Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/151033/89482/7688 Ηµ/νία: 05/06/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/151033/89482/7688 Ηµ/νία: 05/06/2015"

Transcript

1 ΑΔΑ: 6ΕΒΜ465ΦΘ3-ΘΦΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :20:11 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/151033/89482/7688 Ηµ/νία: 05/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: ΔΙΠΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ αριθ. 2/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης -ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου» για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Ανάδειξη Α' Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (Δ' Φάση)» ενταγμένου στο «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» με κωδικό MIS , ΚΩΔ. Πράξης 2011ΣΕΟ ΣΑ: Ε0148 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/06/2015 ΩΡΑ: 09:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής Α' Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Μητροπολίτου Αρσενίου Τ.Κ Λάρισα. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης -ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου (βλ. συνημμένη Τεχνική περιγραφή) για τις ανάγκες του εν εξελίξει, εντεταγμένου στο ΕΣΠΑ, Έργου : «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Ανάδειξη Α' Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (Δ Φάση)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (άνευ του Φ.Π.Α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τη σχετική προκήρυξη από τα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής Α' Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας Μητροπολίτου Αρσενίου Τ.Κ Λάρισα.. Πληροφορίες: Δημήτριος Καραγκούνης τηλ. : Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή Εσωτερική διανομή: ΔΙΠΚΑ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ελένη Κουντούρη

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατόπιν της ένταξης στο ΕΣΠΑ της πράξης του έργου : «Συντήρηση Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Α' Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (Δ' φάση)» και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες : α) την υπ. αρ. ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ29/318/17004/ Υ.Α. που αφορά την έγκριση μελέτης συντήρησης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. β) την υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ29/5033/119474/ Υ.Α. που αφορά την έγκριση μελέτης προσδιορισμού της προέλευσης του μαρμάρου από το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και το αρχαίο λατομείο της Αγιάς, Νομού Λάρισας. γ) την υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/81369/3666/ Υ.Α. που αφορά την έγκριση μελέτης του έργου «Πρόσβαση κοινού και Α.Μ.Ε.Α. στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας από τον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου» δ) την υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/82084/3681/ Υ.Α. που αφορά την έγκριση πρότασης εικαστικής παρέμβασης στην ανατολική πάροδο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. ε) την υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/106583/4577/ Υ.Α. που αφορά την έγκριση πρότασης εικαστικής παρέμβασης υπολειμμάτων κατεδαφίσεων στην ανατολική πάροδο του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. στ) την υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/10208/528/ Υ.Α. που αφορά την έγκριση μελέτης «αποκατάστασης κλιμάκων του κυρίως θεάτρου του Α' Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας» Δήμου Λαρισαίων, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. ζ) την υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/5419/258/ Υ.Α. που αφορά την έγκριση μελέτης «Αποκατάστασης του πρανούς του Α' Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας» Δήμου Λαρισαίων, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας και η) Την υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α1/Π/ΕΠΑΝ19/912/ απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α1/Π/ΕΠΑΝ/2182/ , την υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/Π/ΕΠΑΝ 19/2721/ και την ΥΠΟΠΑΙΘ /ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ24/82836/49272/3996/1154/ αποφάσεις. κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ο φάκελος των προδιαγραφών που θα προσκομιστεί από κάθε υποψήφιο ανάδοχο πρέπει να περιλαμβάνει: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου ο προσφέρων να δηλώνει τη συμμόρφωση ως προς την εκτέλεση εργασιών σε σχέση με τις προδιαγραφές του παρόντος παραρτήματος της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

3 Τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του υλικού σήμανσης. Την αναλυτική περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν, και αφορούν στην «προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης -ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου». 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σκοπός της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ για «προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης -ενημέρωσης και αναμνηστικών έργου». Το παραδοτέο υλικό σήμανσης περιλαμβάνει: α. Την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (5) ενημερωτικών πινακίδων, μορφής "αναλογίου" εντός του μνημείου. β. Την προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) ενημερωτικών πινακίδων, κάθετης μορφής κατά μήκος αξόνων πλέγματος πεζοδρόμων σημείων αναφοράς στον ευρύτερο χώρο του μνημείου. γ. Την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αναμνηστικών πινακίδων ΕΣΠΑ περιμετρικά του μνημείου. Τα επιλεγμένα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα σχέδια των ενημερωτικών πινακίδων θα παραδοθούν από την Ε.Ε. του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας στον Ανάδοχο προς επεξεργασία. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πινακίδες θα πρέπει να τηρούν πιστά τις τεχνικές προδιαγραφές και να κατασκευαστούν με ακρίβεια, βάση των μακετών (σχεδίων). Η ποιότητα της εκτύπωσης οφείλει να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει διάχυση στα γράμματα (θολό περίγραμμα) και πρέπει να δίνει ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα στο φόντο χωρίς τονικές διαβαθμίσεις. Οποιαδήποτε προβληματική εκτύπωση δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να κάνει δειγματισμό για όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται τόσο για τις εκτυπώσεις, όσο και για τις βαφές. Η τελική επιλογή όλων των τελικών χρωμάτων, θα γίνει από τον επιβλέποντα του έργου, μετά από τον δειγματισμό. Όλες οι πινακίδες θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή έτσι ώστε να γίνει ο τελικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου και να πάρουν την τελική έγκριση προς παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής είναι δυνατό να γίνουν μικρές αλλαγές στις διαστάσεις, τα κείμενα ή τα χρώματα, τα οποία ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) ενημερωτικών πινακίδων, μορφής "αναλογίου" εντός του μνημείου όπως αναλύονται παρακάτω: Στο χώρο του πλατώματος θέασης άνωθεν του επιθεάτρου :

4 Ενημερωτική πινακίδα σε μορφή αναλογίου με τον ορθοφωτοχάρτη του μνημείου σήμανση καθώς και επεξήγηση των επιμέρους τμημάτων του (διαστάσεων 0,90 Χ 0,80) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στο χώρο του πλατώματος θέασης άνωθεν του επιθεάτρου : Ενημερωτική πινακίδα σε μορφή αναλογίου με πληροφορίες που αφορούν την αποκάλυψη του μνημείου (διαστάσεων 0,90 Χ 0,80) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στο χώρο των διασπάρτων : Ενημερωτική πινακίδα σε μορφή αναλογίου, με σήμανση και επεξήγηση των ομαδοποιημένων αρχιτεκτονικών μελών (διαστάσεων 0,90 Χ 0,80) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στην κάτω στάθμη της ξύλινης κλίμακας επί της οδού Βενιζέλου : Ενημερωτική πινακίδα σε μορφή αναλογίου με φωτογραφικό υλικό αρχείου και γενικό κείμενο για το μνημείο (διαστάσεων 0,90 Χ 0,80) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στον χώρο του διαδρόμου των Α.Μ.Ε.Α. Ενημερωτική πινακίδα σε μορφή αναλογίου με φωτογραφικό υλικό αρχείου και γενικό κείμενο για το μνημείο (διαστάσεων 0,90 Χ 0,80) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 1.1 Τρόπος κατασκευής σκελετού ενημερωτικών πινακίδων Κάθε ορθοστάτης, μήκους 1,50μ., θα κατασκευαστεί από τετράγωνη ανοξείδωτη κοιλοδοκό διαστάσεων (45 X 45)mm. Επίσης ο κάθε ορθοστάτης θα είναι εξοπλισμένος με τα τυπικά στοιχεία εξαρτήματά του, όπως οι ειδικοί σύνδεσμοι, το άνω καπάκι ορθοστάτη με μόνιμη εγκατάσταση από ανοξείδωτο σίδηρο και με προστασία βερνικιού μετάλλων. Η βάση προσαρμογής, που θα είναι εμφανής και σταθερή θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Μεταξύ ορθοστατών θα υπάρχει μεσαία τραβέρσα σταθεροποίησης μήκους 90,50 εκατοστών και πάχους 2,0 χιλιοστών, για μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα της πινακίδας, από ανοξείδωτο χάλυβα. Η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών θα είναι 1,02 μ. Οι πινακίδες, διαστάσεων 0,90mΧ 0,80m, κατασκευασμένες από αλουμίνιο πάχους 3 χιλιοστών, θα είναι εφοδιασμένες με πλαίσιο βιδωτό επί της πινακίδας από ανοξείδωτο χάλυβα L 20. Οι πινακίδες θα είναι κενές παραστάσεων, κειμένων κλπ..όλες οι συνδέσεις, εμφανείς και αφανείς, θα είναι μόνιμες με ηλεκτροσυγκόλληση εκτός του περιγράμματος της μεσαίας τραβέρσας του πλαισίου της πινακίδας, το οποίο θα συνδέεται με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ευρωπαϊκές πάνω στις ανοξείδωτες καβίλιες. Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες που παρατίθενται στο παράρτημα είναι ενδεικτικές ώστε να είναι αναγνωρίσιμο το είδος και η μορφή τους. Όλες οι συνδέσεις των νέων ενημερωτικών πινακίδων θα γίνονται με μόνιμη τοποθέτηση δηλαδή με ανοξείδωτη κόλληση, εκτός των συνδέσεων του πλαισίου της πινακίδας που θα υλοποιηθούν με ειδικούς σφικτήρες. 1.2 Τρόπος κατασκευής βάσεων ενημερωτικών πινακίδων Οι βάσεις των ενημερωτικών πινακίδων θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα διαστάσεων

5 1,40χ0,60χ0.10 μ. για την μονή ενημερωτική πινακίδα. Η πάκτωση των ορθοστατών επί της βάσης από σκυρόδεμα θα γίνεται με ανοξείδωτη μεταλλική πλάκα πάχους 4,0 χιλιοστών διαστάσεων 15χ25 εκ. με πάκτωση με την χρήση τεσσάρων αυτοδιάτρητων ανοξείδωτων κοχλιών Μ20.Σαν ενίσχυση θα τοποθετηθούν στις τέσσερις γωνίες του κάθε στύλου τέσσερα τριγωνικά ανοξείδωτα κομβοελάσματα πάχους 3,0 χιλ., ύψους 10 εκ. και πλάτους 5,0 εκ. Όλες οι κολλήσεις θα είναι ανοξείδωτες. Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει : α) την επιτόπου κατασκευή ή προκατασκευή και μεταφορά των βάσεων από σκυρόδεμα σε επιλεγμένα σημεία του αρχαιολογικού χώρου. β) την μεταφορά και επί τόπου συναρμολόγηση αυτών και γ) τοποθέτησή τους στα επιλεγμένα σημεία του μνημείου. δ) την τοποθέτηση πάνω στα φύλλα αλουμινίου των πινακίδων των παραστάσεων και των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων κ.λ.π. εκτυπωμένων σε ειδικές μεμβράνες πολυαιθυλενίου (μεταξοτυπίες) με πλαστικοποίηση ΜΑΤ για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 2. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) ενημερωτικών πινακίδων, κάθετης μορφής κατά μήκος αξόνων πλέγματος πεζοδρόμων σημείων αναφοράς στον ευρύτερο χώρο του μνημείου, θα τοποθετηθούν δε σε επιλεγμένες θέσεις σε συνεργασία με την επίβλεψη και την Δημοτική αρχή, όπως αναλύονται παρακάτω : Πλατεία Λαού. Το σημείο βρίσκεται εντός πλέγματος πεζοδρόμων, αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς ενισχυόμενο από κεντρικό σημείο χώρου στάθμευσης. Η πινακίδα πληροφόρησης θα είναι κάθετης μορφής, εγγεγραμμένη σε πλαίσιο 0,60 Χ 2,00 μ. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα περιέχει ενημερωτικό κείμενο καθώς και χάρτη με σημεία σήμανσης της θέσης και του μνημείου. Αρχή πεζοδρόμου Βενιζέλου κυκλικός κόμβος Αγίου Αχιλλείου. Το σημείο βρίσκεται στην αρχή της πεζοδρόμησης της οδού Βενιζέλου, αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς ενισχυόμενο από κεντρικό σημείο χώρου στάθμευσης. Η πινακίδα πληροφόρησης θα είναι κάθετης μορφής, εγγεγραμμένη σε πλαίσιο 0,60 Χ 2,00 μ. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα περιέχει ενημερωτικό κείμενο καθώς και χάρτη με σημεία σήμανσης της θέσης και του μνημείου. Κεντρική πλατεία πεζόδρομος Παπαναστασίου. Το σημείο βρίσκεται στην αρχή της πεζοδρόμησης της οδού Παπαναστασίου, συνδέεται δε με το ευρύτερο δίκτυο πεζοδρόμων του αστικού ιστού αποτελώντας ένα από τα κεντρικότερα σημεία αναφοράς της πόλης Λάρισας. Η πινακίδα πληροφόρησης θα είναι κάθετης μορφής, εγγεγραμμένη σε πλαίσιο 0,60 Χ 2,00 μ. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα περιέχει ενημερωτικό κείμενο καθώς και χάρτη με σημεία σήμανσης της θέσης και του μνημείου. Πλατεία Ταχυδρομείου πεζόδρομος Ρούσβελτ & Ασκληπιού. Το σημείο βρίσκεται εντός πλέγματος πεζοδρόμων, αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς συνδέεται δε με το ευρύτερο δίκτυο πεζοδρόμων του αστικού ιστού αποτελώντας ένα από τα κεντρικότερα σημεία αναφοράς της πόλης Λάρισας. Η πινακίδα πληροφόρησης θα είναι κάθετης μορφής, εγγεγραμμένη σε

6 πλαίσιο 0,60 Χ 2,00 μ. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα περιέχει ενημερωτικό κείμενο καθώς και χάρτη με σημεία σήμανσης της θέσης και του μνημείου. Πεζόδρομος Ηφαίστου με Μανωλάκη. Το σημείο βρίσκεται εντός πλέγματος πεζοδρόμων, κατά μήκος της διαδρομής σύνδεσης του Α' Αρχαίου θεάτρου με το Β' Αρχαίο Θέατρο. Η πινακίδα πληροφόρησης θα είναι κάθετης μορφής, εγγεγραμμένη σε πλαίσιο 0,60 Χ 2,00 μ. στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα περιέχει ενημερωτικό κείμενο καθώς και χάρτη με σημεία σήμανσης της θέσης και του μνημείου. 2.1 Τρόπος κατασκευής σκελετού ενημερωτικών πινακίδων, κάθετης μορφής. Κάθε ορθοστάτης, μήκους 2,00μ., θα κατασκευαστεί από τετράγωνη ανοξείδωτη κοιλοδοκό διαστάσεων (45 X 45)mm. Επίσης ο κάθε ορθοστάτης θα είναι εξοπλισμένος με τα τυπικά στοιχεία εξαρτήματά του, όπως οι ειδικοί σύνδεσμοι, το άνω καπάκι ορθοστάτη με μόνιμη εγκατάσταση από ανοξείδωτο σίδηρο και με προστασία βερνικιού μετάλλων. Η βάση προσαρμογής, που θα είναι εμφανής και σταθερή θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Μεταξύ ορθοστατών θα υπάρχει μεσαία τραβέρσα σταθεροποίησης μήκους 60,50 εκατοστών και πάχους 2,0 χιλιοστών, για μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα της πινακίδας, από ανοξείδωτο χάλυβα. Η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών θα είναι 0,72 μ. Οι πινακίδες, διαστάσεων 0,60mΧ 2,00m, κατασκευασμένες από αλουμίνιο πάχους 3 χιλιοστών, θα είναι εφοδιασμένες με πλαίσιο βιδωτό επί της πινακίδας από ανοξείδωτο χάλυβα L 20. Οι πινακίδες θα είναι κενές παραστάσεων, κειμένων κλπ..όλες οι συνδέσεις, εμφανείς και αφανείς, θα είναι μόνιμες με ηλεκτροσυγκόλληση εκτός του περιγράμματος της μεσαίας τραβέρσας του πλαισίου της πινακίδας, το οποίο θα συνδέεται με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ευρωπαϊκές πάνω στις ανοξείδωτες καβίλιες. Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες που παρατίθενται στο παράρτημα είναι ενδεικτικές ώστε να είναι αναγνωρίσιμο το είδος και η μορφή τους. Όλες οι συνδέσεις των νέων ενημερωτικών πινακίδων θα γίνονται με μόνιμη τοποθέτηση δηλαδή με ανοξείδωτη κόλληση, εκτός των συνδέσεων του πλαισίου της πινακίδας που θα υλοποιηθούνμε ειδικούς σφικτήρες. 2.2 Τρόπος κατασκευής βάσεων ενημερωτικών πινακίδων, κάθετης μορφής. Οι βάσεις των ενημερωτικών πινακίδων θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα διαστάσεων 1,00χ0,60χ0.10 μ. για την μονή ενημερωτική πινακίδα. Η πάκτωση των ορθοστατών επί της βάσης από σκυρόδεμα θα γίνεται με ανοξείδωτη μεταλλική πλάκα πάχους 4,0 χιλιοστών διαστάσεων 15χ25 εκ. με πάκτωση με την χρήση τεσσάρων αυτοδιάτρητων ανοξείδωτων κοχλιών Μ20.Σαν ενίσχυση θα τοποθετηθούν στις τέσσερις γωνίες του κάθε στύλου τέσσερα τριγωνικά ανοξείδωτα κομβοελάσματα πάχους 3,0 χιλ., ύψους 10 εκ. και πλάτους 5,0 εκ. Όλες οι κολλήσεις θα είναι ανοξείδωτες. Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει :

7 α) την επιτόπου κατασκευή ή προκατασκευή και μεταφορά των βάσεων από σκυρόδεμα.. β) την μεταφορά και επί τόπου συναρμολόγηση αυτών και γ) τοποθέτησή τους στα επιλεγμένα σημεία του. δ) ανακατασκευή με τα ίδια υλικά και τεχνοτροπία, του χώρου γύρω από τα σημεία τοποθέτησης. ε) την τοποθέτηση πάνω στα φύλλα αλουμινίου των πινακίδων των παραστάσεων και των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων κ.λ.π. εκτυπωμένων σε ειδικές μεμβράνες πολυαιθυλενίου (μεταξοτυπίες) με πλαστικοποίηση ΜΑΤ για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 3. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αναμνηστικών πινακίδων ΕΣΠΑ στις εισόδους του μνημείου όπως αναλύονται παρακάτω: Στην είσοδο στο χώρο του μνημείου από την οδό Βενιζέλου. Στην είσοδο στο χώρο του μνημείου από την οδό Μητροπολίτου Αρσενίου. 3.1 Τρόπος κατασκευής αναμνηστικών πινακίδων ΕΣΠΑ. H πινακίδα, διαστάσεων 0,50 Χ 0,40 θα κατασκευαστεί από ακρυλικό υλικό πάχους 8 mm, με εκτύπωση σε βινύλιο που θα επικολληθεί στην πίσω όψη του υλικού. 4. Προδιαγραφές υλικών Τα υλικά κατασκευής όλων των πινακίδων οφείλουν να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά Πρότυπα CE. Οι πινακίδες οφείλουν να παραδοθούν χωρίς φθορές, ελλείψεις ή οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα τεχνική περιγραφή. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να αντικατασταθούν άμεσα από τον ανάδοχο με αποκλειστικά δική του επιβάρυνση. 5. Τρόπος παράδοσης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό ανάθεση είδη τοποθετημένα στις ενδεδειγμένες θέσεις σύμφωνα με σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που θα παραδοθεί στην φάση σύναψης της σύμβασης. Κατά την παράδοση τα είδη που πρόκειται να παραληφθούν θα συνοδεύονται απαραίτητα από Δελτίο αποστολής, ή το τιμολόγιο πώλησης. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα είναι πρωτότυπα και θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την ανάθεση κατασκευής των πινακίδων εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό ανάθεση αγαθά τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Η μεταφορά και παράδοση των υπό ανάθεση υλικών θα γίνει εφάπαξ στην έδρα της Ε.Ε. του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορεί να προξενήσουν κατά την εκτέλεση του έργου. Κατά την παράδοση των υλικών θα γίνει έλεγχος από τον υπεύθυνο του

8 έργου ή την Επιτροπή παραλαβής και αν αυτά δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ή έχουν υποστεί φθορές κατά τη μεταφορά, δεν θα παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση αιτιολογημένης με αποδεικτικά στοιχεία, απόρριψης των παραδοτέων υλικών ο ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει εντός 10 ημερών. 6. Μέτρα προστασίας: Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, για τα μηχανήματα και το προσωπικό, που θα απασχολεί ο ίδιος, αλλά και για το προσωπικό της Ε.Ε. του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, που θα εργάζεται πλησίον αυτών κατά την διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης προμήθειας. Ανάλογα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται για τις υφιστάμενες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου (περιφράξεις, τοιχία, θύρες εισόδου, πινακίδες κλπ.). Η δαπάνη για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, που προκλήθηκαν από τον ίδιο, θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του Έργου, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες και τις δυσκολίες Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε υπάρχουσες κατασκευές ή εγκαταστάσεις στο χώρο του Έργου, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης ενημέρωσης και αναμνηστικών έργων. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνεται η αξία όλων των ανωτέρω εργασιών και υπηρεσιών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η ασφάλιση του προσωπικού που θα απασχοληθεί από τον ανάδοχο. 1. Τόπος τοποθέτησης: Α Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και ευρύτερος χώρος μνημειακού συνόλου. 2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή προσφορών υπό αίρεση.

9