Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector"

Transcript

1 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης

2

3 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης

4 Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις γενικές πληροϕορίες στο Παράρτηµα Ε, ήλωση Περιορισµένης Εγγ ησης της Lenovo LSOLW-00 05/2005, στη σελίδα E-1. Πρώτη έκδοση (Σεπτέµβριος 2005) Copyright Lenovo Portions Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια v Γενικές οδηγίες ασϕάλειας vii Επισκευή vii Καλώδια ρε µατος και µετασχηµατιστές..... vii Επεκτάσεις καλωδίων και σχετικές συσκευές... viii Φις και πρίζες viii Μπαταρίες viii Θερµ τητα και εξαερισµ ς ix Ασϕάλεια των µονάδων CD και DVD ix ήλωση του προϊ ντος xi Κεϕάλαιο 1. Περιγραϕή του προϊ ντος 1-1 Εξαρτήµατα Χαρακτηριστικά συσκευής προβολής Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση της συσκευής προβολής Ενεργοποίηση της συσκευής προβολής Απενεργοποίηση της συσκευής προβολής Τοποθέτηση της συσκευής προβολής Προσαρµογή του επιπέδου και του ψους της συσκευής προβολής Προσαρµογή της εικ νας Προσαρµογή της έντασης του ήχου Κεϕάλαιο 3. Χρήση των ασ ρµατων λειτουργιών Εγκατάσταση Χρήση του λογισµικο της συσκευής προβολής Έναρξη συνεδρίας ασ ρµατης προβολής Ρ θµιση λογισµικο ασ ρµατων λειτουργιών Επιλογή κάρτας Εικονικ τηλεχειριστήριο Κουµπιά στο εικονικ τηλεχειριστήριο Προβολή εικ νων απ µνήµη USB Τερµατισµ ς προβολής Εικονίδιο της ασ ρµατης συσκευής προβολής στη γραµµή εργασιών Έξοδος Απεγκατάσταση Κεϕάλαιο 4. Σ νδεση συσκευών στη συσκευή προβολής Σ νδεση συσκευών Αποµακρυσµένος έλεγχος ποντικιο µε χρήση υποδοχής USB Σ νδεση σε οθ νη υπολογιστή Κεϕάλαιο 5. Συντήρηση Καθαρισµ ς της συσκευής προβολής Καθαρισµ ς του ϕακο Καθαρισµ ς του περιβλήµατος Αντικατάσταση της λάµπας της συσκευής προβολής 5-1 Μηδενισµ ς του µετρητή λειτουργίας της λάµπας Χρήση της υποδοχής ασϕάλισης Κεϕάλαιο 6. Χρήση των λειτουργιών της συσκευής προβολής Πριν ξεκινήσετε Χρήση του τηλεχειριστηρίου Περιοχή λειτουργίας Κουµπιά συσκευής προβολής και τηλεχειριστηρίου 6-4 Προβολή εικ νων απ µνήµη USB Περιγραϕή λειτουργίας Open Previous Next Auto Slide Show/Manual Slide Show Optimal Size/Original Size Full Screen Mode Exit Κεϕάλαιο 7. Μενο στις ενδείξεις οθ νης Πλοήγηση στις ενδείξεις οθ νης Μενο Language Μενο Quality Μενο Properties Μενο Options Μενο Setup Μενο Information settings Ρ θµιση ασ ρµατης σ νδεσης συσκευής προβολής Παράρτηµα Α. Αντιµετώπιση προβληµάτων A-1 Κοινά προβλήµατα και λ σεις A-1 Υποδείξεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων A-1 Πληροϕορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων A-1 LED συσκευής προβολής A-3 Παράρτηµα Β. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις B-1 Παράρτηµα Γ. Προδιαγραϕές.... C-1 Παράρτηµα. Υπηρεσίες επισκευής και υποστήριξης D-1 Ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη D-1 Τηλεϕωνική τεχνική υποστήριξη D-1 Παράρτηµα Ε. ήλωση Περιορισµένης Εγγ ησης της Lenovo LSOLW-00 05/ E-1 Μέρος 1 - Γενικοί ροι E-1 Lenovo Portions IBM Corp iii

6 Μέρος 2 - Όροι που Εµπίπτουν στο ίκαιο κάθε Κράτους E-5 Μέρος 3 - Πληροϕορίες σχετικά µε την Εγγ ηση E-17 Περίοδος Εγγ ησης E-17 Είδη Υπηρεσιών Εγγ ησης E-17 Παγκ σµιος Τηλεϕωνικ ς Κατάλογος.... E-19 Παράρτηµα ΣΤ. Σηµειώσεις..... F-1 Εµπορικά σήµατα F-2 Παράρτηµα Ζ. Σηµειώσεις σχετικά µε την ηλεκτρονική ακτινοβολία.... G-1 Federal Communications Commission (FCC) Class A Statement of Compliance G-1 iv Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

7 Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια Before installing this product, read the Safety Information. Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança. Pred instalací tohoto produktu si prectete prírucku bezpecnostních instrukcí. Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt. Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information. Avant d installer ce produit, lisez les consignes de sécurité. Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen. Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza. Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften. Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet. Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança. Antes de instalar este producto lea la información de seguridad. Lenovo Portions IBM Corp v

8 Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten. vi Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

9 Γενικές οδηγίες ασϕάλειας Τηρείτε πάντα τις ακ λουθες προϕυλάξεις για να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµο και πρ κλησης ζηµιών. Επισκευή Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ένα προϊ ν µ νοι σας, εκτ ς αν σας ζητηθεί συγκεκριµένα απ το Κέντρο Υποστήριξης Πελατών. Χρησιµοποιείτε µ νο εξουσιοδοτηµένο παροχέα υπηρεσιών, εγκεκριµένο για την επισκευή του συγκεκριµένου προϊ ντος. Σηµείωση: Ορισµένα εξαρτήµατα µπορο ν να αναβαθµιστο ν ή να αντικατασταθο ν απ τον πελάτη. Τα εξαρτήµατα αυτά ονοµάζονται Μονάδες Αντικαθιστώµενες απ τον Πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU). Η Lenovo προσδιορίζει ρητώς τα εξαρτήµατα που αποτελο ν µονάδες CRU και παρέχει τεκµηρίωση µε οδηγίες ταν ενδείκνυται η αντικατάστασή τους απ τον πελάτη. Πρέπει να ακολουθείτε πιστά λες αυτές τις οδηγίες ταν αντικαθιστάτε µονάδες CRU. Να βεβαιώνεστε πάντα τι έχετε σβήσει και αποσυνδέσει το προϊ ν απ οποιαδήποτε πηγή ρε µατος πριν επιχειρήσετε να πραγµατοποιήσετε την αντικατάσταση. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε µε το Κέντρο Υποστήριξης Πελατών. Καλώδια ρε µατος και µετασχηµατιστές Χρησιµοποιείτε µ νο τα καλώδια ρε µατος και τους µετασχηµατιστές που παρέχονται απ τον κατασκευαστή του προϊ ντος. Ποτέ µην τυλίγετε ένα καλώδιο ρε µατος γ ρω απ το µετασχηµατιστή ή άλλο αντικείµενο. Αν το κάνετε, µπορεί το καλώδιο να καταπονηθεί, µε αποτέλεσµα να ϕθαρεί, να κοπεί ή να τσακίσει. Αυτ µπορεί να είναι επικίνδυνο. Να βεβαιώνεστε πάντα τι τα καλώδια ρε µατος δεν περνο ν απ σηµεία που µπορεί να πατηθο ν, να γίνουν αιτία να σκοντάψει κάποιος ή να τρυπηθο ν απ αντικείµενα. Να προστατε ετε τα καλώδια και τους µετασχηµατιστές απ υγρά. Για παράδειγµα, µην αϕήνετε τα καλώδια ή τους µετασχηµατιστές κοντά σε νεροχ τες, µπανιέρες ή τουαλέτες, ή σε δάπεδα που καθαρίζονται µε υγρά καθαριστικά. Τα υγρά µπορο ν να προκαλέσουν βραχυκ κλωµα, ειδικά αν το καλώδιο ή ο µετασχηµατιστής έχει ϕθαρεί λ γω κακής χρήσης. Τα υγρά µπορο ν επίσης να προκαλέσουν σταδιακή διάβρωση των ακροδεκτών του καλωδίου ρε µατος ή/και του µετασχηµατιστή, κάτι που µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση. Πάντα να συνδέετε τα καλώδια ρε µατος και τα καλώδια σήµατος µε τη σωστή σειρά και να βεβαιώνεστε τι λα τα καλώδια ρε µατος έχουν συνδεθεί πλήρως και µε ασϕάλεια στις υποδοχές. Μη χρησιµοποιήσετε οποιονδήποτε µετασχηµατιστή στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης στους ακροδέκτες εισ δου εναλλασσοµένης τάσης ή/και ενδείξεις υπερθέρµανσης (π.χ. παραµορϕωµένο πλαστικ ) στην είσοδο εναλλασσ µενης τάσης ή σε οποιοδήποτε σηµείο του µετασχηµατιστή. Lenovo Portions IBM Corp vii

10 Μη χρησιµοποιείτε καλώδια ρε µατος στα οποία υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης ή υπερθέρµανσης στους ακροδέκτες σε οποιοδήποτε άκρο ή αν το καλώδιο έχει υποστεί οποιεσδήποτε ϕθορές. Επεκτάσεις καλωδίων και σχετικές συσκευές Βεβαιωθείτε τι οι επεκτάσεις καλωδίων, οι συσκευές προστασίας απ υπέρταση, οι µονάδες αδιάλειπτης παροχής ρε µατος και τα πολ πριζα που χρησιµοποιείτε καλ πτουν τις ηλεκτρικές προδιαγραϕές του προϊ ντος. Ποτέ µην υπερϕορτώνετε αυτές τις συσκευές. Αν χρησιµοποιηθο ν πολ πριζα, το ϕορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προδιαγραϕές του πολ πριζου. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε τα ηλεκτρικά ϕορτία και τις προδιαγραϕές, συµβουλευτείτε έναν ηλεκτρολ γο. Φις και πρίζες Αν κάποια πρίζα που σκοπε ετε να χρησιµοποιήσετε µε τον υπολογιστή έχει ενδείξεις ζηµιών ή διάβρωσης, µην τη χρησιµοποιήσετε έως του αντικατασταθεί απ ηλεκτρολ γο. Μη λυγίζετε ή τροποποιείτε το ϕις. Αν το ϕις έχει υποστεί ζηµιές, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για να το αντικαταστήσετε. Ορισµένα προϊ ντα έχουν ϕις τριών ακροδεκτών. Το ϕις αυτ µπορεί να συνδεθεί µ νο σε γειωµένη ηλεκτρική πρίζα. Αυτ γίνεται για λ γους ασϕάλειας. Μην παρακάµψετε αυτή την προϕ λαξη επιχειρώντας να συνδέσετε το ϕις σε µη γειωµένη πρίζα. Αν δεν µπορείτε να συνδέσετε το ϕις στην πρίζα, επικοινωνήστε µε έναν ηλεκτρολ γο για να προµηθευτείτε έναν εγκεκριµένο προσαρµογέα ή για να αντικαταστήσετε την πρίζα µε άλλη, κατάλληλη πρίζα. Ποτέ µην υπερϕορτώνετε µια πρίζα. Το συνολικ ϕορτίο του συστήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% του ϕορτίου που προβλέπεται απ τις προδιαγραϕές του κυκλώµατος διακλάδωσης. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε τα ηλεκτρικά ϕορτία και τις προδιαγραϕές του κυκλώµατος διακλάδωσης, συµβουλευτείτε έναν ηλεκτρολ γο. Βεβαιωθείτε τι η πρίζα ρε µατος που χρησιµοποιείτε είναι σωστά καλωδιωµένη, ε κολα προσβάσιµη και βρίσκεται κοντά στον εξοπλισµ. Μην τεντώνετε τα καλώδια ρε µατος µε τρ πο που µπορεί να προκαλέσει ϕθορά στα καλώδια. Συνδέετε και αποσυνδέετε τον εξοπλισµ απ την πρίζα µε προσοχή. Μπαταρίες Όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται απ τη Lenovo περιέχουν µια µη επαναϕορτιζ µενη µπαταρία που παρέχει ηλεκτρικ ρε µα στο ρολ ι του συστήµατος. Επίσης, πολλά ϕορητά προϊ ντα, πως οι ϕορητοί υπολογιστές ThinkPad, χρησιµοποιο ν µια επαναϕορτιζ µενη µπαταρία για την παροχή ρε µατος στο σ στηµα ταν δεν είναι συνδεδεµένο σε πρίζα. Οι µπαταρίες που παρέχονται απ την Lenovo για χρήση µε το προϊ ν σας έχουν υποβληθεί σε δοκιµές συµβατ τητας και πρέπει να αντικαθίστανται µ νο µε εγκεκριµένες απ τη Lenovo µπαταρίες. Ποτέ µην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε µια µπαταρία. Μη χτυπήσετε, τρυπήσετε ή κάψετε µπαταρίες και µη βραχυκυκλώσετε τις µεταλλικές επαϕές. Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε νερ ή άλλα υγρά. Η επαναϕ ρτιση της µπαταρίας πρέπει να γίνεται µ νο σ µϕωνα µε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στην τεκµηρίωση του προϊ ντος. viii Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

11 Θερµ τητα και εξαερισµ ς Η κακή χρήση ή ο κακ ς χειρισµ ς µπαταριών µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση της µπαταρίας, η οποία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκλυση αερίων ή ϕλ γας απ τη µπαταρία. Αν η µπαταρία σας έχει υποστεί βλάβη ή αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διαρροή απ τη µπαταρία ή συσσώρευση υλικών στα άκρα της µπαταρίας, σταµατήστε να τη χρησιµοποιείτε και αντικαταστήστε τη µε καινο ργια απ τον κατασκευαστή της µπαταρίας. Οι µπαταρίες µπορο ν να υποστο ν βλάβη ταν παραµένουν αχρησιµοποίητες για µεγάλες χρονικές περι δους. Για ορισµένες επαναϕορτιζ µενες µπαταρίες (και ειδικά για µπαταρίες λιθίου-ι ντων), η παραµονή της µπαταρίας εκτ ς χρήσης σε κατάσταση αποϕ ρτισης µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο βραχυκ κλωσης της µπαταρίας, η οποία µπορεί να µικρ νει τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, αλλά και να αποτελέσει κίνδυνο για την ασϕάλεια. Μην αϕήνετε τις επαναϕορτιζ µενες µπαταρίες λιθίου-ι ντων να αποϕορτίζονται πλήρως και µην τις αποθηκε ετε σε κατάσταση αποϕ ρτισης. Οι υπολογιστές παράγουν θερµ τητα ταν βρίσκονται σε λειτουργία καθώς και κατά τη ϕ ρτιση των µπαταριών. Οι ϕορητοί υπολογιστές παράγουν µεγάλη θερµ τητα λ γω του µικρο τους µεγέθους. Τηρείτε πάντα τις ακ λουθες προϕυλάξεις: v Μην αϕήνετε τη βάση του υπολογιστή σε επαϕή µε το µηρ ή άλλο µέρος του σώµατ ς σας για µεγάλο χρονικ διάστηµα ταν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής ή ταν ϕορτίζεται η µπαταρία. Ο υπολογιστής παράγει κάποια θερµ τητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του. Η παρατεταµένη επαϕή µε το σώµα µπορεί να προκαλέσει δυσϕορία ή ακ µα και εγκα µατα. v Μη χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή ή ϕορτίζετε την µπαταρία κοντά σε ε ϕλεκτα υλικά ή σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. v Οι σχισµές εξαερισµο, οι ανεµιστήρες ή/και οι ψ κτρες του προϊ ντος παρέχονται για σκοπο ς ασϕάλειας, άνεσης και αξι πιστης λειτουργίας. Εάν τοποθετήσετε το προϊ ν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη µη σταθερή επιϕάνεια ίσως ϕράξετε κατά λάθος αυτά τα εξαρτήµατα. Ποτέ µην ϕράσσετε, καλ πτετε ή απενεργοποιείτε αυτά τα εξαρτήµατα. Ασϕάλεια των µονάδων CD και DVD Οι µονάδες CD και DVD περιστρέϕουν δίσκους µε µεγάλη ταχ τητα. Αν κάποιο CD ή DVD έχει ρωγµές ή άλλη ϕυσική ζηµιά, µπορεί να σπάσει ή να διαλυθεί κατά τη χρήση της µονάδας CD. Για να προστατευθείτε απ πιθαν τραυµατισµ σε τέτοια περίπτωση και να µειώσετε το κίνδυνο βλάβης του υπολογιστή σας, κάντε τα ακ λουθα: v Αποθηκε ετε πάντα τους δίσκους CD/DVD στην αρχική τους συσκευασία. v Αποθηκε ετε πάντα τους δίσκους CD/DVD µακριά απ τις ακτίνες του ήλιου και απ πηγές θερµ τητας. v Αϕαιρείτε τους δίσκους CD/DVD απ τον υπολογιστή ταν δεν χρησιµοποιο νται. v Μη λυγίζετε τους δίσκους CD/DVD και µην τους βάζετε βίαια µέσα στον υπολογιστή ή στη θήκη τους. v Ελέγχετε τους δίσκους CD/DVD πριν απ κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε τι δεν έχουν ρωγµές. Μη χρησιµοποιείτε δίσκους που έχουν ρωγµές ή έχουν υποστεί ζηµιές. Γενικές οδηγίες ασϕάλειας ix

12 x Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

13 ήλωση του προϊ ντος Σας ευχαριστο µε για την αγορά αυτο του προϊ ντος Lenovo. Παρακαλο µε, αϕιερώστε λίγα λεπτά για να δηλώσετε το προϊ ν στη Lenovo. Με βάση τις πληροϕορίες που µας παρέχετε βοηθάτε τη Lenovo ώστε να σας εξυπηρετεί ακ µα καλ τερα. Οι πληροϕορίες που µας παρέχετε είναι για µας ιδιαίτερα πολ τιµες για την ανάπτυξη προϊ ντων και υπηρεσιών που είναι σηµαντικές για εσάς, καθώς και για την ανάπτυξη καλ τερων τρ πων επικοινωνίας µαζί σας. ηλώστε το προϊ ν στον ακ λουθο δικτυακ τ πο: Η Lenovo θα σας αποστέλλει πληροϕορίες σχετικά µε το προϊ ν που αποκτήσατε, εκτ ς αν δηλώσετε στο σχετικ ερωτηµατολ γιο τι δεν θέλετε να λαµβάνετε τέτοιες πληροϕορίες. Lenovo Portions IBM Corp xi

14 xii Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

15 Κεϕάλαιο 1. Περιγραϕή του προϊ ντος Με τη συσκευή προβολής ThinkVision C400 Wireless Projector µπορείτε να προβάλλετε εικ νες ποι τητας και να δηµιουργήσετε επαγγελµατικές παρουσιάσεις. Έχοντας µικρ βάρος και µέγεθος, η συσκευή προβολής C400 Wireless Projector αποτελεί µια κατάλληλη λ ση και επιτρέπει την ε κολη µετάβαση απ την αίθουσα συσκέψεων στην αίθουσα παρουσιάσεων. Ορισµένα απ τα κ ρια χαρακτηριστικά της συσκευής προβολής είναι: v Ισχυρή, ϕορητή, µε µικρ βάρος (3,4 kg). v Εικ νες µε µεγάλη ευκρίνεια και µεγάλο συντελεστή αντίθεσης (1200:1). v Υπέροχη αναπαραγωγή εικ νων υψηλής ποι τητας απ τον υπολογιστή σας ή άλλα µέσα (για παράδειγµα, συσκευή αναπαραγωγής DVD). Lenovo Portions IBM Corp

16 Εξαρτήµατα Στο πακέτο της συσκευής, εκτ ς απ τον παρ ντα Οδηγ χρήσης, θα βρείτε τα εξής: Σχήµα 1-1. Εξαρτήµατα 1 Συσκευή προβολής µε καπάκι ϕακο 2 Καλώδιο video (S-video) 3 Καλώδιο ρε µατος 4 Καλώδιο υπολογιστή (DVI-DB15) 5 CD εγκατάστασης και Οδηγο χρήσης 1-2 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

17 6 Οδηγ ς ταχείας έναρξης σε διάϕορες γλώσσες 7 Θήκη µεταϕοράς 8 Καλώδιο USB 9 Καλώδιο video (Mini-jack RCA) 10 Καλώδιο audio (Mini jack-rca) 11 Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου 12 Τηλεχειριστήριο Αν οποιοδήποτε απ τα παραπάνω εξαρτήµατα λείπει ή έχει υποστεί ϕθορά, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα απ το οποίο αγοράσατε τον υπολογιστή. Σηµείωση: Κρατήστε την απ δειξη αγοράς καθώς θα σας ζητηθεί ταν χρειαστεί να λάβετε υπηρεσίες εγγ ησης. Για πληροϕορίες σχετικά µε πρ σθετα εξαρτήµατα για τη συσκευή προβολής, επισκεϕτείτε το δικτυακ τ πο Σηµαντικ : v Αποϕ γετε τη χρήση της συσκευής προβολής σε περιβάλλοντα µε υψηλή συσσώρευση σκ νης v Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή προβολής στην προστατευτική θήκη, περιµένετε να µειωθεί η θερµοκρασία της συσκευής (2 µε 5 λεπτά) χωρίς να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρε µατος. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή προβολής στην προστατευτική θήκη της αµέσως µετά την απενεργοποίησή της, ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρµανση µε αποτέλεσµα τη µείωση της διάρκειας ζωής της λάµπας. v Για την αποϕυγή της πρ κλησης βλάβης στο ϕακ, τοποθετήστε το καπάκι στο ϕακ και στη συνέχεια τη συσκευή προβολής στην προστατευτική θήκη µε το ϕακ προς τα πάνω. Χαρακτηριστικά συσκευής προβολής Στις παρακάτω εικ νες εµϕανίζονται τα χαρακτηριστικά της συσκευής προβολής. Πρ σοψη συσκευής προβολής 1 Εστίαση 2 Ζουµ 3 Ηχείο Κεϕάλαιο 1. Περιγραϕή του προϊ ντος 1-3

18 4 έκτης σήµατος τηλεχειριστηρίου (υπέρυθρες ακτίνες) 5 Κουµπιά 6 Κουµπί προσαρµογής ψους 7 Προσαρµογείς ψους 8 Καπάκι ϕακο Πίσω πλευρά συσκευής προβολής 1 Υπέρυθρες ακτίνες 2 Υποδοχές 3 Υποστηρίγµατα Power Ready Keystone Keystone Menu Enter Re-Sync Source Κουµπιά συσκευής προβολής 1 LED Ready 2 Κουµπί Source 3 Κουµπί Enter 4 Κουµπί Keystone/επάνω 5 Κουµπί έντασης/δεξιά 6 Κουµπί Menu 7 LED Power 8 Κουµπί ενεργοποίησης (Power) 9 Κουµπί Re-Sync 10 Κουµπί έντασης/αριστερά 11 Κουµπί Keystone/κάτω 1-4 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

19 Πλαϊνή πλευρά της συσκευής προβολής 1 Υποδοχή ασϕάλισης 2 Παροχή ρε µατος 3 Κουµπί προσαρµογής ψους 4 Προσαρµογέας ψους Υποδοχές στην πίσω πλευρά της συσκευής προβολής 1 LED ασ ρµατης σ νδεσης 2 LED τροϕοδοσίας ασ ρµατης συσκευής 3 RS Video Out 5 DVI-I In 6 Υποδοχή µνήµης USB 7 Composite Video 8 S-Video 9 Audio In 10 Audio Out 11 Υποδοχή ποντικιο USB Κεϕάλαιο 1. Περιγραϕή του προϊ ντος 1-5

20 Κάτω πλευρά συσκευής προβολής 1 Προσαρµογέας ψους 2 Κουµπί προσαρµογής ψους 3 Κάλυµµα λάµπας προβολής 4 Υποδοχές βάσης στήριξης 1-6 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

21 Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση της συσκευής προβολής Σε αυτ το κεϕάλαιο παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε την τοποθέτηση της συσκευής προβολής, τη σ νδεση υπολογιστή, την προβολή και την προσαρµογή µιας εικ νας. Ενεργοποίηση της συσκευής προβολής Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή προβολής ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 1. Συνδέστε το καλώδιο ρε µατος στη συσκευή προβολής µε τον τρ πο που απεικονίζεται παρακάτω. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε µια πρίζα. Τα LED Power και Lamp-ready ανάβουν. 2. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του ϕακο. 3. Συνδέστε τα καλώδια λων των συσκευών εισ δου. 4. Ενεργοποιήστε τις συνδεδεµένες συσκευές εισ δου. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Σ νδεση συσκευών στη σελίδα Βεβαιωθείτε τι το LED Power είναι σταθερά πορτοκαλί (δεν αναβοσβήνει) και πατήστε το κουµπί Power για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή προβολής. Ανοίγει το παράθυρο της συσκευής προβολής και ανιχνε ονται οι συνδεδεµένες συσκευές. Εάν επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε ασ ρµατη σ νδεση, ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 3. Εάν συνδέσατε τη συσκευή προβολής σε υπολογιστή ThinkPad, πατήστε Fn+F7 για να ορίσετε τη συσκευή προβολής ως συσκευή εµϕάνισης δεδοµένων εξ δου. Εάν συνδέσατε τη συσκευή προβολής σε άλλο υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδε ει τον υπολογιστή για πληροϕορίες σχετικά µε την αλλαγή της συσκευής εµϕάνισης δεδοµένων εξ δου. Lenovo Portions IBM Corp

22 Προσοχή: Μην κοιτάτε απευθείας µέσα στο ϕακ προβολής ταν η λάµπα είναι αναµµένη. Το έντονο ϕως µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στα µάτια σας. 6. Εάν συνδέσατε περισσ τερες απ µία συσκευές εξ δου στη συσκευή προβολής, χρησιµοποιήστε το κουµπί Source για να αλλάξετε συσκευές. (Οι συσκευές DVD και HDTV υποστηρίζονται µέσω της υποδοχής DVI-I). 7. Για πληροϕορίες σχετικά µε την απενεργοποίηση της συσκευής προβολής, ανατρέξτε στην εν τητα Απενεργοποίηση της συσκευής προβολής. Προσοχή: Πριν µετακινήσετε τη συσκευή προβολής, πρέπει να την απενεργοποιήσετε και να την αποσυνδέσετε απ την κ ρια πηγή ρε µατος. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την απενεργοποίηση της συσκευής προβολής, ανατρέξτε στην εν τητα Απενεργοποίηση της συσκευής προβολής. Απενεργοποίηση της συσκευής προβολής Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή προβολής ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 1. Πατήστε το κουµπί Power. Η συσκευή προβολής προετοιµάζεται για τερµατισµ και εµϕανίζεται το µήνυµα Wait a moment please πως ϕαίνεται παρακάτω. Η συσκευή προβολής τερµατίζεται αυτ µατα εντ ς 5 δευτερολέπτων. Σηµείωση: Μπορείτε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας οποιοδήποτε κουµπί εκτ ς απ το κουµπί Power. 2-2 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

23 2. Πατήστε το κουµπί Power ταν εµϕανιστεί το µήνυµα Power Off?/Press Power again πως απεικονίζεται παρακάτω. Σηµείωση: Για να τοποθετήσετε τη συσκευή προβολής στην προστατευτική θήκη της, µην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρε µατος για τουλάχιστον 2 µε 5 λεπτά µέχρι να µειωθεί η θερµοκρασία της συσκευής προβολής. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή προβολής στην προστατευτική θήκη αµέσως µετά την απενεργοποίησή της, ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρµανση. Η συσκευή προβολής απενεργοποιείται. Τοποθέτηση της συσκευής προβολής Προκειµένου να εντοπίσετε την καταλληλ τερη θέση τοποθέτησης της συσκευής προβολής, πρέπει να λάβετε υπ ψη το µέγεθος και το σχήµα της οθ νης, τη θέση των πριζών και την απ σταση µεταξ της συσκευής προβολής και του υπ λοιπου εξοπλισµο. Ακολουθο ν ορισµένες γενικές οδηγίες: v Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής σε µια επίπεδη επιϕάνεια σε ορθή γωνία µε την οθ νη. Η συσκευή προβολής πρέπει να βρίσκεται σε απ σταση τουλάχιστον 1,5 m απ την οθ νη προβολής. v Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής σε απ σταση µικρ τερη των 2,7 m απ την πηγή ρε µατος και µικρ τερη απ 1,8 m απ τις ενσ ρµατες συσκευές προέλευσης (εκτ ς εάν διαθέτετε καλώδια προέκτασης). Για την ε κολη τοποθέτηση των καλωδίων, µην τοποθετήσετε τη συσκευή προβολής σε απ σταση µικρ τερη των 0,15 m απ τους τοίχους ή άλλα αντικείµενα. Σηµείωση: Η εµβέλεια των ασ ρµατων συσκευών µπορεί να επηρεαστεί απ τις περιβαντολογικές συνθήκες. v Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής στην επιθυµητή απ σταση απ την οθ νη. Το µέγεθος της προβαλλ µενης εικ νας εξαρτάται απ την απ σταση µεταξ του ϕακο της συσκευής προβολής και της οθ νης, απ τη ρ θµιση ζουµ, καθώς και απ τη µορϕή της εικ νας. Προσοχή: Βεβαιωθείτε τι η ροή του αέρα στη συσκευή προβολής είναι επαρκής, απρ σκοπτη, και τι δεν χρησιµοποιείται ανακυκλωµένος αέρας. Βεβαιωθείτε επίσης τι η συσκευή προβολής δεν χρησιµοποιείται σε περιορισµένο χώρο. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση της συσκευής προβολής 2-3

24 Σχήµα 2-1. Πίνακας 2-1. Απ σταση προβολής 1 (m) Ύψος εικ νας 2 (µέγιστο/ελάχιστο ζουµ) 1,5 m 0,7 m/0,5 m 25,6 in./21,2 in. 2,0 m 0,9 m/0,7 m 34,0 in./28,3 in. 2,4 m 1,0 m/0,9 m 40,5 in./34 in. 2,8 m 1,2 m/1,0 m 47,4 in./39,7 in. 3,2 m 1,4 m/1,2 m 54,3 in./45,3 in 3,6 m 1,6 m/1,3 m 61,0 in./51,2 in. 4,0 m 1,7 m/1,4 m 68,1 in./56,7 in. 4,4 m 1,9 m/1,6 m 74,8 in./62,2 in. 4,8 m 2,2 m/1,9 m 81,6 in./67,7 in. 5,2 m 2,2 m/1,9 m 88,2 in./73,6 in. 5,6 m 2,4 m/2,0 m 95,3 in./79,1 in. Πλάτος εικ νας 3 (µέγιστο/ελάχιστο ζουµ) 0,9 m/0,7 m 33,8 in./28,3 in. 1,2 m/ 1,0 m 45,3 in./37,8 in. 1,4 m /1,2 m 53,9 in./45,3 in. 1,6 m/ 1,3 m 62,9 in./52,7 in. 1,8 m/1,5 m 72,4 in./60,6 in. 2,1 m /1,7 m 81,5 in./68,1 in. 2,3 m/1,9 m 90,6 in./75,6 in. 2,5 m/2,1 m 99,6 in./83,1 in. 2,8 m/2,3 m 108,7 in./90,6 in. 3,0 m/2,5 m 117,7 in./98,4 in. 3,2 m/2,7 m 126,8 in./105,9 in. Μέγεθος διαγωνίου εικ νας 4 (µέγιστο/ελάχιστο ζουµ) 1,1 m/0,9 m 42,5 in./35,4 in. 1,4 m/1,2 m 56,7 in./47,2 in. 1,7 m/1,4 m 67,7 in./56,7 in. 2,0 m/1,7 m 79,1 in./66,1 in. 2,3 m/1,9 m 90,5 in./75,6 in. 2,6 m/2,2 m 101,9 in./85,0 in. 2,9 m/2,4 m 113,4 in./94,5 in. 3,2 m/2,6 m 124,8 in./103,9 in. 3,5 m/2,9 m 135,8 in./113,4 in. 3,7 m/3,1 m 147,2 in./122,8 in. 4,0 m/3,4 m 158,7 in./132,3 in. 2-4 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

25 Πίνακας 2-1. (συνέχεια) Απ σταση προβολής 1 (m) Ύψος εικ νας 2 (µέγιστο/ελάχιστο ζουµ) 6,0 m 2,6 m/2,2 m 101,9 in./85,0 in. 10,0 m 4,3 m/3,6 m 170,1 in/141,7 in. Πλάτος εικ νας 3 (µέγιστο/ελάχιστο ζουµ) 3,5 m/2,9 m 135,8 in./113,4 in. 5,8 m/4,8 m 226,8 in./188,9 in. Μέγεθος διαγωνίου εικ νας 4 (µέγιστο/ελάχιστο ζουµ) 4,3 m/3,6 m 170,1 in./141,7 in. 7,2 m/6,0 m 283,5 in./236,2 in. Προσαρµογή του επιπέδου και του ψους της συσκευής προβολής Για να προσαρµ σετε το επίπεδο και το ψος της συσκευής προβολής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Για να αυξήσετε ψος της συσκευής προβολής, ανασηκώστε τη συσκευή προβολής 1 και πατήστε τα κουµπιά προσαρµογής ψους 2. Τα υποστηρίγµατα της συσκευής κατεβαίνουν Για να κάνετε µικρές προσαρµογές στο ψος, περιστρέψτε τα υποστηρίγµατα. 3. Για να χαµηλώσετε το επίπεδο της συσκευής προβολής, πατήστε το κουµπί προσαρµογής ψος και πιέστε προς τα κάτω το επάνω µέρος της συσκευής προβολής. Σηµείωση: v Η επιϕάνεια τοποθέτησης (τραπέζι ή βάση) της συσκευής προβολής πρέπει να είναι επίπεδη και σταθερή. v Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής µε τέτοιο τρ πο ώστε να είναι κάθετη προς την οθ νη. v Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια δεν βρίσκονται σε σηµείο που ενδέχεται να προκαλέσουν ατ χηµα. Προσαρµογή της εικ νας Για να προσαρµ σετε το ζουµ και την εστίαση και για να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραµ ρϕωση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση της συσκευής προβολής 2-5

26 1. Χρησιµοποιήστε τα ρυθµιστικά µε τον τρ πο που απεικονίζεται παρακάτω για να προσαρµ σετε την εστίαση 1 και το ζουµ Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά Keystone στη συσκευή προβολής ή στο τηλεχειριστήριο για να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραµ ρϕωση (µεγαλ τερη πάνω ή κάτω πλευρά της εικ νας). Το στοιχείο δι ρθωσης τραπεζοειδο ς παραµ ρϕωσης εµϕανίζεται στις ενδείξεις οθ νης ως εξής: Προσαρµογή της έντασης του ήχου Για να προσαρµ σετε την ένταση του ήχου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Πατήστε τα κουµπιά Volume +/- στη συσκευή προβολής ή στο τηλεχειριστήριο. Το στοιχείο ελέγχου της έντασης του ήχου εµϕανίζεται στις ενδείξεις οθ νης. 2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά Volume +/- για να προσαρµ σετε την ένταση. 3. Πατήστε το κουµπί Mute (υπάρχει µ νο στο τηλεχειριστήριο) για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. 4. Πατήστε ένα απ τα κουµπιά Volume +/- στη συσκευή προβολής ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τον ήχο. 2-6 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

27 Κεϕάλαιο 3. Χρήση των ασ ρµατων λειτουργιών Εγκατάσταση Το συγκεκριµένο κεϕάλαιο παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση των ασ ρµατων λειτουργιών της συσκευής προβολής C400 Wireless Projector. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισµικ Lenovo Wireless Projecting. Σηµείωση: Εάν έχει εγκατασταθεί προηγο µενη έκδοση του λογισµικο Lenovo Wireless Projecting, συνιστάται να την απεγκαταστήσετε, να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση. Για να εγκαταστήσετε το λογισµικ απ CD ή για να προβάλλετε τον Οδηγ χρήσης: 1. Τοποθετήστε το CD C400 Wireless Projector Software & User s Guide CD στη µονάδα CD ή DVD. Εάν το CD ενεργοποιηθεί αυτ µατα, ανατρέξτε στο Βήµα Εάν το CD δεν ενεργοποιηθεί αυτ µατα, πατήστε Έναρξη (Start) και Εκτέλεση (Run). 3. Πληκτρολογήστε e:\launch.bat που e είναι το γράµµα της µονάδας CD ή DVD. 4. Πατήστε OK. Ανοίγει το παράθυρο του προγράµµατος πλοήγησης του CD. 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Χρήση του λογισµικο της συσκευής προβολής Το λογισµικ Lenovo Wireless Projecting περιλαµβάνει πολλές λειτουργίες πως: v Έναρξη συνεδρίας ασ ρµατης προβολής v Αναζήτηση ασ ρµατης συσκευής προβολής v Αντιστοίχιση ασ ρµατης συσκευής προβολής v Ανάκτηση ιδιοτήτων συσκευής προβολής v Γρήγορη προβολή v Επιλογή κάρτας WLAN v Εικονικ τηλεχειριστήριο v Προβολή εικ νων απ µνήµη USB v Τερµατισµ ς συνεδρίας ασ ρµατης προβολής Έναρξη συνεδρίας ασ ρµατης προβολής Για να ξεκινήσετε µια συνεδρία ασ ρµατης προβολής ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Ενεργοποιήστε την ασ ρµατη συσκευή προβολής. 2. Εκτελέστε το λογισµικ Wireless Projecting είτε µέσω του µενο Έναρξη (Start) είτε χρησιµοποιώντας το εικονίδιο στην επιϕάνεια εργασίας. Lenovo Portions IBM Corp

28 Σηµείωση: Οι χρήστες υπολογιστών ThinkPad µπορο ν να πατήσουν Fn+F7 και να χρησιµοποιήσουν την προκαθορισµένη λειτουργία Presentation on Lenovo Wireless Projector. 3. Το λογισµικ Wireless Projecting θα εκτελέσει αναζήτηση για ασ ρµατες συσκευές προβολής και θα εµϕανίσει τις διαθέσιµες. Με την επιλογή Refresh µπορείτε να ανανεώσετε τη λίστα. Εάν εντοπιστεί ασ ρµατη συσκευή προβολής στην οποία έχει ενεργοποιηθεί το πρωτ κολλο WEP, θα εµϕανιστεί µια κλειδαριά στην επάνω αριστερή γωνία του εικονιδίου της συσκευής προβολής. Σηµείωση: Εάν δεν εντοπιστεί κάρτα WLAN, το σ στηµα θα εµϕανίσει ένα προειδοποιητικ µήνυµα και το εικονίδιο στη γραµµή εργασιών θα εµϕανιστεί αχν. 4. Απ τη λίστα των διαθέσιµων συσκευών προβολής, πατήστε δυο ϕορές στην ταυτ τητα της συσκευής προβολής. 5. Εάν στη συσκευή προβολής έχει ενεργοποιηθεί το πρωτ κολλο WEP, καταχωρήστε τον κωδικ της συνεδρίας που εµϕανίζεται στην οθ νη της συσκευής προβολής. Για να ξεκινήσει µια συνεδρία ασ ρµατης προβολής απαιτείται η χρήση του σωστο κωδικο συνεδρίας. Μετά απ µια επιτυχηµένη συνεδρία ασ ρµατης προβολής, ο κωδικ ς της συνεδρίας θα αποµνηµονευθεί µέχρι να κλείσετε το λογισµικ ασ ρµατης προβολής. Όταν ο υπολογιστής προσπαθήσει να ξεκινήσει µια συνεδρία ασ ρµατης προβολής σε µια συσκευή προβολής που ήδη προβάλλει εικ νες απ άλλη συσκευή µε ενσ ρµατη σ νδεση, εµϕανίζεται το παρακάτω µήνυµα: By clicking OK from a wired device, a wireless projection will begin in the background. The wired projection continues without any interference. You can switch to the wireless projection by pressing the Wireless button on the remote, and press Source to switch back. Κατά τη διάρκεια της ασ ρµατης προβολής, ο µηχανισµ ς αποτροπής αποσ νδεσης µειώνει το πλήθος των µη επιθυµητών αποσυνδέσεων. Αντιστοίχιση και αναίρεση αντιστοίχισης συσκευής προβολής Η αντιστοίχιση (binding) είναι µια προαιρετική ενέργεια η οποία επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει µια ασ ρµατη συσκευή προβολής και να τη συσχετίσει µε το ϕορητ υπολογιστή του. Σε αυτή την περίπτωση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµ ς πλήκτρων Ctrl + F5 για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προβολής. Επίσης, ταν πραγµατοποιηθεί αντιστοίχιση το λογισµικ χρησιµοποιεί αυτ µατα την επιλεγµένη ασ ρµατη συσκευή προβολής. Για να αντιστοιχίσετε µια συσκευή προβολής, εκτελέστε την εϕαρµογή λογισµικο Lenovo Wireless Projector το οποίο θα αναζητήσει αυτ µατα τις διαθέσιµες συσκευές προβολής. Θα εµϕανιστεί µια λίστα µε τις διαθέσιµες συσκευές προβολής. Πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στη συσκευή προβολής που επιθυµείτε να αντιστοιχίσετε και επιλέξτε Bind απ το αναπτυσσ µενο µενο (απεικονίζεται παρακάτω). 3-2 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

29 Όταν ενεργοποιηθεί η αντιστοίχιση, στο εικονίδιο της συσκευής προβολής, στη λίστα των ασ ρµατων συσκευών προβολής, εµϕανίζεται ένα διπλ µπλε βέλος. Μετά την αντιστοίχιση µιας ασ ρµατης συσκευής προβολής, ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει την προβολή χρησιµοποιώντας το συνδυασµ πλήκτρων Ctrl+F5 ή επιλέγοντας Project και End Project απ το εικονίδιο της γραµµής εργασιών. Για να αναιρέσετε µια αντιστοίχιση, εκτελέστε την εϕαρµογή λογισµικο της ασ ρµατης συσκευής προβολής και πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στην κατάλληλη συσκευή προβολής στη λίστα (επισηµαίνεται µε το διπλ µπλε βέλος). Καταργήστε την επιλογή Bind. Εναλλακτικά, µπορείτε να πατήσετε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο του λογισµικο στη γραµµή εργασιών και να επιλέξετε Configuration. Επιλέξτε την καρτέλα Setting και καταργήστε την επιλογή απ το τετραγωνίδιο Projector Binding. Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση και κλείστε το παράθυρο. Ανάκτηση των στοιχείων της συσκευής προβολής Μετά την εκτέλεση του λογισµικο Wireless Projecting, πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στη συσκευή προβολής στη λίστα Current Projectors List, για να εµϕανίσετε το αναδυ µενο µενο. Στη συνέχεια επιλέξτε Property για να εµϕανιστεί η ταυτ τητα, το µοντέλο, η έκδοση και η κατάσταση της συσκευής προβολής. Κεϕάλαιο 3. Χρήση των ασ ρµατων λειτουργιών 3-3

30 Κατάσταση της συσκευής προβολής Υπάρχουν πέντε καταστάσεις εργασίας της συσκευής προβολής: v Ready (Έτοιµη) v Wireless projecting (Ασ ρµατη προβολή) v Wired projecting (Ενσ ρµατη προβολή) v USB image display (Προβολή εικ νων απ µνήµη USB) v Unknown (Άγνωστη) Σηµείωση: εν είναι δυνατή η ανάκτηση των στοιχείων της συσκευής προβολής κατά τη διάρκεια ασ ρµατης προβολής. Ρ θµιση λογισµικο ασ ρµατων λειτουργιών Πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών στο κάτω δεξί µέρος της οθ νης. Επιλέξτε Configuration για να ανοίξει το παράθυρο Configuration. 3-4 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

31 Επιλογή κάρτας Στην καρτέλα Adapter εµϕανίζεται η τρέχουσα κάρτα WLAN. Εάν έχουν εγκατασταθεί περισσ τερες απ µία κάρτες WLAN στο ϕορητ υπολογιστή σας, µπορείτε να εκτελείτε ασ ρµατη προβολή και ταυτ χρονα να χρησιµοποιείτε το Internet. Μπορείτε να επιλέξετε µία απ τις κάρτες WLAN για προβολή, πατώντας στο αναπτυσσ µενο πλαίσιο, πως ϕαίνεται στην εικ να. Σηµείωση: Εάν µετακινήσετε το δείκτη του ποντικιο στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών, θα εµϕανιστο ν οι πληροϕορίες της επιλεγµένης κάρτας WLAN. Κεϕάλαιο 3. Χρήση των ασ ρµατων λειτουργιών 3-5

32 Στην καρτέλα Setting, εµϕανίζεται η τρέχουσα αντιστοίχιση. Εικονικ τηλεχειριστήριο Εάν το τετραγωνίδιο Projector binding είναι επιλεγµένο, έχει ενεργοποιηθεί η αντιστοίχιση της συσκευής προβολής. Η ταυτ τητα της αντιστοιχισµένης συσκευής προβολής εµϕανίζεται στο πλαίσιο κάτω απ την ετικέτα Projector binding, πως ϕαίνεται παραπάνω. Όταν καταργήσετε την επιλογή απ το τετραγωνίδιο Projector binding, η επιλογή Bind Projector θα εµϕανίζεται µε γκρι χρώµα στο µενο που εµϕανίζεται ταν πατήσετε το δεξί κουµπί του ποντικιο. Σε αυτή την περίπτωση δεν µπορείτε να αντιστοιχίσετε καµία συσκευή προβολής. Για να αποϕ γετε την εµϕάνιση του παραθ ρου επιβεβαίωσης γρήγορης προβολής, επιλέξτε Don t show the quick projecting dialog, στην καρτέλα Setting. Εάν επιθυµείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστοίχισης συσκευής προβολής ή τη λειτουργία γρήγορης προβολής, καταργήστε την επιλογή απ το τετραγωνίδιο Projector binding, και πατήστε OK. Το εικονικ τηλεχειριστήριο προσϕέρει τις ίδιες λειτουργίες µε το τηλεχειριστήριο. Για παράδειγµα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το εικονικ τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το µενο της συσκευής προβολής, να ρυθµίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή προβολής. Η επιλογή για το εικονικ τηλεχειριστήριο εµϕανίζεται στο µενο της γραµµής εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της επιϕάνειας εργασίας, µ νο ταν η συσκευή προβολής λειτουργεί σε κατάσταση ασ ρµατης προβολής (wireless projecting). Πατήστε µε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών και επιλέξτε Emulation remote controller για να εµϕανίσετε το εικονικ τηλεχειριστήριο. 3-6 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

33 Κουµπιά στο εικονικ τηλεχειριστήριο Παρακάτω αναϕέρονται τα κουµπιά και οι λειτουργίες του εικονικο τηλεχειριστηρίου: v Menu: Εµϕανίζει της ενδείξεις οθ νης της συσκευής προβολής ή επιστρέϕει στο µενο του προηγο µενου επιπέδου. Σηµείωση: Οι ενδείξεις οθ νης εµϕανίζονται µ νο στην οθ νη της συσκευής προβολής. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Πλοήγηση στις ενδείξεις οθ νης στη σελίδα 7-1. v Back: Επιστρέϕει στο µενο του προηγο µενου επιπέδου. v Close: Εµϕανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. Πατήστε Yes για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή προβολής. v Επάνω, Κάτω, Αριστερά και εξιά: Έχουν την ίδια λειτουργία µε τα κουµπιά-βέλη του τηλεχειριστηρίου. v Enter: Επιβεβαιώνει τις αλλαγές. v Close: Κλείνει το εικονικ τηλεχειριστήριο. Κεϕάλαιο 3. Χρήση των ασ ρµατων λειτουργιών 3-7

34 Προβολή εικ νων απ µνήµη USB Η συσκευή προβολής διαθέτει µια ενσωµατωµένη θ ρα USB, µε την οποία είναι δυνατή η προβολή εικ νων απευθείας απ µια µνήµη USB. Η επιλογή για την προβολή εικ νων απ µνήµη USB (USB image display) εµϕανίζεται στο µενο Lenovo Wireless Projector της γραµµής εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της επιϕάνειας εργασίας, µ νο ταν η συσκευή προβολής λειτουργεί σε κατάσταση ασ ρµατης προβολής (wireless projecting). Τερµατισµ ς προβολής Πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών και επιλέξτε USB image display για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής εικ νων απ µνήµη USB µέσα απ τις ενδείξεις οθ νης της συσκευής προβολής. Για πληροϕορίες ανατρέξτε στην εν τητα Προβολή εικ νων απ µνήµη USB στη σελίδα 5-3. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω διαδικασίες για να τερµατίσετε την τρέχουσα συνεδρία ασ ρµατης προβολής: v Πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών και επιλέξτε End Project. v Πατήστε το συνδυασµ πλήκτρων Ctrl+F5. v Πατήστε δυο ϕορές στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών. Θα εµϕανιστεί το µήνυµα: Select Yes to end the projection, and No to abort this action. v Πατήστε το κουµπί Wireless στο τηλεχειριστήριο. v Πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών και επιλέξτε Exit. Σηµείωση: Με αυτή τη διαδικασία θα τερµατιστεί και το λογισµικ. Μετά τον τερµατισµ της προβολής, επανέρχεται το αρχικ περιβάλλον δικτ ου έτσι ώστε άλλοι ϕορητοί υπολογιστές να έχουν τη δυνατ τητα να χρησιµοποιήσουν τη συσκευή προβολής. 3-8 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

35 Εικονίδιο της ασ ρµατης συσκευής προβολής στη γραµµή εργασιών Απεγκατάσταση Μετά την ενεργοποίηση του λογισµικο Wireless Projecting, µπορείτε να πατήσετε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Wireless Projector στη γραµµή εργασιών. v Project: Επιλέξτε Project ή πατήστε το πλήκτρο P για ταχεία προβολή στην αντιστοιχισµένη συσκευή προβολής. Εάν στη λίστα ασ ρµατων συσκευών προβολής δεν υπάρχει καµία συσκευή προβολής προς αντιστοίχιση, θα εµϕανιστεί το κ ριο παράθυρο. v Configuration: Επιλέξτε Configuration. Στο παράθυρο διαλ γου Configuration εµϕανίζονται οι καρτέλες Setting και Adapters. v About: Επιλέξτε About για να προβάλλετε πληροϕορίες για την έκδοση της εϕαρµογής Lenovo Wireless Projector. v Exit: Επιλέξτε Exit για να τερµατίσετε το πρ γραµµα Lenovo Wireless Projector. Μετά την έναρξη της ασ ρµατης προβολής, µπορείτε να πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Wireless Projector στη γραµµή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθ νης για να εµϕανιστεί το παρακάτω µενο : v End Project: Επιλέξτε End Project ή πατήστε το συνδυασµ πλήκτρων Ctrl+F5 για να τερµατιστεί η τρέχουσα ασ ρµατη προβολή. v Emulation remote controller: Επιλέξτε Emulation remote controller για να εµϕανιστεί το εικονικ τηλεχειριστήριο. v USB image display: Επιλέξτε USB image display για να ξεκινήσει η προβολή εικ νων που έχουν αποθηκευτεί σε µνήµη USB. v About: Επιλέξτε About για να προβάλλετε πληροϕορίες για την έκδοση της εϕαρµογής Lenovo Wireless Projector. v Exit: Επιλέξτε Exit για να τερµατίσετε το πρ γραµµα Lenovo Wireless Projector. Έξοδος Πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών και επιλέξτε Exit για να τερµατίσετε το πρ γραµµα Lenovo Wireless Projector. Σηµείωση: Εάν ένας χρήστης υπολογιστή ThinkPad πατήσει Fn+F7 και επιλέξει διαϕορετικές επιλογές εµϕάνισης στο πρ γραµµα Presentation Director, θα τερµατιστεί το πρ γραµµα Lenovo Wireless Projection. Όταν τερµατίσετε το λογισµικ Lenovo Wireless Projection, θα χαθο ν λοι οι αποθηκευµένοι κωδικοί συνεδρίας (ακ µη και ταν πραγµατοποιείται ασ ρµατη προβολή). Σηµείωση: Το λογισµικ Lenovo Wireless Projecting µπορεί να τερµατιστεί οποιαδήποτε στιγµή ακ µη και κατά τη διάρκεια ασ ρµατης προβολής. Όλοι οι αποθηκευµένοι κωδικοί συνεδρίας θα χαθο ν. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αϕαιρέσετε το λογισµικ Wireless Projecting: 1. Επιλέξτε Έναρξη (Start). 2. Επιλέξτε Προγράµµατα (Programs). 3. Επιλέξτε Lenovo Wireless Projector. 4. Επιλέξτε Uninstall Lenovo Wireless Projector. 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Κεϕάλαιο 3. Χρήση των ασ ρµατων λειτουργιών 3-9

36 Σηµείωση: Εάν εκτελείται το λογισµικ Wireless Projecting, θα εµϕανιστεί ένα µήνυµα. Τερµατίστε το λογισµικ Wireless Projecting και επανεκκινήστε τη διαδικασία απεγκατάστασης Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

37 Κεϕάλαιο 4. Σ νδεση συσκευών στη συσκευή προβολής Σ νδεση συσκευών Το συγκεκριµένο κεϕάλαιο παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε τη σ νδεση συσκευών στη συσκευή προβολής C400 Wireless Projector. Στη συσκευή προβολής µπορείτε να συνδέσετε ταυτ χρονα υπολογιστές και συσκευές βίντεο. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της συσκευής που θα συνδέσετε στη συσκευή προβολής για να διαπιστώσετε εάν διαθέτει την κατάλληλη υποδοχή εξ δου. 1 LED ασ ρµατης σ νδεσης 2 LED τροϕοδοσίας ασ ρµατης συσκευής 3 RS Video Out 5 DVI-I In 6 Υποδοχή µνήµης USB 7 Composite Video 8 S-Video 9 Audio In 10 Audio Out 11 Υποδοχή ποντικιο USB Αποµακρυσµένος έλεγχος ποντικιο µε χρήση υποδοχής USB Σηµείωση: Για συνεδρίες ασ ρµατης προβολής, δεν απαιτείται σ νδεση USB. Για να ελέγξετε το δείκτη του ποντικιο του υπολογιστή χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο της συσκευής προβολής, συνδέστε τη συσκευή προβολής στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB πως ϕαίνεται στην παρακάτω εικ να: Lenovo Portions IBM Corp

38 Σηµείωση: Η χρήση ποντικιών USB υποστηρίζεται µ νο στα Microsoft Windows 2000 και Windows XP. Σ νδεση σε οθ νη υπολογιστή Εάν επιθυµείτε να εµϕανίσετε την εικ να σε µια ξεχωριστή οθ νη ταυτ χρονα µε την οθ νη προβολής, συνδέστε το καλώδιο της οθ νης στην υποδοχή εξ δου οθ νης της συσκευής προβολής. 4-2 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

39 Κεϕάλαιο 5. Συντήρηση Σε αυτ το κεϕάλαιο παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε τη συντήρηση της συσκευής προβολής. Καθαρισµ ς της συσκευής προβολής Με τον καθαρισµ της συσκευής προβολής για την αϕαίρεση σκ νης και βρωµιάς εξασϕαλίζεται η απρ σκοπτη λειτουργία. v Απενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής και αποσυνδέστε τα καλώδιά της τουλάχιστον 1 ώρα πριν απ τον καθαρισµ. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος πρ κλησης εγκαυµάτων. v Κατά τον καθαρισµ χρησιµοποιήστε µ νο ένα υγρ πανί. Προσέξτε να µην εισέλθει νερ στα ανοίγµατα εξαερισµο της συσκευής προβολής. v Εάν εισέλθει λίγο νερ στο εσωτερικ της συσκευής προβολής κατά τον καθαρισµ, αϕήστε την εκτ ς ρε µατος και σε ένα καλά αεριζ µενο δωµάτιο για αρκετές ώρες. v Εάν εισέλθει πολ νερ στο εσωτερικ της συσκευής προβολής κατά τον καθαρισµ, η συσκευή θα χρειαστεί επισκευή. Καθαρισµ ς του ϕακο Για να καθαρίσετε το ϕακ, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Βρέξτε ένα µαλακ, στεγν πανί µε µη στιλβωτικ υγρ καθαρισµο ϕακών. Σηµείωση: Μη χρησιµοποιήσετε µεγάλη ποσ τητα υγρο καθαρισµο και µην ϕέρεται το ϕακ απευθείας σε επαϕή µε το υγρ καθαρισµο. Τα στιλβωτικά υγρά, τα διαλυτικά ή κάποια άλλα σκληρά χηµικά ίσως προκαλέσουν βλάβη στο ϕακ. 2. Με ελαϕρές κυκλικές κινήσεις, σκουπίστε το ϕακ µε το πανί. Εάν δεν σκοπε ετε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή προβολής άµεσα, τοποθετήστε το καπάκι του ϕακο. Καθαρισµ ς του περιβλήµατος Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον καθαρισµ του περιβλήµατος της συσκευής προβολής 1. Καθαρίστε τη σκ νη µε ένα καθαρ, υγρ πανί. 2. Βρέξτε το πανί µε ζεστ νερ και ένα ήπιο υγρ καθαρισµο ( πως το απορρυπαντικ των πιάτων) και καθαρίστε το περίβληµα. 3. Ξεβγάλτε το πανί και καθαρίστε ξανά το περίβληµα. Σηµείωση: Για την αποϕυγή αποχρωµατισµο ή αλλοίωσης των χρωµάτων του περιβλήµατος, µη χρησιµοποιήσετε στιλβωτικ υγρ καθαρισµο µε βάση την αλκο λη. Αντικατάσταση της λάµπας της συσκευής προβολής Η λάµπα της συσκευής προβολής πρέπει να αντικατασταθεί µ νο µε εξάρτηµα πιστοποιηµένο απ τη Lenovo, το οποίο µπορείτε να παραγγείλετε απ τον εµπορικ συνεργάτη σας ή απ τη διε θυνση Lenovo Portions IBM Corp

40 Για να αντικαταστήσετε τη λάµπα της συσκευής προβολής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής, αποσυνδέστε το καλώδιο ρε µατος και αϕήστε τη συσκευή προβολής να κρυώσει για τουλάχιστον 1 ώρα. 2. Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι τ που Phillips για να αϕαιρέσετε τη βίδα 1 απ το κάλυµµα του τµήµατος τοποθέτησης της λάµπας µε τον τρ πο που ϕαίνεται στην εικ να. 3. Αϕαιρέστε το κάλυµµα 2 του τµήµατος τοποθέτησης της λάµπας µε τον τρ πο που ϕαίνεται στην εικ να. 4. Αϕαιρέστε τις δ ο βίδες 3 απ τη µονάδα συγκράτησης της λάµπας µε τον τρ πο που ϕαίνεται στην εικ να. 5. Ανασηκώστε τη λαβή ασϕάλισης 4 της µονάδας και τραβήξτε προσεκτικά τη µονάδα µε τον τρ πο που ϕαίνεται στην εικ να. 5-2 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

41 6. Για την εγκατάσταση της νέας λάµπας ακολουθήστε την αντίστροϕη διαδικασία. Σηµείωση: Κατά την τοποθέτησή της, η µονάδα συγκράτησης της µονάδας πρέπει να έχει την κατε θυνση που απεικονίζεται παρακάτω. Προσοχή: Το προϊ ν διαθέτει λυχνία τ ξου η οποία περιέχει υδράργυρο. Η απ ρριψή της πρέπει να γίνεται σ µϕωνα µε τις τοπικές διατάξεις ή κανονισµο ς. Στις Η.Π.Α., η απ ρριψη µε συµβατικ τρ πο ορισµένων ή λων των λαµπών που περιέχουν υδράργυρο υπ κειται σε περιορισµο ς ή απαγορε εται. Επισκεϕτείτε τη διε θυνση για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τις τοπικές απαιτήσεις για την απ ρριψη καθώς και για τα σηµεία ανακ κλωσης. Οι χρήστες στο Κονέκτικατ πρέπει να επικοινωνήσουν µε την εταιρεία Northeast Lamp Recycling στον αριθµ (χωρίς χρέωση) για να ζητήσουν το ειδικ κιτ που περιλαµβάνει ένα κουτί για τη λάµπα, µια αυτοκ λλητη ταινία και µια ετικέτα επιστροϕής. Μηδενισµ ς του µετρητή λειτουργίας της λάµπας Μετά την αντικατάσταση της λάµπας, πρέπει να µηδενίσετε το µετρητή λειτουργίας της λάµπας. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 1. Πατήστε το κουµπί Menu για να εµϕανιστεί το κ ριο µενο. 2. Πατήστε τα κουµπιά-βέλη αριστερά/δεξιά για να ενεργοποιήσετε το µενο Info. 3. Πατήστε τα κουµπιά-βέλη πάνω/κάτω για να µετακινηθείτε στην επιλογή Lamp Timer. 4. Πατήστε το κουµπί Enter. Στην οθ νη θα εµϕανιστεί το µήνυµα Press Enter to Lamp Timer Reset. 5. Πατήστε ξανά το κουµπί Enter για να µηδενιστεί ο µετρητής. Προσοχή: Η τιµή Lamp Life αποτελεί µια ένδειξη της µείωσης της ϕωτειν τητας και δεν προσδιορίζει τη διάρκεια ζωής της λάµπας. Η τιµή Lamp Life υπολογίζεται ως ο χρ νος που χρειάζεται για να µειωθεί κατά περίπου 50% η ϕωτειν τητα του 50% µιας οµάδας λαµπών. Για παράδειγµα, εάν η διάρκεια ζωής µιας οµάδας λαµπών έχει οριστεί στις 2000 ώρες και η ϕωτειν τητά τους έχει υπολογιστεί στα 1100 lumen, τ τε µετά απ 2000 ώρες το 50% των λαµπών θα έχουν ϕωτειν τητα µεγαλ τερη απ 550 lumen. Κεϕάλαιο 5. Συντήρηση 5-3

42 Χρήση της υποδοχής ασϕάλισης Η συσκευή προβολής διαθέτει µια συσκευή ασϕάλισης η οποία απεικονίζεται παρακάτω. Για οδηγίες χρήσης αυτής της υποδοχής, ανατρέξτε στις πληροϕορίες που συνοδε ουν τη συσκευή ασϕάλισης. 1 Υποδοχή ασϕάλισης 5-4 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

43 Κεϕάλαιο 6. Χρήση των λειτουργιών της συσκευής προβολής Πριν ξεκινήσετε Σε αυτ το κεϕάλαιο παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε την τοποθέτηση των µπαταριών του τηλεχειριστηρίου καθώς και µε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, τη ρ θµιση του ήχου, τη χρήση των κουµπιών και άλλων χαρακτηριστικών της συσκευής προβολής. Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετήσετε τις µπαταρίες τ που AAA που παρέχονται µαζί µε τη συσκευή προβολής. Για να τοποθετήσετε τις µπαταρίες, κάντε τα εξής: Σηµείωση: v Χρησιµοποιήστε µ νο αλκαλικές µπαταρίες τ που AAA. v Η απ ρριψη των χρησιµοποιηµένων µπαταριών πρέπει να γίνεται σ µϕωνα µε τους ισχ οντες εθνικο ς κανονισµο ς. v Εάν δεν σκοπε ετε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλη χρονική περίοδο, αϕαιρέστε τις µπαταρίες. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα της θήκης µπαταριών απ το τηλεχειριστήριο µε τον τρ πο που απεικονίζεται παρακάτω. 2. Τοποθετήστε τις παρεχ µενες µπαταρίες στη θήκη µπαταριών του τηλεχειριστηρίου, προσέχοντας την πολικ τητα των µπαταριών. Παρατηρήστε τα σ µβολα πολικ τητας (+/-) που βρίσκονται µέσα στη θήκη µπαταριών. 3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα µε τον τρ πο που απεικονίζεται. Lenovo Portions IBM Corp

44 Χρήση του τηλεχειριστηρίου Παρακάτω µπορείτε να δείτε µια εικ να του τηλεχειριστηρίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειωθεί ο κίνδυνος πρ κλησης βλάβης στα µάτια σας, µην κοιτάζετε απευθείας στη δέσµη του laser και µην στρέϕετε τη δέσµη laser στα µάτια των συνανθρώπων σας. Το τηλεχειριστήριο διαθέτει συσκευή laser Κατηγορίας ΙΙ η οποία εκπέµπει ακτινοβολία. 6-2 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

45 1 Εκποµπή laser 14 Κουµπί Mute 2 Εκποµπή υπερ θρων 15 Κουµπί Freeze 3 LED κατάστασης 16 Α ξηση έντασης 4 Κουµπί Power 17 Κουµπί Blank 5 Κουµπί Laser 18 Μείωση έντασης 6 Χειριστήριο δροµέα 19 Κουµπί Wireless 7 εξί κουµπί ποντικιο 20 Κουµπί Source 8 ροµέας επάνω 21 Κουµπί Re-SYNC 9 ροµέας δεξιά/προηγο µενη σελίδα 22 Κουµπί Menu 10 Κουµπί Enter 23 Κουµπί Keystone - κάτω 11 ροµέας κάτω 24 Κουµπί Keystone - επάνω 12 Κουµπί Zoom + 25 ροµέας αριστερά/επ µενη σελίδα 13 Κουµπί Zoom - 26 Αριστερ κουµπί ποντικιο Περιοχή λειτουργίας Το τηλεχειριστήριο χρησιµοποιεί εκποµπή υπέρυθρων ακτίνων για τον έλεγχο της συσκευής προβολής. εν είναι απαραίτητο να στρέϕετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή προβολής. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σε µέγιστη ακτίνα 10m και σε γωνία 30 πάνω ή κάτω απ το επίπεδο της συσκευής προβολής. Εάν η συσκευή προβολής δεν αποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στο Παράρτηµα Α, Αντιµετώπιση προβληµάτων, στη σελίδα A-1. Σηµείωση: Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί ακ µη και αν το έχετε στρέψει προς την προβαλλ µενη εικ να. Κεϕάλαιο 6. Χρήση των λειτουργιών της συσκευής προβολής 6-3

46 Κουµπιά συσκευής προβολής και τηλεχειριστηρίου Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή τα κουµπιά που βρίσκονται στο επάνω µέρος της συσκευής προβολής. Με το τηλεχειριστήριο µπορείτε να εκτελέσετε λες τις λειτουργίες. Προβολή εικ νων απ µνήµη USB Περιγραϕή Με αυτή τη δυνατ τητα µπορείτε να προβάλλετε εικ νες απευθείας απ µια µνήµη USB. Περιλαµβάνει τις ακ λουθες λειτουργίες: κλιµάκωση, αυτ µατη αναπαραγωγή και προβολή σε πλήρη οθ νη. Για την προβολή εικ νων απ µνήµη USB υποστηρίζονται πέντε µορϕές εικ νων (JPG, BMP, PCX, PNG και GIF εκτ ς απ τη µορϕή GIF89a) και µια µορϕή αρχείου ευρετηρίου εικ νων (.IDX). Οι υποστηριζ µενες γλώσσες για τη συγκεκριµένη δυνατ τητα είναι τα αγγλικά και τα απλοποιηµένα κινεζικά. Εάν επιλέξετε απλοποιηµένα κινεζικά στις ενδείξεις οθ νης, θα εµϕανίζονται τ σο τα αγγλικά σο και τα απλοποιηµένα κινεζικά ον µατα αρχείων. Εάν επιλέξετε διαϕορετική γλώσσα στις ενδείξεις οθ νης, το περιβάλλον εµϕανίζεται στα αγγλικά και είναι δυνατή η εµϕάνιση ονοµάτων αρχείων σε δυτικές γλώσσες πως αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά, κ.λπ. λειτουργίας Υπάρχουν δ ο τρ ποι για να ξεκινήσετε την προβολή εικ νων απ µνήµη USB: v Όταν η συσκευή προβολής βρίσκεται σε κατάσταση ασ ρµατης προβολής, πατήστε το δεξί κουµπί του ποντικιο στο εικονίδιο Lenovo Wireless Projector στη γραµµή εργασιών, και επιλέξτε USB image display απ το µενο. v Πατήστε το κουµπί menu στη συσκευή προβολής ή στο τηλεχειριστήριο, και στη συνέχεια επιλέξτε Information Wireless Setting USB Image Display στις ενδείξεις οθ νης. Κατά την προβολή εικ νων απ µνήµη USB, µπορείτε να πλοηγηθείτε στις εικ νες χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ποντικιο, το χειριστήριο δροµέα ή τα κουµπιά PgUp και PgDn του τηλεχειριστηρίου. Επιλογές µενο Μετά την έναρξη της προβολής εικ νων USB, οι επιλογές µενο εµϕανίζονται στη γραµµή εργαλείων. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: Open, Auto Slide Show/Manual Slide Show, Previous, Next, Optimal Size/Original Size, Full Screen Mode και Exit. Open Όταν επιλέξετε Open µε το τηλεχειριστήριο, ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο εµϕανίζονται λα τα αρχεία που µπορο ν να προβληθο ν απ τη µνήµη USB και τους καταλ γους της: Επιλέξτε απ τη λίστα το αρχείο που επιθυµείτε να προβάλλετε και πατήστε Confirm για να ξεκινήσει η προβολή. Σηµείωση: Εάν το επιλεγµένο αρχείο είναι αρχείο ευρετηρίου (απλ αρχείο κειµένου µε επέκταση.idx), ταν πατήσετε Confirm θα προβληθεί το πρώτο αρχείο που αναϕέρεται στο ευρετήριο, διαϕορετικά θα προβληθεί το επιλεγµένο αρχείο. 6-4 Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector: Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο 91, 9325, 9330 ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα