ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 159 Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημά των εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α 8). β) Του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελ ματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορι σμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α 32). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 2. Το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπρο στατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309). 3. Την αριθ. Υ44/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά ξιμο» (B 2094). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την αριθ. 219/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγ ματος καθορίζονται: α) οι κατά τόπο αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρού νται για: αα) την αναγγελία έναρξης άσκησης λιανικής ή/και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από φυ σικά ή/και νομικά πρόσωπα, ββ) την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία και γγ) τη μεταβολή στοιχείων υφιστάμενης αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, γ) οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα λιανικής εμπορίας, οι υπεύθυνοι επι στήμονες αυτών και οι αποθήκες χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων και δ) οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην εμπορία γεωργι κών φαρμάκων και η διαδικασία διενέργειας αυτών των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4036/2012. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος έχουν εφαρμογή: α) Στους ασκούντες λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που γίνεται προς τους τελικούς χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή εκπροσώπους τους, με σκοπό τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

2 4316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Στους ασκούντες χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή πώληση φυτοπροστατευτικών προϊ όντων, που γίνεται προς επαγγελματίες για μεταπώλη ση, καθώς και εκείνη που γίνεται από χονδρεμπόρους προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. γ) Στους ασχολούμενους με την αποθήκευση των φυ τοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων. 2. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν μία ή περισσότερες από τις δραστηριό τητες της παρ. 1, οφείλουν να αναγγέλλουν τη δρα στηριότητά τους αυτή στις κατά τόπο αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν προεδρικό διάταγμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Όροι και Προϋποθέσεις Άσκησης Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων και Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης Γεωργικών Φαρμάκων Άρθρο 3 Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρ μάκων, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 3 έως και 12, είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτή των των Περιφερειών της Χώρας. 2. Για τον έλεγχο της παρ. 1, συνιστάται στην έδρα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι κής κάθε Περιφερειακής Ενότητας επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής με τους αναπληρωτές τους και η οποία έχει ως έργο τον διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται καθώς και τον επιτόπιο έλεγχο των προ διαγραφών του καταστήματος ή της αποθήκης. Πρόεδρος της επιτροπής είναι το μέλος με τον ανώτε ρο βαθμό ή, αν μετέχουν υπάλληλοι του αυτού βαθμού, το μέλος με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμέ νου της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ορίζονται για δύο (2) έτη τα τακτικά μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και ο γραμματέας της επιτροπής. Άρθρο 4 Άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 1. Η λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων ασκείται: α) από: αα) φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι επιστήμονες στο κατάστημα ή απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα ή/ και ββ) νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ) του ν. 4015/2012 (Α 210), που απασχολούν με εταιρική ή υπαλ ληλική σχέση υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα. β) μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγε λία έναρξης άσκησής της καθώς και νωρίτερα, εφόσον η αρμόδια αρχή βεβαιώσει εγγράφως για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. 2. Για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρ μάκων, οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 ή 6, αντίστοιχα, υποβάλλουν, απευθείας ή μέσω των Ενι αίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) του ν. 3844/2010 (Α 63), αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του καταστήματος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προ βλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 5 ή 6. Το σχετικό έντυπο αίτησης για την αναγγελία έναρξης καθορίζεται στην αριθ / κοινή απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1865), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις φυσικών προσώπων για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπο ρίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι στο κατάστη μα, πρέπει: α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). β) Να έχουν πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπι ακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπο νίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Επίσης, μπορεί να είναι πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευ μένα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλο ντος. Στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση του δικαιώμα τος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α 78), όπως ισχύει, ιδίως δε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 30 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α 18). γ) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποια δήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετά κλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των δι ατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α 144),

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4317 όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του ν. 4036/2012 ή να μην έχουν κατα δικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. δ) Να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρό σωπη απασχόληση. ε) Να μην ασκούν ήδη εμπορία γεωργικών φαρμάκων ή να μην έχουν υποβάλλει αναγγελία έναρξης άσκησής της στην ελληνική επικράτεια, με υπεύθυνο επιστήμονα τους ίδιους. στ) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γε ωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 1, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι επιστήμονες στο κατάστημα, υποβάλλουν μαζί με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιο λογητικά : α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγ γράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Προ κειμένου περί υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέ δου Β, με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελλη νικής Γλώσσας, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λε πτομερειών» (Α 242), όπως κάθε φορά ισχύει. β) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Το αντί γραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών της ΕΕ, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην ΕΕ απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγρα φου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη ροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Σε περίπτωση ισότιμης εκπαίδευσης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ. 38/2010, όπως ισχύει. γ) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) για την τήρηση των προϋποθέσεων των περίπτ. δ και ε της παρ. 1. δ) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). ε) Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτι ρίου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα. Το αυτό απαι τείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. στ) Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. ζ) Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος. η) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυ ροσβεστική Υπηρεσία. Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. θ) Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το ν. 4036/ Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα, πρέπει : α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοό τητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. γ και στ της παρ. 1. β) Να απασχολούν με υπαλληλική σχέση, με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, πρόσωπο που κατέχει τα προσό ντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. α έως και δ της παρ. 1 και δεν έχει οριστεί ως υπεύθυνος επιστήμονας σε άλλο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. γ) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας γε ωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 3, τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμο να στο κατάστημα, υποβάλλουν μαζί με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Για λογαριασμό των ιδίων, τα προβλεπόμενα στις περιπτ. α, δ έως και θ της παρ. 2. β) Για λογαριασμό του υπεύθυνου επιστήμονα: αα) Τα προβλεπόμενα στις περίπτ. α, β και γ της παρ. 2. Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτ. γ της παρ. 2 υπογράφεται από τον ίδιο τον υπεύθυνο επιστήμονα. ββ) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα. Άρθρο 6 Προϋποθέσεις νομικών προσώπων για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης λιανικής εμπο ρίας γεωργικών φαρμάκων, τα νομικά πρόσωπα, πρέπει : α) Να απασχολούν με εταιρική/μετοχική, σε ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο τουλάχι στον είκοσι τοις εκατό (20%), ή υπαλληλική σχέση, με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, πρόσωπο που κατέ χει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 5, το οποίο με την αναγγελία έναρξης λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ορίζεται ως υπεύθυνος επιστή μονας του καταστήματος. β) Να διαθέτουν κατάστημα λιανικής εμπορίας φυτο προστατευτικών προϊόντων που πληροί τις προδιαγρα φές του άρθρου Προκειμένου περί ΣΑΟ, οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτ. α και β της παρ. 1 πρέπει να συντρέχουν και στα κέντρα διανομής που η ενδιαφερόμενη ΣΑΟ διαθέτει εκτός της έδρας της και μέσα στα όρια της περιφέρειάς της. 3. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 1, τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν μαζί με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

4 4318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α) Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως κωδικοποιημέ νο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας. β) Τα προβλεπόμενα στις περιπτ. δ έως και θ της παρ. 2 του άρθρου 5. γ) Τα προβλεπόμενα στις περιπτ. α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 5 για τον υπεύθυνο επιστήμονα που απασχολούν. Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 5 υπογράφεται από τον ίδιο τον υπεύθυνο επιστήμονα. δ) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυ νου επιστήμονα, αν απασχολείται με υπαλληλική σχέση. 4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για κάθε νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 54 της Συνθήκης της Λισ σαβόνας (άρθρο 48 της Συνθ. ΕΚ, EE C 326/ ). Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο στη Χώρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Άρθρο 7 Άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 1. Η χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων ασκείται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της καθώς και νωρίτερα, εφόσον η αρμόδια αρχή βεβαιώσει εγγράφως για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. 2. Για την άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απα ραίτητα προσόντα και πληρούν, κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις των περιπτ. α έως και ε της παρ. 1 ή των περιπτ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 5 ή τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτ. α της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 6, υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, το έντυπο της οποία καθορίζεται στην αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 3. Η αναγγελία έναρξης χονδρικής εμπορίας γεωργι κών φαρμάκων συνοδεύεται: α) από τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, προ βλέπονται στις παρ. 2 ή 4 του άρθρου 5, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, β) από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 6, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 4. Κατά την άσκηση χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων πρέπει: α) οι αποθήκες των καταστημάτων χονδρικής εμπορί ας γεωργικών φαρμάκων να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. β) στην έδρα της επιχείρησης ή στην αποθήκη να τηρούνται αρχεία, που να περιλαμβάνουν για κάθε συ ναλλαγή εισερχομένων και εξερχομένων, κατ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία, ονομασία φαρμάκου, παραληφθείσα ή παραδοθείσα ποσότητα, ο αριθμός παρτίδας καθώς και όνομα και διεύθυνση του προμηθευ τή ή του παραλήπτη, κατά περίπτωση. Τα αρχεία αυτά τηρούνται είτε υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης, είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων στοιχείων, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή και διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Άρθρο 8 Άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας 1. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερεια κής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του καταστή ματος, το έντυπο της οποία καθορίζεται στην αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 2. Για την έναρξη λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα εμπορίας, απαραίτητο είναι να τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέ σεις και να υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται: α) στο άρθρο 5, αν πρόκειται περί φυσικού προσώπου ή στο άρθρο 6, αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και β) στο άρθρο 7. Κοινά δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων υποβάλλονται μία φορά. Άρθρο 9 Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία 1. Οι ενδιαφερόμενοι να παρέχουν υπηρεσία αποθή κευσης γεωργικών φαρμάκων, με σκοπό τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, υποβάλλουν απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ, αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικο νομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενό τητας, όπου βρίσκεται ο αποθηκευτικός χώρος, το έντυ πο της οποία καθορίζεται στην αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 2. Για την υποβολή αναγγελίας έναρξης υπηρεσιών αποθήκης χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει: α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν πρόκειται περί φυσικών προσώπων ή να είναι νόμιμα εγκατεστημέ να σε κράτος μέλος της ΕΕ, αν πρόκειται περί νομικών προσώπων. β) Να διαθέτουν αποθήκη χονδρικής πώλησης γεωρ γικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 11.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 2, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μαζί με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αν πρόκειται περί φυσικών προσώπων, φωτοαντί γραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή αν πρόκειται περί νομικών προσώπων, νομιμοποιητικά έγγραφα του νομι κού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπη σης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας. β) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, όπου λειτουργεί η αποθήκη. γ) Επικυρωμένο αντίγραφο κάτοψης της οικοδομής, όπου εμφαίνονται οι διαστάσεις της αποθήκης και το εμβαδόν αυτής που θα διατεθεί για υπηρεσίες αποθή κευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο της αποθήκης. ε) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την οικεία Πυ ροσβεστική Υπηρεσία. 4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρ μάκων, με σκοπό τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων, πρέπει να ενη μερώνουν άμεσα, με σχετικό έγγραφό τους, τη Διεύθυν ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η αποθήκη, για τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται. Άρθρο 10 Προδιαγραφές καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 1. Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι πα ρακάτω: α) Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα με έκταση, κατ ελάχιστον, σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων. β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα, το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρ κεί για την απόσμησή τους. γ) Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυ ρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας. δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος. ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυ νατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή και σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του καταστή ματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτ. α, β και γ. Σε περίπτωση που η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου βρίσκεται στην περιο χή ευθύνης άλλης Περιφερειακής Ενότητας από αυτήν της έδρας του καταστήματος (υποκατάστημα), ζητείται από την αρμόδια αρχή που υποβλήθηκε η αναγγελία, η συνδρομή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρί σκεται η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου. στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτόν τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. ζ) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηρι άσεων ». η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγ μένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα, πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνε ται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται: αα) η εμπορική ονομασία τους, ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδει κνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμά κου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛ ΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ». θ) Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλε κτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Δια τηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4036/2012. ι) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία προμήθει ας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 2. Τα καταστήματα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρ μάκων οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο και να δημοσιοποιούν τον τιμοκατάλογο των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι Διευθύνσεις Αγρο τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών ορίζουν με απόφασή τους τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δηλα δή τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή ευθύνης τους, που κατ ελάχιστον πρέπει να αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που δημοσιοποι είται.

6 4320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρ μάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης. Ο τρόπος αναγραφής των τιμών στον τιμο κατάλογο και επί της συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αγορανομικό Κώδικα. 3. Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πι νακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων γίνεται μόνον παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα κ. (ονοματεπώνυμο)». 4. Η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών διαπι στώνεται με επιτόπιο έλεγχο των αρμοδίων αρχών του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Άρθρο 11 Προδιαγραφές αποθηκών χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων 1. Οι απαραίτητες προδιαγραφές των αποθηκών των καταστημάτων χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμά κων είναι οι παρακάτω: α) Το κτίσμα πρέπει να είναι ισόγειο, έκτασης, κατ ελάχιστον, εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων. β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και για την ανανέωση του αέρα της αποθήκης. Το όλο σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρ κεί για την απόσμησή τους. γ) Το κτίσμα πρέπει να διαθέτει επαρκές σύστημα πυ ρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας. δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γε ωργικά φάρμακα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος. ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθήκης είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο, εφόσον πλη ρούνται οι ανωτέρω β, γ και δ προϋποθέσεις. στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε διακριτό χώρο από τα υπόλοιπα εφόδια, ο οποίος να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτό τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. ζ) Η αποθήκη πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμ φανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηρι άσεων ». η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγ μένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα πρέ πει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο με κατάλληλη σήμανση, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωρ γικά φάρμακα. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνε ται κατάσταση, από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται: αα) η εμπορική ονομασία τους, ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδει κνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμά κου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛ ΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ». Σε περίπτωση που οι συσκευασίες των ακατάλληλων φαρμάκων βρίσκονται στην αρχική, κλειστή και αχρη σιμοποίητη συσκευασία τους, όπως για παράδειγμα σε χαρτοκυτίο, στην εξωτερική συσκευασία τους αναγρά φεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ». 2. Η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών διαπι στώνεται με επιτόπιο έλεγχο των αρμοδίων αρχών του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Άρθρο 12 Μεταβολή στοιχείων υφιστάμενης αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 1. Αν μεταβληθούν τα στοιχεία με τα οποία έγινε η αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, μετά από τη λήψη τους από την αρμόδια αρχή, οι εν διαφερόμενοι υποχρεούνται να το αναγγείλουν άμεσα στην αρμόδια αρχή. 2. Για μεταβολή που αφορά τον υπεύθυνο επιστήμονα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή αί τηση για την μεταβολή των στοιχείων της αναγγελίας έναρξης, ως προς τον υπεύθυνο επιστήμονα. Στην εν λόγω αίτηση, για την οποία δεν απαιτείται υποβολή πα ραβόλου, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τη συγκεκριμένη μεταβολή, όπως αλλαγή του υπεύθυνου επιστήμονα, προσθήκη επιπλέον υπεύθυνου επιστήμονα ή αποχώ ρηση του υπεύθυνου επιστήμονα. Ειδικότερα: α) Αν αντικατασταθεί ο υπεύθυνος επιστήμονας όπως και αν προστεθεί επιπλέον υπεύθυνος επιστήμονας, μαζί με την αίτηση μεταβολής στοιχείων, συνυποβάλλονται, για λογαριασμό του νέου υπεύθυνου επιστήμονα, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περίπτ. β της παρ. 4 του άρθρου 5. β) Αν αποχωρήσει ο μοναδικός υπεύθυνος επιστήμο νας, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο χρονικό διάστη μα δέκα πέντε (15) ημερών από την αποχώρησή του για την αντικατάστασή του. Το ως άνω διάστημα δεν διενεργούνται πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων. Αν πα ρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να αντικατασταθεί ο μοναδικός υπεύθυνος επιστήμονας, η αρμόδια αρχή, με σχετική απόφασή της, διαγράφει από το μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων τη συ γκεκριμένη επιχείρηση. γ) Αν αποχωρήσει ο υπεύθυνος επιστήμονας από επιχείρηση που είχε αναγγείλει εμπορία γεωργικών φαρμάκων με περισσότερους του ενός υπεύθυνους επιστήμονες, η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα το μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων, ως προς τη συγκεκριμένη επιχείρηση. 3. Στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται στοιχεία του καταστήματος ή της αποθήκης εμπορίας γεωργικών φαρ μάκων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή νέα αναγγελία έναρξης με τα νέα στοιχεία. 4. Για την παύση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγρά φως την αρμόδια αρχή.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4321 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αρμόδιες Αρχές και Διαδικασία Ελέγχου Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων Άρθρο 13 Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 1.α) Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων σε πρώτο βαθμό, είναι οι Διευ θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας. β) Για τον ως άνω πρωτοβάθμιο έλεγχο συνιστάται στην έδρα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον υπαλ λήλους της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με τους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος της επιτροπής είναι το μέλος με τον ανώτε ρο βαθμό ή, αν μετέχουν υπάλληλοι του αυτού βαθμού, το μέλος με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμέ νου της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ορίζονται για δύο (2) έτη τα τακτικά μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και ο γραμματέας της επιτροπής. Σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής ενημερώνεται εγγράφως η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ως Συντονι στική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4036/2012, τηρεί αρχείο των εντεταλμένων για τον έλεγχο υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδίου ως άνω νόμου. 2.α) Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων σε δεύτερο βαθμό είναι τα Πε ριφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Για τον ως άνω δευτεροβάθμιο έλεγχο συνιστάται στην έδρα κάθε Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτροπή, η οποία απο τελείται από τρεις (3) τουλάχιστον υπαλλήλους του οικείου Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. με τους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος της επιτροπής είναι το μέλος με τα περισ σότερα έτη υπηρεσίας. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του προϊστα μένου του οικείου Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. και ορίζονται για δύο (2) έτη τα τακτικά μέλη της επιτροπής με τους αναπλη ρωτές τους και ο γραμματέας της επιτροπής. γ) Στις αρμοδιότητες της επιτροπής της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβάνεται και η εξέταση ενστά σεων κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών της παρ. 1, σχετικά με την εμπορία γεωργικών φαρ μάκων. 3. Οι εντεταλμένοι για τον έλεγχο της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων υπάλληλοι οφείλουν: α) να έχουν τίτλο σπουδών ίδιο με τους ισχύοντες για τους υπεύθυνους επιστήμονες, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου άρθρο 35 του ν. 4036/2012 και β) να έχουν παρακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα κα τάρτισης από τη ΣΕΑ, το οποίο συνίσταται τόσο σε αρχική εκπαίδευση όσο και σε διαρκή επιμόρφωση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των απαραίτητων γνώσεων. Άρθρο 14 Διαδικασία ελέγχου εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών καταρτίζουν πρόγραμμα πρωτοβάθμιου τακτικού ελέγχου των καταστημάτων εμπορίας γεωργι κών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης τους, έτσι ώστε να ελέγχεται κάθε κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρ μάκων τουλάχιστον μία φορά ανά τρία έτη. 2. Για την κατάρτιση του προγράμματος τακτικού ελέγχου λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον οι παρακάτω παράγοντες επικινδυνότητας: α) Το ιστορικό παραβάσεων του καταστήματος εμπο ρίας γεωργικών φαρμάκων. β) Οι παρατηρήσεις που υφίστανται κατά την αδειο δότηση ή την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του κα ταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. γ) Το μέγεθος του καταστήματος, συμπεριλαμβανομέ νης της επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων. δ) Η εγγύτητα του καταστήματος με σημαντικές πε ριοχές καλλιέργειας φυτικών προϊόντων. ε) Ο αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση. στ) Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσε ων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά προϊόντα. ζ) Τα οριζόμενα στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4036/2012. η) Οι παρατηρήσεις που έχουν γνωστοποιηθεί από το δευτεροβάθμιο έλεγχο των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων. 3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών διενεργούν πρωτοβάθμιους έκτατους ελέγχους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και ειδικά σε περιπτώσεις υπόνοιας παραβάσεων, καταγγελιών ή εντολής της ΣΕΑ. 4. Τα Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων διενεργούν: α) δευτεροβάθμιους τακτικούς ελέγχους, σε ποσο στό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως επί του συνόλου των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, στην περιοχή ευθύνης της και β) δευτεροβάθμιους έκτατους ελέγχους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και ειδικά σε περιπτώσεις υπό νοιας παραβάσεων, καταγγελιών ή εντολής της ΣΕΑ. 5. Η ΣΕΑ συντονίζει τις αρμόδιες αρχές και με εγκύκλιό της καθορίζει τα έντυπα ελέγχου εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Σε όλους τους ελέγχους και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως και 6 του άρθρου 8 του ν. 4036/2012. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Τελικές διατάξεις Άρθρο 15 Μεταβατική περίοδος Καταργούμενες διατάξεις 1. Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, που ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος

8 4322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) προεδρικού διατάγματος, οφείλουν να προσαρμοστούν με τις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστη μα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο του ενός έτους, για τα ως άνω καταστήματα, ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, με βάση τις οποίες ήδη λειτουργούν. 2. Αναγγελίες έναρξης άσκησης εμπορίας φυτοπρο στατευτικών προϊόντων που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό ντος, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος και όπου απαιτείται η αρμόδια για την εξέτασή τους υπηρεσία ζητά την υποβολή συμπληρωματικών στοι χείων. 3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε διατάξεις του π.δ. 2/2012 εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Το π.δ. 2/2012 «Κα θορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέ σεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (Α 2) καταργείται. Άρθρο 16 Παράρτημα Στο παρόν προεδρικό διάταγμα, προσαρτάται Παράρ τημα «Σημεία επιτόπιου ελέγχου καταστήματος εμπο ρίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό την έναρξη λειτουργίας», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και έχει ως ακολούθως:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4323

10 4324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4325 Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Γ εφαρμόζονται μέχρι τη θέσπιση και θέση σε ισχύ, από τα αρ μόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 309), σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του ιδίου άρθρου. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

12 4326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 159/2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 159/2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 159/2013 Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 159 Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Προεδρικό Διάταγμα

Πρόταση για Προεδρικό Διάταγμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, -2-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων & Πολλαπλασιαστικού υλικού

Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων & Πολλαπλασιαστικού υλικού Α. ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ουπεύθυνος επιστήμονας ενός καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων τόσο στην περίπτωση που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμπορίας γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 327 14 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ.3900/555 Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υπο ψηφίων οδηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα