ΘΕΜΑ: Υφιστάµενη κατάσταση καταχωρηµένων και ταυτόχρονα σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Υφιστάµενη κατάσταση καταχωρηµένων και ταυτόχρονα σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : <οικ.> Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Προς: Τα Ληξιαρχεία του πίνακα αποδεκτών Ταχ. Κωδ. : δια µέσου των Δηµάρχων τους Πληροφορίες : Νίκος Δίκαρος, Γιάννης Παρασκευάς Τηλέφωνο κέντρο : , FAX : ΘΕΜΑ: Υφιστάµενη κατάσταση καταχωρηµένων και ταυτόχρονα σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων µας, µε τα οποία ζητούσαµε επιπλέον στοιχεία για τις ήδη ψηφιοποιηµένες (είτε σαρωµένες είτε καταχωρηµένες σε πληροφοριακό σύστηµα) ληξιαρχικές πράξεις (ΛΠ) σας, που βρήκαµε στα συµπληρωµένα των σχετικών µε το έργο «Εθνικό Ληξιαρχείο» ερωτηµατολόγια σας, σας πληροφορούµε τα παρακάτω : Από τις απαντήσεις που έλαβε και επεξεργάστηκε µε τα συλλογικά του όργανα το Υπουργείο (ΟΔΔΕ κ ΕΠΠΕ του έργου), διαπιστώθηκε ότι οι σαρωµένες καθώς οι καταχωρηµένες σε πληροφοριακό σύστηµα ΛΠ σας και καλύπτουν κατ αρχάς τις απαιτήσεις του έργου, αλλά θα χρειαστεί έλεγχος της αξιοποίησής τους. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει στο ΥΠΕΣ σε συνεργασία µε τους αναδόχους των έργων. Για το λόγο αυτό (ενδεχόµενα σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές των εφαρµογών σας), ζητάµε να µας αποστείλετε µε διαφορετικούς οπτικούς δίσκους (cd) : Α) για τις σαρωµένες ΛΠ 1. Δείγµατα σαρωµένων πράξεων (π.χ. jpeg, pdf αρχεία) από κάθε είδος πράξης (Γέννησης, Γά- µου, Θανάτου, Εκθέσεων), τα οποία να περιέχουν και τις µεταβολές τους. Ζητούνται περίπου 30 δείγµατα ανά πράξη αναλογικά κατανεµηµένα µέσα στο χρονικό διάστηµα λειτουργίας του Ληξιαρχείου, για το οποίο υπάρχουν σαρωµένες πράξεις. Τα δείγµατα να είναι αποθηκευµένα σε ο- πτικό δίσκο (cd) ξεχωριστά ανά κατηγορία πράξης (αρχείο γεννήσεων, αρχείο γάµων κλπ). 2. Έγγραφο στο οποίο ορίζεται η χρονική περίοδος, την οποία αφορούν οι σαρωµένες πράξεις και να δηλώνεται αν υπάρχουν ληξιαρχικές πράξεις που δεν έχουν σαρωθεί και χρειάζεται να ψηφιοποιηθούν. Το έγγραφο αυτό µπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική µορφή (word ή pdf) µέσα στο cd. Β) για τις καταχωρηµένες ΛΠ 1. Αρχεία κειµένου (txt) µε όλες τις εγγραφές της βάσης δεδοµένων του Ληξιαρχείου σας. Τα αρχεία να περιέχουν τα βασικά πεδία κάθε ΛΠ, σύµφωνα µε τη γραµµογράφηση που περιγράφεται στο Παράρτηµα Α, ανά κατηγορία ΛΠ. 2. Ειδικότερα για τις µεταβολές των ανωτέρω ΛΠ, εφόσον αυτές τηρούνται ως ελεύθερο κείµενο (π.χ. πεδίο µεταβολών), να αποσταλεί ξεχωριστό αρχείο, αντίστοιχο µε αυτό του Παραρτήµατος Β.1. Διαφορετικά, εφόσον αυτές τηρούνται σε αναλυτική µορφή (κωδικοποιηµένα πεδία µεταβολών), να αποσταλεί ξεχωριστό αρχείο αντίστοιχο µε αυτό του Παραρτήµατος Β.2. σελίδα 1 από 9

2 3. Έγγραφο στο οποίο να ορίζεται αν διατηρούνται παράλληλα µε το πληροφοριακό σας σύστηµα και τα χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία ή αν τα ληξιαρχικά σας βιβλία προκύπτουν από εκτυπωµένες σελίδες των ΛΠ που δηµιουργούνται από το πληροφοριακό σας σύστηµα, όπως αυτό γίνεται από τις 8 Μαΐου 2013 και µετά. Τα αρχεία να είναι αποθηκευµένα σε οπτικό δίσκο (cd) ξεχωριστά ανά κατηγορία πράξης (αρχείο γεννήσεων, αρχείο γάµων, αρχείο µεταβολών κλπ). Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σφραγιστούν σ έναν φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το Ληξιαρχείο και η σήµανση «Δείγµατα Αρχείων Σαρωµένων και Καταχωρηµένων Πράξεων Ληξιαρχείου ΧΧΧΧΧΧ» και να σταλούν ως συστηµένα στο ΥΠΕΣ µέχρι τις 15 Δεκεµβρίου 2014 υπόψη της κ. Κορµανού στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου (Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα, ΤΚ 10563). Με την παραλαβή των παραπάνω αρχείων θα ξεκινήσει ο έλεγχος της ποιότητας των σαρωµένων και καταχωρηµένων δεδοµένων των ΛΠ σας, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους (π.χ. για τις σαρώσεις των ΛΠ αν είναι ευανάγνωστες και οι µεταβολές των ΛΠ είναι πάνω στις σαρωµένες πράξεις). Αν τα αρχεία σας δεν είναι εφικτό να παραχθούν σύµφωνα µε τις ανωτέρω οδηγίες, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε εγγράφως, αιτιολογώντας την αδυναµία σας. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αξιοποίησης δεν είναι επιτυχής για κάποιο Ληξιαρχείο, τότε το ΥΠΕΣ θα προχωρήσει στη σάρωση και επανακαταχώρηση όλων των ΛΠ σας. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που θα στείλει κάθε Ληξιαρχείο θα ελεγχθούν µε σκοπό τη λήψη απόφασης αξιοποίησής τους και δεν θα γίνει καµία χρήση τους από το πληροφοριακό σύστηµα του ΥΠΕΣ. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ενηµερωθούν όλα τα Ληξιαρχεία για το αποτέλεσµα του ελέγχου. Μέχρι τότε δεν θα αλλάξει σε τίποτα η λειτουργία όλων των Ληξιαρχείων αποδεκτών του παρόντος εγγράφου. Είναι ευνόητο ότι πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε η ανωτέρω προθεσµία, ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία επεξήγηση. Ο Διευθυντής Κοινοποίηση (µε FAX) : 1. Κ.Ε.Δ.Ε. Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ , Αθήνα 2. ΚτΠ ΑΕ Χανδρή 3, Τ.Κ , Μοσχάτο (fax : ) Στρατής Μαραγκός Συντονιστής ΟΔΔΕ Εθν. Ληξιαρχείου-Μητρώου Πολιτών σελίδα 2 από 9

3 3. GLOBO TECHNOLOGIES AE Αριστοτέλους 78 και Ψαρών 37 Α, Τ.Κ , Χαλάνδρι (fax : ) 4. Ένωση Εταιριών ALTEC AE MASTER AE OTS AE QnR AE Πάτµου 12, Τ.Κ , Μαρούσι (fax : ) Εσωτερική Διανοµή (µε ): 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο Υφυπουργού 4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών 6. Δ/νση Αστικής και Δηµοτικής Κατάστασης 7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σελίδα 3 από 9

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (για κάθε Ληξιαρχική Πράξη µε τα βασικά πεδία) Τα στοιχεία των ΛΠ χρειάζεται να αποσταλούν σε αρχεία τύπου txt, ανά κατηγορία ΛΠ, και να περιλαµβάνουν όλα τα πεδία που ορίζονται στους παρακάτω πίνακες ως υποχρεωτικά (ακόµα κι αν δεν έχουν τιµή), µε διαχωριστικό χαρακτήρα το tab. Εάν κάποια από τα πεδία αυτά ορίζονται από λίστες επιλογής (παραµετρικά), θα πρέπει στο αρχείο να περιλαµβάνεται µόνο το περιγραφικό στοιχείο τους και όχι η κωδικοποιηµένη τιµή τους. Τα πεδία είναι απαραίτητο να βρίσκονται οπωσδήποτε στη σειρά που ορίζονται στους παρακάτω πίνακες και στα πεδία της πρώτης εγγραφής του κάθε αρχείου να είναι οι ονοµασίες των πεδίων. Ακολουθεί η περιγραφή των αρχείων για κάθε ληξιαρχική πράξη. Λ.Π. Γέννησης ΛΠ ΓΕΝΝΗΣΗΣ α/α Τίτλος Πεδίου Ενδεικτική τιµή πεδίου 1 Χρονολογία Τόµου 2 Αριθµός Τόµου 3 Αριθµός Πράξης 4 Επώνυµο 5 2ο Επώνυµο 6 Όνοµα 7 2ο Όνοµα 8 Φύλο Α/Θ ή Άρρεν/Θήλυ 9 Όνοµα Πατέρα 10 2ο Όνοµα Πατέρα 11 Επώνυµο Πατέρα 12 2ο Επώνυµο Πατέρα 13 Ιθαγένεια Πατέρα Ελληνική, Αγγλική κτλ. 14 Δηµοτολόγιο Πατέρα Νοµός Αττικής, Θεσσαλονίκης κτλ. 15 Δηµοτολόγιο Πατέρα - Δήµος Αθηναίων, Πατρέων κτλ. 16 Δηµοτολόγιο Πατέρα - Αρ. Δηµ/γίου 17 Όνοµα Μητέρας 18 2ο Όνοµα Μητέρας 19 Επώνυµο Μητέρας 20 2ο Επώνυµο Μητέρας 21 Ιθαγένεια Μητέρας Ελληνική, Αγγλική, κτλ. 22 Δηµοτολόγιο Μητέρας - Νοµός Αττικής, Θεσσαλονίκης κτλ. 23 Δηµοτολόγιο Μητέρας - Δήµος Αθηναίων, Πατρέων κτλ. 24 Δηµοτολόγιο Μητέρας - Αρ. Δηµ/γίου 25 Τόπος γέννησης - Χώρα Ελλάδα, Γαλλία, κτλ. 26 Τόπος γέννησης - Νοµός Αττικής, Θεσσαλονίκης κτλ. 27 Τόπος γέννησης - Δήµος Αθηναίων, Πατρέων κτλ. 28 Τόπος γέννησης - Δηµ./Τοπ. Κοινότητα 29 Ηµεροµηνία Γέννησης 30 Ώρα Γέννησης σελίδα 4 από 9

5 Λ.Π. Θανάτου ΛΠ ΘΑΝΑΤΟΥ α/α Τίτλος Πεδίου Ενδεικτική τιµή πεδίου 1 Χρονολογία Τόµου 2 Αριθµός Τόµου 3 Αριθµός Πράξης 4 Επώνυµο 5 2ο Επώνυµο 6 Όνοµα 7 2ο Όνοµα 8 Φύλο Α/Θ ή Άρρεν/Θήλυ 9 Όνοµα Πατέρα 10 Επώνυµο Πατέρα 11 Όνοµα Μητέρας 12 Επώνυµο Μητέρας 13 Όνοµα Συζύγου 14 Επώνυµο Συζύγου 15 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος/Άγαµος 16 Ιθαγένεια Ελληνική, Αγγλική, κτλ. 17 Ηµεροµηνία γέννησης 18 Δηµοτολόγιο - Νοµός Αττικής, Θεσσαλονίκης κτλ. 19 Δηµοτολόγιο - Δήµος Αθηναίων, Πατρέων κτλ. 20 Δηµοτολόγιο - Αρ. Δηµ/γίου 21 Ηµεροµηνία Θανάτου Λ.Π. Γάµου ΛΠ ΓΑΜΟΥ α/α Τίτλος Πεδίου Ενδεικτική τιµή πεδίου 1 Χρονολογία Τόµου 2 Αριθµός Τόµου 3 Αριθµός Πράξης 4 Ηµεροµηνία Τέλεσης Γάµου 5 Επώνυµο του Συζύγου 6 2ο Επώνυµο του Συζύγου 7 Όνοµα του Συζύγου 8 2ο Όνοµα του Συζύγου 9 Όνοµα Πατέρα του Συζύγου 10 Επώνυµο Πατέρα του Συζύγου 11 Όνοµα Μητέρας του Συζύγου 12 Επώνυµο Μητέρας του Συζύγου 13 Ιθαγένεια του Συζύγου Ελληνική, Αγγλική, κτλ. 14 Ηµεροµηνία Γέννησης του Συζύγου 15 Βαθµός Γάµου του Συζύγου Α/Β/Γ ή 1/2/3 16 Δηµοτολόγιο - Νοµός του Συζύγου Αττικής, Θεσσαλονίκης κτλ. 17 Δηµοτολόγιο - Δήµος του Συζύγου Αθηναίων, Πατρέων κτλ. 18 Δηµοτολόγιο - Αρ. Δηµ/γίου του Συζύγου σελίδα 5 από 9

6 19 Επώνυµο της Συζύγου 20 2ο Επώνυµο της Συζύγου 21 Επώνυµο της Συζύγου µετά το γάµο 22 Όνοµα της Συζύγου 23 2ο Όνοµα της Συζύγου 24 Όνοµα Πατέρα της Συζύγου 25 Επώνυµο Πατέρα της Συζύγου 26 Όνοµα Μητέρας της Συζύγου 27 Επώνυµο Μητέρας της Συζύγου 28 Ιθαγένεια της Συζύγου Ελληνική, Αγγλική, κτλ. 29 Ηµεροµηνία Γέννησης της Συζύγου 30 Βαθµός Γάµου της Συζύγου Α/Β/Γ ή 1/2/3 31 Δηµοτολόγιο - Νοµός της Συζύγου Αττικής, Θεσσαλονίκης κτλ. 32 Δηµοτολόγιο - Δήµος της Συζύγου Αθηναίων, Πατρέων κτλ. 33 Δηµοτολόγιο - Αρ. Δηµ/γίου της Συζύγου Λ.Π. Συµφώνου Συµβίωσης ΛΠ Συµφώνου Συµβίωσης α/α Τίτλος Πεδίου Ενδεικτική τιµή πεδίου 1 Χρονολογία Τόµου 2 Αριθµός Τόµου 3 Αριθµός Πράξης 4 Ηµεροµηνία Υπογραφής Συµφώνου 5 Επώνυµο του Άνδρα 6 2ο Επώνυµο του Άνδρα 7 Όνοµα του Άνδρα 8 2ο Όνοµα του Άνδρα 9 Όνοµα Πατέρα του Άνδρα 10 Επώνυµο Πατέρα του Άνδρα 11 Όνοµα Μητέρας του Άνδρα 12 Επώνυµο Μητέρας του Άνδρα 13 Ιθαγένεια του Άνδρα Ελληνική, Αγγλική, κτλ. 14 Ηµεροµηνία Γέννησης του Άνδρα 15 Δηµοτολόγιο - Νοµός του Άνδρα Αττικής, Θεσσαλονίκης κτλ. 16 Δηµοτολόγιο - Δήµος του Άνδρα Αθηναίων, Πατρέων κτλ. 17 Δηµοτολόγιο - Αρ. Δηµ/γίου του Άνδρα 18 Επώνυµο της Γυναίκας 19 2ο Επώνυµο της Γυναίκας 20 Όνοµα της Γυναίκας 21 2ο Όνοµα της Γυναίκας 22 Όνοµα Πατέρα της Γυναίκας 23 Επώνυµο Πατέρα της Γυναίκας 24 Όνοµα Μητέρας της Γυναίκας 25 Επώνυµο Μητέρας της Γυναίκας 26 Ιθαγένεια της Γυναίκας Ελληνική, Αγγλική, κτλ. 27 Ηµεροµηνία Γέννησης της Γυναίκας σελίδα 6 από 9

7 28 Δηµοτολόγιο Νοµός της Γυναίκας Αττικής, Θεσσαλονίκης κτλ. 29 Δηµοτολόγιο - Δήµος της Γυναίκας Αθηναίων, Πατρέων κτλ. 30 Δηµοτολόγιο - Αρ. Δηµ/γίου της Γυναίκας σελίδα 7 από 9

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (για Ληξιαρχικές Πράξεις µε µεταβολές ως ελεύθερο κείµενο) Εφόσον τα δεδοµένα των µεταβολών των στοιχείων των ΛΠ διατηρούνται στο σύστηµα σας µόνο ως ελεύθερο κείµενο, τότε το αρχείο που θα αποστείλετε χρειάζεται να περιλαµβάνει τις τιµές του πεδίου ή των πεδίων και θα έχει την παρακάτω µορφή: Πεδία Μεταβολών Είδος ληξιαρχικής πράξης Είδος µεταβολής (εφόσον τηρείται) Χρονολογία Τόµου Αριθµός Τόµου Αριθµός Πράξης Ηµεροµηνία δήλωσης µεταβολής (εφόσον τηρείται) Πεδίο ελεύθερου κειµένου 1 Πεδίο ελεύθερου κειµένου 2 * κ.ο.κ. Ενδεικτικές τιµές Γέννησης, Θανάτου, Γάµου, Συµβίωσης Αναγνώριση τέκνου, Προσβολή Πατρότητας * αν υπάρχει κι άλλη µεταβολή στη ΛΠ και εφόσον τηρείται ξεχωριστό πεδίο για κάθε µεταβολή 2. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (για Ληξιαρχικές Πράξεις µε µεταβολές σε αναλυτική µορφή) Εφόσον τηρείτε αναλυτικά τα δεδοµένα των µεταβολών στο σύστηµα σας, δηλαδή ξεχωριστά : το είδος µεταβολής (π.χ. αναγνώριση τέκνου) την ηµεροµηνία δήλωσης µεταβολής την ονοµασία πεδίων που επηρεάζει η µεταβολή (π.χ. πεδίο «επώνυµο τέκνου») τη νέα (ή και παλιά) τιµή των επηρεαζόµενων πεδίων (π.χ. επώνυµο προ µεταβολής/επώνυµο µετά µεταβολής) τότε το αρχείο που θα αποστείλετε θα έχει την παρακάτω µορφή: Πεδία Μεταβολών Είδος ληξιαρχικής πράξης Είδος µεταβολής Χρονολογία Τόµου Αριθµός Τόµου Αριθµός Πράξης Ηµεροµηνία δήλωσης µεταβολής Μεταβαλλόµενο πεδίο 1 Παλιά Τιµή πεδίου 1 (δηλ. επώνυµο προ µεταβολής) * Νέα τιµή πεδίου 1 (δηλ. επώνυµο µετά µεταβολής) Μεταβαλλόµενο πεδίο 2 ** Παλιά Τιµή πεδίου 2 ** Νέα τιµή πεδίου 2 ** κ.ο.κ. Ενδεικτικές τιµές Γέννησης, Θανάτου, Γάµου, Συµβίωσης Αναγνώριση τέκνου, προσβολή πατρότητας επώνυµο τέκνου * αν υπάρχει ** αν υπάρχει κι άλλη µεταβολή στη ΛΠ, θα πρέπει να υπάρχει νέα τριάδα πεδίων σελίδα 8 από 9

9 Πίνακας Αποδεκτών α/α Ληξιαρχείο Δήµος Νοµός 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 18 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 14 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 13 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 7 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 17 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΗΣ 1 ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 19 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3 ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 16 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 20 ΛΙΝΔΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 11 ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 ΓΟΥΒΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σελίδα 9 από 9