ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 330/ΔΙΟΕ7 (ΦΕΚ 109/ Β/ ) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οι κονομίας «Καθορισμός των τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού που μετακι νείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας» Τροποποίηση της Κ1 1126/2001 απόφασης «Προσδι ορισμός του καταβαλλομένου ποσοστού επί των συνδρομών των επιμελητηρίων προς την Κεντρι κή Ενωση Επιμελητηρίων» Ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέατος ποιό τητας βοοειδών Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καλυβίων». 4 Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, Νηπιαγωγείου Δήμου Καλυβίων» Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτι κός Οργανισμός Πρόνοιας» του Δήμου Ομηρού πολης Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρώτης Καθιέρωση εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσί ας καθαριότητας του Δήμου Άσσου Λεχαίου Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων και Κυριακών του οδηγού Νομάρχη Φλώρινας), κατά το Α εξάμηνο Τροποποιήσεις στον κανονισμό του «Λογαριασμού Επικουρικής Συνταξιοδότησης των Μελών και του Διοικητικού Προσωπικού του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» ΔΙΟΡΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 2389/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΔΙΟΕ841 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 330/ΔΙΟΕ7 (ΦΕΚ 109/ Β/ ) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικο νομίας «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή απο σπάται στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια κού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το άρθρο 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), 2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α ), όπως τροποποιήθηκε, συ μπληρώθηκε και ισχύει. 3. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α ). 4. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232 Α ). 5. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26 αυτού. 6. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, 7. Την υπ αριθμ /340/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο μικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 101/Γ ), 8. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ κοινή από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας Οικονομι κών (ΦΕΚ 1502/Β ) για σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

2 8716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κοινωνία της Πληροφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Το άρθρο 32 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α ) για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινω νία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. 10. Τις διατάξεις της παρ. 1 (περ.γ)του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α ) για τη μετονομασία της Ειδι κής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ ματος Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. 11. Την υπ αριθμ. 7538/Ψ.Σ/1683/ πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2α του ν. 2860/2000 και άρθρο 18 παρ. 1α του ν. 3614/ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 330/ΔΙΟΕ7 (ΦΕΚ 109/ Β / ) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονο μίας, ως εξής: Άρθρο 1 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη θέση του προϊσταμένου και προϊσταμένων μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. Α. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δια χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσι αστικά προσόντα: 1. Τυπικά προσόντα: α) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. β) επαγγελματική εμπειρία: i) εξαετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα τος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. ii) οκταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης iii) δεκαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. γ) άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο της διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας έργου ή εργασίας. 2. Ουσιαστικά προσόντα: α) διοικητική και οργανωτική ικανότητα, β) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, γ) ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας, δ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ε) ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για αυξη μένη απόδοση. στ) καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. ζ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών Internet. 3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: α) μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συ ναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης πεδίο, β) εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων σχετικών με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Β. Για τη θέση Προϊσταμένου Μονάδος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1. Τυπικά προσόντα: α. πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. β. επαγγελματική εμπειρία: i) τριετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ii) πενταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ λου σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δη μόσιας Διοίκησης. iii) εξαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 2. Ουσιαστικά προσόντα: α. διοικητική και οργανωτική ικανότητα, β. γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γ. ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας, δ. ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ε. ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για αυξη μένη απόδοση, στ. καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής, ζ. ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών internet. 3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: α. εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων σχετικών με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 330/ΔΙΟΕ7 (ΦΕΚ 109/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικο νομίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 15 Απριλίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Κ1 810 (2) Τροποποίηση της Κ1 1126/2001 απόφασης «Προσδιορι σμός του καταβαλλομένου ποσοστού επί των συν δρομών των επιμελητηρίων προς την Κεντρική Ενω ση Επιμελητηρίων». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.6 του ν. 2081/1992 (154 Α ) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 24 παρ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (297 Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (51 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανά πτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (1982 Β ). 5. Την υπ αριθμ. Κ1 1126/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης «Προσδιορισμός του καταβαλλομέ νου ποσοστού επί των συνδρομών των επιμελητηρίων προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων» (940 Β ). 6. Την ανάγκη χρονικού προγραμματισμού της κα ταβολής της εισφοράς των Επιμελητηρίων προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Στην απόφαση υπ αριθμ. Κ1 1126/ , μετά τις λέ ξεις «προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων» προστί θενται δυο εδάφια ως εξής: «Τα Επιμελητήρια υποχρεούνται μέχρι τέλους Μαρτίου κάθε έτους να καταβάλουν στην Κεντρική Ένωση Επι μελητηρίων, τα ποσά των χρημάτων που προκύπτουν με βάση το ανωτέρω ποσοστό επί των εσόδων των συνδρομών του προηγουμένου έτους. Ειδικά η καταβολή των ποσών των χρημάτων για το τρέχον έτος πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Μαΐου 2008.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 16 Απριλίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Αριθμ (3) Ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέατος ποιότητας βοοειδών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 992 της 18ης Δεκεμβρίου 1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της συνθήκης προσχώ ρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τρο ποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α 242) όπως τροποποι ήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003 (Α 135). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α 98). 4. Την υπ αριθμ. Υ1/2004 (Β 513) απόφαση του Πρωθυ πουργού για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 5. Το π.δ. 402/1988 (Α 187) «Περί Οργανισμού του Υπουρ γείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ αριθμ. Υ1/2004 (ΥΒ 513) απόφαση του Πρωθυ πουργού για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 6. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (Β 1316) «Ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέατος ποιότητας βοοειδών» και τις ανάγκες που προέκυψαν για τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση κατά την εφαρμογή της. 7. Τη σχετική εισήγηση του ΟΠΕΓΕΠ. 8. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέ ατος ποιότητας βοοειδών όπως αυτές αρχικά καθορί στηκαν με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση ως εξής: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ. 1) Φυλές ζώων. Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας πρέπει να ανήκουν σε κρεατοπαραγωγικές φυλές ή σε διασταυ ρώσεις αυτών. Δεν νοούνται ως κρεατοπαραγωγικές φυλές οι πα ρακάτω καθαρές φυλές ή οι πρώτες διασταυρώσεις με μία από τις παρακάτω φυλές: Angler Rotvieh(Angeln) Rod dansk maelkerace(rmd) Ayreshire Armoricaine Bretonne Pie noire ries Hollands (H), rancaise frisonne pie niore(pn), riesian Holstein, Holstein, Black and White riesian, Red and White riesian, risona espanola, risona Italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace(sdm), Deutsche Schwarzbunte Milchrasse (SMR) Groninger Blaarkop Guernsey Jersey Kerry Malkeborthorn Reggiana Valdostana Nera Κατ εξαίρεση νοούνται ως κρεατοπαραγωγικές φυ λές και μπορεί να ενταχθούν στο σύστημα οι πρώτες διασταυρώσεις των παραπάνω γαλακτοπαραγωγικών φυλών με μία από τις καθαρά κρεατοπαραγωγικές φυλές (Σαρολέ, Λιμουζέν, Μπλοντ Ακιτέν, Κυανόλευ κη Βελγίου κλπ), εφόσον η διασταύρωση με καθαρά κρεατοπαραγωγική φυλή διαπιστώνεται από σχετική βεβαίωση του αρμοδίου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης». 2) Στην περίπτωση των βοοειδών κοινοτικής προέλευ σης ή τρίτων χωρών τα οποία εισάγονται για πάχυνση αυτά θα πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένες,

4 8718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ως προς την ποιότητα, εκτροφές βάσει σχετικής βε βαίωσης από το Υπ. Γεωργίας ή από εξουσιοδοτημένο, για το σκοπό αυτό, οργανισμό της χώρας προέλευσης των ζώων. Εφόσον δεν προέρχονται από πιστοποιημέ νες εκτροφές, θα πρέπει να εισάγονται στις εκτροφές με εφαρμοζόμενο σύστημα παραγωγής βοείου κρέα τος ποιότητας, σε ηλικία μικρότερη των 7 μηνών και να διατηρούνται στις εν λόγω εκτροφές για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή τουλάχιστον για τα 2/3 της ζωής τους. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω εφόσον τα βοοειδή προέρχονται σύμφωνα με επίσημη βεβαίωση που εκ δίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο ή από εξουσιοδο τημένο οργανισμό πιστοποίησης, από εκμεταλλεύσεις ελευθέρας βοσκής, αυτά πρέπει να διατηρούνται στις μονάδες παραγωγής βοείου κρέατος ποιότητας, για τουλάχιστον 4 μήνες, από την ημέρα της εισαγωγής τους στην εκμετάλλευση. 2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 1) Οι χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές πρέπει να είναι άριστης ποιότητας να μην περιέχουν πρωτεΐνες ή και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης. Για την διασφάλιση της ποιότητας των ζωοτροφών, θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι και τουλάχιστον ένας ανά εξάμηνο για διαπί στωση της χρησιμοποίησης ασφαλών και υγιεινών ζωο τροφών. Η αγορά των ζωοτροφών θα γίνεται μόνο από επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 2) Απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών στη διατροφή των ζώων. 3) Για βοοειδή κάτω των 6 μηνών οι ζωοτροφές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 60% προϊόντα γαλακτο κομικής προέλευσης. 4) Το νερό πρέπει να είναι άφθονο στη διάθεση των ζώων, καθαρό και της κατηγορίας «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Εφόσον δεν προέρχεται από το δίκτυο υδροδότησης, θα ελέγχεται ως προς την ποιότητά του τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο. 3. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1) Τα βοοειδή πρέπει να προέρχονται από εκτροφές οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες Β2 ( ) (εκτροφή βο οειδών αρνητική στη βρουκέλλωση), Β3 (εκτροφή βοο ειδών απαλλαγμένη από τη βρουκέλλωση), Β4 (εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη από τη βρουκέλλωση), Τ2 ( ) (εκτροφή βοοειδών αρνητική στη φυματίωση), Τ2 εξυγιανθείσα, Τ3 (εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλ λαγμένη στη φυματίωση), Λ2 ( ) (εκτροφή βοοειδών αρνητική στην Ενζωοτική Λεύκωση), Λ2 εξυγιανθείσα και Λ3 (εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη από Ενζωοτική Λεύκωση) ώστε να μην αποτελούν αντικείμενο υγειονο μικών μέτρων δυνάμει της εθνικής ή/και της κοινοτικής νομοθεσίας». 2) Πρέπει να υπάρχει τακτική παρακολούθηση από κτηνίατρο, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να γνωστο ποιούνται στις αρμόδιες αρχές. Η χορήγηση αντιβιοτικών ή αντιπαρασιτικών σκευασμάτων στα ζώα επιτρέπεται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς και όχι για πρόληψη νοσημάτων. Τα εν λόγω φάρμακα πρέπει να τα έχει ορίσει ο κτηνίατρος και να προτιμούνται σκευάσματα με μικρό χρόνο αναμονής. Προληπτική αγωγή δύναται να χορηγηθεί στα ζώα που πρόκειται να μεταφερθούν στην Ελλάδα 15 ημέρες προ της ημερομηνίας μεταφοράς. 3) Πρέπει να γίνεται υποχρεωτική καταγραφή της θεραπευτικής αγωγής σε μητρώο όπου θα σημειώνο νται τα χορηγηθέντα φάρμακα που συνιστά ο κτηνί ατρος, οι χρόνοι αναμονής καθώς και οι ημερομηνίες χρήσης και οι ποσότητες που έχουν χορηγηθεί σε κάθε ζώο. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων που περιέχουν β αγωνιστές ακόμη και για θεραπευτικούς σκοπούς. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 1) Διενέργεια πρόσθετων ελέγχων για απαγορευμέ νες ουσίες. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιούνται δειγματοληψίες με σκοπό την ανάλυση στο στάβλο, τόσο σε επίπεδο ζώων όσο και των ζωοτροφών και στο σφαγείο, στο επίπεδο των σφάγιων και των παραπρο ϊόντων. Εάν κατάλοιπα ουσιών απαγορευμένων δυνά μει της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου ή κατάλοιπα ουσιών που επιτρέπονται μεν αλλά χρησιμοποιήθηκαν παράνομα ανιχνευθούν σε ζώο που ανήκει στην μονάδα ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε μορφή στην εκμετάλλευ ση του παραγωγού μη επιτρεπόμενη ουσία ή προϊόν ή επιτρεπόμενη δυνάμει της παραπάνω οδηγίας που όμως κατέχεται παράνομα, η μονάδα θεωρείται ότι δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή βοείου κρέατος ποιότητας 2) Ο αριθμός των δειγμάτων και η συχνότητα των τυχαίων δειγματοληψιών πρέπει να είναι επαρκώς αντι προσωπευτικά του συνόλου της παραγωγής. 3) Η δειγματοληψία στο στάβλο πρέπει να γίνεται εγκαίρως, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμ βάνουν γνώση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων πριν από τη διάθεση των προϊόντων στο εμπόριο. Όσον αφο ρά τα σφάγια, η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται στην αλυσίδα σφαγής. 5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 1) Κατά τη διάρκεια του σταβλισμού τους τα ζώα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χώρο, ελευ θερία κινήσεων και συνεχή πρόσβαση στο νερό και στην τροφή. Οι ποτίστρες και οι ταΐστρες θα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθαρί ζονται εύκολα, να περιορίζονται οι κίνδυνοι μόλυνσης της τροφής και του νερού από εξωγενείς παράγοντες και να ελαχιστοποιούνται τα αρνητικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ανταγωνισμό μεταξύ των ζώων. 2) Οι στάβλοι πρέπει να έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό και καλό αερισμό χωρίς ρεύματα, να διαθέτουν στρωμνή και επαρκή έκταση για ανάπαυση και να καθαρίζονται τακτικά. Επίσης οι χώροι σταβλισμού πρέπει να κατα σκευάζονται έτσι ώστε κάθε ζώο να μπορεί να ξαπλώνει, να αναπαύεται και να σηκώνεται με ευκολία. 3) Το δάπεδο δεν πρέπει να είναι ολισθηρό ή ανώμαλο, αλλά να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην προκα λεί τραυματισμό και ταλαιπωρία στα ζώα που στέκονται ή ξαπλώνουν σ αυτό. Το δάπεδο να είναι κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος των ζώων και να αποτελείται από ανθεκτική, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ο χώρος στον οποίο ξαπλώνουν τα ζώα πρέπει να είναι άνετος, καθαρός και κατάλληλα αποστραγγιζόμενος. 4) Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των χώρων σταβλισμού, και ιδίως των διαμερισμάτων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8719 και του εξοπλισμού, με τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε επαφή τα ζώα αφενός δεν πρέπει να είναι επιβλαβή γι αυτά και αφετέρου πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. 5) Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και τα ηλεκτρικά κυκλώ ματα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ώστε να αποφεύγονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις. 6) Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, η στάθμη κονιορτού, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και οι συγκεντρώσεις αερίων παραμένουν εντός ορίων που δεν βλάπτουν τα ζώα. Το δάπεδο δεν πρέπει να είναι ολισθηρό ή ανώμαλο, ώστε να απο φεύγεται ο τραυματισμός των ζώων, και να είναι κατα σκευασμένο έτσι ώστε να μην προκαλεί τραυματισμό ούτε ταλαιπωρία στα ζώα που στέκονται ή ξαπλώνουν σ αυτό. 7) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σύστημα δυναμι κού εξαερισμού, πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε η ανα νέωση του αέρα να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την υγεία και τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Πρέπει να υπάρχει σύστημα συναγερμού το οποίο να προειδοποιεί τον εκτροφέα σε περίπτωση βλάβης. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 8) Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, πρέπει να επιθεωρείται τακτικά. Κάθε διαπιστού μενο ελάττωμα πρέπει να διορθώνεται αμέσως, ή αν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απα ραίτητα μέτρα για να προστατεύονται η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων μέχρι να επισκευαστεί η βλάβη. 9) Τα ζώα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά από τον υπεύθυνο της εκτροφής και να μην χωρίζονται από το κοπάδι παρά μόνο σε περίπτωση ασθενείας. Τα ασθενή ή τραυματισμένα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε κα τάλληλη αγωγή χωρίς καθυστέρηση και εφόσον κρίνε ται απαραίτητο πρέπει να απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο με ξηρή και άνετη στρωμνή. 10) Οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία που χρη σιμοποιούνται για τα ζώα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα. Πρέπει να εφαρμόζο νται προγράμματα καταπολέμησης εντόμων και τρω κτικών. 11) Για τα μοσχάρια ηλικίας μέχρι 6 μηνών ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των μόσχων. 12) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι δια τάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων και επιπλέον οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατά ξεις περί επιλεξιμότητας επενδύσεων στους τομείς της κτηνοτροφίας στο πλαίσιο των ενισχύσεων του Κοινο τικού Πλαισίου Στήριξης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1) Η μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 2) Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται οποιοδήποτε στρες κατά τη μεταφορά των ζώων προς το σφαγείο και κατά την παραμονή τους στο σφαγείο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστη διάρκεια μεταφοράς, πέραν της οποίας θα πρέπει να προβλεφτεί επαρκής χρονική περίοδος ανάπαυσης πριν τη σφαγή. 3) Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται από φορτηγά οχήματα σωστά καθαρισμένα, τα οποία να ανταπο κρίνονται στις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τα ζώα θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χώρο ώστε να στέκονται όρθια στη φυσική τους θέση και ενδεχομένως να προστα τεύονται με κιγκλιδώματα από τους κραδασμούς του μεταφορικού μέσου. Επιπλέον τα φορτηγά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μη ολισθηρές επικλινείς επιφάνει ες (ράμπες) και να έχουν ομαλή κλίση για τη φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων. 4) Τα ζώα που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να είναι στεγνά και ικανοποιητικά καθαρά. Η μετακίνηση τους πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς την χρήση βίας ή συσκευών ηλεκτρικής εκκένωσης. 5) Ασθενή ή τραυματισμένα ζώα δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά παρατηρηθεί ασθέ νεια ή τραυματισμός των ζώων πρέπει να παρέχεται σ αυτά κτηνιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατόν και τα σφάγιά τους να αποκλείονται από το σύστημα της προαιρετικής επισήμανσης. 7. ΣΦΑΓΗ 1) Προϊόν: Νωπό κρέας 2) Σφαγεία: Αποκλεισμός των σφαγείων που δεν δια θέτουν κοινοτική σφραγίδα. 3) Τα προς σφαγή βοοειδή δεν πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 24 μήνες. 4) Δε γίνονται αποδεκτά προς σφαγή ζώα των οποίων ο βαθμός καθαρότητας είναι ανεπαρκής ιδίως στο επίπεδο των οπισθίων ποδιών, της ουράς και του πρωκτού. 5) Η σφαγή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης των σφάγιων από το περιεχόμενο του εντέρου. 6) Τα σφάγια δεν πρέπει να παρουσιάζουν ορατή μό λυνση και η ενδεχόμενη απομάκρυνση των ανεπιθύμη των ουσιών συνιστάται να γίνεται μόνο με επιφανειακή αφαίρεση των μολυνθέντων μερών και όχι με πλύση του σφάγιου. 7) Δεν δικαιούνται άδεια χρήσης της ένδειξης «Κρέας Ποιότητας» σφάγια τα οποία κατατάσσονται στις κατη γορίες O και P του συστήματος ποιοτικής κατάταξης SEUROP. 8) Με εξαίρεση τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών, επιτρέπεται η εφαρμογή των τεχνικών ψύξης που ευνο ούν την τρυφερότητα του κρέατος, όπως βραδεία ψύξη ή αν δεν υπάρχει η ταχεία ψύξη με ερεθίσματα. 9) Για τα βοοειδή κρεατοπαραγωγής, ηλικίας κάτω των 6 μηνών, το βάρος σφάγιου, με το σύνολο των οργάνων που περιέχονται στη θωρακική και κοιλιακή κοιλότητα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 160 kgr. 10) Με εξαίρεση τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών, το ph πρέπει να μετράται σε κάθε σφάγιο 24 ώρες μετά την σφαγή και να είναι χαμηλότερο από έξι (<6). 8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1) Τα σφάγια πριν από τη διάθεση τους στο εμπόριο θα πρέπει να παραμένουν στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του σφαγείου για τουλάχιστον 24 ώρες.

6 8720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2) Πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα ιχνηλασιμότητας έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού της προέλευ σης των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο και η συσχέτισή τους με το ζώο από το οποίο προέρχονται. 9. ΓΕΝΙΚΑ 1) Το βόειο κρέας πρέπει να σημαίνεται όπως ορίζουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί (ΕΚ) 1760/2000 και 1825/2000 και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών. 2) Οι έλεγχοι σε ότι αφορά τις συνθήκες μεταφο ράς καθώς και την παρακολούθηση των προϊόντων σε επίπεδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου θα γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν. 3) Η υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Ελάχιστες απαιτήσεις για παραγωγή κρέατος ποιότητας βοοειδών» καταργείται. Εντούτοις οι αποφάσεις εγκρίσε ων που εκδόθηκαν βάσει της υπ αριθμ / υπουργική απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 15 Απριλίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ. 08/ΔΤΑ/5711 (4) Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καλυβίων». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240 και 243 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/ ) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης. 4) Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής. 5) Την υπ αριθμ. 8/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6) Τις υπ αριθμ. 154/2007 και 33/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλυβίων, αποφασίζου με: 1. Συστήνουμε στον Δήμο Καλυβίων Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1oυ, 2ου, 3ου, 4ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καλυβίων». 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα λωσίμων υλικών κ.λ.π. Β. Η αμοιβή των καθαριστριών των αντίστοιχων σχο λείων. Γ. Η εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων διδακτηρίων και του κάθε είδους εξοπλι σμού τους. Δ. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερη λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ε. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ μετάλλευση των σχολικών κυλικείων. 3. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκατριμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: Α. Τον Δήμαρχο Β. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Γ. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Δ. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Ε. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 4ου Δημοτικού ΣΤ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε μόνων του 1ου Δημοτικού Ζ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε μόνων του 2ου Δημοτικού Η. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε μόνων του 3ου Δημοτικού Θ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε μόνων του 4ου Δημοτικού Ι. Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι δύο (2) προέρχονται από την μειοψηφία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη δη μοτική περίοδο. 4. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι: Α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. Β. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. Γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 5. Ακροτελεύτια διάταξη Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή μου Καλυβίων ύψους ευρώ ετησίως. Για την παραπάνω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008 στον Κ.Α με τίτλο «Επιχορηγήσεις 3ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 1ου, 2ου, 3ου, 4ου Δημοτικού Δή μου Καλυβίων». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Γέρακας, 2 Απριλίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8721 Αριθμ. 08/ΔΤΑ/4932 (5) Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, Νηπιαγωγείου Δήμου Καλυβίων». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240 και 243 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/ ) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης. 4) Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής. 5) Την υπ αριθμ. 8/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6) Τις υπ αριθμ. 153/2007 και 32/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλυβίων, αποφασίζου με: 1. Συστήνουμε στον Δήμο Καλυβίων Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου, 3ου, 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Καλυβίων». 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα λωσίμων υλικών κ.λ.π. Β. Η αμοιβή των καθαριστριών των αντίστοιχων σχο λείων. Γ. Η εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων διδακτηρίων και του κάθε είδους εξοπλι σμού τους. Δ. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερη λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ε. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ μετάλλευση των σχολικών κυλικείων. 3. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννιαμελές (9) Δι οικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: Α. Τον Δήμαρχο Β. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 1ου Νηπιαγωγείου Γ. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 2ου Νηπιαγωγείου Δ. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 3ου Νηπιαγωγείου Ε. Τον εκάστοτε Διευθυντή του 4ου Νηπιαγωγείου ΣΤ. Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι δύο (2) προέρχονται από την μειοψηφία. Ζ. Έναν (1) Δημότη Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δημότης ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακο λουθεί τη δημοτική περίοδο. 4. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι: Α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. Β. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. Γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών. 5. Ακροτελεύτια διάταξη Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή μου Καλυβίων ύψους ,00 ευρώ ετησίως. Για την παραπάνω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008 στον Κ.Α με τίτλο «Επιχορηγήσεις 1ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 1ου, 2ου, 3ου, 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Καλυβίων». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Γέρακας, 2 Απριλίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ Αριθμ /1749 (6) Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας» του Δήμου Ομηρούπολης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1) Τις διατάξεις του ν. 2503/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 3) Την υπ αριθμ. 1240/ (ΦΕΚ 357/1998 Β ) απόφασή μας περί σύστασης του Δ.Ο.Π. Ομηρούπο λης. 4) Την υπ αριθμ. 22/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ομηρούπολης για την κατάργηση του Δ.Ο.Π. Ομηρούπολης. 5) Την υπ αριθμ. 1483/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Β.Α. περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφασί ζουμε: Καταργούμε στο Δήμο Ομηρούπολης Νομού Χίου το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας» επειδή με βάση το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν έχει πλέον αρμοδιότητες και δεν συντρέχουν λόγοι συνέχισης της λειτουρ γίας του. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ομηρούπολης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Χίος, 17 Απριλίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Β. ΜΠΑΛΑΣΚΑ

8 8722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (7) Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρώτης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 36 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/ ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» του π.δ. 37α/1987, τις διατάξεις του π.δ. 22/1990 και του π.δ/τος 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 του ν. 2539/1997 «Συ γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. Την υπ αριθμ. 550/1/ εγκύκλιο της Γραμμα τείας του Υπουργικού Συμβουλίου «Έλεγχος δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 6. Την υπ αριθμ. 5631/ απόφασή μας Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού γραμματέα». 7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρώτης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5153/ απόφασή μας, η οποία δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 866/ τ. Β 8. Την υπ αριθμ. 32/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρώτης, που αναφέρεται στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 9. Το υπ αριθμ. 24/3/ πρακτικό του Υπηρε σιακού Συμβουλίου που γνωμοδοτεί υπέρ της τροπο ποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρώτης. 10. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2007 για την οποία υπάρχει εγγεγραμ μένη πίστωση στον Κ.Α και ανάλογη δαπάνη για καθένα από τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε ότι με την υπ αριθμ. 32/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρώτης και ύστερα από τη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τροποποι είται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς το άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. με τη σύσταση επιπλέον των παρακάτω θέσεων: Άρθρο 14 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δύο (2) Θέσεις ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μία (1) θέση ΔΕ Τεχνικού Χειριστή Χωματουργικών Μηχανημάτων Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 5153/ από φασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Σέρρες, 10 Απριλίου 2008 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ Αριθμ (8) Καθιέρωση εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Άσσου Λεχαίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36, του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/ ) περί Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης, Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 2. Το υπ αριθμ. 1781/ έγγραφο του Δήμου Άσ σου Λεχαίου με το οποίο υπεβλήθη η υπ αριθμ. 17/2008 πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του. 3. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας. 4. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005, απο φασίζουμε: Καθιερώνουμε την πενθήμερη εργασία του προσωπι κού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Άσσου Λεχαίου, όπως παρακάτω: Δυο (2) Οδηγοί Αυτ/των Απορριμματοφόρων και Έξι (6) εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμ ματοφόρων και οδοκαθαριστές) θα εργάζονται εκ πε ριτροπής από Τρίτη έως Σάββατο με αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την Δευτέρα Η απόφασή μας αυτή ισχύει μέχρι Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Άσ σου Λεχαίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προ βλεφθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κόρινθος, 28 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 154 (9) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ χτερινής, εξαιρέσιμων και Κυριακών του οδηγού Νο μάρχη Φλώρινας), κατά το Α εξάμηνο Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση.» (ΦΕΚ 180/τ.Α/ ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1 περ.β ) και 3 (παρ.1) του ν. 301/1976 «Περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως δημοσιευμένης ύλης.» (ΦΕΚ 91/τ.Α/ ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,.» (ΦΕΚ 297/τ.Α). 4. Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας πέραν του ωραρίου και κατά τις απογευματινές ώρες τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες από τον οδηγό Νομάρχη, ο οποίος λόγω της θέσεως του εργάζεται πολλές ώρες ημερησίως. 5. Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι έχει * *

9 ΦΕΚ 712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8722α προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση για την πληρωμή των υπερωριών του εν λόγω υπαλλήλου (Φ072 ΚΑΕ0511 και ΚΑΕ5012), αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής, κατά τις απογευματινές ώρες, εξαι ρέσιμων και Κυριακών κατά το Α εξάμηνο 2008 για τον οδηγό Νομάρχη που μεταφέρει το Νομάρχη όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες της ημέρας, δεδομένου ότι οι Νομάρχες δεν έχουν ωράριο και μετακινούνται συνεχώς, όπου τους καλεί το καθήκον. Η υπερωριακή απασχόληση αφορά τις ώρες: Α) από 15:00 μέχρι και 22:00 κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι 60 ώρες μηνιαίως (απογευματινές). Β) από 6ης πρωινής μέχρι 22ας Κυριακές και εξαιρέ σιμες με σύνολο ωρών και μέχρι 96 εξαμηνιαίως. Οι δαπάνες της παρούσας θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Φ. 072 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ποσού 2840,00». Η παρούσα ισχύει έναν (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τοπικό τύπο. Φλώρινα, 25 Ιανουαρίου 2008 Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (10) Τροποποιήσεις στον κανονισμό του «Λογαριασμού Επι κουρικής Συνταξιοδότησης των Μελών και του Δι οικητικού Προσωπικού του Σώματος Ορκωτών Ελε γκτών Λογιστών» ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Συνεδριάσεις 37/7/ και Ε45/10/ ) Αφού έλαβε υπόψη του την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 24 του π.δ. 226/1992, ενέκρινε ομόφωνα την ακόλουθη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού του «Λογαριασμού Επικουρικής Συνταξιο δότησης των Μελών και του Διοικητικού Προσωπικού του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών». Στο Κεφάλαιο IV του Κανονισμού του «Λογαριασμού» προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής: «9. Τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ., που δεν έχουν συμπληρώ σει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς 35 (τριάντα πέντε) έτη συνολικού χρόνου ασφάλισης (πραγματικού και πλασματικού) στον «Λογαριασμό», δι καιούνται να εξαγοράσουν μέχρι 5 (πέντε) πλασματικά έτη και έως τη συμπλήρωση των 35 (τριάντα πέντε) ετών συνολικού χρόνου ασφάλισης. Για τον τρόπο εξαγοράς και για το ύψος του επι τοκίου σε περίπτωση καταβολής με δόσεις ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 4 του παρόντος Κεφαλαίου του Κανονισμού του «Λογαριασμού» αντι στοίχως. Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για τα μέλη του ΣΟΕΛ που υπάγονται στη διάταξη της ανωτέρω παραγράφου 8 του παρόντος Κεφαλαίου του Κανονισμού του «Λο γαριασμού». Τροποποιήσεις στον «Ειδικό Λογαριασμό Προνοίας Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Συνεδρίαση 37/7/ και Ε45/10/ ) Αφού έλαβε υπόψη του την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 24 του π.δ. 226/1992, ενέκρινε ομόφωνα την ακόλουθη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού του «Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών». Στον Κανονισμό του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Μελών του Σ.ΟΕ.Λ. προστίθεται Κεφάλαιο Χ με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», το δε υπάρχον Κεφάλαιο με τον τίτλο «ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αναριθμείται σε XI. Η παράγραφος 2 του Κεφαλαίου VI «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙ ΣΦΟΡΕΣ» μεταφέρεται αυτούσια ως παράγραφος 1 στο νέο Κεφάλαιο Χ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» Στο νέο Κεφάλαιο Χ ακολουθούν οι παράγραφοι 2 και 3, οι οποίες έχουν ως εξής: «2. Τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ., που δεν έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς 35 (τριάντα πέντε) έτη ασφάλισης στον «Λογαριασμό», δι καιούνται να εξαγοράσουν μέχρι 5 (πέντε) πλασματικά έτη και έως τη συμπλήρωση των 35 (τριάντα πέντε) ετών συνολικού χρόνου ασφάλισης. Η εισφορά για την εξαγορά του ανωτέρω πλασμα τικού χρόνου ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 6% (έξι τοις εκατό) στις «ασφαλιστικές μηνιαίες αποδοχές» του χρόνου υποβολής της αιτήσεως. Για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας εξαγοράς ισχύουν ανάλογα τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1» Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. που υπάγονται στη διάταξη της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος Κεφαλαίου του Κανονισμού του «Λο γαριασμού». 3. Επίσης ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης στον «Λογαριασμό» θεωρείται και το χρονικό διάστημα στρα τιωτικής υπηρεσίας ή της συμμετοχής των Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. σε αναγνωρισμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οργάνωση Εθνικής Αντίστασης. Η εισφορά για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ή της συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση ορίζεται σε 6% (έξι τοις εκατό) στις «ασφαλιστικές μηνι αίες αποδοχές» του χρόνου υποβολής της αιτήσεως. Για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας εξαγοράς ισχύ ουν ανάλογα τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω πα ράγραφο 1 του παρόντος Κεφαλαίου του Κανονισμού του «Λογαριασμού». Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Ο Πρόεδρος ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 2389/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας. Στο ΦΕΚ 234/τ.Β / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 2389/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση

10 8722β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, που αφορούσε τρο ποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Δη μοσίου δικαίου με την επωνυμία «Α Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» στον Δήμο Αμπελοκήπων του Νομού Θεσσαλονίκης, διορθώνεται ως εξής: Το εσφαλμένο: «που αφορούσε τη σύσταση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Β Κέντρο Ανοι κτής Προστασίας Ηλικιωμένων», Στο ορθό: «που αφορούσε τη σύσταση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Α Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» και Το εσφαλμένο: «Από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισμού του Αθλητικού Οργανισμού Αμπελοκήπων», στο ορθό: «Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Α Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αμπελοκήπων». Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2008 Η Προϊσταμένη Τμήματος Αποκέντρωσης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΠΑ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8725

12 8722δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα