Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας:"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Παρασκευή Νταφούλη Κοκόζη Άννα, Ιωάννα Μπέλλου Δημότσιου Ευγενία Τηλέφωνα: & Φαξ: Διεύθυνση: Περιοχή Μεζούρλο- Λάρισα Ε- mail: Αναθέτουσα αρχή : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» «Προμήθεια και εγκατάσταση απλού εξεταστικού μικροσκοπίου για τα εξωτερικά ιατρεία» της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ,00 με το Φ.Π.Α. Αριθμός διακήρυξης: 04/2015 Ημερομηνία διενέργειας: Χρηματοδότηση: «ΕΣΠΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ» Διακήρυξη 04/2015 του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απλού εξεταστικού μικροσκοπίου για τα εξωτερικά ιατρεία» της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Λάρισα

2 Αντικείμενο του διαγωνισμού συνοπτικά στοιχεία Είδος διαγωνισμός επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός Κριτήριο κατακύρωσης Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: Χρόνος διενέργειας: Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00 π.μ. Τόπος διενέργειας: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Προμήθεια και εγκατάσταση απλού εξεταστικού Περιγραφή ειδών: μικροσκοπίου για τα εξωτερικά ιατρεία» της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - (CPV : ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 9.674,80 + Φ.Π.Α. 23% ,00 με το Φ.Π.Α. Διάρκεια της σύμβασης: 120 ημέρες από την επομένη την υπογραφή της σύμβασης Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Φόρος εισοδήματος (άρθρο 24 του Ν. 2198/1994) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη Δεν απαιτείται εφημερίδα των Ε.Κ. Ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα της Δεν απαιτείται κυβέρνησης Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο

3 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής και ισχύει. 1.2 Της Οδηγίας 93/42/EEC του Συμβούλιου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1.3 Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/ Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1.5 Του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 1.7 Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 1.8 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει. 1.9 τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 1.11 Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/ ) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» 1.12 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 1.13 Του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/ ) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα) 1.14 Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204Α/ ) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3

4 1.15 Του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου εμπορικών επιχειρήσεων) 1.16 Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/ ) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 1.17 Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256Α/ ) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/ Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/ ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/ Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/ ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/ ) : «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 και 2002/96» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12Α/ ) και ισχύει Του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α/ ) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α/ ) 1.22 Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» στα σημεία εκείνα που δεν αντίκειται προς το ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά προς αυτό Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134Α/ ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α), 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α) και 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/ , ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8) Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/ ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/ ) : «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 1.28 Του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) : «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις), άρθρα 13-16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α/ ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/ ) «Πτωχευτικός Κώδικας» 4

5 1.31 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ) : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Τις αποφάσεις και έγγραφα: 2.1. Την ΚΥΑ Αριθμ. K1 802 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ /ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/ ), 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088Β/ ) και 18818/ΕΥΘΥ 864 (ΦΕΚ 1111 Β/ ) και ισχύει Την αρίθμ. ΔΥΓ2/οικ Απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κριτήρια και διαδικασία για την χορήγηση σκοπιμότητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές» (ΦΕΚ 802/Β / ) τη με αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β / ) 2.5. τη με αριθμό C (2007) 5332/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, και Ηπείρου της Ελλάδας (Κωδικός: CCI2007GR16UPO001) 2.6. τη με αριθμό ΔΥ6α/οικ.36932/ κοινή υπουργική απόφαση (στο εξής Κ.Υ.Α.) των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ 545/Β / ) 2.7. τη με αριθμό 26/12/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής για συντομία Δ.Σ.) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (στο εξής για συντομία Π.Γ.Ν.Λ.) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη των κατατεθειμένων σ αυτό προτάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (στο εξής για συντομία ΕΣΠΑ) της περιόδου τη με αριθμό 296/ απόφαση του τότε Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό της ΩΡΛ κλινικής 2.9. τη με αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ / Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί ιατροτεχνολογικών 5

6 προϊόντων» (ΦΕΚ 2198/Β / ) σχετικά με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τη με αριθμό 330/ απόφαση του τότε Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας τη με αριθμό πρωτοκόλλου 11330/ απόφαση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια τύπου Β του Π.Γ.Ν.Λ τη με αριθμό πρωτοκόλλου 20367/ΕΥΣ 3419/ (ΦΕΚ 737/Β / ) απόφαση του Υφυπουργού οικονομίας ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου» στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας τη με αριθμό ΕΗΔ 7/18/ απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη των κατατεθειμένων σ αυτό επικαιροποιημένων προτάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου τη με αριθμό 16820/ απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ 1515/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις (ΦΕΚ 1996/Β / ), 1500 (ΦΕΚ134/Β / ) και 7546 (ΦΕΚ 920/Β / ) και ισχύει τη με αριθμό πρωτοκόλλου Υ4Β/Γ.Π /Φ8γ2, Φ - ΕΣΠΑ/ (ΑΔΑ: 4ΙΞΠΘ-Ξ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ τη με αριθμό 21/25/ απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ΩΡΛ κλινική του Π.Γ.Ν.Λ τη με αριθμό ΕΗΔ 5/25/ απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με θέμα τη συγκεκριμενοποίηση λοιπού ΒΙΤ εξοπλισμού προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ τη με αριθμό 14726/ απόφαση του Υφυπουργού υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με θέμα «Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ από τα νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ (ΦΕΚ 1859/Β / ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 15410/ απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (στο εξής Ε.Π.Υ.) με την.οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του εξοπλισμού με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ που θα υλοποιηθεί από τους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της επιτροπής προμηθειών υγείας με αριθμό 42/ ) 6

7 2.20. τη με αριθμό ΕΗΔ 79/3/ (ΑΔΑ: 4Α1Τ Ε) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2011 που κατήρτισε το νοσοκομείο και απέστειλε προς έγκριση στην Ε.Π.Υ τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3120/ / απόφαση της Ε.Π.Υ. (ΑΔΑ: 4ΑΘΕΘ- Ρ) με θέμα την έγκριση της κατάρτισης του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών μονάδων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 2011 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ , το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από λοιπές πηγές χρηματοδότης (απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της επιτροπής προμηθειών υγείας με αριθμό 55/ θέμα 6 ο ) τη με αριθμό 6588/ κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών και του υφυπουργού υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων σχετικά με την έγκριση προγράμματος προμηθειών, υπηρεσιών και φαρμάκων των μονάδων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα επιχειρησιακά προγράμματα του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) » (ΦΕΚ 1650/Β / ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6539/ απόφαση της Ε.Π.Υ. (ΑΔΑ: 4ΑΣΓΘ-Ι91) με θέμα την τροποποίηση της συνολικής έγκρισης του προγράμματος προμηθειών (υλικών υπηρεσιών και φαρμάκων) υγείας, προϋπολογισμού ,88, καθώς και των επιμέρους προγραμμάτων, τα οποία τροποποιούνται και αναλύονται ως εξής: Β) την έγκριση του ΠΠΥΥ...έτους 2011 που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την προμήθεια ΒΙΤ εξοπλισμού, ο τύπος της διαγωνιστικής διαδικασίας και το κριτήριο κατακύρωσης τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8414/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012» τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5928/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα την ένταξη της πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού ΒΙΤ Εξοπλισμού για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» τη με αριθμό τη με αριθμό 93/16/ (ΑΔΑ: Β45Α ) απόφαση του ΔΣ του Π.Γ.Ν.Λ. στην οποία εκρίνει τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η αρμόδια επιτροπή σύνταξης το με αριθμό πρωτοκόλλου 1774/ έγγραφο της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη της Αρχής για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του Υποέργου [4] «Απλό εξεταστικό μικροσκόπιο για χρήση σε εξωτερικά ιατρεία» για την ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας του έργου με κωδ. ΟΠΣ τη με αριθμό Α272/ (ΑΔΑ 7ΟΚΣ ΙΧΟ) απόφαση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν. Λάρισας σχετικά με τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας τη με αριθμό Α73/ (ΑΔΑ: 7ΔΜ ΣΘ5) απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών η με αριθμό ΕΗΔ 2/3/ (ΑΔΑ : ΒΕΑΙ Δ6Ι) απόφαση του ΔΣ σχετικά με τον ορισμό υπολόγου του έργου 7

8 2.31. η με αριθμό 23/12ης/ (ΑΔΑ: ΩΧΜ ΒΛ) απόφαση του ΔΣ σχετικά με την αντικατάσταση του υπολόγου του έργου τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1538/ (ΑΔΑ: 65Η ΗΛΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απλού εξεταστικού μικροσκοπίου για τα εξωτερικά ιατρεία» της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 1. Τόπος χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Τόπος υποβολής Καταληκτική Τόπος διενέργειας Ημερομηνία διενέργειας προσφορών ημερομηνία υποβολής διαγωνισμού διαγωνισμού προσφορών Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ Π.Γ.Ν.Λ. (Τμήμα «Κουτλιμπάνειο & Τρίτη 14:30μμ προμηθειών) Τετάρτη 10:00 πμ Τριανταφύλλειο» (γραφείο πρωτοκόλλου) Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από το νοσοκομείο. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης. 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Μέρος Α : Γενικοί όροι Μέρος Β : Αντικείμενο περιγραφή έργου Παράρτημα Α: Φύλλο συμμόρφωσης Παράρτημα Β: Πίνακες οικονομικής προσφοράς Παράρτημα Γ : Σχέδιο σύμβασης Παράρτημα Δ : Σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης - επισκευής Παράρτημα Ε: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 4. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 3801/ Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 5 ης ΥΠΕ και συγκεκριμένα στη διαδρομή Παρακολούθηση Υλοποίησης ΕΣΠΑ - φορέας: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. 8

9 Μέρος Α : Γενικοί όροι A.1. Ορισμοί και γενικές πληροφορίες Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση απλού εξεταστικού μικροσκοπίου για τα εξωτερικά ιατρεία» της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης (βλ. Μέρος Β -Αντικείμενο περιγραφή του έργου). Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με το έργο που θα αναλάβει ο ανάδοχος ορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου, ενώ εκείνες που υποβάλλονται για μέρος αυτού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 2. Ορισμοί Αναθέτουσα αρχή Αναθέτουσα αρχή είναι το Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» που εδρεύει στην περιοχή Μεζούρλο της Λάρισας και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού Αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία είναι η οικονομική και πιο συγκεκριμένα το γραφείο προμηθειών. Αρμόδιοι υπηρεσίας διενέργειας Αρμόδιοι είναι οι υπάλληλοι του γραφείου προμηθειών κ.κ. Δημότσιου Ευγενία, Κοκόζη Άννα, Μπέλλου Ιωάννα και Νταφούλη Παρασκευή που παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνα επικοινωνίας και , φαξ: , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 14:00. Διακήρυξη Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α : Γενικοί όροι, το Μέρος Β : Αντικείμενο - περιγραφή έργου και τα Παραρτήματα: Α. Πίνακας συμμόρφωσης, Β. Πίνακες οικονομικής προσφοράς, Γ: Σχέδιο Σύμβασης, Δ: Σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης επισκευής, Ε: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών Έργο Η Προμήθεια και εγκατάσταση απλού εξεταστικού μικροσκοπίου για τα εξωτερικά ιατρεία της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης, περιγραφή του έργου. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού Μέρος Β -Αντικείμενο Το αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο είναι η τριμελής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 4 και 38 6 του ΠΔ 118/2007. Το συλλογικό αυτό όργανο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Προσφέρων Ως προσφέρων θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που 9

10 συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». Εκπρόσωπος Εκπρόσωπος του προσφέροντα θεωρείται ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ως εκπρόσωπος θεωρείται το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Αντίκλητος Αντίκλητος θεωρείται το πρόσωπο το οποίο ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα. Ανάδοχος Ως ανάδοχος ορίζεται ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Κατακύρωση Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ανάδοχου η οποία καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Τόσο η σύμβαση όσο και η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς και τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των υποψήφιων ανάδοχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Συμβατικά τεύχη Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ανάδοχου του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν, τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη γ) την οικονομική προσφορά του ανάδοχου και δ) την τεχνική προσφορά του ανάδοχου Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου. Συμβατικό τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. Επιτροπή παρακολούθησης του έργου: Η επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του κ. Διοικητή και έχει ως έργο την επίβλεψη της εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης. Εκπρόσωπος Αναθέτουσας Αρχής : ο εκάστοτε Διοικητής. Σε περίπτωση απομάκρυνσης ή παραίτησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, η παρούσα σύμβαση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής θα υπογράφεται από τον νόμιμο αντικαταστάτη του. Άρθρο 3. Αντικείμενο του έργου Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», 10

11 προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης δαπάνης έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 23%, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απλού εξεταστικού μικροσκοπίου για τα εξωτερικά ιατρεία» της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β - Αντικείμενο Περιγραφή του έργου της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 4. Προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 με το Φ.Π.Α. 23%, ενώ χωρίς Φ.Π.Α. 23% στο ποσό των 9.674,80. Άρθρο 5. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Περιοχή Μεζούρλο - Λάρισα Τηλέφωνα: και (γραφείο προμηθειών) Φαξ: Πληροφορίες: κ.κ. Παρασκευή Νταφούλη, Άννα Κοκόζη, Ευγενία Δημότσιου και Ιωάννα Μπέλλου. A.2. Νομικό πλαίσιο και γενικές αρχές Άρθρο 6. Ισχύουσα νομοθεσία Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του. Άρθρο 7. Ενστάσεις - προσφυγές Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / ). Άρθρο 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης - δημοσιότητα Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο : Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες στις Χρηματιστήριο Αθηνών Δημοπρασιακή Σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού στις Ελευθερία Λάρισας Κόσμος Λάρισας Επίσης, στις θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση και συγκεκριμένα στη διαδρομή της 5ης Υ.ΠΕ. - Παρακολούθηση Υλοποίησης ΕΣΠΑ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Τέλος, την ίδια ημερομηνία θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων 1) του Επιμελητηρίου Λάρισας 2) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - φορέας: 11

12 3) του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών 4) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 5) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Άρθρο 9. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού παροχή διευκρινίσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το γραφείο προμηθειών (γραφείο 9) του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», περιοχή Μεζούρλο Λάρισας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την καταβολή του ποσού των τριάντα ( 30,00) και την έκδοση αντίστοιχου γραμματίου είσπραξης από το ταμείο του ιδρύματος [Απόφαση Σ.Δ. 28/ (ΘΕΜΑ 24ο)]. Η αγορά της είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την υπηρεσία διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Η υπηρεσία θα τους το αποστείλει χωρίς την καταβολή για δεύτερη φορά του ποσού των τριάντα ευρώ ( 30,00). Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 5 ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στη διαδρομή - Παρακολούθηση Υλοποίησης ΕΣΠΑ - φορέας: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (08) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του ΠΔ 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (03) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (06) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του ΠΔ 118/2007. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της 5 ης Υ.ΠΕ. μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις αναρτηθούν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Άρθρο 10. Χρόνος τόπος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα 12

13 οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις και ώρα 14:30 το μεσημέρι στην έδρα της αναθέτουσας αρχής (περιοχή Μεζούρλο Λάρισας) και συγκεκριμένα στο γραφείο του πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Άρθρο 11. Χρόνος τόπος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», στην περιοχή Μεζούρλο της Λάρισας στις και ώρα 10:00 π.μ.. Α.3. Στοιχεία συμμετοχής Άρθρο 12. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Όμως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης του νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους προσκομίζοντας ανάλογο πιστοποιητικό. Άρθρο 13. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007. Συγκεκριμένα: Α. Έλληνες πολίτες α/α Περιγραφή δικαιολογητικών 1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από 13

14 τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι: αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού συμμετέχουν με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 3 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου 14

15 δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής τους, εφόσον υπάρχουν. 4 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης. Β. Αλλοδαποί α/α Περιγραφή δικαιολογητικών 1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι: 15

16 αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού συμμετέχουν με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 3 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α / ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής τους, εφόσον υπάρχουν. 4 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν ορίζεται αλλιώς στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν. 4250/2014, άρθρο 1) Όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. Γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται 16

17 για τους έλληνες πολίτες. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τα ακόλουθα πρόσωπα: o αν πρόκειται για Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (στο εξής Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμη εταιρία (στο εξής Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη Εταιρία (στο εξής Ε.Ε.) από τους διαχειριστές o αν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία (στο εξής Α.Ε.) από τον Πρόεδρο ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Προς απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι νομιμοποιητικών εγγράφων: Αν το νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε., τότε οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με: i. ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ii. ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας iii. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο από την αρμόδια αρχή iv. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει ή δεν έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. v. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. (για τις Α.Ε.) περί έγκρισης συμμετοχής σε διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά, αν αυτή δεν κατατεθεί με κάποια ταχυδρομική υπηρεσία ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς εγγράφων. Αν το νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή προσωπικής εταιρίας, δηλαδή Ο.Ε. & Ε.Ε., τότε οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει συνοδεύονται με: Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρίας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρίας από την αρμόδια αρχή. Δ. Νομικά πρόσωπα αλλοδαπά Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους αλλοδαπούς. Όσον αφορά στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, επισημαίνεται πως ανάλογα με τη μορφή τους απαιτείται η προσκόμιση ανάλογων εγγράφων με εκείνων που αναφέρονται πιο πάνω για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους. Από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπόμενων ορίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος προμηθευτής πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 17

18 Ε. Συνεταιρισμοί Για τους ημεδαπούς συνεταιρισμούς απαιτείται η προσκόμιση των ίδιων δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους έλληνες πολίτες, ενώ για τους αλλοδαπούς όσα απαιτούνται για τους αλλοδαπούς υποψήφιους αναδόχους. Επισημαίνεται πως οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. ΣΤ. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τον κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση. Επίσης, οι ενώσεις αυτές οφείλουν να καταθέσουν δήλωση σύστασης ένωσης αναδόχων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Προσοχή : Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα : Έγγραφη Δήλωση σχετικά με τη χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη που προσφέρουν αποτελούν τα πλέον σύγχρονα μοντέλα παραγωγής τους, τύπου Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. Προσοχή: Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του ανάδοχου από το διαγωνισμό. Προσοχή: Αν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπόμενων ορίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης (άρθρο 6 παράγραφος 3 του ΠΔ 118/2007). Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ως άνω περιγραφόμενες νομικές καταστάσεις. Προσοχή: Επισημαίνεται πως τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 14. Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές είναι δυνατό: I. να υποβάλλονται στο γραφείο του πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Π.Γ.Ν.Λ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και τις και ώρα 14:30 το μεσημέρι. II. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Π.Γ.Ν.Λ. με οποιοδήποτε τρόπο και να 18

19 παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΠΔ 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία διενέργειας, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Άρθρο 15. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 13 παράγραφος 1 του ΠΔ 118/2007). Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 13 παράγραφος 2 του ΠΔ 118/2007). Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13 παράγραφος 3 του ΠΔ 118/2007), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς υποχρεωτικά ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Άρθρο 16. Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν, όμως, υποβληθούν τέτοιες, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Άρθρο 17. Αντιπροσφορές Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του ΠΔ 118/2007). Άρθρο 18. Μερική υποβολή προσφορών Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του προκηρυσσόμενου έργου δε γίνονται δεκτές. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Άρθρο 19. Τρόπος σύνταξης προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 19

20 προαναφερόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (βλ. πιο πάνω σελίδα 18), στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Το ένα από τα αντίγραφα αυτά ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα αυτού πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Η κάθε σελίδα θα πρέπει να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Τα οικονομικά στοιχεία, πρωτότυπα και αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την απόκλιση των υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. 7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 8. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 20