«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:27 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ ε γ ν ῶ ν α ι ;» (Ματθ. ις, 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2) Τεῦχος 1 3 Ὀκτώβριος 2010 Ἔτος Β Κωδ Ἀριθ. Ἀδείας 5325 Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμᾶς» - Τηλ.: Τό Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν δ ι α ν έ μ ε τ α ι Δ ω ρ ε ά ν

2 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:28 μμ Page 2 Ὑπ ό τ ο ῦ π α τ ρ ό ς Μ α ξί μ ο υ Μ ο ν αχ ο ῦ «Ο Χ Ι» στήν ΚΑΡΤΑτοῦ ΠΟΛΙ ΤΗ eπειδή ἐσχάτως ἔχει δημιουργηθεῖ μεγάλος θόρυβος, ἀνησυχία καί ταραχή, σέ πολλούς πιστούς, σχετικά μέ τήν ὑπό ἔκδοση ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας μιᾶς Νέας ἠλεκτρονικῆς Κάρτας πού θά ὀνομάζεται «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καί γενώμεθα ἀποδέκτες πολλῶν καί διαφόρων μηνυμάτων, ἐνημερώνουμε καί μέσα ἀπό τό Περιοδικό μας τίς θέσεις μας γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό. Τί θά περιλαμβάνει ἡ Κάρτα Πολίτη Ἡ Κάρτα αὐτή σύμφωνα μέ δημοσιεύματα καί ἀναφορές τῆς Κυβερνήσεως «θά ἔχει σχῆμα πιστωτικῆς, θά περιέχει ἕνα «ἔξυπνο» τσίπ στό ὁποῖο θά ἐνσωματωθοῦν ὁ ἀριθμός δημοτολογίου κάθε πολίτη, τό Α.Φ.Μ., ὁ Α.Μ.Κ.Α., καθώς καί ὁ ἀριθμός τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας. Στή μία ὄψη τῆς κάρτας θά ὑπάρχει φωτογραφία τοῦ κατόχου, καθώς καί δακτυλικό ἀποτύπωμα. Ἁρμόδια στελέχη τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀναφέρουν στό «Ἔθνος» ὅτι ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» θά ἀποτελέσει «διαβατήριο» στόν ψηφιακό κόσμο. Ὅπως προβλέπεται, μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ σειριακοῦ ἀριθμοῦ καί τοῦ κωδικοῦ πρόσβασης πού θά τή συνοδεύει, θά ἐπιτρέπεται στόν πολίτη, μέσω Διαδικτύου, ἡ πρόσβαση στόν ἰατρικό του φάκελλο, στά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν περιουσία του, κτλ. Στόχος τῆς κυβερνητικῆς ἐξαγγελίας εἶναι ἡ δημιουργία μίας Κάρτας ἡ ὁποία νά χρησιμοποιεῖται γιά ὅλες τίς δυνητικές χρήσεις (ὡς κάρτα δημότη, ὡς κάρτα ἀσφαλισμένου, ὡς κάρτα ἀγρότη, ὡς κάρτα ἀσθενοῦς, ὡς κάρτα μετανάστη, ὡς κάρτα νέου κ.λπ.). Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος, ὁ πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου σέ σύσκεψη πού πραγματοποιήθηκε στό Μέγαρο Μαξίμου ζήτησε ἀπό τούς ἁρμόδιους ὑπουργούς, καθώς καί ἀπό τούς γενικούς καί εἰδικούς γραμματεῖς πού συμμετεῖχαν νά ἐπισπευσθοῦν οἱ ἀπαραίτητες προεργασίες. Μέχρι δέ καί τό τέλος τοῦ ἔτους θά ξεκινήσει ἡ λειτουργία ἁρμόδιων ἐπιτροπῶν οἱ ὁποῖες θά ἐξετάσουν: -τή διαλειτουργικότητα τῶν ἐθνικῶν μη- 2

3 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:29 μμ Page 3 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ τρώων στοιχείων πολιτῶν, -τή δημιουργία τοῦ κατάλληλου νομικοῦ πλαισίου, -τή δημιουργία καί ἑτοιμότητα τῶν ἀπαραίτητων ὑποστηρικτικῶν ὑποδομῶν, -τήν ἐπιλογή τεχνικῶν προδιαγραφῶν πού θά εἶναι σύμφωνες μέ τά εὐρωπαϊκά πρότυπα ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ διαλειτουργικότητα τῆς κάρτας στό πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (διακήρυξη Ὑπουργῶν γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση). Ἡ ἔκδοση τῆς κάρτας θά γίνει σέ δύο φάσεις. Στήν πρώτη θά ἐκδοθεῖ γιά πολίτες ἄνω των 18 ἐτῶν καί στή δεύτερη φάση γιά τίς ἡλικίες 12 ἕως 18 ἐτῶν. Κατά προτεραιότητα, στό πλαίσιο Κοινοτικοῦ Κανονισμοῦ θά ἐκδοθεῖ ἡ Κάρτα τοῦ Μετανάστη, μέχρι τόν Μάιο τοῦ Ἡ προετοιμασία θά γίνει ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καί ἡ ἔκδοση θά ὑλοποιηθεῖ στίς ὑποδομές τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη. Τό κόστος ἔκδοσης κάθε κάρτας ὑπολογίζεται στά 5 εὐρώ. Συνολικά ἡ χρηματοδότηση γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» θά καλυφθεῖ ἀπό κοινοτικούς πόρους τοῦ ΕΣΠΑ». ( ΕΦ. ΕΘΝΟΣ ) Πλῆρες Ἠλεκτρονικό Φακέλλωμα μέσω τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι στήν Κάρτα τοῦ πολίτη, θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία, ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν, (λίγο ἀργότερα) ἀλλά και πολλά ἄλλα, ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται δῆθεν παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία. Τό θέμα βέβαια δέν ξεκίνησε σήμερα, ὅπως πολλοί νομίζουν ἤ πιστεύουν, ἀλλά ἀπό τήν δεκαετία ἀκόμη τοῦ 80 ὅταν οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις ἐψήφιζαν διάφορους σχετικούς Νόμους καί Συνθῆκες ὅπως: Τόν Νόμον 1599/86 περί Νέων ἠλεκτρονικῶν Ταυτοτήτων. Τίς Συνθήκες, Μάαστριχτ 7/2/92, Ἄμστερνταμ 2/10/97, καί κυρίως τήν ΣΕΝΓΚΕΝ στίς 9-11/6/97, καὶ τὸ νόμο 2472/97 περὶ προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα. Τὸ Νόμο 3655/2008 μέ τόν ὁποῖον καθιερώθηκε ὁ Α.Μ.Κ.Α. ὡς «διὰ βίου ἀριθμὸς» χωρὶς τὸν ὁποῖον ὁ πολίτης εἶναι ἀποκλεισμένος ἀπὸ τὴν ζωή. Τήν κάρτα πελάτη καὶ τήν ἠλεκτρονικὴ ἀπογραφὴ τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων καί τέλος, ἐκτός ἄλλων πολλῶν, καί τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν, ὅτι ἐπιχειρεῖται καί γίνεται μία ἄνευ προηγουμένου συλλογὴ προσωπικῶν στοιχείων καί δεδομένων μας, ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μία ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, γιά νά δημιουργήσουν καί νά ἔχουν ἕνα πλῆρες προφὶλ τοῦ κάθε πολίτη, πλήρως ἐλεγχομένου. Αὐτὸ φυσικά γίνεται δυνατὸν καί μέσω τοῦ ἐνσωματωμένου στὴν Κάρτα Πολίτη microchip καὶ τῶν δυνατοτήτων τῆς τεχνολογίας γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν. Μέσῳ αὐτοῦ ὅλα τὰ δεδομένα θά διαβιβάζονται, ὄχι μόνον στό Ὑπουργεῖο ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, ὄχι μόνον σέ διάφορες ἄλλες Δημόσιες καί ἰδιωτικές ὑπη- 3

4 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:29 μμ Page 4 ρεσίες ἐντός τῆς Πατρίδος μας, ἀλλά καί στὸ ὑπέρ- κομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν, τό γιγαντιαῖο «θηρίο», ὅπως τό ἀποκαλεῖ χαϊδευτικά ὁ Dr Η. Eldeman, στὸ ὁποῖο ἐδῶ καί πολλά χρόνια συγκεντρώνονται πυρετωδῶς τὰ δεδομένα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ἔτσι, διαρκῶς μεγαλώνει ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ τυραννία τῆς ἀνθρωπότητας ὁδηγώντας μας ξεκάθαρα σέ μία ἄνευ προηγουμένου παγκόσμια ἠλεκτρονική σκλαβιά καί δικτατορία, πού φυσικά ἐπικεφαλῆς θά εἶναι, ποιός ἄλλος, ἀπό τόν ἀναμενόμενον Ἀντίχριστον. Ἡ Κάρτα Πολίτη παραβιάζει τήν ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματά μας Ἀπ ὅλα τά ἀνωτέρω, λοιπόν, ἀλλά καί ἀπ ὅσα ἔχουν γραφτεῖ καί εἰπωθεῖ γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ Κάρτα αὐτή καταπατεῖ καί παραβιάζει βάναυσα τήν ἐλευθερία μας, τά ἀνθρώπινα δικαιώματά μας, καθώς και βασικές καί θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματός μας. Θέτει δέ γερά θεμέλια, γιά ἕνα σούπερ ἠλεκτρονικό φακέλλωμα καί πλήρη ἔλεγχο ὅλων τῶν προσωπικῶν μας στοιχείων καί δεδομένων. Ὄχι μόνον ἀπό ἁρμόδιους φορεῖς καί ὑπηρεσίες, ἀλλά ἀπό τόν οἱονδήποτε. Καί φυσικά καί μόνον γι αὐτό θά πρέπει ὄχι μόνον νά μήν δεχθοῦμε νά τήν παραλάβουμε, ἀλλά καί νά ἀντιδράσουμε δυναμικά. Πολύ περισσότερο βέβαια γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς, ἐάν περιέχει ἤ περιλαμβάνει καί τόν δυσώνυμο ἀριθμό «666» τοῦ Ἀντιχρίστου - πού εἶναι καί τό πιό πιθανό, ἀφοῦ ὅλα σχεδόν τά ἠλεκτρονικά συστήματα λειτουργοῦν, ὄχι τυχαῖα μέ κωδικό «666»- παραβιάζοντας ἔτσι καί τό θρησκευτικό μας συναίσθημα. 4 Εἶναι Σφράγισμα ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἄλλο, τό ὁποῖο θά πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαίτερα, γιατί δυστυχῶς, πολλοί ἀπό ὅσους ἀντιδροῦν καί διαμαρτύρονται σήμερα, λένε και ἰσχυρίζονται πράγματα ἀνυπόστατα, τά ὁποῖα ὄχι μόνον δέν εἶναι ὀρθά καί δέν εὐσταθοῦν, οὔτε καί ἀποδεικνύονται, ἀλλά ταυτόχρονα δημιουργοῦν πολλά καί μεγάλα κοινωνικά καί ποιμαντικά προβλήματα μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις. Βγαίνουν λοιπόν, κάποιοι ἀπ αὐτούς, καί λένε ὅτι, ὅσοι παραλάβουν τήν Κάρτα αὐτή τοῦ Πολίτη, ἀρνοῦνται τό βάπτισμά τους. Ἄλλοι, ὅτι κάνουν τόν ἀρραβώνα τοῦ σφραγίσματος καί τρόπον τινά προσφραγίζονται μέ τό Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἄλλοι διαφωνοῦν λέγοντας ὅτι δέν εἶναι προσφράγισμα ἀλλά κατ εὐθεῖαν Σφράγισμα καί Χάραγμα. Καί ἄλλοι τό ἕνα καί ἄλλοι τό ἄλλο, χωρίς φυσικά νά ἀπουσιάζουν καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού πιστεύουν ὅτι, ὅλα αὐτά δέν εἶναι τίποτε ἀπολύτως, καί δέν συντρέχει κανένας λόγος ἀνησυχίας. Αὐτά ὅλα, ὄχι μόνον δέν ἰσχύουν, ἀλλά εἶναι καί μεγάλη πλάνη καί ἀπάτη. Ὅσοι δέ τά λέγουν καί τά ὑποστηρίζουν, ὄχι μόνον σφάλλουν, ἀλλά δείχνουν ὅτι δέν ξέρουν, οὔτε τί λέγουν, οὔτε τί πιστεύουν ἤ ὅτι ἔχουν ἄλλα συμφέροντα καί σκοπιμότητες. Ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ παραλαβή τῆς κάρτας αὐτῆς, συνιστᾶ ἄρνηση, προσφράγισμα, ἤ χάραγμα; Ποιός Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας λέγει κάτι τέτοιο καί ποῦ; Ποῦ τό βρῆκαν ὅλοι αὐτοί; Ποῦ τό εἶδαν; Πῶς τό ἀποδεικνύουν; Δυστυχῶς φαίνεται, γιά ἄλλη μία φορά ἀκόμη, ὅτι οἱ Ἅγιοι μας ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο ὅταν λέγουν ὅτι «οἱ κληρικοί τῶν ἐσχάτων χρόνων θά εἶναι οἱ χειρότεροι καί ἀσεβέστεροι πάντων», ἀφοῦ πράγματι δέν μποροῦν νά ξεχωρήσουν τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμμα, τό φῶς ἀπό τό σκότος, τήν δεξιά ὁδό ἀπό τήν ἀριστερά. Καί ὡς γνωστόν, ἐάν κάποιος πού εἶναι τυφλός καί δέν βλέπει, προσπαθεῖ νά ὁδηγήσει καί ἄλλους, ἕνα εἶναι τό σίγουρο. Ὅτι θά πέσουν ὅλοι μαζί στόν γκρεμό. «Τυφλός ἐάν τυφλόν ὁδηγῇ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται» (Ματθ. ιε,14)

5 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:29 μμ Page 5 Γιατί ὅμως συμβαίνει ὅλη αὐτή ἡ σύγχυση; Προφανῶς ὅλοι αὐτοί, ἤ δέν ἔχουν καταλάβει ἀκόμη, τί εἶναι Χάραγμα καί Σφράγισμα καί τί ὄχι καί γι αὐτό μπερδεύονται καί λένε ἄλλοι τό ἕνα καί ἄλλοι τό ἄλλο, ἤ δυστυχῶς κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἄλλες σκοπιμότητες. Καί βέβαια στό τέλος τήν νύφη τήν πληρώνουν οἱ πιστοί, ἀφοῦ δέν ξέρουν τί καί ποιόν νά πιστέψουν, ἀλλά καί τί νά κάνουν. Δυστυχῶς, ἡ σύγχυση ὡς ἕνα «Σημεῖο τῶν Καιρῶν» ἔχει ἐπικρατήσει καί στό θέμα αὐτό. Ποιό εἶναι τό Σφράγισμα καί τό Χάραγμα τῆς Ἀποκαλύψεως Βέβαια ἐδῶ, στόν λίγο χῶρο πού ἔχουμε, δέν μποροῦμε φυσικά νά ἀναπτύξουμε ὅπως πρέπει καί ὅσο θά θέλαμε τό θέμα αὐτό, γι αὐτό καί ἐκδώσαμε ἕνα μικρό βιβλίο γιά ὅλα αὐτά τά τόσο σημαντικά θέματα μέ τίτλο: «Εἶναι ἤ Ὄχι Σφράγισμα ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; καί γιατί» προκειμένου ὅσοι θέλουν καί ἐνδιαφέρονται, νά ἀνατρέξουν, γιά νά δοῦν ἀναλυτικά, ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση, μέ ὅλα αὐτά τά θέματα. Ἐδῶ, θά δοῦμε συνοπτικά, μόνον, ποιά εἶναι ἡ Σφραγῖδα-Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου καί πότε σφραγιζώμαστε μέ αὐτή. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί στό ΙΓ' Κεφάλαιον, μᾶς περιγράφει ξεκάθαρα, ποιό θά εἶναι τό Χάραγμα καί ἡ Σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου: «Καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἡ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστιν. ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου. ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί. καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς». (Ἀποκ. ιγ', 16-18) Ἡ σφραγῖδα λοιπόν τοῦ Ἀντιχρίστου, θά εἶναι τό ὄνομά του ἤ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του, τό χξς' δηλαδή τό «666» καί θά τοποθετηθεῖ στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο. Ἡ ἀποδοχή δέ αὐτοῦ τοῦ Σφραγίσματος τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά ὁποιοδήποτε λόγο, σημαίνει ὅτι προδίδουμε τήν Πίστη μας, ἀρνούμαστε τόν Χριστό καί συντασσόμεθα μέ τόν Διάβολον καί τόν Ἀντίχριστον, σύμφωνα μέ ὅλους τούς Ἁγίους μας. Λέγει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος: «Ἡ σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου θά εἶναι ὁ ἀριθμός χξς'-666 καί θά τίθεται στό μέτωπο, ἤ στό δεξί χέρι». Ἡ σφραγίδα δέ αὐτή θά σημαίνει: «Ἀρνοῦμαι τόν ποιητήν τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς ἀρνοῦμαι τό ἅγιον βάπτισμά μου, ἀρνοῦμαι τήν λατρείαν μου καί πιστεύω ἐσένα (τόν Ἀντίχριστον) καί συντάσσομαι μαζί σου...» (P.G. 10, 932 & ΒΕΠΕΣ 6,287) Ἄρα λοιπόν, οὐσιαστικά, Σφράγισμα εἶναι ἡ ΑΡΝΗΣΗ τῆς Πίστεως καί τοῦ Χριστοῦ μας καί ἡ σύνταξη μας μέ τόν Διάβολον καί τόν Ἀντίχριστον. Βασική προϋπόθεση γιά τό Σφράγισμα Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, χρειάζεται μιά βασική προϋπόθεση, πολύ σημαντική καί ἀπαραίτητη. Ὅπως γνωρίζουμε, ὅταν κάποιος προσέρχεται στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, γιά νά ἔλθει κοντά στόν Θεόν, εἶναι ἀπαραίτητο νά προσέλθει ἀπό μόνος του, ἑκούσια, μέ τήν θέλησή του, συνειδητά. Ταυτόχρονα δέ, πρέπει νά δηλώσει, καί πάλι ἑκούσια, ὅτι ἀποτάσσεται τόν Διάβολο καί ὅλα τά ἔργα του καί συντάσσεται μέ τόν Χριστόν. Τότε καί μόνον τότε, ὁ ἱερεύς τόν Βαπτίζει καί τόν Σφραγίζει, ὁρατῶς μέν μέ τήν σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ καί τό Ἅγιο Μῦρο (λάδι), ἀοράτως δέ μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 5

6 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:29 μμ Page 6 Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καί γιά τήν Σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅταν κάποιος προσέρχεται κοντά στόν Ἀντίχριστον εἶναι ἀπαραίτητο νά προσέλθει ἀπό μόνος του, ἑκούσια, μέ τήν θέλησή του, συνειδητά καί νά δηλώσει καί πάλι ἑκούσια ὅτι ἀρνεῖται τόν Θεό καί τήν Πίστη του καί συντάσσεται μέ τόν Ἀντίχριστον. Τότε καί μόνον τότε Σφραγίζεται, ὁρατῶς μέν μέ τήν Σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου τό «666» ἀοράτως δέ μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Διαβόλου. Σφραγῖδα δίνει ὁ Θεός, γιά νά κάνει δικό Του ἕναν ἄνθρωπο. Σφραγῖδα καί ὁ Διάβολος μέ τόν Ἀντίχριστον, γιά νά κάνει καί αὐτός δικό του ἕνα ἄνθρωπο. Ἑκούσια καί συνειδητά πρέπει νά συνταχθεῖ κάποιος μέ τόν Χριστό, ἀπορρίπτοντας ταυτόχονα τόν Διάβολον καί τόν Ἀντίχριστον, γιά νά μπορεῖ νά εἶναι πραγματικός δοῦλος τοῦ Χριστοῦ. Ἑκούσια καί συνειδητά πρέπει νά συνταχ- θεῖ κάποιος μέ τόν Διάβολον καί τόν Ἀντίχριστον ἀπορρίπτοντας ταυτόχρονα τόν Χριστό καί τήν Πίστη του, γιά νά μπορεῖ νά εἶναι πραγματικός δοῦλος τοῦ Διαβόλου καί τοῦ Ἀντιχρίστου. Σφράγισμα λοιπόν, εἶναι ΜΟΝΟΝ ἡ ἑκούσια καί θεληματική παραλαβή τῆς Σφραγίδας τοῦ Ἀντιχρίστου μέ τό Χάραγμα τοῦ ὀνόματος ἤ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ «666» ἀπό τόν ἄνθρωπο, στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, προκειμένου νά μήν διωχθεῖ καί νά ἔχει ὅποιοδήποτε ὄφελος μικρό ἤ μεγάλο στό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου. Καί μέ τήν προϋπόθεση βέβαια ὅτι πρίν Σφραγιστεῖ, θά τοῦ ζητηθεῖ ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστόν καί τήν Πίστη μας, καί νά προσκυνήσει τόν Ἀντίχριστον ὡς θεόν. Ἕτερον, ἑκάτερον λοιπόν. Ἄλλο εἶναι δηλαδή, τό ὅτι ἀρνοῦμαι νά παραλάβω τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἐπειδή καταπατεῖ καί παραβιάζει βάναυσα, ἀφ ἑνός μέν, τήν ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματά μας, καθώς καί θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματός μας, ἀφ ἑτέρου δέ, καί τήν θρησκευτική μου συνείδηση, καί ἄλλο τό ὅτι δέν παίρνω τήν Κάρτα αὐτή, ἐπειδή εἶναι δῆθεν ἄρνηση, ἤ Σφράγισμα. Οἱ λόγοι πού λέμε ΟΧΙ στήν Κάρτα Πολίτη Οἱ λόγοι λοιπόν, πού λέμε ΟΧΙ στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἀλλά καί σέ ὁποιαδήποτε

7 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:31 μμ Page 7 ἄλλη ἠλεκτρονική Κάρτα, εἴτε ἔχει ἐπάνω της τό «666» εἴτε δέν τό ἔχει, εἶναι πώς ὅλες αὐτές οἱ Κάρτες καί τά ἠλεκτρονικά συστήματα πού τίς συνοδεύουν, μέ τό φακέλλωμα πού πραγματοποιοῦν στούς πολίτες, προλειαίνουν τό ἔδαφος τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῶν ὀργάνων του, προετοιμάζουν τήν ἔλευσή του καί φέρνουν πιό κοντά τόν ἐρχομό του, δημιουργώντας ὅλη τήν ἀπαραίτητη καί κατάλληλη ὑποδομή γιά τήν Παγκόσμια Διακυβέρνηση καί κυριαρχία του. Νά μήν τά μπερδεύουμε λοιπόν τά πράγματα καί νά μήν βλέπουμε παντοῦ Σφραγίσματα καί Χαράγματα ἤ τό φάντασμα τοῦ «666» καί τόν Ἀντίχριστον καί νά νομίζουμε ὅτι, ὅ,τι δήποτε ἔχει ἐπάνω του τό «666», εἶναι ἄρνηση, ἀρραβῶνας, προσφράγισμα, ἤ σφράγισμα, δίδοντας ἔτσι ἀφορμή ἀφ ἑνός μέν νά μᾶς κοροϊδεύουν καί νά μᾶς χλευάζουν κάποιοι, ἀφ ἑτέρου νά γινόμαστε αἰτία νά μήν πιστεύουν κάποιοι πού δέν γνωρίζουν τήν ἀλήθεια καί τά πραγματικά γεγονότα γύρω ἀπό τόν Ἀντίχριστο καί τό 666 ἐξ αἰτίας κάποιων ὑπερβολῶν καί ἀνυπόστατων πραγμάτων, ἀπό κάποιους πού ἔχουν ἄγνοια ἤ σκόπιμα διαστρέφουν τήν πραγματικότητα γιά πολλούς καί εὐνόητους λόγους. Οἱ ὄψιμοι «ἀγωνιστές» Τέλος, ἐπειδή ὅλη αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη κατάσταση καί σύγχυση μαζί μέ τήν παραπληροφόρηση, πού ἔχει ὑποστεῖ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Χριστιανῶν στίς μέρες μας, ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν, μᾶς προκαλεῖ μεγάλη ἀπογοήτευση ἀλλά καί ἱερή ἀγανάκτηση, ἀναγκαζώμαστε νά γράψουμε κάποιες ἀλήθειες πού σίγουρα δέν θά ἀρέσουν σέ πολλούς.

8 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 8 Βέβαια, δέν ἀναφερόμαστε στά πλήρως ἐλεγχόμενα Μ.Μ.Ε. ἤ στούς διαφόρους ἄθεους καί ἐχθρούς τῆς Πίστεώς μας. Ἀπ αὐτούς δέν περιμέναμε οὔτε περιμένουμε τίποτε λίγοτερο καί τίποτε περισσότερο ἀπ ὅ,τι κάνουν. Παίζουν καλά τό παιγνίδι τους. Ὁ λόγος εἶναι γιά τούς σύγχρονους πνευματικούς ταγούς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι στήν συντριπτική πλειοψηφία τους ἀδιαφοροῦν συστηματικά, γιά ὅλα τα σημαντικά θέματα τῆς Πίστεώς μας καί «κοιμοῦνται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου». Κάποιοι λοιπόν ἀπ αὐτούς, ἐνῶ μέχρι τώρα χλεύαζαν, οἱ ἴδιοι, ὅλους αὐτούς πού μιλοῦσαν καί ἔγραφαν, μέ μεγάλο προσωπικό κόστος, γιά ὅλα αὐτά τά θέματα καί διοργάνωναν πορεῖες, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες καί ἔκαναν πλεῖστες ὁμιλίες, τηλεοπτικές ἤ μή, ἀπό διακαῆ καί μόνο πόθο νά ἐνημέρωσουν τούς ἀδελφούς τους πού κλυδωνίζονταν μέσα στήν ἀγωνία, τήν ἄγνοια, καί τήν ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΣΙΩΠΗ(!) τῶν πνευματικῶν τους, γιά ὅλα τά ἐσχατολογικά θέματα, τά ὁποῖα βέβαια δέν ἀναφέρονται σέ ἕνα μακρινό μέλλον, ἀλλά ἀντικατοπτρίζουν τό σημερινό παρόν! Ἐνῶ ποτέ μέχρι σήμερα δέν εἶχαν ἐνημερώσει τό ποίμνιό τους γιά ὅλες αὐτές τίς ἠλεκτρονικές κάρτες καί τήν ἠλεκτρονική σκλαβιά πού ξεκίνησε, ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες, ἐνῶ ποτέ δέν ἀσχολήθηκαν σοβαρά μέ τά ἐσχατολογικά θέματα, γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά τίς θανάσιμες συνέπειες τοῦ σφραγίσματος μέ τόν ἀριθμό «666» καί γενικώτερα γιά τό ὅτι βρισκόμαστε στά χρόνια του Ἀντιχρίστου, τώρα, ὀψίμως, ὄχι μόνο μιλᾶνε πλέον γιά τό Σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά ἔφτασαν στό ἄλλο ἄκρο καί βλέπουν σέ κάθε κάρτα ἤ δημόσιο ἔγγραφό τό Σφράγισμα ἤ τό προσφράγισμα! Κάποιοι, δυστυχῶς, ξύπνησαν πολύ ἀργά Τό θέμα ὅμως, τώρα εἶναι τό ἑξῆς. Τώρα «ξύπνησαν» ὅλοι αὐτοί; Τώρα τό πῆραν εἴδηση ὅτι ἔρχεται τό Σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, καί τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα; Μετά ἀπό τόσες δεκαετίες πού τούς τό λέγαμε καί τό φωνάζαμε; Τώρα πού ἔχει γίνει ὅλη ἡ ὑποδομή καί προετοιμασία τοῦ παγκοσμίου κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου; Τώρα πού ἔχουν ψηφιστεῖ καί κυρωθεῖ ὅλοι οἱ σχετικοί Νόμοι 8

9 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 9 καί Συνθῆκες; Τώρα πού οἱ ἐχθροί μας διέλυσαν, τήν Παιδεία, τήν Οἰκογένεια, τήν Πατρίδα, τήν Κοινωνία τήν Ἐκκλησία καί τήν Πίστη μας; Τώρα πού ἔχουν διαλύσει τά πάντα καί δέν ἔχουν ἀφήσει τίποτε ὄρθιο; Τώρα πού ἔχουν τελειώσει ὅλα καί ἀπομένουν μόλις δύο χρόνια περίπου μέχρι νά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος; Τώρα ξύπνησαν ὅλοι αὐτοί καί ἰδιαίτερα κάποιοι πνευματικοί ταγοί; Τώρα δυστυχῶς εἶναι πολύ ἀργά. Ἔπρεπε τότε, δεκαετίες πρίν, νά ἀκούσουν. Τώρα εἶναι ΑΡΓΑ Ἔπρεπε τότε τήν δεκαετία τοῦ 80 καί 90 νά ἀντιδροῦσαν καί νά διεμαρτύροντο σθεναρά. Ἔπρεπε τότε νά φωνάξουν καί νά ἀγωνιστοῦν μέ ὁποιοδήποτε κόστος. Ἔπρεπε τότε νά διαφωτίσουν καί ἐνημερώσουν τό ποίμνιό τους. Ἔπρεπε τότε νά κατέβουν καί νά ἀγωνιστοῦν μαζί μέ ἐμᾶς στούς δρόμους καί στά πεζοδρόμια. Ἔπρεπε τότε νά τρέξουν καί νά κάνουν ὅλα αὐτά πού κάνουν σήμερα, καί πολύ περισσότερα ἀκόμη. Τώρα δυστυχῶς εἶναι ἀργά! Ὅταν ἀκόμα ἦταν ἀρχή, καί ἡ φωτιά πού εἶχε ξεκινήσει ἦταν ἐν τῇ γενέσει της, πολύ μικρή καί ἀδύνατη, θά μπορούσαμε ἴσως σέ μεγάλο βαθμό, νά τήν περιορίζαμε ἤ ἴσως ἀκόμη νά τήν σβήναμε καί νά τήν σταματούσαμε. Τώρα ἡ λαίλαπα καί πυρκαγιά τοῦ Ἀντιχρίστου καί ὅλων τῶν ὀργάνων του ἔχει κατακαύσει πλέον τά πάντα. Τώρα πλέον τό ξαναλέμε εἶναι πολύ ΑΡΓΑ!!! Μήπως ὅμως, ἔστω καί τώρα θά κάνουν τίποτε τελικά ἤ καί πάλι θά μείνουν στά λόγια ὅπως πάντα; Ταπεινή μας ἄποψη εἶναι ὅτι θα μείνουν καί πάλι στά λόγια καί στά γραπτά, ἀφοῦ αὐτά ὄχι μόνον δέν κοστίζουν, ἀλλά καί τούς κάνουν νά φαίνονται στά μάτια τῶν ἀφελῶν «ἥρωες» καί «ἀγωνιστές». Καί ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης Λυπόμαστε λοιπόν, πολύ ἀδελφοί μου, ὄχι γιατί αὐτοί οἱ πνευματικοί μιλοῦν ὄψιμα, ἐνῶ τόσα χρόνια ἀποκοίμιζαν τό ποίμνιό τους ἤ ἔλεγαν μέν κάποια πράγματα μένοντας ὅμως 9

10 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 10 μόνο στήν θεωρία. Λυπόμαστε πολύ, ὄχι γιατί ὅλοι αὐτοί μιλοῦν τώρα καθυστερημένα, ἐνῶ τόσα χρόνια κατηγοροῦσαν καί συκοφαντοῦσαν ὅλους ὅσους ἀγωνίζονταν, τότε πού ὑπῆρχε ἀκόμα τό χρονικό περιθώριο γιά τήν ἀνατροπή ἤ τήν καθυστέρηση τῶν σύγχρονων ἐξελίξεων πρός τήν ἠλεκτρονική σκλαβιά καί τό Σφράγισμα. Ἀλλά, λυπόμαστε πολύ, γιατί ἀκόμη καί τώρα πού, ὑπερβολικά ἀργά, ὁμιλοῦν στά πνευματικοπαίδια τους γι αὐτά τά ζητήματα, δέν τό κάνουν, οὔτε τώρα, ΟΡΘΑ. Δηλαδή, φτάνουν στό ἄλλο ἄκρο, καί τά ἄκρα ὅμως ὅπως μᾶς λένε οἱ ἅγιοί μας, εἶναι τῶν δαιμόνων. Ἀπό κεῖ πού ἔλεγαν τό ἕνα δέν πειράζει, τό ἄλλο δέν εἶναι τίποτα, πᾶρτε τό ἕνα δέν πειράζει, πᾶρτε τό ἄλλο δέν εἶναι κακό, ἔφτασαν στήν ἄλλη ὄχθη, νά διακηρύττουν, αὐθαίρετα, ὅτι ὅποιος πάρει τίς παραπάνω κάρτες Σφραγίζεται, πρᾶγμα φυσικά πού δέν εἶναι ἀλήθεια. Φοβερό! Δυστυχῶς, ὅπως λέγει ἡ Γραφή, ἔγινε ἡ ἐσχάτη πλάνη χειροτέρα τῆς πρώτης (Ματθ. κζ, 64). Καί τό ἀκόμη πιό φοβερό, παραπλανητικό καί ὀξύμωρο (!!!) εἶναι ἀπό τήν μιά νά ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι ἄρνηση, προσφράγισμα, προπομπός τοῦ Σφραγίσματος ἀκόμη καί Χάραγμα, καί ἀπό τήν ἄλλη ταυτόχρονα νά πιστεύουν καί νά ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Ἀντίχριστος δέν ἔχει ἔλθει ἀκόμη, ὅτι εἶναι πολύ μακριά ἀκόμη, ὅτι «οὐδείς γνωρίζει» πότε θά γίνουν ὅλα αὐτά καί πολλά ἄλλα τέτοια ἀστεῖα, τραγελαφικά καί ὀξύμωρα. 10 Τό Σφράγισμα σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους μας θά τό πραγματοποιήσει ὁ Ἀντίχριστος Ἄς ἀποφασίσουν τελικά ὅλοι αὐτοί οἱ ὄψιμοι «ἀγωνιστές» «μπροστάρηδες» καί «ὁμολογητές», τί ἀπό ὅλα ἰσχύει. Ἔχει ξεκινήσει τό Σφράγισμα ἤ ὄχι; Ἔχει ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος ἤ ὄχι; Γιατί, ἐάν μέν ξεκίνησε τό Σφράγισμα, τότε ἔχει ἔλθει σίγουρα καί ὁ Ἀντίχριστος καί πρέπει τελικά νά τό δεχθοῦν καί νά τό ὁμολογήσουν. Ἐάν δέ πάλι, δέν ἔχει ἔρθει ἀκόμη ὁ Ἀ- ντίχριστος, τότε δέν μπορεῖ νά ἔχει ξεκινήσει τό Σφράγισμα ἤ τό προσφράγισμά του ἀφοῦ σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους μας τό Σφράγισμα θά τό πραγματοποιήσει ὁ ἴδιος ὁ Ἀντίχριστος, καί τότε πρός τί ὅλος αὐτός ὁ θόρυβος καί τό μπέρδεμα στούς πιστούς. Καί ἐάν ὅπως ὑποστηρίζουν εἶναι μακριά ἤ πολύ μακριά ἡ ἔλευσή του καί «οὐδείς γνωρίζει», ποιός τότε Σφραγίζει τούς πιστούς, ἤ μέ ποιόν ἀρραβωνιάζονται; Γίνεται κανένας ἀρραβώνας ἤ γάμος χωρίς τόν γαμπρό; Εὔκολα λοιπόν κανείς ἀντιλαμβάνεται, ὅτι ὑπάρχει μεγάλη σύγχυση σέ ὅλους αὐτούς καί δέν γνωρίζουν «οὔτε τί λένε οὔτε περί τίνος διαβεβαιοῦνται» Ὁ λόγος τους δέν στηρίζεται πραγματικά στά λόγια τῆς Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων,ἀλλά εἶναι προσωπικές ἀπόψεις πού στηρίζονται σέ ἄγνοια, ἰδιοτελῆ κίνητρα ἤ σέ συγκεχυμένη σκέψη καί πλάνη. Ὅποιο ἀπ αὐτά καί ἄν ἰσχύει, ἀλλοίμονο στίς ψυχές πού καθοδηγοῦν. Τό χειρότερο δέ, εἶναι πώς ὄχι μόνο παραπληροφοροῦν τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί τούς ἐμποδίζουν νά δοῦν καί νά βροῦν τήν ἀλήθεια, μέσα ἀπό τίς λιγοστές, ἀκόμη φωνές πού ὑπάρχουν καί ὁμιλοῦν, σύν Θεῷ, τήν γλώσσα τῆς ἀληθείας. Ὁ Θεός νά μᾶς φωτίζει καί νά μᾶς ἐλεεῖ, γιατί ἡ σύγχυση καί ἡ πλάνη ὅσο κοντεύουμε πρός τήν δημόσια ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 2012 μέ 2013, θά αὐξάνεται καί θά κυριαρχήσει στό ἔπακρον, πλανώντας δυστυχῶς, «εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» (Ματθ. κδ, 24). ἠλ Ἐ φη τορ νά ξου 198 Μ φη τόν πολ

11 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 11 ΕΦΘΑΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ; Τώρα, τό βιβλίο πού συγκλόνισε ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀποκαλύπτοντας τήν γέννηση καί τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου, καί τό Τέλος τοῦ Κόσμου σέ μία μοναδική προσφορά! ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΣΕΤΕ!!! ΑΠΟ 35 ΜΟΝΟ 15 Θέλετε νά μάθετε ἐάν στίς ἡμέρες μας πραγματοποιοῦνται ὅλα τά Σημεῖα τῶν Καιρῶν; Ἐάν ἐπαληθεύονται ὅλες οἱ σχετικές Προφητεῖες γιά τήν Δευτέρα Παρουσία καί τό Τέλος τοῦ Κόσμου; Πόσο κοντά εἴμαστε στό Τέλος; Θέλετε νά μάθετε τά πάντα γιά τόν ἀριθμό τοῦ Θηρίου τό «666», τό Χάραγμα τῆς Ἀποκαλύψεως, τό Σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, τό «bar code system» τά μικροτσίπ, ὅλες τίς νέες ἠλεκτρονικές κάρτες, τίς ταυτότητες, τήν κάρτα τοῦ Πολίτη καί ὅλα τά σχετικά; Ἐάν θέλετε κι ἐσεῖς νά μάθετε τά πάντα, σχετικά μέ ὅλες τίς ἐσχατολογικές προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, γιά τήν Παγκόσμια Δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου, πού ἔρχεται τό ἔτος , καθώς καί ὅλα ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν στίς ἡμέρες μας καί στά ἑπόμενα χρόνια, ἀλλά καί τό τί πρέπει νά πράξουμε, τότε ΔΙΑΒΑΣΤΕ τό βιβλίο τοῦ π. Μαξίμου «Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ 1983,2013» πού ἐξέδωσαν οἱ Ἐκδόσεις μας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». Μέσα στίς 700 περίπου σελίδες του, θά βρεῖτε 1000 παραπομπές καί δεκάδες Προφητεῖες μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Πατρολογία, γιά ὅλα τά θέματα αὐτά. Μή χάσετε, τό βιβλίο πού ἔχει διαβαστεῖ ἀπό πολλές χιλιάδες ἀνθρώπων σέ ὅλο τόν κόσμο καί συγκλόνισε ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τήν κοινή γνώμη, ἀφυπνίζοντας πολλούς. Γιά πληροφορίες καί παραγγελίες: Ἐκδόσεις «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Τοσίτσα 1(β) Τ.Κ Ἀθῆναι. Τηλέφωνα: &

12 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 12 ὉἍγιοςΜάξιμος ὁὁμολογητήςἀποκαλύπτει... Αν ἔστειλε ὁ Θεός τό Μωϋσῆ στήν Αἴγυπτο, γιά ποιό λόγο ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ ζητοῦσε νά φονεύσει τόν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ, καί θά τόν φόνευε, ἄν δέν προλάβαινε ἡ γυναίκα νά κάνει περιτομή στό παιδί καί νά σταματήσει μέ τήν ἐνέργειά της τήν ὁρμή τοῦ ἀγγέλου; Κι ἄν ἦταν ἀνάγκη νά γίνει ἡ περιτομή τοῦ παιδιοῦ, γιατί πρίν στείλει ὁ Θεός τόν ἄγγελο δέν τόν πρόσταξε μέ ἥμερο τρόπο νά κάνει περιτομή στό παιδί; Καί γιατί, κι ὅταν ἀκόμα ἦταν τιμωρία, ὁ ἀγαθός ἄγγελος δέν νουθέτησε ἥμερα τόν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ σέ μιά τέτοια διακονία; (Ἔξοδος Δ, 24) Ὅποιος ἐρευνᾶ μέ φόβο Θεοῦ τά τῆς Γραφῆς καί μόνο γιά τή θεία δόξα, ἀφαιρώντας τό γράμμα τό ὡσάν προκάλυμμα τοῦ Πνεύματος, «θά βρεῖ τά πάντα ἐμπρός του» (Παροιμ. η,9) σύμφωνα μέ τό λόγο τῆς σοφίας καί δέ θά βρεθεῖ κανένα ἐμπόδιο γιά τήν ἄψογη πορεία τῆς διανοίας πρός τά θεῖα. Τήν ἱστορία λοιπόν πού πραγματοποιήθηκε ἤδη σωματικά στά χρόνια τοῦ Μωϋσῆ ἄς τήν ἀφήσουμε κι ἄς προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε μέ τά μάτια τοῦ νοῦ τό πνευματικό νόημα τῆς ἱστορίας πού πραγματοποιεῖται συνεχῶς καί πού μέ τήν πραγματοποίησή της δυναμώνει ὅλο καί περισσότερο. Ἔρημος λοιπόν, ἀπό τήν ὁποία στέλνεται ὁ Μωϋσῆς στήν Αἴγυπτο γιά νά βγάλει τούς υἱούς τοῦ Ἰσραήλ, εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φύση ἤ αὐτός ἐδῶ ὁ κόσμος ἤ καί ἡ ἕξη πού εἶναι στερημένη ἀπό πάθη. Μέ αὐτήν καί μέσα σ αὐτόν μαθαίνοντας ὁ νοῦς μέ τή θεωρία τή γνώση τῶν ὄντων, δέχεται ἀπό τό Θεό προτροπή κρυφή καί μυστική στά ἄφαντα τῆς καρδιᾶς νά βγάλει ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἐννοῶ ἀπό τή σάρκα καί τήν αἴσθηση, σάν Ἰσραηλίτες, τίς θεῖες ἔννοιες τῶν ὄντων, πού ὑποφέρουν ἀνώφελα μέσα στόν πηλό, δηλαδή τά πάθη τῆς σάρκας. Μ αὐτή τή θεία διακονία ἐμπιστευμένος ὁ νοῦς, μέ τή δεμένη μαζί του μέ τή γνώση σοφία, σά νά ταν συμβία του, καί μέ τόν εὐγενικό τρόπο καί λογισμό πού γεννήθηκε ἀπό αὐτήν πορεύεται ὁπωσδήποτε τό δρόμο τῶν ἀρετῶν τῆς σεμνῆς πολιτείας του, πού δέν δέχεται μέ κανένα τρόπο τή στάση ὅσων τόν περπατοῦν, ἀλλά θέλει νά τρέχουν ἀσταμάτητα καί δυνατά σύμφωνα μέ τό στόχο τῆς ψυχῆς πρός τό βραβεῖο τῆς ἄνω κλήσης (Φιλιπ. γ, 14), ἐπειδή τό σταμάτημα τῆς ἀρετῆς εἶναι ἀρχή κακίας, καθώς ὁ νοῦς ἀσχολήθηκε ἐμπαθῶς μέ κάποιο ὑλικό 12

13 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 13 ἀπό ὅσα βρίσκονται ἀπό τή μιά καί τήν ἄλλη πλευρά τοῦ δρόμου καί καθώς κάνει ἀπερίτμητο καί βέβηλο τόν καθαρό καί ὁλότελα περιτμημένο τρόπο καί λογισμό τῆς εὐσεβοῦς ἀγωγῆς. Γι αὐτό θεωρεῖ εὐθύς τόν ἐλεγκτικό λόγο ὡς ἄγγελο πού ἀπειλεῖ θάνατο στή συνείδηση καί διαβεβαιώνει ὅτι αἰτία τῆς ἀπειλῆς εἶναι τό σταμάτημα τῆς ἀρετῆς, τό ὁποῖο δημιουργεῖ τήν ἀκροβυστία τοῦ λογισμοῦ, τόν ὁποῖο ἡ σύνοικος τοῦ νοῦ σοφία ἱκετεύει, μέ πέτρα περιτομῆς τό λόγο τῆς πίστης, ὅπως ἡ Σαπφείρα, περιτέμνοντας τήν ὑλική φαντασία πού γεννήθηκε στό παιδί λογισμό καί ἀποξεραίνοντας κάθε ἔννοια τῆς αἰσθητῆς ζωῆς. Γιατί λέει, «σταμάτησε τό αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδιοῦ» (Ἐξ. δ, 25), δηλαδή ἔληξε ἡ ζωή τῶν παθῶν καί ἡ φαντασία καί ἡ κίνηση, ἀφοῦ καθάρθηκε μέ τή σοφία τῆς πίστης ὁ μολυσμένος λογισμός. Μετά τήν κάθαρση αὐτήν σταματᾶ, σάν κάποιος ἄγγελος, ὁ λόγος πού μέ τή συνείδηση χτυπᾶ τό νοῦ πού ἁμαρτάνει καί διαβάλλει κάθε ὑπέρμετρο νόημά του πού κινεῖται πέρα ἀπό ἐκεῖ πού πρέπει. Γιατί στ ἀλήθεια μέ πολλούς ἁγίους ἀγγέλους γέμισε ὁ δρόμος τῶν ἀρετῶν, πού ἐνεργοῦν κάθε μιά ἀρετή ξεχωριστά, ἐννοῶ τούς λόγους καί τούς τρόπους καί τούς ἀγγέλους πού συνεργοῦν μ ἐμᾶς ἀόρατοι πρός τά καλά καί πού ἀνακινοῦν μέσα μας τούς λόγους αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Εἶναι καλά λοιπόν καί μέ μεγαλοφυῒα διατυπωμένος ὁ λόγος τῆς ἁγίας Γραφῆς, πού παριστάνει πάντοτε σέ ὅσους ἔχουν ὑγιῆ τά μάτια τῆς ψυχῆς ὅσα νοοῦνται πρίν ἀπό ὅσα ἱστορεῖ καί δέν κρύβει καμμιά κατηγορία τοῦ Θεοῦ ἤ τῶν ἁγίων ἀγγέλων του. Ὁ Μωϋσῆς δηλαδή ὅταν τόν ἔστειλε ὁ Θεός δέν εἶχε, σύμφωνα μέ τό νόημα τῆς Γραφῆς, ἀκρόβυστο υἱό, δηλαδή λογισμό, γιατί θά τόν ἔστελνε, ἀφοῦ θά τόν εἶχε προστάξει πρῶτα νά κάνει περιτομή. Οὔτε ὁ θεῖος ἄγγελος ἦταν σκληρός, μηνύοντας στό Μωϋσῆ τό θάνατο πού τοῦ συνέβηκε ἀπό τό λανθασμένο σταμάτημα τῶν ἀρετῶν, θάνατο πού ἴσως τόν προκάλεσε ἡ ἀτονία τῶν ἀρετῶν κατά τήν πορεία. Ἐξετάζοντας καί σεῖς λεπτομερέστερα τήν ἱστορία, θά διαπιστώσετε μέ σαφήνεια ὅτι οὔτε στήν ἀρχή οὔτε στή μέση οὔτε στό τέλος τοῦ δρόμου, ἀλλά ὁ ἄγγελος τόν συνάντησε στό κατάλυμα καί τόν ἀπείλησε μέ θάνατο γιά τό πάθος πού εἰσῆλθε κρυφά στή διάνοιά του (Ἐξ. δ, 24). Γιατί, ἄν δέν εἶχε διακόψει τό δρόμο του καί δέν εἶχε σταματήσει τήν ὁδοιπορία του, δέν θά εἶχε κατηγορηθεῖ καί δέ θα εἶχε δεχτεῖ μέσω τοῦ ἀγγέλου τήν ἀγανάκτηση (τοῦ Θεοῦ) γιά τήν ἀκροβυστία τοῦ παιδιοῦ. Ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό, ἄν βαδίζουμε τόν δρόμο τῶν ἐντολῶν, σέ κάθε παραπάτημά μας, νά μήν παύσει νά μᾶς στέλλει, σάν κάποιο ἄγγελο, τόν μηνυτή τοῦ θανάτου στή συνείδησή μας λόγο, ὥστε, ἀφοῦ λάβουμε συναίσθηση, νά μάθουμε μέ τήν ἔμφυτη φρόνησή μας νά κάνουμε περιτομή στήν ἀκροβυστία τῆς ἀκαθαρσίας τῶν παθῶν πού μᾶς συμβαίνει χωρίς νά τό νοιώθουμε κατά τό δρόμο τῆς ζωῆς μας. (Φιλοκαλία, Τόμος 14 β, σελ. 109) 13

14 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 14 Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Μέρος Γ Συνέχεια ἀπό τό 12ον Τεῦχος 14 ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Περί Ἀντιχρίστου καί περί τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Πρόσεχε λοιπόν τό ἑαυτό σου, ἄνθρωπέ μου, καί ἀσφάλιζε τήν ψυχή σου. Σέ διαβεβαιώνει γιά ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλησία τώρα, μπροστά στόν ζωντανό Θεό, καί σοῦ προαναγγέλλει τά σχετικά μέ τόν Ἀντίχριστο πρίν νά γίνουν. Ἄν τώρα θά γίνουν ὅσο ζεῖς ἐσύ, ἤ μετά ἀπό σένα, δέν τό γνωρίζουμε. Εἶναι ὅμως καλό, γνωρίζοντάς τα αὐτά, νά ἀσφαλίζεσαι ἀπό πρίν...» (ΕΠΕ 2, σελ.135) Ἄραγε ποιός θά εἶναι ὁ μακάριος πού θά μαρτυρήσει τότε γιά τόν Χριστό μέ πίστη; Ἐγώ λέω ὅτι οἱ μάρτυρες τῆς περιόδου ἐκείνης θά εἶναι πιό πάνω ἀπό ὅλους τούς μάρτυρες. Διότι οἱ προηγούμενοι πάλεψαν μέ ἀνθρώπους μόνο, ἐνῶ τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου θά πολεμήσουν μέ τόν ἴδιο τόν Σατανᾶ αὐτοπροσώπως. Καί οἱ προηγούμενοι βασιλεῖς καταδιώκοντας τούς μάρτυρες τούς θανάτωναν μόνο, ἀλλά δέν προσποιοῦνταν πώς ἀνασταίνουν, οὔτε ἔκαναν ἐπίδειξη φανταστικῶν σημείων καί τεράτων. Ἐνῶ ἐδῶ γίνεται κακή χρησιμοποίηση καί τοῦ φόβου καί τῆς ἀπάτης, «γιά νά παραπλανηθοῦν, ἄν εἶναι δυνατόν, καί οἱ ἐκλεκτοί». Νά μή περάσει ποτέ ἀπό τόν νοῦ κανενός τότε ἡ σκέψη. Τί περισσότερο ἔκανε ὁ Χριστός; Μέ ποιά δύναμη ἄραγε τά κάνει αὐτά ὁ Ἀντίχριστος; Ἄν ὁ Θεός δέν ἤθελε, δέν θά τοῦ τό ἐπέτρεπε. Σέ ἀσφαλίζει βέβαια ὁ ἀπόστολος καί λέγει προλαβαίνοντας «γι αὐτό ἀκριβῶς τούς στέλνει ὁ Θεός ἐνέργεια πλάνης (τό «στέλνει» μέ τήν ἔννοια ὅτι ἐπιτρέπει νά γίνονται), ὄχι γιά νά ἀπολογηθοῦν, ἀλλά γιά νά κατακριθοῦν. Γιατί; Ἐπειδή δέν πίστεψαν στήν ἀλήθεια, δηλαδή στόν ἀλη- Θινό Χριστό, «ἀλλά δέχθηκαν μέ εὐχαρίστηση τήν ἀδικία», δηλαδή τόν Ἀντίχριστο. Καί τά ἐπιτρέπει αὐτά ὁ Θεός καί κατά τήν περίοδο τῶν διωγμῶν, καί τότε, ὄχι ἐπειδή ἀδυνατεῖ νά τά ἐμποδίσει, ἀλλ ἐπειδή συνηθίζει νά στεφανώνει τούς δικούς του ἀθλητές γιά τήν ὑπομονή τους, βάζοντάς τους κοντά στούς προφῆτες καί τούς ἀποστόλους, ὥστε, ἐνῶ κοπίασαν γιά λίγο χρονικό διάστημα, νά κληρονομήσουν τήν αἰώνια βασιλεία, ὅπως λέγει ὁ Δανιήλ «καί τόν καιρό ἐκεῖνο θά σωθεῖ ὅλος ὁ λαός σου πού εἶναι γραμμένος στό βιβλίο» (δηλαδή τῆς ζωῆς). «Καί πολλοί (σ.σ. μέ τήν λέξη «πολλοί» ἐννοεῖ ὅλοι) πού κοιμοῦνται στό χῶμα τῆς γῆς θά ἀναστηθοῦν, ἄλλοι γιά αἰώνια ζωή, καί ἄλλοι γιά ὀνειδισμό καί αἰώνια ντροπή. Καί ὅσοι κατανοήσουν καί τηρήσουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θά λάμπουν σάν τήν λαμπρότητα τοῦ

15 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 15 στερεώματος, καί θά ξεχωρίζουν ἀνάμεσα στούς πολλούς δίκαιους σάν ἄστρα φωτεινά στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων καί ἀκόμα περισσότερο». Ἀσφάλιζε λοιπόν τόν ἑαυτό σου, ἄνθρωπε ἔχεις ἤδη τά σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου, καί νά μή τά θυμᾶσαι μόνο γιά τόν ἑαυτό σου, ἀλλά νά τά λές καί σ ὅλους τούς ἄλλους μέ πολλή προθυμία. Ἄν ἔχεις παιδί κατά σάρκα, νά τό συμβουλεύεις. Καί ἄν μέ τήν κατήχηση ἀπέκτησες κάποιο πνευματικό παιδί καί αὐτό προφύλαξέ το, γιά νά μή δεχθεῖ τόν ψεύτικο ὡς ἀληθινό «διότι τό μυστήριο τῆς παρανομίας ἤδη ἔχει τεθεῖ σέ ἐνέργεια». Μέ φοβίζουν οἱ πόλεμοι τῶν ἐθνῶν, μέ φοβίζουν τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν, μέ φοβίζει τό μῖσος τῶν ἀδελφῶν. Καί νά τά διακηρύττουμε βέβαια αὐτά, ἀλλά μακάρι νά μή γίνουν στήν ἐποχή μας. Ὡστόσο ὅμως ἄς ἀσφαλιζόμαστε. Καί γιά τόν Ἀντίχριστο λοιπόν, τόσα μόνον. Ὅμως παραδεχόμαστε καί περιμένουμε τόν Κύριο νά ἔρθει ἀπό τόν οὐρανό πάνω στά σύννεφα. Τότε θά ἠχήσουν σάλπιγγες ἀγγελικές. Πρῶτα θά ἀναστηθοῦν ὅσοι πέθαναν πιστοί στόν Χριστό. Ἔπειτα οἱ πιστοί πού θά ζοῦν τότε θά ἁρπαχτοῦν στά σύννεφα, καί σάν βραβεῖο γιά τούς κόπους τους θά ἔχουν τό ὅτι θά τιμηθοῦν περισσότερο ἀπό τά ἀνθρώπινα μέτρα, ἐπειδή ἀγωνίστηκαν ὑπεράνθρωπα, ὅπως λέγει γράφοντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος «διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μέ παράγγελμα, μέ φωνή ἀρχαγγέλου καί μέ σάλπιγγα τοῦ Θεοῦ, θά κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό, καί πρῶτα θά ἀναστηθοῦν οἱ νεκροί πού πέθαναν πιστοί στόν Χριστό, ἔπειτα ἐμεῖς πού ζοῦμε, ὅσοι ἔχουμε ἀπομείνει, θά ἁρπαχθοῦμε μαζί μ αὐτούς μέσα στά σύννεφα, γιά νά προϋπαντήσουμε τόν Κύριο στόν ἀέρα, καί ἔτσι θά εἴμαστε πάντοτε μαζί μέ τόν Κύριο» (Α Θεσσ. δ, 16-17) Τήν Παρουσία αὐτή τοῦ Κυρίου καί τήν Συντέλεια τοῦ κόσμου τήν γνώριζε ὁ Ἐκκλησιαστής, ὅταν ἔλεγε «νέε, νά χαίρεσαι τά νιᾶτα σου», καί στή συνέχεια «καί νά ἀπομακρύνεις τό θυμό ἀπό τήν καρδιά σου καί τίς πονηρές ἐπιθυμίες τῆς σάρκας σου» (Ἐκκλ. ια, 10). Καί «νά θυμᾶσαι τόν Δημιουργό σου προτοῦ ἔρθουν οἱ ἡμέρες τῆς κακίας. Πρίν σκοτισθεῖ ὁ ἥλιος καί τό φῶς καί ἡ σελήνη καί τά ἄστρα καί σκοτεινιάσουν οἱ κόρες τῶν ματιῶν σου πού βλέπουν ἀπό τίς κόγχες τους (ἐννοώντας τή διορατική δύναμη), πρίν ἀκόμα κοπεῖ τό ἀργυρό νῆμα (μᾶς διδάσκει τήν διάταξη τῶν ἄστρων, πού ἡ ὄψη τους φαντάζει ἀσημένια), καί προτοῦ καταστραφεῖ τό χρυσό ἀνθέμιο (ἐννοώντας τόν χρυσοειδῆ ἥλιο, διότι ἡ ἀνθεμίς εἶναι φυτό γνωστό, πού ἔχει τά πέταλά της τριγύρω ἀκτινοειδῶς), καί θά ἐξεγερθοῦν οἱ ἄνθρωποι στή φωνή τοῦ σπουργίτη, καί θά βλέπουν πρός τά ὕψη καί τό βλέμμα τους θά εἶναι γεμάτο ἔκπληξη» (Ἐκκλ. ιβ, 1-7). Τί θά δοῦν τότε; «Τότε θά δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου πού θά ἔρχεται πάνω στά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ», καί τότε θά θρηνήσουν ὅλες οἱ φυλές, ἡ κάθε μιά χωριστά» (Ζαχ. ιβ,12). Καί τί θά γίνει ὅταν ἔλθει ὁ Κύριος; «Θά ἀνθίσει ἡ ἀμυγδαλιά, θά παχύνει ἡ ἀκρίδα καί θά σκορπίσουν τά ἄνθη τῆς κάππαρης». Καί ὅπως λένε οἱ ἑρμηνευτές, ἡ ἀνθισμένη ἀμυγδαλιά σημαίνει τό πέρασμα τοῦ χειμώνα, ἀλλά καί τά σώματά μας πρόκειται μετά τόν χειμώνα νά ἀνθίσουν ἄνθος ἐπουράνιο, καί θά παχύνει ἡ ἀκρίδα, ἡ πτερωτή δηλαδή ψυχή, περιβαλλόμενη τό σῶμα της. Καί θά διασκορπισθεῖ ἡ κάππαρη, δηλαδή θά διασκορπισθοῦν οἱ ἀκανθώδεις παράνομοι. Βλέπεις ὅτι ὅλοι προλέγουν τήν παρουσία τοῦ Κυρίου; Βλέπεις ὅτι γνωρίζουν τή φωνή τοῦ σπουργίτη; Ἄς δοῦμε ὅμως ποιά εἶναι αὐτή ἡ φωνή. «Ὅτι ὁ ἴδιος ὁ 15

16 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 16 Κύριος, μέ πρόσταγμα, μέ φωνή ἀρχαγγέλου καί μέ σάλπιγγα Θεοῦ θά κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό». (Α Θεσσ. δ, 16) Ἀρχάγγελος φωνάζει καί λέγει σέ ὅλους «Σηκωθεῖτε νά προϋπαντήσετε τόν Κύριο». Καί εἶναι φοβερή ἡ κάθοδος τοῦ Δεσπότη. Ὁ Δαβίδ λέγει «ὁ Θεός θά ἔρθει φανερά. Θά ἔρθει ὁ Θεός μας καί δέν θά κρατηθεῖ μυστικό. Φωτιά θά καίει ἐνώπιόν του, καί τριγύρω του θά ξεσπᾶ καταιγίδα δυνατή», (Ψαλμ. μθ, 2-3) καί τά λοιπά. Καί σύμφωνα μέ τήν Γραφή πού μόλις ἀναγνώσαμε, «ἔρχεται στόν Πατέρα ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου πάνω στά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ», (Δανιήλ ζ, 13) ἐνῶ πύρινος ποταμός ξεχύνεται δοκιμάζοντας τούς ἀνθρώπους. Ὅποιος ἔχει ἔργα χρυσᾶ, ἀστράφτει πιό πολύ. Ὅποιος ἔχει ἔργα σαθρά, σάν τό καλάμι, καί ἀνύπαρκτα, καίγεται ἀπό τή φωτιά. Καί ὁ Πατέρας «κάθεται ἔχοντας ἔνδυμα λευκό σάν τό χιόνι καί οἱ τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ του εἶναι σάν καθαρό μαλλί» (Δανιήλ ζ, 9). Βέβαια αὐτά τά λέγει μέ ἀνθρώπινες ἐκφράσεις. Γιατί; Ἐπειδή εἶναι βασιλιάς ἐκείνων πού δέν εἶναι μολυσμένοι ἀπό ἁμαρτίες. Διότι λέγει, «θά λευκάνω τίς ἁμαρτίες σας σάν τό χιόνι καί σάν μαλλί», (Ἠσ. α, 18) πρᾶγμα πού ἀποτελεῖ σημάδι τῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτιῶν ἤ τῆς ἀναμαρτησίας. Ἔρχεται λοιπόν ὁ Κύριος ἀπό τούς οὐρανούς πάνω στά σύννεφα, αὐτός πού ἀνέβηκε στόν οὐρανό μέσα στά σύννεφα. Διότι ὁ ἴδιος εἶπε «καί θά δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται πάνω στά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ μέ δύναμη καί δόξα πολλή». (Ματθ. κδ, 30) Ἀλλά ποιό θά εἶναι τό σημεῖο τῆς παρουσίας του, μή τυχόν τολμήσει καμμιά ἐνάντια δύναμη νά τό μιμηθεῖ; «Καί τότε θά ἐμφανιστεῖ», λέγει, «τό σημεῖο τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου στόν οὐρανό» (Ματθ. κδ, 30). Καί τό σημεῖο τό ἀληθινό, διακριτικό τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ Σταυρός. Τό σημεῖο τοῦ φωτόμορφου Σταυροῦ προηγεῖται ἀπό τόν βασιλιά, δηλώνοντας ὅτι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού εἶχε σταυρωθεῖ προηγουμένως, ὥστε νά τό δοῦν οἱ Ἰουδαῖοι, πού ἄλλοτε τόν κέντησαν στήν πλευρά καί συνωμότησαν ἐναντίον του, καί νά θρηνήσουν ἡ κάθε φυλή χωριστά (Ζαχ. ιβ, 10-12), λέγοντας Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού ραπίστηκε αὐτός εἶναι ἐκεῖνος στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἔφτυσαν ἐκεῖνοι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού τοῦ ἔβαλαν δεσμά αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού, ἀφοῦ πρῶτα τόν σταύρωσαν, τόν ἐξευτέλισαν. Καί θά ρωτήσουν ποῦ νά πᾶμε γιά νά ἀποφύγουμε τήν ὀργή σου; Ἀλλά ἀφοῦ θά τούς περιβάλλουν ἀγγελικές στρατιές, δέν θά μπορέσουν νά πᾶνε πουθενά. Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ θά εἶναι φόβος γιά τούς ἐχθρούς, καί χαρά γιά τούς φίλους πού πίστεψαν σ αὐτόν, ἤ τόν κήρυξαν, ἤ μαρτύρησαν γι αὐτόν. Ποιός ἄραγε θά εἶναι εὐτυχισμένος, ὥστε νά βρεθεῖ φίλος τοῦ Χριστοῦ; Δέν περιφρονεῖ τούς δικούς του δούλους ὁ τόσο ἔνδοξος βασιλιάς, αὐτός πού περιστοιχίζεται ἀπό ἀγγέλους, ὁ σύνθρονος τοῦ Πατέρα. Καί γιά νά μή ἀνακατευτοῦν οἱ ἐκλεκτοί μέ τούς ἐχθρούς, «θά στείλει τούς ἀγγέλους του μέ σάλπιγγα μεγάλη, καί θά συγκεντρώσουν τούς ἐκλεκτούς του ἀπό τούς τέσσερις ἀνέμους» (Ματθ. κδ,31). Ἀφοῦ δέν καταφρόνησε τόν ἕνα, τόν Λώτ, πῶς εἶναι δυνατόν νά καταφρονήσει τούς πολλούς δίκαιους; «Ἐλᾶτε, σεῖς οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατέρα μου» (Ματθ. κε, 31), θά πεῖ τότε σ ἐκείνους πού θά κινοῦνται πάνω σέ νεφελώδη ἅρματα καί θά ἔχουν συναχθεῖ ἀπό τούς ἀγγέλους. (ΙΕ Κατήχησις ΕΠΕ 2, σελ ) 16

17 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 17 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΕΒΡΑΙΟΙ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Στὸ βιβλίο αὐτό, μπορεῖ νὰ διαβάσει ὁ ἀναγνώστης ὅλη τὴν ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια γιὰ τοὺς Ἑβραίους. Ἀπὸ ποῦ προῆλθαν; ποῦ πᾶνε; Ποιὰ εἶναι τὰ σχέδια τους; Πῶς μεθοδεύουν τὴν παγκόσμια κυβέρνησή τους; Πῶς βλέπουν καὶ πῶς ἀντιμετωπίζουν τοὺς Χριστιανούς; Εἶναι ὁ "Περιούσιος Λαός" τοῦ Θεοῦ; Ποιὲς εἶναι οἱ ὁμοιότητες καὶ οἱ διαφορές τους μὲ ἐμᾶς; καὶ πολλὰ ἀλλὰ. Τό βιβλίο συνέγραψε ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμονας Καρανικόλας. Λ.Τ. 12, 00 Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ Περιέχει τὸν βίο, τὸ ἔργο, τὶς Προφητεῖες, τὶς Διδαχές, τὴν Ἀκολουθία καὶ τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα τοῦ Ἱερομάρτυρος, Ἐθνομάρτυρος, Προφήτου καὶ Ἰσαποστόλου Ἁγίου ΚΟΣΜΑ τοῦ ΑΙΤΩΛΟΥ. Τὸ βιβλίο συνέγραψε καί ἐπιμελήθηκε ὁ π. Μάξιμος Βαρβαρῆς. Λ.Τ. 15, 00 ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ περιλαμβάνει μία Ὀρθόδοξη θεολογικὴ καὶ πατερικὴ ἑρμηνεία, προσιτὴ καὶ κατανοητὴ σὲ ὅλους, γιὰ τὰ 12 ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας. Τὸ βιβλίο συνέγραψε ἡ Ἑλένη Σταμούλου, Θεολόγος. Λ.Τ. 5,00 Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ Τό ἀνέκδοτον αὐτό Χειρόγραφον τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ ἔτους 1815 περιέχει διδαχές, προφητεῖες καί ἀποκαλύψεις τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Ἁγιορείτου καί Μυροβλύτου, σχετικά μέ τό Ἅγιον Ὄρος, τούς Ἁγιορείτας Μοναχούς, ἀλλά καί τούς Μοναχούς καί Κληρικούς γενικώτερα, τήν Ἀποστασία τοῦ κόσμου, τόν ἐρχομόν τοῦ Ἀντιχρίστου, τήν ἔλευση τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας. Τὸ βιβλίο ἐπιμελήθηκε ὁ π. Μάξιμος. Λ.Τ. 19, 00 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ CD Τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Κοσμά Αἰτωλοῦ. Ψάλλει ὁ π. Μάξιμος Βαρβαρῆς, συνοδεία ἰσοκρατήματος. Λ.Τ. 8, 00 Γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς Ἐκδόσεις τοῦ Συλλόγου μας, παρακαλοῦμε ὅπως ἀπευθύνεστε στὰ γραφεῖα μας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα 1(β), Τ.Κ στήν Ἀθήνα καὶ στὰ τηλέφωνα:

18 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 18 ΕΙΠΕ ΓΕ ΡΩΝ... Περί Νηστείας Ἐπιμέλεια Αἰκατερίνης Ἀντωνιάδου, Θεολόγου-Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος ΗΝΗΣΤΕΙΑ, ἔλεγεν ὁ Ἀββᾶς Υπε ρέχιος, εἶναι χαλινάρι πού συγκρατεῖ τίς κατώτερες ὁρμές. Ὅποιος τήν περιφρονεῖ, μοιάζει μέ ἀχαλίνωτο ἄλογο. Ελεγε συχνά ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβός, συμβουλεύοντας τούς νεωτέρους ἀδελφούς ν' ἀγαπήσουν τήν νηστεία: Ὁ καλός στρατηγός, πού ἐπιχειρεῖ νά καταλάβῃ μιά πόλι ἐχθρική, γερά ὀχυρωμένη, κάνει ἀποκλεισμό στίς τροφές καί στό νερό. Μ' αὐτόν τόν τρόπο ἀτονεῖ ἡ ἀντίστασις τοῦ ἐχθροῦ καί τέλος παραδίδεται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει μέ τίς σαρκικές ὁρμές, πού ἀνελέητα πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο στήν νεότητά του. Ἡ εὐλογημένη νηστεία καταβάλλει τά πάθη καί τούς δαίμονας καί τελικά τ' ἀπομακρύνη ἀπό τόν ἀγωνιστή. Καί τό πανίσχυρο λιοντάρι, τούς ἔλεγε ἄλλη φορά, συχνά ἀπό τή λαιμαργία του πέφτει στήν παγίδα κι' ὅλη του ἡ δύναμι κι' ἡ μεγαλοπρέπεια ἐξαφανίζονται. Ανέβασαν κάποτε στήν σκήτη τῶν Πατέρων ἕνα δαιμονισμένο νέο, γιά νά τόν θεραπεύσουν μέ τήν προσευχή τους. Ἐκεῖνοι ὅμως, ἀπό ταπείνωσι, ἀπόφευγαν. Πολύ καιρό βασανιζόταν ἔτσι ὁ δυστυχισμένος ἄνθρωπος, ὥσπου κάποιος Γέρων τόν ἐλυπήθη, τόν σταύρωσε μέ τόν ξύλινο σταυρό, πού εἶχε στήν ζώνη του, κι' ἔδιωξε τό πονηρό πνεῦμα. - Ἀφοῦ μέ βγάζεις ἀπό τήν κατοικία μου, τοῦ εἶπε ἐκεῖνο, θά μπῶ μέσα σου. - Ἔλα, τοῦ ἀποκρίθηκε θαρραλέα ὁ Γέροντας. Ἔτσι μπῆκε μέσα του τό δαιμόνιο καί τόν βασάνιζε δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια. Ὁ Ὅσιος ὑπόμενε μέ καρτερία τόν πόλεμο, ἀλλά ἀντιπολεμοῦσε κι' ἐκεῖνος τόν ἐχθρό, μέ ὑπεράνθρωπη νηστεία καί ἀκατάπαυστη προσευχή. Ὅλα αὐτά τά χρόνια δέν ἔβαλε οὔτε μιά φορά στό στόμα του τροφή, μασοῦσε μόνο λίγα κουκούτσια ἀπό φοίνικες κάθε βράδυ καί κατάπινε τόν χυμό τους. Νικημένο τέλος τό δαιμόνιο, ἀπό τόν ἀκατάπαυστο ἀγώνα τοῦ Γέροντος, τόν ἐλευθέρωσε. -Γιατί φεύγεις; τόν ρώτησε ἐκεῖνος, κανένας δέ σέ διώχνει. -Μέ ἀφάνισε ἡ νηστεία σου, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνο κι' ἔγινε ἄφαντο. Μία ζεστή μέρα τοῦ καλοκαιριοῦ πῆγε στό κελλί τοῦ Ἀββᾶ Ἠσαΐου ὁ Ἀββᾶς Ἀχιλλᾶς καί τόν βρῆκε νά τρώγῃ. Εἶχε 18

19 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 19 βάλει νερό κι' ἁλάτι στό πιάτο καί βουτοῦσε τό ψωμί του. Μόλις εἶδε τόν συνασκητή του, ἔκρυψε μέ τρόπο τό πιάτο κάτω ἀπό τό ψαθί πού ἔπλεκε, γιά νά μή τόν σκανδαλίσῃ. Τέτοια πολυτέλεια ἦταν ἄγνωστη στή σκήτη. - Τί τρῶς, ἀδελφέ; τόν ρώτησε ὁ Ἀββᾶς Ἀχιλλᾶς, πού τόν ἔβλεπε ἀκόμη νά μασᾶ, χωρίς νά ἔχη τίποτε μπροστά του. - Συγχώρησέ με, Πάτερ, εἶπε κοκκινίζοντας ἀπό ντροπή ὁ Ἀββᾶς Ἠσαΐας. Ἔκοβα φοινικόφυλλα στόν ἥλιο καί ξεράθηκε ὁ λάρυγγάς μου, γι' αὐτό ἔβαλα νερό στό ἁλάτι μου, γιά νά μπορῶ νά καταπιῶ. Σάν τ' ἄκουσε ὁ ἄλλος ἀσκητής, ἔβαλε τίς φωνές: -Ἐλᾶτε νά ἰδῆτε τόν Ἠσαΐα νά τρώγη ζωμό στή σκήτη. Ἄν ἤθελες τέτοια καλοφαγία, ἀδελφέ, καλά θά ἔκανες νά γύριζες στήν Αἴγυπτο. Κάποιοι νέοι εὐσεβεῖς ἀνέβηκαν στή σκήτη γιά νά ἐπισκεφθοῦν κάποιο γνωστό τους Γέροντα. Ἐπειδή θά ἔμεναν κοντά του ὅλη μέρα, τοῦ ζήτησαν λίγο λάδι νά μαγειρέψουν τά ὄσπρια, πού εἶχαν πάρει μαζί τους γιά νά φᾶνε. -Νά ἐκεῖ κρέμεται τό φλασκί, πού μοῦ εἴχατε φέρει δῶρο πρίν τρία χρόνια, τούς ἔδειξε ὁ Γέροντας. Πάρετε ὅσο θέλετε. - Ὅταν τό ξεκρέμασαν, εἶδαν πώς τό φλασκί ἦταν ἀκόμη σφραγισμένο καί θαύμασαν τή νηστεία τοῦ Ὁσίου. τόσο πολύ εἶχε ἐξασκηθῆ στήν νηστεία ὁ Ὅσιος Μᾶρκος ὁ Ἀναχωρητής, ἔλεγαν οἱ Γέροντες, ὥστε κατώρθωνε νά μένη ἄσιτος ἐπί ὁλόκληρες ἑβδομάδες συνεχῶς, χωρίς νά ἀτονῇ τό σῶμα του. Ἑξήντα τρία χρόνια πού ἔμεινε στήν ἔρημο, ἡμέρα καί νύκτα ἐργοχειροῦσε, γιά νά ἐλεῇ τούς πτωχούς Ἐρημίτας. Δῶρο δέ δέχτηκε ποτέ του ἀπό κανένα. Ἄν κάποιος, περαστικός ἀπό τήν καλύβα του, τοῦ ἔδινε κάτι, ὁ Ἀββᾶς τόν εὐχαριστοῦσε γιά τήν καλή του πρόθεσι, μά δέν ἔπαιρνε τό δῶρο. -Δέν μοῦ χρειάζεται, ἀδελφέ, τοῦ ἔλεγε. Ἄς ἔχη δόξα ὁ Κύριός μου πού μοῦ δίνει ἀκόμη δύναμι νά ἐργάζωμαι, γιά νά τρέφω τόν ἑαυτό μου κι' ἐκείνους πού μ' ἐπισκέπτονται. Ενας ἀρχάριος μοναχός συμβουλεύτηκε κάποιο διακριτικό Γέροντα, ποιό μέτρο ν' ἀκολουθήση στή νηστεία. -Ἀπόφευγε τίς ὑπερβολές, τέκνον μου, τόν συμβούλεψε ἐκεῖνος. Πολλοί δοκίμασαν νά νηστέψουν πάνω ἀπό τίς δυνάμεις τους καί δέν ἄντεξαν γιά πολύ καιρό. Ρώτησαν οἱ Γέροντες τόν Ὅσιο Μακάριο πῶς συνέβαινε νά εἶναι τό σῶμα του πάντοτε λιπόσαρκο κι' ὅταν νήστευε κι' ὅταν ἔτρωγε. -Τό ξύλο πού ἀνακατεύει τ'ἀναμμένα φρύγανα, τούς ἔλεγε ἐκεῖνος, κατατρώγεται ἀπό τή φωτιά κι' εἶναι κατάξερο. Κι' ὅταν ἡ φλόγα τοῦ θείου φόβου κατακαίη τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ξηραίνεται τό σῶμα του. 19

20 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 20 Μερικές Ταπεινές Σκέψεις ΟἱἍγιοιΠατέρεςμαςσέὅλητουςτήν ζωή ἐνήστευον, διότι ἐγνώριζον τήν μεγάληἀξίατῆςνηστείας.ἰδιαίτερα πρίν ξεκινήσουν ὁποιοδήποτε Θεάρεστο ἔργο ἤ προσπάθεια ἐνήστευαν, γιά νά ἔχουντήνεὐλογίακαίτήβοήθειατοῦθεοῦ σύμμαχοστόἐγχείρημάτους. ΠαράδειγμαλαμβάνουμεἀπότούςΠατριάρχας,ΔικαίουςκαίΠροφήταςτῆςΠ. Διαθήκης(Ἀβραάμ,Μωϋσῆ,Ἠλία,ΠρόδρομοἸωάννη,ἸωακείμκαίἌννα,καίἄλλους πολλούς), ἀπό τούς ἁγίους ἈποστόλουςκαίΜαθητάςτοῦΚυρίουμας, ἀπόὅλουςτούςἁγίουςκαίἁγίεςτῆςὀρθοδοξίαςμας(μ.ἀντώνιο,μ.βασίλειο, Ἰ.Χρυσόστομο,ὁσίαΜαρίαΑἰγυπτία, ἁγία Μακρίνα καί ἀμέτρητοι ἄλλοι)ἀλλάκαίἀπότόνἴδιο τόνχριστόμας,ὁὁποῖοςπρίν ἀρχίσειτόκοσμοσωτήριοἔργο τῆςθείαςοἰκονομίαςκαίδιδασκαλίας του, ἐνήστευσε σαράνταἡμέρεςκαίσαράντανύχτες στόσαραντάρειοὄρος. Ἔτσιλοιπόν,στήνπροσπάθειάτηςἡ Ἐκκλησία,νάμᾶςβοηθήσεινάἀποκτήσουμεπερισσότερεςἀρετέςκαίνάγίνουμε πιό ἐγκρατεῖς, ἀλλά καί γενικώτερα νά ἀποκομίσουμε ὅλα τά ὀφέλη της, καθιέρωσε τόν θεσμό τῆς εὐλογημένης Νηστείας,γιάὅλουςτούςπιστούς,κληρικούς καί λαϊκούς, γιά ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτουςκαίγιάὅλεςτίςτεσσαρακοστές,μικρέςκαίμεγάλες. Γι αὐτόκαίψάλλειἡἐκκλησίαμας: «ἩΝηστεία,ἡμήτηρτῆςσωφροσύνης, ἡκατήγοροςτῆςἁμαρτίας,καίσυνήγορος τῆςμετανοίας,ἡπολιτείατῶνἀγγέλων,καί σωτηρίατῶνἀνθρώπων οἱπιστοίἀνακράξωμεν ὉΘεόςἐλέησονἡμᾶς». 20 Ἡνηστείαεἶναιὁχαλινόςτῶνπαθῶν, ὅπωςλένεοἱπατέρες,ἄρακαίἀποτρεπτικήτῶνκακῶνπούσυνοδεύουντάπάθη μας. Πῶςὅμωςἀκούγεταιστήνἐποχήμας ὁλόγοςαὐτόςτῶνἁγίωνμας;τόκυρίαρχομήνυμασήμεραστήνκοινωνία μαςεἶναιἡἀνεξέλεγκτηκαίδίχωςὅρια καί φραγμούς ἱκανοποίηση ΟΛΩΝ τῶν ἐπιθυμιῶντοῦἀνθρώπου. Ἡνηστείαφαντάζειὡςἕναςπαράγοντας ἀνασταλτικός σ' αὐτή τή σύγχρονη τάση καί ΜΟΔΑ. Φαίνεται ἀνούσια, ἄσκοπη,ξεπερασμένη,ὀπισθοδρομικήσυνήθεια. Ἴσως,ἡνηστείανἆναιἕναἀπότά πράγματαγιάτάὁποία,ἄλλοςπερισσότεροκιἄλλοςλιγότερο,θά εἴμαστεἀναπολόγητοικατάτή Δευτέρα Παρουσία. Τό λέμε αὐτόδιότιὅτανἡἐκκλησία,ὁ ἴδιοςὁχριστόςμέσαστόεὐαγγέλιομᾶςτονίζειτήνεὐεργετική δύναμητῆςνηστείαςστήνπνευματική καί σωματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα, κυρίως, τῆς συμμετοχῆςτηςστήνἀόρατημάχηπούδίνουμεμέτόνπνευματικόμαςἐχθρό,πολλοί ἀπό ἐμᾶς, καί μάλιστα θρησκευόμενοι, ἀδιαφοροῦμεἀλλάκαίτήθεωροῦμεξεπερασμένη. Ὅτανὅμωςἡχορτοφαγίαλ.χ.,ἔγινε ΜΟΔΑ,πολλοί,μετάμεγάληςπροθυμίας ἔσπευσαν νά τήν υἱοθετήσουν μόνο καί μόνο,ἐπειδήτόεἶπανοἱοἰκολόγοι,οἱἰατροί κ.λ.π.χωρίςαὐτόνάεἶναιἀπαραίτητα κακό,θέλουμεἐδῶνάτονίσουμετήνλογική τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων, ποιά πρότυπα ἀκολουθοῦν, καί ποιούς ἔχουν θέσεινάἐπηρεάζουνκαίνάκαθοδηγοῦν

21 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 21 τήζωήτους.πρωτίστωςἀνθρώπινεςθεωρίεςκαίὄχιτίςἐντολέςτοῦθεοῦ. Ταυτόχροναμέὅλααὐτά,παρατηρεῖται τελευταῖαμίααὔξησητῶννηστευόντωνἀνθρώπων.αὐτήὅμως,στόβαθμόπούδέν ὑποκινεῖταιἀπόπραγματικήεὐσέβεια,εὐλάβεια,πίστηκαίπεποίθησηὅτιθάβοηθήσειστήνδιεξαγωγήτοῦπνευματικοῦἀγώνα τοῦχριστιανοῦ,χάνεικατάπολύκαίτήνθεραπευτική-πνευματικά-δύναμήτης. Ἀπότήνἄλληπλευρά,παρατηροῦμεπιστούςἀνθρώπουςνάνηστεύουνμέἀπόλυτη ἀκρίβεια καί ζῆλο, ἀλλά χωρίς διάκριση.νάνηστεύουνμόνοποιοτικάκαί ὄχιποσοτικά,ἤνάνηστεύουνμόνοσωματικά,καίὄχιπνευματικά,ἀντιμετωπίζοντας τόνἀσθενήἀδελφότους,(ἀσθενήπνευματικάἤσωματικά)μέαὐστηρότητακαίἔλλειψηἀγάπης, κατατρώγοντας μάλιστατίς σάρκεςαὐτῶν,μέτήνκατάκριση,τήνκαταλαλιά,τόνφθόνο,καίτήνζήλεια.αὐτή, δένεἶναιἀληθινήκαίπραγματικήνηστεία, ἀλλάψεύτικη,καίοὔτετήνδέχεταιὁθεός μας,ἀλλάτήνἀποστρέφεται. «Νηστεύσωμεννηστείανδεκτήν,εὐάρεστον τῷκυρίῳ ἀληθήςνηστεία,ἡτῶνκακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους,καί ἐπιορκίας ἡ τούτωνἔνδεια, νηστείαἐστίν,ἀληθήςκαίεὐπρόσδεκτος» λέγει ἡ Ἐκκλησία μας, ἐπιβεβαιώνοντας ὅλατάἀνωτέρω. Πράγματι,ἐάνχάσουμετήνπεμπτουσία τοῦ χριστιανισμοῦ στόν πνευματικό μας ἀγώνα,πούεἶναιἡἀγάπηκαίἡταπείνωση, τότεκάθεπροσπάθειακαίκόποςπούκαταβάλλουμε,κινδυνεύουννάπέσουνστόκενό, ἀφοῦ,ἐντῷμεταξύ,μπορεῖνάἔχουμεγίνει ὡςἄλλοιφαρισαῖοι,τῆςγνωστῆςπαραβολῆς. Ἄςπροσέξουμενάνηστεύουμεθεάρεστα, γιά νά ἔχουμε καί τά ὠφέλιμα ἀποτελέσματάτης,τάὁποῖαμᾶςεἶναιἄκρωςἀπαραίτητα. ἈπαραίτητηἡΝηστείαγιάνά λεπτύνει ὁνοῦςμας,νάἀποστασιοποιηθεῖἡψυχή ἀπότάσαρκικάκαίτάγήϊνα,γιάνάἀξιωθεῖ τήγεύσητῶνμελλοντικῶνἀγαθῶνἀπότή ζωήαὐτήἀκόμα. Ἀπαραίτητηστόνάπολεμηθεῖ τόἴδιον θέλημα,νάἐπέλθειταπείνωσηκαίμαζίμέ τήν προσευχή νά μᾶς βοηθήσει νά ξεφύγουμεἀπότάδίχτυατοῦδιαβόλου,ὁὁποῖος στίςμέρεςμαςἔχειἰσχυροποιηθεῖλόγῳτῆς γενικῆςἀκράτειαςκαίἀσυδοσίας. «Τόστάδιον (λοιπόν) τῶνἀρετῶνἠνέῳκται οἱβουλόμενοιἀθλῆσαιεἰσέλθετε,ἀναζωσάμενοι τόνκαλόντῆςνηστείαςἀγῶνα οἱγάρνομίμως ἀθλοῦντες,δικαίωςστεφανοῦνται καίἀναλαβόντεςτήνπανοπλίαντοῦσταυροῦ,τῷἐχθρῷἀντιμαχησώμεθα,ὡςτεῖχοςἄρρηκτονκατέχοντες τήνπίστιν,καίὡςθώρακατήνπροσευχήν,καί περικεφαλαίαντήνἐλεημοσύνην ἀντίμαχαίρας τήννηστείαν,ἥτιςἐκτέμνειἀπόκαρδίαςπᾶσαν κακίαν.ὁποιῶνταῦτα,τόνἀληθινόνκομίζεται στέφανον,παράτοῦπαμβασιλέωςχριστοῦ,ἐν τῇἡμέρατῆςκρίσεως». ΑΜΗΝ. Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 116/

22 ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:32 μμ Page 22 Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Ω Δ Ε Ι Σ Λ Ε Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ἐπιμέλεια ἙλένηςΣταμούλου,Θεολόγου Πολλές φορές στήν ζωή μας ὅλοι μας χρησιμοποιοῦμε διάφορες φράσεις καί λέξεις παροιμιώδεις. Γνωρίζουμε ὅμως πῶς καί ἀπό ποῦ προῆλθαν ; «Τ ό Ἄλφα καί τό Ωμέγα» Τ ό ἄλφα καί τό ὠμέγα, ἡ ἀρχή καί τό τέλος. Ἡ ἰδέα τοῦ ἄπειρου (αἰώνιου), τοῦ τέλειου καί τῆς ἑνότητας τοῦ Θεοῦ. «Ἐγώ εἰμί τό Α καί τό Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὦν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος ὁ Παντοκράτωρ» ( Ἀποκ. Ἰω. α,8). Βλέπε καί κα,6: «ἐγώ τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέλος» καί κβ,13: «ἐγώ τό Α καί τό Ω, ὁ Πρῶτος καί ὁ Ἔσχατος, ἀρχή καί τέλος». Ἀκόμα καί στόνἠσαῒα (μα, 4, μδ, 6, μη,12) καί ἐπιστολή τοῦ Παύλου πρός τούς Κολοσσαεῖς Α, Τό Α καί τό Ω στήν τρέχουσα γλῶσσα σημαίνει τό πᾶν. «Ἄνθρωπος ἀγράμματος τοῦβλο ἀπελέκητο» Εἶναι μία κοινή ἔκφραση πού τή μεταχειριζόντουσαν πολύ οἱ πρόγονοί μας καί τήν ἔλεγαν γιά τούς ἀγράμματους. Τό τοῦβλο τό ἀπελέκητο εἶναι «ἄνευ ἀξίας», ἔτσι κάι ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀγράμματος δέν ἔχει καμμία ἀξία. Τή συναντούσαν δέ πάνω ἀπό τίς ἕδρες τῶν γραμματοδιδασκάλων τῆς ἐποχῆς. Ἔλεγαν, μάλιστα, καί ἕνα τετράστιχο σάν παροιμία ἀπό τούς προπάτορές μας καί ἀπ αὐτό φαίνεται, πόσο δύσκολα ἦταν τότε τά γράμματα: Ὅποιος τό μάθημα ἀγαπᾶ καί τήν σπουδήν γυρεύει, θέλει πολλάς ὑπομονάς θέλει πολλάς ἡμέρας, τιμήν εἰς τόν διδάσκαλον δουκάτα εἰς τάς χείρας, τότε νά μάθη ὁ μαθητής καί τέλειος νά γίνη... «Γιατί οἱ Χιῶτες πᾶνε δυό δυό;» Ἐπί Τουρκοκρατίας, ὅταν ἕνας Τοῦρκος στή Χίο ἔβλεπε στό δρόμο ἕνα Χιώτη, τοῦ ἔδινε νά κρατάει ὅ,τι εἶχε νά μεταφέρει. Οἱ Χιῶτες τότε, πιό ἔξυπνοι, πήγαιναν δυό δυό καί ὅταν ἔβλεπαν κανέναν Τοῦρκο μέ πράγματα, τότε ὁ ἕνας ἀνέβαινε στήν πλάτη τοῦ ἄλλου, γιά νά δείξουν ὅτι εἶναι φορτωμένοι κι ἔτσι γλίτωναν τό φόρτωμα τοῦ Τούρκου. «Αὐτός εἶναι Κέρβερος» Κέρβερος ἦταν ἕνας ἄγριος σκύλος, κατά τή μυθολογία, μέ τρία κεφάλια, πού χρησίμευε γιά θυρωρός στόν Ἄδη. Τή φράση τή λέμε γιά κάποιον πού φυλάει ὅ,τι δήποτε πάρα πολύ αὐστηρά. 22

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού Μακρυνίτσα 2014 1 του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα Όπως φωτίζει το πρωί τα χρώµατά του σαν το λουλούδι

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Πηγή: http://www.imkby.gr/metamorphosis/kirilou_1.htm Αὐτοί πού καλά γνωρίζουν νά ἀγωνίζονται γιά ἕνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του

Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Ας σκεφτούμε, αδελφοί, ότι ο Δεσπότης του σύμπαντος, που Τον υπακούουν όλα τα όντα, έκανε αυστηρή υπακοή στην «κατά φύσιν»

Διαβάστε περισσότερα