ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.). ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Κοντοπούλου- Ταχ. Κώδικας:53100-ΦΛΩΡΙΝΑ Πληροφορίες:Σ.Καρακώστα-Τηλ ,23302,25292,25528-fax Γ ε ν ι κ ά ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Τεχνολόγος Γεωπονίας, Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής, κατά την περίοδο των σπουδών του, οι οποίες διαρκούν οκτώ(8) εξάµηνα, αποκτά τα απαιτούµενα εφόδια για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική ή ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία. Κύρια επαγγελµατική του δραστηριότητα είναι η µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της Ζωοτεχνικής Επιστήµης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκοµικών προϊόντων, η διακίνηση, η εµπορία, η συντήρηση,η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή τεχνητή σπερµατέγχυση, διασταυρώσεις, κ.λ.π.)του ζωικού κεφαλαίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ειδικότερα, ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπονίας του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής έχει τη δυνατότητα να απασχολείται στους παρακάτω τοµείς: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ηµόσιος Υπάλληλος Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) υπάγεται στην κατηγορία ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής των δηµοσίων υπαλλήλων και εργάζεται σε κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και σε διάφορους Οργανισµούς, Ινστιτούτα που έχουν σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς του, είτε ως µόνιµο,είτε ως εποχικό προσωπικό. Επί πλέον, ο ίδιος µπορεί να διορίζεται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α. Ιδιωτικός Υπάλληλος Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ µπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, βιοµηχανίες, εταιρίες, οργανισµούς συνεταιριστικές οργανώσεις, τράπεζες, που έχουν σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς του, αντιπροσωπείες εισαγωγής και εξαγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, εργαλείων και εξοπλισµών. Β. Ελεύθερος επαγγελµατίας χαρακτηρίζεται ο Τεχνολόγος Γεωπονίας, Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής που δεν παρέχει εργασία µε εξαρτηµένη υπαλληλική σχέση, αλλά είναι κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Έργο του είναι η εµπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρµάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισµών, ορµονών, βιταµινών,λοιπών βιολογικών προϊόντων, καθώς επίσης και η ίδρυση ειδικών εργαστηρίων,γραφείων, σχετικών µε τη ζωοκοµική ανάπτυξη και την κτηνοτροφική παραγωγή. Για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλµατος απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των αρµοδίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Ελληνικού Κράτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2538/1997(Φ.Ε.Κ.242/τ.Α / ). Ειδικότερα για την: <<Άδεια καταστήµατος εµπορίας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων>>

2 Αρµόδια Υπηρεσία είναι: Η /νση Κτηνιατρικής της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τον κάθε ενδιαφερόµενο. Η διαδικασία µπορεί να διεκπεραιωθεί και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΑ ΕΞΗΣ: 1. Πτυχίο(πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωµένο) Κτηνιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα αντιστοίχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται του Υπεύθυνου Επιστήµονα βάσει του Ν.2538/ Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ή υπηκοότητα ενός από τα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Ποινικό µητρώο γενικής χρήσης πρόσφατα εκδοθέν. 4. Βεβαίωση οικείας πολεοδοµικής αρχής ότι το κατάστηµα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαµβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες. 5. Σχέδιο κάτοψης καταστήµατος µε τις διαστάσεις αυτού. 6. Αντίγραφο συµφωνητικού µίσθωσης καταστήµατος ή νοµίµου τίτλου κυριότητας ενδιαφεροµένου και πιστοποιητικό µεταγραφής αυτού στα δηµόσια βιβλία µεταγραφών. 7. Βεβαίωση οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστηµα διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας ή επαρκή µέσα πυρόσβεσης. 8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θ αναφέρεται ότι δεν κατέχει έµµισθη θέση στο ηµόσιο ή σε Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου. 9. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση της αρµόδιας στρατιωτικής αρχής ότι ο ενδιαφερόµενος έχει απαλλαγεί των στρατιωτικών του υποχρεώσεων (για άρρενες). ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ:Μηδέν 1.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Οι παραπάνω επαγγελµατικές προοπτικές κατοχυρώνονται από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των εν λόγω πτυχιούχων ως εξής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π..109/1989 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α / ). 1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται,είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της Ζωοτεχνικής Επιστήµης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι, η παραγωγή ζωοκοµικών προϊόντων, η διακίνηση, η εµπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή (τεχνητή σπερµατέγχυση, διασταυρώσεις, κ.λ.π.) του ζωικού κεφαλαίου. 2. Έχουν δικαίωµα απασχόλησης,είτε ως στελέχη µονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι σε όλο το φάσµα της ζωικής παραγωγής, καθώς και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες. α) Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων, καθώς επίσης και εκτροφή γουνοφόρων ζώων. β) Παραγωγή και τυποποίηση µειγµάτων ζωοτροφών, συµπληρωµάτων και ισορροπιστών αυτών έλεγχο των µειγµάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. γ) Επεξεργασία σπέρµατος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερµατέγχυσης σε κέντρα σπερµατοληψίας. δ) Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών εν γένει χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων. ε) Οργάνωση αγοραπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σµηνών πτηνών και µελισσών, εφόσον η αγορά τους πραγµατοποιείται µε δάνεια ή επιδοτείται µε κρατικά προγράµµατα. στ) Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισµούς ή το δηµόσιο. ζ) Μαζικούς ψεκασµούς για την καταπολέµηση ζωονόσων, καθώς και συστηµατικές

3 απολυµάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούµενες από το κράτος, οργανισµούς ή ιδιώτες. η)εκτιµήσεις και πραγµατογνωµοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζηµίες κτηνοτροφικής παραγωγής. θ) Εµπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρµάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισµών, ορµονών, βιταµινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων. ι) Ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων εµπορίας των ειδών του εδ.θ),καθώς και ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών µε τη Ζωοκοµική Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή. ια) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συµµετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών µελετών για τη δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών έργων, όπως σφαγείων, κρεταγορών, αποθηκών κτηνοτροφικών προϊόντων. ιβ) Πραγµατοποίηση επιβλέψεων και επιµετρήσεων της κατασκευής ζωοτεχνικών έργων. ιγ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που εµφανίζεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγµένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους. 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς της ζωικής παραγωγής. Επίσης µπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. 4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ηµοσίων Έργων, για εξειδικευµένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών Έργων. 5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της Ζωοκοµικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν σαν µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους. 6. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Ζωικής Παραγωγής µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΜΕΚ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ενώ, ο πτυχιούχος του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην παράγραφο 4 των επαγγελµατικών του δικαιωµάτων, µπορεί να εγγραφεί στο ΜΕΚ του Υπουργείου ηµοσίων Έργων, οι σχετικές διατάξεις του Ν.1418/84(Φ.Ε.Κ.23/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.2229/94, δεν το προβλέπουν. 2. Κατατακτήριες Εξετάσεις στα Πανεπιστήµια Τα θέµατα κατάταξης πτυχιούχων ΤΕΙ ή ισοτίµων προς αυτά σε Τµήµατα Πανεπιστηµίων ρυθµίζονται από τις διατάξεις της παρ. 28 του άρ. 3 του Ν.3027/02 (Φ.Ε.Κ. 152 Α), των άρ. 4 και 7 της αριθµ. Β3/2274/83 Υπουργικής απόφασης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρ. 1 του ν. 1865/89 (Φ.Ε.Κ. 210/1989 τεύχος Α'), των άρθρων 3 και 4 του ίδιου νόµου, καθώς και µε το άρθρο 3 του ν. 1966/91 (Φ.Ε.Κ. 147/1991, τεύχος Α'). Ειδικότερα: Η κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ ή ισοτίµων προς αυτά γίνονται σε όλα τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων και σε ποσοστό 5% επί του αριθµού των εισακτέων της αντίστοιχης χρονιάς. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στο Τµήµα, στο οποίο επιθυµούν να καταταγούν από 1 έως 15 Νοεµβρίου κάθε έτους τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση. Αντίγραφο πτυχίου. Βεβαίωση ισοτιµίας από το Ι.Τ.Ε, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή µε εξετάσεις ή µε βάση τον βαθµό πτυχίου), το κατά κατηγορία πτυχιούχων εξάµηνο κατάταξης και σε περίπτωση επιλογής µε εξετάσεις τα εξεταζόµενα µαθήµατα και η ύλη τους ανακοινώνονται από τα αντίστοιχα ιοικητικά Συµβούλια των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου το αργότερο, µέχρι το τέλος Απριλίου, του προηγουµένου ακαδηµαϊκού έτους. 3. Μεταπτυχιακές Σπουδές

4 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του Ν.2327/95,σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 5 παρ.12γ του Ν.2916/01, οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήµια, µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν εκάστοτε για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Τα σηµαντικότερα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών για τους πτυχιούχους Ζωικής Παραγωγής των Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα και στην Ευρώπη(Μ. Βρετανία -Γερµανία-Ιταλία) είναι: 3.1.E λ λ ά δ α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α.βιοδραστικά Προιόντα και Πρωτεινική Τεχνολογία β.μοριακή Οικολογία και Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών ΙΙ. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΙΠΛΩΜΑ στη Γεωπονική Βιοτεχνολογία Πληροφορίες-Τηλ Β. Τµήµα Ζωικής Παραγωγής Α1..ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ µε τίτλο: <<.Γενετική Βελτίωση,Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων>> µε ειδικεύσεις: -Μοριακή και Πληθυσµιακή Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων -Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων και -Φυσιολογία Θρέψεως- ιατροφή Αγροτικών Ζώων. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ Β 2.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ µε τίτλο: Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισµών Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Πληροφορίες-Τηλ , Γ.α.Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας &Ανάπτυξης(πρώην Γεωργικής Οικονοµίας) (Συνεργαζόµενο µε το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων) Ι..ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Πληροφορίες-Τηλ , Γ.β. Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας &Ανάπτυξης(πρώην Γεωργικής Οικονοµίας) Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ µε τίτλο: <<Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη και ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου>> στην παραπάνω ειδίκευση Πληροφορίες:Τηλ , Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ µε τίτλο: <<Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων και ιατροφή του Ανθρώπου>>

5 Πληροφορίες-Τηλ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Γεωπονίας Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ στους τοµείς: α. Αγροτικής Οικονοµίας β. Επιστήµης ζωικής παραγωγής γ. Επιστήµης και τεχνολογίας τροφίµων δ.αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης ε.οικολογίας και Αειφορικής ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων Πληροφορίες-Τηλ , Τµήµα Κτηνιατρικής Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ στους: α.κλινικές Επιστήµες β.υγιεινή και Τεχνιλογία Τροφίµων γ.εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων δ.προληπτική Κτηνιατρική Πληροφορίες: Τηλ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα ασοπονίας και Γεωργικών Μηχανηµάτων και Αρδεύσεων του ΤΕΙ Λάρισας και το Τµήµα Ιχθυοκοµίας-Αλιείας του ΤΕΙ Μεσσολογγίου) Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ µε τίτλο: <<Αειφορική ιαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος>>µε ειδικεύσεις: α.προστασία και ιαχείριση Οικοσυστηµάτων Εσωτερικών Υδάτων β.προστασία και ιαχείριση Θαλάσσιων Οικοσυστηµάτων Πληροφορίες: ,93156 Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Συνεργαζόµενο µε το Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος) Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ στον τοµέα: Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πληροφορίες-Τηλ , Ε-Μail

6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Τµήµα Περιβάλλοντος (Συνεργαζόµενο µε τα Τµήµατα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκοµίας, Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου) Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ στον τοµέα της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος µε κατευθύνσεις: α.ολοκληρωµένη ιαχείριση Γεωργικών Οικοσυστηµάτων β. ιατήρηση Βιοποικιλότητας-Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία Πληροφορίες-Τηλ , Π Α Ν Ε Π Ι Σ ΤΗ Μ Ι Ο Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν Α. Τµήµατα:Ιατρικό & Χηµικό Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πληροφορίες: ,97182 Β.Τµήµα Χηµείας (Συνεργαζόµενο µε το Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών &Τεχνολογιών του Παν/µίου Ιωαννίνων και σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα Ανθοκοµίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου,Φυτικής Παραγωγής,Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκοµίας-Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου) Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ µε τίτλο: << Αγροχηµεία και Βιολογικές Καλλιέργειες>> στις εξής επιµέρους εξειδικεύσεις: α.περιβαλλοντική Αγροχηµεία β.βιολογικές Καλλιέργειες Πληροφορίες-Τηλ Γ.Τµήµα Χηµείας (Σ ε σύµπραξη µε τα Τµήµατα Τεχνολογίας Τροφίµων και το Τµήµα ιατροφής του ΤΕΙ Θες/νίκης) Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ στην <<Επιστήµη Τροφίµων και ιατροφή>> µε τρεις εκειδικεύσεις: α.χηµεία &Τεχνολογία Τροφίµων β. ιασφάλιση Ποιότητας Τροφίµων γ. ιατροφή Πληροφορίες-Τηλ ,5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ -Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (µε σύµπραξη των Τµηµάτων Ηλεκτρολογίας και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας)

7 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ: 1. Συστήµατα Υπολογιστών 2. Επιχειρηµατική Πληροφορική Πληροφορίες: Τηλέφωνο: , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.2.Ε υ ρ ώ π η Τεχνολογικές Επιστήµες Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες-Τηλ , Μ ε γ ά λ η Β ρ ε τ α ν ί α Tα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών που διεξάγονται στη Μ. Βρετανία διακρίνονται στα: Προγράµµατα που διεξάγονται µε διδασκαλία(taught courses). Προγράµµατα που περιλαµβάνουν περίοδο µε έρευνα κάτω από την καθοδήγηση ενός επιβλέποντα καθηγητή(supervised research). Επίσης, τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, ανάλογα µε τον τρόπο παρακολούθησης διακρίνονται σε: α. Πλήρους φοίτησης (Full Time) β. Μερικής φοίτησης (Part-Time) γ. Εξ αποστάσεως (Distance Learning) Κατά κανόνα, οι Έλληνες φοιτητές εγγράφονται σε προγράµµατα πλήρους φοίτησης που απαιτούν εντατική παρακολούθηση µαθηµάτων. εν υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για τα περισσότερα µεταπτυχιακά προγράµµατα, αλλά είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε µε τα Πανεπιστήµια που προσφέρουν τα προγράµµατα και σας ενδιαφέρουν, 9 ή 12 µήνες, πριν ξεκινήσετε τις σπουδές. ίδακτρα-κόστος διαµονής Οι Έλληνες σπουδαστές πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα που πληρώνουν οι Βρετανοί, καθώς και οι άλλοι πολίτες χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δίδακτρα διαφοροποιούνται ανάλογα µε το Πανεπιστήµιο και τον κλάδο σπουδών. Τα έξοδα διαµονής ποικίλουν ανάλογα µε το πού θέλει να ζήσει ο κάθε φοιτητής. Το Λονδίνο είναι το ακριβότερο(υπολογίστε ποσό της τάξης των λιρών για ένα ακαδηµαϊκό έτος, ενώ σε άλλες πόλεις είναι περίπου λίρες). ιαδικασία αιτήσεων εν υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για τα περισσότερα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Είναι όµως καλύτερα να επικοινωνήσετε µε τα Πανεπιστήµια που προσφέρουν τα εν λόγω προγράµµατα που σας ενδιαφέρουν 9 ή 12 µήνες πριν ξεκινήσετε τις σπουδές σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:Εφόσον επιλέξετε το Πανεπιστήµιο στο οποίο θέλετε να κάνετε το µεταπτυχιακό σας, καλό είναι να επικοινωνήσετε µε το ΙΚΑΤΣΑ( ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής- Λεωφ. Μεσογείων 223-ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ Τηλ , ). Χρήσιµες διευθύνσεις στο internet Πληροφορίες σχετικά µε τις σπουδές στη Μ. Βρετανία,καθώς και τα Βρετανικά Πανεπιστήµια υπάρχουν στο site του Βρετανικού Συµβουλίου(British Council),στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση Αξιολόγηση Βρετανικών Πανεπιστηµίων, ανάλογα µε τοµείς σπουδών που σας ενδιαφέρουν, µπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:http://rae.ac.uk/results. Επί πλέον, πρόσθετες πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές υπάρχουν στις διευθύνσεις:

8 Γ ε ρ µ α ν ί α Tα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών που διεξάγονται στη Γερµανία διακρίνονται στα: Προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης(zusatzstudium,aufbaustudium). Mε την αποπεράτωση των σπουδών αυτών χορηγείται, κατά κανόνα, ένα πιστοποιητικό (Zertifikat ή Lizentiat) ή ο τίτλος Magister ή Diplom. Ειδικά προγράµµατα εξειδίκευσης για αλλοδαπούς, τα οποία µπορεί να διενεργούνται σε συνεργασία µε άλλα ευρωπαϊκά ή αµερικανικά πανεπιστήµια που απονέµουν τίτλο Master-M.A., M.Sc., L.L.M. Η διάρκεια των προγραµµάτων αυτών κυµαίνεται από 6 µήνες έως 2 έτη. ιδακτορική διατριβή. Η διάρκειά της κυµαίνεται, από 2 έως 5 έτη και βασική προϋπόθεση είναι η επίβλεψη της από καθηγητή (Doctorvater/Doctormutter). ίδακτρα-κόστος διαµονής Στα δηµόσια γερµανικά πανεπιστήµια οι µεταπτυχιακές σπουδές είναι δωρεάν. Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαµβάνουν την καταβολή ενός τέλους συνέχισης των σπουδών ύψους, 60 ευρώ, ανά εξάµηνο και µία κοινωνική εισφορά για τη χρήση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου και του Οργανισµού Φοιτητικής Μέριµνας, ύψους 30 έως 60 ευρώ, ανά εξάµηνο. Τα έξοδα διαβίωσης κυµαίνονται,από 650 έως 800 ευρώ, µηνιαίως, συν 600 ευρώ περίπου, ετησίως, για βιβλία. Στις περιοχές της πρώην. Γερµανίας η τιµή ενός δωµατίου σε φοιτητική εστία κοστίζει,από 200 έως 350 ευρώ, µηνιαίως, ενώ αντίστοιχα, σε περιοχές της πρώην Α. Γερµανίας, από 100 έως 150 ευρώ. Γενικά, οι ακριβότερες πόλεις της Γερµανίας είναι: Βερολίνο, Αµβούργο, Μόναχο και Στουτγκάρδη. ιαδικασία αιτήσεων Οι αιτήσεις αποστέλλονται κατ ευθείαν στα πανεπιστήµια. Έτσι, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει, προηγουµένως, να επικοινωνήσουν µε τα πανεπιστήµια που τους ενδιαφέρουν, προκειµένου να ενηµερωθούν για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την ηµεροµηνία εγγραφής τους σε κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Σηµειωτέον ότι, κάθε πανεπιστήµιο έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων. Υποτροφίες στη Γερµανία Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές χορηγεί η Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών (Deutscher Akademischer Austaschdienst/ DAAD). Πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση καθώς και από τη γερµανική πρεσβεία στην Αθήνα και το γερµανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. ΑΘΗΝΑ: Γερµανική Πρεσβεία, Καραολή και ηµητρίου 3, Κολωνάκι, τηλ.: Πληροφορίες από τηλεφώνου: ευτέρα Τρίτη Πέµπτη Παρασκευή από 09:00 έως 13:00 Επισκεπτήριο: Τετάρτη από 10:30 έως 12:30 και από 13:00 έως 15:00 στο Ινστιτούτο Goethe Inter Nationes Αθηνών, Οµήρου 14-16, Αθήνα. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αποκλειστικά για ενδιαφερόµενους µε τόπο διαµονής στη Μακεδονία και τη Θράκη Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, Καρόλου Ντηλ 4α, Τηλ.: Επισκεπτήριο κατόπιν συνεννόησης Τρίτη και Πέµπτη από 09:00 έως 12:00 Χρήσιµες διευθύνσεις στο internet Πληροφορίες για όλα σχεδόν τα ΑΕΙ της Γερµανίας, τις βασικές κατευθύνσεις σπουδών και τα µεταπτυχιακά προγράµµατα υπάρχουν στις διευθύνσεις: Επί πλέον, λίστα όλων των Graduiertenkollegs στη Γερµανία(ειδικών τµηµάτων, όπου προσφέρεται η δυνατότητα µεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικής διατριβής) υπάρχει στη διεύθυνση: Ι τ α λ ί α Τα Ιταλικά Πανεπιστήµια απονέµουν τους παρακάτω µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: Diploma di specializzazione.ειδικευµένος προσανατολισµός σε επαγγελµατικούς τοµείς µε υποχρεωτικές παρουσίες στις παραδόσεις και γραπτές εξετάσεις. Η διάρκεια των σπουδών είναι τουλάχιστον 2-3 έτη. Dottorato di Ricerca. ιδακτορικό δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών.

9 ίδακτρα-έξοδα εγγραφής-κόστος ζωής Το κόστος εγγραφής σε κάποιο Ιταλικό Πανεπιστήµιο κυµαίνεται, από 765 έως 1020 ευρώ. Όλα τα κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήµια προσφέρουν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Τα έξοδα όµως εγγραφής και τα δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήµια είναι πολύ περισσότερα από αυτά των κρατικών. Επί πλέον, για ένα φοιτητή που σπουδάζει σε µία µεγάλη ιταλική πόλη ο µέσος ετήσιος προϋπολογισµός είναι περίπου ευρώ. ιαδικασία αιτήσεων Όσοι ενδιαφέρονται για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία πρέπει, προηγουµένως να επικοινωνήσουν µε την Ιταλική Πρεσβεία ή το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο. Πληροφορίες:Ιταλική Πρεσβεία-Σέκερη 2-Αθήνα-Τηλ Ιταλικό Μορφωτικό Ίδρυµα-Πατησίων 47-Αθήνα-Τηλ , Χρήσιµες διευθύνσεις στο internet Πληροφορίες για τα Ιταλικά Πανεπιστήµια υπάρχουν στις διευθύνσεις: Πληροφορίες για το ιταλικό σύστηµα εκπαίδευσης υπάρχουν στη διεύθυνση: 4. Υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές,τόσον στο εσωτερικό, όσον και στο εξωτερικό χορηγεί το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών(Ι.Κ.Υ.),Λυσικράτους 14-ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ Τηλ , fax.: ,www.iky.gr και τα διάφορα κληροδοτήµατα ιδιωτών 4. X ρ ή σ ι µ ε ς δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Παράρτηµα Φλώρινας Τέρµα Κοντοπούλου-Φλώρινα-Τ.Κ Τηλ ,25528,25292,45067-fax ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Αγ.Σπυρίδωνας 122-Τ.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλ fax ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Θ.110- Κωστακιοί-Άρτα-Τ.Κ Τηλ , fax ,5 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Θ Θεσσαλονίκη-Τ.Κ Τηλ fax ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Θ.140-Σταυρωµένος-Ηράκλειο-Τ.Κ Τηλ fax TEI KAΛAMATAΣ Αντικάλαµος Μεσσηνίας-Καλαµάτα-Τ.Κ Τηλ fax , ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ

10 Τηλ fax ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Νέα Κτήρια-Τ.Κ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ ,58362-fax ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Κουκούλι-Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλ fax ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ράλλη-Θηβών 250-τκ ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλ fax ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τέρµα Μαγνησίας-Τ.Κ ΣΕΡΡΕΣ fax TEI XAΛKI AΣ ΨΑΧΝΑ-Τ.Κ Tηλ fax Άλλες χρήσιµες διευθύνσεις: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας &Θρησκευµάτων Μητροπόλεως 15-ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ Τηλ , , fax http;//ypepth.gr Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Ι.Τ.Ε.) Λεωφ.Συγγρού 56-ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ Τηλ , fax Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βασ.Σοφίας 2-ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ Τηλ fax