Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék. Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék. Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis"

Transcript

1 FH 0 IX /HA S FH 0 XA/HA S Polski Instrukc obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukc obsługi, Ostrzezenia, Serwis Techniczny,6 Opis urządzenia,8 Opis urządzenia,0 Instalac, Uruchomienie i użytkowanie,5 Programy,6 Zalecenia i środki ostrożności,0 Konserwac i utrzymanie,0 Anomalie i środki zaradcze, Deutsch Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis Bedienungsanleitung, Hinweise, Kundendienst,6 Beschreibung Ihres Gerätes,8 Beschreibung Ihres Gerätes,0 Installation, Inbetriebsetzung und Gebrauch, Programme,5 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise,0 Reinigung und Pflege,0 Störungen und Abhilfe, Magyar Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz,6 A készülék leírása,9 A készülék leírása, Üzembe helyezés, Bekapcsolás és használat,5 Programok,6 Óvintézkedések és tanácsok,50 Karbantartás és ápolás,50 Hibaelhárítás,5 Nederlands Gebruiksaanwijzing OVEN Inhoud Gebruiksaanwijzing, Belangrijk, Service,6 Beschrijving van het apparaat,8 Beschrijving van het apparaat,0 Het installeren, Starten en gebruik,5 Programma s,6 Voorzorgsmaatregelen en advies,0 Onderhoud en verzorging,0 Storingen en oplossingen, Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση,5 Τεχνική υποστήριξη,7 Περιγραφή της συσκευής,9 Περιγραφή της συσκευής, Εγκατάσταση,5 Εκκίνηση και χρήση,55 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,56 Προφυλάξεις και συμβουλές,60 Συντήρηση και φροντίδα,60 Ανωμαλίες και λύσεις,6

2 Română Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar Instrucţiuni de folosire, Avertizări,5 Asistenţă,7 Descrierea aparatului,9 Descrierea aparatului, Instalare,6 Pornire şi utilizare,65 Programe,66 Precauţii şi sfaturi,70 Întreţinere şi curăţire,70 Anomalii şi remedii,7

3 Hinweise ZUR BEACHTUNG: Bei Gebrauch wird dieses Gerät und alle zugänglichen Teile sehr heiß. Es ist darauf zu achten, dass die Heizelemente nicht berührt werden. Kinder unter 8 Jahren, die nicht ständig beaufsichtigt sind, von dem Gerät fernhalten. Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder Wahrnehmungsfähigkeiten oder aber ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt sie werden ausreichend überwacht oder sie wurden in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und haben eine ausreichende Wahrnehmung der mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Reinigungs und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbewachten Kindern ausgeführt werden. Verwenden Sie zur Reinigung der Glastür des Backofens keine Scheuermittel oder scharfkantige Metallspachtel, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen und so das Zerspringen des Glases zu verursachen. Verwenden Sie zur Reinigung des Kochfeldes keine Dampf oder Hochdruckreinigungsgeräte. ZUR BEACHTUNG: Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen. Stromschlaggefahr.! Beim Einsetzen des Rosts darauf achten, dass die Arretierung nach oben zeigt und sich im hinteren Bereich befindet. Belangrijk PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet. Zorg ervoor de verwarmende elementen niet aan te raken. Zorg ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 ar oud zijn niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 ar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen. De reinigings en onderhoudshandelingen mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht. Gebruik geen schurende producten, noch snijdende metalen spatels om de glazen deur van de oven te reinigen, aangezien deze het oppervlak zouden kunnen krassen, en als gevolg het glas doen verbrijzelen. Gebruik nooit huishoudapparaten met stoom of hoge druk voor het reinigen van de kookplaat. PAS OP: Controleer of het apparaat uit staat voor u de lamp vervangt, om te voorkomen dat u een elektrische schok krijgt.! Bij het inbrengen van de grill erop letten dat de bevestigingsklem omhoog gericht is en zich achterin de oven bevindt.

4 Ostrzezenia UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części silnie się rozgrzewają podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem dorosłych. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, k również osoby nieposiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane. Nie stosować środków ściernych ani ostrych łopatek metalowych do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika, ponieważ mogłyby porysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby. Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia. UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.! Wsuwając ruszt, należy się upewnić, że ogranicznik jest skierowany ku górze i znajduje się on w tylnej części komory. Figyelmeztetések FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető részei a használat közben rendkívüli módon felmelegedhetnek. Vigyázzon, hogy nehogy hozzáérjen a fűtőelemekhez. Ha a gyermekek nincsenek folyamatos felügyelet alatt, tartsa távol a 8 éven aluli gyermekeket. Ezt a készüléket a 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint a testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják. Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Az üveg sütőajtó tisztításához ne használjon súrolószereket vagy vágóéllel rendelkező fémspatulát, mivel azok összekaristolhatják az ajtó felületét, ami pedig az üveg összetöréséhez vezethet. A készülék tisztításához soha ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót. FIGYELEM: Az esetleges áramütések elkerülése érdekében a lámpa kicserélése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.! A rács behelyezésekor győződjön meg arról, hogy a kallantyú felfele néz és a sütőtér hátsó részén van.

5 Προειδοποίηση ΠΡΟΣΟΧΉ: Η συσκευή αυτή και τα προσβάσιμα μέρη της καθίστανται πολύ θερμά κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε και να αποφεύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Κρατάτε μακριά τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών ή να τα επιτηρείτε συνεχώς. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση αν βρίσκονται υπό κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλή και αν αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να διενεργούνται από τα παιδιά χωρίς επιτήρηση. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αποξυστικά κι ούτε σπάτουλες μεταλλικές κοφτερές για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου επειδή μπορεί να προξενηθούν ξυσίματα στην επιφάνεια, προκαλώντας, έτσι, τη θραύση του γυαλιού. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού σε υψηλή πίεση για τον καθαρισμό της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΉ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή πριν αντικαταστήστε τη λυχνία για να αποφευχθεί ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. Avertizări ATENŢIE: Acest aparat şi părţile sale accesibile devin foarte calde în timpul folosirii. Trebuie să fiţi atenţi şi să nu atingeţi elementele de încălzire. Îndepărtaţi copiii sub 8 ani dacă nu sunt supravegheaţi continuu. Acest aparat poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă se află sub o supraveghere corespunzătoare sau dacă au fost instruiţi cu privire la folosirea aparatului în mod sigur şi dacă îşi dau seama de pericolele corelate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere. Nu folosiţi produse abrazive, nici perii de metal tăioase pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului, deoarece ar putea zgâria suprafaţa, provocând astfel spargerea geamului. Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune pentru a curăţa aparatul. ATENŢIE: Asiguraţivă că aparatul este stins înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea electrocutărilor.!când introduceţi grătarul, asiguraţivă că opritorul este îndreptat în sus şi în partea din spate a cavităţii.! Όταν εισάγεται το πλέγμα βεβαιωθείτε ότι το στοπ είναι στραμμένο προς τα πάνω και στο πίσω μέρος της κοιλότητας. 5

6 Kundendienst Achtung: Das Gerät ist mit einem Diagnosesystem ausgestattet, dank dem etwaige Betriebsstörungen erfasst werden können. Diese werden auf dem Display durch Meldungen folgenden Typs angezeigt: F gefolgt von Nummern. In diesem Fall den Kundendienst anfordern. Bevor Sie den Kundendienst anfordern: Vergewissern Sie sich bitte, ob die Störung nicht eigenhändig behoben werden kann.; Starten Sie das Programm erneut, um sicher zu sein, dass die Störung beseitigt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an die autorisierte Kundendienststelle.! Wenden Sie sich nur an autorisierte Techniker. Geben Sie bitte Folgendes an: die genaue Beschreibung des Fehlers die auf dem Display TEMPERATUR angezeigte Meldung das Gerätemodell (Mod.) die Seriennummer (S/N). Letztere Informationen können dem Typenschild, das sich auf dem Gerät befindet, entnommen werden. Serwis Techniczny Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w system diagnostyczny do wykrywania ewentualnych usterek. Usterki sygnalizowane są na wyświetlaczu poprzez komunikaty typu: F, po których następuje seria cyfr. W takich przypadkach konieczna jest interwenc serwisu technicznego. Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego: Sprawdzić, czy usterki nie można usunąć samodzielnie; Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy usterka nie ustąpiła; Jeśli tak się nie stało, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym;! Należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników. Podać: Rodzaj usterki; komunikat widoczny na wyświetlaczu TEMPERATURA Model urządzenia (Mod.) Numer seryjny (S/N) Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. Service Belangrijk: Het apparaat is voorzien van een automatisch diagnostisch systeem dat eventuele storingen opspoort. Deze kunt u op het display aflezen met berichten zoals: F gevolgd door cijfers. In dit geval moet u de technische dienst inschakelen. Voor u contact opneemt met de Technische Dienst: Controleer of u de storing niet zelf kunt oplossen; Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost; Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met een Erkende Technische Servicedienst.! Wendt u nooit tot niet erkende monteurs. Dit dient u door te geven: Het soort storing; het bericht dat op het display TEMPERATUUR verschijnt Het model apparaat (Mod.) Het serienummer (S/N) Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje op het apparaat. Szerviz Figyelem: A készülék az esetleges hibás működés kiderítése érdekében automatikus diagnosztikai rendszerrel van ellátva. A hibák a kijelzőn kerülnek bemutatásra a következő formában: F és utána egy szám. Ilyen esetben a szakszerviz beavatkozására van szükség. Mielőtt a szervizhez fordulna: Ellenőrizze, hogy a hibát önállóan nem tude elhárítani; Indítsa újra a programot, hogy ellenőrizze, hogy nem rossz programot indított az előbb; Amennyiben nem, hív a hivatalos szakszervizt;! Sohase hívjon engedéllyel nem rendelkező szakembert. Ad meg az alábbiakat: az anomália típusa a HŐMÉRSÉKLETkijelzőn látható üzenetet a készülék modellje (Mod.) a készülék szériaszáma (S/N) Az utóbbi információk a készüléken elhelyezett adattáblán találhatók. 6

7 Τεχνική υποστήριξη Προσοχή: Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης διάγνωσης που επιτρέπει την ανίχνευση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών. Αυτές κοινοποιούνται από την οθόνη μέσω μηνυμάτων του τύπου: F ακολουθούμενο από αριθμούς. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η επέμβαση της τεχνικής υποστήριξης. Πριν επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη: Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να επιλυθεί αυτόνομα; Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε; Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης;! Μην προσφεύγετε ποτέ σε τεχνικούς μη εξουσιοδοτημένους. Γνωστοποιήστε: Τον τύπο της ανωμαλίας Το μήνυμα της οθόνης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Το μοντέλο της μηχανής (Mod.) Τον αριθμό σειράς (S/N) Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη συσκευή Asistenţă Atenţie: Aparatul este dotat cu un sistem de diagnosticarea automata care permite punerea în evidenta a unor eventuale disfunctionalitati. Acestea sunt afisate pe display cu mesaje de genul: F urmat de numere. În acest caz, apelaţi la asistenţa tehnică. Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă: Verificaţi dacă puteţi Dvs. să remediaţi anomalia; Porniţi din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat; În caz contrar, apelaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică Autorizat;! Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat. Comunicaţi: tipul de anomalie mesajul care apare pe displayul TEMPERATURĂ modelul aparatului (Mod.) numărul de serie (S/N) Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită de aparat. 7

8 Beschreibung Ihres Gerätes Geräteansicht EINSCHUBHÖHE EINSCHUBHÖHE EINSCHUBHÖHE EINSCHUBHÖHE 5 EINSCHUBHÖHE 5 6 GLEITFÜHRUNGEN für die Einschübe 7 Einschub FETTPFANNE 8 Einschub BACKOFENROST 9 Bedienfeld Beschrijving van het apparaat Algemeen aanzicht POSITIE POSITIE POSITIE POSITIE 5 POSITIE 5 6 GLEUVEN om roosters in te schuiven 7 Rooster LEKPLAAT 8 Rooster GRILL 9 Bedieningspaneel Opis urządzenia Widok ogólny 9 6 POZIOM POZIOM POZIOM POZIOM 5 POZIOM 5 6 PROWADNICE boczne 7 Poziom BLACHA UNIWERSALNA 8 Poziom RUSZT 9 Panel sterowania

9 A készülék leírása A készülék áttekintése SZINT SZINT SZINT SZINT 5 SZINT 5 6 TÁLCASÍNEK 7 ZSÍRFELFOGÓ tálca 8 GRILLRÁCS 9 Kezelőpanel Περιγραφή της συσκευής Συνολική άποψη ΘΈΣΗ ΘΈΣΗ ΘΈΣΗ ΘΈΣΗ 5 ΘΈΣΗ 5 6 ΟΔΗΓΟΙ ολίσθησης των επιπέδων 7 Επίπεδο ΛΙΠΟΣΥΛΛΈΚΤΗ 8 Επίπεδο ΓΚΡΙΛ 9 Πίνακας ελέγχου Descrierea aparatului Vedere de ansamblu POZITIA POZITIA POZITIA POZITIA 5 POZITIA 5 6 GHIDAJE culisare rafturi 7 Raft TAVĂ 8 Raft GRĂTAR 9 Panou de control

10 Beschreibung Ihres Gerätes Bedienfeld Symboltasten MANUELLE GARPROGRAMME Display TEMPERATUR Symboltaste TEMPERATUR Symboltaste DAUER 5 Display ZEITEN 6 Symboltaste GARENDE 7 Symboltaste BEDIENTAFELSPERRE 8 INGANGSETZEN / UNTERBRECHEN 9 Symbol LICHT 0 Symbol UHR Symbol KURZZEITWECKER Symbol ZEIT / TEMPERATUR EINSTELLUNG Symbole VORHEIZEN / RESTWÄRME Symboltasten ECO/AUTOMATIK GARPROGRAMME 5 BEDIENFELD ON Opis urządzenia Panel sterowania Ikony PROGRAMY RĘCZNE Wyświetlacz TEMPERATURA Ikona TEMPERATURA Ikona CZAS PIECZENIA 5 Wyświetlacz CZAS 6 Ikona KONIEC PIECZENIA 7 Ikona BLOKADA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH 8 URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE 9 Ikona OŚWIETLENIE 0 Ikona ZEGAR Ikona MINUTNIK Ikony REGULACJA CZASU / TEMPERATURA Ikony NAGRZEWANIA WSTĘPNEGO/CIEPŁA RESZTKOWEGO Ikony PROGRAMY AUTOMATYCZNE / ECO 5 WŁĄCZANIE PANELU Beschrijving van het apparaat Bedieningspaneel Symbolen HANDMATIGE PROGRAMMA S Display TEMPERATUUR Symbool TEMPERATUUR Symbool DUUR 5 Display TIJDEN 6 Symbool EINDE BEREIDING 7 Symbool BEDIENINGSPANEEL 8 START / STOP 9 Symbool LICHT 0 Symbool KLOK Symbool TIMER Symbolen REGELEN TIJDEN / TEMPERATUUR Symbolen VOORVERWARMING / RESTERENDE WARMTE Symbolen AUTOMATISCHE/ECO PROGRAMMA S 5 INSCHAKELEN BEDIENINGSPANEEL

11 A készülék leírása Kezelőpanel KÉZI PROGRAMOK ikon Kijelző TEMPERATURA TEMPERATURA ikon IDŐTARTAM ikon 5 Kijelző IDŐ 6 SÜTÉS VÉGE ikon 7 LOCK ELLENŐRZÉS ikon 8 START/ KIKAPCSOLÓ 9 SÜTOVILÁGÍTÁS ikon 0 ÓRA ikon PERCSZÁMLÁLÓ ikon HOMÉRSÉKLET/IDOSZABÁLYOZÓ ikonok ELŐMELEGÍTÉSJELZŐ / MARADÉKHŐ ikonok AUTOMATA PROGRAMOK/ECO ikonok 5 PANEL BE/KIKAPCSOLÓ Descrierea aparatului Panoul de control Simboluri PROGRAME MANUALE Display TEMPERATURĂ Simbol TEMPERATURĂ Simbol DURATA 5 Display TIMP 6 Simbol SFÂRŞIT COACERE 7 Simbol de blocare CONTROALE 8 PORNIRE/ OPRIREA 9 Simbol LUMINĂ CUPTOR 0 Simbol CEAS Simbol CRONOMETRU Simboluri REGLARE TIMP/TEMPERATURĂ Simboluri PREÎNCĂLZIRE/CĂLDURĂ REZIDUALĂ Simboluri PROGRAME AUTOMATE/ECO 5 APRINDEREPANOU Περιγραφή της συσκευής Πίνακας ελέγχου Εικονίδια ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οθόνη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Εικονίδιο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Εικονίδιο ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 Οθόνη ΧΡΟΝΩΝ 6 Εικονίδιο ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 7 Εικονίδιο LOCK ΕΛΕΓΧΟΙ 8 ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ 9 Εικονίδιο ΦΩΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 0 Εικονίδιο ΡΟΛΟΓΙΟΥ Εικονίδιο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ Εικονίδια ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Εικονίδια ΠΡΟΘΈΡΜΑΝΣΗ/ΥΠΟΛΕΙΠΌΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ Εικονίδια ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ECO 5 AΝΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

12 DE Installation! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Verkaufs, eines Umzugs oder einer Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet, damit auch der Nachbesitzer die Möglichkeit hat, darin nachschlagen zu können. 560 mm. 5 mm.! Lesen Sie bitte folgende Hinweise aufmerksam durch, sie liefern wichtige Informationen hinsichtlich der Installation, dem Gebrauch und der Sicherheit. Aufstellung! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder. Es ist entsprechend den Vorschriften bezüglich der getrennten Müllsammlung zu entsorgen (siehe Vorsichtsmaßregeln und Hinweise). Zentrieren und Befestigen Befestigung des Gerätes am Möbel: Öffnen Sie die Backofentür und schrauben Sie die Holzschrauben in die im Backofenrahmen vorgesehenen Löcher ein.! Die Installation ist gemäß den vorliegenden Anweisungen und von Fachpersonal durchzuführen. Jede unsachgemäße Installation kann Menschen und Tiere gefährden oder Sachschaden verursachen. Einbau Um eine einwandfreie Betriebsweise des Gerätes zu gewährleisten, muss der Umbauschrank folgende Eigenschaften aufweisen: Die an den Backofen angrenzenden Schrankwände müssen aus hitzebeständigem Material gefertigt sein. Bei Möbeln aus Furnierholz muss der verwendete Leim eine Hitzebeständigkeit von 00 C aufweisen. Für den Einbau des Backofens in einen Unterschrank (siehe Abbildung) oder in einen Hochschrank, muss das entsprechende Möbel über folgende Abmessungen verfügen:! Alle zum Schutz dienenden Teile müssen so befestigt werden, dass ein Entfernen derselben ohne Zuhilfenahme eines Werkzeugs nicht möglich ist. Elektroanschluss Die mit einem Dreileiterkabel ausgerüsteten Backöfen sind für den Betrieb mit Wechselstrom bei der auf dem Typenschild (befindlich auf dem Gerät) angegebenen Spannung und Frequenz ausgelegt (siehe unten). 595 mm. mm. 5 mm. 567 mm. 57 mm. min. 5 mm. 558 mm mm. Anschluss des Netzkabels. Das Klemmengehäuse öffnen, indem die seitlichen Zungen des Deckels mithilfe eines Schraubenziehers angehoben werden. Deckel abziehen (siehe Abbildung). 595 mm. 5 mm. 55 mm.! Nach erfolgtem Einbau des Gerätes muss die Möglichkeit einer Berührung mit Strom führenden Teilen ausgeschlossen sein. Die auf dem Typenschild enthaltenen Verbrauchsangaben wurden bei dieser Art der Installation ermittelt. Belüftung Zur Gewährleistung einer einwandfreien Belüftung die Rückwand des Schrankumbaus entfernen. Der Backofen sollte möglichst so installiert werden, dass er auf zwei Holzleisten oder aber auf einer durchgehenden Fläche aufliegt, die über einen Ausschnitt von mindestens 5 x 560 mm verfügt (siehe Abbildungen). L N des Klemmengehäuses.. Installation des Netzkabels: Schrauben Sie die Schraube der Kabelklemme sowie die drei Schrauben der Kontakte LN heraus. Befestigen Sie die Drähte dann unter Beachtung der entsprechenden Farben unter den Schraubenköpfen: Blau (N), Braun (L), Gelb/ Grün (siehe Abbildung).. Befestigen Sie das Kabel in der entsprechenden Kabelklemme.. Schließen Sie den Deckel

13 Anschluss des Versorgungskabels an das Stromnetz Versehen Sie das Netzkabel mit einem Normstecker für die auf dem Typenschild angegebene Belastung (siehe nebenstehende Tabelle). Wird das Gerät direkt an das Stromnetz angeschlossen, ist zwischen Stromnetz und Gerät ein allpoliger, der Last und den einschlägigen Vorschriften entsprechender Schalter mit einer Mindestöffnung der Kontakte von mm zwischenzuschalten. (Der Erdleiter darf vom Schalter nicht unterbrochen werden.) Das Versorgungskabel muss so verlegt werden, dass es an keiner Stelle einer Temperatur ausgesetzt wird, die 50 C über der Raumtemperatur liegt.! Der Installateur ist für den ordnungsgemäßen elektrischen Anschluss sowie die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass: die Steckdose geerdet ist und den gesetzlichen Bestimmungen entspricht; die Netzsteckdose für die auf dem Typenschild angegebene maximale Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt ist; die Netzspannung im Bereich der auf dem Typenschild angegebenen Werte liegt; die Netzsteckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wechseln Sie bitte die Netzsteckdose oder den Netzstecker aus; verwenden Sie keine Verlängerungen und Mehrfachsteckdosen.! Netzkabel und Steckdose müssen bei installiertem Gerät leicht zugänglich sein.! Das Netzkabel darf nicht gebogen oder eingeklemmt werden.! Das Kabel muss regelmäßig kontrolliert werden und darf nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgetauscht werden (siehe Kundendienst).! Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten. TYPENSCHILD Abmessungen* Breite,5 cm Höhe, cm Tiefe,5 cm Nutzvolumen* Liter 59 Abmessungen** Elektrischer Anschluss ENERGY LABEL Breite 5,5 cm Höhe, cm Tiefe,5 cm Nutzvolumen** Liter 6 Spannung 00V~ 50/60Hz oder 50Hz (siehe Typenschild) maximale Leistungsaufnahme 800W Richtlinie 00/0/EG Energieetikettierung für Elektrobacköfen Norm EN 500 Energieverbrauch Umluft Heizfunktion: ECO. Dieses Gerät entspricht den folgenden EGRichtlinien: 006/95/EWG vom..006 (Niederspannung) und nachfolgende Änderungen 00/08/EWG vom 5..0 (Elektromagnetische Verträglichkeit) und nachfolgende Änderungen 9/68/EWG vom.07.9 und nachfolgende Änderungen. 0/9/EG und nachfolgenden Änderungen. 75/008 Standby/OffMode * Nur für Modelle mit eingelassenen Führungen. ** Nur für Modelle mit Drahtführungen. DE

14 DE Inbetriebsetzung und Gebrauch ACHTUNG! Der Ofen ist mit einem Arretierungssystem der Roste ausgestattet. Damit lassen diese sich ausziehen, ohne aus dem Ofen hervorzustehen (). Um die Roste komplett auszuziehen, braucht man sie nur, wie auf der Zeichnung zu sehen, vorne zu greifen und zu ziehen ().! Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere Backofen für etwa eine Stunde bei Höchsttemperatur und geschlossener Backofentür in Betrieb genommen werden. Das Gerät danach ausschalten, die Backofentür öffnen und die Küche lüften. Der bei diesem Vorgang erzeugte Geruch entsteht durch die Verflüchtigung der zum Schutz des Backofens aufgetragenen Stoffe.! Zur einfacheren Einstellung halten Sie die Tasten und gedrückt: die Zahlen auf dem Display laufen schneller durch.! Jede Einstellung wird automatisch nach 0 Sekunden gespeichert.! Die Touch Control Tasten können nicht mit Handschuhen bedient werden.! Zur Optimierung der Kochleistung wird bei Aktivierung der ausgewählten Funktion eine Einstellung der Produktparameter vorgenommen, die eine Startverzögerung des Lüfters und der Heizelemente verursachen kann. Sperre der Schaltelemente! Die Schaltelemente können bei ausgeschaltetem Ofen, bei begonnenem, beendetem oder zu programmierendem Garvorgang blockiert werden. Zur Sperre der Schaltelemente halten Sie die Taste mindestens Sekunden gedrückt. Es ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display TEMPERATUR erscheint das Symbol Schlüssel O n. Die eingeschaltete Ikone zeigt die aktivierte Blockierung an. Zum Lösen drücken Sie erneut die Taste für mindestens Sekunden. Einstellung der Uhr! Die Uhr kann nur bei ausgeschaltetem Ofen eingestellt werden. Befindet sich der Ofen im Standby, dann erscheint beim ersten Drücken der Taste die aktuelle Uhrzeit. Drücken Sie erneut, um die Uhrzeit einzustellen. Nach dem Anschluss an das Stromnetz oder nach einem Stromausfall blinken die Taste und die Ziffern auf dem Display ZEITEN für 0 Sekunden. Zur Einstellung der Uhrzeit:. Drücken Sie die Taste.. Stellen Sie die Stunden mittels der Tasten und ein.. Sobald die richtige Stunde angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste.. Stellen Sie die Minuten auf die gleiche Weise ein. Bei einem Stromausfall muss die Uhr neu eingestellt werden. Die blinkende Ikone auf dem Display zeigt an, dass die Uhr nicht richtig eingestellt ist. Kurzzeitwecker einstellen! Der Kurzzeitwecker kann sowohl bei ausgeschaltetem, als auch bei eingeschaltetem Backofen eingestellt werden. Der Kurzzeitwecker steuert das Ein und Ausschalten des Backofens nicht. Nach Ablauf der für den Kurzzeitwecker eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal, das nach einer Minute oder durch Drücken auf ein beliebiges aktiviertes Symbol verstummt. Einstellen des Kurzzeitweckers:. Drücken Sie die Taste.. Stellen Sie mittels der Tasten und die gewünschte Zeit ein.. Sobald die gewünschte Einstellung gemacht ist, drücken Sie erneut die Taste. Die eingeschaltete Ikone zeigt an, dass der Kurzzeitwecker aktiv ist. Zum Löschen des Kurzzeitweckers drücken Sie die Taste und stellen Sie die Zeit mit den Tasten und auf 00:00. Drücken Sie erneut die Taste. Die Ikone schaltet sich aus und zeigt so an, dass der Kurzzeitwecker nicht aktiv ist. Backofen in Betrieb setzen. Schalten Sie das Bedienfeld durch Druck auf die Taste ein. Das Gerät gibt einen dreifachen, sich steigernden Signalton aus und alle Tasten leuchten nacheinander auf.. Drücken Sie auf die Taste der von Ihnen gewünschten Garfunktion. Das Display TEMPERATUR zeigt: bei manuellem Programm die mit diesem Programm gekoppelte Temperatur; Auto im Fall eines Automatikprogramms. Das Display ZEIT zeigt: bei manuellem Programm die aktuelle Uhrzeit; im Fall eines Automatikprogramms die Dauer.. Drücken Sie die Taste, um den Garvorgang zu starten.. Der Backofen schaltet auf Vorheizen; die Anzeigen der aktuellen Vorheiztemperatur schalten sich nach und nach an, je weiter die Temperatur steigt. 5. Ein akustisches Signal und das Aufleuchten sämtlicher VorheizAnzeigen signalisieren, dass die Vorheizphase abgeschlossen ist. Jetzt können die zu garenden Speisen in den Backofen gegeben werden.

15 6. Während des Garvorgangs sind folgende Einstellungen jederzeit möglich: Änderung der Temperatur mit der Taste und dann den Tasten und (nur für manuelle Programme); die Programmierung einer Garzeitdauer (siehe Programme); Unterbrechen des Garvorgangs durch Betätigen der Taste. In diesem Fall kehrt das Gerät zu der eventuell zu einem früheren Zeitpunkt geänderten Temperatur zurück (nur für manuelle Programme). Den Ofen durch Betätigen der Taste für drei Sekunden ausschalten; 7. Das Gerät ist mit einem System ausgestattet, das im Falle eines Stromausfalls das Programm wieder an dem Punkt aktiviert, an dem es unterbrochen wurde (wenn die Temperatur im Backofen nicht zu stark abgesunken ist). Noch auszuführende, vorprogrammierte Vorgänge werden hingegen bei der Wiederherstellung der Stromversorgung nicht berücksichtigt und sind neu zu programmieren (zum Beispiel: Es wurde ein Programmstart für 0:0 Uhr programmiert. Um 9:0 fällt der Strom aus. Sobald der Strom wieder eingeschaltet ist, muss die Programmierung erneut ausgeführt werden).! Das Programm GRILL sieht kein Vorheizen des Backofens vor.! Zur Vermeidung einer Beschädigung der Beschichtung nie Kochgeschirr auf dem Backofenboden positionieren.! Das Kochgeschirr stets auf dem mit dem Gerät gelieferten Backofenrost abstellen. Kühlluftgebläse Um die Temperaturen an den äußeren Teilen des Backofens abzusenken, wird mit Hilfe eines Kühlluftgebläses ein Luftstrahl erzeugt, der zwischen dem Bedienfeld, der Backofentür und auch im unteren Teil der Ofentür austritt.! Nach Abschluss eines Garvorgangs bleibt das Gebläse solange in Betrieb, bis der Backofen ausreichend abgekühlt ist. Backofenbeleuchtung Die Leuchte schaltet sich beim Öffnen der Ofentür oder bei einem Garprogrammstart ein. Mit der Taste kann die Leuchte jederzeit ein und ausgeschaltet werden. Restwärmeanzeigen Das Gerät ist mit einer Restwärmeanzeige ausgestattet: Bei ausgeschaltetem Ofen zeigt das Display mittels Aufleuchten der Grafikleiste Restwärme an, dass im Ofen noch eine gewisse Temperatur vorhanden ist. Die einzelnen Elemente der Leiste schalten sich nacheinander aus, je weiter die Temperatur im Ofen sinkt. DemoModus Der Backofen kann auch im Vorführmodus (DEMO) in Betrieb gesetzt werden: Während dieser Betriebsweise werden sämtliche Heizelemente deaktiviert, die Schaltelemente bleiben jedoch einsatzfähig. Zur Aktivierung des DEMOModus drücken Sie kurz die Taste, dann die Tasten und gleichzeitig für 6 Sekunden und dann kurz die Taste. Es ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display TEMPERATUR erscheint die Anzeige deon. Zur Deaktivierung des DEMOModus drücken Sie bei ausgeschaltetem Ofen gleichzeitig die Taste und die Taste für Sekunden. Es ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Anzeige deof. Wiederherstellung der Werkseinstellung Der Ofen kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Damit werden alle vom Anwender ausgeführten Einstellungen gelöscht (Uhr und Garzeiten). Für den Reset schalten Sie den Ofen aus und halten Sie die Taste des ersten manuellen Garprogramms oben links und die Taste 6 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Nach erfolgtem Reset ertönt ein akustisches Signal. Beim ersten Drücken der Taste erscheint wieder die erste Inbetriebnahme. Standby Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der neuen Europäischen Richtlinie zur Einschränkung des Energieverbrauchs im Standby. Werden für 0 Minuten keine Tasten gedrückt und wurde keine Tasten oder Türblockierung eingestellt, dann stellt sich das Gerät automatisch in den StandbyModus. Der StandbyModus wird mit der stark leuchtenden Taste Uhr angezeigt. Sobald eine Taste gedrückt wird, stellt sich das Gerät wieder in den normalen Betriebsmodus. Programme! Bei jedem Einschalten des Ofens erscheint das erste manuelle Garprogramm. Manuelle Garprogramme! Alle Programme verfügen über eine voreingestellte Gartemperatur. Diese kann manuell auf einen beliebigen Wert zwischen 0 C und 50 C eingestellt werden ( C für das Programm BARBECUE). Eventuelle Änderungen der Temperatur werden gespeichert und beim nächsten Aufruf des Programms angezeigt. Liegt die ausgewählte Temperatur unter der Innentemperatur des Ofens, dann zeigt das Display TEMPERATUR die Meldung Hot. Der Garvorgang kann aber dennoch gestartet werden. Programm ECHTE HEISSLUFT Alle Heizelemente schalten sich ein und das Gebläse wird in Betrieb genommen. Da die Hitze im gesamten Backofen konstant ist, werden die Speisen sehr gleichmäßig gegart und gebräunt. Es kann auf maximal zwei Einschubhöhen gleichzeitig gegart werden. DE 5

16 DE Programm GRILL Das obere Heizelement schaltet sich ein, und der Drehspieß (falls vorhanden) wird in Betrieb gesetzt. Die sehr hohe Temperatur und die direkt auf das Grillgut gerichtete Hitze empfiehlt sich für Lebensmittel, die zur optimalen Garung einer hohen Temperatur an der Außenfläche bedürfen. Garen Sie bei geschlossener Backofentür(siehe Praktische Hinweise ) Programm GRATIN Das obere Heizelement und für eine gewisse Zeit auch das runde Heizelement schalten sich ein, und das Gebläse sowie der Drehspieß (falls vorhanden) werden in Betrieb gesetzt. Die einseitige Strahlungshitze wird im Inneren des Backofens mit Umluft kombiniert. Hierdurch wird ein Verbrennen der Speiseoberflächen verhindert und die Hitze dringt tiefer in die Speisen ein. Garen Sie bei geschlossener Backofentür (siehe Praktische Hinweise ) Programme NIEDRIGE TEMPERATUR Diese Programme eignen sich zum Gären von Hefeteigen, zum Auftauen von Gefriergut, zur Bereitung von Yoghurt, zum mehr oder weniger schnellen Aufheizen, zum langsamen Garen bei niedriger Temperatur. Folgende Temperaturen können eingestellt werden: 0, 65, 90 C. Programm PIZZA Das obere und das runde Heizelement schalten sich ein und das Gebläse wird in Betrieb genommen. Diese Kombination ermöglicht ein schnelles Erhitzen des Ofens. Wird auf mehreren Einschubhöhen gleichzeitig gegart, sind die Positionen der Einschübe nach der Hälfte des Garvorgangs gegeneinander auszutauschen. Programm BACKEN Das hintere Heizelement schaltet sich ein, und das Gebläse wird in Betrieb genommen, wodurch eine äußerst schonende, im Backofen gleichmäßig verteilte Wärme gewährleistet wird. Diese Funktion eignet sich zum Garen zarter Speisen (z.b. Kuchen, deren Teige aufgehen müssen). Programm ECO Das hintere Heizelement schaltet sich ein, und das Gebläse wird in Betrieb genommen, wodurch eine äußerst schonende, im Backofen gleichmäßig verteilte Wärme gewährleistet wird. Dieser Energiesparmodus ist speziell für kleine Gerichte gedacht und ideal um Speisen zu erwärmen. Drehspieß* Zur Inbetriebnahme des Drehspießes (siehe Abbildung) verfahren Sie wie folgt:. Schieben Sie die Fettpfanne auf Einschubhöhe ein;. schieben Sie die Drehspießhalterung auf Einschubhöhe ein und stecken Sie den Spieß in die entsprechende Öffnung der Backofenrückwand;. Setzen Sie den Drehspieß durch Wahl der Programme oder in Betrieb.! Ist das Programm eingeschaltet, stoppt der Drehspieß, wenn die Tür geöffnet wird.. AutomatikGarprogramme! Temperatur und Garzeitdauer sind vorbestimmt und durch das System C.O.P. (Cottura Ottimale Programmata Programmierte optimale Garzeit) unveränderlich. Somit wird ein perfektes Ergebnis garantiert. Der Backvorgang wird automatisch unterbrochen; der Backofen signalisiert, wenn das Backgut gar ist. Das Backgut kann in den nicht vorgeheizten oder in den vorgeheizten Backofen geschoben werden. Die Garzeitdauer kann nach eigenen Wünschen, je nach dem gewählten Programm, um ±5/0 Minuten vor dem Start geändert werden. Auch nach dem Programmstart kann die Dauer geändert werden. Erfolgt die Änderung vor dem Programmstart, dann wird sie gespeichert und bei der nächsten Nutzung des Programms wieder verwendet. Liegt die Innentemperatur des Ofens über der des ausgewählten Programms, dann zeigt das Display TEMPERATUR die Meldung Hot und das Garprogramm kann nicht gestartet werden; Sie müssen abwarten, bis der Ofen ausreichend abgekühlt ist.! Bei Erreichen der Garphase ertönt ein akustisches Signal.! Öffnen Sie die Backofentür bitte nicht. Sie verhindern dadurch, dass Dauer und Temperatur des Garvorgangs verfälscht werden. Programm RINDERBRATEN Verwenden Sie diese Funktion für Kalbs, Schweine und Lammbraten. Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen. Es kann jedoch auch in den vorgeheizten Backofen gegeben werden. Programm FISCHFILET Diese Funktion ist ideal zum Garen von kleinen bis mittleren Fischfilets. Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen. * Nur bei einigen Modellen. 6

17 Programm BROT Benutzen Sie diese Funktion zum Brotbacken. Für optimale Ergebnisse befolgen Sie bitte aufmerksam die nachfolgend aufgeführten Anweisungen: Halten Sie sich bitte an das Rezept. Berücksichtigen Sie das Maximalgewicht pro Backblech. Vergessen Sie bitte nicht, 50 g (0,5 dl) kaltes Wasser auf die auf Einschubhöhe 5 eingeschobene Fettpfanne zu geben. Der Teig sollte bei Raumtemperatur eine Stunde bis eineinhalb Stunden lang gehen (je nach Zimmertemperatur), bis er seine doppelte Größe erreicht hat. BROTREZEPT: Backblech mit,000g max., untere Einschubhöhe Backbleche mit 000 g max., untere und mittlere Einschubhöhe Rezept für 000g Teig: 600 g Mehl, 60g Wasser, g Salz, 5 g frische Hefe (oder zwei Tütchen Instanthefe) Vorgang: Vermischen Sie Mehl und Salz in einem großen Behälter. Lösen Sie die Hefe in leicht lauwarmem Wasser (circa 5 Grad) auf. Drücken Sie eine Mulde in das Mehl. Geben Sie das Gemisch aus Wasser und Hefe hinein. Kneten Sie das Ganze, bis ein homogener und nur leicht klebriger Teig entsteht. Plätten Sie hierfür den Teig mit dem Handballen und kneten Sie ihn dann wieder zusammen (für ca. 0 Minuten). Formen Sie eine Kugel und geben Sie den Teig in eine Schüssel. Decken Sie den Teig mit Frischhaltefolie ab, damit er an der Oberfläche nicht austrocknet. Geben Sie die Schüssel in den auf manuelle Betriebsweise NIEDRIGTEMPERATUR 0 C geschalteten Backofen und lassen Sie den Teig für ungefähr Std. gehen (bis der Teig das doppelte Volumen erreicht hat). Teilen Sie den Teig, so dass Sie mehrere Brote erhalten. Geben Sie diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Bestäuben Sie die Brote mit Mehl. Schneiden Sie die Brote ein. Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen. Starten Sie das Garprogramm BROT. Legen Sie die Brote nach dem Garvorgang auf ein Gitter, damit sie komplett abkühlen können. Programm KUCHEN Diese Funktion ist ideal zum Backen von Kuchen mit Naturoder chem. Hefe, oder ohne Hefe. Es kann jedoch auch in den vorgeheizten Backofen gegeben werden. Programm MÜRBETEIGKUCHEN Diese Funktion ist ideal für alle Mürbeteigkuchenrezepte (die normalerweise vor allem unten gut gegart werden müssen). Schieben Sie das Gargut in den kalten Ofen. Es kann jedoch auch in den vorgeheizten Backofen gegeben werden. GarzeitProgrammierung! Die Programmierung ist nur nach der Festlegung eines Garprogramms möglich.! Mit der Auswahl eines Garprogramms ist die Taste aktiv und es kann die Garzeitdauer eingestellt werden. Erst nachdem eine Garzeitdauer eingestellt wurde, wird die Taste aktiviert, worauf ein Garvorgang mit verzögertem Start programmiert werden kann. Programmierung der GarzeitDauer. Drücken Sie die Taste ; die Taste und auch die Ziffern auf dem Display ZEITEN blinken.. Zur Einstellung der Dauer drücken Sie die Tasten + und.. Sobald die gewünschte Dauer eingestellt ist, drücken Sie erneut die Taste.. Drücken Sie die Taste, um den Garvorgang zu starten. 5. Nach Ablauf der Zeit erscheint auf dem Display TEMPERATUR die Anzeige END und es ertönt ein akustisches Signal. Beispiel: Es ist 9.00 Uhr. Programmierte Garzeit: Std. und 5 Min. Das Programm stoppt automatisch um 0:5 Uhr. Vorwahl eines Garvorgangs! Die Vorwahl eines Garzeitendes ist nur dann möglich, wenn auch eine Garzeitdauer eingestellt wurde.! Zur optimalen Nutzung des verzögerten Programmstarts muss die Uhr exakt eingestellt sein.. Drücken Sie die Taste und führen Sie die für die Programmdauer beschriebenen Schritte bis aus.. Drücken Sie dann auf und stellen Sie über die Tasten und die Uhrzeit ein.. Sobald die gewünschte Uhrzeit für das Garzeitende angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste.. Zur Aktivierung der Programmierung drücken Sie die Taste. Die Tasten und blinken im Wechsel um anzuzeigen, dass eine Programmierung gemacht wurde; während der Wartezeit bis zum Programmstart zeigt das Display ZEITEINSTELLUNG im Wechsel die Garzeitdauer und die Uhrzeit für das Garzeitende an. 5. Nach Ablauf der Garzeit erscheint auf dem Display TEMPERATUR die Anzeige END und es ertönt ein akustisches Signal. Beispiel: Es ist 9:00 und es wird eine Dauer von Std. und 5 Min. sowie das Programmende für :0 Uhr vorprogrammiert. Das Programm startet automatisch um :5 Uhr. Um eine Programmierung zu löschen drücken Sie die Taste. * Nur bei einigen Modellen. DE 7

18 DE Praktische Back/Brathinweise! Verwenden Sie beim Heißluftgaren nicht die Einschubhöhen und 5. Sie sind der Heißluft zu direkt ausgesetzt, wodurch empfindliche Gerichte leicht verbrennen könnten.! Setzen Sie beim Garen mit den Programmen GRILL und ÜBERBACKEN vor allem bei Verwendung des Drehspießes die Fettpfanne zum Auffangen von abtropfendem Fett oder Fleischsaft auf Einschubhöhe ein. ECHTE HEISSLUFT Die Einschubhöhen und verwenden, wobei Höhe für die Speisen verwendet werden sollte, die einer größeren Hitze bedürfen. Die Fettpfanne in die untere und den Rost in die obere Führung einführen. GRILL Den Grillrost in die Position oder einführen und die zu garenden Speisen in der Mitte des Grillrostes ausrichten. Es empfiehlt sich die Einstellung auf Höchsttemperatur. Im Übrigen ist es bei dieser Funktion völlig normal, dass das obere Heizelement nicht ständig rot glüht: Es wird durch einen Thermostaten gesteuert. PIZZA Eine Leichtmetallform verwenden und diese direkt auf dem mitgelieferten Rost positionieren. Die Fettpfanne verlängert die Garzeit. Deren Verwendung vermeiden, wenn knusprige Pizzas erzielt werden sollen. Bei reich belegten Pizzas ist es empfehlenswert, den MozzarellaKäse erst nach halber Backzeit hinzuzugeben. 8

19 Tabelle der Garzeiten Programme Lebensmittel Gewicht kg Einschubhöhe Vorheizen Empfohlene Temperatur ( C) Garzeit (Minuten) DE Manuell Standard Führungen Gleit Führungen Echte Heißluft* Grill* Überbacken* Niedrige Temperatur* Pizza auf Ebenen Kuchen auf Ebenen Biskuitböden auf Ebenen (auf Backblech) Brathähnchen + Kartoffeln Lamm Makrelen Lasagne Windbeutel auf Ebenen Gebäck auf Ebenen Mit Käse gefülltes Blätterteiggebäck auf Ebenen Quiche Makrelen Seezungen und Tintenfische Tintenfisch und Krebsspieße Kabelufilet Gegrillte Gemüse Kalbssteaks Würste Hamburger Toast (oder getoastetes Brot) Brathähnchen a/spieß mit Drehspieß (wo vorhanden) Lamm a/spieß mit Drehspieß (wo vorhanden) Gegrilltes Hähnchen Tintenfische Brathähnchen a/spieß mit Drehspieß (wo vorhanden) Ente a/spieß mit Drehspieß (wo vorhanden) Kalbs oder Rinderbraten Schweinebraten Lamm Aufgehen/Auftauen Weiße Baisers Fleisch/Fisch + 0,5 0,8 n oder 5 n oder 6,5,5,5 und und und und / oder und und 5 und und 5 und und oder und und und und und und und und und und oder nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein St Pizza* Pizza Fladen 0,5 0, Gebäck* Kuchen Obstkuchen Plum Cake Kleingebäck auf Ebenen Biskuitböden Windbeutel auf Ebenen Gebäck auf Ebenen Gefüllte Crêpes Baisers auf Ebenen Mit Käse gefülltes Blätterteiggebäck 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 oder oder oder und oder und und und oder oder oder und oder und und und Automatisch** Rind Braten oder nein Fischfilet Kabelu Barsch Forelle 0,0,5 0,0,5 0,0,5 oder oder oder Brot*** Brot (siehe Rezept) oder nein Kuchen Kuchen oder nein Torten Torten 0,5 oder nein * Bei den angegebenen Garzeiten handelt es sich um Richtwerte, die je nach Geschmack geändert werden können. Die Vorheizzeiten des Backofens sind voreingestellt und können demnach nicht von Hand geändert werden. ** Die Garzeiten im Automatikbetrieb sind voreingestellt. Diese Werte sind ab der voreingestellten Garzeitdauer einstellbar. *** Wie im Rezept angegeben 50 gr (0,5 dl) Wasser in die auf Position 5 eingeschobene Fettpfanne füllen.! Sparprogramm ECO: Dieses Programm, das bei längeren Kochzeiten den Stromverbrauch merklich reduziert, ist für Speise wie Fischfilets, Kleingebäck und Gemüse geeignet. Es eignet sich auch zum Aufwärmen und Fertiggaren von Speisen. nein nein nein 9

20 DE Vorsichtsmaßregeln und Hinweise! Das Gerät wurde entsprechend den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden. Allgemeine Sicherheit Dieses Gerät ist für den nicht professionellen Einsatz in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nicht im Freien aufgestellt werden, auch nicht, wenn es sich um einen geschützten Platz handelt. Es ist hoch gefährlich, das Gerät Regen und Gewittern auszusetzen. Benutzen Sie zum Handling des Gerätes stets die sich seitlich am Backofen befindlichen Gerätegriffe. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen und auch nicht, wenn Sie barfuß sind. Das Gerät darf nur von Erwachsenen und gemäß den Hinweisen der vorliegenden Bedienungsanleitung zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden. Jeder andere Einsatz (zum Beispiel: zum Beheizen von Räumen) ist als unsachgemäß und gefährlich anzusehen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle, durch unsachgemäßen, falschen oder unangemessenen Gebrauch verursachte Schäden. Wenn das Gerät in Betrieb ist, werden die Heizelemente und einige Ofentürteile sehr heiß. Berühren Sie sie nicht und halten Sie Kinder vom Ofen fern. Vermeiden Sie, dass die Netzkabel anderer Elektrogeräte in Kontakt mit heißen Backofenteilen gelangen. Die zur Belüftung und Wärmeableitung vorgesehenen Öffnungen dürfen nicht zugestellt bzw. abgedeckt werden. Fassen Sie den Griff zur Türöffnung stets in der Mitte an. An den Seiten könnte er heiß sein. Verwenden Sie stets Backofenhandschuhe. Kleiden Sie den Boden des Backofens nicht mit Aluminiumfolie aus. Legen Sie keine entzündbaren Materialien in den Backofen: Sie könnten entflammen, wenn das Gerät versehentlich eingeschaltet wird. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose, sondern nur am Netzstecker selbst. Ziehen Sie vor der Reinigung oder vor Wartungsmaßnahmen stets den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie bei etwaigen Störungen bitte keinesfalls, Innenteile selbst zu reparieren. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst (siehe Kundendienst) in Verbindung. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf der geöffneten Backofentür ab. Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder Wahrnehmungsstörungen oder aber ohne ausreichende Erfahrung und Produktkenntnis geeignet, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder zuvor Anleitungen zum Gerätegebrauch erhalten haben. Dieses Gerät kann nicht mit einem externen Timer oder einem getrennten Fernsteuerungssystem betrieben werden. Entsorgung Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie die lokalen Vorschriften; Verpackungsmaterial kann wiederverwertet werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 0/9/EC über Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE) dürfen ElektrohaushaltsAltgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol durchgestrichene Mülltonne auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten. Energie sparen und Umwelt schonen Für einen sparsamen Energieverbrauch den Backofen in den Stunden zwischen dem späten Nachmittag und dem frühen Morgen verwenden. Mit Hilfe der Programmvorwahl, vor allem dem Garvorgang mit verzögertem Start (siehe Garprogramme) und der Selbstreinigung mit verzögertem Start (siehe Reinigung und Pflege) können Sie die Benutzung Ihres Backofens in diesem Sinne programmieren. Es empfiehlt sich, die Programme GRILL und ÜBERBACKEN stets bei geschlossener Backofentür vorzunehmen. Dadurch werden nicht nur optimale Ergebnisse erzielt, sondern auch Energie gespart (ca. 0 %). Halten Sie die Dichtungen sauber und in einwandfreiem Zustand, so dass sie gut an der Tür anliegen und keine Wärmeverluste verursachen.! Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der neuen Europäischen Richtlinie zur Einschränkung des Energieverbrauchs im Standby. Reinigung und Pflege Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Reinigung Ihres Gerätes Leichte Farbabweichungen auf der Vorderseite des Ofens hängen von den unterschiedlichen Materialien wie Glas, Plastik oder Metall ab. Eventuelle Schatten oder Streifenbildungen auf dem Glas der Ofentür, sind auf die Lichtspiegelung der Innenraumleuchte zurückzuführen. Bei sehr hohen Temperaturen entstehen auf dem Brandzeichen. Bei diesem Prozess können auch Farbveränderungen entstehen. Das ist jedoch völlig normal und hat absolut keine Auswirkung auf die Funktion. Die Ränder der dünnen Bleche können nicht vollkommen 0

21 liert werden und können daher unbehandelt erscheinen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den Korrosionsschutz. Die beschichteten oder aus Edelstahl gefertigten Außenteile des Gerätes sowie die Gummidichtungen mit einem Schwamm und einer einfachen Spüllauge reinigen. Bei hartnäckigen Flecken spezielle Reinigungsmittel verwenden. Es wird empfohlen, die Teile nach der Reinigung gut nachzuspülen und zu trocknen. Auf keinen Fall Scheuermittel oder sonstige scharfe Reinigungsmittel verwenden. Der Backofen sollte möglichst nach jedem Gebrauch, solange er noch etwas warm ist, gereinigt werden. Hierzu warmes Wasser und ein Reinigungsmittel verwenden. Mit Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch trocken. Scheuermittel vermeiden. Das Zubehör lässt sich mit Ausnahme der Gleitschienen wie normales Geschirr (auch im Geschirrspüler) reinigen. Wir empfehlen, das Reinigungsmittel nicht direkt auf den BedienfeldBereich zu sprühen, sondern einen Schwamm zu verwenden. Lampenaustausch Verfahren Sie zum Austausch der Backofenlampe wie folgt:. Drehen Sie die Glasabdeckung der Lampenhalterung heraus.. Schrauben Sie die Lampe heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue Lampe desselben Typs: Leistung 5 W, Sockel E.. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an (siehe Abbildung).! Die Offenlampe darf nicht als Raumlampe verwendet werden. Montage des GleitschienenBausatzes DE! Verwenden Sie zur Reinigung der Kochmulde keine Dampf oder Hochdruckreinigungsgeräte. Backofentür reinigen Die Backofentür aus Glas nur mit einem weichen Schwamm und mildem Reinigungsmittel reinigen. Das Gerät danach mit einem weichen Tuch trocknen. Keine rauen, scheuernden Materialien oder scharfkantige, metallische Schaber verwenden, da sie die Oberfläche zerkratzen oder das Glas beschädigen können. Zur einfachen und gründlichen Reinigung kann die Backofentür abgenommen werden.. Hierzu die Tür vollständig öffnen (siehe Abbildung).. mit einem Schraubenzieher die an den beiden Scharnieren befindlichen Hebel F anheben und drehen (siehe Abbildung); F Linke Gleitschiene B A Rechte Gleitschiene C Laufrichtung Verfahren Sie zur Montage der Gleitschienen wie folgt:. Ziehen Sie die beiden Rahmen aus den Abstandsstücken A heraus siehe Abbildung).. Wählen Sie die Einschubebene, auf der Sie die Gleitschiene einsetzen möchten. Setzen Sie auf den Rahmen zuerst das Einrastteil B und dann das Einrastteil C auf. Achten Sie hierbei auf die Laufrichtung zum Auszug der Gleitschiene.. Die Tür an den beiden äußeren Seiten langsam und nicht vollständig schließen. Die Tür danach nach außen aus ihrer Lagerung herausziehen (siehe Abbildung). In umgekehrter Reihenfolge wird die Backofentür wieder angebracht. Dichtungen prüfen Den Zustand der Dichtung an der Backofentür in regelmäßigen Abständen prüfen. Sich im Falle einer beschädigten Dichtung an die nächstgelegene Kundendienststelle (siehe Kundendienst) wenden. Es empfiehlt sich, den Backofen bis zur erfolgten Reparatur nicht zu verwenden.. Befestigen Sie die mit den Gleitschienen versehenen beiden Rahmen in den entsprechenden Löchern der Backofenwände (siehe Abbildung). Die oberen Löcher sind für den linken D Rahmen bestimmt, die unteren dagegen für den rechten Rahmen.. Stecken Sie die Rahmen abschließend wieder auf die Abstandsstücke A auf.! Setzen Sie die Gleitschienen nicht auf Position 5 ein.

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE...................................................... 3 2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Microwave KMW 4441 DB

Microwave KMW 4441 DB Microwave KMW 4441 DB DE Gebrauchsanweisun Οδηγίες χρήσης EN User manual Manual de instrucciones Mode d'emploi Használati leírás Deutsch 3-20 Ελληνικά 21-38 Enlish 39-56 Español 57-74 Français 75-92 Mayar

Διαβάστε περισσότερα

(Apply the label from warranty here)

(Apply the label from warranty here) (Apply the label from warranty here) Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D/GR Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D Brotbackautomat KH 2232 Bedienungsanleitung Αυτόµατο µηχάνηµα ψησίµατος ψωµιού KH 2232 Οδηγία χρήσης Brotbackautomat

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for Use Microwave. Bedienungsanweisung Mikrowelle. Instructions d Utilisation Micro-ondes. Gebruiksaanwijzing Magnetronoven

Instructions for Use Microwave. Bedienungsanweisung Mikrowelle. Instructions d Utilisation Micro-ondes. Gebruiksaanwijzing Magnetronoven Instructions for Use Microwave Bedienungsanweisung Mikrowelle Instructions d Utilisation Micro-ondes Gebruiksaanwijzing Magnetronoven ES DE PRECAUCIÓN! Durante el funcionamiento del horno microondas, el

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26 HKS 61 Bedienungsanleitung Brugsanvisning Manual Instrucciones de manejo Notice d Utilisation Manuale d Istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instruções Käyttöohje Bruksanvisning Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Bedienungsanleitung Istruzioni operative Οδηγίες Χρήσης Operating Instructions INHALT Contents 1 Wichtige Informationen... 1 1.1 Bildschirm

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones LCD Digital Colour TV KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Warmwasser-Wärmepumpe Használati-melegvíz hőszivattyú Pompa ciepła AΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ

Warmwasser-Wärmepumpe Használati-melegvíz hőszivattyú Pompa ciepła AΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ DE HU PL GR Warmwasser-Wärmepumpe Használati-melegvíz hőszivattyú Pompa ciepła AΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf dieser Warmwasser-Wärmepumpe. Wir hoffen,

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander RE1000 RE2000 Benutzerhandbuch Linksys Wireless-N Expander Wireless-N Reichweiten-Extender Erste Schritte Einleitung Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, den Extender mit Ihrem Netzwerk zu

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527. OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.indb 1 Deutsch 3-22 Ελληνικά 23-42 English 43-62

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS D GB F E P I RUS PL GR Artikel-Nr 10256296 D GB F E P I RUS PL GR Deutsch 3 Bitte Ausklappseite beachten English 28 Please see inside cover fold-out page FranHais

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde Liebe Kundin, lieber Kunde DEUTSCH mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine

Διαβάστε περισσότερα

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01 DD-REC 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Οδηγιες χρησεως de en fr it nl pt es el DD EC-1 0/1 1

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR200

Internet Radio PDR200 Internet Radio PDR200 Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás PDR200_A5_131219_1.indb 1 19/12/13 10:38 AM PDR200_A5_131219_1.indb 2 19/12/13

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OLE 19150-B

Size - A5 OLE 19150-B OLE 950-B 8,5 Zoll LED-TV mit 3-in- Tuner für DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 und DVB C // 8.5 Inch LED TV with 3 in Tuner for DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 and DVB C // Téléviseur LED 8,5 avec tuner 3 en pour DVBT MPEG2,

Διαβάστε περισσότερα

Classika II. Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας

Classika II. Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας Liebe Kundin, lieber Kunde mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben.

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4800 series 1 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series 6 English Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12 M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung Sicherheitshinweise... 2 Ursachen für Schäden...3

Διαβάστε περισσότερα

M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung 2 [el] Οδηγíες χρήσεως 7 [en] Instruction manual 12 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

HSA 47520 GB D NL IT ES EL. Instruction for use. Gebrauchsanweisung. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l'uso. Instrucciones de uso.

HSA 47520 GB D NL IT ES EL. Instruction for use. Gebrauchsanweisung. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l'uso. Instrucciones de uso. HSA 47520 GB D NL IT ES EL Instruction for use Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Instrucciones de uso Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

*9000598662* 9000598662 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5..

*9000598662* 9000598662 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. *9000598662* 9000598662 [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεω...7 [en] Instruction manual... 11 Ø Inhaltsverzeichnis Sicherheitshinweise...

Διαβάστε περισσότερα

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD900_A5_DE_EL_EN_ES_130723.indb

Διαβάστε περισσότερα

(Stempel des Fachhändlers / stempel van plaatselijke vakhandel / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

(Stempel des Fachhändlers / stempel van plaatselijke vakhandel / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) Liebe Kundin, lieber Kunde mit der Elektronika Profi haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier

OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier ENGLISH...1 DEUTSCH...4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...7 SPECIFICATIONS...10 V1.0 L Figure 1 Omega monaural amplifier rear view WARNING CHECK OPERATING VOLTAGE BEFORE CONNECTING

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Important Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 6 DEUTSCH 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 FRANÇAIS 44 ITALIANO 57 NEDERLANDS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν της εταιρείας SHARP. Προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο της SHARP, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για να σιγουρευτείτε ότι αποκομίζετε

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung. Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης. Art.-Nr.: 33367. Αρ. τεμ.

Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung. Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης. Art.-Nr.: 33367. Αρ. τεμ. GR Power-STEPPER Art.-Nr.: 33367 Αρ. τεμ.: 33367 Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης 01/2010 Hersteller / Κατασκευαστής Firmensitz:

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-MRE7PKE CS-MRE9PKE CS-MREPKE Multi Split Outdoor Unit CU-RE5PBE CU-RE8PBE Bedienungsanleitung -9 Klimagerät Wir danken Ihnen für den Kauf

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION BOOK GCH 970NA1T. Heat Pump Tumble Dryer. English 2. Deutsch. Italiano. Français. Español

INSTRUCTION BOOK GCH 970NA1T. Heat Pump Tumble Dryer. English 2. Deutsch. Italiano. Français. Español INSTRUCTION BOOK GCH 970NA1T Heat Pump Tumble Dryer English 2 Deutsch 16 Ελληικα Italiano 30 62 Français Italiano Español 44 58 72 Deutsch Dutch 86 INDEX Introduction Delivery Information Safety Reminders

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Tire Pressure Monitoring System

Tire Pressure Monitoring System 8 Sensors Tire Pressure Monitoring System 10.286.8 Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Bedieningshandleiding Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Altgeräteentsorgung Geräte, die mit

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSLUFTGEBLÄSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 71600 Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes Electric Cool Box REK 230A2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 70350 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) BARISTA BARISTA PROFI Be di e nung s a nl e i t ung I ns t r uc t i onma nua l Οδηγ ί ε ςχ ρήσης Liebe Kundin, lieber Kunde mit der BARISTA / BARISTA PROFI haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Handsfree Kit BT77P

Bluetooth Handsfree Kit BT77P - 1 - www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77P for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manual de Usuário Εγχειρίδιο χρηστών - 2 - Manual English. P.2 P.14 Deutsch......P.15 P.30 Espanol......P.31

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchs- und Montageanleitung Operating and installation instructions Notice de montage et d utilisation Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebrauchs- und Montageanleitung Operating and installation instructions Notice de montage et d utilisation Gebruiks- en montageaanwijzing de en fr nl it es el Gebrauchs- und Montageanleitung Operating and installation instructions Notice de montage et d utilisation Gebruiks- en montageaanwijzing Istruzioni per l uso e l installatore Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ευχές - δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα

ΘΕΜΑ : Ευχές - δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Saint George s Residence

Saint George s Residence Saint George s Kassandra, Halkidiki, Greece Tsamouris Family Kafkasou 43, 551 33 Kalamaria, Thessaloniki Tel.: +30-6972-810.953, +30-6944-562.658, +30-2310-446.249, +30-23740-31.344 Fax: +30-2310-430.709,

Διαβάστε περισσότερα

Sunergy Grid Interactive 5kW Solar Power Inverter ELV208 LV208 ELV230 LV230. Installation & Operation Manual

Sunergy Grid Interactive 5kW Solar Power Inverter ELV208 LV208 ELV230 LV230. Installation & Operation Manual Sunergy Grid Interactive 5kW Solar Power Inverter ELV208 LV208 ELV230 LV230 Installation & Operation Manual Table of Contents 1 INTRODUCTION... 1 2 SPECIFICATIONS... 2 2.1 PHYSICAL... 2 2.2 ENVIRONMENTAL...

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch. Français. Italiano. Ελληνικá

Deutsch. Français. Italiano. Ελληνικá Inhalt: Sicherheit und Wartung... 1 Sicherheitshinweise... 1 Betriebssicherheit... 1 Aufstellungsort... 2 Elektromagnetische Verträglichkeit... 2 Sicherheit beim Anschließen... 3 Datensicherung... 3 Der

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

it pagina 063 077 de Seite 03 17 es página 078 093 en page 18 32 fr page 33 47 pt página 094 108 nl pagina 48 62 el Σελίδα 109 125

it pagina 063 077 de Seite 03 17 es página 078 093 en page 18 32 fr page 33 47 pt página 094 108 nl pagina 48 62 el Σελίδα 109 125 de Bedienungs- und Montageanleitung en Operating and installation instruction fr Notice de montage et d utilisation nl Gebruiks- en montageaanwijzing it Istruzioni per l uso e l installatore es Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Washingmachine Waschmaschine Lavatrice Πλυντήριο Ρούχων WNF 5200 WNF 5280 WNF 5221. User s Manual Bedienungsanleitung Manuale utente Εγχειρίδιο Χρήστη

Washingmachine Waschmaschine Lavatrice Πλυντήριο Ρούχων WNF 5200 WNF 5280 WNF 5221. User s Manual Bedienungsanleitung Manuale utente Εγχειρίδιο Χρήστη Washingmachine Waschmaschine Lavatrice Πλυντήριο Ρούχων WNF 5200 WNF 5280 WNF 5221 User s Manual Bedienungsanleitung Manuale utente Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your machine

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB COMBI COEE MAKER RESH AROMA KAM300 Anleitung... 3 23 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών... 3 23 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung und Garantie operating instructions and warranty οδηγίες λειτουργίας και εγγύηση

Bedienungsanleitung und Garantie operating instructions and warranty οδηγίες λειτουργίας και εγγύηση wiederaufladbare magnetische Taschenlampe rechargeable magnetic flashlight επαναφορτιζόμενος μαγνητικός φακός de en gr Bedienungsanleitung und Garantie operating instructions and warranty οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Welcome. About the product. Safety Notice. Page 1

User s Manual. Welcome. About the product. Safety Notice. Page 1 User s Manual Welcome Thank you very much for purchasing this product. Before you start, you are recommended to read this manual step by step to obtain the best results with your new Pico projector. We

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33

KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEUTSCH ENGLISH CD RECEIVER CD-RECEIVER РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33 РУCCKИЙ For canceling the display demonstration, see page 6. Zum Abbrechen

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Kommentierte Durchführungsbestimmungen zur Prüfung

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια G.G. GABE, die: auf eine milde Gabe hoffend [z.b. ironisch in Zusammenhang mit einem Hund, der vor einem Schnellimbiss-Lokal auf Speisereste wartet] ελπίζοντας σε κάποια ευγενική δωρεά GABEL, die: die

Διαβάστε περισσότερα

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch KAUSA Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες Deutsch-Griechisch JOBSTARTER wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem

Διαβάστε περισσότερα