«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:27 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ ε γ ν ῶ ν α ι ;» (Ματθ. ις, 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2) Τεῦχος 1 3 Ὀκτώβριος 2010 Ἔτος Β Κωδ Ἀριθ. Ἀδείας 5325 Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμᾶς» - Τηλ.: Τό Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν δ ι α ν έ μ ε τ α ι Δ ω ρ ε ά ν

2 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:28 μμ Page 2 Ὑπ ό τ ο ῦ π α τ ρ ό ς Μ α ξί μ ο υ Μ ο ν αχ ο ῦ «Ο Χ Ι» στήν ΚΑΡΤΑτοῦ ΠΟΛΙ ΤΗ eπειδή ἐσχάτως ἔχει δημιουργηθεῖ μεγάλος θόρυβος, ἀνησυχία καί ταραχή, σέ πολλούς πιστούς, σχετικά μέ τήν ὑπό ἔκδοση ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας μιᾶς Νέας ἠλεκτρονικῆς Κάρτας πού θά ὀνομάζεται «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καί γενώμεθα ἀποδέκτες πολλῶν καί διαφόρων μηνυμάτων, ἐνημερώνουμε καί μέσα ἀπό τό Περιοδικό μας τίς θέσεις μας γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό. Τί θά περιλαμβάνει ἡ Κάρτα Πολίτη Ἡ Κάρτα αὐτή σύμφωνα μέ δημοσιεύματα καί ἀναφορές τῆς Κυβερνήσεως «θά ἔχει σχῆμα πιστωτικῆς, θά περιέχει ἕνα «ἔξυπνο» τσίπ στό ὁποῖο θά ἐνσωματωθοῦν ὁ ἀριθμός δημοτολογίου κάθε πολίτη, τό Α.Φ.Μ., ὁ Α.Μ.Κ.Α., καθώς καί ὁ ἀριθμός τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας. Στή μία ὄψη τῆς κάρτας θά ὑπάρχει φωτογραφία τοῦ κατόχου, καθώς καί δακτυλικό ἀποτύπωμα. Ἁρμόδια στελέχη τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀναφέρουν στό «Ἔθνος» ὅτι ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» θά ἀποτελέσει «διαβατήριο» στόν ψηφιακό κόσμο. Ὅπως προβλέπεται, μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ σειριακοῦ ἀριθμοῦ καί τοῦ κωδικοῦ πρόσβασης πού θά τή συνοδεύει, θά ἐπιτρέπεται στόν πολίτη, μέσω Διαδικτύου, ἡ πρόσβαση στόν ἰατρικό του φάκελλο, στά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν περιουσία του, κτλ. Στόχος τῆς κυβερνητικῆς ἐξαγγελίας εἶναι ἡ δημιουργία μίας Κάρτας ἡ ὁποία νά χρησιμοποιεῖται γιά ὅλες τίς δυνητικές χρήσεις (ὡς κάρτα δημότη, ὡς κάρτα ἀσφαλισμένου, ὡς κάρτα ἀγρότη, ὡς κάρτα ἀσθενοῦς, ὡς κάρτα μετανάστη, ὡς κάρτα νέου κ.λπ.). Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος, ὁ πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου σέ σύσκεψη πού πραγματοποιήθηκε στό Μέγαρο Μαξίμου ζήτησε ἀπό τούς ἁρμόδιους ὑπουργούς, καθώς καί ἀπό τούς γενικούς καί εἰδικούς γραμματεῖς πού συμμετεῖχαν νά ἐπισπευσθοῦν οἱ ἀπαραίτητες προεργασίες. Μέχρι δέ καί τό τέλος τοῦ ἔτους θά ξεκινήσει ἡ λειτουργία ἁρμόδιων ἐπιτροπῶν οἱ ὁποῖες θά ἐξετάσουν: -τή διαλειτουργικότητα τῶν ἐθνικῶν μη- 2

3 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:29 μμ Page 3 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ τρώων στοιχείων πολιτῶν, -τή δημιουργία τοῦ κατάλληλου νομικοῦ πλαισίου, -τή δημιουργία καί ἑτοιμότητα τῶν ἀπαραίτητων ὑποστηρικτικῶν ὑποδομῶν, -τήν ἐπιλογή τεχνικῶν προδιαγραφῶν πού θά εἶναι σύμφωνες μέ τά εὐρωπαϊκά πρότυπα ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ διαλειτουργικότητα τῆς κάρτας στό πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (διακήρυξη Ὑπουργῶν γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση). Ἡ ἔκδοση τῆς κάρτας θά γίνει σέ δύο φάσεις. Στήν πρώτη θά ἐκδοθεῖ γιά πολίτες ἄνω των 18 ἐτῶν καί στή δεύτερη φάση γιά τίς ἡλικίες 12 ἕως 18 ἐτῶν. Κατά προτεραιότητα, στό πλαίσιο Κοινοτικοῦ Κανονισμοῦ θά ἐκδοθεῖ ἡ Κάρτα τοῦ Μετανάστη, μέχρι τόν Μάιο τοῦ Ἡ προετοιμασία θά γίνει ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καί ἡ ἔκδοση θά ὑλοποιηθεῖ στίς ὑποδομές τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη. Τό κόστος ἔκδοσης κάθε κάρτας ὑπολογίζεται στά 5 εὐρώ. Συνολικά ἡ χρηματοδότηση γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» θά καλυφθεῖ ἀπό κοινοτικούς πόρους τοῦ ΕΣΠΑ». ( ΕΦ. ΕΘΝΟΣ ) Πλῆρες Ἠλεκτρονικό Φακέλλωμα μέσω τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι στήν Κάρτα τοῦ πολίτη, θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία, ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν, (λίγο ἀργότερα) ἀλλά και πολλά ἄλλα, ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται δῆθεν παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία. Τό θέμα βέβαια δέν ξεκίνησε σήμερα, ὅπως πολλοί νομίζουν ἤ πιστεύουν, ἀλλά ἀπό τήν δεκαετία ἀκόμη τοῦ 80 ὅταν οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις ἐψήφιζαν διάφορους σχετικούς Νόμους καί Συνθῆκες ὅπως: Τόν Νόμον 1599/86 περί Νέων ἠλεκτρονικῶν Ταυτοτήτων. Τίς Συνθήκες, Μάαστριχτ 7/2/92, Ἄμστερνταμ 2/10/97, καί κυρίως τήν ΣΕΝΓΚΕΝ στίς 9-11/6/97, καὶ τὸ νόμο 2472/97 περὶ προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα. Τὸ Νόμο 3655/2008 μέ τόν ὁποῖον καθιερώθηκε ὁ Α.Μ.Κ.Α. ὡς «διὰ βίου ἀριθμὸς» χωρὶς τὸν ὁποῖον ὁ πολίτης εἶναι ἀποκλεισμένος ἀπὸ τὴν ζωή. Τήν κάρτα πελάτη καὶ τήν ἠλεκτρονικὴ ἀπογραφὴ τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων καί τέλος, ἐκτός ἄλλων πολλῶν, καί τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν, ὅτι ἐπιχειρεῖται καί γίνεται μία ἄνευ προηγουμένου συλλογὴ προσωπικῶν στοιχείων καί δεδομένων μας, ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μία ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, γιά νά δημιουργήσουν καί νά ἔχουν ἕνα πλῆρες προφὶλ τοῦ κάθε πολίτη, πλήρως ἐλεγχομένου. Αὐτὸ φυσικά γίνεται δυνατὸν καί μέσω τοῦ ἐνσωματωμένου στὴν Κάρτα Πολίτη microchip καὶ τῶν δυνατοτήτων τῆς τεχνολογίας γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν. Μέσῳ αὐτοῦ ὅλα τὰ δεδομένα θά διαβιβάζονται, ὄχι μόνον στό Ὑπουργεῖο ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, ὄχι μόνον σέ διάφορες ἄλλες Δημόσιες καί ἰδιωτικές ὑπη- 3

4 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:29 μμ Page 4 ρεσίες ἐντός τῆς Πατρίδος μας, ἀλλά καί στὸ ὑπέρ- κομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν, τό γιγαντιαῖο «θηρίο», ὅπως τό ἀποκαλεῖ χαϊδευτικά ὁ Dr Η. Eldeman, στὸ ὁποῖο ἐδῶ καί πολλά χρόνια συγκεντρώνονται πυρετωδῶς τὰ δεδομένα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ἔτσι, διαρκῶς μεγαλώνει ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ τυραννία τῆς ἀνθρωπότητας ὁδηγώντας μας ξεκάθαρα σέ μία ἄνευ προηγουμένου παγκόσμια ἠλεκτρονική σκλαβιά καί δικτατορία, πού φυσικά ἐπικεφαλῆς θά εἶναι, ποιός ἄλλος, ἀπό τόν ἀναμενόμενον Ἀντίχριστον. Ἡ Κάρτα Πολίτη παραβιάζει τήν ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματά μας Ἀπ ὅλα τά ἀνωτέρω, λοιπόν, ἀλλά καί ἀπ ὅσα ἔχουν γραφτεῖ καί εἰπωθεῖ γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ Κάρτα αὐτή καταπατεῖ καί παραβιάζει βάναυσα τήν ἐλευθερία μας, τά ἀνθρώπινα δικαιώματά μας, καθώς και βασικές καί θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματός μας. Θέτει δέ γερά θεμέλια, γιά ἕνα σούπερ ἠλεκτρονικό φακέλλωμα καί πλήρη ἔλεγχο ὅλων τῶν προσωπικῶν μας στοιχείων καί δεδομένων. Ὄχι μόνον ἀπό ἁρμόδιους φορεῖς καί ὑπηρεσίες, ἀλλά ἀπό τόν οἱονδήποτε. Καί φυσικά καί μόνον γι αὐτό θά πρέπει ὄχι μόνον νά μήν δεχθοῦμε νά τήν παραλάβουμε, ἀλλά καί νά ἀντιδράσουμε δυναμικά. Πολύ περισσότερο βέβαια γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς, ἐάν περιέχει ἤ περιλαμβάνει καί τόν δυσώνυμο ἀριθμό «666» τοῦ Ἀντιχρίστου - πού εἶναι καί τό πιό πιθανό, ἀφοῦ ὅλα σχεδόν τά ἠλεκτρονικά συστήματα λειτουργοῦν, ὄχι τυχαῖα μέ κωδικό «666»- παραβιάζοντας ἔτσι καί τό θρησκευτικό μας συναίσθημα. 4 Εἶναι Σφράγισμα ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἄλλο, τό ὁποῖο θά πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαίτερα, γιατί δυστυχῶς, πολλοί ἀπό ὅσους ἀντιδροῦν καί διαμαρτύρονται σήμερα, λένε και ἰσχυρίζονται πράγματα ἀνυπόστατα, τά ὁποῖα ὄχι μόνον δέν εἶναι ὀρθά καί δέν εὐσταθοῦν, οὔτε καί ἀποδεικνύονται, ἀλλά ταυτόχρονα δημιουργοῦν πολλά καί μεγάλα κοινωνικά καί ποιμαντικά προβλήματα μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις. Βγαίνουν λοιπόν, κάποιοι ἀπ αὐτούς, καί λένε ὅτι, ὅσοι παραλάβουν τήν Κάρτα αὐτή τοῦ Πολίτη, ἀρνοῦνται τό βάπτισμά τους. Ἄλλοι, ὅτι κάνουν τόν ἀρραβώνα τοῦ σφραγίσματος καί τρόπον τινά προσφραγίζονται μέ τό Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἄλλοι διαφωνοῦν λέγοντας ὅτι δέν εἶναι προσφράγισμα ἀλλά κατ εὐθεῖαν Σφράγισμα καί Χάραγμα. Καί ἄλλοι τό ἕνα καί ἄλλοι τό ἄλλο, χωρίς φυσικά νά ἀπουσιάζουν καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού πιστεύουν ὅτι, ὅλα αὐτά δέν εἶναι τίποτε ἀπολύτως, καί δέν συντρέχει κανένας λόγος ἀνησυχίας. Αὐτά ὅλα, ὄχι μόνον δέν ἰσχύουν, ἀλλά εἶναι καί μεγάλη πλάνη καί ἀπάτη. Ὅσοι δέ τά λέγουν καί τά ὑποστηρίζουν, ὄχι μόνον σφάλλουν, ἀλλά δείχνουν ὅτι δέν ξέρουν, οὔτε τί λέγουν, οὔτε τί πιστεύουν ἤ ὅτι ἔχουν ἄλλα συμφέροντα καί σκοπιμότητες. Ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ παραλαβή τῆς κάρτας αὐτῆς, συνιστᾶ ἄρνηση, προσφράγισμα, ἤ χάραγμα; Ποιός Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας λέγει κάτι τέτοιο καί ποῦ; Ποῦ τό βρῆκαν ὅλοι αὐτοί; Ποῦ τό εἶδαν; Πῶς τό ἀποδεικνύουν; Δυστυχῶς φαίνεται, γιά ἄλλη μία φορά ἀκόμη, ὅτι οἱ Ἅγιοι μας ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο ὅταν λέγουν ὅτι «οἱ κληρικοί τῶν ἐσχάτων χρόνων θά εἶναι οἱ χειρότεροι καί ἀσεβέστεροι πάντων», ἀφοῦ πράγματι δέν μποροῦν νά ξεχωρήσουν τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμμα, τό φῶς ἀπό τό σκότος, τήν δεξιά ὁδό ἀπό τήν ἀριστερά. Καί ὡς γνωστόν, ἐάν κάποιος πού εἶναι τυφλός καί δέν βλέπει, προσπαθεῖ νά ὁδηγήσει καί ἄλλους, ἕνα εἶναι τό σίγουρο. Ὅτι θά πέσουν ὅλοι μαζί στόν γκρεμό. «Τυφλός ἐάν τυφλόν ὁδηγῇ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται» (Ματθ. ιε,14)

5 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:29 μμ Page 5 Γιατί ὅμως συμβαίνει ὅλη αὐτή ἡ σύγχυση; Προφανῶς ὅλοι αὐτοί, ἤ δέν ἔχουν καταλάβει ἀκόμη, τί εἶναι Χάραγμα καί Σφράγισμα καί τί ὄχι καί γι αὐτό μπερδεύονται καί λένε ἄλλοι τό ἕνα καί ἄλλοι τό ἄλλο, ἤ δυστυχῶς κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἄλλες σκοπιμότητες. Καί βέβαια στό τέλος τήν νύφη τήν πληρώνουν οἱ πιστοί, ἀφοῦ δέν ξέρουν τί καί ποιόν νά πιστέψουν, ἀλλά καί τί νά κάνουν. Δυστυχῶς, ἡ σύγχυση ὡς ἕνα «Σημεῖο τῶν Καιρῶν» ἔχει ἐπικρατήσει καί στό θέμα αὐτό. Ποιό εἶναι τό Σφράγισμα καί τό Χάραγμα τῆς Ἀποκαλύψεως Βέβαια ἐδῶ, στόν λίγο χῶρο πού ἔχουμε, δέν μποροῦμε φυσικά νά ἀναπτύξουμε ὅπως πρέπει καί ὅσο θά θέλαμε τό θέμα αὐτό, γι αὐτό καί ἐκδώσαμε ἕνα μικρό βιβλίο γιά ὅλα αὐτά τά τόσο σημαντικά θέματα μέ τίτλο: «Εἶναι ἤ Ὄχι Σφράγισμα ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; καί γιατί» προκειμένου ὅσοι θέλουν καί ἐνδιαφέρονται, νά ἀνατρέξουν, γιά νά δοῦν ἀναλυτικά, ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση, μέ ὅλα αὐτά τά θέματα. Ἐδῶ, θά δοῦμε συνοπτικά, μόνον, ποιά εἶναι ἡ Σφραγῖδα-Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου καί πότε σφραγιζώμαστε μέ αὐτή. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί στό ΙΓ' Κεφάλαιον, μᾶς περιγράφει ξεκάθαρα, ποιό θά εἶναι τό Χάραγμα καί ἡ Σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου: «Καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἡ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστιν. ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου. ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί. καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς». (Ἀποκ. ιγ', 16-18) Ἡ σφραγῖδα λοιπόν τοῦ Ἀντιχρίστου, θά εἶναι τό ὄνομά του ἤ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του, τό χξς' δηλαδή τό «666» καί θά τοποθετηθεῖ στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο. Ἡ ἀποδοχή δέ αὐτοῦ τοῦ Σφραγίσματος τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά ὁποιοδήποτε λόγο, σημαίνει ὅτι προδίδουμε τήν Πίστη μας, ἀρνούμαστε τόν Χριστό καί συντασσόμεθα μέ τόν Διάβολον καί τόν Ἀντίχριστον, σύμφωνα μέ ὅλους τούς Ἁγίους μας. Λέγει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος: «Ἡ σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου θά εἶναι ὁ ἀριθμός χξς'-666 καί θά τίθεται στό μέτωπο, ἤ στό δεξί χέρι». Ἡ σφραγίδα δέ αὐτή θά σημαίνει: «Ἀρνοῦμαι τόν ποιητήν τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς ἀρνοῦμαι τό ἅγιον βάπτισμά μου, ἀρνοῦμαι τήν λατρείαν μου καί πιστεύω ἐσένα (τόν Ἀντίχριστον) καί συντάσσομαι μαζί σου...» (P.G. 10, 932 & ΒΕΠΕΣ 6,287) Ἄρα λοιπόν, οὐσιαστικά, Σφράγισμα εἶναι ἡ ΑΡΝΗΣΗ τῆς Πίστεως καί τοῦ Χριστοῦ μας καί ἡ σύνταξη μας μέ τόν Διάβολον καί τόν Ἀντίχριστον. Βασική προϋπόθεση γιά τό Σφράγισμα Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, χρειάζεται μιά βασική προϋπόθεση, πολύ σημαντική καί ἀπαραίτητη. Ὅπως γνωρίζουμε, ὅταν κάποιος προσέρχεται στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, γιά νά ἔλθει κοντά στόν Θεόν, εἶναι ἀπαραίτητο νά προσέλθει ἀπό μόνος του, ἑκούσια, μέ τήν θέλησή του, συνειδητά. Ταυτόχρονα δέ, πρέπει νά δηλώσει, καί πάλι ἑκούσια, ὅτι ἀποτάσσεται τόν Διάβολο καί ὅλα τά ἔργα του καί συντάσσεται μέ τόν Χριστόν. Τότε καί μόνον τότε, ὁ ἱερεύς τόν Βαπτίζει καί τόν Σφραγίζει, ὁρατῶς μέν μέ τήν σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ καί τό Ἅγιο Μῦρο (λάδι), ἀοράτως δέ μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 5

6 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:29 μμ Page 6 Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καί γιά τήν Σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅταν κάποιος προσέρχεται κοντά στόν Ἀντίχριστον εἶναι ἀπαραίτητο νά προσέλθει ἀπό μόνος του, ἑκούσια, μέ τήν θέλησή του, συνειδητά καί νά δηλώσει καί πάλι ἑκούσια ὅτι ἀρνεῖται τόν Θεό καί τήν Πίστη του καί συντάσσεται μέ τόν Ἀντίχριστον. Τότε καί μόνον τότε Σφραγίζεται, ὁρατῶς μέν μέ τήν Σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου τό «666» ἀοράτως δέ μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Διαβόλου. Σφραγῖδα δίνει ὁ Θεός, γιά νά κάνει δικό Του ἕναν ἄνθρωπο. Σφραγῖδα καί ὁ Διάβολος μέ τόν Ἀντίχριστον, γιά νά κάνει καί αὐτός δικό του ἕνα ἄνθρωπο. Ἑκούσια καί συνειδητά πρέπει νά συνταχθεῖ κάποιος μέ τόν Χριστό, ἀπορρίπτοντας ταυτόχονα τόν Διάβολον καί τόν Ἀντίχριστον, γιά νά μπορεῖ νά εἶναι πραγματικός δοῦλος τοῦ Χριστοῦ. Ἑκούσια καί συνειδητά πρέπει νά συνταχ- θεῖ κάποιος μέ τόν Διάβολον καί τόν Ἀντίχριστον ἀπορρίπτοντας ταυτόχρονα τόν Χριστό καί τήν Πίστη του, γιά νά μπορεῖ νά εἶναι πραγματικός δοῦλος τοῦ Διαβόλου καί τοῦ Ἀντιχρίστου. Σφράγισμα λοιπόν, εἶναι ΜΟΝΟΝ ἡ ἑκούσια καί θεληματική παραλαβή τῆς Σφραγίδας τοῦ Ἀντιχρίστου μέ τό Χάραγμα τοῦ ὀνόματος ἤ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ «666» ἀπό τόν ἄνθρωπο, στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, προκειμένου νά μήν διωχθεῖ καί νά ἔχει ὅποιοδήποτε ὄφελος μικρό ἤ μεγάλο στό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου. Καί μέ τήν προϋπόθεση βέβαια ὅτι πρίν Σφραγιστεῖ, θά τοῦ ζητηθεῖ ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστόν καί τήν Πίστη μας, καί νά προσκυνήσει τόν Ἀντίχριστον ὡς θεόν. Ἕτερον, ἑκάτερον λοιπόν. Ἄλλο εἶναι δηλαδή, τό ὅτι ἀρνοῦμαι νά παραλάβω τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἐπειδή καταπατεῖ καί παραβιάζει βάναυσα, ἀφ ἑνός μέν, τήν ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματά μας, καθώς καί θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματός μας, ἀφ ἑτέρου δέ, καί τήν θρησκευτική μου συνείδηση, καί ἄλλο τό ὅτι δέν παίρνω τήν Κάρτα αὐτή, ἐπειδή εἶναι δῆθεν ἄρνηση, ἤ Σφράγισμα. Οἱ λόγοι πού λέμε ΟΧΙ στήν Κάρτα Πολίτη Οἱ λόγοι λοιπόν, πού λέμε ΟΧΙ στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἀλλά καί σέ ὁποιαδήποτε

7 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:31 μμ Page 7 ἄλλη ἠλεκτρονική Κάρτα, εἴτε ἔχει ἐπάνω της τό «666» εἴτε δέν τό ἔχει, εἶναι πώς ὅλες αὐτές οἱ Κάρτες καί τά ἠλεκτρονικά συστήματα πού τίς συνοδεύουν, μέ τό φακέλλωμα πού πραγματοποιοῦν στούς πολίτες, προλειαίνουν τό ἔδαφος τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῶν ὀργάνων του, προετοιμάζουν τήν ἔλευσή του καί φέρνουν πιό κοντά τόν ἐρχομό του, δημιουργώντας ὅλη τήν ἀπαραίτητη καί κατάλληλη ὑποδομή γιά τήν Παγκόσμια Διακυβέρνηση καί κυριαρχία του. Νά μήν τά μπερδεύουμε λοιπόν τά πράγματα καί νά μήν βλέπουμε παντοῦ Σφραγίσματα καί Χαράγματα ἤ τό φάντασμα τοῦ «666» καί τόν Ἀντίχριστον καί νά νομίζουμε ὅτι, ὅ,τι δήποτε ἔχει ἐπάνω του τό «666», εἶναι ἄρνηση, ἀρραβῶνας, προσφράγισμα, ἤ σφράγισμα, δίδοντας ἔτσι ἀφορμή ἀφ ἑνός μέν νά μᾶς κοροϊδεύουν καί νά μᾶς χλευάζουν κάποιοι, ἀφ ἑτέρου νά γινόμαστε αἰτία νά μήν πιστεύουν κάποιοι πού δέν γνωρίζουν τήν ἀλήθεια καί τά πραγματικά γεγονότα γύρω ἀπό τόν Ἀντίχριστο καί τό 666 ἐξ αἰτίας κάποιων ὑπερβολῶν καί ἀνυπόστατων πραγμάτων, ἀπό κάποιους πού ἔχουν ἄγνοια ἤ σκόπιμα διαστρέφουν τήν πραγματικότητα γιά πολλούς καί εὐνόητους λόγους. Οἱ ὄψιμοι «ἀγωνιστές» Τέλος, ἐπειδή ὅλη αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη κατάσταση καί σύγχυση μαζί μέ τήν παραπληροφόρηση, πού ἔχει ὑποστεῖ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Χριστιανῶν στίς μέρες μας, ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν, μᾶς προκαλεῖ μεγάλη ἀπογοήτευση ἀλλά καί ἱερή ἀγανάκτηση, ἀναγκαζώμαστε νά γράψουμε κάποιες ἀλήθειες πού σίγουρα δέν θά ἀρέσουν σέ πολλούς.

8 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 8 Βέβαια, δέν ἀναφερόμαστε στά πλήρως ἐλεγχόμενα Μ.Μ.Ε. ἤ στούς διαφόρους ἄθεους καί ἐχθρούς τῆς Πίστεώς μας. Ἀπ αὐτούς δέν περιμέναμε οὔτε περιμένουμε τίποτε λίγοτερο καί τίποτε περισσότερο ἀπ ὅ,τι κάνουν. Παίζουν καλά τό παιγνίδι τους. Ὁ λόγος εἶναι γιά τούς σύγχρονους πνευματικούς ταγούς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι στήν συντριπτική πλειοψηφία τους ἀδιαφοροῦν συστηματικά, γιά ὅλα τα σημαντικά θέματα τῆς Πίστεώς μας καί «κοιμοῦνται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου». Κάποιοι λοιπόν ἀπ αὐτούς, ἐνῶ μέχρι τώρα χλεύαζαν, οἱ ἴδιοι, ὅλους αὐτούς πού μιλοῦσαν καί ἔγραφαν, μέ μεγάλο προσωπικό κόστος, γιά ὅλα αὐτά τά θέματα καί διοργάνωναν πορεῖες, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες καί ἔκαναν πλεῖστες ὁμιλίες, τηλεοπτικές ἤ μή, ἀπό διακαῆ καί μόνο πόθο νά ἐνημέρωσουν τούς ἀδελφούς τους πού κλυδωνίζονταν μέσα στήν ἀγωνία, τήν ἄγνοια, καί τήν ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΣΙΩΠΗ(!) τῶν πνευματικῶν τους, γιά ὅλα τά ἐσχατολογικά θέματα, τά ὁποῖα βέβαια δέν ἀναφέρονται σέ ἕνα μακρινό μέλλον, ἀλλά ἀντικατοπτρίζουν τό σημερινό παρόν! Ἐνῶ ποτέ μέχρι σήμερα δέν εἶχαν ἐνημερώσει τό ποίμνιό τους γιά ὅλες αὐτές τίς ἠλεκτρονικές κάρτες καί τήν ἠλεκτρονική σκλαβιά πού ξεκίνησε, ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες, ἐνῶ ποτέ δέν ἀσχολήθηκαν σοβαρά μέ τά ἐσχατολογικά θέματα, γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά τίς θανάσιμες συνέπειες τοῦ σφραγίσματος μέ τόν ἀριθμό «666» καί γενικώτερα γιά τό ὅτι βρισκόμαστε στά χρόνια του Ἀντιχρίστου, τώρα, ὀψίμως, ὄχι μόνο μιλᾶνε πλέον γιά τό Σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά ἔφτασαν στό ἄλλο ἄκρο καί βλέπουν σέ κάθε κάρτα ἤ δημόσιο ἔγγραφό τό Σφράγισμα ἤ τό προσφράγισμα! Κάποιοι, δυστυχῶς, ξύπνησαν πολύ ἀργά Τό θέμα ὅμως, τώρα εἶναι τό ἑξῆς. Τώρα «ξύπνησαν» ὅλοι αὐτοί; Τώρα τό πῆραν εἴδηση ὅτι ἔρχεται τό Σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, καί τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα; Μετά ἀπό τόσες δεκαετίες πού τούς τό λέγαμε καί τό φωνάζαμε; Τώρα πού ἔχει γίνει ὅλη ἡ ὑποδομή καί προετοιμασία τοῦ παγκοσμίου κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου; Τώρα πού ἔχουν ψηφιστεῖ καί κυρωθεῖ ὅλοι οἱ σχετικοί Νόμοι 8

9 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 9 καί Συνθῆκες; Τώρα πού οἱ ἐχθροί μας διέλυσαν, τήν Παιδεία, τήν Οἰκογένεια, τήν Πατρίδα, τήν Κοινωνία τήν Ἐκκλησία καί τήν Πίστη μας; Τώρα πού ἔχουν διαλύσει τά πάντα καί δέν ἔχουν ἀφήσει τίποτε ὄρθιο; Τώρα πού ἔχουν τελειώσει ὅλα καί ἀπομένουν μόλις δύο χρόνια περίπου μέχρι νά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος; Τώρα ξύπνησαν ὅλοι αὐτοί καί ἰδιαίτερα κάποιοι πνευματικοί ταγοί; Τώρα δυστυχῶς εἶναι πολύ ἀργά. Ἔπρεπε τότε, δεκαετίες πρίν, νά ἀκούσουν. Τώρα εἶναι ΑΡΓΑ Ἔπρεπε τότε τήν δεκαετία τοῦ 80 καί 90 νά ἀντιδροῦσαν καί νά διεμαρτύροντο σθεναρά. Ἔπρεπε τότε νά φωνάξουν καί νά ἀγωνιστοῦν μέ ὁποιοδήποτε κόστος. Ἔπρεπε τότε νά διαφωτίσουν καί ἐνημερώσουν τό ποίμνιό τους. Ἔπρεπε τότε νά κατέβουν καί νά ἀγωνιστοῦν μαζί μέ ἐμᾶς στούς δρόμους καί στά πεζοδρόμια. Ἔπρεπε τότε νά τρέξουν καί νά κάνουν ὅλα αὐτά πού κάνουν σήμερα, καί πολύ περισσότερα ἀκόμη. Τώρα δυστυχῶς εἶναι ἀργά! Ὅταν ἀκόμα ἦταν ἀρχή, καί ἡ φωτιά πού εἶχε ξεκινήσει ἦταν ἐν τῇ γενέσει της, πολύ μικρή καί ἀδύνατη, θά μπορούσαμε ἴσως σέ μεγάλο βαθμό, νά τήν περιορίζαμε ἤ ἴσως ἀκόμη νά τήν σβήναμε καί νά τήν σταματούσαμε. Τώρα ἡ λαίλαπα καί πυρκαγιά τοῦ Ἀντιχρίστου καί ὅλων τῶν ὀργάνων του ἔχει κατακαύσει πλέον τά πάντα. Τώρα πλέον τό ξαναλέμε εἶναι πολύ ΑΡΓΑ!!! Μήπως ὅμως, ἔστω καί τώρα θά κάνουν τίποτε τελικά ἤ καί πάλι θά μείνουν στά λόγια ὅπως πάντα; Ταπεινή μας ἄποψη εἶναι ὅτι θα μείνουν καί πάλι στά λόγια καί στά γραπτά, ἀφοῦ αὐτά ὄχι μόνον δέν κοστίζουν, ἀλλά καί τούς κάνουν νά φαίνονται στά μάτια τῶν ἀφελῶν «ἥρωες» καί «ἀγωνιστές». Καί ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης Λυπόμαστε λοιπόν, πολύ ἀδελφοί μου, ὄχι γιατί αὐτοί οἱ πνευματικοί μιλοῦν ὄψιμα, ἐνῶ τόσα χρόνια ἀποκοίμιζαν τό ποίμνιό τους ἤ ἔλεγαν μέν κάποια πράγματα μένοντας ὅμως 9

10 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 10 μόνο στήν θεωρία. Λυπόμαστε πολύ, ὄχι γιατί ὅλοι αὐτοί μιλοῦν τώρα καθυστερημένα, ἐνῶ τόσα χρόνια κατηγοροῦσαν καί συκοφαντοῦσαν ὅλους ὅσους ἀγωνίζονταν, τότε πού ὑπῆρχε ἀκόμα τό χρονικό περιθώριο γιά τήν ἀνατροπή ἤ τήν καθυστέρηση τῶν σύγχρονων ἐξελίξεων πρός τήν ἠλεκτρονική σκλαβιά καί τό Σφράγισμα. Ἀλλά, λυπόμαστε πολύ, γιατί ἀκόμη καί τώρα πού, ὑπερβολικά ἀργά, ὁμιλοῦν στά πνευματικοπαίδια τους γι αὐτά τά ζητήματα, δέν τό κάνουν, οὔτε τώρα, ΟΡΘΑ. Δηλαδή, φτάνουν στό ἄλλο ἄκρο, καί τά ἄκρα ὅμως ὅπως μᾶς λένε οἱ ἅγιοί μας, εἶναι τῶν δαιμόνων. Ἀπό κεῖ πού ἔλεγαν τό ἕνα δέν πειράζει, τό ἄλλο δέν εἶναι τίποτα, πᾶρτε τό ἕνα δέν πειράζει, πᾶρτε τό ἄλλο δέν εἶναι κακό, ἔφτασαν στήν ἄλλη ὄχθη, νά διακηρύττουν, αὐθαίρετα, ὅτι ὅποιος πάρει τίς παραπάνω κάρτες Σφραγίζεται, πρᾶγμα φυσικά πού δέν εἶναι ἀλήθεια. Φοβερό! Δυστυχῶς, ὅπως λέγει ἡ Γραφή, ἔγινε ἡ ἐσχάτη πλάνη χειροτέρα τῆς πρώτης (Ματθ. κζ, 64). Καί τό ἀκόμη πιό φοβερό, παραπλανητικό καί ὀξύμωρο (!!!) εἶναι ἀπό τήν μιά νά ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι ἄρνηση, προσφράγισμα, προπομπός τοῦ Σφραγίσματος ἀκόμη καί Χάραγμα, καί ἀπό τήν ἄλλη ταυτόχρονα νά πιστεύουν καί νά ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Ἀντίχριστος δέν ἔχει ἔλθει ἀκόμη, ὅτι εἶναι πολύ μακριά ἀκόμη, ὅτι «οὐδείς γνωρίζει» πότε θά γίνουν ὅλα αὐτά καί πολλά ἄλλα τέτοια ἀστεῖα, τραγελαφικά καί ὀξύμωρα. 10 Τό Σφράγισμα σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους μας θά τό πραγματοποιήσει ὁ Ἀντίχριστος Ἄς ἀποφασίσουν τελικά ὅλοι αὐτοί οἱ ὄψιμοι «ἀγωνιστές» «μπροστάρηδες» καί «ὁμολογητές», τί ἀπό ὅλα ἰσχύει. Ἔχει ξεκινήσει τό Σφράγισμα ἤ ὄχι; Ἔχει ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος ἤ ὄχι; Γιατί, ἐάν μέν ξεκίνησε τό Σφράγισμα, τότε ἔχει ἔλθει σίγουρα καί ὁ Ἀντίχριστος καί πρέπει τελικά νά τό δεχθοῦν καί νά τό ὁμολογήσουν. Ἐάν δέ πάλι, δέν ἔχει ἔρθει ἀκόμη ὁ Ἀ- ντίχριστος, τότε δέν μπορεῖ νά ἔχει ξεκινήσει τό Σφράγισμα ἤ τό προσφράγισμά του ἀφοῦ σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους μας τό Σφράγισμα θά τό πραγματοποιήσει ὁ ἴδιος ὁ Ἀντίχριστος, καί τότε πρός τί ὅλος αὐτός ὁ θόρυβος καί τό μπέρδεμα στούς πιστούς. Καί ἐάν ὅπως ὑποστηρίζουν εἶναι μακριά ἤ πολύ μακριά ἡ ἔλευσή του καί «οὐδείς γνωρίζει», ποιός τότε Σφραγίζει τούς πιστούς, ἤ μέ ποιόν ἀρραβωνιάζονται; Γίνεται κανένας ἀρραβώνας ἤ γάμος χωρίς τόν γαμπρό; Εὔκολα λοιπόν κανείς ἀντιλαμβάνεται, ὅτι ὑπάρχει μεγάλη σύγχυση σέ ὅλους αὐτούς καί δέν γνωρίζουν «οὔτε τί λένε οὔτε περί τίνος διαβεβαιοῦνται» Ὁ λόγος τους δέν στηρίζεται πραγματικά στά λόγια τῆς Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων,ἀλλά εἶναι προσωπικές ἀπόψεις πού στηρίζονται σέ ἄγνοια, ἰδιοτελῆ κίνητρα ἤ σέ συγκεχυμένη σκέψη καί πλάνη. Ὅποιο ἀπ αὐτά καί ἄν ἰσχύει, ἀλλοίμονο στίς ψυχές πού καθοδηγοῦν. Τό χειρότερο δέ, εἶναι πώς ὄχι μόνο παραπληροφοροῦν τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί τούς ἐμποδίζουν νά δοῦν καί νά βροῦν τήν ἀλήθεια, μέσα ἀπό τίς λιγοστές, ἀκόμη φωνές πού ὑπάρχουν καί ὁμιλοῦν, σύν Θεῷ, τήν γλώσσα τῆς ἀληθείας. Ὁ Θεός νά μᾶς φωτίζει καί νά μᾶς ἐλεεῖ, γιατί ἡ σύγχυση καί ἡ πλάνη ὅσο κοντεύουμε πρός τήν δημόσια ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 2012 μέ 2013, θά αὐξάνεται καί θά κυριαρχήσει στό ἔπακρον, πλανώντας δυστυχῶς, «εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» (Ματθ. κδ, 24). ἠλ Ἐ φη τορ νά ξου 198 Μ φη τόν πολ

11 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 11 ΕΦΘΑΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ; Τώρα, τό βιβλίο πού συγκλόνισε ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀποκαλύπτοντας τήν γέννηση καί τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου, καί τό Τέλος τοῦ Κόσμου σέ μία μοναδική προσφορά! ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΣΕΤΕ!!! ΑΠΟ 35 ΜΟΝΟ 15 Θέλετε νά μάθετε ἐάν στίς ἡμέρες μας πραγματοποιοῦνται ὅλα τά Σημεῖα τῶν Καιρῶν; Ἐάν ἐπαληθεύονται ὅλες οἱ σχετικές Προφητεῖες γιά τήν Δευτέρα Παρουσία καί τό Τέλος τοῦ Κόσμου; Πόσο κοντά εἴμαστε στό Τέλος; Θέλετε νά μάθετε τά πάντα γιά τόν ἀριθμό τοῦ Θηρίου τό «666», τό Χάραγμα τῆς Ἀποκαλύψεως, τό Σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, τό «bar code system» τά μικροτσίπ, ὅλες τίς νέες ἠλεκτρονικές κάρτες, τίς ταυτότητες, τήν κάρτα τοῦ Πολίτη καί ὅλα τά σχετικά; Ἐάν θέλετε κι ἐσεῖς νά μάθετε τά πάντα, σχετικά μέ ὅλες τίς ἐσχατολογικές προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, γιά τήν Παγκόσμια Δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου, πού ἔρχεται τό ἔτος , καθώς καί ὅλα ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν στίς ἡμέρες μας καί στά ἑπόμενα χρόνια, ἀλλά καί τό τί πρέπει νά πράξουμε, τότε ΔΙΑΒΑΣΤΕ τό βιβλίο τοῦ π. Μαξίμου «Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ 1983,2013» πού ἐξέδωσαν οἱ Ἐκδόσεις μας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». Μέσα στίς 700 περίπου σελίδες του, θά βρεῖτε 1000 παραπομπές καί δεκάδες Προφητεῖες μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Πατρολογία, γιά ὅλα τά θέματα αὐτά. Μή χάσετε, τό βιβλίο πού ἔχει διαβαστεῖ ἀπό πολλές χιλιάδες ἀνθρώπων σέ ὅλο τόν κόσμο καί συγκλόνισε ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τήν κοινή γνώμη, ἀφυπνίζοντας πολλούς. Γιά πληροφορίες καί παραγγελίες: Ἐκδόσεις «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοσίτσα 1(β) Τ.Κ Ἀθῆναι. Τηλέφωνα: &

12 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 12 ὉἍγιοςΜάξιμος ὁὁμολογητήςἀποκαλύπτει... Αν ἔστειλε ὁ Θεός τό Μωϋσῆ στήν Αἴγυπτο, γιά ποιό λόγο ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ ζητοῦσε νά φονεύσει τόν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ, καί θά τόν φόνευε, ἄν δέν προλάβαινε ἡ γυναίκα νά κάνει περιτομή στό παιδί καί νά σταματήσει μέ τήν ἐνέργειά της τήν ὁρμή τοῦ ἀγγέλου; Κι ἄν ἦταν ἀνάγκη νά γίνει ἡ περιτομή τοῦ παιδιοῦ, γιατί πρίν στείλει ὁ Θεός τόν ἄγγελο δέν τόν πρόσταξε μέ ἥμερο τρόπο νά κάνει περιτομή στό παιδί; Καί γιατί, κι ὅταν ἀκόμα ἦταν τιμωρία, ὁ ἀγαθός ἄγγελος δέν νουθέτησε ἥμερα τόν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ σέ μιά τέτοια διακονία; (Ἔξοδος Δ, 24) Ὅποιος ἐρευνᾶ μέ φόβο Θεοῦ τά τῆς Γραφῆς καί μόνο γιά τή θεία δόξα, ἀφαιρώντας τό γράμμα τό ὡσάν προκάλυμμα τοῦ Πνεύματος, «θά βρεῖ τά πάντα ἐμπρός του» (Παροιμ. η,9) σύμφωνα μέ τό λόγο τῆς σοφίας καί δέ θά βρεθεῖ κανένα ἐμπόδιο γιά τήν ἄψογη πορεία τῆς διανοίας πρός τά θεῖα. Τήν ἱστορία λοιπόν πού πραγματοποιήθηκε ἤδη σωματικά στά χρόνια τοῦ Μωϋσῆ ἄς τήν ἀφήσουμε κι ἄς προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε μέ τά μάτια τοῦ νοῦ τό πνευματικό νόημα τῆς ἱστορίας πού πραγματοποιεῖται συνεχῶς καί πού μέ τήν πραγματοποίησή της δυναμώνει ὅλο καί περισσότερο. Ἔρημος λοιπόν, ἀπό τήν ὁποία στέλνεται ὁ Μωϋσῆς στήν Αἴγυπτο γιά νά βγάλει τούς υἱούς τοῦ Ἰσραήλ, εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φύση ἤ αὐτός ἐδῶ ὁ κόσμος ἤ καί ἡ ἕξη πού εἶναι στερημένη ἀπό πάθη. Μέ αὐτήν καί μέσα σ αὐτόν μαθαίνοντας ὁ νοῦς μέ τή θεωρία τή γνώση τῶν ὄντων, δέχεται ἀπό τό Θεό προτροπή κρυφή καί μυστική στά ἄφαντα τῆς καρδιᾶς νά βγάλει ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἐννοῶ ἀπό τή σάρκα καί τήν αἴσθηση, σάν Ἰσραηλίτες, τίς θεῖες ἔννοιες τῶν ὄντων, πού ὑποφέρουν ἀνώφελα μέσα στόν πηλό, δηλαδή τά πάθη τῆς σάρκας. Μ αὐτή τή θεία διακονία ἐμπιστευμένος ὁ νοῦς, μέ τή δεμένη μαζί του μέ τή γνώση σοφία, σά νά ταν συμβία του, καί μέ τόν εὐγενικό τρόπο καί λογισμό πού γεννήθηκε ἀπό αὐτήν πορεύεται ὁπωσδήποτε τό δρόμο τῶν ἀρετῶν τῆς σεμνῆς πολιτείας του, πού δέν δέχεται μέ κανένα τρόπο τή στάση ὅσων τόν περπατοῦν, ἀλλά θέλει νά τρέχουν ἀσταμάτητα καί δυνατά σύμφωνα μέ τό στόχο τῆς ψυχῆς πρός τό βραβεῖο τῆς ἄνω κλήσης (Φιλιπ. γ, 14), ἐπειδή τό σταμάτημα τῆς ἀρετῆς εἶναι ἀρχή κακίας, καθώς ὁ νοῦς ἀσχολήθηκε ἐμπαθῶς μέ κάποιο ὑλικό 12

13 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 13 ἀπό ὅσα βρίσκονται ἀπό τή μιά καί τήν ἄλλη πλευρά τοῦ δρόμου καί καθώς κάνει ἀπερίτμητο καί βέβηλο τόν καθαρό καί ὁλότελα περιτμημένο τρόπο καί λογισμό τῆς εὐσεβοῦς ἀγωγῆς. Γι αὐτό θεωρεῖ εὐθύς τόν ἐλεγκτικό λόγο ὡς ἄγγελο πού ἀπειλεῖ θάνατο στή συνείδηση καί διαβεβαιώνει ὅτι αἰτία τῆς ἀπειλῆς εἶναι τό σταμάτημα τῆς ἀρετῆς, τό ὁποῖο δημιουργεῖ τήν ἀκροβυστία τοῦ λογισμοῦ, τόν ὁποῖο ἡ σύνοικος τοῦ νοῦ σοφία ἱκετεύει, μέ πέτρα περιτομῆς τό λόγο τῆς πίστης, ὅπως ἡ Σαπφείρα, περιτέμνοντας τήν ὑλική φαντασία πού γεννήθηκε στό παιδί λογισμό καί ἀποξεραίνοντας κάθε ἔννοια τῆς αἰσθητῆς ζωῆς. Γιατί λέει, «σταμάτησε τό αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδιοῦ» (Ἐξ. δ, 25), δηλαδή ἔληξε ἡ ζωή τῶν παθῶν καί ἡ φαντασία καί ἡ κίνηση, ἀφοῦ καθάρθηκε μέ τή σοφία τῆς πίστης ὁ μολυσμένος λογισμός. Μετά τήν κάθαρση αὐτήν σταματᾶ, σάν κάποιος ἄγγελος, ὁ λόγος πού μέ τή συνείδηση χτυπᾶ τό νοῦ πού ἁμαρτάνει καί διαβάλλει κάθε ὑπέρμετρο νόημά του πού κινεῖται πέρα ἀπό ἐκεῖ πού πρέπει. Γιατί στ ἀλήθεια μέ πολλούς ἁγίους ἀγγέλους γέμισε ὁ δρόμος τῶν ἀρετῶν, πού ἐνεργοῦν κάθε μιά ἀρετή ξεχωριστά, ἐννοῶ τούς λόγους καί τούς τρόπους καί τούς ἀγγέλους πού συνεργοῦν μ ἐμᾶς ἀόρατοι πρός τά καλά καί πού ἀνακινοῦν μέσα μας τούς λόγους αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Εἶναι καλά λοιπόν καί μέ μεγαλοφυῒα διατυπωμένος ὁ λόγος τῆς ἁγίας Γραφῆς, πού παριστάνει πάντοτε σέ ὅσους ἔχουν ὑγιῆ τά μάτια τῆς ψυχῆς ὅσα νοοῦνται πρίν ἀπό ὅσα ἱστορεῖ καί δέν κρύβει καμμιά κατηγορία τοῦ Θεοῦ ἤ τῶν ἁγίων ἀγγέλων του. Ὁ Μωϋσῆς δηλαδή ὅταν τόν ἔστειλε ὁ Θεός δέν εἶχε, σύμφωνα μέ τό νόημα τῆς Γραφῆς, ἀκρόβυστο υἱό, δηλαδή λογισμό, γιατί θά τόν ἔστελνε, ἀφοῦ θά τόν εἶχε προστάξει πρῶτα νά κάνει περιτομή. Οὔτε ὁ θεῖος ἄγγελος ἦταν σκληρός, μηνύοντας στό Μωϋσῆ τό θάνατο πού τοῦ συνέβηκε ἀπό τό λανθασμένο σταμάτημα τῶν ἀρετῶν, θάνατο πού ἴσως τόν προκάλεσε ἡ ἀτονία τῶν ἀρετῶν κατά τήν πορεία. Ἐξετάζοντας καί σεῖς λεπτομερέστερα τήν ἱστορία, θά διαπιστώσετε μέ σαφήνεια ὅτι οὔτε στήν ἀρχή οὔτε στή μέση οὔτε στό τέλος τοῦ δρόμου, ἀλλά ὁ ἄγγελος τόν συνάντησε στό κατάλυμα καί τόν ἀπείλησε μέ θάνατο γιά τό πάθος πού εἰσῆλθε κρυφά στή διάνοιά του (Ἐξ. δ, 24). Γιατί, ἄν δέν εἶχε διακόψει τό δρόμο του καί δέν εἶχε σταματήσει τήν ὁδοιπορία του, δέν θά εἶχε κατηγορηθεῖ καί δέ θα εἶχε δεχτεῖ μέσω τοῦ ἀγγέλου τήν ἀγανάκτηση (τοῦ Θεοῦ) γιά τήν ἀκροβυστία τοῦ παιδιοῦ. Ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό, ἄν βαδίζουμε τόν δρόμο τῶν ἐντολῶν, σέ κάθε παραπάτημά μας, νά μήν παύσει νά μᾶς στέλλει, σάν κάποιο ἄγγελο, τόν μηνυτή τοῦ θανάτου στή συνείδησή μας λόγο, ὥστε, ἀφοῦ λάβουμε συναίσθηση, νά μάθουμε μέ τήν ἔμφυτη φρόνησή μας νά κάνουμε περιτομή στήν ἀκροβυστία τῆς ἀκαθαρσίας τῶν παθῶν πού μᾶς συμβαίνει χωρίς νά τό νοιώθουμε κατά τό δρόμο τῆς ζωῆς μας. (Φιλοκαλία, Τόμος 14 β, σελ. 109) 13

14 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 14 Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Μέρος Γ Συνέχεια ἀπό τό 12ον Τεῦχος 14 ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Περί Ἀντιχρίστου καί περί τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Πρόσεχε λοιπόν τό ἑαυτό σου, ἄνθρωπέ μου, καί ἀσφάλιζε τήν ψυχή σου. Σέ διαβεβαιώνει γιά ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλησία τώρα, μπροστά στόν ζωντανό Θεό, καί σοῦ προαναγγέλλει τά σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο πρίν νά γίνουν. Ἄν τώρα θά γίνουν ὅσο ζεῖς ἐσύ, ἤ μετά ἀπό σένα, δέν τό γνωρίζουμε. Εἶναι ὅμως καλό, γνωρίζοντάς τα αὐτά, νά ἀσφαλίζεσαι ἀπό πρίν...» (ΕΠΕ 2, σελ.135) Ἄραγε ποιός θά εἶναι ὁ μακάριος πού θά μαρτυρήσει τότε γιά τόν Χριστό μέ πίστη; Ἐγώ λέω ὅτι οἱ μάρτυρες τῆς περιόδου ἐκείνης θά εἶναι πιό πάνω ἀπό ὅλους τούς μάρτυρες. Διότι οἱ προηγούμενοι πάλεψαν μέ ἀνθρώπους μόνο, ἐνῶ τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου θά πολεμήσουν μέ τόν ἴδιο τόν Σατανᾶ αὐτοπροσώπως. Καί οἱ προηγούμενοι βασιλεῖς καταδιώκοντας τούς μάρτυρες τούς θανάτωναν μόνο, ἀλλά δέν προσποιοῦνταν πώς ἀνασταίνουν, οὔτε ἔκαναν ἐπίδειξη φανταστικῶν σημείων καί τεράτων. Ἐνῶ ἐδῶ γίνεται κακή χρησιμοποίηση καί τοῦ φόβου καί τῆς ἀπάτης, «γιά νά παραπλανηθοῦν, ἄν εἶναι δυνατόν, καί οἱ ἐκλεκτοί». Νά μή περάσει ποτέ ἀπό τόν νοῦ κανενός τότε ἡ σκέψη. Τί περισσότερο ἔκανε ὁ Χριστός; Μέ ποιά δύναμη ἄραγε τά κάνει αὐτά ὁ Ἀντίχριστος; Ἄν ὁ Θεός δέν ἤθελε, δέν θά τοῦ τό ἐπέτρεπε. Σέ ἀσφαλίζει βέβαια ὁ ἀπόστολος καί λέγει προλαβαίνοντας «γι αὐτό ἀκριβῶς τούς στέλνει ὁ Θεός ἐνέργεια πλάνης (τό «στέλνει» μέ τήν ἔννοια ὅτι ἐπιτρέπει νά γίνονται), ὄχι γιά νά ἀπολογηθοῦν, ἀλλά γιά νά κατακριθοῦν. Γιατί; Ἐπειδή δέν πίστεψαν στήν ἀλήθεια, δηλαδή στόν ἀλη- Θινό Χριστό, «ἀλλά δέχθηκαν μέ εὐχαρίστηση τήν ἀδικία», δηλαδή τόν Ἀντίχριστο. Καί τά ἐπιτρέπει αὐτά ὁ Θεός καί κατά τήν περίοδο τῶν διωγμῶν, καί τότε, ὄχι ἐπειδή ἀδυνατεῖ νά τά ἐμποδίσει, ἀλλ ἐπειδή συνηθίζει νά στεφανώνει τούς δικούς του ἀθλητές γιά τήν ὑπομονή τους, βάζοντάς τους κοντά στούς προφῆτες καί τούς ἀποστόλους, ὥστε, ἐνῶ κοπίασαν γιά λίγο χρονικό διάστημα, νά κληρονομήσουν τήν αἰώνια βασιλεία, ὅπως λέγει ὁ Δανιήλ «καί τόν καιρό ἐκεῖνο θά σωθεῖ ὅλος ὁ λαός σου πού εἶναι γραμμένος στό βιβλίο» (δηλαδή τῆς ζωῆς). «Καί πολλοί (σ.σ. μέ τήν λέξη «πολλοί» ἐννοεῖ ὅλοι) πού κοιμοῦνται στό χῶμα τῆς γῆς θά ἀναστηθοῦν, ἄλλοι γιά αἰώνια ζωή, καί ἄλλοι γιά ὀνειδισμό καί αἰώνια ντροπή. Καί ὅσοι κατανοήσουν καί τηρήσουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θά λάμπουν σάν τήν λαμπρότητα τοῦ

15 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 15 στερεώματος, καί θά ξεχωρίζουν ἀνάμεσα στούς πολλούς δίκαιους σάν ἄστρα φωτεινά στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων καί ἀκόμα περισσότερο». Ἀσφάλιζε λοιπόν τόν ἑαυτό σου, ἄνθρωπε ἔχεις ἤδη τά σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου, καί νά μή τά θυμᾶσαι μόνο γιά τόν ἑαυτό σου, ἀλλά νά τά λές καί σ ὅλους τούς ἄλλους μέ πολλή προθυμία. Ἄν ἔχεις παιδί κατά σάρκα, νά τό συμβουλεύεις. Καί ἄν μέ τήν κατήχηση ἀπέκτησες κάποιο πνευματικό παιδί καί αὐτό προφύλαξέ το, γιά νά μή δεχθεῖ τόν ψεύτικο ὡς ἀληθινό «διότι τό μυστήριο τῆς παρανομίας ἤδη ἔχει τεθεῖ σέ ἐνέργεια». Μέ φοβίζουν οἱ πόλεμοι τῶν ἐθνῶν, μέ φοβίζουν τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν, μέ φοβίζει τό μῖσος τῶν ἀδελφῶν. Καί νά τά διακηρύττουμε βέβαια αὐτά, ἀλλά μακάρι νά μή γίνουν στήν ἐποχή μας. Ὡστόσο ὅμως ἄς ἀσφαλιζόμαστε. Καί γιά τόν Ἀντίχριστο λοιπόν, τόσα μόνον. Ὅμως παραδεχόμαστε καί περιμένουμε τόν Κύριο νά ἔρθει ἀπό τόν οὐρανό πάνω στά σύννεφα. Τότε θά ἠχήσουν σάλπιγγες ἀγγελικές. Πρῶτα θά ἀναστηθοῦν ὅσοι πέθαναν πιστοί στόν Χριστό. Ἔπειτα οἱ πιστοί πού θά ζοῦν τότε θά ἁρπαχτοῦν στά σύννεφα, καί σάν βραβεῖο γιά τούς κόπους τους θά ἔχουν τό ὅτι θά τιμηθοῦν περισσότερο ἀπό τά ἀνθρώπινα μέτρα, ἐπειδή ἀγωνίστηκαν ὑπεράνθρωπα, ὅπως λέγει γράφοντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος «διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μέ παράγγελμα, μέ φωνή ἀρχαγγέλου καί μέ σάλπιγγα τοῦ Θεοῦ, θά κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό, καί πρῶτα θά ἀναστηθοῦν οἱ νεκροί πού πέθαναν πιστοί στόν Χριστό, ἔπειτα ἐμεῖς πού ζοῦμε, ὅσοι ἔχουμε ἀπομείνει, θά ἁρπαχθοῦμε μαζί μ αὐτούς μέσα στά σύννεφα, γιά νά προϋπαντήσουμε τόν Κύριο στόν ἀέρα, καί ἔτσι θά εἴμαστε πάντοτε μαζί μέ τόν Κύριο» (Α Θεσσ. δ, 16-17) Τήν Παρουσία αὐτή τοῦ Κυρίου καί τήν Συντέλεια τοῦ κόσμου τήν γνώριζε ὁ Ἐκκλησιαστής, ὅταν ἔλεγε «νέε, νά χαίρεσαι τά νιᾶτα σου», καί στή συνέχεια «καί νά ἀπομακρύνεις τό θυμό ἀπό τήν καρδιά σου καί τίς πονηρές ἐπιθυμίες τῆς σάρκας σου» (Ἐκκλ. ια, 10). Καί «νά θυμᾶσαι τόν Δημιουργό σου προτοῦ ἔρθουν οἱ ἡμέρες τῆς κακίας. Πρίν σκοτισθεῖ ὁ ἥλιος καί τό φῶς καί ἡ σελήνη καί τά ἄστρα καί σκοτεινιάσουν οἱ κόρες τῶν ματιῶν σου πού βλέπουν ἀπό τίς κόγχες τους (ἐννοώντας τή διορατική δύναμη), πρίν ἀκόμα κοπεῖ τό ἀργυρό νῆμα (μᾶς διδάσκει τήν διάταξη τῶν ἄστρων, πού ἡ ὄψη τους φαντάζει ἀσημένια), καί προτοῦ καταστραφεῖ τό χρυσό ἀνθέμιο (ἐννοώντας τόν χρυσοειδῆ ἥλιο, διότι ἡ ἀνθεμίς εἶναι φυτό γνωστό, πού ἔχει τά πέταλά της τριγύρω ἀκτινοειδῶς), καί θά ἐξεγερθοῦν οἱ ἄνθρωποι στή φωνή τοῦ σπουργίτη, καί θά βλέπουν πρός τά ὕψη καί τό βλέμμα τους θά εἶναι γεμάτο ἔκπληξη» (Ἐκκλ. ιβ, 1-7). Τί θά δοῦν τότε; «Τότε θά δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου πού θά ἔρχεται πάνω στά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ», καί τότε θά θρηνήσουν ὅλες οἱ φυλές, ἡ κάθε μιά χωριστά» (Ζαχ. ιβ,12). Καί τί θά γίνει ὅταν ἔλθει ὁ Κύριος; «Θά ἀνθίσει ἡ ἀμυγδαλιά, θά παχύνει ἡ ἀκρίδα καί θά σκορπίσουν τά ἄνθη τῆς κάππαρης». Καί ὅπως λένε οἱ ἑρμηνευτές, ἡ ἀνθισμένη ἀμυγδαλιά σημαίνει τό πέρασμα τοῦ χειμώνα, ἀλλά καί τά σώματά μας πρόκειται μετά τόν χειμώνα νά ἀνθίσουν ἄνθος ἐπουράνιο, καί θά παχύνει ἡ ἀκρίδα, ἡ πτερωτή δηλαδή ψυχή, περιβαλλόμενη τό σῶμα της. Καί θά διασκορπισθεῖ ἡ κάππαρη, δηλαδή θά διασκορπισθοῦν οἱ ἀκανθώδεις παράνομοι. Βλέπεις ὅτι ὅλοι προλέγουν τήν παρουσία τοῦ Κυρίου; Βλέπεις ὅτι γνωρίζουν τή φωνή τοῦ σπουργίτη; Ἄς δοῦμε ὅμως ποιά εἶναι αὐτή ἡ φωνή. «Ὅτι ὁ ἴδιος ὁ 15

16 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 16 Κύριος, μέ πρόσταγμα, μέ φωνή ἀρχαγγέλου καί μέ σάλπιγγα Θεοῦ θά κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό». (Α Θεσσ. δ, 16) Ἀρχάγγελος φωνάζει καί λέγει σέ ὅλους «Σηκωθεῖτε νά προϋπαντήσετε τόν Κύριο». Καί εἶναι φοβερή ἡ κάθοδος τοῦ Δεσπότη. Ὁ Δαβίδ λέγει «ὁ Θεός θά ἔρθει φανερά. Θά ἔρθει ὁ Θεός μας καί δέν θά κρατηθεῖ μυστικό. Φωτιά θά καίει ἐνώπιόν του, καί τριγύρω του θά ξεσπᾶ καταιγίδα δυνατή», (Ψαλμ. μθ, 2-3) καί τά λοιπά. Καί σύμφωνα μέ τήν Γραφή πού μόλις ἀναγνώσαμε, «ἔρχεται στόν Πατέρα ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου πάνω στά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ», (Δανιήλ ζ, 13) ἐνῶ πύρινος ποταμός ξεχύνεται δοκιμάζοντας τούς ἀνθρώπους. Ὅποιος ἔχει ἔργα χρυσᾶ, ἀστράφτει πιό πολύ. Ὅποιος ἔχει ἔργα σαθρά, σάν τό καλάμι, καί ἀνύπαρκτα, καίγεται ἀπό τή φωτιά. Καί ὁ Πατέρας «κάθεται ἔχοντας ἔνδυμα λευκό σάν τό χιόνι καί οἱ τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ του εἶναι σάν καθαρό μαλλί» (Δανιήλ ζ, 9). Βέβαια αὐτά τά λέγει μέ ἀνθρώπινες ἐκφράσεις. Γιατί; Ἐπειδή εἶναι βασιλιάς ἐκείνων πού δέν εἶναι μολυσμένοι ἀπό ἁμαρτίες. Διότι λέγει, «θά λευκάνω τίς ἁμαρτίες σας σάν τό χιόνι καί σάν μαλλί», (Ἠσ. α, 18) πρᾶγμα πού ἀποτελεῖ σημάδι τῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτιῶν ἤ τῆς ἀναμαρτησίας. Ἔρχεται λοιπόν ὁ Κύριος ἀπό τούς οὐρανούς πάνω στά σύννεφα, αὐτός πού ἀνέβηκε στόν οὐρανό μέσα στά σύννεφα. Διότι ὁ ἴδιος εἶπε «καί θά δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται πάνω στά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ μέ δύναμη καί δόξα πολλή». (Ματθ. κδ, 30) Ἀλλά ποιό θά εἶναι τό σημεῖο τῆς παρουσίας του, μή τυχόν τολμήσει καμμιά ἐνάντια δύναμη νά τό μιμηθεῖ; «Καί τότε θά ἐμφανιστεῖ», λέγει, «τό σημεῖο τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου στόν οὐρανό» (Ματθ. κδ, 30). Καί τό σημεῖο τό ἀληθινό, διακριτικό τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ Σταυρός. Τό σημεῖο τοῦ φωτόμορφου Σταυροῦ προηγεῖται ἀπό τόν βασιλιά, δηλώνοντας ὅτι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού εἶχε σταυρωθεῖ προηγουμένως, ὥστε νά τό δοῦν οἱ Ἰουδαῖοι, πού ἄλλοτε τόν κέντησαν στήν πλευρά καί συνωμότησαν ἐναντίον του, καί νά θρηνήσουν ἡ κάθε φυλή χωριστά (Ζαχ. ιβ, 10-12), λέγοντας Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού ραπίστηκε αὐτός εἶναι ἐκεῖνος στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἔφτυσαν ἐκεῖνοι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού τοῦ ἔβαλαν δεσμά αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού, ἀφοῦ πρῶτα τόν σταύρωσαν, τόν ἐξευτέλισαν. Καί θά ρωτήσουν ποῦ νά πᾶμε γιά νά ἀποφύγουμε τήν ὀργή σου; Ἀλλά ἀφοῦ θά τούς περιβάλλουν ἀγγελικές στρατιές, δέν θά μπορέσουν νά πᾶνε πουθενά. Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ θά εἶναι φόβος γιά τούς ἐχθρούς, καί χαρά γιά τούς φίλους πού πίστεψαν σ αὐτόν, ἤ τόν κήρυξαν, ἤ μαρτύρησαν γι αὐτόν. Ποιός ἄραγε θά εἶναι εὐτυχισμένος, ὥστε νά βρεθεῖ φίλος τοῦ Χριστοῦ; Δέν περιφρονεῖ τούς δικούς του δούλους ὁ τόσο ἔνδοξος βασιλιάς, αὐτός πού περιστοιχίζεται ἀπό ἀγγέλους, ὁ σύνθρονος τοῦ Πατέρα. Καί γιά νά μή ἀνακατευτοῦν οἱ ἐκλεκτοί μέ τούς ἐχθρούς, «θά στείλει τούς ἀγγέλους του μέ σάλπιγγα μεγάλη, καί θά συγκεντρώσουν τούς ἐκλεκτούς του ἀπό τούς τέσσερις ἀνέμους» (Ματθ. κδ,31). Ἀφοῦ δέν καταφρόνησε τόν ἕνα, τόν Λώτ, πῶς εἶναι δυνατόν νά καταφρονήσει τούς πολλούς δίκαιους; «Ἐλᾶτε, σεῖς οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατέρα μου» (Ματθ. κε, 31), θά πεῖ τότε σ ἐκείνους πού θά κινοῦνται πάνω σέ νεφελώδη ἅρματα καί θά ἔχουν συναχθεῖ ἀπό τούς ἀγγέλους. (ΙΕ Κατήχησις ΕΠΕ 2, σελ ) 16

17 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 17 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΕΒΡΑΙΟΙ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Στὸ βιβλίο αὐτό, μπορεῖ νὰ διαβάσει ὁ ἀναγνώστης ὅλη τὴν ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια γιὰ τοὺς Ἑβραίους. Ἀπὸ ποῦ προῆλθαν; ποῦ πᾶνε; Ποιὰ εἶναι τὰ σχέδια τους; Πῶς μεθοδεύουν τὴν παγκόσμια κυβέρνησή τους; Πῶς βλέπουν καὶ πῶς ἀντιμετωπίζουν τοὺς Χριστιανούς; Εἶναι ὁ "Περιούσιος Λαός" τοῦ Θεοῦ; Ποιὲς εἶναι οἱ ὁμοιότητες καὶ οἱ διαφορές τους μὲ ἐμᾶς; καὶ πολλὰ ἀλλὰ. Τό βιβλίο συνέγραψε ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμονας Καρανικόλας. Λ.Τ. 12, 00 Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ Περιέχει τὸν βίο, τὸ ἔργο, τὶς Προφητεῖες, τὶς Διδαχές, τὴν Ἀκολουθία καὶ τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα τοῦ Ἱερομάρτυρος, Ἐθνομάρτυρος, Προφήτου καὶ Ἰσαποστόλου Ἁγίου ΚΟΣΜΑ τοῦ ΑΙΤΩΛΟΥ. Τὸ βιβλίο συνέγραψε καί ἐπιμελήθηκε ὁ π. Μάξιμος Βαρβαρῆς. Λ.Τ. 15, 00 ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ περιλαμβάνει μία Ὀρθόδοξη θεολογικὴ καὶ πατερικὴ ἑρμηνεία, προσιτὴ καὶ κατανοητὴ σὲ ὅλους, γιὰ τὰ 12 ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας. Τὸ βιβλίο συνέγραψε ἡ Ἑλένη Σταμούλου, Θεολόγος. Λ.Τ. 5,00 Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ Τό ἀνέκδοτον αὐτό Χειρόγραφον τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ ἔτους 1815 περιέχει διδαχές, προφητεῖες καί ἀποκαλύψεις τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Ἁγιορείτου καί Μυροβλύτου, σχετικά μέ τό Ἅγιον Ὄρος, τούς Ἁγιορείτας Μοναχούς, ἀλλά καί τούς Μοναχούς καί Κληρικούς γενικώτερα, τήν Ἀποστασία τοῦ κόσμου, τόν ἐρχομόν τοῦ Ἀντιχρίστου, τήν ἔλευση τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας. Τὸ βιβλίο ἐπιμελήθηκε ὁ π. Μάξιμος. Λ.Τ. 19, 00 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ CD Τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Κοσμά Αἰτωλοῦ. Ψάλλει ὁ π. Μάξιμος Βαρβαρῆς, συνοδεία ἰσοκρατήματος. Λ.Τ. 8, 00 Γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς Ἐκδόσεις τοῦ Συλλόγου μας, παρακαλοῦμε ὅπως ἀπευθύνεστε στὰ γραφεῖα μας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα 1(β), Τ.Κ στήν Ἀθήνα καὶ στὰ τηλέφωνα:

18 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 18 ΕΙΠΕ ΓΕ ΡΩΝ... Περί Νηστείας Ἐπιμέλεια Αἰκατερίνης Ἀντωνιάδου, Θεολόγου-Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος ΗΝΗΣΤΕΙΑ, ἔλεγεν ὁ Ἀββᾶς Υπε ρέχιος, εἶναι χαλινάρι πού συγκρατεῖ τίς κατώτερες ὁρμές. Ὅποιος τήν περιφρονεῖ, μοιάζει μέ ἀχαλίνωτο ἄλογο. Ελεγε συχνά ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβός, συμβουλεύοντας τούς νεωτέρους ἀδελφούς ν' ἀγαπήσουν τήν νηστεία: Ὁ καλός στρατηγός, πού ἐπιχειρεῖ νά καταλάβῃ μιά πόλι ἐχθρική, γερά ὀχυρωμένη, κάνει ἀποκλεισμό στίς τροφές καί στό νερό. Μ' αὐτόν τόν τρόπο ἀτονεῖ ἡ ἀντίστασις τοῦ ἐχθροῦ καί τέλος παραδίδεται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει μέ τίς σαρκικές ὁρμές, πού ἀνελέητα πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο στήν νεότητά του. Ἡ εὐλογημένη νηστεία καταβάλλει τά πάθη καί τούς δαίμονας καί τελικά τ' ἀπομακρύνη ἀπό τόν ἀγωνιστή. Καί τό πανίσχυρο λιοντάρι, τούς ἔλεγε ἄλλη φορά, συχνά ἀπό τή λαιμαργία του πέφτει στήν παγίδα κι' ὅλη του ἡ δύναμι κι' ἡ μεγαλοπρέπεια ἐξαφανίζονται. Ανέβασαν κάποτε στήν σκήτη τῶν Πατέρων ἕνα δαιμονισμένο νέο, γιά νά τόν θεραπεύσουν μέ τήν προσευχή τους. Ἐκεῖνοι ὅμως, ἀπό ταπείνωσι, ἀπόφευγαν. Πολύ καιρό βασανιζόταν ἔτσι ὁ δυστυχισμένος ἄνθρωπος, ὥσπου κάποιος Γέρων τόν ἐλυπήθη, τόν σταύρωσε μέ τόν ξύλινο σταυρό, πού εἶχε στήν ζώνη του, κι' ἔδιωξε τό πονηρό πνεῦμα. - Ἀφοῦ μέ βγάζεις ἀπό τήν κατοικία μου, τοῦ εἶπε ἐκεῖνο, θά μπῶ μέσα σου. - Ἔλα, τοῦ ἀποκρίθηκε θαρραλέα ὁ Γέροντας. Ἔτσι μπῆκε μέσα του τό δαιμόνιο καί τόν βασάνιζε δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια. Ὁ Ὅσιος ὑπόμενε μέ καρτερία τόν πόλεμο, ἀλλά ἀντιπολεμοῦσε κι' ἐκεῖνος τόν ἐχθρό, μέ ὑπεράνθρωπη νηστεία καί ἀκατάπαυστη προσευχή. Ὅλα αὐτά τά χρόνια δέν ἔβαλε οὔτε μιά φορά στό στόμα του τροφή, μασοῦσε μόνο λίγα κουκούτσια ἀπό φοίνικες κάθε βράδυ καί κατάπινε τόν χυμό τους. Νικημένο τέλος τό δαιμόνιο, ἀπό τόν ἀκατάπαυστο ἀγώνα τοῦ Γέροντος, τόν ἐλευθέρωσε. -Γιατί φεύγεις; τόν ρώτησε ἐκεῖνος, κανένας δέ σέ διώχνει. -Μέ ἀφάνισε ἡ νηστεία σου, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνο κι' ἔγινε ἄφαντο. Μία ζεστή μέρα τοῦ καλοκαιριοῦ πῆγε στό κελλί τοῦ Ἀββᾶ Ἠσαΐου ὁ Ἀββᾶς Ἀχιλλᾶς καί τόν βρῆκε νά τρώγῃ. Εἶχε 18

19 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 19 βάλει νερό κι' ἁλάτι στό πιάτο καί βουτοῦσε τό ψωμί του. Μόλις εἶδε τόν συνασκητή του, ἔκρυψε μέ τρόπο τό πιάτο κάτω ἀπό τό ψαθί πού ἔπλεκε, γιά νά μή τόν σκανδαλίσῃ. Τέτοια πολυτέλεια ἦταν ἄγνωστη στή σκήτη. - Τί τρῶς, ἀδελφέ; τόν ρώτησε ὁ Ἀββᾶς Ἀχιλλᾶς, πού τόν ἔβλεπε ἀκόμη νά μασᾶ, χωρίς νά ἔχη τίποτε μπροστά του. - Συγχώρησέ με, Πάτερ, εἶπε κοκκινίζοντας ἀπό ντροπή ὁ Ἀββᾶς Ἠσαΐας. Ἔκοβα φοινικόφυλλα στόν ἥλιο καί ξεράθηκε ὁ λάρυγγάς μου, γι' αὐτό ἔβαλα νερό στό ἁλάτι μου, γιά νά μπορῶ νά καταπιῶ. Σάν τ' ἄκουσε ὁ ἄλλος ἀσκητής, ἔβαλε τίς φωνές: -Ἐλᾶτε νά ἰδῆτε τόν Ἠσαΐα νά τρώγη ζωμό στή σκήτη. Ἄν ἤθελες τέτοια καλοφαγία, ἀδελφέ, καλά θά ἔκανες νά γύριζες στήν Αἴγυπτο. Κάποιοι νέοι εὐσεβεῖς ἀνέβηκαν στή σκήτη γιά νά ἐπισκεφθοῦν κάποιο γνωστό τους Γέροντα. Ἐπειδή θά ἔμεναν κοντά του ὅλη μέρα, τοῦ ζήτησαν λίγο λάδι νά μαγειρέψουν τά ὄσπρια, πού εἶχαν πάρει μαζί τους γιά νά φᾶνε. -Νά ἐκεῖ κρέμεται τό φλασκί, πού μοῦ εἴχατε φέρει δῶρο πρίν τρία χρόνια, τούς ἔδειξε ὁ Γέροντας. Πάρετε ὅσο θέλετε. - Ὅταν τό ξεκρέμασαν, εἶδαν πώς τό φλασκί ἦταν ἀκόμη σφραγισμένο καί θαύμασαν τή νηστεία τοῦ Ὁσίου. τόσο πολύ εἶχε ἐξασκηθῆ στήν νηστεία ὁ Ὅσιος Μᾶρκος ὁ Ἀναχωρητής, ἔλεγαν οἱ Γέροντες, ὥστε κατώρθωνε νά μένη ἄσιτος ἐπί ὁλόκληρες ἑβδομάδες συνεχῶς, χωρίς νά ἀτονῇ τό σῶμα του. Ἑξήντα τρία χρόνια πού ἔμεινε στήν ἔρημο, ἡμέρα καί νύκτα ἐργοχειροῦσε, γιά νά ἐλεῇ τούς πτωχούς Ἐρημίτας. Δῶρο δέ δέχτηκε ποτέ του ἀπό κανένα. Ἄν κάποιος, περαστικός ἀπό τήν καλύβα του, τοῦ ἔδινε κάτι, ὁ Ἀββᾶς τόν εὐχαριστοῦσε γιά τήν καλή του πρόθεσι, μά δέν ἔπαιρνε τό δῶρο. -Δέν μοῦ χρειάζεται, ἀδελφέ, τοῦ ἔλεγε. Ἄς ἔχη δόξα ὁ Κύριός μου πού μοῦ δίνει ἀκόμη δύναμι νά ἐργάζωμαι, γιά νά τρέφω τόν ἑαυτό μου κι' ἐκείνους πού μ' ἐπισκέπτονται. Ενας ἀρχάριος μοναχός συμβουλεύτηκε κάποιο διακριτικό Γέροντα, ποιό μέτρο ν' ἀκολουθήση στή νηστεία. -Ἀπόφευγε τίς ὑπερβολές, τέκνον μου, τόν συμβούλεψε ἐκεῖνος. Πολλοί δοκίμασαν νά νηστέψουν πάνω ἀπό τίς δυνάμεις τους καί δέν ἄντεξαν γιά πολύ καιρό. Ρώτησαν οἱ Γέροντες τόν Ὅσιο Μακάριο πῶς συνέβαινε νά εἶναι τό σῶμα του πάντοτε λιπόσαρκο κι' ὅταν νήστευε κι' ὅταν ἔτρωγε. -Τό ξύλο πού ἀνακατεύει τ'ἀναμμένα φρύγανα, τούς ἔλεγε ἐκεῖνος, κατατρώγεται ἀπό τή φωτιά κι' εἶναι κατάξερο. Κι' ὅταν ἡ φλόγα τοῦ θείου φόβου κατακαίη τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ξηραίνεται τό σῶμα του. 19

20 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 20 Μερικές Ταπεινές Σκέψεις ΟἱἍγιοιΠατέρεςμαςσέὅλητουςτήν ζωή ἐνήστευον, διότι ἐγνώριζον τήν μεγάληἀξίατῆςνηστείας.ἰδιαίτερα πρίν ξεκινήσουν ὁποιοδήποτε Θεάρεστο ἔργο ἤ προσπάθεια ἐνήστευαν, γιά νά ἔχουντήνεὐλογίακαίτήβοήθειατοῦθεοῦ σύμμαχοστόἐγχείρημάτους. ΠαράδειγμαλαμβάνουμεἀπότούςΠατριάρχας,ΔικαίουςκαίΠροφήταςτῆςΠ. Διαθήκης(Ἀβραάμ,Μωϋσῆ,Ἠλία,ΠρόδρομοἸωάννη,ἸωακείμκαίἌννα,καίἄλλους πολλούς), ἀπό τούς ἁγίους ἈποστόλουςκαίΜαθητάςτοῦΚυρίουμας, ἀπόὅλουςτούςἁγίουςκαίἁγίεςτῆςὀρθοδοξίαςμας(μ.ἀντώνιο,μ.βασίλειο, Ἰ.Χρυσόστομο,ὁσίαΜαρίαΑἰγυπτία, ἁγία Μακρίνα καί ἀμέτρητοι ἄλλοι)ἀλλάκαίἀπότόνἴδιο τόνχριστόμας,ὁὁποῖοςπρίν ἀρχίσειτόκοσμοσωτήριοἔργο τῆςθείαςοἰκονομίαςκαίδιδασκαλίας του, ἐνήστευσε σαράνταἡμέρεςκαίσαράντανύχτες στόσαραντάρειοὄρος. Ἔτσιλοιπόν,στήνπροσπάθειάτηςἡ Ἐκκλησία,νάμᾶςβοηθήσεινάἀποκτήσουμεπερισσότερεςἀρετέςκαίνάγίνουμε πιό ἐγκρατεῖς, ἀλλά καί γενικώτερα νά ἀποκομίσουμε ὅλα τά ὀφέλη της, καθιέρωσε τόν θεσμό τῆς εὐλογημένης Νηστείας,γιάὅλουςτούςπιστούς,κληρικούς καί λαϊκούς, γιά ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτουςκαίγιάὅλεςτίςτεσσαρακοστές,μικρέςκαίμεγάλες. Γι αὐτόκαίψάλλειἡἐκκλησίαμας: «ἩΝηστεία,ἡμήτηρτῆςσωφροσύνης, ἡκατήγοροςτῆςἁμαρτίας,καίσυνήγορος τῆςμετανοίας,ἡπολιτείατῶνἀγγέλων,καί σωτηρίατῶνἀνθρώπων οἱπιστοίἀνακράξωμεν ὉΘεόςἐλέησονἡμᾶς». 20 Ἡνηστείαεἶναιὁχαλινόςτῶνπαθῶν, ὅπωςλένεοἱπατέρες,ἄρακαίἀποτρεπτικήτῶνκακῶνπούσυνοδεύουντάπάθη μας. Πῶςὅμωςἀκούγεταιστήνἐποχήμας ὁλόγοςαὐτόςτῶνἁγίωνμας;τόκυρίαρχομήνυμασήμεραστήνκοινωνία μαςεἶναιἡἀνεξέλεγκτηκαίδίχωςὅρια καί φραγμούς ἱκανοποίηση ΟΛΩΝ τῶν ἐπιθυμιῶντοῦἀνθρώπου. Ἡνηστείαφαντάζειὡςἕναςπαράγοντας ἀνασταλτικός σ' αὐτή τή σύγχρονη τάση καί ΜΟΔΑ. Φαίνεται ἀνούσια, ἄσκοπη,ξεπερασμένη,ὀπισθοδρομικήσυνήθεια. Ἴσως,ἡνηστείανἆναιἕναἀπότά πράγματαγιάτάὁποία,ἄλλοςπερισσότεροκιἄλλοςλιγότερο,θά εἴμαστεἀναπολόγητοικατάτή Δευτέρα Παρουσία. Τό λέμε αὐτόδιότιὅτανἡἐκκλησία,ὁ ἴδιοςὁχριστόςμέσαστόεὐαγγέλιομᾶςτονίζειτήνεὐεργετική δύναμητῆςνηστείαςστήνπνευματική καί σωματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα, κυρίως, τῆς συμμετοχῆςτηςστήνἀόρατημάχηπούδίνουμεμέτόνπνευματικόμαςἐχθρό,πολλοί ἀπό ἐμᾶς, καί μάλιστα θρησκευόμενοι, ἀδιαφοροῦμεἀλλάκαίτήθεωροῦμεξεπερασμένη. Ὅτανὅμωςἡχορτοφαγίαλ.χ.,ἔγινε ΜΟΔΑ,πολλοί,μετάμεγάληςπροθυμίας ἔσπευσαν νά τήν υἱοθετήσουν μόνο καί μόνο,ἐπειδήτόεἶπανοἱοἰκολόγοι,οἱἰατροί κ.λ.π.χωρίςαὐτόνάεἶναιἀπαραίτητα κακό,θέλουμεἐδῶνάτονίσουμετήνλογική τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων, ποιά πρότυπα ἀκολουθοῦν, καί ποιούς ἔχουν θέσεινάἐπηρεάζουνκαίνάκαθοδηγοῦν

21 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 21 τήζωήτους.πρωτίστωςἀνθρώπινεςθεωρίεςκαίὄχιτίςἐντολέςτοῦθεοῦ. Ταυτόχροναμέὅλααὐτά,παρατηρεῖται τελευταῖαμίααὔξησητῶννηστευόντωνἀνθρώπων.αὐτήὅμως,στόβαθμόπούδέν ὑποκινεῖταιἀπόπραγματικήεὐσέβεια,εὐλάβεια,πίστηκαίπεποίθησηὅτιθάβοηθήσειστήνδιεξαγωγήτοῦπνευματικοῦἀγώνα τοῦχριστιανοῦ,χάνεικατάπολύκαίτήνθεραπευτική-πνευματικά-δύναμήτης. Ἀπότήνἄλληπλευρά,παρατηροῦμεπιστούςἀνθρώπουςνάνηστεύουνμέἀπόλυτη ἀκρίβεια καί ζῆλο, ἀλλά χωρίς διάκριση.νάνηστεύουνμόνοποιοτικάκαί ὄχιποσοτικά,ἤνάνηστεύουνμόνοσωματικά,καίὄχιπνευματικά,ἀντιμετωπίζοντας τόνἀσθενήἀδελφότους,(ἀσθενήπνευματικάἤσωματικά)μέαὐστηρότητακαίἔλλειψηἀγάπης, κατατρώγοντας μάλιστατίς σάρκεςαὐτῶν,μέτήνκατάκριση,τήνκαταλαλιά,τόνφθόνο,καίτήνζήλεια.αὐτή, δένεἶναιἀληθινήκαίπραγματικήνηστεία, ἀλλάψεύτικη,καίοὔτετήνδέχεταιὁθεός μας,ἀλλάτήνἀποστρέφεται. «Νηστεύσωμεννηστείανδεκτήν,εὐάρεστον τῷκυρίῳ ἀληθήςνηστεία,ἡτῶνκακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους,καί ἐπιορκίας ἡ τούτωνἔνδεια, νηστείαἐστίν,ἀληθήςκαίεὐπρόσδεκτος» λέγει ἡ Ἐκκλησία μας, ἐπιβεβαιώνοντας ὅλατάἀνωτέρω. Πράγματι,ἐάνχάσουμετήνπεμπτουσία τοῦ χριστιανισμοῦ στόν πνευματικό μας ἀγώνα,πούεἶναιἡἀγάπηκαίἡταπείνωση, τότεκάθεπροσπάθειακαίκόποςπούκαταβάλλουμε,κινδυνεύουννάπέσουνστόκενό, ἀφοῦ,ἐντῷμεταξύ,μπορεῖνάἔχουμεγίνει ὡςἄλλοιφαρισαῖοι,τῆςγνωστῆςπαραβολῆς. Ἄςπροσέξουμενάνηστεύουμεθεάρεστα, γιά νά ἔχουμε καί τά ὠφέλιμα ἀποτελέσματάτης,τάὁποῖαμᾶςεἶναιἄκρωςἀπαραίτητα. ἈπαραίτητηἡΝηστείαγιάνά λεπτύνει ὁνοῦςμας,νάἀποστασιοποιηθεῖἡψυχή ἀπότάσαρκικάκαίτάγήϊνα,γιάνάἀξιωθεῖ τήγεύσητῶνμελλοντικῶνἀγαθῶνἀπότή ζωήαὐτήἀκόμα. Ἀπαραίτητηστόνάπολεμηθεῖ τόἴδιον θέλημα,νάἐπέλθειταπείνωσηκαίμαζίμέ τήν προσευχή νά μᾶς βοηθήσει νά ξεφύγουμεἀπότάδίχτυατοῦδιαβόλου,ὁὁποῖος στίςμέρεςμαςἔχειἰσχυροποιηθεῖλόγῳτῆς γενικῆςἀκράτειαςκαίἀσυδοσίας. «Τόστάδιον (λοιπόν) τῶνἀρετῶνἠνέῳκται οἱβουλόμενοιἀθλῆσαιεἰσέλθετε,ἀναζωσάμενοι τόνκαλόντῆςνηστείαςἀγῶνα οἱγάρνομίμως ἀθλοῦντες,δικαίωςστεφανοῦνται καίἀναλαβόντεςτήνπανοπλίαντοῦσταυροῦ,τῷἐχθρῷἀντιμαχησώμεθα,ὡςτεῖχοςἄρρηκτονκατέχοντες τήνπίστιν,καίὡςθώρακατήνπροσευχήν,καί περικεφαλαίαντήνἐλεημοσύνην ἀντίμαχαίρας τήννηστείαν,ἥτιςἐκτέμνειἀπόκαρδίαςπᾶσαν κακίαν.ὁποιῶνταῦτα,τόνἀληθινόνκομίζεται στέφανον,παράτοῦπαμβασιλέωςχριστοῦ,ἐν τῇἡμέρατῆςκρίσεως». ΑΜΗΝ. Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 116/

22 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 22 Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Ω Δ Ε Ι Σ Λ Ε Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ἐπιμέλεια ἙλένηςΣταμούλου,Θεολόγου Πολλές φορές στήν ζωή μας ὅλοι μας χρησιμοποιοῦμε διάφορες φράσεις καί λέξεις παροιμιώδεις. Γνωρίζουμε ὅμως πῶς καί ἀπό ποῦ προῆλθαν ; «Τ ό Ἄλφα καί τό Ωμέγα» Τ ό ἄλφα καί τό ὠμέγα, ἡ ἀρχή καί τό τέλος. Ἡ ἰδέα τοῦ ἄπειρου (αἰώνιου), τοῦ τέλειου καί τῆς ἑνότητας τοῦ Θεοῦ. «Ἐγώ εἰμί τό Α καί τό Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὦν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος ὁ Παντοκράτωρ» ( Ἀποκ. Ἰω. α,8). Βλέπε καί κα,6: «ἐγώ τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέλος» καί κβ,13: «ἐγώ τό Α καί τό Ω, ὁ Πρῶτος καί ὁ Ἔσχατος, ἀρχή καί τέλος». Ἀκόμα καί στόνἠσαῒα (μα, 4, μδ, 6, μη,12) καί ἐπιστολή τοῦ Παύλου πρός τούς Κολοσσαεῖς Α, Τό Α καί τό Ω στήν τρέχουσα γλῶσσα σημαίνει τό πᾶν. «Ἄνθρωπος ἀγράμματος τοῦβλο ἀπελέκητο» Εἶναι μία κοινή ἔκφραση πού τή μεταχειριζόντουσαν πολύ οἱ πρόγονοί μας καί τήν ἔλεγαν γιά τούς ἀγράμματους. Τό τοῦβλο τό ἀπελέκητο εἶναι «ἄνευ ἀξίας», ἔτσι κάι ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀγράμματος δέν ἔχει καμμία ἀξία. Τή συναντούσαν δέ πάνω ἀπό τίς ἕδρες τῶν γραμματοδιδασκάλων τῆς ἐποχῆς. Ἔλεγαν, μάλιστα, καί ἕνα τετράστιχο σάν παροιμία ἀπό τούς προπάτορές μας καί ἀπ αὐτό φαίνεται, πόσο δύσκολα ἦταν τότε τά γράμματα: Ὅποιος τό μάθημα ἀγαπᾶ καί τήν σπουδήν γυρεύει, θέλει πολλάς ὑπομονάς θέλει πολλάς ἡμέρας, τιμήν εἰς τόν διδάσκαλον δουκάτα εἰς τάς χείρας, τότε νά μάθη ὁ μαθητής καί τέλειος νά γίνη... «Γιατί οἱ Χιῶτες πᾶνε δυό δυό;» Ἐπί Τουρκοκρατίας, ὅταν ἕνας Τοῦρκος στή Χίο ἔβλεπε στό δρόμο ἕνα Χιώτη, τοῦ ἔδινε νά κρατάει ὅ,τι εἶχε νά μεταφέρει. Οἱ Χιῶτες τότε, πιό ἔξυπνοι, πήγαιναν δυό δυό καί ὅταν ἔβλεπαν κανέναν Τοῦρκο μέ πράγματα, τότε ὁ ἕνας ἀνέβαινε στήν πλάτη τοῦ ἄλλου, γιά νά δείξουν ὅτι εἶναι φορτωμένοι κι ἔτσι γλίτωναν τό φόρτωμα τοῦ Τούρκου. «Αὐτός εἶναι Κέρβερος» Κέρβερος ἦταν ἕνας ἄγριος σκύλος, κατά τή μυθολογία, μέ τρία κεφάλια, πού χρησίμευε γιά θυρωρός στόν Ἄδη. Τή φράση τή λέμε γιά κάποιον πού φυλάει ὅ,τι δήποτε πάρα πολύ αὐστηρά. 22

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση Τιμή: 12 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη ερώτηση και μου δίνεται την ευκαιρία να βάλω τα πράγματα στη θέση τους

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη ερώτηση και μου δίνεται την ευκαιρία να βάλω τα πράγματα στη θέση τους Κύριε Gates φτάσατε ως την Γκάνα για να μελετήσετε την επίδραση των Windows στον άνθρωπο. Ποια είναι τα συμπεράσματα σας ; Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα