Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 3627/87145 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Επιλογή, πρόσληψη και τοποθέτηση Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Ιχθυολόγων, Γεωλόγων, ασολόγων, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολόγων Τροφίµων & ιατροφής, Τεχνολόγων ηµόσιας Υγιεινής και ασοπόνων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για λόγους πρακτικής άσκησης σε αντικατάσταση των υποψηφίων που δεν αποδέχτηκαν. ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Π. /τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4 α του Ν. 2538/97 (Φ.Ε.Κ. 242 Α ) «Τροποποίηση τις κείµενης νοµοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρµακα, ρύθµιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και τις διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2732/99 (Φ.Ε.Κ. 154 Α ) «ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. 135 Α ) «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». 4. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 5. Tις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1476/84 σχετικά µε τα χρονικά όρια εργασίας. 8. Τις διατάξεις του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 9. Τις διατάξεις του Π.. 410/88 ( ΦΕΚ. 191 Α ) «Κώδικας προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του ηµοσίου» 10.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. δ του Π.. 104/2005 (ΦΕΚ 137/Α/ ) «Περιορισµός συναρµοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων».

2 11.Την αριθµ / (ΦΕΚ 1820 Β ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως ισχύει σήµερα (311323/ , ΦΕΚ 1970 Β ), µε την οποία καθορίστηκε αφενός ο αριθµός των θέσεων, κατά ειδικότητα και αφετέρου η κατανοµή αυτών των θέσεων κατά υπηρεσία. 12. Την αριθµ. ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 6/60/10624/11906,11748,8226/ εγκριτική απόφαση τις επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 τις αριθµ. 33/ Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α ), σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τετρακοσίων είκοσι (420) ατό µων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για ένα (1) έτος, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 13. Την αριθµ π.ε./ Απόφαση-Προκήρυξη, µε την οποία προκηρύχθηκε η πλήρωση τετρακοσίων είκοσι (420), συνολικώς, θέσεων. 14.Την αριθµ. 105/3628/ (Ορθή Επανάληψη) απόφαση, Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Επιλογή, πρόσληψη και τοποθέτηση Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Ιχθυολόγων, Γεωλόγων, ασολόγων, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολόγων Τροφίµων & ιατροφής, Τεχνολόγων ηµόσιας Υγιεινής και ασοπόνων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για λόγους πρακτικής άσκησης. 15. Την αριθµ. 3626/87140/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε την οποία ανακλήθηκε η πρόσληψη των υπαλλήλων για λόγους πρακτικής άσκησης λόγω µη αποδοχής της θέσης που επιλέχθηκαν. 16.Την ανάγκη πρόσληψης υπαλλήλων για λόγους πρακτικής άσκησης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ενός έτους, σε αντικατάσταση των υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν, προκειµένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις που δηµιουργήθηκαν. 17.Τους από Πίνακες προσόντων και βαθµολογίας υποψηφίων Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 2. Επιλέγουµε τους υποψηφίους, όπως αναγράφονται στους συνηµµένους πίνακες προσληφθέντων», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής και προσλαµβάνουµε αυτούς, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ένα χρόνο), τους οποίους και τοποθετούµε στην έναντι ενός εκάστου αναγραφόµενη υπηρεσία, σε αντικατάσταση των υποψηφίων που δεν αποδέχτηκαν : Ι «Πίνακας προσληφθέντων στις Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες και στα Εποπτευόµενα Νοµικά Πρόσωπα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για λόγους πρακτικής άσκησης» και ΙΙ «Πίνακας προσληφθέντων στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της Χώρας για λόγους πρακτικής άσκησης 2. Η δαπάνη για τη µισθοδοσία τους θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Φ , Κ.Α.Ε. 0345, 0355 οικ. έτους 2012). 3. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού θα καθορισθούν σύµφωνα µε το Ν. 4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 4. Τα χρονικά όρια εργασίας τους καθορίζονται µε το άρθρο 12 του Ν. 1476/84. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ-ΓΕΩΛΟΓΩΝ- ΑΣΟΛΟΓΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΟΠΟΝΩΝ) Ι. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. 1 ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε αντικατάσταση του ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & Αθανασόπουλου Γεωργίου του ηµητρίου ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΦΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε αντικατάσταση του Βουζίκα Μιχαήλ του Ελευθερίου 3 ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση του Κρόµπα Παναγιώτη του Αναστασίου 4 ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε αντικατάσταση του Μαρίνου Χαράλαµπου του ηµητρίου ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σε αντικατάσταση της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & Π.Ε. Κυριακοπούλου άφνη του Ιωάννη ΑΧΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΓΕΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε αντικατάσταση της Μανωλαράκη Χρυσούλας του Κωνσταντίνου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ σε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & Π.Ε. αντικατάσταση της Πετούση Ιωάννας του Εµµανουήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση του ΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & Π.Ε. Κούγια Παναγιώτη του Γεωργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΓΕΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΤΖΙΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ σε αντικατάσταση του Παριανόπουλου Νικόλαου του Παναγιώτη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ σε αντικατάσταση ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & Π.Ε του Θεοδώρου Νικολάου του Νικήτα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε αντικατάσταση της ΣΕΡΒΙΩΝ Κωνσταντινίδου Σταυρούλας του Γεωργίου ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε ΓΕΩΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) αντικατάσταση του Κόλλια Ιωάννη του Νικολάου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 ΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ σε αντικατάσταση του Κοντοµήτρου Νικολάου του Αγησιλάου ΑΧΑΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε αντικατάσταση της ΓΕΩΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) Νάνου Άννας του Σωτηρίου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΧΑΙΑΣ 2 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ σε αντικατάσταση της Παπαδοπούλου Μαρίας του Αντωνίου 3 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τραχάνης Χρίστος του Αθανασίου 4 ΘΕΟ ΟΣΙΑ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΑΠΗ σε αντικατάσταση της Χριστοφιλοπούλου Ειρήνη του Νικολάου 5 ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε αντικατάσταση της Ψαροκωστοπούλου Βασιλική του Ιωάννη

4 ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΤΣΙΦΟ ΗΜΟΥ ΚΟΡΤΕΣΣΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε ΓΕΩΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) αντικατάσταση της Τασιοπούλου Σοφίας του Χρήστου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ σε ΓΕΩΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) αντικατάσταση της Ξηµέρη Ειρήνη του Βασιλείου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σε αντικατάσταση ΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) του Καρανίκα Ευθύµιου του ηµητρίου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΚΟΡ ΑΣ ΑΛΚΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ σε αντικατάσταση του ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μπακαϊµη ηµήτριου του Παύλου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ σε αντικατάσταση του ΓΕΩΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) Παπαδόπουλου Χαρίσιου του Ευσταθίου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΚΑΪΜΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ σε ΓΕΩΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) αντικατάσταση του Μπεκύρη Μιχαήλ του Αθανασίου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 ΚΩΜΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σε αντικατάσταση του ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κανιάστα Ευάγγελου του ηµητρίου ΡΟ ΟΠΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡ. /ΝΣΗ 1 ΓΕΡΟΝΤΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σε αντικατάσταση της ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Φιλιππίδου Νόνας του Νοντάρη ΕΒΡΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε αντικατάσταση ΜΟΝΑ Α ΕΒΡΟΥ της Θεοδωρίδου Ειρήνης του Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΜΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση του ΗΣ /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Κουτσού Αθανάσιου του Θεόδωρου ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΕΛΛΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΤΣΙΒΕΛΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ σε αντικατάσταση του ΜΟΝΑ Α ΠΕΛΛΑΣ Αµαραντίδη Σταύρου Κυριάκου ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σε αντικατάσταση της ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Μπουτζέκη Φωτεινής του Κωνσταντίνου ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΦΩΛΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ σε αντικατάσταση της /ΝΣΗ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καληµέρη Αγάπης του Ιωάννη (Ε ΡΑ ΚΟΖΑΝΗ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε ΜΟΝΑ Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ αντικατάσταση του Τσοµπατσίδη Ευάγγελου του Χαράλαµπου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΤΖΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση του ΜΟΝΑ Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κώνστα Νικολάου του Παντελή ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΤΣΟΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ σε αντικατάσταση του ΜΟΝΑ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ Μπάρκα ηµητρίου του Νικολάου ΑΡΤΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΣΠΕΝΤΖΑ ΡΩΞΑΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ σε ΜΟΝΑ Α ΑΡΤΑΣ αντικατάσταση της ήµου Χριστίνας του Ζώη ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση της Ζορµπά ΜΟΝΑ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ήµητρας του Βασιλείου ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση της ΜΟΝΑ Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κουτσοφλίνη Αλεξάνδρας-Αλεξίας του Σταµατίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΚΡΕΠΑΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ σε αντικατάσταση /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ της Ρεγκλή Βασιλικής του Νικολάου ΑΙΓΑΙΟΥ (Ε ΡΑ ΑΘΗΝΑ) Ω ΕΚΑΝΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε ΟΥ ΜΟΝΑ Α Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ αντικατάσταση της Χατζηαντωνίου Τσαµπίκας του Σάββα ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ σε αντικατάσταση ΜΟΝΑ Α ΛΕΣΒΟΥ της Βόρκας Κλειτώς του Ανδρέα ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε ΜΟΝΑ Α ΧΙΟΥ αντικατάσταση του Μουστάκα Ιωάννη του Γεωργίου

5 ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε ΜΟΝΑ Α ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ αντικατάσταση της Γεώργα Ολυµπίας του Παναγιώτη ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΡΟΥΒΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ σε αντικατάσταση ΜΟΝΑ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ της Περγιαλιώτη Νίκης του Παναγιώτη ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση ΜΟΝΑ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ της Βελίδου Ευφροσύνης του Στεργίου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε /ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ αντικατάσταση της Καραµαλάκη Αµαλία του Κωνσταντίνου 2 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ σε αντικατάσταση του Τερζίδη Αναστάσιου του Νικολάου 3 ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σε αντικατάσταση της Τρέµµα Ουρανίας του Αιµίλιου ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ σε ΜΟΝΑ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ αντικατάσταση του Παπαµανουσάκη Γεώργιου του Παύλου ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΜΑΡΑΝΤΙ ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε ΜΟΝΑ Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ αντικατάσταση του Σφυρογιαννάκη Άγγελου του Νικολάου ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. 1 ΜΠΕΡΕ ΗΜΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & αντικατάσταση του Κουτσούµπα Ασηµάκη του Θεοχάρη ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΝΤΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε αντικατάσταση της ΠΑΤΡΩΝ Κουτροπούλου άφνης του Ιωάννη ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε αντικατάσταση ΛΑΡΙΣΑΣ της Μητσούρα Αµαλίας του Φανουρίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε αντικατάσταση ΝΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ) της Μπέλλου Ιωάννας του Χαρίλαου ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΤΣΙΡΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε ΜΟΝΑ Α ΠΕΛΛΑΣ αντικατάσταση του Κίτκα Γεωργίου του Χρήστου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ σε αντικατάσταση /ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε ΡΑ του Ιωαννίδη Παύλου του Νικολάου ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΜΠΑΡ Α ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε αντικατάσταση του ΜΟΝΑ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ Οικονόµου Ευαγγέλου του Σπύρου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση ΜΟΝΑ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ του Καραγιάννη Ισιδώρου του Νικολάου ΑΧΑΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε /ΝΣΗ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε ΡΑ αντικατάσταση της Γκαϊδατζή Άννας του Νικολάου ΠΑΤΡΑ) ΗΛΕΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ σε ΜΟΝΑ Α ΗΛΕΙΑΣ αντικατάσταση του Μαυροπόδη Αναστασίου του ηµητρίου 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σε αντικατάσταση του Σταµούδη Χρυσαφή του Νικολάου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ σε αντικατάσταση ΝΑΝΙΑΣ ΜΟΝΑ Α της Παρίση Αναστασίας του Νικολάου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 ΛΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε αντικατάσταση της Φάκα Χρυσούλας του ηµητρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΒΛΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε αντικατάσταση της /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ Κυριακίδου Νικολέττας του Εµµανουήλ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ε ΡΑ ΑΘΗΝΑ) 2 ΜΠΟΜΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε αντικατάσταση της Φωτοπούλου Ελένης του Ιωάννη

6 Ω ΕΚΑΝΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΑΣΛΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε αντικατάσταση του ΟΥ ΜΟΝΑ Α ΛΕΣΒΟΥ Μαραγκάκη Θεόδωρου του Ιορδάνη ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε ΜΟΝΑ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ αντικατάσταση του Χριστάκου Γεωργίου του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΦΟΥΡΛΙΓΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε αντικατάσταση /ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) της Σπετσωτάκη Ειρήνης του Σταύρου ΧΑΝΙΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ σε αντικατάσταση της ΜΟΝΑ Α ΧΑΝΙΩΝ Σιµιτζή Παναγιώτας του Κωνσταντίνου ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ σε αντικατάσταση της ΜΟΝΑ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ Βενέτη Βενετίας του Παντελεήµωνα 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε αντικατάσταση της Μπερµπερίδη Άννας του Ιωάννη ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. 1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ σε ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & αντικατάσταση του ηµακάκου ικαίου του Γεωργίου ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 ΜΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε ΥΠΗΡΕΣΙΑ αντικατάσταση του Τζαννή Κωνσταντίνου του Παύλου ΡΟ ΟΠΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ σε αντικατάσταση της /ΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ ηµητριάδου Μαρίας του Μηνά (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 ΡΟΚΑ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ σε αντικατάσταση της ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κάπουλα Αφροδίτης του Γρηγορίου 2 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ σε αντικατάσταση του Παπαδάκη Ιωσήφ του Μιχαήλ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε ΠΟΡΟΥ αντικατάσταση της Αποστόλου Ουρανίας του Κωνσταντίνου ΡΑΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΡΑΜΑΣ αντικατάσταση του Καραθάνου Παναγιώτη του ήµου ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε αντικατάσταση ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Σοφιανού Γεωργίας του Ανδρέα ΕΒΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΦΟΡΤΣΑ ΑΦΕΝ ΡΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σε ΜΟΝΑ Α ΕΒΡΟΥ αντικατάσταση του Κυλιτζίδη Ιωάννη του Χρήστου ΗΛΕΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε αντικατάσταση ΜΟΝΑ Α ΗΛΕΙΑΣ της Μενούνου Γεωργίας του Νικολάου ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΜΠΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε αντικατάσταση του /ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Σφυρή Θεόδωρου του Παναγιώτη (Ε ΡΑ ΛΑΜΙΑ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΨΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ σε αντικατάσταση ΜΟΝΑ Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ της Λιούση ήµητρας του Γεωργίου 2 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ σε αντικατάσταση του Χλώρου Χρήστου του Γεωργίου ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σε αντικατάσταση του /ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καττή Κυριάκου του Παναγιώτη (Ε ΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ σε αντικατάσταση ΜΟΝΑ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ του Κουβουτσάκη Νικόλαου του Παναγιώτη

7 ΧΑΝΙΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ σε ΜΟΝΑ Α ΧΑΝΙΩΝ αντικατάσταση της Μπιρουράκη Αθανασίας του Εµµανούηλ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΟΜΑΡΧ. 1 ΚΟΥΦΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε αντικατάσταση της ΜΟΝΑ Α ΧΑΝΙΩΝ Σιγανού Όλγας του Ιωάννη ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΟΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ σε αντικατάσταση της ΡΟ ΟΥ Μητροπούλου Ελένης του Γεωργίου ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΚΑΡΑΠΙΛΑΦΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε αντικατάσταση ΚΑΒΑΛΑΣ της Κελλάρη Μαρίνας του Σπυρίδωνα ΣΕΡΡΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΣΚΑΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε ΣΕΡΡΩΝ αντικατάσταση της Κανδυλαρίδου Μαρίας- ήµητρας του ιονυσίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 NATKANIEC EDYTA TOY ADAM σε αντικατάσταση του ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & Π.Ε. Μπαλάτσου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8 ΙΙ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Ι ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ σε ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ αντικατάσταση του Κουλουκούρα Ηλία του Χρήστου ΑΧΑΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΗΛΙΑ ΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ σε αντικατάσταση του ΠΕΟΛΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. Οικονοµάκη Νικόλαου του Γεωργίου ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Α Σ Ο Π Ο Ν Ο Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ σε αντικατάσταση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του Βλάχου Κωνσταντίνου του Χρήστου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΜΠΙΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ σε αντικατάσταση του ΚΡΗΤΗΣ Φουκάκη Εµµανουήλ του Κωνσταντίνου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ : 1. Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 2. Γραφεία κ. Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 3. Γραφεία κ. κ. Γεν. Γραµµατέων Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίµων 4. ιεύθυνση Οικονοµική, Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού, Μενάνδρου ΑΣΕΠ, Πουλίου 6, Τ.Κ Αθήνα 6. Αποκεντρωµένες ιοικήσεις Α) Γραφεία κ. κ. Γενικών Γραµµατέων Αποκεντρωµένων ιοικήσεων Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας (Ιωάννινα) Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ , Ιωάννινα Αποκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδα (Λάρισα) - Σωκράτους 111, Τ.Κ Λάρισα Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Πάτρα) - Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 69 71, Τ.Κ Πάτρα Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης (Ηράκλειο) - Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ Ηράκλειο 8. Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής - ιεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής - ιεύθυνση Συνεργατισµού - ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας - ιεύθυνση ιαχείρισης Μητρώων - ιεύθυνση Σχεδιασµού Εγγ. Έργων & Αξιοπ. Εδαφολ. Πόρων - ιεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας - ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας - ενδροκοµικός Σταθµός Πόρου, Σερβίων - Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ράµας, - ΠΕΓΕΑΛ Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας, - Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων - Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Θεσσαλονίκης - Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών, Ρόδου, Καβάλας, Λάρισας, Σερρών 9. Νοµικά Πρόσωπα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Α) Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ( ΕΛ. Γ. Α.) Υποκατάστηµα Αγρινίου, Μακρή 11 Τ.Κ Αγρίνιο Υποκατάστηµα Τρίπολης, Ναυπλίου & Αλ. Σούτσου- Τ.Κ Τρίπολη Υποκατάστηµα Πατρών, Αυστραλίας 88 Τ.Κ Πάτρα Υποκατάστηµα Βέροιας, Νέα Περιφερειακή Οδός Βέροιας Θεσσαλονίκης Τ.Κ Βέροια Υποκατάστηµα Ηρακλείου Λεβήνου 77- Τ.Κ Ηράκλειο Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης Ε Πάροδος Μοναστηρίου 104 Τ.Κ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

10 Υποκατάστηµα Ιωαννίνων Εθν. Αντιστάσεως 8 Τ.Κ Καρδαµίτσια Ιωάννινα Υποκατάστηµα Λάρισας Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ Λάρισα Β) Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτ. Ενισχ. Προσαν. & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) i. Περιφερειακή ιεύθυνση Μακεδονίας - Θράκης, Γιαννιτσών 31 Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (κτήριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 6 ος όροφος) ii. Περιφερειακή ιεύθυνση Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας Λεωφόρος 8 ης Μεραρχίας 7 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ iii. Περιφερειακή ιεύθυνση Πελοποννήσου- υτικής Ελλάδας-Ιονίου, Αθηνών 18 Τ. Κ ΠΑΤΡΑ iv. Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Καστοριάς 2 α & Φαρσάλων, Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ v. Περιφερειακή ιεύθυνση Αττικής-Αιγαίου οµοκού 5 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ vi. Περιφερειακή /νση Κρήτης, Εµµανουήλ Παππά & Ηρακλή Τ. Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688 Ώρα: 10:20:14 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140340 68747 57434 28534 81901 39769 1005 444 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 38670 18929 17012 8428 21343 10352

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ sed03pin10 Ηµ/νία: 17/10/2007 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12601 3848 7139 2097 4120 1288 1342 463 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 970 319 582 197 306 94 82 28 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86 : Ηµ/νία:11/06/2008 sed02pin3 Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας 2., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας 2., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1998

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1998 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-07- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6739/83059 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 52494/2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : 6414 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/09/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3886/114022 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 1-02-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :135985/570 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠ/ΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/2/2017. Αριθµ. Πρωτ.: /732. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης

Αθήνα, 9/2/2017. Αριθµ. Πρωτ.: /732. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Ρένεση Νικολέττα του Ιωάννη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΤΑ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Τµήµα Β Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 28-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148569 / 6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 306242 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Διεύθυνση: Aχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-12-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148587 / 6214 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 Α.Π. οικ. 15696 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 9661/164844 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ»

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 18-02-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 137254 / 910 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-06-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ. 1469/60184 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ηλεκτρονική αποστολή)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α.

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Προβατώνας Τ.Κ 68003- Τηλ. 25540 20090.91.92 Fax. 25540 41800 http://www.dimossin.gr, email: dimossin@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/08/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3433/103037 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Α Α Τ Τ Ι Κ Η : ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕ ΡΟΙ (44) 1/ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ε.Κ.Ε.) 2/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Κ.Ε.) 3/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα