Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300"

Transcript

1 Type tested and onitored EL (04/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

2 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta Σύμβολα και επισημάνσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο: Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται σ αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την ζωή, επισημαίνονται ιδιαίτερα με το γενικό σύμβολο κινδύνου. (Βλέπε DIN 4844-W9). Η ύπαρξη μιας επικίνδυνης τάσης χαρακτηρίζεται με το σύμβολο ασφαλείας. (Βλέπε DIN 4844-W8). ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Σημαντικές πληροφορίες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τα σύμβολα απευθείας πάνω στην ίδια τη μονάδα, π.χ. Βέλος φοράς περιστροφής Πινακίδα τύπου πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Ασφάλεια (Απόσπασμα από το πρότυπο VDMA, φύλλο 24292)* Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν σε αυτά έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση και πρέπει να τηρηθούν προσεκτικά. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να διαβαστούν προσεκτικά οι οδηγίες πριν την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία, τόσο από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση όσο και από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία και συντήρηση. Οι οδηγίες θα πρέπει να βρίσκονται πάντα διαθέσιμες για διάβασμα στο χώρο λειτουργίας της μονάδας. Δεν πρέπει τηρούνται μόνο οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας που αναφέρονται στην κύρια ενότητα Ασφάλεια, αλλά είναι απαραίτητο να τηρούνται επίσης και οι ειδικές υποδείξεις ασφαλείας, που αναφέρονται στις άλλες ενότητες. Οι υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται σ αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, οι ισχύοντες Εθνικοί Κανονισμοί Ασφαλείας καθώς και οποιοσδήποτε εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και ασφαλείας που είναι σύμφωνος με τις ανάγκες του χρήστη πρέπει να τηρούνται. Οι γενικές και οι ειδικές υποδείξεις υγιεινής και ασφαλείας περιγράφονται λεπτομερώς στο ξεχωριστό φυλλάδιο Οδηγίες ασφαλείας για προϊόντα Sulzer τύπου ABS. Σε περίπτωση που κάτι δεν είναι σαφές ή έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, ελάτε σε επαφή με τον κατασκευαστή Sulzer. Κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο το προσωπικό όσο και να οδηγήσει σε βλάβες στο περιβάλλον και στην ίδια τη μονάδα. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο το προσωπικό όσο και να οδηγήσει σε βλάβες στο περιβάλλον και στην ίδια τη μονάδα. Πιο συγκεκριμένα η μη τήρηση μπορεί για παράδειγμα να προκαλέσει τους ακόλουθους κινδύνους: Βλάβη σημαντικών λειτουργιών της μονάδας/ εγκατάστασης Κίνδυνος για το προσωπικό από ηλεκτρικές, μηχανικές ή χημικές επιδράσεις Κίνδυνος για το περιβάλλον από διαρροή επικίνδυνων ουσιών ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εργασία με συναίσθηση της ασφάλειας Υποδείξεις ασφάλειας για τον ιδιοκτήτη/ χειριστή Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση σε κινδύνους που οφείλονται στο ηλεκτρικό ρεύμα (για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευθείτε την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος). Υποδείξεις ασφάλειας για τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και εγκατάστασης Ο χρήστης της μονάδας θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε κάθε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης ή εγκατάστασης να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο χρήστης πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι το προσωπικό έχει μελετήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Γενικά κάθε εργασία που αφορά τη μονάδα θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτή είναι εκτός λειτουργίας. Οι αντλίες ή οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για την άντληση επικίνδυνων για την υγεία υγρών θα πρέπει να απολυμαίνονται. Η Sulzer επιφυλάσσεται του δικαιώματος της αλλαγής των προδιαγραφών σύμφωνα με τις τεχνικές εξελίξεις.

3 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) 3 Μετά το τέλος κάθε εργασίας, θα πρέπει να επανατοποθετηθούν όλες οι διατάξεις ασφάλειας και προστασίας και να ελεγχθεί η σωστή τους λειτουργία. Πριν από την επανεκκίνηση, θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Θέση σε λειτουργία. Αυτόβουλη μετατροπή και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές ή αλλαγές στη μονάδα/εγκατάσταση πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τον κατασκευαστή. Τα γνήσια ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας. Με τη χρήση άλλων ανταλλακτικών αναιρείται κάθε αξίωση εγγύησης ή αποζημίωσης των επακόλουθων συνεπειών. Μη ενδεδειγμένη χρήση Η λειτουργική ασφάλεια της μονάδας είναι εξασφαλισμένη εφόσον η μονάδα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Η υπέρβαση των οριακών τιμών, που αναφέρονται στο φύλλο στοιχείων, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Αυτές οι υποδείξεις εγκατάστασης και λειτουργίας δεν αντικαθιστούν ή δεν αναιρούν τους ακόλουθους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς και τα πρότυπα. *VDMA=Verband Deutsher Mashinen- und Anlagebau e.v. Ένωση Γερμανών Κατασκευαστών Μηχανών). Στο τέλος της ζωής τους μπορούν οι μονάδες να επιστραφούν στην Sulzer ή να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μεταφορά Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η μονάδα δεν πρέπει να πέσει κάτω ή να πεταχτεί. Η μονάδα δεν πρέπει ποτέ να ανέβει ή να κατέβει από το ηλεκτρικό καλώδιο. Για τη μεταφορά παραδίδεται μια λαβή. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αναρτήσετε την αντλία με την πρόσδεση ενός σκοινιού ή μιας αλυσίδας στη λαβή. Εφαρμογή Οι υποβρύχιος αντλίες νερού αποχέτευσης της σειράς Robusta είναι προϊόντα αξιόπιστης ποιότητας, κατασκευασμένα για τις ακόλουθες εφαρμογές: Άντληση καθαρού νερού. Άντληση βρόχινου νερού. Άντληση νερού αποχέτευσης με ένα μέγιστο περιεχόμενο στερεών 0.5%. Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα εκρηκτικό ή αναφλέξιμο περιβάλλον ή για άντληση εύφλεκτων υγρών. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για τη διάθεση καθαρού νερού και λυμάτων έως θερμοκρασία μέσου 40 C ή έως το πολύ 60 C για σύντομη λειτουργία. Όταν στην εγκατάσταση διοχετεύεται μέσο από μηχανήματα όπως π.χ. πλυντήρια, τότε μπορεί να υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας μέσου, αν η αντίστοιχη συσκευή δεν διαθέτει μονάδα ψύξης των απόνερων ή αν η μονάδα αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη π.χ. για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντλία ή στο σύστημα άντλησης. Σε αυτή την περίπτωση η Sulzer δεν θα κάνει αποδεκτή καμία αξίωση επί της εγγύησης κατασκευαστή ή πωλητή. Αν χρειάζεται, ζητήστε σχετικές πληροφορίες από τον κατασκευαστή της συσκευής/των συσκευών που προβλέπεται να συνδεθεί/συνδεθούν (π.χ. για πλυντήρια, πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ψύξης των απόνερων). Οι μονάδες μας είναι ελεγμένες κατά EN LGA και συμμορφώνονται με τα τρέχοντα ισχύοντα πρότυπα. Να έχετε επίσης υπόψη σας ότι η μέγιστη θερμοκρασία εισόδου σε δημόσιο αγωγό αποχέτευσης είναι 35 C και ότι πρέπει να φροντίζετε για αντίστοιχη ψύξη του μέσου. Αυτές οι αντλίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την άντληση: Βοθρολυμάτων. Δραστικά υγρά όπως οξέα, αλκαλικά διαλύματα (καυστική σόδα) ή άλατα. Εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, πετρέλαιο, λάδι ή φαινόλες. Επαγγελματικά και αγροτικά απόβλητα. Στερεά υλικά όπως στάχτη, απορρίμματα, γυαλί, άμμος, ινώδη υλικά, χαρτόνι, χαρτοπετσέτες, υφάσματα, πάνες, απόβλητα κουζίνας, κατακάθια καφέ, απόβλητα μηχανής τεμαχισμού. Υγρά υλικά που μπορεί να στερεοποιηθούν όπως άσφαλτος, τσιμέντο, ασβέστης, γαλάκτωμα ασβέστη, κονίαμα, άμυλο πατάτας, λιπαρές ουσίες (φαγώσιμα λάδια και λίπη), συνθετικές ρητίνες, γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, πίσα, κατάλοιπα βαφών. Καθαριστικοί παράγοντες, απολυμαντικά. Υλικά που προκαλούν εκτριβή. Οι αντλίες αντιστοιχούν στην οδηγία περί μηχανών της ΕΕ. Βλέπε πινακίδα τύπου.

4 4 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Πινακίδα τύπου Συνιστούμε να καταγράψετε στην αντίστοιχη φόρμα που ακολουθεί τα δεδομένα από τη βασική πινακίδα στοιχείων της αντλίας και να φυλάξετε τη φόρμα ως πηγή αναφοράς για την παραγγελία ανταλλακτικών, για επαναληπτικές παραγγελίες και γενικά για ερωτήσεις. Σε όλες τις επικοινωνίες αναφέρετε πάντα τον τύπο, τον αρ. είδους και τον αρ. σειράς της αντλίας. Typ Nr SN UN V Ph IN A HZ P1: kw Qax 3 /h Hax n 1/in Insul. Cl.B Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland Made in Ireland Λεζάντα Typ Τύπος αντλίας Nr. Αριθ. προϊόντος SN Αριθ. σειράς xx/xxxx Ημερομηνία παραγωγής (εβδομάδα/ έτος) Un Ονομαστική τάση V Ph Αριθμός φάσεων In Ονομαστικό ρεύμα A Hz Συχνότητα Hz P1 Ονομαστική ισχύς εισόδου kw Qax Μέγιστη ροή 3 /h Hax Μέγιστο ύψος μεταφοράς n Ταχύτητα r/in Insul.Cl. Κατηγορία μόνωσης IP Βαθμός προστασίας Μέγιστο βάθος βύθισης Θέση σε λειτουργία Ο κατασκευαστής εγγυάται, ότι η εκπομπή θορύβου της νέας αντλίας δεν ξεπερνά τα 70 db (A) κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, όταν είναι εντελώς ή μερικώς βυθισμένη. Πριν την έναρξη της λειτουργίας, η αντλία/ο σταθμός άντλησης πρέπει να ελεγχθεί και να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος λειτουργίας. Ειδικότερα θα πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα: Ελέγξτε, εάν το καλώδιο και σύνδεσμος ισχύος δεν παρουσιάζουν βλάβη. Ανταποκρίνεται η ηλεκτρική σύνδεση στους κανονισμούς; Είναι η υπερφόρτωση του κινητήρας σωστά ρυθμισμένη; Λειτουργεί σωστά το σύστημα ελέγχου της στάθμης; Είναι οι στάθμες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ρυθμισμένες σωστά; Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί, όταν είναι μερικώς αποσυναρμολογημένη Για Στις αντλίες που προορίζονται για χρήση σε υπαίθρια σιντριβάνια, λιμνούλες κήπου και παρόμοιες χρήσεις, η τροφοδοσία της αντλίας πρέπει να γίνεται μέσω διάταξης προστασίας από ρεύμα διαρροής (RCD) η οποία έχει διαβάθμιση ρεύματος διαρροής λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 A. υποβρύχιες αντλίες του βαθμού προστασίας 1 (όπως οι σειρές Robusta) όλα τα προσβάσιμα μεταλλικά μέρη είναι συνδεδεμένα στον αγωγό γείωσης. Πριν τη λειτουργία ένα ειδικευμένο άτομο πρέπει να ελέγξει, εάν ο αγωγός γείωσης είναι σωστά συνδεδεμένος. Πριν τη χρήση των αντλιών με βαθμό προστασίας 1 ισχύει το πρότυπο IEC :1984, τροπ Οι αντλίες με βαθμό προστασίας 1 για χρήση σε πισίνες ή σε λιμνούλες κήπων πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ένα διακόπτης ρεύματος διαρροής προς τη γη (30 A) στην εισερχόμενη γραμμή ισχύος. Η αντλία δεν πρέπει χρησιμοποιηθεί ποτέ, όταν στις πισίνες ή στις δεξαμενές βρίσκονται άτομα. Για χρήση σε πισίνες, στις οποίες υπάρχουν άτομα, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αντλίες με βαθμό προστασίας III με μια τάση όχι μεγαλύτερη από 12 V. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μια κατάλληλη διάταξη προστασία διαρροής προς τη γη είναι διαθέσιμη στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Συμβουλευθείτε παρακαλώ τον ηλεκτρολόγο σας. Συντήρησης και φροντίδα Πριν την έναρξη κάθε εργασίας, ελέγξτε, εάν η αντλία είναι αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία ισχύος και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Για την αποφυγή κινδύνων αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση. Ο τακτικός έλεγχος και η προληπτική φροντίδα εξασφαλίζουν μια πιο αξιόπιστη λειτουργία. Η αντλία πρέπει να ελέγχεται κάθε έξι μήνες, αλλά πιο τακτικά, όταν οι συνθήκες λειτουργίας είναι δύσκολες.

5 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) 5 Ωστόσο, μην προσπαθήσετε να αυτοσχεδιάσετε, όταν παρουσιαστεί ένα σφάλμα, αλλά καλέστε το Κέντρο Σέρβις της Sulzer. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η μονάδα απενεργοποιείται συνέχεια λόγω υπερφόρτωσης του ρεύματος στον πίνακα ελέγχου, ή μέσω των θερμοαισθητήρων του θερμικού συστήματος ελέγχου. Για μια πλήρη γενική επισκευή της αντλίας, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Sulzer ή με τον έμπορα Sulzer. Όταν η αντλία τεθεί εκτός εργασίας, για την αποφυγή εναπόθεσης χώματος ή άλλων υλικών, πρέπει να καθαριστεί η αντλία με άντληση καθαρού νερού. Όταν υπάρχουν φύλλα ή ινώδη υλικά στο μέσο άντλησης, εμείς συνιστούμε να καθαρίζεται η σχάρα αναρρόφησης κατά διαστήματα. Περιστρέψτε τη σίτα εισόδου δεξιόστροφα για να την αφαιρέσετε και αριστερόστροφα για να την ασφαλίσετε πάλι στη θέση της. Έκδοση TS: Αφαιρέστε το περίβλημα πλωτήρα από την αντλία πιέζοντάς το στις πλευρές του στο κατώτερο άκρο του και τραβώντας το ώστε να απελευθερωθεί από το περίβλημα του μοτέρ. Αφαιρέστε τον πλωτήρα από το περίβλημα πλωτήρα. Καθαρίστε όλα τα τεμάχια. Επανατοποθετήστε τον πλωτήρα και το περίβλημα πλωτήρα. Όταν πιέσετε το περίβλημα του φλοτέρ είναι απαραίτητο να βρίσκεται ο διακόπτης αλλαγής ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ στην κάτω θέση. Πιέστε το διακόπτη επιλογής προς τα επάνω και ελέγξτε την αντλία στη ρύθμιση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ. Έκδοση KS: Καθαρίστε το φλοτέρ. Ηλεκτρικές συνδέσεις Η αντλία πρέπει να συνδεθεί σε ακροδέκτες ή σε μια διάταξη εκκίνησης, που έχουν εγκατασταθεί σε ένα επίπεδο, το οποίο δεν μπορεί να πλημμυρίσει. Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να είναι πάντοτε γειωμένος. Αυτό ισχύει τόσο για την αντλία όσο και για κάθε διάταξη παρακολούθησης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ανταποκρίνεται στους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Ελέγξτε, εάν η τάση λειτουργίας, η συχνότητα, η διάταξη εκκίνησης και η μέθοδος της εκκίνησης συμφωνούν με τα σταμπαρισμένα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του κινητήρα. Η μονάδα πρέπει να προστατεύεται με μια σωστά διαστασιολογημένη ασφάλεια βραδείας τήξης (κατάλληλη για το ονομαστικό ρεύμα της αντλίας). Εμείς συνιστούμε τη χρήση ενός ρελέ υπερφόρτωσης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελεγχθεί από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Εξαρτήματα Robusta Βαλβίδα αντεπιστροφής 3 Διακόπτης επιλογής ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 5 Περίβλημα πλωτήρα 7 Δ α κ τ ύ λ ι ο ς α ν α ρ ρ ό φ η σ η ς ( Β λ. 2 Σύνδεση αγωγού κατάθλιψης 4 Πλωτήρας ελέγχου στάθμης 6 Σχάρα αναρρόφησης οδηγίες τοποθέτησης σελίδα 6).

6 6 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Δακτύλιος αναρρόφησης Οταν τοποθετείται στην σίτα επιτρέπει την άντληση του νερού στάθμης έως 3. (μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία). 20 EN EN

7 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) 7

8 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel , Fax

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

ABS Υποβρύχιες αντλίες αποχέτευσης AFP/AFPK. ABS Υποβρύχιες αντλίες λάσπης JT

ABS Υποβρύχιες αντλίες αποχέτευσης AFP/AFPK. ABS Υποβρύχιες αντλίες λάσπης JT ABS Υποβρύχιες αντλίες αποχέτευσης AFP/AFPK ABS Υποβρύχιες αντλίες λάσπης JT 15975180GR (12/2014) Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.com 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS XFP-PE4 έως PE6 Yποβρυχία αντλία προπέλας μικτής ροής τύπου ABS AFLX-PE4 έως PE6 Yποβρυχία αντλία προπέλας αξονικής ροής τύπου ABS VUPX-PE4 έως PE6 2500-0001 1 597 2500

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα

LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 8902

LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 8902 LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 890 Πίνακας περιεχομένων 1 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τα εξής... 1.1 Σημαντικές υποδείξεις... 1. Κατάλληλη χρήση... 1.3 Νομικές διατάξεις και οδηγίες/κανονισμοί... 1. Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU TR326... + T17...

Wilo-EMU TR326... + T17... Wilo-EMU TR326... + T17... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPTR2X3X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170394-1001* Μηχανή σχισίματος 8 D1170394 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170394-1001* Μηχανή σχισίματος 8 D1170394 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας Μηχανή σχισίματος 8 D1170394 - - 1001 *D1170394-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.03 (GR-PDF-2010-07-Wilo) Σχ. 1a Σχ. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας SplitMaster 20 D1170422 - V001 *D1170422-V001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα