δράσης και να υποστηρίξει έρευνες, να συστήσει ομάδα έργου κατά δράση. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσει για την δημιουργία και λειτουργία δημοτικού πρότυπου χημείου και προγράμματων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προτάσεις για τον εθελοντισμό: Απαιτούνται ενέργειες από το Δήμο για την ενίσχυση και ανάπτυξη του εθελοντισμού όπως: τη δημιουργία του «σπιτιού του εθελοντή», την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη δημιουργία Μητρώου εθελοντών, τη θέσπιση ηθικών βραβείων, την Ασφαλιστική κάλυψη εθελοντών, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής δραστηριοποίησης (Αναδάσωσης, πυρασφάλειας, Αιμοδοσίας, πρόληψης υγείας). Προτάσεις για τον Τουρισμό: Προτεινόμενες ενέργειες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι: η σύνθεση της φυσιογνωμίας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, η έκδοση Τουριστικού χάρτη του Δήμου, η οργάνωση δράσεων εκπαιδευτικού τουρισμού, η δημιουργία Μαυσωλείου του Κολοκοτρώνη. Δημιουργία και λειτουργία τοπικού συμφώνου για τον τουρισμό. Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing με σκοπό την ενίσχυση της προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Καθιέρωση σε ετήσια βάση 10ημερης έκθεσης για τα προϊόντα της Αρκαδικής Γης (αγροτικά προϊόντα, παραγωγής νωπών προϊόντων, τυποποιημένα μεταποιημένα και παραδοσιακά προϊόντα) σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους στην Αρκαδία, την

13 Αναπτυξιακή Πάρνωνα και άλλους φορείς. Η έκθεση θα έχει κυρίως στόχο την προσέλκυση επισκεπτών με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων και δευτερεύοντος την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχή. Στόχος είναι η συμμετοχές παραγωγών επαγγελματιών και η συμμετοχή επισκεπτών για τον πρώτο χρόνο διοργάνωσης της, στην διάρκεια των 10ημερών παράλληλα θα διοργανώνονται εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά γεγονότα, ημερίδες και σεμινάρια. Για το σκοπό αυτό θα οριστεί Συντονιστική Επιτροπή και θα συνταχθεί κανονισμός λειτουργίας της. Προτάσεις για τους Υδάτινους πόρους: Χαρτογράφηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων. Έλεγχος ρύπων στο νερό και εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών για τους υδάτινους πόρους. Αξιοποίηση ταμιευτήρων στην Τάκα (ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, προστασίας και διαχείρισης) και στη Χωτούσα. Μικρά φράγματα για την συγκράτηση νερών με στόχο τον εμπλουτισμό του Υδροφόρου ορίζοντα και την χρήση των υδάτων στην γεωργική παραγωγή και πυρκαγιά. Υποδομές: Προώθηση αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης Προτάσεις για χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ: Μελέτες αποχέτευσης Βλαχοκερασιάς, Βουρβούρων και Κολλινών Έργα στα Δίκτυα Ύδρευσης Αγριακόνας, Καλτεζών, Κουβέλια, Ιεράς Μονής Καλτεζών Προτάσεις που αφορούν άλλους τομείς: Καταγραφή επιτυχημένων επιχειρηματικών πρακτικών στον πρωτογενή τομέα και ανάδειξη αυτών. Τηλε-ιατρική, τηλέ-εργασία, προγράμματα για τρίτη ηλικία Τεχνολογικό πάρκο Δημιουργία ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύσταση ομάδας δράσης για το σκοπό αυτό Ομάδα για μελέτη στέγασης των τσιγγάνων Δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας (με χρήση βιοκαυσίμου) Συμμετοχή στην ανάπτυξη Αιολικών πάρκων Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του Δήμου. Ο κ Ζαφείρης Μπισιούλης είχε τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Σταδίου. 2. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Ριζών. 3. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στις τοπικές κοινότητες Σταδίου, Ριζών και Μαγούλας και βιολογικού καθαρισμού. 4. Βελτίωση του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας με αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων ασφαλτοταπήτων με νέους ασφαλτοτάπητες. 5. Διαπλάτυνση του δρόμου Κερασίτσα -Στάδιο 6. Δημιουργία φραγμάτων συγκράτησης των υδάτων στο χείμαρρο Δολιανίτη με στόχο τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής 7. Διαπλάτυνση της γεφύρας του Σαραπόταμου (Γαρεάτη) στα όρια της τοπικής κοινότητας Γαρέας

14 8. Ανάπλαση πλατείας και πεζοδρομιών (φωτιστικά) στο χώρο γύρω από το μουσείο Αλέας στην τοπική κοινότητα Αλέας 9. Ολοκλήρωση της κατασκευής της πλατείας Γαρέας (στρώσιμο και φωτιστικά) 1500 τ.μ. 10. Δημιουργία Δημοτικού Σκοπευτηρίου 11. Ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου Τεγέας Η κα Μαρία Εικοσιδέκα είχε τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Τοίχος αντιστήριξη στην είσοδο της Κανδήλας. 2. Λειτουργία κέντρου υγείας στο Λεβίδι. 3. Δημιουργία τμήματος ΚΑΠΗ Λεβιδίου. 4. Τμήματα δια βίου Μάθησης στο Λεβίδι. 5. Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου στο Λεβίδι. 6. Λειτουργία τμήματος Άθλησης για όλους στο Λεβίδι 7. Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων και γηπέδων 5Χ5. 8. Κατασκευή αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου και δημιουργία Αθλητικού κέντρου, εργασίες συντήρησης στις τουαλέτες του Γυμνασίου και Λυκείου και περίφραξη προαύλιου χώρου. 9. Αξιοποίηση των πηγών ύδατος στις τοπικές κοινότητες (όπου υπάρχει ανάγκη) 10. Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων τοπικών κοινοτήτων του κάμπου Λεβιδίου και Κανδήλας. 11. Δημιουργία δεξαμενών όμβριων υδάτων για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας και γεωργίας. 12. Εκμετάλλευση υδάτινων πόρων ποταμού Ελισώνα με φράγμα στην θέση Μπαρμούτσανα ΤΚ Τσελεπάκου ΔΕ Φαλάνθου με σκοπό την ύδρευση και άρδευση του Ν Αρκαδίας έως Ν Μεσσηνίας και Ν Ηλείας Ο κ Γεώργιος Παπαγεωργίου είχε τις ακόλουθες προτάσεις: Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 1. Διανοίξεις συντηρήσεις βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών & αγροτικών δρόμων. 2. Ανάδειξη προβολή τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολογικών Χώρων (Μεταλλεία Στενού Κλίβανος Αγιωργήτικων Μουχλί κλπ.) 3. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. 4. Θρησκευτικός τουρισμός (Ι.Μ. Βαρσών Εκκλησία Νεοχωρίου κλπ.) 5. Αξιοποίηση αθλητικών χώρων. 6. Καθαρισμός χειμάρρων χαντακιών ρεμάτων και καταβοθρών. 7. Συντήρηση αξιοποίηση Κοινοτικών κτιρίων. 8. Εξηλεκτρισμός ύδρευση οδοποιία ποιμνιοστασίων. 9. Εκβάθυνση υδρευτικής γεώτρησης Ελαιοχωρίου. 10. Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Νεοχώρι. 11. Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης για την Τ.Κ. Ζευγολατιού και του Παρορίου (κοινή σε κατάλληλη θέση). 12. Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου Παρορίου. 13. Αποχέτευση στις Τ.Κ. Παρθενίου Ελαιοχωρίου Στενού Αγιωργήτικων. 14. Κοινό αποχετευτικό δίκτυο των Τ.Κ. Ζευγολατιού και Νεοχωρίου. 15. Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Αγιωργήτικων.

15 16. Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Ελαιοχωρίου. 17. Δρόμος Ελαιοχώρι Αχλαδόκαμπος. 18. Δρόμος Ζευγολατιό Ανάληψη Ι.Μ. Βαρσών Αγ. Τριάδα Παρορίου Καπινίστρα Λουκά. 19. Κάλυψη με τσιμεντόπλακες των χαντακιών στην Τ.Κ. Ζευγολατιού στο δρόμο Ζευγολατιού - Νεοχωρίου. 20. Συντήρηση Ασφαλτόστρωση δρόμου προς δεξαμενή Παρθενίου. 21. Αναβάθμιση εκδηλώσεων για τα γεωργικά προϊόντα (πατάτα στο Νεοχώρι, κρασί στο Ζευγολατιό, ελιά στο Ελαιοχώρι κλπ. ) και ένταξή τους σε σχετικές εκδηλώσεις του Δήμου. 22. Κατασκευή παραχειμμάριων ομβροδεξαμενών στις Τ.Κ. Αγιωργήτικων και Παρθενίου. Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 1. Ολοκλήρωση αποχέτευσης Νεστάνης. 2. Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου Αρτεμισίου. 3. Διανοίξεις συντηρήσεις βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών σε Δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους. 4. Ανάδειξη προβολή τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων (Αρχαία Μαντινεία Γκορτσούλι Ναός Ιππίου Ποσειδώνα Μηλιάς Πανηγυρίστρα Νεστάνης Βυζαντινές Αρχαιότητες Ανατολικά Ι.Μ. Γοργοεπήκοου Φιλίπειος Κρήνη Νεστάνης Ναός Δήμητρος Λουκά Ασκηταριό Αγίου Βασιλείου Λουκά Τάφος Επαμεινώνδα Αναστήλωση Κλίμακας Παυσανία Σάγκα Ενετικό φρούριο Στοχού κλπ.) 5. Θρησκευτικός τουρισμός (Ι.Μ. Γοργοεπήκοου Νεστάνης Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Γκλήμη Αγία Φωτεινή κλπ.) 6. Πλακόστρωση Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Μηλιάς. 7. Καθαρισμός χειμάρρων χανδακιών ρεμάτων και καταβοθρών. 8. Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου Σημιάδων. 9. Ύδρευση της περιοχής Γκορτσούλι. 10. Διαπλάτυνση Κατασκευή πεζοδρομιών Ηλεκτροφωτισμός του δρόμου Τρίπολης Αρτεμησίου (στο τμήμα από περιοχή Πλάτσα μέχρι Αγία Φωτεινή ). 11. Συντήρηση αξιοποίηση Κοινοτικών χώρων. 12. Αξιοποίηση αθλητικών χώρων. 13. Βελτίωση βατότητας ασφαλτόστρωση δρόμου Σάγκα Πικέρνι. 14. Αποχέτευση στις Τ.Κ. Αρτεμήσιο Κάψια Λουκά. 15. Καλλιέργεια και συντήρηση των πηγών ύδρευσης Νεστάνης. 16. Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου Κάψια (τμήμα από Καρδαρά μέχρι Δεξαμενή Κάψια ). 17. Διάνοιξη νέου δρόμου Αγία Φωτεινή Σπήλαια Κάψια. 18. Εξηλεκτρισμός ύδρευση οδοποιία ποιμνιοστασίων. 19. Κατασκευή παραχειμάρριων ομβροδεξαμενών στην Τ.Κ. Κάψια και στον οικισμό Μηλιάς. 20. Διαπλάτυνση του δρόμου Τρίπολης Λουκά Νεστάνης Σάγκα (στο τμήμα από Μύτικα Σκοπής μέχρι περιοχή Τσιάκου). 21. Βελτίωση βατότητας ασφαλτόστρωση του δρόμου Σάγκα Αναβαλός Αγ. Ευφημία Αγιος Νικόλαος Μηλιάς. 22. Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων. 23. Ανάδειξη και αξιοποίηση τμήματος σπηλαίου καταβόθρας Νεστάνης. 24. Δρόμος Λουκά Ι.Μ. Βαρσών. 25. Νέα χάραξη τμήματος του δρόμου Αρχαία Μαντινεία Τρυπήχι.

16 26. Προβολή της προτεινόμενης περιοχής NATURA Σάγκα Νεστάνης και συνολική ανάδειξη και αξιοποίηση του όρους Αρτεμήσιον. 27. Βελτίωση βατότητας ασφαλτόστρωση δρόμου Νεστάνης Λουκά μέσω Στοχού (στο τμήμα Νεστάνη διόδια). 28. Συντήρηση και αξιοποίηση αποθηκών Κάψια. Τέλος ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης συμμετείχε με εισήγησή του έλαβε αρ πρωτ 20891/ με τις ακόλουθες προτάσεις : διαμόρφωση πίσω προαύλιου χώρου του σχολείου (και με έργα αποστράγγισης των υδάτων) ώστε αυτός να αποτελεί ασφαλής για την χρήση του και δημιουργία εσωτερικού διαδρόμου επικοινωνίας των δυο προαυλίων, δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων προμήθεια εξοπλισμού του σχολείου (βιντεοπροβολέας, Η/Υ), βελτίωση εισόδου στην εξωτερική πόρτα του σχολείου. Β μέρος (πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και τροπικών συμβουλίων): Συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση με συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων: H πρόεδρος ΤΚ Παρθενίου κα Διονυσία Μπρούσαλη (αρ πρωτ 15813/ ) και προτείνει τα ακόλουθα όσο αφορά στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής : Διανοίξεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις δημοτικών και αγροτικών δρόμων, ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμός χειμάρρων χαντακιών ρεμάτων και καταβοθρών Συντήρηση αξιοποίηση κοινοτικών κτιρίων, αποχέτευση στην ΤΚ Παρθενίου, Συντήρηση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς Δεξαμενή Παρθενίου Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Παρθενίου, στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης : την ενίσχυση τοπικών προϊόντων (μήλα-σταφύλια-βύσσινα-κεράσια-καρύδια) και της τοπικής επιχειρηματικότητας και διενέργεια εκδηλώσεων για το σκοπό αυτό, στον τομέα δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού : Ανάδειξη προβολή-τουριστική αξιοποίηση χώρων της κοινότητας πχ σταθμός τραίνου, «Πέτρινου Αλωνιού» για εκδηλώσεις, Αξιοποίηση αθλητικών χώρων δημιουργία προγραμμάτων άθλησης για όλους, στον τομέα Διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων : καλύτερη στελέχωση Δημ Ενοτήτων, προτείνει επίσης την δημιουργία ποδηλατοδρόμου, πεζοδρόμησημονοδρόμηση για αξιοποίηση ιστορικού κέντρου Τρίπολης και συντήρηση ανάδειξη των παλαιών κτηρίων ως σημεία αναφοράς. Ο πρόεδρος της ΤΚ Ριζών κ Φίλλιπας Καραγιάννης (αρ πρωτ 15756/ ) και προτείνει τα ακόλουθα όσο αφορά στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής : ορισμός συγκεκριμένης μέρας μια φορά την εβδομάδα για την αποκομιδή των σκουπιδιών στις τοπικές κοινότητες, στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης : ασφαλτοστρώσεις και χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων, ενίσχυση αγροτικών προϊόντων, καθιέρωση γιορτή Βύσσινου, στον τομέα δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού : οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στο αθλητικό χώρο της κοινότητας, επισκευή του 5Χ5ποδοσφαιρικού γηπέδου Ριζών, στον τομέα Διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων : εξυπηρέτηση με συνέπεια και καλή διάθεση, στον τομέα των συνεργασιών του Δήμου με άλλους φορείς: συχνή επικοινωνία για συλλογή προβλημάτων, τέλος προτείνει την αξιοποίηση των πηγών και υδροσυλλογής τον καθαρισμό των δεξαμενών κ Ριζών και Μεθυδρίου.

17 Ο πρόεδρος της ΤΚ Ελαιοχωρίου κ Τάσος Σιάμπος (αρ πρωτ 16809/ ) και προτείνει τα ακόλουθα όσο αφορά στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής : τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές των Δημοτικών κτιρίων και τοποθέτηση μπλε κάδων ανακύκλωσης στις τοπικές κοινότητες, στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης : ενίσχυση της καλλιέργειας της ελιάς για την ΤΚ Ελαιοχωρίου, ενέργειες προώθησης του λαδιού, στήριξη της δημιουργίας μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων τυποποίησης, στον τομέα δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού : πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στην κοινότητα, στον τομέα Διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων : συστηματική τακτική επίσκεψη Δημοτικού Υπαλλήλου στην κοινότητα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, στον τομέα των συνεργασιών του Δήμου με άλλους φορείς: συχνή επαφή των υπευθύνων με τους κοινοτικούς εκπροσώπους για τα πολιτιστικά. Επίσης προτείνε: Εκβάθυνση γεώτρησης Ελαιοχωρίου, Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου, έργο Διαδημοτικού Δρόμου Ελαιοχωρίου-Αχλαδοκάμπου, έργα Αγροτικής Οδοποιίας. Ο πρόεδρος της ΤΚ Νεοχωρίου κ Χρήστος Ανδριανάκος (αρ πρωτ 18100/ ) και προτείνει τα ακόλουθα όσο αφορά στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής : ανάγκη έργων αποχέτευσης για την κοινότητα (γειτνίαση με βιολογικό καθαρισμό), στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης : ενίσχυση δημιουργία αγροτικών εμπορικών και τουριστικών υποδομών, στον τομέα δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού : ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, δημιουργία νέων υποδομών, στον τομέα Διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων : παραχώρηση αρμοδιοτήτων στους προέδρους των κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, στον τομέα των συνεργασιών του Δήμου με άλλους φορείς: αίτημα για περισσότερο σεβασμό, ευαισθησία και θέληση για συνεργασία. Επίσης προτείνε: η ανάγκη καθορισμού Στρατηγικής για την Αξιοποίηση των φυσικών πόρων και πλεονεκτημάτων του Δήμου, για την κοινωνική πολιτική και δράσεων ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης, Δημιουργία νέων υποδομών και δομών ανάπτυξης. Επίσης το τεχνικό του πρόγραμμα για την τριετία κατέθεσαν: ο Εκπρόσωπος της κοινότητας Θάνα κ Δημήτριος Τυροβολάς με το αρ πρωτ 13744/ το πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 έργα σε προτεραιότητα. Οι δύο πρώτες προτεραιότητες είναι: 1. Αποπεράτωση του Νεκροταφείου με εσωτερικούς διαδρόμους επίστρωση ασφάλτου 2. Παροχή ρεύματος στο Νεκροταφείο. Ακολουθούν έργα που αφορούν τοποθέτηση κολόνων φωτισμού, Ασφαλτοστρώσεις διάνοιξη χαντακιών, κατασκευή μαδρότοιχων και άλλα. ο Εκπρόσωπος της κοινότητας Δάφνης κ Κων/νος Παπαδημητρίου με το αρ πρωτ 16901/ το πρόγραμμα περιλαμβάνει 22 έργα σε προτεραιότητα. Στις πρώτες προτεραιότητες περιλαμβάνονται έργα υδροδότησης στους οικισμούς Δάφνης και Μανιάκη, έργο για την πλάκα του κοινοτικού γραφείου και της στέγης του Δημοτικού Σχολείου, η κατασκευή μαδροτοίχου, η ανάπλαση πλατείας και άλλα. ο Εκπρόσωπος της κοινότητας Μάναρη κ Χρήστος Τσούμπρης με το αρ πρωτ 14079/ το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα ασφαλτοστρώσεων, βελτίωσης, διανοίξεις στο οδικό δίκτυο και σήμανσης, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, ύδρευσης, φωτισμού, καθαριότητας και έργα στον τομέα του πολιτισμού και αθλητισμού. ο Εκπρόσωπος της κοινότητας Αμπελακίου κ Δημήτρης Παπαδόπουλος το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 έργα σε προτεραιότητα με σημαντικότερα την κατασκευή χώρου

18 εκδηλώσεων και λοιπών χρήσεων στην θέση Πλάτανος και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης μέχρι την Αγ Παρασκευή για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων. ο Εκπρόσωπος της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας κ Δημήτρης Παπαδόπουλος το πρόγραμμα περιλαμβάνει 15 έργα διαμόρφωσης χώρων και κατασκευής μανδρότοιχων, κατασκευή πέτρινων βρυσών, φωτισμού, άρδευσης, ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης οδικού δικτύου και διανοίξεις αγροτικών οδών. η Εκπρόσωπος της κοινότητας Αγ Κωνσταντίνου κα Βασιλική Τσακανίκα-Κάμαρη με το αρ πρωτ 19377/ το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 έργα που αφορούν πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων διανοίξεις οδών και ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις και επέκταση σχεδίου πόλης ονοματοδοσία οδών, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι: Πεζοδρόμηση και φωτισμός από την πύλη της Αεροπορίας έως το γήπεδο του Παναρκαδικού. ο Εκπρόσωπος της κοινότητας Αλέας κ Ηλίας Φράγκος το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 έργα κατά σειρά προτεραιότητας που αφορούν τον τομέα της ύδρευσης της καθαριότητας την συντήρηση και σήμανση του οδικού δικτύου και άλλα. Σημαντικότερες προτεραιότητες κατά θεματική ενότητα είναι οι ακόλουθες: αλλαγή δικτύου ύδρευσης λόγου παλαιότητας, αλλαγή και τοποθέτηση νέων κάδων απορριμμάτων, σήμανση επαρχιακού δικτύου και άλλα. ο Εκπρόσωπος της κοινότητας Μερκοβουνίου κ Νικόλας Λυμπερόπουλος με αρ πρωτ 3554/ το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 έργα κατά σειρά προτεραιότητας που κυρίως αφορούν ασφαλτοστρώσεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων. Σε προτεραιότητα είναι η κατασκευή πεζοδρομίου με κυβόλιθους εκατέρωθεν του κοινοτικού δρόμου από την Εκκλησία προς Τρίπολη και η ανάσπαση της παιδικής χαράς στο χώρο των Αλωνιών. ο Εκπρόσωπος της κοινότητας Καλτεζών κ Σταύρος Γκέσουρας με αρ πρωτ 21940/ το πρόγραμμα περιλαμβάνει 40 έργα κατά σειρά προτεραιότητας τόσο της κοινότητας Καλτεζών όσο και της κοινότητας Κουβελίων, στον τομέα της ύδρευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμών, πλακοστρώσεων, επισκευών οδικού δικτύου, κατασκευής πεζουλών, ρείθρων, τάφρων, φωτισμού, δημιουργίας χώρου αναψυχής, τσιμεντοστρώσεων, συντήρησης αγροτικών οδών και σήμανσης, πολιτισμού, και ανάπτυξης, ανάδειξης Ιεράς Μονής Καλτεζών και δράσεων για σημαντικούς εορτασμούς. Σε άμεση προτεραιότητα θέτει έργα ύδρευσης στις κοιν Καλτεζών και Κουβελίων, ανάπλασης της πλατείας Καλτεζών, οδοποιίας 250μ εντός οικισμού Κουβελίων, κατασκευής ρείθρου 1300μ, αντιολισθιτικού τάπητα, ανάπλασης χώρων της κοιν Καλτεζών, κατασκευής πεζουλών στην κοιν Καλτεζών, τσομεντόλισθης και ασφαλτοτάπητα 1000μ. Συνοπτική Αναφορά στους Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στα πλαίσια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Γενική Στρατηγική του Δήμου εκφράζεται μέσα από του Άξονες Ανάπτυξης. Κάθε ένας από τους Άξονες Ανάπτυξης εξειδικεύεται σε Μέτρα, τα οποία με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Οι Άξονες Ανάπτυξης διαμορφώθηκαν, έπειτα από τη διαδικασία διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού, και παρουσιάζονται παρακάτω.

19 3.1.1 Άξονας 1: Αειφόρος & Φιλική προς το Περιβάλλον Τοπική Κοινωνία - Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής Στον άξονα αυτό συμπεριλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσα από την συμπλήρωση και βελτίωση των τοπικών υποδομών, καθώς επίσης και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας περιέχει δράσεις που αφορούν θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων (ύδρευσης / άρδευσης), διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων, εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, καθώς επίσης και θέματα καθαριότητας της περιοχής του Δήμου. Παράλληλα, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που αφορά την βελτίωση ή και επέκταση του οδικού δικτύου και την βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών διαμερισμάτων, πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις, πλατείες και γενικότερα θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Σε κάθε περίπτωση οι πιο πάνω δράσεις είναι ευθυγραμμισμένες στα πλαίσια της ανάδειξης μιας ενιαίας φυσιογνωμίας, που θα προωθεί την τουριστική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, εμπεριέχονται δράσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και την ανάπλαση των υφιστάμενων τοπικών υποδομών. Τέλος εξετάζονται δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση των κατοίκων σε θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης Άξονας 2: Δίκαιη Τοπική Κοινωνία - Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ή και στην αγορά εργασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις για την οργάνωση ενός συστηματικού τρόπου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης. Δράσεις για την υποστήριξη και ένταξη των αλλοδαπών στο κοινωνικό σύνολο αποτελούν βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου άξονα. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση των υποδομών και των δυνατοτήτων εκπαίδευσης, στα πλαίσια των δυνατοτήτων παρέμβασης του Δήμου. Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών και οι δράσεις για την διοργάνωση και ενίσχυση της συμμετοχής σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται επίσης στον συγκεκριμένο άξονα Άξονας 3: Βιώσιμη Τοπική Κοινωνία Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Τουρισμός Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα εμπεριέχονται δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των κατοίκων της περιοχής του Δήμου και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Επίσης εξετάζονται δράσεις αναφορικά με την επιχειρηματικότητα συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και ειδικότερα των νέων και των γυναικών. Δράσεις που αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων αποτελούν επίσης μέρος του άξονα.

20 Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης και τη διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα από την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ομάδων για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης. Παράλληλα, υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής του Δήμου, καθώς επίσης και την διαρκή ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής σε θέματα και εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Εξετάζονται επίσης δράσεις αναφορικά με την ευθυγράμμιση της οικονομικής δραστηριότητας και των τριών τομέων της παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) της περιοχής με ένα μοντέλο ισόρροπης ανάπτυξης Άξονας 4: Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για τον πολίτη Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων ως οργανισμών. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της Οργανωτικής Δομής (Organization Structure) του Δήμου, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής, την πλήρη αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των Δημοτών στις διεργασίες του Δήμου (π.χ. συμμετοχικός προϋπολογισμός, μέτρηση ικανοποίησης δημοτών, διαχείριση παραπόνων δημοτών) και γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος εξετάζονται δράσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 3.2 Βασική Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Μέτρα και Στόχοι Στoυς πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η βασική δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο εξειδικεύεται περαιτέρω στις επόμενες παραγράφους:

21 Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής και Φυσικό Περιβάλλον: Χαμηλή αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναξιοποίητοι φυσικοί πόροι του Δήμου. Δίκτυα Υποδομές: προβλήματα και ελλείψεις στα δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, συντήρηση και ολοκλήρωση οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών συνδέσεων, χώρων στάθμευσης και λοιπών υποδομών Οικιστικό Περιβάλλον: Βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια και Μέριμνα : στήριξη ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, ανάγκη συντήρησης υφιστάμενων και δημιουργίας νέων δομών στήριξης, ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα πρόληψης. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Τοπική οικονομία και απασχόληση Παιδεία-εκπαίδευση: ανάγκη συντηρήσεων, βελτιώσεων και ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης, υποδομών προσχολικής αγωγής και δημιουργία νέων. Δράσειςεκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Πολιτισμός: ανάγκη ανάδειξης-ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας με τη δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση, διατήρηση- προβολή- αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων πολιτιστικής σημασίας, δράσεις-έργα ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος και πολιτιστικά δρώμενα. Αθλητισμός: ανάγκη ενίσχυσης των Αθλητικών παροχών και δράσεων με την αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, προσέλκυση αθλητικών γεγονότων πανελλήνιας εμβέλειας. Απασχόληση-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: Υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού (νέοι, γυναίκες, κ.α.), έλλειψη δομών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης. Τουρισμός: ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και η διασύνδεση του με την τοπική παραγωγή. Υποδομές και δραστηριότητες τοπικής οικονομίας: η δημιουργία αγροτικών - εμπορικών - τουριστικών υποδομών και ανάπτυξη δράσεων για την στήριξη της τοπικής οικονομίας

22 Γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης Δ. Τρίπολης Θεματικός Τομέας Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Τοπική οικονομία και απασχόληση Γενικοί στρατηγικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Α.Π.Ε. Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης Ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης των πολιτών Προστασία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων Βελτίωση υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων Βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης και υποδομών προσχολικής αγωγής Ενσωμάτωση κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού Δημιουργία δομών κοινωνικής μέριμνας και δράσεων ευαισθητοποίησης των δημοτών Δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση και διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων πολιτιστικής σημασίας. Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος μέσω πολιτιστικών γεγονότων και δράσεων Αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικής άθλησης Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού Προώθηση Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων αγροτικών - εμπορικών - τουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Ενίσχυση / δημιουργία νέων δομών Πληροφόρησης / Συμβουλευτικής υποστήριξης Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (άρθρο 266 του Ν. 3852/21)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΌΣ... 3 1.2 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ... 3 1.3 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα