ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης χωρίς επιφύλαξη μόνη ευθύνη αναφοράς ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων... 3 Υπόδειγμα 2: Έκφραση γνώμης χωρίς επιφύλαξη ύπαρξη και άλλων ευθυνών αναφοράς πλην του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων... 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης με επιφύλαξη Υπόδειγμα 2: Έκφραση αρνητικής γνώμης Υπόδειγμα 3: Αδυναμία έκφρασης γνώμης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΕΜΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.6: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.7: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.9: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΕΜΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΕΜΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης χωρίς επιφύλαξη μόνη ευθύνη αναφοράς ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων (Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού. Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου». Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν έχει και άλλες ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης] Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ,... και.. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 1 ] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα). Ευθύνη της διοίκησης 2 1 Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα.. 2 Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 3

4 Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση 3 ) αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] 4, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε 5. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση) 6 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 3 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. 4 Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες...». 5 Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) ή «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ. 6 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα». 4

5 δικλίδων 7 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 20ΧΧ είναι καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. (Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης) Ή Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της 8 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. (Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης). [Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου] 7 Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». 8 Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ. 5

6 [Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας..] [Διεύθυνση] 6

7 Υπόδειγμα 2: Έκφραση γνώμης χωρίς επιφύλαξη ύπαρξη και άλλων ευθυνών αναφοράς πλην του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων (Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού. Το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου». Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής έχει και άλλες ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης] Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ,... και.. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 9 ] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα). Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 10 9 Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα. 10 Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 7

8 Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] 11. Η διοίκηση είναι επίσης υπεύθυνη για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες τις οποίες καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης, για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 13 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 11 Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες...» 12 Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) και «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ. 13 Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα,, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα». 8

9 δικλίδων 14 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της 15 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων [Η μορφή και το περιεχόμενο αυτού του τμήματος της έκθεσης του ελεγκτή θα ποικίλουν ανάλογα με τη φύση των άλλων αρμοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή]. [Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου] [Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας..] [Διεύθυνση] 14 Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». 15 Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης με επιφύλαξη (Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού. Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου». Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής έχει και άλλες ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου. Τα αποθέματα παρουσιάζονται εσφαλμένα. Το σφάλμα θεωρείται ουσιώδες, αλλά όχι διάχυτο στις οικονομικές καταστάσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης] Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ,... και.. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 16 ] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα). Ευθύνη της διοίκησης 17 για τις οικονομικές καταστάσεις 16 Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα.. 17 Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 10

11 Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση 18 ) αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] 19, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε 20. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση) 21 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 18 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. 19 Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες». 20 Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) και «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ. 21 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα». 11

12 αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 22 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την παρούσα ελεγκτική γνώμη. Βάση για θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη Τα αποθέματα του ελεγχόμενου φορέα εμφανίζονται στον ισολογισμό με ποσό ΧΧΧ. Η διοίκηση δεν έχει παρουσιάσει τα αποθέματα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, αλλά τα έχει παρουσιάσει αποκλειστικά στο κόστος, το οποίο συνιστά απόκλιση από [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. Τα αρχεία του ελεγχόμενου φορέα δείχνουν ότι εάν η διοίκηση παρουσίαζε τα αποθέματα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, ποσό ύψους ΧΧΧ θα απαιτείτο για να μειωθεί η αξία των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Κατά συνέπεια, το κόστος των πωλήσεων θα ήταν αυξημένο κατά XXX, και ο φόρος εισοδήματος, το καθαρό αποτέλεσμα και η καθαρή θέση των μετόχων θα ήταν μειωμένα κατά XXX, XXX και XXX, αντίστοιχα. Γνώμη με επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] για τη χρήση που έληξε την 22 Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». 12

13 31 η Δεκεμβρίου 20ΧΧ είναι καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. (Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης) Ή Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της 23 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. (Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης). Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων [Η μορφή και το περιεχόμενο αυτού του τμήματος της έκθεσης του ελεγκτή θα ποικίλουν ανάλογα με τη φύση των άλλων αρμοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή]. [Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου] [Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας..] [Διεύθυνση] 23 Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ. 13

14 Υπόδειγμα 2: Έκφραση αρνητικής γνώμης (Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού της 31/12/20ΧΧ. Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου». Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν έχει και άλλες ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Το ουσιώδες σφάλμα θεωρείται διάχυτο στις οικονομικές καταστάσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης] Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ,... και.. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 24 ] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα). Ευθύνη της διοίκησης 25 Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση 26 ) αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο 24 Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ. 15/2011, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα.. 25 Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 14

15 χρηματοοικονομικής αναφοράς] 27, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε 28. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση) 29 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 26 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. 27 Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες...». 28 Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) και «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ. 29 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα». 15

16 δικλίδων 30 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την παρούσα αρνητική ελεγκτική γνώμη. Βάση για αρνητική γνώμη Όπως επεξηγείται στο Προσάρτημα: 1) Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν εμφανίζεται ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του Δήμου προς την εταιρεία «ΧΧΧ Α.Ε.» για οφειλές της περιόδου ΧΧ ποσού ευρώ ΧΧΧ, πλέον των προσαυξήσεων ποσού ευρώ ΧΧΧ, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ ΧΧΧ, με συνέπεια την 31/12/20ΧΧ και κατά το ποσό αυτό, να εμφανίζονται αυξημένα τα ίδια κεφάλαια και μειωμένες οι υποχρεώσεις, ενώ εμφανίζονται αυξημένα τα αποτελέσματα χρήσεως και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων κατά ποσά ευρώ ΧΧΧ και ΧΧΧ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι την 04/10/20ΧΧ το σύνολο των οφειλών, μαζί με τις προσαυξήσεις, προς την «.. Α.Ε.» ανερχόταν στο ποσό των ευρώ ΧΧΧ 2) Το κονδύλιο του λογαριασμού του ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» ποσού ευρώ ΧΧΧ αφορά στην αξία κτήσεως συμμετοχών σε δύο Δημοτικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, και οι οποίες αποτιμήθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 στην αξία κτήσεώς τους. Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό της μίας και από πληροφορίες που μας δόθηκαν από στελέχη του Δήμου για την άλλη, οι ανωτέρω τίτλοι θα έπρεπε να υποτιμηθούν στο σύνολό τους, με συνέπεια την ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και των αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων του Δήμου. 3) Στο λογαριασμό του ενεργητικού Δ ΙΙ 1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και ποσά συνολικού ποσού ευρώ ΧΧΧ των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Για την αντιμετώπιση της ζημίας που ενδέχεται να προκύψει από τη μη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων 30 Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». 16

17 έπρεπε, κατά την άποψή μας, να είχε σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη ύψους ευρώ ΧΧΧ, με συνέπεια την ισόποση μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων, εκ του οποίου ποσό ΧΧΧ έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως και ποσό ευρώ ΧΧΧ έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. 4) Για τις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν εις βάρος του Δήμου έως και σήμερα, θα έπρεπε στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 20ΧΧ να περιλαμβάνονται σχετικές προβλέψεις συνολικού ύψους ΧΧΧ ευρώ, με συνέπεια την ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων, εκ των οποίων ποσό ΧΧΧ έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως και ποσό ευρώ ΧΧΧ έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. 5) Ο Δήμος κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για την συνταξιοδότηση των τακτικών υπαλλήλων, με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν επιλέξει ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α.. Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ ΧΧΧ, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ΧΧΧ ευρώ. Αρνητική Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της βάσης για αρνητική γνώμη, οι οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 20ΧΧ δεν είναι καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. (Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης) Ή Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της βάσης για αρνητική γνώμη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη τη (ή δεν δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της), χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της 17

18 επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της 31 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. (Περίπτωση όπου το εφαρμοστέο πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης). [Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου] [Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας..] [Διεύθυνση] 31 Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ. 18

19 Υπόδειγμα 3: Αδυναμία έκφρασης γνώμης (Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού της 31/12/20ΧΧ. Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου». Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν έχει και άλλες ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου. Ο ελεγκτής δεν μπόρεσε να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για πολλαπλά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή, ο ελεγκτής δεν μπόρεσε να αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια για τα αποθέματα του ελεγχόμενου φορέα, καθώς και για τους λογαριασμούς των απαιτήσεων. Οι πιθανές επιπτώσεις αυτής της αδυναμίας απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων θεωρούνται και ουσιώδεις και διάχυτες στις οικονομικές καταστάσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης] Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε ο έλεγχος] ανατέθηκε αρμοδίως η διενέργεια ελέγχου επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ,... και.. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 32 ] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και της περίληψης σημαντικών λογιστικών πολιτικών και των λοιπών επεξηγηματικών πληροφοριών (ή το Προσάρτημα). 32 Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα.. 19

20 Ευθύνη της διοίκησης 33 Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση 34 ) αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] 35, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση την πραγματοποίηση του ελέγχου Ωστόσο, λόγω του αναφερόμενου θέματος που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο της βάσης για αδυναμία έκφρασης γνώμης, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ήταν σε θέση να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να παράσχει βάση για ελεγκτική γνώμη. Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης Ο έλεγχος στο φορέα ανατέθηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου 20Χ1 και, επομένως, δεν ήταν δυνατή η παρακολούθηση της καταμέτρησης των φυσικών αποθεμάτων στην αρχή και στο τέλος του έτους. Η χρήση εναλλακτικών μέσων σχετικά με την επιβεβαίωση των ποσοτήτων αποθεμάτων που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου, 20X0 και 20Χ1 τα οποία παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ή ισολογισμό) με ποσό ΧΧΧ και ΧΧΧ, αντίστοιχα, δεν απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η εισαγωγή ενός νέου μηχανογραφημένου συστήματος για τους λογαριασμούς των απαιτήσεων το Σεπτέμβριο 33 Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση»,σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 34 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. 35 Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες...». 36 Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) και «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ. 20

21 20Χ1 είχε ως αποτέλεσμα πολλά λάθη στους λογαριασμούς των απαιτήσεων. Κατά την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου, η διοίκηση ήταν ακόμα στη διαδικασία αποκατάστασης των ελλείψεων του συστήματος και διόρθωσης των λαθών. Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση ή η επαλήθευση με εναλλακτικά μέσα των λογαριασμών των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ή ισολογισμό) συνολικού ποσού ΧΧΧ κατά την 31η Δεκεμβρίου, 20Χ1. Ως αποτέλεσμα αυτών των θεμάτων, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί εάν οποιεσδήποτε προσαρμογές θα μπορούσαν να έχουν κριθεί απαραίτητες αναφορικά με καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα αποθέματα και λογαριασμούς απαιτήσεων, καθώς και να καθοριστούν με ακρίβεια τα στοιχεία που συνθέτουν την κατάσταση συνολικού εισοδήματος (ή αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και την κατάσταση ταμειακών ροών. Αδυναμία έκφρασης γνώμης Λόγω της σοβαρότητας του θέματος που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο της βάσης για αδυναμία έκφρασης γνώμης, δεν κατέστη δυνατή η απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που να παρέχουν βάση για γνώμη ελέγχου. Συνεπώς, δεν δύναται να υπάρξει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων. [Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου] [Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας..] [Διεύθυνση] 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΕΜΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης με επιφύλαξη με παράθεση παραγράφου έμφασης θέματος (Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού. Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου». Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν έχει και άλλες ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με σημαντική υπόθεση δικαστικής διένεξης που εκκρεμεί. Απόκλιση από το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είχε ως αποτέλεσμα γνώμη με επιφύλαξη). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης] Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ,... και.. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 37 ] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα). 37 Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα.. 22

23 Ευθύνη της διοίκησης 38 Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση 39 ) αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] 40, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση) 42 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου 38 Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 39 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. 40 Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες...». 41 Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα πρότυπα αυτά (ΔΠΑΕΙ) και «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ. 42 Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό 23

24 φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 43 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική γνώμη. Βάση για θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη Τα βραχυπρόθεσμα εμπορεύσιμα χρεόγραφα της εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ή στον ισολογισμό) με το ποσό των ΧΧΧ. Η διοίκηση δεν επιμέτρησε αυτά τα χρεόγραφα στην αγοραία αξία, αλλά αντίθετα τα παρουσίασε στο κόστος, γεγονός που αποτελεί απόκλιση από [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. Τα αρχεία της εταιρείας δείχνουν ότι εάν η διοίκηση είχε επιμετρήσει αυτά τα χρεόγραφα στην αγοραία αξία τους, η εταιρεία θα αναγνώριζε μη πραγματοποιημένη ζημία ποσού ΧΧΧ στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος (ή τον ισολογισμό) για τη χρήση. Η λογιστική αξία των χρεογράφων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ή τον ισολογισμό) θα είχε μειωθεί κατά το ίδιο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 20Χ1, και ο φόρος εισοδήματος, τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση των μετόχων θα είχαν μειωθεί κατά ποσό ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, αντίστοιχα. Γνώμη με επιφύλαξη το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα». 43 Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». 24

25 Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 20ΧΧ είναι καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. (Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης) Ή Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της 44 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. (Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης). Έμφαση θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση X επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει την αβεβαιότητα 45 που σχετίζεται με την έκβαση της αγωγής που κατατέθηκε κατά του ελεγχόμενου φορέα από τον φορέα XYZ. Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα. [Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου] [Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας..] [Διεύθυνση] 44 Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ. 45 Κατά την επισήμανση της αβεβαιότητας, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία που χρησιμοποιείται στη σημείωση των οικονομικών καταστάσεων. 25

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121779630000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Σημείωση 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 246.808,54

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 31 ης Δεκεμβρίου 2016 Διαχειριστική Χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 ΑΦΜ: 096053793

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Ανώνυμη Εταιρεία Λαντζόι Ωλένης, 27 064 Ηλεία ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128443425000 χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ 32 100 Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 13300401700 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης εταιρικής χρήσης 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Η Εταιρεία Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ανακοινώνει ότι σε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 153 44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 8.1 Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων... 4 8.1.1 Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων... 4 8.1.1.1 Εισαγωγή... 4 8.1.1.2 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ. 16452 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 134111701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 Περίοδος : 7 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, 185 32 Πειραιάς Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5497229000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

"PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004277101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48975/01/B/01/306 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΝΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ NBGAM ETF GREECE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΑΡ. ΓΕΜΗ : 72976520000 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ»

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

E-Rent... Emporiki Rent...: [...: 63592/01NT/B/07/317(08)] : T.K 17121

E-Rent... Emporiki Rent...: [...: 63592/01NT/B/07/317(08)] : T.K 17121 E-Rent 31 2014.. Emporiki Rent....: 121691501000 [....: 63592/01NT/B/07/317(08)] :. 187. T.K 17121 ... 3... 10... 12... 13... 14... 15 1.... 16 2.... 16 2.1... 16 2.2,... 17 2.3... 23 2.4... 23 2.5...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΓΚΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΓΚΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΓΚΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ : 122442927000 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ως επακόλουθο της δημοσίευσης του Νόμου περί Ελεγκτών 2017

Αναθεωρημένα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ως επακόλουθο της δημοσίευσης του Νόμου περί Ελεγκτών 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 4/2017 (ΤΕ 4_2017) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2017 Θέμα: Αναθεωρημένα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ως επακόλουθο της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 30 ης Μάιου 2017 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 46140222000 Στην Ριτσώνα Ευβοίας, του Δήμου Αυλίδος,

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, 16674 Αρ.Μ.Α.Ε. 44440/01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003558401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

κτήσεως Αξία Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , ,69 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

κτήσεως Αξία Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , ,69 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ης Δ Ε Κ Ε Μ Β ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κτήσεως Αξία Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.377.459,64 1.960.916,95 416.542,69

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 334301000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ZACHOS ΑΕΕΔ (πρώην ΑΕΛΔΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Σοφοκλή Βενιζέλου 43, 141 23 Λυκόβρυση Αρ.Μ.Α.Ε.44868/01ΑΤ/Β/99/472 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3608401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/14.8.1996/4,φεκ 723/Β/22.8.1996 ISIN : GRF000064003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/ /4,φεκ 723/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.10η/14.8.1996/4,φεκ 723/Β/22.8.1996 ISIN : GRF000064003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα για Εκθέσεις Ελεγκτή και νέα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή

Νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα για Εκθέσεις Ελεγκτή και νέα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 1/2017 (ΤΕ 1_2017) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2017 Θέμα: Νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα για Εκθέσεις Ελεγκτή και νέα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 297 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 297 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 297 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7/10/2011 με αριθμ. 28 Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Κυρίες και Κύριοι, H κρίση χρέους στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 15/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 15/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 15/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 32/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς την Επιτροπή της «Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων» Ελέγξαμε τη συνημμένη κατάσταση απογραφής έναρξης της «Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και

Διαβάστε περισσότερα