Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)"

Transcript

1 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ελληνική ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των επιχειρηματικών συστάδων (CLUSTERS ) και των επιχειρηματικών δικτύων. Κατατοπίζει στις Ειδικές Μορφές Τουρισμού, στην τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη και τη σχέση τους με τις ειδικές μορφές Τουρισμού. Εξετάζει τον τουρισμό και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν και την θέση των ΜΜΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αναφέρεται στην έννοια και τα οφέλη από τις Επιχειρηματικές συστάδες και τα επιχειρηματικά

2 δίκτυα, στον τρόπο που αυτά οργανώνονται και στις προοπτικές και προκλήσεις για την ανάπτυξη τους. Γίνεται εξέταση για την οικονομική επίδοση τους, για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Clusters και των Δικτύων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στις Περιοχές που τα φιλοξενούν και για τα clusters ως απάντηση των ΜΜΕ στην πίεση της παγκοσμιοποίησης. Παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή & εθνική πολιτική για την δικτύωση ΜΜΕ, οι Κρατικές παρεμβάσεις και η δυνατότητα Χρηματοδότησης επιχειρηματικών συνεργασιών Τέλος, παρουσιάζεται η Δικτύωση των ΜΜΕ, η δυνατότητα Επιχειρηματικής Καινοτομίας και η εξωστρέφεια- διεθνοποίηση επιχειρηματικών δικτύων Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 1. Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών συστάδων (CLUSTERS) και των επιχειρηματικών δικτύων. 2. Έχει γνώση των Ειδικών Μορφών, της τοπικής - περιφερειακής ανάπτυξη και τη σχέση τους με τις ειδικές μορφές Τουρισμού 3. Είναι σε θέση διακρίνει τα οφέλη από τις Επιχειρηματικές συστάδες και τα επιχειρηματικά δίκτυα, τον τρόπο που αυτά οργανώνονται και τις προοπτικές και προκλήσεις για την ανάπτυξη τους. 4. Εξετάζει την οικονομική επίδοση τους, για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Clusters και των Δικτύων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στις Περιοχές που τα φιλοξενούν και για τα clusters ως απάντηση των ΜΜΕ στην πίεση της παγκοσμιοποίησης Καταγράφει την Ευρωπαϊκή & εθνική πολιτική για την δικτύωση ΜΜΕ, τις Κρατικές παρεμβάσεις και τις δυνατότητες Χρηματοδότησης των επιχειρηματικών συνεργασιών 7. Ερευνά την δυνατότητα για Δικτύωση ΜΜΕ και Επιχειρηματική Καινοτομία, Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση επιχειρηματικών δικτύων 8. Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης επιχειρηματικής δικτύωσης σε μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ i. Ειδικές Μορφές Τουρισμού ii. Τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη και ειδικές μορφές Τουρισμού iii. Τουρισμός και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- Η θέση των ΜΜΕ στην εποχή της iv. παγκοσμιοποίησης v. Επιχειρηματικές συστάδες CLUSTERS: Έννοια - Οφέλη

3 vi. Επιχειρηματικά δίκτυα: έννοια-μορφές δικτύωσης- Οφέλη vii. Η ανάπτυξη των Clusters (επιχειρηματικών συστάδων)-προοπτικές και προκλήσεις για την viii. ανάπτυξη συστάδων & δικτύων ix. Εξέλιξη των συστάδων -Συστάδες και οικονομική επίδοση x. Η λειτουργία των Clusters- Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη επιχειρηματικών συστάδων xi. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Clusters και των Δικτύων στις Μικρομεσαίες xii. Επιχειρήσεις και στις Περιοχές που τα φιλοξενούν xiii. Τα clusters ως απάντηση των ΜΜΕ στην πίεση της παγκοσμιοποίησης xiv. Ευρωπαϊκή & εθνική πολιτική για την δικτύωση ΜΜΕ - Κρατικές παρεμβάσεις xv. Χρηματοδότηση επιχειρηματικών συνεργασιών xvi. Δικτύωση ΜΜΕ και Επιχειρηματική Καινοτομία xvii. Εξωστρέφεια- διεθνοποίηση επιχειρηματικών δικτύων ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS Στην τάξη Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης. Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης έργου Εκπαιδευτική εκδρομή / Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης Αυτοτελής Μελέτη 43 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου 125

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης - Ερωτήσεις κριτικής σκέψης ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (40%) ή ΙΙΙ. Συμμετοχή στις ασκήσεις πράξης (40%) Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Πιπερόπουλος Πάνος, 2008, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Clusters, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα Cbakravorty S., Koo J. and Lall S., 2003, Metropolitan Industrial Clusters: Patterns and Processes, World Bank s Development Research Group, Policy Research Paper, No Doeringer, P.B., and D.G. Terkla, 1995, Business strategy and cross-industry clusters. Economic Development Quarterly 9: Hunya, Gabor, 2002, Restructuring through FDI in Romanian manufacturing, Economic Systems, Vol. 26(4), pp Jessica LeVeen Plan, 1998, Industry Cluster Literature Review, Urban and Regional Development, Henton, Douglas, John Melvile and Kimberly Walsh, 1997, Grassroots Leaders for a New Economy: How Civic Entrepreneurs are Building Prosperous Communities, San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Ketels Christian, 2004, European Clusters, Structural Changes in Europe, Innovative City and Business Regions, Hagbook Publications. Piore, Michael J. & Charles F. Sabel, 1984, The Second Industrial Divide, Posibilities for Prosperity, Basic Books Inc., USA. Porter, Michael, 1990, the Competitive Advantage of Nations. New York: Basic Books. Porter M. E., 1998, Clusters and the New Economics of Competition, Harvadr Business Review, Nov.-Dec., pp Rosenfeld, Stuart A., 1996, Overachievers, Business Clusters that Work: Prospects for Regional Development, Chapel Hill, NC: Regional Technology Strategies. Rosenfeld, Stuart A., 1997, Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development. European Planning Studies 5(1): 3-23.

5