ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Το Πανε ιστήµιο Αιγαίου έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος, 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό ως ισχύει σήµερα, 3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, αρ. 2, 4. Το Π.. 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανε ιστηµίου Αιγαίου,», ό ως ισχύει σήµερα, 5. Την Υ.Α /Β2/ (ΦΕΚ 243, τ. Ν.Π...) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντι ρυτάνεων στο Πανε ιστήµιο Αιγαίου», 6. Την µε αριθµό 360/ α όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε ιστηµίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1946) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντι ρυτάνεις του Πανε ιστηµίου Αιγαίου Ανα λήρωση Πρύτανη», 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως ισχύει σήµερα, 8. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π...», ό ως ισχύει σήµερα, 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», ό ως ισχύει σήµερα, 10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών ροµηθειών και υ ηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 11. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», 12. Την α όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε ιστηµίου Αιγαίου: Συνεδρίαση 34/ (θέµα 3.5). για τη σκο ιµότητα της αρα άνω δα άνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 44

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 13. Την α όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε ιστηµίου Αιγαίου: Συνεδρίαση 35/ (θέµα 5.7). για την ροκήρυξη ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αρα άνω ροµήθεια και 14. Τη µε αριθµ. 581 Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης για το έτος Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την ροµήθεια αναλωσίµων, ειδών ληροφορικής και λοι ού εξο λισµού για την εκ αίδευση των φοιτητών, την ε ιστηµονική έρευνα και τον εξο λισµό των εργαστηρίων των Τµηµάτων της Πανε ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο οσό των ,00 (Πενήντα µία χιλιάδων εντακοσίων ευρώ) συµ εριλαµβανοµένου του νόµιµου και θα καλυφθεί α ό τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋ ολογισµού του Ιδρύµατος. ΕΙ Η ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική οσότητα για το κάθε είδος ρος ροµήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της αρούσης διακήρυξης. Το Πανε ιστήµιο Αιγαίου δύναται µετά την αξιολόγηση των ροσφορών, να τρο ο οιήσει τις οσότητες των ρος ροµήθεια ειδών έως και ±10% αναλόγως των ροφορών ου θα δοθούν α ό τους µειοδότες καθώς και τη διαθέσιµη ίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Οι τεχνικές ροδιαγραφές των ειδών, ό ου αυτές α αιτούνται, εριγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της αρούσης διακήρυξης. Τονίζεται ότι δεκτά γίνονται µόνο γνήσια εργοστασιακά µελάνια και τόνερς για τον κάθε εκτυ ωτή, φωτοτυ ικό, ολυµηχάνηµα και fax ου ροέρχονται α ό τις εταιρείες κατασκευής των µηχανηµάτων στα ο οία θα το οθετηθούν. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ροσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο άνω στον ο οίο θα ρέ ει α αραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα αρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5323/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 11:00.µ.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 44

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο λήρης τίτλος της αρµόδιας υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Τα στοιχεία του α οστολέα ροσφέροντος Η κατάθεση των ροσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την ΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 10:00.µ.. Οι ροσφορές θα ρέ ει α αραιτήτως να ρωτοκολλούνται υ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, α ό το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ιοικητικής Μέριµνας του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα ο οία στεγάζονται στην ροαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιοι υ άλληλοι για την αραλαβή των ροσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ , φαξ ). Προσφορές µ ορούν ε ίσης να α οστέλλονται στο Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη µε ο οιανδή οτε τρό ο ε ί α οδείξει, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές εριέρχονται στους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών υ αλλήλους της υ ηρεσίας µέχρι την αρα άνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην ερί τωση αυτή η ρωτοκόλληση της ροσφοράς γίνεται υ ευθύνη της υ ηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό ρωτοκόλλου της ροσφοράς του, θα γίνεται µε ρωτοβουλία του ιδίου, α ό τους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών, υ αλλήλους του ιδρύµατος. Προσφορά ου είτε υ οβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν αραλήφθηκε έγκαιρα α ό τους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών υ αλλήλους, θα α ορρί τεται ως εκ ρόθεσµη, και θα ε ιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ρέ ει υ οχρεωτικά να έχουν υ ογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους ροσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υ οχρεωτικά & µε Ποινή Α οκλεισµού) Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς και εκτός των υ οφακέλων Τεχνικής και Οικονοµικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: Οι υ οψήφιοι α αιτείται να υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά τους: Α) Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, στην ο οία θα αναγράφονται : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 44

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού, ου συµµετέχουν, ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους : δεν τελούν σε τώχευση και, ε ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους, ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Ε ιµελητήριο ή σε ισοδύναµες ε αγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, Β) Νοµιµο οιητικά έγγραφα (Θα ρέ ει να κατατεθούν και όλα τα α αραίτητα αραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, ρακτικά κλ.), ου θα α οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκ ροσώ ησής του. Γ) Τα αραστατικά εκ ροσώ ησης, εφόσον οι υ οψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους. ) Α όδειξη κατάθεσης ή α οστολής του δείγµατος, εφόσον α αιτείται. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται σφραγισµένος υ οφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υ οφάκελος της τεχνικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται, υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, στις ροσφορές των ενδιαφερόµενων ου ροσφέρουν τουλάχιστον ένα α ό τα είδη µε Α/Α: 53, 55, 62, 65, 75, 82, 92, 136, 137, 143 έως και 171. Προµηθευτές οι ο οίοι δεν ροσφέρουν ο οιοδή οτε α ό τα αρα άνω είδη δεν υ οχρεούνται να συµ εριλάβουν στο φάκελο της ροσφοράς τους, υ οφάκελο µε τεχνική ροσφορά. Εντός του υ οφακέλου της τεχνικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της αρούσης διακήρυξης συµ ληρωµένοι ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία, 2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς ( λήρης και αναλυτική εριγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των ροσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος αράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ..) ό ως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της αρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα ο οία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 44

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται σφραγισµένος υ οφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριµένο υ οφάκελο το οθετείται η οικονοµική ροσφορά. Η οικονοµική ροσφορά ρέ ει να εριέχει υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, τον ίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της αρούσης διακήρυξης συµ ληρωµένους ευκρινώς. Οι τιµές των ροσφερόµενων ειδών, θα ρέ ει α αραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλο οίηση θα γίνεται µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς, θα εριλαµβάνονται όλες οι τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε ιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με, θα υ ολογισθεί ε ι ρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιµή χωρίς θα λαµβάνεται υ όψη για τη σύγκριση των ροσφορών. Σε ερί τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υ ερισχύει η τιµή ου δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανε ιστήµιο Αιγαίου α οτέλεσµα. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή για κά οιο είδος, η ροσφορά για το συγκεκριµένο είδος α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Προσφορές ου θέτουν όρο ανα ροσαρµογής τιµών α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Προσφορές ου δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ο οιαδή οτε διόρθωση, αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α ό τον ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αραλαβής και α οσφράγισης των ροσφορών ρέ ει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η ροσφορά α ορρί τεται όταν υ άρχουν σε αυτή διορθώσεις ου την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ροσφορών. Η ε ιτρο ή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους ροσφέροντες να συµ ληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να α οκλείσει τους ροσφέροντες ου δεν θα α οκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόµενου α ό αυτήν χρόνο. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ οψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες α ό την ε όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής τους. Προσφορά ου ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ ορεί να αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α ό την Αναθέτουσα Αρχή ριν α ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 44

6 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υ οβολής µόνο µιας ροσφοράς για κάθε ροσφερόµενο είδος. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές ροσφορές - αντι ροσφορές. Σε ερί τωση υ οβολής τους α ορρί τονται ως α αράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο ο οίος θα υ οβάλει τέτοιας φύσης ροτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία ερί τωση να διαµαρτυρηθεί ή να ε ικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι ροτάσεις αυτές δε ληφθούν υ όψη κατά την αξιολόγηση των ροσφορών. Τρο ο οίηση της ροσφοράς ή ρόταση ου κατά την κρίση της αρµόδιας Ε ιτρο ής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντι ροσφορά είναι α αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ όψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 11:00.µ., στα Γραφεία του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ οθέσεων, του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώ ιον της αρµόδιας Ε ιτρο ής ου έχει συσταθεί, ειδικά για το σκο ό αυτό µε α όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Κατά την α οσφράγιση των ροσφορών α ό την Ε ιτρο ή µ ορούν να αρίστανται οι ροσφέροντες ή οι νόµιµοι εκ ρόσω οί τους. Μετά την α οσφράγιση των ροσφορών η ε ιτρο ή του διαγωνισµού ροβαίνει στην καταχώρηση αυτών ου υ έβαλαν ροσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ου κατέθεσαν. Προσφορές ου α ορρί τονται για τυ ικούς λόγους α οκλείονται α ό την εραιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, να αρευρίσκονται στη διαδικασία α οσφράγισης των ροσφορών, µ ορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των τιµών ου ροσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων ου αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµ εριλαµβανοµένων και των ροσφορών. Σε ερί τωση συνυ οβολής µε την ροσφορά στοιχείων και ληροφοριών εµ ιστευτικού χαρακτήρα ου η τυχόν γνωστο οίησή τους στους συνυ οψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, ο ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει ε αυτών την ένδειξη «ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη ερί τωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των ληροφοριών οι συνυ οψήφιοι. Η έννοια της ληροφορίας εµ ιστευτικού χαρακτήρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 44

7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ αφορά µόνον την ροστασία του α ορρήτου ου καλύ τει τεχνικά ή εµ ορικά ζητήµατα της ε ιχείρησης του υ οψηφίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, ροβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών ελέγχοντας αν τα ροσφερόµενα είδη ληρούν τις ελάχιστες τεχνικές ροδιαγραφές ό ως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της αρούσης ροκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών ροδιαγραφών είναι α αράβατοι και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτούς συνε άγεται α όρριψη της ροσφοράς (Άρθρο 3, αρ. 7, Π 118/07). Προσφερόµενα είδη ου α οκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης. Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής ανά είδος α οτελεί αυστηρά το κριτήριο ε ιλογής µεταξύ των ροσφορών ου κρίθηκαν α οδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων ροδιαγραφών α ό τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται υ όψη αυστηρά και µόνο σε ερί τωση ύ αρξης ερισσότερων της µιας ροσφορών µε την ίδια τιµή. Σε ερί τωση ύ αρξης ερισσότερων της µιας ροσφορών, µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των ροµηθευτών ου µειοδότησαν µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της οσότητας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ σε ερί τωση ου αυτό δεν είναι εφικτό εφαρµόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του α οτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει α ό το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε ιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης όσοι ήραν µέρος σ αυτόν. Οι ροµηθευτές στους ο οίους κατακυρώνεται η ροµήθεια, υ οχρεούνται να ροσέλθουν σε έντε (5) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε ερί τωση ου ο ροµηθευτής δεν ροσέλθει για να υ ογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη ροθεσµία, το Πανε ιστήµιο Αιγαίου δύναται να α ευθυνθεί στον ε όµενο στην κατάταξη, µειοδότη ροµηθευτή ή να µην ροχωρήσει στην ροµήθεια των συγκεκριµένων ειδών. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα ρος ροµήθεια είδη θα αραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους ου θα υ οδειχθούν α ό τη ιοίκηση και τα Τµήµατα µε ευθύνη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 44

8 ΙΑΚΗΡΥΞΗ και έξοδα του ανάδοχου ροµηθευτή. Για το λόγο αυτό η αράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η ροθεσµία αράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε δεκα έντε ηµέρες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης ροµήθειας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εγκατάσταση συναρµολόγηση των ειδών θα γίνει α ό τον ανάδοχο ροµηθευτή, χωρίς ε ι λέον ε ιβάρυνση του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της ροσφοράς τους αυτόµατα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών ου ροσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται στην ροσφορά τους ή στην αρούσα ροκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην ροσφορά. αναλαµβάνουν να ε εµβαίνουν για την α οκατάσταση των τυχόν ροβληµάτων ου θα αρουσιαστούν, εντός µιας εβδοµάδας α ό την έγγραφη ειδο οίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης µε δα άνες τους, είτε µεταγενέστερα µε δα άνες του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η α οκατάσταση τυχόν ροβληµάτων ου θα αρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα ε ι λέον κόστος για το Πανε ιστήµιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η ληρωµή των ρος ροµήθεια ειδών ου θα κατακυρωθούν σε κάθε ροµηθευτή, θα γίνει µετά την οριστική αραλαβή (α ό τις αρµόδιες Ε ιτρο ές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών ου αφορούν στην αρούσα διακήρυξη και ου κατακυρώθηκαν µε βάση την αξιολόγηση των ροσφορών. Η ληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα ου θα εκδοθούν στο όνοµα του ροµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα α ό θεώρηση αυτών α ό την αρµόδια Υ ηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου ροµηθευτή θα ρέ ει να εκδοθούν σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τρα εζικά τέλη ή τυχόν άλλες ε ιβαρύνσεις, ε ιβαρύνουν τον ανάδοχο ροµηθευτή. Η δα άνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋ ολογισµό του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Ε ί του καθαρού οσού ( ρο ) γίνεται αρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό οσό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 44

9 ΙΑΚΗΡΥΞΗ της Σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υ έρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση. Ο ροµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον α αιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα ο οία θα αραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανε ιστηµίου ου θα υ οδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοι ές δηµοσιονοµικές ε ιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ροµηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο α ό κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός α ό ροφανή σφάλµατα ή αραδροµές. 2. Οι ροσφορές θα υ οβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην τεχνική ροσφορά έντυ α, σχέδια και λοι ά τεχνικά στοιχεία ου µ ορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνε άγεται αυτόµατα την λήρη και ανε ιφύλακτη α οδοχή α ό το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της ροκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των α οφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίαςνοµολογίας σχετικά µε τις ροµήθειες του ηµοσίου και των ΝΠ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µ ορεί να ζητήσει συµ ληρωµατικές ληροφορίες ή διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας διακήρυξης, α ό Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος για την αροχή ληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ , φαξ ). 5. Αντίτυ α των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α ό το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το ο οίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανε ιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ε ίσηµη ιστοσελίδα του Πανε ιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ιαγωνισµοί Προµηθειών» 6. Ε ί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται α ό τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι άντοτε το Ελληνικό. 7. Ο ροµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την ερίοδο της εγγύησης σύµφωνα µε τις ελάχιστες ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας ό ως αυτές ορίζονται στην αρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην ροσφορά του. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 44

10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η αρούσα διακήρυξη συνοδεύεται α ό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα ο οία α οτελούν ανα όσ αστα µέρη της. Ιωάννης Κάλλας Αντι ρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανά τυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 44

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 44

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ *Σηµ: Ορισµένα α ό τα είδη ιθανώς να ε αναλαµβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τµήµατα του Πανε ιστηµίου µε διαφορετικούς ροϋ ολογισµούς. Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Α. ΤΟΝΕΡ / ΜΕΛΑΝΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Drum για τον HP Color Laserjet 9500 HDN (cyan) γνήσιο: C8561A 1 450,01 Drum για τον HP Color Laserjet 9500 HDN (magenta) γνήσιο: C8563A 1 450,01 Drum για τον HP Color Laserjet 9500 HDN (yellow) γνήσιο: C8563A ΤΕΜΑΧΙΟ 1 450,01 Toner για τον Hp Color Laserjet 4600 DN (magenta) γνήσιο: C9723A ΤΕΜΑΧΙΟ 1 240,00 Toner για τον HP Laserjet 1300 γνήσιο: Q2613X ΤΕΜΑΧΙΟ 3 299,80 Toner για τον HP Laserjet 1022 γνήσιο: Q2612A ΤΕΜΑΧΙΟ 3 224,98 Toner για τον Lexmark x204n γνήσιο: X203A11G ΤΕΜΑΧΙΟ 3 360,01 Toner για τον Epson M2000D γνήσιο: C13S ΤΕΜΑΧΙΟ 1 134,57 ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK TONER ΜΑΥΡΟ C540H1KG OXI 1 63,80 ΓΝΗΣΙΟ XEROX TONER ΜΑΥΡΟ 106R01371 OXI 2 394,40 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 44

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΓΝΗΣΙΟ XEROX TONER ΜΑΥΡΟ 006R ΣΕΤ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟ XEROX TONER ΜΑΥΡΟ 006R01182 ΓΝΗΣΙΟ HP TONER ΜΑΥΡΟ 55A P3015 (CE255Α) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK TONER ΜΑΥΡΟ 352H11E ΓΝΗΣΙΟ HP TONER ΜΑΥΡΟ 36A (CB436A) Toner για Lexmark E260DN 260A11E (γνήσιο) Toner για Xerox PE R00606 (γνήσιο) Toner για HP P2055dn HPCE505Α (γνήσιο) Toner για Xerox R00687 (γνησιο) Γνήσιο toner εκτυ ωτή Lexmark E260DN µαύρο (E260A11E) Γνήσιο toner εκτυ ωτή HP laserjet 1010 µαύρο (Q2612A) Γνήσιο toner εκτυ ωτή HP laserjet P1006 µαύρο (CB435A) Γνήσιο toner εκτυ ωτή Samsung ML-1640 µαύρο (MLT-D1082S) Γνήσιο toner εκτυ ωτή Lexmark E352DN µαύρο (E352H11E) Γνήσιο toner εκτυ ωτή HP Laserjet 1320 µαύρο (Q5949X) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ OXI OXI OXI OXI OXI ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 2 324, , , , , , , , , , , , , , ,80 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 44

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* Γνήσιο toner εκτυ ωτή HP Laserjet P3015 µαύρο (CE255X) Γνήσιο toner εκτυ ωτή Lexmark T654 µαύρο (T650A11E) Γνήσιο toner εκτυ ωτή Lexmark C544DN µαύρο (C540A1KG) Γνήσιο toner εκτυ ωτή Lexmark C544DN κυανό (C540A1CG) Γνήσιο toner εκτυ ωτή Lexmark C544DN µατζέντα (C540A1MG) Γνήσιο toner εκτυ ωτή Lexmark C544DN κίτρινο (C540A1YG) Εγγράψιµα CD-R 700MB 52x CakeBox 25 τεµ. HP color laserjet 2605dn. Κίτρινο toner για τον εκτυ ωτή (HP Q6002A) HP color laserjet 2605dn. Μαύρα toner για τον εκτυ ωτή (HP Q6000A) HP color laserjet 2605dn. Μ λέ (cyan) toner (HP Q6001A) HP color laserjet 2605dn. Magenta toner για τον εκτυ ωτή (HP Q6003A) HP Laser Jet 2055 Tόνερ (HP CE505X) HP Laser Jet 1022 Tόνερ (HP Q2612A) Hp LaserJet 4200n Tόνερ (HP Q1338A) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 3 469, , , , , , , , , , , , , ,20 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 44

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Lexmark T630 Tόνερ (Lexmark 40 12A7465) 2 928,00 CANON JX200 µελάνι 22 ml 41 Μελάνι για fax (Canon PG-40 Black) 5 116,00 Ricoh Aificio 3030 Toner (Ricoh D) 6 208,80 OKI Laser C3100 Toner κίτρινου 43 (OKI ) 1 139,20 OKI Laser C3100 Toner µαύρο 44 (OKI ) 2 116,00 Hp psc 2175 µαύρο Μελάνι (HP Black 19ml C6656AE) 2 48,72 Hp psc 2175 τριχωρµο Μελάνι 46 (HP 57 Tri-Color 17ml C6657AE) 1 37,12 HP Laserjet P2015 (HP 53X 47 Q7553X) 1 145,00 KYOCERA A4 FS-1118MFP 48 Τονερ (KYOCERA TK-18 Toner Kit black) 1 110,20 Ricoh SP1000SF Toner black 49 (Ricoh SP1000E black) 1 121,80 XEROX Phaser 3450 (XEROX R00687) 1 145,00 51 HP LaserJet P2055d (HP CE505X) 1 150,80 52 HP LaserJet 1020 (HP Q2612Χ) 1 75,40 Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΕΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Β1. Η/Υ, Εκτυ ωτές και αναλώσιµα ληροφορικής 53 Ε ιτρα έζιος Υ ολογιστής ΝΑΙ ,60 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 44

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 54 Οθόνη 22'' LED (Full HD 1920x1080p ) 5 568,40 55 Πολυµηχάνηµα µε Fax ΝΑΙ 1 394,40 56 Laser ασ ρόµαυρος εκτυ ωτής µε ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύωσης και εκτύ ωσης 2 λης όψης ΝΑΙ 1 135,00 57 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΑΡΩΤΗΣ INKJET ΝΑΙ 1 126,37 58 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΕΓΧΡΩΜΟ-LASER ΝΑΙ 1 464,00 59 Εσωτερικό Blu-Ray recorder 12x SATA ΝΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174,00 60 Κάρτα Video εσωτερική NAI ΤΕΜΑΧΙΟ 1 348,00 61 Εξωτερικός Σκληρός ίσκος 2.5" USB GB ΝΑΙ 2 176,00 62 Σκληρός δίσκος SSD 2,5" SATA3 120GB ΝΑΙ 2 176,00 63 Τροφοδοτικό για HP Proliant DL380 G5 PN: SN: ΤΕΜΑΧΙΟ 1 464,00 64 Εσωτερικός σκληρός δίσκος SATA3, 1TΒ, 64MB cache ΤΕΜΑΧΙΟ 2 170,01 65 Σκληρός ίσκος ΝΑΙ 4 533,60 66 Εξωτερικός Σκληρός ίσκος 2.5" USB GB 6 417,60 67 Μνήµη HP 8GB FBD PC x4GB Kit part number B21 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 232,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 44

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 68 Μνήµη CORSAIR CMX4GX3M2A1600C9 XMS3 DDR3 4GB (2X2GB) PC (1600MHZ) DUAL CHANNEL KIT ΤΕΜΑΧΙΟ ,80 69 Μνήµη KINGSTON KHX6400D2B1/2G 2GB HYPERX DDR2 BLU ΤΕΜΑΧΙΟ ,81 70 Μνήµη CORSAIR VS2GBKIT400C3 2GB (2X1GB) VALUE SELECT PC3200 (400MHZ) DUAL CHANNEL KIT ΤΕΜΑΧΙΟ 2 126,72 71 Μνήµη KINGSTON KVR667D2N5K2/4G VALUE RAM DDR2 4GB (2X2GB) PC MHZ DUAL CHANNEL KIT ΤΕΜΑΧΙΟ 2 162,40 72 Μνήµες HP 4GB 1Rx4 PC R-9 Kit (Part Number: B21) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 555,41 73 USB Flash Disk 32 GB, USB 3.0, 3 χρόνια εγγύηση 3 142,75 74 USB 2.0 flash drive 32GB OXI 5 133,40 75 USB flash drive ΝΑΙ 1 30,16 76 Τροφοδοτικό Υ ολογιστή ισχύος 450W 3 156,60 77 Ποντίκια Η/Υ (ο τικά µε σύνδεση USB) 10 81,20 78 set Πληκτρολόγιο & Ποντίκι, ενσύρµατο USB, 1 χρόνος εγγύηση ,09 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 44

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 79 Μονάδα ε ανεγγράψιµου ο τικού δίσκου DVD-RW 22x SATA ΤΕΜΑΧΙΟ 5 104,98 80 Εγγράψιµα CD-R 700MB 52x CakeBox 50 teµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 21,90 81 Εγγράψιµα DVD-R 4,7GB 16x CakeBox 50 teµ. ΤΕΜΑΧΙΟ ,55 82 Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας καλωδίων δικτύου και USB ΝΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,06 83 Πολύ ριζα 5 θέσεων µε διακό τη 7 73,08 84 Πολύ ριζο µε διακό τη (3 θέσεων) OXI 15 69,60 85 USB 2.0 καλώδιο A MALE-B MALE 3M OXI 15 34,80 86 Πολύµ ριζο 5 θέσεων µε καλώδιο και διακό τη 6 34,80 87 Ταφ RJ11 6x4, 1 θηλ. - 2 θηλ 6 6,96 88 Splitter δικτύου (1 είσοδος RJ-45, 2 έξοδοι RJ-45) 10 58,00 89 Μ αταρίες Λιθίου ΑΑΑ, FR03, L92, LR03, 1.5V ΚΟΥΤΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙ ΩΝ 12 63,34 ακέτο των 4 τεµ 2 12,76 ακέτο των 4 τεµ 5 34,80 90 Μ αταρίες ΑΑΑ Αλκαλικές 1,5 volt OXI Μ αταρίες ΑΑ Αλκαλικές 1,5 91 volt OXI Β2. Βιντεο ροβολέας και Λάµ ες για βιντεο ροβολείς 92 Βυντιο ροβολέας οροφής ΝΑΙ 1 910,60 93 Λάµ α για EPSON TW ,00 94 Λάµ α για Liesegang DV ,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 44

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 95 Λάµ α για BenQ MP ,00 96 Λάµ α για BenQ MP ,99 Λάµ α για Βυντιο ροβολέα 97 hitachi CP-S318 OXI 1 319,00 Λάµ α για Βυντιο ροβολέα 98 hitachi Benq PB7220 OXI 1 272,60 Λάµ α για Βυντιο ροβολέα 99 hitachi EIKI EIP 3500 OXI 1 580,00 Β3. Λογισµικό Cinema 4D R14 (academic license + MAXON Service Agreement MSA - yearly fee (12 months) ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 Cinema 4D Command Line 101 Renderer ΤΕΜΑΧΙΟ 1 116,00 Γ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙ Α4 Xαρτί Α4 white extra 210x297/80 KOYTI gsm ΕΣΜΙ ΩΝ ,92 KOYTI Χαρτί Α4 ΕΣΜΙ ΩΝ ,80 KOYTI Χαρτί Α3 ΕΣΜΙ ΩΝ 5 224,98 Μαρκαδόροι Λευκού Πίνακα 105 (µαύρο χρώµα) 20 31,32 Μαρκαδόροι Λευκού Πίνακα 106 (µ λε χρώµα) 20 31,32 Μαρκαδόροι Λευκού Πίνακα 107 (κόκκινο χρώµα) 15 23, Σφουγγάρι Ασ ρο ίνακα 10 29, Κρεµαστοί Φάκελοι Αρχείου , Κλασέρ 15 69, Μολύβια 20 6,96 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 44

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 112 Γόµες 10 11, ιορθωτικό 20 32, Σελοτέϊ 10 26, Ταινίες για δέµατα 10 13, Υ ογραµµιστές 20 6, Κουτί αρχείου µε λάστιχο τύ ου fiber box για Α4 µε λάτος ράχης 8 cm OXI τεµάχιο 5 11, Κλασέρ σκληρό λαστικο οιηµένο µε δύο κρίκους Α4 (8/32) άχος ράχης 6,5cm, 2 τρύ ες OXI τεµάχιο 30 69, Κλασέρ σκληρό λαστικο οιηµένο µε δύο κρίκους Α4 (4/32) άχος ράχης 3-5 cm, 2 τρύ ες OXI τεµάχιο 15 34, Στυλό διάρκειας µ λε τύ ου pelikan Stick 918 OXI τεµάχιο 25 8, Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,5 OXI τεµάχιο 2 1, Μηχανικά µολύβια 0.5 OXI τεµάχιο 5 11, Μολύβια ξύλινα 120 HB OXI τεµάχιο 10 3, Κολλητική ταινία διάφανη 19 mmχ33m τύ ου SCOTCH OXI τεµάχιο 12 29, ιορθωτική ταινία ρόλερ 4,2 mmχ 14 m OXI τεµάχιο 10 44, Μ λοκ Α4 γραµµές OXI τεµάχιο 4 4, Σύρµατα για Συρα τικά µικρό - Νο 64 OXI κουτί των 2000 τεµ. 2 4, Συνδετήρες Νο 5 OXI κουτί 15 8,70 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 44

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 129 Mεγάλο Συρρα τικό Νο 12 για σύρµατα Νο 24/6 (Romeo Maestri) OXI τεµάχιο 1 23, Σύρµατα για µεγάλο συρα τικό nο 12 (24-6) OXI κουτί των 1000 τεµ. 3 1, Μαρκαδόρος λευκού ίνακα (whiteboard marker) κόκκινος OXI τεµάχιο 20 27, Μαρκαδόρος λευκού ίνακα (whiteboard marker) µαύρος OXI τεµάχιο , Μαρκαδόρος λευκού ίνακα (whiteboard marker) µ λε OXI τεµάχιο 20 27, Box κοφτό αρχειοθέτησης Α4 OXI τεµάχιο 5 7, Φωτογραφικό χαρτί Α4 µατ 102g για εκτυ ωτή EPSON Stylus photo ΙΑΦΟΡΑ OXI ακέτο των 100 φύλλων 1 16, Φωτιστικό γραφείου (µε ειδικό λαµ τήρα εξοικονόµησης ενέργειας) ΝΑΙ 2 67, Μεταλλικός Φοριαµός ΝΑΙ 1 699, Κατσαβίδι σταυρού 3mm 2 9, Κατσαβίδι σταυρού 5mm 2 9, Μυτοτσίµ ιδο 1 12, Σ ρέι ε ιεσµένου αέρα για τον καθαρισµό της σκόνης στο εσωτερικό του Η/Υ 1 11, Φυσητήρας α ορροφητήρας για τον καθαρισµό της σκόνης στο εσωτερικό του H/Y, Ισχύς 500W 1 34,80 Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 44

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Ε1. Εργαστηριακά Αναλώσιµα τµήµατος Περιββάλοντος. Υ εροξείδιο του Υδρογόνου 30% extra pure ΝΑΙ 1L 5 101,79 Ammonium Nitrate (NH4NO3), ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 98% ΝΑΙ 1KG 1 49,88 Potassium dichromate, (K2Cr2O7), p.a., 99.5% ΝΑΙ 500G 2 85,84 Ammonium iron(iii) sulfate dodecahydrate for analysis NH4Fe(SO4)2.12H2O, p.a., 99% ΝΑΙ 1KG 1 54,52 Potassium permanganate (KMnO4) p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99% ΝΑΙ 1KG 1 111,36 Sodium oxalate (C2Na2O4), p.a., ACS reagent, 99.5% ΝΑΙ 1 KG 1 136,88 Mercury(II) chloride ACS reagent, 99.5% (HgCl2) ΝΑΙ 500G 2 296,96 Phosphoric acid, p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 85% (H3PO4) ΝΑΙ 1 LT 2 37,12 Potassium iodide (KI), p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5% ΝΑΙ 250G 8 287,68 Sodium hydroxide (NaOH), p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K 0.02%, 98%, pellets ΝΑΙ 1KG 6 76,56 Buffer solution ph 4.0 (20 C), with fungicide, traceable to SRM from NIST ΝΑΙ 1Lt 6 55,68 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 44

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 154 Buffer solution ph 7.0 (20 C), with fungicide, traceable to SRM from NIST ΝΑΙ 1Lt 6 55, Buffer solution ph 10.0, traceable to SRM from NIST ΝΑΙ 1Lt 6 55, Ποτήρι ζέσεως χαµηλό 2000mL, DURAN, Ποτήρι ζέσεως α ό βοριο υριτικό γυαλί µε διαβάθµιση όγκων, χαµηλό, µε στόµιο α όχυσης, 2L ΝΑΙ TEM 3 24, Ογκοµετρική φιάλη 2000 ml µε εσµύρισµα και ώµα α ό ολυαιθυλένιο, DURAN, CLASS A ΝΑΙ TEM 3 52, Ογκοµετρική φιάλη 1000 ml µε εσµύρισµα και ώµα α ό ολυαιθυλένιο, DURAN, CLASS A ΝΑΙ TEM 3 41, Ογκοµετρικός κύλινδρος 1000 ml, µε στόµιο εκροής, DURAN, CLASS A ΝΑΙ TEM 3 90, Συσκευή ανακίνησης δοκιµαστικών σωλήνων (vortex), µε δυνατότητα να τίθεται σε λειτουργία είτε µε την ε αφή δοκιµαστικών σωλήνων είτε σε συνεχή λειτουργία µε ε ιλογή α ό τον αντίστοιχο διακό τη. ΝΑΙ TEM 2 417,60 Πακέτο των 161 ιηθητικό χαρτί 39χ39 ΝΑΙ 500 φύλλων 1 29,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 44

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Εργαστηριακοί λύχνοι Bunsen µε ρύθµιση ύψους φλόγας (οξειδωτική/αναγωγική). ΝΑΙ TEM ,00 Μ ουκάλια α ό ολυαιθυλένιο µε ώµα, ml ΝΑΙ TEM ,00 Γάντια νιτριλίου, powder free, µέγεθος: Medium ΝΑΙ Pk ,24 ιηθητικοί ηθµοί (filter papers), ashless, διαµέτρου 12,5 cm, MN640 ή ανάλογο Μεθανόλη hypergrade for LC- MS LiChrosolv καθαρότητας >99,9%, suitability for PAH analysis Αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού συµβατής µε εγκατεστηµένη συσκευή α ιονισµού ZALION της ΝΑΙ ΝΑΙ Πακέτο των ,00 οχείο των 2,5 L 7 376,77 εταιρείας IONEL ΝΑΙ 600cm ,64 Αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού συµβατής µε εγκατεστηµένη συσκευή α ιονισµού ZALION της εταιρείας IONEL ΝΑΙ 1200cm ,00 Υ οδοχείς δειγµατος, µεγάλου µεγέθους, α ό λε τό έλασµα κασσιτέρου (Large tin foil cups) Υ οδοχείς δείγµατος µικρού µεγέθους α ό λε τό έλασµα κασσιτέρου (tin foil cups) Μεταλλικοί δακτύλιοι για χρήση σε άγρια ουλιά. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ακέτο των 400 τεµ ,80 ακέτο των 100 τεµ ,00 ακέτο των τεµ ,05 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 44

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Ε2. Χηµικά Αντιδραστήρια 1 τµήµατος Ε. Θάλασσας 172 Acetic Acid 2,5 ΛΙΤΡΑ 1 139, Acetone pa 2,5 ΛΙΤΡΑ 1 18,40 Dextrose 250 ΓΡΑΜΜΑΡ 174 ΙΑ 1 48, Ethanol pa 2,5 ΛΙΤΡΑ 5 684, Ethanol εµ ορίου 5 ΛΙΤΡΑ 4 941,92 Formaldehyde solution min %, pa 2,5 ΛΙΤΡΑ ,00 Iodine crystals 250 ΓΡΑΜΜΑΡ 178 ΙΑ 1 40,60 Potassium Dichromate 250 ΓΡΑΜΜΑΡ 179 ΙΑ 1 58,00 Potassium Iodide, pa 500 ΓΡΑΜΜΑΡ 180 ΙΑ 1 23, Sulfuric Acid, 97%, pa 2,5 ΛΙΤΡΑ 1 23, Ενναµµώνιος ισθενής Σίδηρος 250 ΓΡΑΜΜΑΡ ΙΑ 1 81,20 Ε3. Είδη Ανατοµίας τµήµατος Ε. Θάλασσας 183 Φελλοί Ανατοµίας Βιολογικών ειγµάτων, διαστάσεων 60cm x 90cm, άχους 4-6mm ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 25 από 44

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* Γάντια µίας χρήσης, latex, µεγέθους small Γάντια µίας χρήσης, latex, µεγέθους medium Ανταλλακτικές λε ίδες νυστεριών Νο21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 10 63,80 ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 6 38,28 ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 2 81, Ε4. Είδη καθαριότητας τµήµατος Ε. Θάλασσας Ρολό χαρτί ε αγγελµατικό, κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ , Υγρό σα ούνι χεριών 4 ΛΙΤΡΑ 8 47,33 Ε5. Μεµβράνες/Ηθµοι, τµήµατος Ε. Θάλασσας Φίλτρα διήθησης α ό ίνες υάλου (glass fiber) GF, διαµέτρου 47mm 189 Ε6. οχεία Α οθήκευσης & Συντήρησης Βιολογικών ειγµάτων(αντοχής σε υλικά συντήρησης.χ. φορµαλδεϋδη, αιθανόλη) τµήµατος Ε. Θάλασσας ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 2 197,20 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 26 από 44

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* Σωλήνες Eppendorf, κωνική βάση, ενσωµατωµένο ώµα, χωρητικότητας 1,5 ml Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 57x16 mm και χωρητικότητας 8 ml Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 54x27 mm και χωρητικότητας 25 ml Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 90x25 mm και χωρητικότητας 25 ml Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, χωρητικότητας 70 ml Ε7. Ανταλακτικά Θαλάµων Καταµέτρησης Φυτο λαγκτού - Ζωο λαγκτού, τµήµατος Ε. Θάλασσας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 5mL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 10mL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 25mL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 5 80,04 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,80 ΤΕΜΑΧΙΟ ,40 ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 185,60 ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174,00 ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 27 από 44

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS BASE PLATES ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 22mL Ε8. Ανταλακτικά ιχτυου Φυτο λαγκτου, τµήµατος Ε. Θάλασσας ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΧΤΥΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS Plankton Net acc. to Apstein , MESH SIZE 55µΜ Ε9. Πλαστικά Βαρελάκια Συλλογής Βιολογικών ειγµάτων, τµήµατος Ε. Θάλασσας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 3L ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 5L Ε10. Αναλώσιµα Εργαστηρίων Υ ΑΤΟΚΑΛΛΕΙΡΓΕΙΩΝ/ΑΣΘΕ ΝΕΙΩΝ ΙΧΘΥΩΝ/ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ τµήµατος Ε. Θάλασσας API20E ταινίες της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ OXI ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ ΤΩΝ 250 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 1 58,00 OXI ΤΕΜΑΧΙΟ 1 406,00 ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 603,20 ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 87,00 ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΑΙΝΙΩΝ 1 162,40 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 28 από 44

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* mineral oil της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: API20E reagent kit της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: Θρε τικό Brain Heart Infusion Broth σε σκόνη για καλλιέργεια µικροοργανισµών Θρε τικό Brain Heart Infusion Agar σε σκόνη για καλλιέργεια µικροοργανισµών Πετρί µεγάλα α οστειρωµένα για µικροβιολογία 9-10cm Πετρί µικρά α οστειρωµένα για µικροβιολογία 4,5-5cm Parafilm, λάτους 5cm, µήκους ΧΧΧΧcm D-glucose κατάλληλη για µοριακή βιολογία NaCl κατάλληλο για µοριακή βιολογία Αιθανόλη Ethanol - absolute, 98% (GC) Αντικειµενοφόροι γυάλινες µε αδιαφανές το ένα άκρο Καλυ τρίδες διαστάσεων 24 x 24mm ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΜΠΟΥΚΑ ΛΙ 125ml 1 23,20 ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ ΜΕ 7 ΑΜΠΟΥΛΕ Σ 1 46,40 ΜΠΟΥΚΑ ΛΙ 500gr 1 87,00 ΜΠΟΥΚΑ ΛΙ 500gr 1 87,00 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ,60 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ,60 ΡΟΛΟ 2 69,60 ΜΠΟΥΚΑ ΛΙ ΤΟΥ 1Kgr 1 46,40 ΜΠΟΥΚΑ ΛΙ ΤΟΥ 1Kgr 5 52,20 ΜΠΟΥΚΑ ΛΙ ΤΩΝ 2,5LIT ,00 ΚΟΥΤΑΚΙ ΤΩΝ ,40 ΚΟΥΤΑΚΙ ΤΩΝ ,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 29 από 44

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Ιοντοανταλλακτικές συσκευές α οστάξεως ύδατος διαστάσεων x 154 χιλιοστών ΣΤΗΛΗ 1 812,00 Ε11. Χηµικά Αντιδραστήρια 2 τµήµατος Ε. Θάλασσας 217 Acetone pa 2,5 ΛΙΤΡΑ 4 73, Cobalt chloride * 6Η 2Ο 25 ΓΡΑΜΜΑΡ ΙΑ 3 87, Ethanol pa 2,5 ΛΙΤΡΑ 2 271, Ethanol εµ ορίου 5 ΛΙΤΡΑ 3 704,77 Folin-Ciocaltreu's Phenol 221 Reagent 0,5 ΛΙΤΡΑ 2 116, Glacial Acetic Acid, pa 2,5 ΛΙΤΡΑ 2 51, Iodine crystals 250 ΓΡΑΜΜΑΡ ΙΑ 2 81, Potassium Iodide 500 ΓΡΑΜΜΑΡ ΙΑ 2 46, Sulfuric Acid, 97%, pa 2,5 ΛΙΤΡΑ 4 92, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1 ΓΡΑΜΜΑΡ ΙΟ 2 232, Ε12. Γυαλικά τµήµατος Ε. Θάλασσας Aντικειµενοφόρες λάκες, µε τροχισµένα άκρα ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 10 58,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 30 από 44

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Καλυ τρίδες 22mm x 22mm ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ 228 Ν 30 69, Σιφώνια διαβάθµισης των 10mL ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 Ε13. Μεµβράνες /Ηθµοί τµήµατος Ε. Θάλασσας Φίλτρα διήθησης νιτροκυτταρίνης, α οστειρωµένα, συσκευασµένα ανά ένα, διαµέτρου 47mm, άνοιγµα όρων 0,45µm Φίλτρα διήθησης (membrane filters) διαµέτρου 25mm, άνοιγµα όρων 0,45µm Φίλτρα διήθησης α ό ίνες υάλου (glass fiber) GF, διαµέτρου 25mm, άνοιγµα όρων 1,6µm Φίλτρα διήθησης α ό ίνες υάλου (glass fiber) GF, διαµέτρου 47mm, άνοιγµα όρων 2,7µm Ε14. Λοι ά Αναλώσιµα τµήµατος Ε. Θάλασσας Γάντια µίας χρήσης, latex, µεγέθους small ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 200 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 2 116,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 2 187,92 ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 2 69,60 ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 2 133,40 ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 8 51,04 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 31 από 44

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ* Γάντια µίας χρήσης, latex, µεγέθους medium ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 7 44, Ελαστικά ουάρ για γυάλινες 236 ι έτες Pasteur (transparent) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 29,00 Ελαστικά ουάρ για γυάλινες ι έτες Pasteur (red colorκαουτσούκ) 237 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 29,00 Ελαστικά ουάρ για γυάλινες 238 ι έτες Pasteur (silicon) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 87,00 Ψήκτρες συρίγγων, διαµέτρου mm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,60 Ψήκτρες δοκιµαστικών σωλήνων, 240 διαµέτρου 15mm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 14,50 Ψήκτρες δοκιµαστικών σωλήνων, 241 διαµέτρου 30mm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 17,40 Ψήκτρες φιαλών, διαµέτρου mm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 20,30 Ψήκτρες φιαλών, διαµέτρου mm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 29,00 Αναρροφητήρες ( ουάρ) τριών 244 εξόδων ΤΕΜΑΧΙΟ ,20 Μαγνητική ράβδος, µήκους mm ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12, Ταινίες α οστείρωσης σε ρολό ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16,24 οχείο α οθήκευσης/το οθέτησης 247 ι εττών, λαστικό, κυλινδρικό ΤΕΜΑΧΙΟ 2 46,40 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ *Σηµ: Ορισµένα α ό τα είδη ιθανώς να ε αναλαµβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τµήµατα του Πανε ιστηµίου µε διαφορετικούς ροϋ ολογισµούς. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 32 από 44

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 33 από 44

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών ροδιαγραφών σε µορφή ίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υ οβολή των τεχνικών ροσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υ οψήφιοι θα ρέ ει υ οχρεωτικά και ενδεχοµένως µε οινή α οκλεισµού κατά την κρίση της Ε ιτρο ής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να υ οβάλλουν τον ίνακα συµ ληρωµένο και µε λήρεις αιτιολογήσεις. Οι υ οψήφιοι µ ορούν, ό ου θεωρούν α αραίτητο, να αρα έµ ουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα ο οία θα εριλαµβάνουν στην ροσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή αραλείψεις στην ροσφορά µ ορούν κατά την κρίση της ε ιτρο ής να καταστήσουν την ροσφορά ως α αράδεκτη. Πάντως η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, να ε ικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, για την αροχή διευκρινίσεων ή και συµ ληρωµατικών στοιχείων ου αφορούν στην ροσφορά. Η α όρριψη ροσφοράς ρέ ει να γίνεται αιτιολογηµένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο ρακτικό το ο οίο θα συντάξει η ε ιτρο ή. Οι υ οψήφιοι υ οχρεούνται να α αντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των ινάκων των τεχνικών ροδιαγραφών για τα είδη τα ο οία ροσφέρουν. Τα υ οχρεωτικά κριτήρια ροσδιορίζονται στους ίνακες ροδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Ό ου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδή οτε, η α άντηση είναι και άλι υ οχρεωτική, αλλά η µη ικανο οίηση του κριτηρίου δεν µ ορεί να καταστήσει την ροσφορά ως α αράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των ινάκων θα συµ ληρωθεί υ οχρεωτικά α ό τους υ οψήφιους µε τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υ οχρέωση ροσφέρεται ή αναλαµβάνεται α αυτούς. Σε αντίθετη ερί τωση θα συµ ληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε ερί τωση ου µένει κενή θεωρείται ότι η α άντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη αρα οµ ή σε σελίδα των ε ισυνα τοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υ οψηφίου, ου τεκµηριώνουν ή α οσαφηνίζουν την α άντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι αρα οµ ές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων ροσθηκών ου θα αναφέρονται στους ίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυ ίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν υ οχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η αρα οµ ή ου υ άρχει είναι λανθασµένη. Οι ροσφορές ου για ο οιοδή οτε λόγο κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης α ορρι τέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό ρακτικό της ε ιτρο ής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ελάχιστες ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 34 από 44

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. Ε ιδιόρθωση / αντικατάσταση ο οιουδή οτε µέρους κάθε ρος ροµήθεια είδους ου θα αρουσιάσει ροβλήµατα λειτουργίας. 2. Α οκατάσταση ο οιασδή οτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Οι ροσφορές θα ρέ ει να εριλαµβάνουν σαφή δέσµευση ερί εκ λήρωσης των αρα άνω υ οχρεώσεων καθώς και αναλυτική εριγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 4. Ο ροµηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρό ο υ οστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της εριόδου καλής λειτουργίας. 5. Σε ερί τωση ου ο ροµηθευτής θα χρησιµο οιήσει για την τεχνική υ οστήριξη τρίτους (.χ. ε ίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντι ρόσω ους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. Α/Α: 53 ΕΙ ΟΣ: Ε ιτρα έζιος Υ ολογιστής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κουτί ου να εριλαµβάνει εξωτερική θύρα USB 3.0 και NAI τροφοδοτικό 350W ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (BOX) Multi-Core Technology Core i3 ή καλύτερο ή αντίστοιχο Τεχνολογία Κατασκευής 22 nm Συχνότητα: 3,3 GHz Υ οστηριζόµενες δυνατότητες γραφικών: Intel HD 2500 Graphics ή καλύτερο ή αντίστοιχο Εγγύηση 3 χρόνια ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Υ οδοχές Μνήµης Υ οστήριξη Καρτών Γραφικών Υ οστήριξη ίσκων On-Board Συσκευές: Θύρες Ε ικοινωνίας (Εξωτερικές): 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3, 1333 Non-ECC, Unbuffered Memory, Dual Channel Memory Architecture, υ οστήριξη Intel Extreme Memory Profile (XMP). 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (blue), 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray, 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου = NAI Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου = ΝΑΙ Ενσωµατωµένη Κάρτα γραφικών Integrated Graphics Processor. 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port, 1 x DVI, 1 x D- Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Optical S/PDIF out, 3 x Audio jacks. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 35 από 44

36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εσωτερικές Συνδέσεις: 1 x USB 3.0 connector support additional 2 USB 3.0 ports, 3 x USB 2.0 connectors supports additional 6 USB 2.0 ports, 1 x COM port(s) connector, 2 x SATA 6Gb/s connectors, 4 x SATA 3Gb/s connectors, 1 x CPU Fan connector (4 -pin), 2 x Chassis Fan connectors (4 -pin), 1 x Power Fan connector (3 -pin), 1 x S/PDIF out header, 1 x 24- pin EATX Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V Power connector, 1 x Front panel audio connector (AAFP), 1 x System panel, 1 x MemOK! button, 1 x GPU Boost switches, 1 x Clear CMOS jumper. Εγγύηση 3 χρόνια ΜΝΗΜΕΣ Χωρητικότητα: 4GB Τύ ος Μνήµης DDR3 240-pin DIMM Ταχύτητα ιαύλου 1333MHz ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ 2.5" SATA3 SSD Χωρητικότητα: 60GB Ταχύτητα ανάγνωσης: 550 MB/sec. Εγγύηση: 3 χρόνια Ταχύτητα εγγραφής: 515 MB/sec. ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ SATA3 Χωρητικότητα 500 GB. Ταχύτητα εριστροφής rpm Εγγύηση: 3 χρόνια Μονάδα ε ανεγγράψιµου ο τικού δίσκου DVD-RW NAI Α/Α: 55 ΕΙ ΟΣ: Πολυµηχάνηµα µε Fax ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μέγεθος εγγράφου A4 Fax Ναι Τεχνολογία Laser Ανάλυση εκτύ ωσης >= 600X600DPI Ταχύτητα εκτύ ωσης ασ ρόµαυρη >= 15PPM Ανάλυση σάρωσης >= 1200DPI Ταχύτητα αντιγραφής ασ ρόµαυρη >= 10CPM Σύνδεση USB,ETHERNET Μνήµη 32MB Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας 4000PAGES Ε ι λέον Χαρακτηριστικά Να συνοδεύεται α ό 2 ε ι λέον γνήσια τόνερ Εγγύηση 1 έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 36 από 44

37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 56 ΕΙ ΟΣ: Laser ασ ρόµαυρος εκτυ ωτής µε ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύωσης και εκτύ ωσης 2 λης όψης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Lexmark E260DN ισοδύναµο ή καλύτερο Τύ ος εκτύ ωσης Μονόχρωµη Ταχύτητα ασ ρόµαυρης εκτύ ωσης 33 σελ/λε τό Ανάλυση εκτύ ωσης 1200 x 1200 dpi Μηνιαίος κύκλος εργασιών σελίδες Θύρα USB Θύρα Ethernet ΝΑΙ Μνήµη 32ΜΒ Card Reader Να αναφερθεί LCD οθόνη Να αναφερθεί Εκτύ ωση δι λής όψης Αυτόµατη Εκτύ ωση σε CD/DVD Τροφοδοσία Χαρτιού 250 φύλλα Εγγύηση 1 χρόνια Α/Α: 57 ΕΙ ΟΣ : ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΑΡΩΤΗΣ INKJET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατασκευαστής Να αναφερθεί Λειτουργίες Εκτυ ωτής-φωτοαντιγραφικόσαρωτής Τεχνολογία εκτύ ωσης Inkjet. Μέγιστη ανάλυση Έως 9600 x 2400 dpi Ταχύτητα εκτύ ωσης (ασ ρόµαυρη): Μέχρι 12,5 εικόνες ανά λε τό Ταχύτητα εκτύ ωσης (έγχρωµη): Μέχρι 9,3 εικόνες ανά λε τό ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Tαχύτητα έγχρωµης αντιγραφής εγγράφου Περί ου 14 δευτερόλε τα, µέχρι 7,1 εικόνες ανά λε τό. Ζουµ 25 έως 400%. 2-sided copy, 2-on-1 και 4-on-1 copy, Disc label copy, Photo Copy, Borderless copy, Frame erase copy, Adjust intensity, Adjust quality (High, Standard, Ε ι ρόσθετα Fast). Μέγιστος αριθµός αντιγράφων Μέχρι 99. ΣΑΡΩΤΗΣ Τύ ος Ε ί εδος Τεχνολογία Έγχρωµος CIS Ο τική Ανάλυση Έως 2400 x 4800 dpi Tαχύτητα σάρωσης A4 (reflective): Περί ου 14 δευτερόλε τα 48 bit είσοδος / 24 bit έξοδος Βάθος Χρώµατος (αµφότερες RGB 16 / 8 bit). Τόνοι του γκρι 16 bit είσοδος / 8 bit έξοδος Συµβατότητα TWAIN / WIA. Μέγεθος σάρωσης A4/LTR (216x297mm). Λογισµικό OCR Ναι (MP Navigator EX) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 37 από 44

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 05/07/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4300 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 05/07/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4300 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 05/07/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4300 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 0//-0-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 8-9, 079 - FAX:079 Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 08/10/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8457 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 08/10/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8457 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 08/10/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8457 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών έχοντας υπόψη: 1.Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανε ιστηµιού ολη Ρεθύµνου Πληροφορίες: κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα ΤΗΛ. 2831077940 FAX 2831077960 EMAIL karniaboyra@admin.uoc.gr WEB PAGE www.uoc.gr Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr ΑΔΑ: ΩΑΓ046ΨΖΣΠ-ΒΡΙ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 22/04/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της αριθµ Φ8.12/4684/1-12-2011 προκήρυξης µε Α Α: 456246914Η-ΤΛ3, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της αριθµ Φ8.12/4684/1-12-2011 προκήρυξης µε Α Α: 456246914Η-ΤΛ3, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών Α Α: 464694Η- ΧΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 00 Πληροφορίες: ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανε ιστηµιού ολη Ρεθύµνου Πληροφορίες: κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα ΤΗΛ. 2831077940 FAX 2831077960 EMAIL karniaboyra@admin.uoc.gr WEB PAGE www.uoc.gr Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα