ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 3, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature Curriculum K-12 Directorate

2 ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Το στεφα;νι τηω ελια;ω, ε;να σψ;µβολο ταψτισµε;νο µε το αρξαι;ο ελληνικο; πνεψ;µα, αλλα; και τιω παραδο;σειω τοψ ελληνικοψ; λαοψ;, ψπη;ρϕε η πηγη; ε;µπνεψσηω για το ε;µβληµα τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν τηω Αθη;ναω Σψ;µφϖνα µε την µψθολογι;α, η θεα; Αθηνα ;κε;ρδισε την προστασι;α τϖν Αθηναι;ϖν προσφε;ροντα;ω τοψω ϖω δϖ;ρο την ελια;, ενϖ; ο αντι;ζηλο;ω τηω Ποσειδϖ;ναω προσε;φερε το νερο;. Ση;µερα η σψ;γξρονη Αθη;να προσφε;ρει σε ολο;κληρη την Γη το ι;διο σψ;µβολο, ε;να κλαδι; ελια;ω, για να πει;σει τοψω αθλητε;ω και τοψω πολι;τεω τοψ κο;σµοψ για την Ολψµπιακη; ιδε;α, την ειρη;νη και τον πολιτισµο;. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 1

3 ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω 3 Η µεγα;λη ϖ;ρα ε;φτασε! 4 Ραντεβοψ; στην Αθη;να ( ;Ενα τραγοψ;δι για την Ολψµπια;δα) 5 Οι Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω (Σψ;ντοµο ιστορικο; απο; την αρξαιο;τητα µε;ξρι ση;µερα) 6 10 Η Ελλα;δα Πρϖταθλη;τρια Εψρϖ;πηω 11 Παρα;σταση Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν σε ηµοτικο; Σξολει;ο Το Προ;γραµµα ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝςΝ Σεµινα;ριο Εκπαιδεψτικϖ;ν στο Μα;ρρικβιλ K-6 Syllabus Workshops Join the MLTA for Workshop for Greek Teachers 21 Olympic Websites 22 Φιλοϕενι;α µαθητϖ;ν στο Ρε;θψµνο 22 Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 2

4 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι, γεια σαω. Αψ;γοψστοω, 2004 Το καινοψ;ργιο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;;; ;α ο;πϖω η;ταν επο;µενο, ει;ναι αφιερϖµε;νο κατα; ε;να µε;ροω στοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω. Η ξρονια; αψτη; ει;ναι ιδιαι;τερα σηµαντικη; για την Ελλα;δα, αφοψ; οι Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω επε;στρεχαν στο σπι;τι τοψω. Ει;µαι σι;γοψροω ο;τι η Ολψµπια;δα τηω Αθη;ναω αποτε;λεσε και θα αποτελε;σει αντικει;µενο πολλαπλϖ;ν δραστηριοτη;τϖν στα σξολεια. Ει;ναι εψκαιρι;α και για µαω τοψω εκπαιδεψτικοψ;ω να εισαγα;γοψµε και να εψαισθητοποιη;σοψµε τοψω µαθητε;ω στιω αρξε;ω και τα ιδεϖ;δη τοψ Ολψµπιακοψ; πνεψ;µατοω, στα πλαι;σια τοψ µαθη;µατοω τϖν Ελληνικϖ;ν, και ο;ξι µο;νο. Μετα; τοψω πανηγψρισµοψ;ω για την κατα;κτηση τοψ Κψπε;λλοψ τηω Εψρϖ;πηω απο; την Εθνικη; µαω Οµα;δα στο ποδο;σφαιρο, η Ολψµπια;δα τηω Αθη;ναω µε την επιτψξη; διοργα;νϖση; τηω, πρε;πει να µει;νει στην µνη;µη τϖν ανθρϖ;πϖν ϖω η Ολψµπια;δα τοψ 21οψ αιϖ;να, µια Ολψµπια;δα ποψ ο;σοι την παρακολοψθη;σοψν, θα την θψµοψ;νται σε ο;λη τοψω την ζϖη; ϖω την καλψ;τερη Ολψµπια;δα ποψ ε;γινε ποτε;. Απο; την α;λλη, τα προτεινο;µενα θε;µατα θα δϖ;σοψν την δψνατο;τητα στοψω µαθητε;ω να ασξοληθοψ;ν µε το αγαπηµε;νο τοψω θε;µα, το θε;µα τϖν αθληµα;τϖν. Επι;σηω παρατι;θενται αρκετα; σψµβα;ντα και εκδηλϖ;σειω εκπαιδεψτικοψ; ξαρακτη;ρα, ποψ ε;λαβαν ξϖ;ρα κατα; το δια;στηµα ποψ µαω πε;ρασε, καθϖ;ω και δια;φορεω ανακοινϖ;σειω. Με την ελπι;δα ο;τι το περιοδικο; θα σψνδρα;µει ε;στϖ και λι;γο στο εκπαιδεψτικο; σαω ε;ργο, σαω εψ;ξοµαι καλη; δψ;ναµη και γι ; αψτο; το σξολικο; τρι;µηνο. Με σψναδελφικοψ;ω ξαιρετισµοψ;ω Ο σψ;µβοψλοω Ελληνικη;ω Γλϖ;σσαω Lazaros Lazaridis Telephone: (02) Facsimile: (02) Greek Language Consultant Languages Unit Curriculum K-12 Directorate Department of Education & Training 3A Smalls Road RYDE NSW 2112 Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 3

5 Η ΜΕΓΑΛΗ ςρα ΕΦΤΑΣΕ! Η µεγα;λη ϖ;ρα ε;φτασε! Μετα; απο; ε;να ταϕι;δι 108 ξρο;νϖν, η Ολψµπιακη; δα;δα επιστρε;φει στην Αθη;να τοψ 2004! Εδϖ; σµι;γοψν ο;λοι οι δρο;µοι κι εδϖ; ξτψπα; η καρδια; τϖν σψ;γξρονϖν Αγϖ;νϖν. Με µασκϖ;τ τον Φοι;;; ;βο και την Αθηνα;, µε ολοκαι;νοψργια γψµναστη;ρια και αθλητικα; κε;ντρα, µε µεγα;λη σψγκι;νηση και ψπεψθψνο;τητα, ο;λοι ει;µαστε ε;τοιµοι να ζη;σοψµε τη µεγα;λη αψτη; γιορτη; τοψ αθλητισµοψ;! Η Αθη;να α;λλαϕε ο;χη, ε;βαλε τα καλα; τηω και καλει; τοψω ανθρϖ;ποψω ο;λοψ τοψ κο;σµοψ να γνϖρι;σοψν τιω οµορφιε;ω τηω. Αλλα; και ο αττικο;ω οψρανο;ω ντψ;θηκε µε το ϖραιο;τερο µπλε τοψ ξρϖ;µα, για να ψποδεξτει; τοψω ξιλια;δεω επισκε;πτεω και αθλητε;ω, ποψ φθα;νοψν καθηµερινα; στην Αθη;να για τοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω 2004, στε;λνονταω το µη;νψµα τηω ειρη;νηω και σψναδε;λφϖσηω σε ο;λο τον κο;σµο. ΕΝΘΑ ΓΑΡ ΑΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑΨΘΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΕΣΤΙ Aριστοτε;ληω Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω Αθη;ναω, 2004 Η µεγαλψ;τερη αθλητικη; διοργα;νϖση ποψ ε;ξει ποτε; ανατεθει; στην Ελλα;δα, µετα; τοψω πρϖ;τοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω πριν ακριβϖ;ω απο; 108 ξρο;νια. Μια µεγα;λη στιγµη; για την ιστορικη; πο;λη τηω Αθη;ναω, ποψ αναβιϖ;νει και αναδεικνψ;ει το µεγαλει;ο τοψ Ολψµπιακοψ; πνεψ;µατοω, τιω αρξε;ω και τα ιδανικα; τοψ αθλητισµοψ;, ποψ δο;ϕασαν την Αρξαι;α Ελλα;δα. ;Ολοι οι κορψφαι;οι αθλητε;ω και αθλη;τριεω απο; ο;λεω τιω ξϖ;ρεω τοψ κο;σµοψ θα ει;ναι εκει;. Και µαζι; τοψω τα βλε;µµατα ξιλια;δϖν θεατϖ;ν και δισεκατοµµψρι;ϖν τηλεθεατϖ;ν. Η Αθη;να, η Ελλα;δα, θα τοψω ψποδεξτοψ;ν, θα τοψω φιλοϕενη;σοψν, θα τοψω τιµη;σοψν, ο;πϖω τοψω αρµο;ζει. Η προ;κληση για την επιτψξι;α τηω διοργα;νϖσηω ει;ναι τερα;στια. Οι ;Ελληνεω ο;µϖω στα µεγα;λα η;ϕεραν πα;ντα να διακρι;νονται. Στα σηµαντικα; η;ϕεραν πα;ντα να ϕεξϖρι;ζοψν... Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 4

6 ΡΑΝΤΕΒΟΨ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ;Ενα τραγοψ;δι για την Ολψµπια;δα τηω Αθη;ναω 2004 Σε πε;ντε κψ;κλοψω ε;βαλα και νο;ηµα και ξρϖ;µα Και σοψ jστειλα το µη;νψµα µε την χψξη; στο στο;µα. Η φλο;γα η Ολψµπιακη;, τηω λεψτερια;ω η δα;δα Γεννη;θηκε να µει;νει εδϖ; για πα;ντα στην Ελλα;δα. Γεια ξαρα;, ραντεβοψ; στην Αθη;να Γεια ξαρα;, φεψ;γϖ, δεν θα µε βρειω! Γεια ξαρα;, ραντεβοψ; στην Αθη;να Γεια ξαρα;, ε;λα εδϖ; να µε βρειω!! Ετοψ;τα ο;λα µοια;ζοψνε µε φϖω ποψ δψναµϖ;νει Και γρα;φει ονο;µατα ξρψσα; σε φϖτισµε;νη οθο;νη. Η Ελλα;δα δι;νει ο;ραµα, η Ελλα;δα δι;νει ιδε;α, Η Ελλα;δα δι;νει απλο;ξερα το φϖω τοψ Προµηθε;α. Γεια ξαρα;, ραντεβοψ; στην Αθη;να Γεια ξαρα;, φεψ;γϖ δεν θα µε βρειω! Γεια ξαρα;, ραντεβοψ; στην Αθη;να Γεια ξαρα;, ε;λα εδϖ; να µε βρειω!! Το κο;κκινο ει;ν jη Αµερικη;, το κι;τρινο η Ασι;α Το µαψ;ρο ει;ν jη Αφρικη;, πρα;σινο η ςκεανι;α Το µπλε το ε;ξει η Πατρι;δα µοψ και ο;λη η Εψρϖ;πη Στοψ Παρθενϖ;να απλϖ;νεται επα;νϖ την µετο;πη. Γεια ξαρα;, ραντεβοψ; στην Αθη;να Γεια ξαρα;, φεψ;γϖ δεν θα µε βρειω! Γεια ξαρα;, ραντεβοψ; στην Αθη;να Γεια ξαρα;, ε;λα εδϖ; να µε βρειω!! Στι;ξοι Μοψσικη;: Μαρι;ζα Κϖξ Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 5

7 ΟΛΨΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓςΝΕΣ ( Σψ;ντοµο ιστορικο; και σηµασι;α τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν) Η Σψµβολη;;; ; τοψ Ολψµπισµοψ;;; ; στην Ανθρϖπο;;; ;τητα Ο Ολψµπισµο;ω, ο;πϖω εκφρα;στηκε απο; τον Πιε;ρ ντε Κοψµπερτε;ν, ει;ναι τρο;ποω σκε;χηω, η αρµονικη; καλλε;ργεια τοψ σϖ;µατοω, τηω θε;λησηω και τοψ πνεψ;µατοω τοψ ανθρϖ;ποψ. Η κληρονοµια;;; ; τηω Αρξαι;;; ;αω Ελλα;;; ;δοω Οι ρι;ζεω τοψ Ολψµπιακοψ; Πνεψ;µατοω βρι;σκονται στον αρξαι;ο ελληνικο; πολιτισµο;. Στην Αρξαι;α Ελλα;δα, ο αθλητισµο;ω αποτελοψ;σε µε;ροω τηω εψρψ;τερηω παιδει;αω τοψ ανθρϖ;ποψ, η οποι;α παιδει;α απε;βλεπε στην αρµονικη; δια;πλαση τϖν πνεψµατικϖ;ν, χψξικϖ;ν και σϖµατικϖ;ν αρετϖ;ν τοψ. Οι Ολψµπιακοι; αγϖ;νεω διεϕα;γονταν κα;θε τε;σσερα ξρο;νια στην Ολψµπι;α τηω Πελοποννη;σοψ, προω τιµη;ν τοψ Ολψµπι;οψ ιο;ω και αποτε;λεσαν αναπο;σπαστο κοµµα;τι τοψ τρο;ποψ ζϖη;ω τϖν ανθρϖ;πϖν τηω εποξη;ω εκει;νηω, απο; το 776 π.ξ. ε;ϖω το 394 µ.ξ. Οι νε;οι προετοιµα;ζονταν σϖµατικα;, ηθικα; και πνεψµατικα; για τοψω Ολψµπιακοψ;ω αγϖ;νεω. Κα;θε πο;λη τηω αρξαι;αω Ελλα;δαω ει;ξε τιω παλαι;στρεω και τα γψµνα;;; ;σια, ο;ποψ οι νε;οι διδα;σκονταν τιω τε;ξνεω, τη φιλοσοφι;α και τη µοψσικη;, ενϖ; παρα;λληλα ασκοψ;νταν σϖµατικα;, ε;ξονταω ϖω ιδανικο; τοψω την καλοκαγαθι;α, την αγα;πη και αναζη;τηση τοψ ϖραι;οψ και τοψ καλοψ;. Σψ;µφϖνα µε την παρα;δοση, οι ρι;ζεω τοψ πνεψ;µατοω τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν και τηω α;θλησηω βρι;σκονταν στην Ελληνικη; µψθολογι;α, ο;ποψ οι θεοι; και οι η;ρϖεω πρϖ;τοι αγϖνι;ζονταν και η;ταν τα προ;τψπα για ο;λοψω τοψω ;Ελληνεω. Οι νικητε;ω στοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω, οι Ολψµπιονι;;; ;κεω, θεϖροψ;νταν η;ρϖεω. Οι πο;λειω γκρε;µιζαν ε;να µε;ροω τϖν τειξϖ;ν τοψω, για να δει;ϕοψν την ασφα;λεια ποψ αισθα;νονταν καθϖ;ω ει;ξαν ϖω πολι;τεω τοψω Ολψµπιονι;κεω. Περισσο;τερα απο; α;τοµα, ποιητε;ω, φιλο;σοφοι, πολιτικοι;, καλλιτε;ξνεω κλπ. ταϕι;δεψαν ϖω την Ολψµπι;α, για να παρακολοψθη;σοψν τοψω αγϖ;νεω. Η ασφα;λεια τϖν αθλητϖ;ν και τϖν θεατϖ;ν η;ταν εϕασφαλισµε;νη απο; την ιερη; εκεξειρι;;; ;α, µια σψµφϖνι;α, βα;σει τηω οποι;αω στο Πανελλη;νιο ο;λοι οι πο;λεµοι και οι εξθροπραϕι;εω σταµατοψ;σαν κατα; την δια;ρκεια τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν, για να γιορτα;σοψν τιω θρησκεψτικε;ω τελετε;ω και αθλητικε;ω δραστηριο;τητεω. Η αρι;θµηση τϖν Ολψµπια;δϖν α;ρξισε το 776 π.ξ., επειδη; πριν απο; την ξρονολογι;α αψτη; δεν ε;ξοψν καταγραφει; ονο;µατα νικητϖ;ν. Οι Ολψµπια;;; ;δεω καθιερϖ;θηκαν ϖω βα;;; ;ση ξρονολο;;; ;γησηω ο;λϖν τϖν γεγονο;τϖν τηω ελληνορϖµαι>κη;ω ιστορι;αω. Με την πα;ροδο τοψ ξρο;νοψ οι αγϖ;νεω στην Ολψµπι;α καθιερϖ;θηκαν ϖω το σποψδαιο;τερο γεγονο;ω ολο;κληρηω τηω Ελλα;δοω και η Ολψµπι;α η;ταν η καρδια; τηω Ελλα;δοω. εν ει;ναι τψξαι;ο ποψ οι αρξαι;εω ελληνικε;ω λε;ϕειω αθλητισµο;ω, γψµνα;σιο, γψµναστικη;, ε;παθλον, α;θλον, ολψµπιακο;ω, επιβι;ϖσαν στην νε;α ελληνικη; γλϖ;σσα. εν ει;ναι τψξαι;ο ο;τι αψτε;ω οι λε;ϕειω ξρησιµοποιοψ;νται ση;µερα σε παγκο;σµια κλι;µακα. εν ει;ναι τψξαι;ο ο;τι η λε;ϕη Γψµνα;σιο ξρησιµοποιει;ται για να δηλϖ;σει σε πολλε;ω γλϖ;σσεω µια απο; τιω βασικε;ω βαθµι;δεω εκπαι;δεψσηω. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 6

8 εν ει;ναι τψξαι;ο ποψ τα ονο;µατα τϖν δψ;ο γψµνασι;ϖν τηω αρξαιο;τηταω, το Λψ;κειο και η Ακαδηµι;α ε;ξοψν δοθει; σε εκπαιδεψτικα; ιδρψ;µατα στιω περισσο;τερεω ξϖ;ρεω τοψ κο;σµοψ. Ει;ναι η κοινη; κληρονοµια; τηω ανθρϖπο;τηταω απο; τοψω αρξαι;οψω ;Ελληνεω. Οργα;;; ;νϖση τϖν αγϖ;;; ;νϖν Οι αγϖ;νεω γι;νονταν το καλοκαι;ρι, κψρι;ϖω τον Αψ;γοψστο. Κη;ρψκεω ε;φεψγαν απο; την Ολψµπι;α, οι σπονδοφο;;; ;ροι και πη;γαιναν σε ο;λεω τιω ελληνικε;ω πο;λειω, ο;ποψ διαλαλοψ;σαν την Ιερη; Εκεξειρι;α. Για πολλα; ξρο;νια ο αγϖ;ναω δρο;µοψ, το στα;;; ;διο, η;ταν το µοναδικο; αγϖ;νισµα. Μετα; το 724 π.ξ προστε;θηκαν και α;λλα αγϖνι;σµατα. Τα κψριο;τερα η;ταν ο δι;αψλοω (δρο;µοω διπλοψ; σταδι;οψ), η πα;λη, ο δι;σκοω, το ακο;ντιο, το α;λµα ειω µη;κοω, το πε;νταθλον, η πψγµαξι;α, οι αρµατοδροµι;εω, το παγκρα;τιο, οι ιππικοι; αγϖ;νεω, ο οπλι;τηω δρο;µοω, ο δο;λιξοω, οι αγϖ;νεω παι;δϖν.. Εϕι;σοψ αρξαι;οι αγϖ;νεω θεϖροψ;νταν και τα Ηραι;α. Οι αθλητε;ω δεν αγϖνι;ζονταν για ξρψσα;φι, αλλα; ; για τη δο;ϕα, για την αρετη;, πρα;γµα ποψ προβληµα;τισε πολψ; τοψω Πε;ρσεω, ο;ταν πληροφορη;θηκαν ο;τι για βραβει;ο ο νικητη;ω ε;παιρνε µο;νο ε;να στεφα;νι αγριελια;ω. ;Εναω στρατηγο;ω τοψ ϑε;ρϕη, τοψ βασιλια; τϖν Περσϖ;ν ποψ εϕεστρα;τεψσε εναντι;ον τϖν Ελλη;νϖν, δεν α;ντεϕε και αναφϖ;νησε: Αλι;µονο, Μαρδο;νιε, µε ποιοψω α;νδρεω µαω ε;φερεω να πολεµη;σοψµε Mj j αψτοψ;ω ποψ δεν αγϖνι;ζονται για ξρη;µατα, αλλα; για την αρετη; και ε;να κλαδι; ελια;ω Τοψω αγϖ;νεω διηψ;θψναν οι Ελλανοδι;;; ;κεω, διακεκριµε;νοι α;νδρεω τηω ;Ηλιδαω, ποψ ει;ξαν βοηθοψ;ω στα δια;φορα αγϖνι;σµατα. Αρξικα; οι αγϖ;νεω διαρκοψ;σαν µι;α µε;ρα. ;Οταν ο;µϖω προστε;θηκαν και τα ψπο;λοιπα αγϖνι;σµατα, η δια;ρκεια; τοψω παρατα;θηκε σε πε;ντε µε;ρεω. Την πρϖ;τη µε;ρα γι;νονταν τα παιδικα; αγϖνι;σµατα, ενϖ; την τρι;τη µε;ρα γινο;ταν µεγα;λη θψσι;α, η εκατο;;; ;µβη. Οι νικητε;ω στεφανϖ;νονταν µε τον κο;;; ;τινο (= το στεφα;νι απο; αγριελια;) την πε;µπτη µε;ρα., Η αι;γλη τηω Ολψµπι;αω διη;ρκεσε περι;ποψ 1200 ξρο;νια και η;ταν το;σο µεγα;λη, ϖ;στε ο περι;φηµοω ποιητη;ω Πι;;; ;νδαροω ε;γραχε: ;Οπϖω ακριβϖ;ω δεν ψπα;ρξει τι;ποτε περισσο;τερο πιο ισξψρο; και πιο λαµπρο; απο; το φϖω τοψ η;λιοψ, ε;τσι δεν ψπα;ρξει αγϖ;ναω µεγαλψ;τεροω και λαµπρο;τεροω απο; αψτο;ν τηω Ολψµπι;αω. Μεταβολε;;; ;ω στο ξαρακτη;;; ;ρα τϖν Αγϖ;;; ;νϖν και η διακοπη;;; ; τοψω ια;φοροι παρα;γοντεω και ιστορικα; γεγονο;τα α;λλαϕαν το ξαρακτη;ρα τϖν Αγϖ;νϖν. ;Οταν η Ελλα;δα ενσϖµατϖ;θηκε στη Ρϖµαι>κη; Αψτοκρατορι;α (27 π.ξ.), Ρϖµαι;οι αϕιϖµατοψ;ξοι και αψτοκρα;τορεω λα;µβαναν µε;ροω στοψω αγϖ;νεω, ο;πϖω επι;σηω αθλητε;ω απο; την Αι;γψπτο, την Ισπανι;α. τη Σψρι;α, την Αρµενι;α, πρα;γµα ποψ σηµαι;νει ο;τι οι Αγϖ;νεω τηω Ολψµπι;αω ε;παψσαν να ει;ναι αποκλειστικα; Πανελλη;νιοι, ε;γιναν παγκο;σµιοι, κατα; κα;ποιο τρο;πο. Αψτο; ει;ξε ϖω αποτε;λεσµα τη σψνεξη; ψποβα;θµιση; τοψω. Αργο;τερα, τον 4ο αι. µ.ξ., ο;ταν η Ξριστιανικη; Θρησκει;α αναγνϖρι;στηκε ϖω η επι;σηµη θρησκει;α στο Βψζαντινο; κρα;τοω, θεϖρϖ;νταω τοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω ϖω Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 7

9 ειδϖλολατρικη; εκδη;λϖση, στενα; σψνδεδεµε;νη µε το αρξαι;ο ελληνικο; πνεψ;µα και τα ιδεϖ;δη ποψ ενε;πνεψσαν τοψω αθλητικοψ;ω αγϖ;νεω (Ολψ;µπιοω ι;αω, Ηρακλη;ω κτλ), πε;τψξε την διακοπη; τϖν Αγϖ;νϖν. Οι Ολψµπιακοι; αγϖ;νεω καταργη;;; ;θηκαν το 394 µ.ξ. απο; τον Βψζαντινο; αψτοκρα;τορα Θεοδο;σιο Α ; και οριστικοποιη;θηκε η απαγο;ρεψση; τοψω το 424 µ.ξ. απο; τον Θεοδο;σιο Β ;. Ο αθλητικο;ω παλµο;ω τηω Ελλα;δοω ε;παψσε να ξτψπα; κα;θε τε;σσερα ξρο;νια και η Ολψµπι;α µετατρα;πηκε σε ερει;πα µετα; απο; σεισµοψ;ω και επιδροµε;ω βαρβα;ρϖν. Η αναβι;;; ;ϖση τϖν Ολψµπιακϖ;;; ;ν Αγϖ;;; ;νϖν Η Ολψµπι;α ε;πεσε αλλα; δεν πε;θανε. Το αθα;νατο πνεψ;µα τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν επε;ζησε. Το 1894 ο Γα;λλοω βαρϖ;νοω Πιε;ρ ντε Κοψµπερτε;ν ει;ξε την ιδε;α να ϕαναρξι;σει τοψω αγϖ;νεω. Επειδη; η;ταν ειρηνο;φιλοω, πι;στεψε πϖω, αν οι α;νθρϖποι απ jο;λα τα σηµει;α τηω γηω σψναντιοψ;νταν σε ε;να µε;ροω για τη διεϕαγϖγη; αγϖ;νϖν, αψτο; θα σψνε;βαλε στην εδραι;ϖση τηω ειρη;νηω. ;Ετσι οι Ολψµπιακοι;;; ; Αγϖ;;; ;νεω αναβι;;; ;ϖσαν το 1896 µ.ξ. στην Αθη;να, ο;ποψ ε;γιναν οι πρϖ;τοι σψ;γξρονοι Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω στο Panaqhnai>ko; Στα;διο και ει;ξαµε µα;λιστα τον Σπψ;ρο Λοψ;η Ολψµπιονι;κη στον Μαραθϖ;νιο δρο;µο. Απο; το;τε σψνεξι;ζονται µε;ξρι τιω µε;ρεω µαω µε τη σψµµετοξη; αθλητϖ;ν απο; ο;λεω τιω ξϖ;ρεω τηω γηω και πραγµατοποιοψ;νται κα;θε τε;σσερα ξρο;νια, σε διαφορετικη; πο;λη και ξϖ;ρα, κα;θε φορα;. Περισσο;τεροι απο; αθλητε;ω απο; ο;λεω τιω ξϖ;ρεω τηω γηω παι;ρνοψν µε;ροω σε πα;νϖ απο; 21 διαφορετικα; αγϖνι;σµατα. Απο; το 1936 οι Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω ϕεκινοψ;ν µε το α;ναµµα τηω Ολψµπιακη;ω Φλο;γαω στην Ολψµπι;α. Μετα; την τελετη; ακολοψθει; σψνη;θϖω λαµπαδηδροµι;α, δηλ. µεταφορα; τηω ιερη;ω φλο;γαω στην πο;λη ποψ φιλοϕενει; την Ολψµπια;δα, µε εναλλαγη; αθλητϖ;ν κατα; διαστη;µατα. Φε;τοω για πρϖ;τη φορα; ει;ξαµε την περιφορα; τηω Ολψµπιακη;ω Φλο;γαω ανα; τον κο;σµο, πρα;γµα ποψ ε;παιϕε τον Ι;διο ρο;λο ποψ ει;ξαν οι σπονδοφο;ροι στην αρξαιο;τητα. Αψτο; ει;ναι µια πρϖτοτψπι;α τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν τηω Αθη;ναω ;Αλλη µια καινοτοµι;α τηω Ελλα;δαω ει;ναι η προσπα;θεια για την σψ;ναχη εκεξειρι;αω κατα; την δια;ρκεια τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν, σε παγκο;σµιο επι;πεδο, προκειµε;νοψ να εϕασφαλιστει; η οµαλη; διεϕαγϖγη; τοψω. Πολλε;ω ξϖ;ρεω ψπε;γραχαν την σψµφϖνι;α για εκεξειρι;α. Αφοψ; το ε;καναν οι αρξαι;οι ;Ελληνεω, γιατι; να µην µποροψ;µε να το κα;νοψµε κι εµει;ω ση;µερα, µε;σα στα πλαι;σια τηω παγκοσµιοποι;ησηω Σψ;;; ;µβολα τϖν Ολψµπιακϖ;;; ;ν Αγϖ;;; ;νϖν ση;µερα ει;ναι: 1. Η Ολψµπιακη; Φλο;γα: Σε µια σεµνη; τελετη; στην Ολψµπι;α, η πρϖθιε;ρεια προβαι;νει στην αφη; τηω Ολψµπιακη;ω φλο;γαω απο; τιω ακτι;νεω τοψ η;λιοψ, µε κα;τοπτρο. Μετα; παραδι;δει τον πψρσο; στον πρϖ;το λαµπαδηδρο;µο για την µεταφορα; τηω. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 8

10 2. Η Ολψµπιακη; σηµαι;α, η οποι;α αποτελει;ται απο; 5 κψ;κλοψω, ποψ σψµβολι;ζοψν τιω πε;ντε ηπει;ροψω τηω γηω, ενϖµε;νοψω µε δεσµο; φιλι;αω. Τα ξρϖ;µατα τϖν κψ;κλϖν ει;ναι αντιπροσϖπεψτικα; ο;λϖν τϖν σηµαιϖ;ν απο; τα κρα;τη τηω γηω. 3. Ο Ολψµπιακο;ω ;Ψµνοω, τον οποι;ο ε;γραχε ο ;Ελληναω ποιητη;ω Κϖστη;ω Παλαµα;ω και µελοποι;ησε ο σψνθε;τηω Σπψ;ροω Σαµα;ραω. Με απο;φαση τηω ΟΕ ει;ναι πλε;ον ο επι;σηµοω ψ;µνοω τϖν αγϖ;νϖν. 4. Ο Ολψµπιακο;ω ;Ορκοω: ο ο;ρκοω ποψ δι;νει ε;ναω αθλητη;ω τηω διοργανϖ;τριαω ξϖ;ραω εκ µε;ροψω ο;λϖν τϖν αθλητϖ;ν, για σεβασµο; τϖν Ολψµπιακϖ;ν κανονισµϖ;ν και για τι;µιο σψναγϖνισµο;. Σηµαντικε;;; ;ω αλλαγε;ω στοψω σηµερινοψ;ω Αγϖ;νεω ει;ναι: Οι σηµερινοι; αγϖ;νεω αλλα;ζοψν την ε;δρα τοψω κα;θε τε;σσερα ξρο;νια Ση;µερα παι;ρνοψν µε;ροω και οι γψναι;κεω Στοψω νικητε;ω απονε;µονται κατα; σειρα; ξρψσο;, αργψρο; και ξα;λκινο µετα;λλιο. Προστε;θηκαν και πολλα; α;λλα σψ;γξρονα αγϖνι;σµατα. Σε κα;θε τελετη; ε;ναρϕηω τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν στιω δια;φορεω ξϖ;ρεω, σε αναγνϖ;ριση τηω ιστορι;αω και τηω Ελληνικη;ω προσφορα;ω, οι αθλητε;;; ;ω τηω Ελλα;;; ;δαω παρελαψ;;; ;νοψν πρϖ;;; ;τοι. Ει;ναι γεγονο;ω ο;τι η πλοψ;σια Ολψµπιακη; παρα;δοση και η Ελλα;δα ϖω γενε;τειρα τοψ Ολψµπισµοψ; αναθερµαι;νοψν τιω µεγα;λεω προσδοκι;εω τϖν λαϖ;ν για παγκο;σµια σψναδε;λφϖση και ειρη;νη. Ερϖτη;;; ;σειω 1. Τι ει;ναι η Ολψµπι;α και ποψ; βρι;σκεται 2. Τι η;ταν η ιερη; εκεξειρι;α 3. Τι η;ταν το πε;νταθλο 4. Πϖ;ω λεγο;ταν το στεφα;νι ποψ ε;παιρναν οι νικητε;ω 5. Πο;τε σταµα;τησαν οι Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω 6. Ποψ; ε;γιναν οι πρϖ;τοι σψ;γξρονοι Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω το Ποψ; ε;γιναν οι Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω το Ποψ; θα γι;νοψν οι Ολψµπιακοι; Αγϖ;νεω το Ποιοω η;ταν ο σκοπο;ω τηω σψµµετοξη;ω τοψ αθλητη; στοψω αρξαι;οψω Ολψµπιακοψ;ω αγϖ;νεω 10. Σε τι µοια;ζοψν και σε τι διαφε;ροψν οι σψ;γξρονοι Ολψµπιακοι; αγϖ;νεω απο; τοψω αρξαι;οψω 11. Τι ει;ναι ο Μαραθϖ;νιοω δρο;µοω και γιατι; καθιερϖ;θηκε Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 9

11 Λεϕιλο;;; ;γιο Σξο;;; ;λια 1 Ολψµπισµο;ω=Η θεϖρι;α και τα ιδεϖ;δη τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν 2 Ολψµπι;α =ξϖ;ροω ιερο;ω, βρι;σκεται στην ;Ηλιδα τηω Πελοποννη;σοψ. 3 Γψµνα;σιον=γψµναστη;ριο 4 Καλοκαγαθι;α καλο;ω και αγαθο;ω=το να ει;ναι κανει;ω ϖραι;οω εϕϖτερικα; και ενα;ρετοω: αψτο; η;ταν το ιδανικο; τϖν αρξαι;ϖν Ελλη;νϖν τηω κλασσικη;ω περιο;δοψ 5 Εκεξειρι;α (ε;ξϖ +ξει;ρ)=σψµφϖνι;α για σταµα;τηµα τϖν εξθροπραϕιϖ;ν 6 Στα;διον (το)=δρο;µοω 185 µε;τρϖν περι;ποψ 7 δο;λιξοω=αγϖ;ναω αντοξη;ω (24 στα;δια) 8 Το πε;νταθλον=5 αγϖνι;σµατα στα οποι;α αγϖνι;ζεται ο Ι;διοω αθλητη;ω(δρο;µοω ενο;ω σταδι;οψ, πα;λη, ακο;ντιο, δι;σκοω, α;λµα) 9 Τα Ηραι;α=γιορτη; προω τιµη;ν τηω ;Ηραω, ο;ποψ γι;νονταν αθλητικοι; αγϖ;νεω για νε;εω κοπε;λεω 10 Ελλανοδι;κεω=αδε;καστοι κριτε;ω τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν 11 Ο κο;τινοω=κλαδι; αγριελια;ω, ε;παθλο τϖν Ολψµπιονικϖ;ν, ποψ καθιερϖ;θηκε απο; το 752 π.ξ. 12 Ολψµπιονι;κηω=νικητη;ω στοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω 13 Πι;νδαροω=λψρικο;ω ποιητη;ω, απο; την Θη;βα: ε;γραχε ψ;µνοψω προω τοψω νικητε;ω τϖν Πανελληνι;ϖν αγϖ;νϖν(=επινι;κια η; επινι;κοψω), οι οποι;οι ψ;µνοι αναλο;γϖω λε;γονται Ολψµπιο;νικοι. Πψθιο;νικοι κτλ π. Ξ.=Η Ελλα;δα ψποδοψλϖ;θηκε στοψω Ρϖµαι;οψω το 146 π.ξ., ο;ταν ε;γινε επαρξι;α τοψ Rϖµai>koψ; κρα;τοψω, αλλα; απο; το 27 π.ξ. ε;ξοψµε την Ρϖµαι>kh; αψτοκρατορι;α. 15 Κατα;ργηση τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν= ;Εγινε απο; τον αψτοκρα;τορα Θεοδο;σιο Α ( µξ), τον οποι;ο η Εκκλησι;α αποκα;λεσε µε;γα, διο;τι επι; τϖν ηµερϖ;ν τοψ ε;γινε η οριστικη; επικρα;τηση τοψ Ξριστιανισµοψ; στο Βψζα;ντιο. Ξαρακτηριστικο; ει;ναι ο;τι, ενϖ; ο ; αι µξ ϕεκινα;ει µε τον Μεγα;λο διϖγµο; τϖν Ξριστιανϖ;ν απο; τον αψτοκρα;τορα ιοκλητιανο;, εν τοψ;τοιω τελειϖ;νει µε διϖγµο; τϖν Εθνικϖ;ν απο; τοψω Ξριστιανοψ;ω, µε κλει;σιµο τϖν ναϖ;ν τοψω, καταστροφε;ω ε;ργϖν τε;ξνηω κτλ. Με;σα σ jαψτο; το πολιτικο; και ιδεολογικο; πλαι;σιο εντα;σσεται και η κατα;ργηση τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν το 394 µξ. 16 Αναβι;ϖση αναβιϖ;νϖ=ϕαναζϖ; 17 Μαραθϖ;νιοω δρο;µοω=δρο;µοω 42 ξιλµ. απο; τον Μαραθϖ;να ϖω την Αθη;να, ειω ανα;µνηση τοψ αγγελιοφο;ροψ ποψ ε;φερε το α;γγελµα τηω νι;κηω τϖν Αθηναι;ϖν κατα; τϖν Περσϖ;ν (490 πξ). Σψ;µφϖνα µε την παρα;δοση, αγγελιοφο;ροω η;ταν ο ταξψ;τατοω Φειδιππι;δηω, ποψ µο;λιω ε;φτασε στην Αθη;να ει;πε το περι;φηµο νενικη;καµεν (=νικη;σαµε) και ϕεχψ;ξησε. 18 Αφη;=α;ναµµα 19 Αργψρο; µετα;λλιο=ασηµε;νιο Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 10

12 Η ΕΛΛΑ Α ΠΡςΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΨΡςΠΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Με;γιστη ξαρα; και σψγκι;νηση προκα;λεσε στο πανελλη;νιο και απανταξοψ; στον κο;σµο ο;ποψ ψπα;ρξει ελληνισµο;ω, η κατα;κτηση τοψ Εψρϖπαι>koψ; κψπε;λλοψ στο ποδο;σφαιρο απο; την Εθνικη; Ελλα;δοω, νικϖ;νταω την Πορτογαλι;α 1 0. ;Ηταν µια ε;κπληϕη ποψ λι;γοι την περι;µεναν και πολλοι; την λαξταροψ;σαν. Τελικα; το ο;νειρο ε;γινε πραγµατικο;τητα και αψτο; αποτε;λεσε αφορµη; στοψω Πανε;λληνεω ανα; τον κο;σµο, να ϕεξψθοψ;ν στοψω δρο;µοψω ε;ϕαλλοι απο; ξαρα;, πανηγψρι;ζονταω για µε;ρεω σαν να πη;ραµε την Πο;λη. Στο αεροδρο;µιο τηω Αθη;ναω τα πλη;θη επεφψ;λαϕαν αποθεϖτικη; ψποδοξη; στοψω νικητε;ω τηω Εθνικη;ω µαω οµα;δαω, ποψ ε;καναν ϖ;ρεω να φτα;σοψν µε το λεϖφορει;ο στο Κε;ντρο τηω Αθη;ναω, ο;ποψ ηγε;τεω και λαο;ω τοψω περι;µεναν στο κατα;µεστο Panaqhnai>ko; Στα;διο και τοψω ψποδε;ξτηκαν σαν εθνικοψ;ω η;ρϖεω, Ο προ;εδροω τηω ηµοκρατι;αω τοψω δεϕιϖ;θηκε στο Προεδρικο; Με;γαρο. Η κατα;κτηση τοψ Εψρϖπαι>koψ; κψπε;λλοψ αποτε;λεσε µια διαφη;µιση τηω ξϖ;ραω µαω ποψ η;ρθε στον κατα;λληλο ξρο;νο ενο;χει τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν τηω Αθη;ναω 2004, αφοψ; ο;λοι πλε;ον µιλοψ;σαν για την µικρη; Ελλα;δα και την µεγα;λη επιτψξι;α τηω. Apo; την α;λλη, ε;δϖσε την εψκαιρι;α στοψω ;Ελληνεω για εθνικη; ψπερηφα;νια και εθνικη; οµοχψξι;α. Απο; το πανελλη;νιο αψτο; πανηγψ;ρι, φψσικα; δεν µποροψ;σε να λει;χει και η Αψστραλι;α, ποψ ει;ναι γνϖστη; για την ζϖντα;νια τοψ ελληνισµοψ; τηω. ;Ετσι, µετα; την περιφορα; τηω Ολψµπιακη;ω φλο;γαω στιω µεγα;λεω πο;λειω τηω Αψστραλι;αω, ο;ποψ πλη;θη κο;σµοψ σψνε;ρρεψσαν στο πε;ρασµα τηω δα;δαω, ει;δαµε πα;λι τον κο;σµο τηω ελληνικη;ω παροικι;αω να δι;νει το παρϖ;ν στα γνϖστα; σηµει;α αψτϖ;ν τϖν πο;λεϖν. Στο Σψ;δνεψ>, ο κο;σµοω σψγκεντρϖ;θηκε στην παραλι;α Brighton Le Sands, ο;ποψ οι νε;οι γιο;ρτασαν την εκπληκτικη; επιτψξι;α τηω Εθνικη;ω µαω µε;ξρι.. το βρα;δψ, ειω πει;σµα κα;ποιϖν ποψ δεν α;φηναν τον ξϖ;ρο ελεψ;θερο για πανηγψρισµοψ;ω. Στην Μελβοψ;ρνη, ο κο;σµοω και κψρι;ϖω οι νε;οι κατε;βηκαν στην Lonsdale Street, για να γιορτα;σοψν την νι;κη, ποψ σκο;ρπισε ρι;γη σψγκι;νησηω και εθνικη;ω ε;ϕαρσηω. Οι σκηνε;ω πανηγψρισµοψ; ψπη;ρϕαν απερι;γραπτεω. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 11

13 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΛΨΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΞΟΛΕΙ Ο ΤΟΨ KINGSGROVE Στιω 9 Ιοψνι;οψ 2004, το µεσηµε;ρι, στο ηµο;σιο ηµοτικο; σξολει;ο τοψ Κι;νγκσγκροβ, ε;γινε µια αϕιο;λογη παρα;;; ;σταση τϖν Ολψµπιακϖ;;; ;ν Αγϖ;;; ;νϖν, ποψ σψνε;πεσε ξρονικα; µε την α;φιϕη τηω Ολψµπιακη;ω φλο;γαω στο Σψ;δνεψ>. Την διοργα;νϖση ανε;λαβε η δασκα;λα ελληνικϖ;ν τοψ σξολει;οψ κ. Μαι;ρη Τατα;ρα, σε σψνεργασι;α µε την διεψθψ;ντρια τοψ σξολει;οψ k. Carol Baiton. ;Ηταν µια επι;καιρη και ϖραι;α εκδη;λϖση, στην οποι;α πη;ραν µε;ροω ο;λα τα παιδια; τοψ σξολει;οψ ποψ µαθαι;νοψν ελληνικα;, ελληνο;ποψλα και µη. Το προ;γραµµα α;νοιϕε η διεψθψ;ντρια τοψ σξολει;οψ, η οποι;α καλϖσο;ρισε τοψω καλεσµε;νοψω. Μεταϕψ; τϖν καλεσµε;νϖν η;ταν και η Σψντονι;στρια στο Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω τοψ Γενικοψ; Ελληνικοψ; Προϕενει;οψ στο Σψ;δνεψ>, κ. Μαρι;α Αγαθαγγελι;δοψ, η οποι;α αναφε;ρθηκε στην σηµασι;α τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν και στην σποψδαιο;τητα τηω διατη;ρησηω τηω ελληνικη;ω γλϖ;σσαω και πολιτισµοψ; στην Αψστραλι;α. Το προ;γραµµα παροψσι;ασε ο Αρξηγο;ω τοψ σξολει;οψ, µαθητη;ω Flore Darwin σε σψνεργασι;α µε τον ψπαρξηγο; Michael Chernyavsky και περιλα;µβανε: 1/ Αφη;;; ; τηω Ολψµπιακη;;; ;ω Φλο;;; ;γαω στην Ολψµπι;α µε τιω επτα; αρξαιοπρεπει;ω ιε;ρειεω 2/ Λαµπαδηδροµι;;; ;α στο γη;πεδο τοψ σξολει;οψ µε τοψω µαθητε;ω αθλητε;ω να κρατοψ;ν και να περιφε;ροψν την Ολψµπιακη; φλο;γα 3/ Η Ολψµπιακη;;; ; σηµαι;;; ;α µε τοψω 5 κψ;κλοψω, απο; µαθητε;ω τηω Γ ; Τα;ϕηω 4/ Η α;φιϕη τηω ελληνικη;ω σηµαι;αω ακολοψθοψ;µενηω απο; το ε;;; ;µβληµα Αθη;;; ;να / Η θεα;;; ; Αθηνα; βραβεψ;ει τοψω νικητε;ω µε το στεφα;νι αγριελια;ω. 6/ Παροψσια;στηκαν επι;σηω οι µασκϖ;τ τηω Ολψµπια;δαω τηω Αθη;ναω, Αθηνα;;; ; και Φοι;;; ;βοω Τα παιδια; η;ταν ντψµε;να µε αθλητικε;ω φορεσιε;ω και η ατµο;σφαιρα θψ;µιζε αρξαι;ο στα;διο. Φαντα;ζεται ε;τσι κανει;ω ο;τι βρι;σκεται στην αρξαι;α Ολψµπι;α και αγϖνι;ζεται για τον κο;;; ;τινο, το ιερο; βραβει;ο τοψ ι;α. Στο τε;λοω δο;θηκαν τα βραβει;α στοψω νικητε;ω, και η ο;µορφη γιορτη; ε;κλεισε, ο;πϖω η;ταν φψσικο;, µε τον ξορο; Ζορµπα; και ε;να πολψεθνικο; και πολψπολιτισµικο; πανηγψ;ρι, στο οποι;ο πη;ραν µε;ροω µε ξαρα; ο;λοι οι µαθητε;ω, κα;νονταω πρα;ϕη το πνεψ;µα τοψ Ολψµπισµοψ;, ποψ ει;ναι η ειρη;νη, η σψνψ;παρϕη, η σψµφιλι;ϖση και σψναδε;λφϖση τϖν λαϖ;ν. Οι καλεσµε;νοι ε;µειναν εψξαριστηµε;νοι απο; το λαµπρο; θε;αµα ποψ παροψσι;ασαν οι µαθητε;ω και ε;φψγαν ικανοποιηµε;νοι. Σψγξαρητη;ρια στοψω µαθητε;ω, τοψω εµπνεψστε;ω και τοψω διοργανϖτε;ω τηω αϕιε;παινηω σξολικη;ω γιορτη;ω. Αω ελπι;σοψµε πϖω θα αποτελε;σει παρα;δειγµα προω µι;µηση για παρο;µοιεω εκδηλϖ;σειω. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 12

14 Στιγµιο;τψπα απο; την παρα;σταση τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν στο ηµο;σιο ηµοτικο; Σξολει;ο τοψ Kingsgrove Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 13

15 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝςΝ ΙΙ ( ) Το προ;γραµµα ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ει;ναι ε;να πολψδια;στατο εκπαιδεψτικο; προ;γραµµα ποψ; ε;ξει ϖω σκοπο; την διατη;ρηση, την καλλιε;ργεια και την προϖ;θηση τηω ελληνικη;ω γλϖ;σσαω και τοψ πολιτισµοψ;, το;σο σε µαθητε;ω ελληνικη;ω καταγϖγη;ω ποψ ζοψν στο εϕϖτερικο; και φοιτοψ;ν σε σξολει;α τηω Α/θµιαω και Β/θµιαω εκπ/σηω, ο;σο και σε αλλο;φϖνοψω µαθητε;ω ποψ επιθψµοψ;ν να µα;θοψν την ελληνικη; γλϖ;σσα και να γι;νοψν κοινϖνοι; τοψ ελληνικοψ; πολιτισµοψ;. Εποµε;νϖω απεψθψ;νεται σε οµογενει;ω και αλλογενει;ω µαθητε;ω και εκπαιδεψτικοψ;ω τηω Α/θµιαω και Β/θµαω εκπ/σηω στο εϕϖτερικο;. Η επι;τεψϕη τοψ βασικοψ; στο;ξοψ επιδιϖ;κεται µε;σϖ τριϖ;ν δρα;σεϖν: ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΡΜΗΣ, απο; τιω οποι;εω καθεµια; περιλαµβα;νει µια σειρα; επι; µε;ροψω δρα;σεϖν. ρα;ση 1: ΑΘΗΝΑ Στο;ξοω τηω δρα;σηω ει;ναι η κατα;ρτιση εκπαιδεψτικϖ;ν προγραµµα;τϖν και η παραγϖγη; εκπαιδεψτικοψ; ψλικοψ;, σε ε;ντψπη και ηλεκτρονικη; µορφη;, για την διδασκαλι;α: α) τηω ελληνικη;ω ϖω εψ;τερηω γλϖ;σσαω στην Α/θµια και Β/θµια εκπ/ση β) τηω ελληνικη;ω ϖω ϕε;νηω γλϖ;σσαω στην Α/θµια και Β/θµια εκπαι;δεψση και σε ταξψ;ρρψθµα τµη;µατα στην εψτεροβα;θµια εκπαι;δεψση γ) Στοιξει;ϖν Ιστορι;αω και Πολιτισµοψ; στην Α/θµια και Β/θµια εκπ/ση Ψπογραµµι;ζεται ο;τι η παραγϖγη; τοψ εκπαιδεψτικοψ; ψλικοψ; ει;ναι προγραµµατισµε;νη κατα; επι;πεδα, στα οποι;α αντιστοιξοψ;ν κατα; προσε;γγιση οι ακο;λοψθεω τα;ϕειω και ηλικι;εω µαθητϖ;ν: 1ο επι;πεδο: Τα;ϕειω προδηµοτικη; ε;ϖω εψτε;ρα (Kindergarten to year 2) 2ο επι;πεδο: Τα;ϕειω Τρι;τη και Τετα;ρτη (year 3 to year 4) 3ο επι;πεδο: Τα;ϕειω Πε;µπτη και ;Εκτη (year 5 το year 6) 4ο επι;πεδο: Τα;ϕειω ;Εβδοµη και ;Ενατη (Γψµνα;σιο year 7 to year 9) 5ο επι;πεδο: Τα;ϕειω ε;κατη και ϖδε;κατη (Λψ;κειο year 10 to year 12) ρα;ση 2: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Στο;ξοω αψτη;ω τηω δρα;σηω ει;ναι η επιµο;ρφϖση ελλαδιτϖ;ν εκπαιδεψτικϖ;ν ποψ αποσπϖ;νται στο εϕϖτερικο;, αλλα; κψρι;ϖω η επιµο;ρφϖση οµογενϖ;ν εκπαιδεψτικϖ;ν ποψ θα λειτοψργη;σοψν ϖω πολλαπλασιαστε;ω στιω περιοξε;ω ποψ εργα;ζονται. Επι;σηω οι ανταλλαγε;ω εκπαιδεψτικϖ;ν και µαθητϖ;ν. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 14

16 ρα;ση 3: ΕΡΜΗΣ Στο;ξοω τηω δρα;σηω ει;ναι η δηµιοψργι;α βα;σεϖν δεδοµε;νϖν και δικτψ;ϖν επικοινϖνι;αω. Το προ;γραµµα ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝςΝ ξρηµατοδοτει;ται απο; το Ψποψργει;ο Εθνικη;ω Παιδει;αω και Θρησκεψµα;τϖν τηω Ελλα;δοω και την Εψρϖπαι>κη; ;Ενϖση, στα πλαι;σια τοψ ΕΠΕΑΕΚ, και ψλοποιει;ται απο; το Πανεπιστη;µιο Κρη;τηω, στο Ρε;θψµνο, και σψγκεκριµε;να απο; το Εργαστη;ριο ιαπολιτισµικϖ;ν και Μεταναστεψτικϖ;ν µελετϖ;ν (Ε. ΙΑ.ΜΕ.) τοψ Παιδαγϖγικοψ; τµη;µατοω.ε., µε ψπεψ;θψνο τον καθηγητη; κ. Μιξα;λη αµανα;κη. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ( ρα;ση 1 ΑΘΗΝΑ) Φε;τοω ει;ξαµε δψο νε;α βιβλι;α, ποψ µαω η;ρθαν προ;σφατα απο; την Ελλα;δα. Το ε;να ει;ναι το βιβλι;ο ΚΛΕΙ ΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ (Keys to Greek Grammar), Ε ΙΑΜΕ, 2003, ποψ περιλαµβα;νει κει;µενα απο; την καθηµερινη; ζϖη;, µε ασκη;σειω, εικο;νεω και δια;φορεω δραστηριο;τητεω. Πρϖταγϖνιστη;ω ει;ναι και πα;λι ο επιθεϖρητη;ω Σαξι;νηω. Το βιβλι;ο ε;ξει 30 ενο;τητεω και απεψθψ;νεται σε ε;φηβοψω µαθητε;ω σε προξϖρηµε;νο στα;διο ελληνοµα;θειαω, καθϖ;ω και σε εκπαιδεψτικοψ;ω ποψ διδα;σκοψν ελληνικα;, αλλα; και σε φοιτητε;ω ποψ σποψδα;ζοψν ελληνικα; στην τριτοβ;α;θµια εκπαι;δεψση Στην αριστερη; στη;λη κα;θε σελι;δαω ψπα;ρξει στα αγγλικα; η θεϖρι;α τοψ προω διδασκαλι;αν θε;µατοω, ενϖ; στην δεϕια; στη;λη γι;νεται, στα ελληνικα; η παροψσι;αση τϖν γλϖσσικϖ;ν γραµµατικϖ;ν φαινοµε;νϖν σε µπλε ξρϖ;µα, µε κει;µενα και προτα;σειω. Ακολοψθοψ;ν δραστηριο;τητεω µε ποικι;λεω ασκη;σειω, µεταϕψ; τϖν οποι;ϖν η µετα;φραση προτα;σεϖν στα αγγλικα;, η σψµπλη;ρϖση κανο;νϖν ορθογραφι;αω κτλ. Το α;λλο βιβλι;ο τιτλοφορει;ται ΙΣΤΟΡΙΟ ΡΟΜΙΕΣ, σε πειραµατικη; ε;κδοση Τρειω φι;λοι, ο Αλε;ϕανδροω, η Σοφι;α και ο Στηβ αποφασι;ζοψν να διασξι;σοψν ο;λη την Ελλα;δα µε ποδη;λατο. Το βιβλι;ο δηλ.ει;ναι ε;να ταϕι;δι στον ξϖ;ρο και τον ξρο;νο τηω Ελλα;δοω, ϕεκινϖ;νταω απο; την Θρα;κη, Μακεδονι;α, διατρε;ξονταω την Θεσσαλι;α, ;Ηπειρο, Ιο;νια Νησια;, Στερεα; Ελλα;δα, Πελοπο;ννησο, και καταλη;γονταω στα Νησια; Αιγαι;οψ, Κρη;τη και Κψ;προ. Περιλαµβα;νει θε;µατα τοπικη;ω Ιστορι;αω και Γεϖγραφι;αω για ο;λη την Ελλα;δα, σψνδψασµε;να µε µψθολογι;α, αρξαιολογι;α, εικο;νεω και κει;µενα απο; την σηµερινη; ζϖη;. Το βιβλι;ο λοιπο;ν ει;ναι µια διαδροµη; στην Ιστορι;α και τον ελληνικο; πολιτισµο;, κατα;λληλο για τιω τα;ϕειω τοψ Γψµνασι;οψ και τιω τελεψται;εω τοψ ηµοτικοψ;. ;Οσοι ενδιαφε;ρονται να το διδα;ϕοψν δοκιµαστικα;, µποροψ;ν να προµηθεψτοψ;ν το βιβλι;ο απο; το Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω τοψ Ελληνικοψ; Προϕενει;οψ στο Σψ;δνεψ>, και µετα; το πε;ραω τηω διδασκαλι;αω, πρε;πει να ψποβα;λοψν γραπτϖ;ω τιω παρατηρη;σειω και προτα;σειω τοψω. ;Οσοι θε;λοψν πα;λι, µποροψ;ν να φϖτοτψπη;σοψν επι; µε;ροψω ενο;τητεω για τιω τα;ϕειω τοψω, απεψθψνο;µενοι στο Γραφει;ο τοψ Ryde. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 15

17 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΨΣ ΕΚΠΑΙ ΕΨΤΙΚΟΨΣ στην Ελληνικη; Λε;σξη Με;γαω Αλε;ϕανδροω, Μα;ρρικβιλ Πραγµατοποιη;θηκε το Σα;ββατο βρα;δψ, στιω 12 Ιοψνι;οψ 2004, το Σεµινα;ριο ελληνικη;ω γλϖ;σσαω για τοψω εκπαιδεψτικοψ;ω τηω ΝΝΟ µε την σψνεργασι;α τοψ Γραφει;οψ Εκπαι;δεψσηω τοψ Γενικοψ; Ελληνικοψ; Προϕενει;οψ στο Σψ;δνεψ> και τοψ Σψλλο;γοψ Εκπαιδεψτικϖ;ν Νεοελληνικη;ω Γλϖ;σσαω. Η προσε;λεψση η;ταν ικανοποιητικη; και το ενδιαφε;ρον αψϕηµε;νο. Το προ;γραµµα παροψσι;ασε και διηψ;θψνε ο προ;εδροω τοψ Σψλλο;γοψ κ. Καµετο;ποψλοω, ο οποι;οω αναφε;ρθηκε στον σκοπο; τοψ σεµιναρι;οψ. Το πρϖ;;; ;το µε;;; ;ροω περιλα;µβανε ενηµε;ρϖση και εµπειρι;εω απο; τοψω οµογενει;ω εκπαιδεψτικοψ;ω, ποψ παρακολοψ;θησαν το προ;γραµµα επιµο;ρφϖσηω ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ στο Πανεπιστη;µιο Κρη;τηω τον περασµε;νο Ιανοψα;ριο. Σκοπο;ω τηω ενηµε;ρϖσηω ει;ναι να παρακινηθοψ;ν και α;λλοι οµογενει;ω εκπαιδεψτικοι; να σψµµετα;σξοψν στο προ;γραµµα. Τιω παροψσια;σειω ε;καναν: η κ. Ελε;νη Μπακο;λα απο; το Σαββατιανο; Σξολει;ο Κοινοτικϖ;ν Γλϖσσϖ;ν τοψ Μπα;γκσταοψν και το Γψµνα;σιο τοψ Κο;γκρα, η κ. Ειρη;νη Παρα;σξοψ απο; το Σαββατιανο; Σξολει;ο Κοινοτικϖ;ν Γλϖσσϖ;ν ;Ασφιλντ και το Γψµνα;σιο Θηλε;ϖν Γοψα;λψ Παρκ, και η κ. Αρτεµισι;α Ιεροκλη; απο; το Ελληνορθο;δοϕο Κολλε;γιο τοψ Αγι;οψ Σπψρι;δϖνα στο Κι;γκσφορντ. Στο δεψ;;; ;τερο µε;;; ;ροω ε;γινε ενηµε;ρϖση για την προσε;γγιση τηω διδασκαλι;αω θεµα;τϖν σξετικϖ;ν µε τοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω. Απο; το Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω ο κ. Κ Μαψροµα;τηω παροψσι;ασε ε;να CD µε τι;τλο Ο ΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΨΜΠΙΑ και την ΕΓΚΨΚΛΟΠΑΙ ΕΙΑ ΤςΝ ΟΛΨΜΠΙΑΚςΝ ΑΓςΝςΝ, ποψ αποτελει;ται απο; 2 CD και µπορει; να ξρησιµοποιηθει; για την δηµιοψργι;α παροψσι;ασηω στην τα;ϕη, αλλα; και ϖω πηγη; πληροφοριϖ;ν για τοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω απο; την αρξαιο;τητα µε;ξρι ση;µερα. Ειδικο;τερα παροψσι;ασε το ψλικο; ποψ ετοι;µασε οµα;δα εργασι;αω, αποτελοψ;µενη απο; αποσπασµε;νοψω εκπαιδεψτικοψ;ω στο Σψ;δνεψ>, καθϖ;ω και αντι;στοιξο ψλικο; οµα;δαω εργασι;αω εκπαιδεψτικϖ;ν τοψ Σψ;δνεψ>. Στο τρι;;; ;το και τελεψται;ο µε;;; ;ροω τοψ σεµιναρι;οψ δο;θηκαν κατεψθψ;νσειω για την αποτελεσµατικη; διδασκαλι;α τηω Ελληνικη;ω Ιστορι;αω απο; τοψω αποσπασµε;νοψω εκπαιδεψτικοψ;ω τοψ Γραφει;οψ Εκπαι;δεψσηω στο Σψ;δνεψ>. Σψγκεκριµε;να: Ο κ. Οδψσ. Λειβαδι;τηω παροψσι;ασε το βιβλι;ο ΙΣΤΟΡΙΟ ΡΟΜΙΕΣ, τοψ Πανεπιστηµι;οψ Κρη;τηω, ποψ περιλαµβα;νει θε;µατα τοπικη;ω Ιστορι;αω και Γεϖγραφι;αω για ο;λη την Ελλα;δα, σψνδψασµε;να µε µψθολογι;α και εικο;νεω απο; την σηµερινη; ζϖη;, κατα;λληλο για τιω τελεψται;εω τα;ϕειω τοψ ηµοτικοψ; και την Α ; Γψµνασι;οψ. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 16

18 Εν σψνεξει;α α;λλοι αποσπασµε;νοι εκπαιδεψτικοι; παροψσι;ασαν διδακτικο; ψλικο; ποψ παρη;γαγαν ϖω οµα;δα εργασι;αω, αναφερο;µενο σε δια;φορεω ενο;τητεω. 1/ Ο κ Νι;κοω Τσα;γκαρηω, δα;σκαλοω, παροψσι;ασε το θε;µα 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΨ ε;τσι, ϖ;στε να µπορει; να παρακινη;σει το ενδιαφε;ρον τϖν µικρϖ;ν µαθητϖ;ν. 2/ Η κ. Αγλαι>;α Τσιϖ;ρα, παροψσι;ασε το θε;µα τοψ ΠΟΛΨΤΕΞΝΕΙΟΨ µε τρο;πο απλο; και διαλογικο;, ϖ;στε να γι;νει κατανοητο; και απο; τοψω µαθητε;ω στα ξαµηλο;τερα επι;πεδα. 3/ Ο κ Φϖ;τηω Γκε;σοψραω παροψσι;ασε αναλψτικα; το θε;µα τηω ΚΨΠΡΟΨ µε διαφα;νειεω σε δια;φορα επι;πεδα. 4/ Κατο;πιν σψνε;ξισε επι; τοψ θε;µατοω η κ. Λιλη; Καραξα;λιοψ, φιλο;λογοω, η οποι;α αναφε;ρθηκε στην ε;ναρϕη τοψ ΚΨΠΡΙΑΚΟΨ ΑΓΩΝΑ και στοψω αγϖνιστε;ω ποψ µαρτψ;ρησαν για την Κψ;προ. 5/ Η κ Βι;κψ Φανακι;δοψ, παροψσι;ασε την Ενο;τητα 25η ΜΑΡΤΙΟΨ σε δια;φορα επι;πεδα κατανο;ησηω, παραθε;τονταω πολψ;πλεψρο ψλικο; Ακολοψ;θησε ενδιαφε;ροψσα σψζη;τηση επι; διαφο;ρϖν εκπαιδεψτικϖ;ν θεµα;τϖν, στην οποι;α πη;ραν µε;ροω και α;λλοι παρεψρισκο;µενοι.το σεµινα;ριο τελει;ϖσε µε την σψ;µφϖνη γνϖ;µη ο;τι πρε;πει να επαναληφθει; κα;τι ανα;λογο. Στο τε;λοω ο διεψθψντη;ω τοψ Ελληνικοψ; Ραδιοφϖνικοψ; Προγρα;µµατοω τοψ SBS κ. Αλ. Καθα;ρειοω προ;τεινε την διοργα;νϖση ΜΑΘΗΤΙΚΟΨ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΨ µε θε;µα τοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω τηω Αθη;ναω το Το θε;µα ανε;πτψϕε η δηµοσιογρα;φοω κ Ξ. Τσαµπα;ζη, επι;σηω απο; το SBS. Ο διαγϖνισµο;ω περιλαµβα;νει ερϖτη;σειω, στιω οποι;εω καλοψ;νται να απαντη;σοψν οι µαθητε;ω τϖν ελληνο;γλϖσσϖν σξολει;ϖν. Τα κει;µενα θα αϕιολογηθοψ;ν απο; επιτροπη;, και τα καλψ;τερα θα βραβεψτοψ;ν µε δια;φορα βραβει;α απο; τον ραδιοφϖνικο; σταθµο;. Η διαδικασι;α τοψ διαγϖνισµοψ; βρι;σκεται σε εϕε;λιϕη και τα αποτελε;σµατα θα ανακοινϖθοψ;ν στα τε;λη Αψγοψ;στοψ. Σηµει;ϖση: Το παραπα;νϖ ιστορικο; ψλικο; προω διδασκαλι;α διατι;θεται τϖ;ρα και σε C D απο; το Τµη;µα µαω, µε τον τι;τλο ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ, παραγϖγη;ω 2004, και µπορει; να αντιγραφει; για ο;σοψω ενδιαφε;ρονται να το διδα;ϕοψν. Επι;σηω σε C D διατι;θεται και το ψλικο; ποψ εκπο;νησε οµα;δα εργασι;αω εκπαιδεψτικϖ;ν για τοψω Ολψµπιακοψ;ω Αγϖ;νεω, σε δια;φορα επι;πεδα διδασκαλι;αω, µε τον τι;τλο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΠΙΟ ΧΗΛΑ, ΠΙΟ ΨΝΑΤΑ, ΠΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ;Οσοι ενδιαφε;ρονται για ψλικο; µποροψ;ν να επικοινϖνη;σοψν µε το Γραφει;ο τοψ Σψµβοψ;λοψ Ελληνικη;ω Γλϖ;σσαω στο Department of Education & Training, Languages Unit, Ryde. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 17

19 Early Childhood and Primary Education Secondary Education Technical and Further Education Vocational Education and Training Higher Education Adult and Community Education Registration for the workshops for the new languages syllabuses for Years K- 6 can be made by faxing the attached form to: The Languages Unit (02) Important: Registrations close 4 working days prior to the workshop date. A confirmation fax will be sent and participants will need to bring this to the workshop. Workshops and venues 9am 3.30pm Wednesday 10 November Wednesday 24 November Wests Ashfield Cabravale Diggers Cost: $50 Payment must be received prior to the workshop. No payment will be accepted on the day. Morning tea and lunch will be provided. Payable to: Send cheque to: The Department of Education and Training The Languages Unit 3a Smalls Road RYDE NSW 2112 For further enquiries please call: Giuseppina Wilmott (02) OR Sana Zreika (02) Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 18

20 Fax to: (02) NAME: LANGUAGE/S SCHOOL: ADDRESS: PHONE: FAX: Please indicate the workshop you wish to attend: Wednesday 8 September Wednesday 10 November Wednesday 24 November Blaxland TAFE 250 Blaxland Rd, Ryde Wests Ashfield 115 Liverpool Rd, Ashfield Cabravale Diggers 1 Bartley St, Canley Vale Please complete the following: Payment has been sent Special dietary requirements if YES please specify PRINCIPAL S SIGNATURE: YES/NO YES/NO NOTE: Teachers should bring a copy of the new K-10 syllabus and their current program to the workshop. Payment must be received prior to the workshop. No payment will be accepted on the day. A confirmation fax will be sent and participants will need to bring this to the workshop. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 19

21 Join the MLTA for Mail this membership form with your cheque or fax with your credit card details to: MLTA of NSW Inc. PO BOX 121 Leichhardt NSW 2040 Phone: (02) Fax: (02) ABN pending will be included on Invoice/receipt supported by the Professional Teachers Council of NSW (PTCNSW) affiliated with the Australian Federation of Modern Language Teachers Associations (AFMLTA) with links to other language teacher associations and language education support personnel across all sectors. Be part of a state wide network of languages teachers with access to advice from the experts in the field of languages teaching - primary, secondary and tertiary professional development activities updates of events and publications the latest developments in language teaching discussion list MODERN LANGUAGE TEACHERS ASSOCIATION of NSW Inc. MEMBERSHIP FORM ABN pending (not registered for GST) Type of Membership - Please indicate your membership category below. Individual membership. $55 (includes $5 joining fee) $50 (if joining fee paid at AGM on 26/2/04) NB Institutions may register as individuals in order to receive a copy of the AFMLTA journal Babel Institutional registration will only cover ONE teacher. Secondary Primary TAFE University Other Discounted membership $35 (includes $5 joining fee) $30 (if joining fee paid at AGM) Casual teacher Part-time teacher Student Name of member: (or of institution contact member) Title First Name Family Name Postal address: (Postcode) Work Phone: Fax: Home Phone: Fax: address: School/institution/Corporation: Current position: Languages you currently teach: Please pay total amount $ by cheque to MLTA of NSW Inc or by credit card Bankcard Mastercard Visacard Expiry date Name on Card: Signature: Please print all details clearly Invoice/Receipt of payment along with membership card and number will be issued as acknowledgment of membership. Fees are tax deductible. MLTA s ABN will be included on Invoice/Receipt Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 20

22 Attention: Teacher/s of Modern Greek I wish to confirm the arrangements for our next K-10 syllabus programming meeting. The details are as follows: Date: Friday 29 October 2004 Venue: Conference Room 3 St. George Area Office Corner Segenhoe & Avenal Streets Arncliffe Time: 9:00am to 3:30pm (8:45am coffee and registration) At our last meeting, the Modern Greek Language teachers revised and improved 7-10 modules and started programming. This workshop will give us the opportunity to further develop and complete programs. If you require any support please do not hesitate to contact me. Please complete the section below and fax back to the Modern Greek Language Consultant Lazaros Lazaridis : (02) Modern Greek Language Consultant Curriculum K-12 Directorate Fax to: Lazaros Lazaridis (02) Teacher name: School: Principal s signature: I will / will not be attending this Modern Greek programming day. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 21

23 OLYMPIC WEBSITES The following websites are Olympic related materials for school projects: The Greek Education Department 9f00VgnVCMServer28130b0aRCRD These materials were developed by the Greek Education Department and include downloadable activity books for several age groups, online activities and direct links to the official Games website with the latest results and stories. As well as the ABC web site at Also available on the K-12 Curriculum Support website is the PDHPE Athens Olympic Games rap (incl resources) at ΨΠΕΝΘΨΜΙΣΗ Ψπενθψµι;ζοψµε το εκπαιδεψτικο; προ;γραµµα ποψ διοργανϖ;νει το Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. για οµογενει;ω µαθητε;ω ηλικι;αω ετϖ;ν απο; την Αψστραλι;α, στο Πανεπιστη;µιο Κρη;τηω, στο Ρε;θψµνο. Η δια;ρκεια τοψ προγρα;µµατοω ει;ναι 2 εβδοµα;δεω και θα ψλοποιηθει; ανα;µεσα στα τε;λη Σεπτεµβρι;οψ και µε;σα εκεµβρι;οψ. Οι αιτη;σει ω σψµµετοξη;ω τϖν ενδιαφεροµε;νϖν πρε;πει να ψποβληθοψ;ν στο Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω τοψ Γεν. Ελληνκοψ; Προϕενει;οψ στο Σψ;δνεψ, µε;ξρι την Τρι;τη, 31 Αψγοψ;στοψ, µαζι; µε σψστατικη; επιστολη; τοψ δασκα;λοψ τηω τα;ϕηω τοψω. Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 22

24 Term 3 Greek Bulletin Curriculum Support K-12 Directorate 23

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1 Π Ε Ρ Ι Ε Ξ Ο Μ Ε Ν Α Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 4 Ολψµπιακη;;; ; λαµπαδηδροµι;;; ;α, το ταϕι;;; ;δι τηω 5 Ολψµπιακη;;; ;ω Φλο;;; ;γαω Extension Course: ;;; ;Ει, µαν, κοι;;; ;τα µπροστα;;; ;

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Ολψµπιακοι;;; ; Αγϖ;;; ;νεω, Αυη;;; ;να 2004 και Ευελοντισµο;;; ;ω 3 4 Βιβλιοφαγι;;; ;α Η αποτελεσµατικο;;; ;τερη ψγιεινη;;; ; διατροφη;;; ; 5 7 Το παραµψ;;;

Διαβάστε περισσότερα

2. Che fece... il gran rifiuto 19

2. Che fece... il gran rifiuto 19 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω

Διαβάστε περισσότερα

K-10 SYLLABUS NEWS 13

K-10 SYLLABUS NEWS 13 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα 3 9 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 K-10 SYLLABUS NWS 13 Απο;;;

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30 ;;; Γρα;;; Γρα;;; ;µµα ;µµα στοψω στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ηλε;;; ;κτρα Μανικα;;; ;κη 3 5 Απο;;; ; τιω παραδο;;; ;σειω µαω 1. Ο Να ελληνικο;;; τα ποψ;µε ;ω κινηµατογρα;;; ;φοω

Διαβάστε περισσότερα

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30 Εντψπϖ;;; ;σειω ενο;;; ;ω µαυητη;;; ; απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; ; τοψ στο προ;;; ;γραµµα, απο;;; ; τοψω ;;; ;Ελληνεω και την Ελλα;;; ;δα. Τον περασµε;νο µη;να για τρειω εβδοµα;δεω, µια οµα;δα παιδιϖ;ν απο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 4, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω Σελ. 2 Παραολψµπιακοι; αγϖ;νεω 3 Οι Παραολψµπιονι;κεω

Διαβάστε περισσότερα

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 CD ROM, Ο ιαγο;;; ;ραω στην Ολψµπι;;; ;α Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Modern Greek Continuers Course: The Changing World

Διαβάστε περισσότερα

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate Επικοινϖνι;;; ;α Term 1, 2005 Please circulate or photocopy for other teachers of at your school Name of teacher Signature The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22 ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΕΛΛΗΝςΝ ΠΑΣΞΑ, ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΠΙΣΤςΝ ΠΑΣΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ι;ξϖω να ϕεφεψ;γει απ την εκκλησιαστικη; τα;ϕη και παρα;δοση, ο λαο;ω µαω πλαισιϖ;νει τιω λατρεψτικε;ω εκδηλϖ;σειω τοψ Πα;σξα µε µια σειρα;

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 -

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 - Νοε;µβριοω 2001 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι Βαδι;ζονταω προω το τε;λοω κι αψτη;ω τηω σξολικη;ω ξρονια;ω, σαω στε;λνοψµε το τε;ταρτο και τελεψται;ο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, για το 2001. Μολονο;τι

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27 Ενηµερϖτικο;;; ; και επιµορφϖτικο;;; ; σεµινα;;; ;ριο Το Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω τοψ Γενικοψ; Προϕενει;οψ τηω Ελλα;δαω στο Σψ;δνεü, στα πλαι;σια τηω προσπα;υειαω για σψνεξη; ενηµε;ρϖση τϖν εκπαιδεψτικϖ;ν,

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

πατε;ραω µητε;ρα Graecia;

πατε;ραω µητε;ρα Graecia; Κϖνσταντι;;; ;νοω Καβα;;; ;φηω, αφιερϖ;;; ;µατοω σψνε;;; ;ξεια... Ποσειδϖνια;;; ;ται ραστηριο;;; ;τητεω Την γλϖ;σσα την ελληνικη; οι Ποσειδϖνια;ται εϕε;ξασαν το;σοψω αιϖ;ναω ανακατεµε;νοι µε Τψρρηνοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ. Νέος Σύμβουλος Ελληνικών στο DET (σ. 3) Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (σ. 4)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ. Νέος Σύμβουλος Ελληνικών στο DET (σ. 3) Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (σ. 4) ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Νέος Σύμβουλος Ελληνικών στο DET (σ. 3) Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (σ. 4) Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας στο Σύδνεϋ (σ. 4) workshop on Wednesday

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε και ΣΤ Δημοτικού

ΠΡΟΣ: Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε και ΣΤ Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ------ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:...

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ (imotion project).

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ  (imotion project). α Erasmus... Η / : 30/08/2016..: 1287, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 erasmus.teiep.gr e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2016-17 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ σ ώ σ, ς ώ ώ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 Olympic Day Schedules

LESSON 5 Olympic Day Schedules OLYMPIC DAY GREEK RESOURCES LESSON 5 Olympic Day Schedules DESCRIPTION: In this lesson, students review their planning and organising for Olympic Day. They explore and develop a range of schedules including

Διαβάστε περισσότερα

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Στέφανος Παπαζαχαρίας Παράδειγμα διδασκαλικής προσέγγισης και εφαρμογής μιάς Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο Θέμα: «CIA Crash Course» Ημερομηνία : Τετάρτη - Παρασκευή, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017 Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 17:00 Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Europa, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Pantheo Eye Centre Annual Moorfield s Eye Hospital University College London Partners The Midland Ophthalmological Society

Pantheo Eye Centre Annual Moorfield s Eye Hospital University College London Partners The Midland Ophthalmological Society ,.,,..,. Dear colleagues The subject of his years conference will include both ophthalmic emergencies and medical emergencies presenting to an ophthalmologist. The aim is to highlight the importance of

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SOUTH AUSTRALIA INC FIRST LEVEL 262 FRANKLIN STREET, ADELAIDE ΤΕΥΧΟΣ 33ο Νοέμβριος 2012 ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε I would like to enroll at a university. Θα ήθελα να γραφτώ για. I want to apply for course. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο Θέμα: «Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Εσωτερικού Ελέγχου» Ημερομηνία : Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 17:00 Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο Θέμα: «Διαρκής Έλεγχος έναντι Διαρκούς Παρακολούθησης» Ημερομηνία : Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017 Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 17:00 Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Classic,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε και ΣΤ Δημοτικού

ΠΡΟΣ: Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε και ΣΤ Δημοτικού 25748 17-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 13-3-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 1999 ΠΡΟΣ: Δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH August 1, 2014 TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH Re: New School Year, 2014-2015 As we anticipate the commencement of our Greek School Year in September,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Συνημμένα: 1η ανακοίνωση (Final Call for papers for 7th Conference) Αίτηση εγγραφής (Registration form, 7th Conf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Συνημμένα: 1η ανακοίνωση (Final Call for papers for 7th Conference) Αίτηση εγγραφής (Registration form, 7th Conf) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κεντρική Γραμματεία των Βαλκανικών Συνδιασκέψεων "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration" η οποία εδρεύει στα γραφεία της «Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

Project Management using Microsoft Project 2003

Project Management using Microsoft Project 2003 Project Management using Microsoft Project 2003 MS03PRF Introduction: This seminar will teach the participants how to manage a project with confidence. They will be taught how to insert tasks, manage resources

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SENIORS TENNIS Tournament - CRETE 2009 Ανδρών Γυναικών

INTERNATIONAL SENIORS TENNIS Tournament - CRETE 2009 Ανδρών Γυναικών INTERNATIONAL SENIORS TENNIS Tournament - CRETE 2009 Ανδρών Γυναικών Ο Σ.Β.Α.Ε σε συνεργασία με την Z Ένωση, προκηρύσσει το πρώτο Διεθνές Τουρνουά Τένις Βετεράνων στην Κρήτη, που θα διεξαχθεί στο Royal

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Επι;;; ;καιρα υε;;; ;µατα Απο;;; 1. ; τιω Το παραδο;;; ελληνικο; ;σειω καρναβ;α;λι µαω 3 5 1. 2. Να ;Ελληνεω τα ποψ;µε και

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to departure from a Greek port

Hazmat notification prior to departure from a Greek port Hazmat notification prior to departure from a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ απόπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα από ελληνικό λιμένα Must

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο Θέμα: «Σύνταξη έκθεσης εσωτερικού ελέγχου και δεξιότητες παρουσίασής της» Ημερομηνία : Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 17:00 Χώρος διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες;

Τι είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες; Αλεξία Σκουρτσή Περιεχόμενα Τι είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες Πώς άρχισαν οι Ολυμπιακοί αγώνες; Σε ποια αθλήματα αγωνίζονταν οι παίδες; Ποιο ήταν το πρόγραμμα των αγώνων (5 ημέρες); Πότε ξεκίνησε η αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Registration Form Version 1

Registration Form Version 1 Registration Form Version 1 1. Γενικά Στοιχεία General Details Στοιχεία ταυτότητας του Αιτητή Applicant s identification details Όνομα ή Εγγεγραμμένη Επωνυμία Name or Registered Name Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η καλύτερη εκπαίδευση των προπονητών ιππασίας με βάση τα Διεθνή πρότυπα.

Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η καλύτερη εκπαίδευση των προπονητών ιππασίας με βάση τα Διεθνή πρότυπα. Μαρκόπουλο, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς τους Ομίλους Που ανήκουν στην δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας φέτος πρόκειται να διοργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-1 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 04 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

SAINT JOHN THE BAPTIST GREEK ORTHODOX CHURCH PYTHAGORAS GREEK SCHOOL

SAINT JOHN THE BAPTIST GREEK ORTHODOX CHURCH PYTHAGORAS GREEK SCHOOL Dear Parents, For the school year 2017-2018, our Pythagoras school is offering the following programs: Saturday program: Every Saturday from 9:00 1:15, for Grades Pre-K, Kindergarten, and 1 st through

Διαβάστε περισσότερα