ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΛΗΨΗ : ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΗ ΚΡΙΗ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΛΗΨΗ : ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΗ ΚΡΙΗ."

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΛΗΨΗ : ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΗ ΚΡΙΗ. Σσούνης Ανδρέας 1 1 Κέληξα Πξόιεςεο θαη Δλεκέξσζεο γηα ηηο Δμαξηεζηνγόλεο Οπζίεο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο «ΔΗΡΗΟ» Ο ηίηινο ηεο εηζήγεζήο κνπ είλαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξννπηηθέο ησλ εθαξκνγώλ πξόιεςεο ζηελ επνρή ηεο θξίζεο. Δπηηξέςηε κνπ λα μεθηλήζσ απ ην ηειεπηαίν, ηελ θξίζε, ηελ νπνία ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν βιέπνπκε λα μεδηπιώλεηαη θαη γηα ηελ νπνία αθνύκε ζπλερώο αλαθνξέο ζηα Μ.Μ.Δ. Οη πεξηζζόηεξνη κηινύκε γη απηή ρξεζηκνπνηώληαο θπξίσο ηνλ όξν «νηθνλνκηθή» θξίζε. Θεσξώ πσο θάηη ηέηνην απνηειεί ηε κηζή αιήζεηα. ηελ νπζία ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν «θνηλσληθή» θξίζε γηα δπν θπξίσο ιόγνπο. Πξώηνλ γηαηί όια όζα ζπκβαίλνπλ ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο απνηεινύλ θαηάιεμε επξύηεξσλ επηινγώλ πνπ ζηελ αθξαία ηνπο έθθξαζε, ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκό, νδήγεζαλ ζην ζήκεξα. Χζηόζν δελ αξθεί λα δαηκνλνπνηνύκε κόλν ηα λενθηιειεύζεξα άθξα όπσο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ απηνξξύζκηζε ησλ αγνξώλ θαη δηάθνξα άιια ηέηνηα επθπνινγήκαηα. Ο ίδηνο ν ππξήλαο ηνπ νηθνλνκηθνύ κνληέινπ ησλ ζύγρξνλσλ δπηηθώλ θνηλσληώλ ζπλίζηαηαη ζηε ζενπνίεζε ηνπ θέξδνπο απ ηε κηα θαη ζηελ ππνηίκεζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ αλαγθώλ ηνπ απ ηελ άιιε. Βιέπνπκε ινηπόλ πσο πιεξώλνπκε είηε ην θόζηνο ησλ επηινγώλ καο, είηε ηελ αλνρή καο απέλαληη ζηηο θπξίαξρεο απηέο επηινγέο. Έλαο δεύηεξνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα ήηαλ πην ζσζηό λα νλνκάδνπκε ηελ θξίζε απηή «θνηλσληθή» είλαη γηαηί όιε απηή ε ηξηθπκία ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο νδεγεί καζεκαηηθά ζηελ πεξαηηέξσ δηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ θαη ζηελ επίηαζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη 1,2,3,4. Ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ζην θνκκάηη ησλ εμαξηήζεσλ πνπ εδώ ζπδεηάκε, αλ δερηνύκε όηη ε εμάξηεζε απνηειεί έλα ζύλζεην θνηλσληθό πξόβιεκα ζύκπησκα κηαο ρξόληαο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεη θαη κεγαιώλεη ην άηνκν πνπ αλαδεηά απειπηζκέλα ηαπηόηεηα θαη λόεκα ζηηο νπζίεο, ζα πξέπεη λα δερηνύκε όηη ε εμέιημή ηνπ βξίζθεηαη ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε κε ην βάζνο ησλ θνηλσληθώλ θξίζεσλ 5. Θεσξώ πσο ε αλαθνξά ζηα παξαπάλσ ήηαλ αλαγθαία πξηλ πξνρσξήζσ ζην θπξίσο ζέκα ηεο εηζήγεζήο. Σα πξνεγνύκελα δηακνξθώλνπλ ην ηνπίν κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νθείινπκε λα ζπδεηήζνπκε ηόζν ηνπο πεξηνξηζκνύο όζν θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο πξόιεςεο. Θα μεθηλήζσ απ ην πξώην, ηνπο πεξηνξηζκνύο ή αλ ζέιεηε ηηο δπζθνιίεο ηνπ έξγνπ ηεο πξόιεςεο ζήκεξα. Σε ζηηγκή πνπ κηιάκε ιεηηνπξγνύλ 73 Κέληξα Πξόιεςεο ζ όιε ηελ Διιάδα (γηα λα είκαη πην αθξηβήο έλα κέξνο απηώλ ππνιεηηνπξγνύλ). Υσξίο λα είλαη ν κνλαδηθόο θνξέαο ζπληζηνύλ ην βαζηθό θνξκό απηνύ πνπ νλνκάδνπκε Πξσηνγελήο Πξόιεςε. Αλαπηύζζνπλ ζεηξά δξάζεσλ θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε νξγαλώλνληαο παξεκβάζεηο ζε ζρνιεία όπσο ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθώλ θαη νκάδεο εθήβσλ θαη ζηελ νηθνγέλεηα κέζα από νκάδεο γνλέσλ. θνπόο ησλ παξεκβάζεσλ απηώλ είλαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο κέζα από ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθώλ παξαγόλησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ

2 νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ. Κύξην εξγαιείν ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο θαη βαζηθή κεζνδνινγηθή ηνπο πξνζέγγηζε είλαη ε βησκαηηθή εθπαίδεπζε 6,7. Ζ πξώηε δπζθνιία ζηελ νπνία ζα ήζεια λα αλαθεξζώ είλαη ε ππνρξεκαηνδόηεζε ησλ θέληξσλ, ζηνηρείν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνδόκεζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο. Ζ δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δελ αθνξά βέβαηα κόλν ζην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Έρεη λα θάλεη κε κηα ηάζε πνπ γίλεηαη εληνλόηεξε ηα ηειεπηαία ρξόληα ηδίσο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Απιώο κε αθνξκή ηελ θξίζε θαη ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα πιεζαίλνπλ νη θσλέο ησλ ηερλνθξαηώλ πνπ κηινύλ γηα πεξηνξηζκό ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ, γεγνλόο πνπ αλάκεζα ζηα άιια έρεη ζαλ ζύκα θαη ηηο πνιηηηθέο πγείαο. Τπάξρεη ινηπόλ ν θίλδπλνο ε ζπληεξεηηθή ζηξνθή πνπ ήδε εδώ θαη πνιιά ρξόληα παξαηεξείηαη, λα γίλεη εληνλόηεξε. Ζ απνδόκεζε όκσο ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δελ αθνξά κόλν ζηηο κεησκέλεο, ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, δαπάλεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ πγεία γεληθόηεξα. Έρεη θαη κηα άιιε πιεπξά. Σελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζην ρώξν ηεο πγείαο, δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη αλαδεηρζεί ήδε ζε πεδίν κε κεγάιν πεξηζώξην θεξδνθνξίαο 8. Απ ηελ πιεπξά ηεο επίζεκεο πνιηηείαο ε ελζάξξπλζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο πγείαο γίλεηαη κε ηξεηο θπξίσο ηξόπνπο : Πξώηνλ κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αλνίγνπλ ην δξόκν θαη δηεπθνιύλνπλ ην πέξαζκα κέξνπο ησλ ππεξεζηώλ ζε ηδηώηεο. Γεύηεξνλ κε ηελ αλνρή απέλαληη ζηελ παξάλνκε εηζβνιή ηδησηώλ ζην ρώξν ηεο πγείαο. ε όηη αθνξά ζηηο εμαξηήζεηο γηα παξάδεηγκα ήδε ιεηηνπξγνύλ παξάλνκα Ηδησηηθά Κέληξα Απεμάξηεζεο γηα ηα νπνία ελώ όινη γλσξίδνπλ νη θξαηηθέο αξρέο δελ παξεκβαίλνπλ. Ζ κε παξέκβαζε, θαηά ηελ άπνςή κνπ, δελ έρεη λα θάλεη ηόζν κε ηελ αληθαλόηεηα ησλ αξρώλ. Κξύβεη ζθνπηκόηεηεο, απνηειεί ζηελ νπζία πνιηηηθή επηινγή. Σξίηνλ βαζηθό ζθαινπάηη ζηελ πνξεία εκπνξεπκαηνπνίεζεο είλαη ε ππνβάζκηζε ησλ ππαξρνπζώλ ππεξεζηώλ. Δκείο ζηελ πξόιεςε απηό ην γλσξίδνπκε θαιά θαη ζεσξνύκε όηη ε ππνρξεκαηνδόηεζε θαη ε ππνβάζκηζε πνπ μεθίλεζε από ηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο ζα επεθηαζεί θαη ζηε ζεξαπεία. Ο ιόγνο πνπ ίζσο μεθηλά απ ηελ πξόιεςε είλαη όηη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ δηαθαίλνληαη άκεζα αιιά καθξνπξόζεζκα κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηθξόηεξν πνιηηηθό θόζηνο. Μπνξεί όια απηά λα θαίλνληαη θηλδπλνινγία όκσο δελ είλαη έηζη. Οη θαηά θαηξνύο απιήξσηνη ζπλάδειθνί κνπ ην μέξνπλ θαιά. Έλα άιιν δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε πηζαλνύο πεξηνξηζκνύο ζην έξγν ηεο πξόιεςεο είλαη ε ηαηξηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ εμαξηήζεσλ θαη ησλ πνιηηηθώλ αληηκεηώπηζήο ηνπ. Όινη γλσξίδνπκε πσο κηα ηέηνηα ζέαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ν ζρεηηθόο επηζηεκνληθόο ιόγνο πνπ ηε ζηεξίδεη αθελόο απελνρνπνηεί ηελ θνηλσλία θαη αθεηέξνπ ηελ απνπξνζαλαηνιίδεη απ ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο 5. Καη όλησο αλ ην δήηεκα ησλ εμαξηήζεσλ ήηαλ ηαηξηθό (π.ρ. έλα κεηαβνιηθό ζύλδξνκν), ηόηε ηη λόεκα ζα είραλ νη παξεκβάζεηο πξόιεςεο θαη νη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο ζπλνιηθά.

3 Θα κπνξνύζε βέβαηα ζην ζεκείν απηό λα πεη θάπνηνο πσο ζήκεξα είλαη πιένλ επξύηεξα απνδεθηό θαη παξαδεθηό απ ηελ πιεηνςεθία ηνπ επηζηεκνληθνύ θόζκνπ αιιά θαη από ηελ επίζεκε πνιηηεία πσο νη εμαξηήζεηο απνηεινύλ έλα ζύλζεην ςπρνθνηλσληθό πξόβιεκα κε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο. Μήπσο όκσο θάηη ηέηνην ηζρύεη θπξίσο ζε επίπεδν δηαθεξύμεσλ; ε όηη αθνξά ζηελ εκπξάγκαηε πνιηηηθή βιέπνπκε πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα ε έκθαζε ζηε βηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο. Αο θέξνπκε ζην κπαιό καο ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε δπλαηόηεηα ζπληαγνγξάθεζεο. Σα κνληέια πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο πξνηαζεί είλαη εκθαλώο κνλνδηάζηαηα. Σν κόλν πνπ ζπδεηηέηαη είλαη ε ρνξήγεζε ηεο νπζίαο ππνθαηάζηαηνπ θαη ε ζύλδεζε κηαο ηέηνηαο θίλεζεο κε ηε κείσζε ηεο ιίζηαο αλακνλήο ζηα πξνγξάκκαηα ππνθαηάζηαζεο. Αλύπαξθηε ή ζε επίπεδα επρνινγίνπ θαη αόξηζησλ δηαθεξύμεσλ ε ςπρνθνηλσληθή πιαηζίσζε ηνπ ρξήζηε. Μηα αθόκε δηάζηαζε, ε νπνία είλαη δεισηηθή ηνπ θηλδύλνπ γηα ζπληεξεηηθή ζηξνθή ζ όηη αθνξά ζηηο εθαξκνδόκελεο πνιηηηθέο ζηελ επνρή ηεο θξίζεο, είλαη απηή ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ρξεζηώλ. Ήηαλ πξάγκαηη αλεζπρεηηθό όηαλ ην θεηηλό θαινθαίξη ζηελ θαξδηά ηεο θνηλσληθήο θξίζεο είδακε ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγό εζσηεξηθώλ ππεύζπλν γηα ζέκαηα δεκνζίαο ηάμεο λα εμαγγέιιεη παξάιιεια κε ηα κέηξα πνγθξόκ θαηά ησλ κεηαλαζηώλ ηελ πξόζεζε γηα κεηαθνξά ησλ κνλάδσλ ππνθαηάζηαησλ καθξηά από ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλεζπρεηηθή ήηαλ ζηε ζπλέρεηα θαη ε απόθαζε γηα κεηαθνξά ζην Φ.Ν.Α. απηώλ ησλ κνλάδσλ, γεγνλόο πνπ ζα νδεγνύζε ζηελ ζηξαηνπεδνπνίεζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν όηη έλαο αλαξκόδηνο ππνπξγόο (ν Γεκνζίαο ηάμεο θαη όρη ν Τγείαο) εμαγγέιιεη πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ην θνκκάηη ησλ εμαξηήζεσλ δελ είλαη ηπραίν. Σν όηη ζε πεξίνδν όμπλζεο ησλ ςπρνθνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαιιηεξγνύληαη θαη αλαπηύζζνληαη θνβηθά αληαλαθιαζηηθά θαη ζύλδξνκα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζηνιή θαη απνκαθξύλνπλ ηνλ δηάινγν απ ηηο νπζηαζηηθέο αηηίεο ησλ θαηλνκέλσλ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα καο αθήλεη αδηάθνξνπο. Όια ηα παξαπάλσ δηακνξθώλνπλ έλα νξηαθό ζθεληθό γηα ηηο πνιηηηθέο πγείαο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαξηήζεσλ θαη αθνξνύλ όια ηα επίπεδα απ ηελ Πξόιεςε σο ηε Θεξαπεία θαη ηελ Δπαλέληαμε. Χζηόζν αλ θαη όια απηά νθείινπλ λα καο πξνβιεκαηίζνπλ δελ κπνξνύκε λα ζηαζνύκε κόλν ζηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο. Οθείινπκε λα δνύκε θαη ηελ άιιε πιεπξά. όηη αθνξά ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ εθαξκνγώλ θαη πνιηηηθώλ πξόιεςεο ζα ήζεια λα ζηαζώ ζηα εμήο: Ζ θνηλσληθή απάληεζε απέλαληη ζηελ θξίζε δελ ζεκαίλεη όηη ζα είλαη απαξαίηεηα ε ζπληεξεηηθή αλαδίπισζε. Μπνξεί λα είλαη θαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε. Καζώο ηα πξνβιήκαηα νμύλνληαη απαηηνύληαη ιύζεηο. Δξρόκαζηε πιένλ αληηκέησπνη κε πξαγκαηηθόηεηεο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα θάλνπκε θάηη. Γίλεηαη επνκέλσο ε επθαηξία ζηα πιαίζηα αλαδήηεζεο απαληήζεσλ λα αλνίμεη έλαο πην ζνβαξόο θαη νπζηαζηηθόο δηάινγνο. Τπ απηή ηελ έλλνηα ε θξίζε απνηειεί θαη κηα επθαηξία. Δπθαηξία γηα ηνικεξέο απνθάζεηο θαη ξήμεηο.

4 Ούησο ή άιισο νη εθαξκνγέο πξόιεςεο έρνπλ ραξαθηήξα ξήμεο. Δκείο απηό ην βιέπνπκε ζπλερώο ζηε δνπιεηά καο, ζ έλα κηθξό-θνηλσληθό επίπεδν, θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ πινπνηεί κε ηελ ππνζηήξημή καο πξνγξάκκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη αγσγήο πγείαο γεληθόηεξα, ζπρλά αλαγθάδεηαη λα ζπγθξνπζηεί κε πξνθαηαιήςεηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο πνπ θπξηαξρνύλ ζην δεκόζην ζρνιείν θαη απνδπλακώλνπλ ηνλ θνηλσληθό ηνπ ξόιν. Καζώο αλαθαιύπηεη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηώλ θαη βειηηώλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ καδί ηνπο επεξεάδεηαη ζηελ νπζία ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. ηελ νπζία ηαξάδεη ηα ιηκλάδνληα λεξά αλνίγνληαο λένπο δξόκνπο όρη κόλν γη απηόλ αιιά θαη ην ζρνιείν ζπλνιηθόηεξα. Ζ παξνπζία ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ ζηελ εθπαίδεπζε θηινδνμεί λα βνεζήζεη ζην λα επηιύνληαη κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα. Σν πξώην βήκα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε αλάδεημε απηώλ ησλ δεηεκάησλ. Μηα ηέηνηα θηινζνθία ραξαθηεξίδεη θαη πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηηο παξεκβάζεηο καο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ έξγνπ ηεο πξόιεςεο έρεη ε αμηνπνίεζε ηεο κέρξη ηώξα εκπεηξίαο. Σα Κέληξα Πξόιεςεο ιεηηνπξγνύλ ήδε πάλσ από 10 ρξόληα. Παξ όιεο ηηο αληημνόηεηεο έρνπλ έλα αμηόινγν θαη εθπαηδεπκέλν δπλακηθό ζηειερώλ, έρνπλ πιένλ κηα νπζηαζηηθή αλαγλσξηζηκόηεηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Βξηζθόκαζηε ζηε ζπλέρηζε κηαο πνξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη παξαρζεί θαη παξάγεηαη πξσηόηππν επηζηεκνληθό έξγν κέζα από θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη λέα πιηθά. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη θαη ε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ησλ θέληξσλ ηόζν από ειιεληθνύο όζν θαη από δηεζλείο θνξείο. Γελ είλαη ηπραίν όηη ην 2005 ην Δπξσπατθό Κέληξν Παξαθνινύζεζεο Ναξθσηηθώλ θαη Σνμηθνκαλίαο μερώξηζε απ όιεο ηηο επξσπατθέο ρώξεο ηελ Διιάδα θαη ηελ Απζηξία γηα ην έξγν πνπ επηηεινύλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πξόιεςεο 9. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε από ηνλ επνπηεύσλ θνξέα ηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ. πνπ ηα θύξηα πξνβιήκαηα πνπ δηέγλσζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ ήηαλ δηνηθεηηθήο θύζεσο θαη νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν ζην αζαθέο ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. Βξηζθόκαζηε (θαη δελ αλαθέξνκαη κόλν ζηελ Διιάδα) ζην θαηώθιη κηαο λέαο γεληάο πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη επαγγεικαηίεο θαινύληαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηε ζρνιηθή θαη επξύηεξε θνηλόηεηα κέζα από λένπο ξόινπο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο. θνπόο ησλ παξεκβάζεσλ πξέπεη λα είλαη όρη ε ππνθαηάζηαζε ηεο απηελέξγεηαο ησλ πνιηηώλ αιιά ε ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ ινηπώλ ππνζηεξηθηηθώλ ζπζηεκάησλ, ε πιαηζίσζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ νη ίδηνη ηηο αλάγθεο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ πην ελεξγά θαη κε κεγαιύηεξε ακεζόηεηα ζην ζρεδηαζκό ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ Πξόιεςε 10,11. Ζ αμηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ έρνπκε απνθνκίζεη κέρξη ζήκεξα, νη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ δεηήκαηνο ηεο πξόιεςεο θαη ησλ εμαξηήζεσλ θαη ν θαζνξηζκόο καθξόρξνλεο θαη κε πξννπηηθή ζηξαηεγηθήο, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Ηδηαίηεξε βαξύηεηα έρεη ην άλνηγκα ελόο δηαιόγνπ πνπ ζα ζέηεη δεηήκαηα ηόζν επηζηεκνληθνύ όζν θαη πνιηηηθνύ ραξαθηήξα. Σν ζεκεξηλό ζπλέδξην βξίζθεηαη ζ απηή ηελ θαηεύζπλζε.

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brenner M. H., Personal Stability and Economic Security, Social Policy,1977; 8 : Ferrie J.E., Shipley M.J., Stansfeld S.A., Marmot M.G. Effects of chronic job insecurity and change in job security on self reported health, minor psychiatric morbidity, physiological measures, and health related behaviours in British civil servants: the Whitehall II study, Journal of Epidemiology & Community Health, 2002; 56(6): Hopkins S., Economic stability and health status: Evidence from East Asia before and after the 1990s economic crisis, Health Policy, 2006; 75: Jenkins R., Bhugra D., Bebbington P., Brugha T., Farrell M., Coid J., Fryers T., Weich S., Singleton N.,, Debt, income and mental disorder in the general population, Psychological Medicine, 2008; 38 (10) Μάηζα Κ. Φάμακε Αλζξώπνπο θαη Βξήθακε θηέο Σν Αίληγκα ηεο Σνμηθνκαλίαο, Αζήλα : Άγξα, Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο & Πιεξνθόξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά (Δ.Κ.ΣΔ.Π.Ν.) Δηήζηα Έθζεζε Ζ θαηάζηαζε ηνπ Πξνβιήκαηνο ησλ Ναξθσηηθώλ θαη ησλ Οηλνπλεπκαησδώλ ζηελ Διιάδα, Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ηλζηηηνύην Φπρηθήο Τγηεηλήο (Δ.Π.Η.Φ.Τ.), Αζήλα, Botvin G. J., Griffin K. W., School-Based Programs to Prevent Alcohol, Tobacco and Other Drug Use, Int Rev Psychiatry, 2007; 19(6) : Κνλδύιεο Ζ., Αλησλνπνύινπ Λ., Μπέλνο Α., πκπξάμεηο δεκόζηνπ-ηδησηηθνύ ηνκέα ζηα λνζνθνκεία. Ηδενινγηθή πξνηίκεζε ή εκπεηξηθά βαζηδόκελε επηινγή ζηελ πνιηηηθή πγείαο; Αξρεία Διιεληθήο Ηαηξηθήο, 2008; 25(4): European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Annual report: the state of the drugs problem in Europe, EMCDDA, Lisbon, Wheller R. How to Desigh and Develop Third Generation Drug Education Programs, Drug Education Journal of Australia, 1990; 4(2) : Εαθεηξίδεο Φ. Ζ Πξνιεςε ηεο Υξήζεο Φπρνηξόπσλ Οπζηώλ σο Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Δπζύλε, Ζκεξίδα ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. θαη ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο "Ππμίδα" κε ζέκα : «Ζ Μείσζε ηεο Εήηεζεο Ναξθσηηθώλ θαη ν Ρόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο : ην Παξάδεηγκα ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο», Θεζζαινλίθε 30 /11/2001.