ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός ΠΡΟΣ: 1. ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε. (Διεύθυνση Κλάδου Ζωής & Υγείας) Λεωφ. Αθηνών 110 & Χρηματιστηρίου ΚΤΙΡΙΟ Γ Αθήνα 2. κ. **** **** **** 3. κ. **** **** **** ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ), όπως ισχύει τροποποιημένος, με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν υποβολής των από **** και από **** αναφορών των κ.κ. **** και **** (αριθ. πρωτ. εισερχ. **** και **** αντίστοιχα), μεταξύ των ως άνω ασφαλισμένων-καταναλωτών και της ασφαλιστικής εταιρίας ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε. σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των φακέλων των υπό κρίση διαφορών και μετά τις συναντήσεις προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβαν χώρα στα γραφεία της Αρχής την **** και **** αντίστοιχα, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε τις από από **** και από **** αναφορές των κ.κ. **** και ****, στις οποίες δόθηκε αριθ. πρωτ. εισερχ. **** και **** αντίστοιχα. Στις ως άνω έγγραφες αναφορές τους οι καταγγέλλοντες κάνουν λόγο για παράνομη και αντισυμβατική άρνηση καταβολής εκ μέρους της εμπλεκόμενης εταιρίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που αντιστοιχούσε σε κατά τα λοιπά αναγνωριζόμενες ως ασφαλιστικά καλυπτόμενες δαπάνες υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης που παρασχέθηκαν από ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες δαπάνες αμφότεροι είχαν υποβληθεί. 1

2 Με τα από **** (αρ.πρωτ. Β/****) και από **** (αρ.πρωτ. ****) έγγραφα διαβιβάστηκαν προς την εμπλεκόμενη εταιρία οι υποβληθείσες αναφορές και ζητήθηκαν οι απόψεις της επί των διαλαμβανομένων σε αυτές. Επί των ανωτέρω εγγράφων η εταιρία απέστειλε τις από **** (αρ.πρωτ. εισερχ. ****) και από **** (αρ.πρωτ. εισερχ. ****) απαντητικές επιστολές. Σε αυτές διατύπωσε επιγραμματικά τις θέσεις της για τους λόγους άρνησης καταβολής του επίμαχου ποσού Φ.Π.Α. εξόδων νοσηλείας παραπέμποντας για την αναλυτική παράθεση αυτών σε παλαιότερη αλληλογραφία (με αφορμή άλλες αναφορές με παρεμφερείς αιτιάσεις), καθώς και σε προηγούμενες αυτοπρόσωπες παρουσίες της εταιρίας στα γραφεία της Αρχής (με αφορμή συναντήσεις για προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης άλλων αντίστοιχου περιεχομένου υποθέσεων). Οι θέσεις της εταιρίας συνοψίζονται στα εξής σημεία: 1) Ο Φ.Π.Α. επί της παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων επιβλήθηκε για πρώτη φορά από με συντελεστή 11% και ήδη από με συντελεστή 13%. Κατά την άποψη της εταιρίας οι όροι των επίμαχων ασφαλιστηρίων και συγκεκριμένα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 των Γενικών Όρων αυτών στο βαθμό που προβλέπουν ότι όλες οι φορολογικές επιβαρύνσεις του ασφαλιστηρίου επιβαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο δικαιολογούν την εξαίρεση του αναλογούντος Φ.Π.Α. από την εκάστοτε καταβαλλόμενη ασφαλιστική αποζημίωση. 2) Συγκεκριμένη αναφορά για το πού επιρρίπτεται ο Φ.Π.Α. δεν θα μπορούσε να υπάρχει, αφού κατά το χρόνο σύναψης των επίμαχων ασφαλιστηρίων (έτος 1992) και κατάρτισης των όρων του συγκεκριμένου ασφαλιστικού προγράμματος τέτοια επιβάρυνση δεν υπήρχε ούτε μπορούσε να έχει προβλεφθεί, ώστε η τυχόν υποχρέωση ανάληψης του σχετικού οικονομικού βάρους να έχει ενσωματωθεί στο αναλογούν ασφάλιστρο και να αποτελεί μέρος του ασφαλιζόμενου κινδύνου. 3) Αντίθετη εκδοχή θα δημιουργούσε κίνδυνο παραβίασης της αρχής και εκ του νόμου υποχρέωσης, που αποτυπώνεται στο άρθρο 30 του Ν.Δ. 400/1970 ότι στις ασφαλίσεις ζωής τα ασφάλιστρα πρέπει να είναι επαρκή, βάσει λογικών αναλογιστικών υποθέσεων, ώστε η ασφαλιστική επιχείρηση να είναι σε θέση να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της. 4) Η ορθή κατά την εκτίμηση της εταιρίας ερμηνεία της σύμβασης σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΚ 200) κατατείνει στην απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρίας από την υποχρέωση κάλυψης της επίμαχης απρόοπτης φορολογικής επιβάρυνσης, αφού εάν οι συντάκτες των όρων των επίμαχων ασφαλιστηρίων γνώριζαν ή ήταν σε θέση να προβλέψουν την επιβολή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης των ιδιωτικών κλινικών είτε θα είχαν περιλάβει σχετική αναφορά στον ως άνω όρο 8, που αφορά γενικώς μη καλυπτόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις (του ασφαλιστηρίου) είτε θα είχαν τιμολογήσει διαφορετικά το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. Με τα υπ' αριθμ. πρωτ. **** και **** έγγραφα του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» εκλήθησαν αρμοδίως τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού. Ωστόσο, η προσπάθεια συναινετικής επίλυσης των επίμαχων υποθέσεων και επίτευξης συμβιβασμού παρουσία των ενδιαφερομένων μερών σε συνάντηση και συζήτηση, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, σύμφωνα με την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, απέβη άκαρπη. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι στην περίπτωση τεσσάρων άλλων υποθέσεων με την ίδια εταιρία αντιστοίχου περιεχομένου και παρεμφερών αιτιάσεων αναφορικά με το ίδιο ασφαλιστικό προϊόν τα μέρη συμφώνησαν συμβιβαστικά σε τροποποίηση των συμβατικά συμφωνηθέντων περί δυνατότητας αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου, που αφορά στην νοσοκομειακή κάλυψη, για όσο διάστημα εξακολουθεί να επιβάλλεται στις υπηρεσίες παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης των ιδιωτικών κλινικών η επίμαχη φορολογική επιβάρυνση με αντίστοιχη δέσμευση της εταιρίας εφεξής να καλύπτει τον Φ.Π.Α. που θα αναλογεί σε κάθε ασφαλιστικά καλυπτόμενη περίπτωση. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων ρυθμίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση, η οποία διέπεται αφενός από τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου (που περιέχει τα 2

3 εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης) και αφετέρου από τους εκ των προτέρων, χωρίς διαπραγμάτευση, συντεταγμένους Γενικούς ή Ειδικούς έντυπους ασφαλιστικούς όρους, που ορίζουν τις προϋποθέσεις με τις οποίες παρέχεται η εκάστοτε κάλυψη από τον συγκεκριμένο ασφαλιστή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφάλισης και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των αναλογούντων ασφαλίστρων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ασφαλιστικού Νόμου (Ν.2496/1997), όπως ισχύει, που εισήγαγε ένα ειδικό προστατευτικό πλέγμα ημιαναγκαστικού δικαίου διατάξεων υπέρ του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου και οι ρυθμίσεις του οποίου μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν έγκυρα να τροποποιηθούν στην κατεύθυνση περιορισμού των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους 1. Η ασφαλιστική σύμβαση ερμηνεύεται όπως κάθε σύμβαση, πλην όμως, επειδή η θέση του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου είναι ασθενέστερη, οι όροι της σύμβασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εύλογα συμφέροντά του και τούτο είναι μονομερής υποχρέωση που έχει ο ασφαλιστής κατά νομοθετική επιταγή (αρθρ.2 8 ΑσφΝ) 2. Ο Αστικός Κώδικας εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τον ΑσφΝ, εφόσον το δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν είναι ανεξάρτητο από το γενικό δίκαιο των συμβάσεων 3. Όταν δε ο ασφαλισμένος έχει την ιδιότητα του καταναλωτή εφαρμογή έχουν συμπληρωματικά και οι διατάξεις του Ν.2251/1994, όπως ισχύει, περί προστασίας του καταναλωτή. 2. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, θεμελιώδης αρχή του ενοχικού δικαίου, διέπει την κατάρτιση και το περιεχόμενο των συμβάσεων, καθιερώνεται δε με τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ. Κάμψη της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων αποτελούν μεταξύ άλλων οι λεγόμενες «συμβάσεις προσχώρησης». Πρόκειται για συμβάσεις, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο καθορισμός του περιεχομένου τους από τον ένα συμβαλλόμενο, που κατά κανόνα είναι ο ισχυρότερος, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος στερείται της ελευθερίας διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις προβάλλει έντονη η ανάγκη προστασίας του ασθενέστερου συμβαλλόμενου από τον κίνδυνο της υπέρμετρης επιβάρυνσης της θέσης του και της ανατροπής της διαπραγματευτικής του ελευθερίας. Προς την κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών από καταχρηστικούς συμβατικούς όρους εκδόθηκε η κοινοτική Οδηγία 93/13/ΕΟΚ «σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές», ενώ το ελληνικό δίκαιο προσαρμογής περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του Ν. 2251/94, όπως αυτός ισχύει σήμερα Με το Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, διαγράφεται ένα ευρύ θεσμικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών. Μεταξύ των άλλων ρυθμιζόμενων περιπτώσεων του ανωτέρω νόμου, το άρθρο 2 έχει ως αντικείμενο τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) με την ενδεικτική απαρίθμηση των καταχρηστικών γενικών όρων. Συγκεκριμένα, οι Γενικοί Όροι των Συναλλαγών (ΓΟΣ) είναι συμβατικοί όροι, η διατύπωση των οποίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το χρήστη (ως «χρήστης» νοείται ο προμηθευτής και, εν προκειμένω, ο ασφαλιστής) κατά τρόπο οριστικό πριν από τη σύναψη της σύμβασης, χωρίς να έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον αντισυμβαλλόμενο. Επιπλέον, προορίζονται για πολλαπλή ομοιόμορφη χρήση για μεγάλο αριθμό συμβάσεων. Οι ΓΟΣ, δηλαδή, λειτουργικά είναι ένα μόρφωμα της τυποπoιημένης μαζικής συναλλαγής. Ο χαρακτήρας αυτός των ΓΟΣ έχει ως συνέπεια, στo βαθμό πoυ με αυτούς τροποποιείται το υφιστάμενο ενδοτικό δίκαιο, να μεταθέτουν στον καταναλωτή συμβατικούς κινδύνους και βάρη που κανονικά βάσει του ενδοτικού δικαίου, θα έπρεπε να φέρει ο προμηθευτής. Αλλά και εκεί που ενδοτικό δίκαιο δεν υπάρχει, οι συμβατικοί κίνδυνοι κατανέμονται μέσω των ΓΟΣ κατά κανόνα έτσι ώστε να ευνοούνται μονομερώς τα συμφέρoντα του προμηθευτή και να παραμελoύνται τα δικαιολογημένα συμφέροvτα του αντισυμβαλλόμενου καταναλωτή. Με αυτήν την έννοια λείπουν σε αυτές τις περιπτώσεις των ΓΟΣ τα τυπικά εχέγγυα «ορθότητος» που παρέχει η ατομική σύμβαση, ότι 1 βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2005, σελ. 159 και βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2006, σελ.150, σημ βλ. οπ. σελ. 76 επ. 4 βλ. Ιωάννη Κ.Καράκωστα, Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/94),έκδοση 2008,σελ

4 δηλαδή αυτό που ελεύθερα συμφωνήθηκε ανταποκρίνεται καταρχήν στα συμφέροντα και των δύο μερών διότι αυτή, άλλωστε, είναι και η νομοθετική αφετηρία η συμβατική ελευθερία εγγυάται τη συμβατική δικαιοσύνη. Ο καταναλωτής είναι κατά κανόνα σε μειονεκτική θέση. Συνήθως αποδέχεται χωρίς αντίρρηση τους ΓΟΣ που θέτει ο προμηθευτής, άλλοτε διότι λόγω οικονομικής υπεροχής του προμηθευτή είναι ή αισθάνεται αδύναμος να προκαλέσει αλλαγές στους όρους (οικονομική κατωτερότητα), άλλοτε διότι δεν διαθέτει τις αναγκαίες συναλλακτικές και νομικές γνώσεις για την κατανόηση των όρων (διανοητική κατωτερότητα) Εξάλλου, το δίκαιο των Γ.Ο.Σ. διαπνέεται από την αρχή της διαφάνειας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της προστασίας του καταναλωτή, διατυπώνεται ρητά στο άρθρο 5 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ και έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό νομικό σύστημα μέσω του άρθρου 2 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει 6. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι Γ.Ο.Σ. πρέπει να είναι διατυπωμένοι με τρόπο ορθό, σαφή και κατανοητό, ώστε ο απρόσεκτος μεν ως προς την ενημέρωσή του, αλλά διαθέτοντας τη μέση αντίληψη κατά το σχηματισμό της δικαιοπρακτικής του απόφασης, καταναλωτής του συγκεκριμένου είδους αγαθών ή υπηρεσιών 7 να γνωρίζει τις συμβατικές δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει, ιδίως, να είναι σε θέση να διαγνώσει εκ των προτέρων κρίσιμα στοιχεία (π.χ. διάρκεια) ή μεγέθη (π.χ. της παροχής ή της αντιπαροχής) της σύμβασης. Η αρχή αυτή έχει δύο εκφάνσεις. Τη σαφήνεια και το κατανοητό των όρων. Η σαφήνεια αφορά στις νομικές συνέπειες μιας ρήτρας, στα δικαιώματα δηλαδή και στις υποχρεώσεις του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό ασαφείς ή πολυσήμαντες ρήτρες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή για να ενισχύσει τη θέση του έναντι του καταναλωτή. Ιδιαίτερα οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες και επιβαρύνσεις θα πρέπει να είναι ευκρινείς. Αδιαφανείς ρήτρες, που αποκρύπτουν την πραγματική, νομική και οικονομική κατάσταση δημιουργούν τον κίνδυνο ο καταναλωτής είτε να απόσχει από ορισμένες ενέργειες (άσκηση δικαιωμάτων του) είτε να υποκύψει σε δικαιώματα ή αξιώσεις, που κατά το φαινόμενο έχει ο προμηθευτής. Με το πρίσμα αυτό αδιαφανείς ρήτρες οδηγούν, ακριβώς λόγω της αδιαφάνειάς τους, στη διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας, κατά το άρθρο 2 6 του Ν. 2251/1994. Η διαφάνεια και σαφήνεια πρέπει να υπάρχει τόσο ως προς την αιτία της παροχής, όσο και ως προς το περιεχόμενό της. Η διαφάνεια αφορά στη σαφή και κατανοητή διατύπωση, στην αρχή του ορισμένου ή οριστού περιεχομένου και στην αρχή της προβλεψιμότητας της ύπαρξης των όρων, η οποία θεωρείται ταυτόσημη με την απαγόρευση της θέσης απροσδόκητων, αιφνιδιαστικών ή παραπλανητικών ρητρών. Ο Ν. 3587/2007 βελτίωσε την καταγραφή της αρχής της διαφάνειας στο στάδιο του ελέγχου ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση προσθέτοντας στη νέα 2 του άρθρου 2 Ν.2251/1994 διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ΓΟΣ πρέπει να διατυπώνονται «κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το νόημά τους» 8. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 2 4 εδ.(α) του Ν. 2251/1994, όπως αυτός ισχύει τροποποιημένος, «κατά την ερμηνεία των γενικών όρων των συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 4 εδ.(β) του ιδίου νόμου: «Γενικοί όροι των συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή ή από τρίτο για λογαριασμό του σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή». Κατά την έννοια του ερμηνευτικού αυτού κανόνα, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το περιεχόμενο ορισμένης ρήτρας ΓΟΣ, η τελευταία δεν καθίσταται ανίσχυρη, αλλά ερμηνεύεται με τρόπο ευνοϊκό υπέρ του καταναλωτή 9. Ο κανόνας της 4 ότι δηλαδή οι ασαφείς ρήτρες των ΓΟΣ ερμηνεύονται εις βάρος του προμηθευτή (κανόνας της ασαφούς ρήτρας) αποτελεί ειδική εκδήλωση της γενικής ερμηνευτικής αρχής in dubio contra stipulatorem (εν αμφιβολία κατά 5 βλ. ΠΠρΑθ 1119/2002 ΔΕΕ 2003, βλ. σχετ. ΑΠ 1030/2001 ΕπιΔικΙΑ 2004,414. ΑΠ 430/2005 ΔΕΕ 2005,460. ΑΠ 1495/2006 ΔΕΕ 2006,1307. ΟλΑΠ 15/2007. ΠΠρΑθ 961/2007. ΠΠρΑθ 711/2007. ΕιρΘεσ 1797/2007 ΑΡΜ 2007, βλ. σχετ. ΑΠ 296/2001 ΔΕΕ 2001,1326. ΑΠ 1219/2001 ΕΕμπΔ 2001, βλ. σχετ. ΑΠ 430/2005 ΔΕΕ 2005, 460. Βλ. επίσης Ελ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Ελληνικό-Κοινοτικό,έκδοση 2008, σελ. 93επ. 9 βλ. Ιωάννη Κ.Καράκωστα,Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/94),έκδοση 2008,σελ. 98επ. 4

5 του συντάκτη) 10. Πρέπει να τονισθεί ότι η εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 2 4 εδ.(α) του Ν. 2251/1994 προϋποθέτει ότι η ρήτρα των ΓΟΣ είναι πραγματικά ασαφής, δηλαδή ότι με βάση τις ερμηνευτικές προσδοκίες του μέσου καταναλωτή είναι δυνατή η υποστήριξη δύο τουλάχιστον ερμηνευτικών εκδοχών ως προς αυτήν (διφορούμενη ρήτρα, αμφισήμαντη ή πολυσήμαντη) ή ότι αυτή αντιφάσκει σε άλλη ρήτρα των ίδιων ΓΟΣ (αντιφατικές ρήτρες) 11. Αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω κανόνας δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις «κατασκευής» απίθανων ερμηνευτικών εκδοχών ή «ανακάλυψης» ανύπαρκτων αμφιβολιών. Οι ασφαλιστικοί όροι για να είναι λοιπόν έγκυροι πρέπει να μην αντιβαίνουν σε νομοθετικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, να λαμβάνουν υπόψη τα εύλογα συμφέροντα του λήπτη της ασφάλισης και των ασφαλισμένων, να είναι διαφανείς με την έννοια της σαφήνειας ως προς το τι κάλυψη και με ποιες προϋποθέσεις παρέχεται και ως προς το πώς ακριβώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά του λήπτη και, προ πάντων, να μην είναι καταχρηστικοί. Επίσης οι εννοιολογικά διφορούμενοι όροι ή δεν θα εφαρμοστούν ή θα εφαρμοστούν με τη δυσμενέστερη για τον ασφαλιστή εκδοχή (ερμηνεία) 12. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης που έχει ο ασφαλιστής να συντάσσει με σαφήνεια όλους τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, τότε όταν υπάρχει κενό στη σύμβαση ή αμφιβολία ως προς τις δηλώσεις βουλήσεως των συμβληθέντων εφαρμόζονται οι ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 ΑΚ, κατά τον οποίο αναζητείται η αληθινή δήλωση βούλησης χωρίς προσήλωση στις λέξεις και 200 ΑΚ, κατά τον οποίο οι συμβάσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αν, όμως δεν υπάρχει ασάφεια ή αμφιβολία, δεν επιτρέπεται κατά τη νομολογία ερμηνεία προς ανεύρεση της βούλησης των συμβαλλομένων Εξάλλου, σύμφωνα με τις 1 εδ.α, 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: «1. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη, που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή.. ( ) 3. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας. 4. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανομίας και υπαιτιότητάς του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδίως:α) η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση με το βαθμό επικινδυνότητάς της, β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της, γ) ο χρόνος παροχής της,δ) η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας,ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζημιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, στ) αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και ζ) το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος αυτήν. 5. Η ύπαρξη ή δυνατότητα παροχής τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν θεμελιώνει χωρίς άλλο λόγο υπαιτιότητα.( )». Η τυχόν παράνομη συμπεριφορά του παρέχοντος δεν συναρτάται με το πραγματικό περιεχόμενο της υποχρέωσής του προς αποφυγή των κινδύνων, αλλά με την έλλειψη ασφάλειας των υπηρεσιών που θεμιτά δικαιούται να αναμένει ο καταναλωτής, καθώς και με την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του στη συγκεκριμένη αγορά υπηρεσιών, ήτοι με την παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας που όφειλε, κατά το νόμο ή τη σύμβαση ή την καλή πίστη, κατά τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και μπορούσε να λάβει μέσα στην σφαίρα επιρροής του κάτω από ομαλές προβλέψιμες συνθήκες, σε τρόπο ώστε οι παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, χρησιμοποιούμενες από τον καταναλωτή, να μην θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του τελευταίου και ιδίως την ακεραιότητα της πίστης και της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών, που τελικά είναι το 10 βλ. σχετ. ΕφΑθ3541/2006 (ΝΟΜΟΣ), ΠΠρΑθ 711/2007(ΝΟΜΟΣ). Βλ. επίσης Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2006, σελ. 216, όπου αναφέρεται ότι όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς την έννοια κάποιου όρου λόγω του ότι έχει ασαφές ή διφορούμενο περιεχόμενο, θα ερμηνευτεί κατά του ασφαλιστή, επειδή αυτός τον συνέταξε. 11 βλ. Ελ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Ελληνικό-Κοινοτικό,έκδοση 2008, σελ. 106επ. 12 βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2006, σελ. 213 επ. 13 βλ. οπ. σελ. 221επ. Επίσης ΑΠ 1401/1999 Δ/ΝΗ 2000,63 ΔΕΕ 2000,192 ΑΠ 969/2003 (ΝΟΜΟΣ). 5

6 προστατεύσιμο δικαίωμα 14. Ως ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια θα πρέπει να εννοηθεί εκείνη, την οποία αναμένει θεμιτώς ο μέσος καταναλωτής από εκπρόσωπο του συγκεκριμένου κλάδου υπηρεσιών, ο οποίος τηρεί τις συναλλακτικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την επιστήμη και την τέχνη του 15. Υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων θα μπορούσε να συνιστά αποτυχία παροχής της εύλογα προσδοκώμενης ασφάλειας και επομένως, παράνομη και υπαίτια παροχή υπηρεσιών (εδώ εντάσσεται και η παράλειψη κατά την παροχή υπηρεσιών, που καθιστά την παροχή της υπηρεσίας ελαττωματική), είναι όχι μόνο εκείνες που επιβάλλονται από την ασφαλιστική νομοθεσία, αλλά και εκείνες που υπαγορεύονται κυρίως από τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ (που επιτάσσει την τήρηση των επιταγών της καλής πίστης με την έννοια της ευθύτητας και της εντιμότητας, που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά τη λειτουργία της ενοχικής σχέσης) και απορρέουν από τις γενικότερες συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας των συμφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειμμα σε σχέση με το εξειδικευμένο επάγγελμα του παρέχοντος» Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί γενικό φόρο κατανάλωσης, που επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο στον αντισυμβαλλόμενό του, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2859/2000 [Κώδικας Φ.Π.Α.]. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον τελικό καταναλωτή ως ποσοστό επί της τελικής τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ειδικώτερα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 22 1 περ.(δ) του Ν.2859/2000 [Κώδικας Φ.Π.Α.], όπως τροποποιημένος ισχύει, η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, που διενεργείται από ιδιωτικές κλινικές δεν απαλλάσσεται από την επιβολή Φ.Π.Α.. Η επιβολή Φ.Π.Α. στις επίμαχες υπηρεσίες εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από με συντελεστή 11% και ήδη από με συντελεστή 13%. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 74 της Αγορανομικής Διάταξης Α.Δ. 7/2009 (Αγορανομική Νομοθεσία-Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009): «1. Οι λιανικές τιμές όλων των ειδών (ελεγχομένων ή μη) που αναγράφονται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, ετικέτες, συσκευασίες κλπ. υποχρεωτικά περιέχουν και την αξία του Φ.Π.Α.. 2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε μορφής προς τους καταναλωτές». 7. Σύμφωνα με τη γενική αρχή του ενοχικού δικαίου, κατά την οποία τα συμφωνημένα πρέπει να εκτελούνται (pacta sunt servanda), για την πίστη των συναλλαγών και την εξασφάλιση των απ αυτές σχέσεων, ο κανόνας παραμένει ότι και η καλή πίστη απαιτεί την τήρηση των συμπεφωνημένων, όπως αυτά συμπληρώνονται από τις ειδικές διατάξεις νόμου 17. Όταν όμως ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν (π.χ. μεταβολή της αρχικής καταστάσεως), η καλή πίστη απαιτεί και παρέκκλιση από την αρχική ρύθμιση της ενοχικής σχέσεως 18. Έτσι, κατά το άρθρο 388 παρ.1 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται ειδικώς επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς συμβάσεως, μεταβλήθηκαν ύστερα από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει ή και να αποφασίσει 14 Βλ. ΠολΠρΘεσ 4481/2009, Αρμ 2009, Τόμος 63, σελ. 891, ΑΠ 1227/2007, ΝοΒ 2007/ Βλ. σχετ. Δημήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙΔ 2006, Βλ. σχετ. Δέλλιο «Το τεκμήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες» ΑΡΜ 2004,189. Δημήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙΔ 2006, 97. ΠΠρΑθ (Εκ.Δικ.) 3356/1997 ΝοΒ 1998, 838, με σημείωση Φίλιππου Δωρή. Γ.Δ. Τριανταφυλλάκη «Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλμένων συμβουλών» ΧρΙΔ 2001, βλ. ΕρΝομΑΚ Βαθρακοκοίλη, ΤΟΜΟΣ Β, σελ. 382επ., Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ, σελ. 29 και 367, Αντώνιος Γ. Καραμπατζός ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, έκδοση βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ, σελ

7 τη λύση της συμβάσεως εξ ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Εξάλλου από το άρθρο 288 του ΑΚ, το οποίο ορίζει ότι ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, και το οποίο λειτουργεί αμφιμερώς στην εξέλιξη της ενοχικής σχέσεως και απηχεί κανόνα αναγκαστικού δικαίου, προκύπτει ότι το δικαστήριο, κατ' απόκλιση εκείνων που συμφωνήθηκαν, προσαρμόζει την παροχή που συμφωνήθηκε, συμπληρώνοντας, διευρύνοντας ή περιστέλλοντας αυτήν, ένεκα συνδρομής ειδικών συνθηκών, όταν η μεταβολή αυτή επιβάλλει τον εναρμονισμό της παροχής προς τις αρχές που διαλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε ενοχή είτε από το νόμο είτε από δικαιοπραξία και ειδικά σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις όταν δεν συντρέχουν όλοι οι όροι της εφαρμογής του άρθρου 388 του ΑΚ 19. Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1. Οι κ.κ. **** και **** έχουν συνάψει από το έτος 1992 τα υπ' αριθμ. **** και **** ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής μετά των λοιπών παραρτηματικών καλύψεων με την εταιρία AGF ΚΟSMOS ΖΩΗ Α.Ε., η οποία ήδη από το έτος 1999 απορροφήθηκε από την εταιρία ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε., υπεισερχόμενης ακολούθως της τελευταίας σε όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Με τη συμπληρωματική κάλυψη «ΙΣΟΒΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ AGF KOSMOS» των ως άνω ασφαλιστηρίων συμφωνήθηκε η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος για τις καλυπτόμενες περιπτώσεις και παροχές, σύμφωνα με τους ειδικώτερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται σε αυτήν. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν.2496/1997 «με την ασφαλιστική σύμβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συμβαλλόμενό της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) σε χρήμα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση)». Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ως άνω Νόμου προβλέπεται ότι: «Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία των συμβαλλομένων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος, αν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο, τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική αξία του ή την περιουσία που απειλούνται ή σχετίζονται με την επέλευση του κινδύνου, το είδος των κινδύνων (ασφαλιστικοί κίνδυνοι), το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή (ασφαλιστικό ποσό), τις τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης, το ασφάλιστρο και το εφαρμοστέο δίκαιο, αν αυτό δεν είναι το ελληνικό». Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων ρυθμίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση. Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι στις εν θέματι περιπτώσεις εμπίπτουν στην έννοια του καταναλωτή κατά το Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως και, ως εκ τούτου, απολαμβάνουν την ειδική πρόσθετη προστασία που προβλέπεται από το νόμο αυτό, το δε αίτημά τους για κάλυψη και του Φ.Π.Α. που αναλογεί στα αναγνωριζόμενα ως ασφαλιστικά καλυπτόμενα έξοδα νοσηλείας τους εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας συνιστά καταναλωτική διαφορά αρμοδιότητας της Αρχής. 2. Από το άρθρο 1, υπό τον τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» των Ειδικών Όρων Συμπληρωματικών Καλύψεων της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ AGF KOSMOS, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των επίμαχων ασφαλιστηρίων καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:«σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα, ασθένεια ή λόγω τοκετού του (της) κυρίως ασφαλισμένου(ης) ή κάποιου εξαρτημένου προσώπου που αναφέρεται στους ειδικούς όρους, η Εταιρεία εγγυάται την πληρωμή του 100% των αναγνωριζομένων εξόδων που δαπάνησε ο ασφαλισμένος με βάση το Τιμολόγιο νοσοκομείου ή κλινικής και μέχρι του ορίου που προβλέπεται στον πίνακα παροχών.(...)σαν 19 βλ. ΑΠ 481/1990 ΝοΒ39/

8 αναγνωριζόμενα έξοδα θεωρούνται:-το ημερήσιο ποσό που χρεώνει το νοσοκομείο για δωμάτιο και τροφή.-διάφορες δαπάνες για:α) Αμοιβή χειρουργού κατά την εγχείρηση και μετεγχειρητική περίθαλψη, καθώς και η αμοιβή του βοηθού ή βοηθών χειρουργού και αναισθησιολόγου. β) Ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής ιδιωτικής αποκλειστικής νοσοκόμας που παρέχει τις υπηρεσίες της ύστερα από σύσταση γιατρού. γ) Χρήση χειρουργείου, χώρων θεραπείας και εξοπλισμού. δ) Επιδέσμους, κοινούς νάρθηκες και γύψινα εκμαγεία. ε) Φάρμακα, αξονικές τομογραφίες, εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις πλην ακτινογραφιών δοντιών, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο λόγω βλάβης οφειλόμενης σε ατύχημα. στ) Οξυγόνο, νάρκωση, αίμα και πλάσμα αίματος, ενδοφλέβιες ενέσεις, ηλεκτροκαρδιογραφήματα.(...)». Επιπλέον, από το άρθρο 7, υπό τον τίτλο «ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ» των ως άνω Ειδικών Όρων των επίμαχων ασφαλιστηρίων καθορίζεται ότι: «Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν νοσηλευθεί κατά την πρώτη τετραετία από την έναρξη της κάλυψης αυτής, τα έξοδα νοσηλείας και οι εξωνοσοκομειακές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αναγράφονται στα Άρθρα 1 και 5 αντίστοιχα, αυξάνονται απεριόριστα. Με την προϋπόθεση ότι όλο το συμβόλαιο θα είναι αναπροσαρμοζόμενο το λιγότερο 5% ετησίως». Περαιτέρω, στο άρθρο 9, υπό τον τίτλο «ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» των ως άνω Ειδικών Όρων των επίμαχων ασφαλιστηρίων παρατίθενται αναλυτικά οι συμβατικά καθοριζόμενες περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων που εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη 20. Κατά την άποψη της εταιρίας η ορθότητα της θέσης της να μη θεωρεί τον εκάστοτε αναλογούντα σε κατά τα λοιπά αναγνωριζόμενα ως ασφαλιστικά καλυπτόμενα έξοδα νοσηλείας Φ.Π.Α. ως μέρος της οφειλόμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης, δηλαδή ως ασφαλιζόμενο κίνδυνο, και, ως εκ τούτου, να αρνείται την καταβολή των σχετικών ποσών, ερείδεται στο περιεχόμενο του άρθρου 8 των Γενικών Όρων Ατομικών Ασφαλίσεων των επίμαχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο αυτό και υπό τον τίτλο «ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ» ορίζεται ότι: «Όλες οι φορολογικές επιβαρύνσεις ή άλλες κρατήσεις που βαρύνουν το ασφαλιστήριο, τις αποδείξεις καταβολής του ασφαλίσματος, τις αποδείξεις εξόφλησης των ασφαλίστρων κλπ, βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο, τον Ασφαλισμένο, τον Δικαιούχο ή άλλα πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαιώματα από το ασφαλιστήριο». Δηλαδή, στο άρθρο αυτό οριοθετείται το είδος και η έκταση του ασφαλιστικού κινδύνου, που αναλαμβάνεται εκ μέρους της εταιρίας, και συγκεκριμένα ότι οι αναφερόμενες επιβαρύνσεις δεν εντάσσονται σε αυτόν. 3. Ωστόσο, τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα της ως άνω ρήτρας δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι το πεδίο εφαρμογής της αναφέρεται σε εξωγενείς μεν επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως είναι ένα φορολογικό βάρος, με κοινό χαρακτηριστικό αυτών ότι συνδέονται αμιγώς και λειτουργούν σε συνάρτηση με την ασφαλιστική σύμβαση καθ'εαυτήν (ασφαλιστήριο, αποδείξεις καταβολής του ασφαλίσματος, αποδείξεις εξόφλησης ασφαλίστρων κ.λπ.). Ο Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, που διενεργείται από ιδιωτικές κλινικές αποτελεί έμμεσο φόρο κατανάλωσης, που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή των υπηρεσιών αυτών και υφίσταται ανεξάρτητα και εκτός του πλαισίου ύπαρξης και λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης. Εν προκειμένω, εφόσον, οι δαπάνες νοσηλείας, στις οποίες υποβλήθηκαν οι καταγγέλλοντες, αποτελούν, σύμφωνα με τους ειδικώτερους όρους και προϋποθέσεις των επίμαχων ασφαλιστηρίων, αντικείμενο συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης, η οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ «πραγματικής» αξίας δαπανών νοσηλείας και Φ.Π.Α. επ' αυτών, που θα έπρεπε να επιβαρύνει τον ασφαλισμένο ασθενή-αποδέκτη αυτών, είναι πλασματική. Η επίμαχη υπηρεσία δεν έχει δύο τιμές, αλλά μία ενιαία, που συμπεριλαμβάνει την εν λόγω επιβάρυνση. Στον ασφαλισμένο καταναλωτή-αποδέκτη αυτών δεν δίνεται εκ του νόμου η δυνατότητα ή η επιλογή να λαμβάνει τις επίμαχες υπηρεσίες από ιδιωτικές κλινικές χωρίς τη σχετική φορολογική επιβάρυνση, επομένως, συνάγεται αβίαστα ότι η ασφαλιστική αποζημίωση πρέπει να περιλαμβάνει όπως άλλωστε ρητά προβλέπεται στα ασφαλιστήρια το 20. Εξαιρέσεις κάλυψης είναι οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες, παρόλο που εντάσσονται στο εύρος της συμφωνημένης ασφαλιστικής κάλυψης (που προσδιορίζεται από το είδος των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κινδύνων), εντούτοις προβλέπεται στο νόμο ή έχει συμφωνηθεί ειδικά ότι δεν θα παρέχεται κάλυψη γι' αυτές. Βλ. ειδικώτερα Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2006, σελ. 299 επ. 8

9 100% των αναγνωριζομένων εξόδων, που δαπάνησε ο ασφαλισμένος με βάση το τιμολόγιο νοσοκομείου ή κλινικής. 4. Περαιτέρω, ακόμα και υπό την υποθετική μη αποδεκτή υπό τις άνω παρατιθέμενες σκέψεις εκδοχή ότι η διατύπωση του άρθρου 8 των Γενικών Όρων Ατομικών Ασφαλίσεων των επίμαχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι επιδεκτική και άλλης ερμηνείας, που θα επέτρεπε να συναχθεί ότι η υποχρέωση κάλυψης του ποσού που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α. ασφαλιστικά καλυπτόμενων κατά τα λοιπά εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης δεν αποτελεί αναληφθέντα ασφαλιστικό κίνδυνο και μπορεί να μετακυλιστεί στον ασφαλισμένο, λεκτέα τα εξής: Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η ασάφεια των όρων των ασφαλιστηρίων, με βάση τις ερμηνευτικές προσδοκίες του μέσου καταναλωτή, και πολύ περισσότερο η σιωπή τους δεν πρέπει να ερμηνεύεται εις βάρος των ασφαλισμένων 21. Πρόσθετη δικαιολογητική βάση για τον κανόνα αυτόν παρέχει η συστοιχία κινδύνων και ωφελειών: Αφού ο ασφαλισμένος-καταναλωτής δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση των ασφαλιστικών ΓΟΣ και ο προμηθευτής τους χρησιμοποιεί προς αποκλειστικό δικό του όφελος, εύλογο είναι ο τελευταίος να φέρει και τον κίνδυνο αυτής της επιχειρηματικής του επιλογής, ενόσω πορίζεται ωφέλεια από αυτήν (ambiguitas contra proferentem). Με το περιεχόμενο αυτό ο κανόνας ερμηνείας της ασαφούς ρήτρας οδηγεί σε διατήρηση της σύμβασης με ευνοϊκό για τον ασφαλισμένο-καταναλωτή περιεχόμενο 22. Ειδικώτερα, όταν διαπιστώνεται ως προς την έννοια όρου (ρήτρας) των γενικών όρων των συναλλαγών (ΓΟΣ) της σύμβασης κενό ή ασάφεια ή αμφιβολία, επιβάλλεται η προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173,200) σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας και της λογικής, λαμβάνοντας όμως ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη προστασίας της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει ο καταναλωτής όταν αποδέχεται χωρίς διαπραγμάτευση τους προδιατυπωμένους όρους του προμηθευτή 23. Εφόσον όμως διαπιστωθεί ότι ο προμηθευτής και ο καταναλωτής δεν αποδίδουν το ίδιο νόημα στον επίμαχο ΓΟΣ, ο δε όρος (ρήτρα) απευθύνεται εκ μέρους του προμηθευτή (επιχείρησης) σε ευρύτερο κύκλο καταναλωτών (πελατών), η προκρινόμενη, ως εφαρμοστέα ερμηνευτική μέθοδος, κατά την τείνουσα να επικρατήσει στη θεωρία και στη νομολογία άποψη, είναι η αντικειμενική, αφού αποσκοπείται η εξεύρεση (ο έλεγχος), του πώς αντιλαμβάνεται ο μέσης πείρας (συναλλακτικής κ.λπ.) και επίσης μέσης αντιληπτικής και γνωστικής ικανότητας πελάτης και καταναλωτής του συγκεκριμένου κλάδου συναλλαγών (από τον ευρύ δηλαδή κύκλο των καταναλωτών) την έννοια της ρήτρας (όρου) 24, και πάντως όχι με βάση της ιδιομορφίες και τον αντιληπτικό ορίζοντα του εκάστοτε συγκεκριμένου καταναλωτή. Εάν παρά την παραπάνω ερμηνευτική προσέγγιση το νόημα του επίμαχου ΓΟΣ παραμένει ασαφές ή δισήμαντο ή διφορούμενο, τότε εφαρμόζεται ο ερμηνευτικός κανόνας, που καθιερώνεται στο άρθρο 2 4 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει, και επιδιώκεται η άρση του ερμηνευτικού αδιεξόδου ως προς την εξεύρεση της πραγματικής και της ορθής έννοιας του προβληματικού ΓΟΣ, με γνώμονα και κριτήριο, του ποια είναι η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή (πελάτη) εκδοχή 25. Στην προκείμενη περίπτωση, υπό την εκδοχή της ασάφειας και της εντεύθεν αμφιβολίας ως προς το τι συμφώνησαν τα μέρη, η τελευταία πρέπει να αρθεί με ερμηνεία του όρου της σύμβασης. Δεδομένων δε των περιστάσεων, δηλαδή ότι πρόκειται περί ΓΟΣ που διατυπώθηκε μονομερώς από την ασφαλιστική εταιρία και έγινε αποδεκτός χωρίς διαπραγμάτευση από τους ασφαλισμένουςκαταναλωτές, ο όρος αυτός περί φορολογικών επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον ασφαλισμένο, πρέπει να ερμηνευθεί υπέρ του ασφαλισμένου-καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 2 4 Ν.2251/1994 και τις ανωτέρω παρατιθέμενες σκέψεις, ώστε η έννοια του επίμαχου όρου της σύμβασης να περιορίζεται μόνο στη μετακύλιση στον ασφαλισμένο των φορολογικών 21βλ. σχετ. ΕφΑθ 11436/1986 ΕΕμπΔ 1988,478 ΜΠρΛαρ. 106/2004ΑρχΝ2006,639 ΜΠρΑθ 3874/2001 ΔΕΕ 2001, Βλ. σχετ. Ελ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, έκδοση 2008, σελ. 106 επ. 23 ο.π. σελ. 104 επ. 24 Βλ. σχετικά ΕφΑθ 4958/2004 ΔΕΕ 2005/ ΕφΑθ3541/2006 (ΝΟΜΟΣ).Επίσης Ελ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, έκδοση 2008, σελ. 104 επ. 25 οπ. και ΑΠ 969/

10 επιβαρύνσεων, που συνδέονται αμιγώς με την ύπαρξη και λειτουργία της ίδιας της ασφαλιστικής σύμβασης και να μην εντάσσει σε αυτές και φόρους, που εμπεριέχονται στην τιμή των εξόδων, που αποτελούν το αντικείμενο της ασφαλιστικής κάλυψης (δαπάνες νοσηλείας κ.λπ). Η έννοια αυτή του συμβατικού όρου ανταποκρίνεται στην αληθινή βούληση των μερών περί παροχής και λήψεως αντίστοιχα πλήρους ασφαλιστικής αποζημίωσης για το 100% των αναγνωριζομένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης έναντι του συμφωνηθέντος ασφαλίστρου, που καλύπτει την πλήρη αυτή πληρωμή. Ανταποκρίνεται επίσης στην αρχή της καλόπιστης εκπλήρωσης της ενοχής (ΑΚ288) 26 κατά την κρίση του μέσου εχέφρονος και εντίμου πελάτη-καταναλωτή, καθώς και στα οικεία συναλλακτικά ήθη, εφόσον, εξάλλου, υπό τις περιστάσεις των εν θέματι περιπτώσεων δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων ανεκτικότητας, την οποία επιβάλλεται να επιδεικνύει και να τηρεί η παρέχουσα υπηρεσίες ασφαλιστικής φύσεως εταιρία από άποψη ποσότητας, ποιότητας κ.λπ. ως προς την ακριβή εκτέλεση της παροχής της Η παραπάνω παραδοχή, ότι δηλαδή αποτελεί μέρος του αναληφθέντος ασφαλιστικού κινδύνου η υποχρέωση εκ μέρους της εταιρίας να καλύπτει και τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α. στην τελική τιμή της παρεχόμενης από ιδιωτική κλινική στον ασφαλισμένο-ασθενή υπηρεσίας, στο βαθμό, βεβαίως, που η τελευταία (δηλ. η παρασχεθείσα νοσοκομειακή/ιατρική υπηρεσία) αποτελεί ασφαλιστικά καλυπτόμενο έξοδο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης, συνάδει και δεν οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα, σύμφωνα και με τους κανόνες της ασφαλιστικής τεχνικής που βασίζονται στη λεγόμενη κοινωνία των κινδύνων. Συγκεκριμένα, η ασφαλιστική σύμβαση είναι σύμβαση διαρκούς παροχής, γιατί η παροχή του ασφαλιστή διαρκεί καταρχήν όσο η διάρκεια της ασφάλισης. Δηλαδή, η παροχή του ασφαλιστή δεν συνίσταται μόνο στην πληρωμή του ασφαλίσματος αν και όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, αλλά στην υπόσχεση που δίνει καθ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, ότι θα καταβάλει ασφάλισμα σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου (υπόσχεση ανάληψης του κινδύνου). Ως εκ τούτου, η οφειλόμενη ασφαλιστική προστασία παρέχεται για όλο το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στα εισπραχθέντα ασφάλιστρα ανεξαρτήτως από το εάν, πόσες φορές και σε ποια έκταση γίνεται εκ μέρους του ασφαλισμένου χρήση των ασφαλιστικών καλύψεων 28. Επιπλέον, με τους κανόνες της ασφαλιστικής τεχνικής αντιμετωπίζεται αυτό που ο καθένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεμονωμένα. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν όλα τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα της επέλευσης των κινδύνων μόνο με τα οικονομικά μέσα εκείνων, οι οποίοι απειλούνται από αυτούς 29. Η ασφαλιστική τεχνική στην ιδιωτική ασφάλιση βασίζεται στη θεωρία του μεγάλου αριθμού των προσώπων που κινδυνεύουν από ασφαλίσιμο κίνδυνο. Το αξίωμα του «μεγάλου αριθμού» προϋποθέτει την ύπαρξη ένωσης προσώπων που είναι εκτεθειμένα σε ομοειδείς, κατά κανόνα, κινδύνους (κοινωνία των κινδύνων). Κάθε ασφάλιση βασίζεται στο αξίωμα του μεγάλου αριθμού (των μελών της κοινωνίας των κινδύνων), δηλαδή στον κατακερματισμό του κινδύνου, που, σύμφωνα με το νόμο των πιθανοτήτων, πραγματοποιείται σε βάρος ενός πολύ μικρότερου αριθμού προσώπων από όσα απειλεί. Αυτός ο νόμος των πιθανοτήτων επιτρέπει να γίνονται κοστολογήσιμες οι οικονομικές συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου σε κάθε μεμονωμένο πρόσωπο και να υπολογίζεται με μαθηματική ακρίβεια το ύψος του ασφαλίστρου. Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το να μετακυλίεται κατά τη διαδικασία αποζημίωσης η επιβάρυνση του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. σε έξοδα, τα οποία αποτελούν το ίδιο το αντικείμενο της συγκεκριμένης συμφωνηθείσας ασφαλιστικής παροχής, στον ασφαλισμένο, μοιάζει με ανεπίτρεπτη επιβολή ποινής σε όποιον είχε την ατυχία να χρειαστεί τις επίμαχες νοσοκομειακές/ιατρικές υπηρεσίες και αδικαιολόγητη και ασύμμετρη μετάθεση εκ μέρους της εταιρίας μέρους του οικονομικού βάρους του αναληφθέντος ασφαλιστικού κινδύνου κατά 26 Κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ «ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη». 27 βλ. ΕιρΑθ 597/2006 (ΝΟΜΟΣ) 28 βλ. ειδικώτερα Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2006, σελ ο.π. σελ. 18επ και

11 παρέκκλιση των κανόνων της οφειλόμενης ασφαλιστικής τεχνικής. Δεδομένου δε ότι εν προκειμένω το ποσό του Φ.Π.Α. υπολογίζεται ποσοστιαία (με συντελεστή 11% από και ήδη από με συντελεστή 13%) επί της τελικής τιμής της παρασχεθείσας από την ιδιωτική κλινική νοσοκομειακής/ιατρικής υπηρεσίας, είναι αντιληπτός ο αιφνιδιασμός, η ανατροπή του οικονομικού υπολογισμού και η υπέρμετρη οικονομική διατάραξη που ανακύπτει σε βάρος του μεμονωμένου ασφαλισμένου-ασθενούς, που έχει καλόπιστα συμφωνήσει από πολλών ετών και αποβλέψει στην ασφαλιστική κάλυψη του 100% των αναγνωριζομένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης έναντι του τιμολογημένου και προσδιορισθέντος από την ίδια την εταιρία και μάλιστα ετησίως αυξανόμενου κατά συγκεκριμένο ποσοστό νοσοκομειακού ασφαλίστρου με την επιβολή απρόβλεπτων οικονομικών βαρών κατά τη διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης από την άρνηση της εταιρίας να παράσχει ολόκληρη τη σχετική κάλυψη (ενδεικτικά όταν σε μια υποθετική νοσηλεία ύψους ο κατ' αναλογία Φ.Π.Α. ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 6.500, ιδίως εν μέσω ιδιαιτέρως δυσμενών και προοδευτικά επιδεινούμενων οικονομικών συγκυριών για τον μέσο καταναλωτή, όπου και το τελευταίο ευρώ είναι σημαντικό). 6. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η ίδια η εταιρία συνέτεινε στη δημιουργία σύγχυσης και αμφιβολίας ως προς το ζήτημα της υποχρέωσης ανάληψης της επίμαχης επιβάρυνσης του επιβαλλόμενου στις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα, με ταυτόσημου περιεχομένου επιστολές που απηύθυνε κατά το μήνα Δεκέμβριο 2010 προς όλους τους αντισυμβαλλόμενους με το επίμαχο ασφαλιστικό προϊόν και παρά τη διατυπωθείσα επιφύλαξή της ότι ενεργούσε (κατά την εκτίμησή της) καθ' υπέρβαση των όρων των συμβολαίων επιβεβαιώνει τη για ένα εξάμηνο (από έως ) εφαρμοζόμενη πρακτική της να επιβαρύνεται η ίδια τον Φ.Π.Α. στις αποζημιώσεις όσων ασφαλισμένων νοσηλεύθηκαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, «τηρώντας στάση αναμονής», δεδομένου ότι «το θέμα επιβολής Φ.Π.Α. στις δαπάνες νοσηλείας ήταν σχετικά ρευστό» και δηλώνοντας αίφνης ότι εφεξής (δηλ. από ) ο Φ.Π.Α. σε δαπάνες νοσηλείας θα βαρύνει τον εκάστοτε ασφαλισμένο. 7. Η ασφαλιστική σύμβαση είναι σύμβαση επαχθής και ανταλλακτική. Ο ασφαλιστής παρέχει ασφαλιστική προστασία μόνο έναντι αντιπαροχής (ασφαλίστρου), από το ύψος του οποίου εξαρτάται η έκταση της ασφαλιστικής προστασίας. Εφαρμόζεται δηλαδή ο κανόνας της αναλογίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ παροχής (ασφαλιστικής κάλυψης) και αντιπαροχής (ασφαλίστρου). Επιπλέον, από τη φύση της ασφάλισης ως διαρκούς σύμβασης προκύπτει ότι το ασφάλιστρο πρέπει να αποτελεί την ακριβή αντιπαροχή του αντισυμβαλλόμενου έναντι του κινδύνου (ετοιμότητα προς καταβολή ασφαλίσματος), τον οποίο αποδέχθηκε ο ασφαλιστής, σε όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, γιατί τότε μόνο επιτυγχάνεται αντικειμενική ισορροπία μεταξύ των παροχών των μερών 30. Η εταιρία υποστηρίζει ότι η επίμαχη φορολογική επιβολή του Φ.Π.Α. επί της παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης από ιδιωτικές κλινικές επειδή ακριβώς δεν είχε προβλεφθεί κατά το χρόνο κατάρτισης των όρων του συγκεκριμένου ασφαλιστικού προγράμματος δεν είχε ενσωματωθεί στο αναλογούν ασφάλιστρο. Ως εκ τούτου, η τυχόν επιβάρυνση της εταιρίας με την υποχρέωση κάλυψής του θα μπορούσε να οδηγήσει την εταιρία σε καταβολή σημαντικών ποσών πέραν των ήδη προϋπολογισμένων και τιμολογημένων οδηγώντας σε ενδεχόμενη παραβίαση της εκ του νόμου υποχρέωσης (άρθρο 30 του Ν.Δ. 400/1970) ότι στις ασφαλίσεις ζωής τα ασφάλιστρα πρέπει να είναι επαρκή, ώστε η ασφαλιστική επιχείρηση να είναι σε θέση να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της. Επομένως, το ζήτημα που ανακύπτει αφορά στην επάρκεια ή μη του ασφαλίστρου ασφαλιστικής κάλυψης εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, η οποία έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα 31. Άρα, λόγω αύξησης του κόστους νοσηλείας, εφόσον αυτή θεμελιώνεται με αντικειμενικά, δικαιολογημένα και επαρκή στοιχεία, δικαιολογείται σε πολλές περιπτώσεις η αναπροσαρμογή των 30 βλ. σχετ. σημείωση Ιωάννη Ρόκα στην ΠΠρΑθ (Εκ.Δικ.) 3229/1996 ΝοΒ 1998, βλ. άρθρο 27 1 Ν.2496/

12 ασφαλίστρων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην ολοένα αυξανόμενη τιμή της ασφαλιστικής παροχής 32. Αυτό υπαγορεύεται από την αρχή της συναλλακτικής καλής πίστης (288, 388 ΑΚ), καθώς χωρίς αυτήν ο ασφαλιστής ενδέχεται να μην ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι όλων των ασφαλισμένων (κοινωνία κινδύνων) 33. Στις επίμαχες ασφαλιστικές συμβάσεις η εταιρία έχει επιφυλάξει, μεταξύ άλλων, για τον εαυτό της με τρόπο σαφώς περιγεγραμμένο και προσδιορισμένο ήδη κατά την κατάρτιση αυτών το δικαίωμα να προβαίνει ετησίως διαρκούσης της ισχύος της συμβάσεως σε αναπροσαρμογή (αύξηση) ασφαλίστρων νοσοκομειακής κάλυψης κατά ποσοστό 5%. Εφόσον λοιπόν το ζήτημα που θέτει η εταιρία αφορά στο βασικό περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης, δηλαδή στον προσδιορισμό της βασικής υποχρέωσης του ασφαλισμένου (ασφαλίστρου) και στην ισόρροπη σχέση αυτού προς την αντιπαροχή, θα εφαρμοστούν είτε το άρθρο 388 ΑΚ περί απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών είτε η γενική αρχή της συναλλακτικής καλής πίστης του άρθρου 288 ΑΚ. α) Σύμφωνα με τη γενική αρχή του ενοχικού δικαίου, κατά την οποία τα συμφωνημένα πρέπει να εκτελούνται (pacta sunt servanda), για την πίστη των συναλλαγών και την εξασφάλιση των απ αυτές σχέσεων, ο κανόνας παραμένει ότι και η καλή πίστη απαιτεί την τήρηση των συμπεφωνημένων, όπως αυτά συμπληρώνονται από τις ειδικές διατάξεις νόμου 34. Όταν όμως ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν (π.χ. μεταβολή της αρχικής καταστάσεως), η καλή πίστη απαιτεί και παρέκκλιση από την αρχική ρύθμιση της ενοχικής σχέσεως 35. Με την ΑΚ 388, η οποία συνιστά ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της καλής πίστης της ΑΚ 288, επιτρέπεται η υπό όρους απαλλαγή από τις συνέπειες της σύμβασης λόγω μεταβολής των συνθηκών, δηλαδή ανατροπής του δικαιοπρακτικού θεμελίου, το οποίο υπέλαβαν τα μέρη σιωπηρώς ως υπάρχον κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Έτσι, η ανατροπή της ισορροπίας της σύμβασης σε βάρος του ενός μέρους, με συνέπεια η εμμονή του άλλου μέρους στη σύμβαση να έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της καλής πίστης, δικαιολογεί την αποδέσμευση από τη σύμβαση, υπό όρους, για την αναπροσαρμογή της σύμβασης προς τη διαμορφωθείσα νέα κατάσταση ή τη διάλυση αυτής 36. Κατά το άρθρο 388 εδ. (α) ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται ειδικώς επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, αν τα περιστατικά, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς συμβάσεως, μεταβλήθηκαν ύστερα από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει ή και να αποφασίσει τη λύση της συμβάσεως εξ ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Η διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ, που παρέχει στον έναν από τους συμβαλλόμενους σε αμφοτεροβαρή σύμβαση το διαπλαστικό δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την αναγωγή της οφειλόμενης παροχής στο προσήκον μέτρο, έχει ως προϋπόθεση ότι τα μέρη κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης έλαβαν υπόψη τους περιστατικά στα οποία, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, θεμελίωσαν το περιεχόμενο της σύμβασης, γιατί απέβλεψαν σ`αυτά και αποτέλεσαν το βάθρο της. Στη συνέχεια όμως απαιτείται τα περιστατικά αυτά σε μεταγενέστερο χρόνο να μεταβλήθηκαν, τα δε γεγονότα τα οποία προκάλεσαν τη μεταβολή να έχουν χαρακτήρα έκτακτο, μη δυνάμενα να προβλεφθούν. Τέτοια δε περιστατικά είναι εκείνα τα οποία δεν επέρχονται κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων, αλλά προκαλούνται από ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.λπ. 37. β) Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 288 ΑΚ: «Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη». 32βλ. σχετ. Γιώργου Μεντή «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ» (Γνωμοδότηση επί της υπ αριθ. 3229/1996 απόφασης του ΠΠρΑθ) ΑΡΜ 1999, ό.π. 34 βλ. σχετ. ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλη, ΤΟΜΟΣ Β, σελ. 382, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ, σελ. 29 και βλ. σχετ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ, σελ βλ. σχετ. ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλη, ΤΟΜΟΣ Β,ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ 2003,σελ. 381 επ. 37βλ. σχετ. ΑΠ 1171/

13 Η με τη διάταξη αυτή θεσμοθετηθείσα αρχή (κανόνας δημόσιας τάξεως) εφαρμόζεται τόσο υπέρ του οφειλέτη όσο και υπέρ του δανειστή κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική σχέση, όταν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλη προστασία τους ή δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες ειδικές προϋποθέσεις για την τυχόν προβλεπόμενη άλλη προστασία. Λειτουργεί δε η παραπάνω αρχή τόσο ως συμπληρωματική των δικαιοπρακτικών βουλήσεων ρήτρα, όσο και ως διορθωτική αυτών στις περιπτώσεις εκείνες που, λόγω συνδρομής ειδικών συνθηκών, όπως οι νομισματικές εκπτώσεις, υποτιμήσεις ή διακυμάνσεις, καθώς και επιβολή ή αύξηση δασμού, φόρων, τελών κ.λπ., έχει πραγματοποιηθεί μεταβολή των προϋποθέσεων εκπληρώσεως των συμβατικών παροχών στο συμφωνηθέν μέτρο. Αυτό ισχύει και όταν πρόκειται για περιοδικές παροχές που γίνονται απαιτητές στο μέλλον και από το χρόνο που συμφωνήθηκαν ή άλλως πως γεννήθηκε το δικαίωμα, επήλθε ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες προσδιορίστηκε το μέγεθος της παροχής αυτής. Παρέχεται έτσι στο δικαστήριο η δυνατότητα να προσδιορίζει την παροχή κατ` απόκλιση όσων έχουν συμφωνηθεί, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που αντλεί από την έννομη τάξη και τις κρατούσες στις συναλλαγές αντιλήψεις, περιορίζοντας ή επεκτείνοντας το συμφωνηθέν μέγεθός της, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης που κρατούν κατά το χρόνο εκπλήρωσής της παρά την ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας των συναλλαγών, η οποία πάντοτε πρέπει να συνεκτιμάται. Ενόψει της διορθωτικής αυτής λειτουργίας της, η αρχή του άρθρου 288 ΑΚ εφαρμόζεται και στην περίπτωση ακόμη που προβλέφθηκε η μεταβολή των συνθηκών επί των οποίων τα μέρη στήριζαν τη συμφωνία τους, όταν η εκπλήρωση της παροχής του ενός από αυτά, όπως συμφωνήθηκε, συνεπάγεται, μετά από επέλευση της μεταβολής, υπέρβαση του κινδύνου ζημίας που ανέλαβε με βάση την πρόβλεψη που έκανε και καθιστά την εμμονή στη συμφωνηθείσα εκπλήρωση αντίθετη προς την εντιμότητα και ευθύτητα που απαιτείται στις συναλλαγές. Κατά συνέπεια, και δη κατά μείζονα λόγο, η αρχή του άρθρου 288 ΑΚ εφαρμόζεται και όταν δεν προβλέφθηκε τέτοια μεταβολή και χωρίς μάλιστα να απαιτείται η έλλειψη του στοιχείου υπαιτιότητας για τη μη πρόβλεψη. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η εφαρμογή του άρθρου 288 ΑΚ είναι συγχωρητή και επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων και όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ, δηλαδή το μη προβλεπτό της μεταβολής και το ανυπαίτιο της μη προβλέψεως της 38. Εξάλλου, το στηριζόμενο στο παραπάνω άρθρο 288 ΑΚ δικαίωμα οποιουδήποτε από τους συμβαλλομένους σε μία σύμβαση, να ζητήσει την αναπροσαρμογή της παροχής ή αντιπαροχής, είναι διαπλαστικό. Μάλιστα δε, δεν είναι από εκείνα που ασκούνται με μονομερή δήλωση, αλλά με αγωγή για την οποία αποφαίνεται το Δικαστήριο 39. γ) Τέλος, η δικαστική απόφαση, η οποία αποφαίνεται περί της βασιμότητας του επί των άρθρων 388 ή 288 ΑΚ θεμελιούμενου ουσιαστικού και διαπλαστικού κατά τη φύση του δικαιώματος, ενόψει της επιδιωκόμενης αλλοιώσεως ή και καταργήσεως της οικείας ενοχής, τυγχάνει κατά το ένα σκέλος της αναγνωριστική του λόγου διαπλάσεως και του αντίστοιχου αγωγικού δικαιώματος και κατά το άλλο σκέλος της διαπλαστική, δηλαδή δημιουργική μίας νέας έννομης κατάστασης. Έτσι επέρχεται η αλλοίωση της ενοχικής σχέσεως. Συνέπεια του ανωτέρω χαρακτηρισμού του δικαιώματος προς αναμόρφωση της κυρίας παροχής, κατά τα παραπάνω άρθρα (388 και 288 ΑΚ), αποτελεί το μη επιτρεπτό της αναδρομικής επιδιώξεως της ως άνω διαπλάσεως, η οποία πραγματοποιείται με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες κατά το χρόνο ασκήσεως της οικείας αγωγής, στο χρόνο της επιδόσεως της οποίας και, συνακολούθως, της ολοκληρώσεως 38βλ. σχετ. ΟλΑΠ 9/1997. ΟλΑΠ 927/1982 ΝοΒ 31,214. ΑΠ 291/1985 ΝοΒ/1986,71. ΑΠ 63/2000 ΕλλΔνη 41,758. ΑΠ 494/1999 ΕλλΔνη 40,1083. ΑΠ 293/1992 ΕλλΔνη 34,1293. ΑΠ 1351/1990 ΕλλΔνη 33,326. ΑΠ 481/1990 ΝοΒ 39,921. ΑΠ 415/2004 ΝοΒ 53,674. ΑΠ 976/1999 Δ/ΝΗ/2000,118. ΑΠ 1028/1990 ΝοΒ 39,1380. ΑΠ 982/2002. ΑΠ 713/2002 ΝοΒ/2003,33. ΑΠ 2154/2007 ΝΟΜΟΣ. ΑΠ 1271/2012 ΝΟΜΟΣ.ΕφΑΘ 6727/1994 ΕλλΔνη 36,1612. ΕφΑθ 6090/2003. ΕφΑθ 6085/1987. ΕφΑθ3951/2012 ΕΕΜΠΔ/114. ΜΠρΑθ 1590/2004 ΝοΒ 53,519. ΜΠρΘεσ /2003 ΑΡΜ 2006,717. ΜΠρΑθ 432/2012 ΝΟΜΟΣ. ΜΠρΣπάρτης 10/2013 ΝΟΜΟΣ. ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλη, ΤΟΜΟΣ Β, σελ.30 επ. Στυμφαλιάδης: Αναπροσαρμογή περιοδικών παροχών ΝοΒ 8, βλ. σχετ. ΠΠρΘεσσαλ 2190/1990 Αρμ/1990,1074. ΜΠρΘεσσαλ 1205/1989 Αρμ/1990,

14 (της ασκήσεως) αυτής ανατρέχει η αναμόρφωση (αναπροσαρμογή). Λόγω δηλαδή της ως άνω λειτουργίας του δικαιώματος, η όποια αναπροσαρμογή χρονικά μπορεί να ζητηθεί από την επίδοση της σχετικής αγωγής και για το μέλλον 40. Ενόψει των παραπάνω, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων ΑΚ 388 ή 288 θα πρέπει να επιδιωχθεί η έκδοση σχετικής προς τούτο διαπλαστικής δικαστικής απόφασης με την υποβολή σχετικού αιτήματος χωρίς να είναι επιτρεπτή για λόγους συμφωνίας με την αρχή της καλής πίστης, της σταθερότητας και ασφάλειας των συναλλαγών η αναδρομική επιδίωξη της ως άνω διαπλάσεως. Είναι, επιπλέον, αυτονόητο ότι για το σχηματισμό της ως άνω κρίσεως θα πρέπει να τεθούν υπόψη του δικαστηρίου επαρκή, πειστικά, αντικειμενικά και σαφή συγκριτικά στοιχεία, που να δικαιολογούν την οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικά συμφωνηθέντων. Ως εκ τούτου, η ασφαλιστική εταιρία, εφόσον αποδείξει σαφώς ότι παρά την ήδη υφιστάμενη και εφαρμοζόμενη συμβατική δυνατότητα για ετήσια αναπροσαρμογή (αύξηση) ασφαλίστρων νοσοκομειακής κάλυψης κατά ποσοστό 5% λόγω μεταβολής των περιστάσεων (εν προκειμένω επιβολή από Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης των ιδιωτικών κλινικών, που αποτελούν το αντικείμενο της ασφαλιστικής κάλυψης) επήλθε διατάραξη σε τέτοιο βαθμό της αρχικής ισορροπίας ή αναλογίας των παροχών, ώστε να εμφανίζεται υπέρμετρη ανισότητα της αξίας μεταξύ παροχής (ασφαλιστικής κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης) και αντιπαροχής (ασφαλίστρου), από την οποία η παροχή της εταιρίας να καθίσταται δυσβάσταχτη, τότε μπορεί να ζητήσει είτε την αναγωγή της παροχής στο προσήκον μέτρο ή τη λύση ολόκληρης της σύμβασης ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε. Η αναπροσαρμογή της τυχόν υπέρμετρα επαχθούς παροχής γίνεται είτε με μείωση της παροχής (ασφαλιστικής κάλυψης) (εν προκειμένω π.χ. με καθορισμό ενός συγκεκριμένου ποσού και όχι ποσοστού, όπως είναι ο Φ.Π.Α., απαλλαγής της εταιρίας από τα έξοδα κάθε ασφαλιστικά καλυπτόμενης νοσηλείας, το οποίο όμως θα εφαρμόζεται ενιαία και θα αφορά στο σύνολο των ασφαλισμένων με το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα κοινωνία των κινδύνων) είτε με αύξηση της αντιπαροχής (ασφαλίστρου νοσοκομειακής κάλυψης) είτε με συνδυασμό αυτών είτε με άλλο τρόπο 41 και, σε κάθε περίπτωση, μόνο για το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να επιβάλλεται η επίμαχη φορολογική επιβάρυνση. 8. Υπό το φως όλων των παραπάνω αναλυτικών σκέψεων πρέπει να γίνει δεκτό ότι στις εξεταζόμενες περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρία οφείλει να καταβάλει στους ασφαλισμένους ως ασφαλιστική αποζημίωση το σύνολο των αναγνωριζόμενων ως ασφαλιστικά καλυπτόμενων δαπανών νοσηλείας, που παρασχέθηκαν από ιδιωτικές κλινικές, συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος στις δαπάνες αυτές ποσού Φ.Π.Α..Η άρνηση της εταιρίας να εκπληρώσει σε όλη τους την έκταση τις ως άνω συμβατικές της υποχρεώσεις (παράλειψη κατά την παροχή υπηρεσιών) δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών, διασάλευση της εμπιστοσύνης και αιφνιδιαστικό κλονισμό των δικαιολογημένων από την ασφαλιστική σχέση προσδοκιών των ασφαλισμένων ως προς την έκταση της ασφαλιστικής τους κάλυψης, προκαλεί παράνομη και υπαίτια περιουσιακή ζημία στους ασφαλισμένους-καταναλωτές και αποτελεί παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει. Δ. ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: α) Απευθύνει σύσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 5 του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 προς την ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε. ως ακολούθως: 40 βλ. σχετ. ΑΠ 1329/1976 ΝοΒ25,928. ΑΠ 1035/2001 ΕπΔικΠολ 2001,184. ΟλΑΠ 1175/1983 ΝοΒ/1984,675. ΑΠ 1037/1979 ΝοΒ28,480. ΕφΑθ 1765/1973 ΕλλΔνη 1974,177. ΕφΘεσ 827/1983 Αρμ37,574. ΕφΑθ 2840/1977 ΝοΒ27,410. ΕφΑθ 6085/1987. ΕφΑθ 6578/2000 ΕπΔικΠολ 2000,267 με παρατηρήσεις Χαράλαμπου Δ. Παπαδάκη. ΕφΘ 2351/2001 Αρμ 56,1295. ΜΠρΑθ 1590/2004 ΝοΒ 53,519. ΠΠρΘεσσαλ 2190/1990 Αρμ/1990,1074. ΜΠρΘεσσαλ 1205/1989 Αρμ/1990, βλ. σχετ. ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλη, ΤΟΜΟΣ Β,ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ 2003,σελ. 381 επ. 14

15 i) να προβεί άμεσα στην εκπλήρωση των συμβατικών και των εκ του νόμου υποχρεώσεών της δυνάμει των υπ αριθμ. **** και **** ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής μετά των λοιπών παραρτηματικών καλύψεων με την άμεση καταβολή ολόκληρων των οφειλόμενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών αποζημιώσεων, όπως αυτές προσδιορίστηκαν ανωτέρω, προς τους δικαιούχους αυτών κ.κ. **** και ****, ii) να παύσει να προβαίνει σε παρόμοιες παράνομες και αντισυμβατικές παραλείψεις κατά την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί και οριοθετηθεί από τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια, iii) εφόσον η εταιρία κρίνει υπό τις διαφαινόμενες περιστάσεις ότι η ήδη συμβατικά προβλεπόμενη δυνατότητα ετήσιας αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου νοσοκομειακής κάλυψης δεν επαρκεί, ώστε να εξασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, και ότι συντρέχουν οι εκ του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις, να επιδιώξει άμεσα την οριστική διευθέτηση της διατάραξης που ήδη έχει δημιουργηθεί στη συμβατική σχέση από την εκ μέρους της παραβατική συμπεριφορά είτε με κοινή συμφωνία των μερών είτε εάν η τελευταία δεν καταστεί δυνατή με προσφυγή στη Δικαιοσύνη για έκδοση διαπλαστικής απόφασης προς αποκατάσταση της σταθερότητας, της βεβαιότητας και της ασφάλειας στις συναλλαγές της με τους καταναλωτές-ασφαλισμένους της 42 σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. β) Καλεί και τα μέρη να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του παρόντος εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση-πόρισμα. γ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται κατά την κρίση του να ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3297/2004. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 42 Εν προκειμένω, δηλαδή, είναι σκόπιμη η ενιαία, συνολική και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, λαμβάνοντας δε υπόψη, αφενός τον σημαντικό αριθμό των ασφαλισμένων-καταναλωτών που κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος, που περιέχει αντίστοιχους όρους, και άρα της πιθανότητας και στο μέλλον να ανακύψουν διαφορές παρόμοιας φύσεως, αλλά και της πλεονεκτικότερης θέσης της Εταιρίας αναφορικά με την ύπαρξη οργανωμένης νομικής υπηρεσίας και δικηγορικής υποστήριξης και της δυνατότητας εξοικονόμησης χρόνου και κόστους σε τυχόν δικαστικές ενέργειες εκτιμάται ως πλέον πρόσφορη η προσφυγή της ίδιας στη Δικαιοσύνη προς έκδοση δικαστικής αποφάσεως, με την οποία θα τροποποιηθούν, εφόσον κριθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, τα συμβατικά συμφωνηθέντα. 15

Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti.

Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός Αθήνα 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :3994 ΠΡΟΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: ,

Τηλ.: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Προς: Αντιπροσωπεία Φωτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός ΠΡΟΣ: EUROBANK Όθωνος 8 10557

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΔΟΜΗΣΗΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο: Δ3 Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4 Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΔΟΜΗΣΗΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο: Δ3 Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4 Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: , Προς: 1. Commercial Value. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Τηλ.: , Προς: 1. Commercial Value. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούµπου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.:210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η αναπόδραστη ατέλεια της δικαιοπρακτικής ρύθμισης...3 I. Η δικαιοπρακτική ελευθερία και το κανονιστικό περιεχόμενο της δικαιοπραξίας...3

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. :10329 ΠΡΟΣ: 1. HSBC

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα

Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα Ανεξάρτητη Αρχή Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα στo συνέδριο HILA AIDA 2014 που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα και συνδιοργάνωσε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» 9 Μαϊου 2014 Στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

******** ******** 2. κ. ********** ********* *********

******** ******** 2. κ. ********** ********* ********* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: **** ΠΡΟΣ: 1. *** ******** ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ... (αρ. πρωτ. εισερχ / ).

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ... (αρ. πρωτ. εισερχ / ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :18929 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Επικαιροποιημένη έκδοση Αθήνα Μάρτιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α 105/1.7.2009) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/113/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004.

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Διονύσης Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών 1. Η πρόληψη και καταπολέµηση της υπερχρέωσης ως δικαιολογητική βάση ρυθµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ιούλιος 2017 Η ευθύνη του εργοδότη κατά το Ν. 551/1915 Η ευθύνη του εργοδότη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 FAX: 210 5229289 Web site: www.poeppp.org

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρμόδια: Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. :33585 Δρ. Κοντογιάννη Αθηνά Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρμόδια: Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. :33585 Δρ. Κοντογιάννη Αθηνά Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια: Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. :33585 Δρ. Κοντογιάννη Αθηνά Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών (ΑΚ 178) 1. Γενικά... 17 Ι. Η λειτουργία της διατάξεως ως φραγμού στην ελευθερία διαπλάσεως των ιδιωτικών έννομων σχέσεων... 17 ΙΙ. Το άρθρο 178

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή. Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης. Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.

Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή. Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης. Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης 10 Ιουνίου 2008 Αρ. Πρωτ.:7013/7.5.2008 Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ 151 23 Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. :.. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. :.. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/ση: el_ pap@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: (1) Εκπαιδευτικό Οργανισµό Alexander Καλλιρρόης , Αθήνα. (2) «Χ αναφέροντες» Θέµα: Πόρισµα-Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Προς: (1) Εκπαιδευτικό Οργανισµό Alexander Καλλιρρόης , Αθήνα. (2) «Χ αναφέροντες» Θέµα: Πόρισµα-Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2010 Αριθ. πρωτ.: 3049 Προς: (1)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ

Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ Τα 2 μέρη ικανοποιημένα Ομαλή εξέλιξη συμβάσεως Εξασφάλιση μέσω του Δικαίου Οδηγία για την ίση μεταχείριση 2004/113/ΕΚ = λεπτή ισορροπία στις ασφαλιστικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΤ. Κ.Α.: & 205.0

ΘΕΜΑ ΣΧΕΤ. Κ.Α.: & 205.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΕΙΣ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ, ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/ Αθήνα, 11-02-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/11-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων;

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; Οι αναφορές που αφορούν στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΠΡΟΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ. Θέμα: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ: Ρέγκλη Γεωργίου e-mail: gkreglis@otenet.gr Κινητό: 6944.273144

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ. Θέμα: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ: Ρέγκλη Γεωργίου e-mail: gkreglis@otenet.gr Κινητό: 6944.273144 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Αρ. Πρωτ. 647 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Θέμα: «Μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα μετά τον Ν.4281/2014, αρ. 1 10 και την με Αρ. Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014 του Υπ. Ανάπτυξης» Υπόμνημα του

Διαβάστε περισσότερα