ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για δαπάνες πληρωμής ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλλη λης για άσκηση των ιατρών Τροποποίηση της υπ αριθμ / από φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμμα τείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προ ϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογρά φουν με Εντολή Υπουργού»... 3 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Τσαρουχά Παναγιώτα του Ιωάννη, κατοίκου Δήμου Αλίμου Αττικής, οδός Ερατούς Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Λυμπεροπούλου Παναγιώ τα του Ευαγγέλου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΙΒ/18 (1) Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για δαπάνες πληρωμής ωρο μίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.α ) ιδίως το άρθρ. 20 για το Δημόσιο Λογιστικό όπως ισχύει σήμερα. 2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Τις διατάξεις του Ν. 1404/83, άρθρο 51 παρ. 7, (ΦΕΚ 173/Α/ ) για τη «Δομή και τη Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 4. Το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 1238/82 (ΦΕΚ 35/Α/ ). 5. Την αριθμ. 2/90675/0020/ απόφαση του Υφυ πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη «Διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011». 6. Την αριθμ. Φ1/Α/1443/166054/ΙΒ/ Υπουργική Απόφαση περί «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπο λογισμού οικον. έτους 2011 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε επιμέρους ΚΑΕ» (ΦΕΚ 2158/ τ. Β ), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το ύψος της ετήσιας κρατικής επιχο ρήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για δαπάνες αμοιβής ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά το έτος 2011 (ΚΑΕ 2422 του Φ ) ως εξής: Α/Α ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΕΥΡΩ ( ) 1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ: Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχε τικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ποσοστά διάθεσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. Υ7α/ΓΠ 97646/10 (2) Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων» (ΦΕΚ Α 258), β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α 105), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 34),

2 4252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. του άρθρου 31 του Ν.1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγεί ας» (ΦΕΚ Α 143) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 165), δ. του άρθρου 2 του Ν. 1794/1988: Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας Κύπρου για τη συνεργασία στο τομέα δημό σιας υγείας (ΦΕΚ Α 145), ε. του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λει τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 176), στ. του Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α 76), ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Το με αρ. φακ. Y.Y.3.8.0L8.1 (15)/ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Κύπρου. 3. Την αριθμ. 147/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε: Αναγνωρίζεται η ακόλουθη νοσοκομειακή μονάδα, ως κατάλληλη για την άσκηση γιατρών στην αναφερόμενη ειδικότητα: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ορθοπεδική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για δύο (2) χρόνια στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμ ματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστα μένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με Εντολή Υπουργού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 54, 41, 45 παρ. 6, 50, 51, 53 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α). β) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 187Α), όπως συμπληρώθηκε και τρο ποποιήθηκε μεταγενέστερα. γ) Του π.δ. 356/1990 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής» (ΦΕΚ 143Α), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. δ) Του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2503/97 «Διοίκηση, ορ γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α). ε) Των άρθρων 29 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργι κά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιρι στικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242Α). 2. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ Κοινο τικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα, στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363Β), όπως συμπληρώ θηκε με τις / (ΦΕΚ 592Β) και / (ΦΕΚ 233Β) όμοιες αποφάσεις. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊ σταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύ θυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 972Β), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 625Β), / (ΦΕΚ 701 Β) και / (ΦΕΚ 1400Β) όμοιες αποφάσεις. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφα ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 625Β), / (ΦΕΚ 701Β) και / (ΦΕΚ 1400Β) όμοιες αποφάσεις, ως ακολού θως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η υπό στοιχείο 11 περίπτωση που αφορά τις Γενικές Αρμοδιότητες, αντικαθίσταται και η εξουσία υπογραφής με «Εντολή Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο όργανο ως εξής: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 11. Έγκριση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και χρήση μεταφορικού μέσου: α) Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και μελών του Γραφείου του Ν.Σ.Κ καθώς και του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου στο Υπουργείο. β) Προϊσταμένων Διευθύνσεων υπαγομένων στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. γ) Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών υπαγομένων στο Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. δ) Προϊσταμένων Τμημάτων, Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών και λοιπών υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας. ε) Προϊσταμένων και λοιπών υπαλλήλων Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων Κεντρικής Υπηρεσίας. Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Ειδικός Γραμματέας Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ/νσης ή Αρμόδιος Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας αντίστοιχα Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Διοικητι κής Υποστήριξης στ) Ειδικών Συμβούλων, Συνεργατών, μετακλητών υπαλλήλων ή με σύμβαση υπαλλήλων των Πολιτικών Γραφείων, Εμπειρογνωμόνων, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων και του Ειδικού Γραμμα τέα καθώς και υπαλλήλων που συνοδεύουν τον Υπουργό, τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα στις μετακινήσεις τους. Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης ζ) Οικονομικών Επιθεωρητών Κεντρικής Υπηρεσίας. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

4 4254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η υπό στοιχείο 1 περίπτωση που αφορά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, αντικαθίσταται και η εξουσία υπογραφής με «Εντολή Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο όργανο ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙ ΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ α) Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε για την κάλυψη απρόβλε πτων και επειγουσών ή εποχικών ή άλλων περιοδικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, είτε για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών υπηρεσιών (Κ.Υ. ή Ειδικών Αποκεντρωμένων), που ασχολούνται με την εφαρμογή ή εκτέλεση προγραμμάτων ή έργων του Υπουργείου που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς ή από δημόσιες επενδύσεις ή από άλλη πηγή, σύμφωνα με τι διατάξεις του Κεφ. Γ και Δ του Π.Δ. 410/1988 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 2194/1994 όπως ισχύουν. β) Αποστολή Ανακοινώσεων πρόσληψης προσωπικού της προηγού μενης περίπτωσης στο Α.Σ.Ε.Π. για έγκριση. γ) Κατάρτιση πινάκων επιλογής και αποφάσεις πρόσληψης του προσωπικού της α περίπτωσης. δ) Αποστολή πινάκων επιλογής και διαφόρων στατιστικών στοιχείων στο Α.Σ.Ε.Π.. ε) Απάντηση στο Α.Σ.Ε.Π. επί ενστάσεων σε θέματα πρόσληψης προσωπικού Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστάμενος Διεύθυνσης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) H υπό στοιχείο 1 περίπτωση που αφορά τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου, αντικαθί σταται και η εξουσία υπογραφής με «Εντολή Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο όργανο ως εξής: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 1. Έγκριση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και χρήση μεταφορικού μέσου: α) Προϊσταμένων και λοιπών υπαλλήλων από την έδρα τους στην Αθήνα. Αρμόδιος Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης β) Προϊσταμένων εντός και εκτός περιοχής δικαιοδοσίας τους. Αρμόδιος Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης γ) Λοιπών υπαλλήλων εκτός περιοχής δικαιοδοσίας τους. Αρμόδιος Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης δ) Λοιπών υπαλλήλων εντός περιοχής δικαιοδοσίας τους. Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μο νάδας ε) Προϊσταμένων των Π.Κ.Π.Φ&Π.Ε. για θέματα ποιοτικού ελέγχου εντός και εκτός περιοχής δικαιοδοσίας τους καθώς και των λοιπών υπαλλήλων των Π.Κ.Π.Φ&Π.Ε. για θέματα ποιοτικού ελέγχου εκτός περιοχής δικαιοδοσίας τους. Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής στ) Προϊσταμένων Οικονομικών Επιθεωρήσεων από την έδρα τους στην Αθήνα, καθώς και εντός και εκτός περιοχής δικαιοδοσίας τους. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού ζ) Λοιπών υπαλλήλων Οικονομικών Επιθεωρήσεων από την έδρα τους στην Αθήνα καθώς και εκτός περιοχής δικαιοδοσίας τους. η) Λοιπών υπαλλήλων Οικονομικών Επιθεωρήσεων εντός περιοχής δικαιοδοσίας τους. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μο νάδας

6 4256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η υπό στοιχείο 4 περίπτωση που αφορά τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου, αντικαθί σταται και η εξουσία υπογραφής με «Εντολή Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο όργανο ως εξής: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 4. Θεώρηση δικαιολογητικών δαπανών λόγω μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας: α) Προϊσταμένων Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Αρμόδιος Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης β) Λοιπών υπαλλήλων. αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Δ/ νσης γ) Προϊσταμένων Οικονομικών Επιθεωρήσεων. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού δ) Λοιπών υπαλλήλων Οικονομικών Επιθεωρήσεων από την έδρα τους στην Αθήνα και εκτός περιοχής δικαιοδοσίας τους ε) Λοιπών υπαλλήλων Οικονομικών Επιθεωρήσεων εντός περιοχής δικαιοδοσίας τους. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Προϊστάμενος Υπηρεσιακής Μονά δας και εν ελλείψει ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μετά την υπό στοιχείο 31 περίπτωση που αφορά τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου, προστίθεται η υπό στοιχείο περίπτωση 32 και η εξουσία υπογραφής με «Εντολή Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο όργανο ως εξής: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ α) Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών ή εποχικών ή άλλων περιοδικών αναγκών των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Κεφ. Γ και Δ του Π. Δ. 410/1988 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 2194/1994 όπως ισχύουν β) Αποστολή Ανακοινώσεων πρόσληψης προσωπικού της προηγού μενης περίπτωσης στο Α.Σ.Ε.Π. για έγκριση. γ) Περίληψη για δημοσίευση στον Τύπο της προκήρυξης για πρό σληψη προσωπικού της α περίπτωσης. δ) Κατάρτιση πινάκων επιλογής και αποφάσεις πρόσληψης του προσωπικού της α περίπτωσης. ε) Αποστολή πινάκων επιλογής και διαφόρων στατιστικών στοιχείων στο Α.Σ.Ε.Π.. στ) Απάντηση στο Α.Σ.Ε.Π. επί ενστάσεων σε θέματα πρόσληψης προσωπικού Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (4) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Τσαρουχά Παναγιώτα του Ιωάννη, κατοίκου Δήμου Αλίμου Αττικής, οδός Ερατούς 11. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Αντι περιφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39) του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43), και του άρθρου 186 παρ. Ζ περιπτ. ΙΙ αριθμ. 17 του Ν. 3852/2010, χορη γείται στην Τσαρουχά Παναγιώτα του Ιωάννη, κατοίκου Δήμου Αλίμου Αττικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η Αντιπεριφερειάρχης ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ F (5) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Λυμπεροπούλου Παναγιώτα του Ευαγγέλου. Με την αριθμ. 4147/ απόφαση του Περιφε ρειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ.4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 43) και το άρθρο 186 παρ. 2 περίπτω ση ΙΙ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87), χορηγείται στην Λυμπεροπούλου Παναγιώτα του Ευαγγέλου, κάτοικο Καλαμάτας Μεσσηνίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

8 4258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί ζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: