ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ Τροποποίηση συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/ 95210/Γ1/ , (ΦΕΚ 1325, τ.β ) και Φ.12/773/77094/ Γ1/ , (ΦΕΚ 1139, τ.β ) Υπουργικών Αποφά σεων Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Εφετείου Λάρισας Κατάργηση ν.π.δ.δ. Δήμου Ζωγράφου Κατάργηση των ν.π.δ.δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑ ΛΑΜΙΝΑΣ» και «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑ ΚΙΩΝ» Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7152/4133/ από φασης Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Αττικής... 7 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης Δ. ΠΑΠΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/499/Π09/4/232/ Ε/ απόφασης υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/ Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟ ΝΕΛΟΥ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Τροποποίηση της απόφασης ΔΙΣΑΔΕ/5197/Π09/5/94/ Ε//Ν. 3299/2004/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί υπαγωγής της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύ ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Πε ριφέρειας Πελοποννήσου Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το έτος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος σε απόφαση της Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης Διόρθωση σφάλματος σε απόφαση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Διόρθωση σφάλματος σε απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Κρήτης Διόρθωση σφάλματος σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/41698/0025 (1) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: (α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α ). (β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α ). (γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). (δ) του Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 185/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτι λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/ )

2 18668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ αριθμ. 2672/ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β 2408/ ). 2. Την υπ αρ /Β 2884/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» (ΦΕΚ 2471 Β ). 3. Την υπ αρ. 2/5121/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/ 2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστω τικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β ). 4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02). 5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν 560/2008, Ν. 690/2009, Ν. 260/2010 και C (2010) 9453/ Την με αριθμ / αίτηση της τράπεζας με την επωνυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Α.Ε.» και το από απόσπασμα πρακτι κού του Δ.Σ. της τράπεζας. 7. Την με αριθμ. 22/ απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/ Το υπ αρ. 2139/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριο τήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονομίας. 9. Την με Α.Π. 169/ εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 10. Την με αριθμ /Β.2585/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμ ματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 2015/Β/ ) για την παράταση του προγράμματος μέχρι Το Ν. 3872/2010 (άρθρο 7) με το οποίο αυξήθηκε το πρόγραμμα ρευστότητας των τραπεζών κατά επιπλέον 25 δις ευρώ. 12. Tην με αριθμ /Β 1059/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανακατανομής κονδυλίων, αποφασίζει: Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Α.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελλη νική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί: (Α) Ελληνικό κείμενο: ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελ ληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Υπογραφής. Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο νομικών με την υπ αρ. 2/5121/0025/ απόφασή του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης Εγγύησης. Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης: Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω νυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8. Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την , ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμ ματος (Programme) με ημερομηνία και τους Τελι κούς Όρους (inal Terms) ημερομηνίας περί την , στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 12,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί την και (ε) αρ. ISIN XS Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 31 Μαΐου 2011 Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη από τον Υφυπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. (Β) Αγγλικό κείμενο: DEED O GUARANTEE THIS DEED O GUARANTEE is executed on the Execution Date specified below by The Hellenic Republic. The Guarantee Terms as issued and published by the Minister of Economy and inance by means of Decision No. 2/5121/0025/ , under Article 2 of Law 3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined therein) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Deed of Guarantee as if the same had been set out herein. or the purposes of this Deed of Guarantee: Credit Institution means EG Eurobank Ergasias S.A. with registered office at 8 Othonos Street, Athens Debt Obligations means any obligation arising from an issue, under law 3156/2003, on or about , of bonds of an aggregate amount of euro 332,000,000 pursuant to the provisions of a programme established on and inal Terms dated on or about including, inter alia, the following: (a) number and form of bonds: 3,320 bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) interest rate: floating euribor 3m plus relevant margin 12.00% per annum; (d) maturity date: on or about ; (e) ISIN code XS ; and Execution Date means 31 May, This Deed of Guarantee is executed as a deed by the Deputy Minister of inance on behalf of The Hellenic Republic. ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα φο 2.Α(γ) της υπ αρ /Β 2884/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το με το αριθμ. 169/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελ λάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 135 μονάδες βάσης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογια κού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί. Αθήνα, 31 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.12/530/62626/Γ1 (2) Τροποποίηση συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/ 95210/Γ1/ , (ΦΕΚ 1325, τ.β ) και Φ.12/773/77094/ Γ1/ , (ΦΕΚ1139, τ.β ) Υπουργικών Αποφάσεων. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167, τ.α ), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθ μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.α ), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολό γηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 2. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ.α ), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί των του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 3. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ.α ), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), 5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/ Απόφασης (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων». 6. Την πράξη 12/2006 του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε συμπληρώνουμε τις με αριθμ. Φ.20/482/ 95210/Γ1/ , (ΦΕΚ1325, τ.β ) και Φ.12/773/77094/Γ1/ , (ΦΕΚ1139, τ.β ) Υπουργικές Αποφάσεις, ως εξής: Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που έχουν ορ γανικότητα κάτω από 6/θ, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο. 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοή μερου Προγράμματος να είναι 15 μαθητές. 3. Στα ως άνω Δημοτικά Σχολεία με Ολοήμερο Πρό γραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα του Ολοήμερου, οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας, σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας. 4. Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο πρό γραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Η συγκρό τηση των Τμημάτων θα γίνεται με βάση τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες αποχώρησης των μαθητών. Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2011 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ.: (3) Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β 842/ 2004), όπως ισχύει. 3. Τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όπως δι αμορφώθηκε με τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολο μέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής: Τα δύο πρώτα εδάφια της περιπτώσεως α του άρθρου 1 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητι κού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Το Δικαστήριο διαιρείται σε 13 Τμήματα συνεδριάσε ων. Σε δύο από αυτά προσδιορίζονται κυρίως ακυρωτικές διαφορές, σε άλλα δύο κυρίως φορολογικές διαφορές και στα υπόλοιπα εννέα κυρίως λοιπές διαφορές ου σίας συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή υποθέσεως σε διαφορε τικό τμήμα δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ακυρότητα ή απαράδεκτο».

4 18670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ως άνω τροποποίηση ισχύει από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή από Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Δικαστηρίου (Τ.Υ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΟΥΝΑΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Τα Μέλη (Τ.Υ.) 1. Χριστίνα Ιωσηφίδου 24. Ιωάννα Λαμπίρη 2. Βασιλική Δάγγα 25. Αντωνία Κυπαρίσση 3. Ιωάννα Τζουρά Παπαστεργίου 26. Μαρία Συμεωνίδου 4. Δήμητρα Κοσκερίδου 27. Σοφιανός Μπέλλος 5. Ζωή Χατζηδήμου 28. Ειρήνη Ιωακειμίδου 6. Αθηνά Παπαζησίμου 29. Ελένη Χρυσάφη 7. Ευγενία Κουρπαλίδου 30. Ευγενία Παπαδοπούλου 8. Ειρήνη Χαϊνοπούλου 31. Ιωάννα Καρακίτσιου 9. Δόμνα Ανετάκη 32. Κωνσταντίνα Τάκη 10. Αναστασία Μόσχου 33. Ευδοξία Κανάκη 11. Χαρίκλεια Λελεκάκη Χαντζή 34. Χρυσηΐδα Μαριόλη 12. Αικατερίνη Παπαμόσχου 35. Σοφία Ποζουκίδου 13. Ιωάννα Μιχαλάκη 36. Θεόδωρος Τσαλής 14. Κερασίνα Κοσκινιώτου 37. Μαρία Τσεβαϊρίδου 15. Καλλιόπη Σινάκου 38. Αικατερίνη Ελένη Βάντση 16. Ελένη Σταυροπούλου 39. Δημήτριος Τσαντάρης 17. Παναγιώτης Τούμπος 40. Όλγα Μπαϊζάνη 18. Ανδρέας Ταγαράκης 41. Φιλιππίνα Βουδρισλή 19. Ζαχαρούλα Μπόσδα 42. Βασιλική Αγγελοπούλου 20. Σεβαστή Μελετλίδου 43. Φανή Συργιάννη 21. Αναστάσιος Τσιλιμιγκάκης 44. Σωτηρία Φουντουκοπούλου 22. Σπυρίδων Γκερμότσης 45. Μαρία Χαριτοπούλου 23. Κωνσταντίνα Παπάζογλου 46. Αλεξία Πετσή Η Γραμματέας (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΟΚΟΥ Αθήνα, 25 Μαΐου 2011 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ Αριθμ.: (4) Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β 842/2004), όπως ισχύει. 3. Τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Λάρισας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Εφετείου Λάρισας, όπως διαμορφώθηκε με την 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Λάρισας, η οποία έχει ως εξής: «Θεσπίζει και άλλη μία (1) επιπλέον δικάσιμο για τη δεύτερη Δευτέρα κάθε μήνα, εκτός από τον Αύγουστο, του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, στην οποία θα προσδιορίζονται όσες υποθέσεις έχουν κατηγορουμένους προσωρινά κρατουμένους, καθώς και όλες οι υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων του ν.2523/1997. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στη Λάρισα, στις 8 Απριλίου Οι Πρόεδροι Αθανάσιος Καγκάνης Ναπολέων Ζούκας Ιωάννης Μαγγίνας Οι Εφέτες Γρηγόριος Παπαδημητρίου Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Γεώργιος Αποστολάκης Νικόλαος Παπαδούλης Σοφία Πανουτσακοπούλου Ευαγγελία Καρδάση Ελένη Πολυχρόνου Σοφία Μαντζακίδου Περικλής Αλεξίου Νικόλαος Πουλάκης Κωνσταντίνος Μπάτζιος Ουρανία Φωτοπούλου Η Γραμματέας Ελένη Χατζή Αθήνα, 25 Μαΐου 2011 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ Αριθμ /12643 (5) Κατάργηση ν.π.δ.δ. Δήμου Ζωγράφου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010) «Οργανισμός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ τοδιοίκησης και της Πρό γραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1,5 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α 143/2007). 5. Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/ (εγκ. 11) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακ/σης. 6. Το Π.Δ. 94/1981 (ΦΕΚ/Α/29/1981) περί σύστασης ν.π.δ.δ. στο Δήμο Ζωγράφου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ», όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ /1982 (ΦΕΚ/Β/135/1983) απόφαση Υπ. Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας, περί σύστασης νπδδ με όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΠΗ)», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ /1983 (ΦΕΚ/Β/534/1985) απόφαση Νομάρχη Διαμ/τος Αθηνών, περί σύστασης ν.π.δ.δ. με όνομα: «Β ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕ ΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Β ΚΑΠΗ)», όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθμ. οικ /2003 (ΦΕΚ /Β/1015/2003) από φαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής, περί σύσταση νπδδ με όνομα «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (πρώην ΙΒΣΑ), όπως ισχύει. 10. Την υπ αριθμ /98/1999 (ΦΕΚ/Β/122/1999) απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής περί σύσταση νπδδ με όνο μα: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΡΓΑΦΟΥ» όπως ισχύει. 11. Την 66/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζω γράφου, περί κατάργησης των ν.π.δ.δ.: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, 2) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (πρώην ΙΒΣΑ), 3) ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, 4) Α ΚΑΠΗ, 5) Β ΚΑΠΗ. 12. Την υπ αριθμ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά των της Δ/νσης αυτής, της Αττικής», αποφασίζουμε: Καταργούμε τα ν.π,δ.δ. Δήμου Ζωγράφου: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, 2) ΚΑΠΗ, 3) Β ΚΑΠΗ, 4) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (πρώην ΙΒΣΑ), 3) ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυχόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Ζωγράφου. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Διευθύντρια Διοίκησης ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ Αριθμ. 8761/5729 (6) Κατάργηση των ν.π.δ.δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙ ΝΑΣ» και «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010) «Οργανισμός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238, 280 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ τοδιοίκησης και της Πρό γραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006)». 4. Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/ (εγκ. 11) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακυβέρνησης. 5. Το Π.Δ. 517/1978 (ΦΕΚ 11/Α/1978), περί σύστασης ν.π.δ.δ. με όνομα «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. 07/ΔΤΑ/3062/1999 (ΦΕΚ/Β/423/1999) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί σύστασης ν.π.δ.δ. «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕ ΛΑΚΙΩΝ». 7. Την υπ αριθμ. 79/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Σαλαμίνας, περί κατάργησης των ν.π.δ.δ.: «ΦΙ ΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» και «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ». 8. Την υπ αριθμ. 3943/1690/2011 (ΦΕΚ/Β/597/2011) από φαση Γενικού Γραμματέα Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγ γράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστά μενο της Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε: Καταργούμε τα ν.π.δ.δ.: «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑ ΜΙΝΑΣ» και «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ». Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη εις βάρους του προϋπολογισμού του Δήμου Σαλαμίνας. Αθήνα, 16 Μαΐου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Διευθύντρια Διοίκησης ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ Αριθμ /12853 (7) Τροποποίηση της υπ αρθ. 7152/4133/ απόφα σης Γεν. Γραμματέα Ατ τικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/ 76 (ΦΕΚ143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 του Ν. 2307/ Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3. Την αριθ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1984/Β/ 2010)Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων.

6 18672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την αριθ. 7152/4133/2011 (ΦΕΚ/Γ/228/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί ορισμού ληξιάρχων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 5. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, περί τροποποίησης της 7152/4133/2011 απόφασης Γεν. Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Αττικής. 6. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ 7Β/597/2011) απόφαση Γενι κού Γραμματέα Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλ λων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης αυτής, της Αττικής, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ. 7152/4133/2011 απόφαση Γε νικού Γραμματέα Αττικής ως προς την παράγραφο (β) περί ορισμού ληξιάρχου Δημοτικής ενότητας Βούλας, Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως εξής: Δημοτική ενότητα Βούλας, την υπάλληλο του Δήμου ΚΕ ΝΤΕΡΕ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ 38, με βαθμό Α. Κατά τα λοιπά ισχύει η 7152/4133/2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αττικής. Αθήνα, 26 Μαΐου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Διευθύντρια Διοίκησης ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/ Με την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΑΔΕ/39758/1827/Π09/5/ 00460/Ε/ Ν.3299/2004, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πελλοπονήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρησης Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3* ΔΥΝΑΜΙ ΚΟΤΗΤΑΣ 36 ΚΛΙΝΩΝ 18 ΔΩΜΑΤΙΩΝ, στη θέση ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, της Περι φερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης (50,995%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης οχτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες, εν νιακόσια είκοσι ( ,00 ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 4 νέες θέσεις εργασίας (4 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 3/3/2011. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (9) Ανάκληση της υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/499/Π09/4/232/Ε/ απόφασης υπαγωγής επένδυσης της εται ρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/43750/1970/Π09/4/232/Ε/ Ν. 3299/2004/ του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά δας και Ιονίου, ανακαλείται η με αριθμό ΔΙΣΑΔΕ/499/ Π09/4/232/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε, (ΦΕΚ Β 192/ ) αφ ότου ίσχυσε με την οποία έχει εγκριθεί η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας ηλεκτρονικών εκδόσεων με παραγω γή έξυπνων καρτών (smart cards), στην οδό Αγ. Ανδρέου 138 του Δήμου Πατρέων του Νομού Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ. Η Εταιρεία υποχρεούται, για την επιστροφή στο Δη μόσιο του συνόλου της καταβληθείσης επιχορήγησης ποσού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακόσιων επτά ευρώ ( ,00 ), προσαυξημένου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων ύψους τριάντα τριών χιλιάδων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (33.0!2,78 ), λογι ζομένων των τόκων από την ημερομηνία καταβολής του ποσού της επιχορήγησης ( ) μέχρι την , ήτοι συνολικό ποσό επιστροφής ύψους δια κοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών ( ,78 ), σύμφω να με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004 και με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (10) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. 6630/1388/1079/Π08/5/00107/Ε/ Ν. 3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.» που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας επεξεργασίας βρώσιμων ελιών, στο Δ.Δ. Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσ σηνίας. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστι κοποιείται στο ποσό των οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ευρώ ( ,50 ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδό ντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( ,25 ), που αποτελεί ποσοστό 50 % του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού οκτακοσίων εξήντα τεσ σάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ευρώ ( ,50 ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( ,25 ) η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί ποσοστό 50 % του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης πο σού οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακο σίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ευρώ ( ,50 ). Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν οκτώ (8) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης και τέσσερις (4) μερικής απασχόλησης. Ημερομηνία Γνωμοδότησης της Επιτροπής Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο λοίπου της επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( ,25 ), ήτοι ποσού διακοσίων σα ράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( ,75 ), στην επιχείρηση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.». Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (11) Τροποποίηση της απόφασης ΔΙΣΑΔΕ/5197/Π09/5/94/Ε/ Ν. 3299/2004/ του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί υπαγωγής της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την ΔΙΣΑΔΕ/32467/1579/Π09/5/ 94/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πελ λοπονήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τροποποιείται η απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/ 5197/Π09/5/ 94 /Ε/Ν. 3299/2004/ όμοια (ΦΕΚ Β 1836/ ), με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Επέκταση και Εκσυγχρονισμό κτη νοτροφικής μονάδας εκτροφής αγελάδων και προβάτων γακλακτοπαραγωγής στη θέση Αγ. Θεόδωροι Κόροιβου του δήμου Πηνειού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορί στηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,28 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35,744 % του συνολικού κόστους του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, ύψους ,00 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 49,317 % του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν δυσης ποσού ,00 ευρώ. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των ,92 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 14,939 % του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,00 ευρώ. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 74ης Συνε δρίασης). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 17052/5355 (12) Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 157, 158, 159, 160 και 169 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΜΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/τ.Α / ). 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). 3) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3938/ 2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 61/τ.Α / ). 4) Το με αρ / έγγραφο Υπουργείου Εσω τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης αναφορικά με τη σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Περιφέρειες. 5) Τις διατάξεις του αριθμ. 131/2010 ΠΔ/τος «Οργανι σμός Περιφέρειας Πελοποννήσου». 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογι σμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννή σου, πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση όλων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκτός από την επιλογή προϊσταμένων, ως εξής: α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένων Διεύθυνσης από τον οικείο Περιφερειάρχη, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας (έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου), των οποίων η θητεία παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών, με τους αναπληρωτές από τα μέλη που είχαν οριστεί ως αναπληρωτές τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της καταργούμενη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Αρκαδίας (έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου). Εάν τα ανωτέρω αιρετά μέλη έχουν αποβάλλει την ιδιότη τα υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι αιρετοί εκπρόσωποι που είχαν εκλεγεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της καταργού μενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του πολυπληθέστερου κατά σειρά νομού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως πρω τοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για όλους τους υπαλ λήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

8 18674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τα μέλη της παραγράφου 1α ορίζονται από τον Πε ριφερειάρχη Πελοποννήσου. Ένα από αυτά θα οριστεί ως Πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. 4. Ως εισηγητής και αναπληρωτής του, ορίζονται προϊ στάμενοι υπηρεσιών προσωπικού χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 5. Κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων ως ειση γητής με δικαίωμα ψήφου ορίζεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ένα από τα μέλη του. 6. Χρέη Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατηγορίας Π Ε ή ΤΕ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών. 7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου Τρίπολη, 30 Μαΐου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ Αριθμ.: τ.τ.31979/1552 (13) Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το έτος Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 159 Ν. 3852/ Την υπ αριθμ. 802/126/ (ΦΕΚ 139/Β/ ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί βασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 3. Τις δ/ξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/ Τις δ/ξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/ Tις δ/ξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του Ν. 2738/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 8. Τις ειδικές έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 αφενός λόγω της μείωσης του υπηρετούντος προσωπικού εξαιτίας της μετάταξης μεγάλου αριθμού αυτού στους νέους Δήμους, αφετέρου λόγω των προβλημάτων λειτουργίας του νέου μεγάλου ΟΤΑ Β που δημιουργήθηκε, για την αντιμετώπιση των οποίων ασχολούνται υπερωριακά κατά τις απογευμα τινές ώρες οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, για το έτος 2011 στους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως εξής. Προτει νόμενοι Υπάλληλοι Αριθ Απογ. Ωρών Φορέας ΚΑΕ Εγγ. Πί στωση Σύνολο υπαλλήλων 40 Σύνολο πίστωσης Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περι φερειακής Ενότητας Φωκίδας. Η μηνιαία υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες ανά υπάλληλο. Υπεύθυνη για τη παρακολούθηση της υπερωριακής εργασίας ορίζεται η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφε ρειακής Ενότητας Φωκίδας. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται η ανωτέρω δαπάνη. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Άμφισσα, 24 Μαΐου 2011 Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (14) Στην αριθμ. Φ.45093/7154/ απόφαση της Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1027/τ.Β / , στη σελίδα 14719, 2η στήλη γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «30/ » Στo ορθό: «30/ » (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (15) Στην αριθμ /01/2011 απόφαση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1017/τ.Β / , στη σελίδα 14652, 1η στήλη γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «(660) συνολικά» Στο ορθό: «(660) ωρών συνολικά» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (16) Στην αριθμ. 45/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Κρήτης που δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 997/τ.Β / , στη σελίδα 14488, 2η στήλη γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Πάνο (Jano)» Στo ορθό: «Γιάνο (Jano)». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (17) Στην αριθμ /3608 απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Πελοποννήσου, Δυ τικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 948/τ.Β / , στη σελίδα 14059, 2η στήλη γίνεται η εξής διόρθωση στην ημερομηνία: Από την εσφαλμένη: «Ναύπλιο, 19 Απριλίου 2011» Στην ορθή: «Πάτρα, 19 Απριλίου 2011» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ad hoc Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο: «Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 19 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των διατάξεων του οργανισμού του ιδρύματος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1785 24 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1807 10 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 14 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1228 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1586 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1716 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1710 26 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 2/54305/0025/19 06 2013 απόφασης για την παροχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1884 2 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώσεων της από 25 7 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.24 09:16:33 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 38977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β 820) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1128 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ τικής.... 1 Σύσταση θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 262 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναι σθηματικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/ 01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1246 15 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην τράπεζα Alpha Bank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1986 23 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση για παρασχεθείσα εκλογική εργασία για την αντιμετώπιση πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2015.04.07 13:58:44 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα