15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ002916848 2015-07-16"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έργο: «Eπιζκεσή και ζσνηήρηζη ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ανηλιοζηαζίων γεωηρήζεων και ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΗ άρδεσζης» ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ- Αρ. Μελ.: 16/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κ.Α.Δ.: Τ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΔΡΓΩΝ Κ.Α.: ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Προϋπ.: ,72 Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηνλ Γήκν καο ππάξρνπλ γεσηξήζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη γηα ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη γεσηξήζεηο απηέο είλαη ζηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο: 1. Φηιηππνππφιεσο & Διεπζεξίαο (ΚΔΠ) Φξεάηην, αληιία γεψηξεζεο (βάζνο 80m. ), Ηιεθηξνδ. απφ Ηι. Πίλαθα κέζα ζην ππφγεην ηνπ ΚΔΠ θαη θξεάηην πδξνιεςίαο απφ πδξνθφξεο ηνπ Γήκνπ εο Οθσβξίνπ & Σδ.Κέλλλεληπ (Υψξνο ηάζκεπζεο δίπια ζην ΔΑΚ θαη ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ) Φξεάηην, αληιία γεψηξεζεο, Ηιεηξνδ. απφ Ηι. Πίλαθα κπξνζηά ζηνλ «Αζηξεηλίδε», δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνχ θαη αληιηνζηάζην ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ γηα πφηηζκα ηνπ ριννηάπεηα ηνπ Γ.ηαδίνπ. (βάζνο 80m. ) 3. Υψξνο θαζαξηφηεηαο 4. Γαβάθε (Δξγαηηθέο Καηνηθίεο) Οηθίζθνο (ΝΔΟ, ζπλδ. ΓΔΗ), αληιία γεψηξεζεο, δεμακελή πιήξσζεο, αληιηνζηάζην θαηάζιηςεο λεξνχ θαη θξεάηην πδξνιεςίαο. ΔΓΚΑΣΑΣΑΘΗΚΔ ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΑΝΣΛΙΑ GRUNDFOS ΜΔ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Μαλνκεηξηθφ χςνο (m) ΝΓ-ΑΜΠ x400 ΤΠΑΡΥΔΙ ΓΔΞΑΜΔΝΗ 100m3 γηα ρξεζε πξνο άξδεπζε Α. ανηληηικό ζςγκπόηημα GRUNDFOS CR άπδεςζηρ ή για σπήζη από ηιρ ςδποθόπερ ηος Δήμος Μαλνκεηξηθφ 1

2 ,5 3x Λεσθφξνο Αληίπα Οηθίζθνο (ζπλδ. ΓΔΗ), αληιία γεψηξεζεο, δεμακελή πιήξσζεο, αληιηνζηάζην θαηάζιηςεο λεξνχ θαη θξεάηην πδξνιεςίαο. 1. ζηελ θνίηε ηνπ Γελδξνπνηάκνπ επί ηεο ιεσθφξνπ Αληχπα) ΝΓ-ΑΜΠ-1..(σο πξνο θέληξν Φ.Υ. Πφιεο Θεζζαινλίθεο ) ρ= ς =7.400 κε βάζνο 120κ, παξνρή εθκεηάιιεπζεο 10κ3/h θαη ζπληειεζηή πδαηαγσγηκφηεηαο (Σ) θπκαίλεηαη ζηα 4,09 Δ -05 κ2/δεπη. ΔΓΚΑΣΑΣΑΘΗΚΔ ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΑΝΣΛΙΑ GRUNDFOS ΜΔ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Μαλνκεηξηθφ ΝΓ-ΑΜΠ x400 ΤΠΑΡΥΔΙ ΓΔΞΑΜΔΝΗ 100m3 γηα ρξεζε πξνο άξδεπζε ή για σπήζη από ηιρ ςδποθόπερ ηος Δήμος Α. ανηληηικό ζςγκπόηημα άπδεςζηρ Μαλνκεηξηθφ ,5 3x400 Grundfos Β. αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα άξδεπζεο Grundfos CR 15-5 Γ. Ανηληηικό ζςγκπόηημα πλήπωζηρ δεξαμενήρ καθαπιόηηηαρ Μαλνκεηξηθφ χςνο ιεηηνπξγίαο (m) Grundfos CR 15-3 ιεηηνπξγίαο Μαλνκεηξηθφ χςνο ζην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν (m) έσο έσο 11,6 50,5 4 3x x400 2

3 6. Γήπεδν πνδνζθαίξνπ Μελεκέλεο Οηθίζθνο ( ζπλδ. ΓΔΗ), αληιία γεψηξεζεο, δεμακελή πιήξσζεο, αληιηνζηάζην θαηάζιηςεο λεξνχ θαη θξεάηην πδξνιεςίαο. ΓΔΩΣΡΗΗ κε βάζνο 70-75κ, παξνρή εθκεηάιιεπζεο 12κ3/h αληιία FRIULANA Μαλνκεηξηθφ χςνο (m) (ΗΡ) x400 ΠΙΔΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 18 M3/H Μαλνκεηξηθφ (HP) ,5 ΓΔΩΣΡΗΗ 7. Β Φάζε Μελεκέλε Αληιία άξδεπζεο ζε θξεάηην, ππφγεηα δεμακελή πιήξσζεο, ππφγεην αληιηνζηάζην θαηάζιηςεο λεξνχ. Μαλνκεηξηθφ χςνο (m) (ΗΡ) x400 ΠΙΔΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 18 M3/H Μαλνκεηξηθφ (HP) ,5 3

4 Η ζπληήξεζή ησλ παξαπάλσ αληιηνζηαζίσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν δελ δηαζέηεη ν Γήκνο καο. Η αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απεπζείαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980, ηνπ Ν. 3463/06 άξζξν 209 παξ. 9 θαη 10, Δγθχθιηνο 21437/ θαζψο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ ,00 (ρσξίο ΦΠΑ). Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία εγγπεηηθή ζε κε ην 5% ηεο πξνζθνξάο ηνπ άλεπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4281/14. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,72 ( Φ.Π.Α.) θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη 31/12/2015. Β) ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 1. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα γίλνπλ ζηα αληιηνζηάζηα είλαη: Δμαγσγή αληιίαο γεψηξεζεο Απνζπλαξκνιφγεζε αληιίαο-θηλεηήξα, έιεγρνο θαη ζπλαξκνιφγεζε Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ Πξνζδηνξηζκφο ηεο θξίζηκεο παξνρήο, ζηάζκεο εξεκίαο θαη ζηάζκεο άληιεζεο Δπαλαηνπνζέηεζε ηεο αληιίαο γεψηξεζεο Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ νηθίζθνπ (φπνπ ππάξρεη) Ηιεθηξνινγηθφο έιεγρνο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ απηνκαηηζκψλ 2. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ ΝΤΤ 5x2,5 mm 2 ηξνθνδνζίαο ησλ αληιηψλ γεψηξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα πνπ ιφγσ θζνξψλ (παιαηφηεηα αιιά θαη δπλακηθέο αηηίεο) δεκηνπξγνχλ ζπλερψο πξνβιήκαηα. 3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ ΝΤΤ 3x1,5 mm 2 ζχλδεζεο ησλ ειεθηξνδίσλ άλσ θαη θάησ ζηάζκεο ηεο γεψηξεζεο κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα πνπ ιφγσ θζνξψλ (παιαηφηεηα αιιά θαη δπλακηθέο αηηίεο) δεκηνπξγνχλ ζπλερψο πξνβιήκαηα. 4. Δπηπιένλ, ζην αληιηνζηάζην ζηελ νδφ 28 εο Οθησβξίνπ & Σδ. Κέλλεληπ ζα αληηθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα ηειερεηξηζκνχ (πνκπφο ζηε δεμακελή θ δέθηεο ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ), γηα ηε ιεηηνπξγία ή ζηάζε ηεο αληιίαο γεψηξεζεο. H ηζρχο ηνπ πνκπνχ δε ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 400 mw, ε επαηζζεζία ηνπ δέθηε ζα είλαη 0,3 κv, ε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ζηα VHF. 5. Δπίζεο, ζην αληιηνζηάζην ηεο νδνχ Λεσθφξνπ Αληίπα ζα αληηθαηαζηαζεί θαη ν πίλαθαο απηνκαηηζκνχ (ιεηηνπξγία, ελαιιαγή ιεηηνπξγίαο, πξνζηαζία απφ μεξά ιεηηνπξγία θιπ.) ησλ δχν αληιηψλ άξδεπζεο. Γ) ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ 1. Δπηζθεπή νπνηαζδήπνηε βιάβεο θαη φζεο θνξέο απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, πνπ απαηηεί ηε κεηαθνξά κεραλήκαηνο (αληιίαο-θηλεηήξα-ειεθηξνβάλαο), εμαξηήκαηνο ή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ζην εξγαζηήξην ηνπ ζπληεξεηή. ηελ έλλνηα ηεο επηζθεπήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή ηφζν ησλ παξαπάλσ βιαβψλ φζν θαη ησλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ θζνξάο ή θαθήο ρξήζεο. Ο ζπληεξεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηελ θιήζε ηεο Τπεξεζίαο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο φιν ην 24σξν (θαη ηηο αξγίεο). 2. ηελ έλλνηα ηεο επηζθεπήο βιαβψλ πεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ γεσηξήζεσλ κε αεξνζπκπηεζηή (Air Lift), κεηά απφ εληνιή ηνπ ππεχζπλνπ Μεραληθνχ θαη εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε. 4

5 Γενικές σποτρεώζεις ζσνηηρηηή Ο πληεξεηήο ππνρξενχηαη ζε ηαθηηθφ πεξηνδηθφ έιεγρν, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ ηνπο (ε εμαγσγή ηεο αληιίαο ζα γίλεη κία θνξά εθηφο θαη αλ ππάξμεη πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο), ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, δειαδή δηθηχνπ ζσιελψζεσλ, ζπιιέθηε, αληιίεο θαη εμαξηήκαηα δηθηχνπ θιπ. Δπίζεο ειέγρνληαη νη ξπζκίζεηο πηεδνζηαηψλ θαη ε πίεζε ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη νη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (πίλαθεο, κπαηαξίεο, απηνκαηηζκνί θιπ) εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ, ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ε ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο λεξνχ. Ο πληεξεηήο νθείιεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί λα δηελεξγεί, ρσξίο θακία εηδνπνίεζε ή ππελζχκηζε απφ ηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ Μελεκέλεο ή ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ιεπηνκεξή έιεγρν θαη επηζεψξεζε φισλ ησλ κεξψλ ησλ γεσηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο ηνπ θαζελφο). Ο πληεξεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί εηδηθφ βηβιίν ειέγρνπ-ζπληήξεζεο, ζηνλ ρψξν ηεο θάζε γεψηξεζεο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ε εκεξνκελία ειέγρνπ θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ θαη λα εηδνπνηεί έγθαηξα (γξαπηψο) ην Γήκν Ακπεινθήπσλ Μελεκέλεο γηα θάζε πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη θαη γηα ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ιφγν θζνξάο ή βιάβεο. ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη θζνξέο πνπ νθείινληαη ζε θαθή ζπληήξεζε ή ακέιεηα ηνπ ζπληεξεηή ζα απνθαζίζηαληαη αλαπνθάζηζηα απφ ηνλ ίδην ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρφλ δαπάλεο αληαιιαθηηθψλ ή εμαξηεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ θαη ε νπνία ζα ηνλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπληεξεηή πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ηνλ βαξχλεη ε αμία ησλ δηαθφξσλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε. Ωο ηέηνηα ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ πιηθά: o ιηπαληηθά ή άιια βνεζήκαηα ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο, ηζηκνχρεο, o-rings, ειαζηηθέο θιάληδεο θαη γεληθά θνηλά ζηεγαλνπνηεηηθά επηεινχο αμίαο (νρη δειαδή εηδηθά ζηεγαλνπνηεηηθά ηα νπνία απνηεινχλ κέξε ησλ απνθαινχκελσλ θηη επηζθεπήο ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ) θνριίεο, πεξηθφριηα, ξνδέιεο, απνζηάηεο, αζθάιεηεο ηήμεσο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πηλάθσλ. Σελ φιε επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελσλ κνλάδσλ θέξεη ν ζπληεξεηήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ή ελ γέλεη αλσκαιίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ν ζπληεξεηήο νθείιεη θαηφπηλ ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο λα πξνζέιζεη άκεζα θαη ρσξίο ρξνλνηξηβέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. Ο ζπληεξεηήο επζχλεηαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο (πνπ ζα ππνγξαθεί) γηα ηελ πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ Νφκνπ ή Αζηπλνκηθψλ ή νπνηαδήπνηε άιιεο Αξρήο. Ο ζπληεξεηήο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ ζα πξνμελεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ζα νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ίδηνπ είηε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ επζχλεηαη απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά θαη ππνρξεψλεηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ ή ηνπο παζφληεο γηα θάζε βιάβε ζσκαηηθή ή άιιε πνπ ζα πξνμελεζεί απφ αηχρεκα. Ο ζπληεξεηήο νθείιεη λα αζθαιίζεη φιν ην απαζρνινχκελν κε ηελ παξαπάλσ ζπληήξεζε απφ απηφλ ηερληθφ πξνζσπηθφ. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ ιεηηνπξγία ή αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο. Σρόπος πληρωμής : - Η πιεξσκή γηα ηηο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλεηε ηκεκαηηθά κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ (φπσο ζα πξνβιέπεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ). - Οη πξναηξεηηθέο εξγαζίεο θαη πιηθά ζα πιεξψλνληαη άκεζα κεηά απφ βεβαίσζε ππεχζπλνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο Γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ είλαη απαξαίηεηε βεβαίσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο. 5

6 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ ζηελ νδφ Φηιηππνππφιεσο θ ειεπζεξίαο TIMH MONAΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ ζηελ νδφ 28εο Οθησβξίνπ & Σδ. Κέλλεληπ 3 πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ ζηoλ ρψξν θαζαξηφηεηαο 4 πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ ζηελ νδφ Γαβάθε (Δξγαηηθέο Καηνηθίεο) 5 πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ ζηελ νδφ Λεσθφξν Αληίπα (5x5) 6 πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ ζηo Γεκνηηθφ ηάδην Μελεκέλεο 7 πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ ζηε Β θάζε Μελεκέλεο 8 Καιψδην ΝΤΤ 5x2,5 mm2 (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε) m 630 4, Καιψδην ΝΤΤ 3x1,5 mm2 (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε) m , Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνχ ζην αληιηνζηάζην ησλ νδψλ 28εο Οθησβξίνπ & Σδ. Κέλλεληπ ηεκ Αληηθαηάζηαζε πίλαθα απηνκαηηζκνχ ζην αληιηνζηάζην ηεο νδνχ Λεσθ. Αληίπα ηεκ

7 12 Βιάβεο ηεκ *Το ποςό αυτό δεν επιδζχεται ζκπτωςη κατά την κατάθεςη των προςφορών ΤΝΟΛΟ: ΦΠΑ 23 %: 4223,72 ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 22587,72 Ακπειφθεπνη Ακπειφθεπνη Δγθξίζεθε Η ζπληάμαζα Με Δληνιή Γεκάξρνπ Με Δληνιή Γεκάξρνπ Η Πξντζηακέλε Γ.Σ.Τ, Η Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο, Καζαξηφηεηαο & πληεξήζεσλ Έξγσλ & Απνζήθεο Πεξηβάιινληνο Τιηθψλ Μ. Σξηαληαθπιιίδνπ Πνιηηηθφο Μερ/θφο κε Β βαζκφ Μ. Αιεμίνπ Γξ. Ηιεθηξνιφγνο Μερ/θφο κε Β βαζκφ 7

8 ΠΙΝΑΚΑ CPV α/α Περγραθή CPV Μ/Μ Ποζόν Γαπάνη 1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ηεκ ζπληήξεζεο αληιηψλ, δηθιείδσλ, ζηξνθίγγσλ θαη πηεζηηθψλ δνρείσλ 2 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ m ύνολο: Φ.Π.Α. 23 %: 4.223,72 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: ,72 Ακπειφθεπνη Ακπειφθεπνη Δγθξίζεθε Η ζπληάμαζα Με Δληνιή Γεκάξρνπ Με Δληνιή Γεκάξρνπ Η Πξντζηακέλε Γ.Σ.Τ, Η Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο, Καζαξηφηεηαο & πληεξήζεσλ Έξγσλ & Απνζήθεο Πεξηβάιινληνο Τιηθψλ Μ. Σξηαληαθπιιίδνπ Πνιηηηθφο Μερ/θφο κε Β βαζκφ Μ. Αιεμίνπ Γξ. Ηιεθηξνιφγνο Μερ/θφο κε Β βαζκφ 8

15REQ002925638 2015-07-21

15REQ002925638 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ.

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. Υδξαπιηθφο (παξάπιεπξε αλάξηεζε) Ηιεθηξνθίλεηνο - VFC Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1. Σην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο επηζθεπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο.

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο πγγξνχ 56 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. Παληειεάθεο, θ. Γθίλε Τηλέφωνο : 210 92.20.944 FAX : 210 92.20.143

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα